1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Radhakrishna or Yugala Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಯುಗಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ಕಿಂ ತ್ವಂ ನಾರದ ಜಾನಾಸಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಯತ್ತ್ವಯಾ ।
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭಗವತಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛೂಲಿನೋ ಯುಗಲಾತ್ಮಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಕೃಷ್ಣಮನ್ತ್ರರಹಸ್ಯಂ ಚ ಸ್ಮರ ವಿಸ್ಮೃತಿಮಾಗತಮ್ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ನಾರದೋ ವಿಪ್ರಾಃ ಕುಮಾರೇಣ ತು ಧೀಮತಾ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾನೇ ವಿವೇದಾಶು ಚಿರಂ ಚರಿತಂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಃ ।
ತತಶ್ಚಿರಂ ಧ್ಯಾನಪರೋ ನಾರದೋ ಭಗವತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 3 ॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಸುವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾನನೋಽಬ್ರವೀತ್ ।
ಭಗವನ್ಸರ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಃ ಪೂರ್ವಕಲ್ಪಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 4 ॥

ಮಮ ಸ್ಮೃತಿಮನುಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿನಾ ಯುಗಲಲಮ್ಭನಮ್ ॥

ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ತಸ್ಯ ನಾರದಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ॥ 5 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರೋ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ ಯಥಾತಥಮ್ ।
ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ಶ‍ೃಣು ವಿಪ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಸ್ಮಿಂಜನ್ಮನಿ ಶೂಲಿನಃ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಕೃಷ್ಣರಹಸ್ಯಂ ವೈ ಸಾವಧಾನೋ ಭವಾಧುನಾ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಸಾರಸ್ವತಾತ್ಕಲ್ಪಾತ್ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ಪಂಚವಿಂಶಕೇ ॥ 7 ॥

ಕಲ್ಪೇ ತ್ವಂ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಜಾತೋ ನಾರದೋ ನಾಮ ನಾಮತಃ ।
ತತ್ರೈಕದಾ ತ್ವಂ ಕೈಲಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ॥ 8 ॥

ಸಮ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶಿವಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನಮ್ ।
ತ್ವಯಾ ಪೃಷ್ಟೋ ಮಹಾದೇವೋ ರಹಸ್ಯಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಕಥಯಾ ಮಾಸ ತತ್ತ್ವೇನ ನಿತ್ಯಲೀಲಾನುಗಂ ಹರೇಃ ।
ತತಸ್ತದನ್ತೇ ತು ಪುನಸ್ತ್ವಯಾ ವಿಜ್ಞಾಪಿತೋ ಹರಃ ॥ 10 ॥

ನಿತ್ಯಾಂ ಲೀಲಾಂ ಹರೇರ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ತತಃ ಪ್ರಾಹ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಗೋಪೀಜನಪದಸ್ಯಾನ್ತೇ ವಲ್ಲಭೇತಿ ಪದಂ ತತಃ ॥ 11 ॥

ಚರಣಾಚ್ಛರಣಂ ಪಶ್ಚಾತ್ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಇತಿ ವೈ ಮನುಃ ।
ಮನ್ತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಸುರಭಿಶ್ಛನ್ದ ಏವ ಚ ॥ 12 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಚಾಸ್ಯ ಬಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭೋ ವಿಭುಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮೀತಿ ತದ್ಭಕ್ತೌ ವಿನಿಯೋಗ ಉದಾಹೃತಃ ॥ 13 ॥

ನಾಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾದಿಕಂ ವಿಪ್ರ ಶೋಧನಂ ನ್ಯಾಸಕಲ್ಪನಮ್ ।
ಕೇವಲಂ ಚಿನ್ತನಂ ಸದ್ಯೋ ನಿತ್ಯಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶಕಮ್ ॥ 14 ॥

ಆಭ್ಯನ್ತರಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಾಧನಂ ವಚ್ಮಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ॥ 15 ॥

ಸಂಗೃಹ್ಯ ಮನ್ತ್ರಂ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ
ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸರ್ವಂ ಮನಸಾ ತದೀಹಿತಮ್ ।
ಕೃಪಾಂ ತದೀಯಾಂ ನಿಜಧರ್ಮಸಂಸ್ಥೋ
ವಿಭಾವಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ತೋಷಯೇದ್ಗುರುಮ್ ॥ 16 ॥

ಸತಾಂ ಶಿಕ್ಷೇತ ವೈ ಧರ್ಮಾನ್ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಭಯಾಪಹಾನ್ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೀಚಿನ್ತಾವಿಧುರಾನ್ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾನ್ ॥ 17 ॥

ಸ್ವೇಷ್ಟದೇವಧಿಯಾ ನಿತ್ಯಂ ತೋಷಯೇದ್ವೈಷ್ಣವಾಂಸ್ತಥಾ ।
ಭರ್ತ್ಸನಾದಿಕಮೇತೇಷಾಂ ನ ಕದಾಚಿದ್ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ॥ 18 ॥

ಪೂರ್ವಕರ್ಮವಶಾದ್ಭವ್ಯಮೈಹಿಕಂ ಭೋಗ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಆಯುಷ್ಯಕಂ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ನಿತ್ಯಲೀಲಾಸ್ಥಂ ಚಿನ್ತಯೇತ್ಸ್ವಧಿಯಾನಿಶಮ್ ।
ಶ್ರೀಮದರ್ಚಾವತಾರೇಣ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರಿಚರೇತ್ಸದಾ ॥ 20 ॥

ಅನನ್ಯಚಿನ್ತನೀಯೋಽಸೌ ಪ್ರಪನ್ನೈಃ ಶರಣಾರ್ಥಿಭಿಃ ।
ಸ್ಥೇಯಂ ಚ ದೇಹಗೇಹಾದಾವುದಾಸೀನತಯಾ ಬುಧೈಃ ॥ 21 ॥

ಗುರೋರವಜ್ಞಾಂ ಸಾಧೂನಾಂ ನಿನ್ದಾಂ ಭೇದಂ ಹರೇ ಹರೌ ।
ವೇದನಿನ್ದಾಂ ಹರೇರ್ನಾಮಬಲಾತ್ಪಾಪಸಮೀಹನಮ್ ॥ 22 ॥

ಅರ್ಥವಾದಂ ಹರೇರ್ನಾಮ್ನಿ ಪಾಷಂಡಂ ನಾಮಸಂಗ್ರಹೇ ।
ಅಲಸೇ ನಾಸ್ತಿಕೇ ಚೈವ ಹರಿನಾಮೋಪದೇಶನಮ್ ॥ 23 ॥

ನಾಮವಿಸ್ಮರಣಂ ಚಾಪಿ ನಾಮ್ನ್ಯನಾದರಮೇವ ಚ ।
ಸನ್ತ್ಯಜೇದ್ ದೂರತೋ ವತ್ಸ ದೋಷಾನೇತಾನ್ಸುದಾರುಣಾನ್ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮೀತಿ ಸತತಂ ಚಿನ್ತಯೇದ್ಧೃದ್ಗತಂ ಹರಿಮ್ ।
ಸ ಏವ ಪಾಲನಂ ನಿತ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಮಮೇತಿ ಚ ॥ 25 ॥

ತವಾಸ್ಮಿ ರಾಧಿಕಾನಾಥ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ಗಿರಾ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತೇತಿ ಚೈವಾಸ್ಮಿ ಯುವಾಮೇವ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 26 ॥

ದಾಸಾಃ ಸಖಾಯಃ ಪಿತರಃ ಪ್ರೇಯಸ್ಯಶ್ಚ ಹರೇರಿಹ ।
ಸರ್ವೇ ನಿತ್ಯಾ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿನ್ತನೀಯಾ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ॥ 27 ॥

ಗಮನಾಗಮನೇ ನಿತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ವನಗೋಷ್ಠಯೋಃ ।
ಗೋಚಾರಣಂ ವಯಸ್ಯೈಶ್ಚ ವಿನಾಸುರವಿಘಾತನಮ್ ॥ 28 ॥

ಸಖಾಯೋ ದ್ವಾದಶಾಖ್ಯಾತಾ ಹರೇಃ ಶ್ರೀದಾಮಪೂರ್ವಕಾಃ ।
ರಾಧಿಕಾಯಾಃ ಸುಶೀಲಾದ್ಯಾಃ ಸಖ್ಯೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದೀರಿತಾಃ ॥ 29 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಚಿನ್ತಯೇದ್ವತ್ಸ ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮನೋರಮಾಮ್ ।
ರೂಪಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾಂ ಕಿಶೋರೀಂ ಚ ಸ್ವಲಂಕೃತಾಮ್ ॥ 30 ॥

ನಾನಾಶಿಲ್ಪಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಂ ಕೃಷ್ಣಭೋಗಾನುರೂಪಿಣೀಮ್ ।
ತತ್ಸೇವನಸುಖಾಹ್ಲಾದಭಾವೇನಾತಿಸುನಿರ್ವೃತಾಮ್ ॥ 31 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಮುಹೂರ್ತಮಾರಭ್ಯ ಯಾವದರ್ಧನಿಶಾ ಭವೇತ್ ।
ತಾವತ್ಪರಿಚರೇತ್ತೌ ತು ಯಥಾಕಾಲಾನುಸೇವಯಾ ॥ 32 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ಚ ತಯೋರ್ನಾಮ್ನಾಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಏತತ್ಸಾಧನಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ಮುನೀಶ್ವರ ॥ 33 ॥

ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ತುಭ್ಯಂ ಮಯಾ ತತ್ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ತತಸ್ತ್ವಂ ನಾರದ ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ವೈ ಸದಾಶಿವಮ್ ॥ 34 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಚ್ಚಾಪಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾಂಸ್ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ಮೇ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ವೃನ್ದಾವನೇ ರಮ್ಯೇ ಯಮುನಾತೀರಸಂಗತಮ್ ॥ 35 ॥

ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ರಾಧಿಕಾಯುತಮ್ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯುಗಲಾಖ್ಯಂ ಮಹಾಮುನೇ ॥ 36 ॥

ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶೌರಿರ್ವಾಸುದೇವೋ ಬಲಾನುಜಃ ।
ಗದಾಗ್ರಜಃ ಕಂಸಮೋಹಃ ಕಂಸಸೇವಕಮೋಹನಃ ॥ 37 ॥

ಭಿನ್ನಾರ್ಗಲೋ ಭಿನ್ನಲೋಹಃ ಪಿತೃಬಾಹ್ಯಾಃ ಪಿತೃಸ್ತುತಃ ।
ಮಾತೃಸ್ತುತಃ ಶಿವಧ್ಯೇಯೋ ಯಮುನಾಜಲಭೇದನಃ ॥ 38 ॥

ವ್ರಜವಾಸೀ ವ್ರಜಾನನ್ದೀ ನನ್ದಬಾಲೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಲೀಲಾಬಾಲಃ ಪದ್ಮನೇತ್ರೋ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಈಶ್ವರಃ ॥ 39 ॥

ಗೋಪಿಕಾನನ್ದನಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೋಪಾನನ್ದಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ।
ಬಕಪ್ರಾಣಹರೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಬಕಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಹರಿಃ ॥ 40 ॥

ಬಲದೋಲಾಶಯಶಯಃ ಶ್ಯಾಮಲಃ ಸರ್ವಸುನ್ದರಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಕ್ರೀಡಾಮನುಜಬಾಲಕಃ ॥ 41 ॥

ಲೀಲಾವಿಧ್ವಸ್ತಶಕಟೋ ವೇದಮನ್ತ್ರಾಭಿಷೇಚಿತಃ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದನಃ ಕಾನ್ತೋ ಮುನಿಕೋಟಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 42 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಮಧುವನಾವಾಸೀ ವೈಕುಂಠಃ ಸಮ್ಭವಃ ಕ್ರತುಃ ।
ರಮಾಪತಿರ್ಯದುಪತಿರ್ಮುರಾರಿರ್ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 43 ॥

ಮಾಧವೋ ಮಾನಹಾರೀ ಚ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಭೂಧರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಬೃಹದ್ವನಮಹಾಲೀಲೋ ನನ್ದಸೂನುರ್ಮಹಾಸನಃ ॥ 44 ॥

ತೃಣಾವರ್ತಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಯಶೋದಾವಿಸ್ಮಯಪ್ರದಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಕ್ತ್ರಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಚ ಭೂಪತಿಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಸ್ವರಾಟ್ ।
ಅಜಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 46 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರಮೋಘದೃಕ್ ।
ಗೋಪೀಕರಾವಲಮ್ಬೀ ಚ ಗೋಪಬಾಲಕಸುಪ್ರಿಯಃ ॥ 47 ॥

ಬಾಲಾನುಯಾಯೀ ಬಲವಾನ್ ಶ್ರೀದಾಮಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮವಾನ್ ।
ಗೋಪೀಗೃಹಾಂಗಣರತಿರ್ಭದ್ರಃ ಸುಶ್ಲೋಕಮಂಗಲಃ ॥ 48 ॥

ನವನೀತಹರೋ ಬಾಲೋ ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಶನಃ ।
ಬಾಲವೃನ್ದೀ ಮರ್ಕವೃನ್ದೀ ಚಕಿತಾಕ್ಷಃ ಪಲಾಯಿತಃ ॥ 49 ॥

ಯಶೋದಾತರ್ಜಿತಃ ಕಮ್ಪೀ ಮಾಯಾರುದಿತಶೋಭನಃ ।
ದಾಮೋದರೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ದಯಾಲುರ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 50 ॥

ಸುಬದ್ಧೋಲೂಖಲೇ ನಮ್ರಶಿರಾ ಗೋಪೀಕದರ್ಥಿತಃ ।
ವೃಕ್ಷಭಂಗೀ ಶೋಕಭಂಗೀ ಧನದಾತ್ಮಜಮೋಕ್ಷಣಃ ॥ 51 ॥

ದೇವರ್ಷಿವಚನಶ್ಲಾಘೀ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಸಾಗರಃ ।
ವ್ರಜಕೋಲಾಹಲಕರೋ ವ್ರಜಾನದವಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 52 ॥

ಗೋಪಾತ್ಮಾ ಪ್ರೇರಕಃ ಸಾಕ್ಷೀ ವೃನ್ದಾವನನಿವಾಸಕೃತ್ ।
ವತ್ಸಪಾಲೋ ವತ್ಸಪತಿರ್ಗೋಪದಾರಕಮಂಡನಃ ॥ 53 ॥

ಬಾಲಕ್ರೀಡೋ ಬಾಲರತಿರ್ಬಾಲಕಃ ಕನಕಾಂಗದೀ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರೋ ಹೇಮಮಾಲೀ ಮಣಿಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 54 ॥

ಕಿಂಕಿಣೀಕಟಕೀ ಸೂತ್ರೀ ನೂಪುರೀ ಮುದ್ರಿಕಾನ್ವಿತಃ ।
ವತ್ಸಾಸುರಪತಿಧ್ವಂಸೀ ಬಕಾಸುರವಿನಾಶನಃ ॥ 55 ॥

ಅಘಾಸುರವಿನಾಶೀ ಚ ವಿನಿದ್ರೀಕೃತಬಾಲಕಃ ।
ಆದ್ಯ ಆತ್ಮಪ್ರದಃ ಸಂಗೀ ಯಮುನಾತೀರಭೋಜನಃ ॥ 56 ॥

ಗೋಪಾಲಮಂಡಲೀಮಧ್ಯಃ ಸರ್ವಗೋಪಾಲಭೂಷಣಃ ।
ಕೃತಹಸ್ತತಲಗ್ರಾಸೋ ವ್ಯಂಜನಾಶ್ರಿತಶಾಖಿಕಃ ॥ 57 ॥

ಕೃತಬಾಹುಶ‍ೃಂಗಯಷ್ಟಿರ್ಗುಂಜಾಲಂಕೃತಕಂಠಕಃ ।
ಮಯೂರಪಿಚ್ಛಮುಕುಟೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 58 ॥

ಗೈರಿಕಾಚಿತ್ರಿತವಪುರ್ನವಮೇಘವಪುಃ ಸ್ಮರಃ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯೋ ಲಸನ್ಮಕರಕುಂಡಲಃ ॥ 59 ॥

ಆಜಾನುಬಾಹುರ್ಭಗವಾನ್ನಿದ್ರಾರಹಿತಲೋಚನಃ ।
ಕೋಟಿಸಾಗರಗಾಮ್ಭೀರ್ಯಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 60 ॥

ವಿರಂಚಿಮೋಹನವಪುರ್ಗೋಪವತ್ಸವಪುರ್ದ್ಧರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಜನಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹವಿನಾಶಕಃ ॥ 61 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಡಿತಃ ಸ್ವಾಮೀ ಶಕ್ರದರ್ಪಾದಿನಾಶನಃ ।
ಗಿರಿಪೂಜೋಪದೇಷ್ಟಾ ಚ ಧೃತಗೋವರ್ದ್ಧನಾಚಲಃ ॥ 62 ॥

ಪುರನ್ದರೇಡಿತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಕಾಮಧೇನುಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪರಕ್ಷಕಃ ॥ 63 ॥

ಕಾಲಿಯಾರ್ತಿಕರಃ ಕ್ರೂರೋ ನಾಗಪತ್ನೀಡಿತೋ ವಿರಾಟ್ ।
ಧೇನುಕಾರಿಃ ಪ್ರಲಮ್ಬಾರಿರ್ವೃಷಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ ॥ 64 ॥

ಮಾಯಾಸುರಾತ್ಮಜಧ್ವಂಸೀ ಕೇಶಿಕಂಠವಿದಾರಕಃ ।
ಗೋಪಗೋಪ್ತಾ ಧೇನುಗೋಪ್ತಾ ದಾವಾಗ್ನಿಪರಿಶೋಷಕಃ ॥ 65 ॥

ಗೋಪಕನ್ಯಾವಸ್ತ್ರಹಾರೀ ಗೋಪಕನ್ಯಾವರಪ್ರದಃ ।
ಯಜ್ಞಪತ್ನ್ಯನ್ನಭೋಜೀ ಚ ಮುನಿಮಾನಾಪಹಾರಕಃ ॥ 66 ॥

ಜಲೇಶಮಾನಮಥನೋ ನನ್ದಗೋಪಾಲಜೀವನಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಶಾಪಮೋಕ್ತಾ ಚ ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋ ಹರಃ ॥ 67 ॥

ವಂಶೀ ವಟೀ ವೇಣುವಾದೀ ಗೋಪೀಚಿನ್ತಾಪಹಾರಕಃ ।
ಸರ್ವಗೋಪ್ತಾ ಸಮಾಹ್ವಾನಃ ಸರ್ವಗೋಪೀಮನೋರಥಃ ॥ 68 ॥

ವ್ಯಂಗಧರ್ಮಪ್ರವಕ್ತಾ ಚ ಗೋಪೀಮಂಡಲಮೋಹನಃ ।
ರಾಸಕ್ರೀಡಾರಸಾಸ್ವಾದೀ ರಸಿಕೋ ರಾಧಿಕಾಧವಃ ॥ 69 ॥

ಕಿಶೋರೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ವೃಷಭಾನಸುತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಸರ್ವಗೋಪೀಜನಾನನ್ದೀ ಗೋಪೀಜನವಿಮೋಹನಃ ॥ 70 ॥

ಗೋಪಿಕಾಗೀತಚರಿತೋ ಗೋಪೀನರ್ತನಲಾಲಸಃ ।
ಗೋಪೀಸ್ಕನ್ಧಾಶ್ರಿತಕರೋ ಗೋಪಿಕಾಚುಮ್ಬನಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥

ಗೋಪಿಕಾಮಾರ್ಜಿತಮುಖೋ ಗೋಪೀವ್ಯಜನವೀಜಿತಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಕೇಶಸಂಸ್ಕಾರೀ ಗೋಪಿಕಾಪುಷ್ಪಸಂಸ್ತರಃ ॥ 72 ॥

ಗೋಪಿಕಾಹೃದಯಾಲಮ್ಬೀ ಗೋಪೀವಹನತತ್ಪರಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಮದಹಾರೀ ಚ ಗೋಪಿಕಾಪರಮಾರ್ಜಿತಃ ॥ 73 ॥

ಗೋಪಿಕಾಕೃತಸಂನೀಲೋ ಗೋಪಿಕಾಸಂಸ್ಮೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಪಿಕಾವನ್ದಿತಪದೋ ಗೋಪಿಕಾವಶವರ್ತನಃ ॥ 74 ॥

ರಾಧಾಪರಾಜಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿಕುಂಜೇಸುವಿಹಾರವಾನ್ ।
ಕುಂಜಪ್ರಿಯಃ ಕುಂಜವಾಸೀ ವೃನ್ದಾವನವಿಕಾಸನಃ ॥ 75 ॥

ಯಮುನಾಜಲಸಿಕ್ತಾಂಗೋ ಯಮುನಾಸೌಖ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಶಶಿಸಂಸ್ತಮ್ಭನಃ ಶೂರಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮವಿಜೋಹನಃ ॥ 76 ॥

ಕಾಮಾದ್ಯಾಃ ಕಾಮನಾಥಶ್ಚ ಕಾಮಮಾನಸಭೇದನಃ ।
ಕಾಮದಃ ಕಾಮರೂಪಶ್ಚ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಸಂಚಯಃ ॥ 77 ॥

ನಿತ್ಯಕ್ರೀಡೋ ಮಹಾಲೀಲಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಗತಸ್ತಥಾ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾಧೀಶಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ (orಮ್) ॥ 78 ॥

ಗೃಹೀತನಾರದವಚಾ ಹ್ಯಕ್ರೂರಪರಿಚಿನ್ತಿತಃ ।
ಅಕ್ರೂರವನ್ದಿತಪದೋ ಗೋಪಿಕಾತೋಷಕಾರಕಃ ॥ 79 ॥

ಅಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಸಂಗ್ರಾಹೀ ಮಥುರಾವಾಸಕಾರಣಃ (orಮ್)।
ಅಕ್ರೂರತಾಪಶಮನೋ ರಜಕಾಯುಃಪ್ರಣಾಶನಃ ॥ 80 ॥

ಮಥುರಾನನ್ದದಾಯೀ ಚ ಕಂಸವಸ್ತ್ರವಿಲುಂಠನಃ ।
ಕಂಸವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನೋ ಗೋಪವಸ್ತ್ರಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 81 ॥

ಸುದಾಮಗೃಹಗಾಮೀ ಚ ಸುದಾಮಪರಿಪೂಜಿತಃ ।
ತನ್ತುವಾಯಕಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಕುಬ್ಜಾಚನ್ದನಲೇಪನಃ ॥ 82 ॥

ಕುಬ್ಜಾರೂಪಪ್ರದೋ ವಿಜ್ಞೋ ಮುಕುನ್ದೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮಥುರಾಲೋಕೀ ಸರ್ವಲೋಕಾಭಿನನ್ದನಃ ॥ 83 ॥

ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದರ್ಶೀ ಚ ದೈತ್ಯಾರಿರ್ದೇವಪಾಲಕಃ ।
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನೋ ಧನುರ್ಭಂಗೀ ಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 84 ॥

ಕುವಲಯಾಪೀಡಹನ್ತಾ ದನ್ತಸ್ಕನ್ಧಬಲಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಕಲ್ಪರೂಪಧರೋ ಧೀರೋ ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾನುಲೇಪನಃ ॥ 85 ॥

ಮಲ್ಲರೂಪೋ ಮಹಾಕಾಲಃ ಕಾಮರೂಪೀ ಬಲಾನ್ವಿತಃ ।
ಕಂಸತ್ರಾಸಕರೋ ಭೀಮೋ ಮುಷ್ಟಿಕಾನ್ತಶ್ಚ ಕಂಸಹಾ ॥ 86 ॥

ಚಾಣೂರಘ್ನೋ ಭಯಹರಃ ಶಲಾರಿಸ್ತೋಶಲಾನ್ತಕಃ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ಕಂಸಾರಿಃ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿಷೂದನಃ ॥ 87 ॥

ದೇವದುನ್ದುಭಿನಿರ್ಘೋಷೀ ಪಿತೃಶೋಕನಿವಾರಣಃ ।
ಯಾದವೇನ್ದ್ರಃ ಸತಾಂನಾಥೋ ಯಾದವಾರಿಪ್ರಮರ್ದ್ದನಃ ॥ 88 ॥

ಶೌರಿಶೋಕವಿನಾಶೀ ಚ ದೇವಕೀತಾಪನಾಶನಃ ।
ಉಗ್ರಸೇನಪರಿತ್ರಾತಾ ಉಗ್ರಸೇನಾಭಿಪೂಜಿತಃ ॥ 89 ॥

ಉಗ್ರಸೇನಾಭಿಷೇಕೀ ಚ ಉಗ್ರಸೇನದಯಾಪರಃ ।
ಸರ್ವಸಾತ್ವತಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಯದೂನಾಮಭಿನನ್ದನಃ ॥ 90 ॥

ಸರ್ವಮಾಥುರಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕರುಣೋ ಭಕ್ತಬಾನ್ಧವಃ ।
ಸರ್ವಗೋಪಾಲಧನದೋ ಗೋಪೀಗೋಪಾಲಲಾಲಸಃ ॥ 91 ॥

ಶೌರಿದತ್ತೋಪವೀತೀ ಚ ಉಗ್ರಸೇನದಯಾಕರಃ ।
ಗುರುಭಕ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ನಿಗಮಾಧ್ಯಯನೇ ರತಃ ॥ 92 ॥

ಸಂಕರ್ಷಣಸಹಾಧ್ಯಾಯೀ ಸುದಾಮಸುಹೃದೇವ ಚ ।
ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಕಲಾಕೋಶೋ ಮೃತಪುತ್ರಪ್ರದಸ್ತಥಾ ॥ 93 ॥

ಚಕ್ರೀ ಪಾಂಚಜನೀ ಚೈವ ಸರ್ವನಾರಕಿಮೋಚನಃ ।
ಯಮಾರ್ಚಿತಃ ಪರೋ ದೇವೋ ನಾಮೋಚ್ಚಾರವಶೋಽಚ್ಯುತಃ ॥ 94 ॥

ಕುಬ್ಜಾವಿಲಾಸೀ ಸುಭಗೋ ದೀನಬನ್ಧುರನೂಪಮಃ ।
ಅಕ್ರೂರಗೃಹಗೋಪ್ತಾ ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪಾಲಕಃ ಶುಭಃ ॥ 95 ॥

ಜರಾಸನ್ಧಜಯೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಯವನಾನ್ತೋ ದ್ವಿಜಾಶ್ರಯಃ ।
ಮುಚುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಕರೋ ಜರಾಸನ್ಧಪಲಾಯಿತಃ ॥ 96 ॥

ದ್ವಾರಕಾಜನಕೋ ಗೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸತ್ಯಸಂಗರಃ ।
ಲೀಲಾಧರಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಯಶಃಪ್ರದಃ ॥ 97 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಿಯಸನ್ದೇಶೋ ರುಕ್ಮಶೋಕವಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಚೈದ್ಯಶೋಕಾಲಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದುಷ್ಟರಾಜನ್ಯನಾಶನಃ ॥ 98 ॥

ರುಕ್ಮಿವೈರೂಪ್ಯಕರಣೋ ರುಕ್ಮಿಣೀವಚನೇ ರತಃ ।
ಬಲಭದ್ರವಚೋಗ್ರಾಹೀ ಮುಕ್ತರುಕ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 99 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣನಾಥಶ್ಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಭಕ್ತಪಕ್ಷೀ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯೋ ಹ್ಯಕ್ರೂರಮಣಿದಾಯಕಃ ॥ 100 ॥

ಶತಧನ್ವಾಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಋಕ್ಷರಾಜಸುತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಸತ್ರಾಜಿತ್ತನಯಾಕಾನ್ತೋ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಪಹಾರಕಃ ॥ 101।
ಸತ್ಯಾಪತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಜಿತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಭದ್ರಾಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ನರಕಾಸುರಘಾತೀ ಚ ಲೀಲಾಕನ್ಯಾಹರೋ ಜಯೀ ॥ 102 ॥

ಮುರಾರಿರ್ಮದನೇಶೋಽಪಿ ಧರಿತ್ರೀದುಃಖನಾಶನಃ ।
ವೈನತೇಯೀ ಸ್ವರ್ಗಗಾಮೀ ಅದಿತ್ಯ ಕುಂಡಲಪ್ರದಃ ॥ 103 ॥

ಇನ್ದ್ರಾರ್ಚಿತೋ ರಮಾಕಾನ್ತೋ ವಜ್ರಿಭಾರ್ಯಾಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರೀ ಚ ಶಕ್ರಮಾನಾಪಹಾರಕಃ ॥ 104 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಃ ಸಾಮ್ಬತಾತೋ ಬಹುಸುತೋ ವಿಧುಃ ।
ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಃ ಸತ್ಯಗತಿರ್ಧರ್ಮಾಧಾರೋ ಧರಾಧರಃ ॥ 105 ॥

ದ್ವಾರಕಾಮಂಡನಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಃ ಸುಶ್ಲೋಕೋ ನಿಗಮಾಲಯಃ ।
ಪೌಂಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಚ ಕಾಶೀರಾಜಶಿರೋಹರಃ ॥ 106 ॥

ಅವೈಷ್ಣವವಿಪ್ರದಾಹೀ ಸುದಕ್ಷಿಣಭಯಾವಹಃ ।
ಜರಾಸನ್ಧವಿದಾರೀ ಚ ಧರ್ಮನನ್ದನಯಜ್ಞಕೃತ್ ॥ 107 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಶ್ಛೇದೀ ದನ್ತವಕ್ತ್ರವಿನಾಶನಃ ।
ವಿದೂರಥಾನ್ತಕಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀದೋ ದ್ವಿವಿದನಾಶನಃ ॥ 108 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀಮಾನಹಾರೀ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀಮಾನವರ್ದ್ಧನಃ ।
ದೇವರ್ಷಿಶಾಪಹರ್ತಾ ಚ ದ್ರೌಪದೀವಾಕ್ಯಪಾಲಕಃ ॥ 109 ॥

ದುರ್ವಾಸೋಭಯಹಾರೀ ಚ ಪಾಂಚಾಲೀಸ್ಮರಣಾಗತಃ ।
ಪಾರ್ಥದೂತಃ ಪಾರ್ಥಮನ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಥದುಃಖೌಘನಾಶನಃ ॥ 110 ॥

ಪಾರ್ಥಮಾನಾಪಹಾರೀ ಚ ಪಾರ್ಥಜೀವನದಾಯಕಃ ।
ಪಾಂಚಾಲೀವಸ್ತ್ರದಾತಾ ಚ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಪಾಲಕಃ ॥ 111 ॥

ಶ್ವೇತಾಶ್ವಸಾರಥಿಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಸಾಧ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಸತ್ಯರತಿಃ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ಉದಾರಧೀಃ ॥ 112 ॥

ಮಹಾಸೇನಜಯೀ ಚೈವ ಶಿವಸೈನ್ಯವಿನಾಶನಃ ।
ಬಾಣಾಸುರಭುಜಚ್ಛೇತ್ತಾ ಬಾಣಬಾಹುವರಪ್ರದಃ ॥ 113 ॥

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಮಾನಾಪಹಾರೀ ಚ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ರಾಮಸ್ವರೂಪಧಾರೀ ಚ ಸತ್ಯಭಾಮಾಮುದಾವಹಃ ॥ 114 ॥

ರತ್ನಾಕರಜಲಕ್ರೀಡೋ ವ್ರಜಲೀಲಾಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಸ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಧ್ವಂಸೀ ಭೀಷ್ಮಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 115 ॥

ವೀರಾಯುಧಹರಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಿಕೇಶೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ವರ್ವರೀಷಶಿರೋಹಾರೀ ವರ್ವರೀಷಶಿರಃಪ್ರದಃ ॥ 116 ॥

ಧರ್ಮಪುತ್ರಜಯೀ ಶೂರದುರ್ಯೋಧನಮದಾನ್ತಕಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಪ್ರೀತಿನಿರ್ಬನ್ಧನಿತ್ಯಕ್ರೀಡೋ ವ್ರಜೇಶ್ವರಃ ॥ 117 ॥

ರಾಧಾಕುಂಡರತಿರ್ಧನ್ಯಃ ಸದಾನ್ದೋಲಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಸದಾಮಧುವನಾನನ್ದೀ ಸದಾವೃನ್ದಾವನಪ್ರಿಯಃ ॥ 118 ॥

ಅಶೋಕವನಸನ್ನದ್ಧಃ ಸದಾತಿಲಕಸಂಗತಃ ।
ಸದಾಗೋವರ್ದ್ಧನರತಿಃ ಸದಾ ಗೋಕುಲವಲ್ಲಭಃ ॥ 119 ॥

ಭಾಂಡೀರವಟಸಂವಾಸೀ ನಿತ್ಯಂ ವಂಶೀವಟಸ್ಥಿತಃ ।
ನನ್ದಗ್ರಾಮಕೃತಾವಾಸೋ ವೃಷಭಾನುಗ್ರಹಪ್ರಿಯಃ ॥ 120 ॥

ಗೃಹೀತಕಾಮಿನೀರೂಪೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಸವಿಲಾಸಕೃತ್ ।
ವಲ್ಲವೀಜನಸಂಗೋಪ್ತಾ ವಲ್ಲವೀಜನವಲ್ಲಭಃ ॥ 121 ॥

ದೇವಶರ್ಮಕೃಪಾಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಪಾದಪಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಶಿಲಾನುಗನ್ಧನಿಲಯಃ ಪಾದಚಾರೀ ಘನಚ್ಛವಿಃ ॥ 122 ॥

ಅತಸೀಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಃ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃಪಾಕರಃ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿಪ್ರಿಯಕರೋ ಹ್ಯುಗ್ರಧನ್ವಾಪರಾಜಿತಃ ॥ 123 ॥

ಷಡ್ಧುರಧ್ವಂಸಕರ್ತಾ ಚ ನಿಕುಮ್ಭಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ।
ವಜ್ರನಾಭಪುರಧ್ವಂಸೀ ಪೌಂಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ॥ 124 ॥

ಬಹುಲಾಶ್ವಪ್ರೀತಿಕರ್ತಾ ದ್ವಿಜವರ್ಯಪ್ರಿಯಂಕರಃ ।
ಶಿವಸಂಕಟಹಾರೀ ಚ ವೃಕಾಸುರವಿನಾಶನಃ ॥ 125 ॥

ಭೃಗುಸತ್ಕಾರಕಾರೀ ಚ ಶಿವಸಾತ್ತ್ವಿಕತಾಪ್ರದಃ ।
ಗೋಕರ್ಣಪೂಜಕಃ ಸಾಮ್ಬಕುಷ್ಠವಿಧ್ವಂಸಕಾರಣಃ ॥ 126 ॥

ವೇದಸ್ತುತೋ ವೇದವೇತ್ತಾ ಯದುವಂಶವಿವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಯದುವಂಶವಿನಾಶೀ ಚ ಉದ್ಧವೋದ್ಧಾರಕಾರಕಃ ॥ 127 ॥

(ಇತಿ ಕೃಷ್ಣನಾಮಾವಲಿಃ-500 ಅಥ ರಾಧಾನಾಮಾವಲಿಃ-500)

ರಾಧಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ಚೈವ ಆನನ್ದಾ ವೃಷಭಾನುಜಾ ।
ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮಾನಸಹಾರಿಣೀ ॥ 128 ॥

ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಚತುರಾ ಕಾಮಾ ಕಾಮಿನೀ ಹರಿಮೋಹಿನೀ ।
ಲಲಿತಾ ಮಧುರಾ ಮಾಧ್ವೀ ಕಿಶೋರೀ ಕನಕಪ್ರಭಾ ॥ 129 ॥

ಜಿತಚನ್ದ್ರಾ ಜಿತಮೃಗಾ ಜಿತಸಿಂಹಾ ಜಿತದ್ವಿಪಾ ।
ಜಿತರಮ್ಭಾ ಜಿತಪಿಕಾ ಗೋವಿನ್ದಹೃದಯೋದ್ಭವಾ ॥ 130 ॥

ಜಿತಬಿಮ್ಬಾ ಜಿತಶುಕಾ ಜಿತಪದ್ಮಾ ಕುಮಾರಿಕಾ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಣಾ ದೇವೀ ನಿತ್ಯಂ ಯುಗ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 131 ॥

ನಿತ್ಯಂ ವಿಹಾರಿಣೀ ಕಾನ್ತಾ ರಸಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾ ।
ಆಮೋದಿನೀ ಮೋದವತೀ ನನ್ದನನ್ದನಭೂಷಿತಾ ॥ 132 ॥

ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾ ದಿವ್ಯಹಾರಾ ಮುಕ್ತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಂಜಪ್ರಿಯಾ ಕುಂಜವಾಸಾ ಕುಂಜನಾಯಕನಾಯಿಕಾ ॥ 133 ॥

ಚಾರುರೂಪಾ ಚಾರುವಕ್ತ್ರಾ ಚಾರುಹೇಮಾಂಗದಾ ಶುಭಾ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವೇಣುಸಂಗೀತಾ ಮುರಲೀಹಾರಿಣೀ ಶಿವಾ ॥ 134 ॥

ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀ ಶಾನ್ತಾ ಕುಮುದಾ ಸುನ್ದರೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಕೃಷ್ಣಕ್ರೀಡಾ ಕೃಷ್ಣರತಿಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಚಾರಿಣೀ ॥ 135 ॥

ವಂಶೀವಟಪ್ರಿಯಸ್ಥಾನಾ ಯುಗ್ಮಾಯುಗ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಭಾಂಡೀರವಾಸಿನೀ ಶುಭ್ರಾ ಗೋಪೀನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಸಖೀ ॥ 136 ॥

ಶ್ರುತಿನಿಃಶ್ವಸಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ಗೋವಿನ್ದರಸದಾಯಿನೀ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನೀಶಾನಾ ಮಹಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ವೈಕುಂಠಜನಸಂಸೇವ್ಯಾ ಕೋಟಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸುಖಾವಹಾ ।
ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯಾ ರತಿಕೋಟಿರತಿಪ್ರದಾ ॥ 138 ॥

ಭಕ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿರೂಪಾ ಲಾವಣ್ಯಸರಸೀ ಉಮಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಸಂರಾಧ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಕೌತೂಹಲಾನ್ವಿತಾ ॥ 139 ॥

ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ನಿತ್ಯಕಾಮಾ ನಿತ್ಯಶ‍ೃಂಗಾರಭೂಷಿತಾ ।
ನಿತ್ಯವೃನ್ದಾವನರಸಾ ನನ್ದನನ್ದನಸಂಯುತಾ ॥ 140 ॥

ಗೋಪಿಕಾಮಂಡಲೀಯುಕ್ತಾ ನಿತ್ಯಂ ಗೋಪಾಲಸಂಗತಾ ।
ಗೋರಸಕ್ಷೇಪಣೀ ಶೂರಾ ಸಾನನ್ದಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 141 ॥

ಮಹಾಲೀಲಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಚ ನಾಗರೀ ನಗಚಾರಿಣೀ ।
ನಿತ್ಯಮಾಘೂರ್ಣಿತಾ ಪೂರ್ಣಾ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನ್ವಿತಾ ॥ 142 ॥

ಪದ್ಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ರಸಾವಹಾ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಗೌರೀ ಕೋಟಿಕೋಕಿಲಸುಸ್ವರಾ ॥ 143 ॥

ಶೀಲಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾ ನನ್ದನನ್ದನಲಾಲಿತಾ ।
ಅಶೋಕವನಸಂವಾಸಾ ಭಾಂಡೀರವನಸಂಗತಾ ॥ 144 ॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮತಲಾವಿಷ್ಟಾ ಕೃಷ್ಣಾ ವಿಶ್ವಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಅಜಾಗಮ್ಯಾ ಭವಾಗಮ್ಯಾ ಗೋವರ್ದ್ಧನಕೃತಾಲಯಾ ॥ 145 ॥

ಯಮುನಾತೀರನಿಲಯಾ ಶಶ್ವದ್ಗೋವಿನ್ದಜಲ್ಪಿನೀ ।
ಶಶ್ವನ್ಮಾನವತೀ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 146 ॥

ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಾ ಕೃಷ್ಣವೃತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಾಲಯಾ ।
ದೇವದ್ರುಮಫಲಾ ಸೇವ್ಯಾ ವೃನ್ದಾವನರಸಾಲಯಾ ॥ 147 ॥

ಕೋಟಿತೀರ್ಥಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಕೋಟಿತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕೋಟಿಯೋಗಸುದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾ ಕೋಟಿಯಜ್ಞದುರಾಶ್ರಯಾ ॥ 148 ॥

ಮನಸಾ ಶಶಿಲೇಖಾ ಚ ಶ್ರೀಕೋಟಿಸುಭಗಾಽನಘಾ ।
ಕೋಟಿಮುಕ್ತಸುಖಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಟಿವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 149 ॥

ತಿಲೋತ್ತಮಾ ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಪ್ಯಧೀಶ್ವರೀ ।
ತ್ರಿವೇದಜ್ಞಾ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾ ತುರೀಯಾನ್ತನಿವಾಸಿನೀ ॥ 150 ॥

ದುರ್ಗಾರಾಧ್ಯಾ ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಾ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾ ।
ದೇವಾರಾಧ್ಯಾ ಪರಾರಾಧ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಧ್ಯಾ ಪರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 151 ॥

ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಸಾಧ್ಯಾ ಭಕ್ತಾರಾಧ್ಯಾ ರಸಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾರ್ಪಿಣೀ ಭಾಮಾ ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 152 ॥

ಕೃಷ್ಣಾರಾಧ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಸಾಧ್ಯಾ ಭಕ್ತವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾ ।
ವಿಶ್ವಾಧಾರಾ ಕೃಪಾಧಾರಾ ಜೀವಧಾರಾತಿನಾಯಿಕಾ ॥ 153 ॥

ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮಮಯೀ ಲಜ್ಜಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ಶಿರೋಮಣಿಃ ।
ದಿವ್ಯರೂಪಾ ದಿವ್ಯಭೋಗಾ ದಿವ್ಯವೇಷಾ ಮುದಾನ್ವಿತಾ ॥ 154 ॥

ದಿವ್ಯಾಂಗನಾವೃನ್ದಸಾರಾ ನಿತ್ಯನೂತನಯೌವನಾ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾವೃತಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 155 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾಧಿಕಚ್ಛವಿಃ ।
ಕೋಮಲಾಮೃತವಾಗಾದ್ಯಾ ವೇದಾದ್ಯಾ ವೇದದುರ್ಲಭಾ ॥ 156 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಸಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಾವಲಿನಿಷೇವಿತಾ ।
ಕಲಾಷೋಡಶಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾರ್ದ್ಧಧಾರಿಣೀ ॥ 157 ॥

ಕೃಷ್ಣಬುದ್ಧಿಃ ಕೃಷ್ಣಸಾರಾ ಕೃಷ್ಣರೂಪವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಕೃಷ್ಣಕಾನ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಧನಾ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನಕಾರಿಣೀ ॥ 158 ॥

ಕೃಷ್ಣದೃಷ್ಟಿಃ ಕೃಷ್ಣಗೋತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವೀ ಕುಲೋದ್ವಹಾ ।
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಿತಾವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 159 ॥

ಕೃಷ್ಣದಾತ್ರೀ ಪ್ರೇಮಧಾತ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಗಾತ್ರೀ ಮನೋರಮಾ ।
ನಗಧಾತ್ರೀ ಯಶೋದಾತ್ರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಶುಭಂಕರೀ ॥ 160 ॥

ಶ್ರೀಶೇಷದೇವಜನನೀ ಅವತಾರಗಣಪ್ರಸೂಃ ।
ಉತ್ಪಲಾಂಕಾರವಿನ್ದಾಂಕಾ ಪ್ರಸಾದಾಂಕಾ ದ್ವಿತೀಯಕಾ ॥ 161 ॥

ರಥಾಂಕಾ ಕುಂಜರಾಂಕಾ ಚ ಕುಂಡಲಾಂಕಪದಸ್ಥಿತಾ ।
ಛತ್ರಾಂಕಾ ವಿದ್ಯುದಂಕಾ ಚ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂಕಿತಾಪಿ ಚ ॥ 162 ॥

ದಂಡಾಂಕಾ ಮುಕುಟಾಂಕಾ ಚ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾ ಶುಕಾಂಕಿತಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾನ್ನಾಹಾರಪಾಕಾ ಚ ವೃನ್ದಾಕುಂಜವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 163 ॥

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಬೋಧನಕರೀ ಕೃಷ್ಣಶೇಷಾನ್ನಭೋಜಿನೀ ।
ಪದ್ಮಕೇಸರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಂಗೀತಾಗಮವೇದಿನೀ ॥ 164 ॥

ಕೋಟಿಕಲ್ಪಾನ್ತಭ್ರೂಭಂಗಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಲಯಾಚ್ಯುತಾ ।
ಸರ್ವಸತ್ತ್ವನಿಧಿಃ ಪದ್ಮಶಂಖಾದಿನಿಧಿಸೇವಿತಾ ॥ 165 ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಾ ದೇವವೃನ್ದವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾ ಸರ್ವಾ ಸುವರ್ಣಲತಿಕಾಕೃತಿಃ ॥ 166 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಭಿಸಾರಸಂಕೇತಾ ಮಾಲಿನೀ ನೃತ್ಯಪಂಡಿತಾ ।
ಗೋಪೀಸಿನ್ಧುಸಕಾಶಾಹ್ವಾ ಗೋಪಮಂಡಪಶೋಭಿನೀ ॥ 167 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತಿದಾ ಭೀತಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಪುಲಕಾಂಚಿತಾ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಲಿಂಗನರತಾ ಗೋವಿನ್ದವಿರಹಾಕ್ಷಮಾ ॥ 168 ॥

ಅನನ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ಕೃಷ್ಣಕೀರ್ತನಲಾಲಸಾ ।
ಬೀಜತ್ರಯಮಯೀ ಮೂರ್ತಿಃ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹವಾಂಛಿತಾ ॥ 169 ॥

ವಿಮಲಾದಿನಿಷೇವ್ಯಾ ಚ ಲಲಿತಾದ್ಯರ್ಚಿತಾ ಸತೀ ।
ಪದ್ಮವೃನ್ದಸ್ಥಿತಾ ಹೃಷ್ಟಾ ತ್ರಿಪುರಾಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 170 ॥

ವೃನ್ತಾವತ್ಯರ್ಚಿತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಭಕ್ತವಲ್ಲಭಾ ।
ದುರ್ಲಭಾ ಸಾನ್ದ್ರಸೌಖ್ಯಾತ್ಮಾ ಶ್ರೇಯೋಹೇತುಃ ಸುಭೋಗದಾ ॥ 171 ॥

ಸಾರಂಗಾ ಶಾರದಾ ಬೋಧಾ ಸದ್ವೃನ್ದಾವನಚಾರಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾ ಚಿದಾನನ್ದಾ ಧ್ಯಾನಾನನ್ದಾರ್ದ್ಧಮಾತ್ರಿಕಾ ॥ 172 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಸುರತಜ್ಞಾ ಚ ಗೋವಿನ್ದಪ್ರಾಣಸಂಗಮಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಂಗಭೂಷಣಾ ರತ್ನಭೂಷಣಾ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಿತಾ ॥ 173 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹೃದಯಾವಾಸಮುಕ್ತಾಕನಕನಾಲಿ(orಸಿ)ಕಾ ।
ಸದ್ರತ್ನಕಂಕಣಯುತಾ ಶ್ರೀಮನ್ನೀಲಗಿರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 174 ॥

ಸ್ವರ್ಣನೂಪುರಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸ್ವರ್ಣಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾ ।
ಅಶೋಷರಾಸಕುತುಕಾ ರಮ್ಭೋರೂಸ್ತನುಮಧ್ಯಮಾ ॥ 175 ॥

ಪರಾಕೃತಿಃ ಪರಾನನ್ದಾ ಪರಸ್ವರ್ಗವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಪ್ರಸೂನಕಬರೀ ಚಿತ್ರಾ ಮಹಾಸಿನ್ದೂರಸುನ್ದರೀ ॥ 176 ॥

ಕೈಶೋರವಯಸಾ ಬಾಲಾ ಪ್ರಮದಾಕುಲಶೇಖರಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾಧರಸುಧಾಸ್ವಾದಾ ಶ್ಯಾಮಪ್ರೇಮವಿನೋದಿನೀ ॥ 177 ॥

ಶಿಖಿಪಿಚ್ಛಲಸಚ್ಚೂಡಾ ಸ್ವರ್ಣಚಮ್ಪಕಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಂಕುಮಾಲಕ್ತಕಸ್ತೂರೀಮಂಡಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 178 ॥

ಹೇಮಹಾರಾನ್ವಿತಾ ಪುಷ್ಪಾಹಾರಾಢ್ಯಾ ರಸವತ್ಯಪಿ ।
ಮಾಧುರ್ಯ್ಯಮಧುರಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಸುವಿಶ್ರುತಾ ॥ 179 ॥

ಭ್ರೂಭಂಗಾಭಂಗಕೋದಂಡಕಟಾಕ್ಷಶರಸನ್ಧಿನೀ ।
ಶೇಷದೇವಾ ಶಿರಸ್ಥಾ ಚ ನಿತ್ಯಸ್ಥಲವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 180 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಜಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿತ್ಯಮತ್ತಾಧಿರೋಹಿಣೀ ।
ಅಷ್ಟಭಾಷವತೀ ಚಾಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತಾ ॥ 181 ॥

ಸುನೀತಿಜ್ಞಾ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ದುಃಖಹಾರಿಣೀ ।
ರಜೋಗುಣೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ॥ 182 ॥

ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಭಾಸಾ ಸದಾ ಸಿನ್ಧುವನಸ್ಥಿತಾ ।
ಹೇಮಪುಷ್ಪಾಧಿಕಕರಾ ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯೀ ಹಿತಾ ॥ 183 ॥

ಸ್ತನಕುಮ್ಭೀ ನರಾಢ್ಯಾ ಚ ಕ್ಷೀಣಾಪುಣ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ವೈರಾಜಸೂಯಜನನೀ ಶ್ರೀಶಾ ಭುವನಮೋಹಿನೀ ॥ 184 ॥

ಮಹಾಶೋಭಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾನ್ತಿರ್ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಕೀರ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ ॥ 185 ॥

ಮಹಾಧೈರ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹಾಗೌರೀ ಮಹಾಸಮ್ಪನ್ಮಹಾಭೋಗವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 186 ॥

ಸಮಯಾ ಭಕ್ತಿದಾಶೋಕಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯರಸದಾಯಿನೀ ।
ಸುಹೃದ್ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಮಾಧುರ್ಯರಸವರ್ಷಿಣೀ ॥ 187 ॥

ಭಾವಭಕ್ತಿಪ್ರದಾ ಶುದ್ಧಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಗೋಪರಾಮಾಭಿರಾಮಾ ಚ ಕ್ರೀಡಾರಾಮಾ ಪರೇಶ್ವರೀ ॥ 188 ॥

ನಿತ್ಯರಾಮಾ ಚಾತ್ಮರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣರಾಮಾ ರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಏಕಾನೇಕಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 189 ॥

ಸರಸ್ವತೀಶಾ ದುರ್ಗೇಶಾ ಜಗದೀಶಾ ಜಗದ್ವಿಧಿಃ ।
ವಿಷ್ಣುವಂಶನಿವಾಸಾ ಚ ವಿಷ್ಣುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 190 ॥

ವಿಷ್ಣುವಂಶಸ್ತುತಾ ಕರ್ತ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಂಶಾವನೀ ಸದಾ ।
ಆರಾಮಸ್ಥಾ ವನಸ್ಥಾ ಚ ಸೂರ್ಯ್ಯಪುತ್ರ್ಯವಗಾಹಿನೀ ॥ 191 ॥

ಪ್ರೀತಿಸ್ಥಾ ನಿತ್ಯಯನ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಗೋಲೋಕಸ್ಥಾ ವಿಭೂತಿದಾ ।
ಸ್ವಾನುಭೂತಿಸ್ಥಿತಾ ವ್ಯಕ್ತಾ ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 192 ॥

ಅಮೃತಾ ಹ್ಯದ್ಭುತಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಸಮೀಡಿತಾ ।
ಅಕ್ಷರಾಪಿ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಮ್ಭವಾ ॥ 193 ॥

ಔದಾರ್ಯಭಾವಸಾಧ್ಯಾ ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಮೃದುಲಾ ಗಾಂಗೇಯಮುಕುರಪ್ರಭಾ ॥ 194 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲಜಿತಾಕ್ಷೀ ಚ ಸದ್ರತ್ನಕವರಾನ್ವಿತಾ ।
ಪ್ರೇಮಪರ್ಯಂಕನಿಲಯಾ ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ॥ 195 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಂಗಗೋಪನಾಽಭೇದಾ ಲೀಲಾವರಣನಾಯಿಕಾ ।
ಸುಧಾಸಿನ್ಧುಸಮುಲ್ಲಾಸಾಮೃತಾಸ್ಯನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 196 ॥

ಕೃಷ್ಣಚಿತ್ತಾ ರಾಸಚಿತ್ತಾ ಪ್ರೇಮಚಿತ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಅಚಿನ್ತನಗುಣಗ್ರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಮಲಾಪಹಾ ॥ 197 ॥

ರಾಸಸಿನ್ಧುಶಶಾಂಕಾ ಚ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡಿನೀ ।
ನತವ್ರತಾ ಸಿಂಹರೀಚ್ಛಾ ಸುಮೂರ್ತಿಃ ಸುರವನ್ದಿತಾ ॥ 198 ॥

ಗೋಪೀಚೂಡಾಮಣಿರ್ಗೋಪೀ ಗಣೇಡ್ಯಾ ವಿರಜಾಧಿಕಾ ।
ಗೋಪಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಗೋಪನಾರೀ ಸುಗೋಪಿಕಾ ॥ 199 ॥

ಗೋಪಧಾಮಾ ಸುದಾಮಾಮ್ಬಾ ಗೋಪಾಲೀ ಗೋಪಮೋಹಿನೀ ।
ಗೋಪಭೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಭೂಷಾ ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 200 ॥

ವೀಣಾದಿಘೋಷನಿರತಾ ರಾಸೋತ್ಸವವಿಕಾಸಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಚೇಷ್ಟಾ ಪರಿಜ್ಞಾತಾ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಮೋಹಿನೀ ॥ 201 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗುಣನಾಗಾಢ್ಯಾ ದೇವಸುನ್ದರಿಮೋಹಿನೀ ।
ಕೃಷ್ಣಚನ್ದ್ರಮನೋಜ್ಞಾ ಚ ಕೃಷ್ಣದೇವಸಹೋದರೀ ॥ 202 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಭಿಲಾಷಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮಾನುಗ್ರಹವಾಂಛಿತಾ ।
ಕ್ಷೇಮಾ ಚ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಭ್ರುವೋಮಾಯಾ ಸುಭದ್ರಿಕಾ ॥ 203 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಮಾನನ್ದಾ ನೀಪದ್ರುಮತಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ರಮ್ಭಾ ಚಾರುನಿತಮ್ಬಿನೀ ॥ 204 ॥

ಸ್ಮರಕೇಲಿನಿಧಾನಾ ಚ ಗಂಡತಾಟಂಕಮಂಡಿತಾ ।
ಹೇಮಾದ್ರಿಕಾನ್ತಿರುಚಿರಾ ಪ್ರೇಮಾದ್ಯಾ ಮದಮನ್ಥರಾ ॥ 205 ॥

ಕೃಷ್ಣಚಿನ್ತಾ ಪ್ರೇಮಚಿನ್ತಾ ರತಿಚಿನ್ತಾ ಚ ಕೃಷ್ಣದಾ ।
ರಾಸಚಿನ್ತಾ ಭಾವಚಿನ್ತಾ ಶುದ್ಧಚಿನ್ತಾ ಮಹಾರಸಾ ॥ 206 ॥

ಕೃಷ್ಣಾದೃಷ್ಟಿತ್ರುಟಿಯುಗಾ ದೃಷ್ಟಿಪಕ್ಷ್ಮಿವಿನಿನ್ದಿನೀ ।
ಕನ್ದರ್ಪಜನನೀ ಮುಖ್ಯಾ ವೈಕುಂಠಗತಿದಾಯಿನೀ ॥ 207 ॥

ರಾಸಭಾವಾ ಪ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಪ್ರಥಮನಾಯಿಕಾ ।
ಶುದ್ಧಾ ಸುಧಾದೇಹಿನೀ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಾ ರಸಮಂಜರೀ ॥ 208 ॥

ಸುಪ್ರಭಾವಾ ಶುಭಾಚಾರಾ ಸ್ವರ್ಣದೀ ನರ್ಮದಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಗೋಮತೀ ಚನ್ದ್ರಭಾಗೇಡ್ಯಾ ಸರಯೂಸ್ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಸೂಃ ॥ 209 ॥

ನಿಷ್ಕಲಂಕಚರಿತ್ರಾ ಚ ನಿರ್ಗುಣಾ ಚ ನಿರಂಜನಾ ।
ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಯುಗ್ಮರೂಪಸ್ಯ ನಾರದ ॥ 210 ॥

ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೃನ್ದಾವನರಸಾವಹೇ ।
ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ವನ್ಧ್ಯಾತ್ವವಿನಿವರ್ತಕಮ್ ॥ 211 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ರೋಗನಾಶನಂ ಕಾಮದಂ ಮಹತ್ ।
ಪಾಪಾಪಹಂ ವೈರಿಹರಂ ರಾಧಾಮಾಧವಭಕ್ತಿದಮ್ ॥ 212 ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಕುಂಠಮೇಧಸೇ ।
ರಾಧಾಸಂಗಸುಧಾಸಿನ್ಧೌ ನಮೋ ನಿತ್ಯವಿಹಾರಿಣೇ ॥ 213 ॥

ರಾಧಾದೇವೀ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾಲನತತ್ಪರಾ ।
ಜಗಲ್ಲಯವಿಧಾತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಸೂತಿಕಾ ॥ 214 ॥

ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ವೈ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮುನೀಶ್ವರ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 215 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ನಾರದೀಯಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಬೃಹದುಪಾಖ್ಯಾನೇ
ತೃತೀಯಪಾದೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಕಥನಂ ನಾಮ
ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Radha Krishna or Yugala Stotram:

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment