Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

47 Views

Shri Sharada Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીશારદાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।

શ્રીભૈરવી ઉવાચ
ભગવન્ સર્વધર્મજ્ઞ સર્વલોકનમસ્કૃત ।
સર્વાગમૈકતત્ત્વજ્ઞ તત્ત્વસાગરપારગ ॥ ૧ ॥

કૃપાપરોઽસિ દેવેશ શરણાગતવત્સલ ।
પુરા દત્તં વરં મહ્યં દેવદાનવસઙ્ગરે ॥ ૨ ॥

તમદ્ય ભગવંસ્ત્વત્તો યાચેઽહં પરમેશ્વર ।
પ્રયચ્છ ત્વરિતં શમ્ભો યદ્યહં પ્રેયસી તવ ॥ ૩ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
દેવદેવી પુરા સત્યં સુરાસુરરણાજિરે ।
વરો દત્તો મયા તેઽદ્ય વરં યાચસ્વ વાઞ્છિતમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીભૈરવી ઉવાચ
ભગવન્ યા મહાદેવી શારદાઽઽખ્યા સરસ્વતી ।
કાશ્મીરે સા સ્વતપસા શાણ્ડિલ્યેનાવતારિતા ॥ ૫ ॥

તસ્યા નામસહસ્રં મે ભોગમોક્ષૈકસાધનમ્ ।
સાધકાનાં હિતાર્થાય વદ ત્વં પરમેશ્વર ॥ ૬ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
રહસ્યમેતદખિલં દેવાનાં પરમેશ્વરિ ।
પરાપરરહસ્યં ચ જગતાં ભુવનેશ્વરિ ॥ ૭ ॥

યા દેવી શારદાખ્યેતિ જગન્માતા સરસ્વતી ।
પઞ્ચાક્ષરી ચ ષટ્કૂટત્રૈલોક્યપ્રથિતા સદા ॥ ૮ ॥

તયા તતમિદં વિશ્વં તયા સમ્પાલ્યતે જગત્ ।
સૈવ સંહરતે ચાન્તે સૈવ મુક્તિપ્રદાયિની ॥ ૯ ॥

દેવદેવી મહાવિદ્યા પરતત્ત્વૈકરૂપિણી ।
તસ્યા નામસહસ્રં તે વક્ષ્યેઽહં ભક્તિસાધનમ્ ॥ ૧૦ ॥

॥ વિનિયોગઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીશારદાભગવતીસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
શ્રીભગવાન્ ભૈરવ ઋષિઃ । ત્રિષ્ટુપ્ છન્દઃ।પઞ્ચાક્ષરશારદા દેવતા।
ક્લીં બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ। નમ ઇતિ કીલકમ્।
ત્રિવર્ગફલસિદ્ધ્યર્થે સહસ્રનામપાઠે વિનિયોગઃ ॥

॥ કરન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં ક્લાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૂં ક્લૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૈં ક્લૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ।
ૐ હ્રૌં ક્લૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રઃ ક્લઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

॥ હૃદયાદિ ન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં ક્લાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં ક્લીં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રૂં ક્લૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રૈં ક્લૈં કવચાય હું ।
ૐ હ્રૌં ક્લૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રઃ ક્લઃ અસ્ત્રાય ફટ ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

શક્તિચાપશરઘણ્ટિકાસુધાપાત્રરત્નકલશોલ્લસત્કરામ્ ।
પૂર્ણચન્દ્રવદનાં ત્રિલોચનાં શારદાં નમત સર્વસિદ્ધિદામ્ ॥

શ્રી શ્રીશૈલસ્થિતા યા પ્રહસિતવદના પાર્વતી શૂલહસ્તા
વહ્ન્યર્કેન્દુત્રિનેત્રા ત્રિભુવનજનની ષડ્ભુજા સર્વશક્તિઃ ।
શાણ્ડિલ્યેનોપનીતા જયતિ ભગવતી ભક્તિગમ્યા નતાનાં
સા નઃ સિંહાસનસ્થા હ્યભિમતફલદા શારદા શં કરોતુ ॥

॥ પઞ્ચપૂજા ॥

લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ અમૃતમ્મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

યોનિમુદ્રાં દર્શયેત્ ॥

॥ શ્રીશારદા ગાયત્રી ॥

ૐ શારદાયૈ વિદ્મહે । વરદાયૈ ધીમહિ।
તન્નો મોક્ષદાયિની પ્રચોદયાત્ ॥

શ્રીશારદાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।

શ્રીભૈરવી ઉવાચ
ભગવન્ સર્વધર્મજ્ઞ સર્વલોકનમસ્કૃત ।
સર્વાગમૈકતત્ત્વજ્ઞ તત્ત્વસાગરપારગ ॥ ૧ ॥

કૃપાપરોઽસિ દેવેશ શરણાગતવત્સલ ।
પુરા દત્તં વરં મહ્યં દેવદાનવસઙ્ગરે ॥ ૨ ॥

તમદ્ય ભગવંસ્ત્વત્તો યાચેઽહં પરમેશ્વર ।
પ્રયચ્છ ત્વરિતં શમ્ભો યદ્યહં પ્રેયસી તવ ॥ ૩ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
દેવદેવી પુરા સત્યં સુરાસુરરણાજિરે ।
વરો દત્તો મયા તેઽદ્ય વરં યાચસ્વ વાઞ્છિતમ્ ॥ ૪ ॥

શ્રીભૈરવી ઉવાચ
ભગવન્ યા મહાદેવી શારદાઽઽખ્યા સરસ્વતી ।
કાશ્મીરે સા સ્વતપસા શાણ્ડિલ્યેનાવતારિતા ॥ ૫ ॥

તસ્યા નામસહસ્રં મે ભોગમોક્ષૈકસાધનમ્ ।
સાધકાનાં હિતાર્થાય વદ ત્વં પરમેશ્વર ॥ ૬ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ
રહસ્યમેતદખિલં દેવાનાં પરમેશ્વરિ ।
પરાપરરહસ્યં ચ જગતાં ભુવનેશ્વરિ ॥ ૭ ॥

યા દેવી શારદાખ્યેતિ જગન્માતા સરસ્વતી ।
પઞ્ચાક્ષરી ચ ષટ્કૂટત્રૈલોક્યપ્રથિતા સદા ॥ ૮ ॥

તયા તતમિદં વિશ્વં તયા સમ્પાલ્યતે જગત્ ।
સૈવ સંહરતે ચાન્તે સૈવ મુક્તિપ્રદાયિની ॥ ૯ ॥

દેવદેવી મહાવિદ્યા પરતત્ત્વૈકરૂપિણી ।
તસ્યા નામસહસ્રં તે વક્ષ્યેઽહં ભક્તિસાધનમ્ ॥ ૧૦ ॥

॥ વિનિયોગઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીશારદાભગવતીસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
શ્રીભગવાન્ ભૈરવ ઋષિઃ । ત્રિષ્ટુપ્ છન્દઃ।પઞ્ચાક્ષરશારદા દેવતા।
ક્લીં બીજમ્ । હ્રીં શક્તિઃ। નમ ઇતિ કીલકમ્।
ત્રિવર્ગફલસિદ્ધ્યર્થે સહસ્રનામપાઠે વિનિયોગઃ ॥

॥ કરન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં ક્લાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।ૐ હ્રીં ક્લીં તર્જનીભ્યાં નમઃ।
ૐ હ્રૂં ક્લૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।ૐ હ્રૈં ક્લૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ।
ૐ હ્રૌં ક્લૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।ૐ હ્રઃ ક્લઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

॥ હૃદયાદિ ન્યાસઃ ॥

ૐ હ્રાં ક્લાં હૃદયાય નમઃ । ૐ હ્રીં ક્લીં શિરસે સ્વાહા।
ૐ હ્રૂં ક્લૂં શિખાયૈ વષટ્ । ૐ હ્રૈં ક્લૈં કવચાય હુમ્।
ૐ હ્રૌં ક્લૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । ૐ હ્રઃ ક્લઃ અસ્ત્રાય ફટ।
ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

શક્તિચાપશરઘણ્ટિકાસુધાપાત્રરત્નકલશોલ્લસત્કરામ્ ।
પૂર્ણચન્દ્રવદનાં ત્રિલોચનાં શારદાં નમત સર્વસિદ્ધિદામ્ ॥

શ્રી શ્રીશૈલસ્થિતા યા પ્રહસિતવદના પાર્વતી શૂલહસ્તા
વહ્ન્યર્કેન્દુત્રિનેત્રા ત્રિભુવનજનની ષડ્ભુજા સર્વશક્તિઃ ।
શાણ્ડિલ્યેનોપનીતા જયતિ ભગવતી ભક્તિગમ્યા નતાનાં
સા નઃ સિંહાસનસ્થા હ્યભિમતફલદા શારદા શં કરોતુ ॥

॥ પઞ્ચપૂજા ॥

લં પૃથિવ્યાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ અમૃતમ્મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મિકાયૈ શ્રીશારદાદેવ્યૈ સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

યોનિમુદ્રાં દર્શયેત્ ॥

॥ શ્રીશારદા ગાયત્રી ॥

ૐ શારદાયૈ વિદ્મહે । વરદાયૈ ધીમહિ।
તન્નો મોક્ષદાયિની પ્રચોદયાત્ ॥

॥ શ્રીશારદા મન્ત્રઃ ॥

ૐ હ્રીં ક્લીં શારદાયૈ નમઃ ॥

॥ અથ શ્રીશારદાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ હ્રીં ક્લીં શારદા શાન્તા શ્રીમતી શ્રીશુભઙ્કરી ।
શુભા શાન્તા શરદ્બીજા શ્યામિકા શ્યામકુન્તલા ॥ ૧ ॥

શોભાવતી શશાઙ્કેશી શાતકુમ્ભપ્રકાશિની ।
પ્રતાપ્યા તાપિની તાપ્યા શીતલા શેષશાયિની ॥ ૨ ॥

શ્યામા શાન્તિકરી શાન્તિઃ શ્રીકરી વીરસૂદિની ।
વેશ્યા વેશ્યકરી વૈશ્યા વાનરી વેષભાન્વિતા ॥ ૩ ॥

વાચાલી શુભગા શોભ્યા શોભના ચ શુચિસ્મિતા ।
જગન્માતા જગદ્ધાત્રી જગત્પાલનકારિણી ॥ ૪ ॥

હારિણી ગદિની ગોધા ગોમતી જગદાશ્રયા ।
સૌમ્યા યામ્યા તથા કામ્યા વામ્યા વાચામગોચરા ॥ ૫ ॥

ઐન્દ્રી ચાન્દ્રી કલા કાન્તા શશિમણ્ડલમધ્યગા ।
આગ્નેયી વારુણી વાણી કારુણા કરુણાશ્રયા ॥ ૬ ॥

નૈરૃતી ઋતરૂપા ચ વાયવી વાગ્ભવોદ્ભવા ।
કૌબેરી કૂબરા કોલા કામેશી કામસુન્દરી ॥ ૭ ॥

ખેશાની કેશનીકારા મોચની ધેનુકામદા ।
કામધેનુઃ કપાલેશી કપાલકરસંયુતા ॥ ૮ ॥

ચામુણ્ડા મૂલ્યદા મૂર્તિર્મુણ્ડમાલાવિભૂષણા ।
સુમેરુતનયા વન્દ્યા ચણ્ડિકા ચણ્ડસૂદિની ॥ ૯ ॥

ચણ્ડાંશુતેજસામ્મૂર્તિશ્ચણ્ડેશી ચણ્ડવિક્રમા ।
ચાટુકા ચાટકી ચર્ચા ચારુહંસા ચમત્કૃતિઃ ॥ ૧૦ ॥

લલજ્જિહ્વા સરોજાક્ષી મુણ્ડસૃઙ્મુણ્ડધારિણી ।
સર્વાનન્દમયી સ્તુત્યા સકલાનન્દવર્ધિની ॥ ૧૧ ॥

ધૃતિઃ કૃતિઃ સ્થિતિર્મૂર્તિઃ દ્યૌવાસા ચારુહાસિની ।
રુક્માઙ્ગદા રુક્મવર્ણા રુક્મિણી રુક્મભૂષણા ॥ ૧૨ ॥

કામદા મોક્ષદાનન્દા નારસિંહી નૃપાત્મજા ।
નારાયણી નરોત્તુઙ્ગનાગિની નગનન્દિની ॥ ૧૩ ॥

નાગશ્રીર્ગિરિજા ગુહ્યા ગુહ્યકેશી ગરીયસી ।
ગુણાશ્રયા ગુણાતીતા ગજરાજોપરિસ્થિતા ॥ ૧૪ ॥

ગજાકારા ગણેશાની ગન્ધર્વગણસેવિતા ।
દીર્ઘકેશી સુકેશી ચ પિઙ્ગલા પિઙ્ગલાલકા ॥ ૧૫ ॥

ભયદા ભવમાન્યા ચ ભવાની ભવતોષિતા ।
ભવાલસ્યા ભદ્રધાત્રી ભીરુણ્ડા ભગમાલિની ॥ ૧૬ ॥

પૌરન્દરી પરઞ્જ્યોતિઃ પુરન્દરસમર્ચિતા ।
પીના કીર્તિકરી કીર્તિઃ કેયૂરાઢ્યા મહાકચા ॥ ૧૭ ॥

ઘોરરૂપા મહેશાની કોમલા કોમલાલકા ।
કલ્યાણી કામના કુબ્જા કનકાઙ્ગદભૂષિતા ॥ ૧૮ ॥

કેનાશી વરદા કાલી મહામેધા મહોત્સવા ।
વિરૂપા વિશ્વરૂપા ચ વિશ્વધાત્રી પિલમ્પિલા ॥ ૧૯ ॥

પદ્માવતી મહાપુણ્યા પુણ્યા પુણ્યજનેશ્વરી ।
જહ્નુકન્યા મનોજ્ઞા ચ માનસી મનુપૂજિતા ॥ ૨૦ ॥

કામરૂપા કામકલા કમનીયા કલાવતી ।
વૈકુણ્ઠપત્ની કમલા શિવપત્ની ચ પાર્વતી ॥ ૨૧ ॥

કામ્યશ્રી ર્ગારુડીવિદ્યા વિશ્વસૂર્વીરસૂર્દિતિઃ ।
માહેશ્વરી વૈષ્ણવી ચ બ્રાહ્મી બ્રાહ્મણપૂજિતા ॥ ૨૨ ॥

માન્યા માનવતી ધન્યા ધનદા ધનદેશ્વરી ।
અપર્ણા પર્ણશિથિલા પર્ણશાલાપરમ્પરા ॥ ૨૩ ॥

પદ્માક્ષી નીલવસ્ત્રા ચ નિમ્ના નીલપતાકિની ।
દયાવતી દયાધીરા ધૈર્યભૂષણભૂષિતા ॥ ૨૪ ॥

જલેશ્વરી મલ્લહન્ત્રી ભલ્લહસ્તા મલાપહા ।
કૌમુદી ચૈવ કૌમારી કુમારી કુમુદાકરા ॥ ૨૫ ॥

પદ્મિની પદ્મનયના કુલજા કુલકૌલિની ।
કરાલા વિકરાલાક્ષી વિસ્રમ્ભા દર્દુરાકૃતિઃ ॥ ૨૬ ॥

વનદુર્ગા સદાચારા સદાશાન્તા સદાશિવા ।
સૃષ્ટિઃ સૃષ્ટિકરી સાધ્વી માનુષી દેવકી દ્યુતિઃ ॥ ૨૭ ॥

વસુધા વાસવી વેણુઃ વારાહી ચાપરાજિતા ।
રોહિણી રમણા રામા મોહિની મધુરાકૃતિઃ ॥ ૨૮ ॥

શિવશક્તિઃ પરાશક્તિઃ શાઙ્કરી ટઙ્કધારિણી ।
ક્રૂરકઙ્કાલમાલાઢ્યા લઙ્કાકઙ્કણભૂષિતા ॥ ૨૯ ॥

દૈત્યાપહરા દીપ્તા દાસોજ્જ્વલકુચાગ્રણીઃ ।
ક્ષાન્તિઃ ક્ષૌમઙ્કરી બુદ્ધિર્બોધાચારપરાયણા ॥ ૩૦ ॥

શ્રીવિદ્યા ભૈરવીવિદ્યા ભારતી ભયઘાતિની ।
ભીમા ભીમારવા ભૈમી ભઙ્ગુરા ક્ષણભઙ્ગુરા ॥ ૩૧ ॥

જિત્યા પિનાકભૃત્ સૈન્યા શઙ્ખિની શઙ્ખરૂપિણી ।
દેવાઙ્ગના દેવમાન્યા દૈત્યસૂર્દૈત્યમર્દિની ॥ ૩૨ ॥

દેવકન્યા ચ પૌલોમી રતિઃ સુન્દરદોસ્તટી ।
સુખિની શૌકિની શૌક્લી સર્વસૌખ્યવિવર્ધિની ॥ ૩૩ ॥

લોલા લીલાવતી સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્માઽસૂક્ષ્મગતિર્મતિઃ ।
વરેણ્યા વરદા વેણી શરણ્યા શરચાપિની ॥ ૩૪ ॥

ઉગ્રકાલી મહાકાલી મહાકાલસમર્ચિતા ।
જ્ઞાનદા યોગિધ્યેયા ચ ગોવલ્લી યોગવર્ધિની ॥ ૩૫ ॥

પેશલા મધુરા માયા વિષ્ણુમાયા મહોજ્જ્વલા ।
વારાણસી તથાઽવન્તી કાઞ્ચી કુક્કુરક્ષેત્રસુઃ ॥ ૩૬ ॥

અયોધ્યા યોગસૂત્રાદ્યા યાદવેશી યદુપ્રિયા ।
યમહન્ત્રી ચ યમદા યમિની યોગવર્તિની ॥ ૩૭ ॥

ભસ્મોજ્જ્વલા ભસ્મશય્યા ભસ્મકાલીસમર્ચિતા ।
ચન્દ્રિકા શૂલિની શિલ્યા પ્રાશિની ચન્દ્રવાસિની ॥ ૩૮ ॥

પદ્મહસ્તા ચ પીના ચ પાશિની પાશમોચની ।
સુધાકલશહસ્તા ચ સુધામૂર્તિઃ સુધામયી ॥ ૩૯ ॥

વ્યૂહાયુધા વરારોહા વરધાત્રી વરોત્તમા ।
પાપાશના મહામૂર્તા મોહદા મધુરસ્વરા ॥ ૪૦ ॥

મધુપા માધવી માલ્યા મલ્લિકા કાલિકા મૃગી ।
મૃગાક્ષી મૃગરાજસ્થા કેશિકીનાશઘાતિની ॥ ૪૧ ॥

રક્તામ્બરધરા રાત્રિઃ સુકેશી સુરનાયિકા ।
સૌરભી સુરભિઃ સૂક્ષ્મા સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતા ॥ ૪૨ ॥

અમ્બા જૃમ્ભા જટાભૂષા જૂટિની જટિની નટી ।
મર્માનન્દદા જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા કામેષ્ટવર્દ્ધિની ॥ ૪૩ ॥

રૌદ્રી રુદ્રસ્તના રુદ્રા શતરુદ્રા ચ શામ્ભવી ।
શ્રવિષ્ઠા શિતિકણ્ઠેશી વિમલાનન્દવર્ધિની ॥ ૪૪ ॥

કપર્દિની કલ્પલતા મહાપ્રલયકારિણી ।
મહાકલ્પાન્તસંહૃષ્ઠા મહાકલ્પક્ષયઙ્કરી ॥ ૪૫ ॥

સંવર્તાગ્નિપ્રભા સેવ્યા સાનન્દાઽઽનન્દવર્ધિની ।
સુરસેના ચ મારેશી સુરાક્ષી વિવરોત્સુકા ॥ ૪૬ ॥

પ્રાણેશ્વરી પવિત્રા ચ પાવની લોકપાવની ।
લોકધાત્રી મહાશુક્લા શિશિરાચલકન્યકા ॥ ૪૭ ॥

તમોઘ્ની ધ્વાન્તસંહર્ત્રી યશોદા ચ યશસ્વિની ।
પ્રદ્યોતિની ચ દ્યુમતી ધીમતી લોકચર્ચિતા ॥ ૪૮ ॥

પ્રણવેશી પરગતિઃ પારાવારસુતા સમા ।
ડાકિની શાકિની રુદ્ધા નીલા નાગાઙ્ગના નુતિઃ ॥ ૪૯ ॥

કુન્દદ્યુતિશ્ચ કુરટા કાન્તિદા ભ્રાન્તિદા ભ્રમા ।
ચર્વિતાચર્વિતા ગોષ્ઠી ગજાનનસમર્ચિતા ॥ ૫૦ ॥

ખગેશ્વરી ખનીલા ચ નાગિની ખગવાહિની ।
ચન્દ્રાનના મહારુણ્ડા મહોગ્રા મીનકન્યકા ॥ ૫૧ ॥

માનપ્રદા મહારૂપા મહામાહેશ્વરીપ્રિયા ।
મરુદ્ગણા મહદ્વક્ત્રા મહોરગા ભયાનકા ॥ ૫૨ ॥

મહાઘોણા કરેશાની માર્જારી મન્મથોજ્જ્વલા ।
કર્ત્રી હન્ત્રી પાલયિત્રી ચણ્ડમુણ્ડનિષૂદિની ॥ ૫૩ ॥

નિર્મલા ભાસ્વતી ભીમા ભદ્રિકા ભીમવિક્રમા ।
ગઙ્ગા ચન્દ્રાવતી દિવ્યા ગોમતી યમુના નદી ॥ ૫૪ ॥

વિપાશા સરયૂસ્તાપી વિતસ્તા કુઙ્કુમાર્ચિતા ।
ગણ્ડકી નર્મદા ગૌરી ચન્દ્રભાગા સરસ્વતી ॥ ૫૫ ॥

ઐરાવતી ચ કાવેરી શતાહ્રવા ચ શતહ્રદા ।
શ્વેતવાહનસેવ્યા ચ શ્વેતાસ્યા સ્મિતભાવિની ॥ ૫૬ ॥

કૌશામ્બી કોશદા કોશ્યા કાશ્મીરકનકેલિની ।
કોમલા ચ વિદેહા ચ પૂઃ પુરી પુરસૂદિની ॥ ૫૭ ॥

પૌરૂરવા પલાપાલી પીવરાઙ્ગી ગુરુપ્રિયા ।
પુરારિગૃહિણી પૂર્ણા પૂર્ણરૂપા રજસ્વલા ॥ ૫૮ ॥

સમ્પૂર્ણચન્દ્રવદના બાલચન્દ્રસમદ્યુતિઃ ।
રેવતી પ્રેયસી રેવા ચિત્રા ચિત્રામ્બરા ચમૂઃ ॥ ૫૯ ॥

નવપુષ્પસમુદ્ભૂતા નવપુષ્પૈકહારિણી ।
નવપુષ્પશુભામાલા નવપુષ્પકુલાનના ॥ ૬૦ ॥

નવપુષ્પોદ્ભવપ્રીતા નવપુષ્પસમાશ્રયા ।
નવપુષ્પલલત્કેશા નવપુષ્પલલન્મુખા ॥ ૬૧ ॥

નવપુષ્પલલત્કર્ણા નવપુષ્પલલત્કટિઃ ।
નવપુષ્પલલન્નેત્રા નવપુષ્પલલન્નસા ॥ ૬૨ ॥

નવપુષ્પસમાકારા નવપુષ્પલલદ્ભુજા ।
નવપુષ્પલલત્કણ્ઠા નવપુષ્પાર્ચિતસ્તની ॥ ૬૩ ॥

નવપુષ્પલલન્મધ્યા નવપુષ્પકુલાલકા ।
નવપુષ્પલલન્નાભિઃ નવપુષ્પલલત્ભગા ॥ ૬૪ ॥

નવપુષ્પલલત્પાદા નવપુષ્પકુલાઙ્ગની ।
નવપુષ્પગુણોત્પીઠા નવપુષ્પોપશોભિતા ॥ ૬૫ ॥

નવપુષ્પપ્રિયોપેતા પ્રેતમણ્ડલમધ્યગા ।
પ્રેતાસના પ્રેતગતિઃ પ્રેતકુણ્ડલભૂષિતા ॥ ૬૬ ॥

પ્રેતબાહુકરા પ્રેતશય્યા શયનશાયિની ।
કુલાચારા કુલેશાની કુલકા કુલકૌલિની ॥ ૬૭ ॥

સ્મશાનભૈરવી કાલભૈરવી શિવભૈરવી ।
સ્વયમ્ભૂભૈરવી વિષ્ણુભૈરવી સુરભૈરવી ॥ ૬૮ ॥

કુમારભૈરવી બાલભૈરવી રુરુભૈરવી ।
શશાઙ્કભૈરવી સૂર્યભૈરવી વહ્નિભૈરવી ॥ ૬૯ ॥

શોભાદિભૈરવી માયાભૈરવી લોકભૈરવી ।
મહોગ્રભૈરવી સાધ્વીભૈરવી મૃતભૈરવી ॥ ૭૦ ॥

સમ્મોહભૈરવી શબ્દભૈરવી રસભૈરવી ।
સમસ્તભૈરવી દેવી ભૈરવી મન્ત્રભૈરવી ॥ ૭૧ ॥

સુન્દરાઙ્ગી મનોહન્ત્રી મહાશ્મશાનસુન્દરી ।
સુરેશસુન્દરી દેવસુન્દરી લોકસુન્દરી ॥ ૭૨ ॥

ત્રૈલોક્યસુન્દરી બ્રહ્મસુન્દરી વિષ્ણુસુન્દરી ।
ગિરીશસુન્દરી કામસુન્દરી ગુણસુન્દરી ॥ ૭૩ ॥

આનન્દસુન્દરી વક્ત્રસુન્દરી ચન્દ્રસુન્દરી ।
આદિત્યસુન્દરી વીરસુન્દરી વહ્નિસુન્દરી ॥ ૭૪ ॥

પદ્માક્ષસુન્દરી પદ્મસુન્દરી પુષ્પસુન્દરી ।
ગુણદાસુન્દરી દેવી સુન્દરી પુરસુન્દરી ॥ ૭૫ ॥

મહેશસુન્દરી દેવી મહાત્રિપુરસુન્દરી ।
સ્વયમ્ભૂસુન્દરી દેવી સ્વયમ્ભૂપુષ્પસુન્દરી ॥ ૭૬ ॥

શુક્રૈકસુન્દરી લિઙ્ગસુન્દરી ભગસુન્દરી ।
વિશ્વેશસુન્દરી વિદ્યાસુન્દરી કાલસુન્દરી ॥ ૭૭ ॥

શુક્રેશ્વરી મહાશુક્રા શુક્રતર્પણતર્પિતા ।
શુક્રોદ્ભવા શુક્રરસા શુક્રપૂજનતોષિતા ॥ ૭૮ ॥

શુક્રાત્મિકા શુક્રકરી શુક્રસ્નેહા ચ શુક્રિણી ।
શુક્રસેવ્યા શુક્રસુરા શુક્રલિપ્તા મનોન્મના ॥ ૭૯ ॥

શુક્રહારા સદાશુક્રા શુક્રરૂપા ચ શુક્રજા ।
શુક્રસૂઃ શુક્રરમ્યાઙ્ગી શુક્રાંશુકવિવર્ધિની ॥ ૮૦ ॥

શુક્રોત્તમા શુક્રપૂજા શુક્રેશી શુક્રવલ્લભા ।
જ્ઞાનેશ્વરી ભગોત્તુઙ્ગા ભગમાલાવિહારિણી ॥ ૮૧ ॥

ભગલિઙ્ગૈકરસિકા લિઙ્ગિની ભગમાલિની ।
બૈન્દવેશી ભગાકારા ભગલિઙ્ગાદિશુક્રસૂઃ ॥ ૮૨ ॥

વાત્યાલી વનિતા વાત્યારૂપિણી મેઘમાલિની ।
ગુણાશ્રયા ગુણવતી ગુણગૌરવસુન્દરી ॥ ૮૩ ॥

પુષ્પતારા મહાપુષ્પા પુષ્ટિઃ પરમલાઘવી ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પસઙ્કાશા સ્વયમ્ભૂપુષ્પપૂજિતા ॥ ૮૪ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમન્યાસા સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પસરસી સ્વયમ્ભૂપુષ્પપુષ્પિણી ॥ ૮૫ ॥

શુક્રપ્રિયા શુક્રરતા શુક્રમજ્જનતત્પરા ।
અપાનપ્રાણરૂપા ચ વ્યાનોદાનસ્વરૂપિણી ॥ ૮૬ ॥

પ્રાણદા મદિરા મોદા મધુમત્તા મદોદ્ધતા ।
સર્વાશ્રયા સર્વગુણાઽવ્યસ્થા સર્વતોમુખી ॥ ૮૭ ॥

નારીપુષ્પસમપ્રાણા નારીપુષ્પસમુત્સુકા ।
નારીપુષ્પલતા નારી નારીપુષ્પસ્રજાર્ચિતા ॥ ૮૮ ॥

ષડ્ગુણા ષડ્ગુણાતીતા શશિનઃષોડશીકલા ।
ચતુર્ભુજા દશભુજા અષ્ટાદશભુજા તથા ॥ ૮૯ ॥

દ્વિભુજા ચૈક ષટ્કોણા ત્રિકોણનિલયાશ્રયા ।
સ્રોતસ્વતી મહાદેવી મહારૌદ્રી દુરન્તકા ॥ ૯૦ ॥

દીર્ઘનાસા સુનાસા ચ દીર્ઘજિહ્વા ચ મૌલિની ।
સર્વાધારા સર્વમયી સારસી સરલાશ્રયા ॥ ૯૧ ॥

સહસ્રનયનપ્રાણા સહસ્રાક્ષસમર્ચિતા ।
સહસ્રશીર્ષા સુભટા શુભાક્ષી દક્ષપુત્રિણી ॥ ૯૨ ॥

ષષ્ટિકા ષષ્ટિચક્રસ્થા ષડ્વર્ગફલદાયિની ।
અદિતિર્દિતિરાત્મા શ્રીરાદ્યા ચાઙ્કભચક્રિણી ॥ ૯૩ ॥

ભરણી ભગબિમ્બાક્ષી કૃત્તિકા ચેક્ષ્વસાદિતા ।
ઇનશ્રી રોહિણી ચેષ્ટિઃ ચેષ્ટા મૃગશિરોધરા ॥ ૯૪ ॥

ઈશ્વરી વાગ્ભવી ચાન્દ્રી પૌલોમી મુનિસેવિતા ।
ઉમા પુનર્જયા જારા ચોષ્મરુન્ધા પુનર્વસુઃ ॥ ૯૫ ॥

ચારુસ્તુત્યા તિમિસ્થાન્તી જાડિની લિપ્તદેહિની ।
લિઢ્યા શ્લેષ્મતરાશ્લિષ્ટા મઘવાર્ચિતપાદુકી ॥ ૯૬ ॥

મઘામોઘા તથૈણાક્ષી ઐશ્વર્યપદદાયિની ।
ઐઙ્કારી ચન્દ્રમુકુટા પૂર્વાફાલ્ગુનિકીશ્વરી ॥ ૯૭ ॥

ઉત્તરાફલ્ગુહસ્તા ચ હસ્તિસેવ્યા સમેક્ષણા ।
ઓજસ્વિની તથોત્સાહા ચિત્રિણી ચિત્રભૂષણા ॥ ૯૮ ॥

અમ્ભોજનયના સ્વાતિઃ વિશાખા જનની શિખા ।
અકારનિલયાધારા નરસેવ્યા ચ જ્યેષ્ટદા ॥ ૯૯ ॥

મૂલા પૂર્વાષાઢેશી ચોત્તરાષાઢ્યાવની તુ સા ।
શ્રવણા ધર્મિણી ધર્મ્યા ધનિષ્ઠા ચ શતભિષક્ ॥ ૧૦૦ ॥

પૂર્વભાદ્રપદસ્થાનાઽપ્યાતુરા ભદ્રપાદિની ।
રેવતીરમણસ્તુત્યા નક્ષત્રેશસમર્ચિતા ॥ ૧૦૧ ॥

કન્દર્પદર્પિણી દુર્ગા કુરુકુલ્લકપોલિની ।
કેતકીકુસુમસ્નિગ્ધા કેતકીકૃતભૂષણા ॥ ૧૦૨ ॥

કાલિકા કાલરાત્રિશ્ચ કુટુમ્બજનતર્પિતા ।
કઞ્જપત્રાક્ષિણી કલ્યારોપિણી કાલતોષિતા ॥ ૧૦૩ ॥

કર્પૂરપૂર્ણવદના કચભારનતાનના ।
કલાનાથકલામૌલિઃ કલા કલિમલાપહા ॥ ૧૦૪ ॥

કાદમ્બિની કરિગતિઃ કરિચક્રસમર્ચિતા ।
કઞ્જેશ્વરી કૃપારૂપા કરુણામૃતવર્ષિણી ॥ ૧૦૫ ॥

ખર્બા ખદ્યોતરૂપા ચ ખેટેશી ખડ્ગધારિણી ।
ખદ્યોતચઞ્ચલા કેશી ખેચરી ખેચરાર્ચિતા ॥ ૧૦૬ ॥

ગદાધારી મહાગુર્વી ગુરુપુત્રા ગુરુપ્રિયા ।
ગીતવાદ્યપ્રિયા ગાથા ગજવક્ત્રપ્રસૂગતિઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ગરિષ્ઠગણપૂજ્યા ચ ગૂઢગુલ્ફા ગજેશ્વરી ।
ગણમાન્યા ગણેશાની ગાણાપત્યફલપ્રદા ॥ ૧૦૮ ॥

ઘર્માંશુનયના ઘર્મ્યા ઘોરા ઘુર્ઘુરનાદિની ।
ઘટસ્તની ઘટાકારા ઘુસૃણોલ્લસિતસ્તની ॥ ૧૦૯ ॥

ઘોરારવા ઘોરમુખી ઘોરદૈત્યનિબર્હિણી ।
ઘનચ્છાયા ઘનદ્યુતિઃ ઘનવાહનપૂજિતા ॥ ૧૧૦ ॥

ટવકોટેશરૂપા ચ ચતુરા ચતુરસ્તની ।
ચતુરાનનપૂજ્યા ચ ચતુર્ભુજસમર્ચિતા ॥ ૧૧૧ ॥

ચર્મામ્બરા ચરગતિઃ ચતુર્વેદમયી ચલા ।
ચતુઃસમુદ્રશયના ચતુર્દશસુરાર્ચિતા ॥ ૧૧૨ ॥

ચકોરનયના ચમ્પા ચમ્પાબકુલકુન્તલા ।
ચ્યુતચીરામ્બરા ચારુમૂર્તિશ્ચમ્પકમાલિની ॥ ૧૧૩ ॥

છાયા છદ્મકરી છિલ્લી છોટિકા છિન્નમસ્તકા ।
છિન્નશીર્ષા છિન્નનાસા છિન્નવસ્ત્રવરૂથિની ॥ ૧૧૪ ॥

છન્દિપત્રા છન્નછલ્કા છાત્રમન્ત્રાનુગ્રાહિણી ।
છદ્મિની છદ્મનિરતા છદ્મસદ્મનિવાસિની ॥ ૧૧૫ ॥

છાયાસુતહરા હવ્યા છલરૂપા સમુજ્જ્વલા ।
જયા ચ વિજયા જેયા જયમણ્ડલમણ્ડિતા ॥ ૧૧૬ ॥

જયનાથપ્રિયા જપ્યા જયદા જયવર્ધિની ।
જ્વાલામુખી મહાજ્વાલા જગત્ત્રાણપરાયણા ॥ ૧૧૭ ॥

જગદ્ધાત્રી જગદ્ધર્ત્ત્રી જગતામુપકારિણી ।
જાલન્ધરી જયન્તી ચ જમ્ભારાતિવરપ્રદા ॥ ૧૧૮ ॥

ઝિલ્લી ઝાઙ્કારમુખરા ઝરી ઝઙ્કારિતા તથા ।
ઞનરૂપા મહાઞમી ઞહસ્તા ઞિવલોચના ॥ ૧૧૯ ॥

ટઙ્કારકારિણી ટીકા ટિકા ટઙ્કાયુધપ્રિયા ।
ઠુકુરાઙ્ગી ઠલાશ્રયા ઠકારત્રયભૂષણા ॥ ૧૨૦ ॥

ડામરી ડમરૂપ્રાન્તા ડમરૂપ્રહિતોન્મુખી ।
ઢિલી ઢકારવા ચાટા ઢભૂષા ભૂષિતાનના ॥ ૧૨૧ ॥

ણાન્તા ણવર્ણસમ્યુક્તા ણેયાઽણેયવિનાશિની ।
તુલા ત્ર્યક્ષા ત્રિનયના ત્રિનેત્રવરદાયિની ॥ ૧૨૨ ॥

તારા તારવયા તુલ્યા તારવર્ણસમન્વિતા ।
ઉગ્રતારા મહાતારા તોતુલાઽતુલવિક્રમા ॥ ૧૨૩ ॥

ત્રિપુરા ત્રિપુરેશાની ત્રિપુરાન્તકરોહિણી ।
તન્ત્રૈકનિલયા ત્ર્યસ્રા તુષારાંશુકલાધરા ॥ ૧૨૪ ॥

તપઃ પ્રભાવદા તૃષ્ણા તપસા તાપહારિણી ।
તુષારપરિપૂર્ણાસ્યા તુહિનાદ્રિસુતા તુ સા ॥ ૧૨૫ ॥

તાલાયુધા તાર્ક્ષ્યવેગા ત્રિકૂટા ત્રિપુરેશ્વરી ।
થકારકણ્ઠનિલયા થાલ્લી થલ્લી થવર્ણજા ॥ ૧૨૬ ॥

દયાત્મિકા દીનરવા દુઃખદારિદ્રયનાશિની ।
દેવેશી દેવજનની દશવિદ્યા દયાશ્રયા ॥ ૧૨૭ ॥

દ્યુનદી દૈત્યસંહર્ત્રી દૌર્ભાગ્યપદનાશિની ।
દક્ષિણા કાલિકા દક્ષા દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૧૨૮ ॥

દાનવા દાનવેન્દ્રાણી દાન્તા દમ્ભવિવર્જિતા ।
દધીચીવરદા દુષ્ટદૈત્યદર્પાપહારિણી ॥ ૧૨૯ ॥

દીર્ઘનેત્રા દીર્ઘકચા દુષ્ટારપદસંસ્થિતા ।
ધર્મધ્વજા ધર્મમયી ધર્મરાજવરપ્રદા ॥ ૧૩૦ ॥

ધનેશ્વરી ધનિસ્તુત્યા ધનાધ્યક્ષા ધનાત્મિકા ।
ધીર્ધ્વનિર્ધવલાકારા ધવલામ્ભોજધારિણી ॥ ૧૩૧ ॥

ધીરસૂર્ધારિણી ધાત્રી પૂઃ પુની ચ પુનીસ્તુ સા ।
નવીના નૂતના નવ્યા નલિનાયતલોચના ॥ ૧૩૨ ॥

નરનારાયણસ્તુત્યા નાગહારવિભૂષણા ।
નવેન્દુસન્નિભા નામ્ના નાગકેસરમાલિની ॥ ૧૩૩ ॥

નૃવન્દ્યા નગરેશાની નાયિકા નાયકેશ્વરી ।
નિરક્ષરા નિરાલમ્બા નિર્લોભા નિરયોનિજા ॥ ૧૩૪ ॥

નન્દજાઽનઙ્ગદર્પાઢ્યા નિકન્દા નરમુણ્ડિની ।
નિન્દાઽઽનિન્દફલા નિષ્ઠા નન્દકર્મપરાયણા ॥ ૧૩૫ ॥

નરનારીગુણપ્રીતા નરમાલાવિભૂષણા ।
પુષ્પાયુધા પુષ્પમાલા પુષ્પબાણા પ્રિયંવદા ॥ ૧૩૬ ॥

પુષ્પબાણપ્રિયઙ્કરી પુષ્પધામવિભૂષિતા ।
પુણ્યદા પૂર્ણિમા પૂતા પુણ્યકોટિફલપ્રદા ॥ ૧૩૭ ॥

પુરાણાગમમન્ત્રાઢ્યા પુરાણપુરુષાકૃતિઃ ।
પુરાણગોચરા પૂર્વા પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૩૮ ॥

પરાપરરહસ્યાઙ્ગા પ્રહ્લાદપરમેશ્વરી ।
ફાલ્ગુની ફાલ્ગુણપ્રીતા ફણિરાજસમર્ચિતા ॥ ૧૩૯ ॥

ફણપ્રદા ફણેશી ચ ફણાકારા ફલોત્તમા ।
ફણિહારા ફણિગતિઃ ફણિકાઞ્ચી ફલાશના ॥ ૧૪૦ ॥

બલદા બાલ્યરૂપા ચ બાલરાક્ષરમન્ત્રિતા ।
બ્રહ્મજ્ઞાનમયી બ્રહ્મવાઞ્છા બ્રહ્મપદપ્રદા ॥ ૧૪૧ ॥

બ્રહ્માણી બૃહતિર્વ્રીડા બ્રહ્માવર્તપ્રવર્તની ।
બ્રહ્મરૂપા પરાવ્રજ્યા બ્રહ્મમુણ્ડૈકમાલિની ॥ ૧૪૨ ॥

બિન્દુભૂષા બિન્દુમાતા બિમ્બોષ્ઠી બગુલામુખી ।
બ્રહ્માસ્ત્રવિદ્યા બ્રહ્માણી બ્રહ્માઽચ્યુતનમસ્કૃતા ॥ ૧૪૩ ॥

ભદ્રકાલી સદાભદ્રી ભીમેશી ભુવનેશ્વરી ।
ભૈરવાકારકલ્લોલા ભૈરવી ભૈરવાર્ચિતા ॥ ૧૪૪ ॥

ભાનવી ભાસુદામ્ભોજા ભાસુદાસ્યભયાર્તિહા ।
ભીડા ભાગીરથી ભદ્રા સુભદ્રા ભદ્રવર્ધિની ॥ ૧૪૫ ॥

મહામાયા મહાશાન્તા માતઙ્ગી મીનતર્પિતા ।
મોદકાહારસન્તુષ્ટા માલિની માનવર્ધિની ॥ ૧૪૬ ॥

મનોજ્ઞા શષ્કુલીકર્ણા માયિની મધુરાક્ષરા ।
માયાબીજવતી માની મારીભયનિસૂદિની ॥ ૧૪૭ ॥

માધવી મન્દગા માધ્વી મદિરારુણલોચના ।
મહોત્સાહા ગણોપેતા માનનીયા મહર્ષિભિઃ ॥ ૧૪૮ ॥

મત્તમાતઙ્ગા ગોમત્તા મન્મથારિવરપ્રદા ।
મયૂરકેતુજનની મન્ત્રરાજવિભૂષિતા ॥ ૧૪૯ ॥

યક્ષિણી યોગિની યોગ્યા યાજ્ઞિકી યોગવલ્લભા ।
યશોવતી યશોધાત્રી યક્ષભૂતદયાપરા ॥ ૧૫૦ ॥

યમસ્વસા યમજ્ઞી ચ યજમાનવરપ્રદા ।
રાત્રી રાત્રિઞ્ચરજ્ઞી ચ રાક્ષસી રસિકા રસા ॥ ૧૫૧ ॥

રજોવતી રતિઃ શાન્તી રાજમાતઙ્ગિની પરા ।
રાજરાજેશ્વરી રાજ્ઞી રસાસ્વાદવિચક્ષણા ॥ ૧૫૨ ॥

લલના નૂતનાકારા લક્ષ્મીનાથસમર્ચિતા ।
લક્ષ્મીશ્ચ સિદ્ધલક્ષ્મીશ્ચ મહાલક્ષ્મી લલદ્રસા ॥ ૧૫૩ ॥

લવઙ્ગકુસુમપ્રીતા લવઙ્ગફલતોષિતા ।
લાક્ષારુણા લલત્યા ચ લાઙ્ગૂલી વરદયિની ॥ ૧૫૪ ॥

વાતાત્મજપ્રિયા વીર્યા વરદા વાનરેશ્વરી ।
વિજ્ઞાનકારિણી વેણ્યા વરદા વરદેશ્વરી ॥ ૧૫૫ ॥

વિદ્યાવતી વૈદ્યમાતા વિદ્યાહારવિભૂષણા ।
વિષ્ણુવક્ષસ્થલસ્થા ચ વામદેવાઙ્ગવાસિની ॥ ૧૫૬ ॥

વામાચારપ્રિયા વલ્લી વિવસ્વત્સોમદાયિની ।
શારદા શારદામ્ભોજવારિણી શૂલધારિણી ॥ ૧૫૭ ॥

શશાઙ્કમુકુટા શષ્પા શેષશાયીનમસ્કૃતા ।
શ્યામા શ્યામામ્બરા શ્યામમુખી શ્રીપતિસેવિતા ॥ ૧૫૮ ॥

ષોડશી ષડ્રસા ષડ્જા ષડાનનપ્રિયઙ્કરી ।
ષડઙ્ઘ્રિકૂજિતા ષષ્ટિઃ ષોડશામ્બરપૂજિતા ॥ ૧૫૯ ॥

ષોડશારાબ્જનિલયા ષોડશી ષોડશાક્ષરી ।
સૌમ્બીજમણ્ડિતા સર્વા સર્વગા સર્વરૂપિણી ॥ ૧૬૦ ॥

સમસ્તનરકત્રાતા સમસ્તદુરિતાપહા ।
સમ્પત્કરી મહાસમ્પત્ સર્વદા સર્વતોમુખી ॥ ૧૬૧ ॥

સૂક્ષ્માકરી સતી સીતા સમસ્તભુવનાશ્રયા ।
સર્વસંસ્કારસમ્પત્તિઃ સર્વસંસ્કારવાસના ॥ ૧૬૨ ॥

હરિપ્રિયા હરિસ્તુત્યા હરિવાહા હરીશ્વરી ।
હાલાપ્રિયા હલિમુખી હાટકેશી હૃદેશ્વરી ॥ ૧૬૩ ॥

હ્રીંબીજવર્ણમુકુટા હ્રીં હરપ્રિયકારિણી ।
ક્ષમા ક્ષાન્તા ચ ક્ષોણી ચ ક્ષત્રિયી મન્ત્રરૂપિણી ॥ ૧૬૪ ॥

પઞ્ચાત્મિકા પઞ્ચવર્ણા પઞ્ચતિગ્મસુભેદિની ।
મુક્તિદા મુનિવૃન્દેશી શાણ્ડિલ્યવરદાયિની ॥ ૧૬૫ ॥

ૐ હ્રીં ઐં હ્રીં ચ પઞ્ચાર્ણદેવતા શ્રીસરસ્વતી ।
ૐ સૌં હ્રીં શ્રીં શરદ્બીજશીર્ષા નીલસરસ્વતી ॥ ૧૬૬ ॥

ૐ હ્રીં ક્લીં સઃ નમો હ્રીં હ્રીં સ્વાહા બીજા ચ શારદા ॥ ૧૬૭ ॥

॥ ફલશ્રુતિઃ ॥

શારદાનામસાહસ્રમન્ત્રં શ્રીભૈરવોદિતમ્ ।
ગુહ્યં મન્ત્રાત્મકં પુણ્યં સર્વસ્વં ત્રિદિવૌકસામ્ ॥ ૧ ॥

યઃ પઠેત્પાઠયેદ્વાપિ શ‍ૃણુયાચ્છ્રાવયેદપિ ।
દિવા રાત્રૌ ચ સન્ધ્યાયાં પ્રભાતે ચ સદા પુમાન્ ॥ ૨ ॥

ગોગજાશ્વરથૈઃ પૂર્ણં ગેહં તસ્ય ભવિષ્યતિ ।
દાસી દાસજનૈઃ પૂર્ણં પુત્રપૌત્રસમાકુલમ્ ॥ ૩ ॥

શ્રેયસ્કરં સદા દેવી સાધકાનાં યશસ્કરમ્ ।
પઠેન્નામસહસ્રં તુ નિશીથે સાધકોત્તમઃ ॥ ૪ ॥

સર્વરોગપ્રશમનં સર્વદુઃખનિવારણમ્ ।
પાપરોગાદિદુષ્ટાનાં સઞ્જીવનિફલપ્રદમ્ ॥ ૫ ॥

યઃ પઠેદ્ભક્તિયુક્તસ્તુ મુક્તકેશો દિગમ્બરઃ ।
સર્વાગમે સઃ પૂજ્યઃ સ્યાત્સવિષ્ણુઃ સમહેશ્વરઃ ॥ ૬ ॥

બૃહસ્પતિસમો વાચિ નીત્યા શઙ્કરસન્નિભઃ ।
ગત્યા પવનસઙ્કાશો મત્યા શુક્રસમોઽપિ ચ ।
તેજસા દિવ્યસઙ્કાશો રૂપેણ મકરધ્વજઃ ॥ ૭ ॥

જ્ઞાનેન ચ શુકો દેવિ ચાયુષા ભૃગુનન્દનઃ ।
સાક્ષાત્ સ પરમેશાનિ પ્રભુત્વેન સુરાધિપઃ ॥ ૮ ॥

વિદ્યાધિષણયા કીર્ત્યા રામો રામો બલેન ચ ।
સ દીર્ઘાયુઃ સુખી પુત્રી વિજયી વિભવી વિભુઃ ॥ ૯ ॥

નાન્યચિન્તા પ્રકર્તવ્યા નાન્યચિન્તા કદાચન ॥ ૧૦ ॥

વાતસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં ચૌરસ્તમ્ભં મહેશ્વરિ ।
વહ્નિશૈત્યં કરોત્યેવ પઠનં ચાસ્ય સુન્દરિ ॥ ૧૧ ॥

સ્તમ્ભયેદપિ બ્રહ્માણં મોહયદપિ શઙ્કરમ્ ।
વશ્યયેદપિ રાજાનં શમયેદ્ધવ્યવાહનમ્ ॥ ૧૨ ॥

આકર્ષયેદ્દેવકન્યાં ઉચ્ચાટયતિ વૈરિણમ્ ।
મારયેદપકીર્તિં ચ સંવશ્યેચ્ચ ચતુર્ભુજમ્ ॥ ૧૩ ॥

કિં કિં ન સાધયેદેવં મન્ત્રનામસહસ્રકમ્ ।
શરત્કાલે નિશીથે ચ ભૌમે શક્તિસમન્વિતઃ ॥ ૧૪ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં ચ સાધકઃ કિં ન સાધયેત્ ।
અષ્ટમ્યામાશ્વમાસે તુ મધ્યાહ્ને મૂર્તિસન્નિધૌ ॥ ૧૫ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં તુ મુક્તકેશો દિગમ્બરઃ ।
સુદર્શનો ભવેદાશુ સાધકઃપર્વતાત્મજે ॥ ૧૬ ॥

અષ્ટમ્યાં સર્વરાત્રં તુ કુઙ્કુમેન ચ ચન્દનૈઃ ।
રક્તચન્દનયુક્તેન કસ્તૂર્યા ચાપિ પાવકૈઃ ॥ ૧૭ ॥

મૃગનાભિર્મનઃશિલાકલ્કયુક્તેનવારિણા ।
લિખેદ્ભૂર્જે જપેન્મન્ત્રં સાધકો ભક્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૧૮ ॥

ધારયેન્મૂર્ધ્નિ વા બાહૌ યોષિદ્વામકરે શિવે ।
રણે રિપૂન્વિજિત્યાશુ માતઙ્ગાનિવ કેસરી ॥ ૧૯ ॥

સ્વગૃહં ક્ષણમાયાતિ કલ્યાણિ સાધકોત્તમઃ ।
વન્ધ્યા વામભુજે ધૃત્વા ચતુર્થેઽહનિ પાર્વતિ ॥ ૨૦ ॥

અમાયાં રવિવારે યઃ પઠેત્પ્રેતાલયે તથા ।
ત્રિવારં સાધકો દેવિ ભવેત્ સ તુ કવીશ્વરઃ ॥ ૨૧ ॥

સઙ્ક્રાન્તૌ ગ્રહણે વાપિ પઠેન્મન્ત્રં નદીતટે ।
સ ભવેત્સર્વશાસ્ત્રજ્ઞો વેદવેદાઙ્ગતત્ત્વવિત્ ॥ ૨૨ ॥

શારદાયા ઇદં નામ્નાં સહસ્રં મન્ત્રગર્ભકમ્ ।
ગોપ્યં ગુહ્યં સદા ગોપ્યં સર્વધર્મૈકસાધનમ્ ॥ ૨૩ ॥

મન્ત્રકોટિમયં દિવ્યં તેજોરૂપં પરાત્પરમ્ ।
અષ્ટમ્યાં ચ નવમ્યાં ચ ચતુર્દશ્યાં દિને દિને ॥ ૨૪ ॥

સઙ્ક્રાન્તે મઙ્ગલૌ રાત્ર્યાં યોઽર્ચયેચ્છારદાં સુધીઃ ।
ત્રયસ્ત્રિંશત્સુકોટીનાં દેવાનાં તુ મહેશ્વરિ ॥ ૨૫ ॥

ઈશ્વરી શારદા તસ્ય માતેવ હિતકારિણી ।
યો જપેત્પઠતે નામ્નાં સહસ્રં મનસા શિવે ॥ ૨૬ ॥

સ ભવેચ્છારદાપુત્રઃ સાક્ષાદ્ભૈરવસન્નિભઃ ।
ઇદં નામ્નાં સહસ્રં તુ કથિતં હિતકામ્યયા ॥ ૨૭ ॥

અસ્ય પ્રભાવમતુલં જન્મજન્માન્તરેષ્વપિ ।
ન શક્યતે મયાઽઽખ્યાતું કોટિશો વદનૈરપિ ॥ ૨૮ ॥

અદાતવ્યમિદં દેવિ દુષ્ટાનામતિભાષિણામ્ ।
અકુલીનાય દુષ્ટાય દીક્ષાહીનાય સુન્દરિ ॥ ૨૯ ॥

અવક્તવ્યમશ્રોતવ્યમિદં નામસહસ્રકમ્ ।
અભક્તેભ્યોઽપિ પુત્રેભ્યો ન દાતવ્યં કદાચન ॥ ૩૦ ॥

શાન્તાય ગુરુભક્તાય કુલીનાય મહેશ્વરિ ।
સ્વશિષ્યાય પ્રદાતવ્યં ઇત્યાજ્ઞા પરમેશ્વરિ ॥ ૩૧ ॥

ઇદં રહસ્યં પરમં દેવિ ભક્ત્યા મયોદિતમ્ ।
ગોપ્યં રહસ્યં ચ ગોપ્તવ્યં ગોપનીયં સ્વયોનિવત્ ॥ ૩૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલતન્ત્રે પાર્વતીપરમેશ્વરસંવાદે
શ્રીશારદાસહસ્રનામસ્તવરાજઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Sharada:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *