Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Rama Sahasranamam Shri Madanandaramayane Lyrics in Punjabi:

॥ શ્રીરામસહસ્રનામમ્ શ્રીમદાનન્દરામાયણે ॥
શ્રીપાર્વત્યુવાચ
શ્રોતુમિચ્છામિ દેવેશ તદહં સર્વકામદમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં માં બ્રૂહિ યદસ્તિ મયિ તે દયા ॥ ૨૮ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
અથ વક્ષ્યામિ ભો દેવિ રામનામસહસ્રકમ્ ।
શૃણુષ્વૈકમનાઃ સ્તોત્રં ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં મહત્ ॥ ૨૯ ॥

ઋષિર્વિનાયકશ્ચાસ્ય હ્યનુષ્ટુપ્ છન્દ ઉચ્યતે ।
પરબ્રહ્માત્મકો રામો દેવતા શુભદર્શને ॥ ૩૦ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીરામસહસ્રનામમાલામન્ત્રસ્ય વિનાયક ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીરામો દેવતા ।
મહાવિષ્ણુરિતિ બીજમ્ । ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાનિતિ શક્તિઃ ।
સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહ ઇતિ કીલકમ્ ।
શ્રીરામપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

આઙ્ગુલિન્યાસઃ
ૐ શ્રીરામચન્દ્રાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
સીતાપતયે તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
રઘુનાથાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ભરતાગ્રજાય અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
દશરથાત્મજાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
હનુમત્પ્રભવે કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

હૃદયાદિન્યાસઃ
ૐ શ્રીરામચન્દ્રાય હૃદયાય નમઃ ।
સીતાપતયે શિરસે સ્વાહા ।
રઘુનાથાય શિખાયૈ વષટ્ ।
ભરતાગ્રજાય કવચાય હુમ્ ।
દશરથાત્મજાય નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
હનુમત્પ્રભવે અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશરધનુષં બદ્ધપદ્માસનસ્થં
પીતં વાસો વસાનં નવકમલસ્પર્ધિ નેત્રં પ્રસન્નમ્ ।
વામાઙ્કારૂઢસીતામુખકમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં
નાનાલઙ્કારદીપ્તં દધતમુરુજટામણ્ડલં રામચન્દ્રમ્ ॥ ૩૧ ॥

વૈદેહીસહિતં સુરદ્રુમતલે હૈમે મહામણ્ડપે
મધ્યે પુષ્પકમાસને મણિમયે વીરાસને સંસ્થિતમ્ ।
અગ્રે વાચયતિ પ્રભઞ્જનેસુતે તત્ત્વં મુનિભ્યઃ પરં
વ્યાખ્યાન્તં ભરતાદિભિઃ પરિવૃતં રામં ભજે શ્યામલમ્ ॥ ૩૨ ॥

સૌવર્ણમણ્ડપે દિવ્યે પુષ્પકે સુવિરાજિતે ।
મૂલે કલ્પતરોઃ સ્વર્ણપીઠે સિંહાષ્ટસંયુતે ॥ ૩૩ ॥

મૃદુશ્લક્ષ્ણતરે તત્ર જાનક્યા સહ સંસ્થિતમ્ ।
રામં નીલોત્પલશ્યામં દ્વિભુજં પીતવાસસમ્ ॥ ૩૪ ॥

સ્મિતવક્ત્રં સુખાસીનં પદ્મપત્રનિભેક્ષણમ્ ।
કિરીટહારકેયૂરકુણ્ડલૈઃ કટકાદિભિઃ ॥ ૩૫ ॥

ભ્રાજમાનં જ્ઞાનમુદ્રાધરં વીરાસનસ્થિતમ્ ।
સ્પૃશન્તં સ્તનયોરગ્રે જાનક્યાઃ સવ્યપાણિના ॥ ૩૬ ॥

વસિષ્ઠવામદેવાદ્યૈઃ સેવિતં લક્ષ્મણાદિભિઃ ।
અયોધ્યાનગરે રમ્યે હ્યભિષિક્તં રઘૂદ્વહમ્ ॥ ૩૭ ॥

એવં ધ્યાત્વા જપેન્નિત્યં રામનામસહસ્રકમ્ ।
હત્યાકોટિયુતો વાપિ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૩૮ ॥

(અથ સહસ્રનામ સ્તોત્ર પ્રારમ્ભઃ ।)
ૐ રામઃ શ્રીમાન્મહાવિષ્ણુર્જિષ્ણુર્દેવહિતાવહઃ ।
તત્ત્વાત્મા તારકબ્રહ્મ શાશ્વતઃ સર્વસિદ્ધિદઃ ॥ ૩૯ ॥

રાજીવલોચનઃ શ્રીમાન્ શ્રીરામો રઘુપુઙ્ગવઃ ।
રામભદ્રઃ સદાચારો રાજેન્દ્રો જાનકીપતિઃ ॥ ૪૦ ॥

અગ્રગણ્યો વરેણ્યશ્ચ વરદઃ પરમેશ્વરઃ ।
જનાર્દનો જિતામિત્રઃ પરાર્થૈકપ્રયોજનઃ ॥ ૪૧ ॥

વિશ્વામિત્રપ્રિયો દાતા શત્રુજિચ્છત્રુતાપનઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વવેદાદિઃ શરણ્યો વાલિમર્દનઃ ॥ ૪૨ ॥

જ્ઞાનભવ્યોઽપરિચ્છેદ્યો વાગ્મી સત્યવ્રતઃ શુચિઃ ।
જ્ઞાનગમ્યો દૃઢપ્રજ્ઞઃ ખરધ્વંસઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૪૩ ॥

દ્યુતિમાનાત્મવાન્ વીરો જિતક્રોધોઽરિમર્દનઃ ।
વિશ્વરૂપો વિશાલાક્ષઃ પ્રભુઃ પરિવૃઢો દૃઢઃ ॥ ૪૪ ॥

ઈશઃ ખડ્ગધરઃ શ્રીમાન્ કૌસલ્યેયોઽનસૂયકઃ ।
વિપુલાંસો મહોરસ્કઃ પરમેષ્ઠી પરાયણઃ ॥ ૪૫ ॥

સત્યવ્રતઃ સત્યસન્ધો ગુરુઃ પરમધાર્મિકઃ ।
લોકેશો લોકવન્દ્યશ્ચ લોકાત્મા લોકકૃદ્વિભુઃ ॥ ૪૬ ॥

અનાદિર્ભગવાન્ સેવ્યો જિતમાયો રઘૂદ્વહઃ ।
રામો દયાકરો દક્ષઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વપાવનઃ ॥ ૪૭ ॥

બ્રહ્મણ્યો નીતિમાન્ ગોપ્તા સર્વદેવમયો હરિઃ ।
સુન્દરઃ પીતવાસાશ્ચ સૂત્રકારઃ પુરાતનઃ ॥ ૪૮ ॥

સૌમ્યો મહર્ષિઃ કોદણ્ડઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વકોવિદઃ ।
કવિઃ સુગ્રીવવરદઃ સર્વપુણ્યાધિકપ્રદઃ ॥ ૪૯ ॥

ભવ્યો જિતારિષડ્વર્ગો મહોદારોઽઘનાશનઃ ।
સુકીર્તિરાદિપુરુષઃ કાન્તઃ પુણ્યકૃતાગમઃ ॥ ૫૦ ॥

અકલ્મષશ્ચતુર્બાહુઃ સર્વાવાસો દુરાસદઃ । 100
સ્મિતભાષી નિવૃત્તાત્મા સ્મૃતિમાન્ વીર્યવાન્ પ્રભુઃ ॥ ૫૧ ॥

ધીરો દાન્તો ઘનશ્યામઃ સર્વાયુધવિશારદઃ ।
અધ્યાત્મયોગનિલયઃ સુમના લક્ષ્મણાગ્રજઃ ॥ ૫૨ ॥

સર્વતીર્થમયઃ શૂરઃ સર્વયજ્ઞફલપ્રદઃ ।
યજ્ઞસ્વરૂપો યજ્ઞેશો જરામરણવર્જિતઃ ॥ ૫૩ ॥

વર્ણાશ્રમગુરુર્વર્ણી શત્રુજિત્પુરુષોત્તમઃ ।
શિવલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠાતા પરમાત્મા પરાપરઃ ॥ ૫૪ ॥

પ્રમાણભૂતો દુર્જ્ઞેયઃ પૂર્ણઃ પરપુરઞ્જયઃ ।
અનન્તદૃષ્ટિરાનન્દો ધનુર્વેદો ધનુર્ધરઃ ॥ ૫૫ ॥

ગુણાકારો ગુણશ્રેષ્ઠઃ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ।
અભિવાદ્યો મહાકાયો વિશ્વકર્મા વિશારદઃ ॥ ૫૬ ॥

વિનીતાત્મા વીતરાગસ્તપસ્વીશો જનેશ્વરઃ ।
કલ્યાણઃ પ્રહ્વતિઃ કલ્પઃ સર્વેશઃ સર્વકામદઃ ॥ ૫૭ ॥

અક્ષયઃ પુરુષઃ સાક્ષી કેશવઃ પુરુષોત્તમઃ ।
લોકાધ્યક્ષો મહાકાર્યો વિભીષણવરપ્રદઃ ॥ ૫૮ ॥

આનન્દવિગ્રહો જ્યોતિર્હનુમત્પ્રભુરવ્યયઃ ।
ભ્રાજિષ્ણુઃ સહનો ભોક્તા સત્યવાદી બહુશ્રુતઃ ॥ ૫૯ ॥

સુખદઃ કારણં કર્તા ભવબન્ધવિમોચનઃ ।
દેવચૂડામણિર્નેતા બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મવર્ધનઃ ॥ ૬૦ ॥

સંસારતારકો રામઃ સર્વદુઃખવિમોક્ષકૃત્ ।
વિદ્વત્તમો વિશ્વકર્તા વિશ્વકૃદ્વિશ્વકર્મ ચ ॥ ૬૧ ॥

નિત્યો નિયતકલ્યાણઃ સીતાશોકવિનાશકૃત્ ।
કાકુત્સ્થઃ પુણ્ડરીકાક્ષો વિશ્વામિત્રભયાપહઃ ॥ ૬૨ ॥

મારીચમથનો રામો વિરાધવધપણ્ડિતઃ ।
દુઃસ્વપ્નનાશનો રમ્યઃ કિરીટી ત્રિદશાધિપઃ ॥ ૬૩ ॥

મહાધનુર્મહાકાયો ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ।
તત્ત્વસ્વરૂપસ્તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વવાદી સુવિક્રમઃ ॥ ૬૪ ॥

ભૂતાત્મ ભૂતકૃત્સ્વામી કાલજ્ઞાની મહાવપુઃ ।
અનિર્વિણ્ણો ગુણગ્રામો નિષ્કલઙ્કઃ કલઙ્કહા ॥ ૬૫ ॥

સ્વભાવભદ્રઃ શત્રુઘ્નઃ કેશવઃ સ્થાણુરીશ્વરઃ ।
ભૂતાદિઃ શંભુરાદિત્યઃ સ્થવિષ્ઠઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ ॥ ૬૬ ॥

કવચી કુણ્ડલી ચક્રી ખડ્ગી ભક્તજનપ્રિયઃ ।
અમૃત્યુર્જન્મરહિતઃ સર્વજિત્સર્વગોચરઃ ॥ ૬૭ ॥

અનુત્તમોઽપ્રમેયાત્મા સર્વાત્મા ગુણસાગરઃ । 200
રામઃ સમાત્મા સમગો જટામુકુટમણ્ડિતઃ ॥ ૬૮ ॥

અજેયઃ સર્વભૂતાત્મા વિષ્વક્સેનો મહાતપાઃ ।
લોકાધ્યક્ષો મહાબાહુરમૃતો વેદવિત્તમઃ ॥ ૬૯ ॥

સહિષ્ણુઃ સદ્ગતિઃ શાસ્તા વિશ્વયોનિર્મહાદ્યુતિઃ ।
અતીન્દ્ર ઊર્જિતઃ પ્રાંશુરુપેન્દ્રો વામનો બલિઃ ॥ ૭૦ ॥

ધનુર્વેદો વિધાતા ચ બ્રહ્મા વિષ્ણુશ્ચ શઙ્કરઃ ।
હંસો મરીચિર્ગોવિન્દો રત્નગર્ભો મહદ્દ્યુતિઃ ॥ ૭૧ ॥ var મહાદ્યુતિઃ
વ્યાસો વાચસ્પતિઃ સર્વદર્પિતાસુરમર્દનઃ ।
જાનકીવલ્લભઃ શ્રીમાન્ પ્રકટઃ પ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૭૨ ॥

સંભવોઽતીન્દ્રિયો વેદ્યો નિર્દેશો જામ્બવત્પ્રભુઃ ।
મદનો મન્મથો વ્યાપી વિશ્વરૂપો નિરઞ્જનઃ ॥ ૭૩ ॥

નારાયણોઽગ્રણી સાધુર્જટાયુપ્રીતિવર્ધનઃ ।
નૈકરૂપો જગન્નાથઃ સુરકાર્યહિતઃ પ્રભુઃ ॥ ૭૪ ॥

જિતક્રોધો જિતારાતિઃ પ્લવગાધિપરાજ્યદઃ ।
વસુદઃ સુભુજો નૈકમાયો ભવ્યઃ પ્રમોદનઃ ॥ ૭૫ ॥

ચણ્ડાંશુઃ સિદ્ધિદઃ કલ્પઃ શરણાગતવત્સલઃ ।
અગદો રોગહર્તા ચ મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રભાવનઃ ॥ ૭૬ ॥

સૌમિત્રિવત્સલો ધુર્યો વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપધૃક્ ।
વસિષ્ઠો ગ્રામણીઃ શ્રીમાનનુકૂલઃ પ્રિયંવદઃ ॥ ૭૭ ॥

અતુલઃ સાત્ત્વિકો ધીરઃ શરાસનવિશારદઃ ।
જ્યેષ્ઠઃ સર્વગુણોપેતઃ શક્તિમાંસ્તાટકાન્તકઃ ॥ ૭૮ ॥

વૈકુણ્ઠઃ પ્રાણિનાં પ્રાણઃ કમલઃ કમલાધિપઃ ।
ગોવર્ધનધરો મત્સ્યરૂપઃ કારુણ્યસાગરઃ ॥ ૭૯ ॥

કુમ્ભકર્ણપ્રભેત્તા ચ ગોપિગોપાલસંવૃતઃ । 300
માયાવી વ્યાપકો વ્યાપી રેણુકેયબલાપહઃ ॥ ૮૦ ॥

પિનાકમથનો વન્દ્યઃ સમર્થો ગરુડધ્વજઃ ।
લોકત્રયાશ્રયો લોકભરિતો ભરતાગ્રજઃ ॥ ૮૧ ॥

શ્રીધરઃ સઙ્ગતિર્લોકસાક્ષી નારાયણો વિભુઃ ।
મનોરૂપી મનોવેગી પૂર્ણઃ પુરુષપુઙ્ગવઃ ॥ ૮૨ ॥

યદુશ્રેષ્ઠો યદુપતિર્ભૂતાવાસઃ સુવિક્રમઃ ।
તેજોધરો ધરાધરશ્ચતુર્મૂર્તિર્મહાનિધિઃ ॥ ૮૩ ॥

ચાણૂરમથનો વન્દ્યઃ શાન્તો ભરતવન્દિતઃ ।
શબ્દાતિગો ગભીરાત્મા કોમલાઙ્ગઃ પ્રજાગરઃ ॥ ૮૪ ॥

લોકોર્ધ્વગઃ શેષશાયી ક્ષીરાબ્ધિનિલયોઽમલઃ ।
આત્મજ્યોતિરદીનાત્મા સહસ્રાર્ચિઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૮૫ ॥

અમૃતાંશુર્મહીગર્તો નિવૃત્તવિષયસ્પૃહઃ ।
ત્રિકાલજ્ઞો મુનિઃ સાક્ષી વિહાયસગતિઃ કૃતી ॥ ૮૬ ॥

પર્જન્યઃ કુમુદો ભૂતાવાસઃ કમલલોચનઃ ।
શ્રીવત્સવક્ષાઃ શ્રીવાસો વીરહા લક્ષ્મણાગ્રજઃ ॥ ૮૭ ॥

લોકાભિરામો લોકારિમર્દનઃ સેવકપ્રિયઃ ।
સનાતનતમો મેઘશ્યામલો રાક્ષસાન્તકઃ ॥ ૮૮ ॥

દિવ્યાયુધધરઃ શ્રીમાનપ્રમેયો જિતેન્દ્રિયઃ ।
ભૂદેવવન્દ્યો જનકપ્રિયકૃત્પ્રપિતામહઃ ॥ ૮૯ ॥

ઉત્તમઃ સાત્વિકઃ સત્યઃ સત્યસન્ધસ્ત્રિવિક્રમઃ ।
સુવૃત્તઃ સુગમઃ સૂક્ષ્મઃ સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્ ॥ ૯૦ ॥

દામોદરોઽચ્યુતઃ શાર્ઙ્ગી વામનો મથુરાધિપઃ ।
દેવકીનન્દનઃ શૌરિઃ શૂરઃ કૈટભમર્દનઃ ॥ ૯૧ ॥

સપ્તતાલપ્રભેત્તા ચ મિત્રવંશપ્રવર્ધનઃ ।
કાલસ્વરૂપી કાલાત્મા કાલઃ કલ્યાણદઃ કલિઃ ॥ ૯૨ ॥ 400
સંવત્સરો ઋતુઃ પક્ષો હ્યયનં દિવસો યુગઃ ।
સ્તવ્યો વિવિક્તો નિર્લેપઃ સર્વવ્યાપી નિરાકુલઃ ॥ ૯૩ ॥

અનાદિનિધનઃ સર્વલોકપૂજ્યો નિરામયઃ ।
રસો રસજ્ઞઃ સારજ્ઞો લોકસારો રસાત્મકઃ ॥ ૯૪ ॥

સર્વદુઃખાતિગો વિદ્યારાશિઃ પરમગોચરઃ ।
શેષો વિશેષો વિગતકલ્મષો રઘુપુઙ્ગવઃ ॥ ૯૫ ॥

વર્ણશ્રેષ્ઠો વર્ણભાવ્યો વર્ણો વર્ણગુણોજ્જ્વલઃ ।
કર્મસાક્ષી ગુણશ્રેષ્ઠો દેવઃ સુરવરપ્રદઃ ॥ ૯૬ ॥

દેવાધિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
સર્વદેવમયશ્ચક્રી શાર્ઙ્ગપાણી રઘૂત્તમઃ ॥ ૯૭ ॥

મનોગુપ્તિરહઙ્કારઃ પ્રકૃતિઃ પુરુષોઽવ્યયઃ ।
ન્યાયો ન્યાયી નયી શ્રીમાન્ નયો નગધરો ધ્રુવઃ ॥ ૯૮ ॥

લક્ષ્મીવિશ્વમ્ભરો ભર્તા દેવેન્દ્રો બલિમર્દનઃ ।
બાણારિમર્દનો યજ્વાનુત્તમો મુનિસેવિતઃ ॥ ૯૯ ॥

દેવાગ્રણીઃ શિવધ્યાનતત્પરઃ પરમઃ પરઃ ।
સામગેયઃ પ્રિયઃ શૂરઃ પૂર્ણકીર્તિઃ સુલોચનઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અવ્યક્તલક્ષણો વ્યક્તો દશાસ્યદ્વિપકેસરી ।
કલાનિધિઃ કલાનાથઃ કમલાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૧૦૧ ॥

પુણ્યઃ પુણ્યાધિકઃ પૂર્ણઃ પૂર્વઃ પૂરયિતા રવિઃ ।
જટિલઃ કલ્મષધ્વાન્તપ્રભઞ્જનવિભાવસુઃ ॥ ૧૦૨ ॥

જયી જિતારિઃ સર્વાદિઃ શમનો ભવભઞ્જનઃ ।
અલઙ્કરિષ્ણુરચલો રોચિષ્ણુર્વિક્રમોત્તમઃ ॥ ૧૦૩ ॥

આશુઃ શબ્દપતિઃ શબ્દગોચરો રઞ્જનો લઘુઃ ।
નિઃશબ્દપુરુષો માયો સ્થૂલઃ સૂક્ષ્મો વિલક્ષણઃ ॥ ૧૦૪ ॥ 500
આત્મયોનિરયોનિશ્ચ સપ્તજિહ્વઃ સહસ્રપાત્ ।
સનાતનતમઃ સ્રગ્વી પેશલો વિજિતાંબરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

શક્તિમાન્ શઙ્ખભૃન્નાથો ગદાધરરથાઙ્ગભૃત્ ।
નિરીહો નિર્વિકલ્પશ્ચ ચિદ્રૂપો વીતસાધ્વસઃ ॥ ૧૦૬ ॥

સનાતનઃ સહસ્રાક્ષઃ શતમૂર્તિર્ઘનપ્રભઃ ।
હૃત્પુણ્ડરીકશયનઃ કઠિનો દ્રવ એવ ચ ॥ ૧૦૭ ॥

સૂર્યો ગ્રહપતિઃ શ્રીમાન્ સમર્થોઽનર્થનાશનઃ ।
અધર્મશત્રૂ રક્ષોઘ્નઃ પુરુહૂતઃ પુરસ્તુતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

બ્રહ્મગર્ભો બૃહદ્ગર્ભો ધર્મધેનુર્ધનાગમઃ ।
હિરણ્યગર્ભો જ્યોતિષ્માન્ સુલલાટઃ સુવિક્રમઃ ॥ ૧૦૯ ॥

શિવપૂજારતઃ શ્રીમાન્ ભવાનીપ્રિયકૃદ્વશી ।
નરો નારાયણઃ શ્યામઃ કપર્દી નીલલોહિતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

રુદ્રઃ પશુપતિઃ સ્થાણુર્વિશ્વામિત્રો દ્વિજેશ્વરઃ ।
માતામહો માતરિશ્વા વિરિઞ્ચિર્વિષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૧૧૧ ॥

અક્ષોભ્યઃ સર્વભૂતાનાં ચણ્ડઃ સત્યપરાક્રમઃ ।
વાલખિલ્યો મહાકલ્પઃ કલ્પવૃક્ષઃ કલાધરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નિદાઘસ્તપનો મેઘઃ શુક્રઃ પરબલાપહૃત્ ।
વસુશ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તો વિશ્વભોજનઃ ॥ ૧૧૩ ॥

રામો નીલોત્પલશ્યામો જ્ઞાનસ્કન્દો મહાદ્યુતિઃ ।
કબન્ધમથનો દિવ્યઃ કમ્બુગ્રીવઃ શિવપ્રિયઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સુખી નીલઃ સુનિષ્પન્નઃ સુલભઃ શિશિરાત્મકઃ ।
અસંસૃષ્ટોઽતિથિઃ શૂરઃ પ્રમાથી પાપનાશકૃત્ ॥ ૧૧૫ ॥

પવિત્રપાદઃ પાપારિર્મણિપૂરો નભોગતિઃ ।
ઉત્તારણો દુષ્કૃતિહા દુર્ધર્ષો દુઃસહો બલઃ ॥ ૧૧૬ ॥ 600
અમૃતેશોઽમૃતવપુર્ધર્મી ધર્મઃ કૃપાકરઃ ।
ભગો વિવસ્વાનાદિત્યો યોગાચાર્યો દિવસ્પતિઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ઉદારકીર્તિરુદ્યોગી વાઙ્મયઃ સદસન્મયઃ ।
નક્ષત્રમાની નાકેશઃ સ્વાધિષ્ઠાનઃ ષડાશ્રયઃ ॥ ૧૧૮ ॥

ચતુર્વર્ગફલં વર્ણશક્તિત્રયફલં નિધિઃ ।
નિધાનગર્ભો નિર્વ્યાજો નિરીશો વ્યાલમર્દનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

શ્રીવલ્લભઃ શિવારંભઃ શાન્તો ભદ્રઃ સમઞ્જયઃ ।
ભૂશાયી ભૂતકૃદ્ભૂતિર્ભૂષણો ભૂતભાવનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

અકાયો ભક્તકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાની મહાપટુઃ ।
પરાર્ધવૃત્તિરચલો વિવિક્તઃ શ્રુતિસાગરઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સ્વભાવભદ્રો મધ્યસ્થઃ સંસારભયનાશનઃ ।
વેદ્યો વૈદ્યો વિયદ્ગોપ્તા સર્વામરમુનીશ્વરઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સુરેન્દ્રઃ કારણં કર્મકરઃ કર્મી હ્યધોક્ષજઃ ।
ધૈર્યોઽગ્રધુર્યો ધાત્રીશઃ સઙ્કલ્પઃ શર્વરીપતિઃ ॥ ૧૨૩ ॥

પરમાર્થગુરુર્દૃષ્ટિઃ સુચિરાશ્રિતવત્સલઃ ।
વિષ્ણુર્જિષ્ણુર્વિભુર્યજ્ઞો યજ્ઞેશો યજ્ઞપાલકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

પ્રભુર્વિષ્ણુર્ગ્રસિષ્ણુશ્ચ લોકાત્મા લોકપાલકઃ ।
કેશવઃ કેશિહા કાવ્યઃ કવિઃ કારણકારણમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

કાલકર્તા કાલશેષો વાસુદેવઃ પુરુષ્ટુતઃ ।
આદિકર્તા વરાહશ્ચ વામનો મધુસૂદનઃ ॥ ૧૨૬ ॥

નારાયણો નરો હંસો વિષ્વક્સેનો જનાર્દનઃ ।
વિશ્વકર્તા મહાયજ્ઞો જ્યોતિષ્માન્પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૨૭ ॥ 700
વૈકુણ્ઠઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ કૃષ્ણઃ સૂર્યઃ સુરાર્ચિતઃ ।
નારસિંહો મહાભીમો વજ્રદંષ્ટ્રો નખાયુધઃ ॥ ૧૨૮ ॥

આદિદેવો જગત્કર્તા યોગીશો ગરુડધ્વજઃ ।
ગોવિન્દો ગોપતિર્ગોપ્તા ભૂપતિર્ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૧૨૯ ॥

પદ્મનાભો હૃષીકેશો ધાતા દામોદરઃ પ્રભુઃ ।
ત્રિવિક્રમસ્ત્રિલોકેશો બ્રહ્મેશઃ પ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સંન્યાસી શાસ્ત્રતત્ત્વજ્ઞો મન્દિરો ગિરિશો નતઃ ।
વામનો દુષ્ટદમનો ગોવિન્દો ગોપવલ્લભઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ભક્તપ્રિયોઽચ્યુતઃ સત્યઃ સત્યકીર્તિર્ધૃતિઃ સ્મૃતિઃ ।
કારુણ્યઃ કરુણો વ્યાસઃ પાપહા શાન્તિવર્ધનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

બદરીનિલયઃ શાન્તસ્તપસ્વી વૈદ્યુતઃ પ્રભુઃ ।
ભૂતાવાસો મહાવાસો શ્રીનિવાસઃ શ્રિયઃ પતિઃ ॥ ૧૩૩ ॥

તપોવાસો મુદાવાસઃ સત્યવાસઃ સનાતનઃ ।
પુરુષઃ પુષ્કરઃ પુણ્યઃ પુષ્કરાક્ષો મહેશ્વરઃ ॥ ૧૩૪ ॥

પૂર્ણમૂર્તિઃ પુરાણજ્ઞઃ પુણ્યદઃ પ્રીતિવર્ધનઃ ।
પૂર્ણરૂપઃ કાલચક્રપ્રવર્તનસમાહિતઃ ॥ ૧૩૫ ॥

નારાયણઃ પરઞ્જ્યોતિઃ પરમાત્મા સદાશિવઃ ।
શઙ્ખી ચક્રી ગદી શાર્ઙ્ગી લાઙ્ગલી મુસલી હલી ॥ ૧૩૬ ॥

કિરીટી કુણ્ડલી હારી મેખલી કવચી ધ્વજી ।
યોદ્ધા જેતા મહાવીર્યઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રુતાપનઃ ॥ ૧૩૭ ॥

શાસ્તા શાસ્ત્રકરઃ શાસ્ત્રં શઙ્કરઃ શઙ્કરસ્તુતઃ ।
સારથી સાત્ત્વિકઃ સ્વામી સામવેદપ્રિયઃ સમઃ ॥ ૧૩૮ ॥ 800
પવનઃ સંહિતઃ શક્તિઃ સમ્પૂર્ણાઙ્ગઃ સમૃદ્ધિમાન્ ।
સ્વર્ગદઃ કામદઃ શ્રીદઃ કીર્તિદઃ કીર્તિદાયકઃ ॥ ૧૩૯ ॥

મોક્ષદઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ ક્ષીરાબ્ધિકૃતકેતનઃ ।
સર્વાત્મા સર્વલોકેશઃ પ્રેરકઃ પાપનાશનઃ ॥ ૧૪૦ ॥

વૈકુણ્ઠઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ સર્વદેવનમસ્કૃતઃ ।
સર્વવ્યાપી જગન્નાથઃ સર્વલોકમહેશ્વરઃ ॥ ૧૪૧ ॥

સર્ગસ્થિત્યન્તકૃદ્દેવઃ સર્વલોકસુખાવહઃ ।
અક્ષયઃ શાશ્વતોઽનન્તઃ ક્ષયવૃદ્ધિવિવર્જિતઃ ॥ ૧૪૨ ॥

નિર્લેપો નિર્ગુણઃ સૂક્ષ્મો નિર્વિકારો નિરઞ્જનઃ ।
સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તઃ સત્તામાત્રવ્યવસ્થિતઃ ॥ ૧૪૩ ॥

અધિકારી વિભુર્નિત્યઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
અચલો નિશ્ચલો વ્યાપી નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ॥ ૧૪૪ ॥

શ્યામી યુવા લોહિતાક્ષો દીપ્ત્યા શોભિતભાષણઃ ।
આજાનુબાહુઃ સુમુખઃ સિંહસ્કન્ધો મહાભુજઃ ॥ ૧૪૫ ॥

સત્ત્વવાન્ ગુણસમ્પન્નો દીપ્યમાનઃ સ્વતેજસા ।
કાલાત્મા ભગવાન્ કાલઃ કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૪૬ ॥

નારાયણઃ પરઞ્જ્યોતિઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
વિશ્વકૃદ્વિશ્વભોક્તા ચ વિશ્વગોપ્તા ચ શાશ્વતઃ ॥ ૧૪૭ ॥

વિશ્વેશ્વરો વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વાત્મા વિશ્વભાવનઃ ।
સર્વભૂતસુહૃચ્છાન્તઃ સર્વભૂતાનુકમ્પનઃ ॥ ૧૪૮ ॥

સર્વેશ્વરઃ સર્વશર્વઃ સર્વદાઽઽશ્રિતવત્સલઃ ।
સર્વગઃ સર્વભૂતેશઃ સર્વભૂતાશયસ્થિતઃ ॥ ૧૪૯ ॥

અભ્યન્તરસ્થસ્તમસશ્છેત્તા નારાયણઃ પરઃ ।
અનાદિનિધનઃ સ્રષ્ટા પ્રજાપતિપતિર્હરિઃ ॥ ૧૫૦ ॥

નરસિંહો હૃષીકેશઃ સર્વાત્મા સર્વદૃગ્વશી ।
જગતસ્તસ્થુષશ્ચૈવ પ્રભુર્નેતા સનાતનઃ ॥ ૧૫૧ ॥ 900
કર્તા ધાતા વિધાતા ચ સર્વેષાં પતિરીશ્વરઃ ।
સહસ્રમૂર્ધા વિશ્વાત્મા વિષ્ણુર્વિશ્વદૃગવ્યયઃ ॥ ૧૫૨ ॥

પુરાણપુરુષઃ શ્રેષ્ઠઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
તત્ત્વં નારાયણો વિષ્ણુર્વાસુદેવઃ સનાતનઃ ॥ ૧૫૩ ॥

પરમાત્મા પરંબ્રહ્મ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ।
પરઞ્જ્યોતિઃ પરન્ધામ પરાકાશઃ પરાત્પરઃ ॥ ૧૫૪ ॥

અચ્યુતઃ પુરુષઃ કૃષ્ણઃ શાશ્વતઃ શિવ ઈશ્વરઃ ।
નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણૂ રુદ્રઃ સાક્ષી પ્રજાપતિઃ ॥ ૧૫૫ ॥

હિરણ્યગર્ભઃ સવિતા લોકકૃલ્લોકભુગ્વિભુઃ ।
ૐકારવાચ્યો ભગવાન્ શ્રીભૂલીલાપતિઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૫૬ ॥

સર્વલોકેશ્વરઃ શ્રીમાન્ સર્વજ્ઞઃ સર્વતોમુખઃ ।
સ્વામી સુશીલઃ સુલભઃ સર્વગઃ સર્વશક્તિમાન્ ॥ ૧૫૭ ॥

નિત્યઃ સમ્પૂર્ણકામશ્ચ નૈસર્ગિકસુહૃત્સુખી ।
કૃપાપીયૂષજલધિઃ શરણ્યઃ સર્વશક્તિમાન્ ॥ ૧૫૮ ॥

શ્રીમાન્નારાયણઃ સ્વામી જગતાં પ્રભુરીશ્વરઃ ।
મત્સ્યઃ કૂર્મો વરાહશ્ચ નારસિંહોઽથ વામનઃ ॥ ૧૫૯ ॥

રામો રામશ્ચ કૃષ્ણશ્ચ બૌદ્ધઃ કલ્કી પરાત્પરઃ ।
અયોધ્યેશો નૃપશ્રેષ્ઠઃ કુશબાલઃ પરન્તપઃ ॥ ૧૬૦ ॥

લવબાલઃ કઞ્જનેત્રઃ કઞ્જાઙ્ઘ્રિઃ પઙ્કજાનનઃ ।
સીતાકાન્તઃ સૌમ્યરૂપઃ શિશુજીવનતત્પરઃ ॥ ૧૬૧ ॥

સેતુકૃચ્ચિત્રકૂટસ્થઃ શબરીસંસ્તુતઃ પ્રભુઃ ।
યોગિધ્યેયઃ શિવધ્યેયઃ શાસ્તા રાવણદર્પહા ॥ ૧૬૨ ॥

શ્રીશઃ શરણ્યો ભૂતાનાં સંશ્રિતાભીષ્ટદાયકઃ ।
અનન્તઃ શ્રીપતી રામો ગુણભૃન્નિર્ગુણો મહાન્ ॥ ૧૬૩ ॥ 1000
એવમાદીનિ નામાનિ હ્યસઙ્ખ્યાન્યપરાણિ ચ ।
એકૈકં નામ રામસ્ય સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

સહસ્રનામફલદં સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયકમ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં પુણ્યં ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદમ્ ॥ ૧૬૫ ॥

મન્ત્રાત્મકમિદં સર્વં વ્યાખ્યાતં સર્વમઙ્ગલમ્ ।
ઉક્તાનિ તવ પુત્રેણ વિઘ્નરાજેન ધીમતા ॥ ૧૬૬ ॥

સનત્કુમારાય પુરા તાન્યુક્તાનિ મયા તવ ।
યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ સ તુ બ્રહ્મપદં લભેત્ ॥ ૧૬૭ ॥

તાવદેવ બલં તેષાં મહાપાતકદન્તિનામ્ ।
યાવન્ન શ્રૂયતે રામનામપઞ્ચાનનધ્વનિઃ ॥ ૧૬૮ ॥

બ્રહ્મઘ્નશ્ચ સુરાપશ્ચ સ્તેયી ચ ગુરુતલ્પગઃ ।
શરણાગતઘાતી ચ મિત્રવિશ્વાસઘાતકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

માતૃહા પિતૃહા ચૈવ ભ્રૂણહા વીરહા તથા ।
કોટિકોટિસહસ્રાણિ હ્યુપપાપાનિ યાન્યપિ ॥ ૧૭૦ ॥

સંવત્સરં ક્રમાજ્જપ્ત્વા પ્રત્યહં રામસન્નિધૌ ।
નિષ્કણ્ટકં સુખં ભુક્ત્વા તતો મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૭૧ ॥

શ્રીરામનામ્નાં પરમં સહસ્રકં પાપાપહં સૌખ્યવિવૃદ્ધિકારકમ્ ।
ભવાપહં ભક્તજનૈકપાલકં સ્ત્રીપુત્રપૌત્રપ્રદમૃદ્ધિદાયકમ્ ॥

ઇતિ શ્રીશતકોટિરામચરિતાન્તર્ગતે શ્રીમદાનન્દરામાયણે વાલ્મીકીયે
રાજ્યકાણ્ડે પૂર્વાર્ધે શ્રીરામસહસ્રનામકથનં નામ પ્રથમઃ સર્ગઃ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Rama Sahasranamam Sri Madanandaramayane:

1000 Names of Sri Rama | Sahasranamam Sri Madanandaramayane Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top