1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ
ಓಂ ಓಂಕಾರನಿಲಯಂ ದೇವಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಪಿಚಂಡಿಲಮಹಂ ವನ್ದೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಮಾಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ॥

ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಮ್ ।
ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವನ್ದೇ ಭಗವನ್ತೌ ಪುನಃಪುನಃ ॥

ವನ್ದೇ ಶಮ್ಭುಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವನ್ದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವನ್ದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವನ್ದೇ ಪಶೂನಾಮ್ಪತಿಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಂ
ವನ್ದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವನ್ದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಮ್ ॥

ತವ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕೀದೃಶೋಽಸಿ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯಾದೃಶೋಽಸಿ ಮಹಾದೇವ ತಾದೃಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ-
ಸೂತ ವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣ ।
ಮುಕ್ತ್ಯುಪಾಯಂ ವದಾಸ್ಮಭ್ಯಂ ಕೃಪಾಲೋ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 1 ॥

ಕಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವದೇವೇಷು ಕೋ ವಾ ಜಪ್ಯೋ ಮನುಃ ಸದಾ ।
ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಕುತ್ರ ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಕಿಂ ವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ-
ಧನ್ಯಾನ್ಮನ್ಯಾಮಹೇ ನೂನಮನನ್ಯಶರಣಾನ್ಮುನೀನ್ ।
ವನ್ಯಾಶಿನೋ ವನೇವಾಸಾನ್ ನ್ಯಸ್ತಮಾನುಷ್ಯಕಲ್ಮಷಾನ್ ॥ 3 ॥

ಭವದ್ಭಿಃ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಂ ಜ್ಞಾತಮತನ್ದ್ರಿತೈಃ ।
ಭವದ್ಭಿಃ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥೋ ಜ್ಞಾತ ಏವಾಸ್ತಿ ಯದ್ಯಪಿ ॥ 4 ॥

ತಥಾಪಿ ಕಿಂಚಿದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಜ್ಞಾತಂ ಮಯಾ ತಥಾ ।
ಪುರಾ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಮ್ ॥ 5 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಮೀಶಾನಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಮ್ ।
ವಿಲೋಕ್ಯಾತೀವ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸಾಮ್ಬಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 6 ॥

ಮತ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸದಾಶಿವಮ್ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಮುಕ್ತ್ಯುಪಾಯಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ-
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದಿತ ।
ದೇವಾನಾಂ ಮಾನವಾನಾಂ ಚ ಕಿಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಾಧನಮ್ ॥ 8 ॥

ತವ ನಾಮಾನ್ಯನನ್ತಾನಿ ಸನ್ತಿ ಯದ್ಯಪಿ ಶಂಕರ ।
ತಥಾಪಿ ತಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ನ ಜ್ಞಾಯನ್ತೇ ಮಯಾಧುನಾ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಿಯಾಣಿ ಶಿವನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಶಿವ ಯದ್ಯಪಿ ।
ತಥಾಪಿ ಕಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ತೇಷು ಪ್ರಿಯತಮಾನಿ ತೇ ॥

ತಾನಿ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾನ್ಯದ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ-
ಕುಮಾರೋದೀರಿತಾಂ ವಾಚಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾವಹಾಮ್ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನವದನಸ್ತಮುವಾಚ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ-
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮ್ಯಕ್ಪೃಷ್ಠಂ ತ್ವಯಾಧುನಾ ।
ಯದಿದಾನೀಂ ತ್ವಯಾ ಪೃಷ್ಟಂ ತದ್ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ಸಾದರಮ್ ॥ 12 ॥

ಏವಮೇವ ಪುರಾ ಗೌರ್ಯಾ ಪೃಷ್ಟಃ ಕಾಶ್ಯಾಮಹಂ ತದಾ ।
ಸಮಾಖ್ಯಾತಂ ಮಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮ್ ॥ 13 ॥

ದಿವ್ಯಾನ್ಯನನ್ತನಾಮಾನಿ ಸನ್ತಿ ತನ್ಮಧ್ಯಗಂ ಪರಮ್ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ತು ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರಿಯತರಂ ಮಮ ॥ 14 ॥

ಏಕೈಕಮೇವ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಾಮ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಮ್ ।
ಮಯಾಪಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 15 ॥

ತಿಲಾಕ್ಷತೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಕಮಲೈಃ ಕೋಮಲೈರ್ನವೈಃ ।
ಪೂಜಯಿಷ್ಯತಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಸ್ತ್ವೇತನ್ನಾಮಸಂಖ್ಯಯಾ ॥ 16 ॥

ಸ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸಂಸೃತೇಶ್ಚ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ತತೋ ಮಮಾನ್ತಿಕಂ ಯಾತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 17 ॥

ಏಕೈಕೇನೈವ ನಾಮ್ನಾ ಮಾಂ ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ದೃಢವ್ರತಾಃ ।
ಸ್ವೇಷ್ಟಂ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಸತ್ಯಮೇವೋಚ್ಯತೇ ಮಯಾ ॥ 18 ॥

ಏತನ್ನಾಮಾವಲೀಂ ಯಸ್ತು ಪಠನ್ಮಾಂ ಪ್ರಣಮೇತ್ಸದಾ ।
ಸ ಯಾತಿ ಮಮ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸ್ವೇಷ್ಟಂ ಬನ್ಧುಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 19 ॥

ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಲ್ಲಿಂಗಮಮಲಂ ಏತನ್ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸ ಪಾತಕೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇವ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ಯಸ್ತ್ವೇತನ್ನಾಮಭಿಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವತ್ಸರಾವಧಿ ।
ಮಾಮರ್ಚಯತಿ ನಿರ್ದಮ್ಭಃ ಸ ದೇವೇನ್ದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 21 ॥

ಏತನ್ನಾಮಾನುಸನ್ಧಾನನಿರತಃ ಸರ್ವದಾಽಮುನಾ ।
ಮಮ ಪ್ರಿಯಕರಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಿವಸಾಮ್ಯತ್ರ ಸಾದರಮ್ ॥ 22 ॥

ತತ್ಪೂಜಯಾ ಪೂಜಿತೋಽಹಂ ಸ ಏವಾಹಂ ಮತೋ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಿಯತರಂ ಸ್ಥಾನಮನ್ಯನ್ನೈವ ಹಿ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 23 ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುರಿತ್ಯಾದಿನಾಮ್ನಾಂ ಶಮ್ಭುರಹಂ ಋಷಿಃ ।
ದೇವತಾಪ್ಯಹಮೇವಾತ್ರ ಶಕ್ತಿರ್ಗೌರೀ ಮಮ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 24 ॥

ಮಹೇಶ ಏವ ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವೈರಿತಿ ಹಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಧರ್ಮಾದ್ಯರ್ಥಾಃ ಫಲಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಫಲದಾಯೀ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 25 ॥

ಓಂ
ಸೌರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಸಾಮ್ಬಂ ಸಂಸಾರಭೇಷಜಮ್ ।
ನೀಲಗ್ರೀವಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ಶಿವಮವ್ಯಯಮ್ ॥

॥ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರೃಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ ।
ಮಹೇಶ್ವರ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಗೌರೀ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಮಹೇಶ ಏವ ಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವೈರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಮುಖ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಶಾನ್ತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರಮಕುಟಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಶೂಲಂ ವಜ್ರಂ ಚ ಖಡ್ಗಂ ಪರಶುಮಭಯದಂ ದಕ್ಷಭಾಗೇ ವಹನ್ತಮ್ ।
ನಾಗಂ ಪಾಶಂ ಚ ಘಂಟಾಂ ವರಡಮರುಯುತಂ ಚಾಂಕುಶಂ ವಾಮಭಾಗೇ
ನಾನಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಃ ಸೇನಾನೀರ್ದಿಕ್ಪತಿಸ್ತರುರಾಟ್ ಹರಃ ।
ಹರಿಕೇಶಃ ಪಶುಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ಸಸ್ಪಿಂಜರೋ ಮೃಡಃ ॥ 1 ॥

ವಿವ್ಯಾಧೀ ಬಭ್ಲುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ನರಾಟ್ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಪುಷ್ಟೇಶೋ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಃ ॥ 2 ॥

ಆತತಾವೀ ಮಹಾರುದ್ರಃ ಸಂಸಾರಾಸ್ತ್ರಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಉಪವೀತಿರಹನ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೋ ವನನಾಯಕಃ ॥ 3 ॥

ರೋಹಿತಃ ಸ್ಥಪತಿಃ ಸೂತೋ ವಾಣಿಜೋ ಮನ್ತ್ರಿರುನ್ನತಃ ।
ವೃಕ್ಷೇಶೋ ಹುತಭುಗ್ದೇವೋ ಭುವನ್ತಿರ್ವಾರಿವಸ್ಕೃತಃ ॥ 4 ॥

ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷೋ ಘೋರರೂಪಃ ಪತ್ತೀಶಃ ಪಾಶಮೋಚಕಃ ।
ಓಷಧೀಶಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತೋ ಭಯಾನಕಃ ॥ 5 ॥

ಸಹಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ನಿವ್ಯಾಧಿರ್ನಿರುಪಪ್ಲವಃ ।
ಆವ್ಯಾಧಿನೀಶಃ ಕಕುಭೋ ನಿಷಂಗೀ ಸ್ತೇನರಕ್ಷಕಃ ॥ 6 ॥

ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ತಸ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಂಚಕಃ ಪರಿವಂಚಕಃ ।
ಅರಣ್ಯೇಶಃ ಪರಿಚರೋ ನಿಚೇರುಃ ಸ್ತಾಯುರಕ್ಷಕಃ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಕೃನ್ತೇಶೋ ಗಿರಿಚರಃ ಕುಲುಂಚೇಶೋ ಗುಹೇಷ್ಟದಃ ।
ಭವಃ ಶರ್ವೋ ನೀಲಕಂಠಃ ಕಪರ್ದೀ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 8 ॥

ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶೋ ಗಿರಿಶಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ಹ್ರಸ್ವೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮೋಽನಘಃ ॥ 9 ॥

ವಾಮನೋ ವ್ಯಾಪಕಃ ಶೂಲೀ ವರ್ಷೀಯಾನಜಡೋಽನಣುಃ ।
ಊರ್ವ್ಯಃ ಸೂರ್ಮ್ಯೋಽಗ್ರಿಯಃ ಶೀಭ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪಾವಕಾಕೃತಿಃ ॥ 10 ॥

ಆಚಾರಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರೋಽವಸ್ವನ್ಯೋಽನನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ।
ದ್ವೀಪ್ಯಃ ಸ್ರೋತಸ್ಯ ಈಶಾನೋ ಧುರ್ಯೋ ಗವ್ಯಯನೋ ಯಮಃ ॥ 11 ॥

ಪೂರ್ವಜೋಽಪರಜೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕನಿಷ್ಠೋ ವಿಶ್ವಲೋಚನಃ ।
ಅಪಗಲ್ಭೋ ಮಧ್ಯಮೋರ್ಮ್ಯೋ ಜಘನ್ಯೋ ಬುಧ್ನಿಯಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 12 ॥

ಪ್ರತಿಸರ್ಯೋಽನನ್ತರೂಪಃ ಸೋಭ್ಯೋ ಯಾಮ್ಯೋ ಸುರಾಶ್ರಯಃ ।
ಖಲ್ಯೋರ್ವರ್ಯೋಽಭಯಃ ಕ್ಷೇಮ್ಯಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಃ ಪಥ್ಯೋ ನಭೋಽಗ್ರಣೀಃ ॥ 13 ॥

ವನ್ಯೋಽವಸಾನ್ಯಃ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಶ್ರವಃ ಕಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರತಿಶ್ರವಃ ।
ಆಶುಷೇಣೋ ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹಾವೀರೋ ಮಹಾರಥಃ ॥ 14 ॥

ಶೂರೋಽತಿಘಾತಕೋ ವರ್ಮೀ ವರೂಥೀ ಬಿಲ್ಮಿರುದ್ಯತಃ ।
ಶ್ರುತಸೇನಃ ಶ್ರುತಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕವಚೀ ವಶಕೃದ್ವಶೀ ॥ 15 ॥

ಆಹನನ್ಯೋಽನನ್ಯನಾಥೋ ದುನ್ದುಭ್ಯೋಽರಿಷ್ಟನಾಶಕಃ ।
ಧೃಷ್ಣುಃ ಪ್ರಮೃಶ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾ ವದಾನ್ಯೋ ವೇದಸಮ್ಮತಃ ॥ 16 ॥

ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಪಾಣಿಃ ಪ್ರಹಿತಃ ಸ್ವಾಯುಧಃ ಶಸ್ತ್ರವಿತ್ತಮಃ ।
ಸುಧನ್ವಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವವಕ್ತ್ರಃ ಸದಾಗತಿಃ ॥ 17 ॥

ಸ್ರುತ್ಯಃ ಪಥ್ಯೋ ವಿಶ್ವಬಾಹುಃ ಕಾಟ್ಯೋ ನೀಪ್ಯೋ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಸೂದ್ಯಃ ಸರಸ್ಯೋ ವೈಶನ್ತೋ ನಾದ್ಯಃ ಕೂಪ್ಯೋ ಋಷಿರ್ಮನುಃ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವೋ ವರ್ಷ್ಯೋ ವರ್ಷರೂಪಃ ಕುಮಾರಃ ಕುಶಲೋಽಮಲಃ ।
ಮೇಘ್ಯೋಽವರ್ಷ್ಯೋಽಮೋಘಶಕ್ತಿಃ ವಿದ್ಯುತ್ಯೋಽಮೋಘವಿಕ್ರಮಃ ॥ 19 ॥

ದುರಾಸದೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ದುಃಸಹರ್ಷಭಃ ।
ಈಧ್ರಿಯಃ ಕ್ರೋಧಶಮನೋ ಜಾತುಕರ್ಣಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ॥ 20 ॥

ಆತಪ್ಯೋ ವಾಯುರಜರೋ ವಾತ್ಯಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಸ್ತವ್ಯೋ ವಾಸ್ತುಪೋ ರೇಷ್ಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ಧಾ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 21 ॥

ಸೋಮಸ್ತಾಮ್ರೋಽರುಣಃ ಶಂಗಃ ರುದ್ರಃ ಸುಖಕರಃ ಸುಕೃತ್ ।
ಉಗ್ರೋಽನುಗ್ರೋ ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 22 ॥

ಅಗ್ರೇವಧೋ ಹನೀಯಾತ್ಮಾ ಹನ್ತಾ ದೂರೇವಧೋ ವಧಃ ।
ಶಮ್ಭುರ್ಮಯೋಭವೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಂಕರಃ ಕೀರ್ತಿಸಾಗರಃ ॥ 23 ॥

ಮಯಸ್ಕರಃ ಶಿವತರಃ ಖಂಡಪರ್ಶುರಜಃ ಶುಚಿಃ ।
ತೀರ್ಥ್ಯಃ ಕೂಲ್ಯೋಽಮೃತಾಧೀಶಃ ಪಾರ್ಯೋಽವಾರ್ಯೋಽಮೃತಾಕರಃ ॥ 24 ॥

ಶುದ್ಧಃ ಪ್ರತರಣೋ ಮುಖ್ಯಃ ಶುದ್ಧಪಾಣಿರಲೋಲುಪಃ ।
ಉಚ್ಚ ಉತ್ತರಣಸ್ತಾರ್ಯಸ್ತಾರ್ಯಜ್ಞಸ್ತಾರ್ಯಹೃದ್ಗತಿಃ ॥ 25 ॥

ಆತಾರ್ಯಃ ಸಾರಭೂತಾತ್ಮಾ ಸಾರಗ್ರಾಹೀ ದುರತ್ಯಯಃ ।
ಆಲಾದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷದಃ ಪಥ್ಯೋಽನರ್ಥಹಾ ಸತ್ಯಸಂಗರಃ ॥ 26 ॥

ಶಷ್ಪ್ಯಃ ಫೇನ್ಯಃ ಪ್ರವಾಹ್ಯೋಢಾ ಸಿಕತ್ಯಃ ಸೈಕತಾಶ್ರಯಃ ।
ಇರಿಣ್ಯೋ ಗ್ರಾಮಣೀಃ ಪುಣ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶುದ್ಧಶಾಸನಃ ॥ 27 ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ಯಜ್ಞಪುರುಷೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞನಾಯಕಃ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಃ ॥ 28 ॥

ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರನಾತುರಃ ।
ಪ್ರಪಥ್ಯಃ ಕಿಂಶಿಲೋ ಗೇಹ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯಸ್ತಲ್ಪ್ಯೋ ಧನಾಕರಃ ॥ 29 ॥

ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ಷಯಣೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೀತಸತ್ಕ್ರಿಯಃ ।
ಹೃದಯ್ಯೋ ಹೃದ್ಯಕೃತ್ ಹೃದ್ಯೋ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 30 ॥

ನಿವೇಷ್ಪ್ಯೋ ನಿಯತೋಽಯನ್ತಾ ಪಾಂಸವ್ಯಃ ಸಮ್ಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಶುಷ್ಕ್ಯೋ ಹರಿತ್ಯೋಽಪೂತಾತ್ಮಾ ರಜಸ್ಯಃ ಸಾತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 31 ॥

ಲೋಪ್ಯೋಲಪ್ಯಃ ಪರ್ಣಶದ್ಯಃ ಪರ್ಣ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾತನಃ ।
ಭೂತೋ ಭೂತಪತಿರ್ಭೂಪೋ ಭೂಧರೋ ಭೂಧರಾಯುಧಃ ॥ 32 ॥

ಭೂತಸಂಘೋ ಭೂತಮೂರ್ತಿರ್ಭೂತಹಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ।
ಮದನೋ ಮಾದಕೋ ಮಾದ್ಯೋ ಮದಹಾ ಮಧುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 33 ॥

ಮಧುರ್ಮಧುಕರಃ ಕ್ರೂರೋ ಮಧುರೋ ಮದನಾನ್ತಕಃ ।
ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ಲುಪ್ತೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ॥ 34 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರೀಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ಸತ್ತ್ವಃ ಸತ್ತ್ವಗುಣೋಪೇತಃ ಸತ್ತ್ವವಿತ್ ಸತ್ತ್ವವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 35 ॥

ಸತ್ತ್ವನಿಷ್ಠಃ ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತಿಃ ಸತ್ತ್ವೇಶಃ ಸತ್ತ್ವವಿತ್ತಮಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಃ ಸಮಸ್ತಗುಣಸಾಗರಃ ॥ 36 ॥

ಸಮಸ್ತದುಃಖವಿಧ್ವಂಸೀ ಸಮಸ್ತಾನನ್ದಕಾರಣಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಃ ॥ 37 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷವಕ್ಷಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷರೂಪೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಪಕ್ಷಕಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ದಕ್ಷಮಖಾನ್ತಕಃ ॥ 38 ॥

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾ ಗುರುರ್ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಲಸತ್ಕಂಠೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 39 ॥

ಭುಜಂಗವಿಲಸತ್ಕರ್ಣೋ ಭುಜಂಗವಲಯಾವೃತಃ ।
ಮುನಿವನ್ದ್ಯೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುನಿವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಃ ॥ 40 ॥

ಮುನಿಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥೋ ಮುನಿಸಂಘೈಕಜೀವನಃ ।
ಮುನಿಮೃಗ್ಯೋ ವೇದಮೃಗ್ಯೋ ಮೃಗಹಸ್ತೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 41 ॥

ಮೃಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನೋ ನರಸಿಂಹನಿಪಾತನಃ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುರಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಕಃ ॥ 42 ॥

ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯುರದುಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಮೃತ್ಯುಹಾ ಮೃತ್ಯುಪೂಜಿತಃ ।
ಊರ್ಧ್ವೋ ಹಿರಣ್ಯಃ ಪರಮೋ ನಿಧನೇಶೋ ಧನಾಧಿಪಃ ॥ 43 ॥

ಯಜುರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಸಾಮಮೂರ್ತಿಃ ಋಙ್ಮೂರ್ತಿರ್ಮೂರ್ತಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತತಮೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ತಮೋ ಜವೀ ॥ 44 ॥

ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿರಲಿಂಗಾತ್ಮಾ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗ್ರಹಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಾಧಾರೋ ಗ್ರಹಾಕಾರೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ ॥ 45 ॥

ಗ್ರಹಕೃದ್ ಗ್ರಹಭಿದ್ ಗ್ರಾಹೀ ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಕಲ್ಪಾಕಾರಃ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಲಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ॥ 46 ॥

ಕಲ್ಪೋ ಕಲ್ಪಾಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪನಾಶಕಃ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಕಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಃ ಶಿವಃ ॥ 47 ॥

ವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ವೇದವೇದಾನ್ತಸಂಸ್ತುತಃ ।
ವೇದವಕ್ತ್ರೋ ವೇದಜಿಹ್ವೋ ವಿಜಿಹ್ವೋ ಜಿಹ್ಮನಾಶಕಃ ॥ 48 ॥

ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಃ ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದೋ ಭಕ್ತಕಾಮಧೇನುಃ ಸುರಾಧಿಪಃ ॥ 49 ॥

ಪಾವನಃ ಪಾವಕೋ ವಾಮೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮದಾಪಹಃ ।
ಘೋರಪಾತಕದಾವಾಗ್ನಿರ್ದವಭಸ್ಮಕಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 50 ॥

ಅನನ್ತಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡಲಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಃ ।
ಜಗದೇಕಪ್ರಭುಃಸ್ವಾಮೀ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 51 ॥

ಜಗದಾನನ್ದದೋ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಖಟ್ವಾಂಗೀ ನೀತಿಮಾನ್ ಸತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 52 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಃ ಕಪಾಲೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ ।
ಕಮಲಾಸನಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಃ ॥ 53 ॥

ಕಾಲಾಧೀಶಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞೋ ದುಷ್ಟವಿಗ್ರಹವಾರಕಃ ।
ನಾಟ್ಯಕರ್ತಾ ನಟಪರೋ ಮಹಾನಾಟ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 54 ॥

ವಿರಾಡ್ರೂಪಧರೋ ಧೀರೋ ವೀರೋ ವೃಷಭವಾಹನಃ ।
ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾಧೀಶೋ ವೃಷಾತ್ಮಾ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ॥ 55 ॥

ಮಹೋನ್ನತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾವಕ್ಷಾ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಮಹಾಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಗ್ರೀವೋ ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾಶಿರಾಃ ॥ 56 ॥

ಮಹಾಹನುರ್ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹದೋಷ್ಠೋ ಮಹೋದರಃ ।
ಸುನ್ದರಭ್ರೂಃ ಸುನಯನಃ ಸುಲಲಾಟಃ ಸುಕನ್ದರಃ ॥ 57 ॥

ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ಧರ್ಮವೇತ್ತಾ ಸತ್ಯಜ್ಞಃ ಸತ್ಯವಿತ್ತಮಃ ।
ಧರ್ಮವಾನ್ ಧರ್ಮನಿಪುಣೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 58 ॥

ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಕೃತಾಗಮಃ ।
ಕೃತ್ಯವಿತ್ ಕೃತ್ಯವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಃ ಕೃತಜ್ಞಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ॥ 59 ॥

ವ್ರತಕೃದ್ ವ್ರತವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೋ ವ್ರತವಿದ್ವಾನ್ ಮಹಾವ್ರತೀ ।
ವ್ರತಪ್ರಿಯೋ ವ್ರತಾಧಾರೋ ವ್ರತಾಕಾರೋ ವ್ರತೇಶ್ವರಃ ॥ 60 ॥

ಅತಿರಾಗೀ ವೀತರಾಗೀ ರಾಗಹೇತುರ್ವಿರಾಗವಿತ್ ।
ರಾಗಘ್ನೋ ರಾಗಶಮನೋ ರಾಗದೋ ರಾಗಿರಾಗವಿತ್ ॥ 61 ॥

ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿದ್ವಜ್ಜನಮಾನಸಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವಿದ್ವಜ್ಜನಾಶ್ರಯೋ ವಿದ್ವಜ್ಜನಸ್ತವ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 62 ॥

ನೀತಿಕೃನ್ನೀತಿವಿನ್ನೀತಿಪ್ರದಾತಾ ನೀತಿವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ವಿನೀತವತ್ಸಲೋ ನೀತಿಸ್ವರೂಪೋ ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 63 ॥

ಕ್ರೋಧವಿತ್ ಕ್ರೋಧಕೃತ್ ಕ್ರೋಧಿಜನಕೃತ್ ಕ್ರೋಧರೂಪಧೃಕ್ ।
ಸಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಹಾ ಕ್ರೋಧಿಜನಹಾ ಕ್ರೋಧಕಾರಣಃ ॥ 64 ॥

ಗುಣವಾನ್ ಗುಣವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣನಾಶಕಃ ॥ 65 ॥

ವೀರ್ಯವಾನ್ ವೀರ್ಯವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೋ ವೀರ್ಯವಿದ್ವೀರ್ಯಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವೀರ್ಯಾಕಾರೋ ವೀರ್ಯಕರೋ ವೀರ್ಯಹಾ ವೀರ್ಯವರ್ಧಕಃ ॥ 66 ॥

ಕಾಲವಿತ್ಕಾಲಕೃತ್ಕಾಲೋ ಬಲಕೃದ್ ಬಲವಿದ್ಬಲೀ ।
ಮನೋನ್ಮನೋ ಮನೋರೂಪೋ ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬಲಃ ॥ 67 ॥

ವಿಶ್ವಪ್ರದಾತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಮಾತ್ರೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವಿಶ್ವಕಾರೋ ಮಹಾವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವವಿಶ್ವೋ ವಿಶಾರದಃ ॥ 68 ॥

variation
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾತಾ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿದ್ಯಾಮಾತ್ರೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ।
ವಿದ್ಯಾಕಾರೋ ಮಹಾವಿದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೋ ವಿಶಾರದಃ ॥68 ॥

ವಸನ್ತಕೃದ್ವಸನ್ತಾತ್ಮಾ ವಸನ್ತೇಶೋ ವಸನ್ತದಃ ।
ಗ್ರೀಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಗ್ರೀಷ್ಮಕೃದ್ ಗ್ರೀಷ್ಮವರ್ಧಕೋ ಗ್ರೀಷ್ಮನಾಶಕಃ ॥ 69 ॥

ಪ್ರಾವೃಟ್ಕೃತ್ ಪ್ರಾವೃಡಾಕಾರಃ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಪ್ರಾವೃಟ್ಪ್ರವರ್ಧಕಃ ಪ್ರಾವೃಣ್ಣಾಥಃ ಪ್ರಾವೃಡ್ವಿನಾಶಕಃ ॥ 70 ॥

ಶರದಾತ್ಮಾ ಶರದ್ಧೇತುಃ ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಶರನ್ನಾಥಃ ಶರತ್ಕಾಲನಾಶಕಃ ಶರದಾಶ್ರಯಃ ॥ 71 ॥

ಹಿಮಸ್ವರೂಪೋ ಹಿಮದೋ ಹಿಮಹಾ ಹಿಮನಾಯಕಃ ।
ಶೈಶಿರಾತ್ಮಾ ಶೈಶಿರೇಶಃ ಶೈಶಿರರ್ತುಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥

ಪ್ರಾಚ್ಯಾತ್ಮಾ ದಕ್ಷಿಣಾಕಾರಃ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾತ್ಮೋತ್ತರಾಕೃತಿಃ ।
ಆಗ್ನೇಯಾತ್ಮಾ ನಿರೃತೀಶೋ ವಾಯವ್ಯಾತ್ಮೇಶನಾಯಕಃ ॥ 73 ॥

ಊರ್ಧ್ವಾಧಃಸುದಿಗಾಕಾರೋ ನಾನಾದೇಶೈಕನಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಕಾರಃ ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಿಪಃ ॥ 74 ॥

ಸರ್ವಪಕ್ಷಿಮೃಗಾಧಾರೋ ಮೃಗಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಃ ।
ಜೀವಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜೀವವನ್ದ್ಯೋ ಜೀವವಿಜ್ಜೀವರಕ್ಷಕಃ ॥ 75 ॥

ಜೀವಕೃಜ್ಜೀವಹಾ ಜೀವಜೀವನೋ ಜೀವಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿಯತ್ಪತಿಃ ॥ 76 ॥

ವಜ್ರಾತ್ಮಾ ವಜ್ರಹಸ್ತಾತ್ಮಾ ವಜ್ರೇಶೋ ವಜ್ರಭೂಷಿತಃ ।
ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 77 ॥

ಪಿನಾಕಪಾಣಿಃ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ಅಪಾಯರಹಿತಃ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ॥ 78 ॥

ಋಷಿಃ ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪುರುಷೇಶಃ ಪುರನ್ದರಃ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಶಮರೂಪಃ ಶಮೇಶ್ವರಃ ॥ 79 ॥

ಪ್ರಲಯಾನಲಕೃದ್ ದಿವ್ಯಃ ಪ್ರಲಯಾನಲನಾಶಕಃ ।
ತ್ರಿಯಮ್ಬಕೋಽರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶಕೋ ಧನದಪ್ರಿಯಃ ॥ 80 ॥

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಕ್ಷೋಭದಃ ಕ್ಷೋಭನಾಶಕಃ ।
ಸದಮ್ಭೋ ದಮ್ಭರಹಿತೋ ದಮ್ಭದೋ ದಮ್ಭನಾಶಕಃ ॥ 81 ॥

ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಂಖಧವಲೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭಸ್ಮಧಾರಣಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟ್ಯರಿಸೂದನಃ ॥ 82 ॥

ಸ್ಥಾಣುರ್ದಿಗಮ್ಬರೋ ಭರ್ಗೋ ಭಗನೇತ್ರಭಿದುದ್ಯಮಃ ।
ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಃ ಕಾಲಕಾಲಾಗ್ನಿರದ್ವಿತೀಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 83 ॥

ಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಸಾಮವೇತ್ತಾ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮಗಪ್ರಿಯಃ ।
ಧೀರೋದಾತ್ತೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಧೈರ್ಯದೋ ಧೈರ್ಯವರ್ಧಕಃ ॥ 84 ॥

ಲಾವಣ್ಯರಾಶಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ವರಃ ।
ತುಮ್ಬವೀಣಃ ಕಮ್ಬುಕಂಠಃ ಶಮ್ಬರಾರಿನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 85 ॥

ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಃ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಯಪ್ರದೋ ಜಯಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜಯಾತ್ಮಾ ಜಯಕಾರಣಃ ॥ 86 ॥

ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾಕಾರೋ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಃ ।
ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಕರೋ ವಶ್ಯೋ ಜಗತ್ಪ್ರಲಯಕಾರಣಃ ॥ 87 ॥

ಪೂಷದನ್ತಭಿದುತ್ಕೃಷ್ಟಃ ಪಂಚಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಭಂಜಕಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರತಿಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ॥ 88 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸಃ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಪ್ರಿಯಃ ।
ಭಕ್ತಕೈಲಾಸದಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಮರ್ಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 89 ॥

ಸೋಮಃ ಸೋಮಕಲಾಕಾರೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶ್ರುರಾನನ್ದಃ ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಃ ಸುವರ್ಣದೃಕ್ ॥ 90 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೃಗುರ್ವೀಶೋ ಮೋಚಕೋ ಬನ್ಧವರ್ಜಿತಃ ।
ಸ್ವತನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ದ್ಯುತಿಮಾನಮಿತಪ್ರಭಃ ॥ 91 ॥

ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ।
ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯದಾತಾ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ॥ 92 ॥

ಸಾರಭೂತಃ ಸ್ವರಮಯೋ ರಸಭೂತೋ ರಸಾಶ್ರಯಃ ।
ಓಂಕಾರಃ ಪ್ರಣವೋ ನಾದೋ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 93 ॥

ನಿಕಟಸ್ಥೋಽತಿದೂರಸ್ಥೋ ವಶೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಃ ।
ಮನ್ದಾರಮೂಲನಿಲಯೋ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಾವೃತಃ ॥ 94 ॥

ವೃನ್ದಾರಕಪ್ರಿಯತಮೋ ವೃನ್ದಾರಕವರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಶ್ರೀಮಾನನನ್ತಕಲ್ಯಾಣಪರಿಪೂರ್ಣೋ ಮಹೋದಯಃ ॥ 95 ॥

ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಃ ।
ಸುಲಭೋಽಸುಲಭೋ ಲಭ್ಯೋಽಲಭ್ಯೋ ಲಾಭಪ್ರವರ್ಧಕಃ ॥ 96 ॥

ಲಾಭಾತ್ಮಾ ಲಾಭದೋ ವಕ್ತಾ ದ್ಯುತಿಮಾನನಸೂಯಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ದೃಢಾಚಾರೀ ದೇವಸಿಂಹೋ ಧನಪ್ರಿಯಃ ॥ 97 ॥

ವೇದಪೋ ದೇವದೇವೇಶೋ ದೇವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಬೀಜರಾಜೋ ಬೀಜಹೇತುರ್ಬೀಜದೋ ಬೀಜವೃದ್ಧಿದಃ ॥ 98 ॥

ಬೀಜಾಧಾರೋ ಬೀಜರೂಪೋ ನಿರ್ಬೀಜೋ ಬೀಜನಾಶಕಃ ।
ಪರಾಪರೇಶೋ ವರದಃ ಪಿಂಗಲೋಽಯುಗ್ಮಲೋಚನಃ ॥ 99 ॥

ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಃ ಸುರಗುರುಃ ಗುರುಃ ಸುರಗುರುಪ್ರಿಯಃ ।
ಯುಗಾವಹೋ ಯುಗಾಧೀಶೋ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗನಾಶಕಃ ॥ 100 ॥

ಕರ್ಪೂರಗೌರೋ ಗೌರೀಶೋ ಗೌರೀಗುರುಗುಹಾಶ್ರಯಃ ।
ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಪಿಂಗಲಜಟೋ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 101 ॥

ಮನೋಜವೋ ಜೀವಹೇತುರನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ।
ಲೋಕಬನ್ಧುಃ ಕಲಾಧಾರಃ ಪಾಂಡುರಃ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ ॥ 102 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಪುಂಗವಃ ।
ಶ್ರಿತಾವಾಸೋ ಜನಾವಾಸಃ ಸುರವಾಸಃ ಸುಮಂಡಲಃ ॥ 103 ॥

ಭವವೈದ್ಯೋ ಯೋಗಿವೈದ್ಯೋ ಯೋಗಿಸಿಂಹಹೃದಾಸನಃ ।
ಉತ್ತಮೋಽನುತ್ತಮೋಽಶಕ್ತಃ ಕಾಲಕಂಠೋ ವಿಷಾದನಃ ॥ 104 ॥

ಆಶಾಸ್ಯಃ ಕಮನೀಯಾತ್ಮಾ ಶುಭಃ ಸುನ್ದರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರುಃ ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರವರಪ್ರಿಯಃ ॥ 105 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಧಾರೋ ವೇದಕೃದ್ವೇದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೀರ್ತ್ಯಾಧಾರಃ ಕೀರ್ತಿಕರಃ ಕೀರ್ತಿಹೇತುರಹೇತುಕಃ ॥ 106 ॥

ಅಪ್ರಧೃಷ್ಯಃ ಶಾನ್ತಭದ್ರಃ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭೋ ಮನೋಮಯಃ ।
ಭೂಶಯೋಽನ್ನಮಯೋಽಭೋಕ್ತಾ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೀತನುಃ ॥ 107 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನನ್ದಮಯಃ ಪ್ರಾಣಮಯೋಽನ್ನದಃ ।
ಸರ್ವಲೋಕಮಯೋ ಯಷ್ಟಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 108 ॥

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ದಯಾಸುಧಾರ್ದ್ರನಯನೋ ನಿರಾಶೀರಪರಿಗ್ರಹಃ ॥ 109 ॥

ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಿರ್ಮಧುರೋ ಮಧುರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಮುಕ್ತಾದಾಮಪರೀತಾಂಗೋ ನಿಃಸಂಗೋ ಮಂಗಲಾಕರಃ ॥ 110 ॥

ಸುಖಪ್ರದಃ ಸುಖಾಕಾರಃ ಸುಖದುಃಖವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವಿಶೃಂಖಲೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಿತಸರ್ವಃ ಪಿತಾಮಹಃ ॥ 111 ॥

ಅನಪಾಯೋಽಕ್ಷಯೋ ಮುಂಡೀ ಸುರೂಪೋ ರೂಪವರ್ಜಿತಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಾಯಾವೀ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 112 ॥

ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾನ್ತೋ ಮೃತ್ಯುಹಾ ಮೂಕನಾಶನಃ ।
ಮಹಾಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಃ ಪಿಶಾಚಾನುಚರಾವೃತಃ ॥ 113 ॥

ಗೌರೀವಿಲಾಸಸದನೋ ನಾನಾಗಾನವಿಶಾರದಃ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಸನೋ ದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 114 ॥

ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಿಃ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಕಿರೀಟಲೇಢಿಫಾಲೇನ್ದುರ್ಮಣಿಕಂಕಣಭೂಷಿತಃ ॥ 115 ॥

ರತ್ನಾಂಗದಾಂಗೋ ರತ್ನೇಶೋ ರತ್ನರಂಜಿತಪಾದುಕಃ ।
ನವರತ್ನಗಣೋಪೇತಕಿರೀಟೀ ರತ್ನಕಂಚುಕಃ ॥ 116 ॥

ನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಲಸತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ದಿವ್ಯರತ್ನಗಣಾಕೀರ್ಣಕಂಠಾಭರಣಭೂಷಿತಃ ॥ 117 ॥

ಗಲವ್ಯಾಲಮಣಿರ್ನಾಸಾಪುಟಭ್ರಾಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಃ ।
ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಿಲಸತ್ಕರಶಾಖಾನಖಪ್ರಭಃ ॥ 118 ॥

ರತ್ನಭ್ರಾಜದ್ಧೇಮಸೂತ್ರಲಸತ್ಕಟಿತಟಃ ಪಟುಃ ।
ವಾಮಾಂಕಭಾಗವಿಲಸತ್ಪಾರ್ವತೀವೀಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 119 ॥

ಲೀಲಾವಲಮ್ಬಿತವಪುರ್ಭಕ್ತಮಾನಸಮನ್ದಿರಃ ।
ಮನ್ದಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪೌಘಲಸದ್ವಾಯುನಿಷೇವಿತಃ ॥ 120 ॥

ಕಸ್ತೂರೀವಿಲಸತ್ಫಾಲೋ ದಿವ್ಯವೇಷವಿರಾಜಿತಃ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಪ್ರಭಾಕೂಟಸನ್ದೀಪಿತದಿಗನ್ತರಃ ॥ 121 ॥

ದೇವಾಸುರಗುರುಸ್ತವ್ಯೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಹಸ್ತರಾಜತ್ಪುಂಡರೀಕಃ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ॥ 122 ॥

ಸರ್ವಾಶಾಸ್ಯಗುಣೋಽಮೇಯಃ ಸರ್ವಲೋಕೇಷ್ಟಭೂಷಣಃ ।
ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾತಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 123 ॥

ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶರಹಿತೋ ನಾನಾವಿದ್ಯೈಕಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಮೂರ್ತಿಭವಃ ಕೃಪಾಪೂರೋ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಫಲಪೂರಕಃ ॥ 124 ॥

ಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮಃ ಸೌಭಾಗ್ಯನಿಧಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಹಿತೈಷೀ ಹಿತಕೃತ್ಸೌಮ್ಯಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ॥ 125 ॥

ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ।
ಜಿಷ್ಣುರ್ನೇತಾ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಹವಿಃ ॥ 126 ॥

ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಜಯಿತಾ ಜೇತಾ ಜಿತಾರಿರ್ಜಿತಮಾನಸಃ ।
ಅಕ್ಷರಃ ಕಾರಣಂ ಕ್ರುದ್ಧಸಮರಃ ಶಾರದಪ್ಲವಃ ॥ 127 ॥

ಆಜ್ಞಾಪಕೇಚ್ಛೋ ಗಮ್ಭೀರಃ ಕವಿರ್ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಕಃ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 128 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಭೀಮವೇಷೋ ಗೌರೀಪತಿರನಾಮಯಃ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 129 ॥

ವರೋ ವರಿಷ್ಠೋ ನೇದಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯದವಃ ಸುಧೀಃ ।
ಯನ್ತಾ ಯವಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷೋದಿಷ್ಠೋ ಸ್ಥವಿಷ್ಠೋ ಯಮಶಾಸಕಃ ॥ 130 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ಹೇಮರೂಪೋ ಹಿರಣ್ಯದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರನಾವೇಕ್ಷ್ಯಶ್ಚಾಮುಂಡಾಜನಕೋ ರವಿಃ ॥ 131 ॥

ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಜನಸಂಸೇವ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಕ್ಷನಾಯಕಃ ।
ಮಹಾಶ್ಮಶಾನನಿಲಯೋ ವೇದಾಶ್ವೋ ಭೂರಥಃ ಸ್ಥಿರಃ ॥ 132 ॥

ಮೃಗವ್ಯಾಧೋ ಚರ್ಮಧಾಮಾ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾರ್ಥಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಶ್ರಯೋ ವಿಭುಃ ॥ 133 ॥

ಮಹೇಶ್ವರೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 134 ॥

ಶ್ರೀಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।
ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ
ಏವಮೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಮಮ ಷಣ್ಮುಖ ।
ಶುಭದಾನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಗೌರ್ಯೈ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಸಾದರಮ್ ॥ 1 ॥

ವಿಭೂತಿಭೂಷಿತವಪುಃ ಶುದ್ಧೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಣಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಸಮೀಪಸ್ಥೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಜಿತಾಸನಃ ॥ 2 ॥

ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೋ ನಿಯತೋ ವಶೀ ಭೂತಹಿತೇ ರತಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವೈಕಶರಣಃ ಸದಾ ॥ 3 ॥

ಮಮ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಯೋ ಜಪೇದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮ್ ।
ಏವಮುಕ್ತಗುಣೋಪೇತಃ ಸ ದೇವೈಃ ಪೂಜಿತೋ ಭವೇತ್ ॥ 4 ॥

ಸಂಸಾರಪಾಶಸಂಬದ್ಧಜನಮೋಕ್ಷೈಕಸಾಧನಮ್ ।
ಮನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಂ ನೂನಂ ತದೇವ ಸಕಲಾರ್ಥದಮ್ ॥ 5 ॥

ಮನ್ನಾಮೈವ ಪರಂ ಜಪ್ಯಮಹಮೇವಾಕ್ಷಯಾರ್ಥದಃ ।
ಅಹಮೇವ ಸದಾ ಸೇವ್ಯೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಮಾದರಾತ್ ॥ 6 ॥

ವಿಭೂತಿವಜ್ರಕವಚೈಃ ಮನ್ನಾಮಶರಪಾಣಿಭಿಃ ।
ವಿಜಯಃ ಸರ್ವತೋ ಲಭ್ಯೋ ನ ತೇಷಾಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಭಯಮ್ ॥ 7 ॥

ನ ತೇಷಾಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಭಯಮ್ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯುದೀರಿತಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಮಹಾದೇವೇನ ತದ್ವಚಃ ।
ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಶಮ್ಭುಂ ತುಷ್ಟಾವ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದ ಉವಾಚ-
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದೇವ ಶಮ್ಭೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪ್ರಪನ್ನೈಕಬನ್ಧೋ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ದಯಾಸಾರಸಿನ್ಧೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ ॥ 9 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಹಾರಿನ್
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾದುಃಖಹಾರಿನ್ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಪಾಪಹಾರಿನ್
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ ॥ 10 ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಶೂಲಪಾಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದೋಮೈಕಜಾನೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹೇಶ ॥ 11 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಮಹಾದಯಾಯ
ಕೈಲಾಸವಾಸಾಯ ಶಿವಾಧವಾಯ ।
ಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ
ಶಿವಾಸಮೇತಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 12 ॥

ಓಂ ನಮಃಶಿವಾಯ ಇತಿ
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ-
ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಪುನಃಪ್ರಣಮ್ಯಾಥ ತತಃ ಸ್ಕನ್ದಸ್ತಸ್ಥೌ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥ 13 ॥

ಭವನ್ತೋಽಪಿ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಃ ಸಾಮ್ಬಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಃ ।
ಶಿವನಾಮಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ತಿಷ್ಠನ್ತು ಸುಖಿನಃ ಸದಾ ॥ 14 ॥

ಶಿವ ಏವ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಶಿವ ಏವ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯೋ ಮುಕ್ತಿಕಾಮೈರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 15 ॥

ಮಹೇಶಾನ್ನಾಧಿಕೋ ದೇವಃ ಸ ಏವ ಸುರಸತ್ತಮಃ ।
ಸ ಏವ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ನಾತ್ರಾಸ್ತಿ ಸಂಶಯಃ ॥ 16 ॥

ಜನ್ಮಾನ್ತರಸಹಸ್ರೇಷು ಯದಿ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತದಾ ।
ತಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಹಾದೇವೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 17 ॥

ಸುಭಗಾ ಜನನೀ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಕುಲಮುನ್ನತಮ್ ।
ತಸ್ಯೈವ ಜನ್ಮ ಸಫಲಂ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವೇ ॥ 18 ॥

ಯೇ ಶಮ್ಭುಂ ಸುರಸತ್ತಮಂ ಸುರಗಣೈರಾರಾಧ್ಯಮೀಶಂ ಶಿವಂ
ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಮೇತಮಮಲಂ ಸಮ್ಪೂಜಯನ್ತ್ಯಾದರಾತ್ ।
ತೇ ಧನ್ಯಾಃ ಶಿವಪಾದಪೂಜನಪರಾಃ ಹ್ಯನ್ಯೋ ನ ಧನ್ಯೋ ಜನಃ
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಿಹೋಚ್ಯತೇ ಮುನಿವರಾಃ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸರ್ವಥಾ ॥ 19 ॥

ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸರ್ವಥಾ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಮ್ಬಾಯ ಸಗಣಾಯ ಸಸೂನವೇ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶಾಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಹೇತವೇ ॥ 20 ॥

ನಮಸ್ತೇ ಗಿರಿಜಾನಾಥ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕ ।
ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ತ್ವಯೀಶಾನ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ॥ 21 ॥

ಸಾಮ್ಬ ಶಮ್ಭೋ ಮಹಾದೇವ ದಯಾಸಾಗರ ಶಂಕರ ।
ಮಚ್ಚಿತ್ತಭ್ರಮರೋ ನಿತ್ಯಂ ತವಾಸ್ತು ಪದಪಂಕಜೇ ॥ 22 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ತವ ನಾಮಾಮೃತಂ ದಿವ್ಯಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಮಮ ತಿಷ್ಠತು ॥ 23 ॥

ಯದಕ್ಷರಂ ಪದಂ ಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ಚ ಯದ್ ಭವೇತ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 24 ॥

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಽಪರಾಧಮ್ ।
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಮ್ಭೋ ॥ 25 ॥

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾಽಽತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ಸದಾಶಿವಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 26 ॥

॥ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil