1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Tamil

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Tamil:

॥ வேத³ஸார ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶங்கரகவச ஶ்லோகா: 1-61
பத்³மபுராணாந்தர்க³தம் வேத³ஸாராக்²யம்

॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீஉமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம: ॥

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥ 1 ॥

ஈஶ்வரம் பரமம் தத்த்வமாதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜிதம் ।
ஆதா⁴ரம் ஸர்வபூ⁴தாநமநாதா⁴ரமவிக்ரியம் ॥ 2 ॥

அநந்தாநந்த³போ³தா⁴ம்பு³நிதி⁴மத்³பு⁴தவிக்ரியம் ।
அம்பி³காபதிமீஶாநமநீஶம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥ 3 ॥

ஈஶமாத்³யந்தநிர்முக்தமதிஶோப⁴நமாத³ராத் ।
நமாமி விக்³ரஹம் ஸாம்ப³ம் ஸம்ஸாராமயபே⁴ஷஜம் ॥ 4 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
ஏகதா³ முநய: ஸர்வே த்³வாரகாம் த்³ரஷ்டுமாக³தா: ।
வாஸுதே³வம் ச ஸோத்கண்டா:² க்ருʼஷ்ணத³ர்ஶநலாலஸா: ॥ 5 ॥

தத: ஸ ப⁴க³வாந்ப்ரீத: பூஜாம் சக்ரே யதா²விதி⁴ ।
தேஷாமாஶீஸ்ததோ க்³ருʼஹ்ய ப³ஹுமாநபுர:ஸரம் ॥ 6 ॥

தை: ப்ருʼஷ்ட: கத²யாமாஸ குமாரப்ரப⁴வம் ச யத் ।
சரிதம் பூ⁴மிபா⁴ரக்⁴நம் லோகாநந்த³கரம் பரம் ॥ 7 ॥

மார்கண்டே³யமுகா:² ஸர்வே மாத்⁴யாஹ்நிகக்ரியோத்தி²தா: ।
க்ருʼஷ்ண: ஸ்நாநமதோ² சக்ரே ம்ருʼத³க்ஷதகுஶாதி³பி:⁴ ॥ 8 ॥

பீதாம்ப³ரம் த்ரிபுண்ட்³ரம் ச த்⁴ருʼத்வா ருத்³ராக்ஷமாலிகா: ।
ஸூர்யோபஸ்தா²நம் ஸந்த்⁴யாம் ச ஸ்ம்ருʼதித⁴ர்மமநுஸ்மரந் ॥ 9 ॥

ஶிவபூஜாம் தத: க்ருʼஷ்ணோ க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதாதி³பி:⁴ ।
சகார விதி⁴வத்³ப⁴க்த்யா நமஸ்காரயுதாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 10 ॥

ஜய ஶங்கர ஸோமேஶ ரக்ஷ ரக்ஷேதி சாப்³ரவீத் ।
ஜஜாப ஶிவஸாஹஸ்ரம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் விபோ:⁴ ।
அநந்யமாநஸ: ஶாந்த: பத்³மாஸநக³த: ஶுசி: ॥ 11 ॥

ததஸ்தே விஸ்மயாபந்நா த்³ருʼஷ்ட்வா க்ருʼஷ்ணவிசேஷ்டிதம் ।
மார்கண்டே³யோঽவத³த்க்ருʼஷ்ணம் ப³ஹுஶோ முநிஸம்மதம் ॥ 12 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச
த்வம் விஷ்ணு: கமலாகாந்த: பரமாத்மா ஜக³த்³கு³ரு: । த்வம் க்ருʼஷ்ண:
ப⁴வத்பூஜ்ய: கத²ம் ஶம்பு⁴ரேதத்ஸர்வம் வத³ஸ்வ மே ॥ 13 ॥

வ்யாஸ உவாச
அத² தே முநய: ஸர்வே மார்கண்டே³யம் ஸமார்சயந் ।
வசோபி⁴ர்வாஸுதே³வஶ்ச ப்ருʼஷ்ட: ஸாது⁴ த்வயேதி ச ॥ 14 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச
ஸாது⁴ ஸாது⁴ முநே ப்ருʼஷ்டம் ஹிதாய ஸகலஸ்ய ச ॥ 15 ॥

அஜ்ஞாதம் தவ நாஸ்த்யேவ ததா²பி ச வதா³ம்யஹம் ।
தை³வதம் ஸர்வலோகாநாம் ஸர்வகாரணகாரணம் ॥ 16 ॥ ஸர்வதே³வாநாம்
ஜ்யோதிர்யத்பரமாநந்த³ம் ஸாவதா⁴நமதி: ஶ்ருʼணு ।
விஶ்வபாவநமீஶாநம் கு³ணாதீதமஜம் பரம் ॥ 17 ॥ விஶ்வஸாத⁴நமீஶாநம்
ஜக³தஸ்தஸ்து²ஷோ ஹ்யாத்மா மம மூலம் மஹாமுநே ।
யோ தே³வ: ஸர்வதே³வாநாம் த்⁴யேய: பூஜ்ய: ஸதா³ஶிவ: ॥ 18 ॥

ஸ ஶிவ: ஸ மஹாதே³வ: ஶங்கரஶ்ச நிரஞ்ஜந: ।
தஸ்மாந்நாந்ய: பரோ தே³வஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ॥ 19 ॥

ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வக:³ ஶக்த: ஸர்வாத்மா ஸர்வதோமுக:² ।
பட்²யதே ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தைர்வேதா³ந்தைர்யோ முநீஶ்வரா: ॥ 20 ॥

தஸ்மிந்ப⁴க்திர்மஹாதே³வே மம தா⁴துஶ்ச நிர்மலா ।
மஹேஶ: பரமம் ப்³ரஹ்ம ஶாந்த: ஸூக்ஷ்ம: பராத்பர: ॥ 21 ॥

ஸர்வாந்தர: ஸர்வஸாக்ஷீ சிந்மயஸ்தமஸ: பர: ।
நிர்விகல்போ நிராபா⁴ஸோ நி:ஸங்கோ³ நிருபத்³ரவ: ॥ 22 ॥

நிர்லேப: ஸகலாத்⁴யக்ஷோ மஹாபுருஷ ஈஶ்வர: ।
தஸ்ய சேச்சா²ப⁴வத்பூர்வம் ஜக³த்ஸ்தி²த்யந்தகாரிணீ ॥ 23 ॥

வாமாங்கா³த³ப⁴வம் தஸ்ய ஸோঽஹம் விஷ்ணுரிதி ஸ்ம்ருʼத: ।
ஜநயாமாஸ தா⁴தாரம் த³க்ஷிணாங்கா³த்ஸதா³ஶிவ: ॥ 24 ॥

மத்⁴யதோ ருத்³ரமீஶாநம் காலாத்மா பரமேஶ்வர: ।
தப: குர்வந்து போ⁴ வத்ஸா அப்³ரவீதி³தி தாந் ஶிவ: ॥ 25 ॥ தபஸ்தபந்து போ⁴
ததஸ்தே ஶிவமாத்மாநம் ப்ரோசு: ஸம்யதமாநஸா: ।
ஸ்துத்வா து விதி⁴வத்ஸ்தோத்ரை: ப்ரணம்ய ச புந: புந: ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா ஊசு:
தப: கேந ப்ரகாரேண கர்தவ்யம் பரமேஶ்வர ।
ப்³ரூஹி ஸர்வமஶேஷேண ஸ்வாத்மாநம் வேத்ஸி நாபர: ॥ 27 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச Var ஶிவ உவாச
காயேந மநஸா வாசா த்⁴யாநபூஜாஜபாதி³பி:⁴ ।
காமக்ரோதா⁴தி³ரஹிதம் தப: குர்வந்து போ⁴ ஸுரா: ॥ 28 ॥

தே³வா ஊசு:
த்வயா யத்கதி²தம் ஶம்போ⁴ து³ர்ஜ்ஞேயமஜிதாத்மபி:⁴ ।
ஸௌம்யோபாயமதோ ப்³ரஹ்மந்வத³ காருண்யவாரிதே⁴ ॥ 29 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச Var ஶிவ உவாச
ஶ்ருʼணுத்⁴வம் ஸர்வபாபக்⁴நம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ।
ஸஹஸ்ரநாமஸத்³வித்³யாம் ஜபந்து மம ஸுவ்ரதா: ॥ 30 ॥

யயா ஸம்ஸாரமக்³நாநாம் முக்திர்ப⁴வதி ஶாஶ்வதீ ।
ஶ்ருʼண்வந்து தத்³விதா⁴நம் ஹி மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 31 ॥
பட²தாம் ஶ்ருʼண்வதாம் ஸத்³யோ முக்தி: ஸ்யாத³நபாயிநீ ।
ப்³ரஹ்மசாரீ க்ருʼதஸ்நாந: ஶுக்லவாஸா ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 32 ॥

ப⁴ஸ்மதா⁴ரீ முநிர்மௌநீ பத்³மாஸநஸமந்வித: ।
த்⁴யாத்வா மாம் ஸகலாதீ⁴ஶம் நிராகாரம் நிரீஶ்வரம் ॥ 33 ॥

பார்வதீஸஹிதம் ஶம்பு⁴ம் ஜடாமுகுடமண்டி³தம் ।
த³தா⁴நம் சர்ம வையாக்⁴ரம் சந்த்³ரார்த⁴க்ருʼதஶேக²ரம் ॥ 34 ॥ வஸாநம் சர்ம
த்ர்யம்ப³கம் வ்ருʼஷபா⁴ரூட⁴ம் க்ருʼத்திவாஸஸமுஜ்ஜ்வலம் ।
ஸுரார்சிதபத³த்³வந்த்³வம் தி³வ்யபோ⁴க³ம் ஸுஸுந்த³ரம் ॥ 35 ॥

பி³ப்⁴ராணம் ஸுப்ரஸந்நம் ச குடா²ரவரதா³ப⁴யம் ।
து³ர்த³ர்ஶம் கமலாஸீநம் நாக³யஜ்ஞோபவீதிநம் ॥ 36 ॥ து³ரந்தம்
விஶ்வகாயம் சிதா³நந்த³ம் ஶுத்³த⁴மக்ஷரமவ்யயம் ।
ஸஹஸ்ரஶிரஸம் ஶர்வமநந்தகரஸம்யுதம் ॥ 37 ॥

Var ஶம்பு⁴மநந்தகரஸம்யுதம்
ஸஹஸ்ரசரணம் தி³வ்யம் ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநம் ।
ஜக³த்³யோநிமஜம் ப்³ரஹ்ம ஶிவமாத்³யம் ஸநாதநம் ॥ 38 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலம் து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யம் ஸூர்யகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
நிஶாகரகராகாரம் பே⁴ஷஜம் ப⁴வரோகி³ணாம் ॥ 39 ॥

பிநாகிநம் விஶாலாக்ஷம் பஶூநாம் பதிமீஶ்வரம் ।
காலாத்மாநம் காலகாலம் தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ॥ 40 ॥

ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்பந்நம் யோகா³நந்த³கரம் பரம் । யோகா³நந்த³மயம்
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யஸம்பந்நம் மஹாயோகீ³ஶ்வரேஶ்வரம் ॥ 41 ॥

ஸமஸ்தஶக்திஸம்யுக்தம் புண்யகாயம் து³ராஸத³ம் ।
தாரகம் ப்³ரஹ்ம ஸம்பூர்ணமணீயாம்ஸம் மஹத்தரம் ॥ 42 ॥ மஹத்தமம்
யதீநாம் பரமம் ப்³ரஹ்ம வ்ரதிநாம் தபஸ: ப²லம் ।
ஸம்யமீஹ்ருʼத்ஸமாஸீநம் தபஸ்விஜநஸம்வ்ருʼதம் ॥ 43 ॥

விதீ⁴ந்த்³ரவிஷ்ணுநமிதம் முநிஸித்³த⁴நிஷேவிதம் ।
மஹாதே³வம் மஹாத்மாநம் தே³வாநாமபி தை³வதம் ॥ 44 ॥ மஹாநந்த³ம்
ஶாந்தம் பவித்ரமோங்காரம் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிமுத்தமம் ।
இதி த்⁴யாத்வா ஶிவம் சித்தே ரக்ஷார்த²ம் கவசம் ந்யஸேத் ॥ 45 ॥

Var தத: படே²த்³தி⁴ கவசம் மம ஸர்வாக⁴நாஶநம் ॥

கவசம்
ஶங்கரோ மே ஶிர: பாது லலாடம் பா⁴லலோசந: ।
விஶ்வசக்ஷுர்த்³ருʼஶௌ பாது ப்⁴ருவௌ ருத்³ரோ மமாவது ॥ 46 ॥

Var விஶ்வசக்ஷுர்த்³ருʼஶௌ பாது ருத்³ர: பாது ப்⁴ருவௌ மம ॥

க³ண்டௌ³ பாது மஹேஶாந: ஶ்ருதீ ரக்ஷது பூர்வஜ: ।
கபோலௌ மே மஹாதே³வ: பாது நாஸாம் ஸதா³ஶிவ: ॥ 47 ॥

முக²ம் பாது ஹவிர்போ⁴க்தா ஓஷ்டௌ² பாது மஹேஶ்வர: ।
த³ந்தாந் ரக்ஷது தே³வேஶஸ்தாலூ ஸோமகலாத⁴ர: ॥ 48 ॥

ரஸநாம் பரமாநந்த:³ பாது ஶங்க²ம் ஶிவாப்ரிய: ।
சுபு³கம் பாது மே ஶம்பு:⁴ ஶ்மஶ்ரும் ஶத்ருவிநாஶாந: ॥ 49 ॥

கூர்சம் பாது ப⁴வ: கண்ட²ம் நீலகண்டோ²ঽவது த்⁴ருவம் ।
ஸ்கந்தௌ⁴ ஸ்கந்த³கு³ரு: பாது பா³ஹூ பாது மஹாபு⁴ஜ: ॥ 50 ॥ ஸ்கந்தௌ⁴ ஸ்கந்த³பிதா
உபபா³ஹூ மஹாவீர்ய: கரௌ விபு³த⁴ஸத்தம: ।
அங்கு³லீ: பாது பஞ்சாஸ்ய: பர்வாணி ச ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 51 ॥

ஹ்ருʼத³யம் பாது ஸர்வாத்மா ஸ்தநௌ பாது பிதாமஹ: ।
உத³ரம் ஹுதபு⁴க்பாது மத்⁴யம் பாது மத்⁴யமேஶ்வர: ॥ 52 ॥

குக்ஷிம் பாது ப⁴வாநீஶ: ப்ருʼஷ்ட²ம் பாது குலேஶ்வர: ।
ப்ராணாந்மே ப்ராணத:³ பாது நாபி⁴ம் பீ⁴ம: கடிம் விபு:⁴ ॥ 53 ॥

ஸக்தி²நீ பாது மே ப⁴ர்கோ³ ஜாநுநீ பு⁴வநாதி⁴ப: ।
ஜங்கே⁴ புரரிபு: பாது சரணௌ ப⁴வநாஶந: ॥ 54 ॥

ஶரீரம் பாது மே ஶர்வோ பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம் ஶிவ: ।
இந்த்³ரியாணி ஹர: பாது ஸர்வத்ர ஜயவர்த⁴ந: ॥ 55 ॥

ப்ராச்யாம் தி³ஶி ம்ருʼட:³ பாது த³க்ஷிணே யமஸூத³ந: । பூர்வே மம ம்ருʼட:³
வாருண்யாம் ஸலிலாதீ⁴ஶ உதீ³ச்யாம் மே மஹீத⁴ர: ॥ 56 ॥

ஈஶாந்யாம் பாது பூ⁴தேஶ ஆக்³நேய்யாம் ரவிலோசந: ।
நைர்ருʼத்யாம் பூ⁴தப்⁴ருʼத்பாது வாயவ்யாம் ப³லவர்த⁴ந: ॥ 57 ॥

ஊர்த்⁴வம் பாது மக²த்³வேஷீ ஹ்யத:⁴ ஸம்ஸாரநாஶந: ।
ஸர்வத: ஸுக²த:³ பாது பு³த்³தி⁴ம் பாது ஸுலோசந: ॥ 58 ॥

இதி கவசம் ।

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருʼத்வா ஸாக்ஷாச்ச²ம்பு⁴மயோ ப⁴வேத் ।
நமோ ஹிரண்யபா³ஹ்வாதி³ படே²ந்மந்த்ரம் து ப⁴க்தித: ॥ 59 ॥

ஸத்³யோஜாதாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைர்நமஸ்குர்யாத்ஸதா³ஶிவம் ।
தத: ஸஹஸ்ரநாமேத³ம் படி²தவ்யம் முமுக்ஷுபி:⁴ ॥ 60 ॥

ஸர்வகார்யகரம் புண்யம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
ஸர்வகு³ஹ்யதமம் தி³வ்யம் ஸர்வலோகஹிதப்ரத³ம் ॥ 61 ॥

மந்த்ராணாம் பரமோ மந்த்ரோ ப⁴வது:³க²ஷடூ³ர்மிஹ்ருʼத் ।
ஓம் நம: ஶம்ப⁴வே சேதி ஷட்³பி⁴ர்மந்த்ரை: ஷட³ங்க³கம் ।
ந்யாஸம் க்ருʼத்வா து விதி⁴வத்ஸம்யக்³த்⁴யாநம் ததஶ்சரேத் ॥ 62 ॥

விநியோக:³ (ந்யாஸ)
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீவேத³ஸாராக்²யபரமதி³வ்யஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீப⁴க³வாந் நாராயண ருʼஷி: । அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ।
பரமாத்மா ஶ்ரீமஹாதே³வோ தே³வதா । நம: இதி பீ³ஜம் ।
ஶிவாயேதி ஶக்தி: । சைதந்யமிதி கீலகம் ।
ஶ்ரீமஹாதே³வப்ரீத்யர்தே² ஏவம் ப்ரஸாத³ஸித்³த⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
அத² ந்யாஸ: ।
॥ அத² கரந்யாஸ: ॥

ௐ நம: ஶம்ப⁴வே ச அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நம: மயோப⁴வே ச தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நம: ஶங்கராய ச மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நம: மயஸ்கராய ச அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நம: ஶிவாய ச கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நம: ஶிவதராய ச கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

॥ அத² ஹ்ருʼத³யாத்³யங்க³ந்யாஸ: ॥

ௐ நம: ஶம்ப⁴வே ச ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ நம: மயோப⁴வே ச ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ நம: ஶங்கராய ச ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ நம: மயஸ்கராய ச கவசாய ஹும் ।
ௐ நம: ஶிவாய ச நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ நம: ஶிவதராய ச அஸ்த்ராய ப²ட் ॥

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

। அத² த்⁴யாநம் ।
கைலாஸாத்³ரிநிப⁴ம் ஶஶாங்ககலயா ஸ்பூ²ர்ஜஜ்ஜடாமண்ட³லம்
நாஸாலோகநதத்பரம் த்ரிநயநம் வீராஸநாத்⁴யாஸிதம் ।
முத்³ராடங்ககுரங்க³ஜாநுவிலஸத்³பா³ஹும் ப்ரஸந்நாநநம்
கக்ஷ்யாப³த்³த⁴பு⁴ஜங்க³மம் முநிவ்ருʼதம் வந்தே³ மஹேஶம் பரம் ॥ 1 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶம் த்ரிநேத்ரம் சேந்து³ஶேக²ரம் ।
பஞ்சவக்த்ரம் மஹாபா³ஹும் த³ஶபா³ஹுஸமந்விதம் ॥ 2 ॥

ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதஸர்வாங்க³ம் நாகா³ப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ।
பரிபூர்ணம் பராநந்த³ம் பரம் ஜ்யோதி: பராத்பரம் ॥ 3 ॥

பராஶக்த்யா ஶ்ரியா ஸார்த⁴ம் பரமாநந்த³விக்³ரஹம் ।
ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶம் சந்த்³ரகோடிஸுஶீதலம் ।
ஶ்ரீருத்³ரம் ஸச்சிதா³நந்த³ம் த்⁴யாயேத் ஸர்வாத்மஸித்³த⁴யே ॥ 4 ॥

॥ அத² லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் அக்³ந்யாத்மநே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மநே அம்ருʼதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ நம: பராய தே³வாய ஶங்கராய மஹாத்மநே ।
காமிநே நீலகண்டா²ய நிர்மலாய கபர்தி³நே ॥ 1 ॥

நிர்விகல்பாய ஶாந்தாய நிரஹங்காரிணே நம: ।
அநர்க்⁴யாய விஶாலாய ஸாலஹஸ்தாய தே நம: ॥ 2 ॥ அநர்கா⁴ய
நிரஞ்ஜநாய ஶர்வாய ஶ்ருதாய ச பராத்மநே ।
நம: ஶிவாய ப⁴ர்கா³ய கு³ணாதீதாய வேத⁴ஸே ॥ 3 ॥

மஹாதே³வாய பீதாய பார்வதீபதயே நம: । Var வீதாய
கேவலாய மஹேஶாய விஶுத்³தா⁴ய பு³தா⁴த்மநே ॥ 4 ॥

கைவல்யாய ஸுதே³ஹாய நி:ஸ்ப்ருʼஹாய ஸ்வரூபிணே ।
நம: ஸோமவிபூ⁴ஷாய காலாயாமிததேஜஸே ॥ 5 ॥

அஜிராய ஜக³த்பித்ரே ஜநகாய பிநாகிநே ।
நிராதா⁴ராய ஸிம்ஹாய மாயாதீதாய தே நம: ॥ 6 ॥

பீ³ஜாய ஸர்பபூ⁴ஷாய பஶூநாம் பதயே நம: ।
புரந்த³ராய ப⁴த்³ராய புருஷாய மஹீயஸே ॥ 7 ॥

மஹாஸந்தோஷரூபாய ஜ்ஞாநிநே ஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴யே ।
நமோ வ்ருʼத்³த⁴ஸ்வரூபாய தபஸே பரமாத்மநே ॥ 8 ॥

பூர்வஜாய ஸுரேஶாய ப்³ரஹ்மணேঽநந்தமூர்தயே ।
நிரக்ஷராய ஸூக்ஷ்மாய கைலாஸபதயே நம: ॥ 9 ॥

நிராமயாய காந்தாய நிராதங்காய தே நம: ।
நிராலம்பா³ய விஶ்வாய நித்யாய யதயே நம: ॥ 10 ॥

ஆத்மாராமாய ப⁴வ்யாய பூஜ்யாய பரமேஷ்டி²நே ।
விகர்தநாய ஸூர்ம்யாய ஶம்ப⁴வே விஶ்வரூபிணே ॥ 11 ॥

தாராய ஹம்ஸநாதா²ய ப்ரதிஸர்யாய தே நம: ।
பராவரேஶருத்³ராய ப⁴வாயாலங்க்⁴யஶக்தயே ॥ 12 ॥

இந்த்³ரத்⁴வம்ஸநிதீ⁴ஶாய காலஹந்த்ரே மநஸ்விநே ।
விஶ்வமாத்ரே ஜக³த்³தா⁴த்ரே ஜக³ந்நேத்ரே நமோ நம: ॥ 13 ॥

ஜடிலாய விராகா³ய பவித்ராய ம்ருʼடா³ய ச ।
நிரவத்³யாய பாத்ராய ஸ்தேநாநாம் பதயே நம: ॥ 14 ॥

நாதா³ய ரவிநேத்ராய வ்யோமகேஶாய தே நம: ।
சதுர்போ⁴கா³ய ஸாராய யோகி³நேঽநந்தமாயிநே ॥ 15 ॥

Var யோகி³நேঽநந்தகா³மிநே
த⁴ர்மிஷ்டா²ய வரிஷ்டா²ய புரத்ரயவிகா⁴திநே ।
க³ரிஷ்டா²ய கி³ரீஶாய வரதா³ய நமோ நம: ॥ 16 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராயாத² தி³ஶாவஸ்த்ராய தே நம: । தி³க்³வஸ்த்ராய ச
பரமப்ரேமமந்த்ராய ப்ரத²மாய ஸுசக்ஷுஷே ॥ 17 ॥

ஆத்³யாய ஶூலஹஸ்தாய ஶிதிகண்டா²ய தேஜஸே । தே நம:
உக்³ராய வாமதே³வாய ஶ்ரீகண்டா²ய நமோ நம: ॥ 18 ॥

விஶ்வேஶ்வராய ஸூர்யாய கௌ³ரீஶாய வராய ச ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய வீராய வீரப⁴த்³ராய தே நம: ॥ 19 ॥

காமநாஶாய கு³ரவே முக்திநாதா²ய தே நம: ।
விரூபாக்ஷாய ஸூதாய வஹ்நிநேத்ராய தே நம: ॥ 20 ॥

ஜலந்த⁴ரஶிரச்சே²த்ரே ஹவிஷே ஹிதகாரிணே ।
மஹாகாலாய வைத்³யாய ஸக்⁴ருʼணேஶாய தே நம: ॥ 21 ॥

நம ஓங்காரரூபாய ஸோமநாதா²ய தே நம: ।
ராமேஶ்வராய ஶுசயே பௌ⁴மேஶாய நமோ நம: ॥ 22 ॥

த்ர்யம்ப³காய நிரீஹாய கேதா³ராய நமோ நம: ।
க³ங்கா³த⁴ராய கவயே நாக³நாதா²ய தே நம: ॥ 23 ॥

ப⁴ஸ்மப்ரியாய ஸூத்³யாய லக்ஷ்மீஶாய நமோ நம: ।
பூர்ணாய பூ⁴தபதயே ஸர்வஜ்ஞாய த³யாலவே ॥ 24 ॥

த⁴ர்மாய த⁴நதே³ஶாய க³ஜசர்மாம்ப³ராய ச ।
பா⁴லநேத்ராய யஜ்ஞாய ஶ்ரீஶைலபதயே நம: ॥ 25 ॥

க்ருʼஶாநுரேதஸே நீலலோஹிதாய நமோ நம: ।
அந்த⁴காஸுரஹந்த்ரே ச பாவநாய ப³லாய ச ॥ 26 ॥

சைதந்யாய த்ரிநேத்ராய த³க்ஷநாஶகராய ச ।
நம: ஸஹஸ்ரஶிரஸே ஜயரூபாய தே நம: ॥ 27 ॥

ஸஹஸ்ரசரணாயாத² யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸிநே ।
ஸத்³யோஜாதாய வந்த்³யாய ஸர்வதே³வமயாய ச ॥ 28 ॥

ஆமோதா³ய ப்ரக³ல்பா⁴ய கா³யத்ரீவல்லபா⁴ய ச ।
வ்யோமாகாராய விப்ராய நமோ விப்ரப்ரியாய ச ॥ 29 ॥

அகோ⁴ராய ஸுவேஷாய ஶ்வேதரூபாய தே நம: ।
வித்³வத்தமாய சித்ராய விஶ்வக்³ராஸாய நந்தி³நே ॥ 30 ॥

அத⁴ர்மஶத்ருரூபாய து³ந்து³பே⁴ர்மர்த³நாய ச ।
அஜாதஶத்ரவே துப்⁴யம் ஜக³த்ப்ராணாய தே நம: ॥ 31 ॥

நமோ ப்³ரஹ்மஶிரஶ்சே²த்ரே பஞ்சவக்த்ராய க²ட்³கி³நே ।
நமஸ்தே ஹரிகேஶாய பஞ்சவர்ணாய வஜ்ரிணே ॥ 32 ॥

நம: பஞ்சாக்ஷராயாத² கோ³வர்த⁴நத⁴ராய ச ।
ப்ரப⁴வே ஸர்வலோகாநாம் காலகூடவிஷாதி³நே ॥ 33 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வராய ஸித்³தா⁴ய ஸஹஸ்ரவத³நாய ச ।
நம: ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய ஸஹஸ்ரநயநாய ச ॥ 34 ॥

ஸஹஸ்ரமூர்தயே துப்⁴யம் ஜிஷ்ணவே ஜிதஶத்ரவே ।
காஶீநாதா²ய கே³ஹ்யாய நமஸ்தே விஶ்வஸாக்ஷிணே ॥ 35 ॥

ஹேதவே ஸர்வஜீவாநாம் பாலகாய நமோ நம: ।
ஜக³த்ஸம்ஹாரகாராய த்ரிதா⁴வஸ்தா²ய தே நம: ॥ 36 ॥

ஏகாத³ஶஸ்வரூபாய நமஸ்தே வஹ்நிமூர்தயே ।
நரஸிம்ஹமஹாத³ர்பகா⁴திநே ஶரபா⁴ய ச ॥ 37 ॥

ப⁴ஸ்மாப்⁴யக்தாய தீர்தா²ய ஜாஹ்நவீஜநகாய ச । வல்லபா⁴ய
தே³வதா³நவதை³த்யாநாம் கு³ரவே தே நமோ நம: ॥ 38 ॥

த³லிதாஞ்ஜநபா⁴ஸாய நமோ வாயுஸ்வரூபிணே ।
ஸ்வேச்சா²மந்த்ரஸ்வரூபாய ப்ரஸித்³தா⁴ய நமோ நம: ॥ 39 ॥

Var ப்ரஸித்³தா⁴யாத்மநே நம:
வ்ருʼஷத்⁴வஜாய கோ³ஷ்ட்²யாய ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திநே ।
அநாதா²ய ப்ரஜேஶாய விஷ்ணுக³ர்வஹராய ச ॥ 40 ॥

ஹரேர்விதா⁴த்ருʼகலஹநாஶகாய தே நமோ நம: ।
Var ஹரிர்விதா⁴த்ருʼகலஹநாஶகாய
நமஸ்தே த³ஶஹஸ்தாய க³க³நாய நமோ நம: ॥ 41 ॥

கைவல்யப²லதா³த்ரே ச பரமாய நமோ நம: ।
ஜ்ஞாநாய ஜ்ஞாநக³ம்யாய க⁴ண்டாரவப்ரியாய ச ॥ 42 ॥

பத்³மாஸநாய புஷ்டாய நிர்வாணாய நமோ நம: ।
அயோநயே ஸுதே³ஹாய ஹ்யுத்தமாய நமோ நம: ॥ 43 ॥

அந்தகாலாதி⁴பதயே விஶாலாக்ஷாய தே நம: ।
குபே³ரப³ந்த⁴வே துப்⁴யம் ஸோமாய ஸுக²தா³யிநே ॥ 44 ॥

அம்ருʼதேஶ்வரரூபாய கௌபே³ராய ச த⁴ந்விநே । Var கௌபே³ராய நமோ நம:
ப்ரியம்வத³ஸமர்தா²ய வந்தி³நே விப⁴வாய ச ॥ 45 ॥

கி³ரிஶாய கி³ரித்ராய கி³ரிஶந்தாய தே நம: ।
பாரிஜாதாய ப்³ருʼஹதே பஞ்சயஜ்ஞாய தே நம: ॥ 46 ॥

தருணாய விஶிஷ்டாய பா³லரூபத⁴ராய ச ।
ஜீவிதேஶாய துஷ்டாய புஷ்டாநாம் பதயே நம: ॥ 47 ॥

ப⁴வஹேத்யை ஹிரண்யாய கநிஷ்டா²ய நமோ நம: ।
மத்⁴யமாய விதா⁴த்ரே ச தே ஶூராய ஸுப⁴கா³ய ச ॥ 48 ॥

ஆதி³த்யதாபநாயாத² நமஸ்தே ருத்³ரமந்யவே ।
மஹாஹ்ரதா³ய ஹ்ரஸ்வாய வாமநாய நமோ நம: ॥ 49 ॥

நமஸ்தத்புருஷாயாத² சதுர்ஹஸ்தாய மாயிநே Var தே நம: ।
நமோ தூ⁴ர்ஜடயே துப்⁴யம் ஜக³தீ³ஶாய தே நம: ॥ 50 ॥

ஜக³ந்நாத²ஸ்வரூபாய லீலாவிக்³ரஹரூபிணே ।
அநகா⁴ய நமஸ்துப்⁴யமமராய நமோ நம: ॥ 51 ॥

அம்ருʼதாய நமஸ்துப்⁴யமச்சா²த்ராய நமோ நம: ।
லோகாத்⁴யக்ஷாய வை துப்⁴யமநாதி³நித⁴நாய ச ॥ 52 ॥

வ்யக்தேதராய வ்யக்தாய நமஸ்தே பரமாணவே ।
லகு⁴ஸ்தூ²லஸ்வரூபாய நம: பரஶுதா⁴ரிணே ॥ 53 ॥

நம: க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய நாக³ஹஸ்தாய தே நம: ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய க⁴ண்டாஹஸ்தாய தே நம: ॥ 54 ॥

க⁴ஸ்மராய நமஸ்துப்⁴யமஜிதாய நமோ நம: ।
அணிமாதி³கு³ணேஶாய பஞ்சப்³ரஹ்மமயாய ச ॥ 55 ॥

புராதநாய ஶுத்³தா⁴ய ப³லப்ரமத²நாய ச ।
புண்யோத³யாய பத்³மாய விரக்தாய நமோ நம: ॥ 56 ॥

உதா³ராய விசித்ராய விசித்ரக³தயே நம: ।
வாக்³விஶுத்³தா⁴ய சிதயே நிர்கு³ணாய நமோ நம: ॥ 57 ॥

பரமேஶாய ஶேஷாய நம: பத்³மத⁴ராய ச ।
மஹேந்த்³ராய ஸுஶீலாய கரவீரப்ரியாய ச ॥ 58 ॥

மஹாபராக்ரமாயாத² நமஸ்தே காலரூபிணே ।
விஷ்டரஶ்ரவஸே லோகசூடா³ரத்நாய தே நம: ॥ 59 ॥

ஸாம்ராஜ்யகல்பவ்ருʼக்ஷாய கருணாய நடாய ச ।Var நமஸ்துப்⁴யம் த்விஷீமதே
அநர்க்⁴யாய வரேண்யாய வஜ்ரரூபாய தே நம: ॥ 60 ॥

Var வரேண்யாய நமஸ்துப்⁴யம் யஜ்ஞரூபாய தே நம:
பரமஜ்யோதிஷே பத்³மக³ர்பா⁴ய ஸலிலாய ச ।
தத்த்வாதி⁴காய ஸர்கா³ய நமோ தீ³ர்கா⁴ய ஸ்ரக்³விணே ॥ 61 ॥

நமஸ்தே பாண்டு³ரங்கா³ய கோ⁴ராய ப்³ரஹ்மரூபிணே ।
நிஷ்கலாய நமஸ்துப்⁴யம் ப்ரபத்²யாய நமோ நம: ॥ 62 ॥ ஸாமகா³நப்ரியாய ச
நமோ ஜயாய க்ஷேத்ராய க்ஷேத்ராணாம் பதயே நம: ।
கலாத⁴ராய பூதாய பஞ்சபூ⁴தாத்மநே நம: ॥ 63 ॥

அநிர்விண்ணாய தத்²யாய பாபநாஶகராய ச ।
விஶ்வதஶ்சக்ஷுஷே துப்⁴யம் மந்த்ரிணேঽநந்தரூபிணே ॥ 64 ॥

ஸித்³த⁴ஸாத⁴கரூபாய மேதி³நீரூபிணே நம: ।
அக³ண்யாய ப்ரதாபாய ஸுதா⁴ஹஸ்தாய தே நம: ॥ 65 ॥

ஶ்ரீவல்லபா⁴யேத்⁴ரியாய ஸ்தா²ணவே மது⁴ராய ச ।
உபாதி⁴ரஹிதாயாத² நம: ஸுக்ருʼதராஶயே ॥ 66 ॥

நமோ முநீஶ்வராயாத² ஶிவாநந்தா³ய தே நம: ।
ரிபுக்⁴நாய நமஸ்தேஜோராஶயேঽநுத்தமாய ச ॥ 67 ॥

சதுர்மூர்திவபு:ஸ்தா²ய நமோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாத்மநே ।
உபத்³ரவஹராயாத² ப்ரியஸந்த³ர்ஶநாய ச ॥ 68 ॥

பூ⁴தநாதா²ய மூலாய வீதராகா³ய தே நம: ।
நைஷ்கர்ம்யாய விரூபாய ஷட்சக்ராய விஶுத்³த⁴யே ॥ 69 ॥

குலேஶாயாவநீப⁴ர்த்ரே பு⁴வநேஶாய தே நம: ।
ஹிரண்யபா³ஹவே ஜீவவரதா³ய நமோ நம: ॥ 70 ॥

ஆதி³தே³வாய பா⁴க்³யாய சந்த்³ரஸஞ்ஜீவநாய ச ।
ஹராய ப³ஹுரூபாய ப்ரஸந்நாய நமோ நம: ॥ 71 ॥

ஆநந்த³பூரிதாயாத² கூடஸ்தா²ய நமோ நம: ।
நமோ மோக்ஷப²லாயாத² ஶாஶ்வதாய விராகி³ணே ॥ 72 ॥

யஜ்ஞபோ⁴க்த்ரே ஸுஷேணாய த³க்ஷயஜ்ஞவிகா⁴திநே ।
நம: ஸர்வாத்மநே துப்⁴யம் விஶ்வபாலாய தே நம: ॥ 73 ॥

விஶ்வக³ர்பா⁴ய க³ர்பா⁴ய தே³வக³ர்பா⁴ய தே நம: ।
ஸம்ஸாரார்ணவமக்³நாநாம் ஸமுத்³த⁴ரணஹேதவே ॥ 74 ॥

முநிப்ரியாய க²ல்யாய மூலப்ரக்ருʼதயே நம: ।
ஸமஸ்தஸித்³த⁴யே தேஜோமூர்தயே தே நமோ நம: ॥ 75 ॥

ஆஶ்ரமஸ்தா²பகாயாத² வர்ணிநே ஸுந்த³ராய ச ।
ம்ருʼக³பா³ணார்பணாயாத² ஶாரதா³வல்லபா⁴ய ச ॥ 76 ॥

விசித்ரமாயிநே துப்⁴யமலங்கரிஷ்ணவே நம: ।
ப³ர்ஹிர்முக²மஹாத³ர்பமத²நாய நமோ நம: ॥ 77 ॥

நமோঽஷ்டமூர்தயே துப்⁴யம் நிஷ்கலங்காய தே நம: ।
நமோ ஹவ்யாய போ⁴ஜ்யாய யஜ்ஞநாதா²ய தே நம: ॥ 78 ॥

நமோ மேத்⁴யாய முக்²யாய விஶிஷ்டாய நமோ நம: ।
அம்பி³காபதயே துப்⁴யம் மஹாதா³ந்தாய தே நம: ॥ 79 ॥

ஸத்யப்ரியாய ஸத்யாய ப்ரியநித்யாய தே நம: ।
நித்யத்ருʼப்தாய வேதி³த்ரே ம்ருʼது³ஹஸ்தாய தே நம: ॥ 80 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வராயாத² குடா²ராயுத⁴பாணயே ।
வராஹபே⁴தி³நே துப்⁴யம் நம: கங்காலதா⁴ரிணே ॥ 81 ॥

மஹார்தா²ய ஸுஸத்த்வாய கீர்திஸ்தம்பா⁴ய தே நம: ।
நம: க்ருʼதாக³மாயாத² வேதா³ந்தபடி²தாய ச ॥ 82 ॥

அஶ்ரோத்ராய ஶ்ருதிமதே ப³ஹுஶ்ருதித⁴ராய ச ।
அக்⁴ராணாய நமஸ்துப்⁴யம் க³ந்தா⁴வக்⁴ராணகாரிணே ॥ 83 ॥

பாத³ஹீநாய வோட்⁴ரே ச ஸர்வத்ரக³தயே நம: ।
த்ர்யக்ஷாய ஜநநேத்ராய நமஸ்துப்⁴யம் சிதா³த்மநே ॥ 84 ॥

ரஸஜ்ஞாய நமஸ்துப்⁴யம் ரஸநாரஹிதாய ச ।
அமூர்தாயாத² மூர்தாய ஸத³ஸஸ்பதயே நம: ॥ 85 ॥

ஜிதேந்த்³ரியாய தத்²யாய பரஞ்ஜ்யோதி:ஸ்வரூபிணே ।
நமஸ்தே ஸர்வமர்த்யாநாமாதி³கர்த்ரே பு⁴வந்தயே ॥ 86 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²திவிநாஶாநாம் கர்த்ரே தே ப்ரேரகாய ச ।
நமோঽந்தர்யாமிணே ஸர்வஹ்ருʼதி³ஸ்தா²ய நமோ நம: ॥ 87 ॥

சக்ரப்⁴ரமணகர்த்ரே தே புராணாய நமோ நம: ।
வாமத³க்ஷிணஹஸ்தோத்த²லோகேஶ ஹரிஶாலிநே ॥ 88 ॥

நம: ஸகலகல்யாணதா³யிநே ப்ரஸவாய ச ।
ஸ்வபா⁴வோதா³ரதீ⁴ராய ஸூத்ரகாராய தே நம: ॥ 89 ॥

விஷயார்ணவமக்³நாநாம் ஸமுத்³த⁴ரணஸேதவே ।
அஸ்நேஹஸ்நேஹரூபாய வார்தாதிக்ராந்தவர்திநே ॥ 90 ॥

யத்ர ஸர்வம் யத: ஸர்வம் ஸர்வம் யத்ர நமோ நம: ।
நமோ மஹார்ணவாயாத² பா⁴ஸ்கராய நமோ நம: ॥ 91 ॥

ப⁴க்திக³ம்யாய ப⁴க்தாநாம் ஸுலபா⁴ய நமோ நம: ।
து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷாய து³ஷ்டாநாம் விஜயாய விவேகிநாம் ॥ 92 ॥

அதர்கிதாய லோகாய ஸுலோகாய நமோ நம: ।
பூரயித்ரே விஶேஷாய ஶுபா⁴ய ச நமோ நம: ॥ 93 ॥

நம: கர்பூரதே³ஹாய ஸர்பஹாராய தே நம: ।
நம: ஸம்ஸாரபாராய கமநீயாய தே நம: ॥ 94 ॥

வஹ்நித³ர்பவிகா⁴தாய வாயுத³ர்பவிகா⁴திநே ।
ஜராதிகா³ய வீர்யாய நமஸ்தே விஶ்வவ்யாபிநே ॥ 95 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶ நிஷ்க்ரியாய நமோ நம: ।
சந்த்³ரகோடிஸுஶீதாய விமலாய நமோ நம: ॥ 96 ॥

நமோ கூ³ட⁴ஸ்வரூபாய தி³ஶாம் ச பதயே நம: ।
நம: ஸத்யப்ரதிஜ்ஞாய ஸமஸ்தாய ஸமாத⁴யே ॥ 97 ॥

ஏகரூபாய ஶூந்யாய விஶ்வநாபி⁴ஹ்ரதா³ய ச ।
ஸர்வோத்தமாய கூல்யாய ப்ராணிநாம் ஸுஹ்ருʼதே³ நம: ॥ 98 ॥ காலாய
அந்நாநாம் பதயே துப்⁴யம் சிந்மாத்ராய நமோ நம: ।
த்⁴யேயாய த்⁴யாநக³ம்யாய த்⁴யாநரூபாய தே நம: ॥ 99 ॥

நமஸ்தே ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிப⁴வாய நமோ நம: ।
வரிஷ்டா²ய த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே நித⁴நாயாக்³ரஜாய ச ॥ 100 ॥

யோகீ³ஶ்வராய யோகா³ய யோக³க³ம்யாய தே நம: ।
நம: ப்ராணேஶ்வராயாத² ஸர்வஶக்தித⁴ராய ச ॥ 101 ॥

த⁴ர்மாதா⁴ராய த⁴ந்யாய புஷ்கலாய நமோ நம: ।
மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரசந்த்³ரார்கநமிதாய நமோ நம: ॥ 102 ॥

மஹர்ஷிவந்தி³தாயாத² ப்ரகாஶாய ஸுத⁴ர்மிணே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நமோ ஹிரண்மயாய ச ॥ 103 ॥

ஜக³த்³பீ³ஜாய ஹரயே ஸேவ்யாய க்ரதவே நம: ।
ஆதி⁴பத்யாய காமாய யஶஸே தே ப்ரசேதஸே ॥ 104 ॥

நமோ ப்³ரஹ்மமயாயாத² ஸகலாய நமோ நம: ।
நமஸ்தே ருக்மவர்ணாய நமஸ்தே ப்³ரஹ்மயோநயே ॥ 105 ॥

யோகா³த்மநே த்வபீ⁴தாய தி³வ்யந்ருʼத்யாய தே நம: ।
ஜக³தாமேகபீ³ஜாய மாயாபீ³ஜாய தே நம: ॥ 106 ॥

ஸர்வஹ்ருʼத்ஸந்நிவிஷ்டாய ப்³ரஹ்மசக்ரப்⁴ரமாய ச ।
ப்³ரஹ்மாநந்தா³ய மஹதே ப்³ரஹ்மண்யாய நமோ நம: ॥ 107 ॥

பூ⁴மிபா⁴ரார்திஸம்ஹர்த்ரே விதி⁴ஸாரத²யே நம: ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴புத்ராணாம் ப்ராணஸம்ரக்ஷணாய ச ॥ 108 ॥

து³ர்வாஸஸே ஷட்³விகாரரஹிதாய நமோ நம: ।
நமோ தே³ஹார்த⁴காந்தாய ஷடூ³ர்மிரஹிதாய ச ॥ 109 ॥

ப்ரக்ருʼத்யை ப⁴வநாஶாய தாம்ராய பரமேஷ்டி²நே ।
அநந்தகோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய நமோ நம: ॥ 110 ॥

ஏகாகிநே நிர்மலாய த்³ரவிணாய த³மாய ச ।
நமஸ்த்ரிலோசநாயாத² ஶிபிவிஷ்டாய ப³ந்த⁴வே ॥ 111 ॥

த்ரிவிஷ்டபேஶ்வராயாத² நமோ வ்யாக்⁴ரேஶ்வராய ச ।
விஶ்வேஶ்வராய தா³த்ரே தே நமஶ்சந்த்³ரேஶ்வராய ச ॥ 112 ॥

வ்யாதே⁴ஶ்வராயாயுதி⁴நே யஜ்ஞகேஶாய தே நம: । வ்யாஸேஶ்வராய
ஜைகீ³ஷவ்யேஶ்வராயாத² தி³வோதா³ஸேஶ்வராய ச ॥ 113 ॥

நாகே³ஶ்வராய ந்யாயாய ந்யாயநிர்வாஹகாய ச ।
ஶரண்யாய ஸுபாத்ராய காலசக்ரப்ரவர்திநே ॥ 114 ॥

விசக்ஷணாய த³ம்ஷ்ட்ராய வேதா³ஶ்வாய நமோ நம: ।
நீலஜீமூததே³ஹாய பராத்மஜ்யோதிஷே நம: ॥ 115 ॥

ஶரணாக³தபாலாய மஹாப³லபராய ச ।
ஸர்வபாபஹராயாத² மஹாநாதா³ய தே நம: ॥ 116 ॥

க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஜயதா³த்ரே தே பி³ல்வகேஶாய தே நம: ।
தி³வ்யபோ⁴கா³ய தூ³தாய கோவிதா³ய நமோ நம: ॥ 117 ॥

காமபாஶாய சித்ராய சித்ராங்கா³ய நமோ நம: ।
நமோ மாதாமஹாயாத² நமஸ்தே மாதரிஶ்வநே ॥ 118 ॥

நி:ஸங்கா³ய ஸுநேத்ராய வித்³யேஶாய ஜயாய ச ।
வ்யாக்⁴ரஸம்மர்த³நாயாத² மத்⁴யஸ்தா²ய நமோ நம: ॥ 119 ॥

அங்கு³ஷ்ட²ஶிரஸா லங்காநாத²த³ர்பஹராய ச ।
வையாக்⁴ரபுரவாஸாய நம: ஸர்வேஶ்வராய ச ॥ 120 ॥

நம: பராவரேஶாய ஜக³த்ஸ்தா²வரமூர்தயே ।
நமோঽப்யநுபமேஶாய ஶார்ங்கி³ணே விஷ்ணுமூர்தயே ॥ 121 ॥

நாராயணாய ராமாய ஸுதீ³ப்தாய நமோ நம: ।
நமோ ப்³ரஹ்மாண்ட³மாலாய கோ³த⁴ராய வரூதி²நே ॥ 122 ॥

நம: ஸோமாய கூப்யாய நம: பாதாலவாஸிநே ।
நமஸ்தாராதி⁴நாதா²ய வாகீ³ஶாய நமோ நம: ॥ 123 ॥

ஸதா³சாராய கௌ³ராய ஸ்வாயுதா⁴ய நமோ நம: ।
அதர்க்யாயாப்ரமேயாய ப்ரமாணாய நமோ நம: ॥ 124 ॥

கலிக்³ராஸாய ப⁴க்தாநாம் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யிநே ।
ஸம்ஸாரமோசநாயாத² வர்ணிநே லிங்க³ரூபிணே ॥ 125 ॥

ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாய பாபராஶிஹராய ச ।
க³ஜாரயே விதே³ஹாய த்ரிலிங்க³ரஹிதாய ச ॥ 126 ॥

அசிந்த்யஶக்தயேঽலங்க்⁴யஶாஸநாயாச்யுதாய ச ।
நமோ ராஜாதி⁴ராஜாய சைதந்யவிஷயாய ச ॥ 127 ॥

நம: ஶுத்³தா⁴த்மநே ப்³ரஹ்மஜ்யோதிஷே ஸ்வஸ்திதா³ய ச ।
மயோபு⁴வே ச து³ர்ஜ்ஞேயஸாமர்த்²யாய ச யஜ்வநே ॥ 128 ॥

சக்ரேஶ்வராய வை துப்⁴யம் நமோ நக்ஷத்ரமாலிநே ।
அநர்த²நாஶநாயாத² ப⁴ஸ்மலேபகராய ச ॥ 129 ॥

ஸதா³நந்தா³ய விது³ஷே ஸகு³ணாய விரோதி⁴நே ।
து³ர்க³மாய ஶுபா⁴ங்கா³ய ம்ருʼக³வ்யாதா⁴ய தே நம: ॥ 130 ॥

ப்ரியாய த⁴ர்மதா⁴ம்நே தே ப்ரயோகா³ய விபா⁴கி³நே ।
நாத்³யாயாம்ருʼதபாநாய ஸோமபாய தபஸ்விநே ॥ 131 ॥

நமோ விசித்ரவேஷாய புஷ்டிஸம்வர்த⁴நாய ச ।
சிரந்தநாய த⁴நுஷே வ்ருʼக்ஷாணாம் பதயே நம: ॥ 132 ॥

நிர்மாயாயாக்³ரக³ண்யாய வ்யோமாதீதாய தே நம: ।
ஸம்வத்ஸராய லோப்யாய ஸ்தா²நதா³ய ஸ்த²விஷ்ணவே ॥ 133 ॥

வ்யவஸாயப²லாந்தாய மஹாகர்த்ருʼப்ரியாய ச ।
கு³ணத்ரயஸ்வரூபாய நம: ஸித்³த⁴ஸ்வரூபிணே ॥ 134 ॥

நம: ஸ்வரூபரூபாய ஸ்வேச்சா²ய புருஷாய ச ।
காலாத்பராய வேத்³யாய நமோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ரூபிணே ॥ 135 ॥

அநித்யநித்யரூபாய தத³ந்தர்வர்திநே நம: ।
நமஸ்தீர்த்²யாய கூல்யாய பூர்ணாய வடவே நம: ॥ 136 ॥

பஞ்சதந்மாத்ரரூபாய பஞ்சகர்மேந்த்³ரியாத்மநே ।
விஶ்ருʼங்க²லாய த³ர்பாய நமஸ்தே விஷயாத்மநே ॥ 137 ॥

அநவத்³யாய ஶாஸ்த்ராய ஸ்வதந்த்ராயாம்ருʼதாய ச ।
நம: ப்ரௌடா⁴ய ப்ராஜ்ஞாய யோகா³ரூடா⁴ய தே நம: ॥ 138 ॥

மந்த்ரஜ்ஞாய ப்ரக³ல்பா⁴ய ப்ரதீ³பவிமலாய ச ।
விஶ்வவாஸாய த³க்ஷாய வேத³நி:ஶ்வஸிதாய ச ॥ 139 ॥

யஜ்ஞாங்கா³ய ஸுவீராய நாக³சூடா³ய தே நம: ।
வ்யாக்⁴ராய பா³ணஹஸ்தாய ஸ்கந்தா³ய த³க்ஷிணே நம: ॥ 140 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞாய ரஹஸ்யாய ஸ்வஸ்தா²நாய வரீயஸே ।
க³ஹநாய விராமாய ஸித்³தா⁴ந்தாய நமோ நம: ॥ 141 ॥

மஹீத⁴ராய க்³ருʼஹ்யாய வடவ்ருʼக்ஷாய தே நம: ।
ஜ்ஞாநதீ³பாய து³ர்கா³ய ஸித்³தா⁴ந்தைர்நிஶ்சிதாய ச ॥ 142 ॥

ஶ்ரீமதே முக்திபீ³ஜாய குஶலாய விவாஸிநே ।
ப்ரேரகாய விஶோகாய ஹவிர்தா⁴நாய தே நம: ॥ 143 ॥

க³ம்பீ⁴ராய ஸஹாயாய போ⁴ஜநாய ஸுபோ⁴கி³நே ।
மஹாயஜ்ஞாய தீக்ஷ்ணாய நமஸ்தே பூ⁴தசாரிணே ॥ 144 ॥

நம: ப்ரதிஷ்டி²தாயாத² மஹோத்ஸாஹாய தே நம: ।
பரமார்தா²ய ஶிஶவே ப்ராம்ஶவே ச கபாலிநே ॥ 145 ॥

ஸஹஜாய க்³ருʼஹஸ்தா²ய ஸந்த்⁴யாநாதா²ய விஷ்ணவே ।
ஸத்³பி:⁴ ஸம்பூஜிதாயாத² விதலாஸுரகா⁴திநே ॥ 146 ॥

ஜநாதி⁴பாய யோக்³யாய காமேஶாய கிரீடிநே ।
அமோக⁴விக்ரமாயாத² நக்³நாய த³லகா⁴திநே ॥ 147 ॥

ஸங்க்³ராமாய நரேஶாய நமஸ்தே ஶுசிப⁴ஸ்மநே ।
பூ⁴திப்ரியாய பூ⁴ம்நே தே ஸேநாய சதுராய ச ॥ 148 ॥

மநுஷ்யபா³ஹ்யக³தயே க்ருʼதஜ்ஞாய ஶிக²ண்டி³நே ।
நிர்லேபாய ஜடார்த்³ராய மஹாகாலாய மேரவே ॥ 149 ॥

நமோ விரூபரூபாய ஶக்திக³ம்யாய தே நம: ।
நம: ஸர்வாய ஸத³ஸத்ஸத்யாய ஸுவ்ரதாய ச ॥ 150 ॥

நமோ ப⁴க்திப்ரியாயாத² ஶ்வேதரக்ஷாபராய ச ।
ஸுகுமாரமஹாபாபஹராய ரதி²நே நம: ॥ 151 ॥

நமஸ்தே த⁴ர்மராஜாய த⁴நாத்⁴யக்ஷாய ஸித்³த⁴யே ।
மஹாபூ⁴தாய கல்பாய கல்பநாரஹிதாய ச ॥ 152 ॥

க்²யாதாய ஜிதவிஶ்வாய கோ³கர்ணாய ஸுசாரவே ।
ஶ்ரோத்ரியாய வதா³ந்யாய து³ர்லபா⁴ய குடும்பி³நே ॥ 153 ॥

விரஜாய ஸுக³ந்தா⁴ய நமோ விஶ்வம்ப⁴ராய ச ।
ப⁴வாதீதாய திஷ்யாய நமஸ்தே ஸாமகா³ய ச ॥ 154 ॥

அத்³வைதாய த்³விதீயாய கல்பராஜாய போ⁴கி³நே ।
சிந்மயாய நம: ஶுக்லஜ்யோதிஷே க்ஷேத்ரகா³ய ச ॥ 155 ॥

ஸர்வபோ⁴க³ஸம்ருʼத்³தா⁴ய ஸாம்பராயாய தே நம: ।
நமஸ்தே ஸ்வப்ரகாஶாய ஸ்வச்ச²ந்தா³ய ஸுதந்தவே ॥ 156 ॥

ஸர்வஜ்ஞமூர்தயே துப்⁴யம் கு³ஹ்யேஶாய ஸுஶாந்தயே ।
ஶாரதா³ய ஸுஶீலாய கௌஶிகாய த⁴நாய ச ॥ 157 ॥

அபி⁴ராமாய தத்த்வாய வ்யாலகல்பாய தே நம: ।
அரிஷ்டமத²நாயாத² ஸுப்ரதீகாய தே நம: ॥ 158 ॥

ஆஶவே ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய வருணாயாத்³ரயே நம: ।
நம: காலாக்³நிருத்³ராய ஶ்யாமாய ஸுஜநாய ச ॥ 159 ॥

அஹிர்பு³த்⁴ந்யாய ஜாராய து³ஷ்டாநாம் பதயே நம: ।
நம: ஸமயநாதா²ய ஸமயாய கு³ஹாய ச ॥ 160 ॥

து³ர்லங்க்⁴யாய நமஸ்துப்⁴யம் ச²ந்த:³ஸாராய த³ம்ஷ்ட்ரிணே ।
ஜ்யோதிர்லிங்கா³ய மித்ராய ஜக³தாம் ஹிதகாரிணே ॥ 161 ॥

நம: காருண்யநித⁴யே ஶ்லோகாய ஜயஶாலிநே ।
ஜ்ஞாநோத³யாய பீ³ஜாய ஜக³த்³விப்⁴ரமஹேதவே ॥ 162 ॥

அவதூ⁴தாய ஶிஷ்டாய ச²ந்த³ஸாம் பதயே நம: ।
நம: பே²ந்யாய கு³ஹ்யாய ஸர்வப³ந்த⁴விமோசிநே ॥ 163 ॥

உதா³ரகீர்தயே ஶஶ்வத்ப்ரஸந்நவத³நாய ச ।
வஸவே வேத³காராய நமோ ப்⁴ராஜிஷ்ணுஜிஷ்ணவே ॥ 164 ॥

சக்ரிணே தே³வதே³வாய க³தா³ஹஸ்தாய புத்ரிணே ।
பாரிஜாதஸுபுஷ்பாய க³ணாதி⁴பதயே நம: ॥ 165 ॥

ஸர்வஶாகா²தி⁴பதயே ப்ரஜநேஶாய தே நம: ।
ஸூக்ஷ்மப்ரமாணபூ⁴தாய ஸுரபார்ஶ்வக³தாய ச ॥ 166 ॥

அஶரீரஶரீராய அப்ரக³ல்பா⁴ய தே நம: ।
ஸுகேஶாய ஸுபுஷ்பாய ஶ்ருதயே புஷ்பமாலிநே ॥ 167 ॥

முநித்⁴யேயாய முநயே பீ³ஜஸம்ஸ்த²மரீசயே ।
சாமுண்டா³ஜநகாயாத² நமஸ்தே க்ருʼத்திவாஸஸே ॥ 168 ॥

வ்யுப்தகேஶாய யோக்³யாய த⁴ர்மபீடா²ய தே நம: ।
மஹாவீர்யாய தீ³ப்தாய பு³த்³தா⁴யாஶநயே நம: ॥ 169 ॥

விஶிஷ்டேஷ்டாய ஸேநாந்யே த்³விபதே³ காரணாய ச ।
காரணாநாம் ப⁴க³வதே பா³ணத³ர்பஹராய ச ॥ 170 ॥

அதீந்த்³ரியாய ரம்யாய ஜநாநந்த³கராய ச ।
ஸதா³ஶிவாய ஸௌம்யாய சிந்த்யாய ஶஶிமௌலயே ॥ 171 ॥

நமஸ்தே ஜாதூகர்ண்யாய ஸூர்யாத்⁴யக்ஷாய தே நம: ।
ஜ்யோதிஷே குண்ட³லீஶஸ்ய வரதா³யாப⁴யாய ச ॥ 172 ॥

வஸந்தாய ஸுரப⁴யே ஜயாரிமத²நாய ச ।
ப்ரேம்ணே புரஞ்ஜயாயாத² ப்ருʼஷத³ஶ்வாய தே நம: ॥ 173 ॥

ரோசிஷ்ணவேঽஸுரஜிதே ஶ்வேதபீதாய தே நம: ।
நமஸ்தே சஞ்சரீகாய தமிஸ்ரமத²நாய ச ॥ 174 ॥

ப்ரமாதி²நே நிதா³கா⁴ய சித்ரக³ர்பா⁴ய தே நம: ।
ஶிவாலயாய ஸ்துத்யாய தீர்த²தே³வாய தே நம: ॥ 175 ॥

பத்தீநாம் பதயே துப்⁴யம் விசித்ரக³தயே நம: । Var விசித்ரஶக்தயே
நமோ நிஸ்துலரூபாய ஸவித்ரே தபஸே நம: ॥ 176 ॥

அஹங்காரஸ்வரூபாய மேகா⁴தி⁴பதயே நம: ।
அபாராய தத்த்வவிதே³ க்ஷயத்³வீராய தே நம: ॥ 177 ॥

பஞ்சாஸ்யாயாக்³ரக³ண்யாய விஷ்ணுப்ராணேஶ்வராய ச ।
அகோ³சராய யாம்யாய க்ஷேம்யாய வட³வாக்³நயே ॥ 178 ॥

விக்ரமாய ஸ்வதந்த்ராய ஸ்வதந்த்ரக³தயே நம: ॥

வநாநாம் பதயே துப்⁴யம் நமஸ்தே ஜமத³க்³நயே ॥ 179 ॥

அநாவ்ருʼதாய முக்தாய மாத்ருʼகாபதயே நம: ।
நமஸ்தே பீ³ஜகோஶாய தி³வ்யாநந்தா³ய தே நம: ॥ 180 ॥

நமஸ்தே விஶ்வதே³வாய ஶாந்தராகா³ய தே நம: ।
விலோசநஸுதே³வாய ஹேமக³ர்பா⁴ய தே நம: ॥ 181 ॥

அநாத்³யந்தாய சண்டா³ய மநோநாதா²ய தே நம: ।
ஜ்ஞாநஸ்கந்தா³ய துஷ்டாய கபிலாய மஹர்ஷயே ॥ 182 ॥

நமஸ்த்ரிகாக்³நிகாலாய தே³வஸிம்ஹாய தே நம: ।
நமஸ்தே மணிபூராய சதுர்வேதா³ய தே நம: ॥ 183 ॥

ஸ்வரூபாணாம் ஸ்வபா⁴வாய ஹ்யந்தர்யாகா³ய தே நம: ।
நம: ஶ்லோக்யாய வந்யாய மஹாத⁴ர்மாய தே நம: ॥ 184 ॥

ப்ரஸந்நாய நமஸ்துப்⁴யம் ஸர்வாத்மஜ்யோதிஷே நம: ।
ஸ்வயம்பு⁴வே த்ரிமூர்தீநாமத்⁴வாதீதாய தே நம: ॥ 185 ॥

ஸதா³ஶிவ உவாச
ஜபந்து மாமிகாம் தே³வா: நாம்நாம் த³ஶஶதீமிமாம் ।
மம சாதிப்ரியகரீம் மஹாமோக்ஷப்ரதா³யிநீம் ॥ 186 ॥

ஸங்க்³ராமே ஜயதா³த்ரீம் து ஸர்வஸித்³தி⁴கரீம் ஶுபா⁴ம் ।
ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 187 ॥

புத்ரகாமோ லபே⁴த்புத்ரம் ராஜ்யகாமஸ்து ராஜதாம் ।
ப்ராப்நுயாத்பரயா ப⁴க்த்யா த⁴நதா⁴ந்யாதி³கம் ப³ஹு ॥ 188 ॥

ஶிவாலயே நதீ³தீரே பி³ல்வமூலே விஶேஷத: ।
ப்ரஜபேத்ஸித்³தி⁴தா³ம் தே³வா: ஶுசௌ தே³ஶே ஶமீதலே ॥ 189 ॥

த⁴நகாமஸ்து ஜுஹுயாத்³க்⁴ருʼதாக்தைர்பி³ல்வபத்ரகை: ।
மோக்ஷகாமஸ்து க³வ்யேந க்⁴ருʼதேந ப்ரதிநாமத: ॥ 190 ॥

ஆயுஷ்காமஸ்து ஜுஹுயாதா³ஜ்யேந மது⁴நா ததா² ।
புத்ரகாமஸ்து ஜுஹுயாத்திலாக்தேந ததா²ம்ப⁴ஸா ॥ 191 ॥

மத்ஸமீபே ப்ரதோ³ஷே ச நத்வா ப⁴க்த்யா ஜபேந்நர: ।
ஜீவந்ஸரூபதாம் ப்ராப்ய ஸாயுஜ்யம் மம சாப்நுயாத் ॥ 192 ॥

காலோঽபி ஜநஶாஸ்தா ஹி மம ப⁴க்தம் ந பஶ்யதி ।
அஹம் புர:ஸரஸ்தஸ்ய நேஷ்யாமி க³க³நஸ்த²லம் ॥ 193 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யம் ய: படே²த்³ப⁴க்த்யா வத்ஸரம் நியமாந்வித: ।
மச்சித்தோ மந்மநா பூ⁴த்வா ஸாக்ஷாந்மோக்ஷமவாப்நுயாத் ॥ 194 ॥

ருத்³ரபாடே²ந யத்புண்யம் யத்புண்யம் வேத³பாட²த: ।
தத்புண்யம் லப⁴தே யோঽஸாவேகாவ்ருʼத்த்யா படே²தி³மாம் ॥ 195 ॥

கந்யாகோடிப்ரதா³நேந யத்ப²லம் லப⁴தே நர: ।
தத்ப²லம் லப⁴தே ஸம்யங்நாம்நாம் த³ஶஶதம் ஜபந் ॥ 196 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய யத்ப²லம் லப⁴தே நர: ।
கபிலாஶததா³நஸ்ய தத்ப²லம் பட²நாத்³ப⁴வேத் ॥ 197 ॥

ய: ஶ்ருʼணோதி ஸதா³ வித்³யாம் ஶ்ராவயேத்³வாபி ப⁴க்தித: ।
ஸோঽபி முக்திமவாப்நோதி யத்ர க³த்வா ந ஶோசதி ॥ 198 ॥

யக்ஷராக்ஷஸவேதாலக்³ரஹகூஷ்மாண்ட³பை⁴ரவா: ।
பட²நாத³ஸ்ய நஶ்யந்தி ஜீவேச்ச ஶரதா³ம் ஶதம் ॥ 199 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபாநாம் நாஶ: ஸ்யாச்ச்²ரவணேந து ।
கிம் புந: பட²நாத³ஸ்ய முக்தி: ஸ்யாத³நபாயிநீ ॥ 200 ॥

இத்யுக்த்வா ஸ மஹாதே³வோ ப⁴க³வாந்பரமேஶ்வர: ।
புநரப்யாஹ ப⁴க³வாந்க்ருʼபயா பரயா யுத: ॥ 201 ॥

தீ³யதாம் மம ப⁴க்தேப்⁴யோ யது³க்தம் ப⁴வகா⁴தகம் ।
இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ தே³வ: பராநந்த³ஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ॥ 202 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச
ஏததே³வ புரா ராமோ லப்³த⁴வாந் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வாத் ।
அரண்யே த³ண்ட³காக்²யே து ப்ரஜஜாப ரகூ⁴த்³வஹ: ॥ 203 ॥

நித்யம் த்ரிஷவணஸ்நாயீ த்ரிஸந்த்⁴யம் ஸுஸ்மரஞ்ஶிவம் ।
ததா³ஸௌ தே³வதே³வோঽபி ப்ரத்யக்ஷ: ப்ராஹ ராக⁴வம் ॥ 204 ॥

மஹாபாஶுபதம் தி³வ்யம் ப்ரக்³ருʼஹாண ரகூ⁴த்³வஹ ।
ஏததா³ஸாத்³ய பௌலஸ்த்யம் ஜஹி மா ஶோகமர்ஹஸி ॥ 205 ॥

ததா³ப்ரப்⁴ருʼதி பூ⁴தே³வா: ப்ரஜபந்தி ஸுப⁴க்தித: ।
க்³ருʼஹ்ணந்து பரயா ப⁴க்த்யா ப⁴வந்த: ஸர்வ ஏவ ஹி ॥ 206 ॥

ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச
ததஸ்தே முநய: ஸர்வே ஜக்³ருʼஹுர்முநிபுங்க³வா: ।
க்³ருʼஹ்ணந்து மம வாக்யம் து முக்திம் ப்ராப்ஸ்யத² நிஶ்சிதா: ॥ 207 ॥

ப⁴வத்³பி⁴ராத்மஶிஷ்யேப்⁴யோ தீ³யதாமித³மாத³ராத் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமேதத்³தி⁴ லிகி²தம் யந்நிகேதநே ॥ 208 ॥

அவிமுக்தம் து தத்³கே³ஹம் நித்யம் திஷ்ட²தி ஶங்கர: ।
அநேந மந்த்ரிதம் ப⁴ஸ்மாகி²லது³ஷ்டவிநாஶநம் ॥ 209 ॥

பிஶாசஸ்ய விநாஶாய ஜப்தவ்யமித³முத்தமம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேணாநேந ஸமம் கிஞ்சிந்ந வித்³யதே ॥ 210 ॥

॥ இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே பி³ல்வகேஶ்வரமாஹாத்ம்யே ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணமார்கண்டே³ய ஸம்வாதே³
வேத³ஸாரஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil