1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Gujarati

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Gujarati:

॥ વેદસાર શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
શઙ્કરકવચ શ્લોકાઃ ૧-૬૧
પદ્મપુરાણાન્તર્ગતં વેદસારાખ્યં

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ॥

શુક્લામ્બરધરં વિષ્ણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજમ્ ।
પ્રસન્નવદનં ધ્યાયેત્ સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥ ૧ ॥

ઈશ્વરં પરમં તત્ત્વમાદિમધ્યાન્તવર્જિતમ્ ।
આધારં સર્વભૂતાનમનાધારમવિક્રિયમ્ ॥ ૨ ॥

અનન્તાનન્દબોધામ્બુનિધિમદ્ભુતવિક્રિયમ્ ।
અમ્બિકાપતિમીશાનમનીશં પ્રણમામ્યહમ્ ॥ ૩ ॥

ઈશમાદ્યન્તનિર્મુક્તમતિશોભનમાદરાત્ ।
નમામિ વિગ્રહં સામ્બં સંસારામયભેષજમ્ ॥ ૪ ॥

વ્યાસ ઉવાચ ।
એકદા મુનયઃ સર્વે દ્વારકાં દ્રષ્ટુમાગતાઃ ।
વાસુદેવં ચ સોત્કણ્ઠાઃ કૃષ્ણદર્શનલાલસાઃ ॥ ૫ ॥

તતઃ સ ભગવાન્પ્રીતઃ પૂજાં ચક્રે યથાવિધિ ।
તેષામાશીસ્તતો ગૃહ્ય બહુમાનપુરઃસરમ્ ॥ ૬ ॥

તૈઃ પૃષ્ટઃ કથયામાસ કુમારપ્રભવં ચ યત્ ।
ચરિતં ભૂમિભારઘ્નં લોકાનન્દકરં પરમ્ ॥ ૭ ॥

માર્કણ્ડેયમુખાઃ સર્વે માધ્યાહ્નિકક્રિયોત્થિતાઃ ।
કૃષ્ણઃ સ્નાનમથો ચક્રે મૃદક્ષતકુશાદિભિઃ ॥ ૮ ॥

પીતામ્બરં ત્રિપુણ્ડ્રં ચ ધૃત્વા રુદ્રાક્ષમાલિકાઃ ।
સૂર્યોપસ્થાનં સન્ધ્યાં ચ સ્મૃતિધર્મમનુસ્મરન્ ॥ ૯ ॥

શિવપૂજાં તતઃ કૃષ્ણો ગન્ધપુષ્પાક્ષતાદિભિઃ ।
ચકાર વિધિવદ્ભક્ત્યા નમસ્કારયુતાં શુભામ્ ॥ ૧૦ ॥

જય શઙ્કર સોમેશ રક્ષ રક્ષેતિ ચાબ્રવીત્ ।
જજાપ શિવસાહસ્રં ભુક્તિમુક્તિપ્રદં વિભોઃ ।
અનન્યમાનસઃ શાન્તઃ પદ્માસનગતઃ શુચિઃ ॥ ૧૧ ॥

તતસ્તે વિસ્મયાપન્ના દૃષ્ટ્વા કૃષ્ણવિચેષ્ટિતમ્ ।
માર્કણ્ડેયોઽવદત્કૃષ્ણં બહુશો મુનિસમ્મતમ્ ॥ ૧૨ ॥

માર્કણ્ડેય ઉવાચ
ત્વં વિષ્ણુઃ કમલાકાન્તઃ પરમાત્મા જગદ્ગુરુઃ । ત્વં કૃષ્ણઃ
ભવત્પૂજ્યઃ કથં શમ્ભુરેતત્સર્વં વદસ્વ મે ॥ ૧૩ ॥

વ્યાસ ઉવાચ
અથ તે મુનયઃ સર્વે માર્કણ્ડેયં સમાર્ચયન્ ।
વચોભિર્વાસુદેવશ્ચ પૃષ્ટઃ સાધુ ત્વયેતિ ચ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ
સાધુ સાધુ મુને પૃષ્ટં હિતાય સકલસ્ય ચ ॥ ૧૫ ॥

અજ્ઞાતં તવ નાસ્ત્યેવ તથાપિ ચ વદામ્યહમ્ ।
દૈવતં સર્વલોકાનાં સર્વકારણકારણમ્ ॥ ૧૬ ॥ સર્વદેવાનાં
જ્યોતિર્યત્પરમાનન્દં સાવધાનમતિઃ શૃણુ ।
વિશ્વપાવનમીશાનં ગુણાતીતમજં પરમ્ ॥ ૧૭ ॥ વિશ્વસાધનમીશાનં
જગતસ્તસ્થુષો હ્યાત્મા મમ મૂલં મહામુને ।
યો દેવઃ સર્વદેવાનાં ધ્યેયઃ પૂજ્યઃ સદાશિવઃ ॥ ૧૮ ॥

સ શિવઃ સ મહાદેવઃ શઙ્કરશ્ચ નિરઞ્જનઃ ।
તસ્માન્નાન્યઃ પરો દેવસ્ત્રિષુ લોકેષુ વિદ્યતે ॥ ૧૯ ॥

સર્વજ્ઞઃ સર્વગઃ શક્તઃ સર્વાત્મા સર્વતોમુખઃ ।
પઠ્યતે સર્વસિદ્ધાન્તૈર્વેદાન્તૈર્યો મુનીશ્વરાઃ ॥ ૨૦ ॥

તસ્મિન્ભક્તિર્મહાદેવે મમ ધાતુશ્ચ નિર્મલા ।
મહેશઃ પરમં બ્રહ્મ શાન્તઃ સૂક્ષ્મઃ પરાત્પરઃ ॥ ૨૧ ॥

સર્વાન્તરઃ સર્વસાક્ષી ચિન્મયસ્તમસઃ પરઃ ।
નિર્વિકલ્પો નિરાભાસો નિઃસઙ્ગો નિરુપદ્રવઃ ॥ ૨૨ ॥

નિર્લેપઃ સકલાધ્યક્ષો મહાપુરુષ ઈશ્વરઃ ।
તસ્ય ચેચ્છાભવત્પૂર્વં જગત્સ્થિત્યન્તકારિણી ॥ ૨૩ ॥

વામાઙ્ગાદભવં તસ્ય સોઽહં વિષ્ણુરિતિ સ્મૃતઃ ।
જનયામાસ ધાતારં દક્ષિણાઙ્ગાત્સદાશિવઃ ॥ ૨૪ ॥

મધ્યતો રુદ્રમીશાનં કાલાત્મા પરમેશ્વરઃ ।
તપઃ કુર્વન્તુ ભો વત્સા અબ્રવીદિતિ તાન્ શિવઃ ॥ ૨૫ ॥ તપસ્તપન્તુ ભો
તતસ્તે શિવમાત્માનં પ્રોચુઃ સંયતમાનસાઃ ।
સ્તુત્વા તુ વિધિવત્સ્તોત્રૈઃ પ્રણમ્ય ચ પુનઃ પુનઃ ॥ ૨૬ ॥

બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશ્વરા ઊચુઃ
તપઃ કેન પ્રકારેણ કર્તવ્યં પરમેશ્વર ।
બ્રૂહિ સર્વમશેષેણ સ્વાત્માનં વેત્સિ નાપરઃ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ Var શિવ ઉવાચ
કાયેન મનસા વાચા ધ્યાનપૂજાજપાદિભિઃ ।
કામક્રોધાદિરહિતં તપઃ કુર્વન્તુ ભો સુરાઃ ॥ ૨૮ ॥

દેવા ઊચુઃ
ત્વયા યત્કથિતં શમ્ભો દુર્જ્ઞેયમજિતાત્મભિઃ ।
સૌમ્યોપાયમતો બ્રહ્મન્વદ કારુણ્યવારિધે ॥ ૨૯ ॥

શ્રીશઙ્કર ઉવાચ Var શિવ ઉવાચ
શૃણુધ્વં સર્વપાપઘ્નં ભુક્તિમુક્તિપ્રદં નૃણામ્ ।
સહસ્રનામસદ્વિદ્યાં જપન્તુ મમ સુવ્રતાઃ ॥ ૩૦ ॥

યયા સંસારમગ્નાનાં મુક્તિર્ભવતિ શાશ્વતી ।
શૃણ્વન્તુ તદ્વિધાનં હિ મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૩૧ ॥
પઠતાં શૃણ્વતાં સદ્યો મુક્તિઃ સ્યાદનપાયિની ।
બ્રહ્મચારી કૃતસ્નાનઃ શુક્લવાસા જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૩૨ ॥

