Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Malayalam

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Malayalam

57 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീശരഭസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 3 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ॥

വിനിയോഗഃ-

ഓം അസ്യ ശ്രീ ശരഭസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ,
കാലാഗ്നിരുദ്രോ വാമദേവ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ,
ശ്രീശരഭ-സാലുവോ ദേവതാ, ഹസ്രാം ബീജം, സ്വാഹാ ശക്തിഃ, ഫട് കീലകം,
ശ്രീശരഭ-സാലുവ പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസ ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ ।
ഓം ഹസ്രാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ । ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹസ്രൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ഹസ്രൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ । കവചായ ഹും ।
ഓം ഹസ്രൌം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഹസ്രഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം ഭുര്‍ഭുവഃ സ്വരോം ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

ധ്യാനം ॥

ക്വാകാശഃ ക്വ സമീരണഃ ക്വ ദഹനഃ ക്വാപഃ ക്വ വിശ്വംഭരഃ
ക്വ ബ്രഹ്മാ ക്വ ജനാര്‍ദനഃ ക്വ തരണിഃ ക്വേന്ദുഃ ക്വ ദേവാസുരാഃ ।
കല്‍പാന്തേ ശരഭേശ്വരഃ പ്രമുദിതഃ ശ്രീസിദ്ധയോഗീശ്വരഃ
ക്രീഡാനാടകനായകോ വിജയതേ ദേവോ മഹാസാലുവഃ ॥

ലം പൃഥിവ്യാദി പഞ്ചോപചാരൈഃ സമ്പൂജയേത് ।

॥ അഥ സഹസ്രനാമഃ ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।

ശ്രീനാഥോ രേണുകാനാഥോ ജഗന്നാഥോ ജഗാശ്രയഃ ।
ശ്രീഗുരുര്‍ഗുരുഗംയശ്ച ഗുരുരൂപഃ കൃപാനിധിഃ ॥ 1 ॥

ഹിരണ്യബാഹുഃ സേനാനീര്‍ദിക്പതിസ്തരുരാട് ഹരഃ ।
ഹരികേശഃ പശുപതിര്‍മഹാന്‍സസ്പിഞ്ജരോ മൃഡഃ ॥ 2 ॥

ഗണേശോ ഗണനാഥശ്ച ഗണപൂജ്യോ ഗണാശ്രയഃ ।
വിവ്യാധീ ബംലശഃ ശ്രേഷ്ഠഃ പരമാത്മാ സനാതനഃ ॥ 3 ॥

പീഠേശഃ പീഠരൂപശ്ച പീഠപൂജ്യഃ സുഖാവഹഃ ।
സര്‍വാധികോ ജഗത്കര്‍താ പുഷ്ടേശോ നന്ദികേശ്വരഃ ॥ 4 ॥

ഭൈരവോ ഭൈരവശ്രേഷ്ഠോ ഭൈരവായുധധാരകഃ ।
ആതതായീ മഹാരുദ്രഃ സംസാരാര്‍കസുരേശ്വരഃ ॥ 5 ॥

സിദ്ധഃ സിദ്ധിപ്രദഃ സാധ്യഃ സിദ്ധമണ്ഡലപൂജിതഃ ।
ഉപവീതീ മഹാനാത്മാ ക്ഷേത്രേശോ വനനായകഃ ॥ 6 ॥

ബഹുരൂപോ ബഹുസ്വാമീ ബഹുപാലനകാരണഃ ।
രോഹിതഃ സ്ഥപതിഃ സൂതോ വാണിജോ മന്ത്രിരുന്നതഃ ॥ 7 ॥

പദരൂപഃ പദപ്രാപ്തഃ പദേശഃ പദനായകഃ ।
കക്ഷേശോ ഹുതഭൂഗ് ദേവോ ഭുവന്തിര്‍വാരിവസ്കൃതഃ ॥ 8 ॥

ദൂതിക്രമോ ദൂതിനാഥഃ ശാംഭവഃ ശങ്കരഃ പ്രഭുഃ ।
ഉച്ചൈര്‍ഘോഷോ ഘോഷരൂപഃ പത്തീശഃ പാപമോചകഃ ॥ 9 ॥

വീരോ വീര്യപ്രദഃ ശൂരോ വീരേശവരദായകഃ । var വീരേശോ വരദായകഃ
ഓഷധീശഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ കൃത്സ്നവീതോ ഭയാനകഃ ॥ 10 ॥

വീരനാഥോ വീരരൂപോ വീരഹാഽഽയുധധാരകഃ ।
സഹമാനഃ സ്വര്‍ണരേതാ നിവ്ര്യാധീ നിരൂപപ്ലവഃ ॥ 11 ॥

ചതുരാശ്രമനിഷ്ഠശ്ച ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ।
ആവ്യാധിനീശഃ കകുഭോ നിഷങ്ഗീ സ്തേനരക്ഷകഃ ॥ 12 ॥

ഷഷ്ടീശോ ഘടികാരൂപഃ ഫലസങ്കേതവര്‍ധകഃ ।
മന്ത്രാത്മാ തസ്കരാധ്യക്ഷോ വഞ്ചകഃ പരിവഞ്ചകഃ ॥ 13 ॥

നവനാഥോ നവാങ്കസ്ഥോ നവചക്രേശ്വരോ വിഭുഃ ।
അരണ്യേശഃ പരിചരോ നിചേരുഃ സ്തായുരക്ഷകഃ ॥ 14 ॥

വീരാവലീപ്രിയഃ ശാന്തോ യുദ്ധവിക്രമദര്‍ശകഃ ।
പ്രകൃതേശോ ഗിരിചരഃ കുലുഞ്ചേശോ ഗുഹേഷ്ടദഃ ॥ 15 ॥

പഞ്ചപഞ്ചകതത്ത്വസ്ഥസ്തത്ത്വാതീതസ്വരൂപകഃ ।
ഭവഃ ശര്‍വോ നീലകണ്ഠഃ കപര്‍ദീ ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 16 ॥

ശ്രീമന്ത്രഃ ശ്രീകലാനാഥഃ ശ്രേയദഃ ശ്രേയവാരിധിഃ ।
മുക്തകേശോ ഗിരിശയഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 17 ॥

മാലാധരോ മനഃശ്രേഷ്ഠോ മുനിമാനസഹംസകഃ ।
ശിപിവിഷ്ടശ്ചന്ദ്രമൌലിര്‍ഹംസോ മീഢുഷ്ടമോഽനഘഃ ॥ 18 ॥

മന്ത്രരാജോ മന്ത്രരൂപോ മന്ത്രപുണ്യഫലപ്രദഃ ।
ഊര്‍വ്യഃ സൂര്‍വ്യോഘ്രിയഃ ശീഭ്യഃ പ്രഥമഃ പാവകാകൃതിഃ ॥ 19 ॥

ഗുരുമണ്ഡലരൂപസ്ഥോ ഗുരുമണ്ഡലകാരണഃ ।
അചരസ്താരകസ്താരോഽവസ്വന്യോഽനന്തവിഗ്രഹഃ ॥ 20 ॥

തിഥിമണ്ഡലരൂപശ്ച വൃദ്ധിക്ഷയവിവര്‍ജിതഃ ।
ദ്വീപ്യഃ സ്ത്രോതസ്യ ഈശാനോ ധുര്യോ ഗവ്യഗതോദയഃ ॥ 21 ॥ var ഭവ്യകഥോദയഃ

പ്രഥമഃ പ്രഥമാകാരോ ദ്വിതീയഃ ശക്തിസംയുതഃ ।
ഗുണത്രയ തൃതീയോഽസൌ യുഗരൂപശ്ചതുര്‍ഥകഃ ॥ 22 ॥

പൂര്‍വജോഽവരജോ ജ്യേഷ്ഠഃ കനിഷ്ഠോ വിശ്വലോചനഃ ।
പഞ്ചഭൂതാത്മസാക്ഷീശോ ഋതുഃ ഷഡ്ഗുണഭാവനഃ ॥ 23 ॥

അപ്രഗല്‍ഭോ മധ്യമോര്‍ംയോ ജഘന്യോഽജഘന്യഃ ശുഭഃ ।
സപ്തധാതുസ്വരൂപശ്ചാഷ്ടമഹാസിദ്ധിസിദ്ധിദഃ ॥ 24 ॥

പ്രതിസര്‍പോഽനന്തരൂപോ സോഭ്യോ യാംയഃ സുരാശ്രയഃ । var പ്രതിസൂര്യോ
നവനാഥനവമീസ്ഥോ ദശദിഗ്രൂപധാരകഃ ॥ 25। var നവനാഥോ നവാര്‍ഥസ്ഥഃ
രുദ്ര ഏകാദശാകാരോ ദ്വാദശാദിത്യരൂപകഃ ।
വന്യോഽവസാന്യഃ പൂതാത്മാ ശ്രവഃ കക്ഷഃ പ്രതിശ്രവാഃ ॥ 26 ॥

വ്യഞ്ജനോ വ്യഞ്ജനാതീതോ വിസര്‍ഗഃ സ്വരഭൂഷണഃ । var വഞ്ജനോ വഞ്ജനാതീതഃ
ആശുഷേണോ മഹാസേനോ മഹാവീരോ മഹാരഥഃ ॥ 27 ॥

അനന്ത അവ്യയ ആദ്യ ആദിശക്തിവരപ്രദഃ । var അനന്തോ അവ്യയോ ആദ്യോ
ശ്രുതസേനഃ ശ്രുതസാക്ഷീ കവചീ വശകൃദ്വശഃ ॥ 28 ॥

ആനന്ദശ്ചാദ്യസംസ്ഥാന ആദ്യാകാരണലക്ഷണഃ ।
ആഹനന്യോഽനന്യനാഥോ ദുന്ദുംയോ ദുഷ്ടനാശനഃ ॥ 29 ॥

കര്‍താ കാരയിതാ കാര്യഃ കാര്യകാരണഭാവഗഃ ।
ധൃഷ്ണഃ പ്രമൃശ ഈഡ്യാത്മാ വദാന്യോ വേദസമ്മതഃ ॥ 30 ॥ var വേദവിത്തമഃ

കലനാഥഃ കലാലീതഃ കാവ്യനാടകബോധകഃ ।
തീക്ഷ്ണേഷുപാണിഃ പ്രഹിതഃ സ്വായുധഃ ശസ്ത്രവിക്രമഃ ॥ 31 ॥ var തീക്ഷ്ണേഷുര്‍വാണീവിധൃതഃ

കാലഹന്താ കാലസാധ്യഃ കാലചക്രപ്രവര്‍തകഃ ।
സുധന്വാ സുപ്രസന്നാത്മാ പ്രവിവിക്തഃ സദാഗതിഃ ॥ 32 ॥

കാലാഗ്നിരുദ്രസന്ദീപ്തഃ കാലാന്തകഭയങ്കരഃ ।
ഖങ്ഗീശഃ ഖങ്ഗനാഥശ്ച ഖങ്ഗശക്തി പരായണഃ ॥ 33 ॥

ഗര്‍വഘ്നഃ ശത്രുസംഹര്‍താ ഗമാഗമവിവര്‍ജിതഃ ।
യജ്ഞകര്‍മഫലാധ്യക്ഷോ യജ്ഞമൂര്‍തിരനാതുരഃ ॥ 34 ॥

ഘനശ്യാമോ ഘനാനന്ദീ ഘനാധാരപ്രവര്‍തകഃ ।
ഘനകര്‍താ ഘനത്രാതാ ഘനബീജസമുത്ഥിതഃ ॥ 35 ॥

ലോപ്യോ ലപ്യഃ പര്‍ണസദ്യഃ പര്‍ണ്യഃ പൂര്‍ണഃ പുരാതനഃ ।
ഡകാരസന്ധിസാധ്യാന്തോ വേദവര്‍ണനസാങ്ഗകഃ ॥ 36 ॥

ഭൂതോ ഭൂതപതിര്‍ഭൂപോ ഭൂധരോ ഭൂധരായുധഃ ।
ഛന്ദഃസാരഃ ഛന്ദകര്‍താ ഛന്ദ അന്വയധാരകഃ ॥ 37 ॥

ഭൂതസങ്ഗോ ഭൂതമൂര്‍തിര്‍ഭൂതിഹാ ഭൂതിഭൂഷണഃ ।
ഛത്രസിംഹാസനാധീശോ ഭക്തച്ഛത്രസമൃദ്ധിമാന്‍ ॥ 38 ॥

മദനോ മാദകോ മാദ്യോ മധുഹാ മധുരപ്രിയഃ ।
ജപോ ജപപ്രിയോ ജപ്യോ ജപസിദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 39 ॥

ജപസങ്ഖ്യോ ജപാകാരഃ സര്‍വമന്ത്രജപപ്രിയഃ ।
മധുര്‍മധുകരഃ ശൂരോ മധുരോ മദനാന്തകഃ ॥ 40 ॥

ഝഷരൂപധരോ ദേവോ ഝഷവൃദ്ധിവിവര്‍ധകഃ ।
യമശാസനകര്‍താ ച സമപൂജ്യോ യമാധിപഃ ॥ 41 ॥

നിരഞ്ജനോ നിരാധാരോ നിര്ലിപ്തോ നിരുപാധികഃ ।
ടങ്കായുധഃ ശിവപ്രീതഷ്ടങ്കാരോ ലാങ്ഗലാശ്രയഃ ॥ 42 ॥

നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാകാരോ നിരീഹോ നിരുപദ്രവഃ ।
സപര്യാപ്രതിഡാമര്യോ മന്ത്രഡാമരസ്ഥാപകഃ ॥ 43 ॥

സത്ത്വം സത്ത്വഗുണോപേതഃ സത്ത്വവിത്സത്ത്വവിത്പ്രിയഃ ।
സദാശിവോഹ്യുഗ്രരൂപഃ പക്ഷവിക്ഷിപ്തഭൂധരഃ ॥ 44 ॥

ധനദോ ധനനാഥശ്ച ധനധാന്യപ്രദായകഃ ।
“(ഓം) നമോ രുദ്രായ രൌദ്രായ മഹോഗ്രായ ച മീഢുഷേ” ॥ 45 ॥

നാദജ്ഞാനരതോ നിത്യോ നാദാന്തപദദായകഃ ।
ഫലരൂപഃ ഫലാതീതഃ ഫലം അക്ഷരലക്ഷണഃ ॥ 46 ॥

(ഓം) ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം സര്‍വഭൂതാദ്യോ ഭൂതിഹാ ഭൂതിഭൂഷണഃ ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭരണോ രുദ്രാക്ഷപ്രിയവത്സലഃ ॥ 47 ॥

രുദ്രാക്ഷവക്ഷാ രുദ്രാക്ഷരൂപോ രുദ്രാക്ഷഭൂഷണഃ ।
ഫലദഃ ഫലദാതാ ച ഫലകര്‍താ ഫലപ്രിയഃ ॥ 48 ॥

ഫലാശ്രയഃ ഫലാലീതഃ ഫലമൂര്‍തിര്‍നിരഞ്ജനഃ ।
ബലാനന്ദോ ബലഗ്രാമോ ബലീശോ ബലനായകഃ ॥ 49 ॥

(ഓം) ഖേം ഖാം ഘ്രാം ഹ്രാം വീരഭദ്രഃ സംരാട് ദക്ഷമഖാന്തകഃ ।
ഭവിഷ്യജ്ഞോ ഭയത്രാതാ ഭയകര്‍താ ഭയാരിഹാ ॥ 50 ॥

വിഘ്നേശ്വരോ വിഘ്നഹര്‍താ ഗുരുര്‍ദേവശിഖാമണിഃ ।
ഭാവനാരൂപധ്യാനസ്ഥോ ഭാവാര്‍ഥഫലദായകഃ ॥ 51 ॥

(ഓം) ശ്രാം ഹ്രാം കല്‍പിതകല്‍പസ്ഥഃ കല്‍പനാപൂരണാലയഃ ।
ഭുജങ്ഗവിലസത്കണ്ഠോ ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയഃ ॥ 52 ॥

(ഓം) ഹ്രീം ഹ്രൂം മോഹനകൃത്കര്‍താ ഛന്ദമാനസതോഷകഃ ।
മാനാതീതഃ സ്വയം മാന്യോ ഭക്തമാനസസംശ്രയഃ ॥ 53 ॥

നാഗേന്ദ്രചര്‍മവസനോ നാരസിംഹനിപാതനഃ ।
രകാരഃ അഗ്നിബീജസ്ഥഃ അപമൃത്യുവിനാശനഃ ॥ 54 ॥

(ഓം) പ്രേം പ്രേം പ്രേം പേരം ഹ്രാം ദുഷ്ടേഷ്ടോ മൃത്യുഹാ മൃത്യുപൂജിതഃ । var പ്രേം പ്രൈം പ്രോം പ്രഹൃഷ്ടേഷ്ടദഃ
വ്യക്തോ വ്യക്തതമോഽവ്യക്തോ രതിലാവണ്യസുന്ദരഃ ॥ 55 ॥

രതിനാഥോ രതിപ്രീതോ നിധനേശോ ധനാധിപഃ ।
രമാപ്രിയകരോ രംയോ ലിങ്ഗോ ലിങ്ഗാത്മവിഗ്രഹഃ ॥ 56 ॥

(ഓം) ക്ഷ്രോം ക്ഷ്രോം ക്ഷ്രോം ക്ഷ്രോം ഗ്രഹാകരോ രത്നവിക്രയവിഗ്രഹഃ ।
ഗ്രഹകൃദ് ഗ്രഹഭൃദ് ഗ്രാഹീ ഗൃഹാദ് ഗൃഹവിലക്ഷണഃ ॥ 57 ॥

“ഓം നമഃ പക്ഷിരാജായ ദാവാഗ്നിരൂപരൂപകായ ।
ഘോരപാതകനാശായ സൂര്യമണ്ഡലസുപ്രഭുഃ” ॥ 58 ॥ var ശരഭശാല്വായ ഹും ഫട്

പവനഃ പാവകോ വാമോ മഹാകാലോ മഹാപഹഃ ।
വര്‍ധമാനോ വൃദ്ധിരൂപോ വിശ്വഭക്തിപ്രിയോത്തമഃ ॥ 59 ॥

ഓം ഹ്രൂം ഹ്രൂം സര്‍വഗഃ സര്‍വഃ സര്‍വജിത്സര്‍വനായകഃ ।
ജഗദേകപ്രഭുഃ സ്വാമീ ജഗദ്വന്ദ്യോ ജഗന്‍മയഃ ॥ 60 ॥

സര്‍വാന്തരഃ സര്‍വവ്യാപീ സര്‍വകര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ।
ജഗദാനന്ദദോ ജന്‍മജരാമരണവര്‍ജിതഃ ॥ 61 ॥

സര്‍വാര്‍ഥസാധകഃ സാധ്യസിദ്ധിഃ സാധകസാധകഃ ।
ഖട്വാങ്ഗീ നീതിമാന്‍സത്യോ ദേവതാത്മാത്മസംഭവഃ ॥ 62 ॥

ഹവിര്‍ഭോക്താ ഹവിഃ പ്രീതോ ഹവ്യവാഹനഹവ്യകൃത് ।
കപാലമാലാഭരണഃ കപാലീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ ॥ 63 ॥

ഓം ഹ്രീം പ്രവേശ രോഗായ സ്ഥൂലാസ്ഥൂലവിശാരദഃ । var പ്രോം വം ശം ശരണ്യഃ
കലാധീശസ്ത്രികാലജ്ഞോ ദുഷ്ടാവഗ്രഹകാരകഃ ॥ 64 ॥

(ഓം) ഹും ഹും ഹും ഹും നടവരോ മഹാനാട്യവിശാരദഃ ।
ക്ഷമാകരഃ ക്ഷമാനാഥഃ ക്ഷമാപൂരിതലോചനഃ ॥ 65 ॥

വൃഷാങ്കോ വൃഷഭാധീശഃ ക്ഷമാസാധനസാധകഃ ।
ക്ഷമാചിന്തനസുപ്രീതോ വൃഷാത്മാ വൃഷഭധ്വജഃ ॥ 66 ॥

(ഓം) ക്രോം ക്രോം ക്രോം ക്രോം മഹാകായോ മഹാവക്ഷോ മഹാഭുജഃ ।
മൂലാധാരനിവാസശ്ച ഗണേശഃ സിദ്ധിദായകഃ ॥ 67 ॥

മഹാസ്കന്ധോ മഹാഗ്രീവോ മഹദ്വക്ത്രോ മഹച്ഛിരഃ ।
മഹദോഷ്ഠോ മഹൌദര്യോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാഹനുഃ ॥ 68 ॥

സുന്ദരഭ്രൂഃ സുനയനഃ ഷട് ചക്രോ വര്‍ണലക്ഷണഃ । var സര്‍വലക്ഷണഃ
മണിപൂരോ മഹാവിഷ്ണുഃ സുലലാടഃ സുകന്ധരഃ ॥ 69 ॥

സത്യവാക്യോ ധര്‍മവേത്താ പ്രജാസര്‍ജനകാരണഃ । var പ്രജാസൃജനകാരണഃ
സ്വാധിഷ്ഠാനേ രുദ്രരൂപഃ സത്യജ്ഞഃ സത്യവിക്രമഃ ॥ 70 ॥

(ഓം) ഗ്ലോം ഗ്ലോം ഗ്ലോം ഗ്ലോം മഹാദേവ ദ്രവ്യശക്തിസമാഹിതഃ ।
കൃതജ്ഞ കൃതകൃത്യാത്മാ കൃതകൃത്യഃ കൃതാഗമഃ ॥ 71 ॥

(ഓം) ഹം ഹം ഹം ഹം ഗുരുരൂപോ ഹംസമന്ത്രാര്‍ഥമന്ത്രകഃ ।
വ്രതകൃദ് വ്രതവിച്ഛ്രേഷ്ഠോ വ്രതവിദ്വാന്‍മഹാവ്രതീ ॥ 72 ॥

സഹസ്രാരേസഹസ്രാക്ഷഃ വ്രതാധാരോ വൃതേശ്വരഃ ।
വ്രതപ്രീതോ വ്രതാകാരോ വ്രതനിര്‍വാണദര്‍ശകഃ ॥ 73 ॥

“ഓം ഹ്രീം ഹ്രൂം ക്ലീം ശ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം ഫട് സ്വാഹാ” ।
അതിരാഗീ വീതരാഗഃ കൈലാസേഽനാഹതധ്വനിഃ ।
മായാപൂരകയന്ത്രസ്ഥോ രോഗഹേതുര്‍വിരാഗവിത് ॥ 74 ॥

രാഗഘ്നോ രാഗശമനോ ലംബകാശ്യഭിഷിഞ്ചിനഃ । var രഞ്ജകോ രഗവര്‍ജിതഃ
സഹസ്രദലഗര്‍ഭസ്ഥഃ ചന്ദ്രികാദ്രവസംയുതഃ ॥ 75 ॥

അന്തനിഷ്ഠോ മഹാബുദ്ധിപ്രദാതാ നീതിവിത്പ്രിയഃ । var നീതിസംശ്രയഃ
നീതികൃന്നീതിവിന്നീതിരന്തര്യാഗസ്വയംസുഖീ ॥ 76 ॥

വിനീതവത്സലോ നീതിസ്വരൂപോ നീതിസംശ്രയഃ ।
സ്വഭാവോ യന്ത്രസഞ്ചാരസ്തന്തുരൂപോഽമലച്ഛവിഃ ॥ 77 ॥

ക്ഷേത്രകര്‍മപ്രവീണശ്ച ക്ഷേത്രകീര്‍തനവര്‍ധനഃ । var ക്ഷേത്രകര്‍തന
ക്രോധജിത്ക്രോധനഃ ക്രോധിജനവിത് ക്രോധരൂപധൃത് ॥ 78 ॥

വിശ്വരൂപോ വിശ്വകര്‍താ ചൈതന്യോ യന്ത്രമാലികഃ ।
മുനിധ്യേയോ മുനിത്രാതാ ശിവധര്‍മധുരന്ധരഃ ॥ 79 ॥

ധര്‍മജ്ഞോ ധര്‍മസംബന്ധി ധ്വാന്തഘ്നോ ധ്വാന്തസംശയഃ ।
ഇച്ഛാജ്ഞാനക്രിയാതീതപ്രഭാവഃ പാര്‍വതീപതിഃ ॥ 80 ॥

ഹം ഹം ഹം ഹം ലതാരൂപഃ കല്‍പനാവാഞ്ഛിതപ്രദഃ ।
കല്‍പവൃക്ഷഃ കല്‍പനസ്ഥഃ പുണ്യശ്ലോകപ്രയോജകഃ ॥ 81 ॥

പ്രദീപനിര്‍മലപ്രൌഢഃ പരമഃ പരമാഗമഃ ।
(ഓം) ജ്രം ജ്രം ജ്രം സര്‍വസങ്ക്ഷോഭ സര്‍വസംഹാരകാരകഃ ॥ 82 ॥

ക്രോധദഃ ക്രോധഹാ ക്രോധീ ജനഹാ ക്രോധകാരണഃ ।
ഗുണവാന്‍ ഗുണവിച്ഛ്രേഷ്ഠോ വീര്യവിദ്വീര്യസംശ്രയഃ ॥ 83 ॥

ഗുണാധാരോ ഗുണാകാരഃ സത്ത്വകല്യാണദേശികഃ ।
സത്വരഃ സത്ത്വവിദ്ഭാവഃ സത്യവിജ്ഞാനലോചനഃ ॥ 84 ॥

“ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ക്ലീം ശ്രീം ബ്ലൂം പ്രോം ഓം ഹ്രീം ക്രോം ഹും ഫട് സ്വാഹാ”।
വീര്യാകാരോ വീര്യകരശ്ഛന്നമൂലോ മഹാജയഃ ।
അവിച്ഛിന്നപ്രഭാവശ്രീ വീര്യഹാ വീര്യവര്‍ധകഃ ॥ 85 ॥

കാലവിത്കാലകൃത്കാലോ ബലപ്രമഥനോ ബലീ ।
ഛിന്നപാപശ്ഛിന്നപാശോ വിച്ഛിന്നഭയയാതനഃ ॥ 86 ॥

മനോന്‍മനോ മനോരൂപോ വിച്ഛിന്നഭയനാശനഃ ।
വിച്ഛിന്നസങ്ഗസങ്കല്‍പോ ബലപ്രമഥനോ ബലഃ ॥ 87 ॥

വിദ്യാപ്രദാതാ വിദ്യേംശഃ ശുദ്ധബോധസദോദിതഃ ॥ var ശുദ്ധബോധസുബോധിതഃ
ശുദ്ധബോധവിശുദ്ധാത്മാ വിദ്യാമന്ത്രൈകസംശ്രയഃ ॥ 88 ॥

ശുദ്ധസത്വോ വിശുദ്ധാന്തവിദ്യാവേദ്യോ വിശാരദഃ ।
Extra verse in text with variation
ഗുണാധാരോ ഗുണാകാരഃ സത്ത്വകല്യാണദേശികാഃ ॥ 89 ॥

സത്ത്വരഃ സത്ത്വസകൃആവഃ സത്ത്വവിജ്ഞാനലോചനഃ ।
വീര്യവാന്വീര്യവിച്ഛ്രേഷ്ഠഃ സത്ത്വവിദ്യാവബോധകഃ ॥ 89 ॥ var വീര്യവിദ്വീര്യസംശ്രയഃ

അവിനാശോ നിരാഭാസോ വിശുദ്ധജ്ഞാനഗോചരഃ ।
ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം സൌം ശിവ കുരു കുരു സ്വാഹാ ।
സംസാരയന്ത്രവാഹായ മഹായന്ത്രപപ്രതിനേ ॥ 90 ॥

“നമഃ ശ്രീവ്യോമസൂര്യായ മൂര്‍തി വൈചിത്ര്യഹേതവേ” ।
ജഗജ്ജീവോ ജഗത്പ്രാണോ ജഗദാത്മാ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 91 ॥

ആനന്ദരൂപനിത്യസ്ഥഃ പ്രകാശാനന്ദരൂപകഃ ।
യോഗജ്ഞാനമഹാരാജോ യോഗജ്ഞാനമഹാശിവഃ ॥ 92 ॥

അഖണ്ഡാനന്ദദാതാ ച പൂര്‍ണാനന്ദസ്വരൂപവാന്‍ ।
“വരദായാവികാരായ സര്‍വകാരണഹേതവേ ॥ 93 ॥

കപാലിനേ കരാലായ പതയേ പുണ്യകീര്‍തയേ ।
അഘോരായാഗ്നിനേത്രായ ദണ്ഡിനേ ഘോരരൂപിണേ ॥ 94 ॥

ഭിഷഗ്ഗണ്യായ ചണ്ഡായ അകുലീശായ ശംഭവേ ।
ഹ്രൂം ക്ഷും രൂം ക്ലീം സിദ്ധായ് നമഃ” ।
ഘണ്ഡാരവഃ സിദ്ധഗണ്ഡോ ഗജഘണ്ടാധ്വനിപ്രിയഃ ॥ 95 ॥

ഗഗനാഖ്യോ ഗജാവാസോ ഗരലാംശോ ഗണേശ്വരഃ ।
സര്‍വപക്ഷിമൃഗാകാരഃ സര്‍വപക്ഷിമൃഗാധിപഃ ॥ 96 ॥

ചിത്രോ വിചിത്രസങ്കല്‍പോ വിചിത്രോ വിശദോദയഃ ।
നിര്‍ഭവോ ഭവനാശശ്ച നിര്‍വികല്‍പോ വികല്‍പകൃത് ॥ 97 ॥

കക്ഷാവിസലകഃ കര്‍ത്താ കോവിദഃ കാശ്മശാസനഃ । var അക്ശവിത്പുലകഃ
Extra verses in text with variation
ശുദ്ധബോധോ വിശുദ്ധാത്മാ വിദ്യാമാത്രൈകസംശ്രയഃ ॥ 98 ॥

ശുദ്ധസത്ത്വോ വിശുദ്ധാന്തവിദ്യാവൈദ്യൌ വിശാരദഃ ।
നിന്ദാദ്വേഷാഇകര്‍താ ച നിന്ദദ്വേഷാപഹാരകഃ ॥ 98 ॥

കാലാഗ്നിരുദ്രഃ സര്‍വേശഃ ശമരൂപഃ ശമേശ്വരഃ ।
പ്രലയാനലകൃദ്ധവ്യഃ പ്രലയാനലശാസനഃ ॥ 99 ॥

ത്രിയംബകോഽരിഷഡ്വര്‍ഗനാശകോ ധനദഃ പ്രിയഃ ।
അക്ഷോഭ്യഃ ക്ഷോഭരഹിതഃ ക്ഷോഭദഃ ക്ഷോഭനാശകഃ ॥ 100 ॥

“ഓം പ്രാം പ്രീം പ്രൂം പ്രൈം പ്രൌം പ്രഃ മണിമന്ത്രൌഷധാദീനാം
ശക്തിരൂപായ ശംഭവേ ।
അപ്രേമയായ ദേവായ വഷട് സ്വാഹാ സ്വധാത്മനേ” ।
ദ്യുമൂര്‍ധാ ദശദിഗ്ബാഹുശ്ചന്ദ്രസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ।
പാതാലാങ്ഘ്രിരിലാകുക്ഷിഃ ഖമ്മുഖോ ഗഗനോദരഃ ॥ 101 ॥

കലാനാദഃ കലാബിന്ദുഃ കലാജ്യോതിഃ സനാതനഃ ।
അലൌകികകനോദാരഃ കൈവല്യപദദായകഃ ॥ 102 ॥

കൌല്യഃ കുലേശഃ കുലജഃ കവിഃ കര്‍പൂരഭാസ്വരഃ ।
കാമേശ്വരഃ കൃപാസിന്ധുഃ കുശലഃ കുലഭൂഷണഃ ॥ 103 ॥

കൌപീനവസനഃ കാന്തഃ കേവലഃ കല്‍പപാദപഃ ।
കുന്ദേന്ദുശങ്ഖധവലോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ॥ 104 ॥।

ഭസ്മാഭരണഹൃഷ്ടാത്മാ ദുഷ്ടപുഷ്ടാരിസൂദനഃ । var ഷഡ്ഭിരാവൃതഃ
സ്ഥാണുര്‍ദിഗംബരോ ഭര്‍ഗോ ഭഗനേത്രഭിദുജ്ജവലഃ ॥ 105 ॥

ത്രികാഗ്നികാലഃ കാലാഗ്നിരദ്വിതീയോ മഹായശാഃ ।
സാമപ്രിയഃ സാമകര്‍താ സാമഗഃ സാമഗപ്രിയഃ ॥ 106 ॥

ധീരോദാത്തോ മഹാധീരോ ധൈര്യദോ ധൈര്യവര്‍ധകഃ ।
ലാവണ്യരാശിഃ സര്‍വജ്ഞഃ സുബുദ്ധിര്‍ബുദ്ധിമദ്വരഃ ॥ 107 ॥

താരണാശ്രയരൂപസ്ഥസ്താരണാശ്രയദായകഃ ।
താരകസ്താരകസ്വാമീ താരണസ്താരണപ്രിയഃ ॥ 108 ॥

ഏകതാരോ ദ്വിതാരശ്ച തൃതീയോ മാതൃകാശ്രയഃ ।
ഏകരൂപശ്ചൈകനാഥോ ബഹുരൂപസ്വരൂപവാന്‍ ॥ 109 ॥

ലോകസാക്ഷീ ത്രിലോകേശസ്ത്രിഗുണാതീതമൂര്‍തിമാന്‍ ।
ബാലസ്താരുണ്യരൂപസ്ഥോ വൃദ്ധരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 110 ॥

അവസ്ഥാത്രയഭൂതസ്ഥോ അവസ്ഥാത്രയവര്‍ജിതഃ ।
വാച്യവാചകഭാവാര്‍ഥോ വാക്യാര്‍ഥപ്രിയമാനസഃ ॥ 111 ॥

സോഹം വാക്യപ്രമാണസ്ഥോ മഹാവാക്യാര്‍ഥബോധകഃ ।
പരമാണുഃ പ്രമാണസ്ഥഃ കോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ॥ 112 ॥

“ഓം ഹം ഹം ഹം ഹം ഹ്രീം വാമദേവായ നമഃ” ।
കക്ഷവിത്പാലകഃ കര്‍താ കോവിദ കാമശാസനഃ ।
കപര്‍ദീ കേസരീ കാലഃ കല്‍പനാരഹിതാകൃതിഃ ॥ 113 ॥

ഖഖേലഃ ഖേചരഃ ഖ്യാതഃ ഖന്യവാദീ ഖമുദ്ഗതഃ ।
ഖാംബരഃ ഖണ്ഡപരശുഃ ഖചക്ഷുഃ ഖങ്ഗ്ലോചനഃ ॥ 114 ॥

അഖണ്ഡബ്രഹ്മഖണ്ഡശ്രീരഖണ്ഡജ്യോതിരവ്യയഃ ।
ഷട് ചക്രഖേലനഃ സ്രഷ്ടാ ഷട്ജ്യോതിഷട്ഗിരാര്‍ചിതഃ ॥ 115 ॥ var ഷഡ്ഭിരാവൃതഃ

ഗരിഷ്ഠോ ഗോപതിര്‍ഗോപ്താ ഗംഭീരോ ബ്രഹ്മഗോലകഃ ।
ഗോവര്‍ധനഗതിര്‍ഗോവിദ് ഗവാവീതോ ഗുണാകരഃ ॥ 116 ॥

ഗങ്ഗധരോഽങ്ഗസങ്ഗംയോ ഗൈങ്കാരോ ഗട്കരാഗമഃ । var ഗഹ്വരാഗമഃ
കര്‍പൂരഗൌരോ ഗൌരീശോ ഗൌരീഗുരുഗുഹാശയഃ ॥ 117 ॥

ധൂര്‍ജടിഃ പിങ്ഗലജടോ ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
മനോജവോ ജീവഹേതുരന്ധകാസുരസൂദനഃ ॥ 118 ॥

ലോകബന്ധുഃ കലാധാരഃ പാണ്ഡുരഃ പ്രമഥാധിപഃ । var ലോകധരഃ
അവ്യക്തലക്ഷണോ യോഗീ യോഗീശോ യോഗിപങ്ഗവഃ ॥ 119 ॥

ഭൂതാവാസോ ജനാവാസഃ സുരാവാസഃ സുമങ്ഗലഃ ।
ഭവവൈദ്യോ യോഗിവൈദ്യൌ യോഗീസിംഹഹൃദാസനഃ ॥ 120 ॥

യുഗാവാസോ യുഗാധീശോ യുഗകൃദ്യുഗവന്ദിതഃ ।
കിരീടാലേഢബാലേന്ദുഃ മണിങ്കകണഭൂഷിതഃ ॥ 121 ॥

രത്നാങ്ഗരാഗോ രത്നേശോ രത്നരഞ്ജിതപാദുകഃ ।
നവരത്നഗുണോപേതകിരീടോ രത്നകഞ്ചുകഃ ॥ 122 ॥

നാനാവിധാനേകരത്നലസത്കുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ദിവ്യരത്നഗണോത്കീര്‍ണകണ്ഠാഭരണഭൂഷിതഃ ॥ 123 ॥

നവഫാലാമണിര്‍നാസാപുടഭ്രാജിതമൌക്തികഃ ।
രത്നാങ്ഗുലീയവിലസത്കരശാഖാനഖപ്രഭഃ ॥ 124 ॥।

രത്നഭ്രാജദ്ധേമസൂത്രലസത്കടിതടഃ പടുഃ ।
വാമാങ്ഗഭാഗവിലസത്പാര്‍വതീവീക്ഷണപ്രിയഃ ॥ 125 ॥

ലീലാവിഡ്ലംബിതവപുര്‍ഭക്തമാനസമന്ദിരഃ ।
മന്ദമന്ദാര-പുഷ്പൌഘലസദ്വായുനിഷേവിതഃ ॥ 126 ॥

കസ്തൂരീവിലസത്ഫാലോദിവ്യവേഷവിരാജിതഃ ।
ദിവ്യദേഹപ്രഭാകൂടസന്ദീപിതദിഗന്തരഃ ॥ 127 ॥

ദേവാസുരഗുരുസ്തവ്യോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ഹംസരാജഃ പ്രഭാകൂടപുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണഃ ॥ 128 ॥

സര്‍വാശാസ്ത്രഗണോപേതഃ സര്‍വലോകേഷ്ടഭൂഷണഃ ।
സര്‍വേഷ്ടദാതാ സര്‍വേഷ്ടസ്ഫുരന്‍മങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ॥ 129 ॥

അവിദ്യാലേശരഹിതോ നാനാവിദ്യൈകസംശ്രയഃ ।
മൂര്‍തീഭാവത്കൃപാപൂരോ ഭക്തേഷ്ടഫലപൂരകഃ ॥ 130 ॥

സമ്പൂര്‍ണകാമഃ സൌഭാഗ്യനിധിഃ സൌഭാഗ്യദായകഃ ।
ഹിതൈഷീ ഹിതകൃത്സൌംയഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജകഃ ॥ 131 ॥

ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണഃ ।
വിഷ്വഞ്ചിതാ വഷട് കാരോ ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭോജനം ഹവിഃ ॥ 132 ॥

ഭോക്താ ഭോജയിതാ ജേതാ ജിതാരിര്‍ജിതമാനസഃ ।
അക്ഷരഃ കാരണോ രുദ്ധഃ ശമദഃ ശാരദാപ്ലവഃ ॥ 133 ॥

ആജ്ഞാപകശ്ച ഗംഭീരഃ കവിര്‍ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ । var കലിര്‍ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിഃ ശ്രേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ॥ 134 ॥

വ്യോമകേശോ ഭീമവേഷോ ഗൌരീപതിരനാമയഃ ।
ഭവാബ്ധിതരണോപായോ ഭഗവാന്‍ഭക്തവത്സലഃ ॥ 135 ॥

വരോ വരിഷ്ഠസ്തേജിഷ്ഠഃ പ്രിയാപ്രിയവധഃ സുധീഃ ।
യന്താഽയവിഷ്ഠഃ ക്ഷോദിഷ്ഠോ യവിഷ്ഠോ യമശാസനഃ ॥ 136 ॥ var രവിക്രോധതിരസ്കൃതഃ

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഹേമാങ്ഗോ ഹേമരൂപോ ഹിരണ്യദഃ ।
ബ്രഹ്മജ്യോതിരനാവേക്ഷ്യശ്ചാമുണ്ഡാജനകോ രവി ॥ 137 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥിജനസംസേവ്യോ മോക്ഷദോ മോക്ഷനായകഃ ।
മഹാശ്മശാനനിലയോ വേദാശ്വോ ഭൂരഥസ്ഥിരഃ ॥ 138 ॥

മൃഗവ്യാധോ ധര്‍മധാമ പ്രഭിന്നസ്ഫടികഃ പ്രഭഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ പരമാത്മാ ച ബ്രഹ്മാനന്ദാശ്രയോ വിഭുഃ ॥ 139 ॥

ശരഭേശോ മഹാദേവഃ പരബ്രഹ്മ സദാശിവഃ ।
സ്വരാവികൃതികര്‍താ ച സ്വരാതീതഃ സ്വയംവിഭുഃ ॥ 140 ॥

സ്വര്‍ഗതഃ സ്വര്‍ഗതിര്‍ദാതാ നിയന്താ നിയതാശ്രയഃ ।
ഭൂമിരൂപോ ഭൂമികര്‍താ ഭൂധരോ ഭൂധരാശ്രയഃ ॥ 141 ॥

ഭൂതനാഥോ ഭൂതകര്‍താ ഭൂതസംഹാരകാരകഃ ।
ഭവിഷ്യജ്ഞോ ഭവത്രാതാ ഭവദോ ഭവഹാരകഃ ॥ 142 ॥

വരദോ വരദാതാ ച വരപ്രീതോ വരപ്രദഃ ।
കൂടസ്ഥഃ കൂടരൂപശ്ച ത്രികൂടോ മന്ത്രവിഗ്രഹഃ ॥ 143 ॥

മന്ത്രാര്‍ഥോ മന്ത്രഗംയശ്ച മന്ത്രേംശോ മന്ത്രഭാഗകഃ ।
സിദ്ധിമന്ത്രഃ സിദ്ധിദാതാ ജപസിദ്ധിസ്വഭാവകഃ ॥ 144 ॥

നാമാതിഗോ നാമരൂപോ നാമരൂപഗുണാശ്രയഃ ।
ഗുണകര്‍താ ഗുണത്രാതാ ഗുണാതീതാ ഗുണരിഹാ ॥ 145 ॥

ഗുണഗ്രാമോ ഗുണാധീശഃ ഗുണനിര്‍ഗുണകാരകഃ ।
അകാരമാതൃകാരൂപഃ അകാരാതീതഭാവനഃ ॥ 146 ॥

പരമൈശ്വര്യദാതാ ച പരമപ്രീതിദായകഃ ।
പരമഃ പരമാനന്ദഃ പരാനന്ദഃ പരാത്പരഃ ॥ 147 ॥

വൈകുണ്ഠപീഠമധ്യസ്ഥോ വൈകുണ്ഠോ വിഷ്ണുവിഗ്രഹഃ ।
കൈലാസവാസീ കൈലാസേ ശിവരൂപഃ ശിവപ്രദഃ ॥ 148 ॥

ജടാജൂടോദ്ഭൂഷിതാങ്ഗോ ഭസ്മധൂസരഭൂഷണഃ ।
ദിഗ്വാസാഃ ദിഗ്വിഭാഗശ്ച ദിങ്ഗതരനിവാസകഃ ॥ 149 ॥

ധ്യാനകര്‍താ ധ്യാനമൂര്‍തിര്‍ധാരണാധാരണപ്രിയഃ ।
ജീവന്‍മുക്തിപുരീനാഥോ ദ്വാദശാന്തസ്ഥിതപ്രഭുഃ ॥ 150 ॥

തത്ത്വസ്ഥസ്തത്ത്വരൂപസ്ഥസ്തത്ത്വാതീതോഽതിതത്ത്വഗഃ ।
തത്ത്വാസാംയസ്തത്ത്വഗംയസ്തത്ത്വാര്‍ഥസര്‍വദര്‍ശകഃ ॥ 151 ॥

തത്ത്വാസനസ്തത്ത്വമാര്‍ഗസ്തത്ത്വാന്തസ്തത്ത്വവിഗ്രഹഃ ।
ദര്‍ശനാദതിഗോ ദൃശ്യോ ദൃശ്യാതീതാതിദര്‍ശകഃ ॥ 152 ॥

ദര്‍ശനോ ദര്‍ശനാതീതോ ഭാവനാകാരരൂപധൃത് ।
മണിപര്‍വതസംസ്ഥാനോ മണിഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 153 ॥

മണിപ്രീതോ മണിശ്രേഷ്ഠോ മണിസ്ഥോ മണിരൂപകഃ ।
ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥഃ സര്‍വചിന്താവിവര്‍ജിതഃ ॥ 154 ॥

ചിന്താക്രാന്തഭക്തചിന്ത്യോ ചിന്തനാകാരചിന്തകഃ ।
അചിന്ത്യശ്ചിന്ത്യരൂപശ്ച നിശ്ചിന്ത്യോ നിശ്ചയാത്മകഃ ॥ 155 ॥

നിശ്ചയോ നിശ്ചയാധീശോ നിശ്ചയാത്മകദര്‍ശകഃ ।
ത്രിവിക്രമസ്ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 156 ॥

ബ്രഹ്മചാരീ വ്രതപ്രീതോ ഗൃഹസ്ഥോ ഗൃഹവാസകഃ ।
പരംധാമ പരംബ്രഹ്മ പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ॥ 157 ॥

സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വമയഃ സര്‍വസാക്ഷീ വിലക്ഷണഃ ।
മണിദ്വീപോ ദ്വീപനാഥോ ദ്വീപാന്തോ ദ്വീപലക്ഷണഃ ॥ 158 ॥

സപ്തസാഗരകര്‍താ ച സപ്തസാഗരനായകഃ ।
മഹീധരോ മഹീഭര്‍താ മഹീപാലോ മഹാസ്വനഃ ॥ 159 ॥

മഹീവ്യാപ്തോഽവ്യക്തരൂപഃ സുവ്യക്തോ വ്യക്തഭാവനഃ ।
സുവേഷാഢ്യഃ സുഖപ്രീതഃ സുഗമഃ സുഗമാശ്രയഃ ॥ 160 ॥

താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രമാഃ ।
താരണസ്താപസാരാധ്യസ്തനുമധ്യസ്തമോമഹഃ ॥ 161 ॥

പരരൂപഃ പരധ്യേയഃ പരദൈവതദൈവതഃ ।
ബ്രഹ്മപൂജ്യോ ജഗത്പൂജ്യോ ഭക്തപൂജ്യോ വരപ്രദഃ ॥ 162 ॥

അദ്വൈതോ ദ്വൈതചിത്തശ്ച ദ്വൈതാദ്വൈതവിവര്‍ജിതഃ ।
അഭേദ്യഃ സര്‍വഭേദ്യശ്ച ഭേദ്യഭേദകബോധകഃ ॥ 163 ॥

ലാക്ഷാരസസവര്‍ണാഭഃ പ്ലവങ്ഗമപ്രിയോത്തമഃ ।
ശത്രൂസംഹാരകര്‍താ ച അവതാരപരോ ഹരഃ ॥ 164 ॥

സംവിദീശഃ സംവിദാത്മാ സംവിജ്ജ്ഞാനപ്രദായകഃ ।
സംവിത്കര്‍താ ച ഭക്തശ്ച സംവിദാനന്ദരൂപവാന്‍ ॥ 165 ॥

സംശയാതീതസംഹാര്യഃ സര്‍വസംശയഹാരകഃ ।
നിഃസംശയമനോധ്യേയഃ സംശയാത്മാതിദൂരഗഃ ॥ 166 ॥

ശൈവമന്ത്ര ശിവപ്രീതദീക്ഷാശൈവസ്വഭാവകഃ ।
ഭൂപതിഃ ക്ഷ്മാകൃതോ ഭൂപോ ഭൂപഭൂപത്വദായകഃ ॥ 167 ॥

സര്‍വധര്‍മസമായുക്തഃ സര്‍വധര്‍മവിവര്‍ധകഃ ।
സര്‍വശാസ്താ സര്‍വവേദഃ സര്‍വവേത്താ സതൃപ്തിമാന്‍ ॥ 168 ॥

ഭക്തഭാവാവതാരശ്ച ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ।
ഭക്തസിദ്ധാര്‍ഥസിദ്ധിശ്ച സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 169 ॥

വാരാണസീവാസദാതാ വാരാണസീവരപ്രദഃ ।
വാരാണസീനാഥരൂപോ ഗങ്ഗാമസ്തകധാരകഃ ॥ 170 ॥

പര്‍വതാശ്രയകര്‍താ ച ലിങ്ഗം ത്ര്യംബകപര്‍വതഃ ।
ലിങ്ഗദേഹോ ലിങ്ഗപതിര്ലിങ്ഗപൂജ്യോഽതിദുര്ലഭഃ ॥ 171 ॥

രുദ്രപ്രിയോ രുദ്രസേവ്യ ഉഗ്രരൂപ വിരാട് സ്തുതഃ ।
മാലാരുദ്രാക്ഷഭൂഷാങ്ഗോ ജപരുദ്രാക്ഷതോഷിതഃ ॥ 172 ॥

സത്യസത്യഃ സത്യദാതാ സത്യകര്‍താ സദാശ്രയഃ ।
സത്യസാക്ഷീ സത്യലക്ഷ്മീ ലക്ഷ്ംയാതീതമനോഹരഃ ॥ 173 ॥

ജനകോ ജഗതാമീശോ ജനിതാ ജനനിശ്ചയഃ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതഃ സൃഷ്ടിരൂപീ സൃഷ്ടിരൂപസ്ഥിതിപ്രദഃ ॥ 174 ॥

സംഹാരരൂപഃ കാലാഗ്നിഃ കാലസംഹാരരൂപകഃ ।
സപ്തപാതാലപാദസ്ഥോ മഹദാകാശശീര്‍ഷവാന്‍ ॥ 175 ॥

അമൃതശ്ചാമൃതാകാരഃ അമൃതാമൃതരൂപകഃ ।
അമൃതാകാരചിത്തിസ്ഥഃ അമൃതോകൃവകാരണഃ ॥ 176 ॥

അമൃതാഹാരനിത്യസ്ഥസ്ത്വമൃതോദ്ഭവരൂപവാന്‍ ।
അമൃതാംശോഽമൃതാധീശോഽമൃതപ്രീതിവിവര്‍ധനഃ ॥ 177 ॥

അനിര്‍ദേശ്യോ അനിര്‍വാച്യോ അനങ്ഗോഽനങ്ഗസംശ്രയഃ ।
ശ്രയേദഃ ശ്രേയോ രൂപശ്ച ശ്രേയോഽതീതഫലോത്തമഃ ॥ 178 ॥

സാരഃ സംസാരസാക്ഷീ ച സാരാസാരവിചക്ഷണഃ ।
ധാരണാതീതഭാവസ്ഥോ ധാരണാന്വയഗോചരഃ ॥ 179 ॥

ഗോചരോ ഗോചരാതീതഃ അതീവ പ്രിയഗോചരഃ ।
പ്രിയപ്രിയഃ തഥാ സ്വാര്‍ഥീ സ്വാര്‍ഥഃ സ്വാര്‍ഥഫലപ്രദഃ ॥ 180 ॥

അര്‍ഥാര്‍ഥസാക്ഷീ ലക്ഷാംശോ ലക്ഷ്യലക്ഷണവിഗ്രഹഃ ।
ജഗദീശോ ജഗത്ത്രാതാ ജഗന്‍മയോ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 181 ॥

ഗുരുമൂര്‍തിഃ സ്വയംവേദ്യോ വേദ്യവേദകരൂപകഃ ।
രൂപാപീതോ രൂപകര്‍താ സര്‍വരൂപാര്‍ഥദായകഃ ॥ 182 ॥

അര്‍ഥദസ്ത്വര്‍ഥമാന്യച അര്‍ഥാര്‍ഥീ അര്‍ഥദായകഃ ।
വിഭവോ വൈഭവഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വവൈഭവാദായകഃ ॥ 183 ॥

ചതുഃഷഷ്ടികലാസൂത്രഃ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയഃ ।
പുരാണശ്രവണാകാരഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 184 ॥

പുരാതനപുരാഖ്യാതഃ പൂര്‍വജഃ പൂര്‍വപൂര്‍വകഃ ।
മന്ത്രതന്ത്രാര്‍ഥസര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വതന്ത്രപ്രകാശകഃ ॥ 185 ॥

തന്ത്രവേതാ തന്ത്രകര്‍താ തന്ത്രാതരനിവാസകഃ ।
തന്ത്രഗംയസ്തന്ത്രമാന്യസ്തന്ത്രയന്ത്രഫലപ്രദഃ ॥ 186 ॥

സര്‍വതന്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞസ്തന്ത്രരാജഃ സ്വതന്ത്രകഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടികര്‍താ ച ബ്രഹ്മാണ്ഡോദരപൂരകഃ ॥ 187 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡദേശദാതാ ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനപരായണഃ ।
സ്വയംഭൂഃ ശംഭുരൂപശ്ച ഹംസവിഗ്രഹനിസ്പൃഹഃ ॥ 188 ॥

ശ്വാസിനിഃ ശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസഃ സര്‍വസംശയഹാരകഃ ।
സോഽഹംരൂപസ്വഭാവശ്ച സോഽഹംരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 189 ॥

സോഽഹമസ്മീതി നിത്യസ്ഥഃ സോഽഹം ഹംസഃ സ്വരൂപവാന്‍ ।
ഹംസോഹംസഃ സ്വരൂപശ്ച ഹംസവിഗ്രഹനിഃസ്പൃഹഃ ।
ശ്വാസനിഃശ്വാസൌച്ഛ്വാസഃ പക്ഷിരാജോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 190 ॥

॥ ഫലശ്രുതി ॥

അഷ്ടാധികസഹസ്രം തു നാമ സാഹസ്രമുത്തമം ।
നിത്യം സങ്കീര്‍തനാസക്തഃ കീര്‍തയേത്പുണ്യവാസരേ ॥ 191 ॥

സങ്ക്രാതൌ വിഷുവേ ചൈവ പൌര്‍ണമാസ്യാം വിശേഷതഃ ।
അമാവസ്യാം രവിവാരേ ത്രിഃസപ്തവാരപാഠകഃ ॥ 192 ॥

സ്വപ്നേ ദര്‍ശനമാപ്നോതി കാര്യാകാര്യേഽപി ദൃശ്യതേ ।
രവിവാരേ ദശാവൃത്യാ രോഗനാശോ ഭവിഷ്യതി ॥ 193 ॥

സര്‍വദാ സര്‍വകാമാര്‍ഥീ ജപേദേതത്തു സര്‍വദാ ।
യസ്യ സ്മരണ മാത്രേണ വൈരിണാം കുലനാശനം ॥ 194 ॥

ഭോഗമോക്ഷപ്രദം ശ്രേഷ്ഠം ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം ।
സര്‍വപാപപ്രശമനം സര്‍വാപസ്മാരനാശനം ॥ 195 ॥

രാജചൈരാരി മൃത്യുനാം നാശനം ജയവര്‍ധനം ।
മാരണേ സപ്തരാത്രം തു ദക്ഷിണാഭിമുഖോ ജപേത് ॥ 196 ॥

ഉദങ് മുഖഃ സഹസ്രം തു രക്ഷാണായ ജപേന്നൈശി ।
പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ സര്‍വദുഃഖവിനാശകൃത് ॥ 197 ॥

ധന്യം യശസ്യമായുഷ്യമാരോഗ്യം പുത്രവര്‍ധനം ।
യോഗസിദ്ധിപ്രദം സംയക് ശിവം ജ്ഞാനപ്രകാശിതം ॥ 198 ॥

ശിവലോകൈകസോപാനം വാഞ്ഛിതാര്‍ഥൈകസാധനം ।
വിഷഗ്രഹക്ഷയകരം പുത്രപൌത്രാഭിവര്‍ധനം ॥ 199 ॥

സദാ ദുഃസ്വപ്നശമനം സര്‍വോത്പാതനിവാരണം ।
യാവന്ന ദൃശ്യതേ ദേവി ശരഭോ ഭയനാശകഃ ॥ 200 ॥

താവന്ന ദൃശ്യതേ ജാപ്യം ബൃഹദാരണ്യകോ ഭവേത് ।
സഹസ്രനാമ നാംന്യസ്മിന്നേകൈകോച്ചാരണാത്പൃഥക് ॥ 201 ॥

സ്നാതോ ഭവതി ജാഹ്നവ്യാം ദിവ്യാ ദൃഷ്ടിഃ സ്ഥിരോ ഭുവി ।
സഹസ്രനാമ സദ്വിദ്യാം ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ ॥ 202 ॥

യോഽനുഷ്ഠാസ്യതി കല്‍പാന്തേ ശിവകല്‍പോ ഭവിഷ്യതി ।
ഹിതായ സര്‍വലോകാനാം ശരഭേശ്വര ഭാഷിതം ॥ 203 ॥

സ ബ്രഹ്മാ സ ഹരിഃ സോഽര്‍കഃ സ ശക്രോ വരുണോ യമഃ ।
ധനാധ്യക്ഷഃ സ ഭഗവാന്‍ സചൈകഃ സകലം ജഗത് ॥ 204 ॥

സുഖാരാധ്യോ മഹാദേവസ്തപസാ യേന തോഷിതഃ ।
സര്‍വദാ സര്‍വകാമാര്‍ഥം ജപേത്സിധ്യതി സര്‍വദാ ॥ 205 ॥

ധനാര്‍ഥീ ധനമാപ്നോതി യശോര്‍ഥീ യശ ആപ്നുയാത് ।
നിഷ്കാമഃ കീര്‍തയേന്നൈത്യം ബ്രഹ്മജ്ഞാനമയോ ഭവേത് ॥ 206 ॥

ബില്വൈര്‍വാ തുലസീപുഷ്പൈശ്ചമ്പകൈര്‍ബകുലാദിഭിഃ ।
കല്‍ഹാരൈര്‍ജാതികുസുമൈരംബുജൈര്‍വാ തിലാക്ഷതൈഃ ॥ 207 ॥

ഏഭിര്‍നാമ സഹസ്രൈസ്തു പൂജയേദ് ഭക്തിമാന്നരഃ ।
കുലം താരയതേ തേഷാം കല്‍പേ കോടിശതൈരപി ॥ 208 ॥

॥ ഇതി ശ്രീശരഭസഹസ്രനമസ്തോത്രം (3) സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *