Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Oriya

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାମସହସ୍ରନାମମ୍ ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାୟଣେ ॥
ଶ୍ରୀପାର୍ଵତ୍ୟୁଵାଚ
ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ଦେଵେଶ ତଦହଂ ସର୍ଵକାମଦମ୍ ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ମାଂ ବ୍ରୂହି ୟଦସ୍ତି ମୟି ତେ ଦୟା ॥ ୨୮ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେଵ ଉଵାଚ
ଅଥ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ଭୋ ଦେଵି ରାମନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ଶୃଣୁଷ୍ଵୈକମନାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତରଂ ମହତ୍ ॥ ୨୯ ॥

ଋଷିର୍ଵିନାୟକଶ୍ଚାସ୍ୟ ହ୍ୟନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ।
ପରବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକୋ ରାମୋ ଦେଵତା ଶୁଭଦର୍ଶନେ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମସହସ୍ରନାମମାଲାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଵିନାୟକ ଋଷିଃ ।
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ଶ୍ରୀରାମୋ ଦେଵତା ।
ମହାଵିଷ୍ଣୁରିତି ବୀଜମ୍ । ଗୁଣଭୃନ୍ନିର୍ଗୁଣୋ ମହାନିତି ଶକ୍ତିଃ ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହ ଇତି କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀରାମପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଆଙ୍ଗୁଲିନ୍ୟାସଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ସୀତାପତୟେ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ରଘୁନାଥାୟ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଭରତାଗ୍ରଜାୟ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଦଶରଥାତ୍ମଜାୟ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ହନୁମତ୍ପ୍ରଭଵେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ହୃଦୟାଦିନ୍ୟାସଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ସୀତାପତୟେ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ରଘୁନାଥାୟ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଭରତାଗ୍ରଜାୟ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଦଶରଥାତ୍ମଜାୟ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ହନୁମତ୍ପ୍ରଭଵେ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ॥

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟେଦାଜାନୁବାହୁଂ ଧୃତଶରଧନୁଷଂ ବଦ୍ଧପଦ୍ମାସନସ୍ଥଂ
ପୀତଂ ଵାସୋ ଵସାନଂ ନଵକମଲସ୍ପର୍ଧି ନେତ୍ରଂ ପ୍ରସନ୍ନମ୍ ।
ଵାମାଙ୍କାରୂଢସୀତାମୁଖକମଲମିଲଲ୍ଲୋଚନଂ ନୀରଦାଭଂ
ନାନାଲଙ୍କାରଦୀପ୍ତଂ ଦଧତମୁରୁଜଟାମଣ୍ଡଲଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଵୈଦେହୀସହିତଂ ସୁରଦ୍ରୁମତଲେ ହୈମେ ମହାମଣ୍ଡପେ
ମଧ୍ୟେ ପୁଷ୍ପକମାସନେ ମଣିମୟେ ଵୀରାସନେ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ।
ଅଗ୍ରେ ଵାଚୟତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନେସୁତେ ତତ୍ତ୍ଵଂ ମୁନିଭ୍ୟଃ ପରଂ
ଵ୍ୟାଖ୍ୟାନ୍ତଂ ଭରତାଦିଭିଃ ପରିଵୃତଂ ରାମଂ ଭଜେ ଶ୍ୟାମଲମ୍ ॥ ୩୨ ॥

ସୌଵର୍ଣମଣ୍ଡପେ ଦିଵ୍ୟେ ପୁଷ୍ପକେ ସୁଵିରାଜିତେ ।
ମୂଲେ କଲ୍ପତରୋଃ ସ୍ଵର୍ଣପୀଠେ ସିଂହାଷ୍ଟସଂୟୁତେ ॥ ୩୩ ॥

ମୃଦୁଶ୍ଲକ୍ଷ୍ଣତରେ ତତ୍ର ଜାନକ୍ୟା ସହ ସଂସ୍ଥିତମ୍ ।
ରାମଂ ନୀଲୋତ୍ପଲଶ୍ୟାମଂ ଦ୍ଵିଭୁଜଂ ପୀତଵାସସମ୍ ॥ ୩୪ ॥

ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରଂ ସୁଖାସୀନଂ ପଦ୍ମପତ୍ରନିଭେକ୍ଷଣମ୍ ।
କିରୀଟହାରକେୟୂରକୁଣ୍ଡଲୈଃ କଟକାଦିଭିଃ ॥ ୩୫ ॥

ଭ୍ରାଜମାନଂ ଜ୍ଞାନମୁଦ୍ରାଧରଂ ଵୀରାସନସ୍ଥିତମ୍ ।
ସ୍ପୃଶନ୍ତଂ ସ୍ତନୟୋରଗ୍ରେ ଜାନକ୍ୟାଃ ସଵ୍ୟପାଣିନା ॥ ୩୬ ॥

ଵସିଷ୍ଠଵାମଦେଵାଦ୍ୟୈଃ ସେଵିତଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଦିଭିଃ ।
ଅୟୋଧ୍ୟାନଗରେ ରମ୍ୟେ ହ୍ୟଭିଷିକ୍ତଂ ରଘୂଦ୍ଵହମ୍ ॥ ୩୭ ॥

ଏଵଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ରାମନାମସହସ୍ରକମ୍ ।
ହତ୍ୟାକୋଟିୟୁତୋ ଵାପି ମୁଚ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୩୮ ॥

(ଅଥ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭଃ ।)
ଓଂ ରାମଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ମହାଵିଷ୍ଣୁର୍ଜିଷ୍ଣୁର୍ଦେଵହିତାଵହଃ ।
ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମା ତାରକବ୍ରହ୍ମ ଶାଶ୍ଵତଃ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଦଃ ॥ ୩୯ ॥

ରାଜୀଵଲୋଚନଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀରାମୋ ରଘୁପୁଙ୍ଗଵଃ ।
ରାମଭଦ୍ରଃ ସଦାଚାରୋ ରାଜେନ୍ଦ୍ରୋ ଜାନକୀପତିଃ ॥ ୪୦ ॥

ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟୋ ଵରେଣ୍ୟଶ୍ଚ ଵରଦଃ ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
ଜନାର୍ଦନୋ ଜିତାମିତ୍ରଃ ପରାର୍ଥୈକପ୍ରୟୋଜନଃ ॥ ୪୧ ॥

ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟୋ ଦାତା ଶତ୍ରୁଜିଚ୍ଛତ୍ରୁତାପନଃ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଵେଦାଦିଃ ଶରଣ୍ୟୋ ଵାଲିମର୍ଦନଃ ॥ ୪୨ ॥

ଜ୍ଞାନଭଵ୍ୟୋଽପରିଚ୍ଛେଦ୍ୟୋ ଵାଗ୍ମୀ ସତ୍ୟଵ୍ରତଃ ଶୁଚିଃ ।
ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟୋ ଦୃଢପ୍ରଜ୍ଞଃ ଖରଧ୍ଵଂସଃ ପ୍ରତାପଵାନ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଦ୍ୟୁତିମାନାତ୍ମଵାନ୍ ଵୀରୋ ଜିତକ୍ରୋଧୋଽରିମର୍ଦନଃ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପୋ ଵିଶାଲାକ୍ଷଃ ପ୍ରଭୁଃ ପରିଵୃଢୋ ଦୃଢଃ ॥ ୪୪ ॥

ଈଶଃ ଖଡ୍ଗଧରଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ କୌସଲ୍ୟେୟୋଽନସୂୟକଃ ।
ଵିପୁଲାଂସୋ ମହୋରସ୍କଃ ପରମେଷ୍ଠୀ ପରାୟଣଃ ॥ ୪୫ ॥

ସତ୍ୟଵ୍ରତଃ ସତ୍ୟସନ୍ଧୋ ଗୁରୁଃ ପରମଧାର୍ମିକଃ ।
ଲୋକେଶୋ ଲୋକଵନ୍ଦ୍ୟଶ୍ଚ ଲୋକାତ୍ମା ଲୋକକୃଦ୍ଵିଭୁଃ ॥ ୪୬ ॥

ଅନାଦିର୍ଭଗଵାନ୍ ସେଵ୍ୟୋ ଜିତମାୟୋ ରଘୂଦ୍ଵହଃ ।
ରାମୋ ଦୟାକରୋ ଦକ୍ଷଃ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵପାଵନଃ ॥ ୪୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ନୀତିମାନ୍ ଗୋପ୍ତା ସର୍ଵଦେଵମୟୋ ହରିଃ ।
ସୁନ୍ଦରଃ ପୀତଵାସାଶ୍ଚ ସୂତ୍ରକାରଃ ପୁରାତନଃ ॥ ୪୮ ॥

ସୌମ୍ୟୋ ମହର୍ଷିଃ କୋଦଣ୍ଡଃ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵକୋଵିଦଃ ।
କଵିଃ ସୁଗ୍ରୀଵଵରଦଃ ସର୍ଵପୁଣ୍ୟାଧିକପ୍ରଦଃ ॥ ୪୯ ॥

ଭଵ୍ୟୋ ଜିତାରିଷଡ୍ଵର୍ଗୋ ମହୋଦାରୋଽଘନାଶନଃ ।
ସୁକୀର୍ତିରାଦିପୁରୁଷଃ କାନ୍ତଃ ପୁଣ୍ୟକୃତାଗମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଅକଲ୍ମଷଶ୍ଚତୁର୍ବାହୁଃ ସର୍ଵାଵାସୋ ଦୁରାସଦଃ । 100
ସ୍ମିତଭାଷୀ ନିଵୃତ୍ତାତ୍ମା ସ୍ମୃତିମାନ୍ ଵୀର୍ୟଵାନ୍ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୫୧ ॥

ଧୀରୋ ଦାନ୍ତୋ ଘନଶ୍ୟାମଃ ସର୍ଵାୟୁଧଵିଶାରଦଃ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମୟୋଗନିଲୟଃ ସୁମନା ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜଃ ॥ ୫୨ ॥

ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟଃ ଶୂରଃ ସର୍ଵୟଜ୍ଞଫଲପ୍ରଦଃ ।
ୟଜ୍ଞସ୍ଵରୂପୋ ୟଜ୍ଞେଶୋ ଜରାମରଣଵର୍ଜିତଃ ॥ ୫୩ ॥

ଵର୍ଣାଶ୍ରମଗୁରୁର୍ଵର୍ଣୀ ଶତ୍ରୁଜିତ୍ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।
ଶିଵଲିଙ୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପରମାତ୍ମା ପରାପରଃ ॥ ୫୪ ॥

ପ୍ରମାଣଭୂତୋ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟଃ ପୂର୍ଣଃ ପରପୁରଞ୍ଜୟଃ ।
ଅନନ୍ତଦୃଷ୍ଟିରାନନ୍ଦୋ ଧନୁର୍ଵେଦୋ ଧନୁର୍ଧରଃ ॥ ୫୫ ॥

ଗୁଣାକାରୋ ଗୁଣଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହଃ ।
ଅଭିଵାଦ୍ୟୋ ମହାକାୟୋ ଵିଶ୍ଵକର୍ମା ଵିଶାରଦଃ ॥ ୫୬ ॥

ଵିନୀତାତ୍ମା ଵୀତରାଗସ୍ତପସ୍ଵୀଶୋ ଜନେଶ୍ଵରଃ ।
କଲ୍ୟାଣଃ ପ୍ରହ୍ଵତିଃ କଲ୍ପଃ ସର୍ଵେଶଃ ସର୍ଵକାମଦଃ ॥ ୫୭ ॥

ଅକ୍ଷୟଃ ପୁରୁଷଃ ସାକ୍ଷୀ କେଶଵଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।
ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ମହାକାର୍ୟୋ ଵିଭୀଷଣଵରପ୍ରଦଃ ॥ ୫୮ ॥

ଆନନ୍ଦଵିଗ୍ରହୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ହନୁମତ୍ପ୍ରଭୁରଵ୍ୟୟଃ ।
ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣୁଃ ସହନୋ ଭୋକ୍ତା ସତ୍ୟଵାଦୀ ବହୁଶ୍ରୁତଃ ॥ ୫୯ ॥

ସୁଖଦଃ କାରଣଂ କର୍ତା ଭଵବନ୍ଧଵିମୋଚନଃ ।
ଦେଵଚୂଡାମଣିର୍ନେତା ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋ ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଧନଃ ॥ ୬୦ ॥

ସଂସାରତାରକୋ ରାମଃ ସର୍ଵଦୁଃଖଵିମୋକ୍ଷକୃତ୍ ।
ଵିଦ୍ଵତ୍ତମୋ ଵିଶ୍ଵକର୍ତା ଵିଶ୍ଵକୃଦ୍ଵିଶ୍ଵକର୍ମ ଚ ॥ ୬୧ ॥

ନିତ୍ୟୋ ନିୟତକଲ୍ୟାଣଃ ସୀତାଶୋକଵିନାଶକୃତ୍ ।
କାକୁତ୍ସ୍ଥଃ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷୋ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରଭୟାପହଃ ॥ ୬୨ ॥

ମାରୀଚମଥନୋ ରାମୋ ଵିରାଧଵଧପଣ୍ଡିତଃ ।
ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶନୋ ରମ୍ୟଃ କିରୀଟୀ ତ୍ରିଦଶାଧିପଃ ॥ ୬୩ ॥

ମହାଧନୁର୍ମହାକାୟୋ ଭୀମୋ ଭୀମପରାକ୍ରମଃ ।
ତତ୍ତ୍ଵସ୍ଵରୂପସ୍ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞସ୍ତତ୍ତ୍ଵଵାଦୀ ସୁଵିକ୍ରମଃ ॥ ୬୪ ॥

ଭୂତାତ୍ମ ଭୂତକୃତ୍ସ୍ଵାମୀ କାଲଜ୍ଞାନୀ ମହାଵପୁଃ ।
ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣୋ ଗୁଣଗ୍ରାମୋ ନିଷ୍କଲଙ୍କଃ କଲଙ୍କହା ॥ ୬୫ ॥

ସ୍ଵଭାଵଭଦ୍ରଃ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଃ କେଶଵଃ ସ୍ଥାଣୁରୀଶ୍ଵରଃ ।
ଭୂତାଦିଃ ଶଂଭୁରାଦିତ୍ୟଃ ସ୍ଥଵିଷ୍ଠଃ ଶାଶ୍ଵତୋ ଧ୍ରୁଵଃ ॥ ୬୬ ॥

କଵଚୀ କୁଣ୍ଡଲୀ ଚକ୍ରୀ ଖଡ୍ଗୀ ଭକ୍ତଜନପ୍ରିୟଃ ।
ଅମୃତ୍ୟୁର୍ଜନ୍ମରହିତଃ ସର୍ଵଜିତ୍ସର୍ଵଗୋଚରଃ ॥ ୬୭ ॥

ଅନୁତ୍ତମୋଽପ୍ରମେୟାତ୍ମା ସର୍ଵାତ୍ମା ଗୁଣସାଗରଃ । 200
ରାମଃ ସମାତ୍ମା ସମଗୋ ଜଟାମୁକୁଟମଣ୍ଡିତଃ ॥ ୬୮ ॥

ଅଜେୟଃ ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମା ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନୋ ମହାତପାଃ ।
ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ମହାବାହୁରମୃତୋ ଵେଦଵିତ୍ତମଃ ॥ ୬୯ ॥

ସହିଷ୍ଣୁଃ ସଦ୍ଗତିଃ ଶାସ୍ତା ଵିଶ୍ଵୟୋନିର୍ମହାଦ୍ୟୁତିଃ ।
ଅତୀନ୍ଦ୍ର ଊର୍ଜିତଃ ପ୍ରାଂଶୁରୁପେନ୍ଦ୍ରୋ ଵାମନୋ ବଲିଃ ॥ ୭୦ ॥

ଧନୁର୍ଵେଦୋ ଵିଧାତା ଚ ବ୍ରହ୍ମା ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ଶଙ୍କରଃ ।
ହଂସୋ ମରୀଚିର୍ଗୋଵିନ୍ଦୋ ରତ୍ନଗର୍ଭୋ ମହଦ୍ଦ୍ୟୁତିଃ ॥ ୭୧ ॥ var ମହାଦ୍ୟୁତିଃ
ଵ୍ୟାସୋ ଵାଚସ୍ପତିଃ ସର୍ଵଦର୍ପିତାସୁରମର୍ଦନଃ ।
ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପ୍ରକଟଃ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନଃ ॥ ୭୨ ॥

ସଂଭଵୋଽତୀନ୍ଦ୍ରିୟୋ ଵେଦ୍ୟୋ ନିର୍ଦେଶୋ ଜାମ୍ବଵତ୍ପ୍ରଭୁଃ ।
ମଦନୋ ମନ୍ମଥୋ ଵ୍ୟାପୀ ଵିଶ୍ଵରୂପୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ॥ ୭୩ ॥

ନାରାୟଣୋଽଗ୍ରଣୀ ସାଧୁର୍ଜଟାୟୁପ୍ରୀତିଵର୍ଧନଃ ।
ନୈକରୂପୋ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସୁରକାର୍ୟହିତଃ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୭୪ ॥

ଜିତକ୍ରୋଧୋ ଜିତାରାତିଃ ପ୍ଲଵଗାଧିପରାଜ୍ୟଦଃ ।
ଵସୁଦଃ ସୁଭୁଜୋ ନୈକମାୟୋ ଭଵ୍ୟଃ ପ୍ରମୋଦନଃ ॥ ୭୫ ॥

ଚଣ୍ଡାଂଶୁଃ ସିଦ୍ଧିଦଃ କଲ୍ପଃ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲଃ ।
ଅଗଦୋ ରୋଗହର୍ତା ଚ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞୋ ମନ୍ତ୍ରଭାଵନଃ ॥ ୭୬ ॥

ସୌମିତ୍ରିଵତ୍ସଲୋ ଧୁର୍ୟୋ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପଧୃକ୍ ।
ଵସିଷ୍ଠୋ ଗ୍ରାମଣୀଃ ଶ୍ରୀମାନନୁକୂଲଃ ପ୍ରିୟଂଵଦଃ ॥ ୭୭ ॥

ଅତୁଲଃ ସାତ୍ତ୍ଵିକୋ ଧୀରଃ ଶରାସନଵିଶାରଦଃ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠଃ ସର୍ଵଗୁଣୋପେତଃ ଶକ୍ତିମାଂସ୍ତାଟକାନ୍ତକଃ ॥ ୭୮ ॥

ଵୈକୁଣ୍ଠଃ ପ୍ରାଣିନାଂ ପ୍ରାଣଃ କମଲଃ କମଲାଧିପଃ ।
ଗୋଵର୍ଧନଧରୋ ମତ୍ସ୍ୟରୂପଃ କାରୁଣ୍ୟସାଗରଃ ॥ ୭୯ ॥

କୁମ୍ଭକର୍ଣପ୍ରଭେତ୍ତା ଚ ଗୋପିଗୋପାଲସଂଵୃତଃ । 300
ମାୟାଵୀ ଵ୍ୟାପକୋ ଵ୍ୟାପୀ ରେଣୁକେୟବଲାପହଃ ॥ ୮୦ ॥

ପିନାକମଥନୋ ଵନ୍ଦ୍ୟଃ ସମର୍ଥୋ ଗରୁଡଧ୍ଵଜଃ ।
ଲୋକତ୍ରୟାଶ୍ରୟୋ ଲୋକଭରିତୋ ଭରତାଗ୍ରଜଃ ॥ ୮୧ ॥

ଶ୍ରୀଧରଃ ସଙ୍ଗତିର୍ଲୋକସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣୋ ଵିଭୁଃ ।
ମନୋରୂପୀ ମନୋଵେଗୀ ପୂର୍ଣଃ ପୁରୁଷପୁଙ୍ଗଵଃ ॥ ୮୨ ॥

ୟଦୁଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ୟଦୁପତିର୍ଭୂତାଵାସଃ ସୁଵିକ୍ରମଃ ।
ତେଜୋଧରୋ ଧରାଧରଶ୍ଚତୁର୍ମୂର୍ତିର୍ମହାନିଧିଃ ॥ ୮୩ ॥

ଚାଣୂରମଥନୋ ଵନ୍ଦ୍ୟଃ ଶାନ୍ତୋ ଭରତଵନ୍ଦିତଃ ।
ଶବ୍ଦାତିଗୋ ଗଭୀରାତ୍ମା କୋମଲାଙ୍ଗଃ ପ୍ରଜାଗରଃ ॥ ୮୪ ॥

ଲୋକୋର୍ଧ୍ଵଗଃ ଶେଷଶାୟୀ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିନିଲୟୋଽମଲଃ ।
ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିରଦୀନାତ୍ମା ସହସ୍ରାର୍ଚିଃ ସହସ୍ରପାତ୍ ॥ ୮୫ ॥

ଅମୃତାଂଶୁର୍ମହୀଗର୍ତୋ ନିଵୃତ୍ତଵିଷୟସ୍ପୃହଃ ।
ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞୋ ମୁନିଃ ସାକ୍ଷୀ ଵିହାୟସଗତିଃ କୃତୀ ॥ ୮୬ ॥

ପର୍ଜନ୍ୟଃ କୁମୁଦୋ ଭୂତାଵାସଃ କମଲଲୋଚନଃ ।
ଶ୍ରୀଵତ୍ସଵକ୍ଷାଃ ଶ୍ରୀଵାସୋ ଵୀରହା ଲକ୍ଷ୍ମଣାଗ୍ରଜଃ ॥ ୮୭ ॥

ଲୋକାଭିରାମୋ ଲୋକାରିମର୍ଦନଃ ସେଵକପ୍ରିୟଃ ।
ସନାତନତମୋ ମେଘଶ୍ୟାମଲୋ ରାକ୍ଷସାନ୍ତକଃ ॥ ୮୮ ॥

ଦିଵ୍ୟାୟୁଧଧରଃ ଶ୍ରୀମାନପ୍ରମେୟୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ଭୂଦେଵଵନ୍ଦ୍ୟୋ ଜନକପ୍ରିୟକୃତ୍ପ୍ରପିତାମହଃ ॥ ୮୯ ॥

ଉତ୍ତମଃ ସାତ୍ଵିକଃ ସତ୍ୟଃ ସତ୍ୟସନ୍ଧସ୍ତ୍ରିଵିକ୍ରମଃ ।
ସୁଵୃତ୍ତଃ ସୁଗମଃ ସୂକ୍ଷ୍ମଃ ସୁଘୋଷଃ ସୁଖଦଃ ସୁହୃତ୍ ॥ ୯୦ ॥

ଦାମୋଦରୋଽଚ୍ୟୁତଃ ଶାର୍ଙ୍ଗୀ ଵାମନୋ ମଥୁରାଧିପଃ ।
ଦେଵକୀନନ୍ଦନଃ ଶୌରିଃ ଶୂରଃ କୈଟଭମର୍ଦନଃ ॥ ୯୧ ॥

ସପ୍ତତାଲପ୍ରଭେତ୍ତା ଚ ମିତ୍ରଵଂଶପ୍ରଵର୍ଧନଃ ।
କାଲସ୍ଵରୂପୀ କାଲାତ୍ମା କାଲଃ କଲ୍ୟାଣଦଃ କଲିଃ ॥ ୯୨ ॥ 400
ସଂଵତ୍ସରୋ ଋତୁଃ ପକ୍ଷୋ ହ୍ୟୟନଂ ଦିଵସୋ ୟୁଗଃ ।
ସ୍ତଵ୍ୟୋ ଵିଵିକ୍ତୋ ନିର୍ଲେପଃ ସର୍ଵଵ୍ୟାପୀ ନିରାକୁଲଃ ॥ ୯୩ ॥

ଅନାଦିନିଧନଃ ସର୍ଵଲୋକପୂଜ୍ୟୋ ନିରାମୟଃ ।
ରସୋ ରସଜ୍ଞଃ ସାରଜ୍ଞୋ ଲୋକସାରୋ ରସାତ୍ମକଃ ॥ ୯୪ ॥

ସର୍ଵଦୁଃଖାତିଗୋ ଵିଦ୍ୟାରାଶିଃ ପରମଗୋଚରଃ ।
ଶେଷୋ ଵିଶେଷୋ ଵିଗତକଲ୍ମଷୋ ରଘୁପୁଙ୍ଗଵଃ ॥ ୯୫ ॥

ଵର୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ଵର୍ଣଭାଵ୍ୟୋ ଵର୍ଣୋ ଵର୍ଣଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲଃ ।
କର୍ମସାକ୍ଷୀ ଗୁଣଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ଦେଵଃ ସୁରଵରପ୍ରଦଃ ॥ ୯୬ ॥

ଦେଵାଧିଦେଵୋ ଦେଵର୍ଷିର୍ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତଃ ।
ସର୍ଵଦେଵମୟଶ୍ଚକ୍ରୀ ଶାର୍ଙ୍ଗପାଣୀ ରଘୂତ୍ତମଃ ॥ ୯୭ ॥

ମନୋଗୁପ୍ତିରହଙ୍କାରଃ ପ୍ରକୃତିଃ ପୁରୁଷୋଽଵ୍ୟୟଃ ।
ନ୍ୟାୟୋ ନ୍ୟାୟୀ ନୟୀ ଶ୍ରୀମାନ୍ ନୟୋ ନଗଧରୋ ଧ୍ରୁଵଃ ॥ ୯୮ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଶ୍ଵମ୍ଭରୋ ଭର୍ତା ଦେଵେନ୍ଦ୍ରୋ ବଲିମର୍ଦନଃ ।
ବାଣାରିମର୍ଦନୋ ୟଜ୍ଵାନୁତ୍ତମୋ ମୁନିସେଵିତଃ ॥ ୯୯ ॥

ଦେଵାଗ୍ରଣୀଃ ଶିଵଧ୍ୟାନତତ୍ପରଃ ପରମଃ ପରଃ ।
ସାମଗେୟଃ ପ୍ରିୟଃ ଶୂରଃ ପୂର୍ଣକୀର୍ତିଃ ସୁଲୋଚନଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣୋ ଵ୍ୟକ୍ତୋ ଦଶାସ୍ୟଦ୍ଵିପକେସରୀ ।
କଲାନିଧିଃ କଲାନାଥଃ କମଲାନନ୍ଦଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ପୁଣ୍ୟଃ ପୁଣ୍ୟାଧିକଃ ପୂର୍ଣଃ ପୂର୍ଵଃ ପୂରୟିତା ରଵିଃ ।
ଜଟିଲଃ କଲ୍ମଷଧ୍ଵାନ୍ତପ୍ରଭଞ୍ଜନଵିଭାଵସୁଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ଜୟୀ ଜିତାରିଃ ସର୍ଵାଦିଃ ଶମନୋ ଭଵଭଞ୍ଜନଃ ।
ଅଲଙ୍କରିଷ୍ଣୁରଚଲୋ ରୋଚିଷ୍ଣୁର୍ଵିକ୍ରମୋତ୍ତମଃ ॥ ୧୦୩ ॥

ଆଶୁଃ ଶବ୍ଦପତିଃ ଶବ୍ଦଗୋଚରୋ ରଞ୍ଜନୋ ଲଘୁଃ ।
ନିଃଶବ୍ଦପୁରୁଷୋ ମାୟୋ ସ୍ଥୂଲଃ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ଵିଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୧୦୪ ॥ 500
ଆତ୍ମୟୋନିରୟୋନିଶ୍ଚ ସପ୍ତଜିହ୍ଵଃ ସହସ୍ରପାତ୍ ।
ସନାତନତମଃ ସ୍ରଗ୍ଵୀ ପେଶଲୋ ଵିଜିତାଂବରଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ଶକ୍ତିମାନ୍ ଶଙ୍ଖଭୃନ୍ନାଥୋ ଗଦାଧରରଥାଙ୍ଗଭୃତ୍ ।
ନିରୀହୋ ନିର୍ଵିକଲ୍ପଶ୍ଚ ଚିଦ୍ରୂପୋ ଵୀତସାଧ୍ଵସଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ସନାତନଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ଶତମୂର୍ତିର୍ଘନପ୍ରଭଃ ।
ହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକଶୟନଃ କଠିନୋ ଦ୍ରଵ ଏଵ ଚ ॥ ୧୦୭ ॥

ସୂର୍ୟୋ ଗ୍ରହପତିଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସମର୍ଥୋଽନର୍ଥନାଶନଃ ।
ଅଧର୍ମଶତ୍ରୂ ରକ୍ଷୋଘ୍ନଃ ପୁରୁହୂତଃ ପୁରସ୍ତୁତଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭୋ ବୃହଦ୍ଗର୍ଭୋ ଧର୍ମଧେନୁର୍ଧନାଗମଃ ।
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭୋ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ୍ ସୁଲଲାଟଃ ସୁଵିକ୍ରମଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ଶିଵପୂଜାରତଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଭଵାନୀପ୍ରିୟକୃଦ୍ଵଶୀ ।
ନରୋ ନାରାୟଣଃ ଶ୍ୟାମଃ କପର୍ଦୀ ନୀଲଲୋହିତଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ରୁଦ୍ରଃ ପଶୁପତିଃ ସ୍ଥାଣୁର୍ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରୋ ଦ୍ଵିଜେଶ୍ଵରଃ ।
ମାତାମହୋ ମାତରିଶ୍ଵା ଵିରିଞ୍ଚିର୍ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵାଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟଃ ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ଚଣ୍ଡଃ ସତ୍ୟପରାକ୍ରମଃ ।
ଵାଲଖିଲ୍ୟୋ ମହାକଲ୍ପଃ କଲ୍ପଵୃକ୍ଷଃ କଲାଧରଃ ॥ ୧୧୨ ॥

ନିଦାଘସ୍ତପନୋ ମେଘଃ ଶୁକ୍ରଃ ପରବଲାପହୃତ୍ ।
ଵସୁଶ୍ରଵାଃ କଵ୍ୟଵାହଃ ପ୍ରତପ୍ତୋ ଵିଶ୍ଵଭୋଜନଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ରାମୋ ନୀଲୋତ୍ପଲଶ୍ୟାମୋ ଜ୍ଞାନସ୍କନ୍ଦୋ ମହାଦ୍ୟୁତିଃ ।
କବନ୍ଧମଥନୋ ଦିଵ୍ୟଃ କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵଃ ଶିଵପ୍ରିୟଃ ॥ ୧୧୪ ॥

ସୁଖୀ ନୀଲଃ ସୁନିଷ୍ପନ୍ନଃ ସୁଲଭଃ ଶିଶିରାତ୍ମକଃ ।
ଅସଂସୃଷ୍ଟୋଽତିଥିଃ ଶୂରଃ ପ୍ରମାଥୀ ପାପନାଶକୃତ୍ ॥ ୧୧୫ ॥

ପଵିତ୍ରପାଦଃ ପାପାରିର୍ମଣିପୂରୋ ନଭୋଗତିଃ ।
ଉତ୍ତାରଣୋ ଦୁଷ୍କୃତିହା ଦୁର୍ଧର୍ଷୋ ଦୁଃସହୋ ବଲଃ ॥ ୧୧୬ ॥ 600
ଅମୃତେଶୋଽମୃତଵପୁର୍ଧର୍ମୀ ଧର୍ମଃ କୃପାକରଃ ।
ଭଗୋ ଵିଵସ୍ଵାନାଦିତ୍ୟୋ ୟୋଗାଚାର୍ୟୋ ଦିଵସ୍ପତିଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ଉଦାରକୀର୍ତିରୁଦ୍ୟୋଗୀ ଵାଙ୍ମୟଃ ସଦସନ୍ମୟଃ ।
ନକ୍ଷତ୍ରମାନୀ ନାକେଶଃ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନଃ ଷଡାଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲଂ ଵର୍ଣଶକ୍ତିତ୍ରୟଫଲଂ ନିଧିଃ ।
ନିଧାନଗର୍ଭୋ ନିର୍ଵ୍ୟାଜୋ ନିରୀଶୋ ଵ୍ୟାଲମର୍ଦନଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭଃ ଶିଵାରଂଭଃ ଶାନ୍ତୋ ଭଦ୍ରଃ ସମଞ୍ଜୟଃ ।
ଭୂଶାୟୀ ଭୂତକୃଦ୍ଭୂତିର୍ଭୂଷଣୋ ଭୂତଭାଵନଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ଅକାୟୋ ଭକ୍ତକାୟସ୍ଥଃ କାଲଜ୍ଞାନୀ ମହାପଟୁଃ ।
ପରାର୍ଧଵୃତ୍ତିରଚଲୋ ଵିଵିକ୍ତଃ ଶ୍ରୁତିସାଗରଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ସ୍ଵଭାଵଭଦ୍ରୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥଃ ସଂସାରଭୟନାଶନଃ ।
ଵେଦ୍ୟୋ ଵୈଦ୍ୟୋ ଵିୟଦ୍ଗୋପ୍ତା ସର୍ଵାମରମୁନୀଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ସୁରେନ୍ଦ୍ରଃ କାରଣଂ କର୍ମକରଃ କର୍ମୀ ହ୍ୟଧୋକ୍ଷଜଃ ।
ଧୈର୍ୟୋଽଗ୍ରଧୁର୍ୟୋ ଧାତ୍ରୀଶଃ ସଙ୍କଲ୍ପଃ ଶର୍ଵରୀପତିଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ପରମାର୍ଥଗୁରୁର୍ଦୃଷ୍ଟିଃ ସୁଚିରାଶ୍ରିତଵତ୍ସଲଃ ।
ଵିଷ୍ଣୁର୍ଜିଷ୍ଣୁର୍ଵିଭୁର୍ୟଜ୍ଞୋ ୟଜ୍ଞେଶୋ ୟଜ୍ଞପାଲକଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ପ୍ରଭୁର୍ଵିଷ୍ଣୁର୍ଗ୍ରସିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ଲୋକାତ୍ମା ଲୋକପାଲକଃ ।
କେଶଵଃ କେଶିହା କାଵ୍ୟଃ କଵିଃ କାରଣକାରଣମ୍ ॥ ୧୨୫ ॥

କାଲକର୍ତା କାଲଶେଷୋ ଵାସୁଦେଵଃ ପୁରୁଷ୍ଟୁତଃ ।
ଆଦିକର୍ତା ଵରାହଶ୍ଚ ଵାମନୋ ମଧୁସୂଦନଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ନାରାୟଣୋ ନରୋ ହଂସୋ ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନୋ ଜନାର୍ଦନଃ ।
ଵିଶ୍ଵକର୍ତା ମହାୟଜ୍ଞୋ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ୍ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ॥ ୧୨୭ ॥ 700
ଵୈକୁଣ୍ଠଃ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଃ କୃଷ୍ଣଃ ସୂର୍ୟଃ ସୁରାର୍ଚିତଃ ।
ନାରସିଂହୋ ମହାଭୀମୋ ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ନଖାୟୁଧଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ଆଦିଦେଵୋ ଜଗତ୍କର୍ତା ୟୋଗୀଶୋ ଗରୁଡଧ୍ଵଜଃ ।
ଗୋଵିନ୍ଦୋ ଗୋପତିର୍ଗୋପ୍ତା ଭୂପତିର୍ଭୁଵନେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୨୯ ॥

ପଦ୍ମନାଭୋ ହୃଷୀକେଶୋ ଧାତା ଦାମୋଦରଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ତ୍ରିଵିକ୍ରମସ୍ତ୍ରିଲୋକେଶୋ ବ୍ରହ୍ମେଶଃ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ସଂନ୍ୟାସୀ ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞୋ ମନ୍ଦିରୋ ଗିରିଶୋ ନତଃ ।
ଵାମନୋ ଦୁଷ୍ଟଦମନୋ ଗୋଵିନ୍ଦୋ ଗୋପଵଲ୍ଲଭଃ ॥ ୧୩୧ ॥

ଭକ୍ତପ୍ରିୟୋଽଚ୍ୟୁତଃ ସତ୍ୟଃ ସତ୍ୟକୀର୍ତିର୍ଧୃତିଃ ସ୍ମୃତିଃ ।
କାରୁଣ୍ୟଃ କରୁଣୋ ଵ୍ୟାସଃ ପାପହା ଶାନ୍ତିଵର୍ଧନଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ବଦରୀନିଲୟଃ ଶାନ୍ତସ୍ତପସ୍ଵୀ ଵୈଦ୍ୟୁତଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ଭୂତାଵାସୋ ମହାଵାସୋ ଶ୍ରୀନିଵାସଃ ଶ୍ରିୟଃ ପତିଃ ॥ ୧୩୩ ॥

ତପୋଵାସୋ ମୁଦାଵାସଃ ସତ୍ୟଵାସଃ ସନାତନଃ ।
ପୁରୁଷଃ ପୁଷ୍କରଃ ପୁଣ୍ୟଃ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷୋ ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୩୪ ॥

ପୂର୍ଣମୂର୍ତିଃ ପୁରାଣଜ୍ଞଃ ପୁଣ୍ୟଦଃ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନଃ ।
ପୂର୍ଣରୂପଃ କାଲଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତନସମାହିତଃ ॥ ୧୩୫ ॥

ନାରାୟଣଃ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଃ ପରମାତ୍ମା ସଦାଶିଵଃ ।
ଶଙ୍ଖୀ ଚକ୍ରୀ ଗଦୀ ଶାର୍ଙ୍ଗୀ ଲାଙ୍ଗଲୀ ମୁସଲୀ ହଲୀ ॥ ୧୩୬ ॥

କିରୀଟୀ କୁଣ୍ଡଲୀ ହାରୀ ମେଖଲୀ କଵଚୀ ଧ୍ଵଜୀ ।
ୟୋଦ୍ଧା ଜେତା ମହାଵୀର୍ୟଃ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଃ ଶତ୍ରୁତାପନଃ ॥ ୧୩୭ ॥

ଶାସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରକରଃ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଶଙ୍କରଃ ଶଙ୍କରସ୍ତୁତଃ ।
ସାରଥୀ ସାତ୍ତ୍ଵିକଃ ସ୍ଵାମୀ ସାମଵେଦପ୍ରିୟଃ ସମଃ ॥ ୧୩୮ ॥ 800
ପଵନଃ ସଂହିତଃ ଶକ୍ତିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣାଙ୍ଗଃ ସମୃଦ୍ଧିମାନ୍ ।
ସ୍ଵର୍ଗଦଃ କାମଦଃ ଶ୍ରୀଦଃ କୀର୍ତିଦଃ କୀର୍ତିଦାୟକଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ମୋକ୍ଷଦଃ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଃ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିକୃତକେତନଃ ।
ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵଲୋକେଶଃ ପ୍ରେରକଃ ପାପନାଶନଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଵୈକୁଣ୍ଠଃ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଃ ସର୍ଵଦେଵନମସ୍କୃତଃ ।
ସର୍ଵଵ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସର୍ଵଲୋକମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକୃଦ୍ଦେଵଃ ସର୍ଵଲୋକସୁଖାଵହଃ ।
ଅକ୍ଷୟଃ ଶାଶ୍ଵତୋଽନନ୍ତଃ କ୍ଷୟଵୃଦ୍ଧିଵିଵର୍ଜିତଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ନିର୍ଲେପୋ ନିର୍ଗୁଣଃ ସୂକ୍ଷ୍ମୋ ନିର୍ଵିକାରୋ ନିରଞ୍ଜନଃ ।
ସର୍ଵୋପାଧିଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସତ୍ତାମାତ୍ରଵ୍ୟଵସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଅଧିକାରୀ ଵିଭୁର୍ନିତ୍ୟଃ ପରମାତ୍ମା ସନାତନଃ ।
ଅଚଲୋ ନିଶ୍ଚଲୋ ଵ୍ୟାପୀ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତୋ ନିରାଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ଶ୍ୟାମୀ ୟୁଵା ଲୋହିତାକ୍ଷୋ ଦୀପ୍ତ୍ୟା ଶୋଭିତଭାଷଣଃ ।
ଆଜାନୁବାହୁଃ ସୁମୁଖଃ ସିଂହସ୍କନ୍ଧୋ ମହାଭୁଜଃ ॥ ୧୪୫ ॥

ସତ୍ତ୍ଵଵାନ୍ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନୋ ଦୀପ୍ୟମାନଃ ସ୍ଵତେଜସା ।
କାଲାତ୍ମା ଭଗଵାନ୍ କାଲଃ କାଲଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତକଃ ॥ ୧୪୬ ॥

ନାରାୟଣଃ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଃ ପରମାତ୍ମା ସନାତନଃ ।
ଵିଶ୍ଵକୃଦ୍ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତା ଚ ଵିଶ୍ଵଗୋପ୍ତା ଚ ଶାଶ୍ଵତଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୋ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତିର୍ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵଭାଵନଃ ।
ସର୍ଵଭୂତସୁହୃଚ୍ଛାନ୍ତଃ ସର୍ଵଭୂତାନୁକମ୍ପନଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରଃ ସର୍ଵଶର୍ଵଃ ସର୍ଵଦାଽଽଶ୍ରିତଵତ୍ସଲଃ ।
ସର୍ଵଗଃ ସର୍ଵଭୂତେଶଃ ସର୍ଵଭୂତାଶୟସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୪୯ ॥

ଅଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥସ୍ତମସଶ୍ଛେତ୍ତା ନାରାୟଣଃ ପରଃ ।
ଅନାଦିନିଧନଃ ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଜାପତିପତିର୍ହରିଃ ॥ ୧୫୦ ॥

ନରସିଂହୋ ହୃଷୀକେଶଃ ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵଦୃଗ୍ଵଶୀ ।
ଜଗତସ୍ତସ୍ଥୁଷଶ୍ଚୈଵ ପ୍ରଭୁର୍ନେତା ସନାତନଃ ॥ ୧୫୧ ॥ 900
କର୍ତା ଧାତା ଵିଧାତା ଚ ସର୍ଵେଷାଂ ପତିରୀଶ୍ଵରଃ ।
ସହସ୍ରମୂର୍ଧା ଵିଶ୍ଵାତ୍ମା ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵିଶ୍ଵଦୃଗଵ୍ୟୟଃ ॥ ୧୫୨ ॥

ପୁରାଣପୁରୁଷଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ସହସ୍ରପାତ୍ ।
ତତ୍ତ୍ଵଂ ନାରାୟଣୋ ଵିଷ୍ଣୁର୍ଵାସୁଦେଵଃ ସନାତନଃ ॥ ୧୫୩ ॥

ପରମାତ୍ମା ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହଃ ।
ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଃ ପରନ୍ଧାମ ପରାକାଶଃ ପରାତ୍ପରଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ଅଚ୍ୟୁତଃ ପୁରୁଷଃ କୃଷ୍ଣଃ ଶାଶ୍ଵତଃ ଶିଵ ଈଶ୍ଵରଃ ।
ନିତ୍ୟଃ ସର୍ଵଗତଃ ସ୍ଥାଣୂ ରୁଦ୍ରଃ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାପତିଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଃ ସଵିତା ଲୋକକୃଲ୍ଲୋକଭୁଗ୍ଵିଭୁଃ ।
ଓଂକାରଵାଚ୍ୟୋ ଭଗଵାନ୍ ଶ୍ରୀଭୂଲୀଲାପତିଃ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୧୫୬ ॥

ସର୍ଵଲୋକେଶ୍ଵରଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵତୋମୁଖଃ ।
ସ୍ଵାମୀ ସୁଶୀଲଃ ସୁଲଭଃ ସର୍ଵଗଃ ସର୍ଵଶକ୍ତିମାନ୍ ॥ ୧୫୭ ॥

ନିତ୍ୟଃ ସମ୍ପୂର୍ଣକାମଶ୍ଚ ନୈସର୍ଗିକସୁହୃତ୍ସୁଖୀ ।
କୃପାପୀୟୂଷଜଲଧିଃ ଶରଣ୍ୟଃ ସର୍ଵଶକ୍ତିମାନ୍ ॥ ୧୫୮ ॥

ଶ୍ରୀମାନ୍ନାରାୟଣଃ ସ୍ଵାମୀ ଜଗତାଂ ପ୍ରଭୁରୀଶ୍ଵରଃ ।
ମତ୍ସ୍ୟଃ କୂର୍ମୋ ଵରାହଶ୍ଚ ନାରସିଂହୋଽଥ ଵାମନଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ରାମୋ ରାମଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧଃ କଲ୍କୀ ପରାତ୍ପରଃ ।
ଅୟୋଧ୍ୟେଶୋ ନୃପଶ୍ରେଷ୍ଠଃ କୁଶବାଲଃ ପରନ୍ତପଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଲଵବାଲଃ କଞ୍ଜନେତ୍ରଃ କଞ୍ଜାଙ୍ଘ୍ରିଃ ପଙ୍କଜାନନଃ ।
ସୀତାକାନ୍ତଃ ସୌମ୍ୟରୂପଃ ଶିଶୁଜୀଵନତତ୍ପରଃ ॥ ୧୬୧ ॥

ସେତୁକୃଚ୍ଚିତ୍ରକୂଟସ୍ଥଃ ଶବରୀସଂସ୍ତୁତଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
ୟୋଗିଧ୍ୟେୟଃ ଶିଵଧ୍ୟେୟଃ ଶାସ୍ତା ରାଵଣଦର୍ପହା ॥ ୧୬୨ ॥

ଶ୍ରୀଶଃ ଶରଣ୍ୟୋ ଭୂତାନାଂ ସଂଶ୍ରିତାଭୀଷ୍ଟଦାୟକଃ ।
ଅନନ୍ତଃ ଶ୍ରୀପତୀ ରାମୋ ଗୁଣଭୃନ୍ନିର୍ଗୁଣୋ ମହାନ୍ ॥ ୧୬୩ ॥ 1000
ଏଵମାଦୀନି ନାମାନି ହ୍ୟସଙ୍ଖ୍ୟାନ୍ୟପରାଣି ଚ ।
ଏକୈକଂ ନାମ ରାମସ୍ୟ ସର୍ଵପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୧୬୪ ॥

ସହସ୍ରନାମଫଲଦଂ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୬୫ ॥

ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମକମିଦଂ ସର୍ଵଂ ଵ୍ୟାଖ୍ୟାତଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ଉକ୍ତାନି ତଵ ପୁତ୍ରେଣ ଵିଘ୍ନରାଜେନ ଧୀମତା ॥ ୧୬୬ ॥

ସନତ୍କୁମାରାୟ ପୁରା ତାନ୍ୟୁକ୍ତାନି ମୟା ତଵ ।
ୟଃ ପଠେଚ୍ଛୃଣୁୟାଦ୍ଵାପି ସ ତୁ ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ଲଭେତ୍ ॥ ୧୬୭ ॥

ତାଵଦେଵ ବଲଂ ତେଷାଂ ମହାପାତକଦନ୍ତିନାମ୍ ।
ୟାଵନ୍ନ ଶ୍ରୂୟତେ ରାମନାମପଞ୍ଚାନନଧ୍ଵନିଃ ॥ ୧୬୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନଶ୍ଚ ସୁରାପଶ୍ଚ ସ୍ତେୟୀ ଚ ଗୁରୁତଲ୍ପଗଃ ।
ଶରଣାଗତଘାତୀ ଚ ମିତ୍ରଵିଶ୍ଵାସଘାତକଃ ॥ ୧୬୯ ॥

ମାତୃହା ପିତୃହା ଚୈଵ ଭ୍ରୂଣହା ଵୀରହା ତଥା ।
କୋଟିକୋଟିସହସ୍ରାଣି ହ୍ୟୁପପାପାନି ୟାନ୍ୟପି ॥ ୧୭୦ ॥

ସଂଵତ୍ସରଂ କ୍ରମାଜ୍ଜପ୍ତ୍ଵା ପ୍ରତ୍ୟହଂ ରାମସନ୍ନିଧୌ ।
ନିଷ୍କଣ୍ଟକଂ ସୁଖଂ ଭୁକ୍ତ୍ଵା ତତୋ ମୋକ୍ଷମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୭୧ ॥

ଶ୍ରୀରାମନାମ୍ନାଂ ପରମଂ ସହସ୍ରକଂ ପାପାପହଂ ସୌଖ୍ୟଵିଵୃଦ୍ଧିକାରକମ୍ ।
ଭଵାପହଂ ଭକ୍ତଜନୈକପାଲକଂ ସ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରଦମୃଦ୍ଧିଦାୟକମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଶତକୋଟିରାମଚରିତାନ୍ତର୍ଗତେ ଶ୍ରୀମଦାନନ୍ଦରାମାୟଣେ ଵାଲ୍ମୀକୀୟେ
ରାଜ୍ୟକାଣ୍ଡେ ପୂର୍ଵାର୍ଧେ ଶ୍ରୀରାମସହସ୍ରନାମକଥନଂ ନାମ ପ୍ରଥମଃ ସର୍ଗଃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top