Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Kannada

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Kannada:

॥ ವೇದಸಾರ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶಂಕರಕವಚ ಶ್ಲೋಕಾಃ 1-61
ಪದ್ಮಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಂ ವೇದಸಾರಾಖ್ಯಂ

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥ 1 ॥

ಈಶ್ವರಂ ಪರಮಂ ತತ್ತ್ವಮಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಮನಾಧಾರಮವಿಕ್ರಿಯಮ್ ॥ 2 ॥

ಅನನ್ತಾನನ್ದಬೋಧಾಮ್ಬುನಿಧಿಮದ್ಭುತವಿಕ್ರಿಯಮ್ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಿಮೀಶಾನಮನೀಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3 ॥

ಈಶಮಾದ್ಯನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತಮತಿಶೋಭನಮಾದರಾತ್ ।
ನಮಾಮಿ ವಿಗ್ರಹಂ ಸಾಮ್ಬಂ ಸಂಸಾರಾಮಯಭೇಷಜಮ್ ॥ 4 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ।
ಏಕದಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ದ್ವಾರಕಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಗತಾಃ ।
ವಾಸುದೇವಂ ಚ ಸೋತ್ಕಂಠಾಃ ಕೃಷ್ಣದರ್ಶನಲಾಲಸಾಃ ॥ 5 ॥

ತತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಪ್ರೀತಃ ಪೂಜಾಂ ಚಕ್ರೇ ಯಥಾವಿಧಿ ।
ತೇಷಾಮಾಶೀಸ್ತತೋ ಗೃಹ್ಯ ಬಹುಮಾನಪುರಃಸರಮ್ ॥ 6 ॥

ತೈಃ ಪೃಷ್ಟಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ಕುಮಾರಪ್ರಭವಂ ಚ ಯತ್ ।
ಚರಿತಂ ಭೂಮಿಭಾರಘ್ನಂ ಲೋಕಾನನ್ದಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 7 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುಖಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕಕ್ರಿಯೋತ್ಥಿತಾಃ ।
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ನಾನಮಥೋ ಚಕ್ರೇ ಮೃದಕ್ಷತಕುಶಾದಿಭಿಃ ॥ 8 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಚ ಧೃತ್ವಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಃ ।
ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಂ ಚ ಸ್ಮೃತಿಧರ್ಮಮನುಸ್ಮರನ್ ॥ 9 ॥

ಶಿವಪೂಜಾಂ ತತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾದಿಭಿಃ ।
ಚಕಾರ ವಿಧಿವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರಯುತಾಂ ಶುಭಾಮ್ ॥ 10 ॥

ಜಯ ಶಂಕರ ಸೋಮೇಶ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ ।
ಜಜಾಪ ಶಿವಸಾಹಸ್ರಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ವಿಭೋಃ ।
ಅನನ್ಯಮಾನಸಃ ಶಾನ್ತಃ ಪದ್ಮಾಸನಗತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 11 ॥

ತತಸ್ತೇ ವಿಸ್ಮಯಾಪನ್ನಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಷ್ಣವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋಽವದತ್ಕೃಷ್ಣಂ ಬಹುಶೋ ಮುನಿಸಮ್ಮತಮ್ ॥ 12 ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ
ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಕಮಲಾಕಾನ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ । ತ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಃ
ಭವತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಕಥಂ ಶಮ್ಭುರೇತತ್ಸರ್ವಂ ವದಸ್ವ ಮೇ ॥ 13 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ
ಅಥ ತೇ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂ ಸಮಾರ್ಚಯನ್ ।
ವಚೋಭಿರ್ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಪೃಷ್ಟಃ ಸಾಧು ತ್ವಯೇತಿ ಚ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮುನೇ ಪೃಷ್ಟಂ ಹಿತಾಯ ಸಕಲಸ್ಯ ಚ ॥ 15 ॥

ಅಜ್ಞಾತಂ ತವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ತಥಾಪಿ ಚ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ದೈವತಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ॥ 16 ॥ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ಪರಮಾನನ್ದಂ ಸಾವಧಾನಮತಿಃ ಶೃಣು ।
ವಿಶ್ವಪಾವನಮೀಶಾನಂ ಗುಣಾತೀತಮಜಂ ಪರಮ್ ॥ 17 ॥ ವಿಶ್ವಸಾಧನಮೀಶಾನಂ
ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಮ ಮೂಲಂ ಮಹಾಮುನೇ ।
ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧ್ಯೇಯಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 18 ॥

ಸ ಶಿವಃ ಸ ಮಹಾದೇವಃ ಶಂಕರಶ್ಚ ನಿರಂಜನಃ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾನ್ಯಃ ಪರೋ ದೇವಸ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ॥ 19 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಗಃ ಶಕ್ತಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಪಠ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತೈರ್ವೇದಾನ್ತೈರ್ಯೋ ಮುನೀಶ್ವರಾಃ ॥ 20 ॥

ತಸ್ಮಿನ್ಭಕ್ತಿರ್ಮಹಾದೇವೇ ಮಮ ಧಾತುಶ್ಚ ನಿರ್ಮಲಾ ।
ಮಹೇಶಃ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾನ್ತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಚಿನ್ಮಯಸ್ತಮಸಃ ಪರಃ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿಃಸಂಗೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ॥ 22 ॥

ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಈಶ್ವರಃ ।
ತಸ್ಯ ಚೇಚ್ಛಾಭವತ್ಪೂರ್ವಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೀ ॥ 23 ॥

ವಾಮಾಂಗಾದಭವಂ ತಸ್ಯ ಸೋಽಹಂ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಜನಯಾಮಾಸ ಧಾತಾರಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಾತ್ಸದಾಶಿವಃ ॥ 24 ॥

ಮಧ್ಯತೋ ರುದ್ರಮೀಶಾನಂ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ತಪಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಭೋ ವತ್ಸಾ ಅಬ್ರವೀದಿತಿ ತಾನ್ ಶಿವಃ ॥ 25 ॥ ತಪಸ್ತಪನ್ತು ಭೋ
ತತಸ್ತೇ ಶಿವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೋಚುಃ ಸಂಯತಮಾನಸಾಃ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ತು ವಿಧಿವತ್ಸ್ತೋತ್ರೈಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ॥ 26 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾ ಊಚುಃ
ತಪಃ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ಬ್ರೂಹಿ ಸರ್ವಮಶೇಷೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ಸಿ ನಾಪರಃ ॥ 27 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ Var ಶಿವ ಉವಾಚ
ಕಾಯೇನ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಧ್ಯಾನಪೂಜಾಜಪಾದಿಭಿಃ ।
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿರಹಿತಂ ತಪಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಭೋ ಸುರಾಃ ॥ 28 ॥

ದೇವಾ ಊಚುಃ
ತ್ವಯಾ ಯತ್ಕಥಿತಂ ಶಮ್ಭೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಮಜಿತಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಸೌಮ್ಯೋಪಾಯಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ವದ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧೇ ॥ 29 ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ Var ಶಿವ ಉವಾಚ
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪನ್ತು ಮಮ ಸುವ್ರತಾಃ ॥ 30 ॥

ಯಯಾ ಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನಾಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಶಾಶ್ವತೀ ।
ಶೃಣ್ವನ್ತು ತದ್ವಿಧಾನಂ ಹಿ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 31 ॥
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸದ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದನಪಾಯಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಕೃತಸ್ನಾನಃ ಶುಕ್ಲವಾಸಾ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 32 ॥

ಭಸ್ಮಧಾರೀ ಮುನಿರ್ಮೌನೀ ಪದ್ಮಾಸನಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಸಕಲಾಧೀಶಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರೀಶ್ವರಮ್ ॥ 33 ॥

ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಶಮ್ಭುಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಮ್ ।
ದಧಾನಂ ಚರ್ಮ ವೈಯಾಘ್ರಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಮ್ ॥ 34 ॥ ವಸಾನಂ ಚರ್ಮ
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಂ ವೃಷಭಾರೂಢಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಸುರಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ ದಿವ್ಯಭೋಗಂ ಸುಸುನ್ದರಮ್ ॥ 35 ॥

ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ ಚ ಕುಠಾರವರದಾಭಯಮ್ ।
ದುರ್ದರ್ಶಂ ಕಮಲಾಸೀನಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಮ್ ॥ 36 ॥ ದುರನ್ತಂ
ವಿಶ್ವಕಾಯಂ ಚಿದಾನನ್ದಂ ಶುದ್ಧಮಕ್ಷರಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಶರ್ವಮನನ್ತಕರಸಂಯುತಮ್ ॥ 37 ॥

Var ಶಮ್ಭುಮನನ್ತಕರಸಂಯುತಮ್
ಸಹಸ್ರಚರಣಂ ದಿವ್ಯಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಮ್ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿಮಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಮಾದ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ 38 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ನಿಶಾಕರಕರಾಕಾರಂ ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ ॥ 39 ॥

ಪಿನಾಕಿನಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾನಂ ಕಾಲಕಾಲಂ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ॥ 40 ॥

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಂ ಯೋಗಾನನ್ದಕರಂ ಪರಮ್ । ಯೋಗಾನನ್ದಮಯಂ
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಮ್ ॥ 41 ॥

ಸಮಸ್ತಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಪುಣ್ಯಕಾಯಂ ದುರಾಸದಮ್ ।
ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮಣೀಯಾಂಸಂ ಮಹತ್ತರಮ್ ॥ 42 ॥ ಮಹತ್ತಮಮ್
ಯತೀನಾಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ರತಿನಾಂ ತಪಸಃ ಫಲಮ್ ।
ಸಂಯಮೀಹೃತ್ಸಮಾಸೀನಂ ತಪಸ್ವಿಜನಸಂವೃತಮ್ ॥ 43 ॥

ವಿಧೀನ್ದ್ರವಿಷ್ಣುನಮಿತಂ ಮುನಿಸಿದ್ಧನಿಷೇವಿತಮ್ ।
ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದೈವತಮ್ ॥ 44 ॥ ಮಹಾನನ್ದಂ
ಶಾನ್ತಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಿವಂ ಚಿತ್ತೇ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕವಚಂ ನ್ಯಸೇತ್ ॥ 45 ॥

Var ತತಃ ಪಠೇದ್ಧಿ ಕವಚಂ ಮಮ ಸರ್ವಾಘನಾಶನಮ್ ॥

ಕವಚಂ
ಶಂಕರೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಭಾಲಲೋಚನಃ ।
ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ದೃಶೌ ಪಾತು ಭ್ರುವೌ ರುದ್ರೋ ಮಮಾವತು ॥ 46 ॥

Var ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ದೃಶೌ ಪಾತು ರುದ್ರಃ ಪಾತು ಭ್ರುವೌ ಮಮ ॥

ಗಂಡೌ ಪಾತು ಮಹೇಶಾನಃ ಶ್ರುತೀ ರಕ್ಷತು ಪೂರ್ವಜಃ ।
ಕಪೋಲೌ ಮೇ ಮಹಾದೇವಃ ಪಾತು ನಾಸಾಂ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 47 ॥

ಮುಖಂ ಪಾತು ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ದನ್ತಾನ್ ರಕ್ಷತು ದೇವೇಶಸ್ತಾಲೂ ಸೋಮಕಲಾಧರಃ ॥ 48 ॥

ರಸನಾಂ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಪಾತು ಶಂಖಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ಮೇ ಶಮ್ಭುಃ ಶ್ಮಶ್ರುಂ ಶತ್ರುವಿನಾಶಾನಃ ॥ 49 ॥

ಕೂರ್ಚಂ ಪಾತು ಭವಃ ಕಂಠಂ ನೀಲಕಂಠೋಽವತು ಧ್ರುವಮ್ ।
ಸ್ಕನ್ಧೌ ಸ್ಕನ್ದಗುರುಃ ಪಾತು ಬಾಹೂ ಪಾತು ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 50 ॥ ಸ್ಕನ್ಧೌ ಸ್ಕನ್ದಪಿತಾ
ಉಪಬಾಹೂ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಕರೌ ವಿಬುಧಸತ್ತಮಃ ।
ಅಂಗುಲೀಃ ಪಾತು ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪರ್ವಾಣಿ ಚ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 51 ॥

ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಉದರಂ ಹುತಭುಕ್ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಮೇಶ್ವರಃ ॥ 52 ॥

ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಭವಾನೀಶಃ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ಕುಲೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರಾಣಾನ್ಮೇ ಪ್ರಾಣದಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಭೀಮಃ ಕಟಿಂ ವಿಭುಃ ॥ 53 ॥

ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ಮೇ ಭರ್ಗೋ ಜಾನುನೀ ಭುವನಾಧಿಪಃ ।
ಜಂಘೇ ಪುರರಿಪುಃ ಪಾತು ಚರಣೌ ಭವನಾಶನಃ ॥ 54 ॥

ಶರೀರಂ ಪಾತು ಮೇ ಶರ್ವೋ ಬಾಹ್ಯಮಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಶಿವಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ ಹರಃ ಪಾತು ಸರ್ವತ್ರ ಜಯವರ್ಧನಃ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಮೃಡಃ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಯಮಸೂದನಃ । ಪೂರ್ವೇ ಮಮ ಮೃಡಃ
ವಾರುಣ್ಯಾಂ ಸಲಿಲಾಧೀಶ ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಮೇ ಮಹೀಧರಃ ॥ 56 ॥

ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಭೂತೇಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ರವಿಲೋಚನಃ ।
ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಭೂತಭೃತ್ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಬಲವರ್ಧನಃ ॥ 57 ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಖದ್ವೇಷೀ ಹ್ಯಧಃ ಸಂಸಾರನಾಶನಃ ।
ಸರ್ವತಃ ಸುಖದಃ ಪಾತು ಬುದ್ಧಿಂ ಪಾತು ಸುಲೋಚನಃ ॥ 58 ॥

ಇತಿ ಕವಚಮ್ ।

ಏವಂ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಮ್ಭುಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹ್ವಾದಿ ಪಠೇನ್ಮನ್ತ್ರಂ ತು ಭಕ್ತಿತಃ ॥ 59 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಭಿರ್ಮನ್ತ್ರೈರ್ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ಸದಾಶಿವಮ್ ।
ತತಃ ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ॥ 60 ॥

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಪ್ರದಮ್ ॥ 61 ॥

ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಭವದುಃಖಷಡೂರ್ಮಿಹೃತ್ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಮ್ಭವೇ ಚೇತಿ ಷಡ್ಭಿರ್ಮನ್ತ್ರೈಃ ಷಡಂಗಕಮ್ ।
ನ್ಯಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ತು ವಿಧಿವತ್ಸಮ್ಯಗ್ಧ್ಯಾನಂ ತತಶ್ಚರೇತ್ ॥ 62 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ (ನ್ಯಾಸ)
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವೇದಸಾರಾಖ್ಯಪರಮದಿವ್ಯಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವೋ ದೇವತಾ । ನಮಃ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ । ಚೈತನ್ಯಮಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಏವಂ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ ।
॥ ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಶಮ್ಭವೇ ಚ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಮಯೋಭವೇ ಚ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಅಥ ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಶಮ್ಭವೇ ಚ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಮಯೋಭವೇ ಚ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮಃ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವತರಾಯ ಚ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

। ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿನಿಭಂ ಶಶಾಂಕಕಲಯಾ ಸ್ಫೂರ್ಜಜ್ಜಟಾಮಂಡಲಂ
ನಾಸಾಲೋಕನತತ್ಪರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ವೀರಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿತಮ್ ।
ಮುದ್ರಾಟಂಕಕುರಂಗಜಾನುವಿಲಸದ್ಬಾಹುಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ
ಕಕ್ಷ್ಯಾಬದ್ಧಭುಜಂಗಮಂ ಮುನಿವೃತಂ ವನ್ದೇ ಮಹೇಶಂ ಪರಮ್ ॥ 1 ॥

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚೇನ್ದುಶೇಖರಮ್ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ದಶಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಪರಾನನ್ದಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 3 ॥

ಪರಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಪರಮಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಮ್ ।
ಶ್ರೀರುದ್ರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 4 ॥

॥ ಅಥ ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ದೇವಾಯ ಶಂಕರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಕಾಮಿನೇ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಕಪರ್ದಿನೇ ॥ 1 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ನಿರಹಂಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಅನರ್ಘ್ಯಾಯ ವಿಶಾಲಾಯ ಸಾಲಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥ ಅನರ್ಘಾಯ
ನಿರಂಜನಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಶ್ರುತಾಯ ಚ ಪರಾತ್ಮನೇ ।
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಭರ್ಗಾಯ ಗುಣಾತೀತಾಯ ವೇಧಸೇ ॥ 3 ॥

ಮಹಾದೇವಾಯ ಪೀತಾಯ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ನಮಃ । Var ವೀತಾಯ
ಕೇವಲಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ಬುಧಾತ್ಮನೇ ॥ 4 ॥

ಕೈವಲ್ಯಾಯ ಸುದೇಹಾಯ ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮಃ ಸೋಮವಿಭೂಷಾಯ ಕಾಲಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ ॥ 5 ॥

ಅಜಿರಾಯ ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ಜನಕಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ ।
ನಿರಾಧಾರಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 6 ॥

ಬೀಜಾಯ ಸರ್ಪಭೂಷಾಯ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಪುರನ್ದರಾಯ ಭದ್ರಾಯ ಪುರುಷಾಯ ಮಹೀಯಸೇ ॥ 7 ॥

ಮಹಾಸನ್ತೋಷರೂಪಾಯ ಜ್ಞಾನಿನೇ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಯೇ ।
ನಮೋ ವೃದ್ಧಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪಸೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 8 ॥

ಪೂರ್ವಜಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಽನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಿರಕ್ಷರಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಕೈಲಾಸಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ನಿರಾಮಯಾಯ ಕಾನ್ತಾಯ ನಿರಾತಂಕಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ವಿಶ್ವಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಯತಯೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ಪೂಜ್ಯಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ವಿಕರ್ತನಾಯ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ಶಮ್ಭವೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ 11 ॥

ತಾರಾಯ ಹಂಸನಾಥಾಯ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಾವರೇಶರುದ್ರಾಯ ಭವಾಯಾಲಂಘ್ಯಶಕ್ತಯೇ ॥ 12 ॥

ಇನ್ದ್ರಧ್ವಂಸನಿಧೀಶಾಯ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ ಮನಸ್ವಿನೇ ।
ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೇ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 13 ॥

ಜಟಿಲಾಯ ವಿರಾಗಾಯ ಪವಿತ್ರಾಯ ಮೃಡಾಯ ಚ ।
ನಿರವದ್ಯಾಯ ಪಾತ್ರಾಯ ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 14 ॥

ನಾದಾಯ ರವಿನೇತ್ರಾಯ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಚತುರ್ಭೋಗಾಯ ಸಾರಾಯ ಯೋಗಿನೇಽನನ್ತಮಾಯಿನೇ ॥ 15 ॥

Var ಯೋಗಿನೇಽನನ್ತಗಾಮಿನೇ
ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಪುರತ್ರಯವಿಘಾತಿನೇ ।
ಗರಿಷ್ಠಾಯ ಗಿರೀಶಾಯ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 16 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯಾಥ ದಿಶಾವಸ್ತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ । ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯ ಚ
ಪರಮಪ್ರೇಮಮನ್ತ್ರಾಯ ಪ್ರಥಮಾಯ ಸುಚಕ್ಷುಷೇ ॥ 17 ॥

ಆದ್ಯಾಯ ಶೂಲಹಸ್ತಾಯ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ತೇಜಸೇ । ತೇ ನಮಃ
ಉಗ್ರಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯ ಗೌರೀಶಾಯ ವರಾಯ ಚ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ವೀರಾಯ ವೀರಭದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 19 ॥

ಕಾಮನಾಶಾಯ ಗುರವೇ ಮುಕ್ತಿನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ಸೂತಾಯ ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಜಲನ್ಧರಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೇ ಹವಿಷೇ ಹಿತಕಾರಿಣೇ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ ವೈದ್ಯಾಯ ಸಘೃಣೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 21 ॥

ನಮ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ಸೋಮನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ರಾಮೇಶ್ವರಾಯ ಶುಚಯೇ ಭೌಮೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 22 ॥

ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಿರೀಹಾಯ ಕೇದಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಕವಯೇ ನಾಗನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 23 ॥

ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ಸೂದ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ ಭೂತಪತಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ದಯಾಲವೇ ॥ 24 ॥

ಧರ್ಮಾಯ ಧನದೇಶಾಯ ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ ಚ ।
ಭಾಲನೇತ್ರಾಯ ಯಜ್ಞಾಯ ಶ್ರೀಶೈಲಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 25 ॥

ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅನ್ಧಕಾಸುರಹನ್ತ್ರೇ ಚ ಪಾವನಾಯ ಬಲಾಯ ಚ ॥ 26 ॥

ಚೈತನ್ಯಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ದಕ್ಷನಾಶಕರಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಜಯರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 27 ॥

ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯಾಥ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ವನ್ದ್ಯಾಯ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ಚ ॥ 28 ॥

ಆಮೋದಾಯ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ಚ ।
ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ವಿಪ್ರಾಯ ನಮೋ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 29 ॥

ಅಘೋರಾಯ ಸುವೇಷಾಯ ಶ್ವೇತರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯ ನನ್ದಿನೇ ॥ 30 ॥

ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರೂಪಾಯ ದುನ್ದುಭೇರ್ಮರ್ದನಾಯ ಚ ।
ಅಜಾತಶತ್ರವೇ ತುಭ್ಯಂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 31 ॥

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಹರಿಕೇಶಾಯ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ವಜ್ರಿಣೇ ॥ 32 ॥

ನಮಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯಾಥ ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯ ಚ ।
ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾದಿನೇ ॥ 33 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಸಹಸ್ರವದನಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ ಚ ॥ 34 ॥

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ಜಿತಶತ್ರವೇ ।
ಕಾಶೀನಾಥಾಯ ಗೇಹ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ॥ 35 ॥

ಹೇತವೇ ಸರ್ವಜೀವಾನಾಂ ಪಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾರಾಯ ತ್ರಿಧಾವಸ್ಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 36 ॥

ಏಕಾದಶಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಹ್ನಿಮೂರ್ತಯೇ ।
ನರಸಿಂಹಮಹಾದರ್ಪಘಾತಿನೇ ಶರಭಾಯ ಚ ॥ 37 ॥

ಭಸ್ಮಾಭ್ಯಕ್ತಾಯ ತೀರ್ಥಾಯ ಜಾಹ್ನವೀಜನಕಾಯ ಚ । ವಲ್ಲಭಾಯ
ದೇವದಾನವದೈತ್ಯಾನಾಂ ಗುರವೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 38 ॥

ದಲಿತಾಂಜನಭಾಸಾಯ ನಮೋ ವಾಯುಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 39 ॥

Var ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ಜಗದ್ಯನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ಅನಾಥಾಯ ಪ್ರಜೇಶಾಯ ವಿಷ್ಣುಗರ್ವಹರಾಯ ಚ ॥ 40 ॥

ಹರೇರ್ವಿಧಾತೃಕಲಹನಾಶಕಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
Var ಹರಿರ್ವಿಧಾತೃಕಲಹನಾಶಕಾಯ
ನಮಸ್ತೇ ದಶಹಸ್ತಾಯ ಗಗನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 41 ॥

ಕೈವಲ್ಯಫಲದಾತ್ರೇ ಚ ಪರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಾಯ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 42 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಾಯ ಪುಷ್ಟಾಯ ನಿರ್ವಾಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಯೋನಯೇ ಸುದೇಹಾಯ ಹ್ಯುತ್ತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 43 ॥

ಅನ್ತಕಾಲಾಧಿಪತಯೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಕುಬೇರಬನ್ಧವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸೋಮಾಯ ಸುಖದಾಯಿನೇ ॥ 44 ॥

ಅಮೃತೇಶ್ವರರೂಪಾಯ ಕೌಬೇರಾಯ ಚ ಧನ್ವಿನೇ । Var ಕೌಬೇರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
ಪ್ರಿಯಮ್ವದಸಮರ್ಥಾಯ ವನ್ದಿನೇ ವಿಭವಾಯ ಚ ॥ 45 ॥

ಗಿರಿಶಾಯ ಗಿರಿತ್ರಾಯ ಗಿರಿಶನ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಬೃಹತೇ ಪಂಚಯಜ್ಞಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 46 ॥

ತರುಣಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಬಾಲರೂಪಧರಾಯ ಚ ।
ಜೀವಿತೇಶಾಯ ತುಷ್ಟಾಯ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 47 ॥

ಭವಹೇತ್ಯೈ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಧ್ಯಮಾಯ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ತೇ ಶೂರಾಯ ಸುಭಗಾಯ ಚ ॥ 48 ॥

ಆದಿತ್ಯತಾಪನಾಯಾಥ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರಮನ್ಯವೇ ।
ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 49 ॥

ನಮಸ್ತತ್ಪುರುಷಾಯಾಥ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾಯ ಮಾಯಿನೇ Var ತೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಧೂರ್ಜಟಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಜಗದೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಜಗನ್ನಾಥಸ್ವರೂಪಾಯ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ।
ಅನಘಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಮರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 51 ॥

ಅಮೃತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಚ್ಛಾತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಮನಾದಿನಿಧನಾಯ ಚ ॥ 52 ॥

ವ್ಯಕ್ತೇತರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪರಮಾಣವೇ ।
ಲಘುಸ್ಥೂಲಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಪರಶುಧಾರಿಣೇ ॥ 53 ॥

ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ ನಾಗಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ಘಂಟಾಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 54 ॥

ಘಸ್ಮರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೇಶಾಯ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ಚ ॥ 55 ॥

ಪುರಾತನಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ಚ ।
ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ಪದ್ಮಾಯ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 56 ॥

ಉದಾರಾಯ ವಿಚಿತ್ರಾಯ ವಿಚಿತ್ರಗತಯೇ ನಮಃ ।
ವಾಗ್ವಿಶುದ್ಧಾಯ ಚಿತಯೇ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 57 ॥

ಪರಮೇಶಾಯ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪದ್ಮಧರಾಯ ಚ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 58 ॥

ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಯಾಥ ನಮಸ್ತೇ ಕಾಲರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ಲೋಕಚೂಡಾರತ್ನಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 59 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ಕರುಣಾಯ ನಟಾಯ ಚ ।Var ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ವಿಷೀಮತೇ
ಅನರ್ಘ್ಯಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವಜ್ರರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

Var ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ
ಪರಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಸಲಿಲಾಯ ಚ ।
ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾಯ ಸರ್ಗಾಯ ನಮೋ ದೀರ್ಘಾಯ ಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ॥ 61 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಪಾಂಡುರಂಗಾಯ ಘೋರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 62 ॥ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ಚ
ನಮೋ ಜಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಕಲಾಧರಾಯ ಪೂತಾಯ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 63 ॥

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ತಥ್ಯಾಯ ಪಾಪನಾಶಕರಾಯ ಚ ।
ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ ತುಭ್ಯಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇಽನನ್ತರೂಪಿಣೇ ॥ 64 ॥

ಸಿದ್ಧಸಾಧಕರೂಪಾಯ ಮೇದಿನೀರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಅಗಣ್ಯಾಯ ಪ್ರತಾಪಾಯ ಸುಧಾಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 65 ॥

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯೇಧ್ರಿಯಾಯ ಸ್ಥಾಣವೇ ಮಧುರಾಯ ಚ ।
ಉಪಾಧಿರಹಿತಾಯಾಥ ನಮಃ ಸುಕೃತರಾಶಯೇ ॥ 66 ॥

ನಮೋ ಮುನೀಶ್ವರಾಯಾಥ ಶಿವಾನನ್ದಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ರಿಪುಘ್ನಾಯ ನಮಸ್ತೇಜೋರಾಶಯೇಽನುತ್ತಮಾಯ ಚ ॥ 67 ॥

ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿವಪುಃಸ್ಥಾಯ ನಮೋಬುದ್ಧೀನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ।
ಉಪದ್ರವಹರಾಯಾಥ ಪ್ರಿಯಸನ್ದರ್ಶನಾಯ ಚ ॥ 68 ॥

ಭೂತನಾಥಾಯ ಮೂಲಾಯ ವೀತರಾಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯ ವಿರೂಪಾಯ ಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ ವಿಶುದ್ಧಯೇ ॥ 69 ॥

ಕುಲೇಶಾಯಾವನೀಭರ್ತ್ರೇ ಭುವನೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಜೀವವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಆದಿದೇವಾಯ ಭಾಗ್ಯಾಯ ಚನ್ದ್ರಸಂಜೀವನಾಯ ಚ ।
ಹರಾಯ ಬಹುರೂಪಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 71 ॥

ಆನನ್ದಪೂರಿತಾಯಾಥ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಮೋಕ್ಷಫಲಾಯಾಥ ಶಾಶ್ವತಾಯ ವಿರಾಗಿಣೇ ॥ 72 ॥

ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ಸುಷೇಣಾಯ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿಘಾತಿನೇ ।
ನಮಃ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವಪಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 73 ॥

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ಗರ್ಭಾಯ ದೇವಗರ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಮುದ್ಧರಣಹೇತವೇ ॥ 74 ॥

ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ಖಲ್ಯಾಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಯೇ ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 75 ॥

ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಪಕಾಯಾಥ ವರ್ಣಿನೇ ಸುನ್ದರಾಯ ಚ ।
ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯಾಥ ಶಾರದಾವಲ್ಲಭಾಯ ಚ ॥ 76 ॥

ವಿಚಿತ್ರಮಾಯಿನೇ ತುಭ್ಯಮಲಂಕರಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಬರ್ಹಿರ್ಮುಖಮಹಾದರ್ಪಮಥನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 77 ॥

ನಮೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಹವ್ಯಾಯ ಭೋಜ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 78 ॥

ನಮೋ ಮೇಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾದಾನ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 79 ॥

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯನಿತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ವೇದಿತ್ರೇ ಮೃದುಹಸ್ತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯಾಥ ಕುಠಾರಾಯುಧಪಾಣಯೇ ।
ವರಾಹಭೇದಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೇ ॥ 81 ॥

ಮಹಾರ್ಥಾಯ ಸುಸತ್ತ್ವಾಯ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಕೃತಾಗಮಾಯಾಥ ವೇದಾನ್ತಪಠಿತಾಯ ಚ ॥ 82 ॥

ಅಶ್ರೋತ್ರಾಯ ಶ್ರುತಿಮತೇ ಬಹುಶ್ರುತಿಧರಾಯ ಚ ।
ಅಘ್ರಾಣಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗನ್ಧಾವಘ್ರಾಣಕಾರಿಣೇ ॥ 83 ॥

ಪಾದಹೀನಾಯ ವೋಢ್ರೇ ಚ ಸರ್ವತ್ರಗತಯೇ ನಮಃ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ಜನನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ॥ 84 ॥

ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ರಸನಾರಹಿತಾಯ ಚ ।
ಅಮೂರ್ತಾಯಾಥ ಮೂರ್ತಾಯ ಸದಸಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 85 ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ತಥ್ಯಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಮರ್ತ್ಯಾನಾಮಾದಿಕರ್ತ್ರೇ ಭುವನ್ತಯೇ ॥ 86 ॥

ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ ಕರ್ತ್ರೇ ತೇ ಪ್ರೇರಕಾಯ ಚ ।
ನಮೋಽನ್ತರ್ಯಾಮಿಣೇ ಸರ್ವಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 87 ॥

ಚಕ್ರಭ್ರಮಣಕರ್ತ್ರೇ ತೇ ಪುರಾಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾಮದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತೋತ್ಥಲೋಕೇಶ ಹರಿಶಾಲಿನೇ ॥ 88 ॥

ನಮಃ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೇ ಪ್ರಸವಾಯ ಚ ।
ಸ್ವಭಾವೋದಾರಧೀರಾಯ ಸೂತ್ರಕಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 89 ॥

ವಿಷಯಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಮುದ್ಧರಣಸೇತವೇ ।
ಅಸ್ನೇಹಸ್ನೇಹರೂಪಾಯ ವಾರ್ತಾತಿಕ್ರಾನ್ತವರ್ತಿನೇ ॥ 90 ॥

ಯತ್ರ ಸರ್ವಂ ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ರ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಮಹಾರ್ಣವಾಯಾಥ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 91 ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಾಯ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಜಯಾಯ ವಿವೇಕಿನಾಮ್ ॥ 92 ॥

ಅತರ್ಕಿತಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸುಲೋಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪೂರಯಿತ್ರೇ ವಿಶೇಷಾಯ ಶುಭಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 93 ॥

ನಮಃ ಕರ್ಪೂರದೇಹಾಯ ಸರ್ಪಹಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸಂಸಾರಪಾರಾಯ ಕಮನೀಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 94 ॥

ವಹ್ನಿದರ್ಪವಿಘಾತಾಯ ವಾಯುದರ್ಪವಿಘಾತಿನೇ ।
ಜರಾತಿಗಾಯ ವೀರ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ॥ 95 ॥

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಾಯ ವಿಮಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 96 ॥

ನಮೋ ಗೂಢಸ್ವರೂಪಾಯ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸಮಸ್ತಾಯ ಸಮಾಧಯೇ ॥ 97 ॥

ಏಕರೂಪಾಯ ಶೂನ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವನಾಭಿಹ್ರದಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವೋತ್ತಮಾಯ ಕೂಲ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ ॥ 98 ॥ ಕಾಲಾಯ
ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಧ್ಯೇಯಾಯ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 99 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವರಿಷ್ಠಾಯ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಿಧನಾಯಾಗ್ರಜಾಯ ಚ ॥ 100 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯಾಥ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚ ॥ 101 ॥

ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾರ್ಕನಮಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 102 ॥

ಮಹರ್ಷಿವನ್ದಿತಾಯಾಥ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸುಧರ್ಮಿಣೇ ।
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ಚ ॥ 103 ॥

ಜಗದ್ಬೀಜಾಯ ಹರಯೇ ಸೇವ್ಯಾಯ ಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
ಆಧಿಪತ್ಯಾಯ ಕಾಮಾಯ ಯಶಸೇ ತೇ ಪ್ರಚೇತಸೇ ॥ 104 ॥

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯಾಥ ಸಕಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ರುಕ್ಮವರ್ಣಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ॥ 105 ॥

ಯೋಗಾತ್ಮನೇ ತ್ವಭೀತಾಯ ದಿವ್ಯನೃತ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜಗತಾಮೇಕಬೀಜಾಯ ಮಾಯಾಬೀಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 106 ॥

ಸರ್ವಹೃತ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಭ್ರಮಾಯ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಯ ಮಹತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 107 ॥

ಭೂಮಿಭಾರಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ವಿಧಿಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಚ ॥ 108 ॥

ದುರ್ವಾಸಸೇ ಷಡ್ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ದೇಹಾರ್ಧಕಾನ್ತಾಯ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ಚ ॥ 109 ॥

ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭವನಾಶಾಯ ತಾಮ್ರಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ।
ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಏಕಾಕಿನೇ ನಿರ್ಮಲಾಯ ದ್ರವಿಣಾಯ ದಮಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾಯಾಥ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಬನ್ಧವೇ ॥ 111 ॥

ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯಾಥ ನಮೋ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರಾಯ ಚ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ದಾತ್ರೇ ತೇ ನಮಶ್ಚನ್ದ್ರೇಶ್ವರಾಯ ಚ ॥ 112 ॥

ವ್ಯಾಧೇಶ್ವರಾಯಾಯುಧಿನೇ ಯಜ್ಞಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ । ವ್ಯಾಸೇಶ್ವರಾಯ
ಜೈಗೀಷವ್ಯೇಶ್ವರಾಯಾಥ ದಿವೋದಾಸೇಶ್ವರಾಯ ಚ ॥ 113 ॥

ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ ನ್ಯಾಯಾಯ ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಹಕಾಯ ಚ ।
ಶರಣ್ಯಾಯ ಸುಪಾತ್ರಾಯ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ ॥ 114 ॥

ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವೇದಾಶ್ವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನೀಲಜೀಮೂತದೇಹಾಯ ಪರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ॥ 115 ॥

ಶರಣಾಗತಪಾಲಾಯ ಮಹಾಬಲಪರಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯಾಥ ಮಹಾನಾದಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 116 ॥

ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜಯದಾತ್ರೇ ತೇ ಬಿಲ್ವಕೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಭೋಗಾಯ ದೂತಾಯ ಕೋವಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 117 ॥

ಕಾಮಪಾಶಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಮಾತಾಮಹಾಯಾಥ ನಮಸ್ತೇ ಮಾತರಿಶ್ವನೇ ॥ 118 ॥

ನಿಃಸಂಗಾಯ ಸುನೇತ್ರಾಯ ವಿದ್ಯೇಶಾಯ ಜಯಾಯ ಚ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಸಮ್ಮರ್ದನಾಯಾಥ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 119 ॥

ಅಂಗುಷ್ಠಶಿರಸಾ ಲಂಕಾನಾಥದರ್ಪಹರಾಯ ಚ ।
ವೈಯಾಘ್ರಪುರವಾಸಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಚ ॥ 120 ॥

ನಮಃ ಪರಾವರೇಶಾಯ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಮೋಽಪ್ಯನುಪಮೇಶಾಯ ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಯೇ ॥ 121 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ರಾಮಾಯ ಸುದೀಪ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾಲಾಯ ಗೋಧರಾಯ ವರೂಥಿನೇ ॥ 122 ॥

ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಕೂಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾತಾಲವಾಸಿನೇ ।
ನಮಸ್ತಾರಾಧಿನಾಥಾಯ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 123 ॥

ಸದಾಚಾರಾಯ ಗೌರಾಯ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅತರ್ಕ್ಯಾಯಾಪ್ರಮೇಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 124 ॥

ಕಲಿಗ್ರಾಸಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಸಂಸಾರಮೋಚನಾಯಾಥ ವರ್ಣಿನೇ ಲಿಂಗರೂಪಿಣೇ ॥ 125 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ಪಾಪರಾಶಿಹರಾಯ ಚ ।
ಗಜಾರಯೇ ವಿದೇಹಾಯ ತ್ರಿಲಿಂಗರಹಿತಾಯ ಚ ॥ 126 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಯೇಽಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯಾಚ್ಯುತಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಚೈತನ್ಯವಿಷಯಾಯ ಚ ॥ 127 ॥

ನಮಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ಚ ।
ಮಯೋಭುವೇ ಚ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಯ ಚ ಯಜ್ವನೇ ॥ 128 ॥

ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ।
ಅನರ್ಥನಾಶನಾಯಾಥ ಭಸ್ಮಲೇಪಕರಾಯ ಚ ॥ 129 ॥

ಸದಾನನ್ದಾಯ ವಿದುಷೇ ಸಗುಣಾಯ ವಿರೋಧಿನೇ ।
ದುರ್ಗಮಾಯ ಶುಭಾಂಗಾಯ ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 130 ॥

ಪ್ರಿಯಾಯ ಧರ್ಮಧಾಮ್ನೇ ತೇ ಪ್ರಯೋಗಾಯ ವಿಭಾಗಿನೇ ।
ನಾದ್ಯಾಯಾಮೃತಪಾನಾಯ ಸೋಮಪಾಯ ತಪಸ್ವಿನೇ ॥ 131 ॥

ನಮೋ ವಿಚಿತ್ರವೇಷಾಯ ಪುಷ್ಟಿಸಂವರ್ಧನಾಯ ಚ ।
ಚಿರನ್ತನಾಯ ಧನುಷೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 132 ॥

ನಿರ್ಮಾಯಾಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ವ್ಯೋಮಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಲೋಪ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನದಾಯ ಸ್ಥವಿಷ್ಣವೇ ॥ 133 ॥

ವ್ಯವಸಾಯಫಲಾನ್ತಾಯ ಮಹಾಕರ್ತೃಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ।
ಗುಣತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೇ ॥ 134 ॥

ನಮಃ ಸ್ವರೂಪರೂಪಾಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಯ ಪುರುಷಾಯ ಚ ।
ಕಾಲಾತ್ಪರಾಯ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಿಣೇ ॥ 135 ॥

ಅನಿತ್ಯನಿತ್ಯರೂಪಾಯ ತದನ್ತರ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಕೂಲ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಾಯ ವಟವೇ ನಮಃ ॥ 136 ॥

ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರರೂಪಾಯ ಪಂಚಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ದರ್ಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಷಯಾತ್ಮನೇ ॥ 137 ॥

ಅನವದ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯಾಮೃತಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಪ್ರೌಢಾಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ಯೋಗಾರೂಢಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 138 ॥

ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ಪ್ರದೀಪವಿಮಲಾಯ ಚ ।
ವಿಶ್ವವಾಸಾಯ ದಕ್ಷಾಯ ವೇದನಿಃಶ್ವಸಿತಾಯ ಚ ॥ 139 ॥

ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ಸುವೀರಾಯ ನಾಗಚೂಡಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಯ ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ಸ್ಕನ್ದಾಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ರಹಸ್ಯಾಯ ಸ್ವಸ್ಥಾನಾಯ ವರೀಯಸೇ ।
ಗಹನಾಯ ವಿರಾಮಾಯ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 141 ॥

ಮಹೀಧರಾಯ ಗೃಹ್ಯಾಯ ವಟವೃಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ದುರ್ಗಾಯ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೈರ್ನಿಶ್ಚಿತಾಯ ಚ ॥ 142 ॥

ಶ್ರೀಮತೇ ಮುಕ್ತಿಬೀಜಾಯ ಕುಶಲಾಯ ವಿವಾಸಿನೇ ।
ಪ್ರೇರಕಾಯ ವಿಶೋಕಾಯ ಹವಿರ್ಧಾನಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 143 ॥

ಗಮ್ಭೀರಾಯ ಸಹಾಯಾಯ ಭೋಜನಾಯ ಸುಭೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಭೂತಚಾರಿಣೇ ॥ 144 ॥

ನಮಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯಾಥ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಪರಮಾರ್ಥಾಯ ಶಿಶವೇ ಪ್ರಾಂಶವೇ ಚ ಕಪಾಲಿನೇ ॥ 145 ॥

ಸಹಜಾಯ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ಸನ್ಧ್ಯಾನಾಥಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಸದ್ಭಿಃ ಸಮ್ಪೂಜಿತಾಯಾಥ ವಿತಲಾಸುರಘಾತಿನೇ ॥ 146 ॥

ಜನಾಧಿಪಾಯ ಯೋಗ್ಯಾಯ ಕಾಮೇಶಾಯ ಕಿರೀಟಿನೇ ।
ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯಾಥ ನಗ್ನಾಯ ದಲಘಾತಿನೇ ॥ 147 ॥

ಸಂಗ್ರಾಮಾಯ ನರೇಶಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶುಚಿಭಸ್ಮನೇ ।
ಭೂತಿಪ್ರಿಯಾಯ ಭೂಮ್ನೇ ತೇ ಸೇನಾಯ ಚತುರಾಯ ಚ ॥ 148 ॥

ಮನುಷ್ಯಬಾಹ್ಯಗತಯೇ ಕೃತಜ್ಞಾಯ ಶಿಖಂಡಿನೇ ।
ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ಜಟಾರ್ದ್ರಾಯ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ಮೇರವೇ ॥ 149 ॥

ನಮೋ ವಿರೂಪರೂಪಾಯ ಶಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸರ್ವಾಯ ಸದಸತ್ಸತ್ಯಾಯ ಸುವ್ರತಾಯ ಚ ॥ 150 ॥

ನಮೋ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯಾಥ ಶ್ವೇತರಕ್ಷಾಪರಾಯ ಚ ।
ಸುಕುಮಾರಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ ರಥಿನೇ ನಮಃ ॥ 151 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಮಹಾಭೂತಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯ ಚ ॥ 152 ॥

ಖ್ಯಾತಾಯ ಜಿತವಿಶ್ವಾಯ ಗೋಕರ್ಣಾಯ ಸುಚಾರವೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ವದಾನ್ಯಾಯ ದುರ್ಲಭಾಯ ಕುಟುಮ್ಬಿನೇ ॥ 153 ॥

ವಿರಜಾಯ ಸುಗನ್ಧಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ಚ ।
ಭವಾತೀತಾಯ ತಿಷ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಸಾಮಗಾಯ ಚ ॥ 154 ॥

ಅದ್ವೈತಾಯ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ಕಲ್ಪರಾಜಾಯ ಭೋಗಿನೇ ।
ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ಶುಕ್ಲಜ್ಯೋತಿಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾಯ ಚ ॥ 155 ॥

ಸರ್ವಭೋಗಸಮೃದ್ಧಾಯ ಸಾಮ್ಪರಾಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಾಯ ಸುತನ್ತವೇ ॥ 156 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಗುಹ್ಯೇಶಾಯ ಸುಶಾನ್ತಯೇ ।
ಶಾರದಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ಕೌಶಿಕಾಯ ಧನಾಯ ಚ ॥ 157 ॥

ಅಭಿರಾಮಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ವ್ಯಾಲಕಲ್ಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯಾಥ ಸುಪ್ರತೀಕಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 158 ॥

ಆಶವೇ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ವರುಣಾಯಾದ್ರಯೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ಶ್ಯಾಮಾಯ ಸುಜನಾಯ ಚ ॥ 159 ॥

ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ಜಾರಾಯ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಸಮಯನಾಥಾಯ ಸಮಯಾಯ ಗುಹಾಯ ಚ ॥ 160 ॥

ದುರ್ಲಂಘ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಛನ್ದಃಸಾರಾಯ ದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಜಗತಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೇ ॥ 161 ॥

ನಮಃ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ ಶ್ಲೋಕಾಯ ಜಯಶಾಲಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನೋದಯಾಯ ಬೀಜಾಯ ಜಗದ್ವಿಭ್ರಮಹೇತವೇ ॥ 162 ॥

ಅವಧೂತಾಯ ಶಿಷ್ಟಾಯ ಛನ್ದಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಫೇನ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೇ ॥ 163 ॥

ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ ಶಶ್ವತ್ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ಚ ।
ವಸವೇ ವೇದಕಾರಾಯ ನಮೋ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಜಿಷ್ಣವೇ ॥ 164 ॥

ಚಕ್ರಿಣೇ ದೇವದೇವಾಯ ಗದಾಹಸ್ತಾಯ ಪುತ್ರಿಣೇ ।
ಪಾರಿಜಾತಸುಪುಷ್ಪಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 165 ॥

ಸರ್ವಶಾಖಾಧಿಪತಯೇ ಪ್ರಜನೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ ಸುರಪಾರ್ಶ್ವಗತಾಯ ಚ ॥ 166 ॥

ಅಶರೀರಶರೀರಾಯ ಅಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸುಕೇಶಾಯ ಸುಪುಷ್ಪಾಯ ಶ್ರುತಯೇ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿನೇ ॥ 167 ॥

ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ಮುನಯೇ ಬೀಜಸಂಸ್ಥಮರೀಚಯೇ ।
ಚಾಮುಂಡಾಜನಕಾಯಾಥ ನಮಸ್ತೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ॥ 168 ॥

ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ಯೋಗ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಪೀಠಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಬುದ್ಧಾಯಾಶನಯೇ ನಮಃ ॥ 169 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾಯ ಸೇನಾನ್ಯೇ ದ್ವಿಪದೇ ಕಾರಣಾಯ ಚ ।
ಕಾರಣಾನಾಂ ಭಗವತೇ ಬಾಣದರ್ಪಹರಾಯ ಚ ॥ 170 ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ ರಮ್ಯಾಯ ಜನಾನನ್ದಕರಾಯ ಚ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ಶಶಿಮೌಲಯೇ ॥ 171 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಕುಂಡಲೀಶಸ್ಯ ವರದಾಯಾಭಯಾಯ ಚ ॥ 172 ॥

ವಸನ್ತಾಯ ಸುರಭಯೇ ಜಯಾರಿಮಥನಾಯ ಚ ।
ಪ್ರೇಮ್ಣೇ ಪುರಂಜಯಾಯಾಥ ಪೃಷದಶ್ವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 173 ॥

ರೋಚಿಷ್ಣವೇಽಸುರಜಿತೇ ಶ್ವೇತಪೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಚಂಚರೀಕಾಯ ತಮಿಸ್ರಮಥನಾಯ ಚ ॥ 174 ॥

ಪ್ರಮಾಥಿನೇ ನಿದಾಘಾಯ ಚಿತ್ರಗರ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಲಯಾಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ತೀರ್ಥದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 175 ॥

ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ವಿಚಿತ್ರಗತಯೇ ನಮಃ । Var ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಯೇ
ನಮೋ ನಿಸ್ತುಲರೂಪಾಯ ಸವಿತ್ರೇ ತಪಸೇ ನಮಃ ॥ 176 ॥

ಅಹಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಮೇಘಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಅಪಾರಾಯ ತತ್ತ್ವವಿದೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 177 ॥

ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ ಚ ।
ಅಗೋಚರಾಯ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ವಡವಾಗ್ನಯೇ ॥ 178 ॥

ವಿಕ್ರಮಾಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಗತಯೇ ನಮಃ ॥

ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಜಮದಗ್ನಯೇ ॥ 179 ॥

ಅನಾವೃತಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾತೃಕಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಬೀಜಕೋಶಾಯ ದಿವ್ಯಾನನ್ದಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ಶಾನ್ತರಾಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿಲೋಚನಸುದೇವಾಯ ಹೇಮಗರ್ಭಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 181 ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಾಯ ಚಂಡಾಯ ಮನೋನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ದಾಯ ತುಷ್ಟಾಯ ಕಪಿಲಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ ॥ 182 ॥

ನಮಸ್ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಮಣಿಪೂರಾಯ ಚತುರ್ವೇದಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 183 ॥

ಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ಸ್ವಭಾವಾಯ ಹ್ಯನ್ತರ್ಯಾಗಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ ವನ್ಯಾಯ ಮಹಾಧರ್ಮಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 184 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತೀನಾಮಧ್ವಾತೀತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 185 ॥

ಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ
ಜಪನ್ತು ಮಾಮಿಕಾಂ ದೇವಾಃ ನಾಮ್ನಾಂ ದಶಶತೀಮಿಮಾಮ್ ।
ಮಮ ಚಾತಿಪ್ರಿಯಕರೀಂ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ ॥ 186 ॥

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಾತ್ರೀಂ ತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರೀಂ ಶುಭಾಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 187 ॥

ಪುತ್ರಕಾಮೋ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಂ ರಾಜ್ಯಕಾಮಸ್ತು ರಾಜತಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಕಂ ಬಹು ॥ 188 ॥

ಶಿವಾಲಯೇ ನದೀತೀರೇ ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪ್ರಜಪೇತ್ಸಿದ್ಧಿದಾಂ ದೇವಾಃ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಶಮೀತಲೇ ॥ 189 ॥

ಧನಕಾಮಸ್ತು ಜುಹುಯಾದ್ಘೃತಾಕ್ತೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರಕೈಃ ।
ಮೋಕ್ಷಕಾಮಸ್ತು ಗವ್ಯೇನ ಘೃತೇನ ಪ್ರತಿನಾಮತಃ ॥ 190 ॥

ಆಯುಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜುಹುಯಾದಾಜ್ಯೇನ ಮಧುನಾ ತಥಾ ।
ಪುತ್ರಕಾಮಸ್ತು ಜುಹುಯಾತ್ತಿಲಾಕ್ತೇನ ತಥಾಮ್ಭಸಾ ॥ 191 ॥

ಮತ್ಸಮೀಪೇ ಪ್ರದೋಷೇ ಚ ನತ್ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಪೇನ್ನರಃ ।
ಜೀವನ್ಸರೂಪತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಮಮ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 192 ॥

ಕಾಲೋಽಪಿ ಜನಶಾಸ್ತಾ ಹಿ ಮಮ ಭಕ್ತಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ ।
ಅಹಂ ಪುರಃಸರಸ್ತಸ್ಯ ನೇಷ್ಯಾಮಿ ಗಗನಸ್ಥಲಮ್ ॥ 193 ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ವತ್ಸರಂ ನಿಯಮಾನ್ವಿತಃ ।
ಮಚ್ಚಿತ್ತೋ ಮನ್ಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 194 ॥

ರುದ್ರಪಾಠೇನ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ವೇದಪಾಠತಃ ।
ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ ಯೋಽಸಾವೇಕಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದಿಮಾಮ್ ॥ 195 ॥

ಕನ್ಯಾಕೋಟಿಪ್ರದಾನೇನ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ ।
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಸಮ್ಯಙ್ನಾಮ್ನಾಂ ದಶಶತಂ ಜಪನ್ ॥ 196 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ ।
ಕಪಿಲಾಶತದಾನಸ್ಯ ತತ್ಫಲಂ ಪಠನಾದ್ಭವೇತ್ ॥ 197 ॥

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಸೋಽಪಿ ಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ಶೋಚತಿ ॥ 198 ॥

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸವೇತಾಲಗ್ರಹಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೈರವಾಃ ।
ಪಠನಾದಸ್ಯ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ ॥ 199 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಾನಾಂ ನಾಶಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛ್ರವಣೇನ ತು ।
ಕಿಂ ಪುನಃ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾದನಪಾಯಿನೀ ॥ 200 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಮಹಾದೇವೋ ಭಗವಾನ್ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಪುನರಪ್ಯಾಹ ಭಗವಾನ್ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ಯುತಃ ॥ 201 ॥

ದೀಯತಾಂ ಮಮ ಭಕ್ತೇಭ್ಯೋ ಯದುಕ್ತಂ ಭವಘಾತಕಮ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ದೇವಃ ಪರಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ॥ 202 ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ
ಏತದೇವ ಪುರಾ ರಾಮೋ ಲಬ್ಧವಾನ್ ಕುಮ್ಭಸಮ್ಭವಾತ್ ।
ಅರಣ್ಯೇ ದಂಡಕಾಖ್ಯೇ ತು ಪ್ರಜಜಾಪ ರಘೂದ್ವಹಃ ॥ 203 ॥

ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಷವಣಸ್ನಾಯೀ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಸುಸ್ಮರಞ್ಶಿವಮ್ ।
ತದಾಸೌ ದೇವದೇವೋಽಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಹ ರಾಘವಮ್ ॥ 204 ॥

ಮಹಾಪಾಶುಪತಂ ದಿವ್ಯಂ ಪ್ರಗೃಹಾಣ ರಘೂದ್ವಹ ।
ಏತದಾಸಾದ್ಯ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಂ ಜಹಿ ಮಾ ಶೋಕಮರ್ಹಸಿ ॥ 205 ॥

ತದಾಪ್ರಭೃತಿ ಭೂದೇವಾಃ ಪ್ರಜಪನ್ತಿ ಸುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವನ್ತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ ॥ 206 ॥

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ
ತತಸ್ತೇ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಜಗೃಹುರ್ಮುನಿಪುಂಗವಾಃ ।
ಗೃಹ್ಣನ್ತು ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ತು ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ ನಿಶ್ಚಿತಾಃ ॥ 207 ॥

ಭವದ್ಭಿರಾತ್ಮಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದೀಯತಾಮಿದಮಾದರಾತ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮೇತದ್ಧಿ ಲಿಖಿತಂ ಯನ್ನಿಕೇತನೇ ॥ 208 ॥

ಅವಿಮುಕ್ತಂ ತು ತದ್ಗೇಹಂ ನಿತ್ಯಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಶಂಕರಃ ।
ಅನೇನ ಮನ್ತ್ರಿತಂ ಭಸ್ಮಾಖಿಲದುಷ್ಟವಿನಾಶನಮ್ ॥ 209 ॥

ಪಿಶಾಚಸ್ಯ ವಿನಾಶಾಯ ಜಪ್ತವ್ಯಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣಾನೇನ ಸಮಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 210 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಬಿಲ್ವಕೇಶ್ವರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸಂವಾದೇ
ವೇದಸಾರಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top