Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Punjabi

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Punjabi

42 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰਭਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ-

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਭਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰੋ ਵਾਮਦੇਵ ऋਸ਼ਿਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰਭ-ਸਾਲੁਵੋ ਦੇਵਤਾ, ਹਸ੍ਰਾਂ ਬੀਜਂ, ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਫਟ੍ ਕੀਲਕਂ,
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰਭ-ਸਾਲੁਵ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਕਰਨ੍ਯਾਸ ਏਵਂ ਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਰਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹਸ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹਸ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ॐ ਹਸ੍ਰੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹਸ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ॐ ਭੁਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਰੋਮ੍ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਕ੍ਵਾਕਾਸ਼ਃ ਕ੍ਵ ਸਮੀਰਣਃ ਕ੍ਵ ਦਹਨਃ ਕ੍ਵਾਪਃ ਕ੍ਵ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਃ
ਕ੍ਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਕ੍ਵ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ਕ੍ਵ ਤਰਣਿਃ ਕ੍ਵੇਨ੍ਦੁਃ ਕ੍ਵ ਦੇਵਾਸੁਰਾਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤੇ ਸ਼ਰਭੇਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਮੁਦਿਤਃ ਸ਼੍ਰੀਸਿਦ੍ਧਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਃ
ਕ੍ਰੀਡਾਨਾਟਕਨਾਯਕੋ ਵਿਜਯਤੇ ਦੇਵੋ ਮਹਾਸਾਲੁਵਃ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚੋਪਚਾਰੈਃ ਸਮ੍ਪੂਜਯੇਤ੍ ।

॥ ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥੋ ਰੇਣੁਕਾਨਾਥੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਰ੍ਗੁਰੁਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗੁਰੁਰੂਪਃ ਕਪਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਃ ਸੇਨਾਨੀਰ੍ਦਿਕ੍ਪਤਿਸ੍ਤਰੁਰਾਟ੍ ਹਰਃ ।
ਹਰਿਕੇਸ਼ਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰ੍ਮਹਾਨ੍ਸਸ੍ਪਿਞ੍ਜਰੋ ਮਡਃ ॥ ੨ ॥

ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਣਨਾਥਸ਼੍ਚ ਗਣਪੂਜ੍ਯੋ ਗਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਵਿਵ੍ਯਾਧੀ ਬਮ੍ਲਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੩ ॥

ਪੀਠੇਸ਼ਃ ਪੀਠਰੂਪਸ਼੍ਚ ਪੀਠਪੂਜ੍ਯਃ ਸੁਖਾਵਹਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਿਕੋ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਪੁਸ਼੍ਟੇਸ਼ੋ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪ ॥

ਭੈਰਵੋ ਭੈਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਭੈਰਵਾਯੁਧਧਾਰਕਃ ।
ਆਤਤਾਯੀ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਃ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਕਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫ ॥

ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਃ ਸਾਧ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਉਪਵੀਤੀ ਮਹਾਨਾਤ੍ਮਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਵਨਨਾਯਕਃ ॥ ੬ ॥

ਬਹੁਰੂਪੋ ਬਹੁਸ੍ਵਾਮੀ ਬਹੁਪਾਲਨਕਾਰਣਃ ।
ਰੋਹਿਤਃ ਸ੍ਥਪਤਿਃ ਸੂਤੋ ਵਾਣਿਜੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਰੁਨ੍ਨਤਃ ॥ ੭ ॥

ਪਦਰੂਪਃ ਪਦਪ੍ਰਾਪ੍ਤਃ ਪਦੇਸ਼ਃ ਪਦਨਾਯਕਃ ।
ਕਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਹੁਤਭੂਗ੍ ਦੇਵੋ ਭੁਵਨ੍ਤਿਰ੍ਵਾਰਿਵਸ੍ਕਤਃ ॥ ੮ ॥

ਦੂਤਿਕ੍ਰਮੋ ਦੂਤਿਨਾਥਃ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਉਚ੍ਚੈਰ੍ਘੋਸ਼ੋ ਘੋਸ਼ਰੂਪਃ ਪਤ੍ਤੀਸ਼ਃ ਪਾਪਮੋਚਕਃ ॥ ੯ ॥

ਵੀਰੋ ਵੀਰ੍ਯਪ੍ਰਦਃ ਸ਼ੂਰੋ ਵੀਰੇਸ਼ਵਰਦਾਯਕਃ । var ਵੀਰੇਸ਼ੋ ਵਰਦਾਯਕਃ
ਓਸ਼ਧੀਸ਼ਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਕਤ੍ਸ੍ਨਵੀਤੋ ਭਯਾਨਕਃ ॥ ੧੦ ॥

ਵੀਰਨਾਥੋ ਵੀਰਰੂਪੋ ਵੀਰਹਾऽऽਯੁਧਧਾਰਕਃ ।
ਸਹਮਾਨਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੇਤਾ ਨਿਵ੍ਰ੍ਯਾਧੀ ਨਿਰੂਪਪ੍ਲਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਚਤੁਰਾਸ਼੍ਰਮਨਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ।
ਆਵ੍ਯਾਧਿਨੀਸ਼ਃ ਕਕੁਭੋ ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਸ੍ਤੇਨਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਟੀਸ਼ੋ ਘਟਿਕਾਰੂਪਃ ਫਲਸਙ੍ਕੇਤਵਰ੍ਧਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਤਸ੍ਕਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਞ੍ਚਕਃ ਪਰਿਵਞ੍ਚਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ਨਵਨਾਥੋ ਨਵਾਙ੍ਕਸ੍ਥੋ ਨਵਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਅਰਣ੍ਯੇਸ਼ਃ ਪਰਿਚਰੋ ਨਿਚੇਰੁਃ ਸ੍ਤਾਯੁਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਵੀਰਾਵਲੀਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਯੁਦ੍ਧਵਿਕ੍ਰਮਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਪ੍ਰਕਤੇਸ਼ੋ ਗਿਰਿਚਰਃ ਕੁਲੁਞ੍ਚੇਸ਼ੋ ਗੁਹੇਸ਼੍ਟਦਃ ॥ ੧੫ ॥

ਪਞ੍ਚਪਞ੍ਚਕਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤੀਤਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਭਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਲਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੇਯਦਃ ਸ਼੍ਰੇਯਵਾਰਿਧਿਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਗਿਰਿਸ਼ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਮਾਲਾਧਰੋ ਮਨਃਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮੁਨਿਮਾਨਸਹਂਸਕਃ ।
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਰ੍ਹਂਸੋ ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮੋऽਨਘਃ ॥ ੧੮ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਊਰ੍ਵ੍ਯਃ ਸੂਰ੍ਵ੍ਯੋਘ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੀਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਥਮਃ ਪਾਵਕਾਕਤਿਃ ॥ ੧੯ ॥

ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਰੂਪਸ੍ਥੋ ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਕਾਰਣਃ ।
ਅਚਰਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰੋऽਵਸ੍ਵਨ੍ਯੋऽਨਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੦ ॥

ਤਿਥਿਮਣ੍ਡਲਰੂਪਸ਼੍ਚ ਵਦ੍ਧਿਕ੍ਸ਼ਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਦ੍ਵੀਪ੍ਯਃ ਸ੍ਤ੍ਰੋਤਸ੍ਯ ਈਸ਼ਾਨੋ ਧੁਰ੍ਯੋ ਗਵ੍ਯਗਤੋਦਯਃ ॥ ੨੧ ॥ var ਭਵ੍ਯਕਥੋਦਯਃ

ਪ੍ਰਥਮਃ ਪ੍ਰਥਮਾਕਾਰੋ ਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਃ ।
ਗੁਣਤ੍ਰਯ ਤਤੀਯੋऽਸੌ ਯੁਗਰੂਪਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਪੂਰ੍ਵਜੋऽਵਰਜੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਵਲੋਚਨਃ ।
ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ੀਸ਼ੋ ऋਤੁਃ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਭਾਵਨਃ ॥ ੨੩ ॥

ਅਪ੍ਰਗਲ੍ਭੋ ਮਧ੍ਯਮੋਰ੍ਮ੍ਯੋ ਜਘਨ੍ਯੋऽਜਘਨ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਃ ।
ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚਾਸ਼੍ਟਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੨੪ ॥

ਪ੍ਰਤਿਸਰ੍ਪੋऽਨਨ੍ਤਰੂਪੋ ਸੋਭ੍ਯੋ ਯਾਮ੍ਯਃ ਸੁਰਾਸ਼੍ਰਯਃ । var ਪ੍ਰਤਿਸੂਰ੍ਯੋ
ਨਵਨਾਥਨਵਮੀਸ੍ਥੋ ਦਸ਼ਦਿਗ੍ਰੂਪਧਾਰਕਃ ॥ ੨੫। var ਨਵਨਾਥੋ ਨਵਾਰ੍ਥਸ੍ਥਃ
ਰੁਦ੍ਰ ਏਕਾਦਸ਼ਾਕਾਰੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਦਿਤ੍ਯਰੂਪਕਃ ।
ਵਨ੍ਯੋऽਵਸਾਨ੍ਯਃ ਪੂਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰਵਃ ਕਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੨੬ ॥

ਵ੍ਯਞ੍ਜਨੋ ਵ੍ਯਞ੍ਜਨਾਤੀਤੋ ਵਿਸਰ੍ਗਃ ਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਣਃ । var ਵਞ੍ਜਨੋ ਵਞ੍ਜਨਾਤੀਤਃ
ਆਸ਼ੁਸ਼ੇਣੋ ਮਹਾਸੇਨੋ ਮਹਾਵੀਰੋ ਮਹਾਰਥਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਨਨ੍ਤ ਅਵ੍ਯਯ ਆਦ੍ਯ ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਵਰਪ੍ਰਦਃ । var ਅਨਨ੍ਤੋ ਅਵ੍ਯਯੋ ਆਦ੍ਯੋ
ਸ਼੍ਰੁਤਸੇਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਵਚੀ ਵਸ਼ਕਦ੍ਵਸ਼ਃ ॥ ੨੮ ॥

ਆਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਦ੍ਯਸਂਸ੍ਥਾਨ ਆਦ੍ਯਾਕਾਰਣਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਆਹਨਨ੍ਯੋऽਨਨ੍ਯਨਾਥੋ ਦੁਨ੍ਦੁਮ੍ਯੋ ਦੁਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਕਰ੍ਤਾ ਕਾਰਯਿਤਾ ਕਾਰ੍ਯਃ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਭਾਵਗਃ ।
ਧਸ਼੍ਣਃ ਪ੍ਰਮਸ਼ ਈਡ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਵਦਾਨ੍ਯੋ ਵੇਦਸਮ੍ਮਤਃ ॥ ੩੦ ॥ var ਵੇਦਵਿਤ੍ਤਮਃ

ਕਲਨਾਥਃ ਕਲਾਲੀਤਃ ਕਾਵ੍ਯਨਾਟਕਬੋਧਕਃ ।
ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੇਸ਼ੁਪਾਣਿਃ ਪ੍ਰਹਿਤਃ ਸ੍ਵਾਯੁਧਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੩੧ ॥ var ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੇਸ਼ੁਰ੍ਵਾਣੀਵਿਧਤਃ

ਕਾਲਹਨ੍ਤਾ ਕਾਲਸਾਧ੍ਯਃ ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸੁਧਨ੍ਵਾ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਵਿਵਿਕ੍ਤਃ ਸਦਾਗਤਿਃ ॥ ੩੨ ॥

ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਸਨ੍ਦੀਪ੍ਤਃ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਭਯਙ੍ਕਰਃ ।
ਖਙ੍ਗੀਸ਼ਃ ਖਙ੍ਗਨਾਥਸ਼੍ਚ ਖਙ੍ਗਸ਼ਕ੍ਤਿ ਪਰਾਯਣਃ ॥ ੩੩ ॥

ਗਰ੍ਵਘ੍ਨਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਰ੍ਤਾ ਗਮਾਗਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਫਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਰਨਾਤੁਰਃ ॥ ੩੪ ॥

ਘਨਸ਼੍ਯਾਮੋ ਘਨਾਨਨ੍ਦੀ ਘਨਾਧਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਘਨਕਰ੍ਤਾ ਘਨਤ੍ਰਾਤਾ ਘਨਬੀਜਸਮੁਤ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਲੋਪ੍ਯੋ ਲਪ੍ਯਃ ਪਰ੍ਣਸਦ੍ਯਃ ਪਰ੍ਣ੍ਯਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਡਕਾਰਸਨ੍ਧਿਸਾਧ੍ਯਾਨ੍ਤੋ ਵੇਦਵਰ੍ਣਨਸਾਙ੍ਗਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਭੂਤੋ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਭੂਪੋ ਭੂਧਰੋ ਭੂਧਰਾਯੁਧਃ ।
ਛਨ੍ਦਃਸਾਰਃ ਛਨ੍ਦਕਰ੍ਤਾ ਛਨ੍ਦ ਅਨ੍ਵਯਧਾਰਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਭੂਤਸਙ੍ਗੋ ਭੂਤਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਭੂਤਿਹਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਛਤ੍ਰਸਿਂਹਾਸਨਾਧੀਸ਼ੋ ਭਕ੍ਤਚ੍ਛਤ੍ਰਸਮਦ੍ਧਿਮਾਨ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਮਦਨੋ ਮਾਦਕੋ ਮਾਦ੍ਯੋ ਮਧੁਹਾ ਮਧੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜਪੋ ਜਪਪ੍ਰਿਯੋ ਜਪ੍ਯੋ ਜਪਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੩੯ ॥

ਜਪਸਙ੍ਖ੍ਯੋ ਜਪਾਕਾਰਃ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਧੁਰ੍ਮਧੁਕਰਃ ਸ਼ੂਰੋ ਮਧੁਰੋ ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਝਸ਼ਰੂਪਧਰੋ ਦੇਵੋ ਝਸ਼ਵਦ੍ਧਿਵਿਵਰ੍ਧਕਃ ।
ਯਮਸ਼ਾਸਨਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸਮਪੂਜ੍ਯੋ ਯਮਾਧਿਪਃ ॥ ੪੧ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰ੍ਲਿਪ੍ਤੋ ਨਿਰੁਪਾਧਿਕਃ ।
ਟਙ੍ਕਾਯੁਧਃ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤਸ਼੍ਟਙ੍ਕਾਰੋ ਲਾਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ।
ਸਪਰ੍ਯਾਪ੍ਰਤਿਡਾਮਰ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਡਾਮਰਸ੍ਥਾਪਕਃ ॥ ੪੩ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਸਤ੍ਤ੍ਵਗੁਣੋਪੇਤਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵੋਹ੍ਯੁਗ੍ਰਰੂਪਃ ਪਕ੍ਸ਼ਵਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਭੂਧਰਃ ॥ ੪੪ ॥

ਧਨਦੋ ਧਨਨਾਥਸ਼੍ਚ ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
“(ॐ) ਨਮੋ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਮਹੋਗ੍ਰਾਯ ਚ ਮੀਢੁਸ਼ੇ” ॥ ੪੫ ॥

ਨਾਦਜ੍ਞਾਨਰਤੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਾਦਾਨ੍ਤਪਦਦਾਯਕਃ ।
ਫਲਰੂਪਃ ਫਲਾਤੀਤਃ ਫਲਂ ਅਕ੍ਸ਼ਰਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੪੬ ॥

(ॐ) ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਦ੍ਯੋ ਭੂਤਿਹਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਭਰਣੋ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੪੭ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਵਕ੍ਸ਼ਾ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰੂਪੋ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਫਲਦਃ ਫਲਦਾਤਾ ਚ ਫਲਕਰ੍ਤਾ ਫਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੮ ॥

ਫਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ਫਲਾਲੀਤਃ ਫਲਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਬਲਾਨਨ੍ਦੋ ਬਲਗ੍ਰਾਮੋ ਬਲੀਸ਼ੋ ਬਲਨਾਯਕਃ ॥ ੪੯ ॥

(ॐ) ਖੇਂ ਖਾਂ ਘ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰਾਂ ਵੀਰਭਦ੍ਰਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਦਕ੍ਸ਼ਮਖਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਜ੍ਞੋ ਭਯਤ੍ਰਾਤਾ ਭਯਕਰ੍ਤਾ ਭਯਾਰਿਹਾ ॥ ੫੦ ॥

ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਘ੍ਨਹਰ੍ਤਾ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਭਾਵਨਾਰੂਪਧ੍ਯਾਨਸ੍ਥੋ ਭਾਵਾਰ੍ਥਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੫੧ ॥

(ॐ) ਸ਼੍ਰਾਂ ਹ੍ਰਾਂ ਕਲ੍ਪਿਤਕਲ੍ਪਸ੍ਥਃ ਕਲ੍ਪਨਾਪੂਰਣਾਲਯਃ ।
ਭੁਜਙ੍ਗਵਿਲਸਤ੍ਕਣ੍ਠੋ ਭੁਜਙ੍ਗਾਭਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੨ ॥

(ॐ) ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਮੋਹਨਕਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਛਨ੍ਦਮਾਨਸਤੋਸ਼ਕਃ ।
ਮਾਨਾਤੀਤਃ ਸ੍ਵਯਂ ਮਾਨ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੫੩ ॥

ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਚਰ੍ਮਵਸਨੋ ਨਾਰਸਿਂਹਨਿਪਾਤਨਃ ।
ਰਕਾਰਃ ਅਗ੍ਨਿਬੀਜਸ੍ਥਃ ਅਪਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੪ ॥

(ॐ) ਪ੍ਰੇਂ ਪ੍ਰੇਂ ਪ੍ਰੇਂ ਪੇਰਂ ਹ੍ਰਾਂ ਦੁਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟੋ ਮਤ੍ਯੁਹਾ ਮਤ੍ਯੁਪੂਜਿਤਃ । var ਪ੍ਰੇਂ ਪ੍ਰੈਂ ਪ੍ਰੋਂ ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਦਃ
ਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਤਮੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਰਤਿਲਾਵਣ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੫੫ ॥

ਰਤਿਨਾਥੋ ਰਤਿਪ੍ਰੀਤੋ ਨਿਧਨੇਸ਼ੋ ਧਨਾਧਿਪਃ ।
ਰਮਾਪ੍ਰਿਯਕਰੋ ਰਮ੍ਯੋ ਲਿਙ੍ਗੋ ਲਿਙ੍ਗਾਤ੍ਮਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੫੬ ॥

(ॐ) ਕ੍ਸ਼੍ਰੋਂ ਕ੍ਸ਼੍ਰੋਂ ਕ੍ਸ਼੍ਰੋਂ ਕ੍ਸ਼੍ਰੋਂ ਗ੍ਰਹਾਕਰੋ ਰਤ੍ਨਵਿਕ੍ਰਯਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਗ੍ਰਹਕਦ੍ ਗ੍ਰਹਭਦ੍ ਗ੍ਰਾਹੀ ਗਹਾਦ੍ ਗਹਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੫੭ ॥

“ॐ ਨਮਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਜਾਯ ਦਾਵਾਗ੍ਨਿਰੂਪਰੂਪਕਾਯ ।
ਘੋਰਪਾਤਕਨਾਸ਼ਾਯ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸੁਪ੍ਰਭੁਃ” ॥ ੫੮ ॥ var ਸ਼ਰਭਸ਼ਾਲ੍ਵਾਯ ਹੁਂ ਫਟ੍

ਪਵਨਃ ਪਾਵਕੋ ਵਾਮੋ ਮਹਾਕਾਲੋ ਮਹਾਪਹਃ ।
ਵਰ੍ਧਮਾਨੋ ਵਦ੍ਧਿਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੫੯ ॥

ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਹ੍ਰੂਂ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਜਿਤ੍ਸਰ੍ਵਨਾਯਕਃ ।
ਜਗਦੇਕਪ੍ਰਭੁਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦੋ ਜਨ੍ਮਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੬੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕਃ ਸਾਧ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਾਧਕਸਾਧਕਃ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਨੀਤਿਮਾਨ੍ਸਤ੍ਯੋ ਦੇਵਤਾਤ੍ਮਾਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੬੨ ॥

ਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਹਵਿਃ ਪ੍ਰੀਤੋ ਹਵ੍ਯਵਾਹਨਹਵ੍ਯਕਤ੍ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਰਣਃ ਕਪਾਲੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੬੩ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੋਗਾਯ ਸ੍ਥੂਲਾਸ੍ਥੂਲਵਿਸ਼ਾਰਦਃ । var ਪ੍ਰੋਂ ਵਂ ਸ਼ਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ
ਕਲਾਧੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞੋ ਦੁਸ਼੍ਟਾਵਗ੍ਰਹਕਾਰਕਃ ॥ ੬੪ ॥

(ॐ) ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੁਂ ਹੁਂ ਨਟਵਰੋ ਮਹਾਨਾਟ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾਕਰਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਨਾਥਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪੂਰਿਤਲੋਚਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਵਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਵਸ਼ਭਾਧੀਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾਸਾਧਨਸਾਧਕਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾਚਿਨ੍ਤਨਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਵਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਃ ॥ ੬੬ ॥

(ॐ) ਕ੍ਰੋਂ ਕ੍ਰੋਂ ਕ੍ਰੋਂ ਕ੍ਰੋਂ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ।
ਮੂਲਾਧਾਰਨਿਵਾਸਸ਼੍ਚ ਗਣੇਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਕਃ ॥ ੬੭ ॥

ਮਹਾਸ੍ਕਨ੍ਧੋ ਮਹਾਗ੍ਰੀਵੋ ਮਹਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਚ੍ਛਿਰਃ ।
ਮਹਦੋਸ਼੍ਠੋ ਮਹੌਦਰ੍ਯੋ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ॥ ੬੮ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰਭ੍ਰੂਃ ਸੁਨਯਨਃ ਸ਼ਟ੍ ਚਕ੍ਰੋ ਵਰ੍ਣਲਕ੍ਸ਼ਣਃ । var ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਃ
ਮਣਿਪੂਰੋ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸੁਲਲਾਟਃ ਸੁਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੬੯ ॥

ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ਯੋ ਧਰ੍ਮਵੇਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰਜਾਸਰ੍ਜਨਕਾਰਣਃ । var ਪ੍ਰਜਾਸਜਨਕਾਰਣਃ
ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨੇ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਃ ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੭੦ ॥

(ॐ) ਗ੍ਲੋਂ ਗ੍ਲੋਂ ਗ੍ਲੋਂ ਗ੍ਲੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦ੍ਰਵ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਕਤਜ੍ਞ ਕਤਕਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਕਤਕਤ੍ਯਃ ਕਤਾਗਮਃ ॥ ੭੧ ॥

(ॐ) ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਗੁਰੁਰੂਪੋ ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਵ੍ਰਤਕਦ੍ ਵ੍ਰਤਵਿਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵ੍ਰਤਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਮਹਾਵ੍ਰਤੀ ॥ ੭੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰੇਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਵ੍ਰਤਾਧਾਰੋ ਵਤੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵ੍ਰਤਪ੍ਰੀਤੋ ਵ੍ਰਤਾਕਾਰੋ ਵ੍ਰਤਨਿਰ੍ਵਾਣਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੩ ॥

“ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ” ।
ਅਤਿਰਾਗੀ ਵੀਤਰਾਗਃ ਕੈਲਾਸੇऽਨਾਹਤਧ੍ਵਨਿਃ ।
ਮਾਯਾਪੂਰਕਯਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥੋ ਰੋਗਹੇਤੁਰ੍ਵਿਰਾਗਵਿਤ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਰਾਗਘ੍ਨੋ ਰਾਗਸ਼ਮਨੋ ਲਮ੍ਬਕਾਸ਼੍ਯਭਿਸ਼ਿਞ੍ਚਿਨਃ । var ਰਞ੍ਜਕੋ ਰਗਵਰ੍ਜਿਤਃ
ਸਹਸ੍ਰਦਲਗਰ੍ਭਸ੍ਥਃ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਦ੍ਰਵਸਂਯੁਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਅਨ੍ਤਨਿਸ਼੍ਠੋ ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੀਤਿਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ । var ਨੀਤਿਸਂਸ਼੍ਰਯਃ
ਨੀਤਿਕਨ੍ਨੀਤਿਵਿਨ੍ਨੀਤਿਰਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਸ੍ਵਯਂਸੁਖੀ ॥ ੭੬ ॥

ਵਿਨੀਤਵਤ੍ਸਲੋ ਨੀਤਿਸ੍ਵਰੂਪੋ ਨੀਤਿਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ੍ਵਭਾਵੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਸਞ੍ਚਾਰਸ੍ਤਨ੍ਤੁਰੂਪੋऽਮਲਚ੍ਛਵਿਃ ॥ ੭੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕਰ੍ਮਪ੍ਰਵੀਣਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਵਰ੍ਧਨਃ । var ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕਰ੍ਤਨ
ਕ੍ਰੋਧਜਿਤ੍ਕ੍ਰੋਧਨਃ ਕ੍ਰੋਧਿਜਨਵਿਤ੍ ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਧਤ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਚੈਤਨ੍ਯੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਾਲਿਕਃ ।
ਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯੋ ਮੁਨਿਤ੍ਰਾਤਾ ਸ਼ਿਵਧਰ੍ਮਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ॥ ੭੯ ॥

ਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਧਰ੍ਮਸਮ੍ਬਨ੍ਧਿ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਘ੍ਨੋ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਇਚ੍ਛਾਜ੍ਞਾਨਕ੍ਰਿਯਾਤੀਤਪ੍ਰਭਾਵਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤਿਃ ॥ ੮੦ ॥

ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਲਤਾਰੂਪਃ ਕਲ੍ਪਨਾਵਾਞ੍ਛਿਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲ੍ਪਨਸ੍ਥਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ॥ ੮੧ ॥

ਪ੍ਰਦੀਪਨਿਰ੍ਮਲਪ੍ਰੌਢਃ ਪਰਮਃ ਪਰਮਾਗਮਃ ।
(ॐ) ਜ੍ਰਂ ਜ੍ਰਂ ਜ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭ ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ॥ ੮੨ ॥

ਕ੍ਰੋਧਦਃ ਕ੍ਰੋਧਹਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜਨਹਾ ਕ੍ਰੋਧਕਾਰਣਃ ।
ਗੁਣਵਾਨ੍ ਗੁਣਵਿਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵੀਰ੍ਯਵਿਦ੍ਵੀਰ੍ਯਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੮੩ ॥

ਗੁਣਾਧਾਰੋ ਗੁਣਾਕਾਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਕਲ੍ਯਾਣਦੇਸ਼ਿਕਃ ।
ਸਤ੍ਵਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਭਾਵਃ ਸਤ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਲੋਚਨਃ ॥ ੮੪ ॥

“ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਲੂਂ ਪ੍ਰੋਂ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹੁਂ ਫਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ”।
ਵੀਰ੍ਯਾਕਾਰੋ ਵੀਰ੍ਯਕਰਸ਼੍ਛਨ੍ਨਮੂਲੋ ਮਹਾਜਯਃ ।
ਅਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਪ੍ਰਭਾਵਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰ੍ਯਹਾ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਕਃ ॥ ੮੫ ॥

ਕਾਲਵਿਤ੍ਕਾਲਕਤ੍ਕਾਲੋ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨੋ ਬਲੀ ।
ਛਿਨ੍ਨਪਾਪਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਪਾਸ਼ੋ ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਭਯਯਾਤਨਃ ॥ ੮੬ ॥

ਮਨੋਨ੍ਮਨੋ ਮਨੋਰੂਪੋ ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਭਯਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਙ੍ਗਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨੋ ਬਲਃ ॥ ੮੭ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਦ੍ਯੇਂਸ਼ਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੋਧਸਦੋਦਿਤਃ ॥ var ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੋਧਸੁਬੋਧਿਤਃ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੋਧਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਵਿਦ੍ਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰੈਕਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਵੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਵੇਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
Extra verse in text with variation
ਗੁਣਾਧਾਰੋ ਗੁਣਾਕਾਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਕਲ੍ਯਾਣਦੇਸ਼ਿਕਾਃ ॥ ੮੯ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਕਆਵਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਲੋਚਨਃ ।
ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ਵੀਰ੍ਯਵਿਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਬੋਧਕਃ ॥ ੮੯ ॥ var ਵੀਰ੍ਯਵਿਦ੍ਵੀਰ੍ਯਸਂਸ਼੍ਰਯਃ

ਅਵਿਨਾਸ਼ੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਞਾਨਗੋਚਰਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਐਂ ਸੌਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਰੁ ਕੁਰੁ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸਂਸਾਰਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਹਾਯ ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਪਪ੍ਰਤਿਨੇ ॥ ੯੦ ॥

“ਨਮਃ ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯੋਮਸੂਰ੍ਯਾਯ ਮੂਰ੍ਤਿ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਹੇਤਵੇ” ।
ਜਗਜ੍ਜੀਵੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣੋ ਜਗਦਾਤ੍ਮਾ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੯੧ ॥

ਆਨਨ੍ਦਰੂਪਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਨਨ੍ਦਰੂਪਕਃ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਰਾਜੋ ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਮਹਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੯੨ ॥

ਅਖਣ੍ਡਾਨਨ੍ਦਦਾਤਾ ਚ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
“ਵਰਦਾਯਾਵਿਕਾਰਾਯ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਹੇਤਵੇ ॥ ੯੩ ॥

ਕਪਾਲਿਨੇ ਕਰਾਲਾਯ ਪਤਯੇ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਯੇ ।
ਅਘੋਰਾਯਾਗ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਦਣ੍ਡਿਨੇ ਘੋਰਰੂਪਿਣੇ ॥ ੯੪ ॥

ਭਿਸ਼ਗ੍ਗਣ੍ਯਾਯ ਚਣ੍ਡਾਯ ਅਕੁਲੀਸ਼ਾਯ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ।
ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਸ਼ੁਂ ਰੂਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਿਦ੍ਧਾਯ੍ ਨਮਃ” ।
ਘਣ੍ਡਾਰਵਃ ਸਿਦ੍ਧਗਣ੍ਡੋ ਗਜਘਣ੍ਟਾਧ੍ਵਨਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੫ ॥

ਗਗਨਾਖ੍ਯੋ ਗਜਾਵਾਸੋ ਗਰਲਾਂਸ਼ੋ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਕ੍ਸ਼ਿਮਗਾਕਾਰਃ ਸਰ੍ਵਪਕ੍ਸ਼ਿਮਗਾਧਿਪਃ ॥ ੯੬ ॥

ਚਿਤ੍ਰੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰੋ ਵਿਸ਼ਦੋਦਯਃ ।
ਨਿਰ੍ਭਵੋ ਭਵਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਵਿਕਲ੍ਪਕਤ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਕਕ੍ਸ਼ਾਵਿਸਲਕਃ ਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਕੋਵਿਦਃ ਕਾਸ਼੍ਮਸ਼ਾਸਨਃ । var ਅਕ੍ਸ਼ਵਿਤ੍ਪੁਲਕਃ
Extra verses in text with variation
ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੋਧੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਵਿਦ੍ਯਾਮਾਤ੍ਰੈਕਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਵੈਦ੍ਯੌ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਨਿਨ੍ਦਾਦ੍ਵੇਸ਼ਾਇਕਰ੍ਤਾ ਚ ਨਿਨ੍ਦਦ੍ਵੇਸ਼ਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਮਰੂਪਃ ਸ਼ਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਲਯਾਨਲਕਦ੍ਧਵ੍ਯਃ ਪ੍ਰਲਯਾਨਲਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੯੯ ॥

ਤ੍ਰਿਯਮ੍ਬਕੋऽਰਿਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਨਾਸ਼ਕੋ ਧਨਦਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਰਹਿਤਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਦਃ ਕ੍ਸ਼ੋਭਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

“ॐ ਪ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀਂ ਪ੍ਰੂਂ ਪ੍ਰੈਂ ਪ੍ਰੌਂ ਪ੍ਰਃ ਮਣਿਮਨ੍ਤ੍ਰੌਸ਼ਧਾਦੀਨਾਂ
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪਾਯ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ।
ਅਪ੍ਰੇਮਯਾਯ ਦੇਵਾਯ ਵਸ਼ਟ੍ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ੍ਵਧਾਤ੍ਮਨੇ” ।
ਦ੍ਯੁਮੂਰ੍ਧਾ ਦਸ਼ਦਿਗ੍ਬਾਹੁਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ।
ਪਾਤਾਲਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰਿਲਾਕੁਕ੍ਸ਼ਿਃ ਖਂਮੁਖੋ ਗਗਨੋਦਰਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਲਾਨਾਦਃ ਕਲਾਬਿਨ੍ਦੁਃ ਕਲਾਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਅਲੌਕਿਕਕਨੋਦਾਰਃ ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕੌਲ੍ਯਃ ਕੁਲੇਸ਼ਃ ਕੁਲਜਃ ਕਵਿਃ ਕਰ੍ਪੂਰਭਾਸ੍ਵਰਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕੁਸ਼ਲਃ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕੌਪੀਨਵਸਨਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕੇਵਲਃ ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਃ ।
ਕੁਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਸ਼ਙ੍ਖਧਵਲੋ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੦੪ ॥।

ਭਸ੍ਮਾਭਰਣਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਦੁਸ਼੍ਟਪੁਸ਼੍ਟਾਰਿਸੂਦਨਃ । var ਸ਼ਡ੍ਭਿਰਾਵਤਃ
ਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿਦੁਜ੍ਜਵਲਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਗ੍ਨਿਕਾਲਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰਦ੍ਵਿਤੀਯੋ ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਮਕਰ੍ਤਾ ਸਾਮਗਃ ਸਾਮਗਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤੋ ਮਹਾਧੀਰੋ ਧੈਰ੍ਯਦੋ ਧੈਰ੍ਯਵਰ੍ਧਕਃ ।
ਲਾਵਣ੍ਯਰਾਸ਼ਿਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸੁਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਮਦ੍ਵਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤਾਰਣਾਸ਼੍ਰਯਰੂਪਸ੍ਥਸ੍ਤਾਰਣਾਸ਼੍ਰਯਦਾਯਕਃ ।
ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਵਾਮੀ ਤਾਰਣਸ੍ਤਾਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਏਕਤਾਰੋ ਦ੍ਵਿਤਾਰਸ਼੍ਚ ਤਤੀਯੋ ਮਾਤਕਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਏਕਰੂਪਸ਼੍ਚੈਕਨਾਥੋ ਬਹੁਰੂਪਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਬਾਲਸ੍ਤਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪਸ੍ਥੋ ਵਦ੍ਧਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਭੂਤਸ੍ਥੋ ਅਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਵਾਚ੍ਯਵਾਚਕਭਾਵਾਰ੍ਥੋ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਪ੍ਰਿਯਮਾਨਸਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸੋਹਂ ਵਾਕ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਸ੍ਥੋ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਬੋਧਕਃ ।
ਪਰਮਾਣੁਃ ਪ੍ਰਮਾਣਸ੍ਥਃ ਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

“ॐ ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਹਂ ਹ੍ਰੀਂ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਨਮਃ” ।
ਕਕ੍ਸ਼ਵਿਤ੍ਪਾਲਕਃ ਕਰ੍ਤਾ ਕੋਵਿਦ ਕਾਮਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਕਪਰ੍ਦੀ ਕੇਸਰੀ ਕਾਲਃ ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤਾਕਤਿਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਖਖੇਲਃ ਖੇਚਰਃ ਖ੍ਯਾਤਃ ਖਨ੍ਯਵਾਦੀ ਖਮੁਦ੍ਗਤਃ ।
ਖਾਮ੍ਬਰਃ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੁਃ ਖਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਖਙ੍ਗ੍ਲੋਚਨਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਅਖਣ੍ਡਬ੍ਰਹ੍ਮਖਣ੍ਡਸ਼੍ਰੀਰਖਣ੍ਡਜ੍ਯੋਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਸ਼ਟ੍ ਚਕ੍ਰਖੇਲਨਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਟ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਟ੍ਗਿਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੧੫ ॥ var ਸ਼ਡ੍ਭਿਰਾਵਤਃ

ਗਰਿਸ਼੍ਠੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੋਲਕਃ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨਗਤਿਰ੍ਗੋਵਿਦ੍ ਗਵਾਵੀਤੋ ਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਗਙ੍ਗਧਰੋऽਙ੍ਗਸਙ੍ਗਮ੍ਯੋ ਗੈਙ੍ਕਾਰੋ ਗਟ੍ਕਰਾਗਮਃ । var ਗਹ੍ਵਰਾਗਮਃ
ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰੋ ਗੌਰੀਸ਼ੋ ਗੌਰੀਗੁਰੁਗੁਹਾਸ਼ਯਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਧੂਰ੍ਜਟਿਃ ਪਿਙ੍ਗਲਜਟੋ ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਮਨੋਜਵੋ ਜੀਵਹੇਤੁਰਨ੍ਧਕਾਸੁਰਸੂਦਨਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਃ ਕਲਾਧਾਰਃ ਪਾਣ੍ਡੁਰਃ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਃ । var ਲੋਕਧਰਃ
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣੋ ਯੋਗੀ ਯੋਗੀਸ਼ੋ ਯੋਗਿਪਙ੍ਗਵਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਭੂਤਾਵਾਸੋ ਜਨਾਵਾਸਃ ਸੁਰਾਵਾਸਃ ਸੁਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਭਵਵੈਦ੍ਯੋ ਯੋਗਿਵੈਦ੍ਯੌ ਯੋਗੀਸਿਂਹਹਦਾਸਨਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਯੁਗਾਵਾਸੋ ਯੁਗਾਧੀਸ਼ੋ ਯੁਗਕਦ੍ਯੁਗਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਕਿਰੀਟਾਲੇਢਬਾਲੇਨ੍ਦੁਃ ਮਣਿਙ੍ਕਕਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗਰਾਗੋ ਰਤ੍ਨੇਸ਼ੋ ਰਤ੍ਨਰਞ੍ਜਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਨਵਰਤ੍ਨਗੁਣੋਪੇਤਕਿਰੀਟੋ ਰਤ੍ਨਕਞ੍ਚੁਕਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਨਾਨਾਵਿਧਾਨੇਕਰਤ੍ਨਲਸਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਰਤ੍ਨਗਣੋਤ੍ਕੀਰ੍ਣਕਣ੍ਠਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਨਵਫਾਲਾਮਣਿਰ੍ਨਾਸਾਪੁਟਭ੍ਰਾਜਿਤਮੌਕ੍ਤਿਕਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੁਲੀਯਵਿਲਸਤ੍ਕਰਸ਼ਾਖਾਨਖਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੨੪ ॥।

ਰਤ੍ਨਭ੍ਰਾਜਦ੍ਧੇਮਸੂਤ੍ਰਲਸਤ੍ਕਟਿਤਟਃ ਪਟੁਃ ।
ਵਾਮਾਙ੍ਗਭਾਗਵਿਲਸਤ੍ਪਾਰ੍ਵਤੀਵੀਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਲੀਲਾਵਿਡ੍ਲਮ੍ਬਿਤਵਪੁਰ੍ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਮਨ੍ਦਿਰਃ ।
ਮਨ੍ਦਮਨ੍ਦਾਰ-ਪੁਸ਼੍ਪੌਘਲਸਦ੍ਵਾਯੁਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਿਲਸਤ੍ਫਾਲੋਦਿਵ੍ਯਵੇਸ਼ਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਪ੍ਰਭਾਕੂਟਸਨ੍ਦੀਪਿਤਦਿਗਨ੍ਤਰਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਗੁਰੁਸ੍ਤਵ੍ਯੋ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਹਂਸਰਾਜਃ ਪ੍ਰਭਾਕੂਟਪੁਣ੍ਡਰੀਕਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਗਣੋਪੇਤਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼੍ਟਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਤਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਅਵਿਦ੍ਯਾਲੇਸ਼ਰਹਿਤੋ ਨਾਨਾਵਿਦ੍ਯੈਕਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਮੂਰ੍ਤੀਭਾਵਤ੍ਕਪਾਪੂਰੋ ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਫਲਪੂਰਕਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਃ ਸੌਭਾਗ੍ਯਨਿਧਿਃ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਿਤਕਤ੍ਸੌਮ੍ਯਃ ਪਰਾਰ੍ਥੈਕਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤਦੀਨਾਰ੍ਤਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਞ੍ਚਿਤਾ ਵਸ਼ਟ੍ ਕਾਰੋ ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭੋਜਨਂ ਹਵਿਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਭੋਕ੍ਤਾ ਭੋਜਯਿਤਾ ਜੇਤਾ ਜਿਤਾਰਿਰ੍ਜਿਤਮਾਨਸਃ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਰਃ ਕਾਰਣੋ ਰੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ਮਦਃ ਸ਼ਾਰਦਾਪ੍ਲਵਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਆਜ੍ਞਾਪਕਸ਼੍ਚ ਗਮ੍ਭੀਰਃ ਕਵਿਰ੍ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ । var ਕਲਿਰ੍ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਭੀਮਵੇਸ਼ੋ ਗੌਰੀਪਤਿਰਨਾਮਯਃ ।
ਭਵਾਬ੍ਧਿਤਰਣੋਪਾਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਵਰੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠਸ੍ਤੇਜਿਸ਼੍ਠਃ ਪ੍ਰਿਯਾਪ੍ਰਿਯਵਧਃ ਸੁਧੀਃ ।
ਯਨ੍ਤਾऽਯਵਿਸ਼੍ਠਃ ਕ੍ਸ਼ੋਦਿਸ਼੍ਠੋ ਯਵਿਸ਼੍ਠੋ ਯਮਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੧੩੬ ॥ var ਰਵਿਕ੍ਰੋਧਤਿਰਸ੍ਕਤਃ

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਹੇਮਾਙ੍ਗੋ ਹੇਮਰੂਪੋ ਹਿਰਣ੍ਯਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਰਨਾਵੇਕ੍ਸ਼੍ਯਸ਼੍ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਜਨਕੋ ਰਵਿ ॥ ੧੩੭ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਿਜਨਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਨਾਯਕਃ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯੋ ਵੇਦਾਸ਼੍ਵੋ ਭੂਰਥਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਮਗਵ੍ਯਾਧੋ ਧਰ੍ਮਧਾਮ ਪ੍ਰਭਿਨ੍ਨਸ੍ਫਟਿਕਃ ਪ੍ਰਭਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾਸ਼੍ਰਯੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸ਼ਰਭੇਸ਼ੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਸ੍ਵਰਾਵਿਕਤਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸ੍ਵਰਾਤੀਤਃ ਸ੍ਵਯਂਵਿਭੁਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਿਰ੍ਦਾਤਾ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਨਿਯਤਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਭੂਮਿਰੂਪੋ ਭੂਮਿਕਰ੍ਤਾ ਭੂਧਰੋ ਭੂਧਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਭੂਤਨਾਥੋ ਭੂਤਕਰ੍ਤਾ ਭੂਤਸਂਹਾਰਕਾਰਕਃ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਜ੍ਞੋ ਭਵਤ੍ਰਾਤਾ ਭਵਦੋ ਭਵਹਾਰਕਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਵਰਦੋ ਵਰਦਾਤਾ ਚ ਵਰਪ੍ਰੀਤੋ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਃ ਕੂਟਰੂਪਸ਼੍ਚ ਤ੍ਰਿਕੂਟੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਂਸ਼ੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਭਾਗਕਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤਾ ਜਪਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਵਭਾਵਕਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਨਾਮਾਤਿਗੋ ਨਾਮਰੂਪੋ ਨਾਮਰੂਪਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਗੁਣਕਰ੍ਤਾ ਗੁਣਤ੍ਰਾਤਾ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਗੁਣਰਿਹਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਗੁਣਗ੍ਰਾਮੋ ਗੁਣਾਧੀਸ਼ਃ ਗੁਣਨਿਰ੍ਗੁਣਕਾਰਕਃ ।
ਅਕਾਰਮਾਤਕਾਰੂਪਃ ਅਕਾਰਾਤੀਤਭਾਵਨਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਤਾ ਚ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਃ ।
ਪਰਮਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਪੀਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਕੈਲਾਸੇ ਸ਼ਿਵਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਜਟਾਜੂਟੋਦ੍ਭੂਸ਼ਿਤਾਙ੍ਗੋ ਭਸ੍ਮਧੂਸਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਦਿਗ੍ਵਾਸਾਃ ਦਿਗ੍ਵਿਭਾਗਸ਼੍ਚ ਦਿਙ੍ਗਤਰਨਿਵਾਸਕਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਧ੍ਯਾਨਕਰ੍ਤਾ ਧ੍ਯਾਨਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਧਾਰਣਾਧਾਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਪੁਰੀਨਾਥੋ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਥਿਤਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਰੂਪਸ੍ਥਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤੀਤੋऽਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਗਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਾਮ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਮ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਰ੍ਗਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਦਤਿਗੋ ਦਸ਼੍ਯੋ ਦਸ਼੍ਯਾਤੀਤਾਤਿਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਨੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤੀਤੋ ਭਾਵਨਾਕਾਰਰੂਪਧਤ੍ ।
ਮਣਿਪਰ੍ਵਤਸਂਸ੍ਥਾਨੋ ਮਣਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਮਣਿਪ੍ਰੀਤੋ ਮਣਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਮਣਿਸ੍ਥੋ ਮਣਿਰੂਪਕਃ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਚਿਨ੍ਤਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਚਿਨ੍ਤਨਾਕਾਰਚਿਨ੍ਤਕਃ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਸ਼੍ਚ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਯੋ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਧੀਸ਼ੋ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਤ੍ਮਕਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਵ੍ਰਤਪ੍ਰੀਤੋ ਗਹਸ੍ਥੋ ਗਹਵਾਸਕਃ ।
ਪਰਮ੍ਧਾਮ ਪਰਂਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਮਯਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਮਣਿਦ੍ਵੀਪੋ ਦ੍ਵੀਪਨਾਥੋ ਦ੍ਵੀਪਾਨ੍ਤੋ ਦ੍ਵੀਪਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸਪ੍ਤਸਾਗਰਕਰ੍ਤਾ ਚ ਸਪ੍ਤਸਾਗਰਨਾਯਕਃ ।
ਮਹੀਧਰੋ ਮਹੀਭਰ੍ਤਾ ਮਹੀਪਾਲੋ ਮਹਾਸ੍ਵਨਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਮਹੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਃ ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਭਾਵਨਃ ।
ਸੁਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਃ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤਃ ਸੁਗਮਃ ਸੁਗਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ।
ਤਾਰਣਸ੍ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਸ੍ਤਨੁਮਧ੍ਯਸ੍ਤਮੋਮਹਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਪਰਰੂਪਃ ਪਰਧ੍ਯੇਯਃ ਪਰਦੈਵਤਦੈਵਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੂਜ੍ਯੋ ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਪੂਜ੍ਯੋ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਅਦ੍ਵੈਤੋ ਦ੍ਵੈਤਚਿਤ੍ਤਸ਼੍ਚ ਦ੍ਵੈਤਾਦ੍ਵੈਤਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਭੇਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਭੇਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭੇਦ੍ਯਭੇਦਕਬੋਧਕਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸਵਰ੍ਣਾਭਃ ਪ੍ਲਵਙ੍ਗਮਪ੍ਰਿਯੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੂਸਮ੍ਹਾਰਕਰ੍ਤਾ ਚ ਅਵਤਾਰਪਰੋ ਹਰਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸਂਵਿਦੀਸ਼ਃ ਸਂਵਿਦਾਤ੍ਮਾ ਸਂਵਿਜ੍ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਸਂਵਿਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸਂਵਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਵਾਨ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸਂਸ਼ਯਾਤੀਤਸਂਹਾਰ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਸਂਸ਼ਯਹਾਰਕਃ ।
ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਮਨੋਧ੍ਯੇਯਃ ਸਂਸ਼ਯਾਤ੍ਮਾਤਿਦੂਰਗਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਸ਼ੈਵਮਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤਦੀਕ੍ਸ਼ਾਸ਼ੈਵਸ੍ਵਭਾਵਕਃ ।
ਭੂਪਤਿਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਕਤੋ ਭੂਪੋ ਭੂਪਭੂਪਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਧਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਵੇਦਃ ਸਰ੍ਵਵੇਤ੍ਤਾ ਸਤਪ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਭਕ੍ਤਭਾਵਾਵਤਾਰਸ਼੍ਚ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਭਕ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਿਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਵਾਰਾਣਸੀਵਾਸਦਾਤਾ ਵਾਰਾਣਸੀਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਾਰਾਣਸੀਨਾਥਰੂਪੋ ਗਙ੍ਗਾਮਸ੍ਤਕਧਾਰਕਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਪਰ੍ਵਤਾਸ਼੍ਰਯਕਰ੍ਤਾ ਚ ਲਿਙ੍ਗਂ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਪਰ੍ਵਤਃ ।
ਲਿਙ੍ਗਦੇਹੋ ਲਿਙ੍ਗਪਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਪੂਜ੍ਯੋऽਤਿਦੁਰ੍ਲਭਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਰੁਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਰੁਦ੍ਰਸੇਵ੍ਯ ਉਗ੍ਰਰੂਪ ਵਿਰਾਟ੍ ਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਮਾਲਾਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਭੂਸ਼ਾਙ੍ਗੋ ਜਪਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਸਤ੍ਯਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਦਾਤਾ ਸਤ੍ਯਕਰ੍ਤਾ ਸਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸਤ੍ਯਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਤ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਤੀਤਮਨੋਹਰਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਜਨਕੋ ਜਗਤਾਮੀਸ਼ੋ ਜਨਿਤਾ ਜਨਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਃ ਸਸ਼੍ਟਿਰੂਪੀ ਸਸ਼੍ਟਿਰੂਪਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਸਂਹਾਰਰੂਪਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਃ ਕਾਲਸਂਹਾਰਰੂਪਕਃ ।
ਸਪ੍ਤਪਾਤਾਲਪਾਦਸ੍ਥੋ ਮਹਦਾਕਾਸ਼ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਾਨ੍ ॥ ੧੭੫ ॥

ਅਮਤਸ਼੍ਚਾਮਤਾਕਾਰਃ ਅਮਤਾਮਤਰੂਪਕਃ ।
ਅਮਤਾਕਾਰਚਿਤ੍ਤਿਸ੍ਥਃ ਅਮਤੋਕਵਕਾਰਣਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਅਮਤਾਹਾਰਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਸ੍ਤ੍ਵਮਤੋਦ੍ਭਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਅਮਤਾਂਸ਼ੋऽਮਤਾਧੀਸ਼ੋऽਮਤਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯੋ ਅਨਿਰ੍ਵਾਚ੍ਯੋ ਅਨਙ੍ਗੋऽਨਙ੍ਗਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ਼੍ਰਯੇਦਃ ਸ਼੍ਰੇਯੋ ਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੇਯੋऽਤੀਤਫਲੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਸਾਰਃ ਸਂਸਾਰਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਸਾਰਾਸਾਰਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਧਾਰਣਾਤੀਤਭਾਵਸ੍ਥੋ ਧਾਰਣਾਨ੍ਵਯਗੋਚਰਃ ॥ ੧੭੯ ॥

ਗੋਚਰੋ ਗੋਚਰਾਤੀਤਃ ਅਤੀਵ ਪ੍ਰਿਯਗੋਚਰਃ ।
ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਿਯਃ ਤਥਾ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥੀ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਅਰ੍ਥਾਰ੍ਥਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲਕ੍ਸ਼ਾਂਸ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਜਗਨ੍ਮਯੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਯਂਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦ੍ਯਵੇਦਕਰੂਪਕਃ ।
ਰੂਪਾਪੀਤੋ ਰੂਪਕਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਰੂਪਾਰ੍ਥਦਾਯਕਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਅਰ੍ਥਦਸ੍ਤ੍ਵਰ੍ਥਮਾਨ੍ਯਚ ਅਰ੍ਥਾਰ੍ਥੀ ਅਰ੍ਥਦਾਯਕਃ ।
ਵਿਭਵੋ ਵੈਭਵਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਵੈਭਵਾਦਾਯਕਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਸੂਤ੍ਰਃ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯਃ ।
ਪੁਰਾਣਸ਼੍ਰਵਣਾਕਾਰਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਪੁਰਾਤਨਪੁਰਾਖ੍ਯਾਤਃ ਪੂਰ੍ਵਜਃ ਪੂਰ੍ਵਪੂਰ੍ਵਕਃ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਵੇਤਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਕਰ੍ਤਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਤਰਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਗਮ੍ਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਨ੍ਯਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਃ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕੋਟਿਕਰ੍ਤਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡੋਦਰਪੂਰਕਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਦੇਸ਼ਦਾਤਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰੂਪਸ਼੍ਚ ਹਂਸਵਿਗ੍ਰਹਨਿਸ੍ਪਹਃ ॥ ੧੮੮ ॥

ਸ਼੍ਵਾਸਿਨਿਃ ਸ਼੍ਵਾਸ ਉਚ੍ਛ੍ਵਾਸਃ ਸਰ੍ਵਸਂਸ਼ਯਹਾਰਕਃ ।
ਸੋऽਹਂਰੂਪਸ੍ਵਭਾਵਸ਼੍ਚ ਸੋऽਹਂਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸੋऽਹਮਸ੍ਮੀਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸੋऽਹਂ ਹਂਸਃ ਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਹਂਸੋਹਂਸਃ ਸ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚ ਹਂਸਵਿਗ੍ਰਹਨਿਃਸ੍ਪਹਃ ।
ਸ਼੍ਵਾਸਨਿਃਸ਼੍ਵਾਸੌਚ੍ਛ੍ਵਾਸਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਜੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੧੯੦ ॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਧਿਕਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਾਸਕ੍ਤਃ ਕੀਰ੍ਤਯੇਤ੍ਪੁਣ੍ਯਵਾਸਰੇ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਤੌ ਵਿਸ਼ੁਵੇ ਚੈਵ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਅਮਾਵਸ੍ਯਾਂ ਰਵਿਵਾਰੇ ਤ੍ਰਿਃਸਪ੍ਤਵਾਰਪਾਠਕਃ ॥ ੧੯੨ ॥

ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਕਾਰ੍ਯਾਕਾਰ੍ਯੇऽਪਿ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਰਵਿਵਾਰੇ ਦਸ਼ਾਵਤ੍ਯਾ ਰੋਗਨਾਸ਼ੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੯੩ ॥

ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥੀ ਜਪੇਦੇਤਤ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
ਯਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣ ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵੈਰਿਣਾਂ ਕੁਲਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੯੪ ॥

ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਾਪਸ੍ਮਾਰਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੯੫ ॥

ਰਾਜਚੈਰਾਰਿ ਮਤ੍ਯੁਨਾਂ ਨਾਸ਼ਨਂ ਜਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਮਾਰਣੇ ਸਪ੍ਤਰਾਤ੍ਰਂ ਤੁ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖੋ ਜਪੇਤ੍ ॥ ੧੯੬ ॥

ਉਦਙ੍ ਮੁਖਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਰਕ੍ਸ਼ਾਣਾਯ ਜਪੇਨ੍ਨੈਸ਼ਿ ।
ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੧੯੭ ॥

ਧਨ੍ਯਂ ਯਸ਼ਸ੍ਯਮਾਯੁਸ਼੍ਯਮਾਰੋਗ੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਂ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਸ਼ਿਵਂ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੯੮ ॥

ਸ਼ਿਵਲੋਕੈਕਸੋਪਾਨਂ ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥੈਕਸਾਧਨਮ੍ ।
ਵਿਸ਼ਗ੍ਰਹਕ੍ਸ਼ਯਕਰਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਾਭਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੯੯ ॥

ਸਦਾ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਪਾਤਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਯਾਵਨ੍ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਦੇਵਿ ਸ਼ਰਭੋ ਭਯਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ਤਾਵਨ੍ਨ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਜਾਪ੍ਯਂ ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਨਾਮ੍ਨ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ਨੇਕੈਕੋਚ੍ਚਾਰਣਾਤ੍ਪਥਕ੍ ॥ ੨੦੧ ॥

ਸ੍ਨਾਤੋ ਭਵਤਿ ਜਾਹ੍ਨਵ੍ਯਾਂ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਥਿਰੋ ਭੁਵਿ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ॥ ੨੦੨ ॥

ਯੋऽਨੁਸ਼੍ਠਾਸ੍ਯਤਿ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵਕਲ੍ਪੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਹਿਤਾਯ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸ਼ਰਭੇਸ਼੍ਵਰ ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੨੦੩ ॥

ਸ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ ਹਰਿਃ ਸੋऽਰ੍ਕਃ ਸ ਸ਼ਕ੍ਰੋ ਵਰੁਣੋ ਯਮਃ ।
ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸ ਭਗਵਾਨ੍ ਸਚੈਕਃ ਸਕਲਂ ਜਗਤ੍ ॥ ੨੦੪ ॥

ਸੁਖਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਤਪਸਾ ਯੇਨ ਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਂ ਜਪੇਤ੍ਸਿਧ੍ਯਤਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੨੦੫ ॥

ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਧਨਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯਸ਼ੋਰ੍ਥੀ ਯਸ਼ ਆਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਃ ਕੀਰ੍ਤਯੇਨ੍ਨੈਤ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੦੬ ॥

ਬਿਲ੍ਵੈਰ੍ਵਾ ਤੁਲਸੀਪੁਸ਼੍ਪੈਸ਼੍ਚਮ੍ਪਕੈਰ੍ਬਕੁਲਾਦਿਭਿਃ ।
ਕਲ੍ਹਾਰੈਰ੍ਜਾਤਿਕੁਸੁਮੈਰਮ੍ਬੁਜੈਰ੍ਵਾ ਤਿਲਾਕ੍ਸ਼ਤੈਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਏਭਿਰ੍ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰੈਸ੍ਤੁ ਪੂਜਯੇਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ਨਰਃ ।
ਕੁਲਂ ਤਾਰਯਤੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਲ੍ਪੇ ਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੨੦੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰਭਸਹਸ੍ਰਨਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ (੩) ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *