1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Padmapurana Lyrics in Telugu

Vedasara Shiva Sahasranama Stotra from Padmapurana in Telugu:

॥ వేదసార శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
శఙ్కరకవచ శ్లోకాః ౧-౬౧
పద్మపురాణాన్తర్గతం వేదసారాఖ్యం

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ॥

శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥ ౧ ॥

ఈశ్వరం పరమం తత్త్వమాదిమధ్యాన్తవర్జితమ్ ।
ఆధారం సర్వభూతానమనాధారమవిక్రియమ్ ॥ ౨ ॥

అనన్తానన్దబోధామ్బునిధిమద్భుతవిక్రియమ్ ।
అమ్బికాపతిమీశానమనీశం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౩ ॥

ఈశమాద్యన్తనిర్ముక్తమతిశోభనమాదరాత్ ।
నమామి విగ్రహం సామ్బం సంసారామయభేషజమ్ ॥ ౪ ॥

వ్యాస ఉవాచ ।
ఏకదా మునయః సర్వే ద్వారకాం ద్రష్టుమాగతాః ।
వాసుదేవం చ సోత్కణ్ఠాః కృష్ణదర్శనలాలసాః ॥ ౫ ॥

తతః స భగవాన్ప్రీతః పూజాం చక్రే యథావిధి ।
తేషామాశీస్తతో గృహ్య బహుమానపురఃసరమ్ ॥ ౬ ॥

తైః పృష్టః కథయామాస కుమారప్రభవం చ యత్ ।
చరితం భూమిభారఘ్నం లోకానన్దకరం పరమ్ ॥ ౭ ॥

మార్కణ్డేయముఖాః సర్వే మాధ్యాహ్నికక్రియోత్థితాః ।
కృష్ణః స్నానమథో చక్రే మృదక్షతకుశాదిభిః ॥ ౮ ॥

పీతామ్బరం త్రిపుణ్డ్రం చ ధృత్వా రుద్రాక్షమాలికాః ।
సూర్యోపస్థానం సన్ధ్యాం చ స్మృతిధర్మమనుస్మరన్ ॥ ౯ ॥

శివపూజాం తతః కృష్ణో గన్ధపుష్పాక్షతాదిభిః ।
చకార విధివద్భక్త్యా నమస్కారయుతాం శుభామ్ ॥ ౧౦ ॥

జయ శఙ్కర సోమేశ రక్ష రక్షేతి చాబ్రవీత్ ।
జజాప శివసాహస్రం భుక్తిముక్తిప్రదం విభోః ।
అనన్యమానసః శాన్తః పద్మాసనగతః శుచిః ॥ ౧౧ ॥

తతస్తే విస్మయాపన్నా దృష్ట్వా కృష్ణవిచేష్టితమ్ ।
మార్కణ్డేయోఽవదత్కృష్ణం బహుశో మునిసమ్మతమ్ ॥ ౧౨ ॥

మార్కణ్డేయ ఉవాచ
త్వం విష్ణుః కమలాకాన్తః పరమాత్మా జగద్గురుః । త్వం కృష్ణః
భవత్పూజ్యః కథం శమ్భురేతత్సర్వం వదస్వ మే ॥ ౧౩ ॥

వ్యాస ఉవాచ
అథ తే మునయః సర్వే మార్కణ్డేయం సమార్చయన్ ।
వచోభిర్వాసుదేవశ్చ పృష్టః సాధు త్వయేతి చ ॥ ౧౪ ॥

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ
సాధు సాధు మునే పృష్టం హితాయ సకలస్య చ ॥ ౧౫ ॥

అజ్ఞాతం తవ నాస్త్యేవ తథాపి చ వదామ్యహమ్ ।
దైవతం సర్వలోకానాం సర్వకారణకారణమ్ ॥ ౧౬ ॥ సర్వదేవానాం
జ్యోతిర్యత్పరమానన్దం సావధానమతిః శృణు ।
విశ్వపావనమీశానం గుణాతీతమజం పరమ్ ॥ ౧౭ ॥ విశ్వసాధనమీశానం
జగతస్తస్థుషో హ్యాత్మా మమ మూలం మహామునే ।
యో దేవః సర్వదేవానాం ధ్యేయః పూజ్యః సదాశివః ॥ ౧౮ ॥

స శివః స మహాదేవః శఙ్కరశ్చ నిరఞ్జనః ।
తస్మాన్నాన్యః పరో దేవస్త్రిషు లోకేషు విద్యతే ॥ ౧౯ ॥

సర్వజ్ఞః సర్వగః శక్తః సర్వాత్మా సర్వతోముఖః ।
పఠ్యతే సర్వసిద్ధాన్తైర్వేదాన్తైర్యో మునీశ్వరాః ॥ ౨౦ ॥

తస్మిన్భక్తిర్మహాదేవే మమ ధాతుశ్చ నిర్మలా ।
మహేశః పరమం బ్రహ్మ శాన్తః సూక్ష్మః పరాత్పరః ॥ ౨౧ ॥

సర్వాన్తరః సర్వసాక్షీ చిన్మయస్తమసః పరః ।
నిర్వికల్పో నిరాభాసో నిఃసఙ్గో నిరుపద్రవః ॥ ౨౨ ॥

నిర్లేపః సకలాధ్యక్షో మహాపురుష ఈశ్వరః ।
తస్య చేచ్ఛాభవత్పూర్వం జగత్స్థిత్యన్తకారిణీ ॥ ౨౩ ॥

వామాఙ్గాదభవం తస్య సోఽహం విష్ణురితి స్మృతః ।
జనయామాస ధాతారం దక్షిణాఙ్గాత్సదాశివః ॥ ౨౪ ॥

మధ్యతో రుద్రమీశానం కాలాత్మా పరమేశ్వరః ।
తపః కుర్వన్తు భో వత్సా అబ్రవీదితి తాన్ శివః ॥ ౨౫ ॥ తపస్తపన్తు భో
తతస్తే శివమాత్మానం ప్రోచుః సంయతమానసాః ।
స్తుత్వా తు విధివత్స్తోత్రైః ప్రణమ్య చ పునః పునః ॥ ౨౬ ॥

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరా ఊచుః
తపః కేన ప్రకారేణ కర్తవ్యం పరమేశ్వర ।
బ్రూహి సర్వమశేషేణ స్వాత్మానం వేత్సి నాపరః ॥ ౨౭ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ Var శివ ఉవాచ
కాయేన మనసా వాచా ధ్యానపూజాజపాదిభిః ।
కామక్రోధాదిరహితం తపః కుర్వన్తు భో సురాః ॥ ౨౮ ॥

దేవా ఊచుః
త్వయా యత్కథితం శమ్భో దుర్జ్ఞేయమజితాత్మభిః ।
సౌమ్యోపాయమతో బ్రహ్మన్వద కారుణ్యవారిధే ॥ ౨౯ ॥

శ్రీశఙ్కర ఉవాచ Var శివ ఉవాచ
శృణుధ్వం సర్వపాపఘ్నం భుక్తిముక్తిప్రదం నృణామ్ ।
సహస్రనామసద్విద్యాం జపన్తు మమ సువ్రతాః ॥ ౩౦ ॥

యయా సంసారమగ్నానాం ముక్తిర్భవతి శాశ్వతీ ।
శృణ్వన్తు తద్విధానం హి మహాపాతకనాశనమ్ ॥ ౩౧ ॥
పఠతాం శృణ్వతాం సద్యో ముక్తిః స్యాదనపాయినీ ।
బ్రహ్మచారీ కృతస్నానః శుక్లవాసా జితేన్ద్రియః ॥ ౩౨ ॥

భస్మధారీ మునిర్మౌనీ పద్మాసనసమన్వితః ।
ధ్యాత్వా మాం సకలాధీశం నిరాకారం నిరీశ్వరమ్ ॥ ౩౩ ॥

పార్వతీసహితం శమ్భుం జటాముకుటమణ్డితమ్ ।
దధానం చర్మ వైయాఘ్రం చన్ద్రార్ధకృతశేఖరమ్ ॥ ౩౪ ॥ వసానం చర్మ
త్ర్యమ్బకం వృషభారూఢం కృత్తివాససముజ్జ్వలమ్ ।
సురార్చితపదద్వన్ద్వం దివ్యభోగం సుసున్దరమ్ ॥ ౩౫ ॥

బిభ్రాణం సుప్రసన్నం చ కుఠారవరదాభయమ్ ।
దుర్దర్శం కమలాసీనం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ ॥ ౩౬ ॥ దురన్తం
విశ్వకాయం చిదానన్దం శుద్ధమక్షరమవ్యయమ్ ।
సహస్రశిరసం శర్వమనన్తకరసంయుతమ్ ॥ ౩౭ ॥

Var శమ్భుమనన్తకరసంయుతమ్
సహస్రచరణం దివ్యం సోమసూర్యాగ్నిలోచనమ్ ।
జగద్యోనిమజం బ్రహ్మ శివమాద్యం సనాతనమ్ ॥ ౩౮ ॥

దంష్ట్రాకరాలం దుష్ప్రేక్ష్యం సూర్యకోటిసమప్రభమ్ ।
నిశాకరకరాకారం భేషజం భవరోగిణామ్ ॥ ౩౯ ॥

పినాకినం విశాలాక్షం పశూనాం పతిమీశ్వరమ్ ।
కాలాత్మానం కాలకాలం దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ॥ ౪౦ ॥

జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నం యోగానన్దకరం పరమ్ । యోగానన్దమయం
శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పన్నం మహాయోగీశ్వరేశ్వరమ్ ॥ ౪౧ ॥

సమస్తశక్తిసంయుక్తం పుణ్యకాయం దురాసదమ్ ।
తారకం బ్రహ్మ సమ్పూర్ణమణీయాంసం మహత్తరమ్ ॥ ౪౨ ॥ మహత్తమమ్
యతీనాం పరమం బ్రహ్మ వ్రతినాం తపసః ఫలమ్ ।
సంయమీహృత్సమాసీనం తపస్విజనసంవృతమ్ ॥ ౪౩ ॥

విధీన్ద్రవిష్ణునమితం మునిసిద్ధనిషేవితమ్ ।
మహాదేవం మహాత్మానం దేవానామపి దైవతమ్ ॥ ౪౪ ॥ మహానన్దం
శాన్తం పవిత్రమోఙ్కారం జ్యోతిషాం జ్యోతిముత్తమమ్ ।
ఇతి ధ్యాత్వా శివం చిత్తే రక్షార్థం కవచం న్యసేత్ ॥ ౪౫ ॥

Var తతః పఠేద్ధి కవచం మమ సర్వాఘనాశనమ్ ॥

కవచం
శఙ్కరో మే శిరః పాతు లలాటం భాలలోచనః ।
విశ్వచక్షుర్దృశౌ పాతు భ్రువౌ రుద్రో మమావతు ॥ ౪౬ ॥

Var విశ్వచక్షుర్దృశౌ పాతు రుద్రః పాతు భ్రువౌ మమ ॥

గణ్డౌ పాతు మహేశానః శ్రుతీ రక్షతు పూర్వజః ।
కపోలౌ మే మహాదేవః పాతు నాసాం సదాశివః ॥ ౪౭ ॥

ముఖం పాతు హవిర్భోక్తా ఓష్ఠౌ పాతు మహేశ్వరః ।
దన్తాన్ రక్షతు దేవేశస్తాలూ సోమకలాధరః ॥ ౪౮ ॥

రసనాం పరమానన్దః పాతు శఙ్ఖం శివాప్రియః ।
చుబుకం పాతు మే శమ్భుః శ్మశ్రుం శత్రువినాశానః ॥ ౪౯ ॥

కూర్చం పాతు భవః కణ్ఠం నీలకణ్ఠోఽవతు ధ్రువమ్ ।
స్కన్ధౌ స్కన్దగురుః పాతు బాహూ పాతు మహాభుజః ॥ ౫౦ ॥ స్కన్ధౌ స్కన్దపితా
ఉపబాహూ మహావీర్యః కరౌ విబుధసత్తమః ।
అఙ్గులీః పాతు పఞ్చాస్యః పర్వాణి చ సహస్రపాత్ ॥ ౫౧ ॥

హృదయం పాతు సర్వాత్మా స్తనౌ పాతు పితామహః ।
ఉదరం హుతభుక్పాతు మధ్యం పాతు మధ్యమేశ్వరః ॥ ౫౨ ॥

కుక్షిం పాతు భవానీశః పృష్ఠం పాతు కులేశ్వరః ।
ప్రాణాన్మే ప్రాణదః పాతు నాభిం భీమః కటిం విభుః ॥ ౫౩ ॥

సక్థినీ పాతు మే భర్గో జానునీ భువనాధిపః ।
జఙ్ఘే పురరిపుః పాతు చరణౌ భవనాశనః ॥ ౫౪ ॥

శరీరం పాతు మే శర్వో బాహ్యమాభ్యన్తరం శివః ।
ఇన్ద్రియాణి హరః పాతు సర్వత్ర జయవర్ధనః ॥ ౫౫ ॥

ప్రాచ్యాం దిశి మృడః పాతు దక్షిణే యమసూదనః । పూర్వే మమ మృడః
వారుణ్యాం సలిలాధీశ ఉదీచ్యాం మే మహీధరః ॥ ౫౬ ॥

ఈశాన్యాం పాతు భూతేశ ఆగ్నేయ్యాం రవిలోచనః ।
నైరృత్యాం భూతభృత్పాతు వాయవ్యాం బలవర్ధనః ॥ ౫౭ ॥

ఊర్ధ్వం పాతు మఖద్వేషీ హ్యధః సంసారనాశనః ।
సర్వతః సుఖదః పాతు బుద్ధిం పాతు సులోచనః ॥ ౫౮ ॥

ఇతి కవచమ్ ।

ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా సాక్షాచ్ఛమ్భుమయో భవేత్ ।
నమో హిరణ్యబాహ్వాది పఠేన్మన్త్రం తు భక్తితః ॥ ౫౯ ॥

సద్యోజాతాదిభిర్మన్త్రైర్నమస్కుర్యాత్సదాశివమ్ ।
తతః సహస్రనామేదం పఠితవ్యం ముముక్షుభిః ॥ ౬౦ ॥

సర్వకార్యకరం పుణ్యం మహాపాతకనాశనమ్ ।
సర్వగుహ్యతమం దివ్యం సర్వలోకహితప్రదమ్ ॥ ౬౧ ॥

మన్త్రాణాం పరమో మన్త్రో భవదుఃఖషడూర్మిహృత్ ।
ఓం నమః శమ్భవే చేతి షడ్భిర్మన్త్రైః షడఙ్గకమ్ ।
న్యాసం కృత్వా తు విధివత్సమ్యగ్ధ్యానం తతశ్చరేత్ ॥ ౬౨ ॥

వినియోగః (న్యాస)
ఓం అస్య శ్రీవేదసారాఖ్యపరమదివ్యశివసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య
శ్రీభగవాన్ నారాయణ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛన్దః ।
పరమాత్మా శ్రీమహాదేవో దేవతా । నమః ఇతి బీజమ్ ।
శివాయేతి శక్తిః । చైతన్యమితి కీలకమ్ ।
శ్రీమహాదేవప్రీత్యర్థే ఏవం ప్రసాదసిద్ధయర్థే జపే వినియోగః ।
అథ న్యాసః ।
॥ అథ కరన్యాసః ॥

ఓం నమః శమ్భవే చ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం నమః మయోభవే చ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం నమః శఙ్కరాయ చ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం నమః మయస్కరాయ చ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమః శివాయ చ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం నమః శివతరాయ చ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

॥ అథ హృదయాద్యఙ్గన్యాసః ॥

ఓం నమః శమ్భవే చ హృదయాయ నమః ।
ఓం నమః మయోభవే చ శిరసే స్వాహా ।
ఓం నమః శఙ్కరాయ చ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం నమః మయస్కరాయ చ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం నమః శివాయ చ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం నమః శివతరాయ చ అస్త్రాయ ఫట్ ॥

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

। అథ ధ్యానమ్ ।
కైలాసాద్రినిభం శశాఙ్కకలయా స్ఫూర్జజ్జటామణ్డలం
నాసాలోకనతత్పరం త్రినయనం వీరాసనాధ్యాసితమ్ ।
ముద్రాటఙ్కకురఙ్గజానువిలసద్బాహుం ప్రసన్నాననం
కక్ష్యాబద్ధభుజఙ్గమం మునివృతం వన్దే మహేశం పరమ్ ॥ ౧ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశం త్రినేత్రం చేన్దుశేఖరమ్ ।
పఞ్చవక్త్రం మహాబాహుం దశబాహుసమన్వితమ్ ॥ ౨ ॥

భస్మోద్ధూలితసర్వాఙ్గం నాగాభరణభూషితమ్ ।
పరిపూర్ణం పరానన్దం పరం జ్యోతిః పరాత్పరమ్ ॥ ౩ ॥

పరాశక్త్యా శ్రియా సార్ధం పరమానన్దవిగ్రహమ్ ।
సూర్యకోటిప్రతీకాశం చన్ద్రకోటిసుశీతలమ్ ।
శ్రీరుద్రం సచ్చిదానన్దం ధ్యాయేత్ సర్వాత్మసిద్ధయే ॥ ౪ ॥

॥ అథ లమిత్యాది పఞ్చపూజా ॥

లం పృథివ్యాత్మనే గన్ధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి ।
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి ।
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఓం నమః పరాయ దేవాయ శఙ్కరాయ మహాత్మనే ।
కామినే నీలకణ్ఠాయ నిర్మలాయ కపర్దినే ॥ ౧ ॥

నిర్వికల్పాయ శాన్తాయ నిరహఙ్కారిణే నమః ।
అనర్ఘ్యాయ విశాలాయ సాలహస్తాయ తే నమః ॥ ౨ ॥ అనర్ఘాయ
నిరఞ్జనాయ శర్వాయ శ్రుతాయ చ పరాత్మనే ।
నమః శివాయ భర్గాయ గుణాతీతాయ వేధసే ॥ ౩ ॥

మహాదేవాయ పీతాయ పార్వతీపతయే నమః । Var వీతాయ
కేవలాయ మహేశాయ విశుద్ధాయ బుధాత్మనే ॥ ౪ ॥

కైవల్యాయ సుదేహాయ నిఃస్పృహాయ స్వరూపిణే ।
నమః సోమవిభూషాయ కాలాయామితతేజసే ॥ ౫ ॥

అజిరాయ జగత్పిత్రే జనకాయ పినాకినే ।
నిరాధారాయ సింహాయ మాయాతీతాయ తే నమః ॥ ౬ ॥

బీజాయ సర్పభూషాయ పశూనాం పతయే నమః ।
పురన్దరాయ భద్రాయ పురుషాయ మహీయసే ॥ ౭ ॥

మహాసన్తోషరూపాయ జ్ఞానినే శుద్ధబుద్ధయే ।
నమో వృద్ధస్వరూపాయ తపసే పరమాత్మనే ॥ ౮ ॥

పూర్వజాయ సురేశాయ బ్రహ్మణేఽనన్తమూర్తయే ।
నిరక్షరాయ సూక్ష్మాయ కైలాసపతయే నమః ॥ ౯ ॥

నిరామయాయ కాన్తాయ నిరాతఙ్కాయ తే నమః ।
నిరాలమ్బాయ విశ్వాయ నిత్యాయ యతయే నమః ॥ ౧౦ ॥

ఆత్మారామాయ భవ్యాయ పూజ్యాయ పరమేష్ఠినే ।
వికర్తనాయ సూర్మ్యాయ శమ్భవే విశ్వరూపిణే ॥ ౧౧ ॥

తారాయ హంసనాథాయ ప్రతిసర్యాయ తే నమః ।
పరావరేశరుద్రాయ భవాయాలఙ్ఘ్యశక్తయే ॥ ౧౨ ॥

ఇన్ద్రధ్వంసనిధీశాయ కాలహన్త్రే మనస్వినే ।
విశ్వమాత్రే జగద్ధాత్రే జగన్నేత్రే నమో నమః ॥ ౧౩ ॥

జటిలాయ విరాగాయ పవిత్రాయ మృడాయ చ ।
నిరవద్యాయ పాత్రాయ స్తేనానాం పతయే నమః ॥ ౧౪ ॥

నాదాయ రవినేత్రాయ వ్యోమకేశాయ తే నమః ।
చతుర్భోగాయ సారాయ యోగినేఽనన్తమాయినే ॥ ౧౫ ॥

Var యోగినేఽనన్తగామినే
ధర్మిష్ఠాయ వరిష్ఠాయ పురత్రయవిఘాతినే ।
గరిష్ఠాయ గిరీశాయ వరదాయ నమో నమః ॥ ౧౬ ॥

వ్యాఘ్రచర్మామ్బరాయాథ దిశావస్త్రాయ తే నమః । దిగ్వస్త్రాయ చ
పరమప్రేమమన్త్రాయ ప్రథమాయ సుచక్షుషే ॥ ౧౭ ॥

ఆద్యాయ శూలహస్తాయ శితికణ్ఠాయ తేజసే । తే నమః
ఉగ్రాయ వామదేవాయ శ్రీకణ్ఠాయ నమో నమః ॥ ౧౮ ॥

విశ్వేశ్వరాయ సూర్యాయ గౌరీశాయ వరాయ చ ।
మృత్యుఞ్జయాయ వీరాయ వీరభద్రాయ తే నమః ॥ ౧౯ ॥

కామనాశాయ గురవే ముక్తినాథాయ తే నమః ।
విరూపాక్షాయ సూతాయ వహ్నినేత్రాయ తే నమః ॥ ౨౦ ॥

జలన్ధరశిరచ్ఛేత్రే హవిషే హితకారిణే ।
మహాకాలాయ వైద్యాయ సఘృణేశాయ తే నమః ॥ ౨౧ ॥

నమ ఓఙ్కారరూపాయ సోమనాథాయ తే నమః ।
రామేశ్వరాయ శుచయే భౌమేశాయ నమో నమః ॥ ౨౨ ॥

త్ర్యమ్బకాయ నిరీహాయ కేదారాయ నమో నమః ।
గఙ్గాధరాయ కవయే నాగనాథాయ తే నమః ॥ ౨౩ ॥

భస్మప్రియాయ సూద్యాయ లక్ష్మీశాయ నమో నమః ।
పూర్ణాయ భూతపతయే సర్వజ్ఞాయ దయాలవే ॥ ౨౪ ॥

ధర్మాయ ధనదేశాయ గజచర్మామ్బరాయ చ ।
భాలనేత్రాయ యజ్ఞాయ శ్రీశైలపతయే నమః ॥ ౨౫ ॥

కృశానురేతసే నీలలోహితాయ నమో నమః ।
అన్ధకాసురహన్త్రే చ పావనాయ బలాయ చ ॥ ౨౬ ॥

చైతన్యాయ త్రినేత్రాయ దక్షనాశకరాయ చ ।
నమః సహస్రశిరసే జయరూపాయ తే నమః ॥ ౨౭ ॥

సహస్రచరణాయాథ యోగిహృత్పద్మవాసినే ।
సద్యోజాతాయ వన్ద్యాయ సర్వదేవమయాయ చ ॥ ౨౮ ॥

ఆమోదాయ ప్రగల్భాయ గాయత్రీవల్లభాయ చ ।
వ్యోమాకారాయ విప్రాయ నమో విప్రప్రియాయ చ ॥ ౨౯ ॥

అఘోరాయ సువేషాయ శ్వేతరూపాయ తే నమః ।
విద్వత్తమాయ చిత్రాయ విశ్వగ్రాసాయ నన్దినే ॥ ౩౦ ॥

అధర్మశత్రురూపాయ దున్దుభేర్మర్దనాయ చ ।
అజాతశత్రవే తుభ్యం జగత్ప్రాణాయ తే నమః ॥ ౩౧ ॥

నమో బ్రహ్మశిరశ్ఛేత్రే పఞ్చవక్త్రాయ ఖడ్గినే ।
నమస్తే హరికేశాయ పఞ్చవర్ణాయ వజ్రిణే ॥ ౩౨ ॥

నమః పఞ్చాక్షరాయాథ గోవర్ధనధరాయ చ ।
ప్రభవే సర్వలోకానాం కాలకూటవిషాదినే ॥ ౩౩ ॥

సిద్ధేశ్వరాయ సిద్ధాయ సహస్రవదనాయ చ ।
నమః సహస్రహస్తాయ సహస్రనయనాయ చ ॥ ౩౪ ॥

సహస్రమూర్తయే తుభ్యం జిష్ణవే జితశత్రవే ।
కాశీనాథాయ గేహ్యాయ నమస్తే విశ్వసాక్షిణే ॥ ౩౫ ॥

హేతవే సర్వజీవానాం పాలకాయ నమో నమః ।
జగత్సంహారకారాయ త్రిధావస్థాయ తే నమః ॥ ౩౬ ॥

ఏకాదశస్వరూపాయ నమస్తే వహ్నిమూర్తయే ।
నరసింహమహాదర్పఘాతినే శరభాయ చ ॥ ౩౭ ॥

భస్మాభ్యక్తాయ తీర్థాయ జాహ్నవీజనకాయ చ । వల్లభాయ
దేవదానవదైత్యానాం గురవే తే నమో నమః ॥ ౩౮ ॥

దలితాఞ్జనభాసాయ నమో వాయుస్వరూపిణే ।
స్వేచ్ఛామన్త్రస్వరూపాయ ప్రసిద్ధాయ నమో నమః ॥ ౩౯ ॥

Var ప్రసిద్ధాయాత్మనే నమః
వృషధ్వజాయ గోష్ఠ్యాయ జగద్యన్త్రప్రవర్తినే ।
అనాథాయ ప్రజేశాయ విష్ణుగర్వహరాయ చ ॥ ౪౦ ॥

హరేర్విధాతృకలహనాశకాయ తే నమో నమః ।
Var హరిర్విధాతృకలహనాశకాయ
నమస్తే దశహస్తాయ గగనాయ నమో నమః ॥ ౪౧ ॥

కైవల్యఫలదాత్రే చ పరమాయ నమో నమః ।
జ్ఞానాయ జ్ఞానగమ్యాయ ఘణ్టారవప్రియాయ చ ॥ ౪౨ ॥

పద్మాసనాయ పుష్టాయ నిర్వాణాయ నమో నమః ।
అయోనయే సుదేహాయ హ్యుత్తమాయ నమో నమః ॥ ౪౩ ॥

అన్తకాలాధిపతయే విశాలాక్షాయ తే నమః ।
కుబేరబన్ధవే తుభ్యం సోమాయ సుఖదాయినే ॥ ౪౪ ॥

అమృతేశ్వరరూపాయ కౌబేరాయ చ ధన్వినే । Var కౌబేరాయ నమో నమః
ప్రియమ్వదసమర్థాయ వన్దినే విభవాయ చ ॥ ౪౫ ॥

గిరిశాయ గిరిత్రాయ గిరిశన్తాయ తే నమః ।
పారిజాతాయ బృహతే పఞ్చయజ్ఞాయ తే నమః ॥ ౪౬ ॥

తరుణాయ విశిష్టాయ బాలరూపధరాయ చ ।
జీవితేశాయ తుష్టాయ పుష్టానాం పతయే నమః ॥ ౪౭ ॥

భవహేత్యై హిరణ్యాయ కనిష్ఠాయ నమో నమః ।
మధ్యమాయ విధాత్రే చ తే శూరాయ సుభగాయ చ ॥ ౪౮ ॥

ఆదిత్యతాపనాయాథ నమస్తే రుద్రమన్యవే ।
మహాహ్రదాయ హ్రస్వాయ వామనాయ నమో నమః ॥ ౪౯ ॥

నమస్తత్పురుషాయాథ చతుర్హస్తాయ మాయినే Var తే నమః ।
నమో ధూర్జటయే తుభ్యం జగదీశాయ తే నమః ॥ ౫౦ ॥

జగన్నాథస్వరూపాయ లీలావిగ్రహరూపిణే ।
అనఘాయ నమస్తుభ్యమమరాయ నమో నమః ॥ ౫౧ ॥

అమృతాయ నమస్తుభ్యమచ్ఛాత్రాయ నమో నమః ।
లోకాధ్యక్షాయ వై తుభ్యమనాదినిధనాయ చ ॥ ౫౨ ॥

వ్యక్తేతరాయ వ్యక్తాయ నమస్తే పరమాణవే ।
లఘుస్థూలస్వరూపాయ నమః పరశుధారిణే ॥ ౫౩ ॥

నమః ఖట్వాఙ్గహస్తాయ నాగహస్తాయ తే నమః ।
వరదాభయహస్తాయ ఘణ్టాహస్తాయ తే నమః ॥ ౫౪ ॥

ఘస్మరాయ నమస్తుభ్యమజితాయ నమో నమః ।
అణిమాదిగుణేశాయ పఞ్చబ్రహ్మమయాయ చ ॥ ౫౫ ॥

పురాతనాయ శుద్ధాయ బలప్రమథనాయ చ ।
పుణ్యోదయాయ పద్మాయ విరక్తాయ నమో నమః ॥ ౫౬ ॥

ఉదారాయ విచిత్రాయ విచిత్రగతయే నమః ।
వాగ్విశుద్ధాయ చితయే నిర్గుణాయ నమో నమః ॥ ౫౭ ॥

పరమేశాయ శేషాయ నమః పద్మధరాయ చ ।
మహేన్ద్రాయ సుశీలాయ కరవీరప్రియాయ చ ॥ ౫౮ ॥

మహాపరాక్రమాయాథ నమస్తే కాలరూపిణే ।
విష్టరశ్రవసే లోకచూడారత్నాయ తే నమః ॥ ౫౯ ॥

సామ్రాజ్యకల్పవృక్షాయ కరుణాయ నటాయ చ ।Var నమస్తుభ్యం త్విషీమతే
అనర్ఘ్యాయ వరేణ్యాయ వజ్రరూపాయ తే నమః ॥ ౬౦ ॥

Var వరేణ్యాయ నమస్తుభ్యం యజ్ఞరూపాయ తే నమః
పరమజ్యోతిషే పద్మగర్భాయ సలిలాయ చ ।
తత్త్వాధికాయ సర్గాయ నమో దీర్ఘాయ స్రగ్విణే ॥ ౬౧ ॥

నమస్తే పాణ్డురఙ్గాయ ఘోరాయ బ్రహ్మరూపిణే ।
నిష్కలాయ నమస్తుభ్యం ప్రపథ్యాయ నమో నమః ॥ ౬౨ ॥ సామగానప్రియాయ చ
నమో జయాయ క్షేత్రాయ క్షేత్రాణాం పతయే నమః ।
కలాధరాయ పూతాయ పఞ్చభూతాత్మనే నమః ॥ ౬౩ ॥

అనిర్విణ్ణాయ తథ్యాయ పాపనాశకరాయ చ ।
విశ్వతశ్చక్షుషే తుభ్యం మన్త్రిణేఽనన్తరూపిణే ॥ ౬౪ ॥

సిద్ధసాధకరూపాయ మేదినీరూపిణే నమః ।
అగణ్యాయ ప్రతాపాయ సుధాహస్తాయ తే నమః ॥ ౬౫ ॥

శ్రీవల్లభాయేధ్రియాయ స్థాణవే మధురాయ చ ।
ఉపాధిరహితాయాథ నమః సుకృతరాశయే ॥ ౬౬ ॥

నమో మునీశ్వరాయాథ శివానన్దాయ తే నమః ।
రిపుఘ్నాయ నమస్తేజోరాశయేఽనుత్తమాయ చ ॥ ౬౭ ॥

చతుర్మూర్తివపుఃస్థాయ నమోబుద్ధీన్ద్రియాత్మనే ।
ఉపద్రవహరాయాథ ప్రియసన్దర్శనాయ చ ॥ ౬౮ ॥

భూతనాథాయ మూలాయ వీతరాగాయ తే నమః ।
నైష్కర్మ్యాయ విరూపాయ షట్చక్రాయ విశుద్ధయే ॥ ౬౯ ॥

కులేశాయావనీభర్త్రే భువనేశాయ తే నమః ।
హిరణ్యబాహవే జీవవరదాయ నమో నమః ॥ ౭౦ ॥

ఆదిదేవాయ భాగ్యాయ చన్ద్రసఞ్జీవనాయ చ ।
హరాయ బహురూపాయ ప్రసన్నాయ నమో నమః ॥ ౭౧ ॥

ఆనన్దపూరితాయాథ కూటస్థాయ నమో నమః ।
నమో మోక్షఫలాయాథ శాశ్వతాయ విరాగిణే ॥ ౭౨ ॥

యజ్ఞభోక్త్రే సుషేణాయ దక్షయజ్ఞవిఘాతినే ।
నమః సర్వాత్మనే తుభ్యం విశ్వపాలాయ తే నమః ॥ ౭౩ ॥

విశ్వగర్భాయ గర్భాయ దేవగర్భాయ తే నమః ।
సంసారార్ణవమగ్నానాం సముద్ధరణహేతవే ॥ ౭౪ ॥

మునిప్రియాయ ఖల్యాయ మూలప్రకృతయే నమః ।
సమస్తసిద్ధయే తేజోమూర్తయే తే నమో నమః ॥ ౭౫ ॥

ఆశ్రమస్థాపకాయాథ వర్ణినే సున్దరాయ చ ।
మృగబాణార్పణాయాథ శారదావల్లభాయ చ ॥ ౭౬ ॥

విచిత్రమాయినే తుభ్యమలఙ్కరిష్ణవే నమః ।
బర్హిర్ముఖమహాదర్పమథనాయ నమో నమః ॥ ౭౭ ॥

నమోఽష్టమూర్తయే తుభ్యం నిష్కలఙ్కాయ తే నమః ।
నమో హవ్యాయ భోజ్యాయ యజ్ఞనాథాయ తే నమః ॥ ౭౮ ॥

నమో మేధ్యాయ ముఖ్యాయ విశిష్టాయ నమో నమః ।
అమ్బికాపతయే తుభ్యం మహాదాన్తాయ తే నమః ॥ ౭౯ ॥

సత్యప్రియాయ సత్యాయ ప్రియనిత్యాయ తే నమః ।
నిత్యతృప్తాయ వేదిత్రే మృదుహస్తాయ తే నమః ॥ ౮౦ ॥

అర్ధనారీశ్వరాయాథ కుఠారాయుధపాణయే ।
వరాహభేదినే తుభ్యం నమః కఙ్కాలధారిణే ॥ ౮౧ ॥

మహార్థాయ సుసత్త్వాయ కీర్తిస్తమ్భాయ తే నమః ।
నమః కృతాగమాయాథ వేదాన్తపఠితాయ చ ॥ ౮౨ ॥

అశ్రోత్రాయ శ్రుతిమతే బహుశ్రుతిధరాయ చ ।
అఘ్రాణాయ నమస్తుభ్యం గన్ధావఘ్రాణకారిణే ॥ ౮౩ ॥

పాదహీనాయ వోఢ్రే చ సర్వత్రగతయే నమః ।
త్ర్యక్షాయ జననేత్రాయ నమస్తుభ్యం చిదాత్మనే ॥ ౮౪ ॥

రసజ్ఞాయ నమస్తుభ్యం రసనారహితాయ చ ।
అమూర్తాయాథ మూర్తాయ సదసస్పతయే నమః ॥ ౮౫ ॥

జితేన్ద్రియాయ తథ్యాయ పరఞ్జ్యోతిఃస్వరూపిణే ।
నమస్తే సర్వమర్త్యానామాదికర్త్రే భువన్తయే ॥ ౮౬ ॥

సర్గస్థితివినాశానాం కర్త్రే తే ప్రేరకాయ చ ।
నమోఽన్తర్యామిణే సర్వహృదిస్థాయ నమో నమః ॥ ౮౭ ॥

చక్రభ్రమణకర్త్రే తే పురాణాయ నమో నమః ।
వామదక్షిణహస్తోత్థలోకేశ హరిశాలినే ॥ ౮౮ ॥

నమః సకలకల్యాణదాయినే ప్రసవాయ చ ।
స్వభావోదారధీరాయ సూత్రకారాయ తే నమః ॥ ౮౯ ॥

విషయార్ణవమగ్నానాం సముద్ధరణసేతవే ।
అస్నేహస్నేహరూపాయ వార్తాతిక్రాన్తవర్తినే ॥ ౯౦ ॥

యత్ర సర్వం యతః సర్వం సర్వం యత్ర నమో నమః ।
నమో మహార్ణవాయాథ భాస్కరాయ నమో నమః ॥ ౯౧ ॥

భక్తిగమ్యాయ భక్తానాం సులభాయ నమో నమః ।
దుష్ప్రధర్షాయ దుష్టానాం విజయాయ వివేకినామ్ ॥ ౯౨ ॥

అతర్కితాయ లోకాయ సులోకాయ నమో నమః ।
పూరయిత్రే విశేషాయ శుభాయ చ నమో నమః ॥ ౯౩ ॥

నమః కర్పూరదేహాయ సర్పహారాయ తే నమః ।
నమః సంసారపారాయ కమనీయాయ తే నమః ॥ ౯౪ ॥

వహ్నిదర్పవిఘాతాయ వాయుదర్పవిఘాతినే ।
జరాతిగాయ వీర్యాయ నమస్తే విశ్వవ్యాపినే ॥ ౯౫ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశ నిష్క్రియాయ నమో నమః ।
చన్ద్రకోటిసుశీతాయ విమలాయ నమో నమః ॥ ౯౬ ॥

నమో గూఢస్వరూపాయ దిశాం చ పతయే నమః ।
నమః సత్యప్రతిజ్ఞాయ సమస్తాయ సమాధయే ॥ ౯౭ ॥

ఏకరూపాయ శూన్యాయ విశ్వనాభిహ్రదాయ చ ।
సర్వోత్తమాయ కూల్యాయ ప్రాణినాం సుహృదే నమః ॥ ౯౮ ॥ కాలాయ
అన్నానాం పతయే తుభ్యం చిన్మాత్రాయ నమో నమః ।
ధ్యేయాయ ధ్యానగమ్యాయ ధ్యానరూపాయ తే నమః ॥ ౯౯ ॥

నమస్తే శాశ్వతైశ్వర్యవిభవాయ నమో నమః ।
వరిష్ఠాయ ధర్మగోప్త్రే నిధనాయాగ్రజాయ చ ॥ ౧౦౦ ॥

యోగీశ్వరాయ యోగాయ యోగగమ్యాయ తే నమః ।
నమః ప్రాణేశ్వరాయాథ సర్వశక్తిధరాయ చ ॥ ౧౦౧ ॥

ధర్మాధారాయ ధన్యాయ పుష్కలాయ నమో నమః ।
మహేన్ద్రోపేన్ద్రచన్ద్రార్కనమితాయ నమో నమః ॥ ౧౦౨ ॥