ભસ્મધારી મુનિર્મૌની પદ્માસનસમન્વિતઃ ।
ધ્યાત્વા માં સકલાધીશં નિરાકારં નિરીશ્વરમ્ ॥ ૩૩ ॥

પાર્વતીસહિતં શમ્ભું જટામુકુટમણ્ડિતમ્ ।
દધાનં ચર્મ વૈયાઘ્રં ચન્દ્રાર્ધકૃતશેખરમ્ ॥ ૩૪ ॥ વસાનં ચર્મ
ત્ર્યમ્બકં વૃષભારૂઢં કૃત્તિવાસસમુજ્જ્વલમ્ ।
સુરાર્ચિતપદદ્વન્દ્વં દિવ્યભોગં સુસુન્દરમ્ ॥ ૩૫ ॥

બિભ્રાણં સુપ્રસન્નં ચ કુઠારવરદાભયમ્ ।
દુર્દર્શં કમલાસીનં નાગયજ્ઞોપવીતિનમ્ ॥ ૩૬ ॥ દુરન્તં
વિશ્વકાયં ચિદાનન્દં શુદ્ધમક્ષરમવ્યયમ્ ।
સહસ્રશિરસં શર્વમનન્તકરસંયુતમ્ ॥ ૩૭ ॥

Var શમ્ભુમનન્તકરસંયુતમ્
સહસ્રચરણં દિવ્યં સોમસૂર્યાગ્નિલોચનમ્ ।
જગદ્યોનિમજં બ્રહ્મ શિવમાદ્યં સનાતનમ્ ॥ ૩૮ ॥

દંષ્ટ્રાકરાલં દુષ્પ્રેક્ષ્યં સૂર્યકોટિસમપ્રભમ્ ।
નિશાકરકરાકારં ભેષજં ભવરોગિણામ્ ॥ ૩૯ ॥

પિનાકિનં વિશાલાક્ષં પશૂનાં પતિમીશ્વરમ્ ।
કાલાત્માનં કાલકાલં દેવદેવં મહેશ્વરમ્ ॥ ૪૦ ॥

જ્ઞાનવૈરાગ્યસમ્પન્નં યોગાનન્દકરં પરમ્ । યોગાનન્દમયં
શાશ્વતૈશ્વર્યસમ્પન્નં મહાયોગીશ્વરેશ્વરમ્ ॥ ૪૧ ॥

સમસ્તશક્તિસંયુક્તં પુણ્યકાયં દુરાસદમ્ ।
તારકં બ્રહ્મ સમ્પૂર્ણમણીયાંસં મહત્તરમ્ ॥ ૪૨ ॥ મહત્તમમ્
યતીનાં પરમં બ્રહ્મ વ્રતિનાં તપસઃ ફલમ્ ।
સંયમીહૃત્સમાસીનં તપસ્વિજનસંવૃતમ્ ॥ ૪૩ ॥

વિધીન્દ્રવિષ્ણુનમિતં મુનિસિદ્ધનિષેવિતમ્ ।
મહાદેવં મહાત્માનં દેવાનામપિ દૈવતમ્ ॥ ૪૪ ॥ મહાનન્દં
શાન્તં પવિત્રમોઙ્કારં જ્યોતિષાં જ્યોતિમુત્તમમ્ ।
ઇતિ ધ્યાત્વા શિવં ચિત્તે રક્ષાર્થં કવચં ન્યસેત્ ॥ ૪૫ ॥

Var તતઃ પઠેદ્ધિ કવચં મમ સર્વાઘનાશનમ્ ॥

કવચં
શઙ્કરો મે શિરઃ પાતુ લલાટં ભાલલોચનઃ ।
વિશ્વચક્ષુર્દૃશૌ પાતુ ભ્રુવૌ રુદ્રો મમાવતુ ॥ ૪૬ ॥

Var વિશ્વચક્ષુર્દૃશૌ પાતુ રુદ્રઃ પાતુ ભ્રુવૌ મમ ॥

ગણ્ડૌ પાતુ મહેશાનઃ શ્રુતી રક્ષતુ પૂર્વજઃ ।
કપોલૌ મે મહાદેવઃ પાતુ નાસાં સદાશિવઃ ॥ ૪૭ ॥

મુખં પાતુ હવિર્ભોક્તા ઓષ્ઠૌ પાતુ મહેશ્વરઃ ।
દન્તાન્ રક્ષતુ દેવેશસ્તાલૂ સોમકલાધરઃ ॥ ૪૮ ॥

રસનાં પરમાનન્દઃ પાતુ શઙ્ખં શિવાપ્રિયઃ ।
ચુબુકં પાતુ મે શમ્ભુઃ શ્મશ્રું શત્રુવિનાશાનઃ ॥ ૪૯ ॥

કૂર્ચં પાતુ ભવઃ કણ્ઠં નીલકણ્ઠોઽવતુ ધ્રુવમ્ ।
સ્કન્ધૌ સ્કન્દગુરુઃ પાતુ બાહૂ પાતુ મહાભુજઃ ॥ ૫૦ ॥ સ્કન્ધૌ સ્કન્દપિતા
ઉપબાહૂ મહાવીર્યઃ કરૌ વિબુધસત્તમઃ ।
અઙ્ગુલીઃ પાતુ પઞ્ચાસ્યઃ પર્વાણિ ચ સહસ્રપાત્ ॥ ૫૧ ॥

હૃદયં પાતુ સર્વાત્મા સ્તનૌ પાતુ પિતામહઃ ।
ઉદરં હુતભુક્પાતુ મધ્યં પાતુ મધ્યમેશ્વરઃ ॥ ૫૨ ॥

કુક્ષિં પાતુ ભવાનીશઃ પૃષ્ઠં પાતુ કુલેશ્વરઃ ।
પ્રાણાન્મે પ્રાણદઃ પાતુ નાભિં ભીમઃ કટિં વિભુઃ ॥ ૫૩ ॥

સક્થિની પાતુ મે ભર્ગો જાનુની ભુવનાધિપઃ ।
જઙ્ઘે પુરરિપુઃ પાતુ ચરણૌ ભવનાશનઃ ॥ ૫૪ ॥

શરીરં પાતુ મે શર્વો બાહ્યમાભ્યન્તરં શિવઃ ।
ઇન્દ્રિયાણિ હરઃ પાતુ સર્વત્ર જયવર્ધનઃ ॥ ૫૫ ॥

પ્રાચ્યાં દિશિ મૃડઃ પાતુ દક્ષિણે યમસૂદનઃ । પૂર્વે મમ મૃડઃ
વારુણ્યાં સલિલાધીશ ઉદીચ્યાં મે મહીધરઃ ॥ ૫૬ ॥

ઈશાન્યાં પાતુ ભૂતેશ આગ્નેય્યાં રવિલોચનઃ ।
નૈરૃત્યાં ભૂતભૃત્પાતુ વાયવ્યાં બલવર્ધનઃ ॥ ૫૭ ॥

ઊર્ધ્વં પાતુ મખદ્વેષી હ્યધઃ સંસારનાશનઃ ।
સર્વતઃ સુખદઃ પાતુ બુદ્ધિં પાતુ સુલોચનઃ ॥ ૫૮ ॥

ઇતિ કવચમ્ ।

એવં ન્યાસવિધિં કૃત્વા સાક્ષાચ્છમ્ભુમયો ભવેત્ ।
નમો હિરણ્યબાહ્વાદિ પઠેન્મન્ત્રં તુ ભક્તિતઃ ॥ ૫૯ ॥

સદ્યોજાતાદિભિર્મન્ત્રૈર્નમસ્કુર્યાત્સદાશિવમ્ ।
તતઃ સહસ્રનામેદં પઠિતવ્યં મુમુક્ષુભિઃ ॥ ૬૦ ॥

સર્વકાર્યકરં પુણ્યં મહાપાતકનાશનમ્ ।
સર્વગુહ્યતમં દિવ્યં સર્વલોકહિતપ્રદમ્ ॥ ૬૧ ॥

મન્ત્રાણાં પરમો મન્ત્રો ભવદુઃખષડૂર્મિહૃત્ ।
ઓં નમઃ શમ્ભવે ચેતિ ષડ્ભિર્મન્ત્રૈઃ ષડઙ્ગકમ્ ।
ન્યાસં કૃત્વા તુ વિધિવત્સમ્યગ્ધ્યાનં તતશ્ચરેત્ ॥ ૬૨ ॥

વિનિયોગઃ (ન્યાસ)
ૐ અસ્ય શ્રીવેદસારાખ્યપરમદિવ્યશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય
શ્રીભગવાન્ નારાયણ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ ।
પરમાત્મા શ્રીમહાદેવો દેવતા । નમઃ ઇતિ બીજમ્ ।
શિવાયેતિ શક્તિઃ । ચૈતન્યમિતિ કીલકમ્ ।
શ્રીમહાદેવપ્રીત્યર્થે એવં પ્રસાદસિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
અથ ન્યાસઃ ।
॥ અથ કરન્યાસઃ ॥

ૐ નમઃ શમ્ભવે ચ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમઃ મયોભવે ચ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમઃ શઙ્કરાય ચ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમઃ મયસ્કરાય ચ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમઃ શિવાય ચ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ નમઃ શિવતરાય ચ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

॥ અથ હૃદયાદ્યઙ્ગન્યાસઃ ॥

ૐ નમઃ શમ્ભવે ચ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ નમઃ મયોભવે ચ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ નમઃ શઙ્કરાય ચ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ નમઃ મયસ્કરાય ચ કવચાય હુમ્ ।
ૐ નમઃ શિવાય ચ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ નમઃ શિવતરાય ચ અસ્ત્રાય ફટ્ ॥

ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

। અથ ધ્યાનમ્ ।
કૈલાસાદ્રિનિભં શશાઙ્કકલયા સ્ફૂર્જજ્જટામણ્ડલં
નાસાલોકનતત્પરં ત્રિનયનં વીરાસનાધ્યાસિતમ્ ।
મુદ્રાટઙ્કકુરઙ્ગજાનુવિલસદ્બાહું પ્રસન્નાનનં
કક્ષ્યાબદ્ધભુજઙ્ગમં મુનિવૃતં વન્દે મહેશં પરમ્ ॥ ૧ ॥

શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશં ત્રિનેત્રં ચેન્દુશેખરમ્ ।
પઞ્ચવક્ત્રં મહાબાહું દશબાહુસમન્વિતમ્ ॥ ૨ ॥

ભસ્મોદ્ધૂલિતસર્વાઙ્ગં નાગાભરણભૂષિતમ્ ।
પરિપૂર્ણં પરાનન્દં પરં જ્યોતિઃ પરાત્પરમ્ ॥ ૩ ॥

પરાશક્ત્યા શ્રિયા સાર્ધં પરમાનન્દવિગ્રહમ્ ।
સૂર્યકોટિપ્રતીકાશં ચન્દ્રકોટિસુશીતલમ્ ।
શ્રીરુદ્રં સચ્ચિદાનન્દં ધ્યાયેત્ સર્વાત્મસિદ્ધયે ॥ ૪ ॥

॥ અથ લમિત્યાદિ પઞ્ચપૂજા ॥

લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પૈઃ પૂજયામિ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં અગ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મને અમૃતં મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારપૂજાં સમર્પયામિ ॥

અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ નમઃ પરાય દેવાય શઙ્કરાય મહાત્મને ।
કામિને નીલકણ્ઠાય નિર્મલાય કપર્દિને ॥ ૧ ॥

નિર્વિકલ્પાય શાન્તાય નિરહઙ્કારિણે નમઃ ।
અનર્ઘ્યાય વિશાલાય સાલહસ્તાય તે નમઃ ॥ ૨ ॥ અનર્ઘાય
નિરઞ્જનાય શર્વાય શ્રુતાય ચ પરાત્મને ।
નમઃ શિવાય ભર્ગાય ગુણાતીતાય વેધસે ॥ ૩ ॥

મહાદેવાય પીતાય પાર્વતીપતયે નમઃ । Var વીતાય
કેવલાય મહેશાય વિશુદ્ધાય બુધાત્મને ॥ ૪ ॥

કૈવલ્યાય સુદેહાય નિઃસ્પૃહાય સ્વરૂપિણે ।
નમઃ સોમવિભૂષાય કાલાયામિતતેજસે ॥ ૫ ॥

અજિરાય જગત્પિત્રે જનકાય પિનાકિને ।
નિરાધારાય સિંહાય માયાતીતાય તે નમઃ ॥ ૬ ॥

બીજાય સર્પભૂષાય પશૂનાં પતયે નમઃ ।
પુરન્દરાય ભદ્રાય પુરુષાય મહીયસે ॥ ૭ ॥

મહાસન્તોષરૂપાય જ્ઞાનિને શુદ્ધબુદ્ધયે ।
નમો વૃદ્ધસ્વરૂપાય તપસે પરમાત્મને ॥ ૮ ॥

પૂર્વજાય સુરેશાય બ્રહ્મણેઽનન્તમૂર્તયે ।
નિરક્ષરાય સૂક્ષ્માય કૈલાસપતયે નમઃ ॥ ૯ ॥

નિરામયાય કાન્તાય નિરાતઙ્કાય તે નમઃ ।
નિરાલમ્બાય વિશ્વાય નિત્યાય યતયે નમઃ ॥ ૧૦ ॥

આત્મારામાય ભવ્યાય પૂજ્યાય પરમેષ્ઠિને ।
વિકર્તનાય સૂર્મ્યાય શમ્ભવે વિશ્વરૂપિણે ॥ ૧૧ ॥

તારાય હંસનાથાય પ્રતિસર્યાય તે નમઃ ।
પરાવરેશરુદ્રાય ભવાયાલઙ્ઘ્યશક્તયે ॥ ૧૨ ॥

ઇન્દ્રધ્વંસનિધીશાય કાલહન્ત્રે મનસ્વિને ।
વિશ્વમાત્રે જગદ્ધાત્રે જગન્નેત્રે નમો નમઃ ॥ ૧૩ ॥

જટિલાય વિરાગાય પવિત્રાય મૃડાય ચ ।
નિરવદ્યાય પાત્રાય સ્તેનાનાં પતયે નમઃ ॥ ૧૪ ॥

નાદાય રવિનેત્રાય વ્યોમકેશાય તે નમઃ ।
ચતુર્ભોગાય સારાય યોગિનેઽનન્તમાયિને ॥ ૧૫ ॥

Var યોગિનેઽનન્તગામિને
ધર્મિષ્ઠાય વરિષ્ઠાય પુરત્રયવિઘાતિને ।
ગરિષ્ઠાય ગિરીશાય વરદાય નમો નમઃ ॥ ૧૬ ॥

વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાયાથ દિશાવસ્ત્રાય તે નમઃ । દિગ્વસ્ત્રાય ચ
પરમપ્રેમમન્ત્રાય પ્રથમાય સુચક્ષુષે ॥ ૧૭ ॥

આદ્યાય શૂલહસ્તાય શિતિકણ્ઠાય તેજસે । તે નમઃ
ઉગ્રાય વામદેવાય શ્રીકણ્ઠાય નમો નમઃ ॥ ૧૮ ॥

વિશ્વેશ્વરાય સૂર્યાય ગૌરીશાય વરાય ચ ।
મૃત્યુઞ્જયાય વીરાય વીરભદ્રાય તે નમઃ ॥ ૧૯ ॥

કામનાશાય ગુરવે મુક્તિનાથાય તે નમઃ ।
વિરૂપાક્ષાય સૂતાય વહ્નિનેત્રાય તે નમઃ ॥ ૨૦ ॥

જલન્ધરશિરચ્છેત્રે હવિષે હિતકારિણે ।
મહાકાલાય વૈદ્યાય સઘૃણેશાય તે નમઃ ॥ ૨૧ ॥

નમ ઓઙ્કારરૂપાય સોમનાથાય તે નમઃ ।
રામેશ્વરાય શુચયે ભૌમેશાય નમો નમઃ ॥ ૨૨ ॥

ત્ર્યમ્બકાય નિરીહાય કેદારાય નમો નમઃ ।
ગઙ્ગાધરાય કવયે નાગનાથાય તે નમઃ ॥ ૨૩ ॥

ભસ્મપ્રિયાય સૂદ્યાય લક્ષ્મીશાય નમો નમઃ ।
પૂર્ણાય ભૂતપતયે સર્વજ્ઞાય દયાલવે ॥ ૨૪ ॥

ધર્માય ધનદેશાય ગજચર્મામ્બરાય ચ ।
ભાલનેત્રાય યજ્ઞાય શ્રીશૈલપતયે નમઃ ॥ ૨૫ ॥

કૃશાનુરેતસે નીલલોહિતાય નમો નમઃ ।
અન્ધકાસુરહન્ત્રે ચ પાવનાય બલાય ચ ॥ ૨૬ ॥

ચૈતન્યાય ત્રિનેત્રાય દક્ષનાશકરાય ચ ।
નમઃ સહસ્રશિરસે જયરૂપાય તે નમઃ ॥ ૨૭ ॥

સહસ્રચરણાયાથ યોગિહૃત્પદ્મવાસિને ।
સદ્યોજાતાય વન્દ્યાય સર્વદેવમયાય ચ ॥ ૨૮ ॥

આમોદાય પ્રગલ્ભાય ગાયત્રીવલ્લભાય ચ ।
વ્યોમાકારાય વિપ્રાય નમો વિપ્રપ્રિયાય ચ ॥ ૨૯ ॥

અઘોરાય સુવેષાય શ્વેતરૂપાય તે નમઃ ।
વિદ્વત્તમાય ચિત્રાય વિશ્વગ્રાસાય નન્દિને ॥ ૩૦ ॥

અધર્મશત્રુરૂપાય દુન્દુભેર્મર્દનાય ચ ।
અજાતશત્રવે તુભ્યં જગત્પ્રાણાય તે નમઃ ॥ ૩૧ ॥

નમો બ્રહ્મશિરશ્છેત્રે પઞ્ચવક્ત્રાય ખડ્ગિને ।
નમસ્તે હરિકેશાય પઞ્ચવર્ણાય વજ્રિણે ॥ ૩૨ ॥

નમઃ પઞ્ચાક્ષરાયાથ ગોવર્ધનધરાય ચ ।
પ્રભવે સર્વલોકાનાં કાલકૂટવિષાદિને ॥ ૩૩ ॥

સિદ્ધેશ્વરાય સિદ્ધાય સહસ્રવદનાય ચ ।
નમઃ સહસ્રહસ્તાય સહસ્રનયનાય ચ ॥ ૩૪ ॥

સહસ્રમૂર્તયે તુભ્યં જિષ્ણવે જિતશત્રવે ।
કાશીનાથાય ગેહ્યાય નમસ્તે વિશ્વસાક્ષિણે ॥ ૩૫ ॥

હેતવે સર્વજીવાનાં પાલકાય નમો નમઃ ।
જગત્સંહારકારાય ત્રિધાવસ્થાય તે નમઃ ॥ ૩૬ ॥

એકાદશસ્વરૂપાય નમસ્તે વહ્નિમૂર્તયે ।
નરસિંહમહાદર્પઘાતિને શરભાય ચ ॥ ૩૭ ॥

ભસ્માભ્યક્તાય તીર્થાય જાહ્નવીજનકાય ચ । વલ્લભાય
દેવદાનવદૈત્યાનાં ગુરવે તે નમો નમઃ ॥ ૩૮ ॥

દલિતાઞ્જનભાસાય નમો વાયુસ્વરૂપિણે ।
સ્વેચ્છામન્ત્રસ્વરૂપાય પ્રસિદ્ધાય નમો નમઃ ॥ ૩૯ ॥

Var પ્રસિદ્ધાયાત્મને નમઃ
વૃષધ્વજાય ગોષ્ઠ્યાય જગદ્યન્ત્રપ્રવર્તિને ।
અનાથાય પ્રજેશાય વિષ્ણુગર્વહરાય ચ ॥ ૪૦ ॥

હરેર્વિધાતૃકલહનાશકાય તે નમો નમઃ ।
Var હરિર્વિધાતૃકલહનાશકાય
નમસ્તે દશહસ્તાય ગગનાય નમો નમઃ ॥ ૪૧ ॥

કૈવલ્યફલદાત્રે ચ પરમાય નમો નમઃ ।
જ્ઞાનાય જ્ઞાનગમ્યાય ઘણ્ટારવપ્રિયાય ચ ॥ ૪૨ ॥

પદ્માસનાય પુષ્ટાય નિર્વાણાય નમો નમઃ ।
અયોનયે સુદેહાય હ્યુત્તમાય નમો નમઃ ॥ ૪૩ ॥

અન્તકાલાધિપતયે વિશાલાક્ષાય તે નમઃ ।
કુબેરબન્ધવે તુભ્યં સોમાય સુખદાયિને ॥ ૪૪ ॥

અમૃતેશ્વરરૂપાય કૌબેરાય ચ ધન્વિને । Var કૌબેરાય નમો નમઃ
પ્રિયમ્વદસમર્થાય વન્દિને વિભવાય ચ ॥ ૪૫ ॥

ગિરિશાય ગિરિત્રાય ગિરિશન્તાય તે નમઃ ।
પારિજાતાય બૃહતે પઞ્ચયજ્ઞાય તે નમઃ ॥ ૪૬ ॥

તરુણાય વિશિષ્ટાય બાલરૂપધરાય ચ ।
જીવિતેશાય તુષ્ટાય પુષ્ટાનાં પતયે નમઃ ॥ ૪૭ ॥

ભવહેત્યૈ હિરણ્યાય કનિષ્ઠાય નમો નમઃ ।
મધ્યમાય વિધાત્રે ચ તે શૂરાય સુભગાય ચ ॥ ૪૮ ॥

આદિત્યતાપનાયાથ નમસ્તે રુદ્રમન્યવે ।
મહાહ્રદાય હ્રસ્વાય વામનાય નમો નમઃ ॥ ૪૯ ॥

નમસ્તત્પુરુષાયાથ ચતુર્હસ્તાય માયિને Var તે નમઃ ।
નમો ધૂર્જટયે તુભ્યં જગદીશાય તે નમઃ ॥ ૫૦ ॥

જગન્નાથસ્વરૂપાય લીલાવિગ્રહરૂપિણે ।
અનઘાય નમસ્તુભ્યમમરાય નમો નમઃ ॥ ૫૧ ॥

અમૃતાય નમસ્તુભ્યમચ્છાત્રાય નમો નમઃ ।
લોકાધ્યક્ષાય વૈ તુભ્યમનાદિનિધનાય ચ ॥ ૫૨ ॥

વ્યક્તેતરાય વ્યક્તાય નમસ્તે પરમાણવે ।
લઘુસ્થૂલસ્વરૂપાય નમઃ પરશુધારિણે ॥ ૫૩ ॥

નમઃ ખટ્વાઙ્ગહસ્તાય નાગહસ્તાય તે નમઃ ।
વરદાભયહસ્તાય ઘણ્ટાહસ્તાય તે નમઃ ॥ ૫૪ ॥

ઘસ્મરાય નમસ્તુભ્યમજિતાય નમો નમઃ ।
અણિમાદિગુણેશાય પઞ્ચબ્રહ્મમયાય ચ ॥ ૫૫ ॥

પુરાતનાય શુદ્ધાય બલપ્રમથનાય ચ ।
પુણ્યોદયાય પદ્માય વિરક્તાય નમો નમઃ ॥ ૫૬ ॥

ઉદારાય વિચિત્રાય વિચિત્રગતયે નમઃ ।
વાગ્વિશુદ્ધાય ચિતયે નિર્ગુણાય નમો નમઃ ॥ ૫૭ ॥

પરમેશાય શેષાય નમઃ પદ્મધરાય ચ ।
મહેન્દ્રાય સુશીલાય કરવીરપ્રિયાય ચ ॥ ૫૮ ॥

મહાપરાક્રમાયાથ નમસ્તે કાલરૂપિણે ।
વિષ્ટરશ્રવસે લોકચૂડારત્નાય તે નમઃ ॥ ૫૯ ॥

સામ્રાજ્યકલ્પવૃક્ષાય કરુણાય નટાય ચ ।Var નમસ્તુભ્યં ત્વિષીમતે
અનર્ઘ્યાય વરેણ્યાય વજ્રરૂપાય તે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

Var વરેણ્યાય નમસ્તુભ્યં યજ્ઞરૂપાય તે નમઃ
પરમજ્યોતિષે પદ્મગર્ભાય સલિલાય ચ ।
તત્ત્વાધિકાય સર્ગાય નમો દીર્ઘાય સ્રગ્વિણે ॥ ૬૧ ॥

નમસ્તે પાણ્ડુરઙ્ગાય ઘોરાય બ્રહ્મરૂપિણે ।
નિષ્કલાય નમસ્તુભ્યં પ્રપથ્યાય નમો નમઃ ॥ ૬૨ ॥ સામગાનપ્રિયાય ચ
નમો જયાય ક્ષેત્રાય ક્ષેત્રાણાં પતયે નમઃ ।
કલાધરાય પૂતાય પઞ્ચભૂતાત્મને નમઃ ॥ ૬૩ ॥

અનિર્વિણ્ણાય તથ્યાય પાપનાશકરાય ચ ।
વિશ્વતશ્ચક્ષુષે તુભ્યં મન્ત્રિણેઽનન્તરૂપિણે ॥ ૬૪ ॥

સિદ્ધસાધકરૂપાય મેદિનીરૂપિણે નમઃ ।
અગણ્યાય પ્રતાપાય સુધાહસ્તાય તે નમઃ ॥ ૬૫ ॥

શ્રીવલ્લભાયેધ્રિયાય સ્થાણવે મધુરાય ચ ।
ઉપાધિરહિતાયાથ નમઃ સુકૃતરાશયે ॥ ૬૬ ॥

નમો મુનીશ્વરાયાથ શિવાનન્દાય તે નમઃ ।
રિપુઘ્નાય નમસ્તેજોરાશયેઽનુત્તમાય ચ ॥ ૬૭ ॥

ચતુર્મૂર્તિવપુઃસ્થાય નમોબુદ્ધીન્દ્રિયાત્મને ।
ઉપદ્રવહરાયાથ પ્રિયસન્દર્શનાય ચ ॥ ૬૮ ॥

ભૂતનાથાય મૂલાય વીતરાગાય તે નમઃ ।
નૈષ્કર્મ્યાય વિરૂપાય ષટ્ચક્રાય વિશુદ્ધયે ॥ ૬૯ ॥

કુલેશાયાવનીભર્ત્રે ભુવનેશાય તે નમઃ ।
હિરણ્યબાહવે જીવવરદાય નમો નમઃ ॥ ૭૦ ॥

આદિદેવાય ભાગ્યાય ચન્દ્રસઞ્જીવનાય ચ ।
હરાય બહુરૂપાય પ્રસન્નાય નમો નમઃ ॥ ૭૧ ॥

આનન્દપૂરિતાયાથ કૂટસ્થાય નમો નમઃ ।
નમો મોક્ષફલાયાથ શાશ્વતાય વિરાગિણે ॥ ૭૨ ॥

યજ્ઞભોક્ત્રે સુષેણાય દક્ષયજ્ઞવિઘાતિને ।
નમઃ સર્વાત્મને તુભ્યં વિશ્વપાલાય તે નમઃ ॥ ૭૩ ॥

વિશ્વગર્ભાય ગર્ભાય દેવગર્ભાય તે નમઃ ।
સંસારાર્ણવમગ્નાનાં સમુદ્ધરણહેતવે ॥ ૭૪ ॥

મુનિપ્રિયાય ખલ્યાય મૂલપ્રકૃતયે નમઃ ।
સમસ્તસિદ્ધયે તેજોમૂર્તયે તે નમો નમઃ ॥ ૭૫ ॥

આશ્રમસ્થાપકાયાથ વર્ણિને સુન્દરાય ચ ।
મૃગબાણાર્પણાયાથ શારદાવલ્લભાય ચ ॥ ૭૬ ॥

વિચિત્રમાયિને તુભ્યમલઙ્કરિષ્ણવે નમઃ ।
બર્હિર્મુખમહાદર્પમથનાય નમો નમઃ ॥ ૭૭ ॥

નમોઽષ્ટમૂર્તયે તુભ્યં નિષ્કલઙ્કાય તે નમઃ ।
નમો હવ્યાય ભોજ્યાય યજ્ઞનાથાય તે નમઃ ॥ ૭૮ ॥

નમો મેધ્યાય મુખ્યાય વિશિષ્ટાય નમો નમઃ ।
અમ્બિકાપતયે તુભ્યં મહાદાન્તાય તે નમઃ ॥ ૭૯ ॥

સત્યપ્રિયાય સત્યાય પ્રિયનિત્યાય તે નમઃ ।
નિત્યતૃપ્તાય વેદિત્રે મૃદુહસ્તાય તે નમઃ ॥ ૮૦ ॥

અર્ધનારીશ્વરાયાથ કુઠારાયુધપાણયે ।
વરાહભેદિને તુભ્યં નમઃ કઙ્કાલધારિણે ॥ ૮૧ ॥

મહાર્થાય સુસત્ત્વાય કીર્તિસ્તમ્ભાય તે નમઃ ।
નમઃ કૃતાગમાયાથ વેદાન્તપઠિતાય ચ ॥ ૮૨ ॥

અશ્રોત્રાય શ્રુતિમતે બહુશ્રુતિધરાય ચ ।
અઘ્રાણાય નમસ્તુભ્યં ગન્ધાવઘ્રાણકારિણે ॥ ૮૩ ॥

પાદહીનાય વોઢ્રે ચ સર્વત્રગતયે નમઃ ।
ત્ર્યક્ષાય જનનેત્રાય નમસ્તુભ્યં ચિદાત્મને ॥ ૮૪ ॥

રસજ્ઞાય નમસ્તુભ્યં રસનારહિતાય ચ ।
અમૂર્તાયાથ મૂર્તાય સદસસ્પતયે નમઃ ॥ ૮૫ ॥

જિતેન્દ્રિયાય તથ્યાય પરઞ્જ્યોતિઃસ્વરૂપિણે ।
નમસ્તે સર્વમર્ત્યાનામાદિકર્ત્રે ભુવન્તયે ॥ ૮૬ ॥

સર્ગસ્થિતિવિનાશાનાં કર્ત્રે તે પ્રેરકાય ચ ।
નમોઽન્તર્યામિણે સર્વહૃદિસ્થાય નમો નમઃ ॥ ૮૭ ॥

ચક્રભ્રમણકર્ત્રે તે પુરાણાય નમો નમઃ ।
વામદક્ષિણહસ્તોત્થલોકેશ હરિશાલિને ॥ ૮૮ ॥

નમઃ સકલકલ્યાણદાયિને પ્રસવાય ચ ।
સ્વભાવોદારધીરાય સૂત્રકારાય તે નમઃ ॥ ૮૯ ॥

વિષયાર્ણવમગ્નાનાં સમુદ્ધરણસેતવે ।
અસ્નેહસ્નેહરૂપાય વાર્તાતિક્રાન્તવર્તિને ॥ ૯૦ ॥

યત્ર સર્વં યતઃ સર્વં સર્વં યત્ર નમો નમઃ ।
નમો મહાર્ણવાયાથ ભાસ્કરાય નમો નમઃ ॥ ૯૧ ॥

ભક્તિગમ્યાય ભક્તાનાં સુલભાય નમો નમઃ ।
દુષ્પ્રધર્ષાય દુષ્ટાનાં વિજયાય વિવેકિનામ્ ॥ ૯૨ ॥

અતર્કિતાય લોકાય સુલોકાય નમો નમઃ ।
પૂરયિત્રે વિશેષાય શુભાય ચ નમો નમઃ ॥ ૯૩ ॥

નમઃ કર્પૂરદેહાય સર્પહારાય તે નમઃ ।
નમઃ સંસારપારાય કમનીયાય તે નમઃ ॥ ૯૪ ॥

વહ્નિદર્પવિઘાતાય વાયુદર્પવિઘાતિને ।
જરાતિગાય વીર્યાય નમસ્તે વિશ્વવ્યાપિને ॥ ૯૫ ॥

સૂર્યકોટિપ્રતીકાશ નિષ્ક્રિયાય નમો નમઃ ।
ચન્દ્રકોટિસુશીતાય વિમલાય નમો નમઃ ॥ ૯૬ ॥

નમો ગૂઢસ્વરૂપાય દિશાં ચ પતયે નમઃ ।
નમઃ સત્યપ્રતિજ્ઞાય સમસ્તાય સમાધયે ॥ ૯૭ ॥

એકરૂપાય શૂન્યાય વિશ્વનાભિહ્રદાય ચ ।
સર્વોત્તમાય કૂલ્યાય પ્રાણિનાં સુહૃદે નમઃ ॥ ૯૮ ॥ કાલાય
અન્નાનાં પતયે તુભ્યં ચિન્માત્રાય નમો નમઃ ।
ધ્યેયાય ધ્યાનગમ્યાય ધ્યાનરૂપાય તે નમઃ ॥ ૯૯ ॥

નમસ્તે શાશ્વતૈશ્વર્યવિભવાય નમો નમઃ ।
વરિષ્ઠાય ધર્મગોપ્ત્રે નિધનાયાગ્રજાય ચ ॥ ૧૦૦ ॥

યોગીશ્વરાય યોગાય યોગગમ્યાય તે નમઃ ।
નમઃ પ્રાણેશ્વરાયાથ સર્વશક્તિધરાય ચ ॥ ૧૦૧ ॥

ધર્માધારાય ધન્યાય પુષ્કલાય નમો નમઃ ।
મહેન્દ્રોપેન્દ્રચન્દ્રાર્કનમિતાય નમો નમઃ ॥ ૧૦૨ ॥

મહર્ષિવન્દિતાયાથ પ્રકાશાય સુધર્મિણે ।
નમો હિરણ્યગર્ભાય નમો હિરણ્મયાય ચ ॥ ૧૦૩ ॥

જગદ્બીજાય હરયે સેવ્યાય ક્રતવે નમઃ ।
આધિપત્યાય કામાય યશસે તે પ્રચેતસે ॥ ૧૦૪ ॥

નમો બ્રહ્મમયાયાથ સકલાય નમો નમઃ ।
નમસ્તે રુક્મવર્ણાય નમસ્તે બ્રહ્મયોનયે ॥ ૧૦૫ ॥

યોગાત્મને ત્વભીતાય દિવ્યનૃત્યાય તે નમઃ ।
જગતામેકબીજાય માયાબીજાય તે નમઃ ॥ ૧૦૬ ॥

સર્વહૃત્સન્નિવિષ્ટાય બ્રહ્મચક્રભ્રમાય ચ ।
બ્રહ્માનન્દાય મહતે બ્રહ્મણ્યાય નમો નમઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ભૂમિભારાર્તિસંહર્ત્રે વિધિસારથયે નમઃ ।
હિરણ્યગર્ભપુત્રાણાં પ્રાણસંરક્ષણાય ચ ॥ ૧૦૮ ॥

દુર્વાસસે ષડ્વિકારરહિતાય નમો નમઃ ।
નમો દેહાર્ધકાન્તાય ષડૂર્મિરહિતાય ચ ॥ ૧૦૯ ॥

પ્રકૃત્યૈ ભવનાશાય તામ્રાય પરમેષ્ઠિને ।
અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાય નમો નમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

એકાકિને નિર્મલાય દ્રવિણાય દમાય ચ ।
નમસ્ત્રિલોચનાયાથ શિપિવિષ્ટાય બન્ધવે ॥ ૧૧૧ ॥

ત્રિવિષ્ટપેશ્વરાયાથ નમો વ્યાઘ્રેશ્વરાય ચ ।
વિશ્વેશ્વરાય દાત્રે તે નમશ્ચન્દ્રેશ્વરાય ચ ॥ ૧૧૨ ॥

વ્યાધેશ્વરાયાયુધિને યજ્ઞકેશાય તે નમઃ । વ્યાસેશ્વરાય
જૈગીષવ્યેશ્વરાયાથ દિવોદાસેશ્વરાય ચ ॥ ૧૧૩ ॥

નાગેશ્વરાય ન્યાયાય ન્યાયનિર્વાહકાય ચ ।
શરણ્યાય સુપાત્રાય કાલચક્રપ્રવર્તિને ॥ ૧૧૪ ॥

વિચક્ષણાય દંષ્ટ્રાય વેદાશ્વાય નમો નમઃ ।
નીલજીમૂતદેહાય પરાત્મજ્યોતિષે નમઃ ॥ ૧૧૫ ॥

શરણાગતપાલાય મહાબલપરાય ચ ।
સર્વપાપહરાયાથ મહાનાદાય તે નમઃ ॥ ૧૧૬ ॥

કૃષ્ણસ્ય જયદાત્રે તે બિલ્વકેશાય તે નમઃ ।
દિવ્યભોગાય દૂતાય કોવિદાય નમો નમઃ ॥ ૧૧૭ ॥

કામપાશાય ચિત્રાય ચિત્રાઙ્ગાય નમો નમઃ ।
નમો માતામહાયાથ નમસ્તે માતરિશ્વને ॥ ૧૧૮ ॥

નિઃસઙ્ગાય સુનેત્રાય વિદ્યેશાય જયાય ચ ।
વ્યાઘ્રસમ્મર્દનાયાથ મધ્યસ્થાય નમો નમઃ ॥ ૧૧૯ ॥

અઙ્ગુષ્ઠશિરસા લઙ્કાનાથદર્પહરાય ચ ।
વૈયાઘ્રપુરવાસાય નમઃ સર્વેશ્વરાય ચ ॥ ૧૨૦ ॥

નમઃ પરાવરેશાય જગત્સ્થાવરમૂર્તયે ।
નમોઽપ્યનુપમેશાય શાર્ઙ્ગિણે વિષ્ણુમૂર્તયે ॥ ૧૨૧ ॥

નારાયણાય રામાય સુદીપ્તાય નમો નમઃ ।
નમો બ્રહ્માણ્ડમાલાય ગોધરાય વરૂથિને ॥ ૧૨૨ ॥

નમઃ સોમાય કૂપ્યાય નમઃ પાતાલવાસિને ।
નમસ્તારાધિનાથાય વાગીશાય નમો નમઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સદાચારાય ગૌરાય સ્વાયુધાય નમો નમઃ ।
અતર્ક્યાયાપ્રમેયાય પ્રમાણાય નમો નમઃ ॥ ૧૨૪ ॥

કલિગ્રાસાય ભક્તાનાં ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિને ।
સંસારમોચનાયાથ વર્ણિને લિઙ્ગરૂપિણે ॥ ૧૨૫ ॥

સચ્ચિદાનન્દરૂપાય પાપરાશિહરાય ચ ।
ગજારયે વિદેહાય ત્રિલિઙ્ગરહિતાય ચ ॥ ૧૨૬ ॥

અચિન્ત્યશક્તયેઽલઙ્ઘ્યશાસનાયાચ્યુતાય ચ ।
નમો રાજાધિરાજાય ચૈતન્યવિષયાય ચ ॥ ૧૨૭ ॥

નમઃ શુદ્ધાત્મને બ્રહ્મજ્યોતિષે સ્વસ્તિદાય ચ ।
મયોભુવે ચ દુર્જ્ઞેયસામર્થ્યાય ચ યજ્વને ॥ ૧૨૮ ॥

ચક્રેશ્વરાય વૈ તુભ્યં નમો નક્ષત્રમાલિને ।
અનર્થનાશનાયાથ ભસ્મલેપકરાય ચ ॥ ૧૨૯ ॥

સદાનન્દાય વિદુષે સગુણાય વિરોધિને ।
દુર્ગમાય શુભાઙ્ગાય મૃગવ્યાધાય તે નમઃ ॥ ૧૩૦ ॥

પ્રિયાય ધર્મધામ્ને તે પ્રયોગાય વિભાગિને ।
નાદ્યાયામૃતપાનાય સોમપાય તપસ્વિને ॥ ૧૩૧ ॥

નમો વિચિત્રવેષાય પુષ્ટિસંવર્ધનાય ચ ।
ચિરન્તનાય ધનુષે વૃક્ષાણાં પતયે નમઃ ॥ ૧૩૨ ॥

નિર્માયાયાગ્રગણ્યાય વ્યોમાતીતાય તે નમઃ ।
સંવત્સરાય લોપ્યાય સ્થાનદાય સ્થવિષ્ણવે ॥ ૧૩૩ ॥

વ્યવસાયફલાન્તાય મહાકર્તૃપ્રિયાય ચ ।
ગુણત્રયસ્વરૂપાય નમઃ સિદ્ધસ્વરૂપિણે ॥ ૧૩૪ ॥

નમઃ સ્વરૂપરૂપાય સ્વેચ્છાય પુરુષાય ચ ।
કાલાત્પરાય વેદ્યાય નમો બ્રહ્માણ્ડરૂપિણે ॥ ૧૩૫ ॥

અનિત્યનિત્યરૂપાય તદન્તર્વર્તિને નમઃ ।
નમસ્તીર્થ્યાય કૂલ્યાય પૂર્ણાય વટવે નમઃ ॥ ૧૩૬ ॥

પઞ્ચતન્માત્રરૂપાય પઞ્ચકર્મેન્દ્રિયાત્મને ।
વિશૃઙ્ખલાય દર્પાય નમસ્તે વિષયાત્મને ॥ ૧૩૭ ॥

અનવદ્યાય શાસ્ત્રાય સ્વતન્ત્રાયામૃતાય ચ ।
નમઃ પ્રૌઢાય પ્રાજ્ઞાય યોગારૂઢાય તે નમઃ ॥ ૧૩૮ ॥

મન્ત્રજ્ઞાય પ્રગલ્ભાય પ્રદીપવિમલાય ચ ।
વિશ્વવાસાય દક્ષાય વેદનિઃશ્વસિતાય ચ ॥ ૧૩૯ ॥

યજ્ઞાઙ્ગાય સુવીરાય નાગચૂડાય તે નમઃ ।
વ્યાઘ્રાય બાણહસ્તાય સ્કન્દાય દક્ષિણે નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ક્ષેત્રજ્ઞાય રહસ્યાય સ્વસ્થાનાય વરીયસે ।
ગહનાય વિરામાય સિદ્ધાન્તાય નમો નમઃ ॥ ૧૪૧ ॥

મહીધરાય ગૃહ્યાય વટવૃક્ષાય તે નમઃ ।
જ્ઞાનદીપાય દુર્ગાય સિદ્ધાન્તૈર્નિશ્ચિતાય ચ ॥ ૧૪૨ ॥

શ્રીમતે મુક્તિબીજાય કુશલાય વિવાસિને ।
પ્રેરકાય વિશોકાય હવિર્ધાનાય તે નમઃ ॥ ૧૪૩ ॥

ગમ્ભીરાય સહાયાય ભોજનાય સુભોગિને ।
મહાયજ્ઞાય તીક્ષ્ણાય નમસ્તે ભૂતચારિણે ॥ ૧૪૪ ॥

નમઃ પ્રતિષ્ઠિતાયાથ મહોત્સાહાય તે નમઃ ।
પરમાર્થાય શિશવે પ્રાંશવે ચ કપાલિને ॥ ૧૪૫ ॥

સહજાય ગૃહસ્થાય સન્ધ્યાનાથાય વિષ્ણવે ।
સદ્ભિઃ સમ્પૂજિતાયાથ વિતલાસુરઘાતિને ॥ ૧૪૬ ॥

જનાધિપાય યોગ્યાય કામેશાય કિરીટિને ।
અમોઘવિક્રમાયાથ નગ્નાય દલઘાતિને ॥ ૧૪૭ ॥

સઙ્ગ્રામાય નરેશાય નમસ્તે શુચિભસ્મને ।
ભૂતિપ્રિયાય ભૂમ્ને તે સેનાય ચતુરાય ચ ॥ ૧૪૮ ॥

મનુષ્યબાહ્યગતયે કૃતજ્ઞાય શિખણ્ડિને ।
નિર્લેપાય જટાર્દ્રાય મહાકાલાય મેરવે ॥ ૧૪૯ ॥

નમો વિરૂપરૂપાય શક્તિગમ્યાય તે નમઃ ।
નમઃ સર્વાય સદસત્સત્યાય સુવ્રતાય ચ ॥ ૧૫૦ ॥

નમો ભક્તિપ્રિયાયાથ શ્વેતરક્ષાપરાય ચ ।
સુકુમારમહાપાપહરાય રથિને નમઃ ॥ ૧૫૧ ॥

નમસ્તે ધર્મરાજાય ધનાધ્યક્ષાય સિદ્ધયે ।
મહાભૂતાય કલ્પાય કલ્પનારહિતાય ચ ॥ ૧૫૨ ॥

ખ્યાતાય જિતવિશ્વાય ગોકર્ણાય સુચારવે ।
શ્રોત્રિયાય વદાન્યાય દુર્લભાય કુટુમ્બિને ॥ ૧૫૩ ॥

વિરજાય સુગન્ધાય નમો વિશ્વમ્ભરાય ચ ।
ભવાતીતાય તિષ્યાય નમસ્તે સામગાય ચ ॥ ૧૫૪ ॥

અદ્વૈતાય દ્વિતીયાય કલ્પરાજાય ભોગિને ।
ચિન્મયાય નમઃ શુક્લજ્યોતિષે ક્ષેત્રગાય ચ ॥ ૧૫૫ ॥

સર્વભોગસમૃદ્ધાય સામ્પરાયાય તે નમઃ ।
નમસ્તે સ્વપ્રકાશાય સ્વચ્છન્દાય સુતન્તવે ॥ ૧૫૬ ॥

સર્વજ્ઞમૂર્તયે તુભ્યં ગુહ્યેશાય સુશાન્તયે ।
શારદાય સુશીલાય કૌશિકાય ધનાય ચ ॥ ૧૫૭ ॥

અભિરામાય તત્ત્વાય વ્યાલકલ્પાય તે નમઃ ।
અરિષ્ટમથનાયાથ સુપ્રતીકાય તે નમઃ ॥ ૧૫૮ ॥

આશવે બ્રહ્મગર્ભાય વરુણાયાદ્રયે નમઃ ।
નમઃ કાલાગ્નિરુદ્રાય શ્યામાય સુજનાય ચ ॥ ૧૫૯ ॥

અહિર્બુધ્ન્યાય જારાય દુષ્ટાનાં પતયે નમઃ ।
નમઃ સમયનાથાય સમયાય ગુહાય ચ ॥ ૧૬૦ ॥

દુર્લઙ્ઘ્યાય નમસ્તુભ્યં છન્દઃસારાય દંષ્ટ્રિણે ।
જ્યોતિર્લિઙ્ગાય મિત્રાય જગતાં હિતકારિણે ॥ ૧૬૧ ॥

નમઃ કારુણ્યનિધયે શ્લોકાય જયશાલિને ।
જ્ઞાનોદયાય બીજાય જગદ્વિભ્રમહેતવે ॥ ૧૬૨ ॥

અવધૂતાય શિષ્ટાય છન્દસાં પતયે નમઃ ।
નમઃ ફેન્યાય ગુહ્યાય સર્વબન્ધવિમોચિને ॥ ૧૬૩ ॥

ઉદારકીર્તયે શશ્વત્પ્રસન્નવદનાય ચ ।
વસવે વેદકારાય નમો ભ્રાજિષ્ણુજિષ્ણવે ॥ ૧૬૪ ॥

ચક્રિણે દેવદેવાય ગદાહસ્તાય પુત્રિણે ।
પારિજાતસુપુષ્પાય ગણાધિપતયે નમઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સર્વશાખાધિપતયે પ્રજનેશાય તે નમઃ ।
સૂક્ષ્મપ્રમાણભૂતાય સુરપાર્શ્વગતાય ચ ॥ ૧૬૬ ॥

અશરીરશરીરાય અપ્રગલ્ભાય તે નમઃ ।
સુકેશાય સુપુષ્પાય શ્રુતયે પુષ્પમાલિને ॥ ૧૬૭ ॥

મુનિધ્યેયાય મુનયે બીજસંસ્થમરીચયે ।
ચામુણ્ડાજનકાયાથ નમસ્તે કૃત્તિવાસસે ॥ ૧૬૮ ॥

વ્યુપ્તકેશાય યોગ્યાય ધર્મપીઠાય તે નમઃ ।
મહાવીર્યાય દીપ્તાય બુદ્ધાયાશનયે નમઃ ॥ ૧૬૯ ॥

વિશિષ્ટેષ્ટાય સેનાન્યે દ્વિપદે કારણાય ચ ।
કારણાનાં ભગવતે બાણદર્પહરાય ચ ॥ ૧૭૦ ॥

અતીન્દ્રિયાય રમ્યાય જનાનન્દકરાય ચ ।
સદાશિવાય સૌમ્યાય ચિન્ત્યાય શશિમૌલયે ॥ ૧૭૧ ॥

નમસ્તે જાતૂકર્ણ્યાય સૂર્યાધ્યક્ષાય તે નમઃ ।
જ્યોતિષે કુણ્ડલીશસ્ય વરદાયાભયાય ચ ॥ ૧૭૨ ॥

વસન્તાય સુરભયે જયારિમથનાય ચ ।
પ્રેમ્ણે પુરઞ્જયાયાથ પૃષદશ્વાય તે નમઃ ॥ ૧૭૩ ॥

રોચિષ્ણવેઽસુરજિતે શ્વેતપીતાય તે નમઃ ।
નમસ્તે ચઞ્ચરીકાય તમિસ્રમથનાય ચ ॥ ૧૭૪ ॥

પ્રમાથિને નિદાઘાય ચિત્રગર્ભાય તે નમઃ ।
શિવાલયાય સ્તુત્યાય તીર્થદેવાય તે નમઃ ॥ ૧૭૫ ॥

પત્તીનાં પતયે તુભ્યં વિચિત્રગતયે નમઃ । Var વિચિત્રશક્તયે
નમો નિસ્તુલરૂપાય સવિત્રે તપસે નમઃ ॥ ૧૭૬ ॥

અહઙ્કારસ્વરૂપાય મેઘાધિપતયે નમઃ ।
અપારાય તત્ત્વવિદે ક્ષયદ્વીરાય તે નમઃ ॥ ૧૭૭ ॥

પઞ્ચાસ્યાયાગ્રગણ્યાય વિષ્ણુપ્રાણેશ્વરાય ચ ।
અગોચરાય યામ્યાય ક્ષેમ્યાય વડવાગ્નયે ॥ ૧૭૮ ॥

વિક્રમાય સ્વતન્ત્રાય સ્વતન્ત્રગતયે નમઃ ॥

વનાનાં પતયે તુભ્યં નમસ્તે જમદગ્નયે ॥ ૧૭૯ ॥

અનાવૃતાય મુક્તાય માતૃકાપતયે નમઃ ।
નમસ્તે બીજકોશાય દિવ્યાનન્દાય તે નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

નમસ્તે વિશ્વદેવાય શાન્તરાગાય તે નમઃ ।
વિલોચનસુદેવાય હેમગર્ભાય તે નમઃ ॥ ૧૮૧ ॥

અનાદ્યન્તાય ચણ્ડાય મનોનાથાય તે નમઃ ।
જ્ઞાનસ્કન્દાય તુષ્ટાય કપિલાય મહર્ષયે ॥ ૧૮૨ ॥

નમસ્ત્રિકાગ્નિકાલાય દેવસિંહાય તે નમઃ ।
નમસ્તે મણિપૂરાય ચતુર્વેદાય તે નમઃ ॥ ૧૮૩ ॥

સ્વરૂપાણાં સ્વભાવાય હ્યન્તર્યાગાય તે નમઃ ।
નમઃ શ્લોક્યાય વન્યાય મહાધર્માય તે નમઃ ॥ ૧૮૪ ॥

પ્રસન્નાય નમસ્તુભ્યં સર્વાત્મજ્યોતિષે નમઃ ।
સ્વયમ્ભુવે ત્રિમૂર્તીનામધ્વાતીતાય તે નમઃ ॥ ૧૮૫ ॥

સદાશિવ ઉવાચ
જપન્તુ મામિકાં દેવાઃ નામ્નાં દશશતીમિમામ્ ।
મમ ચાતિપ્રિયકરીં મહામોક્ષપ્રદાયિનીમ્ ॥ ૧૮૬ ॥

સઙ્ગ્રામે જયદાત્રીં તુ સર્વસિદ્ધિકરીં શુભામ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧૮૭ ॥

પુત્રકામો લભેત્પુત્રં રાજ્યકામસ્તુ રાજતામ્ ।
પ્રાપ્નુયાત્પરયા ભક્ત્યા ધનધાન્યાદિકં બહુ ॥ ૧૮૮ ॥

શિવાલયે નદીતીરે બિલ્વમૂલે વિશેષતઃ ।
પ્રજપેત્સિદ્ધિદાં દેવાઃ શુચૌ દેશે શમીતલે ॥ ૧૮૯ ॥

ધનકામસ્તુ જુહુયાદ્ઘૃતાક્તૈર્બિલ્વપત્રકૈઃ ।
મોક્ષકામસ્તુ ગવ્યેન ઘૃતેન પ્રતિનામતઃ ॥ ૧૯૦ ॥

આયુષ્કામસ્તુ જુહુયાદાજ્યેન મધુના તથા ।
પુત્રકામસ્તુ જુહુયાત્તિલાક્તેન તથામ્ભસા ॥ ૧૯૧ ॥

મત્સમીપે પ્રદોષે ચ નત્વા ભક્ત્યા જપેન્નરઃ ।
જીવન્સરૂપતાં પ્રાપ્ય સાયુજ્યં મમ ચાપ્નુયાત્ ॥ ૧૯૨ ॥

કાલોઽપિ જનશાસ્તા હિ મમ ભક્તં ન પશ્યતિ ।
અહં પુરઃસરસ્તસ્ય નેષ્યામિ ગગનસ્થલમ્ ॥ ૧૯૩ ॥

ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેદ્ભક્ત્યા વત્સરં નિયમાન્વિતઃ ।
મચ્ચિત્તો મન્મના ભૂત્વા સાક્ષાન્મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૯૪ ॥

રુદ્રપાઠેન યત્પુણ્યં યત્પુણ્યં વેદપાઠતઃ ।
તત્પુણ્યં લભતે યોઽસાવેકાવૃત્ત્યા પઠેદિમામ્ ॥ ૧૯૫ ॥

કન્યાકોટિપ્રદાનેન યત્ફલં લભતે નરઃ ।
તત્ફલં લભતે સમ્યઙ્નામ્નાં દશશતં જપન્ ॥ ૧૯૬ ॥

અશ્વમેધસહસ્રસ્ય યત્ફલં લભતે નરઃ ।
કપિલાશતદાનસ્ય તત્ફલં પઠનાદ્ભવેત્ ॥ ૧૯૭ ॥

યઃ શૃણોતિ સદા વિદ્યાં શ્રાવયેદ્વાપિ ભક્તિતઃ ।
સોઽપિ મુક્તિમવાપ્નોતિ યત્ર ગત્વા ન શોચતિ ॥ ૧૯૮ ॥

યક્ષરાક્ષસવેતાલગ્રહકૂષ્માણ્ડભૈરવાઃ ।
પઠનાદસ્ય નશ્યન્તિ જીવેચ્ચ શરદાં શતમ્ ॥ ૧૯૯ ॥

બ્રહ્મહત્યાદિપાપાનાં નાશઃ સ્યાચ્છ્રવણેન તુ ।
કિં પુનઃ પઠનાદસ્ય મુક્તિઃ સ્યાદનપાયિની ॥ ૨૦૦ ॥

ઇત્યુક્ત્વા સ મહાદેવો ભગવાન્પરમેશ્વરઃ ।
પુનરપ્યાહ ભગવાન્કૃપયા પરયા યુતઃ ॥ ૨૦૧ ॥

દીયતાં મમ ભક્તેભ્યો યદુક્તં ભવઘાતકમ્ ।
ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે દેવઃ પરાનન્દસ્વરૂપધૃક્ ॥ ૨૦૨ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ
એતદેવ પુરા રામો લબ્ધવાન્ કુમ્ભસમ્ભવાત્ ।
અરણ્યે દણ્ડકાખ્યે તુ પ્રજજાપ રઘૂદ્વહઃ ॥ ૨૦૩ ॥

નિત્યં ત્રિષવણસ્નાયી ત્રિસન્ધ્યં સુસ્મરઞ્શિવમ્ ।
તદાસૌ દેવદેવોઽપિ પ્રત્યક્ષઃ પ્રાહ રાઘવમ્ ॥ ૨૦૪ ॥

મહાપાશુપતં દિવ્યં પ્રગૃહાણ રઘૂદ્વહ ।
એતદાસાદ્ય પૌલસ્ત્યં જહિ મા શોકમર્હસિ ॥ ૨૦૫ ॥

તદાપ્રભૃતિ ભૂદેવાઃ પ્રજપન્તિ સુભક્તિતઃ ।
ગૃહ્ણન્તુ પરયા ભક્ત્યા ભવન્તઃ સર્વ એવ હિ ॥ ૨૦૬ ॥

શ્રીવ્યાસ ઉવાચ
તતસ્તે મુનયઃ સર્વે જગૃહુર્મુનિપુઙ્ગવાઃ ।
ગૃહ્ણન્તુ મમ વાક્યં તુ મુક્તિં પ્રાપ્સ્યથ નિશ્ચિતાઃ ॥ ૨૦૭ ॥

ભવદ્ભિરાત્મશિષ્યેભ્યો દીયતામિદમાદરાત્ ।
નામ્નાં સહસ્રમેતદ્ધિ લિખિતં યન્નિકેતને ॥ ૨૦૮ ॥

અવિમુક્તં તુ તદ્ગેહં નિત્યં તિષ્ઠતિ શઙ્કરઃ ।
અનેન મન્ત્રિતં ભસ્માખિલદુષ્ટવિનાશનમ્ ॥ ૨૦૯ ॥

પિશાચસ્ય વિનાશાય જપ્તવ્યમિદમુત્તમમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રેણાનેન સમં કિઞ્ચિન્ન વિદ્યતે ॥ ૨૧૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણે બિલ્વકેશ્વરમાહાત્મ્યે શ્રીકૃષ્ણમાર્કણ્ડેય સંવાદે
વેદસારશિવસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil