Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Telugu

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Telugu

59 Views

Shri Sharabha Sahasranamastotram 3 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీశరభసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౩ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ॥

వినియోగః-

ఓం అస్య శ్రీ శరభసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య,
కాలాగ్నిరుద్రో వామదేవ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః,
శ్రీశరభ-సాలువో దేవతా, హస్రాం బీజం, స్వాహా శక్తిః, ఫట్ కీలకం,
శ్రీశరభ-సాలువ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

కరన్యాస ఏవం హృదయాదిన్యాసః ।
ఓం హస్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । హృదయాయ నమః ।
ఓం హస్రీం తర్జనీభ్యాం నమః । శిరసే స్వాహా ।
ఓం హస్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః । శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హస్రైం అనామికాభ్యాం నమః । కవచాయ హుం ।
ఓం హస్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హస్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం భుర్భువః స్వరోమ్ ఇతి దిగ్బన్ధః ॥

ధ్యానమ్ ॥

క్వాకాశః క్వ సమీరణః క్వ దహనః క్వాపః క్వ విశ్వమ్భరః
క్వ బ్రహ్మా క్వ జనార్దనః క్వ తరణిః క్వేన్దుః క్వ దేవాసురాః ।
కల్పాన్తే శరభేశ్వరః ప్రముదితః శ్రీసిద్ధయోగీశ్వరః
క్రీడానాటకనాయకో విజయతే దేవో మహాసాలువః ॥

లం పృథివ్యాది పఞ్చోపచారైః సమ్పూజయేత్ ।

॥ అథ సహస్రనామః ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।

శ్రీనాథో రేణుకానాథో జగన్నాథో జగాశ్రయః ।
శ్రీగురుర్గురుగమ్యశ్చ గురురూపః కృపానిధిః ॥ ౧ ॥

హిరణ్యబాహుః సేనానీర్దిక్పతిస్తరురాట్ హరః ।
హరికేశః పశుపతిర్మహాన్సస్పిఞ్జరో మృడః ॥ ౨ ॥

గణేశో గణనాథశ్చ గణపూజ్యో గణాశ్రయః ।
వివ్యాధీ బమ్లశః శ్రేష్ఠః పరమాత్మా సనాతనః ॥ ౩ ॥

పీఠేశః పీఠరూపశ్చ పీఠపూజ్యః సుఖావహః ।
సర్వాధికో జగత్కర్తా పుష్టేశో నన్దికేశ్వరః ॥ ౪ ॥

భైరవో భైరవశ్రేష్ఠో భైరవాయుధధారకః ।
ఆతతాయీ మహారుద్రః సంసారార్కసురేశ్వరః ॥ ౫ ॥

సిద్ధః సిద్ధిప్రదః సాధ్యః సిద్ధమణ్డలపూజితః ।
ఉపవీతీ మహానాత్మా క్షేత్రేశో వననాయకః ॥ ౬ ॥

బహురూపో బహుస్వామీ బహుపాలనకారణః ।
రోహితః స్థపతిః సూతో వాణిజో మన్త్రిరున్నతః ॥ ౭ ॥

పదరూపః పదప్రాప్తః పదేశః పదనాయకః ।
కక్షేశో హుతభూగ్ దేవో భువన్తిర్వారివస్కృతః ॥ ౮ ॥

దూతిక్రమో దూతినాథః శామ్భవః శఙ్కరః ప్రభుః ।
ఉచ్చైర్ఘోషో ఘోషరూపః పత్తీశః పాపమోచకః ॥ ౯ ॥

వీరో వీర్యప్రదః శూరో వీరేశవరదాయకః । var వీరేశో వరదాయకః
ఓషధీశః పఞ్చవక్త్రః కృత్స్నవీతో భయానకః ॥ ౧౦ ॥

వీరనాథో వీరరూపో వీరహాఽఽయుధధారకః ।
సహమానః స్వర్ణరేతా నివ్ర్యాధీ నిరూపప్లవః ॥ ౧౧ ॥

చతురాశ్రమనిష్ఠశ్చ చతుర్మూర్తిశ్చతుర్భుజః ।
ఆవ్యాధినీశః కకుభో నిషఙ్గీ స్తేనరక్షకః ॥ ౧౨ ॥

షష్టీశో ఘటికారూపః ఫలసఙ్కేతవర్ధకః ।
మన్త్రాత్మా తస్కరాధ్యక్షో వఞ్చకః పరివఞ్చకః ॥ ౧౩ ॥

నవనాథో నవాఙ్కస్థో నవచక్రేశ్వరో విభుః ।
అరణ్యేశః పరిచరో నిచేరుః స్తాయురక్షకః ॥ ౧౪ ॥

వీరావలీప్రియః శాన్తో యుద్ధవిక్రమదర్శకః ।
ప్రకృతేశో గిరిచరః కులుఞ్చేశో గుహేష్టదః ॥ ౧౫ ॥

పఞ్చపఞ్చకతత్త్వస్థస్తత్త్వాతీతస్వరూపకః ।
భవః శర్వో నీలకణ్ఠః కపర్దీ త్రిపురాన్తకః ॥ ౧౬ ॥

శ్రీమన్త్రః శ్రీకలానాథః శ్రేయదః శ్రేయవారిధిః ।
ముక్తకేశో గిరిశయః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౧౭ ॥

మాలాధరో మనఃశ్రేష్ఠో మునిమానసహంసకః ।
శిపివిష్టశ్చన్ద్రమౌలిర్హంసో మీఢుష్టమోఽనఘః ॥ ౧౮ ॥

మన్త్రరాజో మన్త్రరూపో మన్త్రపుణ్యఫలప్రదః ।
ఊర్వ్యః సూర్వ్యోఘ్రియః శీభ్యః ప్రథమః పావకాకృతిః ॥ ౧౯ ॥

గురుమణ్డలరూపస్థో గురుమణ్డలకారణః ।
అచరస్తారకస్తారోఽవస్వన్యోఽనన్తవిగ్రహః ॥ ౨౦ ॥

తిథిమణ్డలరూపశ్చ వృద్ధిక్షయవివర్జితః ।
ద్వీప్యః స్త్రోతస్య ఈశానో ధుర్యో గవ్యగతోదయః ॥ ౨౧ ॥ var భవ్యకథోదయః

ప్రథమః ప్రథమాకారో ద్వితీయః శక్తిసంయుతః ।
గుణత్రయ తృతీయోఽసౌ యుగరూపశ్చతుర్థకః ॥ ౨౨ ॥

పూర్వజోఽవరజో జ్యేష్ఠః కనిష్ఠో విశ్వలోచనః ।
పఞ్చభూతాత్మసాక్షీశో ఋతుః షడ్గుణభావనః ॥ ౨౩ ॥

అప్రగల్భో మధ్యమోర్మ్యో జఘన్యోఽజఘన్యః శుభః ।
సప్తధాతుస్వరూపశ్చాష్టమహాసిద్ధిసిద్ధిదః ॥ ౨౪ ॥

ప్రతిసర్పోఽనన్తరూపో సోభ్యో యామ్యః సురాశ్రయః । var ప్రతిసూర్యో
నవనాథనవమీస్థో దశదిగ్రూపధారకః ॥ ౨౫। var నవనాథో నవార్థస్థః
రుద్ర ఏకాదశాకారో ద్వాదశాదిత్యరూపకః ।
వన్యోఽవసాన్యః పూతాత్మా శ్రవః కక్షః ప్రతిశ్రవాః ॥ ౨౬ ॥

వ్యఞ్జనో వ్యఞ్జనాతీతో విసర్గః స్వరభూషణః । var వఞ్జనో వఞ్జనాతీతః
ఆశుషేణో మహాసేనో మహావీరో మహారథః ॥ ౨౭ ॥

అనన్త అవ్యయ ఆద్య ఆదిశక్తివరప్రదః । var అనన్తో అవ్యయో ఆద్యో
శ్రుతసేనః శ్రుతసాక్షీ కవచీ వశకృద్వశః ॥ ౨౮ ॥

ఆనన్దశ్చాద్యసంస్థాన ఆద్యాకారణలక్షణః ।
ఆహనన్యోఽనన్యనాథో దున్దుమ్యో దుష్టనాశనః ॥ ౨౯ ॥

కర్తా కారయితా కార్యః కార్యకారణభావగః ।
ధృష్ణః ప్రమృశ ఈడ్యాత్మా వదాన్యో వేదసమ్మతః ॥ ౩౦ ॥ var వేదవిత్తమః

కలనాథః కలాలీతః కావ్యనాటకబోధకః ।
తీక్ష్ణేషుపాణిః ప్రహితః స్వాయుధః శస్త్రవిక్రమః ॥ ౩౧ ॥ var తీక్ష్ణేషుర్వాణీవిధృతః

కాలహన్తా కాలసాధ్యః కాలచక్రప్రవర్తకః ।
సుధన్వా సుప్రసన్నాత్మా ప్రవివిక్తః సదాగతిః ॥ ౩౨ ॥

కాలాగ్నిరుద్రసన్దీప్తః కాలాన్తకభయఙ్కరః ।
ఖఙ్గీశః ఖఙ్గనాథశ్చ ఖఙ్గశక్తి పరాయణః ॥ ౩౩ ॥

గర్వఘ్నః శత్రుసంహర్తా గమాగమవివర్జితః ।
యజ్ఞకర్మఫలాధ్యక్షో యజ్ఞమూర్తిరనాతురః ॥ ౩౪ ॥

ఘనశ్యామో ఘనానన్దీ ఘనాధారప్రవర్తకః ।
ఘనకర్తా ఘనత్రాతా ఘనబీజసముత్థితః ॥ ౩౫ ॥

లోప్యో లప్యః పర్ణసద్యః పర్ణ్యః పూర్ణః పురాతనః ।
డకారసన్ధిసాధ్యాన్తో వేదవర్ణనసాఙ్గకః ॥ ౩౬ ॥

భూతో భూతపతిర్భూపో భూధరో భూధరాయుధః ।
ఛన్దఃసారః ఛన్దకర్తా ఛన్ద అన్వయధారకః ॥ ౩౭ ॥

భూతసఙ్గో భూతమూర్తిర్భూతిహా భూతిభూషణః ।
ఛత్రసింహాసనాధీశో భక్తచ్ఛత్రసమృద్ధిమాన్ ॥ ౩౮ ॥

మదనో మాదకో మాద్యో మధుహా మధురప్రియః ।
జపో జపప్రియో జప్యో జపసిద్ధిప్రదాయకః ॥ ౩౯ ॥

జపసఙ్ఖ్యో జపాకారః సర్వమన్త్రజపప్రియః ।
మధుర్మధుకరః శూరో మధురో మదనాన్తకః ॥ ౪౦ ॥

ఝషరూపధరో దేవో ఝషవృద్ధివివర్ధకః ।
యమశాసనకర్తా చ సమపూజ్యో యమాధిపః ॥ ౪౧ ॥

నిరఞ్జనో నిరాధారో నిర్లిప్తో నిరుపాధికః ।
టఙ్కాయుధః శివప్రీతష్టఙ్కారో లాఙ్గలాశ్రయః ॥ ౪౨ ॥

నిష్ప్రపఞ్చో నిరాకారో నిరీహో నిరుపద్రవః ।
సపర్యాప్రతిడామర్యో మన్త్రడామరస్థాపకః ॥ ౪౩ ॥

సత్త్వం సత్త్వగుణోపేతః సత్త్వవిత్సత్త్వవిత్ప్రియః ।
సదాశివోహ్యుగ్రరూపః పక్షవిక్షిప్తభూధరః ॥ ౪౪ ॥

ధనదో ధననాథశ్చ ధనధాన్యప్రదాయకః ।
“(ఓం) నమో రుద్రాయ రౌద్రాయ మహోగ్రాయ చ మీఢుషే” ॥ ౪౫ ॥

నాదజ్ఞానరతో నిత్యో నాదాన్తపదదాయకః ।
ఫలరూపః ఫలాతీతః ఫలం అక్షరలక్షణః ॥ ౪౬ ॥

(ఓం) శ్రీం హ్రీం క్లీం సర్వభూతాద్యో భూతిహా భూతిభూషణః ।
రుద్రాక్షమాలాభరణో రుద్రాక్షప్రియవత్సలః ॥ ౪౭ ॥

రుద్రాక్షవక్షా రుద్రాక్షరూపో రుద్రాక్షభూషణః ।
ఫలదః ఫలదాతా చ ఫలకర్తా ఫలప్రియః ॥ ౪౮ ॥

