Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Gujarati

52 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીશરભસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૩ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ॥

વિનિયોગઃ-

ૐ અસ્ય શ્રી શરભસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય,
કાલાગ્નિરુદ્રો વામદેવ ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ,
શ્રીશરભ-સાલુવો દેવતા, હસ્રાં બીજં, સ્વાહા શક્તિઃ, ફટ્ કીલકં,
શ્રીશરભ-સાલુવ પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

કરન્યાસ એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ।
ૐ હસ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હસ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ । શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હસ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ । શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હસ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ । કવચાય હું ।
ૐ હસ્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હસ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ । અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ ભુર્ભુવઃ સ્વરોમ્ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

ધ્યાનમ્ ॥

ક્વાકાશઃ ક્વ સમીરણઃ ક્વ દહનઃ ક્વાપઃ ક્વ વિશ્વમ્ભરઃ
ક્વ બ્રહ્મા ક્વ જનાર્દનઃ ક્વ તરણિઃ ક્વેન્દુઃ ક્વ દેવાસુરાઃ ।
કલ્પાન્તે શરભેશ્વરઃ પ્રમુદિતઃ શ્રીસિદ્ધયોગીશ્વરઃ
ક્રીડાનાટકનાયકો વિજયતે દેવો મહાસાલુવઃ ॥

લં પૃથિવ્યાદિ પઞ્ચોપચારૈઃ સમ્પૂજયેત્ ।

॥ અથ સહસ્રનામઃ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।

શ્રીનાથો રેણુકાનાથો જગન્નાથો જગાશ્રયઃ ।
શ્રીગુરુર્ગુરુગમ્યશ્ચ ગુરુરૂપઃ કૃપાનિધિઃ ॥ ૧ ॥

હિરણ્યબાહુઃ સેનાનીર્દિક્પતિસ્તરુરાટ્ હરઃ ।
હરિકેશઃ પશુપતિર્મહાન્સસ્પિઞ્જરો મૃડઃ ॥ ૨ ॥

ગણેશો ગણનાથશ્ચ ગણપૂજ્યો ગણાશ્રયઃ ।
વિવ્યાધી બમ્લશઃ શ્રેષ્ઠઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ॥ ૩ ॥

પીઠેશઃ પીઠરૂપશ્ચ પીઠપૂજ્યઃ સુખાવહઃ ।
સર્વાધિકો જગત્કર્તા પુષ્ટેશો નન્દિકેશ્વરઃ ॥ ૪ ॥

ભૈરવો ભૈરવશ્રેષ્ઠો ભૈરવાયુધધારકઃ ।
આતતાયી મહારુદ્રઃ સંસારાર્કસુરેશ્વરઃ ॥ ૫ ॥

સિદ્ધઃ સિદ્ધિપ્રદઃ સાધ્યઃ સિદ્ધમણ્ડલપૂજિતઃ ।
ઉપવીતી મહાનાત્મા ક્ષેત્રેશો વનનાયકઃ ॥ ૬ ॥

બહુરૂપો બહુસ્વામી બહુપાલનકારણઃ ।
રોહિતઃ સ્થપતિઃ સૂતો વાણિજો મન્ત્રિરુન્નતઃ ॥ ૭ ॥

પદરૂપઃ પદપ્રાપ્તઃ પદેશઃ પદનાયકઃ ।
કક્ષેશો હુતભૂગ્ દેવો ભુવન્તિર્વારિવસ્કૃતઃ ॥ ૮ ॥

દૂતિક્રમો દૂતિનાથઃ શામ્ભવઃ શઙ્કરઃ પ્રભુઃ ।
ઉચ્ચૈર્ઘોષો ઘોષરૂપઃ પત્તીશઃ પાપમોચકઃ ॥ ૯ ॥

વીરો વીર્યપ્રદઃ શૂરો વીરેશવરદાયકઃ । var વીરેશો વરદાયકઃ
ઓષધીશઃ પઞ્ચવક્ત્રઃ કૃત્સ્નવીતો ભયાનકઃ ॥ ૧૦ ॥

વીરનાથો વીરરૂપો વીરહાઽઽયુધધારકઃ ।
સહમાનઃ સ્વર્ણરેતા નિવ્ર્યાધી નિરૂપપ્લવઃ ॥ ૧૧ ॥

ચતુરાશ્રમનિષ્ઠશ્ચ ચતુર્મૂર્તિશ્ચતુર્ભુજઃ ।
આવ્યાધિનીશઃ કકુભો નિષઙ્ગી સ્તેનરક્ષકઃ ॥ ૧૨ ॥

ષષ્ટીશો ઘટિકારૂપઃ ફલસઙ્કેતવર્ધકઃ ।
મન્ત્રાત્મા તસ્કરાધ્યક્ષો વઞ્ચકઃ પરિવઞ્ચકઃ ॥ ૧૩ ॥

નવનાથો નવાઙ્કસ્થો નવચક્રેશ્વરો વિભુઃ ।
અરણ્યેશઃ પરિચરો નિચેરુઃ સ્તાયુરક્ષકઃ ॥ ૧૪ ॥

વીરાવલીપ્રિયઃ શાન્તો યુદ્ધવિક્રમદર્શકઃ ।
પ્રકૃતેશો ગિરિચરઃ કુલુઞ્ચેશો ગુહેષ્ટદઃ ॥ ૧૫ ॥

પઞ્ચપઞ્ચકતત્ત્વસ્થસ્તત્ત્વાતીતસ્વરૂપકઃ ।
ભવઃ શર્વો નીલકણ્ઠઃ કપર્દી ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીમન્ત્રઃ શ્રીકલાનાથઃ શ્રેયદઃ શ્રેયવારિધિઃ ।
મુક્તકેશો ગિરિશયઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૧૭ ॥

માલાધરો મનઃશ્રેષ્ઠો મુનિમાનસહંસકઃ ।
શિપિવિષ્ટશ્ચન્દ્રમૌલિર્હંસો મીઢુષ્ટમોઽનઘઃ ॥ ૧૮ ॥

મન્ત્રરાજો મન્ત્રરૂપો મન્ત્રપુણ્યફલપ્રદઃ ।
ઊર્વ્યઃ સૂર્વ્યોઘ્રિયઃ શીભ્યઃ પ્રથમઃ પાવકાકૃતિઃ ॥ ૧૯ ॥

ગુરુમણ્ડલરૂપસ્થો ગુરુમણ્ડલકારણઃ ।
અચરસ્તારકસ્તારોઽવસ્વન્યોઽનન્તવિગ્રહઃ ॥ ૨૦ ॥

તિથિમણ્ડલરૂપશ્ચ વૃદ્ધિક્ષયવિવર્જિતઃ ।
દ્વીપ્યઃ સ્ત્રોતસ્ય ઈશાનો ધુર્યો ગવ્યગતોદયઃ ॥ ૨૧ ॥ var ભવ્યકથોદયઃ

પ્રથમઃ પ્રથમાકારો દ્વિતીયઃ શક્તિસંયુતઃ ।
ગુણત્રય તૃતીયોઽસૌ યુગરૂપશ્ચતુર્થકઃ ॥ ૨૨ ॥

પૂર્વજોઽવરજો જ્યેષ્ઠઃ કનિષ્ઠો વિશ્વલોચનઃ ।
પઞ્ચભૂતાત્મસાક્ષીશો ઋતુઃ ષડ્ગુણભાવનઃ ॥ ૨૩ ॥

અપ્રગલ્ભો મધ્યમોર્મ્યો જઘન્યોઽજઘન્યઃ શુભઃ ।
સપ્તધાતુસ્વરૂપશ્ચાષ્ટમહાસિદ્ધિસિદ્ધિદઃ ॥ ૨૪ ॥

પ્રતિસર્પોઽનન્તરૂપો સોભ્યો યામ્યઃ સુરાશ્રયઃ । var પ્રતિસૂર્યો
નવનાથનવમીસ્થો દશદિગ્રૂપધારકઃ ॥ ૨૫। var નવનાથો નવાર્થસ્થઃ
રુદ્ર એકાદશાકારો દ્વાદશાદિત્યરૂપકઃ ।
વન્યોઽવસાન્યઃ પૂતાત્મા શ્રવઃ કક્ષઃ પ્રતિશ્રવાઃ ॥ ૨૬ ॥

વ્યઞ્જનો વ્યઞ્જનાતીતો વિસર્ગઃ સ્વરભૂષણઃ । var વઞ્જનો વઞ્જનાતીતઃ
આશુષેણો મહાસેનો મહાવીરો મહારથઃ ॥ ૨૭ ॥

અનન્ત અવ્યય આદ્ય આદિશક્તિવરપ્રદઃ । var અનન્તો અવ્યયો આદ્યો
શ્રુતસેનઃ શ્રુતસાક્ષી કવચી વશકૃદ્વશઃ ॥ ૨૮ ॥

આનન્દશ્ચાદ્યસંસ્થાન આદ્યાકારણલક્ષણઃ ।
આહનન્યોઽનન્યનાથો દુન્દુમ્યો દુષ્ટનાશનઃ ॥ ૨૯ ॥

કર્તા કારયિતા કાર્યઃ કાર્યકારણભાવગઃ ।
ધૃષ્ણઃ પ્રમૃશ ઈડ્યાત્મા વદાન્યો વેદસમ્મતઃ ॥ ૩૦ ॥ var વેદવિત્તમઃ

કલનાથઃ કલાલીતઃ કાવ્યનાટકબોધકઃ ।
તીક્ષ્ણેષુપાણિઃ પ્રહિતઃ સ્વાયુધઃ શસ્ત્રવિક્રમઃ ॥ ૩૧ ॥ var તીક્ષ્ણેષુર્વાણીવિધૃતઃ

કાલહન્તા કાલસાધ્યઃ કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ।
સુધન્વા સુપ્રસન્નાત્મા પ્રવિવિક્તઃ સદાગતિઃ ॥ ૩૨ ॥

કાલાગ્નિરુદ્રસન્દીપ્તઃ કાલાન્તકભયઙ્કરઃ ।
ખઙ્ગીશઃ ખઙ્ગનાથશ્ચ ખઙ્ગશક્તિ પરાયણઃ ॥ ૩૩ ॥

ગર્વઘ્નઃ શત્રુસંહર્તા ગમાગમવિવર્જિતઃ ।
યજ્ઞકર્મફલાધ્યક્ષો યજ્ઞમૂર્તિરનાતુરઃ ॥ ૩૪ ॥

ઘનશ્યામો ઘનાનન્દી ઘનાધારપ્રવર્તકઃ ।
ઘનકર્તા ઘનત્રાતા ઘનબીજસમુત્થિતઃ ॥ ૩૫ ॥

લોપ્યો લપ્યઃ પર્ણસદ્યઃ પર્ણ્યઃ પૂર્ણઃ પુરાતનઃ ।
ડકારસન્ધિસાધ્યાન્તો વેદવર્ણનસાઙ્ગકઃ ॥ ૩૬ ॥

ભૂતો ભૂતપતિર્ભૂપો ભૂધરો ભૂધરાયુધઃ ।
છન્દઃસારઃ છન્દકર્તા છન્દ અન્વયધારકઃ ॥ ૩૭ ॥

ભૂતસઙ્ગો ભૂતમૂર્તિર્ભૂતિહા ભૂતિભૂષણઃ ।
છત્રસિંહાસનાધીશો ભક્તચ્છત્રસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૩૮ ॥

મદનો માદકો માદ્યો મધુહા મધુરપ્રિયઃ ।
જપો જપપ્રિયો જપ્યો જપસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૩૯ ॥

જપસઙ્ખ્યો જપાકારઃ સર્વમન્ત્રજપપ્રિયઃ ।
મધુર્મધુકરઃ શૂરો મધુરો મદનાન્તકઃ ॥ ૪૦ ॥

ઝષરૂપધરો દેવો ઝષવૃદ્ધિવિવર્ધકઃ ।
યમશાસનકર્તા ચ સમપૂજ્યો યમાધિપઃ ॥ ૪૧ ॥

નિરઞ્જનો નિરાધારો નિર્લિપ્તો નિરુપાધિકઃ ।
ટઙ્કાયુધઃ શિવપ્રીતષ્ટઙ્કારો લાઙ્ગલાશ્રયઃ ॥ ૪૨ ॥

નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરાકારો નિરીહો નિરુપદ્રવઃ ।
સપર્યાપ્રતિડામર્યો મન્ત્રડામરસ્થાપકઃ ॥ ૪૩ ॥

સત્ત્વં સત્ત્વગુણોપેતઃ સત્ત્વવિત્સત્ત્વવિત્પ્રિયઃ ।
સદાશિવોહ્યુગ્રરૂપઃ પક્ષવિક્ષિપ્તભૂધરઃ ॥ ૪૪ ॥

ધનદો ધનનાથશ્ચ ધનધાન્યપ્રદાયકઃ ।
“(ૐ) નમો રુદ્રાય રૌદ્રાય મહોગ્રાય ચ મીઢુષે” ॥ ૪૫ ॥

નાદજ્ઞાનરતો નિત્યો નાદાન્તપદદાયકઃ ।
ફલરૂપઃ ફલાતીતઃ ફલં અક્ષરલક્ષણઃ ॥ ૪૬ ॥

(ૐ) શ્રીં હ્રીં ક્લીં સર્વભૂતાદ્યો ભૂતિહા ભૂતિભૂષણઃ ।
રુદ્રાક્ષમાલાભરણો રુદ્રાક્ષપ્રિયવત્સલઃ ॥ ૪૭ ॥

રુદ્રાક્ષવક્ષા રુદ્રાક્ષરૂપો રુદ્રાક્ષભૂષણઃ ।
ફલદઃ ફલદાતા ચ ફલકર્તા ફલપ્રિયઃ ॥ ૪૮ ॥

ફલાશ્રયઃ ફલાલીતઃ ફલમૂર્તિર્નિરઞ્જનઃ ।
બલાનન્દો બલગ્રામો બલીશો બલનાયકઃ ॥ ૪૯ ॥

(ૐ) ખેં ખાં ઘ્રાં હ્રાં વીરભદ્રઃ સમ્રાટ્ દક્ષમખાન્તકઃ ।
ભવિષ્યજ્ઞો ભયત્રાતા ભયકર્તા ભયારિહા ॥ ૫૦ ॥

વિઘ્નેશ્વરો વિઘ્નહર્તા ગુરુર્દેવશિખામણિઃ ।
ભાવનારૂપધ્યાનસ્થો ભાવાર્થફલદાયકઃ ॥ ૫૧ ॥

(ૐ) શ્રાં હ્રાં કલ્પિતકલ્પસ્થઃ કલ્પનાપૂરણાલયઃ ।
ભુજઙ્ગવિલસત્કણ્ઠો ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયઃ ॥ ૫૨ ॥

(ૐ) હ્રીં હ્રૂં મોહનકૃત્કર્તા છન્દમાનસતોષકઃ ।
માનાતીતઃ સ્વયં માન્યો ભક્તમાનસસંશ્રયઃ ॥ ૫૩ ॥

નાગેન્દ્રચર્મવસનો નારસિંહનિપાતનઃ ।
રકારઃ અગ્નિબીજસ્થઃ અપમૃત્યુવિનાશનઃ ॥ ૫૪ ॥

(ૐ) પ્રેં પ્રેં પ્રેં પેરં હ્રાં દુષ્ટેષ્ટો મૃત્યુહા મૃત્યુપૂજિતઃ । var પ્રેં પ્રૈં પ્રોં પ્રહૃષ્ટેષ્ટદઃ
વ્યક્તો વ્યક્તતમોઽવ્યક્તો રતિલાવણ્યસુન્દરઃ ॥ ૫૫ ॥

રતિનાથો રતિપ્રીતો નિધનેશો ધનાધિપઃ ।
રમાપ્રિયકરો રમ્યો લિઙ્ગો લિઙ્ગાત્મવિગ્રહઃ ॥ ૫૬ ॥

(ૐ) ક્ષ્રોં ક્ષ્રોં ક્ષ્રોં ક્ષ્રોં ગ્રહાકરો રત્નવિક્રયવિગ્રહઃ ।
ગ્રહકૃદ્ ગ્રહભૃદ્ ગ્રાહી ગૃહાદ્ ગૃહવિલક્ષણઃ ॥ ૫૭ ॥

“ૐ નમઃ પક્ષિરાજાય દાવાગ્નિરૂપરૂપકાય ।
ઘોરપાતકનાશાય સૂર્યમણ્ડલસુપ્રભુઃ” ॥ ૫૮ ॥ var શરભશાલ્વાય હું ફટ્

પવનઃ પાવકો વામો મહાકાલો મહાપહઃ ।
વર્ધમાનો વૃદ્ધિરૂપો વિશ્વભક્તિપ્રિયોત્તમઃ ॥ ૫૯ ॥

ૐ હ્રૂં હ્રૂં સર્વગઃ સર્વઃ સર્વજિત્સર્વનાયકઃ ।
જગદેકપ્રભુઃ સ્વામી જગદ્વન્દ્યો જગન્મયઃ ॥ ૬૦ ॥

સર્વાન્તરઃ સર્વવ્યાપી સર્વકર્મપ્રવર્તકઃ ।
જગદાનન્દદો જન્મજરામરણવર્જિતઃ ॥ ૬૧ ॥

સર્વાર્થસાધકઃ સાધ્યસિદ્ધિઃ સાધકસાધકઃ ।
ખટ્વાઙ્ગી નીતિમાન્સત્યો દેવતાત્માત્મસમ્ભવઃ ॥ ૬૨ ॥

હવિર્ભોક્તા હવિઃ પ્રીતો હવ્યવાહનહવ્યકૃત્ ।
કપાલમાલાભરણઃ કપાલી વિષ્ણુવલ્લભઃ ॥ ૬૩ ॥

ૐ હ્રીં પ્રવેશ રોગાય સ્થૂલાસ્થૂલવિશારદઃ । var પ્રોં વં શં શરણ્યઃ
કલાધીશસ્ત્રિકાલજ્ઞો દુષ્ટાવગ્રહકારકઃ ॥ ૬૪ ॥

(ૐ) હું હું હું હું નટવરો મહાનાટ્યવિશારદઃ ।
ક્ષમાકરઃ ક્ષમાનાથઃ ક્ષમાપૂરિતલોચનઃ ॥ ૬૫ ॥

વૃષાઙ્કો વૃષભાધીશઃ ક્ષમાસાધનસાધકઃ ।
ક્ષમાચિન્તનસુપ્રીતો વૃષાત્મા વૃષભધ્વજઃ ॥ ૬૬ ॥

(ૐ) ક્રોં ક્રોં ક્રોં ક્રોં મહાકાયો મહાવક્ષો મહાભુજઃ ।
મૂલાધારનિવાસશ્ચ ગણેશઃ સિદ્ધિદાયકઃ ॥ ૬૭ ॥

મહાસ્કન્ધો મહાગ્રીવો મહદ્વક્ત્રો મહચ્છિરઃ ।
મહદોષ્ઠો મહૌદર્યો મહાદંષ્ટ્રો મહાહનુઃ ॥ ૬૮ ॥

સુન્દરભ્રૂઃ સુનયનઃ ષટ્ ચક્રો વર્ણલક્ષણઃ । var સર્વલક્ષણઃ
મણિપૂરો મહાવિષ્ણુઃ સુલલાટઃ સુકન્ધરઃ ॥ ૬૯ ॥

સત્યવાક્યો ધર્મવેત્તા પ્રજાસર્જનકારણઃ । var પ્રજાસૃજનકારણઃ
સ્વાધિષ્ઠાને રુદ્રરૂપઃ સત્યજ્ઞઃ સત્યવિક્રમઃ ॥ ૭૦ ॥

(ૐ) ગ્લોં ગ્લોં ગ્લોં ગ્લોં મહાદેવ દ્રવ્યશક્તિસમાહિતઃ ।
કૃતજ્ઞ કૃતકૃત્યાત્મા કૃતકૃત્યઃ કૃતાગમઃ ॥ ૭૧ ॥

(ૐ) હં હં હં હં ગુરુરૂપો હંસમન્ત્રાર્થમન્ત્રકઃ ।
વ્રતકૃદ્ વ્રતવિચ્છ્રેષ્ઠો વ્રતવિદ્વાન્મહાવ્રતી ॥ ૭૨ ॥

સહસ્રારેસહસ્રાક્ષઃ વ્રતાધારો વૃતેશ્વરઃ ।
વ્રતપ્રીતો વ્રતાકારો વ્રતનિર્વાણદર્શકઃ ॥ ૭૩ ॥

“ૐ હ્રીં હ્રૂં ક્લીં શ્રીં ક્લીં હ્રીં ફટ્ સ્વાહા” ।
અતિરાગી વીતરાગઃ કૈલાસેઽનાહતધ્વનિઃ ।
માયાપૂરકયન્ત્રસ્થો રોગહેતુર્વિરાગવિત્ ॥ ૭૪ ॥

રાગઘ્નો રાગશમનો લમ્બકાશ્યભિષિઞ્ચિનઃ । var રઞ્જકો રગવર્જિતઃ
સહસ્રદલગર્ભસ્થઃ ચન્દ્રિકાદ્રવસંયુતઃ ॥ ૭૫ ॥

અન્તનિષ્ઠો મહાબુદ્ધિપ્રદાતા નીતિવિત્પ્રિયઃ । var નીતિસંશ્રયઃ
નીતિકૃન્નીતિવિન્નીતિરન્તર્યાગસ્વયંસુખી ॥ ૭૬ ॥

વિનીતવત્સલો નીતિસ્વરૂપો નીતિસંશ્રયઃ ।
સ્વભાવો યન્ત્રસઞ્ચારસ્તન્તુરૂપોઽમલચ્છવિઃ ॥ ૭૭ ॥

ક્ષેત્રકર્મપ્રવીણશ્ચ ક્ષેત્રકીર્તનવર્ધનઃ । var ક્ષેત્રકર્તન
ક્રોધજિત્ક્રોધનઃ ક્રોધિજનવિત્ ક્રોધરૂપધૃત્ ॥ ૭૮ ॥

વિશ્વરૂપો વિશ્વકર્તા ચૈતન્યો યન્ત્રમાલિકઃ ।
મુનિધ્યેયો મુનિત્રાતા શિવધર્મધુરન્ધરઃ ॥ ૭૯ ॥

ધર્મજ્ઞો ધર્મસમ્બન્ધિ ધ્વાન્તઘ્નો ધ્વાન્તસંશયઃ ।
ઇચ્છાજ્ઞાનક્રિયાતીતપ્રભાવઃ પાર્વતીપતિઃ ॥ ૮૦ ॥

હં હં હં હં લતારૂપઃ કલ્પનાવાઞ્છિતપ્રદઃ ।
કલ્પવૃક્ષઃ કલ્પનસ્થઃ પુણ્યશ્લોકપ્રયોજકઃ ॥ ૮૧ ॥

પ્રદીપનિર્મલપ્રૌઢઃ પરમઃ પરમાગમઃ ।
(ૐ) જ્રં જ્રં જ્રં સર્વસઙ્ક્ષોભ સર્વસંહારકારકઃ ॥ ૮૨ ॥

ક્રોધદઃ ક્રોધહા ક્રોધી જનહા ક્રોધકારણઃ ।
ગુણવાન્ ગુણવિચ્છ્રેષ્ઠો વીર્યવિદ્વીર્યસંશ્રયઃ ॥ ૮૩ ॥

ગુણાધારો ગુણાકારઃ સત્ત્વકલ્યાણદેશિકઃ ।
સત્વરઃ સત્ત્વવિદ્ભાવઃ સત્યવિજ્ઞાનલોચનઃ ॥ ૮૪ ॥

“ૐ હ્રાં હ્રીં હ્રૂં ક્લીં શ્રીં બ્લૂં પ્રોં ૐ હ્રીં ક્રોં હું ફટ્ સ્વાહા”।
વીર્યાકારો વીર્યકરશ્છન્નમૂલો મહાજયઃ ।
અવિચ્છિન્નપ્રભાવશ્રી વીર્યહા વીર્યવર્ધકઃ ॥ ૮૫ ॥

કાલવિત્કાલકૃત્કાલો બલપ્રમથનો બલી ।
છિન્નપાપશ્છિન્નપાશો વિચ્છિન્નભયયાતનઃ ॥ ૮૬ ॥

મનોન્મનો મનોરૂપો વિચ્છિન્નભયનાશનઃ ।
વિચ્છિન્નસઙ્ગસઙ્કલ્પો બલપ્રમથનો બલઃ ॥ ૮૭ ॥

વિદ્યાપ્રદાતા વિદ્યેંશઃ શુદ્ધબોધસદોદિતઃ ॥ var શુદ્ધબોધસુબોધિતઃ
શુદ્ધબોધવિશુદ્ધાત્મા વિદ્યામન્ત્રૈકસંશ્રયઃ ॥ ૮૮ ॥

શુદ્ધસત્વો વિશુદ્ધાન્તવિદ્યાવેદ્યો વિશારદઃ ।
Extra verse in text with variation
ગુણાધારો ગુણાકારઃ સત્ત્વકલ્યાણદેશિકાઃ ॥ ૮૯ ॥

સત્ત્વરઃ સત્ત્વસકૃઆવઃ સત્ત્વવિજ્ઞાનલોચનઃ ।
વીર્યવાન્વીર્યવિચ્છ્રેષ્ઠઃ સત્ત્વવિદ્યાવબોધકઃ ॥ ૮૯ ॥ var વીર્યવિદ્વીર્યસંશ્રયઃ

અવિનાશો નિરાભાસો વિશુદ્ધજ્ઞાનગોચરઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ઐં સૌં શિવ કુરુ કુરુ સ્વાહા ।
સંસારયન્ત્રવાહાય મહાયન્ત્રપપ્રતિને ॥ ૯૦ ॥

“નમઃ શ્રીવ્યોમસૂર્યાય મૂર્તિ વૈચિત્ર્યહેતવે” ।
જગજ્જીવો જગત્પ્રાણો જગદાત્મા જગદ્ગુરુઃ ॥ ૯૧ ॥

આનન્દરૂપનિત્યસ્થઃ પ્રકાશાનન્દરૂપકઃ ।
યોગજ્ઞાનમહારાજો યોગજ્ઞાનમહાશિવઃ ॥ ૯૨ ॥

અખણ્ડાનન્દદાતા ચ પૂર્ણાનન્દસ્વરૂપવાન્ ।
“વરદાયાવિકારાય સર્વકારણહેતવે ॥ ૯૩ ॥

કપાલિને કરાલાય પતયે પુણ્યકીર્તયે ।
અઘોરાયાગ્નિનેત્રાય દણ્ડિને ઘોરરૂપિણે ॥ ૯૪ ॥

ભિષગ્ગણ્યાય ચણ્ડાય અકુલીશાય શમ્ભવે ।
હ્રૂં ક્ષું રૂં ક્લીં સિદ્ધાય્ નમઃ” ।
ઘણ્ડારવઃ સિદ્ધગણ્ડો ગજઘણ્ટાધ્વનિપ્રિયઃ ॥ ૯૫ ॥

ગગનાખ્યો ગજાવાસો ગરલાંશો ગણેશ્વરઃ ।
સર્વપક્ષિમૃગાકારઃ સર્વપક્ષિમૃગાધિપઃ ॥ ૯૬ ॥

ચિત્રો વિચિત્રસઙ્કલ્પો વિચિત્રો વિશદોદયઃ ।
નિર્ભવો ભવનાશશ્ચ નિર્વિકલ્પો વિકલ્પકૃત્ ॥ ૯૭ ॥

કક્ષાવિસલકઃ કર્ત્તા કોવિદઃ કાશ્મશાસનઃ । var અક્શવિત્પુલકઃ
Extra verses in text with variation
શુદ્ધબોધો વિશુદ્ધાત્મા વિદ્યામાત્રૈકસંશ્રયઃ ॥ ૯૮ ॥

શુદ્ધસત્ત્વો વિશુદ્ધાન્તવિદ્યાવૈદ્યૌ વિશારદઃ ।
નિન્દાદ્વેષાઇકર્તા ચ નિન્દદ્વેષાપહારકઃ ॥ ૯૮ ॥

કાલાગ્નિરુદ્રઃ સર્વેશઃ શમરૂપઃ શમેશ્વરઃ ।
પ્રલયાનલકૃદ્ધવ્યઃ પ્રલયાનલશાસનઃ ॥ ૯૯ ॥

ત્રિયમ્બકોઽરિષડ્વર્ગનાશકો ધનદઃ પ્રિયઃ ।
અક્ષોભ્યઃ ક્ષોભરહિતઃ ક્ષોભદઃ ક્ષોભનાશકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

“ૐ પ્રાં પ્રીં પ્રૂં પ્રૈં પ્રૌં પ્રઃ મણિમન્ત્રૌષધાદીનાં
શક્તિરૂપાય શમ્ભવે ।
અપ્રેમયાય દેવાય વષટ્ સ્વાહા સ્વધાત્મને” ।
દ્યુમૂર્ધા દશદિગ્બાહુશ્ચન્દ્રસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ।
પાતાલાઙ્ઘ્રિરિલાકુક્ષિઃ ખંમુખો ગગનોદરઃ ॥ ૧૦૧ ॥

કલાનાદઃ કલાબિન્દુઃ કલાજ્યોતિઃ સનાતનઃ ।
અલૌકિકકનોદારઃ કૈવલ્યપદદાયકઃ ॥ ૧૦૨ ॥

કૌલ્યઃ કુલેશઃ કુલજઃ કવિઃ કર્પૂરભાસ્વરઃ ।
કામેશ્વરઃ કૃપાસિન્ધુઃ કુશલઃ કુલભૂષણઃ ॥ ૧૦૩ ॥

કૌપીનવસનઃ કાન્તઃ કેવલઃ કલ્પપાદપઃ ।
કુન્દેન્દુશઙ્ખધવલો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૪ ॥।

ભસ્માભરણહૃષ્ટાત્મા દુષ્ટપુષ્ટારિસૂદનઃ । var ષડ્ભિરાવૃતઃ
સ્થાણુર્દિગમ્બરો ભર્ગો ભગનેત્રભિદુજ્જવલઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ત્રિકાગ્નિકાલઃ કાલાગ્નિરદ્વિતીયો મહાયશાઃ ।
સામપ્રિયઃ સામકર્તા સામગઃ સામગપ્રિયઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ધીરોદાત્તો મહાધીરો ધૈર્યદો ધૈર્યવર્ધકઃ ।
લાવણ્યરાશિઃ સર્વજ્ઞઃ સુબુદ્ધિર્બુદ્ધિમદ્વરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

તારણાશ્રયરૂપસ્થસ્તારણાશ્રયદાયકઃ ।
તારકસ્તારકસ્વામી તારણસ્તારણપ્રિયઃ ॥ ૧૦૮ ॥

એકતારો દ્વિતારશ્ચ તૃતીયો માતૃકાશ્રયઃ ।
એકરૂપશ્ચૈકનાથો બહુરૂપસ્વરૂપવાન્ ॥ ૧૦૯ ॥

લોકસાક્ષી ત્રિલોકેશસ્ત્રિગુણાતીતમૂર્તિમાન્ ।
બાલસ્તારુણ્યરૂપસ્થો વૃદ્ધરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

અવસ્થાત્રયભૂતસ્થો અવસ્થાત્રયવર્જિતઃ ।
વાચ્યવાચકભાવાર્થો વાક્યાર્થપ્રિયમાનસઃ ॥ ૧૧૧ ॥

સોહં વાક્યપ્રમાણસ્થો મહાવાક્યાર્થબોધકઃ ।
પરમાણુઃ પ્રમાણસ્થઃ કોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

“ૐ હં હં હં હં હ્રીં વામદેવાય નમઃ” ।
કક્ષવિત્પાલકઃ કર્તા કોવિદ કામશાસનઃ ।
કપર્દી કેસરી કાલઃ કલ્પનારહિતાકૃતિઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ખખેલઃ ખેચરઃ ખ્યાતઃ ખન્યવાદી ખમુદ્ગતઃ ।
ખામ્બરઃ ખણ્ડપરશુઃ ખચક્ષુઃ ખઙ્ગ્લોચનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

અખણ્ડબ્રહ્મખણ્ડશ્રીરખણ્ડજ્યોતિરવ્યયઃ ।
ષટ્ ચક્રખેલનઃ સ્રષ્ટા ષટ્જ્યોતિષટ્ગિરાર્ચિતઃ ॥ ૧૧૫ ॥ var ષડ્ભિરાવૃતઃ

ગરિષ્ઠો ગોપતિર્ગોપ્તા ગમ્ભીરો બ્રહ્મગોલકઃ ।
ગોવર્ધનગતિર્ગોવિદ્ ગવાવીતો ગુણાકરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ગઙ્ગધરોઽઙ્ગસઙ્ગમ્યો ગૈઙ્કારો ગટ્કરાગમઃ । var ગહ્વરાગમઃ
કર્પૂરગૌરો ગૌરીશો ગૌરીગુરુગુહાશયઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ધૂર્જટિઃ પિઙ્ગલજટો જટામણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
મનોજવો જીવહેતુરન્ધકાસુરસૂદનઃ ॥ ૧૧૮ ॥

લોકબન્ધુઃ કલાધારઃ પાણ્ડુરઃ પ્રમથાધિપઃ । var લોકધરઃ
અવ્યક્તલક્ષણો યોગી યોગીશો યોગિપઙ્ગવઃ ॥ ૧૧૯ ॥

ભૂતાવાસો જનાવાસઃ સુરાવાસઃ સુમઙ્ગલઃ ।
ભવવૈદ્યો યોગિવૈદ્યૌ યોગીસિંહહૃદાસનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

યુગાવાસો યુગાધીશો યુગકૃદ્યુગવન્દિતઃ ।
કિરીટાલેઢબાલેન્દુઃ મણિઙ્કકણભૂષિતઃ ॥ ૧૨૧ ॥

રત્નાઙ્ગરાગો રત્નેશો રત્નરઞ્જિતપાદુકઃ ।
નવરત્નગુણોપેતકિરીટો રત્નકઞ્ચુકઃ ॥ ૧૨૨ ॥

નાનાવિધાનેકરત્નલસત્કુણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
દિવ્યરત્નગણોત્કીર્ણકણ્ઠાભરણભૂષિતઃ ॥ ૧૨૩ ॥

નવફાલામણિર્નાસાપુટભ્રાજિતમૌક્તિકઃ ।
રત્નાઙ્ગુલીયવિલસત્કરશાખાનખપ્રભઃ ॥ ૧૨૪ ॥।

રત્નભ્રાજદ્ધેમસૂત્રલસત્કટિતટઃ પટુઃ ।
વામાઙ્ગભાગવિલસત્પાર્વતીવીક્ષણપ્રિયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

લીલાવિડ્લમ્બિતવપુર્ભક્તમાનસમન્દિરઃ ।
મન્દમન્દાર-પુષ્પૌઘલસદ્વાયુનિષેવિતઃ ॥ ૧૨૬ ॥

કસ્તૂરીવિલસત્ફાલોદિવ્યવેષવિરાજિતઃ ।
દિવ્યદેહપ્રભાકૂટસન્દીપિતદિગન્તરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

દેવાસુરગુરુસ્તવ્યો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
હંસરાજઃ પ્રભાકૂટપુણ્ડરીકનિભેક્ષણઃ ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વાશાસ્ત્રગણોપેતઃ સર્વલોકેષ્ટભૂષણઃ ।
સર્વેષ્ટદાતા સર્વેષ્ટસ્ફુરન્મઙ્ગલવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૯ ॥

અવિદ્યાલેશરહિતો નાનાવિદ્યૈકસંશ્રયઃ ।
મૂર્તીભાવત્કૃપાપૂરો ભક્તેષ્ટફલપૂરકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સમ્પૂર્ણકામઃ સૌભાગ્યનિધિઃ સૌભાગ્યદાયકઃ ।
હિતૈષી હિતકૃત્સૌમ્યઃ પરાર્થૈકપ્રયોજકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણઃ ।
વિષ્વઞ્ચિતા વષટ્ કારો ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં હવિઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ભોક્તા ભોજયિતા જેતા જિતારિર્જિતમાનસઃ ।
અક્ષરઃ કારણો રુદ્ધઃ શમદઃ શારદાપ્લવઃ ॥ ૧૩૩ ॥

આજ્ઞાપકશ્ચ ગમ્ભીરઃ કવિર્દુઃસ્વપ્નનાશનઃ । var કલિર્દુઃસ્વપ્નનાશનઃ
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પત્તિઃ શ્રેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ॥ ૧૩૪ ॥

વ્યોમકેશો ભીમવેષો ગૌરીપતિરનામયઃ ।
ભવાબ્ધિતરણોપાયો ભગવાન્ભક્તવત્સલઃ ॥ ૧૩૫ ॥

વરો વરિષ્ઠસ્તેજિષ્ઠઃ પ્રિયાપ્રિયવધઃ સુધીઃ ।
યન્તાઽયવિષ્ઠઃ ક્ષોદિષ્ઠો યવિષ્ઠો યમશાસનઃ ॥ ૧૩૬ ॥ var રવિક્રોધતિરસ્કૃતઃ

હિરણ્યગર્ભો હેમાઙ્ગો હેમરૂપો હિરણ્યદઃ ।
બ્રહ્મજ્યોતિરનાવેક્ષ્યશ્ચામુણ્ડાજનકો રવિ ॥ ૧૩૭ ॥

મોક્ષાર્થિજનસંસેવ્યો મોક્ષદો મોક્ષનાયકઃ ।
મહાશ્મશાનનિલયો વેદાશ્વો ભૂરથસ્થિરઃ ॥ ૧૩૮ ॥

મૃગવ્યાધો ધર્મધામ પ્રભિન્નસ્ફટિકઃ પ્રભઃ ।
સર્વજ્ઞઃ પરમાત્મા ચ બ્રહ્માનન્દાશ્રયો વિભુઃ ॥ ૧૩૯ ॥

શરભેશો મહાદેવઃ પરબ્રહ્મ સદાશિવઃ ।
સ્વરાવિકૃતિકર્તા ચ સ્વરાતીતઃ સ્વયંવિભુઃ ॥ ૧૪૦ ॥

સ્વર્ગતઃ સ્વર્ગતિર્દાતા નિયન્તા નિયતાશ્રયઃ ।
ભૂમિરૂપો ભૂમિકર્તા ભૂધરો ભૂધરાશ્રયઃ ॥ ૧૪૧ ॥

ભૂતનાથો ભૂતકર્તા ભૂતસંહારકારકઃ ।
ભવિષ્યજ્ઞો ભવત્રાતા ભવદો ભવહારકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

વરદો વરદાતા ચ વરપ્રીતો વરપ્રદઃ ।
કૂટસ્થઃ કૂટરૂપશ્ચ ત્રિકૂટો મન્ત્રવિગ્રહઃ ॥ ૧૪૩ ॥

મન્ત્રાર્થો મન્ત્રગમ્યશ્ચ મન્ત્રેંશો મન્ત્રભાગકઃ ।
સિદ્ધિમન્ત્રઃ સિદ્ધિદાતા જપસિદ્ધિસ્વભાવકઃ ॥ ૧૪૪ ॥

નામાતિગો નામરૂપો નામરૂપગુણાશ્રયઃ ।
ગુણકર્તા ગુણત્રાતા ગુણાતીતા ગુણરિહા ॥ ૧૪૫ ॥

ગુણગ્રામો ગુણાધીશઃ ગુણનિર્ગુણકારકઃ ।
અકારમાતૃકારૂપઃ અકારાતીતભાવનઃ ॥ ૧૪૬ ॥

પરમૈશ્વર્યદાતા ચ પરમપ્રીતિદાયકઃ ।
પરમઃ પરમાનન્દઃ પરાનન્દઃ પરાત્પરઃ ॥ ૧૪૭ ॥

વૈકુણ્ઠપીઠમધ્યસ્થો વૈકુણ્ઠો વિષ્ણુવિગ્રહઃ ।
કૈલાસવાસી કૈલાસે શિવરૂપઃ શિવપ્રદઃ ॥ ૧૪૮ ॥

જટાજૂટોદ્ભૂષિતાઙ્ગો ભસ્મધૂસરભૂષણઃ ।
દિગ્વાસાઃ દિગ્વિભાગશ્ચ દિઙ્ગતરનિવાસકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

ધ્યાનકર્તા ધ્યાનમૂર્તિર્ધારણાધારણપ્રિયઃ ।
જીવન્મુક્તિપુરીનાથો દ્વાદશાન્તસ્થિતપ્રભુઃ ॥ ૧૫૦ ॥

તત્ત્વસ્થસ્તત્ત્વરૂપસ્થસ્તત્ત્વાતીતોઽતિતત્ત્વગઃ ।
તત્ત્વાસામ્યસ્તત્ત્વગમ્યસ્તત્ત્વાર્થસર્વદર્શકઃ ॥ ૧૫૧ ॥

તત્ત્વાસનસ્તત્ત્વમાર્ગસ્તત્ત્વાન્તસ્તત્ત્વવિગ્રહઃ ।
દર્શનાદતિગો દૃશ્યો દૃશ્યાતીતાતિદર્શકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

દર્શનો દર્શનાતીતો ભાવનાકારરૂપધૃત્ ।
મણિપર્વતસંસ્થાનો મણિભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૧૫૩ ॥

મણિપ્રીતો મણિશ્રેષ્ઠો મણિસ્થો મણિરૂપકઃ ।
ચિન્તામણિગૃહાન્તસ્થઃ સર્વચિન્તાવિવર્જિતઃ ॥ ૧૫૪ ॥

ચિન્તાક્રાન્તભક્તચિન્ત્યો ચિન્તનાકારચિન્તકઃ ।
અચિન્ત્યશ્ચિન્ત્યરૂપશ્ચ નિશ્ચિન્ત્યો નિશ્ચયાત્મકઃ ॥ ૧૫૫ ॥

નિશ્ચયો નિશ્ચયાધીશો નિશ્ચયાત્મકદર્શકઃ ।
ત્રિવિક્રમસ્ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૧૫૬ ॥

બ્રહ્મચારી વ્રતપ્રીતો ગૃહસ્થો ગૃહવાસકઃ ।
પરમ્ધામ પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા પરાત્પરઃ ॥ ૧૫૭ ॥

સર્વેશ્વરઃ સર્વમયઃ સર્વસાક્ષી વિલક્ષણઃ ।
મણિદ્વીપો દ્વીપનાથો દ્વીપાન્તો દ્વીપલક્ષણઃ ॥ ૧૫૮ ॥

સપ્તસાગરકર્તા ચ સપ્તસાગરનાયકઃ ।
મહીધરો મહીભર્તા મહીપાલો મહાસ્વનઃ ॥ ૧૫૯ ॥

મહીવ્યાપ્તોઽવ્યક્તરૂપઃ સુવ્યક્તો વ્યક્તભાવનઃ ।
સુવેષાઢ્યઃ સુખપ્રીતઃ સુગમઃ સુગમાશ્રયઃ ॥ ૧૬૦ ॥

તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્લાદનચન્દ્રમાઃ ।
તારણસ્તાપસારાધ્યસ્તનુમધ્યસ્તમોમહઃ ॥ ૧૬૧ ॥

પરરૂપઃ પરધ્યેયઃ પરદૈવતદૈવતઃ ।
બ્રહ્મપૂજ્યો જગત્પૂજ્યો ભક્તપૂજ્યો વરપ્રદઃ ॥ ૧૬૨ ॥

અદ્વૈતો દ્વૈતચિત્તશ્ચ દ્વૈતાદ્વૈતવિવર્જિતઃ ।
અભેદ્યઃ સર્વભેદ્યશ્ચ ભેદ્યભેદકબોધકઃ ॥ ૧૬૩ ॥

લાક્ષારસસવર્ણાભઃ પ્લવઙ્ગમપ્રિયોત્તમઃ ।
શત્રૂસમ્હારકર્તા ચ અવતારપરો હરઃ ॥ ૧૬૪ ॥

સંવિદીશઃ સંવિદાત્મા સંવિજ્જ્ઞાનપ્રદાયકઃ ।
સંવિત્કર્તા ચ ભક્તશ્ચ સંવિદાનન્દરૂપવાન્ ॥ ૧૬૫ ॥

સંશયાતીતસંહાર્યઃ સર્વસંશયહારકઃ ।
નિઃસંશયમનોધ્યેયઃ સંશયાત્માતિદૂરગઃ ॥ ૧૬૬ ॥

શૈવમન્ત્ર શિવપ્રીતદીક્ષાશૈવસ્વભાવકઃ ।
ભૂપતિઃ ક્ષ્માકૃતો ભૂપો ભૂપભૂપત્વદાયકઃ ॥ ૧૬૭ ॥

સર્વધર્મસમાયુક્તઃ સર્વધર્મવિવર્ધકઃ ।
સર્વશાસ્તા સર્વવેદઃ સર્વવેત્તા સતૃપ્તિમાન્ ॥ ૧૬૮ ॥

ભક્તભાવાવતારશ્ચ ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ ।
ભક્તસિદ્ધાર્થસિદ્ધિશ્ચ સિદ્ધિબુદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

વારાણસીવાસદાતા વારાણસીવરપ્રદઃ ।
વારાણસીનાથરૂપો ગઙ્ગામસ્તકધારકઃ ॥ ૧૭૦ ॥

પર્વતાશ્રયકર્તા ચ લિઙ્ગં ત્ર્યમ્બકપર્વતઃ ।
લિઙ્ગદેહો લિઙ્ગપતિર્લિઙ્ગપૂજ્યોઽતિદુર્લભઃ ॥ ૧૭૧ ॥

રુદ્રપ્રિયો રુદ્રસેવ્ય ઉગ્રરૂપ વિરાટ્ સ્તુતઃ ।
માલારુદ્રાક્ષભૂષાઙ્ગો જપરુદ્રાક્ષતોષિતઃ ॥ ૧૭૨ ॥

સત્યસત્યઃ સત્યદાતા સત્યકર્તા સદાશ્રયઃ ।
સત્યસાક્ષી સત્યલક્ષ્મી લક્ષ્મ્યાતીતમનોહરઃ ॥ ૧૭૩ ॥

જનકો જગતામીશો જનિતા જનનિશ્ચયઃ ।
સૃષ્ટિસ્થિતઃ સૃષ્ટિરૂપી સૃષ્ટિરૂપસ્થિતિપ્રદઃ ॥ ૧૭૪ ॥

સંહારરૂપઃ કાલાગ્નિઃ કાલસંહારરૂપકઃ ।
સપ્તપાતાલપાદસ્થો મહદાકાશશીર્ષવાન્ ॥ ૧૭૫ ॥

અમૃતશ્ચામૃતાકારઃ અમૃતામૃતરૂપકઃ ।
અમૃતાકારચિત્તિસ્થઃ અમૃતોકૃવકારણઃ ॥ ૧૭૬ ॥

અમૃતાહારનિત્યસ્થસ્ત્વમૃતોદ્ભવરૂપવાન્ ।
અમૃતાંશોઽમૃતાધીશોઽમૃતપ્રીતિવિવર્ધનઃ ॥ ૧૭૭ ॥

અનિર્દેશ્યો અનિર્વાચ્યો અનઙ્ગોઽનઙ્ગસંશ્રયઃ ।
શ્રયેદઃ શ્રેયો રૂપશ્ચ શ્રેયોઽતીતફલોત્તમઃ ॥ ૧૭૮ ॥

સારઃ સંસારસાક્ષી ચ સારાસારવિચક્ષણઃ ।
ધારણાતીતભાવસ્થો ધારણાન્વયગોચરઃ ॥ ૧૭૯ ॥

ગોચરો ગોચરાતીતઃ અતીવ પ્રિયગોચરઃ ।
પ્રિયપ્રિયઃ તથા સ્વાર્થી સ્વાર્થઃ સ્વાર્થફલપ્રદઃ ॥ ૧૮૦ ॥

અર્થાર્થસાક્ષી લક્ષાંશો લક્ષ્યલક્ષણવિગ્રહઃ ।
જગદીશો જગત્ત્રાતા જગન્મયો જગદ્ગુરુઃ ॥ ૧૮૧ ॥

ગુરુમૂર્તિઃ સ્વયંવેદ્યો વેદ્યવેદકરૂપકઃ ।
રૂપાપીતો રૂપકર્તા સર્વરૂપાર્થદાયકઃ ॥ ૧૮૨ ॥

અર્થદસ્ત્વર્થમાન્યચ અર્થાર્થી અર્થદાયકઃ ।
વિભવો વૈભવઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વવૈભવાદાયકઃ ॥ ૧૮૩ ॥

ચતુઃષષ્ટિકલાસૂત્રઃ ચતુઃષષ્ટિકલામયઃ ।
પુરાણશ્રવણાકારઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૮૪ ॥

પુરાતનપુરાખ્યાતઃ પૂર્વજઃ પૂર્વપૂર્વકઃ ।
મન્ત્રતન્ત્રાર્થસર્વજ્ઞઃ સર્વતન્ત્રપ્રકાશકઃ ॥ ૧૮૫ ॥

તન્ત્રવેતા તન્ત્રકર્તા તન્ત્રાતરનિવાસકઃ ।
તન્ત્રગમ્યસ્તન્ત્રમાન્યસ્તન્ત્રયન્ત્રફલપ્રદઃ ॥ ૧૮૬ ॥

સર્વતન્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞસ્તન્ત્રરાજઃ સ્વતન્ત્રકઃ ।
બ્રહ્માણ્ડકોટિકર્તા ચ બ્રહ્માણ્ડોદરપૂરકઃ ॥ ૧૮૭ ॥

બ્રહ્માણ્ડદેશદાતા ચ બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણઃ ।
સ્વયમ્ભૂઃ શમ્ભુરૂપશ્ચ હંસવિગ્રહનિસ્પૃહઃ ॥ ૧૮૮ ॥

શ્વાસિનિઃ શ્વાસ ઉચ્છ્વાસઃ સર્વસંશયહારકઃ ।
સોઽહંરૂપસ્વભાવશ્ચ સોઽહંરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૮૯ ॥

સોઽહમસ્મીતિ નિત્યસ્થઃ સોઽહં હંસઃ સ્વરૂપવાન્ ।
હંસોહંસઃ સ્વરૂપશ્ચ હંસવિગ્રહનિઃસ્પૃહઃ ।
શ્વાસનિઃશ્વાસૌચ્છ્વાસઃ પક્ષિરાજો નિરઞ્જનઃ ॥ ૧૯૦ ॥

॥ ફલશ્રુતિ ॥

અષ્ટાધિકસહસ્રં તુ નામ સાહસ્રમુત્તમમ્ ।
નિત્યં સઙ્કીર્તનાસક્તઃ કીર્તયેત્પુણ્યવાસરે ॥ ૧૯૧ ॥

સઙ્ક્રાતૌ વિષુવે ચૈવ પૌર્ણમાસ્યાં વિશેષતઃ ।
અમાવસ્યાં રવિવારે ત્રિઃસપ્તવારપાઠકઃ ॥ ૧૯૨ ॥

સ્વપ્ને દર્શનમાપ્નોતિ કાર્યાકાર્યેઽપિ દૃશ્યતે ।
રવિવારે દશાવૃત્યા રોગનાશો ભવિષ્યતિ ॥ ૧૯૩ ॥

સર્વદા સર્વકામાર્થી જપેદેતત્તુ સર્વદા ।
યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ વૈરિણાં કુલનાશનમ્ ॥ ૧૯૪ ॥

ભોગમોક્ષપ્રદં શ્રેષ્ઠં ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદમ્ ।
સર્વપાપપ્રશમનં સર્વાપસ્મારનાશનમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

રાજચૈરારિ મૃત્યુનાં નાશનં જયવર્ધનમ્ ।
મારણે સપ્તરાત્રં તુ દક્ષિણાભિમુખો જપેત્ ॥ ૧૯૬ ॥

ઉદઙ્ મુખઃ સહસ્રં તુ રક્ષાણાય જપેન્નૈશિ ।
પઠતાં શૃણ્વતાં ચૈવ સર્વદુઃખવિનાશકૃત્ ॥ ૧૯૭ ॥

ધન્યં યશસ્યમાયુષ્યમારોગ્યં પુત્રવર્ધનમ્ ।
યોગસિદ્ધિપ્રદં સમ્યક્ શિવં જ્ઞાનપ્રકાશિતમ્ ॥ ૧૯૮ ॥

શિવલોકૈકસોપાનં વાઞ્છિતાર્થૈકસાધનમ્ ।
વિષગ્રહક્ષયકરં પુત્રપૌત્રાભિવર્ધનમ્ ॥ ૧૯૯ ॥

સદા દુઃસ્વપ્નશમનં સર્વોત્પાતનિવારણમ્ ।
યાવન્ન દૃશ્યતે દેવિ શરભો ભયનાશકઃ ॥ ૨૦૦ ॥

તાવન્ન દૃશ્યતે જાપ્યં બૃહદારણ્યકો ભવેત્ ।
સહસ્રનામ નામ્ન્યસ્મિન્નેકૈકોચ્ચારણાત્પૃથક્ ॥ ૨૦૧ ॥

સ્નાતો ભવતિ જાહ્નવ્યાં દિવ્યા દૃષ્ટિઃ સ્થિરો ભુવિ ।
સહસ્રનામ સદ્વિદ્યાં શિવસ્ય પરમાત્મનઃ ॥ ૨૦૨ ॥

યોઽનુષ્ઠાસ્યતિ કલ્પાન્તે શિવકલ્પો ભવિષ્યતિ ।
હિતાય સર્વલોકાનાં શરભેશ્વર ભાષિતમ્ ॥ ૨૦૩ ॥

સ બ્રહ્મા સ હરિઃ સોઽર્કઃ સ શક્રો વરુણો યમઃ ।
ધનાધ્યક્ષઃ સ ભગવાન્ સચૈકઃ સકલં જગત્ ॥ ૨૦૪ ॥

સુખારાધ્યો મહાદેવસ્તપસા યેન તોષિતઃ ।
સર્વદા સર્વકામાર્થં જપેત્સિધ્યતિ સર્વદા ॥ ૨૦૫ ॥

ધનાર્થી ધનમાપ્નોતિ યશોર્થી યશ આપ્નુયાત્ ।
નિષ્કામઃ કીર્તયેન્નૈત્યં બ્રહ્મજ્ઞાનમયો ભવેત્ ॥ ૨૦૬ ॥

બિલ્વૈર્વા તુલસીપુષ્પૈશ્ચમ્પકૈર્બકુલાદિભિઃ ।
કલ્હારૈર્જાતિકુસુમૈરમ્બુજૈર્વા તિલાક્ષતૈઃ ॥ ૨૦૭ ॥

એભિર્નામ સહસ્રૈસ્તુ પૂજયેદ્ ભક્તિમાન્નરઃ ।
કુલં તારયતે તેષાં કલ્પે કોટિશતૈરપિ ॥ ૨૦૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીશરભસહસ્રનમસ્તોત્રમ્ (૩) સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *