Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
પૂર્વપીઠિકા
ૐ ઓંકારનિલયં દેવં ગજવક્ત્રં ચતુર્ભુજમ્ ।
પિચણ્ડિલમહં વન્દે સર્વવિઘ્નોપશાન્તયે ॥

શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનામાલયં કરુણાલયમ્ ।
નમામિ ભગવત્પાદશઙ્કરં લોકશઙ્કરમ્ ॥

શઙ્કરં શઙ્કરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણમ્ ।
સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વન્દે ભગવન્તૌ પુનઃપુનઃ ॥

વન્દે શમ્ભુમુમાપતિં સુરગુરું વન્દે જગત્કારણં
વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂનામ્પતિમ્ ।
વન્દે સૂર્યશશાઙ્કવહ્નિનયનં વન્દે મુકુન્દપ્રિયં
વન્દે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વન્દે શિવં શઙ્કરમ્ ॥

તવ તત્ત્વં ન જાનામિ કીદૃશોઽસિ મહેશ્વર ।
યાદૃશોઽસિ મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ ॥

ઋષય ઊચુઃ-
સૂત વેદાર્થતત્ત્વજ્ઞ શિવધ્યાનપરાયણ ।
મુક્ત્યુપાયં વદાસ્મભ્યં કૃપાલો મુનિસત્તમ ॥ ૧ ॥

કઃ સેવ્યઃ સર્વદેવેષુ કો વા જપ્યો મનુઃ સદા ।
સ્થાતવ્યં કુત્ર વા નિત્યં કિં વા સર્વાર્થસાધકમ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીસૂત ઉવાચ-
ધન્યાન્મન્યામહે નૂનમનન્યશરણાન્મુનીન્ ।
વન્યાશિનો વનેવાસાન્ ન્યસ્તમાનુષ્યકલ્મષાન્ ॥ ૩ ॥

ભવદ્ભિઃ સર્વવેદાર્થતત્ત્વં જ્ઞાતમતન્દ્રિતૈઃ ।
ભવદ્ભિઃ સર્વવેદાર્થો જ્ઞાત એવાસ્તિ યદ્યપિ ॥ ૪ ॥

તથાપિ કિઞ્ચિદ્વક્ષ્યામિ યથા જ્ઞાતં મયા તથા ।
પુરા કૈલાસશિખરે સુખાસીનં જગત્પ્રભુમ્ ॥ ૫ ॥

વેદાન્તવેદ્યમીશાનં શઙ્કરં લોકશઙ્કરમ્ ।
વિલોક્યાતીવ સન્તુષ્ટઃ ષણ્મુખઃ સામ્બમીશ્વરમ્ ॥ ૬ ॥

મત્વા કૃતાર્થમાત્માનં પ્રણિપત્ય સદાશિવમ્ ।
પપ્રચ્છ સર્વલોકાનાં મુક્ત્યુપાયં કૃતાઞ્જલિઃ ॥ ૭ ॥

શ્રીસ્કન્દ ઉવાચ-
વિશ્વેશ્વર મહાદેવ વિષ્ણુબ્રહ્માદિવન્દિત ।
દેવાનાં માનવાનાં ચ કિં મોક્ષસ્યાસ્તિ સાધનમ્ ॥ ૮ ॥

તવ નામાન્યનન્તાનિ સન્તિ યદ્યપિ શઙ્કર ।
તથાપિ તાનિ દિવ્યાનિ ન જ્ઞાયન્તે મયાધુના ॥ ૯ ॥

પ્રિયાણિ શિવનામાનિ સર્વાણિ શિવ યદ્યપિ ।
તથાપિ કાનિ રમ્યાણિ તેષુ પ્રિયતમાનિ તે ॥

તાનિ સર્વાર્થદાન્યદ્ય કૃપયા વક્તુમર્હસિ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીસૂત ઉવાચ-
કુમારોદીરિતાં વાચં સર્વલોકહિતાવહામ્ ।
શ્રુત્વા પ્રસન્નવદનસ્તમુવાચ સદાશિવઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીસદાશિવ ઉવાચ-
સાધુ સાધુ મહાપ્રાજ્ઞ સમ્યક્પૃષ્ઠં ત્વયાધુના ।
યદિદાનીં ત્વયા પૃષ્ટં તદ્વક્ષ્યે શૃણુ સાદરમ્ ॥ ૧૨ ॥

એવમેવ પુરા ગૌર્યા પૃષ્ટઃ કાશ્યામહં તદા ।
સમાખ્યાતં મયા સમ્યક્સર્વેષાં મોક્ષસાધનમ્ ॥ ૧૩ ॥

દિવ્યાન્યનન્તનામાનિ સન્તિ તન્મધ્યગં પરમ્ ।
અષ્ટોત્તરસહસ્રં તુ નામ્નાં પ્રિયતરં મમ ॥ ૧૪ ॥

એકૈકમેવ તન્મધ્યે નામ સર્વાર્થસાધકમ્ ।
મયાપિ નામ્નાં સર્વેષાં ફલં વક્તું ન શક્યતે ॥ ૧૫ ॥

તિલાક્ષતૈર્બિલ્વપત્રૈઃ કમલૈઃ કોમલૈર્નવૈઃ ।
પૂજયિષ્યતિ માં ભક્ત્યા યસ્ત્વેતન્નામસઙ્ખ્યયા ॥ ૧૬ ॥

સ પાપેભ્યઃ સંસૃતેશ્ચ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ।
તતો મમાન્તિકં યાતિ પુનરાવૃત્તિદુર્લભમ્ ॥ ૧૭ ॥

એકૈકેનૈવ નામ્ના માં અર્ચયિત્વા દૃઢવ્રતાઃ ।
સ્વેષ્ટં ફલં પ્રાપ્નુવન્તિ સત્યમેવોચ્યતે મયા ॥ ૧૮ ॥

એતન્નામાવલીં યસ્તુ પઠન્માં પ્રણમેત્સદા ।
સ યાતિ મમ સાયુજ્યં સ્વેષ્ટં બન્ધુસમન્વિતઃ ॥ ૧૯ ॥

સ્પૃષ્ટ્વા મલ્લિઙ્ગમમલં એતન્નામાનિ યઃ પઠેત્ ।
સ પાતકેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ સત્યમેવ પ્રમુચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

યસ્ત્વેતન્નામભિઃ સમ્યક્ ત્રિકાલં વત્સરાવધિ ।
મામર્ચયતિ નિર્દમ્ભઃ સ દેવેન્દ્રો ભવિષ્યતિ ॥ ૨૧ ॥

એતન્નામાનુસન્ધાનનિરતઃ સર્વદાઽમુના ।
મમ પ્રિયકરસ્તસ્માન્નિવસામ્યત્ર સાદરમ્ ॥ ૨૨ ॥

તત્પૂજયા પૂજિતોઽહં સ એવાહં મતો મમ ।
તસ્માત્પ્રિયતરં સ્થાનમન્યન્નૈવ હિ દૃશ્યતે ॥ ૨૩ ॥

હિરણ્યબાહુરિત્યાદિનામ્નાં શમ્ભુરહં ઋષિઃ ।
દેવતાપ્યહમેવાત્ર શક્તિર્ગૌરી મમ પ્રિયા ॥ ૨૪ ॥

મહેશ એવ સંસેવ્યઃ સર્વૈરિતિ હિ કીલકમ્ ।
ધર્માદ્યર્થાઃ ફલં જ્ઞેયં ફલદાયી સદાશિવઃ ॥ ૨૫ ॥


સૌરમણ્ડલમધ્યસ્થં સામ્બં સંસારભેષજમ્ ।
નીલગ્રીવં વિરૂપાક્ષં નમામિ શિવમવ્યયમ્ ॥

॥ ન્યાસઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય શમ્ભુરૃષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । પરમાત્મા શ્રીસદાશિવો દેવતા ।
મહેશ્વર ઇતિ બીજમ્ । ગૌરી શક્તિઃ ।
મહેશ એવ સંસેવ્યઃ સર્વૈરિતિ કીલકમ્ ।
શ્રીસામ્બસદાશિવ પ્રીત્યર્થે મુખ્યસહસ્રનામજપે વિનિયોગઃ ।
॥ ધ્યાનમ્ ॥

શાન્તં પદ્માસનસ્થં શશિધરમકુટં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિનેત્રં
શૂલં વજ્રં ચ ખડ્ગં પરશુમભયદં દક્ષભાગે વહન્તમ્ ।
નાગં પાશં ચ ઘણ્ટાં વરડમરુયુતં ચાઙ્કુશં વામભાગે
નાનાલઙ્કારયુક્તં સ્ફટિકમણિનિભં પાર્વતીશં નમામિ ॥

ૐ નમો ભગવતે રુદ્રાય ।
ૐ હિરણ્યબાહુઃ સેનાનીર્દિક્પતિસ્તરુરાટ્ હરઃ ।
હરિકેશઃ પશુપતિર્મહાન્ સસ્પિઞ્જરો મૃડઃ ॥ ૧ ॥

વિવ્યાધી બભ્લુશઃ શ્રેષ્ઠઃ પરમાત્મા સનાતનઃ ।
સર્વાન્નરાટ્ જગત્કર્તા પુષ્ટેશો નન્દિકેશ્વરઃ ॥ ૨ ॥

આતતાવી મહારુદ્રઃ સંસારાસ્ત્રઃ સુરેશ્વરઃ ।
ઉપવીતિરહન્ત્યાત્મા ક્ષેત્રેશો વનનાયકઃ ॥ ૩ ॥

રોહિતઃ સ્થપતિઃ સૂતો વાણિજો મન્ત્રિરુન્નતઃ ।
વૃક્ષેશો હુતભુગ્દેવો ભુવન્તિર્વારિવસ્કૃતઃ ॥ ૪ ॥

ઉચ્ચૈર્ઘોષો ઘોરરૂપઃ પત્તીશઃ પાશમોચકઃ ।
ઓષધીશઃ પઞ્ચવક્ત્રઃ કૃત્સ્નવીતો ભયાનકઃ ॥ ૫ ॥

સહમાનઃ સ્વર્ણરેતાઃ નિવ્યાધિર્નિરુપપ્લવઃ ।
આવ્યાધિનીશઃ કકુભો નિષઙ્ગી સ્તેનરક્ષકઃ ॥ ૬ ॥

મન્ત્રાત્મા તસ્કરાધ્યક્ષો વઞ્ચકઃ પરિવઞ્ચકઃ ।
અરણ્યેશઃ પરિચરો નિચેરુઃ સ્તાયુરક્ષકઃ ॥ ૭ ॥

પ્રકૃન્તેશો ગિરિચરઃ કુલુઞ્ચેશો ગુહેષ્ટદઃ ।
ભવઃ શર્વો નીલકણ્ઠઃ કપર્દી ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૮ ॥

વ્યુપ્તકેશો ગિરિશયઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
શિપિવિષ્ટશ્ચન્દ્રમૌલિર્હ્રસ્વો મીઢુષ્ટમોઽનઘઃ ॥ ૯ ॥

વામનો વ્યાપકઃ શૂલી વર્ષીયાનજડોઽનણુઃ ।
ઊર્વ્યઃ સૂર્મ્યોઽગ્રિયઃ શીભ્યઃ પ્રથમઃ પાવકાકૃતિઃ ॥ ૧૦ ॥

આચારસ્તારકસ્તારોઽવસ્વન્યોઽનન્તવિગ્રહઃ ।
દ્વીપ્યઃ સ્રોતસ્ય ઈશાનો ધુર્યો ગવ્યયનો યમઃ ॥ ૧૧ ॥

પૂર્વજોઽપરજો જ્યેષ્ઠઃ કનિષ્ઠો વિશ્વલોચનઃ ।
અપગલ્ભો મધ્યમોર્મ્યો જઘન્યો બુધ્નિયઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૨ ॥

પ્રતિસર્યોઽનન્તરૂપઃ સોભ્યો યામ્યો સુરાશ્રયઃ ।
ખલ્યોર્વર્યોઽભયઃ ક્ષેમ્યઃ શ્લોક્યઃ પથ્યો નભોઽગ્રણીઃ ॥ ૧૩ ॥

વન્યોઽવસાન્યઃ પૂતાત્મા શ્રવઃ કક્ષ્યઃ પ્રતિશ્રવઃ ।
આશુષેણો મહાસેનો મહાવીરો મહારથઃ ॥ ૧૪ ॥

શૂરોઽતિઘાતકો વર્મી વરૂથી બિલ્મિરુદ્યતઃ ।
શ્રુતસેનઃ શ્રુતઃ સાક્ષી કવચી વશકૃદ્વશી ॥ ૧૫ ॥

આહનન્યોઽનન્યનાથો દુન્દુભ્યોઽરિષ્ટનાશકઃ ।
ધૃષ્ણુઃ પ્રમૃશ ઇત્યાત્મા વદાન્યો વેદસમ્મતઃ ॥ ૧૬ ॥

તીક્ષ્ણેષુપાણિઃ પ્રહિતઃ સ્વાયુધઃ શસ્ત્રવિત્તમઃ ।
સુધન્વા સુપ્રસન્નાત્મા વિશ્વવક્ત્રઃ સદાગતિઃ ॥ ૧૭ ॥

સ્રુત્યઃ પથ્યો વિશ્વબાહુઃ કાટ્યો નીપ્યો શુચિસ્મિતઃ ।
સૂદ્યઃ સરસ્યો વૈશન્તો નાદ્યઃ કૂપ્યો ઋષિર્મનુઃ ॥ ૧૮ ॥

સર્વો વર્ષ્યો વર્ષરૂપઃ કુમારઃ કુશલોઽમલઃ ।
મેઘ્યોઽવર્ષ્યોઽમોઘશક્તિઃ વિદ્યુત્યોઽમોઘવિક્રમઃ ॥ ૧૯ ॥

દુરાસદો દુરારાધ્યો નિર્દ્વન્દ્વો દુઃસહર્ષભઃ ।
ઈધ્રિયઃ ક્રોધશમનો જાતુકર્ણઃ પુરુષ્ટુતઃ ॥ ૨૦ ॥

આતપ્યો વાયુરજરો વાત્યઃ કાત્યાયનીપ્રિયઃ ।
વાસ્તવ્યો વાસ્તુપો રેષ્મ્યો વિશ્વમૂર્ધા વસુપ્રદઃ ॥ ૨૧ ॥

સોમસ્તામ્રોઽરુણઃ શઙ્ગઃ રુદ્રઃ સુખકરઃ સુકૃત્ ।
ઉગ્રોઽનુગ્રો ભીમકર્મા ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ॥ ૨૨ ॥

અગ્રેવધો હનીયાત્મા હન્તા દૂરેવધો વધઃ ।
શમ્ભુર્મયોભવો નિત્યઃ શઙ્કરઃ કીર્તિસાગરઃ ॥ ૨૩ ॥

મયસ્કરઃ શિવતરઃ ખણ્ડપર્શુરજઃ શુચિઃ ।
તીર્થ્યઃ કૂલ્યોઽમૃતાધીશઃ પાર્યોઽવાર્યોઽમૃતાકરઃ ॥ ૨૪ ॥

શુદ્ધઃ પ્રતરણો મુખ્યઃ શુદ્ધપાણિરલોલુપઃ ।
ઉચ્ચ ઉત્તરણસ્તાર્યસ્તાર્યજ્ઞસ્તાર્યહૃદ્ગતિઃ ॥ ૨૫ ॥

આતાર્યઃ સારભૂતાત્મા સારગ્રાહી દુરત્યયઃ ।
આલાદ્યો મોક્ષદઃ પથ્યોઽનર્થહા સત્યસઙ્ગરઃ ॥ ૨૬ ॥

શષ્પ્યઃ ફેન્યઃ પ્રવાહ્યોઢા સિકત્યઃ સૈકતાશ્રયઃ ।
ઇરિણ્યો ગ્રામણીઃ પુણ્યઃ શરણ્યઃ શુદ્ધશાસનઃ ॥ ૨૭ ॥

વરેણ્યો યજ્ઞપુરુષો યજ્ઞેશો યજ્ઞનાયકઃ ।
યજ્ઞકર્તા યજ્ઞભોક્તા યજ્ઞવિઘ્નવિનાશકઃ ॥ ૨૮ ॥

યજ્ઞકર્મફલાધ્યક્ષો યજ્ઞમૂર્તિરનાતુરઃ ।
પ્રપથ્યઃ કિંશિલો ગેહ્યો ગૃહ્યસ્તલ્પ્યો ધનાકરઃ ॥ ૨૯ ॥

પુલસ્ત્યઃ ક્ષયણો ગોષ્ઠ્યો ગોવિન્દો ગીતસત્ક્રિયઃ ।
હૃદય્યો હૃદ્યકૃત્ હૃદ્યો ગહ્વરેષ્ઠઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૩૦ ॥

નિવેષ્પ્યો નિયતોઽયન્તા પાંસવ્યઃ સમ્પ્રતાપનઃ ।
શુષ્ક્યો હરિત્યોઽપૂતાત્મા રજસ્યઃ સાત્વિકપ્રિયઃ ॥ ૩૧ ॥

લોપ્યોલપ્યઃ પર્ણશદ્યઃ પર્ણ્યઃ પૂર્ણઃ પુરાતનઃ ।
ભૂતો ભૂતપતિર્ભૂપો ભૂધરો ભૂધરાયુધઃ ॥ ૩૨ ॥

ભૂતસઙ્ઘો ભૂતમૂર્તિર્ભૂતહા ભૂતિભૂષણઃ ।
મદનો માદકો માદ્યો મદહા મધુરપ્રિયઃ ॥ ૩૩ ॥

મધુર્મધુકરઃ ક્રૂરો મધુરો મદનાન્તકઃ ।
નિરઞ્જનો નિરાધારો નિર્લુપ્તો નિરુપાધિકઃ ॥ ૩૪ ॥

નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરાકારો નિરીહો નિરુપદ્રવઃ ।
સત્ત્વઃ સત્ત્વગુણોપેતઃ સત્ત્વવિત્ સત્ત્વવિત્પ્રિયઃ ॥ ૩૫ ॥

સત્ત્વનિષ્ઠઃ સત્ત્વમૂર્તિઃ સત્ત્વેશઃ સત્ત્વવિત્તમઃ ।
સમસ્તજગદાધારઃ સમસ્તગુણસાગરઃ ॥ ૩૬ ॥

સમસ્તદુઃખવિધ્વંસી સમસ્તાનન્દકારણઃ ।
રુદ્રાક્ષમાલાભરણો રુદ્રાક્ષપ્રિયવત્સલઃ ॥ ૩૭ ॥

રુદ્રાક્ષવક્ષા રુદ્રાક્ષરૂપો રુદ્રાક્ષપક્ષકઃ ।
વિશ્વેશ્વરો વીરભદ્રઃ સમ્રાટ્ દક્ષમખાન્તકઃ ॥ ૩૮ ॥

વિઘ્નેશ્વરો વિઘ્નકર્તા ગુરુર્દેવશિખામણિઃ ।
ભુજગેન્દ્રલસત્કણ્ઠો ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયઃ ॥ ૩૯ ॥

ભુજઙ્ગવિલસત્કર્ણો ભુજઙ્ગવલયાવૃતઃ ।
મુનિવન્દ્યો મુનિશ્રેષ્ઠો મુનિવૃન્દનિષેવિતઃ ॥ ૪૦ ॥

મુનિહૃત્પુણ્ડરીકસ્થો મુનિસઙ્ઘૈકજીવનઃ ।
મુનિમૃગ્યો વેદમૃગ્યો મૃગહસ્તો મુનીશ્વરઃ ॥ ૪૧ ॥

મૃગેન્દ્રચર્મવસનો નરસિંહનિપાતનઃ ।
મૃત્યુઞ્જયો મૃત્યુમૃત્યુરપમૃત્યુવિનાશકઃ ॥ ૪૨ ॥

દુષ્ટમૃત્યુરદુષ્ટેષ્ટઃ મૃત્યુહા મૃત્યુપૂજિતઃ ।
ઊર્ધ્વો હિરણ્યઃ પરમો નિધનેશો ધનાધિપઃ ॥ ૪૩ ॥

યજુર્મૂર્તિઃ સામમૂર્તિઃ ઋઙ્મૂર્તિર્મૂર્તિવર્જિતઃ ।
વ્યક્તો વ્યક્તતમોઽવ્યક્તો વ્યક્તાવ્યક્તસ્તમો જવી ॥ ૪૪ ॥

લિઙ્ગમૂર્તિરલિઙ્ગાત્મા લિઙ્ગાલિઙ્ગાત્મવિગ્રહઃ ।
ગ્રહગ્રહો ગ્રહાધારો ગ્રહાકારો ગ્રહેશ્વરઃ ॥ ૪૫ ॥

ગ્રહકૃદ્ ગ્રહભિદ્ ગ્રાહી ગ્રહો ગ્રહવિલક્ષણઃ ।
કલ્પાકારઃ કલ્પકર્તા કલ્પલક્ષણતત્પરઃ ॥ ૪૬ ॥

કલ્પો કલ્પાકૃતિઃ કલ્પનાશકઃ કલ્પકલ્પકઃ ।
પરમાત્મા પ્રધાનાત્મા પ્રધાનપુરુષઃ શિવઃ ॥ ૪૭ ॥

વેદ્યો વૈદ્યો વેદવેદ્યો વેદવેદાન્તસંસ્તુતઃ ।
વેદવક્ત્રો વેદજિહ્વો વિજિહ્વો જિહ્મનાશકઃ ॥ ૪૮ ॥

કલ્યાણરૂપઃ કલ્યાણઃ કલ્યાણગુણસંશ્રયઃ ।
ભક્તકલ્યાણદો ભક્તકામધેનુઃ સુરાધિપઃ ॥ ૪૯ ॥

પાવનઃ પાવકો વામો મહાકાલો મદાપહઃ ।
ઘોરપાતકદાવાગ્નિર્દવભસ્મકણપ્રિયઃ ॥ ૫૦ ॥

અનન્તસોમસૂર્યાગ્નિમણ્ડલપ્રતિમપ્રભઃ ।
જગદેકપ્રભુઃસ્વામી જગદ્વન્દ્યો જગન્મયઃ ॥ ૫૧ ॥

જગદાનન્દદો જન્મજરામરણવર્જિતઃ ।
ખટ્વાઙ્ગી નીતિમાન્ સત્યો દેવતાત્માઽઽત્મસમ્ભવઃ ॥ ૫૨ ॥

કપાલમાલાભરણઃ કપાલી વિષ્ણુવલ્લભઃ ।
કમલાસનકાલાગ્નિઃ કમલાસનપૂજિતઃ ॥ ૫૩ ॥

કાલાધીશસ્ત્રિકાલજ્ઞો દુષ્ટવિગ્રહવારકઃ ।
નાટ્યકર્તા નટપરો મહાનાટ્યવિશારદઃ ॥ ૫૪ ॥

વિરાડ્રૂપધરો ધીરો વીરો વૃષભવાહનઃ ।
વૃષાઙ્કો વૃષભાધીશો વૃષાત્મા વૃષભધ્વજઃ ॥ ૫૫ ॥

મહોન્નતો મહાકાયો મહાવક્ષા મહાભુજઃ ।
મહાસ્કન્ધો મહાગ્રીવો મહાવક્ત્રો મહાશિરાઃ ॥ ૫૬ ॥

મહાહનુર્મહાદંષ્ટ્રો મહદોષ્ઠો મહોદરઃ ।
સુન્દરભ્રૂઃ સુનયનઃ સુલલાટઃ સુકન્દરઃ ॥ ૫૭ ॥

સત્યવાક્યો ધર્મવેત્તા સત્યજ્ઞઃ સત્યવિત્તમઃ ।
ધર્મવાન્ ધર્મનિપુણો ધર્મો ધર્મપ્રવર્તકઃ ॥ ૫૮ ॥

કૃતજ્ઞઃ કૃતકૃત્યાત્મા કૃતકૃત્યઃ કૃતાગમઃ ।
કૃત્યવિત્ કૃત્યવિચ્છ્રેષ્ઠઃ કૃતજ્ઞપ્રિયકૃત્તમઃ ॥ ૫૯ ॥

વ્રતકૃદ્ વ્રતવિચ્છ્રેષ્ઠો વ્રતવિદ્વાન્ મહાવ્રતી ।
વ્રતપ્રિયો વ્રતાધારો વ્રતાકારો વ્રતેશ્વરઃ ॥ ૬૦ ॥

અતિરાગી વીતરાગી રાગહેતુર્વિરાગવિત્ ।
રાગઘ્નો રાગશમનો રાગદો રાગિરાગવિત્ ॥ ૬૧ ॥

વિદ્વાન્ વિદ્વત્તમો વિદ્વજ્જનમાનસસંશ્રયઃ ।
વિદ્વજ્જનાશ્રયો વિદ્વજ્જનસ્તવ્યપરાક્રમઃ ॥ ૬૨ ॥

નીતિકૃન્નીતિવિન્નીતિપ્રદાતા નીતિવિત્પ્રિયઃ ।
વિનીતવત્સલો નીતિસ્વરૂપો નીતિસંશ્રયઃ ॥ ૬૩ ॥

ક્રોધવિત્ ક્રોધકૃત્ ક્રોધિજનકૃત્ ક્રોધરૂપધૃક્ ।
સક્રોધઃ ક્રોધહા ક્રોધિજનહા ક્રોધકારણઃ ॥ ૬૪ ॥

ગુણવાન્ ગુણવિચ્છ્રેષ્ઠો નિર્ગુણો ગુણવિત્પ્રિયઃ ।
ગુણાધારો ગુણાકારો ગુણકૃદ્ ગુણનાશકઃ ॥ ૬૫ ॥

વીર્યવાન્ વીર્યવિચ્છ્રેષ્ઠો વીર્યવિદ્વીર્યસંશ્રયઃ ।
વીર્યાકારો વીર્યકરો વીર્યહા વીર્યવર્ધકઃ ॥ ૬૬ ॥

કાલવિત્કાલકૃત્કાલો બલકૃદ્ બલવિદ્બલી ।
મનોન્મનો મનોરૂપો બલપ્રમથનો બલઃ ॥ ૬૭ ॥

વિશ્વપ્રદાતા વિશ્વેશો વિશ્વમાત્રૈકસંશ્રયઃ ।
વિશ્વકારો મહાવિશ્વો વિશ્વવિશ્વો વિશારદઃ ॥ ૬૮ ॥

variation
વિદ્યાપ્રદાતા વિદ્યેશો વિદ્યામાત્રૈકસંશ્રયઃ ।
વિદ્યાકારો મહાવિદ્યો વિદ્યાવિદ્યો વિશારદઃ ॥૬૮ ॥

વસન્તકૃદ્વસન્તાત્મા વસન્તેશો વસન્તદઃ ।
ગ્રીષ્માત્મા ગ્રીષ્મકૃદ્ ગ્રીષ્મવર્ધકો ગ્રીષ્મનાશકઃ ॥ ૬૯ ॥

પ્રાવૃટ્કૃત્ પ્રાવૃડાકારઃ પ્રાવૃટ્કાલપ્રવર્તકઃ ।
પ્રાવૃટ્પ્રવર્ધકઃ પ્રાવૃણ્ણાથઃ પ્રાવૃડ્વિનાશકઃ ॥ ૭૦ ॥

શરદાત્મા શરદ્ધેતુઃ શરત્કાલપ્રવર્તકઃ ।
શરન્નાથઃ શરત્કાલનાશકઃ શરદાશ્રયઃ ॥ ૭૧ ॥

હિમસ્વરૂપો હિમદો હિમહા હિમનાયકઃ ।
શૈશિરાત્મા શૈશિરેશઃ શૈશિરર્તુપ્રવર્તકઃ ॥ ૭૨ ॥

પ્રાચ્યાત્મા દક્ષિણાકારઃ પ્રતીચ્યાત્મોત્તરાકૃતિઃ ।
આગ્નેયાત્મા નિરૃતીશો વાયવ્યાત્મેશનાયકઃ ॥ ૭૩ ॥

ઊર્ધ્વાધઃસુદિગાકારો નાનાદેશૈકનાયકઃ ।
સર્વપક્ષિમૃગાકારઃ સર્વપક્ષિમૃગાધિપઃ ॥ ૭૪ ॥

સર્વપક્ષિમૃગાધારો મૃગાદ્યુત્પત્તિકારણઃ ।
જીવાધ્યક્ષો જીવવન્દ્યો જીવવિજ્જીવરક્ષકઃ ॥ ૭૫ ॥

જીવકૃજ્જીવહા જીવજીવનો જીવસંશ્રયઃ ।
જ્યોતિઃસ્વરૂપો વિશ્વાત્મા વિશ્વનાથો વિયત્પતિઃ ॥ ૭૬ ॥

વજ્રાત્મા વજ્રહસ્તાત્મા વજ્રેશો વજ્રભૂષિતઃ ।
કુમારગુરુરીશાનો ગણાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ ॥ ૭૭ ॥

પિનાકપાણિઃ સૂર્યાત્મા સોમસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ।
અપાયરહિતઃ શાન્તો દાન્તો દમયિતા દમઃ ॥ ૭૮ ॥

ઋષિઃ પુરાણપુરુષઃ પુરુષેશઃ પુરન્દરઃ ।
કાલાગ્નિરુદ્રઃ સર્વેશઃ શમરૂપઃ શમેશ્વરઃ ॥ ૭૯ ॥

પ્રલયાનલકૃદ્ દિવ્યઃ પ્રલયાનલનાશકઃ ।
ત્રિયમ્બકોઽરિષડ્વર્ગનાશકો ધનદપ્રિયઃ ॥ ૮૦ ॥

અક્ષોભ્યઃ ક્ષોભરહિતઃ ક્ષોભદઃ ક્ષોભનાશકઃ ।
સદમ્ભો દમ્ભરહિતો દમ્ભદો દમ્ભનાશકઃ ॥ ૮૧ ॥

કુન્દેન્દુશઙ્ખધવલો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ।
ભસ્મધારણહૃષ્ટાત્મા તુષ્ટિઃ પુષ્ટ્યરિસૂદનઃ ॥ ૮૨ ॥

સ્થાણુર્દિગમ્બરો ભર્ગો ભગનેત્રભિદુદ્યમઃ ।
ત્રિકાગ્નિઃ કાલકાલાગ્નિરદ્વિતીયો મહાયશાઃ ॥ ૮૩ ॥

સામપ્રિયઃ સામવેત્તા સામગઃ સામગપ્રિયઃ ।
ધીરોદાત્તો મહાધીરો ધૈર્યદો ધૈર્યવર્ધકઃ ॥ ૮૪ ॥

લાવણ્યરાશિઃ સર્વજ્ઞઃ સુબુદ્ધિર્બુદ્ધિમાન્વરઃ ।
તુમ્બવીણઃ કમ્બુકણ્ઠઃ શમ્બરારિનિકૃન્તનઃ ॥ ૮૫ ॥

શાર્દૂલચર્મવસનઃ પૂર્ણાનન્દો જગત્પ્રિયઃ ।
જયપ્રદો જયાધ્યક્ષો જયાત્મા જયકારણઃ ॥ ૮૬ ॥

જઙ્ગમાજઙ્ગમાકારો જગદુત્પત્તિકારણઃ ।
જગદ્રક્ષાકરો વશ્યો જગત્પ્રલયકારણઃ ॥ ૮૭ ॥

પૂષદન્તભિદુત્કૃષ્ટઃ પઞ્ચયજ્ઞઃ પ્રભઞ્જકઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્વિશ્વમૂર્તિરતિમૂર્તિરમૂર્તિમાન્ ॥ ૮૮ ॥

કૈલાસશિખરાવાસઃ કૈલાસશિખરપ્રિયઃ ।
ભક્તકૈલાસદઃ સૂક્ષ્મો મર્મજ્ઞઃ સર્વશિક્ષકઃ ॥ ૮૯ ॥

સોમઃ સોમકલાકારો મહાતેજા મહાતપાઃ ।
હિરણ્યશ્મશ્રુરાનન્દઃ સ્વર્ણકેશઃ સુવર્ણદૃક્ ॥ ૯૦ ॥

બ્રહ્મા વિશ્વસૃગુર્વીશો મોચકો બન્ધવર્જિતઃ ।
સ્વતન્ત્રઃ સર્વમન્ત્રાત્મા દ્યુતિમાનમિતપ્રભઃ ॥ ૯૧ ॥

પુષ્કરાક્ષઃ પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ।
પુણ્યમૂર્તિઃ પુણ્યદાતા પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદઃ ॥ ૯૨ ॥

સારભૂતઃ સ્વરમયો રસભૂતો રસાશ્રયઃ ।
ૐકારઃ પ્રણવો નાદો પ્રણતાર્તિપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૯૩ ॥

નિકટસ્થોઽતિદૂરસ્થો વશી બ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ।
મન્દારમૂલનિલયો મન્દારકુસુમાવૃતઃ ॥ ૯૪ ॥

વૃન્દારકપ્રિયતમો વૃન્દારકવરાર્ચિતઃ ।
શ્રીમાનનન્તકલ્યાણપરિપૂર્ણો મહોદયઃ ॥ ૯૫ ॥

મહોત્સાહો વિશ્વભોક્તા વિશ્વાશાપરિપૂરકઃ ।
સુલભોઽસુલભો લભ્યોઽલભ્યો લાભપ્રવર્ધકઃ ॥ ૯૬ ॥

લાભાત્મા લાભદો વક્તા દ્યુતિમાનનસૂયકઃ ।
બ્રહ્મચારી દૃઢાચારી દેવસિંહો ધનપ્રિયઃ ॥ ૯૭ ॥

વેદપો દેવદેવેશો દેવદેવોત્તમોત્તમઃ ।
બીજરાજો બીજહેતુર્બીજદો બીજવૃદ્ધિદઃ ॥ ૯૮ ॥

બીજાધારો બીજરૂપો નિર્બીજો બીજનાશકઃ ।
પરાપરેશો વરદઃ પિઙ્ગલોઽયુગ્મલોચનઃ ॥ ૯૯ ॥

પિઙ્ગલાક્ષઃ સુરગુરુઃ ગુરુઃ સુરગુરુપ્રિયઃ ।
યુગાવહો યુગાધીશો યુગકૃદ્યુગનાશકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

કર્પૂરગૌરો ગૌરીશો ગૌરીગુરુગુહાશ્રયઃ ।
ધૂર્જટિઃ પિઙ્ગલજટો જટામણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

મનોજવો જીવહેતુરન્ધકાસુરસૂદનઃ ।
લોકબન્ધુઃ કલાધારઃ પાણ્ડુરઃ પ્રમથાધિપઃ ॥ ૧૦૨ ॥

અવ્યક્તલક્ષણો યોગી યોગીશો યોગપુઙ્ગવઃ ।
શ્રિતાવાસો જનાવાસઃ સુરવાસઃ સુમણ્ડલઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ભવવૈદ્યો યોગિવૈદ્યો યોગિસિંહહૃદાસનઃ ।
ઉત્તમોઽનુત્તમોઽશક્તઃ કાલકણ્ઠો વિષાદનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

આશાસ્યઃ કમનીયાત્મા શુભઃ સુન્દરવિગ્રહઃ ।
ભક્તકલ્પતરુઃ સ્તોતા સ્તવ્યઃ સ્તોત્રવરપ્રિયઃ ॥ ૧૦૫ ॥

અપ્રમેયગુણાધારો વેદકૃદ્વેદવિગ્રહઃ ।
કીર્ત્યાધારઃ કીર્તિકરઃ કીર્તિહેતુરહેતુકઃ ॥ ૧૦૬ ॥

અપ્રધૃષ્યઃ શાન્તભદ્રઃ કીર્તિસ્તમ્ભો મનોમયઃ ।
ભૂશયોઽન્નમયોઽભોક્તા મહેષ્વાસો મહીતનુઃ ॥ ૧૦૭ ॥

વિજ્ઞાનમય આનન્દમયઃ પ્રાણમયોઽન્નદઃ ।
સર્વલોકમયો યષ્ટા ધર્માધર્મપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

અનિર્વિણ્ણો ગુણગ્રાહી સર્વધર્મફલપ્રદઃ ।
દયાસુધાર્દ્રનયનો નિરાશીરપરિગ્રહઃ ॥ ૧૦૯ ॥

પરાર્થવૃત્તિર્મધુરો મધુરપ્રિયદર્શનઃ ।
મુક્તાદામપરીતાઙ્ગો નિઃસઙ્ગો મઙ્ગલાકરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

સુખપ્રદઃ સુખાકારઃ સુખદુઃખવિવર્જિતઃ ।
વિશૃઙ્ખલો જગત્કર્તા જિતસર્વઃ પિતામહઃ ॥ ૧૧૧ ॥

અનપાયોઽક્ષયો મુણ્ડી સુરૂપો રૂપવર્જિતઃ ।
અતીન્દ્રિયો મહામાયો માયાવી વિગતજ્વરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

અમૃતઃ શાશ્વતઃ શાન્તો મૃત્યુહા મૂકનાશનઃ ।
મહાપ્રેતાસનાસીનઃ પિશાચાનુચરાવૃતઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ગૌરીવિલાસસદનો નાનાગાનવિશારદઃ ।
વિચિત્રમાલ્યવસનો દિવ્યચન્દનચર્ચિતઃ ॥ ૧૧૪ ॥

વિષ્ણુબ્રહ્માદિવન્દ્યાઙ્ઘ્રિઃ સુરાસુરનમસ્કૃતઃ ।
કિરીટલેઢિફાલેન્દુર્મણિકઙ્કણભૂષિતઃ ॥ ૧૧૫ ॥

રત્નાઙ્ગદાઙ્ગો રત્નેશો રત્નરઞ્જિતપાદુકઃ ।
નવરત્નગણોપેતકિરીટી રત્નકઞ્ચુકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

નાનાવિધાનેકરત્નલસત્કુણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
દિવ્યરત્નગણાકીર્ણકણ્ઠાભરણભૂષિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ગલવ્યાલમણિર્નાસાપુટભ્રાજિતમૌક્તિકઃ ।
રત્નાઙ્ગુલીયવિલસત્કરશાખાનખપ્રભઃ ॥ ૧૧૮ ॥

રત્નભ્રાજદ્ધેમસૂત્રલસત્કટિતટઃ પટુઃ ।
વામાઙ્કભાગવિલસત્પાર્વતીવીક્ષણપ્રિયઃ ॥ ૧૧૯ ॥

લીલાવલમ્બિતવપુર્ભક્તમાનસમન્દિરઃ ।
મન્દમન્દારપુષ્પૌઘલસદ્વાયુનિષેવિતઃ ॥ ૧૨૦ ॥

કસ્તૂરીવિલસત્ફાલો દિવ્યવેષવિરાજિતઃ ।
દિવ્યદેહપ્રભાકૂટસન્દીપિતદિગન્તરઃ ॥ ૧૨૧ ॥

દેવાસુરગુરુસ્તવ્યો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
હસ્તરાજત્પુણ્ડરીકઃ પુણ્ડરીકનિભેક્ષણઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સર્વાશાસ્યગુણોઽમેયઃ સર્વલોકેષ્ટભૂષણઃ ।
સર્વેષ્ટદાતા સર્વેષ્ટઃ સ્ફુરન્મઙ્ગલવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૩ ॥

અવિદ્યાલેશરહિતો નાનાવિદ્યૈકસંશ્રયઃ ।
મૂર્તિભવઃ કૃપાપૂરો ભક્તેષ્ટફલપૂરકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

સમ્પૂર્ણકામઃ સૌભાગ્યનિધિઃ સૌભાગ્યદાયકઃ ।
હિતૈષી હિતકૃત્સૌમ્યઃ પરાર્થૈકપ્રયોજનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણઃ ।
જિષ્ણુર્નેતા વષટ્કારો ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં હવિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

ભોક્તા ભોજયિતા જેતા જિતારિર્જિતમાનસઃ ।
અક્ષરઃ કારણં ક્રુદ્ધસમરઃ શારદપ્લવઃ ॥ ૧૨૭ ॥

આજ્ઞાપકેચ્છો ગમ્ભીરઃ કવિર્દુઃસ્વપ્નનાશકઃ ।
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પત્તિઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વ્યોમકેશો ભીમવેષો ગૌરીપતિરનામયઃ ।
ભવાબ્ધિતરણોપાયો ભગવાન્ ભક્તવત્સલઃ ॥ ૧૨૯ ॥

વરો વરિષ્ઠો નેદિષ્ઠઃ પ્રિયઃ પ્રિયદવઃ સુધીઃ ।
યન્તા યવિષ્ઠઃ ક્ષોદિષ્ઠો સ્થવિષ્ઠો યમશાસકઃ ॥ ૧૩૦ ॥

હિરણ્યગર્ભો હેમાઙ્ગો હેમરૂપો હિરણ્યદઃ ।
બ્રહ્મજ્યોતિરનાવેક્ષ્યશ્ચામુણ્ડાજનકો રવિઃ ॥ ૧૩૧ ॥

મોક્ષાર્થિજનસંસેવ્યો મોક્ષદો મોક્ષનાયકઃ ।
મહાશ્મશાનનિલયો વેદાશ્વો ભૂરથઃ સ્થિરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

મૃગવ્યાધો ચર્મધામા પ્રચ્છન્નઃ સ્ફટિકપ્રભઃ ।
સર્વજ્ઞઃ પરમાર્થાત્મા બ્રહ્માનન્દાશ્રયો વિભુઃ ॥ ૧૩૩ ॥

મહેશ્વરો મહાદેવઃ પરબ્રહ્મ સદાશિવઃ ॥ ૧૩૪ ॥

શ્રીપરબ્રહ્મ સદાશિવ ૐ નમ ઇતિ ।
ઉત્તર પીઠિકા
એવમેતાનિ નામાનિ મુખ્યાનિ મમ ષણ્મુખ ।
શુભદાનિ વિચિત્રાણિ ગૌર્યૈ પ્રોક્તાનિ સાદરમ્ ॥ ૧ ॥

વિભૂતિભૂષિતવપુઃ શુદ્ધો રુદ્રાક્ષભૂષણઃ ।
શિવલિઙ્ગસમીપસ્થો નિસ્સઙ્ગો નિર્જિતાસનઃ ॥ ૨ ॥

એકાગ્રચિત્તો નિયતો વશી ભૂતહિતે રતઃ ।
શિવલિઙ્ગાર્ચકો નિત્યં શિવૈકશરણઃ સદા ॥ ૩ ॥

મમ નામાનિ દિવ્યાનિ યો જપેદ્ભક્તિપૂર્વકમ્ ।
એવમુક્તગુણોપેતઃ સ દેવૈઃ પૂજિતો ભવેત્ ॥ ૪ ॥

સંસારપાશસંબદ્ધજનમોક્ષૈકસાધનમ્ ।
મન્નામસ્મરણં નૂનં તદેવ સકલાર્થદમ્ ॥ ૫ ॥

મન્નામૈવ પરં જપ્યમહમેવાક્ષયાર્થદઃ ।
અહમેવ સદા સેવ્યો ધ્યેયો મુક્ત્યર્થમાદરાત્ ॥ ૬ ॥

વિભૂતિવજ્રકવચૈઃ મન્નામશરપાણિભિઃ ।
વિજયઃ સર્વતો લભ્યો ન તેષાં દૃશ્યતે ભયમ્ ॥ ૭ ॥

ન તેષાં દૃશ્યતે ભયમ્ ૐ નમ ઇતિ ।
શ્રીસૂત ઉવાચ-
ઇત્યુદીરિતમાકર્ણ્ય મહાદેવેન તદ્વચઃ ।
સન્તુષ્ટઃ ષણ્મુખઃ શમ્ભું તુષ્ટાવ ગિરિજાસુતઃ ॥ ૮ ॥

શ્રીસ્કન્દ ઉવાચ-
નમસ્તે નમસ્તે મહાદેવ શમ્ભો
નમસ્તે નમસ્તે પ્રપન્નૈકબન્ધો ।
નમસ્તે નમસ્તે દયાસારસિન્ધો
નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે મહેશ ॥ ૯ ॥

નમસ્તે નમસ્તે મહામૃત્યુહારિન્
નમસ્તે નમસ્તે મહાદુઃખહારિન્ ।
નમસ્તે નમસ્તે મહાપાપહારિન્
નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે મહેશ ॥ ૧૦ ॥

નમસ્તે નમસ્તે સદા ચન્દ્રમૌલે
નમસ્તે નમસ્તે સદા શૂલપાણે ।
નમસ્તે નમસ્તે સદોમૈકજાને
નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે મહેશ ॥ ૧૧ ॥

વેદાન્તવેદ્યાય મહાદયાય
કૈલાસવાસાય શિવાધવાય ।
શિવસ્વરૂપાય સદાશિવાય
શિવાસમેતાય નમઃશિવાય ॥ ૧૨ ॥

ૐ નમઃશિવાય ઇતિ
શ્રીસૂત ઉવાચ-
ઇતિ સ્તુત્વા મહાદેવં સર્વવ્યાપિનમીશ્વરમ્ ।
પુનઃપ્રણમ્યાથ તતઃ સ્કન્દસ્તસ્થૌ કૃતાઞ્જલિઃ ॥ ૧૩ ॥

ભવન્તોઽપિ મુનિશ્રેષ્ઠાઃ સામ્બધ્યાનપરાયણાઃ ।
શિવનામજપં કૃત્વા તિષ્ઠન્તુ સુખિનઃ સદા ॥ ૧૪ ॥

શિવ એવ સદા ધ્યેયઃ સર્વદેવોત્તમઃ પ્રભુઃ ।
શિવ એવ સદા પૂજ્યો મુક્તિકામૈર્ન સંશયઃ ॥ ૧૫ ॥

મહેશાન્નાધિકો દેવઃ સ એવ સુરસત્તમઃ ।
સ એવ સર્વવેદાન્તવેદ્યો નાત્રાસ્તિ સંશયઃ ॥ ૧૬ ॥

જન્માન્તરસહસ્રેષુ યદિ તપ્તં તપસ્તદા ।
તસ્ય શ્રદ્ધા મહાદેવે ભક્તિશ્ચ ભવતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૧૭ ॥

સુભગા જનની તસ્ય તસ્યૈવ કુલમુન્નતમ્ ।
તસ્યૈવ જન્મ સફલં યસ્ય ભક્તિઃ સદાશિવે ॥ ૧૮ ॥

યે શમ્ભું સુરસત્તમં સુરગણૈરારાધ્યમીશં શિવં
શૈલાધીશસુતાસમેતમમલં સમ્પૂજયન્ત્યાદરાત્ ।
તે ધન્યાઃ શિવપાદપૂજનપરાઃ હ્યન્યો ન ધન્યો જનઃ
સત્યં સત્યમિહોચ્યતે મુનિવરાઃ સત્યં પુનઃ સર્વથા ॥ ૧૯ ॥

સત્યં પુનઃ સર્વથા ૐ નમ ઇતિ ।
નમઃ શિવાય સામ્બાય સગણાય સસૂનવે ।
પ્રધાનપુરુષેશાય સર્ગસ્થિત્યન્તહેતવે ॥ ૨૦ ॥

નમસ્તે ગિરિજાનાથ ભક્તાનામિષ્ટદાયક ।
દેહિ ભક્તિં ત્વયીશાન સર્વાભીષ્ટં ચ દેહિ મે ॥ ૨૧ ॥

સામ્બ શમ્ભો મહાદેવ દયાસાગર શઙ્કર ।
મચ્ચિત્તભ્રમરો નિત્યં તવાસ્તુ પદપઙ્કજે ॥ ૨૨ ॥

સર્વાર્થ શર્વ સર્વેશ સર્વોત્તમ મહેશ્વર ।
તવ નામામૃતં દિવ્યં જિહ્વાગ્રે મમ તિષ્ઠતુ ॥ ૨૩ ॥

યદક્ષરં પદં ભ્રષ્ટં માત્રાહીનં ચ યદ્ ભવેત્ ।
તત્સર્વં ક્ષમ્યતાં દેવ પ્રસીદ પરમેશ્વર ॥ ૨૪ ॥

કરચરણકૃતં વાક્કાયજં કર્મજં વા
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાઽપરાધમ્ ।
વિહિતમવિહિતં વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ
જયજય કરુણાબ્ધે શ્રીમહાદેવ શમ્ભો ॥ ૨૫ ॥

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાઽઽત્મના વા પ્રકૃતેઃ સ્વભાવાત્ ।
કરોમિ યદ્યત્ સકલં પરસ્મૈ
સદાશિવાયેતિ સમર્પયામિ ॥ ૨૬ ॥

॥ ૐ તત્સત્ ઇતિ શ્રીમુખ્યશિવસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top