1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Malayalam

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Malayalam:

॥ വേദസാര ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ശങ്കരകവച ശ്ലോകാഃ 1-61
പദ്മപുരാണാന്തര്‍ഗതം വേദസാരാഖ്യം

॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീഉമാമഹേശ്വരാഭ്യാം നമഃ ॥

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്‍ണം ചതുര്‍ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥ 1 ॥

ഈശ്വരം പരമം തത്ത്വമാദിമധ്യാന്തവര്‍ജിതം ।
ആധാരം സര്‍വഭൂതാനമനാധാരമവിക്രിയം ॥ 2 ॥

അനന്താനന്ദബോധാംബുനിധിമദ്ഭുതവിക്രിയം ।
അംബികാപതിമീശാനമനീശം പ്രണമാംയഹം ॥ 3 ॥

ഈശമാദ്യന്തനിര്‍മുക്തമതിശോഭനമാദരാത് ।
നമാമി വിഗ്രഹം സാംബം സംസാരാമയഭേഷജം ॥ 4 ॥

വ്യാസ ഉവാച ।
ഏകദാ മുനയഃ സര്‍വേ ദ്വാരകാം ദ്രഷ്ടുമാഗതാഃ ।
വാസുദേവം ച സോത്കണ്ഠാഃ കൃഷ്ണദര്‍ശനലാലസാഃ ॥ 5 ॥

തതഃ സ ഭഗവാന്‍പ്രീതഃ പൂജാം ചക്രേ യഥാവിധി ।
തേഷാമാശീസ്തതോ ഗൃഹ്യ ബഹുമാനപുരഃസരം ॥ 6 ॥

തൈഃ പൃഷ്ടഃ കഥയാമാസ കുമാരപ്രഭവം ച യത് ।
ചരിതം ഭൂമിഭാരഘ്നം ലോകാനന്ദകരം പരം ॥ 7 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയമുഖാഃ സര്‍വേ മാധ്യാഹ്നികക്രിയോത്ഥിതാഃ ।
കൃഷ്ണഃ സ്നാനമഥോ ചക്രേ മൃദക്ഷതകുശാദിഭിഃ ॥ 8 ॥

പീതാംബരം ത്രിപുണ്ഡ്രം ച ധൃത്വാ രുദ്രാക്ഷമാലികാഃ ।
സൂര്യോപസ്ഥാനം സന്ധ്യാം ച സ്മൃതിധര്‍മമനുസ്മരന്‍ ॥ 9 ॥

ശിവപൂജാം തതഃ കൃഷ്ണോ ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതാദിഭിഃ ।
ചകാര വിധിവദ്ഭക്ത്യാ നമസ്കാരയുതാം ശുഭാം ॥ 10 ॥

ജയ ശങ്കര സോമേശ രക്ഷ രക്ഷേതി ചാബ്രവീത് ।
ജജാപ ശിവസാഹസ്രം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം വിഭോഃ ।
അനന്യമാനസഃ ശാന്തഃ പദ്മാസനഗതഃ ശുചിഃ ॥ 11 ॥

തതസ്തേ വിസ്മയാപന്നാ ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണവിചേഷ്ടിതം ।
മാര്‍കണ്ഡേയോഽവദത്കൃഷ്ണം ബഹുശോ മുനിസമ്മതം ॥ 12 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയ ഉവാച
ത്വം വിഷ്ണുഃ കമലാകാന്തഃ പരമാത്മാ ജഗദ്ഗുരുഃ । ത്വം കൃഷ്ണഃ
ഭവത്പൂജ്യഃ കഥം ശംഭുരേതത്സര്‍വം വദസ്വ മേ ॥ 13 ॥

വ്യാസ ഉവാച
അഥ തേ മുനയഃ സര്‍വേ മാര്‍കണ്ഡേയം സമാര്‍ചയന്‍ ।
വചോഭിര്‍വാസുദേവശ്ച പൃഷ്ടഃ സാധു ത്വയേതി ച ॥ 14 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച
സാധു സാധു മുനേ പൃഷ്ടം ഹിതായ സകലസ്യ ച ॥ 15 ॥

അജ്ഞാതം തവ നാസ്ത്യേവ തഥാപി ച വദാംയഹം ।
ദൈവതം സര്‍വലോകാനാം സര്‍വകാരണകാരണം ॥ 16 ॥ സര്‍വദേവാനാം
ജ്യോതിര്യത്പരമാനന്ദം സാവധാനമതിഃ ശൃണു ।
വിശ്വപാവനമീശാനം ഗുണാതീതമജം പരം ॥ 17 ॥ വിശ്വസാധനമീശാനം
ജഗതസ്തസ്ഥുഷോ ഹ്യാത്മാ മമ മൂലം മഹാമുനേ ।
യോ ദേവഃ സര്‍വദേവാനാം ധ്യേയഃ പൂജ്യഃ സദാശിവഃ ॥ 18 ॥

സ ശിവഃ സ മഹാദേവഃ ശങ്കരശ്ച നിരഞ്ജനഃ ।
തസ്മാന്നാന്യഃ പരോ ദേവസ്ത്രിഷു ലോകേഷു വിദ്യതേ ॥ 19 ॥

സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വഗഃ ശക്തഃ സര്‍വാത്മാ സര്‍വതോമുഖഃ ।
പഠ്യതേ സര്‍വസിദ്ധാന്തൈര്‍വേദാന്തൈര്യോ മുനീശ്വരാഃ ॥ 20 ॥

തസ്മിന്‍ഭക്തിര്‍മഹാദേവേ മമ ധാതുശ്ച നിര്‍മലാ ।
മഹേശഃ പരമം ബ്രഹ്മ ശാന്തഃ സൂക്ഷ്മഃ പരാത്പരഃ ॥ 21 ॥

സര്‍വാന്തരഃ സര്‍വസാക്ഷീ ചിന്‍മയസ്തമസഃ പരഃ ।
നിര്‍വികല്‍പോ നിരാഭാസോ നിഃസങ്ഗോ നിരുപദ്രവഃ ॥ 22 ॥

നിര്ലേപഃ സകലാധ്യക്ഷോ മഹാപുരുഷ ഈശ്വരഃ ।
തസ്യ ചേച്ഛാഭവത്പൂര്‍വം ജഗത്സ്ഥിത്യന്തകാരിണീ ॥ 23 ॥

വാമാങ്ഗാദഭവം തസ്യ സോഽഹം വിഷ്ണുരിതി സ്മൃതഃ ।
ജനയാമാസ ധാതാരം ദക്ഷിണാങ്ഗാത്സദാശിവഃ ॥ 24 ॥

മധ്യതോ രുദ്രമീശാനം കാലാത്മാ പരമേശ്വരഃ ।
തപഃ കുര്‍വന്തു ഭോ വത്സാ അബ്രവീദിതി താന്‍ ശിവഃ ॥ 25 ॥ തപസ്തപന്തു ഭോ
തതസ്തേ ശിവമാത്മാനം പ്രോചുഃ സംയതമാനസാഃ ।
സ്തുത്വാ തു വിധിവത്സ്തോത്രൈഃ പ്രണംയ ച പുനഃ പുനഃ ॥ 26 ॥

ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാ ഊചുഃ
തപഃ കേന പ്രകാരേണ കര്‍തവ്യം പരമേശ്വര ।
ബ്രൂഹി സര്‍വമശേഷേണ സ്വാത്മാനം വേത്സി നാപരഃ ॥ 27 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച Var ശിവ ഉവാച
കായേന മനസാ വാചാ ധ്യാനപൂജാജപാദിഭിഃ ।
കാമക്രോധാദിരഹിതം തപഃ കുര്‍വന്തു ഭോ സുരാഃ ॥ 28 ॥

ദേവാ ഊചുഃ
ത്വയാ യത്കഥിതം ശംഭോ ദുര്‍ജ്ഞേയമജിതാത്മഭിഃ ।
സൌംയോപായമതോ ബ്രഹ്മന്വദ കാരുണ്യവാരിധേ ॥ 29 ॥

ശ്രീശങ്കര ഉവാച Var ശിവ ഉവാച
ശൃണുധ്വം സര്‍വപാപഘ്നം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൃണാം ।
സഹസ്രനാമസദ്വിദ്യാം ജപന്തു മമ സുവ്രതാഃ ॥ 30 ॥

യയാ സംസാരമഗ്നാനാം മുക്തിര്‍ഭവതി ശാശ്വതീ ।
ശൃണ്വന്തു തദ്വിധാനം ഹി മഹാപാതകനാശനം ॥ 31 ॥
പഠതാം ശൃണ്വതാം സദ്യോ മുക്തിഃ സ്യാദനപായിനീ ।
ബ്രഹ്മചാരീ കൃതസ്നാനഃ ശുക്ലവാസാ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 32 ॥

ഭസ്മധാരീ മുനിര്‍മൌനീ പദ്മാസനസമന്വിതഃ ।
ധ്യാത്വാ മാം സകലാധീശം നിരാകാരം നിരീശ്വരം ॥ 33 ॥

പാര്‍വതീസഹിതം ശംഭും ജടാമുകുടമണ്ഡിതം ।
ദധാനം ചര്‍മ വൈയാഘ്രം ചന്ദ്രാര്‍ധകൃതശേഖരം ॥ 34 ॥ വസാനം ചര്‍മ
ത്ര്യംബകം വൃഷഭാരൂഢം കൃത്തിവാസസമുജ്ജ്വലം ।
സുരാര്‍ചിതപദദ്വന്ദ്വം ദിവ്യഭോഗം സുസുന്ദരം ॥ 35 ॥

ബിഭ്രാണം സുപ്രസന്നം ച കുഠാരവരദാഭയം ।
ദുര്‍ദര്‍ശം കമലാസീനം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം ॥ 36 ॥ ദുരന്തം
വിശ്വകായം ചിദാനന്ദം ശുദ്ധമക്ഷരമവ്യയം ।
സഹസ്രശിരസം ശര്‍വമനന്തകരസംയുതം ॥ 37 ॥

Var ശംഭുമനന്തകരസംയുതം
സഹസ്രചരണം ദിവ്യം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനം ।
ജഗദ്യോനിമജം ബ്രഹ്മ ശിവമാദ്യം സനാതനം ॥ 38 ॥

ദംഷ്ട്രാകരാലം ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യം സൂര്യകോടിസമപ്രഭം ।
നിശാകരകരാകാരം ഭേഷജം ഭവരോഗിണാം ॥ 39 ॥

പിനാകിനം വിശാലാക്ഷം പശൂനാം പതിമീശ്വരം ।
കാലാത്മാനം കാലകാലം ദേവദേവം മഹേശ്വരം ॥ 40 ॥

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസമ്പന്നം യോഗാനന്ദകരം പരം । യോഗാനന്ദമയം
ശാശ്വതൈശ്വര്യസമ്പന്നം മഹായോഗീശ്വരേശ്വരം ॥ 41 ॥

സമസ്തശക്തിസംയുക്തം പുണ്യകായം ദുരാസദം ।
താരകം ബ്രഹ്മ സമ്പൂര്‍ണമണീയാംസം മഹത്തരം ॥ 42 ॥ മഹത്തമം
യതീനാം പരമം ബ്രഹ്മ വ്രതിനാം തപസഃ ഫലം ।
സംയമീഹൃത്സമാസീനം തപസ്വിജനസംവൃതം ॥ 43 ॥

വിധീന്ദ്രവിഷ്ണുനമിതം മുനിസിദ്ധനിഷേവിതം ।
മഹാദേവം മഹാത്മാനം ദേവാനാമപി ദൈവതം ॥ 44 ॥ മഹാനന്ദം
ശാന്തം പവിത്രമോങ്കാരം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിമുത്തമം ।
ഇതി ധ്യാത്വാ ശിവം ചിത്തേ രക്ഷാര്‍ഥം കവചം ന്യസേത് ॥ 45 ॥

Var തതഃ പഠേദ്ധി കവചം മമ സര്‍വാഘനാശനം ॥

കവചം
ശങ്കരോ മേ ശിരഃ പാതു ലലാടം ഭാലലോചനഃ ।
വിശ്വചക്ഷുര്‍ദൃശൌ പാതു ഭ്രുവൌ രുദ്രോ മമാവതു ॥ 46 ॥

Var വിശ്വചക്ഷുര്‍ദൃശൌ പാതു രുദ്രഃ പാതു ഭ്രുവൌ മമ ॥

ഗണ്ഡൌ പാതു മഹേശാനഃ ശ്രുതീ രക്ഷതു പൂര്‍വജഃ ।
കപോലൌ മേ മഹാദേവഃ പാതു നാസാം സദാശിവഃ ॥ 47 ॥

മുഖം പാതു ഹവിര്‍ഭോക്താ ഓഷ്ഠൌ പാതു മഹേശ്വരഃ ।
ദന്താന്‍ രക്ഷതു ദേവേശസ്താലൂ സോമകലാധരഃ ॥ 48 ॥

രസനാം പരമാനന്ദഃ പാതു ശങ്ഖം ശിവാപ്രിയഃ ।
ചുബുകം പാതു മേ ശംഭുഃ ശ്മശ്രും ശത്രുവിനാശാനഃ ॥ 49 ॥

കൂര്‍ചം പാതു ഭവഃ കണ്ഠം നീലകണ്ഠോഽവതു ധ്രുവം ।
സ്കന്ധൌ സ്കന്ദഗുരുഃ പാതു ബാഹൂ പാതു മഹാഭുജഃ ॥ 50 ॥ സ്കന്ധൌ സ്കന്ദപിതാ
ഉപബാഹൂ മഹാവീര്യഃ കരൌ വിബുധസത്തമഃ ।
അങ്ഗുലീഃ പാതു പഞ്ചാസ്യഃ പര്‍വാണി ച സഹസ്രപാത് ॥ 51 ॥

ഹൃദയം പാതു സര്‍വാത്മാ സ്തനൌ പാതു പിതാമഹഃ ।
ഉദരം ഹുതഭുക്പാതു മധ്യം പാതു മധ്യമേശ്വരഃ ॥ 52 ॥

കുക്ഷിം പാതു ഭവാനീശഃ പൃഷ്ഠം പാതു കുലേശ്വരഃ ।
പ്രാണാന്‍മേ പ്രാണദഃ പാതു നാഭിം ഭീമഃ കടിം വിഭുഃ ॥ 53 ॥

സക്ഥിനീ പാതു മേ ഭര്‍ഗോ ജാനുനീ ഭുവനാധിപഃ ।
ജങ്ഘേ പുരരിപുഃ പാതു ചരണൌ ഭവനാശനഃ ॥ 54 ॥

ശരീരം പാതു മേ ശര്‍വോ ബാഹ്യമാഭ്യന്തരം ശിവഃ ।
ഇന്ദ്രിയാണി ഹരഃ പാതു സര്‍വത്ര ജയവര്‍ധനഃ ॥ 55 ॥

പ്രാച്യാം ദിശി മൃഡഃ പാതു ദക്ഷിണേ യമസൂദനഃ । പൂര്‍വേ മമ മൃഡഃ
വാരുണ്യാം സലിലാധീശ ഉദീച്യാം മേ മഹീധരഃ ॥ 56 ॥

ഈശാന്യാം പാതു ഭൂതേശ ആഗ്നേയ്യാം രവിലോചനഃ ।
നൈരൃത്യാം ഭൂതഭൃത്പാതു വായവ്യാം ബലവര്‍ധനഃ ॥ 57 ॥

ഊര്‍ധ്വം പാതു മഖദ്വേഷീ ഹ്യധഃ സംസാരനാശനഃ ।
സര്‍വതഃ സുഖദഃ പാതു ബുദ്ധിം പാതു സുലോചനഃ ॥ 58 ॥

ഇതി കവചം ।

ഏവം ന്യാസവിധിം കൃത്വാ സാക്ഷാച്ഛംഭുമയോ ഭവേത് ।
നമോ ഹിരണ്യബാഹ്വാദി പഠേന്‍മന്ത്രം തു ഭക്തിതഃ ॥ 59 ॥

സദ്യോജാതാദിഭിര്‍മന്ത്രൈര്‍നമസ്കുര്യാത്സദാശിവം ।
തതഃ സഹസ്രനാമേദം പഠിതവ്യം മുമുക്ഷുഭിഃ ॥ 60 ॥

സര്‍വകാര്യകരം പുണ്യം മഹാപാതകനാശനം ।
സര്‍വഗുഹ്യതമം ദിവ്യം സര്‍വലോകഹിതപ്രദം ॥ 61 ॥

മന്ത്രാണാം പരമോ മന്ത്രോ ഭവദുഃഖഷഡൂര്‍മിഹൃത് ।
ഓം നമഃ ശംഭവേ ചേതി ഷഡ്ഭിര്‍മന്ത്രൈഃ ഷഡങ്ഗകം ।
ന്യാസം കൃത്വാ തു വിധിവത്സംയഗ്ധ്യാനം തതശ്ചരേത് ॥ 62 ॥

വിനിയോഗഃ (ന്യാസ)
ഓം അസ്യ ശ്രീവേദസാരാഖ്യപരമദിവ്യശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ
ശ്രീഭഗവാന്‍ നാരായണ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ।
പരമാത്മാ ശ്രീമഹാദേവോ ദേവതാ । നമഃ ഇതി ബീജം ।
ശിവായേതി ശക്തിഃ । ചൈതന്യമിതി കീലകം ।
ശ്രീമഹാദേവപ്രീത്യര്‍ഥേ ഏവം പ്രസാദസിദ്ധയര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
അഥ ന്യാസഃ ।
॥ അഥ കരന്യാസഃ ॥

ഓം നമഃ ശംഭവേ ച അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമഃ മയോഭവേ ച തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമഃ ശങ്കരായ ച മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമഃ മയസ്കരായ ച അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമഃ ശിവായ ച കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം നമഃ ശിവതരായ ച കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

॥ അഥ ഹൃദയാദ്യങ്ഗന്യാസഃ ॥

ഓം നമഃ ശംഭവേ ച ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം നമഃ മയോഭവേ ച ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം നമഃ ശങ്കരായ ച ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം നമഃ മയസ്കരായ ച കവചായ ഹും ।
ഓം നമഃ ശിവായ ച നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം നമഃ ശിവതരായ ച അസ്ത്രായ ഫട് ॥

ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

। അഥ ധ്യാനം ।
കൈലാസാദ്രിനിഭം ശശാങ്കകലയാ സ്ഫൂര്‍ജജ്ജടാമണ്ഡലം
നാസാലോകനതത്പരം ത്രിനയനം വീരാസനാധ്യാസിതം ।
മുദ്രാടങ്കകുരങ്ഗജാനുവിലസദ്ബാഹും പ്രസന്നാനനം
കക്ഷ്യാബദ്ധഭുജങ്ഗമം മുനിവൃതം വന്ദേ മഹേശം പരം ॥ 1 ॥

ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശം ത്രിനേത്രം ചേന്ദുശേഖരം ।
പഞ്ചവക്ത്രം മഹാബാഹും ദശബാഹുസമന്വിതം ॥ 2 ॥

ഭസ്മോദ്ധൂലിതസര്‍വാങ്ഗം നാഗാഭരണഭൂഷിതം ।
പരിപൂര്‍ണം പരാനന്ദം പരം ജ്യോതിഃ പരാത്പരം ॥ 3 ॥

പരാശക്ത്യാ ശ്രിയാ സാര്‍ധം പരമാനന്ദവിഗ്രഹം ।
സൂര്യകോടിപ്രതീകാശം ചന്ദ്രകോടിസുശീതലം ।
ശ്രീരുദ്രം സച്ചിദാനന്ദം ധ്യായേത് സര്‍വാത്മസിദ്ധയേ ॥ 4 ॥

॥ അഥ ലമിത്യാദി പഞ്ചപൂജാ ॥

ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ।
രം അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്‍വാത്മനേ സര്‍വോപചാരപൂജാം സമര്‍പയാമി ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം നമഃ പരായ ദേവായ ശങ്കരായ മഹാത്മനേ ।
കാമിനേ നീലകണ്ഠായ നിര്‍മലായ കപര്‍ദിനേ ॥ 1 ॥

നിര്‍വികല്‍പായ ശാന്തായ നിരഹങ്കാരിണേ നമഃ ।
അനര്‍ഘ്യായ വിശാലായ സാലഹസ്തായ തേ നമഃ ॥ 2 ॥ അനര്‍ഘായ
നിരഞ്ജനായ ശര്‍വായ ശ്രുതായ ച പരാത്മനേ ।
നമഃ ശിവായ ഭര്‍ഗായ ഗുണാതീതായ വേധസേ ॥ 3 ॥

മഹാദേവായ പീതായ പാര്‍വതീപതയേ നമഃ । Var വീതായ
കേവലായ മഹേശായ വിശുദ്ധായ ബുധാത്മനേ ॥ 4 ॥

കൈവല്യായ സുദേഹായ നിഃസ്പൃഹായ സ്വരൂപിണേ ।
നമഃ സോമവിഭൂഷായ കാലായാമിതതേജസേ ॥ 5 ॥

അജിരായ ജഗത്പിത്രേ ജനകായ പിനാകിനേ ।
നിരാധാരായ സിംഹായ മായാതീതായ തേ നമഃ ॥ 6 ॥

ബീജായ സര്‍പഭൂഷായ പശൂനാം പതയേ നമഃ ।
പുരന്ദരായ ഭദ്രായ പുരുഷായ മഹീയസേ ॥ 7 ॥

മഹാസന്തോഷരൂപായ ജ്ഞാനിനേ ശുദ്ധബുദ്ധയേ ।
നമോ വൃദ്ധസ്വരൂപായ തപസേ പരമാത്മനേ ॥ 8 ॥

പൂര്‍വജായ സുരേശായ ബ്രഹ്മണേഽനന്തമൂര്‍തയേ ।
നിരക്ഷരായ സൂക്ഷ്മായ കൈലാസപതയേ നമഃ ॥ 9 ॥

നിരാമയായ കാന്തായ നിരാതങ്കായ തേ നമഃ ।
നിരാലംബായ വിശ്വായ നിത്യായ യതയേ നമഃ ॥ 10 ॥

ആത്മാരാമായ ഭവ്യായ പൂജ്യായ പരമേഷ്ഠിനേ ।
വികര്‍തനായ സൂര്‍ംയായ ശംഭവേ വിശ്വരൂപിണേ ॥ 11 ॥

താരായ ഹംസനാഥായ പ്രതിസര്യായ തേ നമഃ ।
പരാവരേശരുദ്രായ ഭവായാലങ്ഘ്യശക്തയേ ॥ 12 ॥

ഇന്ദ്രധ്വംസനിധീശായ കാലഹന്ത്രേ മനസ്വിനേ ।
വിശ്വമാത്രേ ജഗദ്ധാത്രേ ജഗന്നേത്രേ നമോ നമഃ ॥ 13 ॥

ജടിലായ വിരാഗായ പവിത്രായ മൃഡായ ച ।
നിരവദ്യായ പാത്രായ സ്തേനാനാം പതയേ നമഃ ॥ 14 ॥

നാദായ രവിനേത്രായ വ്യോമകേശായ തേ നമഃ ।
ചതുര്‍ഭോഗായ സാരായ യോഗിനേഽനന്തമായിനേ ॥ 15 ॥

Var യോഗിനേഽനന്തഗാമിനേ
ധര്‍മിഷ്ഠായ വരിഷ്ഠായ പുരത്രയവിഘാതിനേ ।
ഗരിഷ്ഠായ ഗിരീശായ വരദായ നമോ നമഃ ॥ 16 ॥

വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരായാഥ ദിശാവസ്ത്രായ തേ നമഃ । ദിഗ്വസ്ത്രായ ച
പരമപ്രേമമന്ത്രായ പ്രഥമായ സുചക്ഷുഷേ ॥ 17 ॥

ആദ്യായ ശൂലഹസ്തായ ശിതികണ്ഠായ തേജസേ । തേ നമഃ
ഉഗ്രായ വാമദേവായ ശ്രീകണ്ഠായ നമോ നമഃ ॥ 18 ॥

വിശ്വേശ്വരായ സൂര്യായ ഗൌരീശായ വരായ ച ।
മൃത്യുഞ്ജയായ വീരായ വീരഭദ്രായ തേ നമഃ ॥ 19 ॥

കാമനാശായ ഗുരവേ മുക്തിനാഥായ തേ നമഃ ।
വിരൂപാക്ഷായ സൂതായ വഹ്നിനേത്രായ തേ നമഃ ॥ 20 ॥

ജലന്ധരശിരച്ഛേത്രേ ഹവിഷേ ഹിതകാരിണേ ।
മഹാകാലായ വൈദ്യായ സഘൃണേശായ തേ നമഃ ॥ 21 ॥

നമ ഓങ്കാരരൂപായ സോമനാഥായ തേ നമഃ ।
രാമേശ്വരായ ശുചയേ ഭൌമേശായ നമോ നമഃ ॥ 22 ॥

ത്ര്യംബകായ നിരീഹായ കേദാരായ നമോ നമഃ ।
ഗങ്ഗാധരായ കവയേ നാഗനാഥായ തേ നമഃ ॥ 23 ॥

ഭസ്മപ്രിയായ സൂദ്യായ ലക്ഷ്മീശായ നമോ നമഃ ।
പൂര്‍ണായ ഭൂതപതയേ സര്‍വജ്ഞായ ദയാലവേ ॥ 24 ॥

ധര്‍മായ ധനദേശായ ഗജചര്‍മാംബരായ ച ।
ഭാലനേത്രായ യജ്ഞായ ശ്രീശൈലപതയേ നമഃ ॥ 25 ॥

കൃശാനുരേതസേ നീലലോഹിതായ നമോ നമഃ ।
അന്ധകാസുരഹന്ത്രേ ച പാവനായ ബലായ ച ॥ 26 ॥

ചൈതന്യായ ത്രിനേത്രായ ദക്ഷനാശകരായ ച ।
നമഃ സഹസ്രശിരസേ ജയരൂപായ തേ നമഃ ॥ 27 ॥

സഹസ്രചരണായാഥ യോഗിഹൃത്പദ്മവാസിനേ ।
സദ്യോജാതായ വന്ദ്യായ സര്‍വദേവമയായ ച ॥ 28 ॥

ആമോദായ പ്രഗല്‍ഭായ ഗായത്രീവല്ലഭായ ച ।
വ്യോമാകാരായ വിപ്രായ നമോ വിപ്രപ്രിയായ ച ॥ 29 ॥

അഘോരായ സുവേഷായ ശ്വേതരൂപായ തേ നമഃ ।
വിദ്വത്തമായ ചിത്രായ വിശ്വഗ്രാസായ നന്ദിനേ ॥ 30 ॥

അധര്‍മശത്രുരൂപായ ദുന്ദുഭേര്‍മര്‍ദനായ ച ।
അജാതശത്രവേ തുഭ്യം ജഗത്പ്രാണായ തേ നമഃ ॥ 31 ॥

നമോ ബ്രഹ്മശിരശ്ഛേത്രേ പഞ്ചവക്ത്രായ ഖഡ്ഗിനേ ।
നമസ്തേ ഹരികേശായ പഞ്ചവര്‍ണായ വജ്രിണേ ॥ 32 ॥

നമഃ പഞ്ചാക്ഷരായാഥ ഗോവര്‍ധനധരായ ച ।
പ്രഭവേ സര്‍വലോകാനാം കാലകൂടവിഷാദിനേ ॥ 33 ॥

സിദ്ധേശ്വരായ സിദ്ധായ സഹസ്രവദനായ ച ।
നമഃ സഹസ്രഹസ്തായ സഹസ്രനയനായ ച ॥ 34 ॥

സഹസ്രമൂര്‍തയേ തുഭ്യം ജിഷ്ണവേ ജിതശത്രവേ ।
കാശീനാഥായ ഗേഹ്യായ നമസ്തേ വിശ്വസാക്ഷിണേ ॥ 35 ॥

ഹേതവേ സര്‍വജീവാനാം പാലകായ നമോ നമഃ ।
ജഗത്സംഹാരകാരായ ത്രിധാവസ്ഥായ തേ നമഃ ॥ 36 ॥

ഏകാദശസ്വരൂപായ നമസ്തേ വഹ്നിമൂര്‍തയേ ।
നരസിംഹമഹാദര്‍പഘാതിനേ ശരഭായ ച ॥ 37 ॥

ഭസ്മാഭ്യക്തായ തീര്‍ഥായ ജാഹ്നവീജനകായ ച । വല്ലഭായ
ദേവദാനവദൈത്യാനാം ഗുരവേ തേ നമോ നമഃ ॥ 38 ॥

ദലിതാഞ്ജനഭാസായ നമോ വായുസ്വരൂപിണേ ।
സ്വേച്ഛാമന്ത്രസ്വരൂപായ പ്രസിദ്ധായ നമോ നമഃ ॥ 39 ॥

Var പ്രസിദ്ധായാത്മനേ നമഃ
വൃഷധ്വജായ ഗോഷ്ഠ്യായ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്‍തിനേ ।
അനാഥായ പ്രജേശായ വിഷ്ണുഗര്‍വഹരായ ച ॥ 40 ॥

ഹരേര്‍വിധാതൃകലഹനാശകായ തേ നമോ നമഃ ।
Var ഹരിര്‍വിധാതൃകലഹനാശകായ
നമസ്തേ ദശഹസ്തായ ഗഗനായ നമോ നമഃ ॥ 41 ॥

കൈവല്യഫലദാത്രേ ച പരമായ നമോ നമഃ ।
ജ്ഞാനായ ജ്ഞാനഗംയായ ഘണ്ടാരവപ്രിയായ ച ॥ 42 ॥

പദ്മാസനായ പുഷ്ടായ നിര്‍വാണായ നമോ നമഃ ।
അയോനയേ സുദേഹായ ഹ്യുത്തമായ നമോ നമഃ ॥ 43 ॥

അന്തകാലാധിപതയേ വിശാലാക്ഷായ തേ നമഃ ।
കുബേരബന്ധവേ തുഭ്യം സോമായ സുഖദായിനേ ॥ 44 ॥

അമൃതേശ്വരരൂപായ കൌബേരായ ച ധന്വിനേ । Var കൌബേരായ നമോ നമഃ
പ്രിയംവദസമര്‍ഥായ വന്ദിനേ വിഭവായ ച ॥ 45 ॥

ഗിരിശായ ഗിരിത്രായ ഗിരിശന്തായ തേ നമഃ ।
പാരിജാതായ ബൃഹതേ പഞ്ചയജ്ഞായ തേ നമഃ ॥ 46 ॥

തരുണായ വിശിഷ്ടായ ബാലരൂപധരായ ച ।
ജീവിതേശായ തുഷ്ടായ പുഷ്ടാനാം പതയേ നമഃ ॥ 47 ॥

ഭവഹേത്യൈ ഹിരണ്യായ കനിഷ്ഠായ നമോ നമഃ ।
മധ്യമായ വിധാത്രേ ച തേ ശൂരായ സുഭഗായ ച ॥ 48 ॥

ആദിത്യതാപനായാഥ നമസ്തേ രുദ്രമന്യവേ ।
മഹാഹ്രദായ ഹ്രസ്വായ വാമനായ നമോ നമഃ ॥ 49 ॥

നമസ്തത്പുരുഷായാഥ ചതുര്‍ഹസ്തായ മായിനേ Var തേ നമഃ ।
നമോ ധൂര്‍ജടയേ തുഭ്യം ജഗദീശായ തേ നമഃ ॥ 50 ॥

ജഗന്നാഥസ്വരൂപായ ലീലാവിഗ്രഹരൂപിണേ ।
അനഘായ നമസ്തുഭ്യമമരായ നമോ നമഃ ॥ 51 ॥

അമൃതായ നമസ്തുഭ്യമച്ഛാത്രായ നമോ നമഃ ।
ലോകാധ്യക്ഷായ വൈ തുഭ്യമനാദിനിധനായ ച ॥ 52 ॥

വ്യക്തേതരായ വ്യക്തായ നമസ്തേ പരമാണവേ ।
ലഘുസ്ഥൂലസ്വരൂപായ നമഃ പരശുധാരിണേ ॥ 53 ॥

നമഃ ഖട്വാങ്ഗഹസ്തായ നാഗഹസ്തായ തേ നമഃ ।
വരദാഭയഹസ്തായ ഘണ്ടാഹസ്തായ തേ നമഃ ॥ 54 ॥

ഘസ്മരായ നമസ്തുഭ്യമജിതായ നമോ നമഃ ।
അണിമാദിഗുണേശായ പഞ്ചബ്രഹ്മമയായ ച ॥ 55 ॥

പുരാതനായ ശുദ്ധായ ബലപ്രമഥനായ ച ।
പുണ്യോദയായ പദ്മായ വിരക്തായ നമോ നമഃ ॥ 56 ॥

ഉദാരായ വിചിത്രായ വിചിത്രഗതയേ നമഃ ।
വാഗ്വിശുദ്ധായ ചിതയേ നിര്‍ഗുണായ നമോ നമഃ ॥ 57 ॥

പരമേശായ ശേഷായ നമഃ പദ്മധരായ ച ।
മഹേന്ദ്രായ സുശീലായ കരവീരപ്രിയായ ച ॥ 58 ॥

മഹാപരാക്രമായാഥ നമസ്തേ കാലരൂപിണേ ।
വിഷ്ടരശ്രവസേ ലോകചൂഡാരത്നായ തേ നമഃ ॥ 59 ॥

സാംരാജ്യകല്‍പവൃക്ഷായ കരുണായ നടായ ച ।Var നമസ്തുഭ്യം ത്വിഷീമതേ
അനര്‍ഘ്യായ വരേണ്യായ വജ്രരൂപായ തേ നമഃ ॥ 60 ॥

Var വരേണ്യായ നമസ്തുഭ്യം യജ്ഞരൂപായ തേ നമഃ
പരമജ്യോതിഷേ പദ്മഗര്‍ഭായ സലിലായ ച ।
തത്ത്വാധികായ സര്‍ഗായ നമോ ദീര്‍ഘായ സ്രഗ്വിണേ ॥ 61 ॥

നമസ്തേ പാണ്ഡുരങ്ഗായ ഘോരായ ബ്രഹ്മരൂപിണേ ।
നിഷ്കലായ നമസ്തുഭ്യം പ്രപഥ്യായ നമോ നമഃ ॥ 62 ॥ സാമഗാനപ്രിയായ ച
നമോ ജയായ ക്ഷേത്രായ ക്ഷേത്രാണാം പതയേ നമഃ ।
കലാധരായ പൂതായ പഞ്ചഭൂതാത്മനേ നമഃ ॥ 63 ॥

അനിര്‍വിണ്ണായ തഥ്യായ പാപനാശകരായ ച ।
വിശ്വതശ്ചക്ഷുഷേ തുഭ്യം മന്ത്രിണേഽനന്തരൂപിണേ ॥ 64 ॥

സിദ്ധസാധകരൂപായ മേദിനീരൂപിണേ നമഃ ।
അഗണ്യായ പ്രതാപായ സുധാഹസ്തായ തേ നമഃ ॥ 65 ॥

ശ്രീവല്ലഭായേധ്രിയായ സ്ഥാണവേ മധുരായ ച ।
ഉപാധിരഹിതായാഥ നമഃ സുകൃതരാശയേ ॥ 66 ॥

നമോ മുനീശ്വരായാഥ ശിവാനന്ദായ തേ നമഃ ।
രിപുഘ്നായ നമസ്തേജോരാശയേഽനുത്തമായ ച ॥ 67 ॥

ചതുര്‍മൂര്‍തിവപുഃസ്ഥായ നമോബുദ്ധീന്ദ്രിയാത്മനേ ।
ഉപദ്രവഹരായാഥ പ്രിയസന്ദര്‍ശനായ ച ॥ 68 ॥

ഭൂതനാഥായ മൂലായ വീതരാഗായ തേ നമഃ ।
നൈഷ്കര്‍ംയായ വിരൂപായ ഷട്ചക്രായ വിശുദ്ധയേ ॥ 69 ॥

കുലേശായാവനീഭര്‍ത്രേ ഭുവനേശായ തേ നമഃ ।
ഹിരണ്യബാഹവേ ജീവവരദായ നമോ നമഃ ॥ 70 ॥

ആദിദേവായ ഭാഗ്യായ ചന്ദ്രസഞ്ജീവനായ ച ।
ഹരായ ബഹുരൂപായ പ്രസന്നായ നമോ നമഃ ॥ 71 ॥

ആനന്ദപൂരിതായാഥ കൂടസ്ഥായ നമോ നമഃ ।
നമോ മോക്ഷഫലായാഥ ശാശ്വതായ വിരാഗിണേ ॥ 72 ॥

യജ്ഞഭോക്ത്രേ സുഷേണായ ദക്ഷയജ്ഞവിഘാതിനേ ।
നമഃ സര്‍വാത്മനേ തുഭ്യം വിശ്വപാലായ തേ നമഃ ॥ 73 ॥

വിശ്വഗര്‍ഭായ ഗര്‍ഭായ ദേവഗര്‍ഭായ തേ നമഃ ।
സംസാരാര്‍ണവമഗ്നാനാം സമുദ്ധരണഹേതവേ ॥ 74 ॥

മുനിപ്രിയായ ഖല്യായ മൂലപ്രകൃതയേ നമഃ ।
സമസ്തസിദ്ധയേ തേജോമൂര്‍തയേ തേ നമോ നമഃ ॥ 75 ॥

ആശ്രമസ്ഥാപകായാഥ വര്‍ണിനേ സുന്ദരായ ച ।
മൃഗബാണാര്‍പണായാഥ ശാരദാവല്ലഭായ ച ॥ 76 ॥

വിചിത്രമായിനേ തുഭ്യമലങ്കരിഷ്ണവേ നമഃ ।
ബര്‍ഹിര്‍മുഖമഹാദര്‍പമഥനായ നമോ നമഃ ॥ 77 ॥

നമോഽഷ്ടമൂര്‍തയേ തുഭ്യം നിഷ്കലങ്കായ തേ നമഃ ।
നമോ ഹവ്യായ ഭോജ്യായ യജ്ഞനാഥായ തേ നമഃ ॥ 78 ॥

നമോ മേധ്യായ മുഖ്യായ വിശിഷ്ടായ നമോ നമഃ ।
അംബികാപതയേ തുഭ്യം മഹാദാന്തായ തേ നമഃ ॥ 79 ॥

സത്യപ്രിയായ സത്യായ പ്രിയനിത്യായ തേ നമഃ ।
നിത്യതൃപ്തായ വേദിത്രേ മൃദുഹസ്തായ തേ നമഃ ॥ 80 ॥

അര്‍ധനാരീശ്വരായാഥ കുഠാരായുധപാണയേ ।
വരാഹഭേദിനേ തുഭ്യം നമഃ കങ്കാലധാരിണേ ॥ 81 ॥

മഹാര്‍ഥായ സുസത്ത്വായ കീര്‍തിസ്തംഭായ തേ നമഃ ।
നമഃ കൃതാഗമായാഥ വേദാന്തപഠിതായ ച ॥ 82 ॥

അശ്രോത്രായ ശ്രുതിമതേ ബഹുശ്രുതിധരായ ച ।
അഘ്രാണായ നമസ്തുഭ്യം ഗന്ധാവഘ്രാണകാരിണേ ॥ 83 ॥

പാദഹീനായ വോഢ്രേ ച സര്‍വത്രഗതയേ നമഃ ।
ത്ര്യക്ഷായ ജനനേത്രായ നമസ്തുഭ്യം ചിദാത്മനേ ॥ 84 ॥

രസജ്ഞായ നമസ്തുഭ്യം രസനാരഹിതായ ച ।
അമൂര്‍തായാഥ മൂര്‍തായ സദസസ്പതയേ നമഃ ॥ 85 ॥

ജിതേന്ദ്രിയായ തഥ്യായ പരഞ്ജ്യോതിഃസ്വരൂപിണേ ।
നമസ്തേ സര്‍വമര്‍ത്യാനാമാദികര്‍ത്രേ ഭുവന്തയേ ॥ 86 ॥

സര്‍ഗസ്ഥിതിവിനാശാനാം കര്‍ത്രേ തേ പ്രേരകായ ച ।
നമോഽന്തര്യാമിണേ സര്‍വഹൃദിസ്ഥായ നമോ നമഃ ॥ 87 ॥

ചക്രഭ്രമണകര്‍ത്രേ തേ പുരാണായ നമോ നമഃ ।
വാമദക്ഷിണഹസ്തോത്ഥലോകേശ ഹരിശാലിനേ ॥ 88 ॥

നമഃ സകലകല്യാണദായിനേ പ്രസവായ ച ।
സ്വഭാവോദാരധീരായ സൂത്രകാരായ തേ നമഃ ॥ 89 ॥

വിഷയാര്‍ണവമഗ്നാനാം സമുദ്ധരണസേതവേ ।
അസ്നേഹസ്നേഹരൂപായ വാര്‍താതിക്രാന്തവര്‍തിനേ ॥ 90 ॥

യത്ര സര്‍വം യതഃ സര്‍വം സര്‍വം യത്ര നമോ നമഃ ।
നമോ മഹാര്‍ണവായാഥ ഭാസ്കരായ നമോ നമഃ ॥ 91 ॥

ഭക്തിഗംയായ ഭക്താനാം സുലഭായ നമോ നമഃ ।
ദുഷ്പ്രധര്‍ഷായ ദുഷ്ടാനാം വിജയായ വിവേകിനാം ॥ 92 ॥

അതര്‍കിതായ ലോകായ സുലോകായ നമോ നമഃ ।
പൂരയിത്രേ വിശേഷായ ശുഭായ ച നമോ നമഃ ॥ 93 ॥

നമഃ കര്‍പൂരദേഹായ സര്‍പഹാരായ തേ നമഃ ।
നമഃ സംസാരപാരായ കമനീയായ തേ നമഃ ॥ 94 ॥

വഹ്നിദര്‍പവിഘാതായ വായുദര്‍പവിഘാതിനേ ।
ജരാതിഗായ വീര്യായ നമസ്തേ വിശ്വവ്യാപിനേ ॥ 95 ॥

സൂര്യകോടിപ്രതീകാശ നിഷ്ക്രിയായ നമോ നമഃ ।
ചന്ദ്രകോടിസുശീതായ വിമലായ നമോ നമഃ ॥ 96 ॥

നമോ ഗൂഢസ്വരൂപായ ദിശാം ച പതയേ നമഃ ।
നമഃ സത്യപ്രതിജ്ഞായ സമസ്തായ സമാധയേ ॥ 97 ॥

ഏകരൂപായ ശൂന്യായ വിശ്വനാഭിഹ്രദായ ച ।
സര്‍വോത്തമായ കൂല്യായ പ്രാണിനാം സുഹൃദേ നമഃ ॥ 98 ॥ കാലായ
അന്നാനാം പതയേ തുഭ്യം ചിന്‍മാത്രായ നമോ നമഃ ।
ധ്യേയായ ധ്യാനഗംയായ ധ്യാനരൂപായ തേ നമഃ ॥ 99 ॥

നമസ്തേ ശാശ്വതൈശ്വര്യവിഭവായ നമോ നമഃ ।
വരിഷ്ഠായ ധര്‍മഗോപ്ത്രേ നിധനായാഗ്രജായ ച ॥ 100 ॥

യോഗീശ്വരായ യോഗായ യോഗഗംയായ തേ നമഃ ।
നമഃ പ്രാണേശ്വരായാഥ സര്‍വശക്തിധരായ ച ॥ 101 ॥

ധര്‍മാധാരായ ധന്യായ പുഷ്കലായ നമോ നമഃ ।
മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രചന്ദ്രാര്‍കനമിതായ നമോ നമഃ ॥ 102 ॥

മഹര്‍ഷിവന്ദിതായാഥ പ്രകാശായ സുധര്‍മിണേ ।
നമോ ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ നമോ ഹിരണ്‍മയായ ച ॥ 103 ॥

ജഗദ്ബീജായ ഹരയേ സേവ്യായ ക്രതവേ നമഃ ।
ആധിപത്യായ കാമായ യശസേ തേ പ്രചേതസേ ॥ 104 ॥

നമോ ബ്രഹ്മമയായാഥ സകലായ നമോ നമഃ ।
നമസ്തേ രുക്മവര്‍ണായ നമസ്തേ ബ്രഹ്മയോനയേ ॥ 105 ॥

യോഗാത്മനേ ത്വഭീതായ ദിവ്യനൃത്യായ തേ നമഃ ।
ജഗതാമേകബീജായ മായാബീജായ തേ നമഃ ॥ 106 ॥

സര്‍വഹൃത്സന്നിവിഷ്ടായ ബ്രഹ്മചക്രഭ്രമായ ച ।
ബ്രഹ്മാനന്ദായ മഹതേ ബ്രഹ്മണ്യായ നമോ നമഃ ॥ 107 ॥

ഭൂമിഭാരാര്‍തിസംഹര്‍ത്രേ വിധിസാരഥയേ നമഃ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭപുത്രാണാം പ്രാണസംരക്ഷണായ ച ॥ 108 ॥

ദുര്‍വാസസേ ഷഡ്വികാരരഹിതായ നമോ നമഃ ।
നമോ ദേഹാര്‍ധകാന്തായ ഷഡൂര്‍മിരഹിതായ ച ॥ 109 ॥

പ്രകൃത്യൈ ഭവനാശായ താംരായ പരമേഷ്ഠിനേ ।
അനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ നമോ നമഃ ॥ 110 ॥

ഏകാകിനേ നിര്‍മലായ ദ്രവിണായ ദമായ ച ।
നമസ്ത്രിലോചനായാഥ ശിപിവിഷ്ടായ ബന്ധവേ ॥ 111 ॥

ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരായാഥ നമോ വ്യാഘ്രേശ്വരായ ച ।
വിശ്വേശ്വരായ ദാത്രേ തേ നമശ്ചന്ദ്രേശ്വരായ ച ॥ 112 ॥

വ്യാധേശ്വരായായുധിനേ യജ്ഞകേശായ തേ നമഃ । വ്യാസേശ്വരായ
ജൈഗീഷവ്യേശ്വരായാഥ ദിവോദാസേശ്വരായ ച ॥ 113 ॥

നാഗേശ്വരായ ന്യായായ ന്യായനിര്‍വാഹകായ ച ।
ശരണ്യായ സുപാത്രായ കാലചക്രപ്രവര്‍തിനേ ॥ 114 ॥

വിചക്ഷണായ ദംഷ്ട്രായ വേദാശ്വായ നമോ നമഃ ।
നീലജീമൂതദേഹായ പരാത്മജ്യോതിഷേ നമഃ ॥ 115 ॥

ശരണാഗതപാലായ മഹാബലപരായ ച ।
സര്‍വപാപഹരായാഥ മഹാനാദായ തേ നമഃ ॥ 116 ॥

കൃഷ്ണസ്യ ജയദാത്രേ തേ ബില്വകേശായ തേ നമഃ ।
ദിവ്യഭോഗായ ദൂതായ കോവിദായ നമോ നമഃ ॥ 117 ॥

കാമപാശായ ചിത്രായ ചിത്രാങ്ഗായ നമോ നമഃ ।
നമോ മാതാമഹായാഥ നമസ്തേ മാതരിശ്വനേ ॥ 118 ॥

നിഃസങ്ഗായ സുനേത്രായ വിദ്യേശായ ജയായ ച ।
വ്യാഘ്രസമ്മര്‍ദനായാഥ മധ്യസ്ഥായ നമോ നമഃ ॥ 119 ॥

അങ്ഗുഷ്ഠശിരസാ ലങ്കാനാഥദര്‍പഹരായ ച ।
വൈയാഘ്രപുരവാസായ നമഃ സര്‍വേശ്വരായ ച ॥ 120 ॥

നമഃ പരാവരേശായ ജഗത്സ്ഥാവരമൂര്‍തയേ ।
നമോഽപ്യനുപമേശായ ശാര്‍ങ്ഗിണേ വിഷ്ണുമൂര്‍തയേ ॥ 121 ॥

നാരായണായ രാമായ സുദീപ്തായ നമോ നമഃ ।
നമോ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാലായ ഗോധരായ വരൂഥിനേ ॥ 122 ॥

നമഃ സോമായ കൂപ്യായ നമഃ പാതാലവാസിനേ ।
നമസ്താരാധിനാഥായ വാഗീശായ നമോ നമഃ ॥ 123 ॥

സദാചാരായ ഗൌരായ സ്വായുധായ നമോ നമഃ ।
അതര്‍ക്യായാപ്രമേയായ പ്രമാണായ നമോ നമഃ ॥ 124 ॥

കലിഗ്രാസായ ഭക്താനാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനേ ।
സംസാരമോചനായാഥ വര്‍ണിനേ ലിങ്ഗരൂപിണേ ॥ 125 ॥

സച്ചിദാനന്ദരൂപായ പാപരാശിഹരായ ച ।
ഗജാരയേ വിദേഹായ ത്രിലിങ്ഗരഹിതായ ച ॥ 126 ॥

അചിന്ത്യശക്തയേഽലങ്ഘ്യശാസനായാച്യുതായ ച ।
നമോ രാജാധിരാജായ ചൈതന്യവിഷയായ ച ॥ 127 ॥

നമഃ ശുദ്ധാത്മനേ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷേ സ്വസ്തിദായ ച ।
മയോഭുവേ ച ദുര്‍ജ്ഞേയസാമര്‍ഥ്യായ ച യജ്വനേ ॥ 128 ॥

ചക്രേശ്വരായ വൈ തുഭ്യം നമോ നക്ഷത്രമാലിനേ ।
അനര്‍ഥനാശനായാഥ ഭസ്മലേപകരായ ച ॥ 129 ॥

സദാനന്ദായ വിദുഷേ സഗുണായ വിരോധിനേ ।
ദുര്‍ഗമായ ശുഭാങ്ഗായ മൃഗവ്യാധായ തേ നമഃ ॥ 130 ॥

പ്രിയായ ധര്‍മധാംനേ തേ പ്രയോഗായ വിഭാഗിനേ ।
നാദ്യായാമൃതപാനായ സോമപായ തപസ്വിനേ ॥ 131 ॥

നമോ വിചിത്രവേഷായ പുഷ്ടിസംവര്‍ധനായ ച ।
ചിരന്തനായ ധനുഷേ വൃക്ഷാണാം പതയേ നമഃ ॥ 132 ॥

നിര്‍മായായാഗ്രഗണ്യായ വ്യോമാതീതായ തേ നമഃ ।
സംവത്സരായ ലോപ്യായ സ്ഥാനദായ സ്ഥവിഷ്ണവേ ॥ 133 ॥

വ്യവസായഫലാന്തായ മഹാകര്‍തൃപ്രിയായ ച ।
ഗുണത്രയസ്വരൂപായ നമഃ സിദ്ധസ്വരൂപിണേ ॥ 134 ॥

നമഃ സ്വരൂപരൂപായ സ്വേച്ഛായ പുരുഷായ ച ।
കാലാത്പരായ വേദ്യായ നമോ ബ്രഹ്മാണ്ഡരൂപിണേ ॥ 135 ॥

അനിത്യനിത്യരൂപായ തദന്തര്‍വര്‍തിനേ നമഃ ।
നമസ്തീര്‍ഥ്യായ കൂല്യായ പൂര്‍ണായ വടവേ നമഃ ॥ 136 ॥

പഞ്ചതന്‍മാത്രരൂപായ പഞ്ചകര്‍മേന്ദ്രിയാത്മനേ ।
വിശൃങ്ഖലായ ദര്‍പായ നമസ്തേ വിഷയാത്മനേ ॥ 137 ॥

അനവദ്യായ ശാസ്ത്രായ സ്വതന്ത്രായാമൃതായ ച ।
നമഃ പ്രൌഢായ പ്രാജ്ഞായ യോഗാരൂഢായ തേ നമഃ ॥ 138 ॥

മന്ത്രജ്ഞായ പ്രഗല്‍ഭായ പ്രദീപവിമലായ ച ।
വിശ്വവാസായ ദക്ഷായ വേദനിഃശ്വസിതായ ച ॥ 139 ॥

യജ്ഞാങ്ഗായ സുവീരായ നാഗചൂഡായ തേ നമഃ ।
വ്യാഘ്രായ ബാണഹസ്തായ സ്കന്ദായ ദക്ഷിണേ നമഃ ॥ 140 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞായ രഹസ്യായ സ്വസ്ഥാനായ വരീയസേ ।
ഗഹനായ വിരാമായ സിദ്ധാന്തായ നമോ നമഃ ॥ 141 ॥

മഹീധരായ ഗൃഹ്യായ വടവൃക്ഷായ തേ നമഃ ।
ജ്ഞാനദീപായ ദുര്‍ഗായ സിദ്ധാന്തൈര്‍നിശ്ചിതായ ച ॥ 142 ॥

ശ്രീമതേ മുക്തിബീജായ കുശലായ വിവാസിനേ ।
പ്രേരകായ വിശോകായ ഹവിര്‍ധാനായ തേ നമഃ ॥ 143 ॥

ഗംഭീരായ സഹായായ ഭോജനായ സുഭോഗിനേ ।
മഹായജ്ഞായ തീക്ഷ്ണായ നമസ്തേ ഭൂതചാരിണേ ॥ 144 ॥

നമഃ പ്രതിഷ്ഠിതായാഥ മഹോത്സാഹായ തേ നമഃ ।
പരമാര്‍ഥായ ശിശവേ പ്രാംശവേ ച കപാലിനേ ॥ 145 ॥

സഹജായ ഗൃഹസ്ഥായ സന്ധ്യാനാഥായ വിഷ്ണവേ ।
സദ്ഭിഃ സമ്പൂജിതായാഥ വിതലാസുരഘാതിനേ ॥ 146 ॥

ജനാധിപായ യോഗ്യായ കാമേശായ കിരീടിനേ ।
അമോഘവിക്രമായാഥ നഗ്നായ ദലഘാതിനേ ॥ 147 ॥

സങ്ഗ്രാമായ നരേശായ നമസ്തേ ശുചിഭസ്മനേ ।
ഭൂതിപ്രിയായ ഭൂംനേ തേ സേനായ ചതുരായ ച ॥ 148 ॥

മനുഷ്യബാഹ്യഗതയേ കൃതജ്ഞായ ശിഖണ്ഡിനേ ।
നിര്ലേപായ ജടാര്‍ദ്രായ മഹാകാലായ മേരവേ ॥ 149 ॥

നമോ വിരൂപരൂപായ ശക്തിഗംയായ തേ നമഃ ।
നമഃ സര്‍വായ സദസത്സത്യായ സുവ്രതായ ച ॥ 150 ॥

നമോ ഭക്തിപ്രിയായാഥ ശ്വേതരക്ഷാപരായ ച ।
സുകുമാരമഹാപാപഹരായ രഥിനേ നമഃ ॥ 151 ॥

നമസ്തേ ധര്‍മരാജായ ധനാധ്യക്ഷായ സിദ്ധയേ ।
മഹാഭൂതായ കല്‍പായ കല്‍പനാരഹിതായ ച ॥ 152 ॥

ഖ്യാതായ ജിതവിശ്വായ ഗോകര്‍ണായ സുചാരവേ ।
ശ്രോത്രിയായ വദാന്യായ ദുര്ലഭായ കുടുംബിനേ ॥ 153 ॥

വിരജായ സുഗന്ധായ നമോ വിശ്വംഭരായ ച ।
ഭവാതീതായ തിഷ്യായ നമസ്തേ സാമഗായ ച ॥ 154 ॥

അദ്വൈതായ ദ്വിതീയായ കല്‍പരാജായ ഭോഗിനേ ।
ചിന്‍മയായ നമഃ ശുക്ലജ്യോതിഷേ ക്ഷേത്രഗായ ച ॥ 155 ॥

സര്‍വഭോഗസമൃദ്ധായ സാമ്പരായായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേ സ്വപ്രകാശായ സ്വച്ഛന്ദായ സുതന്തവേ ॥ 156 ॥

സര്‍വജ്ഞമൂര്‍തയേ തുഭ്യം ഗുഹ്യേശായ സുശാന്തയേ ।
ശാരദായ സുശീലായ കൌശികായ ധനായ ച ॥ 157 ॥

അഭിരാമായ തത്ത്വായ വ്യാലകല്‍പായ തേ നമഃ ।
അരിഷ്ടമഥനായാഥ സുപ്രതീകായ തേ നമഃ ॥ 158 ॥

ആശവേ ബ്രഹ്മഗര്‍ഭായ വരുണായാദ്രയേ നമഃ ।
നമഃ കാലാഗ്നിരുദ്രായ ശ്യാമായ സുജനായ ച ॥ 159 ॥

അഹിര്‍ബുധ്ന്യായ ജാരായ ദുഷ്ടാനാം പതയേ നമഃ ।
നമഃ സമയനാഥായ സമയായ ഗുഹായ ച ॥ 160 ॥

ദുര്ലങ്ഘ്യായ നമസ്തുഭ്യം ഛന്ദഃസാരായ ദംഷ്ട്രിണേ ।
ജ്യോതിര്ലിങ്ഗായ മിത്രായ ജഗതാം ഹിതകാരിണേ ॥ 161 ॥

നമഃ കാരുണ്യനിധയേ ശ്ലോകായ ജയശാലിനേ ।
ജ്ഞാനോദയായ ബീജായ ജഗദ്വിഭ്രമഹേതവേ ॥ 162 ॥

അവധൂതായ ശിഷ്ടായ ഛന്ദസാം പതയേ നമഃ ।
നമഃ ഫേന്യായ ഗുഹ്യായ സര്‍വബന്ധവിമോചിനേ ॥ 163 ॥

ഉദാരകീര്‍തയേ ശശ്വത്പ്രസന്നവദനായ ച ।
വസവേ വേദകാരായ നമോ ഭ്രാജിഷ്ണുജിഷ്ണവേ ॥ 164 ॥

ചക്രിണേ ദേവദേവായ ഗദാഹസ്തായ പുത്രിണേ ।
പാരിജാതസുപുഷ്പായ ഗണാധിപതയേ നമഃ ॥ 165 ॥

സര്‍വശാഖാധിപതയേ പ്രജനേശായ തേ നമഃ ।
സൂക്ഷ്മപ്രമാണഭൂതായ സുരപാര്‍ശ്വഗതായ ച ॥ 166 ॥

അശരീരശരീരായ അപ്രഗല്‍ഭായ തേ നമഃ ।
സുകേശായ സുപുഷ്പായ ശ്രുതയേ പുഷ്പമാലിനേ ॥ 167 ॥

മുനിധ്യേയായ മുനയേ ബീജസംസ്ഥമരീചയേ ।
ചാമുണ്ഡാജനകായാഥ നമസ്തേ കൃത്തിവാസസേ ॥ 168 ॥

വ്യുപ്തകേശായ യോഗ്യായ ധര്‍മപീഠായ തേ നമഃ ।
മഹാവീര്യായ ദീപ്തായ ബുദ്ധായാശനയേ നമഃ ॥ 169 ॥

വിശിഷ്ടേഷ്ടായ സേനാന്യേ ദ്വിപദേ കാരണായ ച ।
കാരണാനാം ഭഗവതേ ബാണദര്‍പഹരായ ച ॥ 170 ॥

അതീന്ദ്രിയായ രംയായ ജനാനന്ദകരായ ച ।
സദാശിവായ സൌംയായ ചിന്ത്യായ ശശിമൌലയേ ॥ 171 ॥

നമസ്തേ ജാതൂകര്‍ണ്യായ സൂര്യാധ്യക്ഷായ തേ നമഃ ।
ജ്യോതിഷേ കുണ്ഡലീശസ്യ വരദായാഭയായ ച ॥ 172 ॥

വസന്തായ സുരഭയേ ജയാരിമഥനായ ച ।
പ്രേംണേ പുരഞ്ജയായാഥ പൃഷദശ്വായ തേ നമഃ ॥ 173 ॥

രോചിഷ്ണവേഽസുരജിതേ ശ്വേതപീതായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേ ചഞ്ചരീകായ തമിസ്രമഥനായ ച ॥ 174 ॥

പ്രമാഥിനേ നിദാഘായ ചിത്രഗര്‍ഭായ തേ നമഃ ।
ശിവാലയായ സ്തുത്യായ തീര്‍ഥദേവായ തേ നമഃ ॥ 175 ॥

പത്തീനാം പതയേ തുഭ്യം വിചിത്രഗതയേ നമഃ । Var വിചിത്രശക്തയേ
നമോ നിസ്തുലരൂപായ സവിത്രേ തപസേ നമഃ ॥ 176 ॥

അഹങ്കാരസ്വരൂപായ മേഘാധിപതയേ നമഃ ।
അപാരായ തത്ത്വവിദേ ക്ഷയദ്വീരായ തേ നമഃ ॥ 177 ॥

പഞ്ചാസ്യായാഗ്രഗണ്യായ വിഷ്ണുപ്രാണേശ്വരായ ച ।
അഗോചരായ യാംയായ ക്ഷേംയായ വഡവാഗ്നയേ ॥ 178 ॥

വിക്രമായ സ്വതന്ത്രായ സ്വതന്ത്രഗതയേ നമഃ ॥

വനാനാം പതയേ തുഭ്യം നമസ്തേ ജമദഗ്നയേ ॥ 179 ॥

അനാവൃതായ മുക്തായ മാതൃകാപതയേ നമഃ ।
നമസ്തേ ബീജകോശായ ദിവ്യാനന്ദായ തേ നമഃ ॥ 180 ॥

നമസ്തേ വിശ്വദേവായ ശാന്തരാഗായ തേ നമഃ ।
വിലോചനസുദേവായ ഹേമഗര്‍ഭായ തേ നമഃ ॥ 181 ॥

അനാദ്യന്തായ ചണ്ഡായ മനോനാഥായ തേ നമഃ ।
ജ്ഞാനസ്കന്ദായ തുഷ്ടായ കപിലായ മഹര്‍ഷയേ ॥ 182 ॥

നമസ്ത്രികാഗ്നികാലായ ദേവസിംഹായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേ മണിപൂരായ ചതുര്‍വേദായ തേ നമഃ ॥ 183 ॥

സ്വരൂപാണാം സ്വഭാവായ ഹ്യന്തര്യാഗായ തേ നമഃ ।
നമഃ ശ്ലോക്യായ വന്യായ മഹാധര്‍മായ തേ നമഃ ॥ 184 ॥

പ്രസന്നായ നമസ്തുഭ്യം സര്‍വാത്മജ്യോതിഷേ നമഃ ।
സ്വയംഭുവേ ത്രിമൂര്‍തീനാമധ്വാതീതായ തേ നമഃ ॥ 185 ॥

സദാശിവ ഉവാച
ജപന്തു മാമികാം ദേവാഃ നാംനാം ദശശതീമിമാം ।
മമ ചാതിപ്രിയകരീം മഹാമോക്ഷപ്രദായിനീം ॥ 186 ॥

സങ്ഗ്രാമേ ജയദാത്രീം തു സര്‍വസിദ്ധികരീം ശുഭാം ।
യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥ 187 ॥

പുത്രകാമോ ലഭേത്പുത്രം രാജ്യകാമസ്തു രാജതാം ।
പ്രാപ്നുയാത്പരയാ ഭക്ത്യാ ധനധാന്യാദികം ബഹു ॥ 188 ॥

ശിവാലയേ നദീതീരേ ബില്വമൂലേ വിശേഷതഃ ।
പ്രജപേത്സിദ്ധിദാം ദേവാഃ ശുചൌ ദേശേ ശമീതലേ ॥ 189 ॥

ധനകാമസ്തു ജുഹുയാദ്ഘൃതാക്തൈര്‍ബില്വപത്രകൈഃ ।
മോക്ഷകാമസ്തു ഗവ്യേന ഘൃതേന പ്രതിനാമതഃ ॥ 190 ॥

ആയുഷ്കാമസ്തു ജുഹുയാദാജ്യേന മധുനാ തഥാ ।
പുത്രകാമസ്തു ജുഹുയാത്തിലാക്തേന തഥാംഭസാ ॥ 191 ॥

മത്സമീപേ പ്രദോഷേ ച നത്വാ ഭക്ത്യാ ജപേന്നരഃ ।
ജീവന്‍സരൂപതാം പ്രാപ്യ സായുജ്യം മമ ചാപ്നുയാത് ॥ 192 ॥

കാലോഽപി ജനശാസ്താ ഹി മമ ഭക്തം ന പശ്യതി ।
അഹം പുരഃസരസ്തസ്യ നേഷ്യാമി ഗഗനസ്ഥലം ॥ 193 ॥

ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേദ്ഭക്ത്യാ വത്സരം നിയമാന്വിതഃ ।
മച്ചിത്തോ മന്‍മനാ ഭൂത്വാ സാക്ഷാന്‍മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ॥ 194 ॥

രുദ്രപാഠേന യത്പുണ്യം യത്പുണ്യം വേദപാഠതഃ ।
തത്പുണ്യം ലഭതേ യോഽസാവേകാവൃത്ത്യാ പഠേദിമാം ॥ 195 ॥

കന്യാകോടിപ്രദാനേന യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ।
തത്ഫലം ലഭതേ സംയങ്നാംനാം ദശശതം ജപന്‍ ॥ 196 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ യത്ഫലം ലഭതേ നരഃ ।
കപിലാശതദാനസ്യ തത്ഫലം പഠനാദ്ഭവേത് ॥ 197 ॥

യഃ ശൃണോതി സദാ വിദ്യാം ശ്രാവയേദ്വാപി ഭക്തിതഃ ।
സോഽപി മുക്തിമവാപ്നോതി യത്ര ഗത്വാ ന ശോചതി ॥ 198 ॥

യക്ഷരാക്ഷസവേതാലഗ്രഹകൂഷ്മാണ്ഡഭൈരവാഃ ।
പഠനാദസ്യ നശ്യന്തി ജീവേച്ച ശരദാം ശതം ॥ 199 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാദിപാപാനാം നാശഃ സ്യാച്ഛ്രവണേന തു ।
കിം പുനഃ പഠനാദസ്യ മുക്തിഃ സ്യാദനപായിനീ ॥ 200 ॥

ഇത്യുക്ത്വാ സ മഹാദേവോ ഭഗവാന്‍പരമേശ്വരഃ ।
പുനരപ്യാഹ ഭഗവാന്‍കൃപയാ പരയാ യുതഃ ॥ 201 ॥

ദീയതാം മമ ഭക്തേഭ്യോ യദുക്തം ഭവഘാതകം ।
ഇത്യുക്ത്വാന്തര്‍ദധേ ദേവഃ പരാനന്ദസ്വരൂപധൃക് ॥ 202 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച
ഏതദേവ പുരാ രാമോ ലബ്ധവാന്‍ കുംഭസംഭവാത് ।
അരണ്യേ ദണ്ഡകാഖ്യേ തു പ്രജജാപ രഘൂദ്വഹഃ ॥ 203 ॥

നിത്യം ത്രിഷവണസ്നായീ ത്രിസന്ധ്യം സുസ്മരഞ്ശിവം ।
തദാസൌ ദേവദേവോഽപി പ്രത്യക്ഷഃ പ്രാഹ രാഘവം ॥ 204 ॥

മഹാപാശുപതം ദിവ്യം പ്രഗൃഹാണ രഘൂദ്വഹ ।
ഏതദാസാദ്യ പൌലസ്ത്യം ജഹി മാ ശോകമര്‍ഹസി ॥ 205 ॥

തദാപ്രഭൃതി ഭൂദേവാഃ പ്രജപന്തി സുഭക്തിതഃ ।
ഗൃഹ്ണന്തു പരയാ ഭക്ത്യാ ഭവന്തഃ സര്‍വ ഏവ ഹി ॥ 206 ॥

ശ്രീവ്യാസ ഉവാച
തതസ്തേ മുനയഃ സര്‍വേ ജഗൃഹുര്‍മുനിപുങ്ഗവാഃ ।
ഗൃഹ്ണന്തു മമ വാക്യം തു മുക്തിം പ്രാപ്സ്യഥ നിശ്ചിതാഃ ॥ 207 ॥

ഭവദ്ഭിരാത്മശിഷ്യേഭ്യോ ദീയതാമിദമാദരാത് ।
നാംനാം സഹസ്രമേതദ്ധി ലിഖിതം യന്നികേതനേ ॥ 208 ॥

അവിമുക്തം തു തദ്ഗേഹം നിത്യം തിഷ്ഠതി ശങ്കരഃ ।
അനേന മന്ത്രിതം ഭസ്മാഖിലദുഷ്ടവിനാശനം ॥ 209 ॥

പിശാചസ്യ വിനാശായ ജപ്തവ്യമിദമുത്തമം ।
നാംനാം സഹസ്രേണാനേന സമം കിഞ്ചിന്ന വിദ്യതേ ॥ 210 ॥

॥ ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണേ ബില്വകേശ്വരമാഹാത്മ്യേ ശ്രീകൃഷ്ണമാര്‍കണ്ഡേയ സംവാദേ
വേദസാരശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil