Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Punjabi

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Punjabi:

॥ ਵੇਦਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼ਙ੍ਕਰਕਵਚ ਸ਼੍ਲੋਕਾਃ ੧-੬੧
ਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਂ ਵੇਦਸਾਰਾਖ੍ਯਂ

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਉਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਸ਼ਸ਼ਿਵਰ੍ਣਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨੋਪਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ॥ ੧ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਮਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਮ੍ ।
ਆਧਾਰਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਮਨਾਧਾਰਮਵਿਕ੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਬੋਧਾਮ੍ਬੁਨਿਧਿਮਦ੍ਭੁਤਵਿਕ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਤਿਮੀਸ਼ਾਨਮਨੀਸ਼ਂ ਪ੍ਰਣਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਈਸ਼ਮਾਦ੍ਯਨ੍ਤਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਮਤਿਸ਼ੋਭਨਮਾਦਰਾਤ੍ ।
ਨਮਾਮਿ ਵਿਗ੍ਰਹਂ ਸਾਮ੍ਬਂ ਸਂਸਾਰਾਮਯਭੇਸ਼ਜਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ ।
ਏਕਦਾ ਮੁਨਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਦ੍ਵਾਰਕਾਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਾਗਤਾਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਚ ਸੋਤ੍ਕਣ੍ਠਾਃ ਕਸ਼੍ਣਦਰ੍ਸ਼ਨਲਾਲਸਾਃ ॥ ੫ ॥

ਤਤਃ ਸ ਭਗਵਾਨ੍ਪ੍ਰੀਤਃ ਪੂਜਾਂ ਚਕ੍ਰੇ ਯਥਾਵਿਧਿ ।
ਤੇਸ਼ਾਮਾਸ਼ੀਸ੍ਤਤੋ ਗਹ੍ਯ ਬਹੁਮਾਨਪੁਰਃਸਰਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਤੈਃ ਪਸ਼੍ਟਃ ਕਥਯਾਮਾਸ ਕੁਮਾਰਪ੍ਰਭਵਂ ਚ ਯਤ੍ ।
ਚਰਿਤਂ ਭੂਮਿਭਾਰਘ੍ਨਂ ਲੋਕਾਨਨ੍ਦਕਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਮੁਖਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਮਾਧ੍ਯਾਹ੍ਨਿਕਕ੍ਰਿਯੋਤ੍ਥਿਤਾਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਃ ਸ੍ਨਾਨਮਥੋ ਚਕ੍ਰੇ ਮਦਕ੍ਸ਼ਤਕੁਸ਼ਾਦਿਭਿਃ ॥ ੮ ॥

ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਂ ਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ ਚ ਧਤ੍ਵਾ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਕਾਃ ।
ਸੂਰ੍ਯੋਪਸ੍ਥਾਨਂ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਂ ਚ ਸ੍ਮਤਿਧਰ੍ਮਮਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਿਵਪੂਜਾਂ ਤਤਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਾਕ੍ਸ਼ਤਾਦਿਭਿਃ ।
ਚਕਾਰ ਵਿਧਿਵਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਮਸ੍ਕਾਰਯੁਤਾਂ ਸ਼ੁਭਾਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਜਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਸੋਮੇਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤਿ ਚਾਬ੍ਰਵੀਤ੍ ।
ਜਜਾਪ ਸ਼ਿਵਸਾਹਸ੍ਰਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਵਿਭੋਃ ।
ਅਨਨ੍ਯਮਾਨਸਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਪਦ੍ਮਾਸਨਗਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਤਤਸ੍ਤੇ ਵਿਸ੍ਮਯਾਪਨ੍ਨਾ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਣਵਿਚੇਸ਼੍ਟਿਤਮ੍ ।
ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯੋऽਵਦਤ੍ਕਸ਼੍ਣਂ ਬਹੁਸ਼ੋ ਮੁਨਿਸਮ੍ਮਤਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਉਵਾਚ
ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਮਲਾਕਾਨ੍ਤਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ । ਤ੍ਵਂ ਕਸ਼੍ਣਃ
ਭਵਤ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ਕਥਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰੇਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਵਦਸ੍ਵ ਮੇ ॥ ੧੩ ॥

ਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ
ਅਥ ਤੇ ਮੁਨਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯਂ ਸਮਾਰ੍ਚਯਨ੍ ।
ਵਚੋਭਿਰ੍ਵਾਸੁਦੇਵਸ਼੍ਚ ਪਸ਼੍ਟਃ ਸਾਧੁ ਤ੍ਵਯੇਤਿ ਚ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮੁਨੇ ਪਸ਼੍ਟਂ ਹਿਤਾਯ ਸਕਲਸ੍ਯ ਚ ॥ ੧੫ ॥

ਅਜ੍ਞਾਤਂ ਤਵ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਤਥਾਪਿ ਚ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਦੈਵਤਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੬ ॥ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਯਤ੍ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਂ ਸਾਵਧਾਨਮਤਿਃ ਸ਼ਣੁ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਵਨਮੀਸ਼ਾਨਂ ਗੁਣਾਤੀਤਮਜਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੧੭ ॥ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਧਨਮੀਸ਼ਾਨਂ
ਜਗਤਸ੍ਤਸ੍ਥੁਸ਼ੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਮਮ ਮੂਲਂ ਮਹਾਮੁਨੇ ।
ਯੋ ਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਨਾਂ ਧ੍ਯੇਯਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੮ ॥

ਸ ਸ਼ਿਵਃ ਸ ਮਹਾਦੇਵਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸ਼੍ਚ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨਾਨ੍ਯਃ ਪਰੋ ਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਪਠ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੈਰ੍ਵੇਦਾਨ੍ਤੈਰ੍ਯੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਾਃ ॥ ੨੦ ॥

ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਦੇਵੇ ਮਮ ਧਾਤੁਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ।
ਮਹੇਸ਼ਃ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਿਨ੍ਮਯਸ੍ਤਮਸਃ ਪਰਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਃਸਙ੍ਗੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਿਰ੍ਲੇਪਃ ਸਕਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਚੇਚ੍ਛਾਭਵਤ੍ਪੂਰ੍ਵਂ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਾਰਿਣੀ ॥ ੨੩ ॥

ਵਾਮਾਙ੍ਗਾਦਭਵਂ ਤਸ੍ਯ ਸੋऽਹਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰਿਤਿ ਸ੍ਮਤਃ ।
ਜਨਯਾਮਾਸ ਧਾਤਾਰਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਙ੍ਗਾਤ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੨੪ ॥

ਮਧ੍ਯਤੋ ਰੁਦ੍ਰਮੀਸ਼ਾਨਂ ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਤਪਃ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਭੋ ਵਤ੍ਸਾ ਅਬ੍ਰਵੀਦਿਤਿ ਤਾਨ੍ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੨੫ ॥ ਤਪਸ੍ਤਪਨ੍ਤੁ ਭੋ
ਤਤਸ੍ਤੇ ਸ਼ਿਵਮਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪ੍ਰੋਚੁਃ ਸਂਯਤਮਾਨਸਾਃ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਤੁ ਵਿਧਿਵਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੈਃ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਚ ਪੁਨਃ ਪੁਨਃ ॥ ੨੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾ ਊਚੁਃ
ਤਪਃ ਕੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਬ੍ਰੂਹਿ ਸਰ੍ਵਮਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਵੇਤ੍ਸਿ ਨਾਪਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ Var ਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਕਾਯੇਨ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਧ੍ਯਾਨਪੂਜਾਜਪਾਦਿਭਿਃ ।
ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਿਰਹਿਤਂ ਤਪਃ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਭੋ ਸੁਰਾਃ ॥ ੨੮ ॥

ਦੇਵਾ ਊਚੁਃ
ਤ੍ਵਯਾ ਯਤ੍ਕਥਿਤਂ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਮਜਿਤਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
ਸੌਮ੍ਯੋਪਾਯਮਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍ਵਦ ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਿਧੇ ॥ ੨੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ Var ਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਸ਼ਣੁਧ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਘ੍ਨਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਦ੍ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਜਪਨ੍ਤੁ ਮਮ ਸੁਵ੍ਰਤਾਃ ॥ ੩੦ ॥

ਯਯਾ ਸਂਸਾਰਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਭਵਤਿ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ।
ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ਤੁ ਤਦ੍ਵਿਧਾਨਂ ਹਿ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੩੧ ॥
ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣ੍ਵਤਾਂ ਸਦ੍ਯੋ ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦਨਪਾਯਿਨੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਕਤਸ੍ਨਾਨਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਾਸਾ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੨ ॥

ਭਸ੍ਮਧਾਰੀ ਮੁਨਿਰ੍ਮੌਨੀ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮਾਂ ਸਕਲਾਧੀਸ਼ਂ ਨਿਰਾਕਾਰਂ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩੩ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀਸਹਿਤਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਜਟਾਮੁਕੁਟਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਦਧਾਨਂ ਚਰ੍ਮ ਵੈਯਾਘ੍ਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਕਤਸ਼ੇਖਰਮ੍ ॥ ੩੪ ॥ ਵਸਾਨਂ ਚਰ੍ਮ
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਂ ਵਸ਼ਭਾਰੂਢਂ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ।
ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਦਿਵ੍ਯਭੋਗਂ ਸੁਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਬਿਭ੍ਰਾਣਂ ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਚ ਕੁਠਾਰਵਰਦਾਭਯਮ੍ ।
ਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਂ ਕਮਲਾਸੀਨਂ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨਮ੍ ॥ ੩੬ ॥ ਦੁਰਨ੍ਤਂ
ਵਿਸ਼੍ਵਕਾਯਂ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਕ੍ਸ਼ਰਮਵ੍ਯਯਮ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਿਰਸਂ ਸ਼ਰ੍ਵਮਨਨ੍ਤਕਰਸਂਯੁਤਮ੍ ॥ ੩੭ ॥

Var ਸ਼ਮ੍ਭੁਮਨਨ੍ਤਕਰਸਂਯੁਤਮ੍
ਸਹਸ੍ਰਚਰਣਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਮ੍ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਮਜਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ਼ਿਵਮਾਦ੍ਯਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ।
ਨਿਸ਼ਾਕਰਕਰਾਕਾਰਂ ਭੇਸ਼ਜਂ ਭਵਰੋਗਿਣਾਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਪਿਨਾਕਿਨਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਂ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਿਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਾਨਂ ਕਾਲਕਾਲਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੪੦ ॥

ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਂ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਕਰਂ ਪਰਮ੍ । ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਮਯਂ
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮ੍ਪਨ੍ਨਂ ਮਹਾਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਸਮਸ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਪੁਣ੍ਯਕਾਯਂ ਦੁਰਾਸਦਮ੍ ।
ਤਾਰਕਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮਣੀਯਾਂਸਂ ਮਹਤ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੪੨ ॥ ਮਹਤ੍ਤਮਮ੍
ਯਤੀਨਾਂ ਪਰਮਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵ੍ਰਤਿਨਾਂ ਤਪਸਃ ਫਲਮ੍ ।
ਸਂਯਮੀਹਤ੍ਸਮਾਸੀਨਂ ਤਪਸ੍ਵਿਜਨਸਂਵਤਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਵਿਧੀਨ੍ਦ੍ਰਵਿਸ਼੍ਣੁਨਮਿਤਂ ਮੁਨਿਸਿਦ੍ਧਨਿਸ਼ੇਵਿਤਮ੍ ।
ਮਹਾਦੇਵਂ ਮਹਾਤ੍ਮਾਨਂ ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਦੈਵਤਮ੍ ॥ ੪੪ ॥ ਮਹਾਨਨ੍ਦਂ
ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਪਵਿਤ੍ਰਮੋਙ੍ਕਾਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਂ ਚਿਤ੍ਤੇ ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਕਵਚਂ ਨ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੪੫ ॥

Var ਤਤਃ ਪਠੇਦ੍ਧਿ ਕਵਚਂ ਮਮ ਸਰ੍ਵਾਘਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥

ਕਵਚਂ
ਸ਼ਙ੍ਕਰੋ ਮੇ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟਂ ਭਾਲਲੋਚਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਦਸ਼ੌ ਪਾਤੁ ਭ੍ਰੁਵੌ ਰੁਦ੍ਰੋ ਮਮਾਵਤੁ ॥ ੪੬ ॥

Var ਵਿਸ਼੍ਵਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਦਸ਼ੌ ਪਾਤੁ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪਾਤੁ ਭ੍ਰੁਵੌ ਮਮ ॥

ਗਣ੍ਡੌ ਪਾਤੁ ਮਹੇਸ਼ਾਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਪੂਰ੍ਵਜਃ ।
ਕਪੋਲੌ ਮੇ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਾਤੁ ਨਾਸਾਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੪੭ ॥

ਮੁਖਂ ਪਾਤੁ ਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਓਸ਼੍ਠੌ ਪਾਤੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਦਨ੍ਤਾਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਦੇਵੇਸ਼ਸ੍ਤਾਲੂ ਸੋਮਕਲਾਧਰਃ ॥ ੪੮ ॥

ਰਸਨਾਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚੁਬੁਕਂ ਪਾਤੁ ਮੇ ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਨਾਸ਼ਾਨਃ ॥ ੪੯ ॥

ਕੂਰ੍ਚਂ ਪਾਤੁ ਭਵਃ ਕਣ੍ਠਂ ਨੀਲਕਣ੍ਠੋऽਵਤੁ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਧੌ ਸ੍ਕਨ੍ਦਗੁਰੁਃ ਪਾਤੁ ਬਾਹੂ ਪਾਤੁ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੫੦ ॥ ਸ੍ਕਨ੍ਧੌ ਸ੍ਕਨ੍ਦਪਿਤਾ
ਉਪਬਾਹੂ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਃ ਕਰੌ ਵਿਬੁਧਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਙ੍ਗੁਲੀਃ ਪਾਤੁ ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਃ ਪਰ੍ਵਾਣਿ ਚ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਹਦਯਂ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਤਨੌ ਪਾਤੁ ਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਉਦਰਂ ਹੁਤਭੁਕ੍ਪਾਤੁ ਮਧ੍ਯਂ ਪਾਤੁ ਮਧ੍ਯਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਪਾਤੁ ਭਵਾਨੀਸ਼ਃ ਪਸ਼੍ਠਂ ਪਾਤੁ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ਮੇ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪਾਤੁ ਨਾਭਿਂ ਭੀਮਃ ਕਟਿਂ ਵਿਭੁਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸਕ੍ਥਿਨੀ ਪਾਤੁ ਮੇ ਭਰ੍ਗੋ ਜਾਨੁਨੀ ਭੁਵਨਾਧਿਪਃ ।
ਜਙ੍ਘੇ ਪੁਰਰਿਪੁਃ ਪਾਤੁ ਚਰਣੌ ਭਵਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ਰੀਰਂ ਪਾਤੁ ਮੇ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਬਾਹ੍ਯਮਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਸ਼ਿਵਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਿ ਹਰਃ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਜਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫੫ ॥

ਪ੍ਰਾਚ੍ਯਾਂ ਦਿਸ਼ਿ ਮਡਃ ਪਾਤੁ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਯਮਸੂਦਨਃ । ਪੂਰ੍ਵੇ ਮਮ ਮਡਃ
ਵਾਰੁਣ੍ਯਾਂ ਸਲਿਲਾਧੀਸ਼ ਉਦੀਚ੍ਯਾਂ ਮੇ ਮਹੀਧਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਈਸ਼ਾਨ੍ਯਾਂ ਪਾਤੁ ਭੂਤੇਸ਼ ਆਗ੍ਨੇਯ੍ਯਾਂ ਰਵਿਲੋਚਨਃ ।
ਨੈਰਤ੍ਯਾਂ ਭੂਤਭਤ੍ਪਾਤੁ ਵਾਯਵ੍ਯਾਂ ਬਲਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫੭ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਂ ਪਾਤੁ ਮਖਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਹ੍ਯਧਃ ਸਂਸਾਰਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਤਃ ਸੁਖਦਃ ਪਾਤੁ ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਪਾਤੁ ਸੁਲੋਚਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਇਤਿ ਕਵਚਮ੍ ।

ਏਵਂ ਨ੍ਯਾਸਵਿਧਿਂ ਕਤ੍ਵਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਛਮ੍ਭੁਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹ੍ਵਾਦਿ ਪਠੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਤੁ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਦਿਭਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੈਰ੍ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਤਤਃ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮੇਦਂ ਪਠਿਤਵ੍ਯਂ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਭਿਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਗੁਹ੍ਯਤਮਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਹਿਤਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪਰਮੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਭਵਦੁਃਖਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਹਤ੍ ।
ਓਂ ਨਮਃ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਚੇਤਿ ਸ਼ਡ੍ਭਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੈਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਕਮ੍ ।
ਨ੍ਯਾਸਂ ਕਤ੍ਵਾ ਤੁ ਵਿਧਿਵਤ੍ਸਮ੍ਯਗ੍ਧ੍ਯਾਨਂ ਤਤਸ਼੍ਚਰੇਤ੍ ॥ ੬੨ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ (ਨ੍ਯਾਸ)
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਵੇਦਸਾਰਾਖ੍ਯਪਰਮਦਿਵ੍ਯਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨ੍ ਨਾਰਾਯਣ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵੋ ਦੇਵਤਾ । ਨਮਃ ਇਤਿ ਬੀਜਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਯੇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਚੈਤਨ੍ਯਮਿਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਏਵਂ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਅਥ ਨ੍ਯਾਸਃ ।
॥ ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਚ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਮਯੋਭਵੇ ਚ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਚ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਮਯਸ੍ਕਰਾਯ ਚ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਚ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਤਰਾਯ ਚ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

॥ ਅਥ ਹਦਯਾਦ੍ਯਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਚ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਃ ਮਯੋਭਵੇ ਚ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਚ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਨਮਃ ਮਯਸ੍ਕਰਾਯ ਚ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਚ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਤਰਾਯ ਚ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

। ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਕੈਲਾਸਾਦ੍ਰਿਨਿਭਂ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਕਲਯਾ ਸ੍ਫੂਰ੍ਜਜ੍ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਂ
ਨਾਸਾਲੋਕਨਤਤ੍ਪਰਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਵੀਰਾਸਨਾਧ੍ਯਾਸਿਤਮ੍ ।
ਮੁਦ੍ਰਾਟਙ੍ਕਕੁਰਙ੍ਗਜਾਨੁਵਿਲਸਦ੍ਬਾਹੁਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਨਨਂ
ਕਕ੍ਸ਼੍ਯਾਬਦ੍ਧਭੁਜਙ੍ਗਮਂ ਮੁਨਿਵਤਂ ਵਨ੍ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਚੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਮ੍ ।
ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਂ ਮਹਾਬਾਹੁਂ ਦਸ਼ਬਾਹੁਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਨਾਗਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਂ ਪਰਾਨਨ੍ਦਂ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਸਾਰ੍ਧਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੪ ॥

॥ ਅਥ ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਅਗ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਨੇ ਅਮਤਂ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ॐ ਨਮਃ ਪਰਾਯ ਦੇਵਾਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕਾਮਿਨੇ ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਕਪਰ੍ਦਿਨੇ ॥ ੧ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਅਨਰ੍ਘ੍ਯਾਯ ਵਿਸ਼ਾਲਾਯ ਸਾਲਹਸ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨ ॥ ਅਨਰ੍ਘਾਯ
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਸ਼੍ਰੁਤਾਯ ਚ ਪਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਭਰ੍ਗਾਯ ਗੁਣਾਤੀਤਾਯ ਵੇਧਸੇ ॥ ੩ ॥

ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਪੀਤਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤੀਪਤਯੇ ਨਮਃ । Var ਵੀਤਾਯ
ਕੇਵਲਾਯ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਬੁਧਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੪ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਾਯ ਸੁਦੇਹਾਯ ਨਿਃਸ੍ਪਹਾਯ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮਃ ਸੋਮਵਿਭੂਸ਼ਾਯ ਕਾਲਾਯਾਮਿਤਤੇਜਸੇ ॥ ੫ ॥

ਅਜਿਰਾਯ ਜਗਤ੍ਪਿਤ੍ਰੇ ਜਨਕਾਯ ਪਿਨਾਕਿਨੇ ।
ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ਸਿਂਹਾਯ ਮਾਯਾਤੀਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ਬੀਜਾਯ ਸਰ੍ਪਭੂਸ਼ਾਯ ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਪੁਰਨ੍ਦਰਾਯ ਭਦ੍ਰਾਯ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਮਹੀਯਸੇ ॥ ੭ ॥

ਮਹਾਸਨ੍ਤੋਸ਼ਰੂਪਾਯ ਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਸ਼ੁਦ੍ਧਬੁਦ੍ਧਯੇ ।
ਨਮੋ ਵਦ੍ਧਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਤਪਸੇ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੮ ॥

ਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ਸੁਰੇਸ਼ਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇऽਨਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਿਰਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਕੈਲਾਸਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੯ ॥

ਨਿਰਾਮਯਾਯ ਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਾਯ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਯਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਆਤ੍ਮਾਰਾਮਾਯ ਭਵ੍ਯਾਯ ਪੂਜ੍ਯਾਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ।
ਵਿਕਰ੍ਤਨਾਯ ਸੂਰ੍ਮ੍ਯਾਯ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਿਣੇ ॥ ੧੧ ॥

ਤਾਰਾਯ ਹਂਸਨਾਥਾਯ ਪ੍ਰਤਿਸਰ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਪਰਾਵਰੇਸ਼ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਭਵਾਯਾਲਙ੍ਘ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ॥ ੧੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਧ੍ਵਂਸਨਿਧੀਸ਼ਾਯ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਮਨਸ੍ਵਿਨੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤ੍ਰੇ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੇ ਜਗਨ੍ਨੇਤ੍ਰੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੩ ॥

ਜਟਿਲਾਯ ਵਿਰਾਗਾਯ ਪਵਿਤ੍ਰਾਯ ਮਡਾਯ ਚ ।
ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਪਾਤ੍ਰਾਯ ਸ੍ਤੇਨਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਾਦਾਯ ਰਵਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੋਗਾਯ ਸਾਰਾਯ ਯੋਗਿਨੇऽਨਨ੍ਤਮਾਯਿਨੇ ॥ ੧੫ ॥

Var ਯੋਗਿਨੇऽਨਨ੍ਤਗਾਮਿਨੇ
ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯ ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਪੁਰਤ੍ਰਯਵਿਘਾਤਿਨੇ ।
ਗਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ਵਰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਯਾਥ ਦਿਸ਼ਾਵਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ । ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਚ
ਪਰਮਪ੍ਰੇਮਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਪ੍ਰਥਮਾਯ ਸੁਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ॥ ੧੭ ॥

ਆਦ੍ਯਾਯ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾਯ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਾਯ ਤੇਜਸੇ । ਤੇ ਨਮਃ
ਉਗ੍ਰਾਯ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸੂਰ੍ਯਾਯ ਗੌਰੀਸ਼ਾਯ ਵਰਾਯ ਚ ।
ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ ਵੀਰਾਯ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕਾਮਨਾਸ਼ਾਯ ਗੁਰਵੇ ਮੁਕ੍ਤਿਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਸੂਤਾਯ ਵਹ੍ਨਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ਜਲਨ੍ਧਰਸ਼ਿਰਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਹਵਿਸ਼ੇ ਹਿਤਕਾਰਿਣੇ ।
ਮਹਾਕਾਲਾਯ ਵੈਦ੍ਯਾਯ ਸਘਣੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਮ ਓਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਸੋਮਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਰਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸ਼ੁਚਯੇ ਭੌਮੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੨੨ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯ ਨਿਰੀਹਾਯ ਕੇਦਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ਕਵਯੇ ਨਾਗਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੩ ॥

ਭਸ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸੂਦ੍ਯਾਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਭੂਤਪਤਯੇ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਦਯਾਲਵੇ ॥ ੨੪ ॥

ਧਰ੍ਮਾਯ ਧਨਦੇਸ਼ਾਯ ਗਜਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਾਯ ਚ ।
ਭਾਲਨੇਤ੍ਰਾਯ ਯਜ੍ਞਾਯ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਸ਼ਾਨੁਰੇਤਸੇ ਨੀਲਲੋਹਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਸੁਰਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਪਾਵਨਾਯ ਬਲਾਯ ਚ ॥ ੨੬ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਾਯ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਨਾਸ਼ਕਰਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਿਰਸੇ ਜਯਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਚਰਣਾਯਾਥ ਯੋਗਿਹਤ੍ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੇ ।
ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯਾਯ ਚ ॥ ੨੮ ॥

ਆਮੋਦਾਯ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾਯ ਗਾਯਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਚ ।
ਵ੍ਯੋਮਾਕਾਰਾਯ ਵਿਪ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੨੯ ॥

ਅਘੋਰਾਯ ਸੁਵੇਸ਼ਾਯ ਸ਼੍ਵੇਤਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮਾਯ ਚਿਤ੍ਰਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾਯ ਨਨ੍ਦਿਨੇ ॥ ੩੦ ॥

ਅਧਰ੍ਮਸ਼ਤ੍ਰੁਰੂਪਾਯ ਦੁਨ੍ਦੁਭੇਰ੍ਮਰ੍ਦਨਾਯ ਚ ।
ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰਵੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩੧ ॥

ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਖਡ੍ਗਿਨੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਹਰਿਕੇਸ਼ਾਯ ਪਞ੍ਚਵਰ੍ਣਾਯ ਵਜ੍ਰਿਣੇ ॥ ੩੨ ॥

ਨਮਃ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯਾਥ ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰਾਯ ਚ ।
ਪ੍ਰਭਵੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਕਾਲਕੂਟਵਿਸ਼ਾਦਿਨੇ ॥ ੩੩ ॥

ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਸਿਦ੍ਧਾਯ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸਹਸ੍ਰਹਸ੍ਤਾਯ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਯ ਚ ॥ ੩੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਜਿਤਸ਼ਤ੍ਰਵੇ ।
ਕਾਸ਼ੀਨਾਥਾਯ ਗੇਹ੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ॥ ੩੫ ॥

ਹੇਤਵੇ ਸਰ੍ਵਜੀਵਾਨਾਂ ਪਾਲਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਗਤ੍ਸਂਹਾਰਕਾਰਾਯ ਤ੍ਰਿਧਾਵਸ੍ਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੩੬ ॥

ਏਕਾਦਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਹ੍ਨਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਰਸਿਂਹਮਹਾਦਰ੍ਪਘਾਤਿਨੇ ਸ਼ਰਭਾਯ ਚ ॥ ੩੭ ॥

ਭਸ੍ਮਾਭ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਤੀਰ੍ਥਾਯ ਜਾਹ੍ਨਵੀਜਨਕਾਯ ਚ । ਵਲ੍ਲਭਾਯ
ਦੇਵਦਾਨਵਦੈਤ੍ਯਾਨਾਂ ਗੁਰਵੇ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੩੮ ॥

ਦਲਿਤਾਞ੍ਜਨਭਾਸਾਯ ਨਮੋ ਵਾਯੁਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੩੯ ॥

Var ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਾਯ ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯਾਯ ਜਗਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੇ ।
ਅਨਾਥਾਯ ਪ੍ਰਜੇਸ਼ਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗਰ੍ਵਹਰਾਯ ਚ ॥ ੪੦ ॥

ਹਰੇਰ੍ਵਿਧਾਤਕਲਹਨਾਸ਼ਕਾਯ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
Var ਹਰਿਰ੍ਵਿਧਾਤਕਲਹਨਾਸ਼ਕਾਯ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਦਸ਼ਹਸ੍ਤਾਯ ਗਗਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੪੧ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਫਲਦਾਤ੍ਰੇ ਚ ਪਰਮਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਘਣ੍ਟਾਰਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੪੨ ॥

ਪਦ੍ਮਾਸਨਾਯ ਪੁਸ਼੍ਟਾਯ ਨਿਰ੍ਵਾਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਯੋਨਯੇ ਸੁਦੇਹਾਯ ਹ੍ਯੁਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੪੩ ॥

ਅਨ੍ਤਕਾਲਾਧਿਪਤਯੇ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਕੁਬੇਰਬਨ੍ਧਵੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਸੋਮਾਯ ਸੁਖਦਾਯਿਨੇ ॥ ੪੪ ॥

ਅਮਤੇਸ਼੍ਵਰਰੂਪਾਯ ਕੌਬੇਰਾਯ ਚ ਧਨ੍ਵਿਨੇ । Var ਕੌਬੇਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ
ਪ੍ਰਿਯਮ੍ਵਦਸਮਰ੍ਥਾਯ ਵਨ੍ਦਿਨੇ ਵਿਭਵਾਯ ਚ ॥ ੪੫ ॥

ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ ਗਿਰਿਤ੍ਰਾਯ ਗਿਰਿਸ਼ਨ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਪਾਰਿਜਾਤਾਯ ਬਹਤੇ ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੪੬ ॥

ਤਰੁਣਾਯ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਬਾਲਰੂਪਧਰਾਯ ਚ ।
ਜੀਵਿਤੇਸ਼ਾਯ ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਪੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੪੭ ॥

ਭਵਹੇਤ੍ਯੈ ਹਿਰਣ੍ਯਾਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਧ੍ਯਮਾਯ ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ ਚ ਤੇ ਸ਼ੂਰਾਯ ਸੁਭਗਾਯ ਚ ॥ ੪੮ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਤਾਪਨਾਯਾਥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਰੁਦ੍ਰਮਨ੍ਯਵੇ ।
ਮਹਾਹ੍ਰਦਾਯ ਹ੍ਰਸ੍ਵਾਯ ਵਾਮਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੪੯ ॥

ਨਮਸ੍ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯਾਥ ਚਤੁਰ੍ਹਸ੍ਤਾਯ ਮਾਯਿਨੇ Var ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਧੂਰ੍ਜਟਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਜਗਦੀਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੇ ।
ਅਨਘਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਮਮਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫੧ ॥

ਅਮਤਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਮਚ੍ਛਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਵੈ ਤੁਭ੍ਯਮਨਾਦਿਨਿਧਨਾਯ ਚ ॥ ੫੨ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤੇਤਰਾਯ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਰਮਾਣਵੇ ।
ਲਘੁਸ੍ਥੂਲਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ਪਰਸ਼ੁਧਾਰਿਣੇ ॥ ੫੩ ॥

ਨਮਃ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਹਸ੍ਤਾਯ ਨਾਗਹਸ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਾਯ ਘਣ੍ਟਾਹਸ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੫੪ ॥

ਘਸ੍ਮਰਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਮਜਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੇਸ਼ਾਯ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਯ ਚ ॥ ੫੫ ॥

ਪੁਰਾਤਨਾਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਚ ।
ਪੁਣ੍ਯੋਦਯਾਯ ਪਦ੍ਮਾਯ ਵਿਰਕ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫੬ ॥

ਉਦਾਰਾਯ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਯ ਵਿਚਿਤ੍ਰਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਵਾਗ੍ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਚਿਤਯੇ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪਰਮੇਸ਼ਾਯ ਸ਼ੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ਪਦ੍ਮਧਰਾਯ ਚ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਕਰਵੀਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੫੮ ॥

ਮਹਾਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯਾਥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਕਾਲਰੂਪਿਣੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰਵਸੇ ਲੋਕਚੂਡਾਰਤ੍ਨਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੫੯ ॥

ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਕਰੁਣਾਯ ਨਟਾਯ ਚ ।Var ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਤ੍ਵਿਸ਼ੀਮਤੇ
ਅਨਰ੍ਘ੍ਯਾਯ ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਵਜ੍ਰਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

Var ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ
ਪਰਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾਯ ਸਲਿਲਾਯ ਚ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਧਿਕਾਯ ਸਰ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਦੀਰ੍ਘਾਯ ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੇ ॥ ੬੧ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਪਾਣ੍ਡੁਰਙ੍ਗਾਯ ਘੋਰਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਪ੍ਰਪਥ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੬੨ ॥ ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ
ਨਮੋ ਜਯਾਯ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਯ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਕਲਾਧਰਾਯ ਪੂਤਾਯ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ ੬੩ ॥

ਅਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣਾਯ ਤਥ੍ਯਾਯ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕਰਾਯ ਚ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੇऽਨਨ੍ਤਰੂਪਿਣੇ ॥ ੬੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧਸਾਧਕਰੂਪਾਯ ਮੇਦਿਨੀਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਅਗਣ੍ਯਾਯ ਪ੍ਰਤਾਪਾਯ ਸੁਧਾਹਸ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯੇਧ੍ਰਿਯਾਯ ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਮਧੁਰਾਯ ਚ ।
ਉਪਾਧਿਰਹਿਤਾਯਾਥ ਨਮਃ ਸੁਕਤਰਾਸ਼ਯੇ ॥ ੬੬ ॥

ਨਮੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਾਯਾਥ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਰਿਪੁਘ੍ਨਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇਜੋਰਾਸ਼ਯੇऽਨੁਤ੍ਤਮਾਯ ਚ ॥ ੬੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਵਪੁਃਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋਬੁਦ੍ਧੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਉਪਦ੍ਰਵਹਰਾਯਾਥ ਪ੍ਰਿਯਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਚ ॥ ੬੮ ॥

ਭੂਤਨਾਥਾਯ ਮੂਲਾਯ ਵੀਤਰਾਗਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਾਯ ਵਿਰੂਪਾਯ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਾਯ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਯੇ ॥ ੬੯ ॥

ਕੁਲੇਸ਼ਾਯਾਵਨੀਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹਵੇ ਜੀਵਵਰਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ਆਦਿਦੇਵਾਯ ਭਾਗ੍ਯਾਯ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਞ੍ਜੀਵਨਾਯ ਚ ।
ਹਰਾਯ ਬਹੁਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੧ ॥

ਆਨਨ੍ਦਪੂਰਿਤਾਯਾਥ ਕੂਟਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਫਲਾਯਾਥ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਵਿਰਾਗਿਣੇ ॥ ੭੨ ॥

ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਸੁਸ਼ੇਣਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਘਾਤਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਲਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾਯ ਗਰ੍ਭਾਯ ਦੇਵਗਰ੍ਭਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਸਮੁਦ੍ਧਰਣਹੇਤਵੇ ॥ ੭੪ ॥

ਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਖਲ੍ਯਾਯ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਯੇ ਤੇਜੋਮੂਰ੍ਤਯੇ ਤੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੫ ॥

ਆਸ਼੍ਰਮਸ੍ਥਾਪਕਾਯਾਥ ਵਰ੍ਣਿਨੇ ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਚ ।
ਮਗਬਾਣਾਰ੍ਪਣਾਯਾਥ ਸ਼ਾਰਦਾਵਲ੍ਲਭਾਯ ਚ ॥ ੭੬ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਾਯਿਨੇ ਤੁਭ੍ਯਮਲਙ੍ਕਰਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ਬਰ੍ਹਿਰ੍ਮੁਖਮਹਾਦਰ੍ਪਮਥਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭੭ ॥

ਨਮੋऽਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਹਵ੍ਯਾਯ ਭੋਜ੍ਯਾਯ ਯਜ੍ਞਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਮੋ ਮੇਧ੍ਯਾਯ ਮੁਖ੍ਯਾਯ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਮਹਾਦਾਨ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੭੯ ॥

ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਸਤ੍ਯਾਯ ਪ੍ਰਿਯਨਿਤ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ ਵੇਦਿਤ੍ਰੇ ਮਦੁਹਸ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ਅਰ੍ਧਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯਾਥ ਕੁਠਾਰਾਯੁਧਪਾਣਯੇ ।
ਵਰਾਹਭੇਦਿਨੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ਕਙ੍ਕਾਲਧਾਰਿਣੇ ॥ ੮੧ ॥

ਮਹਾਰ੍ਥਾਯ ਸੁਸਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਕਤਾਗਮਾਯਾਥ ਵੇਦਾਨ੍ਤਪਠਿਤਾਯ ਚ ॥ ੮੨ ॥

ਅਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਯ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਤੇ ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤਿਧਰਾਯ ਚ ।
ਅਘ੍ਰਾਣਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਗਨ੍ਧਾਵਘ੍ਰਾਣਕਾਰਿਣੇ ॥ ੮੩ ॥

ਪਾਦਹੀਨਾਯ ਵੋਢ੍ਰੇ ਚ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਜਨਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਚਿਦਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੮੪ ॥

ਰਸਜ੍ਞਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਰਸਨਾਰਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਅਮੂਰ੍ਤਾਯਾਥ ਮੂਰ੍ਤਾਯ ਸਦਸਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੮੫ ॥

ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਤਥ੍ਯਾਯ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਮਰ੍ਤ੍ਯਾਨਾਮਾਦਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਭੁਵਨ੍ਤਯੇ ॥ ੮੬ ॥

ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤਿਵਿਨਾਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਯ ਚ ।
ਨਮੋऽਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੇ ਸਰ੍ਵਹਦਿਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੮੭ ॥

ਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਣਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਹਸ੍ਤੋਤ੍ਥਲੋਕੇਸ਼ ਹਰਿਸ਼ਾਲਿਨੇ ॥ ੮੮ ॥

ਨਮਃ ਸਕਲਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨੇ ਪ੍ਰਸਵਾਯ ਚ ।
ਸ੍ਵਭਾਵੋਦਾਰਧੀਰਾਯ ਸੂਤ੍ਰਕਾਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮੯ ॥

ਵਿਸ਼ਯਾਰ੍ਣਵਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਸਮੁਦ੍ਧਰਣਸੇਤਵੇ ।
ਅਸ੍ਨੇਹਸ੍ਨੇਹਰੂਪਾਯ ਵਾਰ੍ਤਾਤਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਤਿਨੇ ॥ ੯੦ ॥

ਯਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਂ ਯਤਃ ਸਰ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਂ ਯਤ੍ਰ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਮਹਾਰ੍ਣਵਾਯਾਥ ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯੧ ॥

ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਸੁਲਭਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਵਿਜਯਾਯ ਵਿਵੇਕਿਨਾਮ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਅਤਰ੍ਕਿਤਾਯ ਲੋਕਾਯ ਸੁਲੋਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਪੂਰਯਿਤ੍ਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਯ ਸ਼ੁਭਾਯ ਚ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯੩ ॥

ਨਮਃ ਕਰ੍ਪੂਰਦੇਹਾਯ ਸਰ੍ਪਹਾਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸਂਸਾਰਪਾਰਾਯ ਕਮਨੀਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਹ੍ਨਿਦਰ੍ਪਵਿਘਾਤਾਯ ਵਾਯੁਦਰ੍ਪਵਿਘਾਤਿਨੇ ।
ਜਰਾਤਿਗਾਯ ਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨੇ ॥ ੯੫ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਾਯ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯੬ ॥

ਨਮੋ ਗੂਢਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਦਿਸ਼ਾਂ ਚ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਯ ਸਮਸ੍ਤਾਯ ਸਮਾਧਯੇ ॥ ੯੭ ॥

ਏਕਰੂਪਾਯ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਭਿਹ੍ਰਦਾਯ ਚ ।
ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮਾਯ ਕੂਲ੍ਯਾਯ ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਸੁਹਦੇ ਨਮਃ ॥ ੯੮ ॥ ਕਾਲਾਯ
ਅਨ੍ਨਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਧ੍ਯੇਯਾਯ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾਯ ਧ੍ਯਾਨਰੂਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੯੯ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਿਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਨਿਧਨਾਯਾਗ੍ਰਜਾਯ ਚ ॥ ੧੦੦ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਯੋਗਾਯ ਯੋਗਗਮ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯਾਥ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾਯ ਚ ॥ ੧੦੧ ॥

ਧਰ੍ਮਾਧਾਰਾਯ ਧਨ੍ਯਾਯ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਨਮਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਿਤਾਯਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਸੁਧਰ੍ਮਿਣੇ ।
ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਮਯਾਯ ਚ ॥ ੧੦੩ ॥

ਜਗਦ੍ਬੀਜਾਯ ਹਰਯੇ ਸੇਵ੍ਯਾਯ ਕ੍ਰਤਵੇ ਨਮਃ ।
ਆਧਿਪਤ੍ਯਾਯ ਕਾਮਾਯ ਯਸ਼ਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੇਤਸੇ ॥ ੧੦੪ ॥

ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਯਾਥ ਸਕਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਰੁਕ੍ਮਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਯੇ ॥ ੧੦੫ ॥

ਯੋਗਾਤ੍ਮਨੇ ਤ੍ਵਭੀਤਾਯ ਦਿਵ੍ਯਨਤ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜਗਤਾਮੇਕਬੀਜਾਯ ਮਾਯਾਬੀਜਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸਰ੍ਵਹਤ੍ਸਨ੍ਨਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਾਯ ਚ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾਯ ਮਹਤੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਭੂਮਿਭਾਰਾਰ੍ਤਿਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਵਿਧਿਸਾਰਥਯੇ ਨਮਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਪੁਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਣਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਚ ॥ ੧੦੮ ॥

ਦੁਰ੍ਵਾਸਸੇ ਸ਼ਡ੍ਵਿਕਾਰਰਹਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਦੇਹਾਰ੍ਧਕਾਨ੍ਤਾਯ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਰਹਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੦੯ ॥

ਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ ਭਵਨਾਸ਼ਾਯ ਤਾਮ੍ਰਾਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ।
ਅਨਨ੍ਤਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਨਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਏਕਾਕਿਨੇ ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਦ੍ਰਵਿਣਾਯ ਦਮਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯਾਥ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਬਨ੍ਧਵੇ ॥ ੧੧੧ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼੍ਟਪੇਸ਼੍ਵਰਾਯਾਥ ਨਮੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਚ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਦਾਤ੍ਰੇ ਤੇ ਨਮਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਚ ॥ ੧੧੨ ॥

ਵ੍ਯਾਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯਾਯੁਧਿਨੇ ਯਜ੍ਞਕੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ । ਵ੍ਯਾਸੇਸ਼੍ਵਰਾਯ
ਜੈਗੀਸ਼ਵ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਾਯਾਥ ਦਿਵੋਦਾਸੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਚ ॥ ੧੧੩ ॥

ਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨ੍ਯਾਯਾਯ ਨ੍ਯਾਯਨਿਰ੍ਵਾਹਕਾਯ ਚ ।
ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ਸੁਪਾਤ੍ਰਾਯ ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੇ ॥ ੧੧੪ ॥

ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਵੇਦਾਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨੀਲਜੀਮੂਤਦੇਹਾਯ ਪਰਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਾਯ ਮਹਾਬਲਪਰਾਯ ਚ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਾਯਾਥ ਮਹਾਨਾਦਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਜਯਦਾਤ੍ਰੇ ਤੇ ਬਿਲ੍ਵਕੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਭੋਗਾਯ ਦੂਤਾਯ ਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕਾਮਪਾਸ਼ਾਯ ਚਿਤ੍ਰਾਯ ਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਮਾਤਾਮਹਾਯਾਥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਨੇ ॥ ੧੧੮ ॥

ਨਿਃਸਙ੍ਗਾਯ ਸੁਨੇਤ੍ਰਾਯ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ਾਯ ਜਯਾਯ ਚ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਸਮ੍ਮਰ੍ਦਨਾਯਾਥ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਸ਼ਿਰਸਾ ਲਙ੍ਕਾਨਾਥਦਰ੍ਪਹਰਾਯ ਚ ।
ਵੈਯਾਘ੍ਰਪੁਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਚ ॥ ੧੨੦ ॥

ਨਮਃ ਪਰਾਵਰੇਸ਼ਾਯ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਵਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਮੋऽਪ੍ਯਨੁਪਮੇਸ਼ਾਯ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਿਣੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ ੧੨੧ ॥

ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਰਾਮਾਯ ਸੁਦੀਪ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਾਲਾਯ ਗੋਧਰਾਯ ਵਰੂਥਿਨੇ ॥ ੧੨੨ ॥

ਨਮਃ ਸੋਮਾਯ ਕੂਪ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਪਾਤਾਲਵਾਸਿਨੇ ।
ਨਮਸ੍ਤਾਰਾਧਿਨਾਥਾਯ ਵਾਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਦਾਚਾਰਾਯ ਗੌਰਾਯ ਸ੍ਵਾਯੁਧਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਅਤਰ੍ਕ੍ਯਾਯਾਪ੍ਰਮੇਯਾਯ ਪ੍ਰਮਾਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਕਲਿਗ੍ਰਾਸਾਯ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ।
ਸਂਸਾਰਮੋਚਨਾਯਾਥ ਵਰ੍ਣਿਨੇ ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਿਣੇ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯ ਪਾਪਰਾਸ਼ਿਹਰਾਯ ਚ ।
ਗਜਾਰਯੇ ਵਿਦੇਹਾਯ ਤ੍ਰਿਲਿਙ੍ਗਰਹਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੨੬ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਯੇऽਲਙ੍ਘ੍ਯਸ਼ਾਸਨਾਯਾਚ੍ਯੁਤਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਰਾਜਾਧਿਰਾਜਾਯ ਚੈਤਨ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾਯ ਚ ॥ ੧੨੭ ॥

ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਨੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਾਯ ਚ ।
ਮਯੋਭੁਵੇ ਚ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯਾਯ ਚ ਯਜ੍ਵਨੇ ॥ ੧੨੮ ॥

ਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਵੈ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਾਲਿਨੇ ।
ਅਨਰ੍ਥਨਾਸ਼ਨਾਯਾਥ ਭਸ੍ਮਲੇਪਕਰਾਯ ਚ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਵਿਦੁਸ਼ੇ ਸਗੁਣਾਯ ਵਿਰੋਧਿਨੇ ।
ਦੁਰ੍ਗਮਾਯ ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗਾਯ ਮਗਵ੍ਯਾਧਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਧਰ੍ਮਧਾਮ੍ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਯ ਵਿਭਾਗਿਨੇ ।
ਨਾਦ੍ਯਾਯਾਮਤਪਾਨਾਯ ਸੋਮਪਾਯ ਤਪਸ੍ਵਿਨੇ ॥ ੧੩੧ ॥

ਨਮੋ ਵਿਚਿਤ੍ਰਵੇਸ਼ਾਯ ਪੁਸ਼੍ਟਿਸਂਵਰ੍ਧਨਾਯ ਚ ।
ਚਿਰਨ੍ਤਨਾਯ ਧਨੁਸ਼ੇ ਵਕ੍ਸ਼ਾਣਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਨਿਰ੍ਮਾਯਾਯਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯ ਵ੍ਯੋਮਾਤੀਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸਂਵਤ੍ਸਰਾਯ ਲੋਪ੍ਯਾਯ ਸ੍ਥਾਨਦਾਯ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ॥ ੧੩੩ ॥

ਵ੍ਯਵਸਾਯਫਲਾਨ੍ਤਾਯ ਮਹਾਕਰ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ।
ਗੁਣਤ੍ਰਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ॥ ੧੩੪ ॥

ਨਮਃ ਸ੍ਵਰੂਪਰੂਪਾਯ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਯ ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਚ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਪਰਾਯ ਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਰੂਪਿਣੇ ॥ ੧੩੫ ॥

ਅਨਿਤ੍ਯਨਿਤ੍ਯਰੂਪਾਯ ਤਦਨ੍ਤਰ੍ਵਰ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੀਰ੍ਥ੍ਯਾਯ ਕੂਲ੍ਯਾਯ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਵਟਵੇ ਨਮਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਰੂਪਾਯ ਪਞ੍ਚਕਰ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਵਿਸ਼ਙ੍ਖਲਾਯ ਦਰ੍ਪਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਿਸ਼ਯਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੧੩੭ ॥

ਅਨਵਦ੍ਯਾਯ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯਾਮਤਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰੌਢਾਯ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਯੋਗਾਰੂਢਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾਯ ਪ੍ਰਦੀਪਵਿਮਲਾਯ ਚ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਵਾਸਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਵੇਦਨਿਃਸ਼੍ਵਸਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੩੯ ॥

ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਾਯ ਸੁਵੀਰਾਯ ਨਾਗਚੂਡਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਯ ਬਾਣਹਸ੍ਤਾਯ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ ਰਹਸ੍ਯਾਯ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨਾਯ ਵਰੀਯਸੇ ।
ਗਹਨਾਯ ਵਿਰਾਮਾਯ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਮਹੀਧਰਾਯ ਗਹ੍ਯਾਯ ਵਟਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਦੀਪਾਯ ਦੁਰ੍ਗਾਯ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤੈਰ੍ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਮੁਕ੍ਤਿਬੀਜਾਯ ਕੁਸ਼ਲਾਯ ਵਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਪ੍ਰੇਰਕਾਯ ਵਿਸ਼ੋਕਾਯ ਹਵਿਰ੍ਧਾਨਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ ਸਹਾਯਾਯ ਭੋਜਨਾਯ ਸੁਭੋਗਿਨੇ ।
ਮਹਾਯਜ੍ਞਾਯ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਭੂਤਚਾਰਿਣੇ ॥ ੧੪੪ ॥

ਨਮਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯਾਥ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਪਰਮਾਰ੍ਥਾਯ ਸ਼ਿਸ਼ਵੇ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ਵੇ ਚ ਕਪਾਲਿਨੇ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸਹਜਾਯ ਗਹਸ੍ਥਾਯ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਨਾਥਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਸਦ੍ਭਿਃ ਸਮ੍ਪੂਜਿਤਾਯਾਥ ਵਿਤਲਾਸੁਰਘਾਤਿਨੇ ॥ ੧੪੬ ॥

ਜਨਾਧਿਪਾਯ ਯੋਗ੍ਯਾਯ ਕਾਮੇਸ਼ਾਯ ਕਿਰੀਟਿਨੇ ।
ਅਮੋਘਵਿਕ੍ਰਮਾਯਾਥ ਨਗ੍ਨਾਯ ਦਲਘਾਤਿਨੇ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮਾਯ ਨਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ੁਚਿਭਸ੍ਮਨੇ ।
ਭੂਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਭੂਮ੍ਨੇ ਤੇ ਸੇਨਾਯ ਚਤੁਰਾਯ ਚ ॥ ੧੪੮ ॥

ਮਨੁਸ਼੍ਯਬਾਹ੍ਯਗਤਯੇ ਕਤਜ੍ਞਾਯ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਿਨੇ ।
ਨਿਰ੍ਲੇਪਾਯ ਜਟਾਰ੍ਦ੍ਰਾਯ ਮਹਾਕਾਲਾਯ ਮੇਰਵੇ ॥ ੧੪੯ ॥

ਨਮੋ ਵਿਰੂਪਰੂਪਾਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਯ ਸਦਸਤ੍ਸਤ੍ਯਾਯ ਸੁਵ੍ਰਤਾਯ ਚ ॥ ੧੫੦ ॥

ਨਮੋ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯਾਥ ਸ਼੍ਵੇਤਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯ ਚ ।
ਸੁਕੁਮਾਰਮਹਾਪਾਪਹਰਾਯ ਰਥਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਧਰ੍ਮਰਾਜਾਯ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਮਹਾਭੂਤਾਯ ਕਲ੍ਪਾਯ ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤਾਯ ਚ ॥ ੧੫੨ ॥

ਖ੍ਯਾਤਾਯ ਜਿਤਵਿਸ਼੍ਵਾਯ ਗੋਕਰ੍ਣਾਯ ਸੁਚਾਰਵੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਿਯਾਯ ਵਦਾਨ੍ਯਾਯ ਦੁਰ੍ਲਭਾਯ ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੇ ॥ ੧੫੩ ॥

ਵਿਰਜਾਯ ਸੁਗਨ੍ਧਾਯ ਨਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਯ ਚ ।
ਭਵਾਤੀਤਾਯ ਤਿਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਾਮਗਾਯ ਚ ॥ ੧੫੪ ॥

ਅਦ੍ਵੈਤਾਯ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਯ ਕਲ੍ਪਰਾਜਾਯ ਭੋਗਿਨੇ ।
ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਗਾਯ ਚ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸਰ੍ਵਭੋਗਸਮਦ੍ਧਾਯ ਸਾਮ੍ਪਰਾਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਾਯ ਸੁਤਨ੍ਤਵੇ ॥ ੧੫੬ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਗੁਹ੍ਯੇਸ਼ਾਯ ਸੁਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਯ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਕੌਸ਼ਿਕਾਯ ਧਨਾਯ ਚ ॥ ੧੫੭ ॥

ਅਭਿਰਾਮਾਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ਵ੍ਯਾਲਕਲ੍ਪਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਅਰਿਸ਼੍ਟਮਥਨਾਯਾਥ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਆਸ਼ਵੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਾਯ ਵਰੁਣਾਯਾਦ੍ਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਰੁਦ੍ਰਾਯ ਸ਼੍ਯਾਮਾਯ ਸੁਜਨਾਯ ਚ ॥ ੧੫੯ ॥

ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯਾਯ ਜਾਰਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸਮਯਨਾਥਾਯ ਸਮਯਾਯ ਗੁਹਾਯ ਚ ॥ ੧੬੦ ॥

ਦੁਰ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਛਨ੍ਦਃਸਾਰਾਯ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਿਣੇ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਲਿਙ੍ਗਾਯ ਮਿਤ੍ਰਾਯ ਜਗਤਾਂ ਹਿਤਕਾਰਿਣੇ ॥ ੧੬੧ ॥

ਨਮਃ ਕਾਰੁਣ੍ਯਨਿਧਯੇ ਸ਼੍ਲੋਕਾਯ ਜਯਸ਼ਾਲਿਨੇ ।
ਜ੍ਞਾਨੋਦਯਾਯ ਬੀਜਾਯ ਜਗਦ੍ਵਿਭ੍ਰਮਹੇਤਵੇ ॥ ੧੬੨ ॥

ਅਵਧੂਤਾਯ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਛਨ੍ਦਸਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਫੇਨ੍ਯਾਯ ਗੁਹ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਿਨੇ ॥ ੧੬੩ ॥

ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਯੇ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾਯ ਚ ।
ਵਸਵੇ ਵੇਦਕਾਰਾਯ ਨਮੋ ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ॥ ੧੬੪ ॥

ਚਕ੍ਰਿਣੇ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਗਦਾਹਸ੍ਤਾਯ ਪੁਤ੍ਰਿਣੇ ।
ਪਾਰਿਜਾਤਸੁਪੁਸ਼੍ਪਾਯ ਗਣਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਖਾਧਿਪਤਯੇ ਪ੍ਰਜਨੇਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪ੍ਰਮਾਣਭੂਤਾਯ ਸੁਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਗਤਾਯ ਚ ॥ ੧੬੬ ॥

ਅਸ਼ਰੀਰਸ਼ਰੀਰਾਯ ਅਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸੁਕੇਸ਼ਾਯ ਸੁਪੁਸ਼੍ਪਾਯ ਸ਼੍ਰੁਤਯੇ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਿਨੇ ॥ ੧੬੭ ॥

ਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਾਯ ਮੁਨਯੇ ਬੀਜਸਂਸ੍ਥਮਰੀਚਯੇ ।
ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਜਨਕਾਯਾਥ ਨਮਸ੍ਤੇ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ ॥ ੧੬੮ ॥

ਵ੍ਯੁਪ੍ਤਕੇਸ਼ਾਯ ਯੋਗ੍ਯਾਯ ਧਰ੍ਮਪੀਠਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ ਦੀਪ੍ਤਾਯ ਬੁਦ੍ਧਾਯਾਸ਼ਨਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾਯ ਸੇਨਾਨ੍ਯੇ ਦ੍ਵਿਪਦੇ ਕਾਰਣਾਯ ਚ ।
ਕਾਰਣਾਨਾਂ ਭਗਵਤੇ ਬਾਣਦਰ੍ਪਹਰਾਯ ਚ ॥ ੧੭੦ ॥

ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯ ਰਮ੍ਯਾਯ ਜਨਾਨਨ੍ਦਕਰਾਯ ਚ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਯ ਸ਼ਸ਼ਿਮੌਲਯੇ ॥ ੧੭੧ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਾਤੂਕਰ੍ਣ੍ਯਾਯ ਸੂਰ੍ਯਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਕੁਣ੍ਡਲੀਸ਼ਸ੍ਯ ਵਰਦਾਯਾਭਯਾਯ ਚ ॥ ੧੭੨ ॥

ਵਸਨ੍ਤਾਯ ਸੁਰਭਯੇ ਜਯਾਰਿਮਥਨਾਯ ਚ ।
ਪ੍ਰੇਮ੍ਣੇ ਪੁਰਞ੍ਜਯਾਯਾਥ ਪਸ਼ਦਸ਼੍ਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਰੋਚਿਸ਼੍ਣਵੇऽਸੁਰਜਿਤੇ ਸ਼੍ਵੇਤਪੀਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਚਞ੍ਚਰੀਕਾਯ ਤਮਿਸ੍ਰਮਥਨਾਯ ਚ ॥ ੧੭੪ ॥

ਪ੍ਰਮਾਥਿਨੇ ਨਿਦਾਘਾਯ ਚਿਤ੍ਰਗਰ੍ਭਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਿਵਾਲਯਾਯ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਤੀਰ੍ਥਦੇਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਪਤ੍ਤੀਨਾਂ ਪਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਗਤਯੇ ਨਮਃ । Var ਵਿਚਿਤ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਯੇ
ਨਮੋ ਨਿਸ੍ਤੁਲਰੂਪਾਯ ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਤਪਸੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਅਹਙ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਮੇਘਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਅਪਾਰਾਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵੀਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਾਯਾਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਚ ।
ਅਗੋਚਰਾਯ ਯਾਮ੍ਯਾਯ ਕ੍ਸ਼ੇਮ੍ਯਾਯ ਵਡਵਾਗ੍ਨਯੇ ॥ ੧੭੮ ॥

ਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਗਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਵਨਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਮਦਗ੍ਨਯੇ ॥ ੧੭੯ ॥

ਅਨਾਵਤਾਯ ਮੁਕ੍ਤਾਯ ਮਾਤਕਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਬੀਜਕੋਸ਼ਾਯ ਦਿਵ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਵਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਗਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਵਿਲੋਚਨਸੁਦੇਵਾਯ ਹੇਮਗਰ੍ਭਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਅਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤਾਯ ਚਣ੍ਡਾਯ ਮਨੋਨਾਥਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯ ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ਕਪਿਲਾਯ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯੇ ॥ ੧੮੨ ॥

ਨਮਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਗ੍ਨਿਕਾਲਾਯ ਦੇਵਸਿਂਹਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਣਿਪੂਰਾਯ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਸ੍ਵਰੂਪਾਣਾਂ ਸ੍ਵਭਾਵਾਯ ਹ੍ਯਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸ਼੍ਲੋਕ੍ਯਾਯ ਵਨ੍ਯਾਯ ਮਹਾਧਰ੍ਮਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯ ਨਮਸ੍ਤੁਭ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਵੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤੀਨਾਮਧ੍ਵਾਤੀਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਜਪਨ੍ਤੁ ਮਾਮਿਕਾਂ ਦੇਵਾਃ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਦਸ਼ਸ਼ਤੀਮਿਮਾਮ੍ ।
ਮਮ ਚਾਤਿਪ੍ਰਿਯਕਰੀਂ ਮਹਾਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀਮ੍ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਜਯਦਾਤ੍ਰੀਂ ਤੁ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀਂ ਸ਼ੁਭਾਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੧੮੭ ॥

ਪੁਤ੍ਰਕਾਮੋ ਲਭੇਤ੍ਪੁਤ੍ਰਂ ਰਾਜ੍ਯਕਾਮਸ੍ਤੁ ਰਾਜਤਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਦਿਕਂ ਬਹੁ ॥ ੧੮੮ ॥

ਸ਼ਿਵਾਲਯੇ ਨਦੀਤੀਰੇ ਬਿਲ੍ਵਮੂਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਂ ਦੇਵਾਃ ਸ਼ੁਚੌ ਦੇਸ਼ੇ ਸ਼ਮੀਤਲੇ ॥ ੧੮੯ ॥

ਧਨਕਾਮਸ੍ਤੁ ਜੁਹੁਯਾਦ੍ਘਤਾਕ੍ਤੈਰ੍ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਕੈਃ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਕਾਮਸ੍ਤੁ ਗਵ੍ਯੇਨ ਘਤੇਨ ਪ੍ਰਤਿਨਾਮਤਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਕਾਮਸ੍ਤੁ ਜੁਹੁਯਾਦਾਜ੍ਯੇਨ ਮਧੁਨਾ ਤਥਾ ।
ਪੁਤ੍ਰਕਾਮਸ੍ਤੁ ਜੁਹੁਯਾਤ੍ਤਿਲਾਕ੍ਤੇਨ ਤਥਾਮ੍ਭਸਾ ॥ ੧੯੧ ॥

ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਚ ਨਤ੍ਵਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਜਪੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਜੀਵਨ੍ਸਰੂਪਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਾਯੁਜ੍ਯਂ ਮਮ ਚਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੯੨ ॥

ਕਾਲੋऽਪਿ ਜਨਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਹਿ ਮਮ ਭਕ੍ਤਂ ਨ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਅਹਂ ਪੁਰਃਸਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਗਗਨਸ੍ਥਲਮ੍ ॥ ੧੯੩ ॥

ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਤ੍ਸਰਂ ਨਿਯਮਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਮਚ੍ਚਿਤ੍ਤੋ ਮਨ੍ਮਨਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੯੪ ॥

ਰੁਦ੍ਰਪਾਠੇਨ ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਵੇਦਪਾਠਤਃ ।
ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯਂ ਲਭਤੇ ਯੋऽਸਾਵੇਕਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਦਿਮਾਮ੍ ॥ ੧੯੫ ॥

ਕਨ੍ਯਾਕੋਟਿਪ੍ਰਦਾਨੇਨ ਯਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਨਰਃ ।
ਤਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਸਮ੍ਯਙ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਦਸ਼ਸ਼ਤਂ ਜਪਨ੍ ॥ ੧੯੬ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਯਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਨਰਃ ।
ਕਪਿਲਾਸ਼ਤਦਾਨਸ੍ਯ ਤਤ੍ਫਲਂ ਪਠਨਾਦ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੯੭ ॥

ਯਃ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸਦਾ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਸੋऽਪਿ ਮੁਕ੍ਤਿਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਯਤ੍ਰ ਗਤ੍ਵਾ ਨ ਸ਼ੋਚਤਿ ॥ ੧੯੮ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਵੇਤਾਲਗ੍ਰਹਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਃ ।
ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਜੀਵੇਚ੍ਚ ਸ਼ਰਦਾਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੧੯੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਪਾਪਾਨਾਂ ਨਾਸ਼ਃ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛ੍ਰਵਣੇਨ ਤੁ ।
ਕਿਂ ਪੁਨਃ ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਯਾਦਨਪਾਯਿਨੀ ॥ ੨੦੦ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਮਹਾਦੇਵੋ ਭਗਵਾਨ੍ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪੁਨਰਪ੍ਯਾਹ ਭਗਵਾਨ੍ਕਪਯਾ ਪਰਯਾ ਯੁਤਃ ॥ ੨੦੧ ॥

ਦੀਯਤਾਂ ਮਮ ਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਯਦੁਕ੍ਤਂ ਭਵਘਾਤਕਮ੍ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਦੇਵਃ ਪਰਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੨੦੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣ ਉਵਾਚ
ਏਤਦੇਵ ਪੁਰਾ ਰਾਮੋ ਲਬ੍ਧਵਾਨ੍ ਕੁਮ੍ਭਸਮ੍ਭਵਾਤ੍ ।
ਅਰਣ੍ਯੇ ਦਣ੍ਡਕਾਖ੍ਯੇ ਤੁ ਪ੍ਰਜਜਾਪ ਰਘੂਦ੍ਵਹਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਣਸ੍ਨਾਯੀ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਸੁਸ੍ਮਰਞ੍ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਤਦਾਸੌ ਦੇਵਦੇਵੋऽਪਿ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਹ ਰਾਘਵਮ੍ ॥ ੨੦੪ ॥

ਮਹਾਪਾਸ਼ੁਪਤਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਪ੍ਰਗਹਾਣ ਰਘੂਦ੍ਵਹ ।
ਏਤਦਾਸਾਦ੍ਯ ਪੌਲਸ੍ਤ੍ਯਂ ਜਹਿ ਮਾ ਸ਼ੋਕਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੨੦੫ ॥

ਤਦਾਪ੍ਰਭਤਿ ਭੂਦੇਵਾਃ ਪ੍ਰਜਪਨ੍ਤਿ ਸੁਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਗਹ੍ਣਨ੍ਤੁ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭਵਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵ ਏਵ ਹਿ ॥ ੨੦੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ
ਤਤਸ੍ਤੇ ਮੁਨਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਜਗਹੁਰ੍ਮੁਨਿਪੁਙ੍ਗਵਾਃ ।
ਗਹ੍ਣਨ੍ਤੁ ਮਮ ਵਾਕ੍ਯਂ ਤੁ ਮੁਕ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਥ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਭਵਦ੍ਭਿਰਾਤ੍ਮਸ਼ਿਸ਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਦੀਯਤਾਮਿਦਮਾਦਰਾਤ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਮੇਤਦ੍ਧਿ ਲਿਖਿਤਂ ਯਨ੍ਨਿਕੇਤਨੇ ॥ ੨੦੮ ॥

ਅਵਿਮੁਕ੍ਤਂ ਤੁ ਤਦ੍ਗੇਹਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਅਨੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਂ ਭਸ੍ਮਾਖਿਲਦੁਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੨੦੯ ॥

ਪਿਸ਼ਾਚਸ੍ਯ ਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਮਿਦਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਸਮਂ ਕਿਞ੍ਚਿਨ੍ਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ॥ ੨੧੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪਦ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲ੍ਵਕੇਸ਼੍ਵਰਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਮਾਰ੍ਕਣ੍ਡੇਯ ਸਂਵਾਦੇ
ਵੇਦਸਾਰਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top