Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

37 Views

Shri Sharada Sahasranamastotram Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীশারদাসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

শ্রী গণেশায় নমঃ ।

শ্রীভৈরবী উবাচ
ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বলোকনমস্কৃত ।
সর্বাগমৈকতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বসাগরপারগ ॥ ১ ॥

কৃপাপরোঽসি দেবেশ শরণাগতবত্সল ।
পুরা দত্তং বরং মহ্যং দেবদানবসঙ্গরে ॥ ২ ॥

তমদ্য ভগবংস্ত্বত্তো য়াচেঽহং পরমেশ্বর ।
প্রয়চ্ছ ত্বরিতং শম্ভো য়দ্যহং প্রেয়সী তব ॥ ৩ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
দেবদেবী পুরা সত্যং সুরাসুররণাজিরে ।
বরো দত্তো ময়া তেঽদ্য বরং য়াচস্ব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভৈরবী উবাচ
ভগবন্ য়া মহাদেবী শারদাঽঽখ্যা সরস্বতী ।
কাশ্মীরে সা স্বতপসা শাণ্ডিল্যেনাবতারিতা ॥ ৫ ॥

তস্যা নামসহস্রং মে ভোগমোক্ষৈকসাধনম্ ।
সাধকানাং হিতার্থায় বদ ত্বং পরমেশ্বর ॥ ৬ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
রহস্যমেতদখিলং দেবানাং পরমেশ্বরি ।
পরাপররহস্যং চ জগতাং ভুবনেশ্বরি ॥ ৭ ॥

য়া দেবী শারদাখ্যেতি জগন্মাতা সরস্বতী ।
পঞ্চাক্ষরী চ ষট্কূটত্রৈলোক্যপ্রথিতা সদা ॥ ৮ ॥

তয়া ততমিদং বিশ্বং তয়া সম্পাল্যতে জগত্ ।
সৈব সংহরতে চান্তে সৈব মুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৯ ॥

দেবদেবী মহাবিদ্যা পরতত্ত্বৈকরূপিণী ।
তস্যা নামসহস্রং তে বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্ ॥ ১০ ॥

॥ বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ অস্য শ্রীশারদাভগবতীসহস্রনামস্তোত্রমহামন্ত্রস্য
শ্রীভগবান্ ভৈরব ঋষিঃ । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।পঞ্চাক্ষরশারদা দেবতা।
ক্লীং বীজম্ । হ্রীং শক্তিঃ। নম ইতি কীলকম্।
ত্রিবর্গফলসিদ্ধ্যর্থে সহস্রনামপাঠে বিনিয়োগঃ ॥

॥ করন্যাসঃ ॥

ওঁ হ্রাং ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রীং ক্লীং তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রূং ক্লূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রৈং ক্লৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রৌং ক্লৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।
ওঁ হ্রঃ ক্লঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

॥ হৃদয়াদি ন্যাসঃ ॥

ওঁ হ্রাং ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শিরসে স্বাহা ।
ওঁ হ্রূং ক্লূং শিখায়ৈ বষট্ ।
ওঁ হ্রৈং ক্লৈং কবচায় হুং ।
ওঁ হ্রৌং ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
ওঁ হ্রঃ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট ।
ওঁ ভূর্ভুবস্সুবরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥

॥ ধ্যানম্ ॥

শক্তিচাপশরঘণ্টিকাসুধাপাত্ররত্নকলশোল্লসত্করাম্ ।
পূর্ণচন্দ্রবদনাং ত্রিলোচনাং শারদাং নমত সর্বসিদ্ধিদাম্ ॥

শ্রী শ্রীশৈলস্থিতা য়া প্রহসিতবদনা পার্বতী শূলহস্তা
বহ্ন্যর্কেন্দুত্রিনেত্রা ত্রিভুবনজননী ষড্ভুজা সর্বশক্তিঃ ।
শাণ্ডিল্যেনোপনীতা জয়তি ভগবতী ভক্তিগম্যা নতানাং
সা নঃ সিংহাসনস্থা হ্যভিমতফলদা শারদা শং করোতু ॥

॥ পঞ্চপূজা ॥

লং পৃথিব্যাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ গন্ধং সমর্পয়ামি ।
হং আকাশাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ পুষ্পৈঃ পূজয়ামি ।
য়ং বায়্বাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ ধূপমাঘ্রাপয়ামি ।
রং বহ্ন্যাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ দীপং দর্শয়ামি ।
বং অমৃতাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ অমৃতম্মহানৈবেদ্যং নিবেদয়ামি ।
সং সর্বাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ সর্বোপচারপূজাং সমর্পয়ামি ॥

য়োনিমুদ্রাং দর্শয়েত্ ॥

॥ শ্রীশারদা গায়ত্রী ॥

ওঁ শারদায়ৈ বিদ্মহে । বরদায়ৈ ধীমহি।
তন্নো মোক্ষদায়িনী প্রচোদয়াত্ ॥

শ্রীশারদাসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

শ্রী গণেশায় নমঃ ।

শ্রীভৈরবী উবাচ
ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বলোকনমস্কৃত ।
সর্বাগমৈকতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বসাগরপারগ ॥ ১ ॥

কৃপাপরোঽসি দেবেশ শরণাগতবত্সল ।
পুরা দত্তং বরং মহ্যং দেবদানবসঙ্গরে ॥ ২ ॥

তমদ্য ভগবংস্ত্বত্তো য়াচেঽহং পরমেশ্বর ।
প্রয়চ্ছ ত্বরিতং শম্ভো য়দ্যহং প্রেয়সী তব ॥ ৩ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
দেবদেবী পুরা সত্যং সুরাসুররণাজিরে ।
বরো দত্তো ময়া তেঽদ্য বরং য়াচস্ব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভৈরবী উবাচ
ভগবন্ য়া মহাদেবী শারদাঽঽখ্যা সরস্বতী ।
কাশ্মীরে সা স্বতপসা শাণ্ডিল্যেনাবতারিতা ॥ ৫ ॥

তস্যা নামসহস্রং মে ভোগমোক্ষৈকসাধনম্ ।
সাধকানাং হিতার্থায় বদ ত্বং পরমেশ্বর ॥ ৬ ॥

শ্রীভৈরব উবাচ
রহস্যমেতদখিলং দেবানাং পরমেশ্বরি ।
পরাপররহস্যং চ জগতাং ভুবনেশ্বরি ॥ ৭ ॥

য়া দেবী শারদাখ্যেতি জগন্মাতা সরস্বতী ।
পঞ্চাক্ষরী চ ষট্কূটত্রৈলোক্যপ্রথিতা সদা ॥ ৮ ॥

তয়া ততমিদং বিশ্বং তয়া সম্পাল্যতে জগত্ ।
সৈব সংহরতে চান্তে সৈব মুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ৯ ॥

দেবদেবী মহাবিদ্যা পরতত্ত্বৈকরূপিণী ।
তস্যা নামসহস্রং তে বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্ ॥ ১০ ॥

॥ বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ অস্য শ্রীশারদাভগবতীসহস্রনামস্তোত্রমহামন্ত্রস্য
শ্রীভগবান্ ভৈরব ঋষিঃ । ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।পঞ্চাক্ষরশারদা দেবতা।
ক্লীং বীজম্ । হ্রীং শক্তিঃ। নম ইতি কীলকম্।
ত্রিবর্গফলসিদ্ধ্যর্থে সহস্রনামপাঠে বিনিয়োগঃ ॥

॥ করন্যাসঃ ॥

ওঁ হ্রাং ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।ওঁ হ্রীং ক্লীং তর্জনীভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রূং ক্লূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।ওঁ হ্রৈং ক্লৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ।
ওঁ হ্রৌং ক্লৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।ওঁ হ্রঃ ক্লঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

॥ হৃদয়াদি ন্যাসঃ ॥

ওঁ হ্রাং ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীং ক্লীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ হ্রূং ক্লূং শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ হ্রৈং ক্লৈং কবচায় হুম্।
ওঁ হ্রৌং ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । ওঁ হ্রঃ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট।
ওঁ ভূর্ভুবস্সুবরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥

॥ ধ্যানম্ ॥

শক্তিচাপশরঘণ্টিকাসুধাপাত্ররত্নকলশোল্লসত্করাম্ ।
পূর্ণচন্দ্রবদনাং ত্রিলোচনাং শারদাং নমত সর্বসিদ্ধিদাম্ ॥

শ্রী শ্রীশৈলস্থিতা য়া প্রহসিতবদনা পার্বতী শূলহস্তা
বহ্ন্যর্কেন্দুত্রিনেত্রা ত্রিভুবনজননী ষড্ভুজা সর্বশক্তিঃ ।
শাণ্ডিল্যেনোপনীতা জয়তি ভগবতী ভক্তিগম্যা নতানাং
সা নঃ সিংহাসনস্থা হ্যভিমতফলদা শারদা শং করোতু ॥

॥ পঞ্চপূজা ॥

লং পৃথিব্যাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ গন্ধং সমর্পয়ামি ।
হং আকাশাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ পুষ্পৈঃ পূজয়ামি ।
য়ং বায়্বাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ ধূপমাঘ্রাপয়ামি ।
রং বহ্ন্যাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ দীপং দর্শয়ামি ।
বং অমৃতাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ অমৃতম্মহানৈবেদ্যং নিবেদয়ামি ।
সং সর্বাত্মিকায়ৈ শ্রীশারদাদেব্যৈ সর্বোপচারপূজাং সমর্পয়ামি ॥

য়োনিমুদ্রাং দর্শয়েত্ ॥

॥ শ্রীশারদা গায়ত্রী ॥

ওঁ শারদায়ৈ বিদ্মহে । বরদায়ৈ ধীমহি।
তন্নো মোক্ষদায়িনী প্রচোদয়াত্ ॥

॥ শ্রীশারদা মন্ত্রঃ ॥

ওঁ হ্রীং ক্লীং শারদায়ৈ নমঃ ॥

॥ অথ শ্রীশারদাসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥

ওঁ হ্রীং ক্লীং শারদা শান্তা শ্রীমতী শ্রীশুভঙ্করী ।
শুভা শান্তা শরদ্বীজা শ্যামিকা শ্যামকুন্তলা ॥ ১ ॥

শোভাবতী শশাঙ্কেশী শাতকুম্ভপ্রকাশিনী ।
প্রতাপ্যা তাপিনী তাপ্যা শীতলা শেষশায়িনী ॥ ২ ॥

শ্যামা শান্তিকরী শান্তিঃ শ্রীকরী বীরসূদিনী ।
বেশ্যা বেশ্যকরী বৈশ্যা বানরী বেষভান্বিতা ॥ ৩ ॥

বাচালী শুভগা শোভ্যা শোভনা চ শুচিস্মিতা ।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগত্পালনকারিণী ॥ ৪ ॥

হারিণী গদিনী গোধা গোমতী জগদাশ্রয়া ।
সৌম্যা য়াম্যা তথা কাম্যা বাম্যা বাচামগোচরা ॥ ৫ ॥

ঐন্দ্রী চান্দ্রী কলা কান্তা শশিমণ্ডলমধ্যগা ।
আগ্নেয়ী বারুণী বাণী কারুণা করুণাশ্রয়া ॥ ৬ ॥

নৈরৃতী ঋতরূপা চ বায়বী বাগ্ভবোদ্ভবা ।
কৌবেরী কূবরা কোলা কামেশী কামসুন্দরী ॥ ৭ ॥

খেশানী কেশনীকারা মোচনী ধেনুকামদা ।
কামধেনুঃ কপালেশী কপালকরসংয়ুতা ॥ ৮ ॥

চামুণ্ডা মূল্যদা মূর্তির্মুণ্ডমালাবিভূষণা ।
সুমেরুতনয়া বন্দ্যা চণ্ডিকা চণ্ডসূদিনী ॥ ৯ ॥

চণ্ডাংশুতেজসাম্মূর্তিশ্চণ্ডেশী চণ্ডবিক্রমা ।
চাটুকা চাটকী চর্চা চারুহংসা চমত্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥

ললজ্জিহ্বা সরোজাক্ষী মুণ্ডসৃঙ্মুণ্ডধারিণী ।
সর্বানন্দময়ী স্তুত্যা সকলানন্দবর্ধিনী ॥ ১১ ॥

ধৃতিঃ কৃতিঃ স্থিতির্মূর্তিঃ দ্যৌবাসা চারুহাসিনী ।
রুক্মাঙ্গদা রুক্মবর্ণা রুক্মিণী রুক্মভূষণা ॥ ১২ ॥

কামদা মোক্ষদানন্দা নারসিংহী নৃপাত্মজা ।
নারায়ণী নরোত্তুঙ্গনাগিনী নগনন্দিনী ॥ ১৩ ॥

নাগশ্রীর্গিরিজা গুহ্যা গুহ্যকেশী গরীয়সী ।
গুণাশ্রয়া গুণাতীতা গজরাজোপরিস্থিতা ॥ ১৪ ॥

গজাকারা গণেশানী গন্ধর্বগণসেবিতা ।
দীর্ঘকেশী সুকেশী চ পিঙ্গলা পিঙ্গলালকা ॥ ১৫ ॥

ভয়দা ভবমান্যা চ ভবানী ভবতোষিতা ।
ভবালস্যা ভদ্রধাত্রী ভীরুণ্ডা ভগমালিনী ॥ ১৬ ॥

পৌরন্দরী পরঞ্জ্যোতিঃ পুরন্দরসমর্চিতা ।
পীনা কীর্তিকরী কীর্তিঃ কেয়ূরাঢ্যা মহাকচা ॥ ১৭ ॥

ঘোররূপা মহেশানী কোমলা কোমলালকা ।
কল্যাণী কামনা কুব্জা কনকাঙ্গদভূষিতা ॥ ১৮ ॥

কেনাশী বরদা কালী মহামেধা মহোত্সবা ।
বিরূপা বিশ্বরূপা চ বিশ্বধাত্রী পিলম্পিলা ॥ ১৯ ॥

পদ্মাবতী মহাপুণ্যা পুণ্যা পুণ্যজনেশ্বরী ।
জহ্নুকন্যা মনোজ্ঞা চ মানসী মনুপূজিতা ॥ ২০ ॥

কামরূপা কামকলা কমনীয়া কলাবতী ।
বৈকুণ্ঠপত্নী কমলা শিবপত্নী চ পার্বতী ॥ ২১ ॥

কাম্যশ্রী র্গারুডীবিদ্যা বিশ্বসূর্বীরসূর্দিতিঃ ।
মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী চ ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ২২ ॥

মান্যা মানবতী ধন্যা ধনদা ধনদেশ্বরী ।
অপর্ণা পর্ণশিথিলা পর্ণশালাপরম্পরা ॥ ২৩ ॥

পদ্মাক্ষী নীলবস্ত্রা চ নিম্না নীলপতাকিনী ।
দয়াবতী দয়াধীরা ধৈর্যভূষণভূষিতা ॥ ২৪ ॥

জলেশ্বরী মল্লহন্ত্রী ভল্লহস্তা মলাপহা ।
কৌমুদী চৈব কৌমারী কুমারী কুমুদাকরা ॥ ২৫ ॥

পদ্মিনী পদ্মনয়না কুলজা কুলকৌলিনী ।
করালা বিকরালাক্ষী বিস্রম্ভা দর্দুরাকৃতিঃ ॥ ২৬ ॥

বনদুর্গা সদাচারা সদাশান্তা সদাশিবা ।
সৃষ্টিঃ সৃষ্টিকরী সাধ্বী মানুষী দেবকী দ্যুতিঃ ॥ ২৭ ॥

বসুধা বাসবী বেণুঃ বারাহী চাপরাজিতা ।
রোহিণী রমণা রামা মোহিনী মধুরাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

শিবশক্তিঃ পরাশক্তিঃ শাঙ্করী টঙ্কধারিণী ।
ক্রূরকঙ্কালমালাঢ্যা লঙ্কাকঙ্কণভূষিতা ॥ ২৯ ॥

দৈত্যাপহরা দীপ্তা দাসোজ্জ্বলকুচাগ্রণীঃ ।
ক্ষান্তিঃ ক্ষৌমঙ্করী বুদ্ধির্বোধাচারপরায়ণা ॥ ৩০ ॥

শ্রীবিদ্যা ভৈরবীবিদ্যা ভারতী ভয়ঘাতিনী ।
ভীমা ভীমারবা ভৈমী ভঙ্গুরা ক্ষণভঙ্গুরা ॥ ৩১ ॥

জিত্যা পিনাকভৃত্ সৈন্যা শঙ্খিনী শঙ্খরূপিণী ।
দেবাঙ্গনা দেবমান্যা দৈত্যসূর্দৈত্যমর্দিনী ॥ ৩২ ॥

দেবকন্যা চ পৌলোমী রতিঃ সুন্দরদোস্তটী ।
সুখিনী শৌকিনী শৌক্লী সর্বসৌখ্যবিবর্ধিনী ॥ ৩৩ ॥

লোলা লীলাবতী সূক্ষ্মা সূক্ষ্মাঽসূক্ষ্মগতির্মতিঃ ।
বরেণ্যা বরদা বেণী শরণ্যা শরচাপিনী ॥ ৩৪ ॥

উগ্রকালী মহাকালী মহাকালসমর্চিতা ।
জ্ঞানদা য়োগিধ্যেয়া চ গোবল্লী য়োগবর্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

পেশলা মধুরা মায়া বিষ্ণুমায়া মহোজ্জ্বলা ।
বারাণসী তথাঽবন্তী কাঞ্চী কুক্কুরক্ষেত্রসুঃ ॥ ৩৬ ॥

অয়োধ্যা য়োগসূত্রাদ্যা য়াদবেশী য়দুপ্রিয়া ।
য়মহন্ত্রী চ য়মদা য়মিনী য়োগবর্তিনী ॥ ৩৭ ॥

ভস্মোজ্জ্বলা ভস্মশয়্যা ভস্মকালীসমর্চিতা ।
চন্দ্রিকা শূলিনী শিল্যা প্রাশিনী চন্দ্রবাসিনী ॥ ৩৮ ॥

পদ্মহস্তা চ পীনা চ পাশিনী পাশমোচনী ।
সুধাকলশহস্তা চ সুধামূর্তিঃ সুধাময়ী ॥ ৩৯ ॥

ব্যূহায়ুধা বরারোহা বরধাত্রী বরোত্তমা ।
পাপাশনা মহামূর্তা মোহদা মধুরস্বরা ॥ ৪০ ॥

মধুপা মাধবী মাল্যা মল্লিকা কালিকা মৃগী ।
মৃগাক্ষী মৃগরাজস্থা কেশিকীনাশঘাতিনী ॥ ৪১ ॥

রক্তাম্বরধরা রাত্রিঃ সুকেশী সুরনায়িকা ।
সৌরভী সুরভিঃ সূক্ষ্মা স্বয়ম্ভূকুসুমার্চিতা ॥ ৪২ ॥

অম্বা জৃম্ভা জটাভূষা জূটিনী জটিনী নটী ।
মর্মানন্দদা জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা কামেষ্টবর্দ্ধিনী ॥ ৪৩ ॥

রৌদ্রী রুদ্রস্তনা রুদ্রা শতরুদ্রা চ শাম্ভবী ।
শ্রবিষ্ঠা শিতিকণ্ঠেশী বিমলানন্দবর্ধিনী ॥ ৪৪ ॥

কপর্দিনী কল্পলতা মহাপ্রলয়কারিণী ।
মহাকল্পান্তসংহৃষ্ঠা মহাকল্পক্ষয়ঙ্করী ॥ ৪৫ ॥

সংবর্তাগ্নিপ্রভা সেব্যা সানন্দাঽঽনন্দবর্ধিনী ।
সুরসেনা চ মারেশী সুরাক্ষী বিবরোত্সুকা ॥ ৪৬ ॥

প্রাণেশ্বরী পবিত্রা চ পাবনী লোকপাবনী ।
লোকধাত্রী মহাশুক্লা শিশিরাচলকন্যকা ॥ ৪৭ ॥

তমোঘ্নী ধ্বান্তসংহর্ত্রী য়শোদা চ য়শস্বিনী ।
প্রদ্যোতিনী চ দ্যুমতী ধীমতী লোকচর্চিতা ॥ ৪৮ ॥

প্রণবেশী পরগতিঃ পারাবারসুতা সমা ।
ডাকিনী শাকিনী রুদ্ধা নীলা নাগাঙ্গনা নুতিঃ ॥ ৪৯ ॥

কুন্দদ্যুতিশ্চ কুরটা কান্তিদা ভ্রান্তিদা ভ্রমা ।
চর্বিতাচর্বিতা গোষ্ঠী গজাননসমর্চিতা ॥ ৫০ ॥

খগেশ্বরী খনীলা চ নাগিনী খগবাহিনী ।
চন্দ্রাননা মহারুণ্ডা মহোগ্রা মীনকন্যকা ॥ ৫১ ॥

মানপ্রদা মহারূপা মহামাহেশ্বরীপ্রিয়া ।
মরুদ্গণা মহদ্বক্ত্রা মহোরগা ভয়ানকা ॥ ৫২ ॥

মহাঘোণা করেশানী মার্জারী মন্মথোজ্জ্বলা ।
কর্ত্রী হন্ত্রী পালয়িত্রী চণ্ডমুণ্ডনিষূদিনী ॥ ৫৩ ॥

নির্মলা ভাস্বতী ভীমা ভদ্রিকা ভীমবিক্রমা ।
গঙ্গা চন্দ্রাবতী দিব্যা গোমতী য়মুনা নদী ॥ ৫৪ ॥

বিপাশা সরয়ূস্তাপী বিতস্তা কুঙ্কুমার্চিতা ।
গণ্ডকী নর্মদা গৌরী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥ ৫৫ ॥

ঐরাবতী চ কাবেরী শতাহ্রবা চ শতহ্রদা ।
শ্বেতবাহনসেব্যা চ শ্বেতাস্যা স্মিতভাবিনী ॥ ৫৬ ॥

কৌশাম্বী কোশদা কোশ্যা কাশ্মীরকনকেলিনী ।
কোমলা চ বিদেহা চ পূঃ পুরী পুরসূদিনী ॥ ৫৭ ॥

পৌরূরবা পলাপালী পীবরাঙ্গী গুরুপ্রিয়া ।
পুরারিগৃহিণী পূর্ণা পূর্ণরূপা রজস্বলা ॥ ৫৮ ॥

সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা বালচন্দ্রসমদ্যুতিঃ ।
রেবতী প্রেয়সী রেবা চিত্রা চিত্রাম্বরা চমূঃ ॥ ৫৯ ॥

নবপুষ্পসমুদ্ভূতা নবপুষ্পৈকহারিণী ।
নবপুষ্পশুভামালা নবপুষ্পকুলাননা ॥ ৬০ ॥

নবপুষ্পোদ্ভবপ্রীতা নবপুষ্পসমাশ্রয়া ।
নবপুষ্পললত্কেশা নবপুষ্পললন্মুখা ॥ ৬১ ॥

নবপুষ্পললত্কর্ণা নবপুষ্পললত্কটিঃ ।
নবপুষ্পললন্নেত্রা নবপুষ্পললন্নসা ॥ ৬২ ॥

নবপুষ্পসমাকারা নবপুষ্পললদ্ভুজা ।
নবপুষ্পললত্কণ্ঠা নবপুষ্পার্চিতস্তনী ॥ ৬৩ ॥

নবপুষ্পললন্মধ্যা নবপুষ্পকুলালকা ।
নবপুষ্পললন্নাভিঃ নবপুষ্পললত্ভগা ॥ ৬৪ ॥

নবপুষ্পললত্পাদা নবপুষ্পকুলাঙ্গনী ।
নবপুষ্পগুণোত্পীঠা নবপুষ্পোপশোভিতা ॥ ৬৫ ॥

নবপুষ্পপ্রিয়োপেতা প্রেতমণ্ডলমধ্যগা ।
প্রেতাসনা প্রেতগতিঃ প্রেতকুণ্ডলভূষিতা ॥ ৬৬ ॥

প্রেতবাহুকরা প্রেতশয়্যা শয়নশায়িনী ।
কুলাচারা কুলেশানী কুলকা কুলকৌলিনী ॥ ৬৭ ॥

স্মশানভৈরবী কালভৈরবী শিবভৈরবী ।
স্বয়ম্ভূভৈরবী বিষ্ণুভৈরবী সুরভৈরবী ॥ ৬৮ ॥

কুমারভৈরবী বালভৈরবী রুরুভৈরবী ।
শশাঙ্কভৈরবী সূর্যভৈরবী বহ্নিভৈরবী ॥ ৬৯ ॥

শোভাদিভৈরবী মায়াভৈরবী লোকভৈরবী ।
মহোগ্রভৈরবী সাধ্বীভৈরবী মৃতভৈরবী ॥ ৭০ ॥

সম্মোহভৈরবী শব্দভৈরবী রসভৈরবী ।
সমস্তভৈরবী দেবী ভৈরবী মন্ত্রভৈরবী ॥ ৭১ ॥

সুন্দরাঙ্গী মনোহন্ত্রী মহাশ্মশানসুন্দরী ।
সুরেশসুন্দরী দেবসুন্দরী লোকসুন্দরী ॥ ৭২ ॥

ত্রৈলোক্যসুন্দরী ব্রহ্মসুন্দরী বিষ্ণুসুন্দরী ।
গিরীশসুন্দরী কামসুন্দরী গুণসুন্দরী ॥ ৭৩ ॥

আনন্দসুন্দরী বক্ত্রসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরী ।
আদিত্যসুন্দরী বীরসুন্দরী বহ্নিসুন্দরী ॥ ৭৪ ॥

পদ্মাক্ষসুন্দরী পদ্মসুন্দরী পুষ্পসুন্দরী ।
গুণদাসুন্দরী দেবী সুন্দরী পুরসুন্দরী ॥ ৭৫ ॥

মহেশসুন্দরী দেবী মহাত্রিপুরসুন্দরী ।
স্বয়ম্ভূসুন্দরী দেবী স্বয়ম্ভূপুষ্পসুন্দরী ॥ ৭৬ ॥

শুক্রৈকসুন্দরী লিঙ্গসুন্দরী ভগসুন্দরী ।
বিশ্বেশসুন্দরী বিদ্যাসুন্দরী কালসুন্দরী ॥ ৭৭ ॥

শুক্রেশ্বরী মহাশুক্রা শুক্রতর্পণতর্পিতা ।
শুক্রোদ্ভবা শুক্ররসা শুক্রপূজনতোষিতা ॥ ৭৮ ॥

শুক্রাত্মিকা শুক্রকরী শুক্রস্নেহা চ শুক্রিণী ।
শুক্রসেব্যা শুক্রসুরা শুক্রলিপ্তা মনোন্মনা ॥ ৭৯ ॥

শুক্রহারা সদাশুক্রা শুক্ররূপা চ শুক্রজা ।
শুক্রসূঃ শুক্ররম্যাঙ্গী শুক্রাংশুকবিবর্ধিনী ॥ ৮০ ॥

শুক্রোত্তমা শুক্রপূজা শুক্রেশী শুক্রবল্লভা ।
জ্ঞানেশ্বরী ভগোত্তুঙ্গা ভগমালাবিহারিণী ॥ ৮১ ॥

ভগলিঙ্গৈকরসিকা লিঙ্গিনী ভগমালিনী ।
বৈন্দবেশী ভগাকারা ভগলিঙ্গাদিশুক্রসূঃ ॥ ৮২ ॥

বাত্যালী বনিতা বাত্যারূপিণী মেঘমালিনী ।
গুণাশ্রয়া গুণবতী গুণগৌরবসুন্দরী ॥ ৮৩ ॥

পুষ্পতারা মহাপুষ্পা পুষ্টিঃ পরমলাঘবী ।
স্বয়ম্ভূপুষ্পসঙ্কাশা স্বয়ম্ভূপুষ্পপূজিতা ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ম্ভূকুসুমন্যাসা স্বয়ম্ভূকুসুমার্চিতা ।
স্বয়ম্ভূপুষ্পসরসী স্বয়ম্ভূপুষ্পপুষ্পিণী ॥ ৮৫ ॥

শুক্রপ্রিয়া শুক্ররতা শুক্রমজ্জনতত্পরা ।
অপানপ্রাণরূপা চ ব্যানোদানস্বরূপিণী ॥ ৮৬ ॥

প্রাণদা মদিরা মোদা মধুমত্তা মদোদ্ধতা ।
সর্বাশ্রয়া সর্বগুণাঽব্যস্থা সর্বতোমুখী ॥ ৮৭ ॥

নারীপুষ্পসমপ্রাণা নারীপুষ্পসমুত্সুকা ।
নারীপুষ্পলতা নারী নারীপুষ্পস্রজার্চিতা ॥ ৮৮ ॥

ষড্গুণা ষড্গুণাতীতা শশিনঃষোডশীকলা ।
চতুর্ভুজা দশভুজা অষ্টাদশভুজা তথা ॥ ৮৯ ॥

দ্বিভুজা চৈক ষট্কোণা ত্রিকোণনিলয়াশ্রয়া ।
স্রোতস্বতী মহাদেবী মহারৌদ্রী দুরন্তকা ॥ ৯০ ॥

দীর্ঘনাসা সুনাসা চ দীর্ঘজিহ্বা চ মৌলিনী ।
সর্বাধারা সর্বময়ী সারসী সরলাশ্রয়া ॥ ৯১ ॥

সহস্রনয়নপ্রাণা সহস্রাক্ষসমর্চিতা ।
সহস্রশীর্ষা সুভটা শুভাক্ষী দক্ষপুত্রিণী ॥ ৯২ ॥

ষষ্টিকা ষষ্টিচক্রস্থা ষড্বর্গফলদায়িনী ।
অদিতির্দিতিরাত্মা শ্রীরাদ্যা চাঙ্কভচক্রিণী ॥ ৯৩ ॥

ভরণী ভগবিম্বাক্ষী কৃত্তিকা চেক্ষ্বসাদিতা ।
ইনশ্রী রোহিণী চেষ্টিঃ চেষ্টা মৃগশিরোধরা ॥ ৯৪ ॥

ঈশ্বরী বাগ্ভবী চান্দ্রী পৌলোমী মুনিসেবিতা ।
উমা পুনর্জয়া জারা চোষ্মরুন্ধা পুনর্বসুঃ ॥ ৯৫ ॥

চারুস্তুত্যা তিমিস্থান্তী জাডিনী লিপ্তদেহিনী ।
লিঢ্যা শ্লেষ্মতরাশ্লিষ্টা মঘবার্চিতপাদুকী ॥ ৯৬ ॥

মঘামোঘা তথৈণাক্ষী ঐশ্বর্যপদদায়িনী ।
ঐঙ্কারী চন্দ্রমুকুটা পূর্বাফাল্গুনিকীশ্বরী ॥ ৯৭ ॥

উত্তরাফল্গুহস্তা চ হস্তিসেব্যা সমেক্ষণা ।
ওজস্বিনী তথোত্সাহা চিত্রিণী চিত্রভূষণা ॥ ৯৮ ॥

অম্ভোজনয়না স্বাতিঃ বিশাখা জননী শিখা ।
অকারনিলয়াধারা নরসেব্যা চ জ্যেষ্টদা ॥ ৯৯ ॥

মূলা পূর্বাষাঢেশী চোত্তরাষাঢ্যাবনী তু সা ।
শ্রবণা ধর্মিণী ধর্ম্যা ধনিষ্ঠা চ শতভিষক্ ॥ ১০০ ॥

পূর্বভাদ্রপদস্থানাঽপ্যাতুরা ভদ্রপাদিনী ।
রেবতীরমণস্তুত্যা নক্ষত্রেশসমর্চিতা ॥ ১০১ ॥

কন্দর্পদর্পিণী দুর্গা কুরুকুল্লকপোলিনী ।
কেতকীকুসুমস্নিগ্ধা কেতকীকৃতভূষণা ॥ ১০২ ॥

কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুটুম্বজনতর্পিতা ।
কঞ্জপত্রাক্ষিণী কল্যারোপিণী কালতোষিতা ॥ ১০৩ ॥

কর্পূরপূর্ণবদনা কচভারনতাননা ।
কলানাথকলামৌলিঃ কলা কলিমলাপহা ॥ ১০৪ ॥

কাদম্বিনী করিগতিঃ করিচক্রসমর্চিতা ।
কঞ্জেশ্বরী কৃপারূপা করুণামৃতবর্ষিণী ॥ ১০৫ ॥

খর্বা খদ্যোতরূপা চ খেটেশী খড্গধারিণী ।
খদ্যোতচঞ্চলা কেশী খেচরী খেচরার্চিতা ॥ ১০৬ ॥

গদাধারী মহাগুর্বী গুরুপুত্রা গুরুপ্রিয়া ।
গীতবাদ্যপ্রিয়া গাথা গজবক্ত্রপ্রসূগতিঃ ॥ ১০৭ ॥

গরিষ্ঠগণপূজ্যা চ গূঢগুল্ফা গজেশ্বরী ।
গণমান্যা গণেশানী গাণাপত্যফলপ্রদা ॥ ১০৮ ॥

ঘর্মাংশুনয়না ঘর্ম্যা ঘোরা ঘুর্ঘুরনাদিনী ।
ঘটস্তনী ঘটাকারা ঘুসৃণোল্লসিতস্তনী ॥ ১০৯ ॥

ঘোরারবা ঘোরমুখী ঘোরদৈত্যনিবর্হিণী ।
ঘনচ্ছায়া ঘনদ্যুতিঃ ঘনবাহনপূজিতা ॥ ১১০ ॥

টবকোটেশরূপা চ চতুরা চতুরস্তনী ।
চতুরাননপূজ্যা চ চতুর্ভুজসমর্চিতা ॥ ১১১ ॥

চর্মাম্বরা চরগতিঃ চতুর্বেদময়ী চলা ।
চতুঃসমুদ্রশয়না চতুর্দশসুরার্চিতা ॥ ১১২ ॥

চকোরনয়না চম্পা চম্পাবকুলকুন্তলা ।
চ্যুতচীরাম্বরা চারুমূর্তিশ্চম্পকমালিনী ॥ ১১৩ ॥

ছায়া ছদ্মকরী ছিল্লী ছোটিকা ছিন্নমস্তকা ।
ছিন্নশীর্ষা ছিন্ননাসা ছিন্নবস্ত্রবরূথিনী ॥ ১১৪ ॥

ছন্দিপত্রা ছন্নছল্কা ছাত্রমন্ত্রানুগ্রাহিণী ।
ছদ্মিনী ছদ্মনিরতা ছদ্মসদ্মনিবাসিনী ॥ ১১৫ ॥

ছায়াসুতহরা হব্যা ছলরূপা সমুজ্জ্বলা ।
জয়া চ বিজয়া জেয়া জয়মণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১১৬ ॥

জয়নাথপ্রিয়া জপ্যা জয়দা জয়বর্ধিনী ।
জ্বালামুখী মহাজ্বালা জগত্ত্রাণপরায়ণা ॥ ১১৭ ॥

জগদ্ধাত্রী জগদ্ধর্ত্ত্রী জগতামুপকারিণী ।
জালন্ধরী জয়ন্তী চ জম্ভারাতিবরপ্রদা ॥ ১১৮ ॥

ঝিল্লী ঝাঙ্কারমুখরা ঝরী ঝঙ্কারিতা তথা ।
ঞনরূপা মহাঞমী ঞহস্তা ঞিবলোচনা ॥ ১১৯ ॥

টঙ্কারকারিণী টীকা টিকা টঙ্কায়ুধপ্রিয়া ।
ঠুকুরাঙ্গী ঠলাশ্রয়া ঠকারত্রয়ভূষণা ॥ ১২০ ॥

ডামরী ডমরূপ্রান্তা ডমরূপ্রহিতোন্মুখী ।
ঢিলী ঢকারবা চাটা ঢভূষা ভূষিতাননা ॥ ১২১ ॥

ণান্তা ণবর্ণসম্যুক্তা ণেয়াঽণেয়বিনাশিনী ।
তুলা ত্র্যক্ষা ত্রিনয়না ত্রিনেত্রবরদায়িনী ॥ ১২২ ॥

তারা তারবয়া তুল্যা তারবর্ণসমন্বিতা ।
উগ্রতারা মহাতারা তোতুলাঽতুলবিক্রমা ॥ ১২৩ ॥

ত্রিপুরা ত্রিপুরেশানী ত্রিপুরান্তকরোহিণী ।
তন্ত্রৈকনিলয়া ত্র্যস্রা তুষারাংশুকলাধরা ॥ ১২৪ ॥

তপঃ প্রভাবদা তৃষ্ণা তপসা তাপহারিণী ।
তুষারপরিপূর্ণাস্যা তুহিনাদ্রিসুতা তু সা ॥ ১২৫ ॥

তালায়ুধা তার্ক্ষ্যবেগা ত্রিকূটা ত্রিপুরেশ্বরী ।
থকারকণ্ঠনিলয়া থাল্লী থল্লী থবর্ণজা ॥ ১২৬ ॥

দয়াত্মিকা দীনরবা দুঃখদারিদ্রয়নাশিনী ।
দেবেশী দেবজননী দশবিদ্যা দয়াশ্রয়া ॥ ১২৭ ॥

দ্যুনদী দৈত্যসংহর্ত্রী দৌর্ভাগ্যপদনাশিনী ।
দক্ষিণা কালিকা দক্ষা দক্ষয়জ্ঞবিনাশিনী ॥ ১২৮ ॥

দানবা দানবেন্দ্রাণী দান্তা দম্ভবিবর্জিতা ।
দধীচীবরদা দুষ্টদৈত্যদর্পাপহারিণী ॥ ১২৯ ॥

দীর্ঘনেত্রা দীর্ঘকচা দুষ্টারপদসংস্থিতা ।
ধর্মধ্বজা ধর্মময়ী ধর্মরাজবরপ্রদা ॥ ১৩০ ॥

ধনেশ্বরী ধনিস্তুত্যা ধনাধ্যক্ষা ধনাত্মিকা ।
ধীর্ধ্বনির্ধবলাকারা ধবলাম্ভোজধারিণী ॥ ১৩১ ॥

ধীরসূর্ধারিণী ধাত্রী পূঃ পুনী চ পুনীস্তু সা ।
নবীনা নূতনা নব্যা নলিনায়তলোচনা ॥ ১৩২ ॥

নরনারায়ণস্তুত্যা নাগহারবিভূষণা ।
নবেন্দুসন্নিভা নাম্না নাগকেসরমালিনী ॥ ১৩৩ ॥

নৃবন্দ্যা নগরেশানী নায়িকা নায়কেশ্বরী ।
নিরক্ষরা নিরালম্বা নির্লোভা নিরয়োনিজা ॥ ১৩৪ ॥

নন্দজাঽনঙ্গদর্পাঢ্যা নিকন্দা নরমুণ্ডিনী ।
নিন্দাঽঽনিন্দফলা নিষ্ঠা নন্দকর্মপরায়ণা ॥ ১৩৫ ॥

নরনারীগুণপ্রীতা নরমালাবিভূষণা ।
পুষ্পায়ুধা পুষ্পমালা পুষ্পবাণা প্রিয়ংবদা ॥ ১৩৬ ॥

পুষ্পবাণপ্রিয়ঙ্করী পুষ্পধামবিভূষিতা ।
পুণ্যদা পূর্ণিমা পূতা পুণ্যকোটিফলপ্রদা ॥ ১৩৭ ॥

পুরাণাগমমন্ত্রাঢ্যা পুরাণপুরুষাকৃতিঃ ।
পুরাণগোচরা পূর্বা পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৩৮ ॥

পরাপররহস্যাঙ্গা প্রহ্লাদপরমেশ্বরী ।
ফাল্গুনী ফাল্গুণপ্রীতা ফণিরাজসমর্চিতা ॥ ১৩৯ ॥

ফণপ্রদা ফণেশী চ ফণাকারা ফলোত্তমা ।
ফণিহারা ফণিগতিঃ ফণিকাঞ্চী ফলাশনা ॥ ১৪০ ॥

বলদা বাল্যরূপা চ বালরাক্ষরমন্ত্রিতা ।
ব্রহ্মজ্ঞানময়ী ব্রহ্মবাঞ্ছা ব্রহ্মপদপ্রদা ॥ ১৪১ ॥

ব্রহ্মাণী বৃহতির্ব্রীডা ব্রহ্মাবর্তপ্রবর্তনী ।
ব্রহ্মরূপা পরাব্রজ্যা ব্রহ্মমুণ্ডৈকমালিনী ॥ ১৪২ ॥

বিন্দুভূষা বিন্দুমাতা বিম্বোষ্ঠী বগুলামুখী ।
ব্রহ্মাস্ত্রবিদ্যা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মাঽচ্যুতনমস্কৃতা ॥ ১৪৩ ॥

ভদ্রকালী সদাভদ্রী ভীমেশী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবাকারকল্লোলা ভৈরবী ভৈরবার্চিতা ॥ ১৪৪ ॥

ভানবী ভাসুদাম্ভোজা ভাসুদাস্যভয়ার্তিহা ।
ভীডা ভাগীরথী ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রবর্ধিনী ॥ ১৪৫ ॥

মহামায়া মহাশান্তা মাতঙ্গী মীনতর্পিতা ।
মোদকাহারসন্তুষ্টা মালিনী মানবর্ধিনী ॥ ১৪৬ ॥

মনোজ্ঞা শষ্কুলীকর্ণা মায়িনী মধুরাক্ষরা ।
মায়াবীজবতী মানী মারীভয়নিসূদিনী ॥ ১৪৭ ॥

মাধবী মন্দগা মাধ্বী মদিরারুণলোচনা ।
মহোত্সাহা গণোপেতা মাননীয়া মহর্ষিভিঃ ॥ ১৪৮ ॥

মত্তমাতঙ্গা গোমত্তা মন্মথারিবরপ্রদা ।
ময়ূরকেতুজননী মন্ত্ররাজবিভূষিতা ॥ ১৪৯ ॥

য়ক্ষিণী য়োগিনী য়োগ্যা য়াজ্ঞিকী য়োগবল্লভা ।
য়শোবতী য়শোধাত্রী য়ক্ষভূতদয়াপরা ॥ ১৫০ ॥

য়মস্বসা য়মজ্ঞী চ য়জমানবরপ্রদা ।
রাত্রী রাত্রিঞ্চরজ্ঞী চ রাক্ষসী রসিকা রসা ॥ ১৫১ ॥

রজোবতী রতিঃ শান্তী রাজমাতঙ্গিনী পরা ।
রাজরাজেশ্বরী রাজ্ঞী রসাস্বাদবিচক্ষণা ॥ ১৫২ ॥

ললনা নূতনাকারা লক্ষ্মীনাথসমর্চিতা ।
লক্ষ্মীশ্চ সিদ্ধলক্ষ্মীশ্চ মহালক্ষ্মী ললদ্রসা ॥ ১৫৩ ॥

লবঙ্গকুসুমপ্রীতা লবঙ্গফলতোষিতা ।
লাক্ষারুণা ললত্যা চ লাঙ্গূলী বরদয়িনী ॥ ১৫৪ ॥

বাতাত্মজপ্রিয়া বীর্যা বরদা বানরেশ্বরী ।
বিজ্ঞানকারিণী বেণ্যা বরদা বরদেশ্বরী ॥ ১৫৫ ॥

বিদ্যাবতী বৈদ্যমাতা বিদ্যাহারবিভূষণা ।
বিষ্ণুবক্ষস্থলস্থা চ বামদেবাঙ্গবাসিনী ॥ ১৫৬ ॥

বামাচারপ্রিয়া বল্লী বিবস্বত্সোমদায়িনী ।
শারদা শারদাম্ভোজবারিণী শূলধারিণী ॥ ১৫৭ ॥

শশাঙ্কমুকুটা শষ্পা শেষশায়ীনমস্কৃতা ।
শ্যামা শ্যামাম্বরা শ্যামমুখী শ্রীপতিসেবিতা ॥ ১৫৮ ॥

ষোডশী ষড্রসা ষড্জা ষডাননপ্রিয়ঙ্করী ।
ষডঙ্ঘ্রিকূজিতা ষষ্টিঃ ষোডশাম্বরপূজিতা ॥ ১৫৯ ॥

ষোডশারাব্জনিলয়া ষোডশী ষোডশাক্ষরী ।
সৌম্বীজমণ্ডিতা সর্বা সর্বগা সর্বরূপিণী ॥ ১৬০ ॥

সমস্তনরকত্রাতা সমস্তদুরিতাপহা ।
সম্পত্করী মহাসম্পত্ সর্বদা সর্বতোমুখী ॥ ১৬১ ॥

সূক্ষ্মাকরী সতী সীতা সমস্তভুবনাশ্রয়া ।
সর্বসংস্কারসম্পত্তিঃ সর্বসংস্কারবাসনা ॥ ১৬২ ॥

হরিপ্রিয়া হরিস্তুত্যা হরিবাহা হরীশ্বরী ।
হালাপ্রিয়া হলিমুখী হাটকেশী হৃদেশ্বরী ॥ ১৬৩ ॥

হ্রীংবীজবর্ণমুকুটা হ্রীং হরপ্রিয়কারিণী ।
ক্ষমা ক্ষান্তা চ ক্ষোণী চ ক্ষত্রিয়ী মন্ত্ররূপিণী ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চাত্মিকা পঞ্চবর্ণা পঞ্চতিগ্মসুভেদিনী ।
মুক্তিদা মুনিবৃন্দেশী শাণ্ডিল্যবরদায়িনী ॥ ১৬৫ ॥

ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং চ পঞ্চার্ণদেবতা শ্রীসরস্বতী ।
ওঁ সৌং হ্রীং শ্রীং শরদ্বীজশীর্ষা নীলসরস্বতী ॥ ১৬৬ ॥

ওঁ হ্রীং ক্লীং সঃ নমো হ্রীং হ্রীং স্বাহা বীজা চ শারদা ॥ ১৬৭ ॥

॥ ফলশ্রুতিঃ ॥

শারদানামসাহস্রমন্ত্রং শ্রীভৈরবোদিতম্ ।
গুহ্যং মন্ত্রাত্মকং পুণ্যং সর্বস্বং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১ ॥

য়ঃ পঠেত্পাঠয়েদ্বাপি শ‍ৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদপি ।
দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং প্রভাতে চ সদা পুমান্ ॥ ২ ॥

গোগজাশ্বরথৈঃ পূর্ণং গেহং তস্য ভবিষ্যতি ।
দাসী দাসজনৈঃ পূর্ণং পুত্রপৌত্রসমাকুলম্ ॥ ৩ ॥

শ্রেয়স্করং সদা দেবী সাধকানাং য়শস্করম্ ।
পঠেন্নামসহস্রং তু নিশীথে সাধকোত্তমঃ ॥ ৪ ॥

সর্বরোগপ্রশমনং সর্বদুঃখনিবারণম্ ।
পাপরোগাদিদুষ্টানাং সঞ্জীবনিফলপ্রদম্ ॥ ৫ ॥

য়ঃ পঠেদ্ভক্তিয়ুক্তস্তু মুক্তকেশো দিগম্বরঃ ।
সর্বাগমে সঃ পূজ্যঃ স্যাত্সবিষ্ণুঃ সমহেশ্বরঃ ॥ ৬ ॥

বৃহস্পতিসমো বাচি নীত্যা শঙ্করসন্নিভঃ ।
গত্যা পবনসঙ্কাশো মত্যা শুক্রসমোঽপি চ ।
তেজসা দিব্যসঙ্কাশো রূপেণ মকরধ্বজঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানেন চ শুকো দেবি চায়ুষা ভৃগুনন্দনঃ ।
সাক্ষাত্ স পরমেশানি প্রভুত্বেন সুরাধিপঃ ॥ ৮ ॥

বিদ্যাধিষণয়া কীর্ত্যা রামো রামো বলেন চ ।
স দীর্ঘায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিভবী বিভুঃ ॥ ৯ ॥

নান্যচিন্তা প্রকর্তব্যা নান্যচিন্তা কদাচন ॥ ১০ ॥

বাতস্তম্ভং জলস্তম্ভং চৌরস্তম্ভং মহেশ্বরি ।
বহ্নিশৈত্যং করোত্যেব পঠনং চাস্য সুন্দরি ॥ ১১ ॥

স্তম্ভয়েদপি ব্রহ্মাণং মোহয়দপি শঙ্করম্ ।
বশ্যয়েদপি রাজানং শময়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ১২ ॥

আকর্ষয়েদ্দেবকন্যাং উচ্চাটয়তি বৈরিণম্ ।
মারয়েদপকীর্তিং চ সংবশ্যেচ্চ চতুর্ভুজম্ ॥ ১৩ ॥

কিং কিং ন সাধয়েদেবং মন্ত্রনামসহস্রকম্ ।
শরত্কালে নিশীথে চ ভৌমে শক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

পঠেন্নামসহস্রং চ সাধকঃ কিং ন সাধয়েত্ ।
অষ্টম্যামাশ্বমাসে তু মধ্যাহ্নে মূর্তিসন্নিধৌ ॥ ১৫ ॥

পঠেন্নামসহস্রং তু মুক্তকেশো দিগম্বরঃ ।
সুদর্শনো ভবেদাশু সাধকঃপর্বতাত্মজে ॥ ১৬ ॥

অষ্টম্যাং সর্বরাত্রং তু কুঙ্কুমেন চ চন্দনৈঃ ।
রক্তচন্দনয়ুক্তেন কস্তূর্যা চাপি পাবকৈঃ ॥ ১৭ ॥

মৃগনাভির্মনঃশিলাকল্কয়ুক্তেনবারিণা ।
লিখেদ্ভূর্জে জপেন্মন্ত্রং সাধকো ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥

ধারয়েন্মূর্ধ্নি বা বাহৌ য়োষিদ্বামকরে শিবে ।
রণে রিপূন্বিজিত্যাশু মাতঙ্গানিব কেসরী ॥ ১৯ ॥

স্বগৃহং ক্ষণমায়াতি কল্যাণি সাধকোত্তমঃ ।
বন্ধ্যা বামভুজে ধৃত্বা চতুর্থেঽহনি পার্বতি ॥ ২০ ॥

অমায়াং রবিবারে য়ঃ পঠেত্প্রেতালয়ে তথা ।
ত্রিবারং সাধকো দেবি ভবেত্ স তু কবীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

সঙ্ক্রান্তৌ গ্রহণে বাপি পঠেন্মন্ত্রং নদীতটে ।
স ভবেত্সর্বশাস্ত্রজ্ঞো বেদবেদাঙ্গতত্ত্ববিত্ ॥ ২২ ॥

শারদায়া ইদং নাম্নাং সহস্রং মন্ত্রগর্ভকম্ ।
গোপ্যং গুহ্যং সদা গোপ্যং সর্বধর্মৈকসাধনম্ ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রকোটিময়ং দিব্যং তেজোরূপং পরাত্পরম্ ।
অষ্টম্যাং চ নবম্যাং চ চতুর্দশ্যাং দিনে দিনে ॥ ২৪ ॥

সঙ্ক্রান্তে মঙ্গলৌ রাত্র্যাং য়োঽর্চয়েচ্ছারদাং সুধীঃ ।
ত্রয়স্ত্রিংশত্সুকোটীনাং দেবানাং তু মহেশ্বরি ॥ ২৫ ॥

ঈশ্বরী শারদা তস্য মাতেব হিতকারিণী ।
য়ো জপেত্পঠতে নাম্নাং সহস্রং মনসা শিবে ॥ ২৬ ॥

স ভবেচ্ছারদাপুত্রঃ সাক্ষাদ্ভৈরবসন্নিভঃ ।
ইদং নাম্নাং সহস্রং তু কথিতং হিতকাম্যয়া ॥ ২৭ ॥

অস্য প্রভাবমতুলং জন্মজন্মান্তরেষ্বপি ।
ন শক্যতে ময়াঽঽখ্যাতুং কোটিশো বদনৈরপি ॥ ২৮ ॥

অদাতব্যমিদং দেবি দুষ্টানামতিভাষিণাম্ ।
অকুলীনায় দুষ্টায় দীক্ষাহীনায় সুন্দরি ॥ ২৯ ॥

অবক্তব্যমশ্রোতব্যমিদং নামসহস্রকম্ ।
অভক্তেভ্যোঽপি পুত্রেভ্যো ন দাতব্যং কদাচন ॥ ৩০ ॥

শান্তায় গুরুভক্তায় কুলীনায় মহেশ্বরি ।
স্বশিষ্যায় প্রদাতব্যং ইত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি ॥ ৩১ ॥

ইদং রহস্যং পরমং দেবি ভক্ত্যা ময়োদিতম্ ।
গোপ্যং রহস্যং চ গোপ্তব্যং গোপনীয়ং স্বয়োনিবত্ ॥ ৩২ ॥

॥ ইতি শ্রীরুদ্রয়ামলতন্ত্রে পার্বতীপরমেশ্বরসংবাদে
শ্রীশারদাসহস্রনামস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Sharada:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *