Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Renuka Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾತನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಿರಿಪೃಷ್ಠೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ।
ಪ್ರಣತಃ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಸಂಶಯಸ್ಥಃ ಷಡಾನನಃ ॥ 1 ॥

ಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ —

ತಾತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ ।
ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದೇನ ರಹಸ್ಯಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಮ್ ॥ 2 ॥

ವಿಜಯಃ ಸಂಕಟೇ ಘೋರೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಬಲಮುತ್ಕಟಮ್ ।
ಅನ್ಯೇಽಪಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತ್ಯಾಶು ವಿನಾ ಶ್ರಮಮ್ ॥ 3 ॥

ಶಂಕರ ಉವಾಚ —

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸಂಶಯೋ ಮಾಸ್ತು ಮಾಸ್ತು ತೇ ।
ಯದನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥ 4 ॥

ಕಸ್ಯಚಿನ್ನಯದಾಖ್ಯಾತಂ ತದ್ರಹಸ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ರೇಣುಕಾಯಾಸ್ತು ಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 5 ॥

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯಕಾಮಸ್ತ್ವಂ ಶೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಸರ್ವದೇವಾಶ್ಚ ವೇದಾಶ್ಚಕ್ಷೀಣವೀರ್ಯಾ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ॥ 6 ॥

ಅಕ್ಷೀಣಫಲದಾತ್ರೀಯಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮಮ ಭಾಷಿತಮ್ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ದೇವೀ ರೇಣುಕಾ ಕಾಮದಾರ್ಚಿತಾ ॥ 7 ॥

ಪುರದಾಹೇ ಮಯಾ ಧ್ಯಾತಾ ತಥೈವ ಗರಲಾಶನೇ ।
ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಾಗರೋನ್ಮಾಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮಣಿ ॥ 8 ॥

ಗೋತ್ರಭೇದೇ ಮಘವತಾ ಜಗತೀ ಧಾರಣೇಽಹಿನಾ ।
ಕಾಮೇನ ಶಮ್ಬರವಧೇ ರತ್ಯಾ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಪುನಃ ॥ 9 ॥

ಗಣಾಧೀಶೇನ ಸತತಂ ವಿಘ್ನವಾರಣಕರ್ಮಣಿ ।
ಕಿಂ ವತ್ಸ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಹೈಮವತ್ಯಾ ಮದಾಖ್ಯಯಾ ॥ 10 ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾ ಸಾ ಹಿ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಮಹತ್ಕಾರ್ಯೋದ್ಯತೈರನ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿಶ್ಚಿನ್ತಿತಾ ಶಿವಾ ॥ 11 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಮವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾ ।
ತಸ್ಯಾ ಏವ ಪ್ರಸಾದಾತ್ತಾಂ ಸ್ತೌಮಿ ನಾಮಾವಲಿಚ್ಛಲಾತ್ ॥ 12 ॥

ಋಷ್ಯಾದಿಕಂ ಚ ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಯಾಮಿ ಷಡಾನನ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಶ್ಚ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 13 ॥

ಏಕವೀರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ರೇಣುಕಾ ದೈವತಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ದೇವ್ಯಾ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತೌ ವಿನಿಯೋಗ ಉದಾಹೃತಃ ।
ರೇಣುಕಾ ರಾಮಮಾತೇತಿ ಮಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಏಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರೇಕಲಾ ನಾಮಭಿಃ ಕ್ರಮಾತ್
ಅಂಗುಷ್ಠಾದಿ ಕರನ್ಯಾಸೋ ಹೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗಕಮ್ ।
ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತೈರ್ನಮೋನ್ತೈಶ್ಚ ಪ್ರಣವಾದಿಭಿರಾಚರೇತ್ ॥ 16 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕ ಋಷಿಃ
ಶ್ರೀರೇಣುಕಾ ದೇವತಾ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ
ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ
ಚ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ – ಶ್ರೀರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಲಾಯೈ ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ- ಓಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಹಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಏಕಲಾಯೈ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ —

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಪೂರ್ವವೇಷಲಲಿತಾಂ ಕನ್ದರ್ಪಲಾವಣ್ಯದಾಂ
ದೇವೀಂ ದೇವಗಣೈರುಪಾಸ್ಯಚರಣಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರತ್ನಾಕರಾಮ್ ।
ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಿಣೀಂ ವಿರಾಜಿತಭುಜಾಂ ಸಚ್ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾದಿಭಿ-
ರ್ಭಕ್ತಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಂ ರೇಣುಕಾಮ್ ॥ 17 ॥

ಓಂ ರೇಣುಕಾ ರಾಮಜನನೀ ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ।
ಏಕವೀರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 18 ॥

ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾದೀಪ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಯೋಗಿನೀ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ॥ 19 ॥

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಜನನೀ ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೃಮಂಡಲವಲ್ಲಭಾ ॥ 20 ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಿಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗದಾತ್ರೀ ಪ್ರಭಾವತೀ ॥ 21 ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಸ್ವರೂಪಾ ಶ್ರೀಃ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಮಹಾಗತಿಃ ।
ಮನಃಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿರ್ಘ್ರಾಣಚಕ್ಷುಸ್ತ್ವಗ್ರಸನಾ ರಸಾ ॥ 22 ॥

ಮಾತೃಕಾ ಪತಿರುತ್ಕ್ರೋಶಾ ಚಂಡಹಾಸಾ ಮಹಾವರಾ ।
ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾಶೂರಾ ಮಹಾಚಾಪಾ ರಥಸ್ಥಿತಾ ॥ 23 ॥

ಬರ್ಹಿಪತ್ರಪ್ರಿಯಾ ತನ್ವೀ ಬರ್ಹಿಪತ್ರಾ ಚತುರ್ಭುಜಾ ।
ನಾದಪ್ರಿಯಾ ನಾದಲುಬ್ಧಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾ ಮೃತಜೀವನೀ ॥ 24 ॥

ಅಮೃತಾಮೃತಪಾನೇಷ್ಟಾ ಸಿನ್ಧುಪಾ ಪಾತ್ರಶಾಲಿನೀ ।
ಚಂಡಹಾಸಧರಾ ಶೂರಾ ವೀರಾ ಡಮರುಮಾಲಿನೀ ॥ 25 ॥

ಶಿರೋಧರಾ ಪಾತ್ರಕರಾ ವರದಾ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ವೇದಜನನೀ ವೇದವಿದ್ಯಾ ತಪೋನಿಧಿಃ ॥ 26 ॥

ತಪೋಯುಕ್ತಾ ತಪೋಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಪಸಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಪರಾ ।
ಲಲಿತಾ ಸಾತ್ವಿಕೀ ಶಾನ್ತಾ ರಾಜಸೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ॥ 27 ॥

ಏಕಲಾ ರೇಣುತನಯಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸತ್ಪರಾಯಣಾ ।
ಐನ್ದ್ರೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ವೈಷ್ಣವೀ ವಡವಾನಲಾ ॥ 28 ॥

ಕಾವೇರೀ ಘನದಾ ಯಾಮ್ಯಾ ಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೇಯೀ ತನುರ್ನಿಶಾ ।
ಈಶಾನೀ ನೈಋತಿಃ ಸೌಮ್ಯಾ ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ವಾರುಣೀ ಸಮಾ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವರ್ಷಿಧ್ಯೇಯಚರಣಾ ನೃವಾರಣಾ ನರವಲ್ಲಭಾ ।
ಭಿಲ್ಲೀವೇಷಧರಾ ಭಿಲ್ಲೀವರ್ವರಾಲಕ ಮಂಡಿತಾ ॥ 30 ॥

ಶೃಂಗೀವಾದನ ಸುರಸಾ ಗುಂಜಾಹಾರ ವಿಭೂಷಣಾ ।
ಮಯೂರ ಪಿಚ್ಛಾಭರಣಾ ಶ್ಯಾಮಾ ನೀಲಾಮ್ಬರಾ ಶಿವಾ ॥ 31 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ರೇಣುದುಹಿತಾ ಶಿವಪೂಜ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕೃತ್ ಸ್ಥಿತಿಕೃತ್ಕ್ರುದ್ಧಾ ಪೃಥ್ವೀ ನಾರದಸೇವಿತಾ ॥ 32 ॥

ಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾ ।
ಹುಂ ಫಟ್ ವೌಷಟ್ ವಷಡ್ರೂಪಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ನಮೋ ಮನುಃ ॥ 33 ॥

ಸುಷುಪ್ತಿರ್ಜಾಗ್ರತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಸ್ವಪ್ನಾ ತುರ್ಯಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ।
ತಾರಾ ಮನ್ದೋದರೀ ಸೀತಾಽಹಲ್ಯಾಽರುನ್ಧತಿಕಾ ದಿತಿಃ ॥ 34 ॥

ಭಗೀರಥೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ಗೌತಮೀ ನರ್ಮದಾ ಮಹೀ ।
ಸರಯೂರ್ಗೌತಮೀ ಭೀಮಾ ತ್ರಿವೇಣೀ ಗಂಡಕೀ ಸರೀ ॥ 35 ॥

ಮಾನಸಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಚ ರೇವಾ ಗಂಗಾ ಚ ವೇದಿಕಾ ।
ಹರಿದ್ವಾರಂ ಮಾತೃಪುರಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿವಾಸಭೂಃ ॥ 36 ॥

ಮಾತೃಸ್ಥಾದಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ।
ಮಾತೃಮಂಡಲಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ॥ 37 ॥

ನಾನಾಸ್ಥಾನಾವತಾರಾದ್ಯಾ ನಾನಾಸ್ಥಾನಚರಿತ್ರಕೃತ್ ।
ಕಮಲಾ ತುಲಜಾತ್ರೇಯೀ ಕೋಹ್ಲಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 38 ॥

ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಭೋಗವತೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾನುಸೂಯಕಾ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾ ಪಿಂಗಾ ಜಮದಗ್ನೀಶ್ವರಾರ್ದ್ಧಹೃತ್ ॥ 39 ॥

ಇಡಾಖ್ಯಾ ಚ ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಗತಿರ್ವಿಯತ್ ।
ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀನಿಲಯಾಧ್ವನಿಃ ॥ 40 ॥

ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವರೂಪಾ ಸುಖಾಶ್ರಯಾ ।
ಪುಣ್ಯಪಾಪೇಶ್ವರೀ ಕೀರ್ತಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಭೋಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 41 ॥

ಜಮದಗ್ನ್ಯಸ್ಯ ಜನನೀ ಕವಿಶಕ್ತಿಃ ಕವಿತ್ವದಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಾಮ್ಬಾ ತಮೋರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥

ವಾಕ್ಪ್ರದೈಂಕಾರರೂಪಾ ಚ ಮುಕ್ತಿದೌಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಶ್ರೀಂಕಾರಾಖಿಲದಾನೋಕ್ತಾ ಸರ್ವಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾತ್ಮಭೂಃ ॥ 43 ॥

ಜಮದಗ್ನಿ ಶಿವಾಂಕಸ್ಥಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಾ ।
ಜಮದಗ್ನಿಕ್ರೋಧಹರಾ ಜಮದಗ್ನಿವಚಃಕರೀ ॥ 44 ॥

ಜಮದಗ್ನಿತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ಜಮದಗ್ನಿಸುಖೈಕಭೂಃ ।
ಜಿತವೀರಾ ವೀರಮಾತಾ ವೀರಭೂರ್ವೀರಸೇವಿತಾ ॥ 45 ॥

ವೀರದೀಕ್ಷಾಕರೀ ಸೌರ್ಯದೀಕ್ಷಿತಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಪರೀವಾರಾ ಕಾಲಕಾಲಾ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 46 ॥

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಕ್ರೂರಾ ಕ್ರೂರಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸಾಕಾರಾ ಚ ನಿರಾಕಾರಾಹಂಕಾರಾಕಾರಣಾ ಕೃತಿಃ ॥ 47 ॥

ಸಮ್ಮತಾ ವಿಷಮಘ್ನೀ ಚ ವಿಷಹನ್ತ್ರೀ ವಿಷಾಶನಾ ।
ವ್ಯಾಲಾಭರಣಸಂಹೃಷ್ಟಾ ವ್ಯಾಲಮಂಡನಮಂಡಿತಾ ॥ 48 ॥

ಅಣುರೂಪಾ ಪರಾಣುಶ್ಚ ಸದ್ರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಪರಾ ।
ಹ್ರಸ್ವಾ ಹ್ರಸ್ವಪರಾ ದೀರ್ಘಾ ಪರದೀರ್ಘಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ॥ 49 ॥

ಅದ್ವಯಾದ್ವಯರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತಾ ಪೃಥುಃ ।
ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ಸ್ನೇಹಾಂಜನವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 50 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರಿಸ್ತುತಾ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭರೂಪಾ ಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 51 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಬೀಜಾ ನಿರಂಜನಾ ।
ಅತುಲಾ ಕರ್ಮರೂಪಾ ಚ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ॥ 52 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಃ ಅವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾ ।
ಘೃತಮಾರೀ ಪುಣ್ಯಕರೀ ಪುಣ್ಯಶಕ್ತಿರಮಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 53 ॥

ರಕ್ತಬೀಜವಧೋದ್ರಿಕ್ತಾ ರಕ್ತಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾ ।
ಸುರಕ್ತಪುಷ್ಪಾಭರಣಾ ರಕ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಭಯಪ್ರದಾ ॥ 54 ॥

ತೀಕ್ಷ್ಣರಕ್ತನಖಾರಕ್ತಾ ನಿಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣಕೃನ್ತಿನೀ ।
ಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಾಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ ॥ 55 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುರಸ್ತುತಾ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಶಾ ದಶದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಾ ॥ 56 ॥

ನಿಷ್ಕಲಾಷ್ಟಭುಜಾ ಧಾತ್ರೀ ಕಲ್ಪಾತೀತಾ ಮನೋಹರಾ ।
ಕಲ್ಪನಾ ರಹಿತಾರ್ಚ್ಯಾದ್ಯಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನದಾಹಿನೀ ॥ 57 ॥

ಕೌಸ್ತುಭಾ ಪಾರಿಜಾತಾ ಚ ಹಾಹಾದಿರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ತಿಲೋತ್ತಮಾಪ್ಸರೋರೂಪಾ ನವನಾಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 58 ॥

ನಿಧಿರೂಪಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ಖಡ್ಗರೂಪಾ ಶವಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರದತ್ತಾಂಘ್ರಿಃ ಸಿಂಹಗಾ ಸಿಂಹಗಾಮಿನೀ ॥ 59 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣೀ ಪ್ರೌಢಾ ಬಾಲಾ ಮುಗ್ಧಾ ಸುಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಶಂಖಭೃಚ್ಚಕ್ರಭೃತ್ಪಾಶಾ ಗದಾಭೃತ್ಪಾಶಮಂಡಿತಾ ॥ 60 ॥

ಕಾಲಶಕ್ತಿಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರ್ಮೃಗಾರಿವರವಾಹನಾ ।
ಗಣರಾಜಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಸ್ತುತಾ ॥ 61 ॥

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಗುಹರೂಪಿಣೀ ।
ಗುಹಪ್ರೀತಾ ಗಣೇಟ್ಪ್ರೀತಾ ಕಾಮಪ್ರೀತಾ ಗುಹಸ್ಥಿತಾ ॥ 62 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ರೌದ್ರೀ ನೀಲಾಗತಿರಲೋಲುಪಾ ।
ಚಾಮುಂಡಾ ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಚ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ನಿರನ್ತರಮ್ ॥ 63 ॥

ಶ್ರಾವಣೀ ಶ್ರಮಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸಂಸಾರಭ್ರಮನಾಶಿನೀ ।
ಸಂಸಾರಫಲಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸಂಸಾರಮತಿರುಚ್ಚಗಾ ॥ 64 ॥

ಉಚ್ಚಾಸನಸಮಾರೂಢಾ ವಿಮಾನವರಗಾಮಿನೀ ।
ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಮಾನಘ್ನೀ ಪಾಶಘ್ನೀ ಕಾಲನಾಶಿನೀ ॥ 65 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮಭ್ರಾನ್ತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಚೇತನಾ ಚಾಪಿನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವ್ಯಾಭವ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 66 ॥

ಸಿಂಹಾಸನಸುಖಾವಿಷ್ಟಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕಾ ।
ವಣಿಕ್ಕನ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮಕರೀ ಮುಕುಟೇಶಾವನಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 67 ॥

ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾ ಚ ಪುರಾಣಜ್ಞಾ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾ ವೇದವಾದನೀ ।
ವೇದವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಹಿಂಗುಲಾ ಕಾಲಶಾಲಿನೀ ॥ 68 ॥

ಇತಿಹಾಸಾರ್ಥವಿದ್ಧರ್ಮ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಹನ್ತ್ರೀ ಶಿಶುಪ್ರಿಯಾ ।
ಸ್ತನ್ಯದಾ ಸ್ತನ್ಯಧಾರಾ ಚ ವನಸ್ಥಾ ಪಾರ್ವತೀಶಿವಾ ॥ 69 ॥

ಮೇನಾ ಮೈನಾಕಭಗಿನೀ ಸುರಭಿರ್ಜಲಭುಕ್ತಡಿತ್ ।
ಸರ್ವಬೀಜಾನ್ತರಸ್ಥಾತ್ರೀ ಸಕಲಾಗಮದೇವತಾ ॥ 70 ॥

ಸ್ಥಲಸ್ಥಲಾ ಜಲಸ್ಥಾ ಚ ವನಸ್ಥಾ ವನದೇವತಾ ।
ಕ್ಷಯಹನ್ತ್ರೀ ನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ನಿರಾತಂಕಾಮರಪ್ರಿಯಾ ॥ 71 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿರೂಪಾ ಚ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಧಾರಿಣೀ ।
ಸಮಾಧಿಃ ಪುಣ್ಯಧಿಃ ಪುಣ್ಯಾ ಪಾಪಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶಿನೀ ॥ 72 ॥

ದೃಶ್ಯಾ ದೃಗ್ವಿಷಯಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಶಮಸ್ಥಿತಾ ।
ವಿರಥಾ ರಥನಿಷ್ಠಾ ಚ ವರೂಥರಥಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 73 ॥

ಮಧುಕೈಟಭಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವದೇವಶರೀರಭೃತ್ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ನೃಪವಶ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 74 ॥

ಸಾಂಖ್ಯವಿದ್ಯಾ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾ ಯೋಗವಿದ್ಯಾ ರವಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ಬಲಿಶಕ್ತಿರ್ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 75 ॥

ಮಹಿಷಾಸುರನಿರ್ಣಾಶೀ ದೈತ್ಯಸೈನ್ಯಪರಾನ್ತಕೃತ್ ।
ಡಮಡ್ಡಮರುಡಾಂಕಾರಾ ವೀರಶ್ರೀರ್ಜನದೇವತಾ ॥ 76 ॥

ಉದ್ಗೀಥೋದ್ಗೀಥಮರ್ಯಾದಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿನೀ ।
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೀರಕಾನ್ತಾ ಶಿವದೂತೀ ಸನಾತನೀ ॥ 77 ॥

ಶಕ್ರಾದಿಸಂಸ್ತುತಾ ಹೃಷ್ಟಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರೈಕರೂಪಾ ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಾವಲಿಮೋಹಿನೀ ॥ 78 ॥

ಧೂಮ್ರಲೋಚನನಿರ್ನಾಶಾಹಂಕಾರೋದ್ಗಾರಭಾಷಿಣೀ ।
ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಧಾಮೂರ್ತಿಃ ತ್ರಿಲೋಕಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 79 ॥

ಭವಾನೀ ದಶಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಪಂಚಮೂರ್ತಿರ್ಜಯನ್ತಿಕಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಅನೇಕೈಕಾದಶಾಕೃತಿಃ ॥ 80 ॥

ಏಕಚಕ್ಷುರನನ್ತಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಪಾಲಿನೀ ।
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾದ್ಯಾ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ 81 ॥

ಸೋಽಹಂ ಹಂಸಾವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾ ನಿರಾಕೃತಿಃ ।
ಯಮಘಂಟಾಮೃತಕಲಾ ಜಯಘಂಟಾ ಜಯಧ್ವನಿಃ ॥ 82 ॥

ಪಾಂಚಜನ್ಯಸ್ಫುರಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಹನುಮಚ್ಛಕ್ತಿರಾಸ್ತಿಕಾ ।
ಶೀಲಾತರಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ರಾಮಶಕ್ತಿರ್ವಿರಾಟ್ತನುಃ ॥ 83 ॥

ಲಂಕಾಪ್ರಜ್ವಲನಾ ವೇಲಾ ಸಾಗರಕ್ರಮಣಕ್ರಮಾತ್ ।
ನರನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಿರ್ಲೋಕನೀತಿರಘೌಘಕೃತ್ ॥ 84 ॥

ವಿಪಾಶಾ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಬಾಹುಸ್ತ್ರಿಲಿಂಗಿಕಾ ।
ಪ್ರಾಚೀ ಪ್ರತೀಚೀ ವಿದಿಶಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಕಾ ॥ 85 ॥

ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ।
ಅಜ್ಞಾನನಾಶಿನೀ ಬುದ್ಧಿಸ್ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾ ಸುಚೇತನಾ ॥ 86 ॥

ಪ್ರಕಾಶಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ ಚ ದ್ವಯಾದ್ವಯವರ್ಜಿತಾ ।
ಅಸದ್ರೂಪಾ ಚ ಸದ್ರೂಪಾ ಸದಸದ್ರೂಪಶಾಲಿನೀ ॥ 87 ॥

ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಗೌರೀ ವೃಷಗಾ ವೃಷವಾಹನಾ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿವಿಗ್ರಹಾ ॥ 88 ॥

ವಿಷಮೇಕ್ಷಣದುರ್ಧರ್ಷಾ ಲಂಕಾದಾಹಕರೀ ದಿತಿಃ ।
ವೈಕುಂಠವಿಲಸನ್ಮೂರ್ತಿಃ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾನಿಲಾ ॥ 89 ॥

ನಮೋಮೂರ್ತಿಸ್ತಮೋಮೂರ್ತಿಸ್ತೇಜೋಮೂರ್ತಿರಮೇಯಧೀಃ ।
ಸೂರ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಯಜಮಾನಶರೀರಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಆಪ್ಯಮೂರ್ತಿರಿಲಾಮೂರ್ತಿಃ ನರನಾರಾಯಣಾಕೃತಿಃ ।
ವಿಷಯಾಜ್ಞಾನಭಿನ್ನಾ ಚ ವಿಷಯಾಜ್ಞಾನನಿರ್ವೃತಿಃ ॥ 91 ॥

ಸುಖವಿತ್ಸುಖಿನೀ ಸೌಖ್ಯಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ ।
ಸ್ರುಕ್ ಸ್ರುವಾ ಚ ವಸೋರ್ಧಾರಾ ಯಾಗಶಕ್ತಿರಶಕ್ತಿಹೃತ್ ॥ 92 ॥

ಯಜ್ಞಕೃತ್ ಪ್ರಾಕೃತಿರ್ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞರಾಗವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೀ ಯಜ್ಞಭಾಗಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರದಾಯಿನೀ ॥ 93 ॥

ವ್ಯಾಪಿನೀ ದಶದಿಗ್ಬಾಹುರ್ದಿಗನ್ತಾ ಬಲಿದಾಯಿನೀ ।
ಕೃಪಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಸ್ವಂಗಾ ಶತಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದೇವತಾ ॥ 94 ॥

ಕಾಮಚಾರಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಾ ಕಾಮಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ।
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೇದವಿದ್ಯಾ ಚ ವೈದ್ಯಮಾತಾಮಹೌಷಧಿಃ ॥ 95 ॥

ಮಹೌಷಧಿರಸಪ್ರೀತಾ ವಿಕರಾಲಾ ಕಲಾತಿಗಾ ।
ಮೇಘಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಃ ಸುವೃಷ್ಟಿಃ ಶಿವಶರ್ಮದಾ ॥ 96 ॥

ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರವದನಾ ರುದ್ರಪೂಜ್ಯಾನ್ನಪೂರ್ಣಿಕಾ ।
ಅನ್ನದಾನರಸಾನ್ನಾದ್ಯಾ ತೃಪ್ತಿದಾ ಭೋಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 97 ॥

ಕರ್ಮಪಾಶಪ್ರದಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ಪಾಕಶಕ್ತಿಃ ಪಚಿಕ್ರಿಯಾ ।
ಸುಪಕ್ವಫಲದಾ ವಾಂಛಾ ವಾಂಛಾಧಿಕಫಲಪ್ರದಾ ॥ 98 ॥

ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಮಯೀ ಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಚರಾಚರವಿಭಾವಿನೀ ॥ 99 ॥

ಚರಾಚರಗತಿರ್ಜೈತ್ರೀ ಲಕ್ಷಾಲಕ್ಷೇಶ್ವರಾರ್ದ್ಧಹೃತ್ ।
ಗುಹಶಕ್ತಿರ್ಗಣೇಟ್ ಶಕ್ತಿರ್ನಾರಸಿಂಹೀ ಸಹಸ್ರದೃಕ್ ॥ 100 ॥

ಸರ್ಪಮಾಲೋತ್ತರೀಯಾ ಚ ಸರ್ಪ ಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾ ।
ವಾರಾಹೀ ಚ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಕೂರ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಶುಭಾಲಯಾ ॥ 101 ॥

ಶೇಷರೂಪಾ ಶೇಷಶಕ್ತಿಃ ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಶಾಯಿನೀ ।
ವರಾಹದಂಷ್ಟ್ರಾ ವಲಿಧಿಃ ಕಾಮಧೀಃ ಕಾಮಮೋಹಿನೀ ॥ 102 ॥

ಮಾಯಿನೀ ಚಿತ್ತಸದನಾ ಕಾಮಿಕಾಮಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣನಾಶಿನೀ ॥ 103 ॥

ನಾದರೂಪಾ ಬಿನ್ದುರೂಪಾ ಕೃತಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ।
ಧ್ರುವಶಕ್ತಿಃ ಧ್ರುವಾರೋಹಾ ಧ್ರುವಾಟೋಪಾ ಧ್ರುವಾರ್ಥದಾ ॥ 104 ॥

ಧ್ರುವಾಕಾರಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾಢ್ಯಾ ಧ್ರುವಾಚಾರಾ ಧ್ರುವಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಧ್ರುವಾಧ್ರುವಮಯೀ ಧ್ರೌವ್ಯಾ ಚಿದ್ರೂಪಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಹೃದ್ರೂಪಾ ಬಗಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ಕುಧೀಹರಾ ।
ಪವಿತ್ರದೃಷ್ಟಿಃ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕಾರಿಣೀ ಋಷಿವತ್ಸಲಾ ॥ 106 ॥

ಶಿಶೂತ್ಸಂಗಧರಾಸಂಗಾ ಸಂಗರಾಗಪ್ರವರ್ಧಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಗಾ ಸಂಗಬಹುಲಾ ಚತುರಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ॥ 107 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಣಪರಿಷ್ವಂಗಾ ಚತುರ್ವರ್ಣಬಹಿಸ್ಥಿತಾ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾ ರಾಗವತೀ ರಾಗಿಮಾನಸಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 108 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ರಾಜದುಹಿತಾ ವೈಶ್ಯಾ ಶೂದ್ರಾ ಪರಾಸುರಾ ।
ಗೃಹಾಶ್ರಮಸಮಾಸೀನಾ ಗೃಹಧರ್ಮನಿರೂಪಿಣೀ ॥ 109 ॥

ಗೃಹಧರ್ಮಾ ವಿಷಾದಘ್ನೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನಿಷೇವಿಣೀ ।
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾ ಚ ಯತಿಧರ್ಮಾ ಸ್ಫುರತ್ತನುಃ ॥ 110 ॥

ಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ಪ್ರಲಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಖೇಲಕೃತ್ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಛಾಯಾಶಕ್ತಿರಪೂರ್ವಕೃತ್ ॥ 111 ॥

ನಾನಾವಾದವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ನಾನಾವಾದನಿರಂಗತಾ ।
ಶೂನ್ಯವಾದನಿರಾಕಾರಾ ಧರ್ಮವಾದನಿರೂಪಿಣೀ ॥ 112 ॥

ನವಚಂಡೀ ಕ್ರಿಯಾಹೇತುಃ ಸಂಕಲ್ಪಾಕಲ್ಪನಾತಿಗಾ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ವಿಕಲ್ಪಾದ್ಯಾ ಸಂಕಲ್ಪಾಕಲ್ಪಭೂರುಹಾ ॥ 113 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಘ್ನೀ ಚ ಸ್ಥಿತಿಘ್ನೀ ಚ ವಿನಾಶಘ್ನೀ ತ್ರಿರೂಪಭೃತ್ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾ ದ್ವಾರಕಾ ಕಾಶೀ ಮಥುರಾ ಕಾಂಚ್ಯವನ್ತಿಕಾ ॥ 114 ॥

ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕಮಾರ್ತಂಡೀ ಪಾಂಚಾಲೀ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ।
ಶಮನಿಯಮಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಜಯಧ್ವಜಾ ॥ 115 ॥

ಮುಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲಿನೀ ಭುಕ್ತಿರ್ವಿಷದೃಷ್ಟಿಃ ಸಮೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕೃಪೇಕ್ಷಣಾ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಾಂಗೀ ಕೃಪಾರ್ಚಿತಾ ಕೃಪಾಶ್ರುತಿಃ ॥ 116 ॥

ಮಹಾಪುರಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಮಹಾಪುರಕೃತಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪನಾನನ್ತಾ ಪ್ರಪಂಜಕಲನಾತಿಗಾ ॥ 117 ॥

ಸಾಮ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಃ ಕೃತಸೃಷ್ಟಿರ್ಹೃತಾಖಿಲಾ ।
ವೇಣುಪುಣ್ಯಪರೀಪಾಕಾಽಯೋನಿಜಾ ವಹ್ನಿಸಮ್ಭವಾ ॥ 118 ॥

ಮಹಾಪುರಸುಖಾಸೀನಾ ಡಮಡ್ಡಮರುದರ್ಪಿತಾ ।
ಮಹಾಪುರಮಹಾದೇವೀ ಡಮರುಪ್ರೀತಿವಲ್ಗಿತಾ ॥ 119 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಪಿತೃಶಕ್ತಿರ್ಹ್ಯಾಲಸಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಚ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾ ತ್ರಿಪುರಾ ವೀರವನ್ದಿತಾ ॥ 120 ॥

ಯಮಾಮ್ಬಾ ತ್ರಿಗುಣಾನನ್ದಾ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನೀ ।
ವಡವಾ ಸದಯಾ ಭೂಸ್ಥಾ ಶಾಕ್ತಸರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 121 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿ ದೇವಜನನೀ ಏಲಾಮ್ಬಾ ಕೋಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕುಮ್ಭದರ್ಪಹರಾ ದೋಲಾ ದೋಲಾಕ್ರೀಡನಲಾಲಸಾ ॥ 122 ॥

ಶೀತಲಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಚ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಮಾತಂಗೀ ವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಪ್ರೇತಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ॥ 123 ॥

ಗರುತ್ಮತ್ಗಮನಾನೀಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಷಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧಿಃ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾ ಚ ನೀಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಾ ॥ 124 ॥

ರುಕ್ಮಾ ಶಂಕರಜನನೀ ಕರ್ಮನಾಶಾ ಚ ಶಾಮ್ಭವೀ ।
ತ್ರಿಗಾ ವಾಮನಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಭೂಸುರಾ ॥ 125 ॥

ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚ ವರ್ಣಾ ಚ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ದಾರುಣಾ ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಭ್ರಮಾದಿಗಣರೂಪಿಣೀ ॥ 126 ॥

ದೀಪಿಕಾ ಕ್ರೀಡವರದಾ ಮೋಹಿನೀ ಗರಲಾಶನಾ ।
ಕಪರ್ದಾರ್ಚಿತಸರ್ವಾಂಗೀ ಕಪರ್ದಾಭರಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 127 ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಭೈರವೀವಿಘ್ನಾ ಪೀತಾಪೀತಾಮ್ಬರಪ್ರಭುಃ ।
ದಶವಕ್ತ್ರಾನವದ್ಯಾಂಗೀ ತ್ರಿಂಶಲ್ಲೋಚನಭೂಷಿತಾ ॥ 128 ॥

ದಶಾಂಘ್ರಿರ್ದಶದೋರ್ದಂಡಾ ಸ್ಫುರದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾತಿಭೀಷಣಾ ।
ಕರ್ಪೂರಕಾನ್ತಿವದನಾ ನೀಲಬಾಹುರನುತ್ತಮಾ ॥ 129 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗೇಯಾ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಾ ಕಾಮವಿಗ್ರಹಾ ।
ಷಡ್ಬೀಜಾ ನವಬೀಜಾ ಚ ನವಾಕ್ಷರತನುಃ ಖಗಾ ॥ 130 ॥

ದಶಾರ್ಣಾ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾಢ್ಯಾ ಷೋಡಶಾರ್ಣಾವಿಬೀಜಗಾ ।
ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಜಯ್ಯಾ ಸರ್ವಬೀಜೈಕದೇವತಾ ॥ 131 ॥

ಜಪಮಾಲಾ ಚ ಜಯದಾ ಜಪವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೀ ।
ಜಪಕರ್ತ್ರೀ ಜಪಸ್ತೋತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ॥ 132 ॥

ಮನ್ತ್ರಾವರಣರೂಪೈಕಾ ಯನ್ತ್ರಾವರಣದೇವತಾ ।
ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ಶಮೀ ಯಜ್ಞಾಂಗದೇವತಾ ॥ 133 ॥

ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧಿಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಪದಪ್ರದಾ ।
ರೇಣುವಶಾವತಾರಾಢ್ಯಾ ಮಹಿಷಾನ್ತಕರೀ ಸಮಿತ್ ॥ 134 ॥

ಋಗ್ವೇದಾ ಚ ಯಜುರ್ವೇದಾ ಸಾಮವೇದಾ ತ್ರಯೀಪರಾ ।
ಅಭಿಚಾರಪ್ರಿಯಾಥರ್ವಾ ಪಂಚತನ್ತ್ರಾಧಿದೇವತಾ ॥ 135 ॥

ಅಭಿಚಾರಕ್ರಿಯಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಮನ್ತ್ರಾಧಿದೇವತಾ ।
ಅಭಿಚಾರೋಪಶಮನೀ ಸರ್ವಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 136 ॥

ಅಥರ್ವಪಾಠಸಮ್ಪನ್ನಾ ಲೇಖನೀ ಲೇಖಕಸ್ಥಿತಾ ।
ಭೂಮಲೇಖ್ಯಾ ವರ್ಣಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 137 ॥

ಕೀರ್ತಿಕಾಮಾ ಕಲಾಕಾಮಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಶೂಲೇಶ್ವರೀ ಕುಶೂಲಘ್ನೀ ಚಿನ್ತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೀ ॥ 138 ॥

ಚಿನ್ತಾದಿದೇವತಾ ಭೂತನಾಯಕಾ ನಲಕೂಬರೀ ।
ಕರಾಲೀತ್ಯೂರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚ ಶ್ರೀಧರೀ ಚ ವಿನಾಯಕೀ ॥ 139 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ಕೌವೇರೀ ಪದ್ಮಾವತ್ಯಭಿಧಾಗತಿಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಚ ಕೌವೇರೀ ವಿಜಯಾ ಮೇಘವಾಹನಾ ॥ 140 ॥

ಮಹಾಬಲಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಿನೀ ಶಾಂಕರೀ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಹಸ್ರಭುಜನಿಗ್ರಹಾ ॥ 141 ॥

ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾಕರೀ ಭಾಷಾ ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಲಕಾಪುರಸಂಸ್ಥಾನಾ ಮೃಡಾನೀ ವಿನ್ಧ್ಯನಿಶ್ಚಲಾ ॥ 142 ॥

ಹಿಮಾಚಲಕೃತಕ್ರೀಡಾ ಪೀಡಾಪಾಪನಿವಾರಿಣೀ ।
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಕ್ಷರಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ಭಾರತೀ ಧೃತಿಃ ॥ 143 ॥

ವೇದಮಾತಾ ವೇದಗರ್ಭಾ ಕೌಶಿಕೀ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾ ಸ್ವರಾ ।
ಅಮ್ಬಾಲಿಕಾ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷ್ಣಾ ಧೂಮ್ರಾ ರೌದ್ರಾ ದುರತ್ಯಯಾ ॥ 144 ॥

ಪಾನಪಾತ್ರಕರಾ ಜಾತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಾರ್ತಾ ಚಿತಾಸ್ಥಿತಾ ।
ದುರ್ಗಾಣೀ ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಾವೃತಿಃ ಸೋಮಾವತಂಸಿನೀ ॥ 145 ॥

ಶರಣ್ಯಾರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾಪರಾ ಸಾರಾ ಜ್ಯೋಸ್ಲಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ
ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಛಾಯಾ ತುಷ್ಟಿಶ್ಚ ತಾಮಸೀ ॥ 146 ॥

ತೃಷ್ಣಾ ವಾಗ್ಧೀಶ್ಚ ನದ್ಧಾ ಚ ಗದಿನೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಲಜ್ಜಾ ಸಹಸ್ರನಯನಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 147 ॥

ಭೀಮಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀ ನವದುರ್ಗಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಮೇಘಾಷ್ಟಾದಶ ದೋರ್ದಂಡಾ ದುರ್ಗಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ರತಿಃ ॥ 148 ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದೋರುರ್ಭ್ರಾಮರೀ ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಚ ಮಹಾಮಾರೀ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಾ ॥ 149 ॥

ಸಪ್ತಾಧಿಸಂಶ್ರಯಾ ಸತ್ತಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಬ್ಧಿಮೇಖಲಾ ।
ಸೂರ್ಯದೀಪ್ತಿರ್ವಜ್ರಪಂಕ್ತಿಃ ಪಾನೋನ್ಮತ್ತಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿರನನ್ತಗುಣನಾಮಧೀಃ ॥ 151 ॥

ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣನಿಲಯಾ ಶಾರದಾ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಿಕಾ ಸುಧಾ ॥ 152 ॥

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ —

ದಿವ್ಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ರೇಣುಕಾಯಾ ಮಯೇರಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಮನೇನ ಭಜ ಷಣ್ಮುಖ ॥ 153 ॥ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಂ ಅನೇನ

ಭುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತಿಶ್ಚಾಪಿ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ।
ಜಯಪ್ರದೋ ವಿಶೇಷೇಣ ನಾನೇನ ಸದೃಶೋ ಮನುಃ ॥ 154 ॥

ಪುರಶ್ಚರಣಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ಸಹಸ್ರಂ ನವಕಂ ಶುಭಮ್ ।
ವಿಜಯಾರ್ಥಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಪ್ರಯೋಗಂ ಸಾಧಯೇತ್ತತಃ ॥ 155 ॥

ಹಸ್ತಯೋರ್ಭಾಜನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಸಾದಂ ಯಾಚಯೇನ್ಮುಹುಃ ।
ಲಬ್ಧಪ್ರಸಾದೋ ಭಕ್ತೇಭ್ಯಶ್ಚಿನ್ತಯೇಧೃದಿ ರೇಣುಕಾಮ್ ॥ 156 ॥ ಚಿನ್ತಯೇತ್ ಹೃದಿ

ಭಕ್ತಿತೋ ಯೋಗಿನೀವೃನ್ದಂ ಪೂಜಯೇತ್ತೋಷಯೇನ್ಮುದಾ ।
ತತ್ಪಾತ್ರಂ ಪೂರಯೇದನ್ನೈಃ ಪೂಜಯಿತ್ವೋಪಚಾರಕೈಃ ॥ 157 ॥

ಶೃಂಗಿನಾದಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದುದಯಾಶಿಷಮ್ ।
ಸರ್ವೇಭ್ಯಶ್ಚಾಶಿಷೋ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭುಂಜೀತ ಸಹಬಾನ್ಧವೈಃ ॥ 158 ॥

ನಾನಾಜಾತಿಭವಾನ್ಭಕ್ತಾನ್ ಪ್ರೀಯತಾಂ ರೇಣುಕೇತಿ ಚ ।
ಉತ್ಸರ್ಗಾದಿಪ್ರಸಾದೇನ ತೋಷಯೇಚ್ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ॥ 159 ॥

ದೀಪಕಾಡಮರುಧ್ವಾನೈರುದಯೋದ್ದಾಮಕೀರ್ತನೈಃ ।
ಗೋದೋಹಸಮಯೇ ಕುರ್ಯಾದ್ಗೋದೋಹಜಮಹೋತ್ಸವಮ್ ॥ 160 ॥

ಜಗದಮ್ಬಾಮಯಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸಕಲಂ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಮ್ ।
ದೀಪಿಕಾಡಮರೂತ್ಸಾಹಂ ಭಕ್ತೈಃ ಸಹ ನಿಶಾಂ ನಯೇತ್ ॥ 161 ॥

ಅವರ್ಷಣೇ ಧರಾಕಮ್ಪೇ ಸಂಕ್ಷೋಭೇ ಸಾಗರಸ್ಯ ಚ ।
ಆವರ್ತನಸಹಸ್ರೇಣ ನಿಶ್ಚಿತೇ ಜಾಯತೇ ಶುಭಮ್ ॥ 162 ॥

ದುಷ್ಟೋತ್ಪಾತೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಕಟೇ ದುರತಿಕ್ರಮೇ ।
ಅಯುತಾವರ್ತನಾನ್ನೂನಮಸಾಧ್ಯಮಪಿ ಸಾಧಯೇತ್ ॥ 163 ॥

ನಿಶೀಥೇ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ಜಗದಮ್ಬಾಲಯೇ ಶುಚಿಃ ।
ನವರಾತ್ರಂ ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನವವಾರಕಮ್ ॥ 164 ॥

ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜನಂ ಹೋಮಂ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಕುರುತೇ ವ್ರತೀ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಮೈ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 165 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ನಿಯತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಷಣ್ಮಾಸಂ ವ್ರತವಾನ್ ಶುಚಿಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾರ್ಣವಮುತ್ತೀರ್ಯ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 166 ॥

ವಿಶೇಷಸಾಧನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಂ ಪುನಃ ಸುಧೀಃ ।
ಸಾಧಯೇತ್ಸಕಲಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಸತ್ವರಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 167 ॥

ಪುಷ್ಪಾಜ್ಯಪಾಯಸತಿಲೈರ್ಹರಿದ್ರಾಮಧುಚನ್ದನೈಃ ।
ನಾನಾಪರಿಮಲದ್ರವ್ಯೈರ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಯಜೇನ್ಮುದಾ ॥ 168 ॥

ಇದಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಲಭತೇಽಭೀಷ್ಟಂ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ ॥ 169 ॥

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇಽಥವಾ ಕೃಷ್ಣೇ ಭೂತಾಧಃ ಷಷ್ಠಿಕಾದಿನಾತ್ ।
ಸಾಧಕಃ ಸಾಂಗವಿಧಿನಾ ಸಾಧಯೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರವಿತ್ ॥ 170 ॥

ಇಷೇ ಶುಕ್ಲನವಮ್ಯನ್ತಮಾರಭ್ಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಥಿಮ್ ।
ನವರಾತ್ರೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಕಲಶಂ ಪೂಜಯೇನ್ಮುದಾ ॥ 171 ॥

ಸಂಕಟೇ ಸತ್ವರೇ ಕೃತ್ಯೇ ವಿಧಿನಾವರ್ತಯೇತ್ ಸ್ಥಿತಿಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ವಾಂಛಿತಂ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 172 ॥

ಘೃತದ್ವೀಪದ್ವಯಂ ಕೃತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಭಾಗಯೋಃ ।
ನಾನಾಭೋಗೋಪಚಾರೈಶ್ಚ ತೋಷಯೇಜ್ಜಗದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥ 173 ॥

ಕುಂಕುಮಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಚನ್ದನಾಭಿರರ್ಚಯೇತ್ ।
ಕುಮಾರೀಂ ಪೂಜಯೇತ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಶ್ಚ ಸುವಾಸಿನೀಮ್ ॥ 174 ॥

ಷಡ್ರಸೈಃ ಸ್ವಾದು ಪಕ್ವಾನ್ನೈರ್ಭೋಜಯೇಚ್ಚ ಚತುರ್ವಿಧೈಃ ।
ಶಕ್ತಿತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದದ್ಯಾದ್ವಾಸೋಧಾನ್ಯಂ ಗವಾದಿಕಮ್ ॥ 175 ॥

ವಿತ್ತಶಾಠ್ಯಂ ನ ಕುರ್ವೀತ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಮೃದ್ಧಯೇ ।
ಪ್ರಣಮೇತ್ ಪ್ರಣಮೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತಾಮುದಯೋಸ್ತ್ವತಿಃ ॥ 176 ॥

ಭೂಷಿತೋ ಮಂಗಲಸ್ನಾನೈಃ ಸ್ವಾಲೇಪ್ಯಾಮ್ಬರಮಾಲ್ಯವಾನ್ ।
ವಿಭೂಷ್ಯಾಂಗಂ ಕಪರ್ದೈಶ್ಚ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಘೃತದೀಪಿಕಾಮ್ ॥ 177 ॥

ಯದ್ಯದಾರಭ್ಯತೇ ಕಾರ್ಯಂ ತದಾದೌ ಚ ಸಮಾಪನೇ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಮ್ಬಾಂ ಕುಮಾರೀಂಶ್ಚ ಪೂಜಯೇಜ್ಜಪಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 178 ॥

ಭೂತಾಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚ ಭೌಮೇ ಚ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 179 ॥

ಭೂತಾ ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾ ವೈರಿಣೋ ದಸ್ಯವೋಪಿ ಚ ।
ಪಠ್ಯತೇಽನುದಿನಂ ಯತ್ರ ತದ್ಗೃಹಂ ನ ವಿಶನ್ತಿ ಚ ॥ 180 ॥

ಅಬ್ಧಿಸಂಚರಣೇ ಪೋತೇ ಲಂಘನೇ ಗಿರಿರೋಹಣೇ ।
ಚಿತ್ತಕ್ಷೋಭೇ ಪ್ರಸಾದೇ ಚ ವಿಷಾದೇ ವಾ ಪಠೇದಿದಮ್ ॥ 181 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನೇ ಮಾರ್ಗೇ ವಿಡ್ವರೇ ಕಲಹಾಗಮೇ ।
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದೇತತ್ ಸರ್ವಮಾಂಗಲಿಕಾಗಮೇ ॥ 182 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮೋ ವಾ ಸಕಾಮೋ ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಂ ಯತಃ ।
ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಃ ಪಠೇದೇತದಿತರಃ ಪಾಠಯೇತ್ ಸದಾ ॥ 183 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಲಭತೇ ನಾರೀ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ವರಮ್ ।
ಮೃತವತ್ಸಾ ಲಭೇತ್ಪುಣ್ಯಮಾಯುಷ್ಮತ್ಸನ್ತತಿಂ ಶುಭಾಮ್ ॥ 184 ॥

ಅಸೂತಿರ್ಲಭತೇ ಸೂತಿಂ ಸುಸೂತಿಂ ಕಷ್ಟಸೂತಿಕಾ ।
ಉದಾಸೀನಾ ಲಭೇತ್ಪ್ರೀತಿಂ ಪತಿಬಾಲಪ್ರಿಯಂಕರೀ ॥ 185 ॥

ನ ವೈಧವ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸಪತ್ನೀಂ ಲಭೇತ್ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಸುರೂಪಾ ಸುಭಗಾ ಧನ್ಯಾ ವಿರಹಂ ನಾಪ್ನುಯಾತ್ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 186 ॥

ಚ್ಯವದ್ಗರ್ಭವತೀ ಯಾ ಚ ದೃಢಗರ್ಭವತೀ ಭವೇತ್ ।
ವಿತ್ತಾಪತ್ಯಪರೀವಾರಾ ಪತಿಮಂಡಿತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 187 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠ್ಯತೇ ಯತ್ರ ವೇಶ್ಮನಿ ।
ಗ್ರಹಾಃ ಕಾಲಗ್ರಹಾಃ ಪೀಡಾಂ ನೈವ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ॥ 188 ॥

ಯದ್ಗೃಹೇ ಪೂಜಿತಂ ಹ್ಯೇತತ್ ಪುಸ್ತಕಂ ವಾ ಸುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಶಕ್ತಿತೋ ಹವನಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ವಿಘ್ನಸ್ತತ್ರ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 189 ॥

ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ರಾವಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗರ್ಭದೋಷಾನ್ನಿವರ್ತತೇ ।
ಸೂತಿಕಾಯತನೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸೂತಿಕಾಬಾಲಸೌಖ್ಯದಮ್ ॥ 190 ॥

ಸರ್ವಂ ಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಪಠೇತ್ ।
ಶ್ರಾವಯೇತ್ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಲಭತೇ ಜಯಮ್ ॥ 191 ॥

ಪುಸ್ತಕಾನಿ ಪ್ರದೇಯಾನಿ ವಿಪ್ರೇಭ್ಯೋ ನವಭಕ್ತಿತಃ ।
ಸೋಪಚಾರಾಣಿ ವಿಧಿನಾ ರೇಣುಕಾ ತುಷ್ಟಿಹೇತವೇ ॥ 192 ॥

ಪುತ್ರಕಾಮೀ ಶುಭಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ವಿಪುಲಂ ಧನಮ್ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಕುಲಶೀಲಾದಿಮಂಡಿತಾಮ್ ॥ 193 ॥

ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಕವಿತ್ವಂ ಕವಿತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾತಿಶಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸಮರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಧಾರಣೇ ॥ 194 ॥

ಮುಚ್ಯತೇ ನಿಗಡಾಬದ್ಧಃ ಸ್ಖಲದ್ಗೀಃ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಕಾಮುಕಃ ಕಾಮಮಾಪ್ನೋತಿ ಭೂಪಾಲಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ 195 ॥

ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರರಹಿತೋ ಜ್ವರರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ರೋಗೀ ರೋಗವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶತ್ರುಸಂಘಾಜ್ಜಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 196 ॥

ಶೀತಲೋ ಜಾಯತೇ ವಹ್ನಿರ್ವಿಷಂ ಸ್ಯಾದಮೃತೋಪಮಮ್ ।
ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 197 ॥

ಅನ್ಧೋ ದೃಷ್ಟಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಬಧಿರಃ ಶ್ರುತಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಮೂಕೋ ವಾಚಾಲತಾಮೇತಿ ರೇಣುಕಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 198 ॥

ರೇಣುಕೇತ್ಯೇಕನಾಮೇದಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ಫಲಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಸಮರ್ಥೋ ವಕ್ತುಮಸ್ತಿ ಕಃ ॥ 199 ॥

ರೇಣುಕಾಸ್ಮರಣಾನ್ನೂನಂ ವಿಷಂ ನಾಕ್ರಮೇತ್ ತನೌ ।
ಸರ್ವಪೀಡೋಪಶಾನ್ತಿಶ್ಚ ಸಕಲಾರ್ಥಸುಖೋದಯಃ ॥ 200 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರಿಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಸಾವಿತ್ರೀಸಹಿತೋ ವಿಧಿಃ ।
ಅಹಂ ಭವಾನೀಸಹಿತೋ ರೇಣುಕಾರ್ಚನತೋಽರ್ಚಿತಾ ॥ 201 ॥

ಸರ್ವಂ ಯಜ್ಞಫಲಂ ತಸ್ಯ ಪಾರಾಯಣಫಲಂ ತಥಾ ।
ಸಾಂಗಯೋಗಫಲಂ ತಸ್ಯ ರೇಣುಕಾ ಯೇನ ಪೂಜಿತಾ ॥ 202 ॥

ಉಚ್ಯತೇ ಬಾಹುಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಷಣ್ಮುಖ ।
ಸೇವ್ಯತೇ ರೇಣುಕಾ ಯೈಸ್ತೇ ಸೇವ್ಯನ್ತೇ ತ್ರಿದಶೈರಪಿ ॥ 203 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಮಾಯೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ರೇಣುಕಾಪ್ರಸ್ತಾವೇ
ರೇಣುಕಾಪ್ರಕೃತಿಭಾವೇ ಶಂಕರಷಣ್ಮುಖಸಂವಾದೇ
ಶಂಕರಪ್ರೋಕ್ತಂ ರೇಣುಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Renuka:

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top