Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

47 Views

Shri Sharada Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತ ।
ಸರ್ವಾಗಮೈಕತತ್ತ್ವಜ್ಞ ತತ್ತ್ವಸಾಗರಪಾರಗ ॥ 1 ॥

ಕೃಪಾಪರೋಽಸಿ ದೇವೇಶ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ।
ಪುರಾ ದತ್ತಂ ವರಂ ಮಹ್ಯಂ ದೇವದಾನವಸಂಗರೇ ॥ 2 ॥

ತಮದ್ಯ ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ತೋ ಯಾಚೇಽಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಪ್ರಯಚ್ಛ ತ್ವರಿತಂ ಶಮ್ಭೋ ಯದ್ಯಹಂ ಪ್ರೇಯಸೀ ತವ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ
ದೇವದೇವೀ ಪುರಾ ಸತ್ಯಂ ಸುರಾಸುರರಣಾಜಿರೇ ।
ವರೋ ದತ್ತೋ ಮಯಾ ತೇಽದ್ಯ ವರಂ ಯಾಚಸ್ವ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಭಗವನ್ ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶಾರದಾಽಽಖ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಸಾ ಸ್ವತಪಸಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯೇನಾವತಾರಿತಾ ॥ 5 ॥

ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವದ ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ
ರಹಸ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಂ ಚ ಜಗತಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ॥ 7 ॥

ಯಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾಖ್ಯೇತಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಚ ಷಟ್ಕೂಟತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಥಿತಾ ಸದಾ ॥ 8 ॥

ತಯಾ ತತಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ತಯಾ ಸಮ್ಪಾಲ್ಯತೇ ಜಗತ್ ।
ಸೈವ ಸಂಹರತೇ ಚಾನ್ತೇ ಸೈವ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ದೇವದೇವೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪರತತ್ತ್ವೈಕರೂಪಿಣೀ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಭಕ್ತಿಸಾಧನಮ್ ॥ 10 ॥

॥ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾರದಾಭಗವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಭೈರವ ಋಷಿಃ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ।ಪಂಚಾಕ್ಷರಶಾರದಾ ದೇವತಾ।
ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ। ನಮ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್।
ತ್ರಿವರ್ಗಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಕ್ಲಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕ್ಲೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕ್ಲಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಕ್ಲಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕ್ಲೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಕ್ಲಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಶಕ್ತಿಚಾಪಶರಘಂಟಿಕಾಸುಧಾಪಾತ್ರರತ್ನಕಲಶೋಲ್ಲಸತ್ಕರಾಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಂ ಶಾರದಾಂ ನಮತ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಿತಾ ಯಾ ಪ್ರಹಸಿತವದನಾ ಪಾರ್ವತೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ
ವಹ್ನ್ಯರ್ಕೇನ್ದುತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಷಡ್ಭುಜಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ।
ಶಾಂಡಿಲ್ಯೇನೋಪನೀತಾ ಜಯತಿ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ನತಾನಾಂ
ಸಾ ನಃ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾ ಹ್ಯಭಿಮತಫಲದಾ ಶಾರದಾ ಶಂ ಕರೋತು ॥

॥ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತಮ್ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾಂ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಗಾಯತ್ರೀ ॥

ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ । ವರದಾಯೈ ಧೀಮಹಿ।
ತನ್ನೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಶ್ರೀಶಾರದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕನಮಸ್ಕೃತ ।
ಸರ್ವಾಗಮೈಕತತ್ತ್ವಜ್ಞ ತತ್ತ್ವಸಾಗರಪಾರಗ ॥ 1 ॥

ಕೃಪಾಪರೋಽಸಿ ದೇವೇಶ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ।
ಪುರಾ ದತ್ತಂ ವರಂ ಮಹ್ಯಂ ದೇವದಾನವಸಂಗರೇ ॥ 2 ॥

ತಮದ್ಯ ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ತೋ ಯಾಚೇಽಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಪ್ರಯಚ್ಛ ತ್ವರಿತಂ ಶಮ್ಭೋ ಯದ್ಯಹಂ ಪ್ರೇಯಸೀ ತವ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ
ದೇವದೇವೀ ಪುರಾ ಸತ್ಯಂ ಸುರಾಸುರರಣಾಜಿರೇ ।
ವರೋ ದತ್ತೋ ಮಯಾ ತೇಽದ್ಯ ವರಂ ಯಾಚಸ್ವ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವೀ ಉವಾಚ
ಭಗವನ್ ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಶಾರದಾಽಽಖ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಕಾಶ್ಮೀರೇ ಸಾ ಸ್ವತಪಸಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯೇನಾವತಾರಿತಾ ॥ 5 ॥

ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಭೋಗಮೋಕ್ಷೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವದ ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ
ರಹಸ್ಯಮೇತದಖಿಲಂ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಂ ಚ ಜಗತಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ॥ 7 ॥

ಯಾ ದೇವೀ ಶಾರದಾಖ್ಯೇತಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಚ ಷಟ್ಕೂಟತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಥಿತಾ ಸದಾ ॥ 8 ॥

ತಯಾ ತತಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ತಯಾ ಸಮ್ಪಾಲ್ಯತೇ ಜಗತ್ ।
ಸೈವ ಸಂಹರತೇ ಚಾನ್ತೇ ಸೈವ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ದೇವದೇವೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಪರತತ್ತ್ವೈಕರೂಪಿಣೀ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯೇಽಹಂ ಭಕ್ತಿಸಾಧನಮ್ ॥ 10 ॥

॥ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾರದಾಭಗವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ಭೈರವ ಋಷಿಃ । ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ।ಪಂಚಾಕ್ಷರಶಾರದಾ ದೇವತಾ।
ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ। ನಮ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್।
ತ್ರಿವರ್ಗಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಕ್ಲಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕ್ಲೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।ಓಂ ಹ್ರಃ ಕ್ಲಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಕ್ಲಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಕ್ಲೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಕ್ಲೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಓಂ ಹ್ರಃ ಕ್ಲಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಶಕ್ತಿಚಾಪಶರಘಂಟಿಕಾಸುಧಾಪಾತ್ರರತ್ನಕಲಶೋಲ್ಲಸತ್ಕರಾಮ್ ।
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಂ ಶಾರದಾಂ ನಮತ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಥಿತಾ ಯಾ ಪ್ರಹಸಿತವದನಾ ಪಾರ್ವತೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ
ವಹ್ನ್ಯರ್ಕೇನ್ದುತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಷಡ್ಭುಜಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ।
ಶಾಂಡಿಲ್ಯೇನೋಪನೀತಾ ಜಯತಿ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ನತಾನಾಂ
ಸಾ ನಃ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾ ಹ್ಯಭಿಮತಫಲದಾ ಶಾರದಾ ಶಂ ಕರೋತು ॥

॥ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತಮ್ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವ್ಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾಂ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಗಾಯತ್ರೀ ॥

ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ । ವರದಾಯೈ ಧೀಮಹಿ।
ತನ್ನೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಮನ್ತ್ರಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಶಾರದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶಾರದಾ ಶಾನ್ತಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಶುಭಂಕರೀ ।
ಶುಭಾ ಶಾನ್ತಾ ಶರದ್ಬೀಜಾ ಶ್ಯಾಮಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಕುನ್ತಲಾ ॥ 1 ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶಶಾಂಕೇಶೀ ಶಾತಕುಮ್ಭಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರತಾಪ್ಯಾ ತಾಪಿನೀ ತಾಪ್ಯಾ ಶೀತಲಾ ಶೇಷಶಾಯಿನೀ ॥ 2 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾನ್ತಿಕರೀ ಶಾನ್ತಿಃ ಶ್ರೀಕರೀ ವೀರಸೂದಿನೀ ।
ವೇಶ್ಯಾ ವೇಶ್ಯಕರೀ ವೈಶ್ಯಾ ವಾನರೀ ವೇಷಭಾನ್ವಿತಾ ॥ 3 ॥

ವಾಚಾಲೀ ಶುಭಗಾ ಶೋಭ್ಯಾ ಶೋಭನಾ ಚ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ।
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾಲನಕಾರಿಣೀ ॥ 4 ॥

ಹಾರಿಣೀ ಗದಿನೀ ಗೋಧಾ ಗೋಮತೀ ಜಗದಾಶ್ರಯಾ ।
ಸೌಮ್ಯಾ ಯಾಮ್ಯಾ ತಥಾ ಕಾಮ್ಯಾ ವಾಮ್ಯಾ ವಾಚಾಮಗೋಚರಾ ॥ 5 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಕಲಾ ಕಾನ್ತಾ ಶಶಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಆಗ್ನೇಯೀ ವಾರುಣೀ ವಾಣೀ ಕಾರುಣಾ ಕರುಣಾಶ್ರಯಾ ॥ 6 ॥

ನೈರೃತೀ ಋತರೂಪಾ ಚ ವಾಯವೀ ವಾಗ್ಭವೋದ್ಭವಾ ।
ಕೌಬೇರೀ ಕೂಬರಾ ಕೋಲಾ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ॥ 7 ॥

ಖೇಶಾನೀ ಕೇಶನೀಕಾರಾ ಮೋಚನೀ ಧೇನುಕಾಮದಾ ।
ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಪಾಲೇಶೀ ಕಪಾಲಕರಸಂಯುತಾ ॥ 8 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಮೂಲ್ಯದಾ ಮೂರ್ತಿರ್ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಸುಮೇರುತನಯಾ ವನ್ದ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಸೂದಿನೀ ॥ 9 ॥

ಚಂಡಾಂಶುತೇಜಸಾಮ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚಂಡೇಶೀ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ।
ಚಾಟುಕಾ ಚಾಟಕೀ ಚರ್ಚಾ ಚಾರುಹಂಸಾ ಚಮತ್ಕೃತಿಃ ॥ 10 ॥

ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ ಮುಂಡಸೃಙ್ಮುಂಡಧಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಕಲಾನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ॥ 11 ॥

ಧೃತಿಃ ಕೃತಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ಮೂರ್ತಿಃ ದ್ಯೌವಾಸಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ।
ರುಕ್ಮಾಂಗದಾ ರುಕ್ಮವರ್ಣಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾ ॥ 12 ॥

ಕಾಮದಾ ಮೋಕ್ಷದಾನನ್ದಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ನೃಪಾತ್ಮಜಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರೋತ್ತುಂಗನಾಗಿನೀ ನಗನನ್ದಿನೀ ॥ 13 ॥

ನಾಗಶ್ರೀರ್ಗಿರಿಜಾ ಗುಹ್ಯಾ ಗುಹ್ಯಕೇಶೀ ಗರೀಯಸೀ ।
ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣಾತೀತಾ ಗಜರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 14 ॥

ಗಜಾಕಾರಾ ಗಣೇಶಾನೀ ಗನ್ಧರ್ವಗಣಸೇವಿತಾ ।
ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಪಿಂಗಲಾಲಕಾ ॥ 15 ॥

ಭಯದಾ ಭವಮಾನ್ಯಾ ಚ ಭವಾನೀ ಭವತೋಷಿತಾ ।
ಭವಾಲಸ್ಯಾ ಭದ್ರಧಾತ್ರೀ ಭೀರುಂಡಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 16 ॥

ಪೌರನ್ದರೀ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರನ್ದರಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಪೀನಾ ಕೀರ್ತಿಕರೀ ಕೀರ್ತಿಃ ಕೇಯೂರಾಢ್ಯಾ ಮಹಾಕಚಾ ॥ 17 ॥

ಘೋರರೂಪಾ ಮಹೇಶಾನೀ ಕೋಮಲಾ ಕೋಮಲಾಲಕಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಮನಾ ಕುಬ್ಜಾ ಕನಕಾಂಗದಭೂಷಿತಾ ॥ 18 ॥

ಕೇನಾಶೀ ವರದಾ ಕಾಲೀ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹೋತ್ಸವಾ ।
ವಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀ ಪಿಲಮ್ಪಿಲಾ ॥ 19 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯಜನೇಶ್ವರೀ ।
ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಚ ಮಾನಸೀ ಮನುಪೂಜಿತಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲಾವತೀ ।
ವೈಕುಂಠಪತ್ನೀ ಕಮಲಾ ಶಿವಪತ್ನೀ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 21 ॥

ಕಾಮ್ಯಶ್ರೀ ರ್ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸೂರ್ವೀರಸೂರ್ದಿತಿಃ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತಾ ॥ 22 ॥

ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನವತೀ ಧನ್ಯಾ ಧನದಾ ಧನದೇಶ್ವರೀ ।
ಅಪರ್ಣಾ ಪರ್ಣಶಿಥಿಲಾ ಪರ್ಣಶಾಲಾಪರಮ್ಪರಾ ॥ 23 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ನೀಲವಸ್ತ್ರಾ ಚ ನಿಮ್ನಾ ನೀಲಪತಾಕಿನೀ ।
ದಯಾವತೀ ದಯಾಧೀರಾ ಧೈರ್ಯಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 24 ॥

ಜಲೇಶ್ವರೀ ಮಲ್ಲಹನ್ತ್ರೀ ಭಲ್ಲಹಸ್ತಾ ಮಲಾಪಹಾ ।
ಕೌಮುದೀ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ಕುಮಾರೀ ಕುಮುದಾಕರಾ ॥ 25 ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮನಯನಾ ಕುಲಜಾ ಕುಲಕೌಲಿನೀ ।
ಕರಾಲಾ ವಿಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಸ್ರಮ್ಭಾ ದರ್ದುರಾಕೃತಿಃ ॥ 26 ॥

ವನದುರ್ಗಾ ಸದಾಚಾರಾ ಸದಾಶಾನ್ತಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಮಾನುಷೀ ದೇವಕೀ ದ್ಯುತಿಃ ॥ 27 ॥

ವಸುಧಾ ವಾಸವೀ ವೇಣುಃ ವಾರಾಹೀ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ।
ರೋಹಿಣೀ ರಮಣಾ ರಾಮಾ ಮೋಹಿನೀ ಮಧುರಾಕೃತಿಃ ॥ 28 ॥

ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ಟಂಕಧಾರಿಣೀ ।
ಕ್ರೂರಕಂಕಾಲಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಲಂಕಾಕಂಕಣಭೂಷಿತಾ ॥ 29 ॥

ದೈತ್ಯಾಪಹರಾ ದೀಪ್ತಾ ದಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಕುಚಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷೌಮಂಕರೀ ಬುದ್ಧಿರ್ಬೋಧಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ॥ 30 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭೈರವೀವಿದ್ಯಾ ಭಾರತೀ ಭಯಘಾತಿನೀ ।
ಭೀಮಾ ಭೀಮಾರವಾ ಭೈಮೀ ಭಂಗುರಾ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾ ॥ 31 ॥

ಜಿತ್ಯಾ ಪಿನಾಕಭೃತ್ ಸೈನ್ಯಾ ಶಂಖಿನೀ ಶಂಖರೂಪಿಣೀ ।
ದೇವಾಂಗನಾ ದೇವಮಾನ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸೂರ್ದೈತ್ಯಮರ್ದಿನೀ ॥ 32 ॥

ದೇವಕನ್ಯಾ ಚ ಪೌಲೋಮೀ ರತಿಃ ಸುನ್ದರದೋಸ್ತಟೀ ।
ಸುಖಿನೀ ಶೌಕಿನೀ ಶೌಕ್ಲೀ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 33 ॥

ಲೋಲಾ ಲೀಲಾವತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಸೂಕ್ಷ್ಮಗತಿರ್ಮತಿಃ ।
ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವೇಣೀ ಶರಣ್ಯಾ ಶರಚಾಪಿನೀ ॥ 34 ॥

ಉಗ್ರಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಜ್ಞಾನದಾ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾ ಚ ಗೋವಲ್ಲೀ ಯೋಗವರ್ಧಿನೀ ॥ 35 ॥

ಪೇಶಲಾ ಮಧುರಾ ಮಾಯಾ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ವಾರಾಣಸೀ ತಥಾಽವನ್ತೀ ಕಾಂಚೀ ಕುಕ್ಕುರಕ್ಷೇತ್ರಸುಃ ॥ 36 ॥

ಅಯೋಧ್ಯಾ ಯೋಗಸೂತ್ರಾದ್ಯಾ ಯಾದವೇಶೀ ಯದುಪ್ರಿಯಾ ।
ಯಮಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಯಮದಾ ಯಮಿನೀ ಯೋಗವರ್ತಿನೀ ॥ 37 ॥

ಭಸ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಾ ಭಸ್ಮಶಯ್ಯಾ ಭಸ್ಮಕಾಲೀಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಶೂಲಿನೀ ಶಿಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಶಿನೀ ಚನ್ದ್ರವಾಸಿನೀ ॥ 38 ॥

ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಚ ಪೀನಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಪಾಶಮೋಚನೀ ।
ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾ ಚ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುಧಾಮಯೀ ॥ 39 ॥

ವ್ಯೂಹಾಯುಧಾ ವರಾರೋಹಾ ವರಧಾತ್ರೀ ವರೋತ್ತಮಾ ।
ಪಾಪಾಶನಾ ಮಹಾಮೂರ್ತಾ ಮೋಹದಾ ಮಧುರಸ್ವರಾ ॥ 40 ॥

ಮಧುಪಾ ಮಾಧವೀ ಮಾಲ್ಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಾಲಿಕಾ ಮೃಗೀ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮೃಗರಾಜಸ್ಥಾ ಕೇಶಿಕೀನಾಶಘಾತಿನೀ ॥ 41 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾ ರಾತ್ರಿಃ ಸುಕೇಶೀ ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಸೌರಭೀ ಸುರಭಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 42 ॥

ಅಮ್ಬಾ ಜೃಮ್ಭಾ ಜಟಾಭೂಷಾ ಜೂಟಿನೀ ಜಟಿನೀ ನಟೀ ।
ಮರ್ಮಾನನ್ದದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕಾಮೇಷ್ಟವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 43 ॥

ರೌದ್ರೀ ರುದ್ರಸ್ತನಾ ರುದ್ರಾ ಶತರುದ್ರಾ ಚ ಶಾಮ್ಭವೀ ।
ಶ್ರವಿಷ್ಠಾ ಶಿತಿಕಂಠೇಶೀ ವಿಮಲಾನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ॥ 44 ॥

ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಲ್ಪಲತಾ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣೀ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪಾನ್ತಸಂಹೃಷ್ಠಾ ಮಹಾಕಲ್ಪಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 45 ॥

ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿಪ್ರಭಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸಾನನ್ದಾಽಽನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ।
ಸುರಸೇನಾ ಚ ಮಾರೇಶೀ ಸುರಾಕ್ಷೀ ವಿವರೋತ್ಸುಕಾ ॥ 46 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪವಿತ್ರಾ ಚ ಪಾವನೀ ಲೋಕಪಾವನೀ ।
ಲೋಕಧಾತ್ರೀ ಮಹಾಶುಕ್ಲಾ ಶಿಶಿರಾಚಲಕನ್ಯಕಾ ॥ 47 ॥

ತಮೋಘ್ನೀ ಧ್ವಾನ್ತಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಪ್ರದ್ಯೋತಿನೀ ಚ ದ್ಯುಮತೀ ಧೀಮತೀ ಲೋಕಚರ್ಚಿತಾ ॥ 48 ॥

ಪ್ರಣವೇಶೀ ಪರಗತಿಃ ಪಾರಾವಾರಸುತಾ ಸಮಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ರುದ್ಧಾ ನೀಲಾ ನಾಗಾಂಗನಾ ನುತಿಃ ॥ 49 ॥

ಕುನ್ದದ್ಯುತಿಶ್ಚ ಕುರಟಾ ಕಾನ್ತಿದಾ ಭ್ರಾನ್ತಿದಾ ಭ್ರಮಾ ।
ಚರ್ವಿತಾಚರ್ವಿತಾ ಗೋಷ್ಠೀ ಗಜಾನನಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 50 ॥

ಖಗೇಶ್ವರೀ ಖನೀಲಾ ಚ ನಾಗಿನೀ ಖಗವಾಹಿನೀ ।
ಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಮಹಾರುಂಡಾ ಮಹೋಗ್ರಾ ಮೀನಕನ್ಯಕಾ ॥ 51 ॥

ಮಾನಪ್ರದಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಮರುದ್ಗಣಾ ಮಹದ್ವಕ್ತ್ರಾ ಮಹೋರಗಾ ಭಯಾನಕಾ ॥ 52 ॥

ಮಹಾಘೋಣಾ ಕರೇಶಾನೀ ಮಾರ್ಜಾರೀ ಮನ್ಮಥೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಕರ್ತ್ರೀ ಹನ್ತ್ರೀ ಪಾಲಯಿತ್ರೀ ಚಂಡಮುಂಡನಿಷೂದಿನೀ ॥ 53 ॥

ನಿರ್ಮಲಾ ಭಾಸ್ವತೀ ಭೀಮಾ ಭದ್ರಿಕಾ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಾ ।
ಗಂಗಾ ಚನ್ದ್ರಾವತೀ ದಿವ್ಯಾ ಗೋಮತೀ ಯಮುನಾ ನದೀ ॥ 54 ॥

ವಿಪಾಶಾ ಸರಯೂಸ್ತಾಪೀ ವಿತಸ್ತಾ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಗಂಡಕೀ ನರ್ಮದಾ ಗೌರೀ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 55 ॥

ಐರಾವತೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ಶತಾಹ್ರವಾ ಚ ಶತಹ್ರದಾ ।
ಶ್ವೇತವಾಹನಸೇವ್ಯಾ ಚ ಶ್ವೇತಾಸ್ಯಾ ಸ್ಮಿತಭಾವಿನೀ ॥ 56 ॥

ಕೌಶಾಮ್ಬೀ ಕೋಶದಾ ಕೋಶ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಕನಕೇಲಿನೀ ।
ಕೋಮಲಾ ಚ ವಿದೇಹಾ ಚ ಪೂಃ ಪುರೀ ಪುರಸೂದಿನೀ ॥ 57 ॥

ಪೌರೂರವಾ ಪಲಾಪಾಲೀ ಪೀವರಾಂಗೀ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ।
ಪುರಾರಿಗೃಹಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣರೂಪಾ ರಜಸ್ವಲಾ ॥ 58 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ರೇವತೀ ಪ್ರೇಯಸೀ ರೇವಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾ ಚಮೂಃ ॥ 59 ॥

ನವಪುಷ್ಪಸಮುದ್ಭೂತಾ ನವಪುಷ್ಪೈಕಹಾರಿಣೀ ।
ನವಪುಷ್ಪಶುಭಾಮಾಲಾ ನವಪುಷ್ಪಕುಲಾನನಾ ॥ 60 ॥

ನವಪುಷ್ಪೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ನವಪುಷ್ಪಸಮಾಶ್ರಯಾ ।
ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಕೇಶಾ ನವಪುಷ್ಪಲಲನ್ಮುಖಾ ॥ 61 ॥

ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಕರ್ಣಾ ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಕಟಿಃ ।
ನವಪುಷ್ಪಲಲನ್ನೇತ್ರಾ ನವಪುಷ್ಪಲಲನ್ನಸಾ ॥ 62 ॥

ನವಪುಷ್ಪಸಮಾಕಾರಾ ನವಪುಷ್ಪಲಲದ್ಭುಜಾ ।
ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಕಂಠಾ ನವಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಸ್ತನೀ ॥ 63 ॥

ನವಪುಷ್ಪಲಲನ್ಮಧ್ಯಾ ನವಪುಷ್ಪಕುಲಾಲಕಾ ।
ನವಪುಷ್ಪಲಲನ್ನಾಭಿಃ ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಭಗಾ ॥ 64 ॥

ನವಪುಷ್ಪಲಲತ್ಪಾದಾ ನವಪುಷ್ಪಕುಲಾಂಗನೀ ।
ನವಪುಷ್ಪಗುಣೋತ್ಪೀಠಾ ನವಪುಷ್ಪೋಪಶೋಭಿತಾ ॥ 65 ॥

ನವಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯೋಪೇತಾ ಪ್ರೇತಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರೇತಗತಿಃ ಪ್ರೇತಕುಂಡಲಭೂಷಿತಾ ॥ 66 ॥

ಪ್ರೇತಬಾಹುಕರಾ ಪ್ರೇತಶಯ್ಯಾ ಶಯನಶಾಯಿನೀ ।
ಕುಲಾಚಾರಾ ಕುಲೇಶಾನೀ ಕುಲಕಾ ಕುಲಕೌಲಿನೀ ॥ 67 ॥

ಸ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವೀ ಶಿವಭೈರವೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಭೈರವೀ ವಿಷ್ಣುಭೈರವೀ ಸುರಭೈರವೀ ॥ 68 ॥

ಕುಮಾರಭೈರವೀ ಬಾಲಭೈರವೀ ರುರುಭೈರವೀ ।
ಶಶಾಂಕಭೈರವೀ ಸೂರ್ಯಭೈರವೀ ವಹ್ನಿಭೈರವೀ ॥ 69 ॥

ಶೋಭಾದಿಭೈರವೀ ಮಾಯಾಭೈರವೀ ಲೋಕಭೈರವೀ ।
ಮಹೋಗ್ರಭೈರವೀ ಸಾಧ್ವೀಭೈರವೀ ಮೃತಭೈರವೀ ॥ 70 ॥

ಸಮ್ಮೋಹಭೈರವೀ ಶಬ್ದಭೈರವೀ ರಸಭೈರವೀ ।
ಸಮಸ್ತಭೈರವೀ ದೇವೀ ಭೈರವೀ ಮನ್ತ್ರಭೈರವೀ ॥ 71 ॥

ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ಮನೋಹನ್ತ್ರೀ ಮಹಾಶ್ಮಶಾನಸುನ್ದರೀ ।
ಸುರೇಶಸುನ್ದರೀ ದೇವಸುನ್ದರೀ ಲೋಕಸುನ್ದರೀ ॥ 72 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸುನ್ದರೀ ವಿಷ್ಣುಸುನ್ದರೀ ।
ಗಿರೀಶಸುನ್ದರೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ಗುಣಸುನ್ದರೀ ॥ 73 ॥

ಆನನ್ದಸುನ್ದರೀ ವಕ್ತ್ರಸುನ್ದರೀ ಚನ್ದ್ರಸುನ್ದರೀ ।
ಆದಿತ್ಯಸುನ್ದರೀ ವೀರಸುನ್ದರೀ ವಹ್ನಿಸುನ್ದರೀ ॥ 74 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಸುನ್ದರೀ ಪದ್ಮಸುನ್ದರೀ ಪುಷ್ಪಸುನ್ದರೀ ।
ಗುಣದಾಸುನ್ದರೀ ದೇವೀ ಸುನ್ದರೀ ಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 75 ॥

ಮಹೇಶಸುನ್ದರೀ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಸುನ್ದರೀ ದೇವೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸುನ್ದರೀ ॥ 76 ॥

ಶುಕ್ರೈಕಸುನ್ದರೀ ಲಿಂಗಸುನ್ದರೀ ಭಗಸುನ್ದರೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶಸುನ್ದರೀ ವಿದ್ಯಾಸುನ್ದರೀ ಕಾಲಸುನ್ದರೀ ॥ 77 ॥

ಶುಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾ ।
ಶುಕ್ರೋದ್ಭವಾ ಶುಕ್ರರಸಾ ಶುಕ್ರಪೂಜನತೋಷಿತಾ ॥ 78 ॥

ಶುಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಕ್ರಕರೀ ಶುಕ್ರಸ್ನೇಹಾ ಚ ಶುಕ್ರಿಣೀ ।
ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾ ಶುಕ್ರಸುರಾ ಶುಕ್ರಲಿಪ್ತಾ ಮನೋನ್ಮನಾ ॥ 79 ॥

ಶುಕ್ರಹಾರಾ ಸದಾಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರರೂಪಾ ಚ ಶುಕ್ರಜಾ ।
ಶುಕ್ರಸೂಃ ಶುಕ್ರರಮ್ಯಾಂಗೀ ಶುಕ್ರಾಂಶುಕವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 80 ॥

ಶುಕ್ರೋತ್ತಮಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಾ ಶುಕ್ರೇಶೀ ಶುಕ್ರವಲ್ಲಭಾ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ಭಗೋತ್ತುಂಗಾ ಭಗಮಾಲಾವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 81 ॥

ಭಗಲಿಂಗೈಕರಸಿಕಾ ಲಿಂಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಬೈನ್ದವೇಶೀ ಭಗಾಕಾರಾ ಭಗಲಿಂಗಾದಿಶುಕ್ರಸೂಃ ॥ 82 ॥

ವಾತ್ಯಾಲೀ ವನಿತಾ ವಾತ್ಯಾರೂಪಿಣೀ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ ।
ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣವತೀ ಗುಣಗೌರವಸುನ್ದರೀ ॥ 83 ॥

ಪುಷ್ಪತಾರಾ ಮಹಾಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಪರಮಲಾಘವೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾ ॥ 84 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮನ್ಯಾಸಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸರಸೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪುಷ್ಪಿಣೀ ॥ 85 ॥

ಶುಕ್ರಪ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರರತಾ ಶುಕ್ರಮಜ್ಜನತತ್ಪರಾ ।
ಅಪಾನಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಚ ವ್ಯಾನೋದಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಪ್ರಾಣದಾ ಮದಿರಾ ಮೋದಾ ಮಧುಮತ್ತಾ ಮದೋದ್ಧತಾ ।
ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ ಸರ್ವಗುಣಾಽವ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 87 ॥

ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಾಣಾ ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮುತ್ಸುಕಾ ।
ನಾರೀಪುಷ್ಪಲತಾ ನಾರೀ ನಾರೀಪುಷ್ಪಸ್ರಜಾರ್ಚಿತಾ ॥ 88 ॥

ಷಡ್ಗುಣಾ ಷಡ್ಗುಣಾತೀತಾ ಶಶಿನಃಷೋಡಶೀಕಲಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ದಶಭುಜಾ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ತಥಾ ॥ 89 ॥

ದ್ವಿಭುಜಾ ಚೈಕ ಷಟ್ಕೋಣಾ ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಶ್ರಯಾ ।
ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ದುರನ್ತಕಾ ॥ 90 ॥

ದೀರ್ಘನಾಸಾ ಸುನಾಸಾ ಚ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾ ಚ ಮೌಲಿನೀ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಸಾರಸೀ ಸರಲಾಶ್ರಯಾ ॥ 91 ॥

ಸಹಸ್ರನಯನಪ್ರಾಣಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಸುಭಟಾ ಶುಭಾಕ್ಷೀ ದಕ್ಷಪುತ್ರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ಷಷ್ಟಿಕಾ ಷಷ್ಟಿಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಷಡ್ವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಅದಿತಿರ್ದಿತಿರಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀರಾದ್ಯಾ ಚಾಂಕಭಚಕ್ರಿಣೀ ॥ 93 ॥

ಭರಣೀ ಭಗಬಿಮ್ಬಾಕ್ಷೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಚೇಕ್ಷ್ವಸಾದಿತಾ ।
ಇನಶ್ರೀ ರೋಹಿಣೀ ಚೇಷ್ಟಿಃ ಚೇಷ್ಟಾ ಮೃಗಶಿರೋಧರಾ ॥ 94 ॥

ಈಶ್ವರೀ ವಾಗ್ಭವೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಪೌಲೋಮೀ ಮುನಿಸೇವಿತಾ ।
ಉಮಾ ಪುನರ್ಜಯಾ ಜಾರಾ ಚೋಷ್ಮರುನ್ಧಾ ಪುನರ್ವಸುಃ ॥ 95 ॥

ಚಾರುಸ್ತುತ್ಯಾ ತಿಮಿಸ್ಥಾನ್ತೀ ಜಾಡಿನೀ ಲಿಪ್ತದೇಹಿನೀ ।
ಲಿಢ್ಯಾ ಶ್ಲೇಷ್ಮತರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾ ಮಘವಾರ್ಚಿತಪಾದುಕೀ ॥ 96 ॥

ಮಘಾಮೋಘಾ ತಥೈಣಾಕ್ಷೀ ಐಶ್ವರ್ಯಪದದಾಯಿನೀ ।
ಐಂಕಾರೀ ಚನ್ದ್ರಮುಕುಟಾ ಪೂರ್ವಾಫಾಲ್ಗುನಿಕೀಶ್ವರೀ ॥ 97 ॥

ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಹಸ್ತಾ ಚ ಹಸ್ತಿಸೇವ್ಯಾ ಸಮೇಕ್ಷಣಾ ।
ಓಜಸ್ವಿನೀ ತಥೋತ್ಸಾಹಾ ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚಿತ್ರಭೂಷಣಾ ॥ 98 ॥

ಅಮ್ಭೋಜನಯನಾ ಸ್ವಾತಿಃ ವಿಶಾಖಾ ಜನನೀ ಶಿಖಾ ।
ಅಕಾರನಿಲಯಾಧಾರಾ ನರಸೇವ್ಯಾ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಟದಾ ॥ 99 ॥

ಮೂಲಾ ಪೂರ್ವಾಷಾಢೇಶೀ ಚೋತ್ತರಾಷಾಢ್ಯಾವನೀ ತು ಸಾ ।
ಶ್ರವಣಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮ್ಯಾ ಧನಿಷ್ಠಾ ಚ ಶತಭಿಷಕ್ ॥ 100 ॥

ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದಸ್ಥಾನಾಽಪ್ಯಾತುರಾ ಭದ್ರಪಾದಿನೀ ।
ರೇವತೀರಮಣಸ್ತುತ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರೇಶಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 101 ॥

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಿಣೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಕಪೋಲಿನೀ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಕೇತಕೀಕೃತಭೂಷಣಾ ॥ 102 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಕುಟುಮ್ಬಜನತರ್ಪಿತಾ ।
ಕಂಜಪತ್ರಾಕ್ಷಿಣೀ ಕಲ್ಯಾರೋಪಿಣೀ ಕಾಲತೋಷಿತಾ ॥ 103 ॥

ಕರ್ಪೂರಪೂರ್ಣವದನಾ ಕಚಭಾರನತಾನನಾ ।
ಕಲಾನಾಥಕಲಾಮೌಲಿಃ ಕಲಾ ಕಲಿಮಲಾಪಹಾ ॥ 104 ॥

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಕರಿಗತಿಃ ಕರಿಚಕ್ರಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಕಂಜೇಶ್ವರೀ ಕೃಪಾರೂಪಾ ಕರುಣಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಖರ್ಬಾ ಖದ್ಯೋತರೂಪಾ ಚ ಖೇಟೇಶೀ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೀ ।
ಖದ್ಯೋತಚಂಚಲಾ ಕೇಶೀ ಖೇಚರೀ ಖೇಚರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 106 ॥

ಗದಾಧಾರೀ ಮಹಾಗುರ್ವೀ ಗುರುಪುತ್ರಾ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ।
ಗೀತವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗಾಥಾ ಗಜವಕ್ತ್ರಪ್ರಸೂಗತಿಃ ॥ 107 ॥

ಗರಿಷ್ಠಗಣಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಗೂಢಗುಲ್ಫಾ ಗಜೇಶ್ವರೀ ।
ಗಣಮಾನ್ಯಾ ಗಣೇಶಾನೀ ಗಾಣಾಪತ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ 108 ॥

ಘರ್ಮಾಂಶುನಯನಾ ಘರ್ಮ್ಯಾ ಘೋರಾ ಘುರ್ಘುರನಾದಿನೀ ।
ಘಟಸ್ತನೀ ಘಟಾಕಾರಾ ಘುಸೃಣೋಲ್ಲಸಿತಸ್ತನೀ ॥ 109 ॥

ಘೋರಾರವಾ ಘೋರಮುಖೀ ಘೋರದೈತ್ಯನಿಬರ್ಹಿಣೀ ।
ಘನಚ್ಛಾಯಾ ಘನದ್ಯುತಿಃ ಘನವಾಹನಪೂಜಿತಾ ॥ 110 ॥

ಟವಕೋಟೇಶರೂಪಾ ಚ ಚತುರಾ ಚತುರಸ್ತನೀ ।
ಚತುರಾನನಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 111 ॥

ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾ ಚರಗತಿಃ ಚತುರ್ವೇದಮಯೀ ಚಲಾ ।
ಚತುಃಸಮುದ್ರಶಯನಾ ಚತುರ್ದಶಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 112 ॥

ಚಕೋರನಯನಾ ಚಮ್ಪಾ ಚಮ್ಪಾಬಕುಲಕುನ್ತಲಾ ।
ಚ್ಯುತಚೀರಾಮ್ಬರಾ ಚಾರುಮೂರ್ತಿಶ್ಚಮ್ಪಕಮಾಲಿನೀ ॥ 113 ॥

ಛಾಯಾ ಛದ್ಮಕರೀ ಛಿಲ್ಲೀ ಛೋಟಿಕಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ ।
ಛಿನ್ನಶೀರ್ಷಾ ಛಿನ್ನನಾಸಾ ಛಿನ್ನವಸ್ತ್ರವರೂಥಿನೀ ॥ 114 ॥

ಛನ್ದಿಪತ್ರಾ ಛನ್ನಛಲ್ಕಾ ಛಾತ್ರಮನ್ತ್ರಾನುಗ್ರಾಹಿಣೀ ।
ಛದ್ಮಿನೀ ಛದ್ಮನಿರತಾ ಛದ್ಮಸದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 115 ॥

ಛಾಯಾಸುತಹರಾ ಹವ್ಯಾ ಛಲರೂಪಾ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಜೇಯಾ ಜಯಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ॥ 116 ॥

ಜಯನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಜಪ್ಯಾ ಜಯದಾ ಜಯವರ್ಧಿನೀ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾ ॥ 117 ॥

ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗದ್ಧರ್ತ್ತ್ರೀ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಿಣೀ ।
ಜಾಲನ್ಧರೀ ಜಯನ್ತೀ ಚ ಜಮ್ಭಾರಾತಿವರಪ್ರದಾ ॥ 118 ॥

ಝಿಲ್ಲೀ ಝಾಂಕಾರಮುಖರಾ ಝರೀ ಝಂಕಾರಿತಾ ತಥಾ ।
ಞನರೂಪಾ ಮಹಾಞಮೀ ಞಹಸ್ತಾ ಞಿವಲೋಚನಾ ॥ 119 ॥

ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಟೀಕಾ ಟಿಕಾ ಟಂಕಾಯುಧಪ್ರಿಯಾ ।
ಠುಕುರಾಂಗೀ ಠಲಾಶ್ರಯಾ ಠಕಾರತ್ರಯಭೂಷಣಾ ॥ 120 ॥

ಡಾಮರೀ ಡಮರೂಪ್ರಾನ್ತಾ ಡಮರೂಪ್ರಹಿತೋನ್ಮುಖೀ ।
ಢಿಲೀ ಢಕಾರವಾ ಚಾಟಾ ಢಭೂಷಾ ಭೂಷಿತಾನನಾ ॥ 121 ॥

ಣಾನ್ತಾ ಣವರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಾ ಣೇಯಾಽಣೇಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ತುಲಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿನಯನಾ ತ್ರಿನೇತ್ರವರದಾಯಿನೀ ॥ 122 ॥

ತಾರಾ ತಾರವಯಾ ತುಲ್ಯಾ ತಾರವರ್ಣಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ಮಹಾತಾರಾ ತೋತುಲಾಽತುಲವಿಕ್ರಮಾ ॥ 123 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನೀ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕರೋಹಿಣೀ ।
ತನ್ತ್ರೈಕನಿಲಯಾ ತ್ರ್ಯಸ್ರಾ ತುಷಾರಾಂಶುಕಲಾಧರಾ ॥ 124 ॥

ತಪಃ ಪ್ರಭಾವದಾ ತೃಷ್ಣಾ ತಪಸಾ ತಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ತುಷಾರಪರಿಪೂರ್ಣಾಸ್ಯಾ ತುಹಿನಾದ್ರಿಸುತಾ ತು ಸಾ ॥ 125 ॥

ತಾಲಾಯುಧಾ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವೇಗಾ ತ್ರಿಕೂಟಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ।
ಥಕಾರಕಂಠನಿಲಯಾ ಥಾಲ್ಲೀ ಥಲ್ಲೀ ಥವರ್ಣಜಾ ॥ 126 ॥

ದಯಾತ್ಮಿಕಾ ದೀನರವಾ ದುಃಖದಾರಿದ್ರಯನಾಶಿನೀ ।
ದೇವೇಶೀ ದೇವಜನನೀ ದಶವಿದ್ಯಾ ದಯಾಶ್ರಯಾ ॥ 127 ॥

ದ್ಯುನದೀ ದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಪದನಾಶಿನೀ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ಕಾಲಿಕಾ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 128 ॥

ದಾನವಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರಾಣೀ ದಾನ್ತಾ ದಮ್ಭವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ದಧೀಚೀವರದಾ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯದರ್ಪಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 129 ॥

ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಕಚಾ ದುಷ್ಟಾರಪದಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಧರ್ಮಧ್ವಜಾ ಧರ್ಮಮಯೀ ಧರ್ಮರಾಜವರಪ್ರದಾ ॥ 130 ॥

ಧನೇಶ್ವರೀ ಧನಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಧೀರ್ಧ್ವನಿರ್ಧವಲಾಕಾರಾ ಧವಲಾಮ್ಭೋಜಧಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ಧೀರಸೂರ್ಧಾರಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಪೂಃ ಪುನೀ ಚ ಪುನೀಸ್ತು ಸಾ ।
ನವೀನಾ ನೂತನಾ ನವ್ಯಾ ನಲಿನಾಯತಲೋಚನಾ ॥ 132 ॥

ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾ ನಾಗಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ।
ನವೇನ್ದುಸನ್ನಿಭಾ ನಾಮ್ನಾ ನಾಗಕೇಸರಮಾಲಿನೀ ॥ 133 ॥

ನೃವನ್ದ್ಯಾ ನಗರೇಶಾನೀ ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕೇಶ್ವರೀ ।
ನಿರಕ್ಷರಾ ನಿರಾಲಮ್ಬಾ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನಿರಯೋನಿಜಾ ॥ 134 ॥

ನನ್ದಜಾಽನಂಗದರ್ಪಾಢ್ಯಾ ನಿಕನ್ದಾ ನರಮುಂಡಿನೀ ।
ನಿನ್ದಾಽಽನಿನ್ದಫಲಾ ನಿಷ್ಠಾ ನನ್ದಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ ॥ 135 ॥

ನರನಾರೀಗುಣಪ್ರೀತಾ ನರಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಪುಷ್ಪಾಯುಧಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 136 ॥

ಪುಷ್ಪಬಾಣಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಪುಷ್ಪಧಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪುಣ್ಯದಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂತಾ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಫಲಪ್ರದಾ ॥ 137 ॥

ಪುರಾಣಾಗಮಮನ್ತ್ರಾಢ್ಯಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಕೃತಿಃ ।
ಪುರಾಣಗೋಚರಾ ಪೂರ್ವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಾಂಗಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಫಾಲ್ಗುನೀ ಫಾಲ್ಗುಣಪ್ರೀತಾ ಫಣಿರಾಜಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 139 ॥

ಫಣಪ್ರದಾ ಫಣೇಶೀ ಚ ಫಣಾಕಾರಾ ಫಲೋತ್ತಮಾ ।
ಫಣಿಹಾರಾ ಫಣಿಗತಿಃ ಫಣಿಕಾಂಚೀ ಫಲಾಶನಾ ॥ 140 ॥

ಬಲದಾ ಬಾಲ್ಯರೂಪಾ ಚ ಬಾಲರಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಿತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾಂಛಾ ಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಾ ॥ 141 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬೃಹತಿರ್ವ್ರೀಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತಪ್ರವರ್ತನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಪರಾವ್ರಜ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಮುಂಡೈಕಮಾಲಿನೀ ॥ 142 ॥

ಬಿನ್ದುಭೂಷಾ ಬಿನ್ದುಮಾತಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಬಗುಲಾಮುಖೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಚ್ಯುತನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 143 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸದಾಭದ್ರೀ ಭೀಮೇಶೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಭೈರವಾಕಾರಕಲ್ಲೋಲಾ ಭೈರವೀ ಭೈರವಾರ್ಚಿತಾ ॥ 144 ॥

ಭಾನವೀ ಭಾಸುದಾಮ್ಭೋಜಾ ಭಾಸುದಾಸ್ಯಭಯಾರ್ತಿಹಾ ।
ಭೀಡಾ ಭಾಗೀರಥೀ ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭದ್ರವರ್ಧಿನೀ ॥ 145 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಶಾನ್ತಾ ಮಾತಂಗೀ ಮೀನತರ್ಪಿತಾ ।
ಮೋದಕಾಹಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಮಾಲಿನೀ ಮಾನವರ್ಧಿನೀ ॥ 146 ॥

ಮನೋಜ್ಞಾ ಶಷ್ಕುಲೀಕರ್ಣಾ ಮಾಯಿನೀ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾ ।
ಮಾಯಾಬೀಜವತೀ ಮಾನೀ ಮಾರೀಭಯನಿಸೂದಿನೀ ॥ 147 ॥

ಮಾಧವೀ ಮನ್ದಗಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮದಿರಾರುಣಲೋಚನಾ ।
ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಗಣೋಪೇತಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ॥ 148 ॥

ಮತ್ತಮಾತಂಗಾ ಗೋಮತ್ತಾ ಮನ್ಮಥಾರಿವರಪ್ರದಾ ।
ಮಯೂರಕೇತುಜನನೀ ಮನ್ತ್ರರಾಜವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 149 ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗ್ಯಾ ಯಾಜ್ಞಿಕೀ ಯೋಗವಲ್ಲಭಾ ।
ಯಶೋವತೀ ಯಶೋಧಾತ್ರೀ ಯಕ್ಷಭೂತದಯಾಪರಾ ॥ 150 ॥

ಯಮಸ್ವಸಾ ಯಮಜ್ಞೀ ಚ ಯಜಮಾನವರಪ್ರದಾ ।
ರಾತ್ರೀ ರಾತ್ರಿಂಚರಜ್ಞೀ ಚ ರಾಕ್ಷಸೀ ರಸಿಕಾ ರಸಾ ॥ 151 ॥

ರಜೋವತೀ ರತಿಃ ಶಾನ್ತೀ ರಾಜಮಾತಂಗಿನೀ ಪರಾ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಞೀ ರಸಾಸ್ವಾದವಿಚಕ್ಷಣಾ ॥ 152 ॥

ಲಲನಾ ನೂತನಾಕಾರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಲದ್ರಸಾ ॥ 153 ॥

ಲವಂಗಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಲವಂಗಫಲತೋಷಿತಾ ।
ಲಾಕ್ಷಾರುಣಾ ಲಲತ್ಯಾ ಚ ಲಾಂಗೂಲೀ ವರದಯಿನೀ ॥ 154 ॥

ವಾತಾತ್ಮಜಪ್ರಿಯಾ ವೀರ್ಯಾ ವರದಾ ವಾನರೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಜ್ಞಾನಕಾರಿಣೀ ವೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವರದೇಶ್ವರೀ ॥ 155 ॥

ವಿದ್ಯಾವತೀ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾ ।
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಾ ಚ ವಾಮದೇವಾಂಗವಾಸಿನೀ ॥ 156 ॥

ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯಾ ವಲ್ಲೀ ವಿವಸ್ವತ್ಸೋಮದಾಯಿನೀ ।
ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಮ್ಭೋಜವಾರಿಣೀ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ ॥ 157 ॥

ಶಶಾಂಕಮುಕುಟಾ ಶಷ್ಪಾ ಶೇಷಶಾಯೀನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾಮ್ಬರಾ ಶ್ಯಾಮಮುಖೀ ಶ್ರೀಪತಿಸೇವಿತಾ ॥ 158 ॥

ಷೋಡಶೀ ಷಡ್ರಸಾ ಷಡ್ಜಾ ಷಡಾನನಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ಷಡಂಘ್ರಿಕೂಜಿತಾ ಷಷ್ಟಿಃ ಷೋಡಶಾಮ್ಬರಪೂಜಿತಾ ॥ 159 ॥

ಷೋಡಶಾರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ ಷೋಡಶೀ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ।
ಸೌಮ್ಬೀಜಮಂಡಿತಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಗಾ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 160 ॥

ಸಮಸ್ತನರಕತ್ರಾತಾ ಸಮಸ್ತದುರಿತಾಪಹಾ ।
ಸಮ್ಪತ್ಕರೀ ಮಹಾಸಮ್ಪತ್ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 161 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕರೀ ಸತೀ ಸೀತಾ ಸಮಸ್ತಭುವನಾಶ್ರಯಾ ।
ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಸಮ್ಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರವಾಸನಾ ॥ 162 ॥

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹರಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಹರಿವಾಹಾ ಹರೀಶ್ವರೀ ।
ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾ ಹಲಿಮುಖೀ ಹಾಟಕೇಶೀ ಹೃದೇಶ್ವರೀ ॥ 163 ॥

ಹ್ರೀಂಬೀಜವರ್ಣಮುಕುಟಾ ಹ್ರೀಂ ಹರಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ಚ ಕ್ಷೋಣೀ ಚ ಕ್ಷತ್ರಿಯೀ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 164 ॥

ಪಂಚಾತ್ಮಿಕಾ ಪಂಚವರ್ಣಾ ಪಂಚತಿಗ್ಮಸುಭೇದಿನೀ ।
ಮುಕ್ತಿದಾ ಮುನಿವೃನ್ದೇಶೀ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವರದಾಯಿನೀ ॥ 165 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ಪಂಚಾರ್ಣದೇವತಾ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀ ।
ಓಂ ಸೌಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶರದ್ಬೀಜಶೀರ್ಷಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 166 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಃ ನಮೋ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ಬೀಜಾ ಚ ಶಾರದಾ ॥ 167 ॥

॥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಶಾರದಾನಾಮಸಾಹಸ್ರಮನ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀಭೈರವೋದಿತಮ್ ।
ಗುಹ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ತ್ರಿದಿವೌಕಸಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶ‍ೃಣುಯಾಚ್ಛ್ರಾವಯೇದಪಿ ।
ದಿವಾ ರಾತ್ರೌ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಚ ಸದಾ ಪುಮಾನ್ ॥ 2 ॥

ಗೋಗಜಾಶ್ವರಥೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಗೇಹಂ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ದಾಸೀ ದಾಸಜನೈಃ ಪೂರ್ಣಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಸಮಾಕುಲಮ್ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಸದಾ ದೇವೀ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ನಿಶೀಥೇ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ ।
ಪಾಪರೋಗಾದಿದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸಂಜೀವನಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 5 ॥

ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಸ್ತು ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಸರ್ವಾಗಮೇ ಸಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ಸವಿಷ್ಣುಃ ಸಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 6 ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಸಮೋ ವಾಚಿ ನೀತ್ಯಾ ಶಂಕರಸನ್ನಿಭಃ ।
ಗತ್ಯಾ ಪವನಸಂಕಾಶೋ ಮತ್ಯಾ ಶುಕ್ರಸಮೋಽಪಿ ಚ ।
ತೇಜಸಾ ದಿವ್ಯಸಂಕಾಶೋ ರೂಪೇಣ ಮಕರಧ್ವಜಃ ॥ 7 ॥

ಜ್ಞಾನೇನ ಚ ಶುಕೋ ದೇವಿ ಚಾಯುಷಾ ಭೃಗುನನ್ದನಃ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ ಪರಮೇಶಾನಿ ಪ್ರಭುತ್ವೇನ ಸುರಾಧಿಪಃ ॥ 8 ॥

ವಿದ್ಯಾಧಿಷಣಯಾ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ರಾಮೋ ರಾಮೋ ಬಲೇನ ಚ ।
ಸ ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ವಿಭವೀ ವಿಭುಃ ॥ 9 ॥

ನಾನ್ಯಚಿನ್ತಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ನಾನ್ಯಚಿನ್ತಾ ಕದಾಚನ ॥ 10 ॥

ವಾತಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಚೌರಸ್ತಮ್ಭಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ವಹ್ನಿಶೈತ್ಯಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ಪಠನಂ ಚಾಸ್ಯ ಸುನ್ದರಿ ॥ 11 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮೋಹಯದಪಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ವಶ್ಯಯೇದಪಿ ರಾಜಾನಂ ಶಮಯೇದ್ಧವ್ಯವಾಹನಮ್ ॥ 12 ॥

ಆಕರ್ಷಯೇದ್ದೇವಕನ್ಯಾಂ ಉಚ್ಚಾಟಯತಿ ವೈರಿಣಮ್ ।
ಮಾರಯೇದಪಕೀರ್ತಿಂ ಚ ಸಂವಶ್ಯೇಚ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ॥ 13 ॥

ಕಿಂ ಕಿಂ ನ ಸಾಧಯೇದೇವಂ ಮನ್ತ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಶರತ್ಕಾಲೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ಭೌಮೇ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 14 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸಾಧಕಃ ಕಿಂ ನ ಸಾಧಯೇತ್ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಮಾಶ್ವಮಾಸೇ ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮೂರ್ತಿಸನ್ನಿಧೌ ॥ 15 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಸುದರ್ಶನೋ ಭವೇದಾಶು ಸಾಧಕಃಪರ್ವತಾತ್ಮಜೇ ॥ 16 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಸರ್ವರಾತ್ರಂ ತು ಕುಂಕುಮೇನ ಚ ಚನ್ದನೈಃ ।
ರಕ್ತಚನ್ದನಯುಕ್ತೇನ ಕಸ್ತೂರ್ಯಾ ಚಾಪಿ ಪಾವಕೈಃ ॥ 17 ॥

ಮೃಗನಾಭಿರ್ಮನಃಶಿಲಾಕಲ್ಕಯುಕ್ತೇನವಾರಿಣಾ ।
ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ಜಪೇನ್ಮನ್ತ್ರಂ ಸಾಧಕೋ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 18 ॥

ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಬಾಹೌ ಯೋಷಿದ್ವಾಮಕರೇ ಶಿವೇ ।
ರಣೇ ರಿಪೂನ್ವಿಜಿತ್ಯಾಶು ಮಾತಂಗಾನಿವ ಕೇಸರೀ ॥ 19 ॥

ಸ್ವಗೃಹಂ ಕ್ಷಣಮಾಯಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾಮಭುಜೇ ಧೃತ್ವಾ ಚತುರ್ಥೇಽಹನಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 20 ॥

ಅಮಾಯಾಂ ರವಿವಾರೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರೇತಾಲಯೇ ತಥಾ ।
ತ್ರಿವಾರಂ ಸಾಧಕೋ ದೇವಿ ಭವೇತ್ ಸ ತು ಕವೀಶ್ವರಃ ॥ 21 ॥

ಸಂಕ್ರಾನ್ತೌ ಗ್ರಹಣೇ ವಾಪಿ ಪಠೇನ್ಮನ್ತ್ರಂ ನದೀತಟೇ ।
ಸ ಭವೇತ್ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವವಿತ್ ॥ 22 ॥

ಶಾರದಾಯಾ ಇದಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭಕಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಗೋಪ್ಯಂ ಸರ್ವಧರ್ಮೈಕಸಾಧನಮ್ ॥ 23 ॥

ಮನ್ತ್ರಕೋಟಿಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ತೇಜೋರೂಪಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ನವಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ॥ 24 ॥

ಸಂಕ್ರಾನ್ತೇ ಮಂಗಲೌ ರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಯೋಽರ್ಚಯೇಚ್ಛಾರದಾಂ ಸುಧೀಃ ।
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಸುಕೋಟೀನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 25 ॥

ಈಶ್ವರೀ ಶಾರದಾ ತಸ್ಯ ಮಾತೇವ ಹಿತಕಾರಿಣೀ ।
ಯೋ ಜಪೇತ್ಪಠತೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮನಸಾ ಶಿವೇ ॥ 26 ॥

ಸ ಭವೇಚ್ಛಾರದಾಪುತ್ರಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭೈರವಸನ್ನಿಭಃ ।
ಇದಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಕಥಿತಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ 27 ॥

ಅಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾನ್ತರೇಷ್ವಪಿ ।
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತುಂ ಕೋಟಿಶೋ ವದನೈರಪಿ ॥ 28 ॥

ಅದಾತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ದುಷ್ಟಾನಾಮತಿಭಾಷಿಣಾಮ್ ।
ಅಕುಲೀನಾಯ ದುಷ್ಟಾಯ ದೀಕ್ಷಾಹೀನಾಯ ಸುನ್ದರಿ ॥ 29 ॥

ಅವಕ್ತವ್ಯಮಶ್ರೋತವ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಅಭಕ್ತೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಪುತ್ರೇಭ್ಯೋ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ 30 ॥

ಶಾನ್ತಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ಕುಲೀನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 31 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ದೇವಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗೋಪ್ತವ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಸ್ವಯೋನಿವತ್ ॥ 32 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತನ್ತ್ರೇ ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಶಾರದಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತವರಾಜಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Sharada:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *