1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Oriya

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Oriya:

॥ ଵେଦସାର ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଶଙ୍କରକଵଚ ଶ୍ଲୋକାଃ ୧-୬୧
ପଦ୍ମପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତଂ ଵେଦସାରାଖ୍ୟଂ

॥ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

॥ ଶ୍ରୀଉମାମହେଶ୍ଵରାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧରଂ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଶଶିଵର୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ଵଵିଘ୍ନୋପଶାନ୍ତୟେ ॥ ୧ ॥

ଈଶ୍ଵରଂ ପରମଂ ତତ୍ତ୍ଵମାଦିମଧ୍ୟାନ୍ତଵର୍ଜିତମ୍ ।
ଆଧାରଂ ସର୍ଵଭୂତାନମନାଧାରମଵିକ୍ରିୟମ୍ ॥ ୨ ॥

ଅନନ୍ତାନନ୍ଦବୋଧାମ୍ବୁନିଧିମଦ୍ଭୁତଵିକ୍ରିୟମ୍ ।
ଅମ୍ବିକାପତିମୀଶାନମନୀଶଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩ ॥

ଈଶମାଦ୍ୟନ୍ତନିର୍ମୁକ୍ତମତିଶୋଭନମାଦରାତ୍ ।
ନମାମି ଵିଗ୍ରହଂ ସାମ୍ବଂ ସଂସାରାମୟଭେଷଜମ୍ ॥ ୪ ॥

ଵ୍ୟାସ ଉଵାଚ ।
ଏକଦା ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ଦ୍ଵାରକାଂ ଦ୍ରଷ୍ଟୁମାଗତାଃ ।
ଵାସୁଦେଵଂ ଚ ସୋତ୍କଣ୍ଠାଃ କୃଷ୍ଣଦର୍ଶନଲାଲସାଃ ॥ ୫ ॥

ତତଃ ସ ଭଗଵାନ୍ପ୍ରୀତଃ ପୂଜାଂ ଚକ୍ରେ ୟଥାଵିଧି ।
ତେଷାମାଶୀସ୍ତତୋ ଗୃହ୍ୟ ବହୁମାନପୁରଃସରମ୍ ॥ ୬ ॥

ତୈଃ ପୃଷ୍ଟଃ କଥୟାମାସ କୁମାରପ୍ରଭଵଂ ଚ ୟତ୍ ।
ଚରିତଂ ଭୂମିଭାରଘ୍ନଂ ଲୋକାନନ୍ଦକରଂ ପରମ୍ ॥ ୭ ॥

ମାର୍କଣ୍ଡେୟମୁଖାଃ ସର୍ଵେ ମାଧ୍ୟାହ୍ନିକକ୍ରିୟୋତ୍ଥିତାଃ ।
କୃଷ୍ଣଃ ସ୍ନାନମଥୋ ଚକ୍ରେ ମୃଦକ୍ଷତକୁଶାଦିଭିଃ ॥ ୮ ॥

ପୀତାମ୍ବରଂ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ୍ରଂ ଚ ଧୃତ୍ଵା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲିକାଃ ।
ସୂର୍ୟୋପସ୍ଥାନଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ଚ ସ୍ମୃତିଧର୍ମମନୁସ୍ମରନ୍ ॥ ୯ ॥

ଶିଵପୂଜାଂ ତତଃ କୃଷ୍ଣୋ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପାକ୍ଷତାଦିଭିଃ ।
ଚକାର ଵିଧିଵଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ନମସ୍କାରୟୁତାଂ ଶୁଭାମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଜୟ ଶଙ୍କର ସୋମେଶ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷେତି ଚାବ୍ରଵୀତ୍ ।
ଜଜାପ ଶିଵସାହସ୍ରଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦଂ ଵିଭୋଃ ।
ଅନନ୍ୟମାନସଃ ଶାନ୍ତଃ ପଦ୍ମାସନଗତଃ ଶୁଚିଃ ॥ ୧୧ ॥

ତତସ୍ତେ ଵିସ୍ମୟାପନ୍ନା ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା କୃଷ୍ଣଵିଚେଷ୍ଟିତମ୍ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟୋଽଵଦତ୍କୃଷ୍ଣଂ ବହୁଶୋ ମୁନିସମ୍ମତମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉଵାଚ
ତ୍ଵଂ ଵିଷ୍ଣୁଃ କମଲାକାନ୍ତଃ ପରମାତ୍ମା ଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ । ତ୍ଵଂ କୃଷ୍ଣଃ
ଭଵତ୍ପୂଜ୍ୟଃ କଥଂ ଶମ୍ଭୁରେତତ୍ସର୍ଵଂ ଵଦସ୍ଵ ମେ ॥ ୧୩ ॥

ଵ୍ୟାସ ଉଵାଚ
ଅଥ ତେ ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଂ ସମାର୍ଚୟନ୍ ।
ଵଚୋଭିର୍ଵାସୁଦେଵଶ୍ଚ ପୃଷ୍ଟଃ ସାଧୁ ତ୍ଵୟେତି ଚ ॥ ୧୪ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଵାଚ
ସାଧୁ ସାଧୁ ମୁନେ ପୃଷ୍ଟଂ ହିତାୟ ସକଲସ୍ୟ ଚ ॥ ୧୫ ॥

ଅଜ୍ଞାତଂ ତଵ ନାସ୍ତ୍ୟେଵ ତଥାପି ଚ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ଦୈଵତଂ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ସର୍ଵକାରଣକାରଣମ୍ ॥ ୧୬ ॥ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ
ଜ୍ୟୋତିର୍ୟତ୍ପରମାନନ୍ଦଂ ସାଵଧାନମତିଃ ଶୃଣୁ ।
ଵିଶ୍ଵପାଵନମୀଶାନଂ ଗୁଣାତୀତମଜଂ ପରମ୍ ॥ ୧୭ ॥ ଵିଶ୍ଵସାଧନମୀଶାନଂ
ଜଗତସ୍ତସ୍ଥୁଷୋ ହ୍ୟାତ୍ମା ମମ ମୂଲଂ ମହାମୁନେ ।
ୟୋ ଦେଵଃ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ଧ୍ୟେୟଃ ପୂଜ୍ୟଃ ସଦାଶିଵଃ ॥ ୧୮ ॥

ସ ଶିଵଃ ସ ମହାଦେଵଃ ଶଙ୍କରଶ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନଃ ।
ତସ୍ମାନ୍ନାନ୍ୟଃ ପରୋ ଦେଵସ୍ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ଵିଦ୍ୟତେ ॥ ୧୯ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଗଃ ଶକ୍ତଃ ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵତୋମୁଖଃ ।
ପଠ୍ୟତେ ସର୍ଵସିଦ୍ଧାନ୍ତୈର୍ଵେଦାନ୍ତୈର୍ୟୋ ମୁନୀଶ୍ଵରାଃ ॥ ୨୦ ॥

ତସ୍ମିନ୍ଭକ୍ତିର୍ମହାଦେଵେ ମମ ଧାତୁଶ୍ଚ ନିର୍ମଲା ।
ମହେଶଃ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମଃ ପରାତ୍ପରଃ ॥ ୨୧ ॥

ସର୍ଵାନ୍ତରଃ ସର୍ଵସାକ୍ଷୀ ଚିନ୍ମୟସ୍ତମସଃ ପରଃ ।
ନିର୍ଵିକଲ୍ପୋ ନିରାଭାସୋ ନିଃସଙ୍ଗୋ ନିରୁପଦ୍ରଵଃ ॥ ୨୨ ॥

ନିର୍ଲେପଃ ସକଲାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ଵରଃ ।
ତସ୍ୟ ଚେଚ୍ଛାଭଵତ୍ପୂର୍ଵଂ ଜଗତ୍ସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକାରିଣୀ ॥ ୨୩ ॥

ଵାମାଙ୍ଗାଦଭଵଂ ତସ୍ୟ ସୋଽହଂ ଵିଷ୍ଣୁରିତି ସ୍ମୃତଃ ।
ଜନୟାମାସ ଧାତାରଂ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗାତ୍ସଦାଶିଵଃ ॥ ୨୪ ॥

ମଧ୍ୟତୋ ରୁଦ୍ରମୀଶାନଂ କାଲାତ୍ମା ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
ତପଃ କୁର୍ଵନ୍ତୁ ଭୋ ଵତ୍ସା ଅବ୍ରଵୀଦିତି ତାନ୍ ଶିଵଃ ॥ ୨୫ ॥ ତପସ୍ତପନ୍ତୁ ଭୋ
ତତସ୍ତେ ଶିଵମାତ୍ମାନଂ ପ୍ରୋଚୁଃ ସଂୟତମାନସାଃ ।
ସ୍ତୁତ୍ଵା ତୁ ଵିଧିଵତ୍ସ୍ତୋତ୍ରୈଃ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଚ ପୁନଃ ପୁନଃ ॥ ୨୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶ୍ଵରା ଊଚୁଃ
ତପଃ କେନ ପ୍ରକାରେଣ କର୍ତଵ୍ୟଂ ପରମେଶ୍ଵର ।
ବ୍ରୂହି ସର୍ଵମଶେଷେଣ ସ୍ଵାତ୍ମାନଂ ଵେତ୍ସି ନାପରଃ ॥ ୨୭ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେଵ ଉଵାଚ Var ଶିଵ ଉଵାଚ
କାୟେନ ମନସା ଵାଚା ଧ୍ୟାନପୂଜାଜପାଦିଭିଃ ।
କାମକ୍ରୋଧାଦିରହିତଂ ତପଃ କୁର୍ଵନ୍ତୁ ଭୋ ସୁରାଃ ॥ ୨୮ ॥

ଦେଵା ଊଚୁଃ
ତ୍ଵୟା ୟତ୍କଥିତଂ ଶମ୍ଭୋ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟମଜିତାତ୍ମଭିଃ ।
ସୌମ୍ୟୋପାୟମତୋ ବ୍ରହ୍ମନ୍ଵଦ କାରୁଣ୍ୟଵାରିଧେ ॥ ୨୯ ॥

ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଉଵାଚ Var ଶିଵ ଉଵାଚ
ଶୃଣୁଧ୍ଵଂ ସର୍ଵପାପଘ୍ନଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ।
ସହସ୍ରନାମସଦ୍ଵିଦ୍ୟାଂ ଜପନ୍ତୁ ମମ ସୁଵ୍ରତାଃ ॥ ୩୦ ॥

ୟୟା ସଂସାରମଗ୍ନାନାଂ ମୁକ୍ତିର୍ଭଵତି ଶାଶ୍ଵତୀ ।
ଶୃଣ୍ଵନ୍ତୁ ତଦ୍ଵିଧାନଂ ହି ମହାପାତକନାଶନମ୍ ॥ ୩୧ ॥
ପଠତାଂ ଶୃଣ୍ଵତାଂ ସଦ୍ୟୋ ମୁକ୍ତିଃ ସ୍ୟାଦନପାୟିନୀ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୃତସ୍ନାନଃ ଶୁକ୍ଲଵାସା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ॥ ୩୨ ॥

ଭସ୍ମଧାରୀ ମୁନିର୍ମୌନୀ ପଦ୍ମାସନସମନ୍ଵିତଃ ।
ଧ୍ୟାତ୍ଵା ମାଂ ସକଲାଧୀଶଂ ନିରାକାରଂ ନିରୀଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ପାର୍ଵତୀସହିତଂ ଶମ୍ଭୁଂ ଜଟାମୁକୁଟମଣ୍ଡିତମ୍ ।
ଦଧାନଂ ଚର୍ମ ଵୈୟାଘ୍ରଂ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧକୃତଶେଖରମ୍ ॥ ୩୪ ॥ ଵସାନଂ ଚର୍ମ
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ଵୃଷଭାରୂଢଂ କୃତ୍ତିଵାସସମୁଜ୍ଜ୍ଵଲମ୍ ।
ସୁରାର୍ଚିତପଦଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଂ ଦିଵ୍ୟଭୋଗଂ ସୁସୁନ୍ଦରମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ବିଭ୍ରାଣଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନଂ ଚ କୁଠାରଵରଦାଭୟମ୍ ।
ଦୁର୍ଦର୍ଶଂ କମଲାସୀନଂ ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତିନମ୍ ॥ ୩୬ ॥ ଦୁରନ୍ତଂ
ଵିଶ୍ଵକାୟଂ ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଶୁଦ୍ଧମକ୍ଷରମଵ୍ୟୟମ୍ ।
ସହସ୍ରଶିରସଂ ଶର୍ଵମନନ୍ତକରସଂୟୁତମ୍ ॥ ୩୭ ॥

Var ଶମ୍ଭୁମନନ୍ତକରସଂୟୁତମ୍
ସହସ୍ରଚରଣଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନମ୍ ।
ଜଗଦ୍ୟୋନିମଜଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଵମାଦ୍ୟଂ ସନାତନମ୍ ॥ ୩୮ ॥

ଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟଂ ସୂର୍ୟକୋଟିସମପ୍ରଭମ୍ ।
ନିଶାକରକରାକାରଂ ଭେଷଜଂ ଭଵରୋଗିଣାମ୍ ॥ ୩୯ ॥

ପିନାକିନଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷଂ ପଶୂନାଂ ପତିମୀଶ୍ଵରମ୍ ।
କାଲାତ୍ମାନଂ କାଲକାଲଂ ଦେଵଦେଵଂ ମହେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୪୦ ॥

ଜ୍ଞାନଵୈରାଗ୍ୟସମ୍ପନ୍ନଂ ୟୋଗାନନ୍ଦକରଂ ପରମ୍ । ୟୋଗାନନ୍ଦମୟଂ
ଶାଶ୍ଵତୈଶ୍ଵର୍ୟସମ୍ପନ୍ନଂ ମହାୟୋଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୪୧ ॥

ସମସ୍ତଶକ୍ତିସଂୟୁକ୍ତଂ ପୁଣ୍ୟକାୟଂ ଦୁରାସଦମ୍ ।
ତାରକଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣମଣୀୟାଂସଂ ମହତ୍ତରମ୍ ॥ ୪୨ ॥ ମହତ୍ତମମ୍
ୟତୀନାଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵ୍ରତିନାଂ ତପସଃ ଫଲମ୍ ।
ସଂୟମୀହୃତ୍ସମାସୀନଂ ତପସ୍ଵିଜନସଂଵୃତମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଵିଧୀନ୍ଦ୍ରଵିଷ୍ଣୁନମିତଂ ମୁନିସିଦ୍ଧନିଷେଵିତମ୍ ।
ମହାଦେଵଂ ମହାତ୍ମାନଂ ଦେଵାନାମପି ଦୈଵତମ୍ ॥ ୪୪ ॥ ମହାନନ୍ଦଂ
ଶାନ୍ତଂ ପଵିତ୍ରମୋଙ୍କାରଂ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଇତି ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଶିଵଂ ଚିତ୍ତେ ରକ୍ଷାର୍ଥଂ କଵଚଂ ନ୍ୟସେତ୍ ॥ ୪୫ ॥

Var ତତଃ ପଠେଦ୍ଧି କଵଚଂ ମମ ସର୍ଵାଘନାଶନମ୍ ॥

କଵଚଂ
ଶଙ୍କରୋ ମେ ଶିରଃ ପାତୁ ଲଲାଟଂ ଭାଲଲୋଚନଃ ।
ଵିଶ୍ଵଚକ୍ଷୁର୍ଦୃଶୌ ପାତୁ ଭ୍ରୁଵୌ ରୁଦ୍ରୋ ମମାଵତୁ ॥ ୪୬ ॥

Var ଵିଶ୍ଵଚକ୍ଷୁର୍ଦୃଶୌ ପାତୁ ରୁଦ୍ରଃ ପାତୁ ଭ୍ରୁଵୌ ମମ ॥

ଗଣ୍ଡୌ ପାତୁ ମହେଶାନଃ ଶ୍ରୁତୀ ରକ୍ଷତୁ ପୂର୍ଵଜଃ ।
କପୋଲୌ ମେ ମହାଦେଵଃ ପାତୁ ନାସାଂ ସଦାଶିଵଃ ॥ ୪୭ ॥

ମୁଖଂ ପାତୁ ହଵିର୍ଭୋକ୍ତା ଓଷ୍ଠୌ ପାତୁ ମହେଶ୍ଵରଃ ।
ଦନ୍ତାନ୍ ରକ୍ଷତୁ ଦେଵେଶସ୍ତାଲୂ ସୋମକଲାଧରଃ ॥ ୪୮ ॥

ରସନାଂ ପରମାନନ୍ଦଃ ପାତୁ ଶଙ୍ଖଂ ଶିଵାପ୍ରିୟଃ ।
ଚୁବୁକଂ ପାତୁ ମେ ଶମ୍ଭୁଃ ଶ୍ମଶ୍ରୁଂ ଶତ୍ରୁଵିନାଶାନଃ ॥ ୪୯ ॥

କୂର୍ଚଂ ପାତୁ ଭଵଃ କଣ୍ଠଂ ନୀଲକଣ୍ଠୋଽଵତୁ ଧ୍ରୁଵମ୍ ।
ସ୍କନ୍ଧୌ ସ୍କନ୍ଦଗୁରୁଃ ପାତୁ ବାହୂ ପାତୁ ମହାଭୁଜଃ ॥ ୫୦ ॥ ସ୍କନ୍ଧୌ ସ୍କନ୍ଦପିତା
ଉପବାହୂ ମହାଵୀର୍ୟଃ କରୌ ଵିବୁଧସତ୍ତମଃ ।
ଅଙ୍ଗୁଲୀଃ ପାତୁ ପଞ୍ଚାସ୍ୟଃ ପର୍ଵାଣି ଚ ସହସ୍ରପାତ୍ ॥ ୫୧ ॥

ହୃଦୟଂ ପାତୁ ସର୍ଵାତ୍ମା ସ୍ତନୌ ପାତୁ ପିତାମହଃ ।
ଉଦରଂ ହୁତଭୁକ୍ପାତୁ ମଧ୍ୟଂ ପାତୁ ମଧ୍ୟମେଶ୍ଵରଃ ॥ ୫୨ ॥

କୁକ୍ଷିଂ ପାତୁ ଭଵାନୀଶଃ ପୃଷ୍ଠଂ ପାତୁ କୁଲେଶ୍ଵରଃ ।
ପ୍ରାଣାନ୍ମେ ପ୍ରାଣଦଃ ପାତୁ ନାଭିଂ ଭୀମଃ କଟିଂ ଵିଭୁଃ ॥ ୫୩ ॥

ସକ୍ଥିନୀ ପାତୁ ମେ ଭର୍ଗୋ ଜାନୁନୀ ଭୁଵନାଧିପଃ ।
ଜଙ୍ଘେ ପୁରରିପୁଃ ପାତୁ ଚରଣୌ ଭଵନାଶନଃ ॥ ୫୪ ॥

ଶରୀରଂ ପାତୁ ମେ ଶର୍ଵୋ ବାହ୍ୟମାଭ୍ୟନ୍ତରଂ ଶିଵଃ ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହରଃ ପାତୁ ସର୍ଵତ୍ର ଜୟଵର୍ଧନଃ ॥ ୫୫ ॥

ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ଦିଶି ମୃଡଃ ପାତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ୟମସୂଦନଃ । ପୂର୍ଵେ ମମ ମୃଡଃ
ଵାରୁଣ୍ୟାଂ ସଲିଲାଧୀଶ ଉଦୀଚ୍ୟାଂ ମେ ମହୀଧରଃ ॥ ୫୬ ॥

ଈଶାନ୍ୟାଂ ପାତୁ ଭୂତେଶ ଆଗ୍ନେୟ୍ୟାଂ ରଵିଲୋଚନଃ ।
ନୈରୃତ୍ୟାଂ ଭୂତଭୃତ୍ପାତୁ ଵାୟଵ୍ୟାଂ ବଲଵର୍ଧନଃ ॥ ୫୭ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵଂ ପାତୁ ମଖଦ୍ଵେଷୀ ହ୍ୟଧଃ ସଂସାରନାଶନଃ ।
ସର୍ଵତଃ ସୁଖଦଃ ପାତୁ ବୁଦ୍ଧିଂ ପାତୁ ସୁଲୋଚନଃ ॥ ୫୮ ॥

ଇତି କଵଚମ୍ ।

ଏଵଂ ନ୍ୟାସଵିଧିଂ କୃତ୍ଵା ସାକ୍ଷାଚ୍ଛମ୍ଭୁମୟୋ ଭଵେତ୍ ।
ନମୋ ହିରଣ୍ୟବାହ୍ଵାଦି ପଠେନ୍ମନ୍ତ୍ରଂ ତୁ ଭକ୍ତିତଃ ॥ ୫୯ ॥

ସଦ୍ୟୋଜାତାଦିଭିର୍ମନ୍ତ୍ରୈର୍ନମସ୍କୁର୍ୟାତ୍ସଦାଶିଵମ୍ ।
ତତଃ ସହସ୍ରନାମେଦଂ ପଠିତଵ୍ୟଂ ମୁମୁକ୍ଷୁଭିଃ ॥ ୬୦ ॥

ସର୍ଵକାର୍ୟକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ମହାପାତକନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵଗୁହ୍ୟତମଂ ଦିଵ୍ୟଂ ସର୍ଵଲୋକହିତପ୍ରଦମ୍ ॥ ୬୧ ॥

ମନ୍ତ୍ରାଣାଂ ପରମୋ ମନ୍ତ୍ରୋ ଭଵଦୁଃଖଷଡୂର୍ମିହୃତ୍ ।
ଓଂ ନମଃ ଶମ୍ଭଵେ ଚେତି ଷଡ୍ଭିର୍ମନ୍ତ୍ରୈଃ ଷଡଙ୍ଗକମ୍ ।
ନ୍ୟାସଂ କୃତ୍ଵା ତୁ ଵିଧିଵତ୍ସମ୍ୟଗ୍ଧ୍ୟାନଂ ତତଶ୍ଚରେତ୍ ॥ ୬୨ ॥

ଵିନିୟୋଗଃ (ନ୍ୟାସ)
ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀଵେଦସାରାଖ୍ୟପରମଦିଵ୍ୟଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ଶ୍ରୀଭଗଵାନ୍ ନାରାୟଣ ଋଷିଃ । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ ।
ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀମହାଦେଵୋ ଦେଵତା । ନମଃ ଇତି ବୀଜମ୍ ।
ଶିଵାୟେତି ଶକ୍ତିଃ । ଚୈତନ୍ୟମିତି କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀମହାଦେଵପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଏଵଂ ପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଅଥ ନ୍ୟାସଃ ।
॥ ଅଥ କରନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ନମଃ ଶମ୍ଭଵେ ଚ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ମୟୋଭଵେ ଚ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ଶଙ୍କରାୟ ଚ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ମୟସ୍କରାୟ ଚ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଚ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ଶିଵତରାୟ ଚ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

॥ ଅଥ ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ ॥

ଓଂ ନମଃ ଶମ୍ଭଵେ ଚ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନମଃ ମୟୋଭଵେ ଚ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ନମଃ ଶଙ୍କରାୟ ଚ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ନମଃ ମୟସ୍କରାୟ ଚ କଵଚାୟ ହୁମ୍ ।
ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଚ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ନମଃ ଶିଵତରାୟ ଚ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ॥

ଭୂର୍ଭୁଵସ୍ସୁଵରୋମିତି ଦିଗ୍ବନ୍ଧଃ ॥

। ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ।
କୈଲାସାଦ୍ରିନିଭଂ ଶଶାଙ୍କକଲୟା ସ୍ଫୂର୍ଜଜ୍ଜଟାମଣ୍ଡଲଂ
ନାସାଲୋକନତତ୍ପରଂ ତ୍ରିନୟନଂ ଵୀରାସନାଧ୍ୟାସିତମ୍ ।
ମୁଦ୍ରାଟଙ୍କକୁରଙ୍ଗଜାନୁଵିଲସଦ୍ବାହୁଂ ପ୍ରସନ୍ନାନନଂ
କକ୍ଷ୍ୟାବଦ୍ଧଭୁଜଙ୍ଗମଂ ମୁନିଵୃତଂ ଵନ୍ଦେ ମହେଶଂ ପରମ୍ ॥ ୧ ॥

ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚେନ୍ଦୁଶେଖରମ୍ ।
ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରଂ ମହାବାହୁଂ ଦଶବାହୁସମନ୍ଵିତମ୍ ॥ ୨ ॥

ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତସର୍ଵାଙ୍ଗଂ ନାଗାଭରଣଭୂଷିତମ୍ ।
ପରିପୂର୍ଣଂ ପରାନନ୍ଦଂ ପରଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରାତ୍ପରମ୍ ॥ ୩ ॥

ପରାଶକ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରିୟା ସାର୍ଧଂ ପରମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହମ୍ ।
ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରତୀକାଶଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସୁଶୀତଲମ୍ ।
ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ଵାତ୍ମସିଦ୍ଧୟେ ॥ ୪ ॥

॥ ଅଥ ଲମିତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚପୂଜା ॥

ଲଂ ପୃଥିଵ୍ୟାତ୍ମନେ ଗନ୍ଧଂ ସମର୍ପୟାମି ।
ହଂ ଆକାଶାତ୍ମନେ ପୁଷ୍ପୈଃ ପୂଜୟାମି ।
ୟଂ ଵାୟ୍ଵାତ୍ମନେ ଧୂପମାଘ୍ରାପୟାମି ।
ରଂ ଅଗ୍ନ୍ୟାତ୍ମନେ ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି ।
ଵଂ ଅମୃତାତ୍ମନେ ଅମୃତଂ ମହାନୈଵେଦ୍ୟଂ ନିଵେଦୟାମି ।
ସଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ସର୍ଵୋପଚାରପୂଜାଂ ସମର୍ପୟାମି ॥

ଅଥ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଓଂ ନମଃ ପରାୟ ଦେଵାୟ ଶଙ୍କରାୟ ମହାତ୍ମନେ ।
କାମିନେ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନିର୍ମଲାୟ କପର୍ଦିନେ ॥ ୧ ॥

ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ଶାନ୍ତାୟ ନିରହଙ୍କାରିଣେ ନମଃ ।
ଅନର୍ଘ୍ୟାୟ ଵିଶାଲାୟ ସାଲହସ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୨ ॥ ଅନର୍ଘାୟ
ନିରଞ୍ଜନାୟ ଶର୍ଵାୟ ଶ୍ରୁତାୟ ଚ ପରାତ୍ମନେ ।
ନମଃ ଶିଵାୟ ଭର୍ଗାୟ ଗୁଣାତୀତାୟ ଵେଧସେ ॥ ୩ ॥

ମହାଦେଵାୟ ପୀତାୟ ପାର୍ଵତୀପତୟେ ନମଃ । Var ଵୀତାୟ
କେଵଲାୟ ମହେଶାୟ ଵିଶୁଦ୍ଧାୟ ବୁଧାତ୍ମନେ ॥ ୪ ॥

କୈଵଲ୍ୟାୟ ସୁଦେହାୟ ନିଃସ୍ପୃହାୟ ସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ନମଃ ସୋମଵିଭୂଷାୟ କାଲାୟାମିତତେଜସେ ॥ ୫ ॥

ଅଜିରାୟ ଜଗତ୍ପିତ୍ରେ ଜନକାୟ ପିନାକିନେ ।
ନିରାଧାରାୟ ସିଂହାୟ ମାୟାତୀତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୬ ॥

ବୀଜାୟ ସର୍ପଭୂଷାୟ ପଶୂନାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ପୁରନ୍ଦରାୟ ଭଦ୍ରାୟ ପୁରୁଷାୟ ମହୀୟସେ ॥ ୭ ॥

ମହାସନ୍ତୋଷରୂପାୟ ଜ୍ଞାନିନେ ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧୟେ ।
ନମୋ ଵୃଦ୍ଧସ୍ଵରୂପାୟ ତପସେ ପରମାତ୍ମନେ ॥ ୮ ॥

ପୂର୍ଵଜାୟ ସୁରେଶାୟ ବ୍ରହ୍ମଣେଽନନ୍ତମୂର୍ତୟେ ।
ନିରକ୍ଷରାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ କୈଲାସପତୟେ ନମଃ ॥ ୯ ॥

ନିରାମୟାୟ କାନ୍ତାୟ ନିରାତଙ୍କାୟ ତେ ନମଃ ।
ନିରାଲମ୍ବାୟ ଵିଶ୍ଵାୟ ନିତ୍ୟାୟ ୟତୟେ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଆତ୍ମାରାମାୟ ଭଵ୍ୟାୟ ପୂଜ୍ୟାୟ ପରମେଷ୍ଠିନେ ।
ଵିକର୍ତନାୟ ସୂର୍ମ୍ୟାୟ ଶମ୍ଭଵେ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣେ ॥ ୧୧ ॥

ତାରାୟ ହଂସନାଥାୟ ପ୍ରତିସର୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ପରାଵରେଶରୁଦ୍ରାୟ ଭଵାୟାଲଙ୍ଘ୍ୟଶକ୍ତୟେ ॥ ୧୨ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଂସନିଧୀଶାୟ କାଲହନ୍ତ୍ରେ ମନସ୍ଵିନେ ।
ଵିଶ୍ଵମାତ୍ରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରେ ଜଗନ୍ନେତ୍ରେ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୩ ॥

ଜଟିଲାୟ ଵିରାଗାୟ ପଵିତ୍ରାୟ ମୃଡାୟ ଚ ।
ନିରଵଦ୍ୟାୟ ପାତ୍ରାୟ ସ୍ତେନାନାଂ ପତୟେ ନମଃ ॥ ୧୪ ॥

ନାଦାୟ ରଵିନେତ୍ରାୟ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ତେ ନମଃ ।
ଚତୁର୍ଭୋଗାୟ ସାରାୟ ୟୋଗିନେଽନନ୍ତମାୟିନେ ॥ ୧୫ ॥

Var ୟୋଗିନେଽନନ୍ତଗାମିନେ
ଧର୍ମିଷ୍ଠାୟ ଵରିଷ୍ଠାୟ ପୁରତ୍ରୟଵିଘାତିନେ ।
ଗରିଷ୍ଠାୟ ଗିରୀଶାୟ ଵରଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୬ ॥

ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାୟାଥ ଦିଶାଵସ୍ତ୍ରାୟ ତେ ନମଃ । ଦିଗ୍ଵସ୍ତ୍ରାୟ ଚ
ପରମପ୍ରେମମନ୍ତ୍ରାୟ ପ୍ରଥମାୟ ସୁଚକ୍ଷୁଷେ ॥ ୧୭ ॥

ଆଦ୍ୟାୟ ଶୂଲହସ୍ତାୟ ଶିତିକଣ୍ଠାୟ ତେଜସେ । ତେ ନମଃ
ଉଗ୍ରାୟ ଵାମଦେଵାୟ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୮ ॥

ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ସୂର୍ୟାୟ ଗୌରୀଶାୟ ଵରାୟ ଚ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ଵୀରାୟ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୯ ॥

କାମନାଶାୟ ଗୁରଵେ ମୁକ୍ତିନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।
ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ସୂତାୟ ଵହ୍ନିନେତ୍ରାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଜଲନ୍ଧରଶିରଚ୍ଛେତ୍ରେ ହଵିଷେ ହିତକାରିଣେ ।
ମହାକାଲାୟ ଵୈଦ୍ୟାୟ ସଘୃଣେଶାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୨୧ ॥

ନମ ଓଙ୍କାରରୂପାୟ ସୋମନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।
ରାମେଶ୍ଵରାୟ ଶୁଚୟେ ଭୌମେଶାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୨୨ ॥

ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ନିରୀହାୟ କେଦାରାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଗଙ୍ଗାଧରାୟ କଵୟେ ନାଗନାଥାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୨୩ ॥

ଭସ୍ମପ୍ରିୟାୟ ସୂଦ୍ୟାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ପୂର୍ଣାୟ ଭୂତପତୟେ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ଦୟାଲଵେ ॥ ୨୪ ॥

ଧର୍ମାୟ ଧନଦେଶାୟ ଗଜଚର୍ମାମ୍ବରାୟ ଚ ।
ଭାଲନେତ୍ରାୟ ୟଜ୍ଞାୟ ଶ୍ରୀଶୈଲପତୟେ ନମଃ ॥ ୨୫ ॥

କୃଶାନୁରେତସେ ନୀଲଲୋହିତାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଅନ୍ଧକାସୁରହନ୍ତ୍ରେ ଚ ପାଵନାୟ ବଲାୟ ଚ ॥ ୨୬ ॥

ଚୈତନ୍ୟାୟ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ଦକ୍ଷନାଶକରାୟ ଚ ।
ନମଃ ସହସ୍ରଶିରସେ ଜୟରୂପାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୨୭ ॥

ସହସ୍ରଚରଣାୟାଥ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସିନେ ।
ସଦ୍ୟୋଜାତାୟ ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ ଚ ॥ ୨୮ ॥

ଆମୋଦାୟ ପ୍ରଗଲ୍ଭାୟ ଗାୟତ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟ ଚ ।
ଵ୍ୟୋମାକାରାୟ ଵିପ୍ରାୟ ନମୋ ଵିପ୍ରପ୍ରିୟାୟ ଚ ॥ ୨୯ ॥

ଅଘୋରାୟ ସୁଵେଷାୟ ଶ୍ଵେତରୂପାୟ ତେ ନମଃ ।
ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ ଚିତ୍ରାୟ ଵିଶ୍ଵଗ୍ରାସାୟ ନନ୍ଦିନେ ॥ ୩୦ ॥

ଅଧର୍ମଶତ୍ରୁରୂପାୟ ଦୁନ୍ଦୁଭେର୍ମର୍ଦନାୟ ଚ ।
ଅଜାତଶତ୍ରଵେ ତୁଭ୍ୟଂ ଜଗତ୍ପ୍ରାଣାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୩୧ ॥

ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ଖଡ୍ଗିନେ ।
ନମସ୍ତେ ହରିକେଶାୟ ପଞ୍ଚଵର୍ଣାୟ ଵଜ୍ରିଣେ ॥ ୩୨ ॥

ନମଃ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରାୟାଥ ଗୋଵର୍ଧନଧରାୟ ଚ ।
ପ୍ରଭଵେ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ କାଲକୂଟଵିଷାଦିନେ ॥ ୩୩ ॥

ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରାୟ ସିଦ୍ଧାୟ ସହସ୍ରଵଦନାୟ ଚ ।
ନମଃ ସହସ୍ରହସ୍ତାୟ ସହସ୍ରନୟନାୟ ଚ ॥ ୩୪ ॥

ସହସ୍ରମୂର୍ତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ଜିତଶତ୍ରଵେ ।
କାଶୀନାଥାୟ ଗେହ୍ୟାୟ ନମସ୍ତେ ଵିଶ୍ଵସାକ୍ଷିଣେ ॥ ୩୫ ॥

ହେତଵେ ସର୍ଵଜୀଵାନାଂ ପାଲକାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଜଗତ୍ସଂହାରକାରାୟ ତ୍ରିଧାଵସ୍ଥାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୩୬ ॥

ଏକାଦଶସ୍ଵରୂପାୟ ନମସ୍ତେ ଵହ୍ନିମୂର୍ତୟେ ।
ନରସିଂହମହାଦର୍ପଘାତିନେ ଶରଭାୟ ଚ ॥ ୩୭ ॥

ଭସ୍ମାଭ୍ୟକ୍ତାୟ ତୀର୍ଥାୟ ଜାହ୍ନଵୀଜନକାୟ ଚ । ଵଲ୍ଲଭାୟ
ଦେଵଦାନଵଦୈତ୍ୟାନାଂ ଗୁରଵେ ତେ ନମୋ ନମଃ ॥ ୩୮ ॥

ଦଲିତାଞ୍ଜନଭାସାୟ ନମୋ ଵାୟୁସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ସ୍ଵେଚ୍ଛାମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୩୯ ॥

Var ପ୍ରସିଦ୍ଧାୟାତ୍ମନେ ନମଃ
ଵୃଷଧ୍ଵଜାୟ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାୟ ଜଗଦ୍ୟନ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତିନେ ।
ଅନାଥାୟ ପ୍ରଜେଶାୟ ଵିଷ୍ଣୁଗର୍ଵହରାୟ ଚ ॥ ୪୦ ॥

ହରେର୍ଵିଧାତୃକଲହନାଶକାୟ ତେ ନମୋ ନମଃ ।
Var ହରିର୍ଵିଧାତୃକଲହନାଶକାୟ
ନମସ୍ତେ ଦଶହସ୍ତାୟ ଗଗନାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୪୧ ॥

କୈଵଲ୍ୟଫଲଦାତ୍ରେ ଚ ପରମାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଜ୍ଞାନାୟ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ଘଣ୍ଟାରଵପ୍ରିୟାୟ ଚ ॥ ୪୨ ॥

ପଦ୍ମାସନାୟ ପୁଷ୍ଟାୟ ନିର୍ଵାଣାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଅୟୋନୟେ ସୁଦେହାୟ ହ୍ୟୁତ୍ତମାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୪୩ ॥

ଅନ୍ତକାଲାଧିପତୟେ ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ ତେ ନମଃ ।
କୁବେରବନ୍ଧଵେ ତୁଭ୍ୟଂ ସୋମାୟ ସୁଖଦାୟିନେ ॥ ୪୪ ॥

ଅମୃତେଶ୍ଵରରୂପାୟ କୌବେରାୟ ଚ ଧନ୍ଵିନେ । Var କୌବେରାୟ ନମୋ ନମଃ
ପ୍ରିୟମ୍ଵଦସମର୍ଥାୟ ଵନ୍ଦିନେ ଵିଭଵାୟ ଚ ॥ ୪୫ ॥

ଗିରିଶାୟ ଗିରିତ୍ରାୟ ଗିରିଶନ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ।
ପାରିଜାତାୟ ବୃହତେ ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୪୬ ॥

ତରୁଣାୟ ଵିଶିଷ୍ଟାୟ ବାଲରୂପଧରାୟ ଚ ।
ଜୀଵିତେଶାୟ ତୁଷ୍ଟାୟ ପୁଷ୍ଟାନାଂ ପତୟେ ନମଃ ॥ ୪୭ ॥

ଭଵହେତ୍ୟୈ ହିରଣ୍ୟାୟ କନିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ମଧ୍ୟମାୟ ଵିଧାତ୍ରେ ଚ ତେ ଶୂରାୟ ସୁଭଗାୟ ଚ ॥ ୪୮ ॥

ଆଦିତ୍ୟତାପନାୟାଥ ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମନ୍ୟଵେ ।
ମହାହ୍ରଦାୟ ହ୍ରସ୍ଵାୟ ଵାମନାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୪୯ ॥

ନମସ୍ତତ୍ପୁରୁଷାୟାଥ ଚତୁର୍ହସ୍ତାୟ ମାୟିନେ Var ତେ ନମଃ ।
ନମୋ ଧୂର୍ଜଟୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଜଗଦୀଶାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଜଗନ୍ନାଥସ୍ଵରୂପାୟ ଲୀଲାଵିଗ୍ରହରୂପିଣେ ।
ଅନଘାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମମରାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୫୧ ॥

ଅମୃତାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମଚ୍ଛାତ୍ରାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ଵୈ ତୁଭ୍ୟମନାଦିନିଧନାୟ ଚ ॥ ୫୨ ॥

ଵ୍ୟକ୍ତେତରାୟ ଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମସ୍ତେ ପରମାଣଵେ ।
ଲଘୁସ୍ଥୂଲସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ପରଶୁଧାରିଣେ ॥ ୫୩ ॥

ନମଃ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗହସ୍ତାୟ ନାଗହସ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ।
ଵରଦାଭୟହସ୍ତାୟ ଘଣ୍ଟାହସ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୫୪ ॥

ଘସ୍ମରାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମଜିତାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଅଣିମାଦିଗୁଣେଶାୟ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମମୟାୟ ଚ ॥ ୫୫ ॥

ପୁରାତନାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ବଲପ୍ରମଥନାୟ ଚ ।
ପୁଣ୍ୟୋଦୟାୟ ପଦ୍ମାୟ ଵିରକ୍ତାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୫୬ ॥

ଉଦାରାୟ ଵିଚିତ୍ରାୟ ଵିଚିତ୍ରଗତୟେ ନମଃ ।
ଵାଗ୍ଵିଶୁଦ୍ଧାୟ ଚିତୟେ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୫୭ ॥

ପରମେଶାୟ ଶେଷାୟ ନମଃ ପଦ୍ମଧରାୟ ଚ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ ସୁଶୀଲାୟ କରଵୀରପ୍ରିୟାୟ ଚ ॥ ୫୮ ॥

ମହାପରାକ୍ରମାୟାଥ ନମସ୍ତେ କାଲରୂପିଣେ ।
ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵସେ ଲୋକଚୂଡାରତ୍ନାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୫୯ ॥

ସାମ୍ରାଜ୍ୟକଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ କରୁଣାୟ ନଟାୟ ଚ ।Var ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ତ୍ଵିଷୀମତେ
ଅନର୍ଘ୍ୟାୟ ଵରେଣ୍ୟାୟ ଵଜ୍ରରୂପାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

Var ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ତେ ନମଃ
ପରମଜ୍ୟୋତିଷେ ପଦ୍ମଗର୍ଭାୟ ସଲିଲାୟ ଚ ।
ତତ୍ତ୍ଵାଧିକାୟ ସର୍ଗାୟ ନମୋ ଦୀର୍ଘାୟ ସ୍ରଗ୍ଵିଣେ ॥ ୬୧ ॥

ନମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାୟ ଘୋରାୟ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ।
ନିଷ୍କଲାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରପଥ୍ୟାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୬୨ ॥ ସାମଗାନପ୍ରିୟାୟ ଚ
ନମୋ ଜୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
କଲାଧରାୟ ପୂତାୟ ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୬୩ ॥

ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣାୟ ତଥ୍ୟାୟ ପାପନାଶକରାୟ ଚ ।
ଵିଶ୍ଵତଶ୍ଚକ୍ଷୁଷେ ତୁଭ୍ୟଂ ମନ୍ତ୍ରିଣେଽନନ୍ତରୂପିଣେ ॥ ୬୪ ॥

ସିଦ୍ଧସାଧକରୂପାୟ ମେଦିନୀରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଅଗଣ୍ୟାୟ ପ୍ରତାପାୟ ସୁଧାହସ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୬୫ ॥

ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟେଧ୍ରିୟାୟ ସ୍ଥାଣଵେ ମଧୁରାୟ ଚ ।
ଉପାଧିରହିତାୟାଥ ନମଃ ସୁକୃତରାଶୟେ ॥ ୬୬ ॥

ନମୋ ମୁନୀଶ୍ଵରାୟାଥ ଶିଵାନନ୍ଦାୟ ତେ ନମଃ ।
ରିପୁଘ୍ନାୟ ନମସ୍ତେଜୋରାଶୟେଽନୁତ୍ତମାୟ ଚ ॥ ୬୭ ॥

ଚତୁର୍ମୂର୍ତିଵପୁଃସ୍ଥାୟ ନମୋବୁଦ୍ଧୀନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମନେ ।
ଉପଦ୍ରଵହରାୟାଥ ପ୍ରିୟସନ୍ଦର୍ଶନାୟ ଚ ॥ ୬୮ ॥

ଭୂତନାଥାୟ ମୂଲାୟ ଵୀତରାଗାୟ ତେ ନମଃ ।
ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟାୟ ଵିରୂପାୟ ଷଟ୍ଚକ୍ରାୟ ଵିଶୁଦ୍ଧୟେ ॥ ୬୯ ॥

କୁଲେଶାୟାଵନୀଭର୍ତ୍ରେ ଭୁଵନେଶାୟ ତେ ନମଃ ।
ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ଜୀଵଵରଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଆଦିଦେଵାୟ ଭାଗ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରସଞ୍ଜୀଵନାୟ ଚ ।
ହରାୟ ବହୁରୂପାୟ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୭୧ ॥

ଆନନ୍ଦପୂରିତାୟାଥ କୂଟସ୍ଥାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନମୋ ମୋକ୍ଷଫଲାୟାଥ ଶାଶ୍ଵତାୟ ଵିରାଗିଣେ ॥ ୭୨ ॥

ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ସୁଷେଣାୟ ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞଵିଘାତିନେ ।
ନମଃ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ତୁଭ୍ୟଂ ଵିଶ୍ଵପାଲାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୭୩ ॥

ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭାୟ ଗର୍ଭାୟ ଦେଵଗର୍ଭାୟ ତେ ନମଃ ।
ସଂସାରାର୍ଣଵମଗ୍ନାନାଂ ସମୁଦ୍ଧରଣହେତଵେ ॥ ୭୪ ॥

ମୁନିପ୍ରିୟାୟ ଖଲ୍ୟାୟ ମୂଲପ୍ରକୃତୟେ ନମଃ ।
ସମସ୍ତସିଦ୍ଧୟେ ତେଜୋମୂର୍ତୟେ ତେ ନମୋ ନମଃ ॥ ୭୫ ॥

ଆଶ୍ରମସ୍ଥାପକାୟାଥ ଵର୍ଣିନେ ସୁନ୍ଦରାୟ ଚ ।
ମୃଗବାଣାର୍ପଣାୟାଥ ଶାରଦାଵଲ୍ଲଭାୟ ଚ ॥ ୭୬ ॥

ଵିଚିତ୍ରମାୟିନେ ତୁଭ୍ୟମଲଙ୍କରିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ବର୍ହିର୍ମୁଖମହାଦର୍ପମଥନାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୭୭ ॥

ନମୋଽଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ନିଷ୍କଲଙ୍କାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମୋ ହଵ୍ୟାୟ ଭୋଜ୍ୟାୟ ୟଜ୍ଞନାଥାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୭୮ ॥

ନମୋ ମେଧ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟାୟ ଵିଶିଷ୍ଟାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଅମ୍ବିକାପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ମହାଦାନ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୭୯ ॥

ସତ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ସତ୍ୟାୟ ପ୍ରିୟନିତ୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ଵେଦିତ୍ରେ ମୃଦୁହସ୍ତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ଵରାୟାଥ କୁଠାରାୟୁଧପାଣୟେ ।
ଵରାହଭେଦିନେ ତୁଭ୍ୟଂ ନମଃ କଙ୍କାଲଧାରିଣେ ॥ ୮୧ ॥

ମହାର୍ଥାୟ ସୁସତ୍ତ୍ଵାୟ କୀର୍ତିସ୍ତମ୍ଭାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମଃ କୃତାଗମାୟାଥ ଵେଦାନ୍ତପଠିତାୟ ଚ ॥ ୮୨ ॥

ଅଶ୍ରୋତ୍ରାୟ ଶ୍ରୁତିମତେ ବହୁଶ୍ରୁତିଧରାୟ ଚ ।
ଅଘ୍ରାଣାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଗନ୍ଧାଵଘ୍ରାଣକାରିଣେ ॥ ୮୩ ॥

ପାଦହୀନାୟ ଵୋଢ୍ରେ ଚ ସର୍ଵତ୍ରଗତୟେ ନମଃ ।
ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ ଜନନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଚିଦାତ୍ମନେ ॥ ୮୪ ॥

ରସଜ୍ଞାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ରସନାରହିତାୟ ଚ ।
ଅମୂର୍ତାୟାଥ ମୂର୍ତାୟ ସଦସସ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୮୫ ॥

ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ତଥ୍ୟାୟ ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ନମସ୍ତେ ସର୍ଵମର୍ତ୍ୟାନାମାଦିକର୍ତ୍ରେ ଭୁଵନ୍ତୟେ ॥ ୮୬ ॥

ସର୍ଗସ୍ଥିତିଵିନାଶାନାଂ କର୍ତ୍ରେ ତେ ପ୍ରେରକାୟ ଚ ।
ନମୋଽନ୍ତର୍ୟାମିଣେ ସର୍ଵହୃଦିସ୍ଥାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୮୭ ॥

ଚକ୍ରଭ୍ରମଣକର୍ତ୍ରେ ତେ ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଵାମଦକ୍ଷିଣହସ୍ତୋତ୍ଥଲୋକେଶ ହରିଶାଲିନେ ॥ ୮୮ ॥

ନମଃ ସକଲକଲ୍ୟାଣଦାୟିନେ ପ୍ରସଵାୟ ଚ ।
ସ୍ଵଭାଵୋଦାରଧୀରାୟ ସୂତ୍ରକାରାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୮୯ ॥

ଵିଷୟାର୍ଣଵମଗ୍ନାନାଂ ସମୁଦ୍ଧରଣସେତଵେ ।
ଅସ୍ନେହସ୍ନେହରୂପାୟ ଵାର୍ତାତିକ୍ରାନ୍ତଵର୍ତିନେ ॥ ୯୦ ॥

ୟତ୍ର ସର୍ଵଂ ୟତଃ ସର୍ଵଂ ସର୍ଵଂ ୟତ୍ର ନମୋ ନମଃ ।
ନମୋ ମହାର୍ଣଵାୟାଥ ଭାସ୍କରାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୯୧ ॥

ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ସୁଲଭାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଦୁଷ୍ପ୍ରଧର୍ଷାୟ ଦୁଷ୍ଟାନାଂ ଵିଜୟାୟ ଵିଵେକିନାମ୍ ॥ ୯୨ ॥

ଅତର୍କିତାୟ ଲୋକାୟ ସୁଲୋକାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ପୂରୟିତ୍ରେ ଵିଶେଷାୟ ଶୁଭାୟ ଚ ନମୋ ନମଃ ॥ ୯୩ ॥

ନମଃ କର୍ପୂରଦେହାୟ ସର୍ପହାରାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମଃ ସଂସାରପାରାୟ କମନୀୟାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୯୪ ॥

ଵହ୍ନିଦର୍ପଵିଘାତାୟ ଵାୟୁଦର୍ପଵିଘାତିନେ ।
ଜରାତିଗାୟ ଵୀର୍ୟାୟ ନମସ୍ତେ ଵିଶ୍ଵଵ୍ୟାପିନେ ॥ ୯୫ ॥

ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରତୀକାଶ ନିଷ୍କ୍ରିୟାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସୁଶୀତାୟ ଵିମଲାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୯୬ ॥

ନମୋ ଗୂଢସ୍ଵରୂପାୟ ଦିଶାଂ ଚ ପତୟେ ନମଃ ।
ନମଃ ସତ୍ୟପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ସମସ୍ତାୟ ସମାଧୟେ ॥ ୯୭ ॥

ଏକରୂପାୟ ଶୂନ୍ୟାୟ ଵିଶ୍ଵନାଭିହ୍ରଦାୟ ଚ ।
ସର୍ଵୋତ୍ତମାୟ କୂଲ୍ୟାୟ ପ୍ରାଣିନାଂ ସୁହୃଦେ ନମଃ ॥ ୯୮ ॥ କାଲାୟ
ଅନ୍ନାନାଂ ପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚିନ୍ମାତ୍ରାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଧ୍ୟେୟାୟ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନରୂପାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୯୯ ॥

ନମସ୍ତେ ଶାଶ୍ଵତୈଶ୍ଵର୍ୟଵିଭଵାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଵରିଷ୍ଠାୟ ଧର୍ମଗୋପ୍ତ୍ରେ ନିଧନାୟାଗ୍ରଜାୟ ଚ ॥ ୧୦୦ ॥

ୟୋଗୀଶ୍ଵରାୟ ୟୋଗାୟ ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମଃ ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରାୟାଥ ସର୍ଵଶକ୍ତିଧରାୟ ଚ ॥ ୧୦୧ ॥

ଧର୍ମାଧାରାୟ ଧନ୍ୟାୟ ପୁଷ୍କଲାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରାର୍କନମିତାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୦୨ ॥

ମହର୍ଷିଵନ୍ଦିତାୟାଥ ପ୍ରକାଶାୟ ସୁଧର୍ମିଣେ ।
ନମୋ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମୋ ହିରଣ୍ମୟାୟ ଚ ॥ ୧୦୩ ॥

ଜଗଦ୍ବୀଜାୟ ହରୟେ ସେଵ୍ୟାୟ କ୍ରତଵେ ନମଃ ।
ଆଧିପତ୍ୟାୟ କାମାୟ ୟଶସେ ତେ ପ୍ରଚେତସେ ॥ ୧୦୪ ॥

ନମୋ ବ୍ରହ୍ମମୟାୟାଥ ସକଲାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନମସ୍ତେ ରୁକ୍ମଵର୍ଣାୟ ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମୟୋନୟେ ॥ ୧୦୫ ॥

ୟୋଗାତ୍ମନେ ତ୍ଵଭୀତାୟ ଦିଵ୍ୟନୃତ୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜଗତାମେକବୀଜାୟ ମାୟାବୀଜାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ସର୍ଵହୃତ୍ସନ୍ନିଵିଷ୍ଟାୟ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ରଭ୍ରମାୟ ଚ ।
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାୟ ମହତେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ଭୂମିଭାରାର୍ତିସଂହର୍ତ୍ରେ ଵିଧିସାରଥୟେ ନମଃ ।
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭପୁତ୍ରାଣାଂ ପ୍ରାଣସଂରକ୍ଷଣାୟ ଚ ॥ ୧୦୮ ॥

ଦୁର୍ଵାସସେ ଷଡ୍ଵିକାରରହିତାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନମୋ ଦେହାର୍ଧକାନ୍ତାୟ ଷଡୂର୍ମିରହିତାୟ ଚ ॥ ୧୦୯ ॥

ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ଭଵନାଶାୟ ତାମ୍ରାୟ ପରମେଷ୍ଠିନେ ।
ଅନନ୍ତକୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ଏକାକିନେ ନିର୍ମଲାୟ ଦ୍ରଵିଣାୟ ଦମାୟ ଚ ।
ନମସ୍ତ୍ରିଲୋଚନାୟାଥ ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ବନ୍ଧଵେ ॥ ୧୧୧ ॥

ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପେଶ୍ଵରାୟାଥ ନମୋ ଵ୍ୟାଘ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ଚ ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ଦାତ୍ରେ ତେ ନମଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ଚ ॥ ୧୧୨ ॥

ଵ୍ୟାଧେଶ୍ଵରାୟାୟୁଧିନେ ୟଜ୍ଞକେଶାୟ ତେ ନମଃ । ଵ୍ୟାସେଶ୍ଵରାୟ
ଜୈଗୀଷଵ୍ୟେଶ୍ଵରାୟାଥ ଦିଵୋଦାସେଶ୍ଵରାୟ ଚ ॥ ୧୧୩ ॥

ନାଗେଶ୍ଵରାୟ ନ୍ୟାୟାୟ ନ୍ୟାୟନିର୍ଵାହକାୟ ଚ ।
ଶରଣ୍ୟାୟ ସୁପାତ୍ରାୟ କାଲଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତିନେ ॥ ୧୧୪ ॥

ଵିଚକ୍ଷଣାୟ ଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ଵେଦାଶ୍ଵାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନୀଲଜୀମୂତଦେହାୟ ପରାତ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ॥ ୧୧୫ ॥

ଶରଣାଗତପାଲାୟ ମହାବଲପରାୟ ଚ ।
ସର୍ଵପାପହରାୟାଥ ମହାନାଦାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୧୬ ॥

କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜୟଦାତ୍ରେ ତେ ବିଲ୍ଵକେଶାୟ ତେ ନମଃ ।
ଦିଵ୍ୟଭୋଗାୟ ଦୂତାୟ କୋଵିଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୧୭ ॥

କାମପାଶାୟ ଚିତ୍ରାୟ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନମୋ ମାତାମହାୟାଥ ନମସ୍ତେ ମାତରିଶ୍ଵନେ ॥ ୧୧୮ ॥

ନିଃସଙ୍ଗାୟ ସୁନେତ୍ରାୟ ଵିଦ୍ୟେଶାୟ ଜୟାୟ ଚ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରସମ୍ମର୍ଦନାୟାଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠଶିରସା ଲଙ୍କାନାଥଦର୍ପହରାୟ ଚ ।
ଵୈୟାଘ୍ରପୁରଵାସାୟ ନମଃ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ଚ ॥ ୧୨୦ ॥

ନମଃ ପରାଵରେଶାୟ ଜଗତ୍ସ୍ଥାଵରମୂର୍ତୟେ ।
ନମୋଽପ୍ୟନୁପମେଶାୟ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣେ ଵିଷ୍ଣୁମୂର୍ତୟେ ॥ ୧୨୧ ॥

ନାରାୟଣାୟ ରାମାୟ ସୁଦୀପ୍ତାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ନମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମାଲାୟ ଗୋଧରାୟ ଵରୂଥିନେ ॥ ୧୨୨ ॥

ନମଃ ସୋମାୟ କୂପ୍ୟାୟ ନମଃ ପାତାଲଵାସିନେ ।
ନମସ୍ତାରାଧିନାଥାୟ ଵାଗୀଶାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ସଦାଚାରାୟ ଗୌରାୟ ସ୍ଵାୟୁଧାୟ ନମୋ ନମଃ ।
ଅତର୍କ୍ୟାୟାପ୍ରମେୟାୟ ପ୍ରମାଣାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୨୪ ॥

କଲିଗ୍ରାସାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନେ ।
ସଂସାରମୋଚନାୟାଥ ଵର୍ଣିନେ ଲିଙ୍ଗରୂପିଣେ ॥ ୧୨୫ ॥

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପାୟ ପାପରାଶିହରାୟ ଚ ।
ଗଜାରୟେ ଵିଦେହାୟ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗରହିତାୟ ଚ ॥ ୧୨୬ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟଶକ୍ତୟେଽଲଙ୍ଘ୍ୟଶାସନାୟାଚ୍ୟୁତାୟ ଚ ।
ନମୋ ରାଜାଧିରାଜାୟ ଚୈତନ୍ୟଵିଷୟାୟ ଚ ॥ ୧୨୭ ॥

ନମଃ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ସ୍ଵସ୍ତିଦାୟ ଚ ।
ମୟୋଭୁଵେ ଚ ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟସାମର୍ଥ୍ୟାୟ ଚ ୟଜ୍ଵନେ ॥ ୧୨୮ ॥

ଚକ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ଵୈ ତୁଭ୍ୟଂ ନମୋ ନକ୍ଷତ୍ରମାଲିନେ ।
ଅନର୍ଥନାଶନାୟାଥ ଭସ୍ମଲେପକରାୟ ଚ ॥ ୧୨୯ ॥

ସଦାନନ୍ଦାୟ ଵିଦୁଷେ ସଗୁଣାୟ ଵିରୋଧିନେ ।
ଦୁର୍ଗମାୟ ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ ମୃଗଵ୍ୟାଧାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୩୦ ॥

ପ୍ରିୟାୟ ଧର୍ମଧାମ୍ନେ ତେ ପ୍ରୟୋଗାୟ ଵିଭାଗିନେ ।
ନାଦ୍ୟାୟାମୃତପାନାୟ ସୋମପାୟ ତପସ୍ଵିନେ ॥ ୧୩୧ ॥

ନମୋ ଵିଚିତ୍ରଵେଷାୟ ପୁଷ୍ଟିସଂଵର୍ଧନାୟ ଚ ।
ଚିରନ୍ତନାୟ ଧନୁଷେ ଵୃକ୍ଷାଣାଂ ପତୟେ ନମଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ନିର୍ମାୟାୟାଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ଵ୍ୟୋମାତୀତାୟ ତେ ନମଃ ।
ସଂଵତ୍ସରାୟ ଲୋପ୍ୟାୟ ସ୍ଥାନଦାୟ ସ୍ଥଵିଷ୍ଣଵେ ॥ ୧୩୩ ॥

ଵ୍ୟଵସାୟଫଲାନ୍ତାୟ ମହାକର୍ତୃପ୍ରିୟାୟ ଚ ।
ଗୁଣତ୍ରୟସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ସିଦ୍ଧସ୍ଵରୂପିଣେ ॥ ୧୩୪ ॥

ନମଃ ସ୍ଵରୂପରୂପାୟ ସ୍ଵେଚ୍ଛାୟ ପୁରୁଷାୟ ଚ ।
କାଲାତ୍ପରାୟ ଵେଦ୍ୟାୟ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୂପିଣେ ॥ ୧୩୫ ॥

ଅନିତ୍ୟନିତ୍ୟରୂପାୟ ତଦନ୍ତର୍ଵର୍ତିନେ ନମଃ ।
ନମସ୍ତୀର୍ଥ୍ୟାୟ କୂଲ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣାୟ ଵଟଵେ ନମଃ ॥ ୧୩୬ ॥

ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରରୂପାୟ ପଞ୍ଚକର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟାତ୍ମନେ ।
ଵିଶୃଙ୍ଖଲାୟ ଦର୍ପାୟ ନମସ୍ତେ ଵିଷୟାତ୍ମନେ ॥ ୧୩୭ ॥

ଅନଵଦ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରାୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟାମୃତାୟ ଚ ।
ନମଃ ପ୍ରୌଢାୟ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ୟୋଗାରୂଢାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୩୮ ॥

ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ପ୍ରଗଲ୍ଭାୟ ପ୍ରଦୀପଵିମଲାୟ ଚ ।
ଵିଶ୍ଵଵାସାୟ ଦକ୍ଷାୟ ଵେଦନିଃଶ୍ଵସିତାୟ ଚ ॥ ୧୩୯ ॥

ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗାୟ ସୁଵୀରାୟ ନାଗଚୂଡାୟ ତେ ନମଃ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରାୟ ବାଣହସ୍ତାୟ ସ୍କନ୍ଦାୟ ଦକ୍ଷିଣେ ନମଃ ॥ ୧୪୦ ॥

କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ ରହସ୍ୟାୟ ସ୍ଵସ୍ଥାନାୟ ଵରୀୟସେ ।
ଗହନାୟ ଵିରାମାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାୟ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ମହୀଧରାୟ ଗୃହ୍ୟାୟ ଵଟଵୃକ୍ଷାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜ୍ଞାନଦୀପାୟ ଦୁର୍ଗାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୈର୍ନିଶ୍ଚିତାୟ ଚ ॥ ୧୪୨ ॥

ଶ୍ରୀମତେ ମୁକ୍ତିବୀଜାୟ କୁଶଲାୟ ଵିଵାସିନେ ।
ପ୍ରେରକାୟ ଵିଶୋକାୟ ହଵିର୍ଧାନାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଗମ୍ଭୀରାୟ ସହାୟାୟ ଭୋଜନାୟ ସୁଭୋଗିନେ ।
ମହାୟଜ୍ଞାୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣାୟ ନମସ୍ତେ ଭୂତଚାରିଣେ ॥ ୧୪୪ ॥

ନମଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାୟାଥ ମହୋତ୍ସାହାୟ ତେ ନମଃ ।
ପରମାର୍ଥାୟ ଶିଶଵେ ପ୍ରାଂଶଵେ ଚ କପାଲିନେ ॥ ୧୪୫ ॥

ସହଜାୟ ଗୃହସ୍ଥାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାନାଥାୟ ଵିଷ୍ଣଵେ ।
ସଦ୍ଭିଃ ସମ୍ପୂଜିତାୟାଥ ଵିତଲାସୁରଘାତିନେ ॥ ୧୪୬ ॥

ଜନାଧିପାୟ ୟୋଗ୍ୟାୟ କାମେଶାୟ କିରୀଟିନେ ।
ଅମୋଘଵିକ୍ରମାୟାଥ ନଗ୍ନାୟ ଦଲଘାତିନେ ॥ ୧୪୭ ॥

ସଙ୍ଗ୍ରାମାୟ ନରେଶାୟ ନମସ୍ତେ ଶୁଚିଭସ୍ମନେ ।
ଭୂତିପ୍ରିୟାୟ ଭୂମ୍ନେ ତେ ସେନାୟ ଚତୁରାୟ ଚ ॥ ୧୪୮ ॥

ମନୁଷ୍ୟବାହ୍ୟଗତୟେ କୃତଜ୍ଞାୟ ଶିଖଣ୍ଡିନେ ।
ନିର୍ଲେପାୟ ଜଟାର୍ଦ୍ରାୟ ମହାକାଲାୟ ମେରଵେ ॥ ୧୪୯ ॥

ନମୋ ଵିରୂପରୂପାୟ ଶକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମଃ ସର୍ଵାୟ ସଦସତ୍ସତ୍ୟାୟ ସୁଵ୍ରତାୟ ଚ ॥ ୧୫୦ ॥

ନମୋ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟାୟାଥ ଶ୍ଵେତରକ୍ଷାପରାୟ ଚ ।
ସୁକୁମାରମହାପାପହରାୟ ରଥିନେ ନମଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ନମସ୍ତେ ଧର୍ମରାଜାୟ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ସିଦ୍ଧୟେ ।
ମହାଭୂତାୟ କଲ୍ପାୟ କଲ୍ପନାରହିତାୟ ଚ ॥ ୧୫୨ ॥

ଖ୍ୟାତାୟ ଜିତଵିଶ୍ଵାୟ ଗୋକର୍ଣାୟ ସୁଚାରଵେ ।
ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାୟ ଵଦାନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ଲଭାୟ କୁଟୁମ୍ବିନେ ॥ ୧୫୩ ॥

ଵିରଜାୟ ସୁଗନ୍ଧାୟ ନମୋ ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ ଚ ।
ଭଵାତୀତାୟ ତିଷ୍ୟାୟ ନମସ୍ତେ ସାମଗାୟ ଚ ॥ ୧୫୪ ॥

ଅଦ୍ଵୈତାୟ ଦ୍ଵିତୀୟାୟ କଲ୍ପରାଜାୟ ଭୋଗିନେ ।
ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ ଶୁକ୍ଲଜ୍ୟୋତିଷେ କ୍ଷେତ୍ରଗାୟ ଚ ॥ ୧୫୫ ॥

ସର୍ଵଭୋଗସମୃଦ୍ଧାୟ ସାମ୍ପରାୟାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମସ୍ତେ ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦାୟ ସୁତନ୍ତଵେ ॥ ୧୫୬ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞମୂର୍ତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟେଶାୟ ସୁଶାନ୍ତୟେ ।
ଶାରଦାୟ ସୁଶୀଲାୟ କୌଶିକାୟ ଧନାୟ ଚ ॥ ୧୫୭ ॥

ଅଭିରାମାୟ ତତ୍ତ୍ଵାୟ ଵ୍ୟାଲକଲ୍ପାୟ ତେ ନମଃ ।
ଅରିଷ୍ଟମଥନାୟାଥ ସୁପ୍ରତୀକାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୫୮ ॥

ଆଶଵେ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭାୟ ଵରୁଣାୟାଦ୍ରୟେ ନମଃ ।
ନମଃ କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାୟ ଶ୍ୟାମାୟ ସୁଜନାୟ ଚ ॥ ୧୫୯ ॥

ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟାୟ ଜାରାୟ ଦୁଷ୍ଟାନାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ନମଃ ସମୟନାଥାୟ ସମୟାୟ ଗୁହାୟ ଚ ॥ ୧୬୦ ॥

ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଛନ୍ଦଃସାରାୟ ଦଂଷ୍ଟ୍ରିଣେ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାୟ ମିତ୍ରାୟ ଜଗତାଂ ହିତକାରିଣେ ॥ ୧୬୧ ॥

ନମଃ କାରୁଣ୍ୟନିଧୟେ ଶ୍ଲୋକାୟ ଜୟଶାଲିନେ ।
ଜ୍ଞାନୋଦୟାୟ ବୀଜାୟ ଜଗଦ୍ଵିଭ୍ରମହେତଵେ ॥ ୧୬୨ ॥

ଅଵଧୂତାୟ ଶିଷ୍ଟାୟ ଛନ୍ଦସାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ନମଃ ଫେନ୍ୟାୟ ଗୁହ୍ୟାୟ ସର୍ଵବନ୍ଧଵିମୋଚିନେ ॥ ୧୬୩ ॥

ଉଦାରକୀର୍ତୟେ ଶଶ୍ଵତ୍ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାୟ ଚ ।
ଵସଵେ ଵେଦକାରାୟ ନମୋ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣୁଜିଷ୍ଣଵେ ॥ ୧୬୪ ॥

ଚକ୍ରିଣେ ଦେଵଦେଵାୟ ଗଦାହସ୍ତାୟ ପୁତ୍ରିଣେ ।
ପାରିଜାତସୁପୁଷ୍ପାୟ ଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ ॥ ୧୬୫ ॥

ସର୍ଵଶାଖାଧିପତୟେ ପ୍ରଜନେଶାୟ ତେ ନମଃ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରମାଣଭୂତାୟ ସୁରପାର୍ଶ୍ଵଗତାୟ ଚ ॥ ୧୬୬ ॥

ଅଶରୀରଶରୀରାୟ ଅପ୍ରଗଲ୍ଭାୟ ତେ ନମଃ ।
ସୁକେଶାୟ ସୁପୁଷ୍ପାୟ ଶ୍ରୁତୟେ ପୁଷ୍ପମାଲିନେ ॥ ୧୬୭ ॥

ମୁନିଧ୍ୟେୟାୟ ମୁନୟେ ବୀଜସଂସ୍ଥମରୀଚୟେ ।
ଚାମୁଣ୍ଡାଜନକାୟାଥ ନମସ୍ତେ କୃତ୍ତିଵାସସେ ॥ ୧୬୮ ॥

ଵ୍ୟୁପ୍ତକେଶାୟ ୟୋଗ୍ୟାୟ ଧର୍ମପୀଠାୟ ତେ ନମଃ ।
ମହାଵୀର୍ୟାୟ ଦୀପ୍ତାୟ ବୁଦ୍ଧାୟାଶନୟେ ନମଃ ॥ ୧୬୯ ॥

ଵିଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟାୟ ସେନାନ୍ୟେ ଦ୍ଵିପଦେ କାରଣାୟ ଚ ।
କାରଣାନାଂ ଭଗଵତେ ବାଣଦର୍ପହରାୟ ଚ ॥ ୧୭୦ ॥

ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ରମ୍ୟାୟ ଜନାନନ୍ଦକରାୟ ଚ ।
ସଦାଶିଵାୟ ସୌମ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ଶଶିମୌଲୟେ ॥ ୧୭୧ ॥

ନମସ୍ତେ ଜାତୂକର୍ଣ୍ୟାୟ ସୂର୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜ୍ୟୋତିଷେ କୁଣ୍ଡଲୀଶସ୍ୟ ଵରଦାୟାଭୟାୟ ଚ ॥ ୧୭୨ ॥

ଵସନ୍ତାୟ ସୁରଭୟେ ଜୟାରିମଥନାୟ ଚ ।
ପ୍ରେମ୍ଣେ ପୁରଞ୍ଜୟାୟାଥ ପୃଷଦଶ୍ଵାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୭୩ ॥

ରୋଚିଷ୍ଣଵେଽସୁରଜିତେ ଶ୍ଵେତପୀତାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚରୀକାୟ ତମିସ୍ରମଥନାୟ ଚ ॥ ୧୭୪ ॥

ପ୍ରମାଥିନେ ନିଦାଘାୟ ଚିତ୍ରଗର୍ଭାୟ ତେ ନମଃ ।
ଶିଵାଲୟାୟ ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ତୀର୍ଥଦେଵାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୭୫ ॥

ପତ୍ତୀନାଂ ପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ଵିଚିତ୍ରଗତୟେ ନମଃ । Var ଵିଚିତ୍ରଶକ୍ତୟେ
ନମୋ ନିସ୍ତୁଲରୂପାୟ ସଵିତ୍ରେ ତପସେ ନମଃ ॥ ୧୭୬ ॥

ଅହଙ୍କାରସ୍ଵରୂପାୟ ମେଘାଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଅପାରାୟ ତତ୍ତ୍ଵଵିଦେ କ୍ଷୟଦ୍ଵୀରାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୭୭ ॥

ପଞ୍ଚାସ୍ୟାୟାଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରାଣେଶ୍ଵରାୟ ଚ ।
ଅଗୋଚରାୟ ୟାମ୍ୟାୟ କ୍ଷେମ୍ୟାୟ ଵଡଵାଗ୍ନୟେ ॥ ୧୭୮ ॥

ଵିକ୍ରମାୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଗତୟେ ନମଃ ॥

ଵନାନାଂ ପତୟେ ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ଜମଦଗ୍ନୟେ ॥ ୧୭୯ ॥

ଅନାଵୃତାୟ ମୁକ୍ତାୟ ମାତୃକାପତୟେ ନମଃ ।
ନମସ୍ତେ ବୀଜକୋଶାୟ ଦିଵ୍ୟାନନ୍ଦାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ନମସ୍ତେ ଵିଶ୍ଵଦେଵାୟ ଶାନ୍ତରାଗାୟ ତେ ନମଃ ।
ଵିଲୋଚନସୁଦେଵାୟ ହେମଗର୍ଭାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୮୧ ॥

ଅନାଦ୍ୟନ୍ତାୟ ଚଣ୍ଡାୟ ମନୋନାଥାୟ ତେ ନମଃ ।
ଜ୍ଞାନସ୍କନ୍ଦାୟ ତୁଷ୍ଟାୟ କପିଲାୟ ମହର୍ଷୟେ ॥ ୧୮୨ ॥

ନମସ୍ତ୍ରିକାଗ୍ନିକାଲାୟ ଦେଵସିଂହାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମସ୍ତେ ମଣିପୂରାୟ ଚତୁର୍ଵେଦାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୮୩ ॥

ସ୍ଵରୂପାଣାଂ ସ୍ଵଭାଵାୟ ହ୍ୟନ୍ତର୍ୟାଗାୟ ତେ ନମଃ ।
ନମଃ ଶ୍ଲୋକ୍ୟାୟ ଵନ୍ୟାୟ ମହାଧର୍ମାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୮୪ ॥

ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସର୍ଵାତ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵେ ତ୍ରିମୂର୍ତୀନାମଧ୍ଵାତୀତାୟ ତେ ନମଃ ॥ ୧୮୫ ॥

ସଦାଶିଵ ଉଵାଚ
ଜପନ୍ତୁ ମାମିକାଂ ଦେଵାଃ ନାମ୍ନାଂ ଦଶଶତୀମିମାମ୍ ।
ମମ ଚାତିପ୍ରିୟକରୀଂ ମହାମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟିନୀମ୍ ॥ ୧୮୬ ॥

ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ଜୟଦାତ୍ରୀଂ ତୁ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରୀଂ ଶୁଭାମ୍ ।
ୟଃ ପଠେଚ୍ଛୃଣୁୟାଦ୍ଵାପି ସର୍ଵପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୮୭ ॥

ପୁତ୍ରକାମୋ ଲଭେତ୍ପୁତ୍ରଂ ରାଜ୍ୟକାମସ୍ତୁ ରାଜତାମ୍ ।
ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଧନଧାନ୍ୟାଦିକଂ ବହୁ ॥ ୧୮୮ ॥

ଶିଵାଲୟେ ନଦୀତୀରେ ବିଲ୍ଵମୂଲେ ଵିଶେଷତଃ ।
ପ୍ରଜପେତ୍ସିଦ୍ଧିଦାଂ ଦେଵାଃ ଶୁଚୌ ଦେଶେ ଶମୀତଲେ ॥ ୧୮୯ ॥

ଧନକାମସ୍ତୁ ଜୁହୁୟାଦ୍ଘୃତାକ୍ତୈର୍ବିଲ୍ଵପତ୍ରକୈଃ ।
ମୋକ୍ଷକାମସ୍ତୁ ଗଵ୍ୟେନ ଘୃତେନ ପ୍ରତିନାମତଃ ॥ ୧୯୦ ॥

ଆୟୁଷ୍କାମସ୍ତୁ ଜୁହୁୟାଦାଜ୍ୟେନ ମଧୁନା ତଥା ।
ପୁତ୍ରକାମସ୍ତୁ ଜୁହୁୟାତ୍ତିଲାକ୍ତେନ ତଥାମ୍ଭସା ॥ ୧୯୧ ॥

ମତ୍ସମୀପେ ପ୍ରଦୋଷେ ଚ ନତ୍ଵା ଭକ୍ତ୍ୟା ଜପେନ୍ନରଃ ।
ଜୀଵନ୍ସରୂପତାଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ମମ ଚାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୯୨ ॥

କାଲୋଽପି ଜନଶାସ୍ତା ହି ମମ ଭକ୍ତଂ ନ ପଶ୍ୟତି ।
ଅହଂ ପୁରଃସରସ୍ତସ୍ୟ ନେଷ୍ୟାମି ଗଗନସ୍ଥଲମ୍ ॥ ୧୯୩ ॥

ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ଵତ୍ସରଂ ନିୟମାନ୍ଵିତଃ ।
ମଚ୍ଚିତ୍ତୋ ମନ୍ମନା ଭୂତ୍ଵା ସାକ୍ଷାନ୍ମୋକ୍ଷମଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୯୪ ॥

ରୁଦ୍ରପାଠେନ ୟତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ୟତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ଵେଦପାଠତଃ ।
ତତ୍ପୁଣ୍ୟଂ ଲଭତେ ୟୋଽସାଵେକାଵୃତ୍ତ୍ୟା ପଠେଦିମାମ୍ ॥ ୧୯୫ ॥

କନ୍ୟାକୋଟିପ୍ରଦାନେନ ୟତ୍ଫଲଂ ଲଭତେ ନରଃ ।
ତତ୍ଫଲଂ ଲଭତେ ସମ୍ୟଙ୍ନାମ୍ନାଂ ଦଶଶତଂ ଜପନ୍ ॥ ୧୯୬ ॥

ଅଶ୍ଵମେଧସହସ୍ରସ୍ୟ ୟତ୍ଫଲଂ ଲଭତେ ନରଃ ।
କପିଲାଶତଦାନସ୍ୟ ତତ୍ଫଲଂ ପଠନାଦ୍ଭଵେତ୍ ॥ ୧୯୭ ॥

ୟଃ ଶୃଣୋତି ସଦା ଵିଦ୍ୟାଂ ଶ୍ରାଵୟେଦ୍ଵାପି ଭକ୍ତିତଃ ।
ସୋଽପି ମୁକ୍ତିମଵାପ୍ନୋତି ୟତ୍ର ଗତ୍ଵା ନ ଶୋଚତି ॥ ୧୯୮ ॥

ୟକ୍ଷରାକ୍ଷସଵେତାଲଗ୍ରହକୂଷ୍ମାଣ୍ଡଭୈରଵାଃ ।
ପଠନାଦସ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ଜୀଵେଚ୍ଚ ଶରଦାଂ ଶତମ୍ ॥ ୧୯୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାଦିପାପାନାଂ ନାଶଃ ସ୍ୟାଚ୍ଛ୍ରଵଣେନ ତୁ ।
କିଂ ପୁନଃ ପଠନାଦସ୍ୟ ମୁକ୍ତିଃ ସ୍ୟାଦନପାୟିନୀ ॥ ୨୦୦ ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ସ ମହାଦେଵୋ ଭଗଵାନ୍ପରମେଶ୍ଵରଃ ।
ପୁନରପ୍ୟାହ ଭଗଵାନ୍କୃପୟା ପରୟା ୟୁତଃ ॥ ୨୦୧ ॥

ଦୀୟତାଂ ମମ ଭକ୍ତେଭ୍ୟୋ ୟଦୁକ୍ତଂ ଭଵଘାତକମ୍ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵାନ୍ତର୍ଦଧେ ଦେଵଃ ପରାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପଧୃକ୍ ॥ ୨୦୨ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଵାଚ
ଏତଦେଵ ପୁରା ରାମୋ ଲବ୍ଧଵାନ୍ କୁମ୍ଭସମ୍ଭଵାତ୍ ।
ଅରଣ୍ୟେ ଦଣ୍ଡକାଖ୍ୟେ ତୁ ପ୍ରଜଜାପ ରଘୂଦ୍ଵହଃ ॥ ୨୦୩ ॥

ନିତ୍ୟଂ ତ୍ରିଷଵଣସ୍ନାୟୀ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ସୁସ୍ମରଞ୍ଶିଵମ୍ ।
ତଦାସୌ ଦେଵଦେଵୋଽପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଃ ପ୍ରାହ ରାଘଵମ୍ ॥ ୨୦୪ ॥

ମହାପାଶୁପତଂ ଦିଵ୍ୟଂ ପ୍ରଗୃହାଣ ରଘୂଦ୍ଵହ ।
ଏତଦାସାଦ୍ୟ ପୌଲସ୍ତ୍ୟଂ ଜହି ମା ଶୋକମର୍ହସି ॥ ୨୦୫ ॥

ତଦାପ୍ରଭୃତି ଭୂଦେଵାଃ ପ୍ରଜପନ୍ତି ସୁଭକ୍ତିତଃ ।
ଗୃହ୍ଣନ୍ତୁ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ଭଵନ୍ତଃ ସର୍ଵ ଏଵ ହି ॥ ୨୦୬ ॥

ଶ୍ରୀଵ୍ୟାସ ଉଵାଚ
ତତସ୍ତେ ମୁନୟଃ ସର୍ଵେ ଜଗୃହୁର୍ମୁନିପୁଙ୍ଗଵାଃ ।
ଗୃହ୍ଣନ୍ତୁ ମମ ଵାକ୍ୟଂ ତୁ ମୁକ୍ତିଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟଥ ନିଶ୍ଚିତାଃ ॥ ୨୦୭ ॥

ଭଵଦ୍ଭିରାତ୍ମଶିଷ୍ୟେଭ୍ୟୋ ଦୀୟତାମିଦମାଦରାତ୍ ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରମେତଦ୍ଧି ଲିଖିତଂ ୟନ୍ନିକେତନେ ॥ ୨୦୮ ॥

ଅଵିମୁକ୍ତଂ ତୁ ତଦ୍ଗେହଂ ନିତ୍ୟଂ ତିଷ୍ଠତି ଶଙ୍କରଃ ।
ଅନେନ ମନ୍ତ୍ରିତଂ ଭସ୍ମାଖିଲଦୁଷ୍ଟଵିନାଶନମ୍ ॥ ୨୦୯ ॥

ପିଶାଚସ୍ୟ ଵିନାଶାୟ ଜପ୍ତଵ୍ୟମିଦମୁତ୍ତମମ୍ ।
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରେଣାନେନ ସମଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନ ଵିଦ୍ୟତେ ॥ ୨୧୦ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମପୁରାଣେ ବିଲ୍ଵକେଶ୍ଵରମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସଂଵାଦେ
ଵେଦସାରଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil