Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Renuka Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరేణుకాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అథ శ్రీరేణుకాతన్త్రాన్తర్గతం శ్రీరేణుకాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

శ్రీ గణేశాయ నమః । శ్రీ రేణుకాయై నమః ।
గిరిపృష్ఠే సమాసీనం శఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ ।
ప్రణతః పరిపప్రచ్ఛ సంశయస్థః షడాననః ॥ ౧ ॥

స్కన్ద ఉవాచ —

తాత సర్వేశ్వరస్త్వం హి సర్వజ్ఞః సర్వభావనః ।
కథయస్వ ప్రసాదేన రహస్యం సకలార్థదమ్ ॥ ౨ ॥

విజయః సఙ్కటే ఘోరే నిర్విఘ్నం బలముత్కటమ్ ।
అన్యేఽపి వాఞ్ఛితార్థాశ్చ సిద్ధ్యన్త్యాశు వినా శ్రమమ్ ॥ ౩ ॥

శఙ్కర ఉవాచ —

సాధు పృష్టం మహాబాహో సంశయో మాస్తు మాస్తు తే ।
యదనుష్ఠానమాత్రేణ సర్వాన్కామానవాప్స్యసి ॥ ౪ ॥

కస్యచిన్నయదాఖ్యాతం తద్రహస్యం వదామ్యహమ్ ।
స్తోత్రం సహస్రనామాఖ్యం రేణుకాయాస్తు సిద్ధిదమ్ ॥ ౫ ॥

సద్యః ప్రత్యయకామస్త్వం శృణు షణ్ముఖ భక్తితః ।
సర్వదేవాశ్చ వేదాశ్చక్షీణవీర్యా యుగే యుగే ॥ ౬ ॥

అక్షీణఫలదాత్రీయం త్రిసత్యం మమ భాషితమ్ ।
సర్వదేవమయీ దేవీ రేణుకా కామదార్చితా ॥ ౭ ॥

పురదాహే మయా ధ్యాతా తథైవ గరలాశనే ।
విష్ణునా సాగరోన్మాథే బ్రహ్మణా సృష్టికర్మణి ॥ ౮ ॥

గోత్రభేదే మఘవతా జగతీ ధారణేఽహినా ।
కామేన శమ్బరవధే రత్యా తత్ప్రాప్తయే పునః ॥ ౯ ॥

గణాధీశేన సతతం విఘ్నవారణకర్మణి ।
కిం వత్స బహునోక్తేన హైమవత్యా మదాఖ్యయా ॥ ౧౦ ॥

ధ్యాత్వా సర్వార్థదా సా హి సర్వలోకైకసంశ్రయా ।
మహత్కార్యోద్యతైరన్యైర్బహుభిశ్చిన్తితా శివా ॥ ౧౧ ॥

ధర్మార్థకామమోక్షార్థమవాఙ్మనసగోచరా ।
తస్యా ఏవ ప్రసాదాత్తాం స్తౌమి నామావలిచ్ఛలాత్ ॥ ౧౨ ॥

ఋష్యాదికం చ సఙ్క్షేపాత్కథయామి షడానన ।
త్ర్యమ్బకశ్చ ఋషిః ప్రోక్తోఽనుష్టుప్ఛన్దః ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౩ ॥

ఏకవీరా మహామాయా రేణుకా దైవతం స్మృతమ్ ।
సర్వపాపక్షయద్వారా ప్రీత్యై దేవ్యా ముహుర్ముహుః ॥ ౧౪ ॥

సర్వాభీష్టఫలప్రాప్తౌ వినియోగ ఉదాహృతః ।
రేణుకా రామమాతేతి మహాపురనివాసినీ ॥ ౧౫ ॥

ఏకవీరా కాలరాత్రిరేకలా నామభిః క్రమాత్
అఙ్గుష్ఠాది కరన్యాసో హృదయాది షడఙ్గకమ్ ।
చతుర్థ్యన్తైర్నమోన్తైశ్చ ప్రణవాదిభిరాచరేత్ ॥ ౧౬ ॥

అస్య శ్రీ రేణుకా సహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య త్ర్యమ్బక ఋషిః
శ్రీరేణుకా దేవతా । అనుష్టుప్ఛన్దః । సర్వపాపక్షయద్వారా
శ్రీ జగదమ్బా రేణుకా ప్రీత్యర్థం సర్వాభీష్టఫలప్రాప్త్యర్థం
చ జపే వినియోగః ।
అథ న్యాసః – శ్రీరేణుకాయై నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం రామమాత్రే నమః తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం మహాపురవాసిన్యై నమః మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం ఏకవీరాయై నమః అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం ఏకలాయై నమః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఏవం హృదయాది- ఓం రేణుకాయై నమః హృదయాయ నమః ।
ఓం రామమాత్రే నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం మహాపురవాసిన్యై నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం ఏకవీరాయై నమః కవచాయ హుం ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం ఏకలాయై నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।

ధ్యానమ్ —

ధ్యాయేన్నిత్యమపూర్వవేషలలితాం కన్దర్పలావణ్యదాం
దేవీం దేవగణైరుపాస్యచరణాం కారుణ్యరత్నాకరామ్ ।
లీలావిగ్రహిణీం విరాజితభుజాం సచ్చన్ద్రహాసాదిభి-
ర్భక్తానన్దవిధాయినీం ప్రముదితాం నిత్యోత్సవాం రేణుకామ్ ॥ ౧౭ ॥

ఓం రేణుకా రామజననీ జమదగ్నిప్రియా సతీ ।
ఏకవీరా మహామాయా కాలరాత్రిః శివాత్మికా ॥ ౧౮ ॥

మహామోహా మహాదీప్తిః సిద్ధవిద్యా సరస్వతీ ।
యోగినీ చన్ద్రికాసిద్ధా సిద్ధలక్ష్మీః శివప్రియా ॥ ౧౯ ॥

కామదా కామజననీ మాతృకా మన్త్రసిద్ధిదా ।
మన్త్రసిద్ధిర్మహాలక్ష్మీ మాతృమణ్డలవల్లభా ॥ ౨౦ ॥

చన్ద్రికా చన్ద్రకాన్తిశ్చ సూర్యకాన్తిః శుచిస్మితా ।
యోగేశ్వరీ యోగనిద్రా యోగదాత్రీ ప్రభావతీ ॥ ౨౧ ॥

అనాద్యన్తస్వరూపా శ్రీః క్రోధరూపా మహాగతిః ।
మనఃశ్రుతిస్మృతిర్ఘ్రాణచక్షుస్త్వగ్రసనా రసా ॥ ౨౨ ॥

మాతృకా పతిరుత్క్రోశా చణ్డహాసా మహావరా ।
మహావీరా మహాశూరా మహాచాపా రథస్థితా ॥ ౨౩ ॥

బర్హిపత్రప్రియా తన్వీ బర్హిపత్రా చతుర్భుజా ।
నాదప్రియా నాదలుబ్ధా త్ర్యక్షరా మృతజీవనీ ॥ ౨౪ ॥

అమృతామృతపానేష్టా సిన్ధుపా పాత్రశాలినీ ।
చణ్డహాసధరా శూరా వీరా డమరుమాలినీ ॥ ౨౫ ॥

శిరోధరా పాత్రకరా వరదా వరవర్ణినీ ।
త్రిమూర్తిర్వేదజననీ వేదవిద్యా తపోనిధిః ॥ ౨౬ ॥

తపోయుక్తా తపోలక్ష్మీస్తపసః సిద్ధిదాపరా ।
లలితా సాత్వికీ శాన్తా రాజసీ రక్తదన్తికా ॥ ౨౭ ॥

ఏకలా రేణుతనయా కామాక్షీ సత్పరాయణా ।
ఐన్ద్రీ మాహేశ్వరీ బ్రాహ్మీ వైష్ణవీ వడవానలా ॥ ౨౮ ॥

కావేరీ ఘనదా యామ్యా యామ్యాగ్నేయీ తనుర్నిశా ।
ఈశానీ నైఋతిః సౌమ్యా మాహేన్ద్రీ వారుణీ సమా ॥ ౨౯ ॥

సర్వర్షిధ్యేయచరణా నృవారణా నరవల్లభా ।
భిల్లీవేషధరా భిల్లీవర్వరాలక మణ్డితా ॥ ౩౦ ॥

శృఙ్గీవాదన సురసా గుఞ్జాహార విభూషణా ।
మయూర పిచ్ఛాభరణా శ్యామా నీలామ్బరా శివా ॥ ౩౧ ॥

కాలికా రేణుదుహితా శివపూజ్యా ప్రియంవదా ।
సృష్టికృత్ స్థితికృత్క్రుద్ధా పృథ్వీ నారదసేవితా ॥ ౩౨ ॥

సంహారకారిణీన్ద్రాక్షీ రక్షోఘ్నీ చన్ద్రశేఖరా ।
హుం ఫట్ వౌషట్ వషడ్రూపా స్వధా స్వాహా నమో మనుః ॥ ౩౩ ॥

సుషుప్తిర్జాగ్రతిర్నిద్రా స్వప్నా తుర్యా చ చక్రిణీ ।
తారా మన్దోదరీ సీతాఽహల్యాఽరున్ధతికా దితిః ॥ ౩౪ ॥

భగీరథీ చ కావేరీ గౌతమీ నర్మదా మహీ ।
సరయూర్గౌతమీ భీమా త్రివేణీ గణ్డకీ సరీ ॥ ౩౫ ॥

మానసం చన్ద్రభాగా చ రేవా గఙ్గా చ వేదికా ।
హరిద్వారం మాతృపురం దత్తాత్రేయనివాసభూః ॥ ౩౬ ॥

మాతృస్థాదిసంస్థానా మాతృమణ్డలమణ్డితా ।
మాతృమణ్డలసమ్పూజ్యా మాతృమణ్డలమధ్యగా ॥ ౩౭ ॥

నానాస్థానావతారాద్యా నానాస్థానచరిత్రకృత్ ।
కమలా తులజాత్రేయీ కోహ్లాపురనివాసినీ ॥ ౩౮ ॥

మన్దాకినీ భోగవతీ దత్తాత్రేయానుసూయకా ।
షట్చక్రదేవతా పిఙ్గా జమదగ్నీశ్వరార్ద్ధహృత్ ॥ ౩౯ ॥

ఇడాఖ్యా చ సుషుమ్నాఖ్యా చన్ద్రసూర్యగతిర్వియత్ ।
చన్ద్రసూర్యసమాఖ్యాతా సర్వస్త్రీనిలయాధ్వనిః ॥ ౪౦ ॥

సమస్తవిద్యాతత్త్వజ్ఞా సర్వరూపా సుఖాశ్రయా ।
పుణ్యపాపేశ్వరీ కీర్తిర్భోక్త్రీ భోగప్రవర్తినీ ॥ ౪౧ ॥

జమదగ్న్యస్య జననీ కవిశక్తిః కవిత్వదా ।
హ్రీఙ్కారామ్బా తమోరూపా క్లీఙ్కారా కామదాయినీ ॥ ౪౨ ॥

వాక్ప్రదైఙ్కారరూపా చ ముక్తిదౌఙ్కారరూపిణీ ।
శ్రీఙ్కారాఖిలదానోక్తా సర్వబీజాత్మికాత్మభూః ॥ ౪౩ ॥

జమదగ్ని శివాఙ్కస్థా ధర్మార్థకామమోక్షదా ।
జమదగ్నిక్రోధహరా జమదగ్నివచఃకరీ ॥ ౪౪ ॥

జమదగ్నితమోహన్త్రీ జమదగ్నిసుఖైకభూః ।
జితవీరా వీరమాతా వీరభూర్వీరసేవితా ॥ ౪౫ ॥

వీరదీక్షాకరీ సౌర్యదీక్షితా సర్వమఙ్గలా ।
కాత్యాయనీ పరీవారా కాలకాలా కలానిధిః ॥ ౪౬ ॥

అష్టసిద్ధిప్రదా క్రూరా క్రూరగ్రహవినాశినీ ।
సాకారా చ నిరాకారాహఙ్కారాకారణా కృతిః ॥ ౪౭ ॥

సమ్మతా విషమఘ్నీ చ విషహన్త్రీ విషాశనా ।
వ్యాలాభరణసంహృష్టా వ్యాలమణ్డనమణ్డితా ॥ ౪౮ ॥

అణురూపా పరాణుశ్చ సద్రూపా చ మహాపరా ।
హ్రస్వా హ్రస్వపరా దీర్ఘా పరదీర్ఘా పరాత్పరా ॥ ౪౯ ॥

అద్వయాద్వయరూపా చ ప్రపఞ్చరహితా పృథుః ।
స్థూలసూక్ష్మా నిరీహా చ స్నేహాఞ్జనవివర్జితా ॥ ౫౦ ॥

బ్రహ్మసూతా మహానిద్రా యోగనిద్రా హరిస్తుతా ।
హిరణ్యగర్భరూపా చ పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౫౧ ॥

బ్రహ్మశక్తిర్బ్రహ్మవిద్యా విశ్వబీజా నిరఞ్జనా ।
అతులా కర్మరూపా చ శ్యామలా పరిఘాయుధా ॥ ౫౨ ॥

నారాయణీ విష్ణుశక్తిః అవాఙ్మనసగోచరా ।
ఘృతమారీ పుణ్యకరీ పుణ్యశక్తిరమామ్బికా ॥ ౫౩ ॥

రక్తబీజవధోద్రిక్తా రక్తచన్దనచర్చితా ।
సురక్తపుష్పాభరణా రక్తదంష్ట్రాభయప్రదా ॥ ౫౪ ॥

తీక్ష్ణరక్తనఖారక్తా నిశుమ్భప్రాణకృన్తినీ ।
శుమ్భప్రాణనిహన్త్రీ చ మహామృత్యువినాశినీ ॥ ౫౫ ॥

సర్వదేవమహాశక్తిర్మహాలక్ష్మీ సురస్తుతా ।
అష్టాదశభుజార్చ్యాంశా దశదోర్దణ్డమణ్డితా ॥ ౫౬ ॥

నిష్కలాష్టభుజా ధాత్రీ కల్పాతీతా మనోహరా ।
కల్పనా రహితార్చ్యాద్యా దారిద్ర్యవనదాహినీ ॥ ౫౭ ॥

కౌస్తుభా పారిజాతా చ హాహాదిరూపధారిణీ ।
తిలోత్తమాప్సరోరూపా నవనాగస్వరూపిణీ ॥ ౫౮ ॥

నిధిరూపా సమాధిస్థా ఖడ్గరూపా శవస్థితా ।
మహిషాసురదత్తాంఘ్రిః సింహగా సింహగామినీ ॥ ౫౯ ॥

త్రిశూలధారిణీ ప్రౌఢా బాలా ముగ్ధా సుధర్మిణీ ।
శఙ్ఖభృచ్చక్రభృత్పాశా గదాభృత్పాశమణ్డితా ॥ ౬౦ ॥

కాలశక్తిః కృపాసిన్ధుర్మృగారివరవాహనా ।
గణరాజమహాశక్తిః శివశక్తిః శివస్తుతా ॥ ౬౧ ॥

హరిప్రియా శ్రాద్ధదేవీ ప్రధానా గుహరూపిణీ ।
గుహప్రీతా గణేట్ప్రీతా కామప్రీతా గుహస్థితా ॥ ౬౨ ॥

సర్వార్థదాయినీ రౌద్రీ నీలాగతిరలోలుపా ।
చాముణ్డా చిత్రఘణ్టా చ విశ్వయోనిర్నిరన్తరమ్ ॥ ౬౩ ॥

శ్రావణీ శ్రమహన్త్రీ చ సంసారభ్రమనాశినీ ।
సంసారఫలసమ్పన్నా సంసారమతిరుచ్చగా ॥ ౬౪ ॥

ఉచ్చాసనసమారూఢా విమానవరగామినీ ।
విమానస్థా విమానఘ్నీ పాశఘ్నీ కాలనాశినీ ॥ ౬౫ ॥

కాలచక్రభ్రమభ్రాన్తా కాలచక్రప్రవర్తినీ ।
చేతనా చాపినీ భవ్యా భవ్యాభవ్యవినాశినీ ॥ ౬౬ ॥

సింహాసనసుఖావిష్టా క్షీరసాగరకన్యకా ।
వణిక్కన్యా క్షేమకరీ ముకుటేశావనిస్థితా ॥ ౬౭ ॥

శ్రుతిజ్ఞా చ పురాణజ్ఞా స్మృతిజ్ఞా వేదవాదనీ ।
వేదవేదార్థతత్త్వజ్ఞా హిఙ్గులా కాలశాలినీ ॥ ౬౮ ॥

ఇతిహాసార్థవిద్ధర్మ్యా ధ్యేయా హన్త్రీ శిశుప్రియా ।
స్తన్యదా స్తన్యధారా చ వనస్థా పార్వతీశివా ॥ ౬౯ ॥

మేనా మైనాకభగినీ సురభిర్జలభుక్తడిత్ ।
సర్వబీజాన్తరస్థాత్రీ సకలాగమదేవతా ॥ ౭౦ ॥

స్థలస్థలా జలస్థా చ వనస్థా వనదేవతా ।
క్షయహన్త్రీ నిహన్త్రీ చ నిరాతఙ్కామరప్రియా ॥ ౭౧ ॥

త్రికాలజ్ఞా త్రిరూపా చ లీలావిగ్రహధారిణీ ।
సమాధిః పుణ్యధిః పుణ్యా పాపాజ్ఞానవినాశినీ ॥ ౭౨ ॥

దృశ్యా దృగ్విషయా దృష్టిః పాపహన్త్రీ శమస్థితా ।
విరథా రథనిష్ఠా చ వరూథరథసంస్థితా ॥ ౭౩ ॥

మధుకైటభహన్త్రీ చ సర్వదేవశరీరభృత్ ।
త్రిపురా పుణ్యకీర్తిశ్చ నృపవశ్యప్రదాయినీ ॥ ౭౪ ॥

సాంఖ్యవిద్యా త్రయీవిద్యా యోగవిద్యా రవిస్థితా ।
స్థావరా జఙ్గమా క్షాన్తిర్బలిశక్తిర్బలిప్రియా ॥ ౭౫ ॥

మహిషాసురనిర్ణాశీ దైత్యసైన్యపరాన్తకృత్ ।
డమడ్డమరుడాఙ్కారా వీరశ్రీర్జనదేవతా ॥ ౭౬ ॥

ఉద్గీథోద్గీథమర్యాదా క్షీరసాగరశాయినీ ।
వీరలక్ష్మీర్వీరకాన్తా శివదూతీ సనాతనీ ॥ ౭౭ ॥

శక్రాదిసంస్తుతా హృష్టా చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
పఞ్చవక్త్రైకరూపా చ త్రినేత్రావలిమోహినీ ॥ ౭౮ ॥

ధూమ్రలోచననిర్నాశాహఙ్కారోద్గారభాషిణీ ।
ఏకమూర్తిస్త్రిధామూర్తిః త్రిలోకానన్దదాయినీ ॥ ౭౯ ॥

భవానీ దశమూర్తిశ్చ పఞ్చమూర్తిర్జయన్తికా ।
దక్షిణా దక్షిణామూర్తిః అనేకైకాదశాకృతిః ॥ ౮౦ ॥

ఏకచక్షురనన్తాక్షీ విశ్వాక్షీ విశ్వపాలినీ ।
చతుర్వింశతితత్త్వాద్యా చతుర్వింశతితత్త్వవిత్ ॥ ౮౧ ॥

సోఽహం హంసావిశేషజ్ఞా నిర్విశేషా నిరాకృతిః ।
యమఘణ్టామృతకలా జయఘణ్టా జయధ్వనిః ॥ ౮౨ ॥

పాఞ్చజన్యస్ఫురచ్ఛక్తిర్హనుమచ్ఛక్తిరాస్తికా ।
శీలాతరణశక్తిశ్చ రామశక్తిర్విరాట్తనుః ॥ ౮౩ ॥

లఙ్కాప్రజ్వలనా వేలా సాగరక్రమణక్రమాత్ ।
నరనారాయణప్రీతిర్లోకనీతిరఘౌఘకృత్ ॥ ౮౪ ॥

విపాశా పాశహస్తా చ విశ్వబాహుస్త్రిలిఙ్గికా ।
ప్రాచీ ప్రతీచీ విదిశా దక్షిణా దక్షకన్యకా ॥ ౮౫ ॥

శివలిఙ్గప్రతిష్ఠాత్రీ శివలిఙ్గప్రతిష్ఠితా ।
అజ్ఞాననాశినీ బుద్ధిస్తత్త్వవిద్యా సుచేతనా ॥ ౮౬ ॥

ప్రకాశా స్వప్రకాశా చ ద్వయాద్వయవర్జితా ।
అసద్రూపా చ సద్రూపా సదసద్రూపశాలినీ ॥ ౮౭ ॥

కైలాసనిలయా గౌరీ వృషగా వృషవాహనా ।
సోమసూర్యాగ్నినయనా సోమసూర్యాగ్నివిగ్రహా ॥ ౮౮ ॥

విషమేక్షణదుర్ధర్షా లఙ్కాదాహకరీ దితిః ।
వైకుణ్ఠవిలసన్మూర్తిః వైకుణ్ఠనిలయానిలా ॥ ౮౯ ॥

నమోమూర్తిస్తమోమూర్తిస్తేజోమూర్తిరమేయధీః ।
సూర్యమూర్తిశ్చన్ద్రమూర్తిః యజమానశరీరిణీ ॥ ౯౦ ॥

ఆప్యమూర్తిరిలామూర్తిః నరనారాయణాకృతిః ।
విషయాజ్ఞానభిన్నా చ విషయాజ్ఞాననిర్వృతిః ॥ ౯౧ ॥

సుఖవిత్సుఖినీ సౌఖ్యా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
స్రుక్ స్రువా చ వసోర్ధారా యాగశక్తిరశక్తిహృత్ ॥ ౯౨ ॥

యజ్ఞకృత్ ప్రాకృతిర్యజ్ఞా యజ్ఞరాగవివర్ధినీ ।
యజ్ఞభోక్త్రీ యజ్ఞభాగా సౌభాగ్యవరదాయినీ ॥ ౯౩ ॥

వ్యాపినీ దశదిగ్బాహుర్దిగన్తా బలిదాయినీ ।
కృపా విశ్వేశ్వరీ స్వఙ్గా శతాక్షీ కామదేవతా ॥ ౯౪ ॥

కామచారప్రియా కామా కామాచారపరాయణా ।
చికిత్సా వేదవిద్యా చ వైద్యమాతామహౌషధిః ॥ ౯౫ ॥

మహౌషధిరసప్రీతా వికరాలా కలాతిగా ।
మేఘశక్తిర్మహావృష్టిః సువృష్టిః శివశర్మదా ॥ ౯౬ ॥

రుద్రాణీ రుద్రవదనా రుద్రపూజ్యాన్నపూర్ణికా ।
అన్నదానరసాన్నాద్యా తృప్తిదా భోజనప్రియా ॥ ౯౭ ॥

కర్మపాశప్రదా పఙ్క్తిః పాకశక్తిః పచిక్రియా ।
సుపక్వఫలదా వాఞ్ఛా వాఞ్ఛాధికఫలప్రదా ॥ ౯౮ ॥

సర్వయన్త్రమయీ పూర్ణా సర్వభూతాశ్రయామ్బికా ।
బ్రాహ్మణీ బ్రహ్మశక్తిశ్చ చరాచరవిభావినీ ॥ ౯౯ ॥

చరాచరగతిర్జైత్రీ లక్షాలక్షేశ్వరార్ద్ధహృత్ ।
గుహశక్తిర్గణేట్ శక్తిర్నారసింహీ సహస్రదృక్ ॥ ౧౦౦ ॥

సర్పమాలోత్తరీయా చ సర్ప సర్వాఙ్గభూషణా ।
వారాహీ చ సహస్రాక్షీ కూర్మశక్తిః శుభాలయా ॥ ౧౦౧ ॥

శేషరూపా శేషశక్తిః శేషపర్యఙ్కశాయినీ ।
వరాహదంష్ట్రా వలిధిః కామధీః కామమోహినీ ॥ ౧౦౨ ॥

మాయినీ చిత్తసదనా కామికామప్రవర్ధినీ ।
సర్వలక్షణసమ్పూర్ణా సర్వలక్షణనాశినీ ॥ ౧౦౩ ॥

నాదరూపా బిన్దురూపా కృతకర్మఫలప్రదా ।
ధ్రువశక్తిః ధ్రువారోహా ధ్రువాటోపా ధ్రువార్థదా ॥ ౧౦౪ ॥

ధ్రువాకారాగ్నిహోత్రాఢ్యా ధ్రువాచారా ధ్రువస్థితిః ।
ధ్రువాధ్రువమయీ ధ్రౌవ్యా చిద్రూపానన్దరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

హృద్రూపా బగలా కృష్ణా నీలగ్రీవా కుధీహరా ।
పవిత్రదృష్టిః పావిత్ర్యకారిణీ ఋషివత్సలా ॥ ౧౦౬ ॥

శిశూత్సఙ్గధరాసఙ్గా సఙ్గరాగప్రవర్ధినీ ।
నిఃసఙ్గా సఙ్గబహులా చతురాశ్రమవాసినీ ॥ ౧౦౭ ॥

చతుర్వర్ణపరిష్వఙ్గా చతుర్వర్ణబహిస్థితా ।
నిరాశ్రయా రాగవతీ రాగిమానససంశ్రయా ॥ ౧౦౮ ॥

బ్రాహ్మణీ రాజదుహితా వైశ్యా శూద్రా పరాసురా ।
గృహాశ్రమసమాసీనా గృహధర్మనిరూపిణీ ॥ ౧౦౯ ॥

గృహధర్మా విషాదఘ్నీ బ్రహ్మచర్యనిషేవిణీ ।
వానప్రస్థాశ్రమస్థా చ యతిధర్మా స్ఫురత్తనుః ॥ ౧౧౦ ॥

సంస్థితిః ప్రలయా సృష్టిః సర్గస్థిత్యన్తఖేలకృత్ ।
జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః ఛాయాశక్తిరపూర్వకృత్ ॥ ౧౧౧ ॥

నానావాదవిశేషజ్ఞా నానావాదనిరఙ్గతా ।
శూన్యవాదనిరాకారా ధర్మవాదనిరూపిణీ ॥ ౧౧౨ ॥

నవచణ్డీ క్రియాహేతుః సఙ్కల్పాకల్పనాతిగా ।
నిర్వికల్పా వికల్పాద్యా సఙ్కల్పాకల్పభూరుహా ॥ ౧౧౩ ॥

సృష్టిఘ్నీ చ స్థితిఘ్నీ చ వినాశఘ్నీ త్రిరూపభృత్ ।
అయోధ్యా ద్వారకా కాశీ మథురా కాఞ్చ్యవన్తికా ॥ ౧౧౪ ॥

విశోకా శోకమార్తణ్డీ పాఞ్చాలీ శోకనాశినీ ।
శమనియమశక్తిశ్చ ధర్మశక్తిర్జయధ్వజా ॥ ౧౧౫ ॥

ముక్తిః కుణ్డలినీ భుక్తిర్విషదృష్టిః సమేక్షణా ।
కృపేక్షణా కృపార్ద్రాఙ్గీ కృపార్చితా కృపాశ్రుతిః ॥ ౧౧౬ ॥

మహాపురాద్రినిలయా మహాపురకృతస్థితిః ।
అజ్ఞానకల్పనానన్తా ప్రపఞ్జకలనాతిగా ॥ ౧౧౭ ॥

సామ్యదృష్టిః దేహపుష్టిః కృతసృష్టిర్హృతాఖిలా ।
వేణుపుణ్యపరీపాకాఽయోనిజా వహ్నిసమ్భవా ॥ ౧౧౮ ॥

మహాపురసుఖాసీనా డమడ్డమరుదర్పితా ।
మహాపురమహాదేవీ డమరుప్రీతివల్గితా ॥ ౧౧౯ ॥

భద్రకాలీ పితృశక్తిర్హ్యాలసా భువనేశ్వరీ ।
గాయత్రీ చ చతుర్వక్త్రా త్రిపురా వీరవన్దితా ॥ ౧౨౦ ॥

యమామ్బా త్రిగుణానన్దా కైవల్యపదదాయినీ ।
వడవా సదయా భూస్థా శాక్తసర్గప్రవర్తినీ ॥ ౧౨౧ ॥

ఇన్ద్రాది దేవజననీ ఏలామ్బా కోలరూపిణీ ।
కుమ్భదర్పహరా దోలా దోలాక్రీడనలాలసా ॥ ౧౨౨ ॥

శీతలా విష్ణుమాయా చ చతుర్వక్త్రనమస్కృతా ।
మాతఙ్గీ విష్ణుజననీ ప్రేతాసననివాసినీ ॥ ౧౨౩ ॥

గరుత్మత్గమనానీలా బ్రహ్మాస్త్రా బ్రహ్మభూషితా ।
సిద్ధిః పాశుపతాస్త్రా చ నీలేన్దీవరలోచనా ॥ ౧౨౪ ॥

రుక్మా శఙ్కరజననీ కర్మనాశా చ శామ్భవీ ।
త్రిగా వామనశక్తిశ్చ హిరణ్యగర్భభూసురా ॥ ౧౨౫ ॥

వాగ్వాదినీ చ వర్ణా చ శఙ్కరార్ధశరీరిణీ ।
దారుణా మోహరాత్రిశ్చ భ్రమాదిగణరూపిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

దీపికా క్రీడవరదా మోహినీ గరలాశనా ।
కపర్దార్చితసర్వాఙ్గీ కపర్దాభరణప్రియా ॥ ౧౨౭ ॥

సావిత్రీ భైరవీవిఘ్నా పీతాపీతామ్బరప్రభుః ।
దశవక్త్రానవద్యాఙ్గీ త్రింశల్లోచనభూషితా ॥ ౧౨౮ ॥

దశాంఘ్రిర్దశదోర్దణ్డా స్ఫురద్దంష్ట్రాతిభీషణా ।
కర్పూరకాన్తివదనా నీలబాహురనుత్తమా ॥ ౧౨౯ ॥

బ్రహ్మగేయా మునిధ్యేయా హ్రీఙ్కారా కామవిగ్రహా ।
షడ్బీజా నవబీజా చ నవాక్షరతనుః ఖగా ॥ ౧౩౦ ॥

దశార్ణా ద్వాదశార్ణాఢ్యా షోడశార్ణావిబీజగా ।
మాలామన్త్రమయీ జయ్యా సర్వబీజైకదేవతా ॥ ౧౩౧ ॥

జపమాలా చ జయదా జపవిఘ్నవినాశినీ ।
జపకర్త్రీ జపస్తోత్రా మన్త్రయన్త్రఫలప్రదా ॥ ౧౩౨ ॥

మన్త్రావరణరూపైకా యన్త్రావరణదేవతా ।
పద్మినీ పద్మపత్రాక్షీ శమీ యజ్ఞాఙ్గదేవతా ॥ ౧౩౩ ॥

యజ్ఞసిద్ధిః సహస్రాక్షీ సహస్రాక్షపదప్రదా ।
రేణువశావతారాఢ్యా మహిషాన్తకరీ సమిత్ ॥ ౧౩౪ ॥

ఋగ్వేదా చ యజుర్వేదా సామవేదా త్రయీపరా ।
అభిచారప్రియాథర్వా పఞ్చతన్త్రాధిదేవతా ॥ ౧౩౫ ॥

అభిచారక్రియా శాన్తిః శాన్తిమన్త్రాధిదేవతా ।
అభిచారోపశమనీ సర్వానన్దవిధాయినీ ॥ ౧౩౬ ॥

అథర్వపాఠసమ్పన్నా లేఖనీ లేఖకస్థితా ।
భూమలేఖ్యా వర్ణశక్తిః సర్వశక్తిః ప్రసిద్ధిదా ॥ ౧౩౭ ॥

కీర్తికామా కలాకామా కామాక్షీ సర్వమఙ్గలా ।
శూలేశ్వరీ కుశూలఘ్నీ చిన్తాశోకవినాశినీ ॥ ౧౩౮ ॥

చిన్తాదిదేవతా భూతనాయకా నలకూబరీ ।
కరాలీత్యూర్ధ్వకేశీ చ శ్రీధరీ చ వినాయకీ ॥ ౧౩౯ ॥

కామేశ్వరీ చ కౌవేరీ పద్మావత్యభిధాగతిః ।
జ్వాలాముఖీ చ కౌవేరీ విజయా మేఘవాహనా ॥ ౧౪౦ ॥

మహాబలా మహోత్సాహా మహాభయనివారిణీ ।
కామినీ శాఙ్కరీ కాష్ఠా సహస్రభుజనిగ్రహా ॥ ౧౪౧ ॥

ప్రభా ప్రభాకరీ భాషా సప్తాశ్వరథసంస్థితా ।
అలకాపురసంస్థానా మృడానీ విన్ధ్యనిశ్చలా ॥ ౧౪౨ ॥

హిమాచలకృతక్రీడా పీడాపాపనివారిణీ ।
అర్ధమాత్రాక్షరా సన్ధ్యా త్రిమాత్రా భారతీ ధృతిః ॥ ౧౪౩ ॥

వేదమాతా వేదగర్భా కౌశికీ త్ర్యమ్బకా స్వరా ।
అమ్బాలికా క్షుధా తృష్ణా ధూమ్రా రౌద్రా దురత్యయా ॥ ౧౪౪ ॥

పానపాత్రకరా జాతిః శ్రద్ధావార్తా చితాస్థితా ।
దుర్గాణీ రక్తచాముణ్డావృతిః సోమావతంసినీ ॥ ౧౪౫ ॥

శరణ్యార్యా దుర్గాపరా సారా జ్యోస్లా మహాస్మృతిః । జ్యోత్స్నా
జగత్ప్రతిష్ఠా కల్యాణీ ఛాయా తుష్టిశ్చ తామసీ ॥ ౧౪౬ ॥

తృష్ణా వాగ్ధీశ్చ నద్ధా చ గదినీ చక్రధారిణీ ।
లజ్జా సహస్రనయనా మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౧౪౭ ॥

భీమా భద్రా భగవతీ నవదుర్గాఽపరాజితా ।
మేఘాష్టాదశ దోర్దణ్డా దుర్గా కాత్యాయనీ రతిః ॥ ౧౪౮ ॥

సర్వతః పాణిపాదోరుర్భ్రామరీ చన్ద్రరూపిణీ ।
ఇన్ద్రాణీ చ మహామారీ సర్వతోఽక్షిశిరోముఖా ॥ ౧౪౯ ॥

సప్తాధిసంశ్రయా సత్తా సప్తద్వీపాబ్ధిమేఖలా ।
సూర్యదీప్తిర్వజ్రపంక్తిః పానోన్మత్తా చ పిఙ్గలా ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వజ్ఞా విశ్వమాతా చ భక్తానుగ్రహకారిణీ ।
విశ్వప్రియా ప్రాణశక్తిరనన్తగుణనామధీః ॥ ౧౫౧ ॥

సర్వకల్యాణనిలయా శారదా త్ర్యమ్బికా సుధా ॥ ౧౫౨ ॥

శ్రీ శఙ్కర ఉవాచ —

దివ్యం నామసహస్రం తే రేణుకాయా మయేరితమ్ ।
సర్వకామసమృద్ధ్యర్థమనేన భజ షణ్ముఖ ॥ ౧౫౩ ॥ సమృద్ధి అర్థం అనేన

భుక్తిదో ముక్తిశ్చాపి భజతాం కల్పపాదపః ।
జయప్రదో విశేషేణ నానేన సదృశో మనుః ॥ ౧౫౪ ॥

పురశ్చరణముద్దిష్టం సహస్రం నవకం శుభమ్ ।
విజయార్థం విశేషేణ ప్రయోగం సాధయేత్తతః ॥ ౧౫౫ ॥

హస్తయోర్భాజనం కృత్వా ప్రసాదం యాచయేన్ముహుః ।
లబ్ధప్రసాదో భక్తేభ్యశ్చిన్తయేధృది రేణుకామ్ ॥ ౧౫౬ ॥ చిన్తయేత్ హృది

భక్తితో యోగినీవృన్దం పూజయేత్తోషయేన్ముదా ।
తత్పాత్రం పూరయేదన్నైః పూజయిత్వోపచారకైః ॥ ౧౫౭ ॥

శృఙ్గినాదం సమాకర్ణ్య ప్రార్థయేదుదయాశిషమ్ ।
సర్వేభ్యశ్చాశిషో లబ్ధ్వా భుఞ్జీత సహబాన్ధవైః ॥ ౧౫౮ ॥

నానాజాతిభవాన్భక్తాన్ ప్రీయతాం రేణుకేతి చ ।
ఉత్సర్గాదిప్రసాదేన తోషయేచ్చ ముహుర్ముహుః ॥ ౧౫౯ ॥

దీపకాడమరుధ్వానైరుదయోద్దామకీర్తనైః ।
గోదోహసమయే కుర్యాద్గోదోహజమహోత్సవమ్ ॥ ౧౬౦ ॥

జగదమ్బామయం పశ్యన్ సకలం దృష్టిగోచరమ్ ।
దీపికాడమరూత్సాహం భక్తైః సహ నిశాం నయేత్ ॥ ౧౬౧ ॥

అవర్షణే ధరాకమ్పే సంక్షోభే సాగరస్య చ ।
ఆవర్తనసహస్రేణ నిశ్చితే జాయతే శుభమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

దుష్టోత్పాతే మహాఘోరే సఙ్కటే దురతిక్రమే ।
అయుతావర్తనాన్నూనమసాధ్యమపి సాధయేత్ ॥ ౧౬౩ ॥

నిశీథే వా ప్రదోషే వా జగదమ్బాలయే శుచిః ।
నవరాత్రం జపేద్యస్తు ప్రత్యహం నవవారకమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

నామభిః పూజనం హోమం ప్రత్యయం కురుతే వ్రతీ ।
ప్రసన్నాస్మై మహామాయా ప్రత్యక్షం భవతి ధ్రువమ్ ॥ ౧౬౫ ॥

త్రివారం నియతం జప్త్వా షణ్మాసం వ్రతవాన్ శుచిః ।
దారిద్ర్యార్ణవముత్తీర్య విపులాం శ్రియమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౬ ॥

విశేషసాధనం కుర్యాత్పురశ్చర్యాం పునః సుధీః ।
సాధయేత్సకలాన్కామాన్ సత్వరం నాత్ర సంశయః ॥ ౧౬౭ ॥

పుష్పాజ్యపాయసతిలైర్హరిద్రామధుచన్దనైః ।
నానాపరిమలద్రవ్యైర్భక్తియుక్తో యజేన్ముదా ॥ ౧౬౮ ॥

ఇదం పఠతి యో భక్త్యా శృణుయాద్వాపి నిత్యశః ।
నిర్విఘ్నం లభతేఽభీష్టం జీవేచ్చ శరదాం శతమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

శుక్లపక్షేఽథవా కృష్ణే భూతాధః షష్ఠికాదినాత్ ।
సాధకః సాఙ్గవిధినా సాధయేత్స్తోత్రమన్త్రవిత్ ॥ ౧౭౦ ॥

ఇషే శుక్లనవమ్యన్తమారభ్య ప్రతిపత్తిథిమ్ ।
నవరాత్రోక్తవిధినా కలశం పూజయేన్ముదా ॥ ౧౭౧ ॥

సఙ్కటే సత్వరే కృత్యే విధినావర్తయేత్ స్థితిమ్ ।
ప్రాప్నోతి వాఞ్ఛితం సద్యః సర్వవిఘ్నవినాశకృత్ ॥ ౧౭౨ ॥

ఘృతద్వీపద్వయం కృత్వా దక్షిణోత్తరభాగయోః ।
నానాభోగోపచారైశ్చ తోషయేజ్జగదమ్బికామ్ ॥ ౧౭౩ ॥

కుఙ్కుమాగరుకస్తూరీచన్దనాభిరర్చయేత్ ।
కుమారీం పూజయేత్భక్త్యా బ్రాహ్మణాంశ్చ సువాసినీమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

షడ్రసైః స్వాదు పక్వాన్నైర్భోజయేచ్చ చతుర్విధైః ।
శక్తితో దక్షిణాం దద్యాద్వాసోధాన్యం గవాదికమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

విత్తశాఠ్యం న కుర్వీత సర్వకార్యసమృద్ధయే ।
ప్రణమేత్ ప్రణమేద్భక్త్యా ప్రోచ్యతాముదయోస్త్వతిః ॥ ౧౭౬ ॥

భూషితో మఙ్గలస్నానైః స్వాలేప్యామ్బరమాల్యవాన్ ।
విభూష్యాఙ్గం కపర్దైశ్చ ప్రజ్వాల్య ఘృతదీపికామ్ ॥ ౧౭౭ ॥

యద్యదారభ్యతే కార్యం తదాదౌ చ సమాపనే ।
సమ్పూజ్యామ్బాం కుమారీంశ్చ పూజయేజ్జపపూర్వకమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

భూతాష్టమ్యాం నవమ్యాం చ భౌమే చ నియతః పఠేత్ ।
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౭౯ ॥

భూతా రక్షః పిశాచాద్యా వైరిణో దస్యవోపి చ ।
పఠ్యతేఽనుదినం యత్ర తద్గృహం న విశన్తి చ ॥ ౧౮౦ ॥

అబ్ధిసఞ్చరణే పోతే లఙ్ఘనే గిరిరోహణే ।
చిత్తక్షోభే ప్రసాదే చ విషాదే వా పఠేదిదమ్ ॥ ౧౮౧ ॥

దుఃస్వప్నదర్శనే మార్గే విడ్వరే కలహాగమే ।
యాత్రాకాలే పఠేదేతత్ సర్వమాఙ్గలికాగమే ॥ ౧౮౨ ॥

నిష్కామో వా సకామో వా పురుషార్థప్రదం యతః ।
త్రైవర్ణికః పఠేదేతదితరః పాఠయేత్ సదా ॥ ౧౮౩ ॥

సౌభాగ్యం లభతే నారీ కన్యా సర్వోత్తమం వరమ్ ।
మృతవత్సా లభేత్పుణ్యమాయుష్మత్సన్తతిం శుభామ్ ॥ ౧౮౪ ॥

అసూతిర్లభతే సూతిం సుసూతిం కష్టసూతికా ।
ఉదాసీనా లభేత్ప్రీతిం పతిబాలప్రియఙ్కరీ ॥ ౧౮౫ ॥

న వైధవ్యమవాప్నోతి న సపత్నీం లభేత్క్వచిత్ ।
సురూపా సుభగా ధన్యా విరహం నాప్నుయాత్క్వచిత్ ॥ ౧౮౬ ॥

చ్యవద్గర్భవతీ యా చ దృఢగర్భవతీ భవేత్ ।
విత్తాపత్యపరీవారా పతిమణ్డితవిగ్రహా ॥ ౧౮౭ ॥

సహస్రనామకం స్తోత్రం పఠ్యతే యత్ర వేశ్మని ।
గ్రహాః కాలగ్రహాః పీడాం నైవ కుర్వన్తి కర్హిచిత్ ॥ ౧౮౮ ॥

యద్గృహే పూజితం హ్యేతత్ పుస్తకం వా సుభక్తితః ।
శక్తితో హవనం కుర్యాద్ విఘ్నస్తత్ర వినశ్యతి ॥ ౧౮౯ ॥

గర్భిణీ స్రావయేన్నిత్యం గర్భదోషాన్నివర్తతే ।
సూతికాయతనే ప్రోక్తం సూతికాబాలసౌఖ్యదమ్ ॥ ౧౯౦ ॥

సర్వం మన్త్రాధికమిదం భక్త్యా యః సర్వదా పఠేత్ ।
శ్రావయేత్ పాఠయేద్వాపి సర్వత్ర లభతే జయమ్ ॥ ౧౯౧ ॥

పుస్తకాని ప్రదేయాని విప్రేభ్యో నవభక్తితః ।
సోపచారాణి విధినా రేణుకా తుష్టిహేతవే ॥ ౧౯౨ ॥

పుత్రకామీ శుభాన్ పుత్రాన్ ధనార్థీ విపులం ధనమ్ ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం కులశీలాదిమణ్డితామ్ ॥ ౧౯౩ ॥

విద్యాకామో లభేద్విద్యాం కవిత్వం కవితాప్రియః ।
ప్రజ్ఞాతిశయమాసాద్య సమర్థో గ్రన్థధారణే ॥ ౧౯౪ ॥

ముచ్యతే నిగడాబద్ధః స్ఖలద్గీః స్పష్టవాగ్భవేత్ ।
కాముకః కామమాప్నోతి భూపాలం వశమానయేత్ ॥ ౧౯౫ ॥

కుష్ఠాపస్మారరహితో జ్వరరోగవివర్జితః ।
రోగీ రోగవినిర్ముక్తః శత్రుసఙ్ఘాజ్జయో భవేత్ ॥ ౧౯౬ ॥

శీతలో జాయతే వహ్నిర్విషం స్యాదమృతోపమమ్ ।
శస్త్రాణ్యుత్పలతాం యాన్తి పఠనాదస్య భక్తితః ॥ ౧౯౭ ॥

అన్ధో దృష్టిమవాప్నోతి బధిరః శ్రుతిమాన్ భవేత్ ।
మూకో వాచాలతామేతి రేణుకాయాః ప్రసాదతః ॥ ౧౯౮ ॥

రేణుకేత్యేకనామేదం ధర్మార్థకామమోక్షదమ్ ।
ఫలం నామసహస్రస్య సమర్థో వక్తుమస్తి కః ॥ ౧౯౯ ॥

రేణుకాస్మరణాన్నూనం విషం నాక్రమేత్ తనౌ ।
సర్వపీడోపశాన్తిశ్చ సకలార్థసుఖోదయః ॥ ౨౦౦ ॥

నారాయణః శ్రియా యుక్తః సావిత్రీసహితో విధిః ।
అహం భవానీసహితో రేణుకార్చనతోఽర్చితా ॥ ౨౦౧ ॥

సర్వం యజ్ఞఫలం తస్య పారాయణఫలం తథా ।
సాఙ్గయోగఫలం తస్య రేణుకా యేన పూజితా ॥ ౨౦౨ ॥

ఉచ్యతే బాహుముద్ధృత్య బహునోక్తేన షణ్ముఖ ।
సేవ్యతే రేణుకా యైస్తే సేవ్యన్తే త్రిదశైరపి ॥ ౨౦౩ ॥

ఇతి శ్రీ పద్మపురాణే మాయోపాఖ్యానే రేణుకాప్రస్తావే
రేణుకాప్రకృతిభావే శఙ్కరషణ్ముఖసంవాదే
శఙ్కరప్రోక్తం రేణుకాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Renuka:

1000 Names of Sri Renuka | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top