Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Tamil

33 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶரப⁴ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 3 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ॥

விநியோக:³-

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீ ஶரப⁴ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய,
காலாக்³நிருத்³ரோ வாமதே³வ ருʼஷி:, அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³,
ஶ்ரீஶரப⁴-ஸாலுவோ தே³வதா, ஹஸ்ராம் பீ³ஜம், ஸ்வாஹா ஶக்தி:, ப²ட் கீலகம்,
ஶ்ரீஶரப⁴-ஸாலுவ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

கரந்யாஸ ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ।
ௐ ஹஸ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஹஸ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: । ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹஸ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஹஸ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: । கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹஸ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹஸ்ர: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ௐ பு⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

த்⁴யாநம் ॥

க்வாகாஶ: க்வ ஸமீரண: க்வ த³ஹந: க்வாப: க்வ விஶ்வம்ப⁴ர:
க்வ ப்³ரஹ்மா க்வ ஜநார்த³ந: க்வ தரணி: க்வேந்து:³ க்வ தே³வாஸுரா: ।
கல்பாந்தே ஶரபே⁴ஶ்வர: ப்ரமுதி³த: ஶ்ரீஸித்³த⁴யோகீ³ஶ்வர:
க்ரீடா³நாடகநாயகோ விஜயதே தே³வோ மஹாஸாலுவ: ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாதி³ பஞ்சோபசாரை: ஸம்பூஜயேத் ।

॥ அத² ஸஹஸ்ரநாம: ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।

ஶ்ரீநாதோ² ரேணுகாநாதோ² ஜக³ந்நாதோ² ஜகா³ஶ்ரய: ।
ஶ்ரீகு³ருர்கு³ருக³ம்யஶ்ச கு³ருரூப: க்ருʼபாநிதி:⁴ ॥ 1 ॥

ஹிரண்யபா³ஹு: ஸேநாநீர்தி³க்பதிஸ்தருராட் ஹர: ।
ஹரிகேஶ: பஶுபதிர்மஹாந்ஸஸ்பிஞ்ஜரோ ம்ருʼட:³ ॥ 2 ॥

க³ணேஶோ க³ணநாத²ஶ்ச க³ணபூஜ்யோ க³ணாஶ்ரய: ।
விவ்யாதீ⁴ ப³ம்லஶ: ஶ்ரேஷ்ட:² பரமாத்மா ஸநாதந: ॥ 3 ॥

பீடே²ஶ: பீட²ரூபஶ்ச பீட²பூஜ்ய: ஸுகா²வஹ: ।
ஸர்வாதி⁴கோ ஜக³த்கர்தா புஷ்டேஶோ நந்தி³கேஶ்வர: ॥ 4 ॥

பை⁴ரவோ பை⁴ரவஶ்ரேஷ்டோ² பை⁴ரவாயுத⁴தா⁴ரக: ।
ஆததாயீ மஹாருத்³ர: ஸம்ஸாரார்கஸுரேஶ்வர: ॥ 5 ॥

ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி⁴ப்ரத:³ ஸாத்⁴ய: ஸித்³த⁴மண்ட³லபூஜித: ।
உபவீதீ மஹாநாத்மா க்ஷேத்ரேஶோ வநநாயக: ॥ 6 ॥

ப³ஹுரூபோ ப³ஹுஸ்வாமீ ப³ஹுபாலநகாரண: ।
ரோஹித: ஸ்த²பதி: ஸூதோ வாணிஜோ மந்த்ரிருந்நத: ॥ 7 ॥

பத³ரூப: பத³ப்ராப்த: பதே³ஶ: பத³நாயக: ।
கக்ஷேஶோ ஹுதபூ⁴க்³ தே³வோ பு⁴வந்திர்வாரிவஸ்க்ருʼத: ॥ 8 ॥

தூ³திக்ரமோ தூ³திநாத:² ஶாம்ப⁴வ: ஶங்கர: ப்ரபு:⁴ ।
உச்சைர்கோ⁴ஷோ கோ⁴ஷரூப: பத்தீஶ: பாபமோசக: ॥ 9 ॥

வீரோ வீர்யப்ரத:³ ஶூரோ வீரேஶவரதா³யக: । var வீரேஶோ வரதா³யக:
ஓஷதீ⁴ஶ: பஞ்சவக்த்ர: க்ருʼத்ஸ்நவீதோ ப⁴யாநக: ॥ 10 ॥

வீரநாதோ² வீரரூபோ வீரஹாঽঽயுத⁴தா⁴ரக: ।
ஸஹமாந: ஸ்வர்ணரேதா நிவ்ர்யாதீ⁴ நிரூபப்லவ: ॥ 11 ॥

சதுராஶ்ரமநிஷ்ட²ஶ்ச சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ।
ஆவ்யாதி⁴நீஶ: ககுபோ⁴ நிஷங்கீ³ ஸ்தேநரக்ஷக: ॥ 12 ॥

ஷஷ்டீஶோ க⁴டிகாரூப: ப²லஸங்கேதவர்த⁴க: ।
மந்த்ராத்மா தஸ்கராத்⁴யக்ஷோ வஞ்சக: பரிவஞ்சக: ॥ 13 ॥

நவநாதோ² நவாங்கஸ்தோ² நவசக்ரேஶ்வரோ விபு:⁴ ।
அரண்யேஶ: பரிசரோ நிசேரு: ஸ்தாயுரக்ஷக: ॥ 14 ॥

வீராவலீப்ரிய: ஶாந்தோ யுத்³த⁴விக்ரமத³ர்ஶக: ।
ப்ரக்ருʼதேஶோ கி³ரிசர: குலுஞ்சேஶோ கு³ஹேஷ்டத:³ ॥ 15 ॥

பஞ்சபஞ்சகதத்த்வஸ்த²ஸ்தத்த்வாதீதஸ்வரூபக: ।
ப⁴வ: ஶர்வோ நீலகண்ட:² கபர்தீ³ த்ரிபுராந்தக: ॥ 16 ॥

ஶ்ரீமந்த்ர: ஶ்ரீகலாநாத:² ஶ்ரேயத:³ ஶ்ரேயவாரிதி:⁴ ।
முக்தகேஶோ கி³ரிஶய: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 17 ॥

மாலாத⁴ரோ மந:ஶ்ரேஷ்டோ² முநிமாநஸஹம்ஸக: ।
ஶிபிவிஷ்டஶ்சந்த்³ரமௌலிர்ஹம்ஸோ மீடு⁴ஷ்டமோঽநக:⁴ ॥ 18 ॥

மந்த்ரராஜோ மந்த்ரரூபோ மந்த்ரபுண்யப²லப்ரத:³ ।
ஊர்வ்ய: ஸூர்வ்யோக்⁴ரிய: ஶீப்⁴ய: ப்ரத²ம: பாவகாக்ருʼதி: ॥ 19 ॥

கு³ருமண்ட³லரூபஸ்தோ² கு³ருமண்ட³லகாரண: ।
அசரஸ்தாரகஸ்தாரோঽவஸ்வந்யோঽநந்தவிக்³ரஹ: ॥ 20 ॥

திதி²மண்ட³லரூபஶ்ச வ்ருʼத்³தி⁴க்ஷயவிவர்ஜித: ।
த்³வீப்ய: ஸ்த்ரோதஸ்ய ஈஶாநோ து⁴ர்யோ க³வ்யக³தோத³ய: ॥ 21 ॥ var ப⁴வ்யகதோ²த³ய:

ப்ரத²ம: ப்ரத²மாகாரோ த்³விதீய: ஶக்திஸம்யுத: ।
கு³ணத்ரய த்ருʼதீயோঽஸௌ யுக³ரூபஶ்சதுர்த²க: ॥ 22 ॥

பூர்வஜோঽவரஜோ ஜ்யேஷ்ட:² கநிஷ்டோ² விஶ்வலோசந: ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மஸாக்ஷீஶோ ருʼது: ஷட்³கு³ணபா⁴வந: ॥ 23 ॥

அப்ரக³ல்போ⁴ மத்⁴யமோர்ம்யோ ஜக⁴ந்யோঽஜக⁴ந்ய: ஶுப:⁴ ।
ஸப்ததா⁴துஸ்வரூபஶ்சாஷ்டமஹாஸித்³தி⁴ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 24 ॥

ப்ரதிஸர்போঽநந்தரூபோ ஸோப்⁴யோ யாம்ய: ஸுராஶ்ரய: । var ப்ரதிஸூர்யோ
நவநாத²நவமீஸ்தோ² த³ஶதி³க்³ரூபதா⁴ரக: ॥ 25। var நவநாதோ² நவார்த²ஸ்த:²
ருத்³ர ஏகாத³ஶாகாரோ த்³வாத³ஶாதி³த்யரூபக: ।
வந்யோঽவஸாந்ய: பூதாத்மா ஶ்ரவ: கக்ஷ: ப்ரதிஶ்ரவா: ॥ 26 ॥

வ்யஞ்ஜநோ வ்யஞ்ஜநாதீதோ விஸர்க:³ ஸ்வரபூ⁴ஷண: । var வஞ்ஜநோ வஞ்ஜநாதீத:
ஆஶுஷேணோ மஹாஸேநோ மஹாவீரோ மஹாரத:² ॥ 27 ॥

அநந்த அவ்யய ஆத்³ய ஆதி³ஶக்திவரப்ரத:³ । var அநந்தோ அவ்யயோ ஆத்³யோ
ஶ்ருதஸேந: ஶ்ருதஸாக்ஷீ கவசீ வஶக்ருʼத்³வஶ: ॥ 28 ॥

ஆநந்த³ஶ்சாத்³யஸம்ஸ்தா²ந ஆத்³யாகாரணலக்ஷண: ।
ஆஹநந்யோঽநந்யநாதோ² து³ந்து³ம்யோ து³ஷ்டநாஶந: ॥ 29 ॥

கர்தா காரயிதா கார்ய: கார்யகாரணபா⁴வக:³ ।
த்⁴ருʼஷ்ண: ப்ரம்ருʼஶ ஈட்³யாத்மா வதா³ந்யோ வேத³ஸம்மத: ॥ 30 ॥ var வேத³வித்தம:

கலநாத:² கலாலீத: காவ்யநாடகபோ³த⁴க: ।
தீக்ஷ்ணேஷுபாணி: ப்ரஹித: ஸ்வாயுத:⁴ ஶஸ்த்ரவிக்ரம: ॥ 31 ॥ var தீக்ஷ்ணேஷுர்வாணீவித்⁴ருʼத:

காலஹந்தா காலஸாத்⁴ய: காலசக்ரப்ரவர்தக: ।
ஸுத⁴ந்வா ஸுப்ரஸந்நாத்மா ப்ரவிவிக்த: ஸதா³க³தி: ॥ 32 ॥

காலாக்³நிருத்³ரஸந்தீ³ப்த: காலாந்தகப⁴யங்கர: ।
க²ங்கீ³ஶ: க²ங்க³நாத²ஶ்ச க²ங்க³ஶக்தி பராயண: ॥ 33 ॥

க³ர்வக்⁴ந: ஶத்ருஸம்ஹர்தா க³மாக³மவிவர்ஜித: ।
யஜ்ஞகர்மப²லாத்⁴யக்ஷோ யஜ்ஞமூர்திரநாதுர: ॥ 34 ॥

க⁴நஶ்யாமோ க⁴நாநந்தீ³ க⁴நாதா⁴ரப்ரவர்தக: ।
க⁴நகர்தா க⁴நத்ராதா க⁴நபீ³ஜஸமுத்தி²த: ॥ 35 ॥

லோப்யோ லப்ய: பர்ணஸத்³ய: பர்ண்ய: பூர்ண: புராதந: ।
ட³காரஸந்தி⁴ஸாத்⁴யாந்தோ வேத³வர்ணநஸாங்க³க: ॥ 36 ॥

பூ⁴தோ பூ⁴தபதிர்பூ⁴போ பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴த⁴ராயுத:⁴ ।
ச²ந்த:³ஸார: ச²ந்த³கர்தா ச²ந்த³ அந்வயதா⁴ரக: ॥ 37 ॥

பூ⁴தஸங்கோ³ பூ⁴தமூர்திர்பூ⁴திஹா பூ⁴திபூ⁴ஷண: ।
ச²த்ரஸிம்ஹாஸநாதீ⁴ஶோ ப⁴க்தச்ச²த்ரஸம்ருʼத்³தி⁴மாந் ॥ 38 ॥

மத³நோ மாத³கோ மாத்³யோ மது⁴ஹா மது⁴ரப்ரிய: ।
ஜபோ ஜபப்ரியோ ஜப்யோ ஜபஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 39 ॥

ஜபஸங்க்²யோ ஜபாகார: ஸர்வமந்த்ரஜபப்ரிய: ।
மது⁴ர்மது⁴கர: ஶூரோ மது⁴ரோ மத³நாந்தக: ॥ 40 ॥

ஜ²ஷரூபத⁴ரோ தே³வோ ஜ²ஷவ்ருʼத்³தி⁴விவர்த⁴க: ।
யமஶாஸநகர்தா ச ஸமபூஜ்யோ யமாதி⁴ப: ॥ 41 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிராதா⁴ரோ நிர்லிப்தோ நிருபாதி⁴க: ।
டங்காயுத:⁴ ஶிவப்ரீதஷ்டங்காரோ லாங்க³லாஶ்ரய: ॥ 42 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராகாரோ நிரீஹோ நிருபத்³ரவ: ।
ஸபர்யாப்ரதிடா³மர்யோ மந்த்ரடா³மரஸ்தா²பக: ॥ 43 ॥

ஸத்த்வம் ஸத்த்வகு³ணோபேத: ஸத்த்வவித்ஸத்த்வவித்ப்ரிய: ।
ஸதா³ஶிவோஹ்யுக்³ரரூப: பக்ஷவிக்ஷிப்தபூ⁴த⁴ர: ॥ 44 ॥

த⁴நதோ³ த⁴நநாத²ஶ்ச த⁴நதா⁴ந்யப்ரதா³யக: ।
“(ௐ) நமோ ருத்³ராய ரௌத்³ராய மஹோக்³ராய ச மீடு⁴ஷே” ॥ 45 ॥

நாத³ஜ்ஞாநரதோ நித்யோ நாதா³ந்தபத³தா³யக: ।
ப²லரூப: ப²லாதீத: ப²லம் அக்ஷரலக்ஷண: ॥ 46 ॥

(ௐ) ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸர்வபூ⁴தாத்³யோ பூ⁴திஹா பூ⁴திபூ⁴ஷண: ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணோ ருத்³ராக்ஷப்ரியவத்ஸல: ॥ 47 ॥

ருத்³ராக்ஷவக்ஷா ருத்³ராக்ஷரூபோ ருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷண: ।
ப²லத:³ ப²லதா³தா ச ப²லகர்தா ப²லப்ரிய: ॥ 48 ॥

ப²லாஶ்ரய: ப²லாலீத: ப²லமூர்திர்நிரஞ்ஜந: ।
ப³லாநந்தோ³ ப³லக்³ராமோ ப³லீஶோ ப³லநாயக: ॥ 49 ॥

(ௐ) கே²ம் கா²ம் க்⁴ராம் ஹ்ராம் வீரப⁴த்³ர: ஸம்ராட் த³க்ஷமகா²ந்தக: ।
ப⁴விஷ்யஜ்ஞோ ப⁴யத்ராதா ப⁴யகர்தா ப⁴யாரிஹா ॥ 50 ॥

விக்⁴நேஶ்வரோ விக்⁴நஹர்தா கு³ருர்தே³வஶிகா²மணி: ।
பா⁴வநாரூபத்⁴யாநஸ்தோ² பா⁴வார்த²ப²லதா³யக: ॥ 51 ॥

(ௐ) ஶ்ராம் ஹ்ராம் கல்பிதகல்பஸ்த:² கல்பநாபூரணாலய: ।
பு⁴ஜங்க³விலஸத்கண்டோ² பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணப்ரிய: ॥ 52 ॥

(ௐ) ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் மோஹநக்ருʼத்கர்தா ச²ந்த³மாநஸதோஷக: ।
மாநாதீத: ஸ்வயம் மாந்யோ ப⁴க்தமாநஸஸம்ஶ்ரய: ॥ 53 ॥

நாகே³ந்த்³ரசர்மவஸநோ நாரஸிம்ஹநிபாதந: ।
ரகார: அக்³நிபீ³ஜஸ்த:² அபம்ருʼத்யுவிநாஶந: ॥ 54 ॥

(ௐ) ப்ரேம் ப்ரேம் ப்ரேம் பேரம் ஹ்ராம் து³ஷ்டேஷ்டோ ம்ருʼத்யுஹா ம்ருʼத்யுபூஜித: । var ப்ரேம் ப்ரைம் ப்ரோம் ப்ரஹ்ருʼஷ்டேஷ்டத:³
வ்யக்தோ வ்யக்ததமோঽவ்யக்தோ ரதிலாவண்யஸுந்த³ர: ॥ 55 ॥

ரதிநாதோ² ரதிப்ரீதோ நித⁴நேஶோ த⁴நாதி⁴ப: ।
ரமாப்ரியகரோ ரம்யோ லிங்கோ³ லிங்கா³த்மவிக்³ரஹ: ॥ 56 ॥

(ௐ) க்ஷ்ரோம் க்ஷ்ரோம் க்ஷ்ரோம் க்ஷ்ரோம் க்³ரஹாகரோ ரத்நவிக்ரயவிக்³ரஹ: ।
க்³ரஹக்ருʼத்³ க்³ரஹப்⁴ருʼத்³ க்³ராஹீ க்³ருʼஹாத்³ க்³ருʼஹவிலக்ஷண: ॥ 57 ॥

“ௐ நம: பக்ஷிராஜாய தா³வாக்³நிரூபரூபகாய ।
கோ⁴ரபாதகநாஶாய ஸூர்யமண்ட³லஸுப்ரபு:⁴” ॥ 58 ॥ var ஶரப⁴ஶால்வாய ஹும் ப²ட்

பவந: பாவகோ வாமோ மஹாகாலோ மஹாபஹ: ।
வர்த⁴மாநோ வ்ருʼத்³தி⁴ரூபோ விஶ்வப⁴க்திப்ரியோத்தம: ॥ 59 ॥

ௐ ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஸர்வக:³ ஸர்வ: ஸர்வஜித்ஸர்வநாயக: ।
ஜக³தே³கப்ரபு:⁴ ஸ்வாமீ ஜக³த்³வந்த்³யோ ஜக³ந்மய: ॥ 60 ॥

ஸர்வாந்தர: ஸர்வவ்யாபீ ஸர்வகர்மப்ரவர்தக: ।
ஜக³தா³நந்த³தோ³ ஜந்மஜராமரணவர்ஜித: ॥ 61 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴க: ஸாத்⁴யஸித்³தி:⁴ ஸாத⁴கஸாத⁴க: ।
க²ட்வாங்கீ³ நீதிமாந்ஸத்யோ தே³வதாத்மாத்மஸம்ப⁴வ: ॥ 62 ॥

ஹவிர்போ⁴க்தா ஹவி: ப்ரீதோ ஹவ்யவாஹநஹவ்யக்ருʼத் ।
கபாலமாலாப⁴ரண: கபாலீ விஷ்ணுவல்லப:⁴ ॥ 63 ॥

ௐ ஹ்ரீம் ப்ரவேஶ ரோகா³ய ஸ்தூ²லாஸ்தூ²லவிஶாரத:³ । var ப்ரோம் வம் ஶம் ஶரண்ய:
கலாதீ⁴ஶஸ்த்ரிகாலஜ்ஞோ து³ஷ்டாவக்³ரஹகாரக: ॥ 64 ॥

(ௐ) ஹும் ஹும் ஹும் ஹும் நடவரோ மஹாநாட்யவிஶாரத:³ ।
க்ஷமாகர: க்ஷமாநாத:² க்ஷமாபூரிதலோசந: ॥ 65 ॥

வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷபா⁴தீ⁴ஶ: க்ஷமாஸாத⁴நஸாத⁴க: ।
க்ஷமாசிந்தநஸுப்ரீதோ வ்ருʼஷாத்மா வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ: ॥ 66 ॥

(ௐ) க்ரோம் க்ரோம் க்ரோம் க்ரோம் மஹாகாயோ மஹாவக்ஷோ மஹாபு⁴ஜ: ।
மூலாதா⁴ரநிவாஸஶ்ச க³ணேஶ: ஸித்³தி⁴தா³யக: ॥ 67 ॥

மஹாஸ்கந்தோ⁴ மஹாக்³ரீவோ மஹத்³வக்த்ரோ மஹச்சி²ர: ।
மஹதோ³ஷ்டோ² மஹௌத³ர்யோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஹநு: ॥ 68 ॥

ஸுந்த³ரப்⁴ரூ: ஸுநயந: ஷட் சக்ரோ வர்ணலக்ஷண: । var ஸர்வலக்ஷண:
மணிபூரோ மஹாவிஷ்ணு: ஸுலலாட: ஸுகந்த⁴ர: ॥ 69 ॥

ஸத்யவாக்யோ த⁴ர்மவேத்தா ப்ரஜாஸர்ஜநகாரண: । var ப்ரஜாஸ்ருʼஜநகாரண:
ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ருத்³ரரூப: ஸத்யஜ்ஞ: ஸத்யவிக்ரம: ॥ 70 ॥

(ௐ) க்³லோம் க்³லோம் க்³லோம் க்³லோம் மஹாதே³வ த்³ரவ்யஶக்திஸமாஹித: ।
க்ருʼதஜ்ஞ க்ருʼதக்ருʼத்யாத்மா க்ருʼதக்ருʼத்ய: க்ருʼதாக³ம: ॥ 71 ॥

(ௐ) ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் கு³ருரூபோ ஹம்ஸமந்த்ரார்த²மந்த்ரக: ।
வ்ரதக்ருʼத்³ வ்ரதவிச்ச்²ரேஷ்டோ² வ்ரதவித்³வாந்மஹாவ்ரதீ ॥ 72 ॥

ஸஹஸ்ராரேஸஹஸ்ராக்ஷ: வ்ரதாதா⁴ரோ வ்ருʼதேஶ்வர: ।
வ்ரதப்ரீதோ வ்ரதாகாரோ வ்ரதநிர்வாணத³ர்ஶக: ॥ 73 ॥

“ௐ ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் க்லீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீம் ப²ட் ஸ்வாஹா” ।
அதிராகீ³ வீதராக:³ கைலாஸேঽநாஹதத்⁴வநி: ।
மாயாபூரகயந்த்ரஸ்தோ² ரோக³ஹேதுர்விராக³வித் ॥ 74 ॥

ராக³க்⁴நோ ராக³ஶமநோ லம்ப³காஶ்யபி⁴ஷிஞ்சிந: । var ரஞ்ஜகோ ரக³வர்ஜித:
ஸஹஸ்ரத³லக³ர்ப⁴ஸ்த:² சந்த்³ரிகாத்³ரவஸம்யுத: ॥ 75 ॥

அந்தநிஷ்டோ² மஹாபு³த்³தி⁴ப்ரதா³தா நீதிவித்ப்ரிய: । var நீதிஸம்ஶ்ரய:
நீதிக்ருʼந்நீதிவிந்நீதிரந்தர்யாக³ஸ்வயம்ஸுகீ² ॥ 76 ॥

விநீதவத்ஸலோ நீதிஸ்வரூபோ நீதிஸம்ஶ்ரய: ।
ஸ்வபா⁴வோ யந்த்ரஸஞ்சாரஸ்தந்துரூபோঽமலச்ச²வி: ॥ 77 ॥

க்ஷேத்ரகர்மப்ரவீணஶ்ச க்ஷேத்ரகீர்தநவர்த⁴ந: । var க்ஷேத்ரகர்தந
க்ரோத⁴ஜித்க்ரோத⁴ந: க்ரோதி⁴ஜநவித் க்ரோத⁴ரூபத்⁴ருʼத் ॥ 78 ॥

விஶ்வரூபோ விஶ்வகர்தா சைதந்யோ யந்த்ரமாலிக: ।
முநித்⁴யேயோ முநித்ராதா ஶிவத⁴ர்மது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 79 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்மஸம்ப³ந்தி⁴ த்⁴வாந்தக்⁴நோ த்⁴வாந்தஸம்ஶய: ।
இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாதீதப்ரபா⁴வ: பார்வதீபதி: ॥ 80 ॥

ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் லதாரூப: கல்பநாவாஞ்சி²தப்ரத:³ ।
கல்பவ்ருʼக்ஷ: கல்பநஸ்த:² புண்யஶ்லோகப்ரயோஜக: ॥ 81 ॥

ப்ரதீ³பநிர்மலப்ரௌட:⁴ பரம: பரமாக³ம: ।
(ௐ) ஜ்ரம் ஜ்ரம் ஜ்ரம் ஸர்வஸங்க்ஷோப⁴ ஸர்வஸம்ஹாரகாரக: ॥ 82 ॥

க்ரோத⁴த:³ க்ரோத⁴ஹா க்ரோதீ⁴ ஜநஹா க்ரோத⁴காரண: ।
கு³ணவாந் கு³ணவிச்ச்²ரேஷ்டோ² வீர்யவித்³வீர்யஸம்ஶ்ரய: ॥ 83 ॥

கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணாகார: ஸத்த்வகல்யாணதே³ஶிக: ।
ஸத்வர: ஸத்த்வவித்³பா⁴வ: ஸத்யவிஜ்ஞாநலோசந: ॥ 84 ॥

“ௐ ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் க்லீம் ஶ்ரீம் ப்³லூம் ப்ரோம் ௐ ஹ்ரீம் க்ரோம் ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா”।
வீர்யாகாரோ வீர்யகரஶ்ச²ந்நமூலோ மஹாஜய: ।
அவிச்சி²ந்நப்ரபா⁴வஶ்ரீ வீர்யஹா வீர்யவர்த⁴க: ॥ 85 ॥

காலவித்காலக்ருʼத்காலோ ப³லப்ரமத²நோ ப³லீ ।
சி²ந்நபாபஶ்சி²ந்நபாஶோ விச்சி²ந்நப⁴யயாதந: ॥ 86 ॥

மநோந்மநோ மநோரூபோ விச்சி²ந்நப⁴யநாஶந: ।
விச்சி²ந்நஸங்க³ஸங்கல்போ ப³லப்ரமத²நோ ப³ல: ॥ 87 ॥

வித்³யாப்ரதா³தா வித்³யேம்ஶ: ஶுத்³த⁴போ³த⁴ஸதோ³தி³த: ॥ var ஶுத்³த⁴போ³த⁴ஸுபோ³தி⁴த:
ஶுத்³த⁴போ³த⁴விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாமந்த்ரைகஸம்ஶ்ரய: ॥ 88 ॥

ஶுத்³த⁴ஸத்வோ விஶுத்³தா⁴ந்தவித்³யாவேத்³யோ விஶாரத:³ ।
Extra verse in text with variation
கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணாகார: ஸத்த்வகல்யாணதே³ஶிகா: ॥ 89 ॥

ஸத்த்வர: ஸத்த்வஸக்ருʼஆவ: ஸத்த்வவிஜ்ஞாநலோசந: ।
வீர்யவாந்வீர்யவிச்ச்²ரேஷ்ட:² ஸத்த்வவித்³யாவபோ³த⁴க: ॥ 89 ॥ var வீர்யவித்³வீர்யஸம்ஶ்ரய:

அவிநாஶோ நிராபா⁴ஸோ விஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநகோ³சர: ।
ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் ஸௌம் ஶிவ குரு குரு ஸ்வாஹா ।
ஸம்ஸாரயந்த்ரவாஹாய மஹாயந்த்ரபப்ரதிநே ॥ 90 ॥

“நம: ஶ்ரீவ்யோமஸூர்யாய மூர்தி வைசித்ர்யஹேதவே” ।
ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜக³த்ப்ராணோ ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 91 ॥

ஆநந்த³ரூபநித்யஸ்த:² ப்ரகாஶாநந்த³ரூபக: ।
யோக³ஜ்ஞாநமஹாராஜோ யோக³ஜ்ஞாநமஹாஶிவ: ॥ 92 ॥

அக²ண்டா³நந்த³தா³தா ச பூர்ணாநந்த³ஸ்வரூபவாந் ।
“வரதா³யாவிகாராய ஸர்வகாரணஹேதவே ॥ 93 ॥

கபாலிநே கராலாய பதயே புண்யகீர்தயே ।
அகோ⁴ராயாக்³நிநேத்ராய த³ண்டி³நே கோ⁴ரரூபிணே ॥ 94 ॥

பி⁴ஷக்³க³ண்யாய சண்டா³ய அகுலீஶாய ஶம்ப⁴வே ।
ஹ்ரூம் க்ஷும் ரூம் க்லீம் ஸித்³தா⁴ய் நம:” ।
க⁴ண்டா³ரவ: ஸித்³த⁴க³ண்டோ³ க³ஜக⁴ண்டாத்⁴வநிப்ரிய: ॥ 95 ॥

க³க³நாக்²யோ க³ஜாவாஸோ க³ரலாம்ஶோ க³ணேஶ்வர: ।
ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³கார: ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³தி⁴ப: ॥ 96 ॥

சித்ரோ விசித்ரஸங்கல்போ விசித்ரோ விஶதோ³த³ய: ।
நிர்ப⁴வோ ப⁴வநாஶஶ்ச நிர்விகல்போ விகல்பக்ருʼத் ॥ 97 ॥

கக்ஷாவிஸலக: கர்த்தா கோவித:³ காஶ்மஶாஸந: । var அக்ஶவித்புலக:
Extra verses in text with variation
ஶுத்³த⁴போ³தோ⁴ விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாமாத்ரைகஸம்ஶ்ரய: ॥ 98 ॥

ஶுத்³த⁴ஸத்த்வோ விஶுத்³தா⁴ந்தவித்³யாவைத்³யௌ விஶாரத:³ ।
நிந்தா³த்³வேஷாஇகர்தா ச நிந்த³த்³வேஷாபஹாரக: ॥ 98 ॥

காலாக்³நிருத்³ர: ஸர்வேஶ: ஶமரூப: ஶமேஶ்வர: ।
ப்ரலயாநலக்ருʼத்³த⁴வ்ய: ப்ரலயாநலஶாஸந: ॥ 99 ॥

த்ரியம்ப³கோঽரிஷட்³வர்க³நாஶகோ த⁴நத:³ ப்ரிய: ।
அக்ஷோப்⁴ய: க்ஷோப⁴ரஹித: க்ஷோப⁴த:³ க்ஷோப⁴நாஶக: ॥ 100 ॥

“ௐ ப்ராம் ப்ரீம் ப்ரூம் ப்ரைம் ப்ரௌம் ப்ர: மணிமந்த்ரௌஷதா⁴தீ³நாம்
ஶக்திரூபாய ஶம்ப⁴வே ।
அப்ரேமயாய தே³வாய வஷட் ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴த்மநே” ।
த்³யுமூர்தா⁴ த³ஶதி³க்³பா³ஹுஶ்சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
பாதாலாங்க்⁴ரிரிலாகுக்ஷி: க²ம்முகோ² க³க³நோத³ர: ॥ 101 ॥

கலாநாத:³ கலாபி³ந்து:³ கலாஜ்யோதி: ஸநாதந: ।
அலௌகிககநோதா³ர: கைவல்யபத³தா³யக: ॥ 102 ॥

கௌல்ய: குலேஶ: குலஜ: கவி: கர்பூரபா⁴ஸ்வர: ।
காமேஶ்வர: க்ருʼபாஸிந்து:⁴ குஶல: குலபூ⁴ஷண: ॥ 103 ॥

கௌபீநவஸந: காந்த: கேவல: கல்பபாத³ப: ।
குந்தே³ந்து³ஶங்க²த⁴வளோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹ: ॥ 104 ॥।

ப⁴ஸ்மாப⁴ரணஹ்ருʼஷ்டாத்மா து³ஷ்டபுஷ்டாரிஸூத³ந: । var ஷட்³பி⁴ராவ்ருʼத:
ஸ்தா²ணுர்தி³க³ம்ப³ரோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴க³நேத்ரபி⁴து³ஜ்ஜவல: ॥ 105 ॥

த்ரிகாக்³நிகால: காலாக்³நிரத்³விதீயோ மஹாயஶா: ।
ஸாமப்ரிய: ஸாமகர்தா ஸாமக:³ ஸாமக³ப்ரிய: ॥ 106 ॥

தீ⁴ரோதா³த்தோ மஹாதீ⁴ரோ தை⁴ர்யதோ³ தை⁴ர்யவர்த⁴க: ।
லாவண்யராஶி: ஸர்வஜ்ஞ: ஸுபு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மத்³வர: ॥ 107 ॥

தாரணாஶ்ரயரூபஸ்த²ஸ்தாரணாஶ்ரயதா³யக: ।
தாரகஸ்தாரகஸ்வாமீ தாரணஸ்தாரணப்ரிய: ॥ 108 ॥

ஏகதாரோ த்³விதாரஶ்ச த்ருʼதீயோ மாத்ருʼகாஶ்ரய: ।
ஏகரூபஶ்சைகநாதோ² ப³ஹுரூபஸ்வரூபவாந் ॥ 109 ॥

லோகஸாக்ஷீ த்ரிலோகேஶஸ்த்ரிகு³ணாதீதமூர்திமாந் ।
பா³லஸ்தாருண்யரூபஸ்தோ² வ்ருʼத்³த⁴ரூபப்ரத³ர்ஶக: ॥ 110 ॥

அவஸ்தா²த்ரயபூ⁴தஸ்தோ² அவஸ்தா²த்ரயவர்ஜித: ।
வாச்யவாசகபா⁴வார்தோ² வாக்யார்த²ப்ரியமாநஸ: ॥ 111 ॥

ஸோஹம் வாக்யப்ரமாணஸ்தோ² மஹாவாக்யார்த²போ³த⁴க: ।
பரமாணு: ப்ரமாணஸ்த:² கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ॥ 112 ॥

“ௐ ஹம் ஹம் ஹம் ஹம் ஹ்ரீம் வாமதே³வாய நம:” ।
கக்ஷவித்பாலக: கர்தா கோவித³ காமஶாஸந: ।
கபர்தீ³ கேஸரீ கால: கல்பநாரஹிதாக்ருʼதி: ॥ 113 ॥

க²கே²ல: கே²சர: க்²யாத: க²ந்யவாதீ³ க²முத்³க³த: ।
கா²ம்ப³ர: க²ண்ட³பரஶு: க²சக்ஷு: க²ங்க்³லோசந: ॥ 114 ॥

அக²ண்ட³ப்³ரஹ்மக²ண்ட³ஶ்ரீரக²ண்ட³ஜ்யோதிரவ்யய: ।
ஷட் சக்ரகே²லந: ஸ்ரஷ்டா ஷட்ஜ்யோதிஷட்கி³ரார்சித: ॥ 115 ॥ var ஷட்³பி⁴ராவ்ருʼத:

க³ரிஷ்டோ² கோ³பதிர்கோ³ப்தா க³ம்பீ⁴ரோ ப்³ரஹ்மகோ³லக: ।
கோ³வர்த⁴நக³திர்கோ³வித்³ க³வாவீதோ கு³ணாகர: ॥ 116 ॥

க³ங்க³த⁴ரோঽங்க³ஸங்க³ம்யோ கை³ங்காரோ க³ட்கராக³ம: । var க³ஹ்வராக³ம:
கர்பூரகௌ³ரோ கௌ³ரீஶோ கௌ³ரீகு³ருகு³ஹாஶய: ॥ 117 ॥

தூ⁴ர்ஜடி: பிங்க³லஜடோ ஜடாமண்ட³லமண்டி³த: ।
மநோஜவோ ஜீவஹேதுரந்த⁴காஸுரஸூத³ந: ॥ 118 ॥

லோகப³ந்து:⁴ கலாதா⁴ர: பாண்டு³ர: ப்ரமதா²தி⁴ப: । var லோகத⁴ர:
அவ்யக்தலக்ஷணோ யோகீ³ யோகீ³ஶோ யோகி³பங்க³வ: ॥ 119 ॥

பூ⁴தாவாஸோ ஜநாவாஸ: ஸுராவாஸ: ஸுமங்க³ள: ।
ப⁴வவைத்³யோ யோகி³வைத்³யௌ யோகீ³ஸிம்ஹஹ்ருʼதா³ஸந: ॥ 120 ॥

யுகா³வாஸோ யுகா³தீ⁴ஶோ யுக³க்ருʼத்³யுக³வந்தி³த: ।
கிரீடாலேட⁴பா³லேந்து:³ மணிங்ககணபூ⁴ஷித: ॥ 121 ॥

ரத்நாங்க³ராகோ³ ரத்நேஶோ ரத்நரஞ்ஜிதபாது³க: ।
நவரத்நகு³ணோபேதகிரீடோ ரத்நகஞ்சுக: ॥ 122 ॥

நாநாவிதா⁴நேகரத்நலஸத்குண்ட³லமண்டி³த: ।
தி³வ்யரத்நக³ணோத்கீர்ணகண்டா²ப⁴ரணபூ⁴ஷித: ॥ 123 ॥

நவபா²லாமணிர்நாஸாபுடப்⁴ராஜிதமௌக்திக: ।
ரத்நாங்கு³லீயவிலஸத்கரஶாகா²நக²ப்ரப:⁴ ॥ 124 ॥।

ரத்நப்⁴ராஜத்³தே⁴மஸூத்ரலஸத்கடிதட: படு: ।
வாமாங்க³பா⁴க³விலஸத்பார்வதீவீக்ஷணப்ரிய: ॥ 125 ॥

லீலாவிட்³லம்பி³தவபுர்ப⁴க்தமாநஸமந்தி³ர: ।
மந்த³மந்தா³ர-புஷ்பௌக⁴லஸத்³வாயுநிஷேவித: ॥ 126 ॥

கஸ்தூரீவிலஸத்பா²லோதி³வ்யவேஷவிராஜித: ।
தி³வ்யதே³ஹப்ரபா⁴கூடஸந்தீ³பிததி³க³ந்தர: ॥ 127 ॥

தே³வாஸுரகு³ருஸ்தவ்யோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
ஹம்ஸராஜ: ப்ரபா⁴கூடபுண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷண: ॥ 128 ॥

ஸர்வாஶாஸ்த்ரக³ணோபேத: ஸர்வலோகேஷ்டபூ⁴ஷண: ।
ஸர்வேஷ்டதா³தா ஸர்வேஷ்டஸ்பு²ரந்மங்க³ளவிக்³ரஹ: ॥ 129 ॥

அவித்³யாலேஶரஹிதோ நாநாவித்³யைகஸம்ஶ்ரய: ।
மூர்தீபா⁴வத்க்ருʼபாபூரோ ப⁴க்தேஷ்டப²லபூரக: ॥ 130 ॥

ஸம்பூர்ணகாம: ஸௌபா⁴க்³யநிதி:⁴ ஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
ஹிதைஷீ ஹிதக்ருʼத்ஸௌம்ய: பரார்தை²கப்ரயோஜக: ॥ 131 ॥

ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயண: ।
விஷ்வஞ்சிதா வஷட் காரோ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜநம் ஹவி: ॥ 132 ॥

போ⁴க்தா போ⁴ஜயிதா ஜேதா ஜிதாரிர்ஜிதமாநஸ: ।
அக்ஷர: காரணோ ருத்³த:⁴ ஶமத:³ ஶாரதா³ப்லவ: ॥ 133 ॥

ஆஜ்ஞாபகஶ்ச க³ம்பீ⁴ர: கவிர்து:³ஸ்வப்நநாஶந: । var கலிர்து:³ஸ்வப்நநாஶந:
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: ஶ்ரேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலக: ॥ 134 ॥

வ்யோமகேஶோ பீ⁴மவேஷோ கௌ³ரீபதிரநாமய: ।
ப⁴வாப்³தி⁴தரணோபாயோ ப⁴க³வாந்ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 135 ॥

வரோ வரிஷ்ட²ஸ்தேஜிஷ்ட:² ப்ரியாப்ரியவத:⁴ ஸுதீ:⁴ ।
யந்தாঽயவிஷ்ட:² க்ஷோதி³ஷ்டோ² யவிஷ்டோ² யமஶாஸந: ॥ 136 ॥ var ரவிக்ரோத⁴திரஸ்க்ருʼத:

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹேமாங்கோ³ ஹேமரூபோ ஹிரண்யத:³ ।
ப்³ரஹ்மஜ்யோதிரநாவேக்ஷ்யஶ்சாமுண்டா³ஜநகோ ரவி ॥ 137 ॥

மோக்ஷார்தி²ஜநஸம்ஸேவ்யோ மோக்ஷதோ³ மோக்ஷநாயக: ।
மஹாஶ்மஶாநநிலயோ வேதா³ஶ்வோ பூ⁴ரத²ஸ்தி²ர: ॥ 138 ॥

ம்ருʼக³வ்யாதோ⁴ த⁴ர்மதா⁴ம ப்ரபி⁴ந்நஸ்ப²டிக: ப்ரப:⁴ ।
ஸர்வஜ்ஞ: பரமாத்மா ச ப்³ரஹ்மாநந்தா³ஶ்ரயோ விபு:⁴ ॥ 139 ॥

ஶரபே⁴ஶோ மஹாதே³வ: பரப்³ரஹ்ம ஸதா³ஶிவ: ।
ஸ்வராவிக்ருʼதிகர்தா ச ஸ்வராதீத: ஸ்வயம்விபு:⁴ ॥ 140 ॥

ஸ்வர்க³த: ஸ்வர்க³திர்தா³தா நியந்தா நியதாஶ்ரய: ।
பூ⁴மிரூபோ பூ⁴மிகர்தா பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴த⁴ராஶ்ரய: ॥ 141 ॥

பூ⁴தநாதோ² பூ⁴தகர்தா பூ⁴தஸம்ஹாரகாரக: ।
ப⁴விஷ்யஜ்ஞோ ப⁴வத்ராதா ப⁴வதோ³ ப⁴வஹாரக: ॥ 142 ॥

வரதோ³ வரதா³தா ச வரப்ரீதோ வரப்ரத:³ ।
கூடஸ்த:² கூடரூபஶ்ச த்ரிகூடோ மந்த்ரவிக்³ரஹ: ॥ 143 ॥

மந்த்ரார்தோ² மந்த்ரக³ம்யஶ்ச மந்த்ரேம்ஶோ மந்த்ரபா⁴க³க: ।
ஸித்³தி⁴மந்த்ர: ஸித்³தி⁴தா³தா ஜபஸித்³தி⁴ஸ்வபா⁴வக: ॥ 144 ॥

நாமாதிகோ³ நாமரூபோ நாமரூபகு³ணாஶ்ரய: ।
கு³ணகர்தா கு³ணத்ராதா கு³ணாதீதா கு³ணரிஹா ॥ 145 ॥

கு³ணக்³ராமோ கு³ணாதீ⁴ஶ: கு³ணநிர்கு³ணகாரக: ।
அகாரமாத்ருʼகாரூப: அகாராதீதபா⁴வந: ॥ 146 ॥

பரமைஶ்வர்யதா³தா ச பரமப்ரீதிதா³யக: ।
பரம: பரமாநந்த:³ பராநந்த:³ பராத்பர: ॥ 147 ॥

வைகுண்ட²பீட²மத்⁴யஸ்தோ² வைகுண்டோ² விஷ்ணுவிக்³ரஹ: ।
கைலாஸவாஸீ கைலாஸே ஶிவரூப: ஶிவப்ரத:³ ॥ 148 ॥

ஜடாஜூடோத்³பூ⁴ஷிதாங்கோ³ ப⁴ஸ்மதூ⁴ஸரபூ⁴ஷண: ।
தி³க்³வாஸா: தி³க்³விபா⁴க³ஶ்ச தி³ங்க³தரநிவாஸக: ॥ 149 ॥

த்⁴யாநகர்தா த்⁴யாநமூர்திர்தா⁴ரணாதா⁴ரணப்ரிய: ।
ஜீவந்முக்திபுரீநாதோ² த்³வாத³ஶாந்தஸ்தி²தப்ரபு:⁴ ॥ 150 ॥

தத்த்வஸ்த²ஸ்தத்த்வரூபஸ்த²ஸ்தத்த்வாதீதோঽதிதத்த்வக:³ ।
தத்த்வாஸாம்யஸ்தத்த்வக³ம்யஸ்தத்த்வார்த²ஸர்வத³ர்ஶக: ॥ 151 ॥

தத்த்வாஸநஸ்தத்த்வமார்க³ஸ்தத்த்வாந்தஸ்தத்த்வவிக்³ரஹ: ।
த³ர்ஶநாத³திகோ³ த்³ருʼஶ்யோ த்³ருʼஶ்யாதீதாதித³ர்ஶக: ॥ 152 ॥

த³ர்ஶநோ த³ர்ஶநாதீதோ பா⁴வநாகாரரூபத்⁴ருʼத் ।
மணிபர்வதஸம்ஸ்தா²நோ மணிபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 153 ॥

மணிப்ரீதோ மணிஶ்ரேஷ்டோ² மணிஸ்தோ² மணிரூபக: ।
சிந்தாமணிக்³ருʼஹாந்தஸ்த:² ஸர்வசிந்தாவிவர்ஜித: ॥ 154 ॥

சிந்தாக்ராந்தப⁴க்தசிந்த்யோ சிந்தநாகாரசிந்தக: ।
அசிந்த்யஶ்சிந்த்யரூபஶ்ச நிஶ்சிந்த்யோ நிஶ்சயாத்மக: ॥ 155 ॥

நிஶ்சயோ நிஶ்சயாதீ⁴ஶோ நிஶ்சயாத்மகத³ர்ஶக: ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிபுராந்தக: ॥ 156 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ வ்ரதப்ரீதோ க்³ருʼஹஸ்தோ² க்³ருʼஹவாஸக: ।
பரந்தா⁴ம பரம்ப்³ரஹ்ம பரமாத்மா பராத்பர: ॥ 157 ॥

ஸர்வேஶ்வர: ஸர்வமய: ஸர்வஸாக்ஷீ விலக்ஷண: ।
மணித்³வீபோ த்³வீபநாதோ² த்³வீபாந்தோ த்³வீபலக்ஷண: ॥ 158 ॥

ஸப்தஸாக³ரகர்தா ச ஸப்தஸாக³ரநாயக: ।
மஹீத⁴ரோ மஹீப⁴ர்தா மஹீபாலோ மஹாஸ்வந: ॥ 159 ॥

மஹீவ்யாப்தோঽவ்யக்தரூப: ஸுவ்யக்தோ வ்யக்தபா⁴வந: ।
ஸுவேஷாட்⁴ய: ஸுக²ப்ரீத: ஸுக³ம: ஸுக³மாஶ்ரய: ॥ 160 ॥

தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நசந்த்³ரமா: ।
தாரணஸ்தாபஸாராத்⁴யஸ்தநுமத்⁴யஸ்தமோமஹ: ॥ 161 ॥

பரரூப: பரத்⁴யேய: பரதை³வததை³வத: ।
ப்³ரஹ்மபூஜ்யோ ஜக³த்பூஜ்யோ ப⁴க்தபூஜ்யோ வரப்ரத:³ ॥ 162 ॥

அத்³வைதோ த்³வைதசித்தஶ்ச த்³வைதாத்³வைதவிவர்ஜித: ।
அபே⁴த்³ய: ஸர்வபே⁴த்³யஶ்ச பே⁴த்³யபே⁴த³கபோ³த⁴க: ॥ 163 ॥

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாப:⁴ ப்லவங்க³மப்ரியோத்தம: ।
ஶத்ரூஸம்ஹாரகர்தா ச அவதாரபரோ ஹர: ॥ 164 ॥

ஸம்விதீ³ஶ: ஸம்விதா³த்மா ஸம்விஜ்ஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ।
ஸம்வித்கர்தா ச ப⁴க்தஶ்ச ஸம்விதா³நந்த³ரூபவாந் ॥ 165 ॥

ஸம்ஶயாதீதஸம்ஹார்ய: ஸர்வஸம்ஶயஹாரக: ।
நி:ஸம்ஶயமநோத்⁴யேய: ஸம்ஶயாத்மாதிதூ³ரக:³ ॥ 166 ॥

ஶைவமந்த்ர ஶிவப்ரீததீ³க்ஷாஶைவஸ்வபா⁴வக: ।
பூ⁴பதி: க்ஷ்மாக்ருʼதோ பூ⁴போ பூ⁴பபூ⁴பத்வதா³யக: ॥ 167 ॥

ஸர்வத⁴ர்மஸமாயுக்த: ஸர்வத⁴ர்மவிவர்த⁴க: ।
ஸர்வஶாஸ்தா ஸர்வவேத:³ ஸர்வவேத்தா ஸத்ருʼப்திமாந் ॥ 168 ॥

ப⁴க்தபா⁴வாவதாரஶ்ச பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத:³ ।
ப⁴க்தஸித்³தா⁴ர்த²ஸித்³தி⁴ஶ்ச ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 169 ॥

வாராணஸீவாஸதா³தா வாராணஸீவரப்ரத:³ ।
வாராணஸீநாத²ரூபோ க³ங்கா³மஸ்தகதா⁴ரக: ॥ 170 ॥

பர்வதாஶ்ரயகர்தா ச லிங்க³ம் த்ர்யம்ப³கபர்வத: ।
லிங்க³தே³ஹோ லிங்க³பதிர்லிங்க³பூஜ்யோঽதிது³ர்லப:⁴ ॥ 171 ॥

ருத்³ரப்ரியோ ருத்³ரஸேவ்ய உக்³ரரூப விராட் ஸ்துத: ।
மாலாருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷாங்கோ³ ஜபருத்³ராக்ஷதோஷித: ॥ 172 ॥

ஸத்யஸத்ய: ஸத்யதா³தா ஸத்யகர்தா ஸதா³ஶ்ரய: ।
ஸத்யஸாக்ஷீ ஸத்யலக்ஷ்மீ லக்ஷ்ம்யாதீதமநோஹர: ॥ 173 ॥

ஜநகோ ஜக³தாமீஶோ ஜநிதா ஜநநிஶ்சய: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த: ஸ்ருʼஷ்டிரூபீ ஸ்ருʼஷ்டிரூபஸ்தி²திப்ரத:³ ॥ 174 ॥

ஸம்ஹாரரூப: காலாக்³நி: காலஸம்ஹாரரூபக: ।
ஸப்தபாதாலபாத³ஸ்தோ² மஹதா³காஶஶீர்ஷவாந் ॥ 175 ॥

அம்ருʼதஶ்சாம்ருʼதாகார: அம்ருʼதாம்ருʼதரூபக: ।
அம்ருʼதாகாரசித்திஸ்த:² அம்ருʼதோக்ருʼவகாரண: ॥ 176 ॥

அம்ருʼதாஹாரநித்யஸ்த²ஸ்த்வம்ருʼதோத்³ப⁴வரூபவாந் ।
அம்ருʼதாம்ஶோঽம்ருʼதாதீ⁴ஶோঽம்ருʼதப்ரீதிவிவர்த⁴ந: ॥ 177 ॥

அநிர்தே³ஶ்யோ அநிர்வாச்யோ அநங்கோ³ঽநங்க³ஸம்ஶ்ரய: ।
ஶ்ரயேத:³ ஶ்ரேயோ ரூபஶ்ச ஶ்ரேயோঽதீதப²லோத்தம: ॥ 178 ॥

ஸார: ஸம்ஸாரஸாக்ஷீ ச ஸாராஸாரவிசக்ஷண: ।
தா⁴ரணாதீதபா⁴வஸ்தோ² தா⁴ரணாந்வயகோ³சர: ॥ 179 ॥

கோ³சரோ கோ³சராதீத: அதீவ ப்ரியகோ³சர: ।
ப்ரியப்ரிய: ததா² ஸ்வார்தீ² ஸ்வார்த:² ஸ்வார்த²ப²லப்ரத:³ ॥ 180 ॥

அர்தா²ர்த²ஸாக்ஷீ லக்ஷாம்ஶோ லக்ஷ்யலக்ஷணவிக்³ரஹ: ।
ஜக³தீ³ஶோ ஜக³த்த்ராதா ஜக³ந்மயோ ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 181 ॥

கு³ருமூர்தி: ஸ்வயம்வேத்³யோ வேத்³யவேத³கரூபக: ।
ரூபாபீதோ ரூபகர்தா ஸர்வரூபார்த²தா³யக: ॥ 182 ॥

அர்த²த³ஸ்த்வர்த²மாந்யச அர்தா²ர்தீ² அர்த²தா³யக: ।
விப⁴வோ வைப⁴வ: ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வவைப⁴வாதா³யக: ॥ 183 ॥

சது:ஷஷ்டிகலாஸூத்ர: சது:ஷஷ்டிகலாமய: ।
புராணஶ்ரவணாகார: புராணபுருஷோத்தம: ॥ 184 ॥

புராதநபுராக்²யாத: பூர்வஜ: பூர்வபூர்வக: ।
மந்த்ரதந்த்ரார்த²ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதந்த்ரப்ரகாஶக: ॥ 185 ॥

தந்த்ரவேதா தந்த்ரகர்தா தந்த்ராதரநிவாஸக: ।
தந்த்ரக³ம்யஸ்தந்த்ரமாந்யஸ்தந்த்ரயந்த்ரப²லப்ரத:³ ॥ 186 ॥

ஸர்வதந்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞஸ்தந்த்ரராஜ: ஸ்வதந்த்ரக: ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிகர்தா ச ப்³ரஹ்மாண்டோ³த³ரபூரக: ॥ 187 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³தே³ஶதா³தா ச ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநபராயண: ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ ஶம்பு⁴ரூபஶ்ச ஹம்ஸவிக்³ரஹநிஸ்ப்ருʼஹ: ॥ 188 ॥

ஶ்வாஸிநி: ஶ்வாஸ உச்ச்²வாஸ: ஸர்வஸம்ஶயஹாரக: ।
ஸோঽஹம்ரூபஸ்வபா⁴வஶ்ச ஸோঽஹம்ரூபப்ரத³ர்ஶக: ॥ 189 ॥

ஸோঽஹமஸ்மீதி நித்யஸ்த:² ஸோঽஹம் ஹம்ஸ: ஸ்வரூபவாந் ।
ஹம்ஸோஹம்ஸ: ஸ்வரூபஶ்ச ஹம்ஸவிக்³ரஹநி:ஸ்ப்ருʼஹ: ।
ஶ்வாஸநி:ஶ்வாஸௌச்ச்²வாஸ: பக்ஷிராஜோ நிரஞ்ஜந: ॥ 190 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி ॥

அஷ்டாதி⁴கஸஹஸ்ரம் து நாம ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
நித்யம் ஸங்கீர்தநாஸக்த: கீர்தயேத்புண்யவாஸரே ॥ 191 ॥

ஸங்க்ராதௌ விஷுவே சைவ பௌர்ணமாஸ்யாம் விஶேஷத: ।
அமாவஸ்யாம் ரவிவாரே த்ரி:ஸப்தவாரபாட²க: ॥ 192 ॥

ஸ்வப்நே த³ர்ஶநமாப்நோதி கார்யாகார்யேঽபி த்³ருʼஶ்யதே ।
ரவிவாரே த³ஶாவ்ருʼத்யா ரோக³நாஶோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 193 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வகாமார்தீ² ஜபேதே³தத்து ஸர்வதா³ ।
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண வைரிணாம் குலநாஶநம் ॥ 194 ॥

போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ।
ஸர்வபாபப்ரஶமநம் ஸர்வாபஸ்மாரநாஶநம் ॥ 195 ॥

ராஜசைராரி ம்ருʼத்யுநாம் நாஶநம் ஜயவர்த⁴நம் ।
மாரணே ஸப்தராத்ரம் து த³க்ஷிணாபி⁴முகோ² ஜபேத் ॥ 196 ॥

உத³ங் முக:² ஸஹஸ்ரம் து ரக்ஷாணாய ஜபேந்நைஶி ।
பட²தாம் ஶ்ருʼண்வதாம் சைவ ஸர்வது:³க²விநாஶக்ருʼத் ॥ 197 ॥

த⁴ந்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யமாரோக்³யம் புத்ரவர்த⁴நம் ।
யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ஸம்யக் ஶிவம் ஜ்ஞாநப்ரகாஶிதம் ॥ 198 ॥

ஶிவலோகைகஸோபாநம் வாஞ்சி²தார்தை²கஸாத⁴நம் ।
விஷக்³ரஹக்ஷயகரம் புத்ரபௌத்ராபி⁴வர்த⁴நம் ॥ 199 ॥

ஸதா³ து:³ஸ்வப்நஶமநம் ஸர்வோத்பாதநிவாரணம் ।
யாவந்ந த்³ருʼஶ்யதே தே³வி ஶரபோ⁴ ப⁴யநாஶக: ॥ 200 ॥

தாவந்ந த்³ருʼஶ்யதே ஜாப்யம் ப்³ருʼஹதா³ரண்யகோ ப⁴வேத் ।
ஸஹஸ்ரநாம நாம்ந்யஸ்மிந்நேகைகோச்சாரணாத்ப்ருʼத²க் ॥ 201 ॥

ஸ்நாதோ ப⁴வதி ஜாஹ்நவ்யாம் தி³வ்யா த்³ருʼஷ்டி: ஸ்தி²ரோ பு⁴வி ।
ஸஹஸ்ரநாம ஸத்³வித்³யாம் ஶிவஸ்ய பரமாத்மந: ॥ 202 ॥

யோঽநுஷ்டா²ஸ்யதி கல்பாந்தே ஶிவகல்போ ப⁴விஷ்யதி ।
ஹிதாய ஸர்வலோகாநாம் ஶரபே⁴ஶ்வர பா⁴ஷிதம் ॥ 203 ॥

ஸ ப்³ரஹ்மா ஸ ஹரி: ஸோঽர்க: ஸ ஶக்ரோ வருணோ யம: ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷ: ஸ ப⁴க³வாந் ஸசைக: ஸகலம் ஜக³த் ॥ 204 ॥

ஸுகா²ராத்⁴யோ மஹாதே³வஸ்தபஸா யேந தோஷித: ।
ஸர்வதா³ ஸர்வகாமார்த²ம் ஜபேத்ஸித்⁴யதி ஸர்வதா³ ॥ 205 ॥

த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நோதி யஶோர்தீ² யஶ ஆப்நுயாத் ।
நிஷ்காம: கீர்தயேந்நைத்யம் ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமயோ ப⁴வேத் ॥ 206 ॥

பி³ல்வைர்வா துளஸீபுஷ்பைஶ்சம்பகைர்ப³குலாதி³பி:⁴ ।
கல்ஹாரைர்ஜாதிகுஸுமைரம்பு³ஜைர்வா திலாக்ஷதை: ॥ 207 ॥

ஏபி⁴ர்நாம ஸஹஸ்ரைஸ்து பூஜயேத்³ ப⁴க்திமாந்நர: ।
குலம் தாரயதே தேஷாம் கல்பே கோடிஶதைரபி ॥ 208 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶரப⁴ஸஹஸ்ரநமஸ்தோத்ரம் (3) ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *