Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Radhakrishna or Yugala Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீராதா⁴க்ருʼஷ்ணயுக³ளஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஸநத்குமார உவாச –
கிம் த்வம் நாரத³ ஜாநாஸி பூர்வஜந்மநி யத்த்வயா ।
ப்ராப்தம் ப⁴க³வத: ஸாக்ஷாச்சூ²லிநோ யுக³ளாத்மகம் ॥ 1 ॥

க்ருʼஷ்ணமந்த்ரரஹஸ்யம் ச ஸ்மர விஸ்ம்ருʼதிமாக³தம் ।
ஸூத உவாச –
இத்யுக்தோ நாரதோ³ விப்ரா: குமாரேண து தீ⁴மதா ॥ 2 ॥

த்⁴யாநே விவேதா³ஶு சிரம் சரிதம் பூர்வஜந்மந: ।
ததஶ்சிரம் த்⁴யாநபரோ நாரதோ³ ப⁴க³வத்ப்ரிய: ॥ 3 ॥

ஜ்ஞாத்வா ஸர்வம் ஸுவ்ருʼத்தாந்தம் ஸுப்ரஸந்நாநநோঽப்³ரவீத் ।
ப⁴க³வந்ஸர்வவ்ருʼத்தாந்த: பூர்வகல்பஸமுத்³ப⁴வ: ॥ 4 ॥

மம ஸ்ம்ருʼதிமநுப்ராப்தோ விநா யுக³ளலம்ப⁴நம் ॥

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய நாரத³ஸ்ய மஹாத்மந: ॥ 5 ॥

ஸநத்குமாரோ ப⁴க³வாந் வ்யாஜஹார யதா²தத²ம் ।
ஸநத்குமார உவாச –
ஶ‍்ருʼணு விப்ர ப்ரவக்ஷ்யாமி யஸ்மிஞ்ஜந்மநி ஶூலிந: ॥ 6 ॥

ப்ராப்தம் க்ருʼஷ்ணரஹஸ்யம் வை ஸாவதா⁴நோ ப⁴வாது⁴நா ।
அஸ்மாத்ஸாரஸ்வதாத்கல்பாத்பூர்வஸ்மிந்பஞ்சவிம்ஶகே ॥ 7 ॥

கல்பே த்வம் காஶ்யபோ ஜாதோ நாரதோ³ நாம நாமத: ।
தத்ரைகதா³ த்வம் கைலாஸம் ப்ராப்த: க்ருʼஷ்ணஸ்ய யோகி³ந: ॥ 8 ॥

ஸம்ப்ரஷ்டும் பரமம் தத்த்வம் ஶிவம் கைலாஸவாஸிநம் ।
த்வயா ப்ருʼஷ்டோ மஹாதே³வோ ரஹஸ்யம் ஸ்வப்ரகாஶிதம் ॥ 9 ॥

கத²யா மாஸ தத்த்வேந நித்யலீலாநுக³ம் ஹரே: ।
ததஸ்தத³ந்தே து புநஸ்த்வயா விஜ்ஞாபிதோ ஹர: ॥ 10 ॥

நித்யாம் லீலாம் ஹரேர்த்³ரஷ்டும் தத: ப்ராஹ ஸதா³ஶிவ: ।
கோ³பீஜநபத³ஸ்யாந்தே வல்லபே⁴தி பத³ம் தத: ॥ 11 ॥

சரணாச்ச²ரணம் பஶ்சாத்ப்ரபத்³யே இதி வை மநு: ।
மந்த்ரஸ்யாஸ்ய ருʼஷி: ப்ரோக்தோ ஸுரபி⁴ஶ்ச²ந்த³ ஏவ ச ॥ 12 ॥

கா³யத்ரீ தே³வதா சாஸ்ய ப³ல்லவீவல்லபோ⁴ விபு:⁴ ।
ப்ரபந்நோঽஸ்மீதி தத்³ப⁴க்தௌ விநியோக³ உதா³ஹ்ருʼத: ॥ 13 ॥

நாஸ்ய ஸித்³தா⁴தி³கம் விப்ர ஶோத⁴நம் ந்யாஸகல்பநம் ।
கேவலம் சிந்தநம் ஸத்³யோ நித்யலீலாப்ரகாஶகம் ॥ 14 ॥

ஆப்⁴யந்தரஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ஸாத⁴நம் வச்மி ஸாம்ப்ரதம் ॥ 15 ॥

ஸங்க்³ருʼஹ்ய மந்த்ரம் கு³ருப⁴க்தியுக்தோ
விசிந்த்ய ஸர்வம் மநஸா ததீ³ஹிதம் ।
க்ருʼபாம் ததீ³யாம் நிஜத⁴ர்மஸம்ஸ்தோ²
விபா⁴வயந்நாத்மநி தோஷயேத்³கு³ரும் ॥ 16 ॥

ஸதாம் ஶிக்ஷேத வை த⁴ர்மாந்ப்ரபந்நாநாம் ப⁴யாபஹாந் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகீசிந்தாவிது⁴ராந் ஸித்³தி⁴தா³யகாந் ॥ 17 ॥

ஸ்வேஷ்டதே³வதி⁴யா நித்யம் தோஷயேத்³வைஷ்ணவாம்ஸ்ததா² ।
ப⁴ர்த்ஸநாதி³கமேதேஷாம் ந கதா³சித்³விசிந்தயேத் ॥ 18 ॥

பூர்வகர்மவஶாத்³ப⁴வ்யமைஹிகம் போ⁴க்³யமேவ ச ।
ஆயுஷ்யகம் ததா² க்ருʼஷ்ண: ஸ்வயமேவ கரிஷ்யதி ॥ 19 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணம் நித்யலீலாஸ்த²ம் சிந்தயேத்ஸ்வதி⁴யாநிஶம் ।
ஶ்ரீமத³ர்சாவதாரேண க்ருʼஷ்ணம் பரிசரேத்ஸதா³ ॥ 20 ॥

அநந்யசிந்தநீயோঽஸௌ ப்ரபந்நை: ஶரணார்தி²பி:⁴ ।
ஸ்தே²யம் ச தே³ஹகே³ஹாதா³வுதா³ஸீநதயா பு³தை:⁴ ॥ 21 ॥

கு³ரோரவஜ்ஞாம் ஸாதூ⁴நாம் நிந்தா³ம் பே⁴த³ம் ஹரே ஹரௌ ।
வேத³நிந்தா³ம் ஹரேர்நாமப³லாத்பாபஸமீஹநம் ॥ 22 ॥

அர்த²வாத³ம் ஹரேர்நாம்நி பாஷண்ட³ம் நாமஸங்க்³ரஹே ।
அலஸே நாஸ்திகே சைவ ஹரிநாமோபதே³ஶநம் ॥ 23 ॥

நாமவிஸ்மரணம் சாபி நாம்ந்யநாத³ரமேவ ச ।
ஸந்த்யஜேத்³ தூ³ரதோ வத்ஸ தோ³ஷாநேதாந்ஸுதா³ருணாந் ॥ 24 ॥

ப்ரபந்நோঽஸ்மீதி ஸததம் சிந்தயேத்³த்⁴ருʼத்³க³தம் ஹரிம் ।
ஸ ஏவ பாலநம் நித்யம் கரிஷ்யதி மமேதி ச ॥ 25 ॥

தவாஸ்மி ராதி⁴காநாத² கர்மணா மநஸா கி³ரா ।
க்ருʼஷ்ணகாந்தேதி சைவாஸ்மி யுவாமேவ க³திர்மம ॥ 26 ॥

தா³ஸா: ஸகா²ய: பிதர: ப்ரேயஸ்யஶ்ச ஹரேரிஹ ।
ஸர்வே நித்யா முநிஶ்ரேஷ்ட² சிந்தநீயா மஹாத்மபி:⁴ ॥ 27 ॥

க³மநாக³மநே நித்யம் கரோதி வநகோ³ஷ்ட²யோ: ।
கோ³சாரணம் வயஸ்யைஶ்ச விநாஸுரவிகா⁴தநம் ॥ 28 ॥

ஸகா²யோ த்³வாத³ஶாக்²யாதா ஹரே: ஶ்ரீதா³மபூர்வகா: ।
ராதி⁴காயா: ஸுஶீலாத்³யா: ஸக்²யோ த்³வாத்ரிம்ஶதீ³ரிதா: ॥ 29 ॥

ஆத்மாநம் சிந்தயேத்³வத்ஸ தாஸாம் மத்⁴யே மநோரமாம் ।
ரூபயௌவநஸம்பந்நாம் கிஶோரீம் ச ஸ்வலங்க்ருʼதாம் ॥ 30 ॥

நாநாஶில்பகலாபி⁴ஜ்ஞாம் க்ருʼஷ்ணபோ⁴கா³நுரூபிணீம் ।
தத்ஸேவநஸுகா²ஹ்லாத³பா⁴வேநாதிஸுநிர்வ்ருʼதாம் ॥ 31 ॥

ப்³ராஹ்மம் முஹூர்தமாரப்⁴ய யாவத³ர்த⁴நிஶா ப⁴வேத் ।
தாவத்பரிசரேத்தௌ து யதா²காலாநுஸேவயா ॥ 32 ॥

ஸஹஸ்ரம் ச தயோர்நாம்நாம் படே²ந்நித்யம் ஸமாஹித: ।
ஏதத்ஸாத⁴நமுத்³தி³ஷ்டம் ப்ரபந்நாநாம் முநீஶ்வர ॥ 33 ॥

நாக்²யேயம் கஸ்யசித்துப்⁴யம் மயா தத்த்வம் ப்ரகாஶிதம் ।
ஸநத்குமார உவாச –
ததஸ்த்வம் நாரத³ புந: ப்ருʼஷ்டவாந்வை ஸதா³ஶிவம் ॥ 34 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தச்சாபி ப்ரோக்தவாம்ஸ்தச்ச்²ருʼணுஷ்வ மே ।
த்⁴யாத்வா வ்ருʼந்தா³வநே ரம்யே யமுநாதீரஸங்க³தம் ॥ 35 ॥

கல்பவ்ருʼக்ஷம் ஸமாஶ்ரித்ய திஷ்ட²ந்தம் ராதி⁴காயுதம் ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து யுக³ளாக்²யம் மஹாமுநே ॥ 36 ॥

தே³வகீநந்த³ந: ஶௌரிர்வாஸுதே³வோ ப³லாநுஜ: ।
க³தா³க்³ரஜ: கம்ஸமோஹ: கம்ஸஸேவகமோஹந: ॥ 37 ॥

பி⁴ந்நார்க³லோ பி⁴ந்நலோஹ: பித்ருʼபா³ஹ்யா: பித்ருʼஸ்துத: ।
மாத்ருʼஸ்துத: ஶிவத்⁴யேயோ யமுநாஜலபே⁴த³ந: ॥ 38 ॥

வ்ரஜவாஸீ வ்ரஜாநந்தீ³ நந்த³பா³லோ த³யாநிதி:⁴ ।
லீலாபா³ல: பத்³மநேத்ரோ கோ³குலோத்ஸவ ஈஶ்வர: ॥ 39 ॥

கோ³பிகாநந்த³ந: க்ருʼஷ்ணோ கோ³பாநந்த:³ ஸதாம் க³தி: ।
ப³கப்ராணஹரோ விஷ்ணுர்ப³கமுக்திப்ரதோ³ ஹரி: ॥ 40 ॥

ப³லதோ³லாஶயஶய: ஶ்யாமல: ஸர்வஸுந்த³ர: ।
பத்³மநாபோ⁴ ஹ்ருʼஷீகேஶ: க்ரீடா³மநுஜபா³லக: ॥ 41 ॥

லீலாவித்⁴வஸ்தஶகடோ வேத³மந்த்ராபி⁴ஷேசித: ।
யஶோதா³நந்த³ந: காந்தோ முநிகோடிநிஷேவித: ॥ 42 ॥

நித்யம் மது⁴வநாவாஸீ வைகுண்ட:² ஸம்ப⁴வ: க்ரது: ।
ரமாபதிர்யது³பதிர்முராரிர்மது⁴ஸூத³ந: ॥ 43 ॥

மாத⁴வோ மாநஹாரீ ச ஶ்ரீபதிர்பூ⁴த⁴ர: ப்ரபு:⁴ ।
ப்³ருʼஹத்³வநமஹாலீலோ நந்த³ஸூநுர்மஹாஸந: ॥ 44 ॥

த்ருʼணாவர்தப்ராணஹாரீ யஶோதா³விஸ்மயப்ரத:³ ।
த்ரைலோக்யவக்த்ர: பத்³மாக்ஷ: பத்³மஹஸ்த: ப்ரியங்கர: ॥ 45 ॥

ப்³ரஹ்மண்யோ த⁴ர்மகோ³ப்தா ச பூ⁴பதி: ஶ்ரீத⁴ர: ஸ்வராட் ।
அஜாத்⁴யக்ஷ: ஶிவாத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ மஹேஶ்வர: ॥ 46 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யோ ப்³ரஹ்மஸ்த:² ப்ரஜாபதிரமோக⁴த்³ருʼக் ।
கோ³பீகராவலம்பீ³ ச கோ³பபா³லகஸுப்ரிய: ॥ 47 ॥

பா³லாநுயாயீ ப³லவாந் ஶ்ரீதா³மப்ரிய ஆத்மவாந் ।
கோ³பீக்³ருʼஹாங்க³ணரதிர்ப⁴த்³ர: ஸுஶ்லோகமங்க³ள: ॥ 48 ॥

நவநீதஹரோ பா³லோ நவநீதப்ரியாஶந: ।
பா³லவ்ருʼந்தீ³ மர்கவ்ருʼந்தீ³ சகிதாக்ஷ: பலாயித: ॥ 49 ॥

யஶோதா³தர்ஜித: கம்பீ மாயாருதி³தஶோப⁴ந: ।
தா³மோத³ரோঽப்ரமேயாத்மா த³யாலுர்ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 50 ॥

ஸுப³த்³தோ⁴லூக²லே நம்ரஶிரா கோ³பீகத³ர்தி²த: ।
வ்ருʼக்ஷப⁴ங்கீ³ ஶோகப⁴ங்கீ³ த⁴நதா³த்மஜமோக்ஷண: ॥ 51 ॥

தே³வர்ஷிவசநஶ்லாகீ⁴ ப⁴க்தவாத்ஸல்யஸாக³ர: ।
வ்ரஜகோலாஹலகரோ வ்ரஜாநத³விவர்த்³த⁴ந: ॥ 52 ॥

கோ³பாத்மா ப்ரேரக: ஸாக்ஷீ வ்ருʼந்தா³வநநிவாஸக்ருʼத் ।
வத்ஸபாலோ வத்ஸபதிர்கோ³பதா³ரகமண்ட³ந: ॥ 53 ॥

பா³லக்ரீடோ³ பா³லரதிர்பா³லக: கநகாங்க³தீ³ ।
பீதாம்ப³ரோ ஹேமமாலீ மணிமுக்தாவிபூ⁴ஷண: ॥ 54 ॥

கிங்கிணீகடகீ ஸூத்ரீ நூபுரீ முத்³ரிகாந்வித: ।
வத்ஸாஸுரபதித்⁴வம்ஸீ ப³காஸுரவிநாஶந: ॥ 55 ॥

அகா⁴ஸுரவிநாஶீ ச விநித்³ரீக்ருʼதபா³லக: ।
ஆத்³ய ஆத்மப்ரத:³ ஸங்கீ³ யமுநாதீரபோ⁴ஜந: ॥ 56 ॥

கோ³பாலமண்ட³லீமத்⁴ய: ஸர்வகோ³பாலபூ⁴ஷண: ।
க்ருʼதஹஸ்ததலக்³ராஸோ வ்யஞ்ஜநாஶ்ரிதஶாகி²க: ॥ 57 ॥

க்ருʼதபா³ஹுஶ‍்ருʼங்க³யஷ்டிர்கு³ஞ்ஜாலங்க்ருʼதகண்ட²க: ।
மயூரபிச்ச²முகுடோ வநமாலாவிபூ⁴ஷித: ॥ 58 ॥

கை³ரிகாசித்ரிதவபுர்நவமேக⁴வபு: ஸ்மர: ।
கோடிகந்த³ர்பலாவண்யோ லஸந்மகரகுண்ட³ல: ॥ 59 ॥

ஆஜாநுபா³ஹுர்ப⁴க³வாந்நித்³ராரஹிதலோசந: ।
கோடிஸாக³ரகா³ம்பீ⁴ர்ய: காலகால: ஸதா³ஶிவ: ॥ 60 ॥

விரஞ்சிமோஹநவபுர்கோ³பவத்ஸவபுர்த்³த⁴ர: ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிஜநகோ ப்³ரஹ்மமோஹவிநாஶக: ॥ 61 ॥

ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மேடி³த: ஸ்வாமீ ஶக்ரத³ர்பாதி³நாஶந: ।
கி³ரிபூஜோபதே³ஷ்டா ச த்⁴ருʼதகோ³வர்த்³த⁴நாசல: ॥ 62 ॥

புரந்த³ரேடி³த: பூஜ்ய: காமதே⁴நுப்ரபூஜித: ।
ஸர்வதீர்தா²பி⁴ஷிக்தஶ்ச கோ³விந்தோ³ கோ³பரக்ஷக: ॥ 63 ॥

காலியார்திகர: க்ரூரோ நாக³பத்நீடி³தோ விராட் ।
தே⁴நுகாரி: ப்ரலம்பா³ரிர்வ்ருʼஷாஸுரவிமர்த³ந: ॥ 64 ॥

மாயாஸுராத்மஜத்⁴வம்ஸீ கேஶிகண்ட²விதா³ரக: ।
கோ³பகோ³ப்தா தே⁴நுகோ³ப்தா தா³வாக்³நிபரிஶோஷக: ॥ 65 ॥

கோ³பகந்யாவஸ்த்ரஹாரீ கோ³பகந்யாவரப்ரத:³ ।
யஜ்ஞபத்ந்யந்நபோ⁴ஜீ ச முநிமாநாபஹாரக: ॥ 66 ॥

ஜலேஶமாநமத²நோ நந்த³கோ³பாலஜீவந: ।
க³ந்த⁴ர்வஶாபமோக்தா ச ஶங்க²சூட³ஶிரோ ஹர: ॥ 67 ॥

வம்ஶீ வடீ வேணுவாதீ³ கோ³பீசிந்தாபஹாரக: ।
ஸர்வகோ³ப்தா ஸமாஹ்வாந: ஸர்வகோ³பீமநோரத:² ॥ 68 ॥

வ்யங்க³த⁴ர்மப்ரவக்தா ச கோ³பீமண்ட³லமோஹந: ।
ராஸக்ரீடா³ரஸாஸ்வாதீ³ ரஸிகோ ராதி⁴காத⁴வ: ॥ 69 ॥

கிஶோரீப்ராணநாத²ஶ்ச வ்ருʼஷபா⁴நஸுதாப்ரிய: ।
ஸர்வகோ³பீஜநாநந்தீ³ கோ³பீஜநவிமோஹந: ॥ 70 ॥

கோ³பிகாகீ³தசரிதோ கோ³பீநர்தநலாலஸ: ।
கோ³பீஸ்கந்தா⁴ஶ்ரிதகரோ கோ³பிகாசும்ப³நப்ரிய: ॥ 71 ॥

கோ³பிகாமார்ஜிதமுகோ² கோ³பீவ்யஜநவீஜித: ।
கோ³பிகாகேஶஸம்ஸ்காரீ கோ³பிகாபுஷ்பஸம்ஸ்தர: ॥ 72 ॥

கோ³பிகாஹ்ருʼத³யாலம்பீ³ கோ³பீவஹநதத்பர: ।
கோ³பிகாமத³ஹாரீ ச கோ³பிகாபரமார்ஜித: ॥ 73 ॥

கோ³பிகாக்ருʼதஸம்நீலோ கோ³பிகாஸம்ஸ்ம்ருʼதப்ரிய: ।
கோ³பிகாவந்தி³தபதோ³ கோ³பிகாவஶவர்தந: ॥ 74 ॥

ராதா⁴பராஜித: ஶ்ரீமாந்நிகுஞ்ஜேஸுவிஹாரவாந் ।
குஞ்ஜப்ரிய: குஞ்ஜவாஸீ வ்ருʼந்தா³வநவிகாஸந: ॥ 75 ॥

யமுநாஜலஸிக்தாங்கோ³ யமுநாஸௌக்²யதா³யக: ।
ஶஶிஸம்ஸ்தம்ப⁴ந: ஶூர: காமீ காமவிஜோஹந: ॥ 76 ॥

காமாத்³யா: காமநாத²ஶ்ச காமமாநஸபே⁴த³ந: ।
காமத:³ காமரூபஶ்ச காமிநீ காமஸஞ்சய: ॥ 77 ॥

நித்யக்ரீடோ³ மஹாலீல: ஸர்வ: ஸர்வக³தஸ்ததா² ।
பரமாத்மா பராதீ⁴ஶ: ஸர்வகாரணகாரண: (orம்) ॥ 78 ॥

க்³ருʼஹீதநாரத³வசா ஹ்யக்ரூரபரிசிந்தித: ।
அக்ரூரவந்தி³தபதோ³ கோ³பிகாதோஷகாரக: ॥ 79 ॥

அக்ரூரவாக்யஸங்க்³ராஹீ மது²ராவாஸகாரண: (orம்)।
அக்ரூரதாபஶமநோ ரஜகாயு:ப்ரணாஶந: ॥ 80 ॥

மது²ராநந்த³தா³யீ ச கம்ஸவஸ்த்ரவிலுண்ட²ந: ।
கம்ஸவஸ்த்ரபரீதா⁴நோ கோ³பவஸ்த்ரப்ரதா³யக: ॥ 81 ॥

ஸுதா³மக்³ருʼஹகா³மீ ச ஸுதா³மபரிபூஜித: ।
தந்துவாயகஸம்ப்ரீத: குப்³ஜாசந்த³நலேபந: ॥ 82 ॥

குப்³ஜாரூபப்ரதோ³ விஜ்ஞோ முகுந்தோ³ விஷ்டரஶ்ரவா: ।
ஸர்வஜ்ஞோ மது²ராலோகீ ஸர்வலோகாபி⁴நந்த³ந: ॥ 83 ॥

க்ருʼபாகடாக்ஷத³ர்ஶீ ச தை³த்யாரிர்தே³வபாலக: ।
ஸர்வது:³க²ப்ரஶமநோ த⁴நுர்ப⁴ங்கீ³ மஹோத்ஸவ: ॥ 84 ॥

குவலயாபீட³ஹந்தா த³ந்தஸ்கந்த⁴ப³லாக்³ரணீ: ।
கல்பரூபத⁴ரோ தீ⁴ரோ தி³வ்யவஸ்த்ராநுலேபந: ॥ 85 ॥

மல்லரூபோ மஹாகால: காமரூபீ ப³லாந்வித: ।
கம்ஸத்ராஸகரோ பீ⁴மோ முஷ்டிகாந்தஶ்ச கம்ஸஹா ॥ 86 ॥

சாணூரக்⁴நோ ப⁴யஹர: ஶலாரிஸ்தோஶலாந்தக: ।
வைகுண்ட²வாஸீ கம்ஸாரி: ஸர்வது³ஷ்டநிஷூத³ந: ॥ 87 ॥

தே³வது³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷீ பித்ருʼஶோகநிவாரண: ।
யாத³வேந்த்³ர: ஸதாம்நாதோ² யாத³வாரிப்ரமர்த்³த³ந: ॥ 88 ॥

ஶௌரிஶோகவிநாஶீ ச தே³வகீதாபநாஶந: ।
உக்³ரஸேநபரித்ராதா உக்³ரஸேநாபி⁴பூஜித: ॥ 89 ॥

உக்³ரஸேநாபி⁴ஷேகீ ச உக்³ரஸேநத³யாபர: ।
ஸர்வஸாத்வதஸாக்ஷீ ச யதூ³நாமபி⁴நந்த³ந: ॥ 90 ॥

ஸர்வமாது²ரஸம்ஸேவ்ய: கருணோ ப⁴க்தபா³ந்த⁴வ: ।
ஸர்வகோ³பாலத⁴நதோ³ கோ³பீகோ³பாலலாலஸ: ॥ 91 ॥

ஶௌரித³த்தோபவீதீ ச உக்³ரஸேநத³யாகர: ।
கு³ருப⁴க்தோ ப்³ரஹ்மசாரீ நிக³மாத்⁴யயநே ரத: ॥ 92 ॥

ஸங்கர்ஷணஸஹாத்⁴யாயீ ஸுதா³மஸுஹ்ருʼதே³வ ச ।
வித்³யாநிதி:⁴ கலாகோஶோ ம்ருʼதபுத்ரப்ரத³ஸ்ததா² ॥ 93 ॥

சக்ரீ பாஞ்சஜநீ சைவ ஸர்வநாரகிமோசந: ।
யமார்சித: பரோ தே³வோ நாமோச்சாரவஶோঽச்யுத: ॥ 94 ॥

குப்³ஜாவிலாஸீ ஸுப⁴கோ³ தீ³நப³ந்து⁴ரநூபம: ।
அக்ரூரக்³ருʼஹகோ³ப்தா ச ப்ரதிஜ்ஞாபாலக: ஶுப:⁴ ॥ 95 ॥

ஜராஸந்த⁴ஜயீ வித்³வாந் யவநாந்தோ த்³விஜாஶ்ரய: ।
முசுகுந்த³ப்ரியகரோ ஜராஸந்த⁴பலாயித: ॥ 96 ॥

த்³வாரகாஜநகோ கூ³டோ⁴ ப்³ரஹ்மண்ய: ஸத்யஸங்க³ர: ।
லீலாத⁴ர: ப்ரியகரோ விஶ்வகர்மா யஶ:ப்ரத:³ ॥ 97 ॥

ருக்மிணீப்ரியஸந்தே³ஶோ ருக்மஶோகவிவர்த்³த⁴ந: ।
சைத்³யஶோகாலய: ஶ்ரேஷ்டோ² து³ஷ்டராஜந்யநாஶந: ॥ 98 ॥

ருக்மிவைரூப்யகரணோ ருக்மிணீவசநே ரத: ।
ப³லப⁴த்³ரவசோக்³ராஹீ முக்தருக்மீ ஜநார்த³ந: ॥ 99 ॥

ருக்மிணீப்ராணநாத²ஶ்ச ஸத்யபா⁴மாபதி: ஸ்வயம் ।
ப⁴க்தபக்ஷீ ப⁴க்திவஶ்யோ ஹ்யக்ரூரமணிதா³யக: ॥ 100 ॥

ஶதத⁴ந்வாப்ராணஹாரீ ருʼக்ஷராஜஸுதாப்ரிய: ।
ஸத்ராஜித்தநயாகாந்தோ மித்ரவிந்தா³பஹாரக: ॥ 101।
ஸத்யாபதிர்லக்ஷ்மணாஜித்பூஜ்யோ ப⁴த்³ராப்ரியங்கர: ।
நரகாஸுரகா⁴தீ ச லீலாகந்யாஹரோ ஜயீ ॥ 102 ॥

முராரிர்மத³நேஶோঽபி த⁴ரித்ரீது:³க²நாஶந: ।
வைநதேயீ ஸ்வர்க³கா³மீ அதி³த்ய குண்ட³லப்ரத:³ ॥ 103 ॥

இந்த்³ரார்சிதோ ரமாகாந்தோ வஜ்ரிபா⁴ர்யாப்ரபூஜித: ।
பாரிஜாதாபஹாரீ ச ஶக்ரமாநாபஹாரக: ॥ 104 ॥

ப்ரத்³யும்நஜநக: ஸாம்ப³தாதோ ப³ஹுஸுதோ விது:⁴ ।
க³ர்கா³சார்ய: ஸத்யக³திர்த⁴ர்மாதா⁴ரோ த⁴ராத⁴ர: ॥ 105 ॥

த்³வாரகாமண்ட³ந: ஶ்லோக்ய: ஸுஶ்லோகோ நிக³மாலய: ।
பௌண்ட்³ரகப்ராணஹாரீ ச காஶீராஜஶிரோஹர: ॥ 106 ॥

அவைஷ்ணவவிப்ரதா³ஹீ ஸுத³க்ஷிணப⁴யாவஹ: ।
ஜராஸந்த⁴விதா³ரீ ச த⁴ர்மநந்த³நயஜ்ஞக்ருʼத் ॥ 107 ॥

ஶிஶுபாலஶிரஶ்சே²தீ³ த³ந்தவக்த்ரவிநாஶந: ।
விதூ³ரதா²ந்தக: ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீதோ³ த்³விவித³நாஶந: ॥ 108 ॥

ருக்மிணீமாநஹாரீ ச ருக்மிணீமாநவர்த்³த⁴ந: ।
தே³வர்ஷிஶாபஹர்தா ச த்³ரௌபதீ³வாக்யபாலக: ॥ 109 ॥

து³ர்வாஸோப⁴யஹாரீ ச பாஞ்சாலீஸ்மரணாக³த: ।
பார்த²தூ³த: பார்த²மந்த்ரீ பார்த²து:³கௌ²க⁴நாஶந: ॥ 110 ॥

பார்த²மாநாபஹாரீ ச பார்த²ஜீவநதா³யக: ।
பாஞ்சாலீவஸ்த்ரதா³தா ச விஶ்வபாலகபாலக: ॥ 111 ॥

ஶ்வேதாஶ்வஸாரதி:² ஸத்ய: ஸத்யஸாத்⁴யோ ப⁴யாபஹ: ।
ஸத்யஸந்த:⁴ ஸத்யரதி: ஸத்யப்ரிய உதா³ரதீ:⁴ ॥ 112 ॥

மஹாஸேநஜயீ சைவ ஶிவஸைந்யவிநாஶந: ।
பா³ணாஸுரபு⁴ஜச்சே²த்தா பா³ணபா³ஹுவரப்ரத:³ ॥ 113 ॥

தார்க்ஷ்யமாநாபஹாரீ ச தார்க்ஷ்யதேஜோவிவர்த்³த⁴ந: ।
ராமஸ்வரூபதா⁴ரீ ச ஸத்யபா⁴மாமுதா³வஹ: ॥ 114 ॥

ரத்நாகரஜலக்ரீடோ³ வ்ரஜலீலாப்ரத³ர்ஶக: ।
ஸ்வப்ரதிஜ்ஞாபரித்⁴வம்ஸீ பீ⁴ஷ்மாஜ்ஞாபரிபாலக: ॥ 115 ॥

வீராயுத⁴ஹர: கால: காலிகேஶோ மஹாப³ல: ।
வர்வரீஷஶிரோஹாரீ வர்வரீஷஶிர:ப்ரத:³ ॥ 116 ॥

த⁴ர்மபுத்ரஜயீ ஶூரது³ர்யோத⁴நமதா³ந்தக: ।
கோ³பிகாப்ரீதிநிர்ப³ந்த⁴நித்யக்ரீடோ³ வ்ரஜேஶ்வர: ॥ 117 ॥

ராதா⁴குண்ட³ரதிர்த⁴ந்ய: ஸதா³ந்தோ³லஸமாஶ்ரித: ।
ஸதா³மது⁴வநாநந்தீ³ ஸதா³வ்ருʼந்தா³வநப்ரிய: ॥ 118 ॥

அஶோகவநஸந்நத்³த:⁴ ஸதா³திலகஸங்க³த: ।
ஸதா³கோ³வர்த்³த⁴நரதி: ஸதா³ கோ³குலவல்லப:⁴ ॥ 119 ॥

பா⁴ண்டீ³ரவடஸம்வாஸீ நித்யம் வம்ஶீவடஸ்தி²த: ।
நந்த³க்³ராமக்ருʼதாவாஸோ வ்ருʼஷபா⁴நுக்³ரஹப்ரிய: ॥ 120 ॥

க்³ருʼஹீதகாமிநீரூபோ நித்யம் ராஸவிலாஸக்ருʼத் ।
வல்லவீஜநஸங்கோ³ப்தா வல்லவீஜநவல்லப:⁴ ॥ 121 ॥

தே³வஶர்மக்ருʼபாகர்தா கல்பபாத³பஸம்ஸ்தி²த: ।
ஶிலாநுக³ந்த⁴நிலய: பாத³சாரீ க⁴நச்ச²வி: ॥ 122 ॥

அதஸீகுஸுமப்ரக்²ய: ஸதா³ லக்ஷ்மீக்ருʼபாகர: ।
த்ரிபுராரிப்ரியகரோ ஹ்யுக்³ரத⁴ந்வாபராஜித: ॥ 123 ॥

ஷட்³து⁴ரத்⁴வம்ஸகர்தா ச நிகும்ப⁴ப்ராணஹாரக: ।
வஜ்ரநாப⁴புரத்⁴வம்ஸீ பௌண்ட்³ரகப்ராணஹாரக: ॥ 124 ॥

ப³ஹுலாஶ்வப்ரீதிகர்தா த்³விஜவர்யப்ரியங்கர: ।
ஶிவஸங்கடஹாரீ ச வ்ருʼகாஸுரவிநாஶந: ॥ 125 ॥

ப்⁴ருʼகு³ஸத்காரகாரீ ச ஶிவஸாத்த்விகதாப்ரத:³ ।
கோ³கர்ணபூஜக: ஸாம்ப³குஷ்ட²வித்⁴வம்ஸகாரண: ॥ 126 ॥

வேத³ஸ்துதோ வேத³வேத்தா யது³வம்ஶவிவர்த்³த⁴ந: ।
யது³வம்ஶவிநாஶீ ச உத்³த⁴வோத்³தா⁴ரகாரக: ॥ 127 ॥

(இதி க்ருʼஷ்ணநாமாவளி:-500 அத² ராதா⁴நாமாவளி:-500)

ராதா⁴ ச ராதி⁴கா சைவ ஆநந்தா³ வ்ருʼஷபா⁴நுஜா ।
வ்ருʼந்தா³வநேஶ்வரீ புண்யா க்ருʼஷ்ணமாநஸஹாரிணீ ॥ 128 ॥

ப்ரக³ல்பா⁴ சதுரா காமா காமிநீ ஹரிமோஹிநீ ।
லலிதா மது⁴ரா மாத்⁴வீ கிஶோரீ கநகப்ரபா⁴ ॥ 129 ॥

ஜிதசந்த்³ரா ஜிதம்ருʼகா³ ஜிதஸிம்ஹா ஜிதத்³விபா ।
ஜிதரம்பா⁴ ஜிதபிகா கோ³விந்த³ஹ்ருʼத³யோத்³ப⁴வா ॥ 130 ॥

ஜிதபி³ம்பா³ ஜிதஶுகா ஜிதபத்³மா குமாரிகா ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாகர்ஷணா தே³வீ நித்யம் யுக்³மஸ்வரூபிணீ ॥ 131 ॥

நித்யம் விஹாரிணீ காந்தா ரஸிகா க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴ ।
ஆமோதி³நீ மோத³வதீ நந்த³நந்த³நபூ⁴ஷிதா ॥ 132 ॥

தி³வ்யாம்ப³ரா தி³வ்யஹாரா முக்தாமணிவிபூ⁴ஷிதா ।
குஞ்ஜப்ரியா குஞ்ஜவாஸா குஞ்ஜநாயகநாயிகா ॥ 133 ॥

சாருரூபா சாருவக்த்ரா சாருஹேமாங்க³தா³ ஶுபா⁴ ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணவேணுஸங்கீ³தா முரலீஹாரிணீ ஶிவா ॥ 134 ॥

ப⁴த்³ரா ப⁴க³வதீ ஶாந்தா குமுதா³ ஸுந்த³ரீ ப்ரியா ।
க்ருʼஷ்ணக்ரீடா³ க்ருʼஷ்ணரதி: ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹசாரிணீ ॥ 135 ॥

வம்ஶீவடப்ரியஸ்தா²நா யுக்³மாயுக்³மஸ்வரூபிணீ ।
பா⁴ண்டீ³ரவாஸிநீ ஶுப்⁴ரா கோ³பீநாத²ப்ரியா ஸகீ² ॥ 136 ॥

ஶ்ருதிநி:ஶ்வஸிதா தி³வ்யா கோ³விந்த³ரஸதா³யிநீ ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரார்த²நீஶாநா மஹாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 137 ॥

வைகுண்ட²ஜநஸம்ஸேவ்யா கோடிலக்ஷ்மீஸுகா²வஹா ।
கோடிகந்த³ர்பலாவண்யா ரதிகோடிரதிப்ரதா³ ॥ 138 ॥

ப⁴க்திக்³ராஹ்யா ப⁴க்திரூபா லாவண்யஸரஸீ உமா ।
ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³ஸம்ராத்⁴யா நித்யம் கௌதூஹலாந்விதா ॥ 139 ॥

நித்யலீலா நித்யகாமா நித்யஶ‍்ருʼங்கா³ரபூ⁴ஷிதா ।
நித்யவ்ருʼந்தா³வநரஸா நந்த³நந்த³நஸம்யுதா ॥ 140 ॥

கோ³பிகாமண்ட³லீயுக்தா நித்யம் கோ³பாலஸங்க³தா ।
கோ³ரஸக்ஷேபணீ ஶூரா ஸாநந்தா³நந்த³தா³யிநீ ॥ 141 ॥

மஹாலீலா ப்ரக்ருʼஷ்டா ச நாக³ரீ நக³சாரிணீ ।
நித்யமாகூ⁴ர்ணிதா பூர்ணா கஸ்தூரீதிலகாந்விதா ॥ 142 ॥

பத்³மா ஶ்யாமா ம்ருʼகா³க்ஷீ ச ஸித்³தி⁴ரூபா ரஸாவஹா ।
கோடிசந்த்³ராநநா கௌ³ரீ கோடிகோகிலஸுஸ்வரா ॥ 143 ॥

ஶீலஸௌந்த³ர்யநிலயா நந்த³நந்த³நலாலிதா ।
அஶோகவநஸம்வாஸா பா⁴ண்டீ³ரவநஸங்க³தா ॥ 144 ॥

கல்பத்³ருமதலாவிஷ்டா க்ருʼஷ்ணா விஶ்வா ஹரிப்ரியா ।
அஜாக³ம்யா ப⁴வாக³ம்யா கோ³வர்த்³த⁴நக்ருʼதாலயா ॥ 145 ॥

யமுநாதீரநிலயா ஶஶ்வத்³கோ³விந்த³ஜல்பிநீ ।
ஶஶ்வந்மாநவதீ ஸ்நிக்³தா⁴ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணபரிவந்தி³தா ॥ 146 ॥

க்ருʼஷ்ணஸ்துதா க்ருʼஷ்ணவ்ருʼதா ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஹ்ருʼத³யாலயா ।
தே³வத்³ருமப²லா ஸேவ்யா வ்ருʼந்தா³வநரஸாலயா ॥ 147 ॥

கோடிதீர்த²மயீ ஸத்யா கோடிதீர்த²ப²லப்ரதா³ ।
கோடியோக³ஸுது³ஷ்ப்ராப்யா கோடியஜ்ஞது³ராஶ்ரயா ॥ 148 ॥

மநஸா ஶஶிலேகா² ச ஶ்ரீகோடிஸுப⁴கா³ঽநகா⁴ ।
கோடிமுக்தஸுகா² ஸௌம்யா லக்ஷ்மீகோடிவிலாஸிநீ ॥ 149 ॥

திலோத்தமா த்ரிகாலஸ்தா² த்ரிகாலஜ்ஞாப்யதீ⁴ஶ்வரீ ।
த்ரிவேத³ஜ்ஞா த்ரிலோகஜ்ஞா துரீயாந்தநிவாஸிநீ ॥ 150 ॥

து³ர்கா³ராத்⁴யா ரமாராத்⁴யா விஶ்வாராத்⁴யா சிதா³த்மிகா ।
தே³வாராத்⁴யா பராராத்⁴யா ப்³ரஹ்மாராத்⁴யா பராத்மிகா ॥ 151 ॥

ஶிவாராத்⁴யா ப்ரேமஸாத்⁴யா ப⁴க்தாராத்⁴யா ரஸாத்மிகா ।
க்ருʼஷ்ணப்ராணார்பிணீ பா⁴மா ஶுத்³த⁴ப்ரேமவிலாஸிநீ ॥ 152 ॥

க்ருʼஷ்ணாராத்⁴யா ப⁴க்திஸாத்⁴யா ப⁴க்தவ்ருʼந்த³நிஷேவிதா ।
விஶ்வாதா⁴ரா க்ருʼபாதா⁴ரா ஜீவதா⁴ராதிநாயிகா ॥ 153 ॥

ஶுத்³த⁴ப்ரேமமயீ லஜ்ஜா நித்யஸித்³தா⁴ ஶிரோமணி: ।
தி³வ்யரூபா தி³வ்யபோ⁴கா³ தி³வ்யவேஷா முதா³ந்விதா ॥ 154 ॥

தி³வ்யாங்க³நாவ்ருʼந்த³ஸாரா நித்யநூதநயௌவநா ।
பரப்³ரஹ்மாவ்ருʼதா த்⁴யேயா மஹாரூபா மஹோஜ்ஜ்வலா ॥ 155 ॥

கோடிஸூர்யப்ரபா⁴ கோடிசந்த்³ரபி³ம்பா³தி⁴கச்ச²வி: ।
கோமலாம்ருʼதவாகா³த்³யா வேதா³த்³யா வேத³து³ர்லபா⁴ ॥ 156 ॥

க்ருʼஷ்ணாஸக்தா க்ருʼஷ்ணப⁴க்தா சந்த்³ராவலிநிஷேவிதா ।
கலாஷோட³ஶஸம்பூர்ணா க்ருʼஷ்ணதே³ஹார்த்³த⁴தா⁴ரிணீ ॥ 157 ॥

க்ருʼஷ்ணபு³த்³தி:⁴ க்ருʼஷ்ணஸாரா க்ருʼஷ்ணரூபவிஹாரிணீ ।
க்ருʼஷ்ணகாந்தா க்ருʼஷ்ணத⁴நா க்ருʼஷ்ணமோஹநகாரிணீ ॥ 158 ॥

க்ருʼஷ்ணத்³ருʼஷ்டி: க்ருʼஷ்ணகோ³த்ரீ க்ருʼஷ்ணதே³வீ குலோத்³வஹா ।
ஸர்வபூ⁴தஸ்தி²தாவாத்மா ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼதா ॥ 159 ॥

க்ருʼஷ்ணதா³த்ரீ ப்ரேமதா⁴த்ரீ ஸ்வர்ணகா³த்ரீ மநோரமா ।
நக³தா⁴த்ரீ யஶோதா³த்ரீ மஹாதே³வீ ஶுப⁴ங்கரீ ॥ 160 ॥

ஶ்ரீஶேஷதே³வஜநநீ அவதாரக³ணப்ரஸூ: ।
உத்பலாங்காரவிந்தா³ங்கா ப்ரஸாதா³ங்கா த்³விதீயகா ॥ 161 ॥

ரதா²ங்கா குஞ்ஜராங்கா ச குண்ட³லாங்கபத³ஸ்தி²தா ।
ச²த்ராங்கா வித்³யுத³ங்கா ச புஷ்பமாலாங்கிதாபி ச ॥ 162 ॥

த³ண்டா³ங்கா முகுடாங்கா ச பூர்ணசந்த்³ரா ஶுகாங்கிதா ।
க்ருʼஷ்ணாந்நாஹாரபாகா ச வ்ருʼந்தா³குஞ்ஜவிஹாரிணீ ॥ 163 ॥

க்ருʼஷ்ணப்ரபோ³த⁴நகரீ க்ருʼஷ்ணஶேஷாந்நபோ⁴ஜிநீ ।
பத்³மகேஸரமத்⁴யஸ்தா² ஸங்கீ³தாக³மவேதி³நீ ॥ 164 ॥

கோடிகல்பாந்தப்⁴ரூப⁴ங்கா³ அப்ராப்தப்ரலயாச்யுதா ।
ஸர்வஸத்த்வநிதி:⁴ பத்³மஶங்கா²தி³நிதி⁴ஸேவிதா ॥ 165 ॥

அணிமாதி³கு³ணைஶ்வர்யா தே³வவ்ருʼந்த³விமோஹிநீ ।
ஸர்வாநந்த³ப்ரதா³ ஸர்வா ஸுவர்ணலதிகாக்ருʼதி: ॥ 166 ॥

க்ருʼஷ்ணாபி⁴ஸாரஸங்கேதா மாலிநீ ந்ருʼத்யபண்டி³தா ।
கோ³பீஸிந்து⁴ஸகாஶாஹ்வா கோ³பமண்ட³பஶோபி⁴நீ ॥ 167 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரீதிதா³ பீ⁴தா ப்ரத்யங்க³புலகாஞ்சிதா ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாலிங்க³நரதா கோ³விந்த³விரஹாக்ஷமா ॥ 168 ॥

அநந்தகு³ணஸம்பந்நா க்ருʼஷ்ணகீர்தநலாலஸா ।
பீ³ஜத்ரயமயீ மூர்தி: க்ருʼஷ்ணாநுக்³ரஹவாஞ்சி²தா ॥ 169 ॥

விமலாதி³நிஷேவ்யா ச லலிதாத்³யர்சிதா ஸதீ ।
பத்³மவ்ருʼந்த³ஸ்தி²தா ஹ்ருʼஷ்டா த்ரிபுராபரிஸேவிதா ॥ 170 ॥

வ்ருʼந்தாவத்யர்சிதா ஶ்ரத்³தா⁴ து³ர்ஜ்ஞேயா ப⁴க்தவல்லபா⁴ ।
து³ர்லபா⁴ ஸாந்த்³ரஸௌக்²யாத்மா ஶ்ரேயோஹேது: ஸுபோ⁴க³தா³ ॥ 171 ॥

ஸாரங்கா³ ஶாரதா³ போ³தா⁴ ஸத்³வ்ருʼந்தா³வநசாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மாநந்தா³ சிதா³நந்தா³ த்⁴யாநாநந்தா³ர்த்³த⁴மாத்ரிகா ॥ 172 ॥

க³ந்த⁴ர்வா ஸுரதஜ்ஞா ச கோ³விந்த³ப்ராணஸங்க³மா ।
க்ருʼஷ்ணாங்க³பூ⁴ஷணா ரத்நபூ⁴ஷணா ஸ்வர்ணபூ⁴ஷிதா ॥ 173 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஹ்ருʼத³யாவாஸமுக்தாகநகநாலி(orஸி)கா ।
ஸத்³ரத்நகங்கணயுதா ஶ்ரீமந்நீலகி³ரிஸ்தி²தா ॥ 174 ॥

ஸ்வர்ணநூபுரஸம்பந்நா ஸ்வர்ணகிங்கிணிமண்டி³தா ।
அஶோஷராஸகுதுகா ரம்போ⁴ரூஸ்தநுமத்⁴யமா ॥ 175 ॥

பராக்ருʼதி: பராநந்தா³ பரஸ்வர்க³விஹாரிணீ ।
ப்ரஸூநகப³ரீ சித்ரா மஹாஸிந்தூ³ரஸுந்த³ரீ ॥ 176 ॥

கைஶோரவயஸா பா³லா ப்ரமதா³குலஶேக²ரா ।
க்ருʼஷ்ணாத⁴ரஸுதா⁴ஸ்வாதா³ ஶ்யாமப்ரேமவிநோதி³நீ ॥ 177 ॥

ஶிகி²பிச்ச²லஸச்சூடா³ ஸ்வர்ணசம்பகபூ⁴ஷிதா ।
குங்குமாலக்தகஸ்தூரீமண்டி³தா சாபராஜிதா ॥ 178 ॥

ஹேமஹாராந்விதா புஷ்பாஹாராட்⁴யா ரஸவத்யபி ।
மாது⁴ர்ய்யமது⁴ரா பத்³மா பத்³மஹஸ்தா ஸுவிஶ்ருதா ॥ 179 ॥

ப்⁴ரூப⁴ங்கா³ப⁴ங்க³கோத³ண்ட³கடாக்ஷஶரஸந்தி⁴நீ ।
ஶேஷதே³வா ஶிரஸ்தா² ச நித்யஸ்த²லவிஹாரிணீ ॥ 180 ॥

காருண்யஜலமத்⁴யஸ்தா² நித்யமத்தாதி⁴ரோஹிணீ ।
அஷ்டபா⁴ஷவதீ சாஷ்டநாயிகா லக்ஷணாந்விதா ॥ 181 ॥

ஸுநீதிஜ்ஞா ஶ்ருதிஜ்ஞா ச ஸர்வஜ்ஞா து:³க²ஹாரிணீ ।
ரஜோகு³ணேஶ்வரீ சைவ ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா ॥ 182 ॥

கேதகீகுஸுமாபா⁴ஸா ஸதா³ ஸிந்து⁴வநஸ்தி²தா ।
ஹேமபுஷ்பாதி⁴ககரா பஞ்சஶக்திமயீ ஹிதா ॥ 183 ॥

ஸ்தநகும்பீ⁴ நராட்⁴யா ச க்ஷீணாபுண்யா யஶஸ்விநீ ।
வைராஜஸூயஜநநீ ஶ்ரீஶா பு⁴வநமோஹிநீ ॥ 184 ॥

மஹாஶோபா⁴ மஹாமாயா மஹாகாந்திர்மஹாஸ்ம்ருʼதி: ।
மஹாமோஹா மஹாவித்³யா மஹாகீர்திர்மஹாரதி: ॥ 185 ॥

மஹாதை⁴ர்யா மஹாவீர்யா மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ।
மஹாகௌ³ரீ மஹாஸம்பந்மஹாபோ⁴க³விலாஸிநீ ॥ 186 ॥

ஸமயா ப⁴க்திதா³ஶோகா வாத்ஸல்யரஸதா³யிநீ ।
ஸுஹ்ருʼத்³ப⁴க்திப்ரதா³ ஸ்வச்சா² மாது⁴ர்யரஸவர்ஷிணீ ॥ 187 ॥

பா⁴வப⁴க்திப்ரதா³ ஶுத்³த⁴ப்ரேமப⁴க்திவிதா⁴யிநீ ।
கோ³பராமாபி⁴ராமா ச க்ரீடா³ராமா பரேஶ்வரீ ॥ 188 ॥

நித்யராமா சாத்மராமா க்ருʼஷ்ணராமா ரமேஶ்வரீ ।
ஏகாநேகஜக³த்³வ்யாப்தா விஶ்வலீலாப்ரகாஶிநீ ॥ 189 ॥

ஸரஸ்வதீஶா து³ர்கே³ஶா ஜக³தீ³ஶா ஜக³த்³விதி:⁴ ।
விஷ்ணுவம்ஶநிவாஸா ச விஷ்ணுவம்ஶஸமுத்³ப⁴வா ॥ 190 ॥

விஷ்ணுவம்ஶஸ்துதா கர்த்ரீ விஷ்ணுவம்ஶாவநீ ஸதா³ ।
ஆராமஸ்தா² வநஸ்தா² ச ஸூர்ய்யபுத்ர்யவகா³ஹிநீ ॥ 191 ॥

ப்ரீதிஸ்தா² நித்யயந்த்ரஸ்தா² கோ³லோகஸ்தா² விபூ⁴திதா³ ।
ஸ்வாநுபூ⁴திஸ்தி²தா வ்யக்தா ஸர்வலோகநிவாஸிநீ ॥ 192 ॥

அம்ருʼதா ஹ்யத்³பு⁴தா ஶ்ரீமந்நாராயணஸமீடி³தா ।
அக்ஷராபி ச கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸம்ப⁴வா ॥ 193 ॥

ஔதா³ர்யபா⁴வஸாத்⁴யா ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மாதிரூபிணீ ।
ஶிரீஷபுஷ்பம்ருʼது³லா கா³ங்கே³யமுகுரப்ரபா⁴ ॥ 194 ॥

நீலோத்பலஜிதாக்ஷீ ச ஸத்³ரத்நகவராந்விதா ।
ப்ரேமபர்யங்கநிலயா தேஜோமண்ட³லமத்⁴யகா³ ॥ 195 ॥

க்ருʼஷ்ணாங்க³கோ³பநாঽபே⁴தா³ லீலாவரணநாயிகா ।
ஸுதா⁴ஸிந்து⁴ஸமுல்லாஸாம்ருʼதாஸ்யந்த³விதா⁴யிநீ ॥ 196 ॥

க்ருʼஷ்ணசித்தா ராஸசித்தா ப்ரேமசித்தா ஹரிப்ரியா ।
அசிந்தநகு³ணக்³ராமா க்ருʼஷ்ணலீலா மலாபஹா ॥ 197 ॥

ராஸஸிந்து⁴ஶஶாங்கா ச ராஸமண்ட³லமண்டி³நீ ।
நதவ்ரதா ஸிம்ஹரீச்சா² ஸுமூர்தி: ஸுரவந்தி³தா ॥ 198 ॥

கோ³பீசூடா³மணிர்கோ³பீ க³ணேட்³யா விரஜாதி⁴கா ।
கோ³பப்ரேஷ்டா² கோ³பகந்யா கோ³பநாரீ ஸுகோ³பிகா ॥ 199 ॥

கோ³பதா⁴மா ஸுதா³மாம்பா³ கோ³பாலீ கோ³பமோஹிநீ ।
கோ³பபூ⁴ஷா க்ருʼஷ்ணபூ⁴ஷா ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநசந்த்³ரிகா ॥ 200 ॥

வீணாதி³கோ⁴ஷநிரதா ராஸோத்ஸவவிகாஸிநீ ।
க்ருʼஷ்ணசேஷ்டா பரிஜ்ஞாதா கோடிகந்த³ர்பமோஹிநீ ॥ 201 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகு³ணநாகா³ட்⁴யா தே³வஸுந்த³ரிமோஹிநீ ।
க்ருʼஷ்ணசந்த்³ரமநோஜ்ஞா ச க்ருʼஷ்ணதே³வஸஹோத³ரீ ॥ 202 ॥

க்ருʼஷ்ணாபி⁴லாஷிணீ க்ருʼஷ்ணப்ரேமாநுக்³ரஹவாஞ்சி²தா ।
க்ஷேமா ச மது⁴ராலாபா ப்⁴ருவோமாயா ஸுப⁴த்³ரிகா ॥ 203 ॥

ப்ரக்ருʼதி: பரமாநந்தா³ நீபத்³ருமதலஸ்தி²தா ।
க்ருʼபாகடாக்ஷா பி³ம்போ³ஷ்டீ² ரம்பா⁴ சாருநிதம்பி³நீ ॥ 204 ॥

ஸ்மரகேலிநிதா⁴நா ச க³ண்ட³தாடங்கமண்டி³தா ।
ஹேமாத்³ரிகாந்திருசிரா ப்ரேமாத்³யா மத³மந்த²ரா ॥ 205 ॥

க்ருʼஷ்ணசிந்தா ப்ரேமசிந்தா ரதிசிந்தா ச க்ருʼஷ்ணதா³ ।
ராஸசிந்தா பா⁴வசிந்தா ஶுத்³த⁴சிந்தா மஹாரஸா ॥ 206 ॥

க்ருʼஷ்ணாத்³ருʼஷ்டித்ருடியுகா³ த்³ருʼஷ்டிபக்ஷ்மிவிநிந்தி³நீ ।
கந்த³ர்பஜநநீ முக்²யா வைகுண்ட²க³திதா³யிநீ ॥ 207 ॥

ராஸபா⁴வா ப்ரியாஶ்லிஷ்டா ப்ரேஷ்டா² ப்ரத²மநாயிகா ।
ஶுத்³தா⁴ ஸுதா⁴தே³ஹிநீ ச ஶ்ரீராமா ரஸமஞ்ஜரீ ॥ 208 ॥

ஸுப்ரபா⁴வா ஶுபா⁴சாரா ஸ்வர்ணதீ³ நர்மதா³ம்பி³கா ।
கோ³மதீ சந்த்³ரபா⁴கே³ட்³யா ஸரயூஸ்தாம்ரபர்ணிஸூ: ॥ 209 ॥

நிஷ்கலங்கசரித்ரா ச நிர்கு³ணா ச நிரஞ்ஜநா ।
ஏதந்நாமஸஹஸ்ரம் து யுக்³மரூபஸ்ய நாரத³ ॥ 210 ॥

பட²நீயம் ப்ரயத்நேந வ்ருʼந்தா³வநரஸாவஹே ।
மஹாபாபப்ரஶமநம் வந்த்⁴யாத்வவிநிவர்தகம் ॥ 211 ॥

தா³ரித்³ர்யஶமநம் ரோக³நாஶநம் காமத³ம் மஹத் ।
பாபாபஹம் வைரிஹரம் ராதா⁴மாத⁴வப⁴க்தித³ம் ॥ 212 ॥

நமஸ்தஸ்மை ப⁴க³வதே க்ருʼஷ்ணாயாகுண்ட²மேத⁴ஸே ।
ராதா⁴ஸங்க³ஸுதா⁴ஸிந்தௌ⁴ நமோ நித்யவிஹாரிணே ॥ 213 ॥

ராதா⁴தே³வீ ஜக³த்கர்த்ரீ ஜக³த்பாலநதத்பரா ।
ஜக³ல்லயவிதா⁴த்ரீ ச ஸர்வேஶீ ஸர்வஸூதிகா ॥ 214 ॥

தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் வை மயா ப்ரோக்தம் முநீஶ்வர ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் தி³வ்யம் கிம் பூ⁴ய: ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 215 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்³ருʼஹந்நாரதீ³யபுராணே பூர்வபா⁴கே³ ப்³ருʼஹது³பாக்²யாநே
த்ருʼதீயபாதே³ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமகத²நம் நாம
த்³வ்யஶீதிதமோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read 1000 Names of Shri Radha Krishna or Yugala Stotram:

1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

One thought on “1000 Names of Sri Radha Krishna or Yugala | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

  1. Dear S. Ganapathi
    To Print a Sloka press Ctrl + p keys on the keyboard. You can able to print.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top