Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Sharada Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀ ਉਵਾਚ
ਭਗਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਮਸ੍ਕਤ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮੈਕਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਾਗਰਪਾਰਗ ॥ ੧ ॥

ਕਪਾਪਰੋऽਸਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲ ।
ਪੁਰਾ ਦਤ੍ਤਂ ਵਰਂ ਮਹ੍ਯਂ ਦੇਵਦਾਨਵਸਙ੍ਗਰੇ ॥ ੨ ॥

ਤਮਦ੍ਯ ਭਗਵਂਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਯਾਚੇऽਹਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਤ੍ਵਰਿਤਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਯਦ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰੇਯਸੀ ਤਵ ॥ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਦੇਵਦੇਵੀ ਪੁਰਾ ਸਤ੍ਯਂ ਸੁਰਾਸੁਰਰਣਾਜਿਰੇ ।
ਵਰੋ ਦਤ੍ਤੋ ਮਯਾ ਤੇऽਦ੍ਯ ਵਰਂ ਯਾਚਸ੍ਵ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀ ਉਵਾਚ
ਭਗਵਨ੍ ਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾऽऽਖ੍ਯਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰੇ ਸਾ ਸ੍ਵਤਪਸਾ ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯੇਨਾਵਤਾਰਿਤਾ ॥ ੫ ॥

ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਸਾਧਨਮ੍ ।
ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਰ੍ਥਾਯ ਵਦ ਤ੍ਵਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਰਹਸ੍ਯਮੇਤਦਖਿਲਂ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਪਰਾਪਰਰਹਸ੍ਯਂ ਚ ਜਗਤਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੭ ॥

ਯਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾਖ੍ਯੇਤਿ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਚ ਸ਼ਟ੍ਕੂਟਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪ੍ਰਥਿਤਾ ਸਦਾ ॥ ੮ ॥

ਤਯਾ ਤਤਮਿਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਤਯਾ ਸਮ੍ਪਾਲ੍ਯਤੇ ਜਗਤ੍ ।
ਸੈਵ ਸਂਹਰਤੇ ਚਾਨ੍ਤੇ ਸੈਵ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਦੇਵਦੇਵੀ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵੈਕਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇऽਹਂ ਭਕ੍ਤਿਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

॥ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਭਗਵਤੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ੍ ਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ । ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ।ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵਤਾ।
ਕ੍ਲੀਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ। ਨਮ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

॥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਕ੍ਲਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਕ੍ਲੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਲੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਕ੍ਲਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

॥ ਹਦਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਕ੍ਲਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਕ੍ਲੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਲੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਕ੍ਲਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਾਪਸ਼ਰਘਣ੍ਟਿਕਾਸੁਧਾਪਾਤ੍ਰਰਤ੍ਨਕਲਸ਼ੋਲ੍ਲਸਤ੍ਕਰਾਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾਂ ਨਮਤ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਿਤਾ ਯਾ ਪ੍ਰਹਸਿਤਵਦਨਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ
ਵਹ੍ਨ੍ਯਰ੍ਕੇਨ੍ਦੁਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਜਨਨੀ ਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯੇਨੋਪਨੀਤਾ ਜਯਤਿ ਭਗਵਤੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਨਤਾਨਾਂ
ਸਾ ਨਃ ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਾ ਹ੍ਯਭਿਮਤਫਲਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਂ ਕਰੋਤੁ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਅਮਤਮ੍ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ॥

ॐ ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਵਰਦਾਯੈ ਧੀਮਹਿ।
ਤਨ੍ਨੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀ ਉਵਾਚ
ਭਗਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਮਸ੍ਕਤ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮੈਕਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਾਗਰਪਾਰਗ ॥ ੧ ॥

ਕਪਾਪਰੋऽਸਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲ ।
ਪੁਰਾ ਦਤ੍ਤਂ ਵਰਂ ਮਹ੍ਯਂ ਦੇਵਦਾਨਵਸਙ੍ਗਰੇ ॥ ੨ ॥

ਤਮਦ੍ਯ ਭਗਵਂਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਯਾਚੇऽਹਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਪ੍ਰਯਚ੍ਛ ਤ੍ਵਰਿਤਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਯਦ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰੇਯਸੀ ਤਵ ॥ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਦੇਵਦੇਵੀ ਪੁਰਾ ਸਤ੍ਯਂ ਸੁਰਾਸੁਰਰਣਾਜਿਰੇ ।
ਵਰੋ ਦਤ੍ਤੋ ਮਯਾ ਤੇऽਦ੍ਯ ਵਰਂ ਯਾਚਸ੍ਵ ਵਾਞ੍ਛਿਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੀ ਉਵਾਚ
ਭਗਵਨ੍ ਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾऽऽਖ੍ਯਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਮੀਰੇ ਸਾ ਸ੍ਵਤਪਸਾ ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯੇਨਾਵਤਾਰਿਤਾ ॥ ੫ ॥

ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਮੇ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਸਾਧਨਮ੍ ।
ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਹਿਤਾਰ੍ਥਾਯ ਵਦ ਤ੍ਵਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ
ਰਹਸ੍ਯਮੇਤਦਖਿਲਂ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਪਰਾਪਰਰਹਸ੍ਯਂ ਚ ਜਗਤਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੭ ॥

ਯਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾਖ੍ਯੇਤਿ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਚ ਸ਼ਟ੍ਕੂਟਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪ੍ਰਥਿਤਾ ਸਦਾ ॥ ੮ ॥

ਤਯਾ ਤਤਮਿਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਤਯਾ ਸਮ੍ਪਾਲ੍ਯਤੇ ਜਗਤ੍ ।
ਸੈਵ ਸਂਹਰਤੇ ਚਾਨ੍ਤੇ ਸੈਵ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਦੇਵਦੇਵੀ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਤਤ੍ਤ੍ਵੈਕਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇऽਹਂ ਭਕ੍ਤਿਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

॥ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਭਗਵਤੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ੍ ਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ । ਤ੍ਰਿਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ।ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵਤਾ।
ਕ੍ਲੀਂ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ। ਨਮ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

॥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਕ੍ਲਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਕ੍ਲੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਲੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।ॐ ਹ੍ਰਃ ਕ੍ਲਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

॥ ਹਦਯਾਦਿ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਕ੍ਲਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਕ੍ਲੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ । ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਕ੍ਲੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕ੍ਲੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ । ॐ ਹ੍ਰਃ ਕ੍ਲਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਾਪਸ਼ਰਘਣ੍ਟਿਕਾਸੁਧਾਪਾਤ੍ਰਰਤ੍ਨਕਲਸ਼ੋਲ੍ਲਸਤ੍ਕਰਾਮ੍ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾਂ ਨਮਤ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਾਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਸ੍ਥਿਤਾ ਯਾ ਪ੍ਰਹਸਿਤਵਦਨਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ
ਵਹ੍ਨ੍ਯਰ੍ਕੇਨ੍ਦੁਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਜਨਨੀ ਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯੇਨੋਪਨੀਤਾ ਜਯਤਿ ਭਗਵਤੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਨਤਾਨਾਂ
ਸਾ ਨਃ ਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਾ ਹ੍ਯਭਿਮਤਫਲਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਂ ਕਰੋਤੁ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਅਮਤਮ੍ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਦੇਵ੍ਯੈ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ॥

ॐ ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਵਿਦ੍ਮਹੇ । ਵਰਦਾਯੈ ਧੀਮਹਿ।
ਤਨ੍ਨੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰੀ ।
ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਰਦ੍ਬੀਜਾ ਸ਼੍ਯਾਮਿਕਾ ਸ਼੍ਯਾਮਕੁਨ੍ਤਲਾ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ੋਭਾਵਤੀ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਤਾਪ੍ਯਾ ਤਾਪਿਨੀ ਤਾਪ੍ਯਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਵੀਰਸੂਦਿਨੀ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾ ਵੇਸ਼੍ਯਕਰੀ ਵੈਸ਼੍ਯਾ ਵਾਨਰੀ ਵੇਸ਼ਭਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੩ ॥

ਵਾਚਾਲੀ ਸ਼ੁਭਗਾ ਸ਼ੋਭ੍ਯਾ ਸ਼ੋਭਨਾ ਚ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾ ।
ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਪਾਲਨਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪ ॥

ਹਾਰਿਣੀ ਗਦਿਨੀ ਗੋਧਾ ਗੋਮਤੀ ਜਗਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸੌਮ੍ਯਾ ਯਾਮ੍ਯਾ ਤਥਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਵਾਮ੍ਯਾ ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾ ॥ ੫ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਕਲਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਸ਼ਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਆਗ੍ਨੇਯੀ ਵਾਰੁਣੀ ਵਾਣੀ ਕਾਰੁਣਾ ਕਰੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬ ॥

ਨੈਰਤੀ ऋਤਰੂਪਾ ਚ ਵਾਯਵੀ ਵਾਗ੍ਭਵੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਕੌਬੇਰੀ ਕੂਬਰਾ ਕੋਲਾ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭ ॥

ਖੇਸ਼ਾਨੀ ਕੇਸ਼ਨੀਕਾਰਾ ਮੋਚਨੀ ਧੇਨੁਕਾਮਦਾ ।
ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕਪਾਲੇਸ਼ੀ ਕਪਾਲਕਰਸਂਯੁਤਾ ॥ ੮ ॥

ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਮੂਲ੍ਯਦਾ ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਸੁਮੇਰੁਤਨਯਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਸੂਦਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਚਣ੍ਡਾਂਸ਼ੁਤੇਜਸਾਮ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡੇਸ਼ੀ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਚਾਟੁਕਾ ਚਾਟਕੀ ਚਰ੍ਚਾ ਚਾਰੁਹਂਸਾ ਚਮਤ੍ਕਤਿਃ ॥ ੧੦ ॥

ਲਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਸਰੋਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੁਣ੍ਡਸਙ੍ਮੁਣ੍ਡਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਸਕਲਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਧਤਿਃ ਕਤਿਃ ਸ੍ਥਿਤਿਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਃ ਦ੍ਯੌਵਾਸਾ ਚਾਰੁਹਾਸਿਨੀ ।
ਰੁਕ੍ਮਾਙ੍ਗਦਾ ਰੁਕ੍ਮਵਰ੍ਣਾ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਰੁਕ੍ਮਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੨ ॥

ਕਾਮਦਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਨਨ੍ਦਾ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਨਪਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਰੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਨਾਗਿਨੀ ਨਗਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਨਾਗਸ਼੍ਰੀਰ੍ਗਿਰਿਜਾ ਗੁਹ੍ਯਾ ਗੁਹ੍ਯਕੇਸ਼ੀ ਗਰੀਯਸੀ ।
ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾ ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਗਜਰਾਜੋਪਰਿਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੪ ॥

ਗਜਾਕਾਰਾ ਗਣੇਸ਼ਾਨੀ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸੇਵਿਤਾ ।
ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਚ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾਲਕਾ ॥ ੧੫ ॥

ਭਯਦਾ ਭਵਮਾਨ੍ਯਾ ਚ ਭਵਾਨੀ ਭਵਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਵਾਲਸ੍ਯਾ ਭਦ੍ਰਧਾਤ੍ਰੀ ਭੀਰੁਣ੍ਡਾ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਪੌਰਨ੍ਦਰੀ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪੁਰਨ੍ਦਰਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਪੀਨਾ ਕੀਰ੍ਤਿਕਰੀ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੇਯੂਰਾਢ੍ਯਾ ਮਹਾਕਚਾ ॥ ੧੭ ॥

ਘੋਰਰੂਪਾ ਮਹੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਮਲਾ ਕੋਮਲਾਲਕਾ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਾਮਨਾ ਕੁਬ੍ਜਾ ਕਨਕਾਙ੍ਗਦਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਕੇਨਾਸ਼ੀ ਵਰਦਾ ਕਾਲੀ ਮਹਾਮੇਧਾ ਮਹੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਵਿਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤ੍ਰੀ ਪਿਲਮ੍ਪਿਲਾ ॥ ੧੯ ॥

ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਜਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾ ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਚ ਮਾਨਸੀ ਮਨੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਮਕਲਾ ਕਮਨੀਯਾ ਕਲਾਵਤੀ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਤ੍ਨੀ ਕਮਲਾ ਸ਼ਿਵਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕਾਮ੍ਯਸ਼੍ਰੀ ਰ੍ਗਾਰੁਡੀਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਰ੍ਵੀਰਸੂਰ੍ਦਿਤਿਃ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਚ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੂਜਿਤਾ ॥ ੨੨ ॥

ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਨਵਤੀ ਧਨ੍ਯਾ ਧਨਦਾ ਧਨਦੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਪਰ੍ਣਾ ਪਰ੍ਣਸ਼ਿਥਿਲਾ ਪਰ੍ਣਸ਼ਾਲਾਪਰਮ੍ਪਰਾ ॥ ੨੩ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨੀਲਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਨਿਮ੍ਨਾ ਨੀਲਪਤਾਕਿਨੀ ।
ਦਯਾਵਤੀ ਦਯਾਧੀਰਾ ਧੈਰ੍ਯਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੪ ॥

ਜਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਲ੍ਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭਲ੍ਲਹਸ੍ਤਾ ਮਲਾਪਹਾ ।
ਕੌਮੁਦੀ ਚੈਵ ਕੌਮਾਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਮੁਦਾਕਰਾ ॥ ੨੫ ॥

ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ ਕੁਲਜਾ ਕੁਲਕੌਲਿਨੀ ।
ਕਰਾਲਾ ਵਿਕਰਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ੍ਰਮ੍ਭਾ ਦਰ੍ਦੁਰਾਕਤਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਸਦਾਚਾਰਾ ਸਦਾਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਃ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰੀ ਸਾਧ੍ਵੀ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਦੇਵਕੀ ਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੨੭ ॥

ਵਸੁਧਾ ਵਾਸਵੀ ਵੇਣੁਃ ਵਾਰਾਹੀ ਚਾਪਰਾਜਿਤਾ ।
ਰੋਹਿਣੀ ਰਮਣਾ ਰਾਮਾ ਮੋਹਿਨੀ ਮਧੁਰਾਕਤਿਃ ॥ ੨੮ ॥

ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਟਙ੍ਕਧਾਰਿਣੀ ।
ਕ੍ਰੂਰਕਙ੍ਕਾਲਮਾਲਾਢ੍ਯਾ ਲਙ੍ਕਾਕਙ੍ਕਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਪਹਰਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਦਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕੁਚਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ੌਮਙ੍ਕਰੀ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਬੋਧਾਚਾਰਪਰਾਯਣਾ ॥ ੩੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਭੈਰਵੀਵਿਦ੍ਯਾ ਭਾਰਤੀ ਭਯਘਾਤਿਨੀ ।
ਭੀਮਾ ਭੀਮਾਰਵਾ ਭੈਮੀ ਭਙ੍ਗੁਰਾ ਕ੍ਸ਼ਣਭਙ੍ਗੁਰਾ ॥ ੩੧ ॥

ਜਿਤ੍ਯਾ ਪਿਨਾਕਭਤ੍ ਸੈਨ੍ਯਾ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਰੂਪਿਣੀ ।
ਦੇਵਾਙ੍ਗਨਾ ਦੇਵਮਾਨ੍ਯਾ ਦੈਤ੍ਯਸੂਰ੍ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਦੇਵਕਨ੍ਯਾ ਚ ਪੌਲੋਮੀ ਰਤਿਃ ਸੁਨ੍ਦਰਦੋਸ੍ਤਟੀ ।
ਸੁਖਿਨੀ ਸ਼ੌਕਿਨੀ ਸ਼ੌਕ੍ਲੀ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੩ ॥

ਲੋਲਾ ਲੀਲਾਵਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾऽਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਗਤਿਰ੍ਮਤਿਃ ।
ਵਰੇਣ੍ਯਾ ਵਰਦਾ ਵੇਣੀ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾ ਸ਼ਰਚਾਪਿਨੀ ॥ ੩੪ ॥

ਉਗ੍ਰਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਾ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯਾ ਚ ਗੋਵਲ੍ਲੀ ਯੋਗਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੫ ॥

ਪੇਸ਼ਲਾ ਮਧੁਰਾ ਮਾਯਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ ਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਤਥਾऽਵਨ੍ਤੀ ਕਾਞ੍ਚੀ ਕੁਕ੍ਕੁਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸੁਃ ॥ ੩੬ ॥

ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਯੋਗਸੂਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾ ਯਾਦਵੇਸ਼ੀ ਯਦੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਯਮਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਯਮਦਾ ਯਮਿਨੀ ਯੋਗਵਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੩੭ ॥

ਭਸ੍ਮੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ਭਸ੍ਮਸ਼ਯ੍ਯਾ ਭਸ੍ਮਕਾਲੀਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ਿਲ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾ ਚ ਪੀਨਾ ਚ ਪਾਸ਼ਿਨੀ ਪਾਸ਼ਮੋਚਨੀ ।
ਸੁਧਾਕਲਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਚ ਸੁਧਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸੁਧਾਮਯੀ ॥ ੩੯ ॥

ਵ੍ਯੂਹਾਯੁਧਾ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਰਧਾਤ੍ਰੀ ਵਰੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਪਾਪਾਸ਼ਨਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਾ ਮੋਹਦਾ ਮਧੁਰਸ੍ਵਰਾ ॥ ੪੦ ॥

ਮਧੁਪਾ ਮਾਧਵੀ ਮਾਲ੍ਯਾ ਮਲ੍ਲਿਕਾ ਕਾਲਿਕਾ ਮਗੀ ।
ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਗਰਾਜਸ੍ਥਾ ਕੇਸ਼ਿਕੀਨਾਸ਼ਘਾਤਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ ।
ਸੌਰਭੀ ਸੁਰਭਿਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੪੨ ॥

ਅਮ੍ਬਾ ਜਮ੍ਭਾ ਜਟਾਭੂਸ਼ਾ ਜੂਟਿਨੀ ਜਟਿਨੀ ਨਟੀ ।
ਮਰ੍ਮਾਨਨ੍ਦਦਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਟਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਰੌਦ੍ਰੀ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਤਨਾ ਰੁਦ੍ਰਾ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਾ ਚ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ।
ਸ਼੍ਰਵਿਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠੇਸ਼ੀ ਵਿਮਲਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕਲ੍ਪਲਤਾ ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਮਹਾਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਸਂਹਸ਼੍ਠਾ ਮਹਾਕਲ੍ਪਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੪੫ ॥

ਸਂਵਰ੍ਤਾਗ੍ਨਿਪ੍ਰਭਾ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦਾऽऽਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਸੁਰਸੇਨਾ ਚ ਮਾਰੇਸ਼ੀ ਸੁਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਵਰੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੪੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਚ ਪਾਵਨੀ ਲੋਕਪਾਵਨੀ ।
ਲੋਕਧਾਤ੍ਰੀ ਮਹਾਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾਚਲਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੪੭ ॥

ਤਮੋਘ੍ਨੀ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਿਨੀ ਚ ਦ੍ਯੁਮਤੀ ਧੀਮਤੀ ਲੋਕਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੪੮ ॥

ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ੀ ਪਰਗਤਿਃ ਪਾਰਾਵਾਰਸੁਤਾ ਸਮਾ ।
ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਰੁਦ੍ਧਾ ਨੀਲਾ ਨਾਗਾਙ੍ਗਨਾ ਨੁਤਿਃ ॥ ੪੯ ॥

ਕੁਨ੍ਦਦ੍ਯੁਤਿਸ਼੍ਚ ਕੁਰਟਾ ਕਾਨ੍ਤਿਦਾ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਦਾ ਭ੍ਰਮਾ ।
ਚਰ੍ਵਿਤਾਚਰ੍ਵਿਤਾ ਗੋਸ਼੍ਠੀ ਗਜਾਨਨਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੫੦ ॥

ਖਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਖਨੀਲਾ ਚ ਨਾਗਿਨੀ ਖਗਵਾਹਿਨੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨਾ ਮਹਾਰੁਣ੍ਡਾ ਮਹੋਗ੍ਰਾ ਮੀਨਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੫੧ ॥

ਮਾਨਪ੍ਰਦਾ ਮਹਾਰੂਪਾ ਮਹਾਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਰੁਦ੍ਗਣਾ ਮਹਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹੋਰਗਾ ਭਯਾਨਕਾ ॥ ੫੨ ॥

ਮਹਾਘੋਣਾ ਕਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰ੍ਜਾਰੀ ਮਨ੍ਮਥੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪਾਲਯਿਤ੍ਰੀ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ ॥ ੫੩ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਭਾਸ੍ਵਤੀ ਭੀਮਾ ਭਦ੍ਰਿਕਾ ਭੀਮਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤੀ ਦਿਵ੍ਯਾ ਗੋਮਤੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ॥ ੫੪ ॥

ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਸਰਯੂਸ੍ਤਾਪੀ ਵਿਤਸ੍ਤਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਗਣ੍ਡਕੀ ਨਰ੍ਮਦਾ ਗੌਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੫੫ ॥

ਐਰਾਵਤੀ ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਸ਼ਤਾਹ੍ਰਵਾ ਚ ਸ਼ਤਹ੍ਰਦਾ ।
ਸ਼੍ਵੇਤਵਾਹਨਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ਸ਼੍ਵੇਤਾਸ੍ਯਾ ਸ੍ਮਿਤਭਾਵਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਕੌਸ਼ਾਮ੍ਬੀ ਕੋਸ਼ਦਾ ਕੋਸ਼੍ਯਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਕਨਕੇਲਿਨੀ ।
ਕੋਮਲਾ ਚ ਵਿਦੇਹਾ ਚ ਪੂਃ ਪੁਰੀ ਪੁਰਸੂਦਿਨੀ ॥ ੫੭ ॥

ਪੌਰੂਰਵਾ ਪਲਾਪਾਲੀ ਪੀਵਰਾਙ੍ਗੀ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪੁਰਾਰਿਗਹਿਣੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਰੂਪਾ ਰਜਸ੍ਵਲਾ ॥ ੫੮ ॥

ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਰੇਵਤੀ ਪ੍ਰੇਯਸੀ ਰੇਵਾ ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾ ਚਮੂਃ ॥ ੫੯ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪੈਕਹਾਰਿਣੀ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ੁਭਾਮਾਲਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਕੁਲਾਨਨਾ ॥ ੬੦ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਕੇਸ਼ਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਨ੍ਮੁਖਾ ॥ ੬੧ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਕਰ੍ਣਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਕਟਿਃ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਨ੍ਨੇਤ੍ਰਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਨ੍ਨਸਾ ॥ ੬੨ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਕਾਰਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਦ੍ਭੁਜਾ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਕਣ੍ਠਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਿਤਸ੍ਤਨੀ ॥ ੬੩ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਨ੍ਮਧ੍ਯਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਕੁਲਾਲਕਾ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਨ੍ਨਾਭਿਃ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਭਗਾ ॥ ੬੪ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਲਲਤ੍ਪਾਦਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਕੁਲਾਙ੍ਗਨੀ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਗੁਣੋਤ੍ਪੀਠਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪੋਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੬੫ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯੋਪੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾ ਪ੍ਰੇਤਗਤਿਃ ਪ੍ਰੇਤਕੁਣ੍ਡਲਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੬੬ ॥

ਪ੍ਰੇਤਬਾਹੁਕਰਾ ਪ੍ਰੇਤਸ਼ਯ੍ਯਾ ਸ਼ਯਨਸ਼ਾਯਿਨੀ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਾ ਕੁਲੇਸ਼ਾਨੀ ਕੁਲਕਾ ਕੁਲਕੌਲਿਨੀ ॥ ੬੭ ॥

ਸ੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵੀ ਕਾਲਭੈਰਵੀ ਸ਼ਿਵਭੈਰਵੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਭੈਰਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਭੈਰਵੀ ਸੁਰਭੈਰਵੀ ॥ ੬੮ ॥

ਕੁਮਾਰਭੈਰਵੀ ਬਾਲਭੈਰਵੀ ਰੁਰੁਭੈਰਵੀ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਭੈਰਵੀ ਸੂਰ੍ਯਭੈਰਵੀ ਵਹ੍ਨਿਭੈਰਵੀ ॥ ੬੯ ॥

ਸ਼ੋਭਾਦਿਭੈਰਵੀ ਮਾਯਾਭੈਰਵੀ ਲੋਕਭੈਰਵੀ ।
ਮਹੋਗ੍ਰਭੈਰਵੀ ਸਾਧ੍ਵੀਭੈਰਵੀ ਮਤਭੈਰਵੀ ॥ ੭੦ ॥

ਸਮ੍ਮੋਹਭੈਰਵੀ ਸ਼ਬ੍ਦਭੈਰਵੀ ਰਸਭੈਰਵੀ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੈਰਵੀ ਦੇਵੀ ਭੈਰਵੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਭੈਰਵੀ ॥ ੭੧ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਗੀ ਮਨੋਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਾਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸੁਰੇਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ਲੋਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੨ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਗਿਰੀਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ਗੁਣਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੩ ॥

ਆਨਨ੍ਦਸੁਨ੍ਦਰੀ ਵਕ੍ਤ੍ਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਵੀਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਵਹ੍ਨਿਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੪ ॥

ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪਦ੍ਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਗੁਣਦਾਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵੀ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੫ ॥

ਮਹੇਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵੀ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੬ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰੈਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ਲਿਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਭਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੭ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਤਰ੍ਪਣਤਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰੋਦ੍ਭਵਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰਸਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਨਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਕਰੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਨੇਹਾ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਣੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੁਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਲਿਪ੍ਤਾ ਮਨੋਨ੍ਮਨਾ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਹਾਰਾ ਸਦਾਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਜਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੂਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰਮ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਂਸ਼ੁਕਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰੋਤ੍ਤਮਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭਗੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਾ ਭਗਮਾਲਾਵਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੮੧ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗੈਕਰਸਿਕਾ ਲਿਙ੍ਗਿਨੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਬੈਨ੍ਦਵੇਸ਼ੀ ਭਗਾਕਾਰਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਦਿਸ਼ੁਕ੍ਰਸੂਃ ॥ ੮੨ ॥

ਵਾਤ੍ਯਾਲੀ ਵਨਿਤਾ ਵਾਤ੍ਯਾਰੂਪਿਣੀ ਮੇਘਮਾਲਿਨੀ ।
ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾ ਗੁਣਵਤੀ ਗੁਣਗੌਰਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੮੩ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਤਾਰਾ ਮਹਾਪੁਸ਼੍ਪਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪਰਮਲਾਘਵੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜਿਤਾ ॥ ੮੪ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਨ੍ਯਾਸਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸਰਸੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਜ੍ਜਨਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਅਪਾਨਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਚ ਵ੍ਯਾਨੋਦਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਮਦਿਰਾ ਮੋਦਾ ਮਧੁਮਤ੍ਤਾ ਮਦੋਦ੍ਧਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਾ ਸਰ੍ਵਗੁਣਾऽਵ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ ੮੭ ॥

ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ ।
ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਲਤਾ ਨਾਰੀ ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਰਜਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਸ਼ਸ਼ਿਨਃਸ਼ੋਡਸ਼ੀਕਲਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਦਸ਼ਭੁਜਾ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾ ਤਥਾ ॥ ੮੯ ॥

ਦ੍ਵਿਭੁਜਾ ਚੈਕ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਨਿਲਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀ ਦੁਰਨ੍ਤਕਾ ॥ ੯੦ ॥

ਦੀਰ੍ਘਨਾਸਾ ਸੁਨਾਸਾ ਚ ਦੀਰ੍ਘਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਮੌਲਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਸਰ੍ਵਮਯੀ ਸਾਰਸੀ ਸਰਲਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੯੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਪ੍ਰਾਣਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਸੁਭਟਾ ਸ਼ੁਭਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦਕ੍ਸ਼ਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੯੨ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਾ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯਿਨੀ ।
ਅਦਿਤਿਰ੍ਦਿਤਿਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਦ੍ਯਾ ਚਾਙ੍ਕਭਚਕ੍ਰਿਣੀ ॥ ੯੩ ॥

ਭਰਣੀ ਭਗਬਿਮ੍ਬਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਚੇਕ੍ਸ਼੍ਵਸਾਦਿਤਾ ।
ਇਨਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਣੀ ਚੇਸ਼੍ਟਿਃ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਮਗਸ਼ਿਰੋਧਰਾ ॥ ੯੪ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਵਾਗ੍ਭਵੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਪੌਲੋਮੀ ਮੁਨਿਸੇਵਿਤਾ ।
ਉਮਾ ਪੁਨਰ੍ਜਯਾ ਜਾਰਾ ਚੋਸ਼੍ਮਰੁਨ੍ਧਾ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਃ ॥ ੯੫ ॥

ਚਾਰੁਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਤਿਮਿਸ੍ਥਾਨ੍ਤੀ ਜਾਡਿਨੀ ਲਿਪ੍ਤਦੇਹਿਨੀ ।
ਲਿਢ੍ਯਾ ਸ਼੍ਲੇਸ਼੍ਮਤਰਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾ ਮਘਵਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕੀ ॥ ੯੬ ॥

ਮਘਾਮੋਘਾ ਤਥੈਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ ।
ਐਙ੍ਕਾਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਕੁਟਾ ਪੂਰ੍ਵਾਫਾਲ੍ਗੁਨਿਕੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੭ ॥

ਉਤ੍ਤਰਾਫਲ੍ਗੁਹਸ੍ਤਾ ਚ ਹਸ੍ਤਿਸੇਵ੍ਯਾ ਸਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਓਜਸ੍ਵਿਨੀ ਤਥੋਤ੍ਸਾਹਾ ਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ਚਿਤ੍ਰਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੮ ॥

ਅਮ੍ਭੋਜਨਯਨਾ ਸ੍ਵਾਤਿਃ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਖਾ ।
ਅਕਾਰਨਿਲਯਾਧਾਰਾ ਨਰਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੯੯ ॥

ਮੂਲਾ ਪੂਰ੍ਵਾਸ਼ਾਢੇਸ਼ੀ ਚੋਤ੍ਤਰਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾਵਨੀ ਤੁ ਸਾ ।
ਸ਼੍ਰਵਣਾ ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਧਰ੍ਮ੍ਯਾ ਧਨਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਕ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪੂਰ੍ਵਭਾਦ੍ਰਪਦਸ੍ਥਾਨਾऽਪ੍ਯਾਤੁਰਾ ਭਦ੍ਰਪਾਦਿਨੀ ।
ਰੇਵਤੀਰਮਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼ਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਿਣੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਕਪੋਲਿਨੀ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾ ਕੇਤਕੀਕਤਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਕੁਟੁਮ੍ਬਜਨਤਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਕਞ੍ਜਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਕਲ੍ਯਾਰੋਪਿਣੀ ਕਾਲਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਪੂਰ੍ਣਵਦਨਾ ਕਚਭਾਰਨਤਾਨਨਾ ।
ਕਲਾਨਾਥਕਲਾਮੌਲਿਃ ਕਲਾ ਕਲਿਮਲਾਪਹਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕਾਦਮ੍ਬਿਨੀ ਕਰਿਗਤਿਃ ਕਰਿਚਕ੍ਰਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਞ੍ਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕਪਾਰੂਪਾ ਕਰੁਣਾਮਤਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਖਰ੍ਬਾ ਖਦ੍ਯੋਤਰੂਪਾ ਚ ਖੇਟੇਸ਼ੀ ਖਡ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ।
ਖਦ੍ਯੋਤਚਞ੍ਚਲਾ ਕੇਸ਼ੀ ਖੇਚਰੀ ਖੇਚਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਗਦਾਧਾਰੀ ਮਹਾਗੁਰ੍ਵੀ ਗੁਰੁਪੁਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗੀਤਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਗਾਥਾ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸੂਗਤਿਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਗਰਿਸ਼੍ਠਗਣਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਾ ਗਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਗਣਮਾਨ੍ਯਾ ਗਣੇਸ਼ਾਨੀ ਗਾਣਾਪਤ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਘਰ੍ਮਾਂਸ਼ੁਨਯਨਾ ਘਰ੍ਮ੍ਯਾ ਘੋਰਾ ਘੁਰ੍ਘੁਰਨਾਦਿਨੀ ।
ਘਟਸ੍ਤਨੀ ਘਟਾਕਾਰਾ ਘੁਸਣੋਲ੍ਲਸਿਤਸ੍ਤਨੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਘੋਰਾਰਵਾ ਘੋਰਮੁਖੀ ਘੋਰਦੈਤ੍ਯਨਿਬਰ੍ਹਿਣੀ ।
ਘਨਚ੍ਛਾਯਾ ਘਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ਘਨਵਾਹਨਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਟਵਕੋਟੇਸ਼ਰੂਪਾ ਚ ਚਤੁਰਾ ਚਤੁਰਸ੍ਤਨੀ ।
ਚਤੁਰਾਨਨਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾ ਚਰਗਤਿਃ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਮਯੀ ਚਲਾ ।
ਚਤੁਃਸਮੁਦ੍ਰਸ਼ਯਨਾ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਚਕੋਰਨਯਨਾ ਚਮ੍ਪਾ ਚਮ੍ਪਾਬਕੁਲਕੁਨ੍ਤਲਾ ।
ਚ੍ਯੁਤਚੀਰਾਮ੍ਬਰਾ ਚਾਰੁਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਮ੍ਪਕਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਛਾਯਾ ਛਦ੍ਮਕਰੀ ਛਿਲ੍ਲੀ ਛੋਟਿਕਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾ ।
ਛਿਨ੍ਨਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਛਿਨ੍ਨਨਾਸਾ ਛਿਨ੍ਨਵਸ੍ਤ੍ਰਵਰੂਥਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਛਨ੍ਦਿਪਤ੍ਰਾ ਛਨ੍ਨਛਲ੍ਕਾ ਛਾਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਨੁਗ੍ਰਾਹਿਣੀ ।
ਛਦ੍ਮਿਨੀ ਛਦ੍ਮਨਿਰਤਾ ਛਦ੍ਮਸਦ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਛਾਯਾਸੁਤਹਰਾ ਹਵ੍ਯਾ ਛਲਰੂਪਾ ਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਜੇਯਾ ਜਯਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਜਯਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਜਪ੍ਯਾ ਜਯਦਾ ਜਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਹਾਜ੍ਵਾਲਾ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਣਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਤ੍ਰੀ ਜਗਤਾਮੁਪਕਾਰਿਣੀ ।
ਜਾਲਨ੍ਧਰੀ ਜਯਨ੍ਤੀ ਚ ਜਮ੍ਭਾਰਾਤਿਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਝਿਲ੍ਲੀ ਝਾਙ੍ਕਾਰਮੁਖਰਾ ਝਰੀ ਝਙ੍ਕਾਰਿਤਾ ਤਥਾ ।
ਞਨਰੂਪਾ ਮਹਾਞਮੀ ਞਹਸ੍ਤਾ ਞਿਵਲੋਚਨਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਟਙ੍ਕਾਰਕਾਰਿਣੀ ਟੀਕਾ ਟਿਕਾ ਟਙ੍ਕਾਯੁਧਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਠੁਕੁਰਾਙ੍ਗੀ ਠਲਾਸ਼੍ਰਯਾ ਠਕਾਰਤ੍ਰਯਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਡਾਮਰੀ ਡਮਰੂਪ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਡਮਰੂਪ੍ਰਹਿਤੋਨ੍ਮੁਖੀ ।
ਢਿਲੀ ਢਕਾਰਵਾ ਚਾਟਾ ਢਭੂਸ਼ਾ ਭੂਸ਼ਿਤਾਨਨਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਣਾਨ੍ਤਾ ਣਵਰ੍ਣਸਮ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਣੇਯਾऽਣੇਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਤੁਲਾ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਤਾਰਾ ਤਾਰਵਯਾ ਤੁਲ੍ਯਾ ਤਾਰਵਰ੍ਣਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਉਗ੍ਰਤਾਰਾ ਮਹਾਤਾਰਾ ਤੋਤੁਲਾऽਤੁਲਵਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਰੋਹਿਣੀ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰੈਕਨਿਲਯਾ ਤ੍ਰ੍ਯਸ੍ਰਾ ਤੁਸ਼ਾਰਾਂਸ਼ੁਕਲਾਧਰਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਤਪਃ ਪ੍ਰਭਾਵਦਾ ਤਸ਼੍ਣਾ ਤਪਸਾ ਤਾਪਹਾਰਿਣੀ ।
ਤੁਸ਼ਾਰਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਸ੍ਯਾ ਤੁਹਿਨਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾ ਤੁ ਸਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਤਾਲਾਯੁਧਾ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਵੇਗਾ ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਥਕਾਰਕਣ੍ਠਨਿਲਯਾ ਥਾਲ੍ਲੀ ਥਲ੍ਲੀ ਥਵਰ੍ਣਜਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਦਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਦੀਨਰਵਾ ਦੁਃਖਦਾਰਿਦ੍ਰਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਦੇਵਜਨਨੀ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾ ਦਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਦ੍ਯੁਨਦੀ ਦੈਤ੍ਯਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਪਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਕਾਲਿਕਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਦਾਨਵਾ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਮ੍ਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਦਧੀਚੀਵਰਦਾ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਦਰ੍ਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਦੀਰ੍ਘਨੇਤ੍ਰਾ ਦੀਰ੍ਘਕਚਾ ਦੁਸ਼੍ਟਾਰਪਦਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਧਰ੍ਮਧ੍ਵਜਾ ਧਰ੍ਮਮਯੀ ਧਰ੍ਮਰਾਜਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਧਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਧਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਧੀਰ੍ਧ੍ਵਨਿਰ੍ਧਵਲਾਕਾਰਾ ਧਵਲਾਮ੍ਭੋਜਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਧੀਰਸੂਰ੍ਧਾਰਿਣੀ ਧਾਤ੍ਰੀ ਪੂਃ ਪੁਨੀ ਚ ਪੁਨੀਸ੍ਤੁ ਸਾ ।
ਨਵੀਨਾ ਨੂਤਨਾ ਨਵ੍ਯਾ ਨਲਿਨਾਯਤਲੋਚਨਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਨਰਨਾਰਾਯਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਨਾਗਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਨਵੇਨ੍ਦੁਸਨ੍ਨਿਭਾ ਨਾਮ੍ਨਾ ਨਾਗਕੇਸਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਨਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਗਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਯਿਕਾ ਨਾਯਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਨਿਰਕ੍ਸ਼ਰਾ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾ ਨਿਰ੍ਲੋਭਾ ਨਿਰਯੋਨਿਜਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਨਨ੍ਦਜਾऽਨਙ੍ਗਦਰ੍ਪਾਢ੍ਯਾ ਨਿਕਨ੍ਦਾ ਨਰਮੁਣ੍ਡਿਨੀ ।
ਨਿਨ੍ਦਾऽऽਨਿਨ੍ਦਫਲਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਨਨ੍ਦਕਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਨਰਨਾਰੀਗੁਣਪ੍ਰੀਤਾ ਨਰਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਾਯੁਧਾ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾ ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਾ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਧਾਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ਪੂਤਾ ਪੁਣ੍ਯਕੋਟਿਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਪੁਰਾਣਾਗਮਮਨ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਾ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਕਤਿਃ ।
ਪੁਰਾਣਗੋਚਰਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਪਰਾਪਰਰਹਸ੍ਯਾਙ੍ਗਾ ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ ਫਾਲ੍ਗੁਣਪ੍ਰੀਤਾ ਫਣਿਰਾਜਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਫਣਪ੍ਰਦਾ ਫਣੇਸ਼ੀ ਚ ਫਣਾਕਾਰਾ ਫਲੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਫਣਿਹਾਰਾ ਫਣਿਗਤਿਃ ਫਣਿਕਾਞ੍ਚੀ ਫਲਾਸ਼ਨਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਬਲਦਾ ਬਾਲ੍ਯਰੂਪਾ ਚ ਬਾਲਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਮਯੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਞ੍ਛਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਦਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬਹਤਿਰ੍ਵ੍ਰੀਡਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਵਰ੍ਤਪ੍ਰਵਰ੍ਤਨੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਪਰਾਵ੍ਰਜ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੁਣ੍ਡੈਕਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਬਿਨ੍ਦੁਭੂਸ਼ਾ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਤਾ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਬਗੁਲਾਮੁਖੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾऽਚ੍ਯੁਤਨਮਸ੍ਕਤਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਸਦਾਭਦ੍ਰੀ ਭੀਮੇਸ਼ੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭੈਰਵਾਕਾਰਕਲ੍ਲੋਲਾ ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਭਾਨਵੀ ਭਾਸੁਦਾਮ੍ਭੋਜਾ ਭਾਸੁਦਾਸ੍ਯਭਯਾਰ੍ਤਿਹਾ ।
ਭੀਡਾ ਭਾਗੀਰਥੀ ਭਦ੍ਰਾ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਭਦ੍ਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਮੀਨਤਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਮੋਦਕਾਹਾਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਨਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੪੬ ॥

ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਸ਼ਸ਼੍ਕੁਲੀਕਰ੍ਣਾ ਮਾਯਿਨੀ ਮਧੁਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ।
ਮਾਯਾਬੀਜਵਤੀ ਮਾਨੀ ਮਾਰੀਭਯਨਿਸੂਦਿਨੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਮਾਧਵੀ ਮਨ੍ਦਗਾ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਦਿਰਾਰੁਣਲੋਚਨਾ ।
ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾ ਗਣੋਪੇਤਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਾ ਗੋਮਤ੍ਤਾ ਮਨ੍ਮਥਾਰਿਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਮਯੂਰਕੇਤੁਜਨਨੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗ੍ਯਾ ਯਾਜ੍ਞਿਕੀ ਯੋਗਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਯਸ਼ੋਵਤੀ ਯਸ਼ੋਧਾਤ੍ਰੀ ਯਕ੍ਸ਼ਭੂਤਦਯਾਪਰਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਯਮਸ੍ਵਸਾ ਯਮਜ੍ਞੀ ਚ ਯਜਮਾਨਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਰਾਤ੍ਰੀ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਜ੍ਞੀ ਚ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਰਸਿਕਾ ਰਸਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਰਜੋਵਤੀ ਰਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੀ ਰਾਜਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀ ਪਰਾ ।
ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਸਾਸ੍ਵਾਦਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਲਲਨਾ ਨੂਤਨਾਕਾਰਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਥਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਲਲਦ੍ਰਸਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਲਵਙ੍ਗਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਲਵਙ੍ਗਫਲਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰੁਣਾ ਲਲਤ੍ਯਾ ਚ ਲਾਙ੍ਗੂਲੀ ਵਰਦਯਿਨੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਵਾਤਾਤ੍ਮਜਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰ੍ਯਾ ਵਰਦਾ ਵਾਨਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਾਰਿਣੀ ਵੇਣ੍ਯਾ ਵਰਦਾ ਵਰਦੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੫੫ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੀ ਵੈਦ੍ਯਮਾਤਾ ਵਿਦ੍ਯਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਸ੍ਥਾ ਚ ਵਾਮਦੇਵਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫੬ ॥

ਵਾਮਾਚਾਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵਲ੍ਲੀ ਵਿਵਸ੍ਵਤ੍ਸੋਮਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਭੋਜਵਾਰਿਣੀ ਸ਼ੂਲਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫੭ ॥

ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਮੁਕੁਟਾ ਸ਼ਸ਼੍ਪਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯੀਨਮਸ੍ਕਤਾ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾਮ੍ਬਰਾ ਸ਼੍ਯਾਮਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਸ਼ਡ੍ਰਸਾ ਸ਼ਡ੍ਜਾ ਸ਼ਡਾਨਨਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਸ਼ਡਙ੍ਘ੍ਰਿਕੂਜਿਤਾ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਮ੍ਬਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ।
ਸੌਮ੍ਬੀਜਮਣ੍ਡਿਤਾ ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ਸਰ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸਮਸ੍ਤਨਰਕਤ੍ਰਾਤਾ ਸਮਸ੍ਤਦੁਰਿਤਾਪਹਾ ।
ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ ਮਹਾਸਮ੍ਪਤ੍ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਕਰੀ ਸਤੀ ਸੀਤਾ ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਂਸ੍ਕਾਰਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸਂਸ੍ਕਾਰਵਾਸਨਾ ॥ ੧੬੨ ॥

ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਹਰਿਵਾਹਾ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹਾਲਾਪ੍ਰਿਯਾ ਹਲਿਮੁਖੀ ਹਾਟਕੇਸ਼ੀ ਹਦੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੬੩ ॥

ਹ੍ਰੀਂਬੀਜਵਰ੍ਣਮੁਕੁਟਾ ਹ੍ਰੀਂ ਹਰਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਚ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੬੪ ॥

ਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਾ ਪਞ੍ਚਤਿਗ੍ਮਸੁਭੇਦਿਨੀ ।
ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੬੫ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਚ ਪਞ੍ਚਾਰ੍ਣਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ॐ ਸੌਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਰਦ੍ਬੀਜਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੬੬ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਸਃ ਨਮੋ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ਬੀਜਾ ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ॥ ੧੬੭ ॥

॥ ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵੋਦਿਤਮ੍ ।
ਗੁਹ੍ਯਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਦਿਵੌਕਸਾਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼‍ਣੁਯਾਚ੍ਛ੍ਰਾਵਯੇਦਪਿ ।
ਦਿਵਾ ਰਾਤ੍ਰੌ ਚ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਚ ਸਦਾ ਪੁਮਾਨ੍ ॥ ੨ ॥

ਗੋਗਜਾਸ਼੍ਵਰਥੈਃ ਪੂਰ੍ਣਂ ਗੇਹਂ ਤਸ੍ਯ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਦਾਸੀ ਦਾਸਜਨੈਃ ਪੂਰ੍ਣਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਸਮਾਕੁਲਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰਂ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਮ੍ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਪਾਪਰੋਗਾਦਿਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਸਞ੍ਜੀਵਨਿਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤੁ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮੇ ਸਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬ ॥

ਬਹਸ੍ਪਤਿਸਮੋ ਵਾਚਿ ਨੀਤ੍ਯਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਨ੍ਨਿਭਃ ।
ਗਤ੍ਯਾ ਪਵਨਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਮਤ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਮੋऽਪਿ ਚ ।
ਤੇਜਸਾ ਦਿਵ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਰੂਪੇਣ ਮਕਰਧ੍ਵਜਃ ॥ ੭ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚ ਸ਼ੁਕੋ ਦੇਵਿ ਚਾਯੁਸ਼ਾ ਭਗੁਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਪ੍ਰਭੁਤ੍ਵੇਨ ਸੁਰਾਧਿਪਃ ॥ ੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਿਸ਼ਣਯਾ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾ ਰਾਮੋ ਰਾਮੋ ਬਲੇਨ ਚ ।
ਸ ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਃ ਸੁਖੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਵਿਜਯੀ ਵਿਭਵੀ ਵਿਭੁਃ ॥ ੯ ॥

ਨਾਨ੍ਯਚਿਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਕਰ੍ਤਵ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯਚਿਨ੍ਤਾ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੦ ॥

ਵਾਤਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਜਲਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਚੌਰਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਵਹ੍ਨਿਸ਼ੈਤ੍ਯਂ ਕਰੋਤ੍ਯੇਵ ਪਠਨਂ ਚਾਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ॥ ੧੧ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਦਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਮੋਹਯਦਪਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਵਸ਼੍ਯਯੇਦਪਿ ਰਾਜਾਨਂ ਸ਼ਮਯੇਦ੍ਧਵ੍ਯਵਾਹਨਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਯੇਦ੍ਦੇਵਕਨ੍ਯਾਂ ਉਚ੍ਚਾਟਯਤਿ ਵੈਰਿਣਮ੍ ।
ਮਾਰਯੇਦਪਕੀਰ੍ਤਿਂ ਚ ਸਂਵਸ਼੍ਯੇਚ੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਕਿਂ ਕਿਂ ਨ ਸਾਧਯੇਦੇਵਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸ਼ਰਤ੍ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਚ ਭੌਮੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਸਾਧਕਃ ਕਿਂ ਨ ਸਾਧਯੇਤ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਮਾਸ਼੍ਵਮਾਸੇ ਤੁ ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਮੂਰ੍ਤਿਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੧੫ ॥

ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨੋ ਭਵੇਦਾਸ਼ੁ ਸਾਧਕਃਪਰ੍ਵਤਾਤ੍ਮਜੇ ॥ ੧੬ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਸਰ੍ਵਰਾਤ੍ਰਂ ਤੁ ਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨ ਚ ਚਨ੍ਦਨੈਃ ।
ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਯੁਕ੍ਤੇਨ ਕਸ੍ਤੂਰ੍ਯਾ ਚਾਪਿ ਪਾਵਕੈਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮਗਨਾਭਿਰ੍ਮਨਃਸ਼ਿਲਾਕਲ੍ਕਯੁਕ੍ਤੇਨਵਾਰਿਣਾ ।
ਲਿਖੇਦ੍ਭੂਰ੍ਜੇ ਜਪੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸਾਧਕੋ ਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਧਾਰਯੇਨ੍ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਿ ਵਾ ਬਾਹੌ ਯੋਸ਼ਿਦ੍ਵਾਮਕਰੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਰਣੇ ਰਿਪੂਨ੍ਵਿਜਿਤ੍ਯਾਸ਼ੁ ਮਾਤਙ੍ਗਾਨਿਵ ਕੇਸਰੀ ॥ ੧੯ ॥

ਸ੍ਵਗਹਂ ਕ੍ਸ਼ਣਮਾਯਾਤਿ ਕਲ੍ਯਾਣਿ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾਮਭੁਜੇ ਧਤ੍ਵਾ ਚਤੁਰ੍ਥੇऽਹਨਿ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੨੦ ॥

ਅਮਾਯਾਂ ਰਵਿਵਾਰੇ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪ੍ਰੇਤਾਲਯੇ ਤਥਾ ।
ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਸਾਧਕੋ ਦੇਵਿ ਭਵੇਤ੍ ਸ ਤੁ ਕਵੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੌ ਗ੍ਰਹਣੇ ਵਾਪਿ ਪਠੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਨਦੀਤਟੇ ।
ਸ ਭਵੇਤ੍ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞੋ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾਯਾ ਇਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਗਰ੍ਭਕਮ੍ ।
ਗੋਪ੍ਯਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਸਦਾ ਗੋਪ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮੈਕਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਕੋਟਿਮਯਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤੇਜੋਰੂਪਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਚ ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ॥ ੨੪ ॥

ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਮਙ੍ਗਲੌ ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਯੋऽਰ੍ਚਯੇਚ੍ਛਾਰਦਾਂ ਸੁਧੀਃ ।
ਤ੍ਰਯਸ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਸੁਕੋਟੀਨਾਂ ਦੇਵਾਨਾਂ ਤੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੨੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤਸ੍ਯ ਮਾਤੇਵ ਹਿਤਕਾਰਿਣੀ ।
ਯੋ ਜਪੇਤ੍ਪਠਤੇ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਮਨਸਾ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੨੬ ॥

ਸ ਭਵੇਚ੍ਛਾਰਦਾਪੁਤ੍ਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਭੈਰਵਸਨ੍ਨਿਭਃ ।
ਇਦਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਕਥਿਤਂ ਹਿਤਕਾਮ੍ਯਯਾ ॥ ੨੭ ॥

ਅਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਮਤੁਲਂ ਜਨ੍ਮਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰੇਸ਼੍ਵਪਿ ।
ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਮਯਾऽऽਖ੍ਯਾਤੁਂ ਕੋਟਿਸ਼ੋ ਵਦਨੈਰਪਿ ॥ ੨੮ ॥

ਅਦਾਤਵ੍ਯਮਿਦਂ ਦੇਵਿ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਮਤਿਭਾਸ਼ਿਣਾਮ੍ ।
ਅਕੁਲੀਨਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਾਯ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਹੀਨਾਯ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ॥ ੨੯ ॥

ਅਵਕ੍ਤਵ੍ਯਮਸ਼੍ਰੋਤਵ੍ਯਮਿਦਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਅਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯੋऽਪਿ ਪੁਤ੍ਰੇਭ੍ਯੋ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ॥ ੩੦ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਾਯ ਕੁਲੀਨਾਯ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਸ੍ਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਇਤ੍ਯਾਜ੍ਞਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੩੧ ॥

ਇਦਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਦੇਵਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਮਯੋਦਿਤਮ੍ ।
ਗੋਪ੍ਯਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਚ ਗੋਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਸ੍ਵਯੋਨਿਵਤ੍ ॥ ੩੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤਵਰਾਜਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Sharada:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top