Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in English

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in English:

॥ sriramasahasranamam srimadanandaramayane ॥
sriparvatyuvaca
srotumicchami devesa tadaham sarvakamadam ।
namnam sahasram mam bruhi yadasti mayi te daya ॥ 28 ॥

srimahadeva uvaca
atha vaksyami bho devi ramanamasahasrakam ।
srnusvaikamanah stotram guhyadguhyataram mahat ॥ 29 ॥

rsirvinayakascasya hyanustup chanda ucyate ।
parabrahmatmako ramo devata subhadarsane ॥ 30 ॥

Om asya sriramasahasranamamalamantrasya vinayaka rsih ।
anustup chandah । sriramo devata ।
mahavisnuriti bijam । gunabhrnnirguno mahaniti saktih ।
saccidanandavigraha iti kilakam ।
sriramaprityarthe jape viniyogah ॥

angulinyasah
Om sriramacandraya angusthabhyam namah ।
sitapataye tarjanibhyam namah ।
raghunathaya madhyamabhyam namah ।
bharatagrajaya anamikabhyam namah ।
dasarathatmajaya kanisthikabhyam namah ।
hanumatprabhave karatalakaraprsthabhyam namah ॥

hrdayadinyasah
Om sriramacandraya hrdayaya namah ।
sitapataye sirase svaha ।
raghunathaya sikhayai vasat ।
bharatagrajaya kavacaya hum ।
dasarathatmajaya netratrayaya vausat ।
hanumatprabhave astraya phat ॥

atha dhyanam ।
dhyayedajanubahum dhrtasaradhanusam baddhapadmasanastham
pitam vaso vasanam navakamalaspardhi netram prasannam ।
vamankarudhasitamukhakamalamilallocanam niradabham
nanalankaradiptam dadhatamurujatamandalam ramacandram ॥ 31 ॥

vaidehisahitam suradrumatale haime mahamandape
madhye puspakamasane manimaye virasane samsthitam ।
agre vacayati prabhanjanesute tattvam munibhyah param
vyakhyantam bharatadibhih parivrtam ramam bhaje syamalam ॥ 32 ॥

sauvarnamandape divye puspake suvirajite ।
mule kalpataroh svarnapithe simhastasamyute ॥ 33 ॥

mrduslaksnatare tatra janakya saha samsthitam ।
ramam nilotpalasyamam dvibhujam pitavasasam ॥ 34 ॥

smitavaktram sukhasinam padmapatranibheksanam ।
kiritaharakeyurakundalaih katakadibhih ॥ 35 ॥

bhrajamanam jnanamudradharam virasanasthitam ।
sprsantam stanayoragre janakyah savyapanina ॥ 36 ॥

vasisthavamadevadyaih sevitam laksmanadibhih ।
ayodhyanagare ramye hyabhisiktam raghudvaham ॥ 37 ॥

evam dhyatva japennityam ramanamasahasrakam ।
hatyakotiyuto vapi mucyate natra samsayah ॥ 38 ॥

(atha sahasranama stotra prarambhah ।)
Om ramah srimanmahavisnurjisnurdevahitavahah ।
tattvatma tarakabrahma sasvatah sarvasiddhidah ॥ 39 ॥

rajivalocanah sriman sriramo raghupungavah ।
ramabhadrah sadacaro rajendro janakipatih ॥ 40 ॥

agraganyo varenyasca varadah paramesvarah ।
janardano jitamitrah pararthaikaprayojanah ॥ 41 ॥

visvamitrapriyo data satrujicchatrutapanah ।
sarvajnah sarvavedadih saranyo valimardanah ॥ 42 ॥

jnanabhavyo’paricchedyo vagmi satyavratah sucih ।
jnanagamyo drdhaprajnah kharadhvamsah pratapavan ॥ 43 ॥

dyutimanatmavan viro jitakrodho’rimardanah ।
visvarupo visalaksah prabhuh parivrdho drdhah ॥ 44 ॥

isah khadgadharah sriman kausalyeyo’nasuyakah ।
vipulamso mahoraskah paramesthi parayanah ॥ 45 ॥

satyavratah satyasandho guruh paramadharmikah ।
lokeso lokavandyasca lokatma lokakrdvibhuh ॥ 46 ॥

anadirbhagavan sevyo jitamayo raghudvahah ।
ramo dayakaro daksah sarvajnah sarvapavanah ॥ 47 ॥

brahmanyo nitiman gopta sarvadevamayo harih ।
sundarah pitavasasca sutrakarah puratanah ॥ 48 ॥

saumyo maharsih kodandah sarvajnah sarvakovidah ।
kavih sugrivavaradah sarvapunyadhikapradah ॥ 49 ॥

bhavyo jitarisadvargo mahodaro’ghanasanah ।
sukirtiradipurusah kantah punyakrtagamah ॥ 50 ॥

akalmasascaturbahuh sarvavaso durasadah । 100
smitabhasi nivrttatma smrtiman viryavan prabhuh ॥ 51 ॥

dhiro danto ghanasyamah sarvayudhavisaradah ।
adhyatmayoganilayah sumana laksmanagrajah ॥ 52 ॥

sarvatirthamayah surah sarvayajnaphalapradah ।
yajnasvarupo yajneso jaramaranavarjitah ॥ 53 ॥

varnasramagururvarni satrujitpurusottamah ।
sivalingapratisthata paramatma paraparah ॥ 54 ॥

pramanabhuto durjneyah purnah parapuranjayah ।
anantadrstiranando dhanurvedo dhanurdharah ॥ 55 ॥

gunakaro gunasresthah saccidanandavigrahah ।
abhivadyo mahakayo visvakarma visaradah ॥ 56 ॥

vinitatma vitaragastapasviso janesvarah ।
kalyanah prahvatih kalpah sarvesah sarvakamadah ॥ 57 ॥

aksayah purusah saksi kesavah purusottamah ।
lokadhyakso mahakaryo vibhisanavarapradah ॥ 58 ॥

anandavigraho jyotirhanumatprabhuravyayah ।
bhrajisnuh sahano bhokta satyavadi bahusrutah ॥ 59 ॥

sukhadah karanam karta bhavabandhavimocanah ।
devacudamanirneta brahmanyo brahmavardhanah ॥ 60 ॥

samsaratarako ramah sarvaduhkhavimoksakrt ।
vidvattamo visvakarta visvakrdvisvakarma ca ॥ 61 ॥

nityo niyatakalyanah sitasokavinasakrt ।
kakutsthah pundarikakso visvamitrabhayapahah ॥ 62 ॥

maricamathano ramo viradhavadhapanditah ।
duhsvapnanasano ramyah kiriti tridasadhipah ॥ 63 ॥

mahadhanurmahakayo bhimo bhimaparakramah ।
tattvasvarupastattvajnastattvavadi suvikramah ॥ 64 ॥

bhutatma bhutakrtsvami kalajnani mahavapuh ।
anirvinno gunagramo niskalankah kalankaha ॥ 65 ॥

svabhavabhadrah satrughnah kesavah sthanurisvarah ।
bhutadih sambhuradityah sthavisthah sasvato dhruvah ॥ 66 ॥

kavaci kundali cakri khadgi bhaktajanapriyah ।
amrtyurjanmarahitah sarvajitsarvagocarah ॥ 67 ॥

anuttamo’prameyatma sarvatma gunasagarah । 200
ramah samatma samago jatamukutamanditah ॥ 68 ॥

ajeyah sarvabhutatma visvakseno mahatapah ।
lokadhyakso mahabahuramrto vedavittamah ॥ 69 ॥

sahisnuh sadgatih sasta visvayonirmahadyutih ।
atindra urjitah pramsurupendro vamano balih ॥ 70 ॥

dhanurvedo vidhata ca brahma visnusca sankarah ।
hamso maricirgovindo ratnagarbho mahaddyutih ॥ 71 ॥ var mahadyutih
vyaso vacaspatih sarvadarpitasuramardanah ।
janakivallabhah sriman prakatah pritivardhanah ॥ 72 ॥

sambhavo’tindriyo vedyo nirdeso jambavatprabhuh ।
madano manmatho vyapi visvarupo niranjanah ॥ 73 ॥

narayano’grani sadhurjatayupritivardhanah ।
naikarupo jagannathah surakaryahitah prabhuh ॥ 74 ॥

jitakrodho jitaratih plavagadhiparajyadah ।
vasudah subhujo naikamayo bhavyah pramodanah ॥ 75 ॥

candamsuh siddhidah kalpah saranagatavatsalah ।
agado rogaharta ca mantrajno mantrabhavanah ॥ 76 ॥

saumitrivatsalo dhuryo vyaktavyaktasvarupadhrk ।
vasistho gramanih srimananukulah priyamvadah ॥ 77 ॥

atulah sattviko dhirah sarasanavisaradah ।
jyesthah sarvagunopetah saktimamstatakantakah ॥ 78 ॥

vaikunthah praninam pranah kamalah kamaladhipah ।
govardhanadharo matsyarupah karunyasagarah ॥ 79 ॥

kumbhakarnaprabhetta ca gopigopalasamvrtah । 300
mayavi vyapako vyapi renukeyabalapahah ॥ 80 ॥

pinakamathano vandyah samartho garudadhvajah ।
lokatrayasrayo lokabharito bharatagrajah ॥ 81 ॥

sridharah sangatirlokasaksi narayano vibhuh ।
manorupi manovegi purnah purusapungavah ॥ 82 ॥

yadusrestho yadupatirbhutavasah suvikramah ।
tejodharo dharadharascaturmurtirmahanidhih ॥ 83 ॥

canuramathano vandyah santo bharatavanditah ।
sabdatigo gabhiratma komalangah prajagarah ॥ 84 ॥

lokordhvagah sesasayi ksirabdhinilayo’malah ।
atmajyotiradinatma sahasrarcih sahasrapat ॥ 85 ॥

amrtamsurmahigarto nivrttavisayasprhah ।
trikalajno munih saksi vihayasagatih krti ॥ 86 ॥

parjanyah kumudo bhutavasah kamalalocanah ।
srivatsavaksah srivaso viraha laksmanagrajah ॥ 87 ॥

lokabhiramo lokarimardanah sevakapriyah ।
sanatanatamo meghasyamalo raksasantakah ॥ 88 ॥

divyayudhadharah srimanaprameyo jitendriyah ।
bhudevavandyo janakapriyakrtprapitamahah ॥ 89 ॥

uttamah satvikah satyah satyasandhastrivikramah ।
suvrttah sugamah suksmah sughosah sukhadah suhrt ॥ 90 ॥

damodaro’cyutah sarngi vamano mathuradhipah ।
devakinandanah saurih surah kaitabhamardanah ॥ 91 ॥

saptatalaprabhetta ca mitravamsapravardhanah ।
kalasvarupi kalatma kalah kalyanadah kalih ॥ 92 ॥ 400
samvatsaro rtuh pakso hyayanam divaso yugah ।
stavyo vivikto nirlepah sarvavyapi nirakulah ॥ 93 ॥

anadinidhanah sarvalokapujyo niramayah ।
raso rasajnah sarajno lokasaro rasatmakah ॥ 94 ॥

sarvaduhkhatigo vidyarasih paramagocarah ।
seso viseso vigatakalmaso raghupungavah ॥ 95 ॥

varnasrestho varnabhavyo varno varnagunojjvalah ।
karmasaksi gunasrestho devah suravarapradah ॥ 96 ॥

devadhidevo devarsirdevasuranamaskrtah ।
sarvadevamayascakri sarngapani raghuttamah ॥ 97 ॥

manoguptirahankarah prakrtih puruso’vyayah ।
nyayo nyayi nayi sriman nayo nagadharo dhruvah ॥ 98 ॥

laksmivisvambharo bharta devendro balimardanah ।
banarimardano yajvanuttamo munisevitah ॥ 99 ॥

devagranih sivadhyanatatparah paramah parah ।
samageyah priyah surah purnakirtih sulocanah ॥ 100 ॥

avyaktalaksano vyakto dasasyadvipakesari ।
kalanidhih kalanathah kamalanandavardhanah ॥ 101 ॥

punyah punyadhikah purnah purvah purayita ravih ।
jatilah kalmasadhvantaprabhanjanavibhavasuh ॥ 102 ॥

jayi jitarih sarvadih samano bhavabhanjanah ।
alankarisnuracalo rocisnurvikramottamah ॥ 103 ॥

asuh sabdapatih sabdagocaro ranjano laghuh ।
nihsabdapuruso mayo sthulah suksmo vilaksanah ॥ 104 ॥ 500
atmayonirayonisca saptajihvah sahasrapat ।
sanatanatamah sragvi pesalo vijitambarah ॥ 105 ॥

saktiman sankhabhrnnatho gadadhararathangabhrt ।
niriho nirvikalpasca cidrupo vitasadhvasah ॥ 106 ॥

sanatanah sahasraksah satamurtirghanaprabhah ।
hrtpundarikasayanah kathino drava eva ca ॥ 107 ॥

suryo grahapatih sriman samartho’narthanasanah ।
adharmasatru raksoghnah puruhutah purastutah ॥ 108 ॥

brahmagarbho brhadgarbho dharmadhenurdhanagamah ।
hiranyagarbho jyotisman sulalatah suvikramah ॥ 109 ॥

sivapujaratah sriman bhavanipriyakrdvasi ।
naro narayanah syamah kapardi nilalohitah ॥ 110 ॥

rudrah pasupatih sthanurvisvamitro dvijesvarah ।
matamaho matarisva virincirvistarasravah ॥ 111 ॥

aksobhyah sarvabhutanam candah satyaparakramah ।
valakhilyo mahakalpah kalpavrksah kaladharah ॥ 112 ॥

nidaghastapano meghah sukrah parabalapahrt ।
vasusravah kavyavahah pratapto visvabhojanah ॥ 113 ॥

ramo nilotpalasyamo jnanaskando mahadyutih ।
kabandhamathano divyah kambugrivah sivapriyah ॥ 114 ॥

sukhi nilah sunispannah sulabhah sisiratmakah ।
asamsrsto’tithih surah pramathi papanasakrt ॥ 115 ॥

pavitrapadah paparirmanipuro nabhogatih ।
uttarano duskrtiha durdharso duhsaho balah ॥ 116 ॥ 600
amrteso’mrtavapurdharmi dharmah krpakarah ।
bhago vivasvanadityo yogacaryo divaspatih ॥ 117 ॥

udarakirtirudyogi vanmayah sadasanmayah ।
naksatramani nakesah svadhisthanah sadasrayah ॥ 118 ॥

caturvargaphalam varnasaktitrayaphalam nidhih ।
nidhanagarbho nirvyajo niriso vyalamardanah ॥ 119 ॥

srivallabhah sivarambhah santo bhadrah samanjayah ।
bhusayi bhutakrdbhutirbhusano bhutabhavanah ॥ 120 ॥

akayo bhaktakayasthah kalajnani mahapatuh ।
parardhavrttiracalo viviktah srutisagarah ॥ 121 ॥

svabhavabhadro madhyasthah samsarabhayanasanah ।
vedyo vaidyo viyadgopta sarvamaramunisvarah ॥ 122 ॥

surendrah karanam karmakarah karmi hyadhoksajah ।
dhairyo’gradhuryo dhatrisah sankalpah sarvaripatih ॥ 123 ॥

paramarthagururdrstih sucirasritavatsalah ।
visnurjisnurvibhuryajno yajneso yajnapalakah ॥ 124 ॥

prabhurvisnurgrasisnusca lokatma lokapalakah ।
kesavah kesiha kavyah kavih karanakaranam ॥ 125 ॥

kalakarta kalaseso vasudevah purustutah ।
adikarta varahasca vamano madhusudanah ॥ 126 ॥

narayano naro hamso visvakseno janardanah ।
visvakarta mahayajno jyotismanpurusottamah ॥ 127 ॥ 700
vaikunthah pundarikaksah krsnah suryah surarcitah ।
narasimho mahabhimo vajradamstro nakhayudhah ॥ 128 ॥

adidevo jagatkarta yogiso garudadhvajah ।
govindo gopatirgopta bhupatirbhuvanesvarah ॥ 129 ॥

padmanabho hrsikeso dhata damodarah prabhuh ।
trivikramastrilokeso brahmesah pritivardhanah ॥ 130 ॥

samnyasi sastratattvajno mandiro giriso natah ।
vamano dustadamano govindo gopavallabhah ॥ 131 ॥

bhaktapriyo’cyutah satyah satyakirtirdhrtih smrtih ।
karunyah karuno vyasah papaha santivardhanah ॥ 132 ॥

badarinilayah santastapasvi vaidyutah prabhuh ।
bhutavaso mahavaso srinivasah sriyah patih ॥ 133 ॥

tapovaso mudavasah satyavasah sanatanah ।
purusah puskarah punyah puskarakso mahesvarah ॥ 134 ॥

purnamurtih puranajnah punyadah pritivardhanah ।
purnarupah kalacakrapravartanasamahitah ॥ 135 ॥

narayanah paranjyotih paramatma sadasivah ।
sankhi cakri gadi sarngi langali musali hali ॥ 136 ॥

kiriti kundali hari mekhali kavaci dhvaji ।
yoddha jeta mahaviryah satrughnah satrutapanah ॥ 137 ॥

sasta sastrakarah sastram sankarah sankarastutah ।
sarathi sattvikah svami samavedapriyah samah ॥ 138 ॥ 800
pavanah samhitah saktih sampurnangah samrddhiman ।
svargadah kamadah sridah kirtidah kirtidayakah ॥ 139 ॥

moksadah pundarikaksah ksirabdhikrtaketanah ।
sarvatma sarvalokesah prerakah papanasanah ॥ 140 ॥

vaikunthah pundarikaksah sarvadevanamaskrtah ।
sarvavyapi jagannathah sarvalokamahesvarah ॥ 141 ॥

sargasthityantakrddevah sarvalokasukhavahah ।
aksayah sasvato’nantah ksayavrddhivivarjitah ॥ 142 ॥

nirlepo nirgunah suksmo nirvikaro niranjanah ।
sarvopadhivinirmuktah sattamatravyavasthitah ॥ 143 ॥

adhikari vibhurnityah paramatma sanatanah ।
acalo niscalo vyapi nityatrpto nirasrayah ॥ 144 ॥

syami yuva lohitakso diptya sobhitabhasanah ।
ajanubahuh sumukhah simhaskandho mahabhujah ॥ 145 ॥

sattvavan gunasampanno dipyamanah svatejasa ।
kalatma bhagavan kalah kalacakrapravartakah ॥ 146 ॥

narayanah paranjyotih paramatma sanatanah ।
visvakrdvisvabhokta ca visvagopta ca sasvatah ॥ 147 ॥

visvesvaro visvamurtirvisvatma visvabhavanah ।
sarvabhutasuhrcchantah sarvabhutanukampanah ॥ 148 ॥

sarvesvarah sarvasarvah sarvada”sritavatsalah ।
sarvagah sarvabhutesah sarvabhutasayasthitah ॥ 149 ॥

abhyantarasthastamasaschetta narayanah parah ।
anadinidhanah srasta prajapatipatirharih ॥ 150 ॥

narasimho hrsikesah sarvatma sarvadrgvasi ।
jagatastasthusascaiva prabhurneta sanatanah ॥ 151 ॥ 900
karta dhata vidhata ca sarvesam patirisvarah ।
sahasramurdha visvatma visnurvisvadrgavyayah ॥ 152 ॥

puranapurusah sresthah sahasraksah sahasrapat ।
tattvam narayano visnurvasudevah sanatanah ॥ 153 ॥

paramatma parambrahma saccidanandavigrahah ।
paranjyotih parandhama parakasah paratparah ॥ 154 ॥

acyutah purusah krsnah sasvatah siva isvarah ।
nityah sarvagatah sthanu rudrah saksi prajapatih ॥ 155 ॥

hiranyagarbhah savita lokakrllokabhugvibhuh ।
Omkaravacyo bhagavan sribhulilapatih prabhuh ॥ 156 ॥

sarvalokesvarah sriman sarvajnah sarvatomukhah ।
svami susilah sulabhah sarvagah sarvasaktiman ॥ 157 ॥

nityah sampurnakamasca naisargikasuhrtsukhi ।
krpapiyusajaladhih saranyah sarvasaktiman ॥ 158 ॥

srimannarayanah svami jagatam prabhurisvarah ।
matsyah kurmo varahasca narasimho’tha vamanah ॥ 159 ॥

ramo ramasca krsnasca bauddhah kalki paratparah ।
ayodhyeso nrpasresthah kusabalah parantapah ॥ 160 ॥

lavabalah kanjanetrah kanjanghrih pankajananah ।
sitakantah saumyarupah sisujivanatatparah ॥ 161 ॥

setukrccitrakutasthah sabarisamstutah prabhuh ।
yogidhyeyah sivadhyeyah sasta ravanadarpaha ॥ 162 ॥

srisah saranyo bhutanam samsritabhistadayakah ।
anantah sripati ramo gunabhrnnirguno mahan ॥ 163 ॥ 1000
evamadini namani hyasankhyanyaparani ca ।
ekaikam nama ramasya sarvapapapranasanam ॥ 164 ॥

sahasranamaphaladam sarvaisvaryapradayakam ।
sarvasiddhikaram punyam bhuktimuktiphalapradam ॥ 165 ॥

mantratmakamidam sarvam vyakhyatam sarvamangalam ।
uktani tava putrena vighnarajena dhimata ॥ 166 ॥

sanatkumaraya pura tanyuktani maya tava ।
yah pathecchrnuyadvapi sa tu brahmapadam labhet ॥ 167 ॥

tavadeva balam tesam mahapatakadantinam ।
yavanna sruyate ramanamapancananadhvanih ॥ 168 ॥

brahmaghnasca surapasca steyi ca gurutalpagah ।
saranagataghati ca mitravisvasaghatakah ॥ 169 ॥

matrha pitrha caiva bhrunaha viraha tatha ।
kotikotisahasrani hyupapapani yanyapi ॥ 170 ॥

samvatsaram kramajjaptva pratyaham ramasannidhau ।
niskantakam sukham bhuktva tato moksamavapnuyat ॥ 171 ॥

sriramanamnam paramam sahasrakam papapaham saukhyavivrddhikarakam ।
bhavapaham bhaktajanaikapalakam striputrapautrapradamrddhidayakam ॥

iti srisatakotiramacaritantargate srimadanandaramayane valmikiye
rajyakande purvardhe sriramasahasranamakathanam nama prathamah sargah ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top