ఫలాశ్రయః ఫలాలీతః ఫలమూర్తిర్నిరఞ్జనః ।
బలానన్దో బలగ్రామో బలీశో బలనాయకః ॥ ౪౯ ॥

(ఓం) ఖేం ఖాం ఘ్రాం హ్రాం వీరభద్రః సమ్రాట్ దక్షమఖాన్తకః ।
భవిష్యజ్ఞో భయత్రాతా భయకర్తా భయారిహా ॥ ౫౦ ॥

విఘ్నేశ్వరో విఘ్నహర్తా గురుర్దేవశిఖామణిః ।
భావనారూపధ్యానస్థో భావార్థఫలదాయకః ॥ ౫౧ ॥

(ఓం) శ్రాం హ్రాం కల్పితకల్పస్థః కల్పనాపూరణాలయః ।
భుజఙ్గవిలసత్కణ్ఠో భుజఙ్గాభరణప్రియః ॥ ౫౨ ॥

(ఓం) హ్రీం హ్రూం మోహనకృత్కర్తా ఛన్దమానసతోషకః ।
మానాతీతః స్వయం మాన్యో భక్తమానససంశ్రయః ॥ ౫౩ ॥

నాగేన్ద్రచర్మవసనో నారసింహనిపాతనః ।
రకారః అగ్నిబీజస్థః అపమృత్యువినాశనః ॥ ౫౪ ॥

(ఓం) ప్రేం ప్రేం ప్రేం పేరం హ్రాం దుష్టేష్టో మృత్యుహా మృత్యుపూజితః । var ప్రేం ప్రైం ప్రోం ప్రహృష్టేష్టదః
వ్యక్తో వ్యక్తతమోఽవ్యక్తో రతిలావణ్యసున్దరః ॥ ౫౫ ॥

రతినాథో రతిప్రీతో నిధనేశో ధనాధిపః ।
రమాప్రియకరో రమ్యో లిఙ్గో లిఙ్గాత్మవిగ్రహః ॥ ౫౬ ॥

(ఓం) క్ష్రోం క్ష్రోం క్ష్రోం క్ష్రోం గ్రహాకరో రత్నవిక్రయవిగ్రహః ।
గ్రహకృద్ గ్రహభృద్ గ్రాహీ గృహాద్ గృహవిలక్షణః ॥ ౫౭ ॥

“ఓం నమః పక్షిరాజాయ దావాగ్నిరూపరూపకాయ ।
ఘోరపాతకనాశాయ సూర్యమణ్డలసుప్రభుః” ॥ ౫౮ ॥ var శరభశాల్వాయ హుం ఫట్

పవనః పావకో వామో మహాకాలో మహాపహః ।
వర్ధమానో వృద్ధిరూపో విశ్వభక్తిప్రియోత్తమః ॥ ౫౯ ॥

ఓం హ్రూం హ్రూం సర్వగః సర్వః సర్వజిత్సర్వనాయకః ।
జగదేకప్రభుః స్వామీ జగద్వన్ద్యో జగన్మయః ॥ ౬౦ ॥

సర్వాన్తరః సర్వవ్యాపీ సర్వకర్మప్రవర్తకః ।
జగదానన్దదో జన్మజరామరణవర్జితః ॥ ౬౧ ॥

సర్వార్థసాధకః సాధ్యసిద్ధిః సాధకసాధకః ।
ఖట్వాఙ్గీ నీతిమాన్సత్యో దేవతాత్మాత్మసమ్భవః ॥ ౬౨ ॥

హవిర్భోక్తా హవిః ప్రీతో హవ్యవాహనహవ్యకృత్ ।
కపాలమాలాభరణః కపాలీ విష్ణువల్లభః ॥ ౬౩ ॥

ఓం హ్రీం ప్రవేశ రోగాయ స్థూలాస్థూలవిశారదః । var ప్రోం వం శం శరణ్యః
కలాధీశస్త్రికాలజ్ఞో దుష్టావగ్రహకారకః ॥ ౬౪ ॥

(ఓం) హుం హుం హుం హుం నటవరో మహానాట్యవిశారదః ।
క్షమాకరః క్షమానాథః క్షమాపూరితలోచనః ॥ ౬౫ ॥

వృషాఙ్కో వృషభాధీశః క్షమాసాధనసాధకః ।
క్షమాచిన్తనసుప్రీతో వృషాత్మా వృషభధ్వజః ॥ ౬౬ ॥

(ఓం) క్రోం క్రోం క్రోం క్రోం మహాకాయో మహావక్షో మహాభుజః ।
మూలాధారనివాసశ్చ గణేశః సిద్ధిదాయకః ॥ ౬౭ ॥

మహాస్కన్ధో మహాగ్రీవో మహద్వక్త్రో మహచ్ఛిరః ।
మహదోష్ఠో మహౌదర్యో మహాదంష్ట్రో మహాహనుః ॥ ౬౮ ॥

సున్దరభ్రూః సునయనః షట్ చక్రో వర్ణలక్షణః । var సర్వలక్షణః
మణిపూరో మహావిష్ణుః సులలాటః సుకన్ధరః ॥ ౬౯ ॥

సత్యవాక్యో ధర్మవేత్తా ప్రజాసర్జనకారణః । var ప్రజాసృజనకారణః
స్వాధిష్ఠానే రుద్రరూపః సత్యజ్ఞః సత్యవిక్రమః ॥ ౭౦ ॥

(ఓం) గ్లోం గ్లోం గ్లోం గ్లోం మహాదేవ ద్రవ్యశక్తిసమాహితః ।
కృతజ్ఞ కృతకృత్యాత్మా కృతకృత్యః కృతాగమః ॥ ౭౧ ॥

(ఓం) హం హం హం హం గురురూపో హంసమన్త్రార్థమన్త్రకః ।
వ్రతకృద్ వ్రతవిచ్ఛ్రేష్ఠో వ్రతవిద్వాన్మహావ్రతీ ॥ ౭౨ ॥

సహస్రారేసహస్రాక్షః వ్రతాధారో వృతేశ్వరః ।
వ్రతప్రీతో వ్రతాకారో వ్రతనిర్వాణదర్శకః ॥ ౭౩ ॥

“ఓం హ్రీం హ్రూం క్లీం శ్రీం క్లీం హ్రీం ఫట్ స్వాహా” ।
అతిరాగీ వీతరాగః కైలాసేఽనాహతధ్వనిః ।
మాయాపూరకయన్త్రస్థో రోగహేతుర్విరాగవిత్ ॥ ౭౪ ॥

రాగఘ్నో రాగశమనో లమ్బకాశ్యభిషిఞ్చినః । var రఞ్జకో రగవర్జితః
సహస్రదలగర్భస్థః చన్ద్రికాద్రవసంయుతః ॥ ౭౫ ॥

అన్తనిష్ఠో మహాబుద్ధిప్రదాతా నీతివిత్ప్రియః । var నీతిసంశ్రయః
నీతికృన్నీతివిన్నీతిరన్తర్యాగస్వయంసుఖీ ॥ ౭౬ ॥

వినీతవత్సలో నీతిస్వరూపో నీతిసంశ్రయః ।
స్వభావో యన్త్రసఞ్చారస్తన్తురూపోఽమలచ్ఛవిః ॥ ౭౭ ॥

క్షేత్రకర్మప్రవీణశ్చ క్షేత్రకీర్తనవర్ధనః । var క్షేత్రకర్తన
క్రోధజిత్క్రోధనః క్రోధిజనవిత్ క్రోధరూపధృత్ ॥ ౭౮ ॥

విశ్వరూపో విశ్వకర్తా చైతన్యో యన్త్రమాలికః ।
మునిధ్యేయో మునిత్రాతా శివధర్మధురన్ధరః ॥ ౭౯ ॥

ధర్మజ్ఞో ధర్మసమ్బన్ధి ధ్వాన్తఘ్నో ధ్వాన్తసంశయః ।
ఇచ్ఛాజ్ఞానక్రియాతీతప్రభావః పార్వతీపతిః ॥ ౮౦ ॥

హం హం హం హం లతారూపః కల్పనావాఞ్ఛితప్రదః ।
కల్పవృక్షః కల్పనస్థః పుణ్యశ్లోకప్రయోజకః ॥ ౮౧ ॥

ప్రదీపనిర్మలప్రౌఢః పరమః పరమాగమః ।
(ఓం) జ్రం జ్రం జ్రం సర్వసఙ్క్షోభ సర్వసంహారకారకః ॥ ౮౨ ॥

క్రోధదః క్రోధహా క్రోధీ జనహా క్రోధకారణః ।
గుణవాన్ గుణవిచ్ఛ్రేష్ఠో వీర్యవిద్వీర్యసంశ్రయః ॥ ౮౩ ॥

గుణాధారో గుణాకారః సత్త్వకల్యాణదేశికః ।
సత్వరః సత్త్వవిద్భావః సత్యవిజ్ఞానలోచనః ॥ ౮౪ ॥

“ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం క్లీం శ్రీం బ్లూం ప్రోం ఓం హ్రీం క్రోం హుం ఫట్ స్వాహా”।
వీర్యాకారో వీర్యకరశ్ఛన్నమూలో మహాజయః ।
అవిచ్ఛిన్నప్రభావశ్రీ వీర్యహా వీర్యవర్ధకః ॥ ౮౫ ॥

కాలవిత్కాలకృత్కాలో బలప్రమథనో బలీ ।
ఛిన్నపాపశ్ఛిన్నపాశో విచ్ఛిన్నభయయాతనః ॥ ౮౬ ॥

మనోన్మనో మనోరూపో విచ్ఛిన్నభయనాశనః ।
విచ్ఛిన్నసఙ్గసఙ్కల్పో బలప్రమథనో బలః ॥ ౮౭ ॥

విద్యాప్రదాతా విద్యేంశః శుద్ధబోధసదోదితః ॥ var శుద్ధబోధసుబోధితః
శుద్ధబోధవిశుద్ధాత్మా విద్యామన్త్రైకసంశ్రయః ॥ ౮౮ ॥

శుద్ధసత్వో విశుద్ధాన్తవిద్యావేద్యో విశారదః ।
Extra verse in text with variation
గుణాధారో గుణాకారః సత్త్వకల్యాణదేశికాః ॥ ౮౯ ॥

సత్త్వరః సత్త్వసకృఆవః సత్త్వవిజ్ఞానలోచనః ।
వీర్యవాన్వీర్యవిచ్ఛ్రేష్ఠః సత్త్వవిద్యావబోధకః ॥ ౮౯ ॥ var వీర్యవిద్వీర్యసంశ్రయః

అవినాశో నిరాభాసో విశుద్ధజ్ఞానగోచరః ।
ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం సౌం శివ కురు కురు స్వాహా ।
సంసారయన్త్రవాహాయ మహాయన్త్రపప్రతినే ॥ ౯౦ ॥

“నమః శ్రీవ్యోమసూర్యాయ మూర్తి వైచిత్ర్యహేతవే” ।
జగజ్జీవో జగత్ప్రాణో జగదాత్మా జగద్గురుః ॥ ౯౧ ॥

ఆనన్దరూపనిత్యస్థః ప్రకాశానన్దరూపకః ।
యోగజ్ఞానమహారాజో యోగజ్ఞానమహాశివః ॥ ౯౨ ॥

అఖణ్డానన్దదాతా చ పూర్ణానన్దస్వరూపవాన్ ।
“వరదాయావికారాయ సర్వకారణహేతవే ॥ ౯౩ ॥

కపాలినే కరాలాయ పతయే పుణ్యకీర్తయే ।
అఘోరాయాగ్నినేత్రాయ దణ్డినే ఘోరరూపిణే ॥ ౯౪ ॥

భిషగ్గణ్యాయ చణ్డాయ అకులీశాయ శమ్భవే ।
హ్రూం క్షుం రూం క్లీం సిద్ధాయ్ నమః” ।
ఘణ్డారవః సిద్ధగణ్డో గజఘణ్టాధ్వనిప్రియః ॥ ౯౫ ॥

గగనాఖ్యో గజావాసో గరలాంశో గణేశ్వరః ।
సర్వపక్షిమృగాకారః సర్వపక్షిమృగాధిపః ॥ ౯౬ ॥

చిత్రో విచిత్రసఙ్కల్పో విచిత్రో విశదోదయః ।
నిర్భవో భవనాశశ్చ నిర్వికల్పో వికల్పకృత్ ॥ ౯౭ ॥

కక్షావిసలకః కర్త్తా కోవిదః కాశ్మశాసనః । var అక్శవిత్పులకః
Extra verses in text with variation
శుద్ధబోధో విశుద్ధాత్మా విద్యామాత్రైకసంశ్రయః ॥ ౯౮ ॥

శుద్ధసత్త్వో విశుద్ధాన్తవిద్యావైద్యౌ విశారదః ।
నిన్దాద్వేషాఇకర్తా చ నిన్దద్వేషాపహారకః ॥ ౯౮ ॥

కాలాగ్నిరుద్రః సర్వేశః శమరూపః శమేశ్వరః ।
ప్రలయానలకృద్ధవ్యః ప్రలయానలశాసనః ॥ ౯౯ ॥

త్రియమ్బకోఽరిషడ్వర్గనాశకో ధనదః ప్రియః ।
అక్షోభ్యః క్షోభరహితః క్షోభదః క్షోభనాశకః ॥ ౧౦౦ ॥

“ఓం ప్రాం ప్రీం ప్రూం ప్రైం ప్రౌం ప్రః మణిమన్త్రౌషధాదీనాం
శక్తిరూపాయ శమ్భవే ।
అప్రేమయాయ దేవాయ వషట్ స్వాహా స్వధాత్మనే” ।
ద్యుమూర్ధా దశదిగ్బాహుశ్చన్ద్రసూర్యాగ్నిలోచనః ।
పాతాలాఙ్ఘ్రిరిలాకుక్షిః ఖంముఖో గగనోదరః ॥ ౧౦౧ ॥

కలానాదః కలాబిన్దుః కలాజ్యోతిః సనాతనః ।
అలౌకికకనోదారః కైవల్యపదదాయకః ॥ ౧౦౨ ॥

కౌల్యః కులేశః కులజః కవిః కర్పూరభాస్వరః ।
కామేశ్వరః కృపాసిన్ధుః కుశలః కులభూషణః ॥ ౧౦౩ ॥

కౌపీనవసనః కాన్తః కేవలః కల్పపాదపః ।
కున్దేన్దుశఙ్ఖధవలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ॥ ౧౦౪ ॥।

భస్మాభరణహృష్టాత్మా దుష్టపుష్టారిసూదనః । var షడ్భిరావృతః
స్థాణుర్దిగమ్బరో భర్గో భగనేత్రభిదుజ్జవలః ॥ ౧౦౫ ॥

త్రికాగ్నికాలః కాలాగ్నిరద్వితీయో మహాయశాః ।
సామప్రియః సామకర్తా సామగః సామగప్రియః ॥ ౧౦౬ ॥

ధీరోదాత్తో మహాధీరో ధైర్యదో ధైర్యవర్ధకః ।
లావణ్యరాశిః సర్వజ్ఞః సుబుద్ధిర్బుద్ధిమద్వరః ॥ ౧౦౭ ॥

తారణాశ్రయరూపస్థస్తారణాశ్రయదాయకః ।
తారకస్తారకస్వామీ తారణస్తారణప్రియః ॥ ౧౦౮ ॥

ఏకతారో ద్వితారశ్చ తృతీయో మాతృకాశ్రయః ।
ఏకరూపశ్చైకనాథో బహురూపస్వరూపవాన్ ॥ ౧౦౯ ॥

లోకసాక్షీ త్రిలోకేశస్త్రిగుణాతీతమూర్తిమాన్ ।
బాలస్తారుణ్యరూపస్థో వృద్ధరూపప్రదర్శకః ॥ ౧౧౦ ॥

అవస్థాత్రయభూతస్థో అవస్థాత్రయవర్జితః ।
వాచ్యవాచకభావార్థో వాక్యార్థప్రియమానసః ॥ ౧౧౧ ॥

సోహం వాక్యప్రమాణస్థో మహావాక్యార్థబోధకః ।
పరమాణుః ప్రమాణస్థః కోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకః ॥ ౧౧౨ ॥

“ఓం హం హం హం హం హ్రీం వామదేవాయ నమః” ।
కక్షవిత్పాలకః కర్తా కోవిద కామశాసనః ।
కపర్దీ కేసరీ కాలః కల్పనారహితాకృతిః ॥ ౧౧౩ ॥

ఖఖేలః ఖేచరః ఖ్యాతః ఖన్యవాదీ ఖముద్గతః ।
ఖామ్బరః ఖణ్డపరశుః ఖచక్షుః ఖఙ్గ్లోచనః ॥ ౧౧౪ ॥

అఖణ్డబ్రహ్మఖణ్డశ్రీరఖణ్డజ్యోతిరవ్యయః ।
షట్ చక్రఖేలనః స్రష్టా షట్జ్యోతిషట్గిరార్చితః ॥ ౧౧౫ ॥ var షడ్భిరావృతః

గరిష్ఠో గోపతిర్గోప్తా గమ్భీరో బ్రహ్మగోలకః ।
గోవర్ధనగతిర్గోవిద్ గవావీతో గుణాకరః ॥ ౧౧౬ ॥

గఙ్గధరోఽఙ్గసఙ్గమ్యో గైఙ్కారో గట్కరాగమః । var గహ్వరాగమః
కర్పూరగౌరో గౌరీశో గౌరీగురుగుహాశయః ॥ ౧౧౭ ॥

ధూర్జటిః పిఙ్గలజటో జటామణ్డలమణ్డితః ।
మనోజవో జీవహేతురన్ధకాసురసూదనః ॥ ౧౧౮ ॥

లోకబన్ధుః కలాధారః పాణ్డురః ప్రమథాధిపః । var లోకధరః
అవ్యక్తలక్షణో యోగీ యోగీశో యోగిపఙ్గవః ॥ ౧౧౯ ॥

భూతావాసో జనావాసః సురావాసః సుమఙ్గలః ।
భవవైద్యో యోగివైద్యౌ యోగీసింహహృదాసనః ॥ ౧౨౦ ॥

యుగావాసో యుగాధీశో యుగకృద్యుగవన్దితః ।
కిరీటాలేఢబాలేన్దుః మణిఙ్కకణభూషితః ॥ ౧౨౧ ॥

రత్నాఙ్గరాగో రత్నేశో రత్నరఞ్జితపాదుకః ।
నవరత్నగుణోపేతకిరీటో రత్నకఞ్చుకః ॥ ౧౨౨ ॥

నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితః ।
దివ్యరత్నగణోత్కీర్ణకణ్ఠాభరణభూషితః ॥ ౧౨౩ ॥

నవఫాలామణిర్నాసాపుటభ్రాజితమౌక్తికః ।
రత్నాఙ్గులీయవిలసత్కరశాఖానఖప్రభః ॥ ౧౨౪ ॥।

రత్నభ్రాజద్ధేమసూత్రలసత్కటితటః పటుః ।
వామాఙ్గభాగవిలసత్పార్వతీవీక్షణప్రియః ॥ ౧౨౫ ॥

లీలావిడ్లమ్బితవపుర్భక్తమానసమన్దిరః ।
మన్దమన్దార-పుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితః ॥ ౧౨౬ ॥

కస్తూరీవిలసత్ఫాలోదివ్యవేషవిరాజితః ।
దివ్యదేహప్రభాకూటసన్దీపితదిగన్తరః ॥ ౧౨౭ ॥

దేవాసురగురుస్తవ్యో దేవాసురనమస్కృతః ।
హంసరాజః ప్రభాకూటపుణ్డరీకనిభేక్షణః ॥ ౧౨౮ ॥

సర్వాశాస్త్రగణోపేతః సర్వలోకేష్టభూషణః ।
సర్వేష్టదాతా సర్వేష్టస్ఫురన్మఙ్గలవిగ్రహః ॥ ౧౨౯ ॥

అవిద్యాలేశరహితో నానావిద్యైకసంశ్రయః ।
మూర్తీభావత్కృపాపూరో భక్తేష్టఫలపూరకః ॥ ౧౩౦ ॥

సమ్పూర్ణకామః సౌభాగ్యనిధిః సౌభాగ్యదాయకః ।
హితైషీ హితకృత్సౌమ్యః పరార్థైకప్రయోజకః ॥ ౧౩౧ ॥

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణః ।
విష్వఞ్చితా వషట్ కారో భ్రాజిష్ణుర్భోజనం హవిః ॥ ౧౩౨ ॥

భోక్తా భోజయితా జేతా జితారిర్జితమానసః ।
అక్షరః కారణో రుద్ధః శమదః శారదాప్లవః ॥ ౧౩౩ ॥

ఆజ్ఞాపకశ్చ గమ్భీరః కవిర్దుఃస్వప్ననాశనః । var కలిర్దుఃస్వప్ననాశనః
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః శ్రేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ॥ ౧౩౪ ॥

వ్యోమకేశో భీమవేషో గౌరీపతిరనామయః ।
భవాబ్ధితరణోపాయో భగవాన్భక్తవత్సలః ॥ ౧౩౫ ॥

వరో వరిష్ఠస్తేజిష్ఠః ప్రియాప్రియవధః సుధీః ।
యన్తాఽయవిష్ఠః క్షోదిష్ఠో యవిష్ఠో యమశాసనః ॥ ౧౩౬ ॥ var రవిక్రోధతిరస్కృతః

హిరణ్యగర్భో హేమాఙ్గో హేమరూపో హిరణ్యదః ।
బ్రహ్మజ్యోతిరనావేక్ష్యశ్చాముణ్డాజనకో రవి ॥ ౧౩౭ ॥

మోక్షార్థిజనసంసేవ్యో మోక్షదో మోక్షనాయకః ।
మహాశ్మశాననిలయో వేదాశ్వో భూరథస్థిరః ॥ ౧౩౮ ॥

మృగవ్యాధో ధర్మధామ ప్రభిన్నస్ఫటికః ప్రభః ।
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ బ్రహ్మానన్దాశ్రయో విభుః ॥ ౧౩౯ ॥

శరభేశో మహాదేవః పరబ్రహ్మ సదాశివః ।
స్వరావికృతికర్తా చ స్వరాతీతః స్వయంవిభుః ॥ ౧౪౦ ॥

స్వర్గతః స్వర్గతిర్దాతా నియన్తా నియతాశ్రయః ।
భూమిరూపో భూమికర్తా భూధరో భూధరాశ్రయః ॥ ౧౪౧ ॥

భూతనాథో భూతకర్తా భూతసంహారకారకః ।
భవిష్యజ్ఞో భవత్రాతా భవదో భవహారకః ॥ ౧౪౨ ॥

వరదో వరదాతా చ వరప్రీతో వరప్రదః ।
కూటస్థః కూటరూపశ్చ త్రికూటో మన్త్రవిగ్రహః ॥ ౧౪౩ ॥

మన్త్రార్థో మన్త్రగమ్యశ్చ మన్త్రేంశో మన్త్రభాగకః ।
సిద్ధిమన్త్రః సిద్ధిదాతా జపసిద్ధిస్వభావకః ॥ ౧౪౪ ॥

నామాతిగో నామరూపో నామరూపగుణాశ్రయః ।
గుణకర్తా గుణత్రాతా గుణాతీతా గుణరిహా ॥ ౧౪౫ ॥

గుణగ్రామో గుణాధీశః గుణనిర్గుణకారకః ।
అకారమాతృకారూపః అకారాతీతభావనః ॥ ౧౪౬ ॥

పరమైశ్వర్యదాతా చ పరమప్రీతిదాయకః ।
పరమః పరమానన్దః పరానన్దః పరాత్పరః ॥ ౧౪౭ ॥

వైకుణ్ఠపీఠమధ్యస్థో వైకుణ్ఠో విష్ణువిగ్రహః ।
కైలాసవాసీ కైలాసే శివరూపః శివప్రదః ॥ ౧౪౮ ॥

జటాజూటోద్భూషితాఙ్గో భస్మధూసరభూషణః ।
దిగ్వాసాః దిగ్విభాగశ్చ దిఙ్గతరనివాసకః ॥ ౧౪౯ ॥

ధ్యానకర్తా ధ్యానమూర్తిర్ధారణాధారణప్రియః ।
జీవన్ముక్తిపురీనాథో ద్వాదశాన్తస్థితప్రభుః ॥ ౧౫౦ ॥

తత్త్వస్థస్తత్త్వరూపస్థస్తత్త్వాతీతోఽతితత్త్వగః ।
తత్త్వాసామ్యస్తత్త్వగమ్యస్తత్త్వార్థసర్వదర్శకః ॥ ౧౫౧ ॥

తత్త్వాసనస్తత్త్వమార్గస్తత్త్వాన్తస్తత్త్వవిగ్రహః ।
దర్శనాదతిగో దృశ్యో దృశ్యాతీతాతిదర్శకః ॥ ౧౫౨ ॥

దర్శనో దర్శనాతీతో భావనాకారరూపధృత్ ।
మణిపర్వతసంస్థానో మణిభూషణభూషితః ॥ ౧౫౩ ॥

మణిప్రీతో మణిశ్రేష్ఠో మణిస్థో మణిరూపకః ।
చిన్తామణిగృహాన్తస్థః సర్వచిన్తావివర్జితః ॥ ౧౫౪ ॥

చిన్తాక్రాన్తభక్తచిన్త్యో చిన్తనాకారచిన్తకః ।
అచిన్త్యశ్చిన్త్యరూపశ్చ నిశ్చిన్త్యో నిశ్చయాత్మకః ॥ ౧౫౫ ॥

నిశ్చయో నిశ్చయాధీశో నిశ్చయాత్మకదర్శకః ।
త్రివిక్రమస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిపురాన్తకః ॥ ౧౫౬ ॥

బ్రహ్మచారీ వ్రతప్రీతో గృహస్థో గృహవాసకః ।
పరమ్ధామ పరంబ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ॥ ౧౫౭ ॥

సర్వేశ్వరః సర్వమయః సర్వసాక్షీ విలక్షణః ।
మణిద్వీపో ద్వీపనాథో ద్వీపాన్తో ద్వీపలక్షణః ॥ ౧౫౮ ॥

సప్తసాగరకర్తా చ సప్తసాగరనాయకః ।
మహీధరో మహీభర్తా మహీపాలో మహాస్వనః ॥ ౧౫౯ ॥

మహీవ్యాప్తోఽవ్యక్తరూపః సువ్యక్తో వ్యక్తభావనః ।
సువేషాఢ్యః సుఖప్రీతః సుగమః సుగమాశ్రయః ॥ ౧౬౦ ॥

తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనచన్ద్రమాః ।
తారణస్తాపసారాధ్యస్తనుమధ్యస్తమోమహః ॥ ౧౬౧ ॥

పరరూపః పరధ్యేయః పరదైవతదైవతః ।
బ్రహ్మపూజ్యో జగత్పూజ్యో భక్తపూజ్యో వరప్రదః ॥ ౧౬౨ ॥

అద్వైతో ద్వైతచిత్తశ్చ ద్వైతాద్వైతవివర్జితః ।
అభేద్యః సర్వభేద్యశ్చ భేద్యభేదకబోధకః ॥ ౧౬౩ ॥

లాక్షారససవర్ణాభః ప్లవఙ్గమప్రియోత్తమః ।
శత్రూసమ్హారకర్తా చ అవతారపరో హరః ॥ ౧౬౪ ॥

సంవిదీశః సంవిదాత్మా సంవిజ్జ్ఞానప్రదాయకః ।
సంవిత్కర్తా చ భక్తశ్చ సంవిదానన్దరూపవాన్ ॥ ౧౬౫ ॥

సంశయాతీతసంహార్యః సర్వసంశయహారకః ।
నిఃసంశయమనోధ్యేయః సంశయాత్మాతిదూరగః ॥ ౧౬౬ ॥

శైవమన్త్ర శివప్రీతదీక్షాశైవస్వభావకః ।
భూపతిః క్ష్మాకృతో భూపో భూపభూపత్వదాయకః ॥ ౧౬౭ ॥

సర్వధర్మసమాయుక్తః సర్వధర్మవివర్ధకః ।
సర్వశాస్తా సర్వవేదః సర్వవేత్తా సతృప్తిమాన్ ॥ ౧౬౮ ॥

భక్తభావావతారశ్చ భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ।
భక్తసిద్ధార్థసిద్ధిశ్చ సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయకః ॥ ౧౬౯ ॥

వారాణసీవాసదాతా వారాణసీవరప్రదః ।
వారాణసీనాథరూపో గఙ్గామస్తకధారకః ॥ ౧౭౦ ॥

పర్వతాశ్రయకర్తా చ లిఙ్గం త్ర్యమ్బకపర్వతః ।
లిఙ్గదేహో లిఙ్గపతిర్లిఙ్గపూజ్యోఽతిదుర్లభః ॥ ౧౭౧ ॥

రుద్రప్రియో రుద్రసేవ్య ఉగ్రరూప విరాట్ స్తుతః ।
మాలారుద్రాక్షభూషాఙ్గో జపరుద్రాక్షతోషితః ॥ ౧౭౨ ॥

సత్యసత్యః సత్యదాతా సత్యకర్తా సదాశ్రయః ।
సత్యసాక్షీ సత్యలక్ష్మీ లక్ష్మ్యాతీతమనోహరః ॥ ౧౭౩ ॥

జనకో జగతామీశో జనితా జననిశ్చయః ।
సృష్టిస్థితః సృష్టిరూపీ సృష్టిరూపస్థితిప్రదః ॥ ౧౭౪ ॥

సంహారరూపః కాలాగ్నిః కాలసంహారరూపకః ।
సప్తపాతాలపాదస్థో మహదాకాశశీర్షవాన్ ॥ ౧౭౫ ॥

అమృతశ్చామృతాకారః అమృతామృతరూపకః ।
అమృతాకారచిత్తిస్థః అమృతోకృవకారణః ॥ ౧౭౬ ॥

అమృతాహారనిత్యస్థస్త్వమృతోద్భవరూపవాన్ ।
అమృతాంశోఽమృతాధీశోఽమృతప్రీతివివర్ధనః ॥ ౧౭౭ ॥

అనిర్దేశ్యో అనిర్వాచ్యో అనఙ్గోఽనఙ్గసంశ్రయః ।
శ్రయేదః శ్రేయో రూపశ్చ శ్రేయోఽతీతఫలోత్తమః ॥ ౧౭౮ ॥

సారః సంసారసాక్షీ చ సారాసారవిచక్షణః ।
ధారణాతీతభావస్థో ధారణాన్వయగోచరః ॥ ౧౭౯ ॥

గోచరో గోచరాతీతః అతీవ ప్రియగోచరః ।
ప్రియప్రియః తథా స్వార్థీ స్వార్థః స్వార్థఫలప్రదః ॥ ౧౮౦ ॥

అర్థార్థసాక్షీ లక్షాంశో లక్ష్యలక్షణవిగ్రహః ।
జగదీశో జగత్త్రాతా జగన్మయో జగద్గురుః ॥ ౧౮౧ ॥

గురుమూర్తిః స్వయంవేద్యో వేద్యవేదకరూపకః ।
రూపాపీతో రూపకర్తా సర్వరూపార్థదాయకః ॥ ౧౮౨ ॥

అర్థదస్త్వర్థమాన్యచ అర్థార్థీ అర్థదాయకః ।
విభవో వైభవః శ్రేష్ఠః సర్వవైభవాదాయకః ॥ ౧౮౩ ॥

చతుఃషష్టికలాసూత్రః చతుఃషష్టికలామయః ।
పురాణశ్రవణాకారః పురాణపురుషోత్తమః ॥ ౧౮౪ ॥

పురాతనపురాఖ్యాతః పూర్వజః పూర్వపూర్వకః ।
మన్త్రతన్త్రార్థసర్వజ్ఞః సర్వతన్త్రప్రకాశకః ॥ ౧౮౫ ॥

తన్త్రవేతా తన్త్రకర్తా తన్త్రాతరనివాసకః ।
తన్త్రగమ్యస్తన్త్రమాన్యస్తన్త్రయన్త్రఫలప్రదః ॥ ౧౮౬ ॥

సర్వతన్త్రార్థతత్త్వజ్ఞస్తన్త్రరాజః స్వతన్త్రకః ।
బ్రహ్మాణ్డకోటికర్తా చ బ్రహ్మాణ్డోదరపూరకః ॥ ౧౮౭ ॥

బ్రహ్మాణ్డదేశదాతా చ బ్రహ్మజ్ఞానపరాయణః ।
స్వయమ్భూః శమ్భురూపశ్చ హంసవిగ్రహనిస్పృహః ॥ ౧౮౮ ॥

శ్వాసినిః శ్వాస ఉచ్ఛ్వాసః సర్వసంశయహారకః ।
సోఽహంరూపస్వభావశ్చ సోఽహంరూపప్రదర్శకః ॥ ౧౮౯ ॥

సోఽహమస్మీతి నిత్యస్థః సోఽహం హంసః స్వరూపవాన్ ।
హంసోహంసః స్వరూపశ్చ హంసవిగ్రహనిఃస్పృహః ।
శ్వాసనిఃశ్వాసౌచ్ఛ్వాసః పక్షిరాజో నిరఞ్జనః ॥ ౧౯౦ ॥

॥ ఫలశ్రుతి ॥

అష్టాధికసహస్రం తు నామ సాహస్రముత్తమమ్ ।
నిత్యం సఙ్కీర్తనాసక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే ॥ ౧౯౧ ॥

సఙ్క్రాతౌ విషువే చైవ పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః ।
అమావస్యాం రవివారే త్రిఃసప్తవారపాఠకః ॥ ౧౯౨ ॥

స్వప్నే దర్శనమాప్నోతి కార్యాకార్యేఽపి దృశ్యతే ।
రవివారే దశావృత్యా రోగనాశో భవిష్యతి ॥ ౧౯౩ ॥

సర్వదా సర్వకామార్థీ జపేదేతత్తు సర్వదా ।
యస్య స్మరణ మాత్రేణ వైరిణాం కులనాశనమ్ ॥ ౧౯౪ ॥

భోగమోక్షప్రదం శ్రేష్ఠం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ ।
సర్వపాపప్రశమనం సర్వాపస్మారనాశనమ్ ॥ ౧౯౫ ॥

రాజచైరారి మృత్యునాం నాశనం జయవర్ధనమ్ ।
మారణే సప్తరాత్రం తు దక్షిణాభిముఖో జపేత్ ॥ ౧౯౬ ॥

ఉదఙ్ ముఖః సహస్రం తు రక్షాణాయ జపేన్నైశి ।
పఠతాం శృణ్వతాం చైవ సర్వదుఃఖవినాశకృత్ ॥ ౧౯౭ ॥

ధన్యం యశస్యమాయుష్యమారోగ్యం పుత్రవర్ధనమ్ ।
యోగసిద్ధిప్రదం సమ్యక్ శివం జ్ఞానప్రకాశితమ్ ॥ ౧౯౮ ॥

శివలోకైకసోపానం వాఞ్ఛితార్థైకసాధనమ్ ।
విషగ్రహక్షయకరం పుత్రపౌత్రాభివర్ధనమ్ ॥ ౧౯౯ ॥

సదా దుఃస్వప్నశమనం సర్వోత్పాతనివారణమ్ ।
యావన్న దృశ్యతే దేవి శరభో భయనాశకః ॥ ౨౦౦ ॥

తావన్న దృశ్యతే జాప్యం బృహదారణ్యకో భవేత్ ।
సహస్రనామ నామ్న్యస్మిన్నేకైకోచ్చారణాత్పృథక్ ॥ ౨౦౧ ॥

స్నాతో భవతి జాహ్నవ్యాం దివ్యా దృష్టిః స్థిరో భువి ।
సహస్రనామ సద్విద్యాం శివస్య పరమాత్మనః ॥ ౨౦౨ ॥

యోఽనుష్ఠాస్యతి కల్పాన్తే శివకల్పో భవిష్యతి ।
హితాయ సర్వలోకానాం శరభేశ్వర భాషితమ్ ॥ ౨౦౩ ॥

స బ్రహ్మా స హరిః సోఽర్కః స శక్రో వరుణో యమః ।
ధనాధ్యక్షః స భగవాన్ సచైకః సకలం జగత్ ॥ ౨౦౪ ॥

సుఖారాధ్యో మహాదేవస్తపసా యేన తోషితః ।
సర్వదా సర్వకామార్థం జపేత్సిధ్యతి సర్వదా ॥ ౨౦౫ ॥

ధనార్థీ ధనమాప్నోతి యశోర్థీ యశ ఆప్నుయాత్ ।
నిష్కామః కీర్తయేన్నైత్యం బ్రహ్మజ్ఞానమయో భవేత్ ॥ ౨౦౬ ॥

బిల్వైర్వా తులసీపుష్పైశ్చమ్పకైర్బకులాదిభిః ।
కల్హారైర్జాతికుసుమైరమ్బుజైర్వా తిలాక్షతైః ॥ ౨౦౭ ॥

ఏభిర్నామ సహస్రైస్తు పూజయేద్ భక్తిమాన్నరః ।
కులం తారయతే తేషాం కల్పే కోటిశతైరపి ॥ ౨౦౮ ॥

॥ ఇతి శ్రీశరభసహస్రనమస్తోత్రమ్ (౩) సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sharabha 3:

1000 Names of Sri Sharabha | Sahasranama Stotram 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *