Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Kannada

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Kannada

48 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 3 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ-

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರೋ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀಶರಭ-ಸಾಲುವೋ ದೇವತಾ, ಹಸ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಫಟ್ ಕೀಲಕಂ,
ಶ್ರೀಶರಭ-ಸಾಲುವ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸ ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹಸ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹಸ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಹಸ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹಸ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಭುರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಕ್ವಾಕಾಶಃ ಕ್ವ ಸಮೀರಣಃ ಕ್ವ ದಹನಃ ಕ್ವಾಪಃ ಕ್ವ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಃ
ಕ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕ್ವ ಜನಾರ್ದನಃ ಕ್ವ ತರಣಿಃ ಕ್ವೇನ್ದುಃ ಕ್ವ ದೇವಾಸುರಾಃ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತೇ ಶರಭೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಮುದಿತಃ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಯೋಗೀಶ್ವರಃ
ಕ್ರೀಡಾನಾಟಕನಾಯಕೋ ವಿಜಯತೇ ದೇವೋ ಮಹಾಸಾಲುವಃ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚೋಪಚಾರೈಃ ಸಮ್ಪೂಜಯೇತ್ ।

॥ ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಃ ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।

ಶ್ರೀನಾಥೋ ರೇಣುಕಾನಾಥೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗಾಶ್ರಯಃ ।
ಶ್ರೀಗುರುರ್ಗುರುಗಮ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರೂಪಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ॥ 1 ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಃ ಸೇನಾನೀರ್ದಿಕ್ಪತಿಸ್ತರುರಾಟ್ ಹರಃ ।
ಹರಿಕೇಶಃ ಪಶುಪತಿರ್ಮಹಾನ್ಸಸ್ಪಿಂಜರೋ ಮೃಡಃ ॥ 2 ॥

ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಥಶ್ಚ ಗಣಪೂಜ್ಯೋ ಗಣಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿವ್ಯಾಧೀ ಬಮ್ಲಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ॥ 3 ॥

ಪೀಠೇಶಃ ಪೀಠರೂಪಶ್ಚ ಪೀಠಪೂಜ್ಯಃ ಸುಖಾವಹಃ ।
ಸರ್ವಾಧಿಕೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟೇಶೋ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಃ ॥ 4 ॥

ಭೈರವೋ ಭೈರವಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭೈರವಾಯುಧಧಾರಕಃ ।
ಆತತಾಯೀ ಮಹಾರುದ್ರಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಕಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ 5 ॥

ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ।
ಉಪವೀತೀ ಮಹಾನಾತ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೋ ವನನಾಯಕಃ ॥ 6 ॥

ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಸ್ವಾಮೀ ಬಹುಪಾಲನಕಾರಣಃ ।
ರೋಹಿತಃ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸೂತೋ ವಾಣಿಜೋ ಮನ್ತ್ರಿರುನ್ನತಃ ॥ 7 ॥

ಪದರೂಪಃ ಪದಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪದೇಶಃ ಪದನಾಯಕಃ ।
ಕಕ್ಷೇಶೋ ಹುತಭೂಗ್ ದೇವೋ ಭುವನ್ತಿರ್ವಾರಿವಸ್ಕೃತಃ ॥ 8 ॥

ದೂತಿಕ್ರಮೋ ದೂತಿನಾಥಃ ಶಾಮ್ಭವಃ ಶಂಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷೋ ಘೋಷರೂಪಃ ಪತ್ತೀಶಃ ಪಾಪಮೋಚಕಃ ॥ 9 ॥

ವೀರೋ ವೀರ್ಯಪ್ರದಃ ಶೂರೋ ವೀರೇಶವರದಾಯಕಃ । var ವೀರೇಶೋ ವರದಾಯಕಃ
ಓಷಧೀಶಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತೋ ಭಯಾನಕಃ ॥ 10 ॥

ವೀರನಾಥೋ ವೀರರೂಪೋ ವೀರಹಾಽಽಯುಧಧಾರಕಃ ।
ಸಹಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾ ನಿವ್ರ್ಯಾಧೀ ನಿರೂಪಪ್ಲವಃ ॥ 11 ॥

ಚತುರಾಶ್ರಮನಿಷ್ಠಶ್ಚ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಆವ್ಯಾಧಿನೀಶಃ ಕಕುಭೋ ನಿಷಂಗೀ ಸ್ತೇನರಕ್ಷಕಃ ॥ 12 ॥

ಷಷ್ಟೀಶೋ ಘಟಿಕಾರೂಪಃ ಫಲಸಂಕೇತವರ್ಧಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ತಸ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಂಚಕಃ ಪರಿವಂಚಕಃ ॥ 13 ॥

ನವನಾಥೋ ನವಾಂಕಸ್ಥೋ ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ।
ಅರಣ್ಯೇಶಃ ಪರಿಚರೋ ನಿಚೇರುಃ ಸ್ತಾಯುರಕ್ಷಕಃ ॥ 14 ॥

ವೀರಾವಲೀಪ್ರಿಯಃ ಶಾನ್ತೋ ಯುದ್ಧವಿಕ್ರಮದರ್ಶಕಃ ।
ಪ್ರಕೃತೇಶೋ ಗಿರಿಚರಃ ಕುಲುಂಚೇಶೋ ಗುಹೇಷ್ಟದಃ ॥ 15 ॥

ಪಂಚಪಂಚಕತತ್ತ್ವಸ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವಾತೀತಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಭವಃ ಶರ್ವೋ ನೀಲಕಂಠಃ ಕಪರ್ದೀ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀಮನ್ತ್ರಃ ಶ್ರೀಕಲಾನಾಥಃ ಶ್ರೇಯದಃ ಶ್ರೇಯವಾರಿಧಿಃ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ಗಿರಿಶಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 17 ॥

ಮಾಲಾಧರೋ ಮನಃಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುನಿಮಾನಸಹಂಸಕಃ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ಹಂಸೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮೋಽನಘಃ ॥ 18 ॥

ಮನ್ತ್ರರಾಜೋ ಮನ್ತ್ರರೂಪೋ ಮನ್ತ್ರಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಊರ್ವ್ಯಃ ಸೂರ್ವ್ಯೋಘ್ರಿಯಃ ಶೀಭ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪಾವಕಾಕೃತಿಃ ॥ 19 ॥

ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಸ್ಥೋ ಗುರುಮಂಡಲಕಾರಣಃ ।
ಅಚರಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರೋಽವಸ್ವನ್ಯೋಽನನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 20 ॥

ತಿಥಿಮಂಡಲರೂಪಶ್ಚ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ದ್ವೀಪ್ಯಃ ಸ್ತ್ರೋತಸ್ಯ ಈಶಾನೋ ಧುರ್ಯೋ ಗವ್ಯಗತೋದಯಃ ॥ 21 ॥ var ಭವ್ಯಕಥೋದಯಃ

ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಥಮಾಕಾರೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ।
ಗುಣತ್ರಯ ತೃತೀಯೋಽಸೌ ಯುಗರೂಪಶ್ಚತುರ್ಥಕಃ ॥ 22 ॥

ಪೂರ್ವಜೋಽವರಜೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕನಿಷ್ಠೋ ವಿಶ್ವಲೋಚನಃ ।
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಸಾಕ್ಷೀಶೋ ಋತುಃ ಷಡ್ಗುಣಭಾವನಃ ॥ 23 ॥

ಅಪ್ರಗಲ್ಭೋ ಮಧ್ಯಮೋರ್ಮ್ಯೋ ಜಘನ್ಯೋಽಜಘನ್ಯಃ ಶುಭಃ ।
ಸಪ್ತಧಾತುಸ್ವರೂಪಶ್ಚಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 24 ॥

ಪ್ರತಿಸರ್ಪೋಽನನ್ತರೂಪೋ ಸೋಭ್ಯೋ ಯಾಮ್ಯಃ ಸುರಾಶ್ರಯಃ । var ಪ್ರತಿಸೂರ್ಯೋ
ನವನಾಥನವಮೀಸ್ಥೋ ದಶದಿಗ್ರೂಪಧಾರಕಃ ॥ 25। var ನವನಾಥೋ ನವಾರ್ಥಸ್ಥಃ
ರುದ್ರ ಏಕಾದಶಾಕಾರೋ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರೂಪಕಃ ।
ವನ್ಯೋಽವಸಾನ್ಯಃ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಶ್ರವಃ ಕಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಃ ॥ 26 ॥

ವ್ಯಂಜನೋ ವ್ಯಂಜನಾತೀತೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಸ್ವರಭೂಷಣಃ । var ವಂಜನೋ ವಂಜನಾತೀತಃ
ಆಶುಷೇಣೋ ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾರಥಃ ॥ 27 ॥

ಅನನ್ತ ಅವ್ಯಯ ಆದ್ಯ ಆದಿಶಕ್ತಿವರಪ್ರದಃ । var ಅನನ್ತೋ ಅವ್ಯಯೋ ಆದ್ಯೋ
ಶ್ರುತಸೇನಃ ಶ್ರುತಸಾಕ್ಷೀ ಕವಚೀ ವಶಕೃದ್ವಶಃ ॥ 28 ॥

ಆನನ್ದಶ್ಚಾದ್ಯಸಂಸ್ಥಾನ ಆದ್ಯಾಕಾರಣಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಹನನ್ಯೋಽನನ್ಯನಾಥೋ ದುನ್ದುಮ್ಯೋ ದುಷ್ಟನಾಶನಃ ॥ 29 ॥

ಕರ್ತಾ ಕಾರಯಿತಾ ಕಾರ್ಯಃ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಗಃ ।
ಧೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಮೃಶ ಈಡ್ಯಾತ್ಮಾ ವದಾನ್ಯೋ ವೇದಸಮ್ಮತಃ ॥ 30 ॥ var ವೇದವಿತ್ತಮಃ

ಕಲನಾಥಃ ಕಲಾಲೀತಃ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಬೋಧಕಃ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಪಾಣಿಃ ಪ್ರಹಿತಃ ಸ್ವಾಯುಧಃ ಶಸ್ತ್ರವಿಕ್ರಮಃ ॥ 31 ॥ var ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುರ್ವಾಣೀವಿಧೃತಃ

ಕಾಲಹನ್ತಾ ಕಾಲಸಾಧ್ಯಃ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸುಧನ್ವಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಿವಿಕ್ತಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 32 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಸನ್ದೀಪ್ತಃ ಕಾಲಾನ್ತಕಭಯಂಕರಃ ।
ಖಂಗೀಶಃ ಖಂಗನಾಥಶ್ಚ ಖಂಗಶಕ್ತಿ ಪರಾಯಣಃ ॥ 33 ॥

ಗರ್ವಘ್ನಃ ಶತ್ರುಸಂಹರ್ತಾ ಗಮಾಗಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರನಾತುರಃ ॥ 34 ॥

ಘನಶ್ಯಾಮೋ ಘನಾನನ್ದೀ ಘನಾಧಾರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಘನಕರ್ತಾ ಘನತ್ರಾತಾ ಘನಬೀಜಸಮುತ್ಥಿತಃ ॥ 35 ॥

ಲೋಪ್ಯೋ ಲಪ್ಯಃ ಪರ್ಣಸದ್ಯಃ ಪರ್ಣ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಡಕಾರಸನ್ಧಿಸಾಧ್ಯಾನ್ತೋ ವೇದವರ್ಣನಸಾಂಗಕಃ ॥ 36 ॥

ಭೂತೋ ಭೂತಪತಿರ್ಭೂಪೋ ಭೂಧರೋ ಭೂಧರಾಯುಧಃ ।
ಛನ್ದಃಸಾರಃ ಛನ್ದಕರ್ತಾ ಛನ್ದ ಅನ್ವಯಧಾರಕಃ ॥ 37 ॥

ಭೂತಸಂಗೋ ಭೂತಮೂರ್ತಿರ್ಭೂತಿಹಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ।
ಛತ್ರಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಭಕ್ತಚ್ಛತ್ರಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ ॥ 38 ॥

ಮದನೋ ಮಾದಕೋ ಮಾದ್ಯೋ ಮಧುಹಾ ಮಧುರಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಪೋ ಜಪಪ್ರಿಯೋ ಜಪ್ಯೋ ಜಪಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 39 ॥

ಜಪಸಂಖ್ಯೋ ಜಪಾಕಾರಃ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಧುರ್ಮಧುಕರಃ ಶೂರೋ ಮಧುರೋ ಮದನಾನ್ತಕಃ ॥ 40 ॥

ಝಷರೂಪಧರೋ ದೇವೋ ಝಷವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಧಕಃ ।
ಯಮಶಾಸನಕರ್ತಾ ಚ ಸಮಪೂಜ್ಯೋ ಯಮಾಧಿಪಃ ॥ 41 ॥

ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ।
ಟಂಕಾಯುಧಃ ಶಿವಪ್ರೀತಷ್ಟಂಕಾರೋ ಲಾಂಗಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 42 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರೀಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ಸಪರ್ಯಾಪ್ರತಿಡಾಮರ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಡಾಮರಸ್ಥಾಪಕಃ ॥ 43 ॥

ಸತ್ತ್ವಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಸತ್ತ್ವವಿತ್ಸತ್ತ್ವವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಸದಾಶಿವೋಹ್ಯುಗ್ರರೂಪಃ ಪಕ್ಷವಿಕ್ಷಿಪ್ತಭೂಧರಃ ॥ 44 ॥

ಧನದೋ ಧನನಾಥಶ್ಚ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
“(ಓಂ) ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ಮಹೋಗ್ರಾಯ ಚ ಮೀಢುಷೇ” ॥ 45 ॥

ನಾದಜ್ಞಾನರತೋ ನಿತ್ಯೋ ನಾದಾನ್ತಪದದಾಯಕಃ ।
ಫಲರೂಪಃ ಫಲಾತೀತಃ ಫಲಂ ಅಕ್ಷರಲಕ್ಷಣಃ ॥ 46 ॥

(ಓಂ) ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾದ್ಯೋ ಭೂತಿಹಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಃ ॥ 47 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷವಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷರೂಪೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣಃ ।
ಫಲದಃ ಫಲದಾತಾ ಚ ಫಲಕರ್ತಾ ಫಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 48 ॥

ಫಲಾಶ್ರಯಃ ಫಲಾಲೀತಃ ಫಲಮೂರ್ತಿರ್ನಿರಂಜನಃ ।
ಬಲಾನನ್ದೋ ಬಲಗ್ರಾಮೋ ಬಲೀಶೋ ಬಲನಾಯಕಃ ॥ 49 ॥

(ಓಂ) ಖೇಂ ಖಾಂ ಘ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ವೀರಭದ್ರಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ದಕ್ಷಮಖಾನ್ತಕಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞೋ ಭಯತ್ರಾತಾ ಭಯಕರ್ತಾ ಭಯಾರಿಹಾ ॥ 50 ॥

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗುರುರ್ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಭಾವನಾರೂಪಧ್ಯಾನಸ್ಥೋ ಭಾವಾರ್ಥಫಲದಾಯಕಃ ॥ 51 ॥

(ಓಂ) ಶ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಸ್ಥಃ ಕಲ್ಪನಾಪೂರಣಾಲಯಃ ।
ಭುಜಂಗವಿಲಸತ್ಕಂಠೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 52 ॥

(ಓಂ) ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಮೋಹನಕೃತ್ಕರ್ತಾ ಛನ್ದಮಾನಸತೋಷಕಃ ।
ಮಾನಾತೀತಃ ಸ್ವಯಂ ಮಾನ್ಯೋ ಭಕ್ತಮಾನಸಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 53 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನೋ ನಾರಸಿಂಹನಿಪಾತನಃ ।
ರಕಾರಃ ಅಗ್ನಿಬೀಜಸ್ಥಃ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನಃ ॥ 54 ॥

(ಓಂ) ಪ್ರೇಂ ಪ್ರೇಂ ಪ್ರೇಂ ಪೇರಂ ಹ್ರಾಂ ದುಷ್ಟೇಷ್ಟೋ ಮೃತ್ಯುಹಾ ಮೃತ್ಯುಪೂಜಿತಃ । var ಪ್ರೇಂ ಪ್ರೈಂ ಪ್ರೋಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಟೇಷ್ಟದಃ
ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತತಮೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ರತಿಲಾವಣ್ಯಸುನ್ದರಃ ॥ 55 ॥

ರತಿನಾಥೋ ರತಿಪ್ರೀತೋ ನಿಧನೇಶೋ ಧನಾಧಿಪಃ ।
ರಮಾಪ್ರಿಯಕರೋ ರಮ್ಯೋ ಲಿಂಗೋ ಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ॥ 56 ॥

(ಓಂ) ಕ್ಷ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೋಂ ಗ್ರಹಾಕರೋ ರತ್ನವಿಕ್ರಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗ್ರಹಕೃದ್ ಗ್ರಹಭೃದ್ ಗ್ರಾಹೀ ಗೃಹಾದ್ ಗೃಹವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 57 ॥

“ಓಂ ನಮಃ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ದಾವಾಗ್ನಿರೂಪರೂಪಕಾಯ ।
ಘೋರಪಾತಕನಾಶಾಯ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸುಪ್ರಭುಃ” ॥ 58 ॥ var ಶರಭಶಾಲ್ವಾಯ ಹುಂ ಫಟ್

ಪವನಃ ಪಾವಕೋ ವಾಮೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾಪಹಃ ।
ವರ್ಧಮಾನೋ ವೃದ್ಧಿರೂಪೋ ವಿಶ್ವಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋತ್ತಮಃ ॥ 59 ॥

ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವನಾಯಕಃ ।
ಜಗದೇಕಪ್ರಭುಃ ಸ್ವಾಮೀ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 60 ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಜಗದಾನನ್ದದೋ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 61 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ ಸಾಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧಕಸಾಧಕಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗೀ ನೀತಿಮಾನ್ಸತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 62 ॥

ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಹವಿಃ ಪ್ರೀತೋ ಹವ್ಯವಾಹನಹವ್ಯಕೃತ್ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಃ ಕಪಾಲೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ॥ 63 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪ್ರವೇಶ ರೋಗಾಯ ಸ್ಥೂಲಾಸ್ಥೂಲವಿಶಾರದಃ । var ಪ್ರೋಂ ವಂ ಶಂ ಶರಣ್ಯಃ
ಕಲಾಧೀಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ದುಷ್ಟಾವಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 64 ॥

(ಓಂ) ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ನಟವರೋ ಮಹಾನಾಟ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ಕ್ಷಮಾಕರಃ ಕ್ಷಮಾನಾಥಃ ಕ್ಷಮಾಪೂರಿತಲೋಚನಃ ॥ 65 ॥

ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾಧೀಶಃ ಕ್ಷಮಾಸಾಧನಸಾಧಕಃ ।
ಕ್ಷಮಾಚಿನ್ತನಸುಪ್ರೀತೋ ವೃಷಾತ್ಮಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ॥ 66 ॥

(ಓಂ) ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ರೋಂ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾವಕ್ಷೋ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಶ್ಚ ಗಣೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 67 ॥

ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಗ್ರೀವೋ ಮಹದ್ವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಚ್ಛಿರಃ ।
ಮಹದೋಷ್ಠೋ ಮಹೌದರ್ಯೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 68 ॥

ಸುನ್ದರಭ್ರೂಃ ಸುನಯನಃ ಷಟ್ ಚಕ್ರೋ ವರ್ಣಲಕ್ಷಣಃ । var ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಃ
ಮಣಿಪೂರೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುಕನ್ಧರಃ ॥ 69 ॥

ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ಧರ್ಮವೇತ್ತಾ ಪ್ರಜಾಸರ್ಜನಕಾರಣಃ । var ಪ್ರಜಾಸೃಜನಕಾರಣಃ
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ರುದ್ರರೂಪಃ ಸತ್ಯಜ್ಞಃ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ॥ 70 ॥

(ಓಂ) ಗ್ಲೋಂ ಗ್ಲೋಂ ಗ್ಲೋಂ ಗ್ಲೋಂ ಮಹಾದೇವ ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಿಸಮಾಹಿತಃ ।
ಕೃತಜ್ಞ ಕೃತಕೃತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 71 ॥

(ಓಂ) ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಗುರುರೂಪೋ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಮನ್ತ್ರಕಃ ।
ವ್ರತಕೃದ್ ವ್ರತವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೋ ವ್ರತವಿದ್ವಾನ್ಮಹಾವ್ರತೀ ॥ 72 ॥

ಸಹಸ್ರಾರೇಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ವ್ರತಾಧಾರೋ ವೃತೇಶ್ವರಃ ।
ವ್ರತಪ್ರೀತೋ ವ್ರತಾಕಾರೋ ವ್ರತನಿರ್ವಾಣದರ್ಶಕಃ ॥ 73 ॥

“ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ” ।
ಅತಿರಾಗೀ ವೀತರಾಗಃ ಕೈಲಾಸೇಽನಾಹತಧ್ವನಿಃ ।
ಮಾಯಾಪೂರಕಯನ್ತ್ರಸ್ಥೋ ರೋಗಹೇತುರ್ವಿರಾಗವಿತ್ ॥ 74 ॥

ರಾಗಘ್ನೋ ರಾಗಶಮನೋ ಲಮ್ಬಕಾಶ್ಯಭಿಷಿಂಚಿನಃ । var ರಂಜಕೋ ರಗವರ್ಜಿತಃ
ಸಹಸ್ರದಲಗರ್ಭಸ್ಥಃ ಚನ್ದ್ರಿಕಾದ್ರವಸಂಯುತಃ ॥ 75 ॥

ಅನ್ತನಿಷ್ಠೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ನೀತಿವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ । var ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಃ
ನೀತಿಕೃನ್ನೀತಿವಿನ್ನೀತಿರನ್ತರ್ಯಾಗಸ್ವಯಂಸುಖೀ ॥ 76 ॥

ವಿನೀತವತ್ಸಲೋ ನೀತಿಸ್ವರೂಪೋ ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಸ್ವಭಾವೋ ಯನ್ತ್ರಸಂಚಾರಸ್ತನ್ತುರೂಪೋಽಮಲಚ್ಛವಿಃ ॥ 77 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಕರ್ಮಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಕೀರ್ತನವರ್ಧನಃ । var ಕ್ಷೇತ್ರಕರ್ತನ
ಕ್ರೋಧಜಿತ್ಕ್ರೋಧನಃ ಕ್ರೋಧಿಜನವಿತ್ ಕ್ರೋಧರೂಪಧೃತ್ ॥ 78 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಚೈತನ್ಯೋ ಯನ್ತ್ರಮಾಲಿಕಃ ।
ಮುನಿಧ್ಯೇಯೋ ಮುನಿತ್ರಾತಾ ಶಿವಧರ್ಮಧುರನ್ಧರಃ ॥ 79 ॥

ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಸಮ್ಬನ್ಧಿ ಧ್ವಾನ್ತಘ್ನೋ ಧ್ವಾನ್ತಸಂಶಯಃ ।
ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾತೀತಪ್ರಭಾವಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ ॥ 80 ॥

ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಲತಾರೂಪಃ ಕಲ್ಪನಾವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಃ ಕಲ್ಪನಸ್ಥಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಯೋಜಕಃ ॥ 81 ॥

ಪ್ರದೀಪನಿರ್ಮಲಪ್ರೌಢಃ ಪರಮಃ ಪರಮಾಗಮಃ ।
(ಓಂ) ಜ್ರಂ ಜ್ರಂ ಜ್ರಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ॥ 82 ॥

ಕ್ರೋಧದಃ ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧೀ ಜನಹಾ ಕ್ರೋಧಕಾರಣಃ ।
ಗುಣವಾನ್ ಗುಣವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೋ ವೀರ್ಯವಿದ್ವೀರ್ಯಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 83 ॥

ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾಕಾರಃ ಸತ್ತ್ವಕಲ್ಯಾಣದೇಶಿಕಃ ।
ಸತ್ವರಃ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ಭಾವಃ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಲೋಚನಃ ॥ 84 ॥

“ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬ್ಲೂಂ ಪ್ರೋಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ”।
ವೀರ್ಯಾಕಾರೋ ವೀರ್ಯಕರಶ್ಛನ್ನಮೂಲೋ ಮಹಾಜಯಃ ।
ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಪ್ರಭಾವಶ್ರೀ ವೀರ್ಯಹಾ ವೀರ್ಯವರ್ಧಕಃ ॥ 85 ॥

ಕಾಲವಿತ್ಕಾಲಕೃತ್ಕಾಲೋ ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬಲೀ ।
ಛಿನ್ನಪಾಪಶ್ಛಿನ್ನಪಾಶೋ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಭಯಯಾತನಃ ॥ 86 ॥

ಮನೋನ್ಮನೋ ಮನೋರೂಪೋ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಭಯನಾಶನಃ ।
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಸಂಗಸಂಕಲ್ಪೋ ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬಲಃ ॥ 87 ॥

ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತಾ ವಿದ್ಯೇಂಶಃ ಶುದ್ಧಬೋಧಸದೋದಿತಃ ॥ var ಶುದ್ಧಬೋಧಸುಬೋಧಿತಃ
ಶುದ್ಧಬೋಧವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 88 ॥

ಶುದ್ಧಸತ್ವೋ ವಿಶುದ್ಧಾನ್ತವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯೋ ವಿಶಾರದಃ ।
Extra verse in text with variation
ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾಕಾರಃ ಸತ್ತ್ವಕಲ್ಯಾಣದೇಶಿಕಾಃ ॥ 89 ॥

ಸತ್ತ್ವರಃ ಸತ್ತ್ವಸಕೃಆವಃ ಸತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನಲೋಚನಃ ।
ವೀರ್ಯವಾನ್ವೀರ್ಯವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಃ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಬೋಧಕಃ ॥ 89 ॥ var ವೀರ್ಯವಿದ್ವೀರ್ಯಸಂಶ್ರಯಃ

ಅವಿನಾಶೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಗೋಚರಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಸೌಂ ಶಿವ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸಂಸಾರಯನ್ತ್ರವಾಹಾಯ ಮಹಾಯನ್ತ್ರಪಪ್ರತಿನೇ ॥ 90 ॥

“ನಮಃ ಶ್ರೀವ್ಯೋಮಸೂರ್ಯಾಯ ಮೂರ್ತಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಹೇತವೇ” ।
ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 91 ॥

ಆನನ್ದರೂಪನಿತ್ಯಸ್ಥಃ ಪ್ರಕಾಶಾನನ್ದರೂಪಕಃ ।
ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾರಾಜೋ ಯೋಗಜ್ಞಾನಮಹಾಶಿವಃ ॥ 92 ॥

ಅಖಂಡಾನನ್ದದಾತಾ ಚ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
“ವರದಾಯಾವಿಕಾರಾಯ ಸರ್ವಕಾರಣಹೇತವೇ ॥ 93 ॥

ಕಪಾಲಿನೇ ಕರಾಲಾಯ ಪತಯೇ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ।
ಅಘೋರಾಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ದಂಡಿನೇ ಘೋರರೂಪಿಣೇ ॥ 94 ॥

ಭಿಷಗ್ಗಣ್ಯಾಯ ಚಂಡಾಯ ಅಕುಲೀಶಾಯ ಶಮ್ಭವೇ ।
ಹ್ರೂಂ ಕ್ಷುಂ ರೂಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಿದ್ಧಾಯ್ ನಮಃ” ।
ಘಂಡಾರವಃ ಸಿದ್ಧಗಂಡೋ ಗಜಘಂಟಾಧ್ವನಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 95 ॥

ಗಗನಾಖ್ಯೋ ಗಜಾವಾಸೋ ಗರಲಾಂಶೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಕಾರಃ ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಿಪಃ ॥ 96 ॥

ಚಿತ್ರೋ ವಿಚಿತ್ರಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿಚಿತ್ರೋ ವಿಶದೋದಯಃ ।
ನಿರ್ಭವೋ ಭವನಾಶಶ್ಚ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ವಿಕಲ್ಪಕೃತ್ ॥ 97 ॥

ಕಕ್ಷಾವಿಸಲಕಃ ಕರ್ತ್ತಾ ಕೋವಿದಃ ಕಾಶ್ಮಶಾಸನಃ । var ಅಕ್ಶವಿತ್ಪುಲಕಃ
Extra verses in text with variation
ಶುದ್ಧಬೋಧೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 98 ॥

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವೋ ವಿಶುದ್ಧಾನ್ತವಿದ್ಯಾವೈದ್ಯೌ ವಿಶಾರದಃ ।
ನಿನ್ದಾದ್ವೇಷಾಇಕರ್ತಾ ಚ ನಿನ್ದದ್ವೇಷಾಪಹಾರಕಃ ॥ 98 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಶಮರೂಪಃ ಶಮೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರಲಯಾನಲಕೃದ್ಧವ್ಯಃ ಪ್ರಲಯಾನಲಶಾಸನಃ ॥ 99 ॥

ತ್ರಿಯಮ್ಬಕೋಽರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶಕೋ ಧನದಃ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಕ್ಷೋಭದಃ ಕ್ಷೋಭನಾಶಕಃ ॥ 100 ॥

“ಓಂ ಪ್ರಾಂ ಪ್ರೀಂ ಪ್ರೂಂ ಪ್ರೈಂ ಪ್ರೌಂ ಪ್ರಃ ಮಣಿಮನ್ತ್ರೌಷಧಾದೀನಾಂ
ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ಶಮ್ಭವೇ ।
ಅಪ್ರೇಮಯಾಯ ದೇವಾಯ ವಷಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾತ್ಮನೇ” ।
ದ್ಯುಮೂರ್ಧಾ ದಶದಿಗ್ಬಾಹುಶ್ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ಪಾತಾಲಾಂಘ್ರಿರಿಲಾಕುಕ್ಷಿಃ ಖಂಮುಖೋ ಗಗನೋದರಃ ॥ 101 ॥

ಕಲಾನಾದಃ ಕಲಾಬಿನ್ದುಃ ಕಲಾಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ ।
ಅಲೌಕಿಕಕನೋದಾರಃ ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಕಃ ॥ 102 ॥

ಕೌಲ್ಯಃ ಕುಲೇಶಃ ಕುಲಜಃ ಕವಿಃ ಕರ್ಪೂರಭಾಸ್ವರಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕುಶಲಃ ಕುಲಭೂಷಣಃ ॥ 103 ॥

ಕೌಪೀನವಸನಃ ಕಾನ್ತಃ ಕೇವಲಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ।
ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಂಖಧವಲೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 104 ॥।

ಭಸ್ಮಾಭರಣಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ದುಷ್ಟಪುಷ್ಟಾರಿಸೂದನಃ । var ಷಡ್ಭಿರಾವೃತಃ
ಸ್ಥಾಣುರ್ದಿಗಮ್ಬರೋ ಭರ್ಗೋ ಭಗನೇತ್ರಭಿದುಜ್ಜವಲಃ ॥ 105 ॥

ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರದ್ವಿತೀಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಸಾಮಕರ್ತಾ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮಗಪ್ರಿಯಃ ॥ 106 ॥

ಧೀರೋದಾತ್ತೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಧೈರ್ಯದೋ ಧೈರ್ಯವರ್ಧಕಃ ।
ಲಾವಣ್ಯರಾಶಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮದ್ವರಃ ॥ 107 ॥

ತಾರಣಾಶ್ರಯರೂಪಸ್ಥಸ್ತಾರಣಾಶ್ರಯದಾಯಕಃ ।
ತಾರಕಸ್ತಾರಕಸ್ವಾಮೀ ತಾರಣಸ್ತಾರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 108 ॥

ಏಕತಾರೋ ದ್ವಿತಾರಶ್ಚ ತೃತೀಯೋ ಮಾತೃಕಾಶ್ರಯಃ ।
ಏಕರೂಪಶ್ಚೈಕನಾಥೋ ಬಹುರೂಪಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 109 ॥

ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಬಾಲಸ್ತಾರುಣ್ಯರೂಪಸ್ಥೋ ವೃದ್ಧರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 110 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಭೂತಸ್ಥೋ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ ।
ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭಾವಾರ್ಥೋ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಿಯಮಾನಸಃ ॥ 111 ॥

ಸೋಹಂ ವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಸ್ಥೋ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಃ ।
ಪರಮಾಣುಃ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಥಃ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ॥ 112 ॥

“ಓಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ” ।
ಕಕ್ಷವಿತ್ಪಾಲಕಃ ಕರ್ತಾ ಕೋವಿದ ಕಾಮಶಾಸನಃ ।
ಕಪರ್ದೀ ಕೇಸರೀ ಕಾಲಃ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 113 ॥

ಖಖೇಲಃ ಖೇಚರಃ ಖ್ಯಾತಃ ಖನ್ಯವಾದೀ ಖಮುದ್ಗತಃ ।
ಖಾಮ್ಬರಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಖಚಕ್ಷುಃ ಖಂಗ್ಲೋಚನಃ ॥ 114 ॥

ಅಖಂಡಬ್ರಹ್ಮಖಂಡಶ್ರೀರಖಂಡಜ್ಯೋತಿರವ್ಯಯಃ ।
ಷಟ್ ಚಕ್ರಖೇಲನಃ ಸ್ರಷ್ಟಾ ಷಟ್ಜ್ಯೋತಿಷಟ್ಗಿರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 115 ॥ var ಷಡ್ಭಿರಾವೃತಃ

ಗರಿಷ್ಠೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗಮ್ಭೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಗೋಲಕಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಗತಿರ್ಗೋವಿದ್ ಗವಾವೀತೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 116 ॥

ಗಂಗಧರೋಽಂಗಸಂಗಮ್ಯೋ ಗೈಂಕಾರೋ ಗಟ್ಕರಾಗಮಃ । var ಗಹ್ವರಾಗಮಃ
ಕರ್ಪೂರಗೌರೋ ಗೌರೀಶೋ ಗೌರೀಗುರುಗುಹಾಶಯಃ ॥ 117 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಪಿಂಗಲಜಟೋ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಮನೋಜವೋ ಜೀವಹೇತುರನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ॥ 118 ॥

ಲೋಕಬನ್ಧುಃ ಕಲಾಧಾರಃ ಪಾಂಡುರಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ । var ಲೋಕಧರಃ
ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಿಪಂಗವಃ ॥ 119 ॥

ಭೂತಾವಾಸೋ ಜನಾವಾಸಃ ಸುರಾವಾಸಃ ಸುಮಂಗಲಃ ।
ಭವವೈದ್ಯೋ ಯೋಗಿವೈದ್ಯೌ ಯೋಗೀಸಿಂಹಹೃದಾಸನಃ ॥ 120 ॥

ಯುಗಾವಾಸೋ ಯುಗಾಧೀಶೋ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗವನ್ದಿತಃ ।
ಕಿರೀಟಾಲೇಢಬಾಲೇನ್ದುಃ ಮಣಿಂಕಕಣಭೂಷಿತಃ ॥ 121 ॥

ರತ್ನಾಂಗರಾಗೋ ರತ್ನೇಶೋ ರತ್ನರಂಜಿತಪಾದುಕಃ ।
ನವರತ್ನಗುಣೋಪೇತಕಿರೀಟೋ ರತ್ನಕಂಚುಕಃ ॥ 122 ॥

ನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಲಸತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ದಿವ್ಯರತ್ನಗಣೋತ್ಕೀರ್ಣಕಂಠಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ॥ 123 ॥

ನವಫಾಲಾಮಣಿರ್ನಾಸಾಪುಟಭ್ರಾಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಃ ।
ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಿಲಸತ್ಕರಶಾಖಾನಖಪ್ರಭಃ ॥ 124 ॥।

ರತ್ನಭ್ರಾಜದ್ಧೇಮಸೂತ್ರಲಸತ್ಕಟಿತಟಃ ಪಟುಃ ।
ವಾಮಾಂಗಭಾಗವಿಲಸತ್ಪಾರ್ವತೀವೀಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 125 ॥

ಲೀಲಾವಿಡ್ಲಮ್ಬಿತವಪುರ್ಭಕ್ತಮಾನಸಮನ್ದಿರಃ ।
ಮನ್ದಮನ್ದಾರ-ಪುಷ್ಪೌಘಲಸದ್ವಾಯುನಿಷೇವಿತಃ ॥ 126 ॥

ಕಸ್ತೂರೀವಿಲಸತ್ಫಾಲೋದಿವ್ಯವೇಷವಿರಾಜಿತಃ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಪ್ರಭಾಕೂಟಸನ್ದೀಪಿತದಿಗನ್ತರಃ ॥ 127 ॥

ದೇವಾಸುರಗುರುಸ್ತವ್ಯೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಹಂಸರಾಜಃ ಪ್ರಭಾಕೂಟಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವಾಶಾಸ್ತ್ರಗಣೋಪೇತಃ ಸರ್ವಲೋಕೇಷ್ಟಭೂಷಣಃ ।
ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾತಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸ್ಫುರನ್ಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 129 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶರಹಿತೋ ನಾನಾವಿದ್ಯೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಮೂರ್ತೀಭಾವತ್ಕೃಪಾಪೂರೋ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಪೂರಕಃ ॥ 130 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯನಿಧಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಹಿತೈಷೀ ಹಿತಕೃತ್ಸೌಮ್ಯಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಃ ॥ 131 ॥

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ।
ವಿಷ್ವಂಚಿತಾ ವಷಟ್ ಕಾರೋ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಹವಿಃ ॥ 132 ॥

ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಜಯಿತಾ ಜೇತಾ ಜಿತಾರಿರ್ಜಿತಮಾನಸಃ ।
ಅಕ್ಷರಃ ಕಾರಣೋ ರುದ್ಧಃ ಶಮದಃ ಶಾರದಾಪ್ಲವಃ ॥ 133 ॥

ಆಜ್ಞಾಪಕಶ್ಚ ಗಮ್ಭೀರಃ ಕವಿರ್ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ । var ಕಲಿರ್ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಶ್ರೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 134 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಭೀಮವೇಷೋ ಗೌರೀಪತಿರನಾಮಯಃ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯೋ ಭಗವಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 135 ॥

ವರೋ ವರಿಷ್ಠಸ್ತೇಜಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯವಧಃ ಸುಧೀಃ ।
ಯನ್ತಾಽಯವಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷೋದಿಷ್ಠೋ ಯವಿಷ್ಠೋ ಯಮಶಾಸನಃ ॥ 136 ॥ var ರವಿಕ್ರೋಧತಿರಸ್ಕೃತಃ

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ಹೇಮರೂಪೋ ಹಿರಣ್ಯದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರನಾವೇಕ್ಷ್ಯಶ್ಚಾಮುಂಡಾಜನಕೋ ರವಿ ॥ 137 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಜನಸಂಸೇವ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಕ್ಷನಾಯಕಃ ।
ಮಹಾಶ್ಮಶಾನನಿಲಯೋ ವೇದಾಶ್ವೋ ಭೂರಥಸ್ಥಿರಃ ॥ 138 ॥

ಮೃಗವ್ಯಾಧೋ ಧರ್ಮಧಾಮ ಪ್ರಭಿನ್ನಸ್ಫಟಿಕಃ ಪ್ರಭಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಶ್ರಯೋ ವಿಭುಃ ॥ 139 ॥

ಶರಭೇಶೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಸ್ವರಾವಿಕೃತಿಕರ್ತಾ ಚ ಸ್ವರಾತೀತಃ ಸ್ವಯಂವಿಭುಃ ॥ 140 ॥

ಸ್ವರ್ಗತಃ ಸ್ವರ್ಗತಿರ್ದಾತಾ ನಿಯನ್ತಾ ನಿಯತಾಶ್ರಯಃ ।
ಭೂಮಿರೂಪೋ ಭೂಮಿಕರ್ತಾ ಭೂಧರೋ ಭೂಧರಾಶ್ರಯಃ ॥ 141 ॥

ಭೂತನಾಥೋ ಭೂತಕರ್ತಾ ಭೂತಸಂಹಾರಕಾರಕಃ ।
ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞೋ ಭವತ್ರಾತಾ ಭವದೋ ಭವಹಾರಕಃ ॥ 142 ॥

ವರದೋ ವರದಾತಾ ಚ ವರಪ್ರೀತೋ ವರಪ್ರದಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕೂಟರೂಪಶ್ಚ ತ್ರಿಕೂಟೋ ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 143 ॥

ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥೋ ಮನ್ತ್ರಗಮ್ಯಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರೇಂಶೋ ಮನ್ತ್ರಭಾಗಕಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಮನ್ತ್ರಃ ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಜಪಸಿದ್ಧಿಸ್ವಭಾವಕಃ ॥ 144 ॥

ನಾಮಾತಿಗೋ ನಾಮರೂಪೋ ನಾಮರೂಪಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಗುಣಕರ್ತಾ ಗುಣತ್ರಾತಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಗುಣರಿಹಾ ॥ 145 ॥

ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗುಣಾಧೀಶಃ ಗುಣನಿರ್ಗುಣಕಾರಕಃ ।
ಅಕಾರಮಾತೃಕಾರೂಪಃ ಅಕಾರಾತೀತಭಾವನಃ ॥ 146 ॥

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾತಾ ಚ ಪರಮಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ।
ಪರಮಃ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 147 ॥

ವೈಕುಂಠಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಣುವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕೈಲಾಸೇ ಶಿವರೂಪಃ ಶಿವಪ್ರದಃ ॥ 148 ॥

ಜಟಾಜೂಟೋದ್ಭೂಷಿತಾಂಗೋ ಭಸ್ಮಧೂಸರಭೂಷಣಃ ।
ದಿಗ್ವಾಸಾಃ ದಿಗ್ವಿಭಾಗಶ್ಚ ದಿಂಗತರನಿವಾಸಕಃ ॥ 149 ॥

ಧ್ಯಾನಕರ್ತಾ ಧ್ಯಾನಮೂರ್ತಿರ್ಧಾರಣಾಧಾರಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪುರೀನಾಥೋ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಸ್ಥಿತಪ್ರಭುಃ ॥ 150 ॥

ತತ್ತ್ವಸ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವರೂಪಸ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವಾತೀತೋಽತಿತತ್ತ್ವಗಃ ।
ತತ್ತ್ವಾಸಾಮ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸರ್ವದರ್ಶಕಃ ॥ 151 ॥

ತತ್ತ್ವಾಸನಸ್ತತ್ತ್ವಮಾರ್ಗಸ್ತತ್ತ್ವಾನ್ತಸ್ತತ್ತ್ವವಿಗ್ರಹಃ ।
ದರ್ಶನಾದತಿಗೋ ದೃಶ್ಯೋ ದೃಶ್ಯಾತೀತಾತಿದರ್ಶಕಃ ॥ 152 ॥

ದರ್ಶನೋ ದರ್ಶನಾತೀತೋ ಭಾವನಾಕಾರರೂಪಧೃತ್ ।
ಮಣಿಪರ್ವತಸಂಸ್ಥಾನೋ ಮಣಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 153 ॥

ಮಣಿಪ್ರೀತೋ ಮಣಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಣಿಸ್ಥೋ ಮಣಿರೂಪಕಃ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಃ ಸರ್ವಚಿನ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 154 ॥

ಚಿನ್ತಾಕ್ರಾನ್ತಭಕ್ತಚಿನ್ತ್ಯೋ ಚಿನ್ತನಾಕಾರಚಿನ್ತಕಃ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಶ್ಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಿನ್ತ್ಯೋ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 155 ॥

ನಿಶ್ಚಯೋ ನಿಶ್ಚಯಾಧೀಶೋ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕದರ್ಶಕಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 156 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವ್ರತಪ್ರೀತೋ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಗೃಹವಾಸಕಃ ।
ಪರಮ್ಧಾಮ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಮಯಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಮಣಿದ್ವೀಪೋ ದ್ವೀಪನಾಥೋ ದ್ವೀಪಾನ್ತೋ ದ್ವೀಪಲಕ್ಷಣಃ ॥ 158 ॥

ಸಪ್ತಸಾಗರಕರ್ತಾ ಚ ಸಪ್ತಸಾಗರನಾಯಕಃ ।
ಮಹೀಧರೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ಮಹೀಪಾಲೋ ಮಹಾಸ್ವನಃ ॥ 159 ॥

ಮಹೀವ್ಯಾಪ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಭಾವನಃ ।
ಸುವೇಷಾಢ್ಯಃ ಸುಖಪ್ರೀತಃ ಸುಗಮಃ ಸುಗಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 160 ॥

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಚನ್ದ್ರಮಾಃ ।
ತಾರಣಸ್ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಸ್ತನುಮಧ್ಯಸ್ತಮೋಮಹಃ ॥ 161 ॥

ಪರರೂಪಃ ಪರಧ್ಯೇಯಃ ಪರದೈವತದೈವತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜ್ಯೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಭಕ್ತಪೂಜ್ಯೋ ವರಪ್ರದಃ ॥ 162 ॥

ಅದ್ವೈತೋ ದ್ವೈತಚಿತ್ತಶ್ಚ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಭೇದ್ಯಃ ಸರ್ವಭೇದ್ಯಶ್ಚ ಭೇದ್ಯಭೇದಕಬೋಧಕಃ ॥ 163 ॥

ಲಾಕ್ಷಾರಸಸವರ್ಣಾಭಃ ಪ್ಲವಂಗಮಪ್ರಿಯೋತ್ತಮಃ ।
ಶತ್ರೂಸಮ್ಹಾರಕರ್ತಾ ಚ ಅವತಾರಪರೋ ಹರಃ ॥ 164 ॥

ಸಂವಿದೀಶಃ ಸಂವಿದಾತ್ಮಾ ಸಂವಿಜ್ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಸಂವಿತ್ಕರ್ತಾ ಚ ಭಕ್ತಶ್ಚ ಸಂವಿದಾನನ್ದರೂಪವಾನ್ ॥ 165 ॥

ಸಂಶಯಾತೀತಸಂಹಾರ್ಯಃ ಸರ್ವಸಂಶಯಹಾರಕಃ ।
ನಿಃಸಂಶಯಮನೋಧ್ಯೇಯಃ ಸಂಶಯಾತ್ಮಾತಿದೂರಗಃ ॥ 166 ॥

ಶೈವಮನ್ತ್ರ ಶಿವಪ್ರೀತದೀಕ್ಷಾಶೈವಸ್ವಭಾವಕಃ ।
ಭೂಪತಿಃ ಕ್ಷ್ಮಾಕೃತೋ ಭೂಪೋ ಭೂಪಭೂಪತ್ವದಾಯಕಃ ॥ 167 ॥

ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಧರ್ಮವಿವರ್ಧಕಃ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತಾ ಸರ್ವವೇದಃ ಸರ್ವವೇತ್ತಾ ಸತೃಪ್ತಿಮಾನ್ ॥ 168 ॥

ಭಕ್ತಭಾವಾವತಾರಶ್ಚ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ।
ಭಕ್ತಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 169 ॥

ವಾರಾಣಸೀವಾಸದಾತಾ ವಾರಾಣಸೀವರಪ್ರದಃ ।
ವಾರಾಣಸೀನಾಥರೂಪೋ ಗಂಗಾಮಸ್ತಕಧಾರಕಃ ॥ 170 ॥

ಪರ್ವತಾಶ್ರಯಕರ್ತಾ ಚ ಲಿಂಗಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಪರ್ವತಃ ।
ಲಿಂಗದೇಹೋ ಲಿಂಗಪತಿರ್ಲಿಂಗಪೂಜ್ಯೋಽತಿದುರ್ಲಭಃ ॥ 171 ॥

ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ರುದ್ರಸೇವ್ಯ ಉಗ್ರರೂಪ ವಿರಾಟ್ ಸ್ತುತಃ ।
ಮಾಲಾರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಾಂಗೋ ಜಪರುದ್ರಾಕ್ಷತೋಷಿತಃ ॥ 172 ॥

ಸತ್ಯಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯದಾತಾ ಸತ್ಯಕರ್ತಾ ಸದಾಶ್ರಯಃ ।
ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತೀತಮನೋಹರಃ ॥ 173 ॥

ಜನಕೋ ಜಗತಾಮೀಶೋ ಜನಿತಾ ಜನನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಃ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪೀ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ॥ 174 ॥

ಸಂಹಾರರೂಪಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕಾಲಸಂಹಾರರೂಪಕಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಪಾದಸ್ಥೋ ಮಹದಾಕಾಶಶೀರ್ಷವಾನ್ ॥ 175 ॥

ಅಮೃತಶ್ಚಾಮೃತಾಕಾರಃ ಅಮೃತಾಮೃತರೂಪಕಃ ।
ಅಮೃತಾಕಾರಚಿತ್ತಿಸ್ಥಃ ಅಮೃತೋಕೃವಕಾರಣಃ ॥ 176 ॥

ಅಮೃತಾಹಾರನಿತ್ಯಸ್ಥಸ್ತ್ವಮೃತೋದ್ಭವರೂಪವಾನ್ ।
ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತಾಧೀಶೋಽಮೃತಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ ॥ 177 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯೋ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯೋ ಅನಂಗೋಽನಂಗಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಶ್ರಯೇದಃ ಶ್ರೇಯೋ ರೂಪಶ್ಚ ಶ್ರೇಯೋಽತೀತಫಲೋತ್ತಮಃ ॥ 178 ॥

ಸಾರಃ ಸಂಸಾರಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಾರಾಸಾರವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಧಾರಣಾತೀತಭಾವಸ್ಥೋ ಧಾರಣಾನ್ವಯಗೋಚರಃ ॥ 179 ॥

ಗೋಚರೋ ಗೋಚರಾತೀತಃ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯಗೋಚರಃ ।
ಪ್ರಿಯಪ್ರಿಯಃ ತಥಾ ಸ್ವಾರ್ಥೀ ಸ್ವಾರ್ಥಃ ಸ್ವಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ॥ 180 ॥

ಅರ್ಥಾರ್ಥಸಾಕ್ಷೀ ಲಕ್ಷಾಂಶೋ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜಗದೀಶೋ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗನ್ಮಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 181 ॥

ಗುರುಮೂರ್ತಿಃ ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯೋ ವೇದ್ಯವೇದಕರೂಪಕಃ ।
ರೂಪಾಪೀತೋ ರೂಪಕರ್ತಾ ಸರ್ವರೂಪಾರ್ಥದಾಯಕಃ ॥ 182 ॥

ಅರ್ಥದಸ್ತ್ವರ್ಥಮಾನ್ಯಚ ಅರ್ಥಾರ್ಥೀ ಅರ್ಥದಾಯಕಃ ।
ವಿಭವೋ ವೈಭವಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವವೈಭವಾದಾಯಕಃ ॥ 183 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಸೂತ್ರಃ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಃ ।
ಪುರಾಣಶ್ರವಣಾಕಾರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 184 ॥

ಪುರಾತನಪುರಾಖ್ಯಾತಃ ಪೂರ್ವಜಃ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕಃ ।
ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 185 ॥

ತನ್ತ್ರವೇತಾ ತನ್ತ್ರಕರ್ತಾ ತನ್ತ್ರಾತರನಿವಾಸಕಃ ।
ತನ್ತ್ರಗಮ್ಯಸ್ತನ್ತ್ರಮಾನ್ಯಸ್ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಃ ॥ 186 ॥

ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತನ್ತ್ರರಾಜಃ ಸ್ವತನ್ತ್ರಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಕರ್ತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರಪೂರಕಃ ॥ 187 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೇಶದಾತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಶಮ್ಭುರೂಪಶ್ಚ ಹಂಸವಿಗ್ರಹನಿಸ್ಪೃಹಃ ॥ 188 ॥

ಶ್ವಾಸಿನಿಃ ಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಃ ಸರ್ವಸಂಶಯಹಾರಕಃ ।
ಸೋಽಹಂರೂಪಸ್ವಭಾವಶ್ಚ ಸೋಽಹಂರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 189 ॥

ಸೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ನಿತ್ಯಸ್ಥಃ ಸೋಽಹಂ ಹಂಸಃ ಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಹಂಸೋಹಂಸಃ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಹಂಸವಿಗ್ರಹನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ।
ಶ್ವಾಸನಿಃಶ್ವಾಸೌಚ್ಛ್ವಾಸಃ ಪಕ್ಷಿರಾಜೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 190 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥

ಅಷ್ಟಾಧಿಕಸಹಸ್ರಂ ತು ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸಂಕೀರ್ತನಾಸಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಪುಣ್ಯವಾಸರೇ ॥ 191 ॥

ಸಂಕ್ರಾತೌ ವಿಷುವೇ ಚೈವ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಅಮಾವಸ್ಯಾಂ ರವಿವಾರೇ ತ್ರಿಃಸಪ್ತವಾರಪಾಠಕಃ ॥ 192 ॥

ಸ್ವಪ್ನೇ ದರ್ಶನಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯೇಽಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ರವಿವಾರೇ ದಶಾವೃತ್ಯಾ ರೋಗನಾಶೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 193 ॥

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥೀ ಜಪೇದೇತತ್ತು ಸರ್ವದಾ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ವೈರಿಣಾಂ ಕುಲನಾಶನಮ್ ॥ 194 ॥

ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಾಪಸ್ಮಾರನಾಶನಮ್ ॥ 195 ॥

ರಾಜಚೈರಾರಿ ಮೃತ್ಯುನಾಂ ನಾಶನಂ ಜಯವರ್ಧನಮ್ ।
ಮಾರಣೇ ಸಪ್ತರಾತ್ರಂ ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೋ ಜಪೇತ್ ॥ 196 ॥

ಉದಙ್ ಮುಖಃ ಸಹಸ್ರಂ ತು ರಕ್ಷಾಣಾಯ ಜಪೇನ್ನೈಶಿ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 197 ॥

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುತ್ರವರ್ಧನಮ್ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿವಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 198 ॥

ಶಿವಲೋಕೈಕಸೋಪಾನಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ವಿಷಗ್ರಹಕ್ಷಯಕರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 199 ॥

ಸದಾ ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮನಂ ಸರ್ವೋತ್ಪಾತನಿವಾರಣಮ್ ।
ಯಾವನ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ದೇವಿ ಶರಭೋ ಭಯನಾಶಕಃ ॥ 200 ॥

ತಾವನ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಾಪ್ಯಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಾಮ್ನ್ಯಸ್ಮಿನ್ನೇಕೈಕೋಚ್ಚಾರಣಾತ್ಪೃಥಕ್ ॥ 201 ॥

ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ ಜಾಹ್ನವ್ಯಾಂ ದಿವ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭುವಿ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ 202 ॥

ಯೋಽನುಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ ಕಲ್ಪಾನ್ತೇ ಶಿವಕಲ್ಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಹಿತಾಯ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಶರಭೇಶ್ವರ ಭಾಷಿತಮ್ ॥ 203 ॥

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಹರಿಃ ಸೋಽರ್ಕಃ ಸ ಶಕ್ರೋ ವರುಣೋ ಯಮಃ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಸಚೈಕಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ॥ 204 ॥

ಸುಖಾರಾಧ್ಯೋ ಮಹಾದೇವಸ್ತಪಸಾ ಯೇನ ತೋಷಿತಃ ।
ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಂ ಜಪೇತ್ಸಿಧ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ ॥ 205 ॥

ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಶೋರ್ಥೀ ಯಶ ಆಪ್ನುಯಾತ್ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನೈತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 206 ॥

ಬಿಲ್ವೈರ್ವಾ ತುಲಸೀಪುಷ್ಪೈಶ್ಚಮ್ಪಕೈರ್ಬಕುಲಾದಿಭಿಃ ।
ಕಲ್ಹಾರೈರ್ಜಾತಿಕುಸುಮೈರಮ್ಬುಜೈರ್ವಾ ತಿಲಾಕ್ಷತೈಃ ॥ 207 ॥

ಏಭಿರ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಪೂಜಯೇದ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ನರಃ ।
ಕುಲಂ ತಾರಯತೇ ತೇಷಾಂ ಕಲ್ಪೇ ಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 208 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಶರಭಸಹಸ್ರನಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ (3) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *