Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Telugu

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరామసహస్రనామమ్ శ్రీమదానన్దరామాయణే ॥
శ్రీపార్వత్యువాచ
శ్రోతుమిచ్ఛామి దేవేశ తదహం సర్వకామదమ్ ।
నామ్నాం సహస్రం మాం బ్రూహి యదస్తి మయి తే దయా ॥ ౨౮ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ
అథ వక్ష్యామి భో దేవి రామనామసహస్రకమ్ ।
శృణుష్వైకమనాః స్తోత్రం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ ॥ ౨౯ ॥

ఋషిర్వినాయకశ్చాస్య హ్యనుష్టుప్ ఛన్ద ఉచ్యతే ।
పరబ్రహ్మాత్మకో రామో దేవతా శుభదర్శనే ॥ ౩౦ ॥

ఓం అస్య శ్రీరామసహస్రనామమాలామన్త్రస్య వినాయక ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీరామో దేవతా ।
మహావిష్ణురితి బీజమ్ । గుణభృన్నిర్గుణో మహానితి శక్తిః ।
సచ్చిదానన్దవిగ్రహ ఇతి కీలకమ్ ।
శ్రీరామప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ఆఙ్గులిన్యాసః
ఓం శ్రీరామచన్ద్రాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
సీతాపతయే తర్జనీభ్యాం నమః ।
రఘునాథాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
భరతాగ్రజాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
దశరథాత్మజాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
హనుమత్ప్రభవే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

హృదయాదిన్యాసః
ఓం శ్రీరామచన్ద్రాయ హృదయాయ నమః ।
సీతాపతయే శిరసే స్వాహా ।
రఘునాథాయ శిఖాయై వషట్ ।
భరతాగ్రజాయ కవచాయ హుమ్ ।
దశరథాత్మజాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
హనుమత్ప్రభవే అస్త్రాయ ఫట్ ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశరధనుషం బద్ధపద్మాసనస్థం
పీతం వాసో వసానం నవకమలస్పర్ధి నేత్రం ప్రసన్నమ్ ।
వామాఙ్కారూఢసీతాముఖకమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలఙ్కారదీప్తం దధతమురుజటామణ్డలం రామచన్ద్రమ్ ॥ ౩౧ ॥

వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామణ్డపే
మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సంస్థితమ్ ।
అగ్రే వాచయతి ప్రభఞ్జనేసుతే తత్త్వం మునిభ్యః పరం
వ్యాఖ్యాన్తం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలమ్ ॥ ౩౨ ॥

సౌవర్ణమణ్డపే దివ్యే పుష్పకే సువిరాజితే ।
మూలే కల్పతరోః స్వర్ణపీఠే సింహాష్టసంయుతే ॥ ౩౩ ॥

మృదుశ్లక్ష్ణతరే తత్ర జానక్యా సహ సంస్థితమ్ ।
రామం నీలోత్పలశ్యామం ద్విభుజం పీతవాససమ్ ॥ ౩౪ ॥

స్మితవక్త్రం సుఖాసీనం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్ ।
కిరీటహారకేయూరకుణ్డలైః కటకాదిభిః ॥ ౩౫ ॥

భ్రాజమానం జ్ఞానముద్రాధరం వీరాసనస్థితమ్ ।
స్పృశన్తం స్తనయోరగ్రే జానక్యాః సవ్యపాణినా ॥ ౩౬ ॥

వసిష్ఠవామదేవాద్యైః సేవితం లక్ష్మణాదిభిః ।
అయోధ్యానగరే రమ్యే హ్యభిషిక్తం రఘూద్వహమ్ ॥ ౩౭ ॥

ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం రామనామసహస్రకమ్ ।
హత్యాకోటియుతో వాపి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥ ౩౮ ॥

(అథ సహస్రనామ స్తోత్ర ప్రారమ్భః ।)
ఓం రామః శ్రీమాన్మహావిష్ణుర్జిష్ణుర్దేవహితావహః ।
తత్త్వాత్మా తారకబ్రహ్మ శాశ్వతః సర్వసిద్ధిదః ॥ ౩౯ ॥

రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ శ్రీరామో రఘుపుఙ్గవః ।
రామభద్రః సదాచారో రాజేన్ద్రో జానకీపతిః ॥ ౪౦ ॥

అగ్రగణ్యో వరేణ్యశ్చ వరదః పరమేశ్వరః ।
జనార్దనో జితామిత్రః పరార్థైకప్రయోజనః ॥ ౪౧ ॥

విశ్వామిత్రప్రియో దాతా శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ।
సర్వజ్ఞః సర్వవేదాదిః శరణ్యో వాలిమర్దనః ॥ ౪౨ ॥

జ్ఞానభవ్యోఽపరిచ్ఛేద్యో వాగ్మీ సత్యవ్రతః శుచిః ।
జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞః ఖరధ్వంసః ప్రతాపవాన్ ॥ ౪౩ ॥

ద్యుతిమానాత్మవాన్ వీరో జితక్రోధోఽరిమర్దనః ।
విశ్వరూపో విశాలాక్షః ప్రభుః పరివృఢో దృఢః ॥ ౪౪ ॥

ఈశః ఖడ్గధరః శ్రీమాన్ కౌసల్యేయోఽనసూయకః ।
విపులాంసో మహోరస్కః పరమేష్ఠీ పరాయణః ॥ ౪౫ ॥

సత్యవ్రతః సత్యసన్ధో గురుః పరమధార్మికః ।
లోకేశో లోకవన్ద్యశ్చ లోకాత్మా లోకకృద్విభుః ॥ ౪౬ ॥

అనాదిర్భగవాన్ సేవ్యో జితమాయో రఘూద్వహః ।
రామో దయాకరో దక్షః సర్వజ్ఞః సర్వపావనః ॥ ౪౭ ॥

బ్రహ్మణ్యో నీతిమాన్ గోప్తా సర్వదేవమయో హరిః ।
సున్దరః పీతవాసాశ్చ సూత్రకారః పురాతనః ॥ ౪౮ ॥

సౌమ్యో మహర్షిః కోదణ్డః సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః ।
కవిః సుగ్రీవవరదః సర్వపుణ్యాధికప్రదః ॥ ౪౯ ॥

భవ్యో జితారిషడ్వర్గో మహోదారోఽఘనాశనః ।
సుకీర్తిరాదిపురుషః కాన్తః పుణ్యకృతాగమః ॥ ౫౦ ॥

అకల్మషశ్చతుర్బాహుః సర్వావాసో దురాసదః । 100
స్మితభాషీ నివృత్తాత్మా స్మృతిమాన్ వీర్యవాన్ ప్రభుః ॥ ౫౧ ॥

ధీరో దాన్తో ఘనశ్యామః సర్వాయుధవిశారదః ।
అధ్యాత్మయోగనిలయః సుమనా లక్ష్మణాగ్రజః ॥ ౫౨ ॥

సర్వతీర్థమయః శూరః సర్వయజ్ఞఫలప్రదః ।
యజ్ఞస్వరూపో యజ్ఞేశో జరామరణవర్జితః ॥ ౫౩ ॥

వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిత్పురుషోత్తమః ।
శివలిఙ్గప్రతిష్ఠాతా పరమాత్మా పరాపరః ॥ ౫౪ ॥

ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః పూర్ణః పరపురఞ్జయః ।
అనన్తదృష్టిరానన్దో ధనుర్వేదో ధనుర్ధరః ॥ ౫౫ ॥

గుణాకారో గుణశ్రేష్ఠః సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
అభివాద్యో మహాకాయో విశ్వకర్మా విశారదః ॥ ౫౬ ॥

వినీతాత్మా వీతరాగస్తపస్వీశో జనేశ్వరః ।
కల్యాణః ప్రహ్వతిః కల్పః సర్వేశః సర్వకామదః ॥ ౫౭ ॥

అక్షయః పురుషః సాక్షీ కేశవః పురుషోత్తమః ।
లోకాధ్యక్షో మహాకార్యో విభీషణవరప్రదః ॥ ౫౮ ॥

ఆనన్దవిగ్రహో జ్యోతిర్హనుమత్ప్రభురవ్యయః ।
భ్రాజిష్ణుః సహనో భోక్తా సత్యవాదీ బహుశ్రుతః ॥ ౫౯ ॥

సుఖదః కారణం కర్తా భవబన్ధవిమోచనః ।
దేవచూడామణిర్నేతా బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవర్ధనః ॥ ౬౦ ॥

సంసారతారకో రామః సర్వదుఃఖవిమోక్షకృత్ ।
విద్వత్తమో విశ్వకర్తా విశ్వకృద్విశ్వకర్మ చ ॥ ౬౧ ॥

నిత్యో నియతకల్యాణః సీతాశోకవినాశకృత్ ।
కాకుత్స్థః పుణ్డరీకాక్షో విశ్వామిత్రభయాపహః ॥ ౬౨ ॥

మారీచమథనో రామో విరాధవధపణ్డితః ।
దుఃస్వప్ననాశనో రమ్యః కిరీటీ త్రిదశాధిపః ॥ ౬౩ ॥

మహాధనుర్మహాకాయో భీమో భీమపరాక్రమః ।
తత్త్వస్వరూపస్తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వవాదీ సువిక్రమః ॥ ౬౪ ॥

భూతాత్మ భూతకృత్స్వామీ కాలజ్ఞానీ మహావపుః ।
అనిర్విణ్ణో గుణగ్రామో నిష్కలఙ్కః కలఙ్కహా ॥ ౬౫ ॥

స్వభావభద్రః శత్రుఘ్నః కేశవః స్థాణురీశ్వరః ।
భూతాదిః శంభురాదిత్యః స్థవిష్ఠః శాశ్వతో ధ్రువః ॥ ౬౬ ॥

కవచీ కుణ్డలీ చక్రీ ఖడ్గీ భక్తజనప్రియః ।
అమృత్యుర్జన్మరహితః సర్వజిత్సర్వగోచరః ॥ ౬౭ ॥

అనుత్తమోఽప్రమేయాత్మా సర్వాత్మా గుణసాగరః । 200
రామః సమాత్మా సమగో జటాముకుటమణ్డితః ॥ ౬౮ ॥

అజేయః సర్వభూతాత్మా విష్వక్సేనో మహాతపాః ।
లోకాధ్యక్షో మహాబాహురమృతో వేదవిత్తమః ॥ ౬౯ ॥

సహిష్ణుః సద్గతిః శాస్తా విశ్వయోనిర్మహాద్యుతిః ।
అతీన్ద్ర ఊర్జితః ప్రాంశురుపేన్ద్రో వామనో బలిః ॥ ౭౦ ॥

ధనుర్వేదో విధాతా చ బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ శఙ్కరః ।
హంసో మరీచిర్గోవిన్దో రత్నగర్భో మహద్ద్యుతిః ॥ ౭౧ ॥ var మహాద్యుతిః
వ్యాసో వాచస్పతిః సర్వదర్పితాసురమర్దనః ।
జానకీవల్లభః శ్రీమాన్ ప్రకటః ప్రీతివర్ధనః ॥ ౭౨ ॥

సంభవోఽతీన్ద్రియో వేద్యో నిర్దేశో జామ్బవత్ప్రభుః ।
మదనో మన్మథో వ్యాపీ విశ్వరూపో నిరఞ్జనః ॥ ౭౩ ॥

నారాయణోఽగ్రణీ సాధుర్జటాయుప్రీతివర్ధనః ।
నైకరూపో జగన్నాథః సురకార్యహితః ప్రభుః ॥ ౭౪ ॥

జితక్రోధో జితారాతిః ప్లవగాధిపరాజ్యదః ।
వసుదః సుభుజో నైకమాయో భవ్యః ప్రమోదనః ॥ ౭౫ ॥

చణ్డాంశుః సిద్ధిదః కల్పః శరణాగతవత్సలః ।
అగదో రోగహర్తా చ మన్త్రజ్ఞో మన్త్రభావనః ॥ ౭౬ ॥

సౌమిత్రివత్సలో ధుర్యో వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపధృక్ ।
వసిష్ఠో గ్రామణీః శ్రీమాననుకూలః ప్రియంవదః ॥ ౭౭ ॥

అతులః సాత్త్వికో ధీరః శరాసనవిశారదః ।
జ్యేష్ఠః సర్వగుణోపేతః శక్తిమాంస్తాటకాన్తకః ॥ ౭౮ ॥

వైకుణ్ఠః ప్రాణినాం ప్రాణః కమలః కమలాధిపః ।
గోవర్ధనధరో మత్స్యరూపః కారుణ్యసాగరః ॥ ౭౯ ॥

కుమ్భకర్ణప్రభేత్తా చ గోపిగోపాలసంవృతః । 300
మాయావీ వ్యాపకో వ్యాపీ రేణుకేయబలాపహః ॥ ౮౦ ॥

పినాకమథనో వన్ద్యః సమర్థో గరుడధ్వజః ।
లోకత్రయాశ్రయో లోకభరితో భరతాగ్రజః ॥ ౮౧ ॥

శ్రీధరః సఙ్గతిర్లోకసాక్షీ నారాయణో విభుః ।
మనోరూపీ మనోవేగీ పూర్ణః పురుషపుఙ్గవః ॥ ౮౨ ॥

యదుశ్రేష్ఠో యదుపతిర్భూతావాసః సువిక్రమః ।
తేజోధరో ధరాధరశ్చతుర్మూర్తిర్మహానిధిః ॥ ౮౩ ॥

చాణూరమథనో వన్ద్యః శాన్తో భరతవన్దితః ।
శబ్దాతిగో గభీరాత్మా కోమలాఙ్గః ప్రజాగరః ॥ ౮౪ ॥

లోకోర్ధ్వగః శేషశాయీ క్షీరాబ్ధినిలయోఽమలః ।
ఆత్మజ్యోతిరదీనాత్మా సహస్రార్చిః సహస్రపాత్ ॥ ౮౫ ॥

అమృతాంశుర్మహీగర్తో నివృత్తవిషయస్పృహః ।
త్రికాలజ్ఞో మునిః సాక్షీ విహాయసగతిః కృతీ ॥ ౮౬ ॥

పర్జన్యః కుముదో భూతావాసః కమలలోచనః ।
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసో వీరహా లక్ష్మణాగ్రజః ॥ ౮౭ ॥

లోకాభిరామో లోకారిమర్దనః సేవకప్రియః ।
సనాతనతమో మేఘశ్యామలో రాక్షసాన్తకః ॥ ౮౮ ॥

దివ్యాయుధధరః శ్రీమానప్రమేయో జితేన్ద్రియః ।
భూదేవవన్ద్యో జనకప్రియకృత్ప్రపితామహః ॥ ౮౯ ॥

ఉత్తమః సాత్వికః సత్యః సత్యసన్ధస్త్రివిక్రమః ।
సువృత్తః సుగమః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ ॥ ౯౦ ॥

దామోదరోఽచ్యుతః శార్ఙ్గీ వామనో మథురాధిపః ।
దేవకీనన్దనః శౌరిః శూరః కైటభమర్దనః ॥ ౯౧ ॥

సప్తతాలప్రభేత్తా చ మిత్రవంశప్రవర్ధనః ।
కాలస్వరూపీ కాలాత్మా కాలః కల్యాణదః కలిః ॥ ౯౨ ॥ 400
సంవత్సరో ఋతుః పక్షో హ్యయనం దివసో యుగః ।
స్తవ్యో వివిక్తో నిర్లేపః సర్వవ్యాపీ నిరాకులః ॥ ౯౩ ॥

అనాదినిధనః సర్వలోకపూజ్యో నిరామయః ।
రసో రసజ్ఞః సారజ్ఞో లోకసారో రసాత్మకః ॥ ౯౪ ॥

సర్వదుఃఖాతిగో విద్యారాశిః పరమగోచరః ।
శేషో విశేషో విగతకల్మషో రఘుపుఙ్గవః ॥ ౯౫ ॥

వర్ణశ్రేష్ఠో వర్ణభావ్యో వర్ణో వర్ణగుణోజ్జ్వలః ।
కర్మసాక్షీ గుణశ్రేష్ఠో దేవః సురవరప్రదః ॥ ౯౬ ॥

దేవాధిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురనమస్కృతః ।
సర్వదేవమయశ్చక్రీ శార్ఙ్గపాణీ రఘూత్తమః ॥ ౯౭ ॥

మనోగుప్తిరహఙ్కారః ప్రకృతిః పురుషోఽవ్యయః ।
న్యాయో న్యాయీ నయీ శ్రీమాన్ నయో నగధరో ధ్రువః ॥ ౯౮ ॥

లక్ష్మీవిశ్వమ్భరో భర్తా దేవేన్ద్రో బలిమర్దనః ।
బాణారిమర్దనో యజ్వానుత్తమో మునిసేవితః ॥ ౯౯ ॥

దేవాగ్రణీః శివధ్యానతత్పరః పరమః పరః ।
సామగేయః ప్రియః శూరః పూర్ణకీర్తిః సులోచనః ॥ ౧౦౦ ॥

అవ్యక్తలక్షణో వ్యక్తో దశాస్యద్విపకేసరీ ।
కలానిధిః కలానాథః కమలానన్దవర్ధనః ॥ ౧౦౧ ॥

పుణ్యః పుణ్యాధికః పూర్ణః పూర్వః పూరయితా రవిః ।
జటిలః కల్మషధ్వాన్తప్రభఞ్జనవిభావసుః ॥ ౧౦౨ ॥

జయీ జితారిః సర్వాదిః శమనో భవభఞ్జనః ।
అలఙ్కరిష్ణురచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః ॥ ౧౦౩ ॥

ఆశుః శబ్దపతిః శబ్దగోచరో రఞ్జనో లఘుః ।
నిఃశబ్దపురుషో మాయో స్థూలః సూక్ష్మో విలక్షణః ॥ ౧౦౪ ॥ 500
ఆత్మయోనిరయోనిశ్చ సప్తజిహ్వః సహస్రపాత్ ।
సనాతనతమః స్రగ్వీ పేశలో విజితాంబరః ॥ ౧౦౫ ॥

శక్తిమాన్ శఙ్ఖభృన్నాథో గదాధరరథాఙ్గభృత్ ।
నిరీహో నిర్వికల్పశ్చ చిద్రూపో వీతసాధ్వసః ॥ ౧౦౬ ॥

సనాతనః సహస్రాక్షః శతమూర్తిర్ఘనప్రభః ।
హృత్పుణ్డరీకశయనః కఠినో ద్రవ ఏవ చ ॥ ౧౦౭ ॥

సూర్యో గ్రహపతిః శ్రీమాన్ సమర్థోఽనర్థనాశనః ।
అధర్మశత్రూ రక్షోఘ్నః పురుహూతః పురస్తుతః ॥ ౧౦౮ ॥

బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః ।
హిరణ్యగర్భో జ్యోతిష్మాన్ సులలాటః సువిక్రమః ॥ ౧౦౯ ॥

శివపూజారతః శ్రీమాన్ భవానీప్రియకృద్వశీ ।
నరో నారాయణః శ్యామః కపర్దీ నీలలోహితః ॥ ౧౧౦ ॥

రుద్రః పశుపతిః స్థాణుర్విశ్వామిత్రో ద్విజేశ్వరః ।
మాతామహో మాతరిశ్వా విరిఞ్చిర్విష్టరశ్రవాః ॥ ౧౧౧ ॥

అక్షోభ్యః సర్వభూతానాం చణ్డః సత్యపరాక్రమః ।
వాలఖిల్యో మహాకల్పః కల్పవృక్షః కలాధరః ॥ ౧౧౨ ॥

నిదాఘస్తపనో మేఘః శుక్రః పరబలాపహృత్ ।
వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః ॥ ౧౧౩ ॥

రామో నీలోత్పలశ్యామో జ్ఞానస్కన్దో మహాద్యుతిః ।
కబన్ధమథనో దివ్యః కమ్బుగ్రీవః శివప్రియః ॥ ౧౧౪ ॥

సుఖీ నీలః సునిష్పన్నః సులభః శిశిరాత్మకః ।
అసంసృష్టోఽతిథిః శూరః ప్రమాథీ పాపనాశకృత్ ॥ ౧౧౫ ॥

పవిత్రపాదః పాపారిర్మణిపూరో నభోగతిః ।
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుఃసహో బలః ॥ ౧౧౬ ॥ 600
అమృతేశోఽమృతవపుర్ధర్మీ ధర్మః కృపాకరః ।
భగో వివస్వానాదిత్యో యోగాచార్యో దివస్పతిః ॥ ౧౧౭ ॥

ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ వాఙ్మయః సదసన్మయః ।
నక్షత్రమానీ నాకేశః స్వాధిష్ఠానః షడాశ్రయః ॥ ౧౧౮ ॥

చతుర్వర్గఫలం వర్ణశక్తిత్రయఫలం నిధిః ।
నిధానగర్భో నిర్వ్యాజో నిరీశో వ్యాలమర్దనః ॥ ౧౧౯ ॥

శ్రీవల్లభః శివారంభః శాన్తో భద్రః సమఞ్జయః ।
భూశాయీ భూతకృద్భూతిర్భూషణో భూతభావనః ॥ ౧౨౦ ॥

అకాయో భక్తకాయస్థః కాలజ్ఞానీ మహాపటుః ।
పరార్ధవృత్తిరచలో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ॥ ౧౨౧ ॥

స్వభావభద్రో మధ్యస్థః సంసారభయనాశనః ।
వేద్యో వైద్యో వియద్గోప్తా సర్వామరమునీశ్వరః ॥ ౧౨౨ ॥

సురేన్ద్రః కారణం కర్మకరః కర్మీ హ్యధోక్షజః ।
ధైర్యోఽగ్రధుర్యో ధాత్రీశః సఙ్కల్పః శర్వరీపతిః ॥ ౧౨౩ ॥

పరమార్థగురుర్దృష్టిః సుచిరాశ్రితవత్సలః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్విభుర్యజ్ఞో యజ్ఞేశో యజ్ఞపాలకః ॥ ౧౨౪ ॥

ప్రభుర్విష్ణుర్గ్రసిష్ణుశ్చ లోకాత్మా లోకపాలకః ।
కేశవః కేశిహా కావ్యః కవిః కారణకారణమ్ ॥ ౧౨౫ ॥

కాలకర్తా కాలశేషో వాసుదేవః పురుష్టుతః ।
ఆదికర్తా వరాహశ్చ వామనో మధుసూదనః ॥ ౧౨౬ ॥

నారాయణో నరో హంసో విష్వక్సేనో జనార్దనః ।
విశ్వకర్తా మహాయజ్ఞో జ్యోతిష్మాన్పురుషోత్తమః ॥ ౧౨౭ ॥ 700
వైకుణ్ఠః పుణ్డరీకాక్షః కృష్ణః సూర్యః సురార్చితః ।
నారసింహో మహాభీమో వజ్రదంష్ట్రో నఖాయుధః ॥ ౧౨౮ ॥

ఆదిదేవో జగత్కర్తా యోగీశో గరుడధ్వజః ।
గోవిన్దో గోపతిర్గోప్తా భూపతిర్భువనేశ్వరః ॥ ౧౨౯ ॥

పద్మనాభో హృషీకేశో ధాతా దామోదరః ప్రభుః ।
త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో బ్రహ్మేశః ప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౩౦ ॥

సంన్యాసీ శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో మన్దిరో గిరిశో నతః ।
వామనో దుష్టదమనో గోవిన్దో గోపవల్లభః ॥ ౧౩౧ ॥

భక్తప్రియోఽచ్యుతః సత్యః సత్యకీర్తిర్ధృతిః స్మృతిః ।
కారుణ్యః కరుణో వ్యాసః పాపహా శాన్తివర్ధనః ॥ ౧౩౨ ॥

బదరీనిలయః శాన్తస్తపస్వీ వైద్యుతః ప్రభుః ।
భూతావాసో మహావాసో శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః ॥ ౧౩౩ ॥

తపోవాసో ముదావాసః సత్యవాసః సనాతనః ।
పురుషః పుష్కరః పుణ్యః పుష్కరాక్షో మహేశ్వరః ॥ ౧౩౪ ॥

పూర్ణమూర్తిః పురాణజ్ఞః పుణ్యదః ప్రీతివర్ధనః ।
పూర్ణరూపః కాలచక్రప్రవర్తనసమాహితః ॥ ౧౩౫ ॥

నారాయణః పరఞ్జ్యోతిః పరమాత్మా సదాశివః ।
శఙ్ఖీ చక్రీ గదీ శార్ఙ్గీ లాఙ్గలీ ముసలీ హలీ ॥ ౧౩౬ ॥

కిరీటీ కుణ్డలీ హారీ మేఖలీ కవచీ ధ్వజీ ।
యోద్ధా జేతా మహావీర్యః శత్రుఘ్నః శత్రుతాపనః ॥ ౧౩౭ ॥

శాస్తా శాస్త్రకరః శాస్త్రం శఙ్కరః శఙ్కరస్తుతః ।
సారథీ సాత్త్వికః స్వామీ సామవేదప్రియః సమః ॥ ౧౩౮ ॥ 800
పవనః సంహితః శక్తిః సమ్పూర్ణాఙ్గః సమృద్ధిమాన్ ।
స్వర్గదః కామదః శ్రీదః కీర్తిదః కీర్తిదాయకః ॥ ౧౩౯ ॥

మోక్షదః పుణ్డరీకాక్షః క్షీరాబ్ధికృతకేతనః ।
సర్వాత్మా సర్వలోకేశః ప్రేరకః పాపనాశనః ॥ ౧౪౦ ॥

వైకుణ్ఠః పుణ్డరీకాక్షః సర్వదేవనమస్కృతః ।
సర్వవ్యాపీ జగన్నాథః సర్వలోకమహేశ్వరః ॥ ౧౪౧ ॥

సర్గస్థిత్యన్తకృద్దేవః సర్వలోకసుఖావహః ।
అక్షయః శాశ్వతోఽనన్తః క్షయవృద్ధివివర్జితః ॥ ౧౪౨ ॥

నిర్లేపో నిర్గుణః సూక్ష్మో నిర్వికారో నిరఞ్జనః ।
సర్వోపాధివినిర్ముక్తః సత్తామాత్రవ్యవస్థితః ॥ ౧౪౩ ॥

అధికారీ విభుర్నిత్యః పరమాత్మా సనాతనః ।
అచలో నిశ్చలో వ్యాపీ నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః ॥ ౧౪౪ ॥

శ్యామీ యువా లోహితాక్షో దీప్త్యా శోభితభాషణః ।
ఆజానుబాహుః సుముఖః సింహస్కన్ధో మహాభుజః ॥ ౧౪౫ ॥

సత్త్వవాన్ గుణసమ్పన్నో దీప్యమానః స్వతేజసా ।
కాలాత్మా భగవాన్ కాలః కాలచక్రప్రవర్తకః ॥ ౧౪౬ ॥

నారాయణః పరఞ్జ్యోతిః పరమాత్మా సనాతనః ।
విశ్వకృద్విశ్వభోక్తా చ విశ్వగోప్తా చ శాశ్వతః ॥ ౧౪౭ ॥

విశ్వేశ్వరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాత్మా విశ్వభావనః ।
సర్వభూతసుహృచ్ఛాన్తః సర్వభూతానుకమ్పనః ॥ ౧౪౮ ॥

సర్వేశ్వరః సర్వశర్వః సర్వదాఽఽశ్రితవత్సలః ।
సర్వగః సర్వభూతేశః సర్వభూతాశయస్థితః ॥ ౧౪౯ ॥

అభ్యన్తరస్థస్తమసశ్ఛేత్తా నారాయణః పరః ।
అనాదినిధనః స్రష్టా ప్రజాపతిపతిర్హరిః ॥ ౧౫౦ ॥

నరసింహో హృషీకేశః సర్వాత్మా సర్వదృగ్వశీ ।
జగతస్తస్థుషశ్చైవ ప్రభుర్నేతా సనాతనః ॥ ౧౫౧ ॥ 900
కర్తా ధాతా విధాతా చ సర్వేషాం పతిరీశ్వరః ।
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా విష్ణుర్విశ్వదృగవ్యయః ॥ ౧౫౨ ॥

పురాణపురుషః శ్రేష్ఠః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
తత్త్వం నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవః సనాతనః ॥ ౧౫౩ ॥

పరమాత్మా పరంబ్రహ్మ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
పరఞ్జ్యోతిః పరన్ధామ పరాకాశః పరాత్పరః ॥ ౧౫౪ ॥

అచ్యుతః పురుషః కృష్ణః శాశ్వతః శివ ఈశ్వరః ।
నిత్యః సర్వగతః స్థాణూ రుద్రః సాక్షీ ప్రజాపతిః ॥ ౧౫౫ ॥

హిరణ్యగర్భః సవితా లోకకృల్లోకభుగ్విభుః ।
ఓంకారవాచ్యో భగవాన్ శ్రీభూలీలాపతిః ప్రభుః ॥ ౧౫౬ ॥

సర్వలోకేశ్వరః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః ।
స్వామీ సుశీలః సులభః సర్వగః సర్వశక్తిమాన్ ॥ ౧౫౭ ॥

నిత్యః సమ్పూర్ణకామశ్చ నైసర్గికసుహృత్సుఖీ ।
కృపాపీయూషజలధిః శరణ్యః సర్వశక్తిమాన్ ॥ ౧౫౮ ॥

శ్రీమాన్నారాయణః స్వామీ జగతాం ప్రభురీశ్వరః ।
మత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహోఽథ వామనః ॥ ౧౫౯ ॥

రామో రామశ్చ కృష్ణశ్చ బౌద్ధః కల్కీ పరాత్పరః ।
అయోధ్యేశో నృపశ్రేష్ఠః కుశబాలః పరన్తపః ॥ ౧౬౦ ॥

లవబాలః కఞ్జనేత్రః కఞ్జాఙ్ఘ్రిః పఙ్కజాననః ।
సీతాకాన్తః సౌమ్యరూపః శిశుజీవనతత్పరః ॥ ౧౬౧ ॥

సేతుకృచ్చిత్రకూటస్థః శబరీసంస్తుతః ప్రభుః ।
యోగిధ్యేయః శివధ్యేయః శాస్తా రావణదర్పహా ॥ ౧౬౨ ॥

శ్రీశః శరణ్యో భూతానాం సంశ్రితాభీష్టదాయకః ।
అనన్తః శ్రీపతీ రామో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ ॥ ౧౬౩ ॥ 1000
ఏవమాదీని నామాని హ్యసఙ్ఖ్యాన్యపరాణి చ ।
ఏకైకం నామ రామస్య సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

సహస్రనామఫలదం సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ।
సర్వసిద్ధికరం పుణ్యం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ ॥ ౧౬౫ ॥

మన్త్రాత్మకమిదం సర్వం వ్యాఖ్యాతం సర్వమఙ్గలమ్ ।
ఉక్తాని తవ పుత్రేణ విఘ్నరాజేన ధీమతా ॥ ౧౬౬ ॥

సనత్కుమారాయ పురా తాన్యుక్తాని మయా తవ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి స తు బ్రహ్మపదం లభేత్ ॥ ౧౬౭ ॥

తావదేవ బలం తేషాం మహాపాతకదన్తినామ్ ।
యావన్న శ్రూయతే రామనామపఞ్చాననధ్వనిః ॥ ౧౬౮ ॥

బ్రహ్మఘ్నశ్చ సురాపశ్చ స్తేయీ చ గురుతల్పగః ।
శరణాగతఘాతీ చ మిత్రవిశ్వాసఘాతకః ॥ ౧౬౯ ॥

మాతృహా పితృహా చైవ భ్రూణహా వీరహా తథా ।
కోటికోటిసహస్రాణి హ్యుపపాపాని యాన్యపి ॥ ౧౭౦ ॥

సంవత్సరం క్రమాజ్జప్త్వా ప్రత్యహం రామసన్నిధౌ ।
నిష్కణ్టకం సుఖం భుక్త్వా తతో మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౭౧ ॥

శ్రీరామనామ్నాం పరమం సహస్రకం పాపాపహం సౌఖ్యవివృద్ధికారకమ్ ।
భవాపహం భక్తజనైకపాలకం స్త్రీపుత్రపౌత్రప్రదమృద్ధిదాయకమ్ ॥

ఇతి శ్రీశతకోటిరామచరితాన్తర్గతే శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మీకీయే
రాజ్యకాణ్డే పూర్వార్ధే శ్రీరామసహస్రనామకథనం నామ ప్రథమః సర్గః ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top