Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Kannada

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ ॥
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ದೇವೇಶ ತದಹಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮಾಂ ಬ್ರೂಹಿ ಯದಸ್ತಿ ಮಯಿ ತೇ ದಯಾ ॥ 28 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ
ಅಥ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೋ ದೇವಿ ರಾಮನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಶೃಣುಷ್ವೈಕಮನಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ॥ 29 ॥

ಋಷಿರ್ವಿನಾಯಕಶ್ಚಾಸ್ಯ ಹ್ಯನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕೋ ರಾಮೋ ದೇವತಾ ಶುಭದರ್ಶನೇ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀರಾಮೋ ದೇವತಾ ।
ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಬೀಜಮ್ । ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಆಂಗುಲಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೀತಾಪತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ರಘುನಾಥಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರತಾಗ್ರಜಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಹನುಮತ್ಪ್ರಭವೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸೀತಾಪತಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ರಘುನಾಥಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಭರತಾಗ್ರಜಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ದಶರಥಾತ್ಮಜಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಹನುಮತ್ಪ್ರಭವೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರಧನುಷಂ ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ
ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನಂ ನವಕಮಲಸ್ಪರ್ಧಿ ನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ ।
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢಸೀತಾಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂ
ನಾನಾಲಂಕಾರದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರುಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಮ್ ॥ 31 ॥

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನೇಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥ 32 ॥

ಸೌವರ್ಣಮಂಡಪೇ ದಿವ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕೇ ಸುವಿರಾಜಿತೇ ।
ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋಃ ಸ್ವರ್ಣಪೀಠೇ ಸಿಂಹಾಷ್ಟಸಂಯುತೇ ॥ 33 ॥

ಮೃದುಶ್ಲಕ್ಷ್ಣತರೇ ತತ್ರ ಜಾನಕ್ಯಾ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ರಾಮಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಪೀತವಾಸಸಮ್ ॥ 34 ॥

ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಂ ಸುಖಾಸೀನಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಮ್ ।
ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರಕುಂಡಲೈಃ ಕಟಕಾದಿಭಿಃ ॥ 35 ॥

ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಧರಂ ವೀರಾಸನಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಸ್ಪೃಶನ್ತಂ ಸ್ತನಯೋರಗ್ರೇ ಜಾನಕ್ಯಾಃ ಸವ್ಯಪಾಣಿನಾ ॥ 36 ॥

ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದ್ಯೈಃ ಸೇವಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಭಿಃ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರೇ ರಮ್ಯೇ ಹ್ಯಭಿಷಿಕ್ತಂ ರಘೂದ್ವಹಮ್ ॥ 37 ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ರಾಮನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಹತ್ಯಾಕೋಟಿಯುತೋ ವಾಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 38 ॥

(ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ।)
ಓಂ ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ದೇವಹಿತಾವಹಃ ।
ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಶ್ವತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 39 ॥

ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ।
ರಾಮಭದ್ರಃ ಸದಾಚಾರೋ ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ಜಾನಕೀಪತಿಃ ॥ 40 ॥

ಅಗ್ರಗಣ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯಶ್ಚ ವರದಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಜನಾರ್ದನೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾತಾ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೇದಾದಿಃ ಶರಣ್ಯೋ ವಾಲಿಮರ್ದನಃ ॥ 42 ॥

ಜ್ಞಾನಭವ್ಯೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಃ ಖರಧ್ವಂಸಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 43 ॥

ದ್ಯುತಿಮಾನಾತ್ಮವಾನ್ ವೀರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋಽರಿಮರ್ದನಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುಃ ಪರಿವೃಢೋ ದೃಢಃ ॥ 44 ॥

ಈಶಃ ಖಡ್ಗಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋಽನಸೂಯಕಃ ।
ವಿಪುಲಾಂಸೋ ಮಹೋರಸ್ಕಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾಯಣಃ ॥ 45 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ಗುರುಃ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಃ ।
ಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಕೃದ್ವಿಭುಃ ॥ 46 ॥

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ಸೇವ್ಯೋ ಜಿತಮಾಯೋ ರಘೂದ್ವಹಃ ।
ರಾಮೋ ದಯಾಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಪಾವನಃ ॥ 47 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಹರಿಃ ।
ಸುನ್ದರಃ ಪೀತವಾಸಾಶ್ಚ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 48 ॥

ಸೌಮ್ಯೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಕೋದಂಡಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕೋವಿದಃ ।
ಕವಿಃ ಸುಗ್ರೀವವರದಃ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಪ್ರದಃ ॥ 49 ॥

ಭವ್ಯೋ ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ಮಹೋದಾರೋಽಘನಾಶನಃ ।
ಸುಕೀರ್ತಿರಾದಿಪುರುಷಃ ಕಾನ್ತಃ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಗಮಃ ॥ 50 ॥

ಅಕಲ್ಮಷಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾವಾಸೋ ದುರಾಸದಃ । 100
ಸ್ಮಿತಭಾಷೀ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಸ್ಮೃತಿಮಾನ್ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ ॥ 51 ॥

ಧೀರೋ ದಾನ್ತೋ ಘನಶ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಃ ಸುಮನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ ॥ 52 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಃ ಶೂರಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 53 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುರ್ವರ್ಣೀ ಶತ್ರುಜಿತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾಪರಃ ॥ 54 ॥

ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ।
ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಾನನ್ದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ಧರಃ ॥ 55 ॥

ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶಾರದಃ ॥ 56 ॥

ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಸ್ತಪಸ್ವೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಃ ಪ್ರಹ್ವತಿಃ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ॥ 57 ॥

ಅಕ್ಷಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಕಾರ್ಯೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ ॥ 58 ॥

ಆನನ್ದವಿಗ್ರಹೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹನುಮತ್ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಃ ಸಹನೋ ಭೋಕ್ತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬಹುಶ್ರುತಃ ॥ 59 ॥

ಸುಖದಃ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ದೇವಚೂಡಾಮಣಿರ್ನೇತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಃ ॥ 60 ॥

ಸಂಸಾರತಾರಕೋ ರಾಮಃ ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೋಕ್ಷಕೃತ್ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಕೃದ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಚ ॥ 61 ॥

ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಃ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಕೃತ್ ।
ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಭಯಾಪಹಃ ॥ 62 ॥

ಮಾರೀಚಮಥನೋ ರಾಮೋ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಃ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನೋ ರಮ್ಯಃ ಕಿರೀಟೀ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ॥ 63 ॥

ಮಹಾಧನುರ್ಮಹಾಕಾಯೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ತತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವವಾದೀ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 64 ॥

ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಕೃತ್ಸ್ವಾಮೀ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾವಪುಃ ।
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕಃ ಕಲಂಕಹಾ ॥ 65 ॥

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಕೇಶವಃ ಸ್ಥಾಣುರೀಶ್ವರಃ ।
ಭೂತಾದಿಃ ಶಂಭುರಾದಿತ್ಯಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 66 ॥

ಕವಚೀ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ಖಡ್ಗೀ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಮೃತ್ಯುರ್ಜನ್ಮರಹಿತಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವಗೋಚರಃ ॥ 67 ॥

ಅನುತ್ತಮೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಗುಣಸಾಗರಃ । 200
ರಾಮಃ ಸಮಾತ್ಮಾ ಸಮಗೋ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಃ ॥ 68 ॥

ಅಜೇಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಬಾಹುರಮೃತೋ ವೇದವಿತ್ತಮಃ ॥ 69 ॥

ಸಹಿಷ್ಣುಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರ ಊರ್ಜಿತಃ ಪ್ರಾಂಶುರುಪೇನ್ದ್ರೋ ವಾಮನೋ ಬಲಿಃ ॥ 70 ॥

ಧನುರ್ವೇದೋ ವಿಧಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಂಕರಃ ।
ಹಂಸೋ ಮರೀಚಿರ್ಗೋವಿನ್ದೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಃ ॥ 71 ॥ var ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ
ವ್ಯಾಸೋ ವಾಚಸ್ಪತಿಃ ಸರ್ವದರ್ಪಿತಾಸುರಮರ್ದನಃ ।
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಕಟಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 72 ॥

ಸಂಭವೋಽತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ವೇದ್ಯೋ ನಿರ್ದೇಶೋ ಜಾಮ್ಬವತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಮದನೋ ಮನ್ಮಥೋ ವ್ಯಾಪೀ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 73 ॥

ನಾರಾಯಣೋಽಗ್ರಣೀ ಸಾಧುರ್ಜಟಾಯುಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ನೈಕರೂಪೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 74 ॥

ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಪ್ಲವಗಾಧಿಪರಾಜ್ಯದಃ ।
ವಸುದಃ ಸುಭುಜೋ ನೈಕಮಾಯೋ ಭವ್ಯಃ ಪ್ರಮೋದನಃ ॥ 75 ॥

ಚಂಡಾಂಶುಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಕಲ್ಪಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ ।
ಅಗದೋ ರೋಗಹರ್ತಾ ಚ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಭಾವನಃ ॥ 76 ॥

ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲೋ ಧುರ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ವಸಿಷ್ಠೋ ಗ್ರಾಮಣೀಃ ಶ್ರೀಮಾನನುಕೂಲಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ॥ 77 ॥

ಅತುಲಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ಧೀರಃ ಶರಾಸನವಿಶಾರದಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಶಕ್ತಿಮಾಂಸ್ತಾಟಕಾನ್ತಕಃ ॥ 78 ॥

ವೈಕುಂಠಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ಕಮಲಃ ಕಮಲಾಧಿಪಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಃ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ ॥ 79 ॥

ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಗೋಪಿಗೋಪಾಲಸಂವೃತಃ । 300
ಮಾಯಾವೀ ವ್ಯಾಪಕೋ ವ್ಯಾಪೀ ರೇಣುಕೇಯಬಲಾಪಹಃ ॥ 80 ॥

ಪಿನಾಕಮಥನೋ ವನ್ದ್ಯಃ ಸಮರ್ಥೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ।
ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯೋ ಲೋಕಭರಿತೋ ಭರತಾಗ್ರಜಃ ॥ 81 ॥

ಶ್ರೀಧರಃ ಸಂಗತಿರ್ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಭುಃ ।
ಮನೋರೂಪೀ ಮನೋವೇಗೀ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರುಷಪುಂಗವಃ ॥ 82 ॥

ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯದುಪತಿರ್ಭೂತಾವಾಸಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ।
ತೇಜೋಧರೋ ಧರಾಧರಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 83 ॥

ಚಾಣೂರಮಥನೋ ವನ್ದ್ಯಃ ಶಾನ್ತೋ ಭರತವನ್ದಿತಃ ।
ಶಬ್ದಾತಿಗೋ ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಪ್ರಜಾಗರಃ ॥ 84 ॥

ಲೋಕೋರ್ಧ್ವಗಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿನಿಲಯೋಽಮಲಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿರದೀನಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 85 ॥

ಅಮೃತಾಂಶುರ್ಮಹೀಗರ್ತೋ ನಿವೃತ್ತವಿಷಯಸ್ಪೃಹಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ಮುನಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ವಿಹಾಯಸಗತಿಃ ಕೃತೀ ॥ 86 ॥

ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಕುಮುದೋ ಭೂತಾವಾಸಃ ಕಮಲಲೋಚನಃ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರೀವಾಸೋ ವೀರಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ ॥ 87 ॥

ಲೋಕಾಭಿರಾಮೋ ಲೋಕಾರಿಮರ್ದನಃ ಸೇವಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಸನಾತನತಮೋ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲೋ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕಃ ॥ 88 ॥

ದಿವ್ಯಾಯುಧಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಭೂದೇವವನ್ದ್ಯೋ ಜನಕಪ್ರಿಯಕೃತ್ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ॥ 89 ॥

ಉತ್ತಮಃ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸುವೃತ್ತಃ ಸುಗಮಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ ॥ 90 ॥

ದಾಮೋದರೋಽಚ್ಯುತಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ವಾಮನೋ ಮಥುರಾಧಿಪಃ ।
ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶೌರಿಃ ಶೂರಃ ಕೈಟಭಮರ್ದನಃ ॥ 91 ॥

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಮಿತ್ರವಂಶಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ಕಾಲಸ್ವರೂಪೀ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಃ ಕಲ್ಯಾಣದಃ ಕಲಿಃ ॥ 92 ॥ 400
ಸಂವತ್ಸರೋ ಋತುಃ ಪಕ್ಷೋ ಹ್ಯಯನಂ ದಿವಸೋ ಯುಗಃ ।
ಸ್ತವ್ಯೋ ವಿವಿಕ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ನಿರಾಕುಲಃ ॥ 93 ॥

ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಾರಜ್ಞೋ ಲೋಕಸಾರೋ ರಸಾತ್ಮಕಃ ॥ 94 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಪರಮಗೋಚರಃ ।
ಶೇಷೋ ವಿಶೇಷೋ ವಿಗತಕಲ್ಮಷೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ॥ 95 ॥

ವರ್ಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವರ್ಣಭಾವ್ಯೋ ವರ್ಣೋ ವರ್ಣಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಃ ಸುರವರಪ್ರದಃ ॥ 96 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯಶ್ಚಕ್ರೀ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣೀ ರಘೂತ್ತಮಃ ॥ 97 ॥

ಮನೋಗುಪ್ತಿರಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋಽವ್ಯಯಃ ।
ನ್ಯಾಯೋ ನ್ಯಾಯೀ ನಯೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಯೋ ನಗಧರೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 98 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ಭರ್ತಾ ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ಬಲಿಮರ್ದನಃ ।
ಬಾಣಾರಿಮರ್ದನೋ ಯಜ್ವಾನುತ್ತಮೋ ಮುನಿಸೇವಿತಃ ॥ 99 ॥

ದೇವಾಗ್ರಣೀಃ ಶಿವಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ಪರಮಃ ಪರಃ ।
ಸಾಮಗೇಯಃ ಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಪೂರ್ಣಕೀರ್ತಿಃ ಸುಲೋಚನಃ ॥ 100 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ದಶಾಸ್ಯದ್ವಿಪಕೇಸರೀ ।
ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಲಾನಾಥಃ ಕಮಲಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 101 ॥

ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ವಃ ಪೂರಯಿತಾ ರವಿಃ ।
ಜಟಿಲಃ ಕಲ್ಮಷಧ್ವಾನ್ತಪ್ರಭಂಜನವಿಭಾವಸುಃ ॥ 102 ॥

ಜಯೀ ಜಿತಾರಿಃ ಸರ್ವಾದಿಃ ಶಮನೋ ಭವಭಂಜನಃ ।
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುರಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಃ ॥ 103 ॥

ಆಶುಃ ಶಬ್ದಪತಿಃ ಶಬ್ದಗೋಚರೋ ರಂಜನೋ ಲಘುಃ ।
ನಿಃಶಬ್ದಪುರುಷೋ ಮಾಯೋ ಸ್ಥೂಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 104 ॥ 500
ಆತ್ಮಯೋನಿರಯೋನಿಶ್ಚ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸನಾತನತಮಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಪೇಶಲೋ ವಿಜಿತಾಂಬರಃ ॥ 105 ॥

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಂಖಭೃನ್ನಾಥೋ ಗದಾಧರರಥಾಂಗಭೃತ್ ।
ನಿರೀಹೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಚಿದ್ರೂಪೋ ವೀತಸಾಧ್ವಸಃ ॥ 106 ॥

ಸನಾತನಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಶತಮೂರ್ತಿರ್ಘನಪ್ರಭಃ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಶಯನಃ ಕಠಿನೋ ದ್ರವ ಏವ ಚ ॥ 107 ॥

ಸೂರ್ಯೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಮರ್ಥೋಽನರ್ಥನಾಶನಃ ।
ಅಧರ್ಮಶತ್ರೂ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಸ್ತುತಃ ॥ 108 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ಧನಾಗಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 109 ॥

ಶಿವಪೂಜಾರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವಾನೀಪ್ರಿಯಕೃದ್ವಶೀ ।
ನರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ಯಾಮಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 110 ॥

ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ದ್ವಿಜೇಶ್ವರಃ ।
ಮಾತಾಮಹೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ವಿರಿಂಚಿರ್ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 111 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಚಂಡಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ವಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 112 ॥

ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋ ಮೇಘಃ ಶುಕ್ರಃ ಪರಬಲಾಪಹೃತ್ ।
ವಸುಶ್ರವಾಃ ಕವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರತಪ್ತೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ ॥ 113 ॥

ರಾಮೋ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಕಬನ್ಧಮಥನೋ ದಿವ್ಯಃ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ ॥ 114 ॥

ಸುಖೀ ನೀಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಸುಲಭಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ಅಸಂಸೃಷ್ಟೋಽತಿಥಿಃ ಶೂರಃ ಪ್ರಮಾಥೀ ಪಾಪನಾಶಕೃತ್ ॥ 115 ॥

ಪವಿತ್ರಪಾದಃ ಪಾಪಾರಿರ್ಮಣಿಪೂರೋ ನಭೋಗತಿಃ ।
ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಃಸಹೋ ಬಲಃ ॥ 116 ॥ 600
ಅಮೃತೇಶೋಽಮೃತವಪುರ್ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಃ ಕೃಪಾಕರಃ ।
ಭಗೋ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿತ್ಯೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 117 ॥

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸನ್ಮಯಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾನೀ ನಾಕೇಶಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ ॥ 118 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಂ ವರ್ಣಶಕ್ತಿತ್ರಯಫಲಂ ನಿಧಿಃ ।
ನಿಧಾನಗರ್ಭೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋ ನಿರೀಶೋ ವ್ಯಾಲಮರ್ದನಃ ॥ 119 ॥

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಾರಂಭಃ ಶಾನ್ತೋ ಭದ್ರಃ ಸಮಂಜಯಃ ।
ಭೂಶಾಯೀ ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಿರ್ಭೂಷಣೋ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 120 ॥

ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಪಟುಃ ।
ಪರಾರ್ಧವೃತ್ತಿರಚಲೋ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ॥ 121 ॥

ಸ್ವಭಾವಭದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ ।
ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಾಮರಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 122 ॥

ಸುರೇನ್ದ್ರಃ ಕಾರಣಂ ಕರ್ಮಕರಃ ಕರ್ಮೀ ಹ್ಯಧೋಕ್ಷಜಃ ।
ಧೈರ್ಯೋಽಗ್ರಧುರ್ಯೋ ಧಾತ್ರೀಶಃ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 123 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ದೃಷ್ಟಿಃ ಸುಚಿರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಭುರ್ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಪಾಲಕಃ ॥ 124 ॥

ಪ್ರಭುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಪಾಲಕಃ ।
ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹಾ ಕಾವ್ಯಃ ಕವಿಃ ಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ॥ 125 ॥

ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಶೇಷೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ।
ಆದಿಕರ್ತಾ ವರಾಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 126 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರೋ ಹಂಸೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 127 ॥ 700
ವೈಕುಂಠಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಭೀಮೋ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ನಖಾಯುಧಃ ॥ 128 ॥

ಆದಿದೇವೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಯೋಗೀಶೋ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಭೂಪತಿರ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 129 ॥

ಪದ್ಮನಾಭೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಧಾತಾ ದಾಮೋದರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 130 ॥

ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮನ್ದಿರೋ ಗಿರಿಶೋ ನತಃ ।
ವಾಮನೋ ದುಷ್ಟದಮನೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪವಲ್ಲಭಃ ॥ 131 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋಽಚ್ಯುತಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿರ್ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಃ ಕರುಣೋ ವ್ಯಾಸಃ ಪಾಪಹಾ ಶಾನ್ತಿವರ್ಧನಃ ॥ 132 ॥

ಬದರೀನಿಲಯಃ ಶಾನ್ತಸ್ತಪಸ್ವೀ ವೈದ್ಯುತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಭೂತಾವಾಸೋ ಮಹಾವಾಸೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಃ ॥ 133 ॥

ತಪೋವಾಸೋ ಮುದಾವಾಸಃ ಸತ್ಯವಾಸಃ ಸನಾತನಃ ।
ಪುರುಷಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 134 ॥

ಪೂರ್ಣಮೂರ್ತಿಃ ಪುರಾಣಜ್ಞಃ ಪುಣ್ಯದಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ಪೂರ್ಣರೂಪಃ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತನಸಮಾಹಿತಃ ॥ 135 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಶಂಖೀ ಚಕ್ರೀ ಗದೀ ಶಾರ್ಂಗೀ ಲಾಂಗಲೀ ಮುಸಲೀ ಹಲೀ ॥ 136 ॥

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಧ್ವಜೀ ।
ಯೋದ್ಧಾ ಜೇತಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 137 ॥

ಶಾಸ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕರಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರಸ್ತುತಃ ।
ಸಾರಥೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯಃ ಸಮಃ ॥ 138 ॥ 800
ಪವನಃ ಸಂಹಿತಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಂಗಃ ಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ ।
ಸ್ವರ್ಗದಃ ಕಾಮದಃ ಶ್ರೀದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 139 ॥

ಮೋಕ್ಷದಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕೃತಕೇತನಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಃ ಪ್ರೇರಕಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ॥ 140 ॥

ವೈಕುಂಠಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 141 ॥

ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕೃದ್ದೇವಃ ಸರ್ವಲೋಕಸುಖಾವಹಃ ।
ಅಕ್ಷಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽನನ್ತಃ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 142 ॥

ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ॥ 143 ॥

ಅಧಿಕಾರೀ ವಿಭುರ್ನಿತ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ।
ಅಚಲೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ವ್ಯಾಪೀ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 144 ॥

ಶ್ಯಾಮೀ ಯುವಾ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ದೀಪ್ತ್ಯಾ ಶೋಭಿತಭಾಷಣಃ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುಃ ಸುಮುಖಃ ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 145 ॥

ಸತ್ತ್ವವಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ದೀಪ್ಯಮಾನಃ ಸ್ವತೇಜಸಾ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾಲಃ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 146 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ।
ವಿಶ್ವಕೃದ್ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ ॥ 147 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ।
ಸರ್ವಭೂತಸುಹೃಚ್ಛಾನ್ತಃ ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಮ್ಪನಃ ॥ 148 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಶರ್ವಃ ಸರ್ವದಾಽಽಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ।
ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಃ ॥ 149 ॥

ಅಭ್ಯನ್ತರಸ್ಥಸ್ತಮಸಶ್ಛೇತ್ತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಪತಿರ್ಹರಿಃ ॥ 150 ॥

ನರಸಿಂಹೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಗ್ವಶೀ ।
ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಶ್ಚೈವ ಪ್ರಭುರ್ನೇತಾ ಸನಾತನಃ ॥ 151 ॥ 900
ಕರ್ತಾ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪತಿರೀಶ್ವರಃ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವದೃಗವ್ಯಯಃ ॥ 152 ॥

ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ತತ್ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ॥ 153 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರನ್ಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 154 ॥

ಅಚ್ಯುತಃ ಪುರುಷಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಿವ ಈಶ್ವರಃ ।
ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣೂ ರುದ್ರಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 155 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸವಿತಾ ಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕಭುಗ್ವಿಭುಃ ।
ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಭೂಲೀಲಾಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 156 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಸ್ವಾಮೀ ಸುಶೀಲಃ ಸುಲಭಃ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 157 ॥

ನಿತ್ಯಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ನೈಸರ್ಗಿಕಸುಹೃತ್ಸುಖೀ ।
ಕೃಪಾಪೀಯೂಷಜಲಧಿಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 158 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಾಮೀ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಶ್ಚ ನಾರಸಿಂಹೋಽಥ ವಾಮನಃ ॥ 159 ॥

ರಾಮೋ ರಾಮಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಬೌದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅಯೋಧ್ಯೇಶೋ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕುಶಬಾಲಃ ಪರನ್ತಪಃ ॥ 160 ॥

ಲವಬಾಲಃ ಕಂಜನೇತ್ರಃ ಕಂಜಾಂಘ್ರಿಃ ಪಂಕಜಾನನಃ ।
ಸೀತಾಕಾನ್ತಃ ಸೌಮ್ಯರೂಪಃ ಶಿಶುಜೀವನತತ್ಪರಃ ॥ 161 ॥

ಸೇತುಕೃಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟಸ್ಥಃ ಶಬರೀಸಂಸ್ತುತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಃ ಶಿವಧ್ಯೇಯಃ ಶಾಸ್ತಾ ರಾವಣದರ್ಪಹಾ ॥ 162 ॥

ಶ್ರೀಶಃ ಶರಣ್ಯೋ ಭೂತಾನಾಂ ಸಂಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಅನನ್ತಃ ಶ್ರೀಪತೀ ರಾಮೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ ॥ 163 ॥ 1000
ಏವಮಾದೀನಿ ನಾಮಾನಿ ಹ್ಯಸಂಖ್ಯಾನ್ಯಪರಾಣಿ ಚ ।
ಏಕೈಕಂ ನಾಮ ರಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 164 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಫಲದಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 165 ॥

ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮ್ ।
ಉಕ್ತಾನಿ ತವ ಪುತ್ರೇಣ ವಿಘ್ನರಾಜೇನ ಧೀಮತಾ ॥ 166 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಾಯ ಪುರಾ ತಾನ್ಯುಕ್ತಾನಿ ಮಯಾ ತವ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ತು ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ಲಭೇತ್ ॥ 167 ॥

ತಾವದೇವ ಬಲಂ ತೇಷಾಂ ಮಹಾಪಾತಕದನ್ತಿನಾಮ್ ।
ಯಾವನ್ನ ಶ್ರೂಯತೇ ರಾಮನಾಮಪಂಚಾನನಧ್ವನಿಃ ॥ 168 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಸುರಾಪಶ್ಚ ಸ್ತೇಯೀ ಚ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ ।
ಶರಣಾಗತಘಾತೀ ಚ ಮಿತ್ರವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕಃ ॥ 169 ॥

ಮಾತೃಹಾ ಪಿತೃಹಾ ಚೈವ ಭ್ರೂಣಹಾ ವೀರಹಾ ತಥಾ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಹ್ಯುಪಪಾಪಾನಿ ಯಾನ್ಯಪಿ ॥ 170 ॥

ಸಂವತ್ಸರಂ ಕ್ರಮಾಜ್ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಾಮಸನ್ನಿಧೌ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಂ ಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 171 ॥

ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ್ನಾಂ ಪರಮಂ ಸಹಸ್ರಕಂ ಪಾಪಾಪಹಂ ಸೌಖ್ಯವಿವೃದ್ಧಿಕಾರಕಮ್ ।
ಭವಾಪಹಂ ಭಕ್ತಜನೈಕಪಾಲಕಂ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಮೃದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶತಕೋಟಿರಾಮಚರಿತಾನ್ತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಮದಾನನ್ದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ರಾಜ್ಯಕಾಂಡೇ ಪೂರ್ವಾರ್ಧೇ ಶ್ರೀರಾಮಸಹಸ್ರನಾಮಕಥನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಃ ಸರ್ಗಃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top