మహర్షివన్దితాయాథ ప్రకాశాయ సుధర్మిణే ।
నమో హిరణ్యగర్భాయ నమో హిరణ్మయాయ చ ॥ ౧౦౩ ॥

జగద్బీజాయ హరయే సేవ్యాయ క్రతవే నమః ।
ఆధిపత్యాయ కామాయ యశసే తే ప్రచేతసే ॥ ౧౦౪ ॥

నమో బ్రహ్మమయాయాథ సకలాయ నమో నమః ।
నమస్తే రుక్మవర్ణాయ నమస్తే బ్రహ్మయోనయే ॥ ౧౦౫ ॥

యోగాత్మనే త్వభీతాయ దివ్యనృత్యాయ తే నమః ।
జగతామేకబీజాయ మాయాబీజాయ తే నమః ॥ ౧౦౬ ॥

సర్వహృత్సన్నివిష్టాయ బ్రహ్మచక్రభ్రమాయ చ ।
బ్రహ్మానన్దాయ మహతే బ్రహ్మణ్యాయ నమో నమః ॥ ౧౦౭ ॥

భూమిభారార్తిసంహర్త్రే విధిసారథయే నమః ।
హిరణ్యగర్భపుత్రాణాం ప్రాణసంరక్షణాయ చ ॥ ౧౦౮ ॥

దుర్వాససే షడ్వికారరహితాయ నమో నమః ।
నమో దేహార్ధకాన్తాయ షడూర్మిరహితాయ చ ॥ ౧౦౯ ॥

ప్రకృత్యై భవనాశాయ తామ్రాయ పరమేష్ఠినే ।
అనన్తకోటిబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమో నమః ॥ ౧౧౦ ॥

ఏకాకినే నిర్మలాయ ద్రవిణాయ దమాయ చ ।
నమస్త్రిలోచనాయాథ శిపివిష్టాయ బన్ధవే ॥ ౧౧౧ ॥

త్రివిష్టపేశ్వరాయాథ నమో వ్యాఘ్రేశ్వరాయ చ ।
విశ్వేశ్వరాయ దాత్రే తే నమశ్చన్ద్రేశ్వరాయ చ ॥ ౧౧౨ ॥

వ్యాధేశ్వరాయాయుధినే యజ్ఞకేశాయ తే నమః । వ్యాసేశ్వరాయ
జైగీషవ్యేశ్వరాయాథ దివోదాసేశ్వరాయ చ ॥ ౧౧౩ ॥

నాగేశ్వరాయ న్యాయాయ న్యాయనిర్వాహకాయ చ ।
శరణ్యాయ సుపాత్రాయ కాలచక్రప్రవర్తినే ॥ ౧౧౪ ॥

విచక్షణాయ దంష్ట్రాయ వేదాశ్వాయ నమో నమః ।
నీలజీమూతదేహాయ పరాత్మజ్యోతిషే నమః ॥ ౧౧౫ ॥

శరణాగతపాలాయ మహాబలపరాయ చ ।
సర్వపాపహరాయాథ మహానాదాయ తే నమః ॥ ౧౧౬ ॥

కృష్ణస్య జయదాత్రే తే బిల్వకేశాయ తే నమః ।
దివ్యభోగాయ దూతాయ కోవిదాయ నమో నమః ॥ ౧౧౭ ॥

కామపాశాయ చిత్రాయ చిత్రాఙ్గాయ నమో నమః ।
నమో మాతామహాయాథ నమస్తే మాతరిశ్వనే ॥ ౧౧౮ ॥

నిఃసఙ్గాయ సునేత్రాయ విద్యేశాయ జయాయ చ ।
వ్యాఘ్రసమ్మర్దనాయాథ మధ్యస్థాయ నమో నమః ॥ ౧౧౯ ॥

అఙ్గుష్ఠశిరసా లఙ్కానాథదర్పహరాయ చ ।
వైయాఘ్రపురవాసాయ నమః సర్వేశ్వరాయ చ ॥ ౧౨౦ ॥

నమః పరావరేశాయ జగత్స్థావరమూర్తయే ।
నమోఽప్యనుపమేశాయ శార్ఙ్గిణే విష్ణుమూర్తయే ॥ ౧౨౧ ॥

నారాయణాయ రామాయ సుదీప్తాయ నమో నమః ।
నమో బ్రహ్మాణ్డమాలాయ గోధరాయ వరూథినే ॥ ౧౨౨ ॥

నమః సోమాయ కూప్యాయ నమః పాతాలవాసినే ।
నమస్తారాధినాథాయ వాగీశాయ నమో నమః ॥ ౧౨౩ ॥

సదాచారాయ గౌరాయ స్వాయుధాయ నమో నమః ।
అతర్క్యాయాప్రమేయాయ ప్రమాణాయ నమో నమః ॥ ౧౨౪ ॥

కలిగ్రాసాయ భక్తానాం భుక్తిముక్తిప్రదాయినే ।
సంసారమోచనాయాథ వర్ణినే లిఙ్గరూపిణే ॥ ౧౨౫ ॥

సచ్చిదానన్దరూపాయ పాపరాశిహరాయ చ ।
గజారయే విదేహాయ త్రిలిఙ్గరహితాయ చ ॥ ౧౨౬ ॥

అచిన్త్యశక్తయేఽలఙ్ఘ్యశాసనాయాచ్యుతాయ చ ।
నమో రాజాధిరాజాయ చైతన్యవిషయాయ చ ॥ ౧౨౭ ॥

నమః శుద్ధాత్మనే బ్రహ్మజ్యోతిషే స్వస్తిదాయ చ ।
మయోభువే చ దుర్జ్ఞేయసామర్థ్యాయ చ యజ్వనే ॥ ౧౨౮ ॥

చక్రేశ్వరాయ వై తుభ్యం నమో నక్షత్రమాలినే ।
అనర్థనాశనాయాథ భస్మలేపకరాయ చ ॥ ౧౨౯ ॥

సదానన్దాయ విదుషే సగుణాయ విరోధినే ।
దుర్గమాయ శుభాఙ్గాయ మృగవ్యాధాయ తే నమః ॥ ౧౩౦ ॥

ప్రియాయ ధర్మధామ్నే తే ప్రయోగాయ విభాగినే ।
నాద్యాయామృతపానాయ సోమపాయ తపస్వినే ॥ ౧౩౧ ॥

నమో విచిత్రవేషాయ పుష్టిసంవర్ధనాయ చ ।
చిరన్తనాయ ధనుషే వృక్షాణాం పతయే నమః ॥ ౧౩౨ ॥

నిర్మాయాయాగ్రగణ్యాయ వ్యోమాతీతాయ తే నమః ।
సంవత్సరాయ లోప్యాయ స్థానదాయ స్థవిష్ణవే ॥ ౧౩౩ ॥

వ్యవసాయఫలాన్తాయ మహాకర్తృప్రియాయ చ ।
గుణత్రయస్వరూపాయ నమః సిద్ధస్వరూపిణే ॥ ౧౩౪ ॥

నమః స్వరూపరూపాయ స్వేచ్ఛాయ పురుషాయ చ ।
కాలాత్పరాయ వేద్యాయ నమో బ్రహ్మాణ్డరూపిణే ॥ ౧౩౫ ॥

అనిత్యనిత్యరూపాయ తదన్తర్వర్తినే నమః ।
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ పూర్ణాయ వటవే నమః ॥ ౧౩౬ ॥

పఞ్చతన్మాత్రరూపాయ పఞ్చకర్మేన్ద్రియాత్మనే ।
విశృఙ్ఖలాయ దర్పాయ నమస్తే విషయాత్మనే ॥ ౧౩౭ ॥

అనవద్యాయ శాస్త్రాయ స్వతన్త్రాయామృతాయ చ ।
నమః ప్రౌఢాయ ప్రాజ్ఞాయ యోగారూఢాయ తే నమః ॥ ౧౩౮ ॥

మన్త్రజ్ఞాయ ప్రగల్భాయ ప్రదీపవిమలాయ చ ।
విశ్వవాసాయ దక్షాయ వేదనిఃశ్వసితాయ చ ॥ ౧౩౯ ॥

యజ్ఞాఙ్గాయ సువీరాయ నాగచూడాయ తే నమః ।
వ్యాఘ్రాయ బాణహస్తాయ స్కన్దాయ దక్షిణే నమః ॥ ౧౪౦ ॥

క్షేత్రజ్ఞాయ రహస్యాయ స్వస్థానాయ వరీయసే ।
గహనాయ విరామాయ సిద్ధాన్తాయ నమో నమః ॥ ౧౪౧ ॥

మహీధరాయ గృహ్యాయ వటవృక్షాయ తే నమః ।
జ్ఞానదీపాయ దుర్గాయ సిద్ధాన్తైర్నిశ్చితాయ చ ॥ ౧౪౨ ॥

శ్రీమతే ముక్తిబీజాయ కుశలాయ వివాసినే ।
ప్రేరకాయ విశోకాయ హవిర్ధానాయ తే నమః ॥ ౧౪౩ ॥

గమ్భీరాయ సహాయాయ భోజనాయ సుభోగినే ।
మహాయజ్ఞాయ తీక్ష్ణాయ నమస్తే భూతచారిణే ॥ ౧౪౪ ॥

నమః ప్రతిష్ఠితాయాథ మహోత్సాహాయ తే నమః ।
పరమార్థాయ శిశవే ప్రాంశవే చ కపాలినే ॥ ౧౪౫ ॥

సహజాయ గృహస్థాయ సన్ధ్యానాథాయ విష్ణవే ।
సద్భిః సమ్పూజితాయాథ వితలాసురఘాతినే ॥ ౧౪౬ ॥

జనాధిపాయ యోగ్యాయ కామేశాయ కిరీటినే ।
అమోఘవిక్రమాయాథ నగ్నాయ దలఘాతినే ॥ ౧౪౭ ॥

సఙ్గ్రామాయ నరేశాయ నమస్తే శుచిభస్మనే ।
భూతిప్రియాయ భూమ్నే తే సేనాయ చతురాయ చ ॥ ౧౪౮ ॥

మనుష్యబాహ్యగతయే కృతజ్ఞాయ శిఖణ్డినే ।
నిర్లేపాయ జటార్ద్రాయ మహాకాలాయ మేరవే ॥ ౧౪౯ ॥

నమో విరూపరూపాయ శక్తిగమ్యాయ తే నమః ।
నమః సర్వాయ సదసత్సత్యాయ సువ్రతాయ చ ॥ ౧౫౦ ॥

నమో భక్తిప్రియాయాథ శ్వేతరక్షాపరాయ చ ।
సుకుమారమహాపాపహరాయ రథినే నమః ॥ ౧౫౧ ॥

నమస్తే ధర్మరాజాయ ధనాధ్యక్షాయ సిద్ధయే ।
మహాభూతాయ కల్పాయ కల్పనారహితాయ చ ॥ ౧౫౨ ॥

ఖ్యాతాయ జితవిశ్వాయ గోకర్ణాయ సుచారవే ।
శ్రోత్రియాయ వదాన్యాయ దుర్లభాయ కుటుమ్బినే ॥ ౧౫౩ ॥

విరజాయ సుగన్ధాయ నమో విశ్వమ్భరాయ చ ।
భవాతీతాయ తిష్యాయ నమస్తే సామగాయ చ ॥ ౧౫౪ ॥

అద్వైతాయ ద్వితీయాయ కల్పరాజాయ భోగినే ।
చిన్మయాయ నమః శుక్లజ్యోతిషే క్షేత్రగాయ చ ॥ ౧౫౫ ॥

సర్వభోగసమృద్ధాయ సామ్పరాయాయ తే నమః ।
నమస్తే స్వప్రకాశాయ స్వచ్ఛన్దాయ సుతన్తవే ॥ ౧౫౬ ॥

సర్వజ్ఞమూర్తయే తుభ్యం గుహ్యేశాయ సుశాన్తయే ।
శారదాయ సుశీలాయ కౌశికాయ ధనాయ చ ॥ ౧౫౭ ॥

అభిరామాయ తత్త్వాయ వ్యాలకల్పాయ తే నమః ।
అరిష్టమథనాయాథ సుప్రతీకాయ తే నమః ॥ ౧౫౮ ॥

ఆశవే బ్రహ్మగర్భాయ వరుణాయాద్రయే నమః ।
నమః కాలాగ్నిరుద్రాయ శ్యామాయ సుజనాయ చ ॥ ౧౫౯ ॥

అహిర్బుధ్న్యాయ జారాయ దుష్టానాం పతయే నమః ।
నమః సమయనాథాయ సమయాయ గుహాయ చ ॥ ౧౬౦ ॥

దుర్లఙ్ఘ్యాయ నమస్తుభ్యం ఛన్దఃసారాయ దంష్ట్రిణే ।
జ్యోతిర్లిఙ్గాయ మిత్రాయ జగతాం హితకారిణే ॥ ౧౬౧ ॥

నమః కారుణ్యనిధయే శ్లోకాయ జయశాలినే ।
జ్ఞానోదయాయ బీజాయ జగద్విభ్రమహేతవే ॥ ౧౬౨ ॥

అవధూతాయ శిష్టాయ ఛన్దసాం పతయే నమః ।
నమః ఫేన్యాయ గుహ్యాయ సర్వబన్ధవిమోచినే ॥ ౧౬౩ ॥

ఉదారకీర్తయే శశ్వత్ప్రసన్నవదనాయ చ ।
వసవే వేదకారాయ నమో భ్రాజిష్ణుజిష్ణవే ॥ ౧౬౪ ॥

చక్రిణే దేవదేవాయ గదాహస్తాయ పుత్రిణే ।
పారిజాతసుపుష్పాయ గణాధిపతయే నమః ॥ ౧౬౫ ॥

సర్వశాఖాధిపతయే ప్రజనేశాయ తే నమః ।
సూక్ష్మప్రమాణభూతాయ సురపార్శ్వగతాయ చ ॥ ౧౬౬ ॥

అశరీరశరీరాయ అప్రగల్భాయ తే నమః ।
సుకేశాయ సుపుష్పాయ శ్రుతయే పుష్పమాలినే ॥ ౧౬౭ ॥

మునిధ్యేయాయ మునయే బీజసంస్థమరీచయే ।
చాముణ్డాజనకాయాథ నమస్తే కృత్తివాససే ॥ ౧౬౮ ॥

వ్యుప్తకేశాయ యోగ్యాయ ధర్మపీఠాయ తే నమః ।
మహావీర్యాయ దీప్తాయ బుద్ధాయాశనయే నమః ॥ ౧౬౯ ॥

విశిష్టేష్టాయ సేనాన్యే ద్విపదే కారణాయ చ ।
కారణానాం భగవతే బాణదర్పహరాయ చ ॥ ౧౭౦ ॥

అతీన్ద్రియాయ రమ్యాయ జనానన్దకరాయ చ ।
సదాశివాయ సౌమ్యాయ చిన్త్యాయ శశిమౌలయే ॥ ౧౭౧ ॥

నమస్తే జాతూకర్ణ్యాయ సూర్యాధ్యక్షాయ తే నమః ।
జ్యోతిషే కుణ్డలీశస్య వరదాయాభయాయ చ ॥ ౧౭౨ ॥

వసన్తాయ సురభయే జయారిమథనాయ చ ।
ప్రేమ్ణే పురఞ్జయాయాథ పృషదశ్వాయ తే నమః ॥ ౧౭౩ ॥

రోచిష్ణవేఽసురజితే శ్వేతపీతాయ తే నమః ।
నమస్తే చఞ్చరీకాయ తమిస్రమథనాయ చ ॥ ౧౭౪ ॥

ప్రమాథినే నిదాఘాయ చిత్రగర్భాయ తే నమః ।
శివాలయాయ స్తుత్యాయ తీర్థదేవాయ తే నమః ॥ ౧౭౫ ॥

పత్తీనాం పతయే తుభ్యం విచిత్రగతయే నమః । Var విచిత్రశక్తయే
నమో నిస్తులరూపాయ సవిత్రే తపసే నమః ॥ ౧౭౬ ॥

అహఙ్కారస్వరూపాయ మేఘాధిపతయే నమః ।
అపారాయ తత్త్వవిదే క్షయద్వీరాయ తే నమః ॥ ౧౭౭ ॥

పఞ్చాస్యాయాగ్రగణ్యాయ విష్ణుప్రాణేశ్వరాయ చ ।
అగోచరాయ యామ్యాయ క్షేమ్యాయ వడవాగ్నయే ॥ ౧౭౮ ॥

విక్రమాయ స్వతన్త్రాయ స్వతన్త్రగతయే నమః ॥

వనానాం పతయే తుభ్యం నమస్తే జమదగ్నయే ॥ ౧౭౯ ॥

అనావృతాయ ముక్తాయ మాతృకాపతయే నమః ।
నమస్తే బీజకోశాయ దివ్యానన్దాయ తే నమః ॥ ౧౮౦ ॥

నమస్తే విశ్వదేవాయ శాన్తరాగాయ తే నమః ।
విలోచనసుదేవాయ హేమగర్భాయ తే నమః ॥ ౧౮౧ ॥

అనాద్యన్తాయ చణ్డాయ మనోనాథాయ తే నమః ।
జ్ఞానస్కన్దాయ తుష్టాయ కపిలాయ మహర్షయే ॥ ౧౮౨ ॥

నమస్త్రికాగ్నికాలాయ దేవసింహాయ తే నమః ।
నమస్తే మణిపూరాయ చతుర్వేదాయ తే నమః ॥ ౧౮౩ ॥

స్వరూపాణాం స్వభావాయ హ్యన్తర్యాగాయ తే నమః ।
నమః శ్లోక్యాయ వన్యాయ మహాధర్మాయ తే నమః ॥ ౧౮౪ ॥

ప్రసన్నాయ నమస్తుభ్యం సర్వాత్మజ్యోతిషే నమః ।
స్వయమ్భువే త్రిమూర్తీనామధ్వాతీతాయ తే నమః ॥ ౧౮౫ ॥

సదాశివ ఉవాచ
జపన్తు మామికాం దేవాః నామ్నాం దశశతీమిమామ్ ।
మమ చాతిప్రియకరీం మహామోక్షప్రదాయినీమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

సఙ్గ్రామే జయదాత్రీం తు సర్వసిద్ధికరీం శుభామ్ ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౮౭ ॥

పుత్రకామో లభేత్పుత్రం రాజ్యకామస్తు రాజతామ్ ।
ప్రాప్నుయాత్పరయా భక్త్యా ధనధాన్యాదికం బహు ॥ ౧౮౮ ॥

శివాలయే నదీతీరే బిల్వమూలే విశేషతః ।
ప్రజపేత్సిద్ధిదాం దేవాః శుచౌ దేశే శమీతలే ॥ ౧౮౯ ॥

ధనకామస్తు జుహుయాద్ఘృతాక్తైర్బిల్వపత్రకైః ।
మోక్షకామస్తు గవ్యేన ఘృతేన ప్రతినామతః ॥ ౧౯౦ ॥

ఆయుష్కామస్తు జుహుయాదాజ్యేన మధునా తథా ।
పుత్రకామస్తు జుహుయాత్తిలాక్తేన తథామ్భసా ॥ ౧౯౧ ॥

మత్సమీపే ప్రదోషే చ నత్వా భక్త్యా జపేన్నరః ।
జీవన్సరూపతాం ప్రాప్య సాయుజ్యం మమ చాప్నుయాత్ ॥ ౧౯౨ ॥

కాలోఽపి జనశాస్తా హి మమ భక్తం న పశ్యతి ।
అహం పురఃసరస్తస్య నేష్యామి గగనస్థలమ్ ॥ ౧౯౩ ॥

త్రిసన్ధ్యం యః పఠేద్భక్త్యా వత్సరం నియమాన్వితః ।
మచ్చిత్తో మన్మనా భూత్వా సాక్షాన్మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౯౪ ॥

రుద్రపాఠేన యత్పుణ్యం యత్పుణ్యం వేదపాఠతః ।
తత్పుణ్యం లభతే యోఽసావేకావృత్త్యా పఠేదిమామ్ ॥ ౧౯౫ ॥

కన్యాకోటిప్రదానేన యత్ఫలం లభతే నరః ।
తత్ఫలం లభతే సమ్యఙ్నామ్నాం దశశతం జపన్ ॥ ౧౯౬ ॥

అశ్వమేధసహస్రస్య యత్ఫలం లభతే నరః ।
కపిలాశతదానస్య తత్ఫలం పఠనాద్భవేత్ ॥ ౧౯౭ ॥

యః శృణోతి సదా విద్యాం శ్రావయేద్వాపి భక్తితః ।
సోఽపి ముక్తిమవాప్నోతి యత్ర గత్వా న శోచతి ॥ ౧౯౮ ॥

యక్షరాక్షసవేతాలగ్రహకూష్మాణ్డభైరవాః ।
పఠనాదస్య నశ్యన్తి జీవేచ్చ శరదాం శతమ్ ॥ ౧౯౯ ॥

బ్రహ్మహత్యాదిపాపానాం నాశః స్యాచ్ఛ్రవణేన తు ।
కిం పునః పఠనాదస్య ముక్తిః స్యాదనపాయినీ ॥ ౨౦౦ ॥

ఇత్యుక్త్వా స మహాదేవో భగవాన్పరమేశ్వరః ।
పునరప్యాహ భగవాన్కృపయా పరయా యుతః ॥ ౨౦౧ ॥

దీయతాం మమ భక్తేభ్యో యదుక్తం భవఘాతకమ్ ।
ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే దేవః పరానన్దస్వరూపధృక్ ॥ ౨౦౨ ॥

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ
ఏతదేవ పురా రామో లబ్ధవాన్ కుమ్భసమ్భవాత్ ।
అరణ్యే దణ్డకాఖ్యే తు ప్రజజాప రఘూద్వహః ॥ ౨౦౩ ॥

నిత్యం త్రిషవణస్నాయీ త్రిసన్ధ్యం సుస్మరఞ్శివమ్ ।
తదాసౌ దేవదేవోఽపి ప్రత్యక్షః ప్రాహ రాఘవమ్ ॥ ౨౦౪ ॥

మహాపాశుపతం దివ్యం ప్రగృహాణ రఘూద్వహ ।
ఏతదాసాద్య పౌలస్త్యం జహి మా శోకమర్హసి ॥ ౨౦౫ ॥

తదాప్రభృతి భూదేవాః ప్రజపన్తి సుభక్తితః ।
గృహ్ణన్తు పరయా భక్త్యా భవన్తః సర్వ ఏవ హి ॥ ౨౦౬ ॥

శ్రీవ్యాస ఉవాచ
తతస్తే మునయః సర్వే జగృహుర్మునిపుఙ్గవాః ।
గృహ్ణన్తు మమ వాక్యం తు ముక్తిం ప్రాప్స్యథ నిశ్చితాః ॥ ౨౦౭ ॥

భవద్భిరాత్మశిష్యేభ్యో దీయతామిదమాదరాత్ ।
నామ్నాం సహస్రమేతద్ధి లిఖితం యన్నికేతనే ॥ ౨౦౮ ॥

అవిముక్తం తు తద్గేహం నిత్యం తిష్ఠతి శఙ్కరః ।
అనేన మన్త్రితం భస్మాఖిలదుష్టవినాశనమ్ ॥ ౨౦౯ ॥

పిశాచస్య వినాశాయ జప్తవ్యమిదముత్తమమ్ ।
నామ్నాం సహస్రేణానేన సమం కిఞ్చిన్న విద్యతే ॥ ౨౧౦ ॥

॥ ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బిల్వకేశ్వరమాహాత్మ్యే శ్రీకృష్ణమార్కణ్డేయ సంవాదే
వేదసారశివసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Padmapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil