1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
பூர்வபீடி²கா
ௐ ஓங்காரநிலயம் தே³வம் க³ஜவக்த்ரம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
பிசண்டி³லமஹம் வந்தே³ ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாநாமாலயம் கருணாலயம் ।
நமாமி ப⁴க³வத்பாத³ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ॥

ஶங்கரம் ஶங்கராசார்யம் கேஶவம் பா³த³ராயணம் ।
ஸூத்ரபா⁴ஷ்யக்ருʼதௌ வந்தே³ ப⁴க³வந்தௌ புந:புந: ॥

வந்தே³ ஶம்பு⁴முமாபதிம் ஸுரகு³ரும் வந்தே³ ஜக³த்காரணம்
வந்தே³ பந்நக³பூ⁴ஷணம் ம்ருʼக³த⁴ரம் வந்தே³ பஶூநாம்பதிம் ।
வந்தே³ ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்நிநயநம் வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியம்
வந்தே³ ப⁴க்தஜநாஶ்ரயம் ச வரத³ம் வந்தே³ ஶிவம் ஶங்கரம் ॥

தவ தத்த்வம் ந ஜாநாமி கீத்³ருʼஶோঽஸி மஹேஶ்வர ।
யாத்³ருʼஶோঽஸி மஹாதே³வ தாத்³ருʼஶாய நமோ நம: ॥

ருʼஷய ஊசு:-
ஸூத வேதா³ர்த²தத்த்வஜ்ஞ ஶிவத்⁴யாநபராயண ।
முக்த்யுபாயம் வதா³ஸ்மப்⁴யம் க்ருʼபாலோ முநிஸத்தம ॥ 1 ॥

க: ஸேவ்ய: ஸர்வதே³வேஷு கோ வா ஜப்யோ மநு: ஸதா³ ।
ஸ்தா²தவ்யம் குத்ர வா நித்யம் கிம் வா ஸர்வார்த²ஸாத⁴கம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச-
த⁴ந்யாந்மந்யாமஹே நூநமநந்யஶரணாந்முநீந் ।
வந்யாஶிநோ வநேவாஸாந் ந்யஸ்தமாநுஷ்யகல்மஷாந் ॥ 3 ॥

ப⁴வத்³பி:⁴ ஸர்வவேதா³ர்த²தத்த்வம் ஜ்ஞாதமதந்த்³ரிதை: ।
ப⁴வத்³பி:⁴ ஸர்வவேதா³ர்தோ² ஜ்ஞாத ஏவாஸ்தி யத்³யபி ॥ 4 ॥

ததா²பி கிஞ்சித்³வக்ஷ்யாமி யதா² ஜ்ஞாதம் மயா ததா² ।
புரா கைலாஸஶிக²ரே ஸுகா²ஸீநம் ஜக³த்ப்ரபு⁴ம் ॥ 5 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யமீஶாநம் ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ।
விலோக்யாதீவ ஸந்துஷ்ட: ஷண்முக:² ஸாம்ப³மீஶ்வரம் ॥ 6 ॥

மத்வா க்ருʼதார்த²மாத்மாநம் ப்ரணிபத்ய ஸதா³ஶிவம் ।
பப்ரச்ச² ஸர்வலோகாநாம் முக்த்யுபாயம் க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥ 7 ॥

ஶ்ரீஸ்கந்த³ உவாச-
விஶ்வேஶ்வர மஹாதே³வ விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³வந்தி³த ।
தே³வாநாம் மாநவாநாம் ச கிம் மோக்ஷஸ்யாஸ்தி ஸாத⁴நம் ॥ 8 ॥

தவ நாமாந்யநந்தாநி ஸந்தி யத்³யபி ஶங்கர ।
ததா²பி தாநி தி³வ்யாநி ந ஜ்ஞாயந்தே மயாது⁴நா ॥ 9 ॥

ப்ரியாணி ஶிவநாமாநி ஸர்வாணி ஶிவ யத்³யபி ।
ததா²பி காநி ரம்யாணி தேஷு ப்ரியதமாநி தே ॥

தாநி ஸர்வார்த²தா³ந்யத்³ய க்ருʼபயா வக்துமர்ஹஸி ॥ 10 ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச-
குமாரோதீ³ரிதாம் வாசம் ஸர்வலோகஹிதாவஹாம் ।
ஶ்ருத்வா ப்ரஸந்நவத³நஸ்தமுவாச ஸதா³ஶிவ: ॥ 11 ॥

ஶ்ரீஸதா³ஶிவ உவாச-
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக்ப்ருʼஷ்ட²ம் த்வயாது⁴நா ।
யதி³தா³நீம் த்வயா ப்ருʼஷ்டம் தத்³வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம் ॥ 12 ॥

ஏவமேவ புரா கௌ³ர்யா ப்ருʼஷ்ட: காஶ்யாமஹம் ததா³ ।
ஸமாக்²யாதம் மயா ஸம்யக்ஸர்வேஷாம் மோக்ஷஸாத⁴நம் ॥ 13 ॥

தி³வ்யாந்யநந்தநாமாநி ஸந்தி தந்மத்⁴யக³ம் பரம் ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து நாம்நாம் ப்ரியதரம் மம ॥ 14 ॥

ஏகைகமேவ தந்மத்⁴யே நாம ஸர்வார்த²ஸாத⁴கம் ।
மயாபி நாம்நாம் ஸர்வேஷாம் ப²லம் வக்தும் ந ஶக்யதே ॥ 15 ॥

திலாக்ஷதைர்பி³ல்வபத்ரை: கமலை: கோமலைர்நவை: ।
பூஜயிஷ்யதி மாம் ப⁴க்த்யா யஸ்த்வேதந்நாமஸங்க்²யயா ॥ 16 ॥

ஸ பாபேப்⁴ய: ஸம்ஸ்ருʼதேஶ்ச முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ததோ மமாந்திகம் யாதி புநராவ்ருʼத்திது³ர்லப⁴ம் ॥ 17 ॥

ஏகைகேநைவ நாம்நா மாம் அர்சயித்வா த்³ருʼட⁴வ்ரதா: ।
ஸ்வேஷ்டம் ப²லம் ப்ராப்நுவந்தி ஸத்யமேவோச்யதே மயா ॥ 18 ॥

ஏதந்நாமாவளீம் யஸ்து பட²ந்மாம் ப்ரணமேத்ஸதா³ ।
ஸ யாதி மம ஸாயுஜ்யம் ஸ்வேஷ்டம் ப³ந்து⁴ஸமந்வித: ॥ 19 ॥

ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா மல்லிங்க³மமலம் ஏதந்நாமாநி ய: படே²த் ।
ஸ பாதகேப்⁴ய: ஸர்வேப்⁴ய: ஸத்யமேவ ப்ரமுச்யதே ॥ 20 ॥

யஸ்த்வேதந்நாமபி:⁴ ஸம்யக் த்ரிகாலம் வத்ஸராவதி⁴ ।
மாமர்சயதி நிர்த³ம்ப:⁴ ஸ தே³வேந்த்³ரோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 21 ॥

ஏதந்நாமாநுஸந்தா⁴நநிரத: ஸர்வதா³ঽமுநா ।
மம ப்ரியகரஸ்தஸ்மாந்நிவஸாம்யத்ர ஸாத³ரம் ॥ 22 ॥

தத்பூஜயா பூஜிதோঽஹம் ஸ ஏவாஹம் மதோ மம ।
தஸ்மாத்ப்ரியதரம் ஸ்தா²நமந்யந்நைவ ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 23 ॥

ஹிரண்யபா³ஹுரித்யாதி³நாம்நாம் ஶம்பு⁴ரஹம் ருʼஷி: ।
தே³வதாப்யஹமேவாத்ர ஶக்திர்கௌ³ரீ மம ப்ரியா ॥ 24 ॥

மஹேஶ ஏவ ஸம்ஸேவ்ய: ஸர்வைரிதி ஹி கீலகம் ।
த⁴ர்மாத்³யர்தா:² ப²லம் ஜ்ஞேயம் ப²லதா³யீ ஸதா³ஶிவ: ॥ 25 ॥


ஸௌரமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ம் ஸாம்ப³ம் ஸம்ஸாரபே⁴ஷஜம் ।
நீலக்³ரீவம் விரூபாக்ஷம் நமாமி ஶிவமவ்யயம் ॥

॥ ந்யாஸ: ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ஶம்பு⁴ர்ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । பரமாத்மா ஶ்ரீஸதா³ஶிவோ தே³வதா ।
மஹேஶ்வர இதி பீ³ஜம் । கௌ³ரீ ஶக்தி: ।
மஹேஶ ஏவ ஸம்ஸேவ்ய: ஸர்வைரிதி கீலகம் ।
ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவ ப்ரீத்யர்தே² முக்²யஸஹஸ்ரநாமஜபே விநியோக:³ ।
॥ த்⁴யாநம் ॥

ஶாந்தம் பத்³மாஸநஸ்த²ம் ஶஶித⁴ரமகுடம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம்
ஶூலம் வஜ்ரம் ச க²ட்³க³ம் பரஶுமப⁴யத³ம் த³க்ஷபா⁴கே³ வஹந்தம் ।
நாக³ம் பாஶம் ச க⁴ண்டாம் வரட³மருயுதம் சாங்குஶம் வாமபா⁴கே³
நாநாலங்காரயுக்தம் ஸ்ப²டிகமணிநிப⁴ம் பார்வதீஶம் நமாமி ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய ।
ௐ ஹிரண்யபா³ஹு: ஸேநாநீர்தி³க்பதிஸ்தருராட் ஹர: ।
ஹரிகேஶ: பஶுபதிர்மஹாந் ஸஸ்பிஞ்ஜரோ ம்ருʼட:³ ॥ 1 ॥

விவ்யாதீ⁴ ப³ப்⁴லுஶ: ஶ்ரேஷ்ட:² பரமாத்மா ஸநாதந: ।
ஸர்வாந்நராட் ஜக³த்கர்தா புஷ்டேஶோ நந்தி³கேஶ்வர: ॥ 2 ॥

ஆததாவீ மஹாருத்³ர: ஸம்ஸாராஸ்த்ர: ஸுரேஶ்வர: ।
உபவீதிரஹந்த்யாத்மா க்ஷேத்ரேஶோ வநநாயக: ॥ 3 ॥

ரோஹித: ஸ்த²பதி: ஸூதோ வாணிஜோ மந்த்ரிருந்நத: ।
வ்ருʼக்ஷேஶோ ஹுதபு⁴க்³தே³வோ பு⁴வந்திர்வாரிவஸ்க்ருʼத: ॥ 4 ॥

உச்சைர்கோ⁴ஷோ கோ⁴ரரூப: பத்தீஶ: பாஶமோசக: ।
ஓஷதீ⁴ஶ: பஞ்சவக்த்ர: க்ருʼத்ஸ்நவீதோ ப⁴யாநக: ॥ 5 ॥

ஸஹமாந: ஸ்வர்ணரேதா: நிவ்யாதி⁴ர்நிருபப்லவ: ।
ஆவ்யாதி⁴நீஶ: ககுபோ⁴ நிஷங்கீ³ ஸ்தேநரக்ஷக: ॥ 6 ॥

மந்த்ராத்மா தஸ்கராத்⁴யக்ஷோ வஞ்சக: பரிவஞ்சக: ।
அரண்யேஶ: பரிசரோ நிசேரு: ஸ்தாயுரக்ஷக: ॥ 7 ॥

ப்ரக்ருʼந்தேஶோ கி³ரிசர: குலுஞ்சேஶோ கு³ஹேஷ்டத:³ ।
ப⁴வ: ஶர்வோ நீலகண்ட:² கபர்தீ³ த்ரிபுராந்தக: ॥ 8 ॥

வ்யுப்தகேஶோ கி³ரிஶய: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஶிபிவிஷ்டஶ்சந்த்³ரமௌலிர்ஹ்ரஸ்வோ மீடு⁴ஷ்டமோঽநக:⁴ ॥ 9 ॥

வாமநோ வ்யாபக: ஶூலீ வர்ஷீயாநஜடோ³ঽநணு: ।
ஊர்வ்ய: ஸூர்ம்யோঽக்³ரிய: ஶீப்⁴ய: ப்ரத²ம: பாவகாக்ருʼதி: ॥ 10 ॥

ஆசாரஸ்தாரகஸ்தாரோঽவஸ்வந்யோঽநந்தவிக்³ரஹ: ।
த்³வீப்ய: ஸ்ரோதஸ்ய ஈஶாநோ து⁴ர்யோ க³வ்யயநோ யம: ॥ 11 ॥

பூர்வஜோঽபரஜோ ஜ்யேஷ்ட:² கநிஷ்டோ² விஶ்வலோசந: ।
அபக³ல்போ⁴ மத்⁴யமோர்ம்யோ ஜக⁴ந்யோ பு³த்⁴நிய: ப்ரபு:⁴ ॥ 12 ॥

ப்ரதிஸர்யோঽநந்தரூப: ஸோப்⁴யோ யாம்யோ ஸுராஶ்ரய: ।
க²ல்யோர்வர்யோঽப⁴ய: க்ஷேம்ய: ஶ்லோக்ய: பத்²யோ நபோ⁴ঽக்³ரணீ: ॥ 13 ॥

வந்யோঽவஸாந்ய: பூதாத்மா ஶ்ரவ: கக்ஷ்ய: ப்ரதிஶ்ரவ: ।
ஆஶுஷேணோ மஹாஸேநோ மஹாவீரோ மஹாரத:² ॥ 14 ॥

ஶூரோঽதிகா⁴தகோ வர்மீ வரூதீ² பி³ல்மிருத்³யத: ।
ஶ்ருதஸேந: ஶ்ருத: ஸாக்ஷீ கவசீ வஶக்ருʼத்³வஶீ ॥ 15 ॥

ஆஹநந்யோঽநந்யநாதோ² து³ந்து³ப்⁴யோঽரிஷ்டநாஶக: ।
த்⁴ருʼஷ்ணு: ப்ரம்ருʼஶ இத்யாத்மா வதா³ந்யோ வேத³ஸம்மத: ॥ 16 ॥

தீக்ஷ்ணேஷுபாணி: ப்ரஹித: ஸ்வாயுத:⁴ ஶஸ்த்ரவித்தம: ।
ஸுத⁴ந்வா ஸுப்ரஸந்நாத்மா விஶ்வவக்த்ர: ஸதா³க³தி: ॥ 17 ॥

ஸ்ருத்ய: பத்²யோ விஶ்வபா³ஹு: காட்யோ நீப்யோ ஶுசிஸ்மித: ।
ஸூத்³ய: ஸரஸ்யோ வைஶந்தோ நாத்³ய: கூப்யோ ருʼஷிர்மநு: ॥ 18 ॥

ஸர்வோ வர்ஷ்யோ வர்ஷரூப: குமார: குஶலோঽமல: ।
மேக்⁴யோঽவர்ஷ்யோঽமோக⁴ஶக்தி: வித்³யுத்யோঽமோக⁴விக்ரம: ॥ 19 ॥

து³ராஸதோ³ து³ராராத்⁴யோ நிர்த்³வந்த்³வோ து:³ஸஹர்ஷப:⁴ ।
ஈத்⁴ரிய: க்ரோத⁴ஶமநோ ஜாதுகர்ண: புருஷ்டுத: ॥ 20 ॥

ஆதப்யோ வாயுரஜரோ வாத்ய: காத்யாயநீப்ரிய: ।
வாஸ்தவ்யோ வாஸ்துபோ ரேஷ்ம்யோ விஶ்வமூர்தா⁴ வஸுப்ரத:³ ॥ 21 ॥

ஸோமஸ்தாம்ரோঽருண: ஶங்க:³ ருத்³ர: ஸுக²கர: ஸுக்ருʼத் ।
உக்³ரோঽநுக்³ரோ பீ⁴மகர்மா பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 22 ॥

அக்³ரேவதோ⁴ ஹநீயாத்மா ஹந்தா தூ³ரேவதோ⁴ வத:⁴ ।
ஶம்பு⁴ர்மயோப⁴வோ நித்ய: ஶங்கர: கீர்திஸாக³ர: ॥ 23 ॥

மயஸ்கர: ஶிவதர: க²ண்ட³பர்ஶுரஜ: ஶுசி: ।
தீர்த்²ய: கூல்யோঽம்ருʼதாதீ⁴ஶ: பார்யோঽவார்யோঽம்ருʼதாகர: ॥ 24 ॥

ஶுத்³த:⁴ ப்ரதரணோ முக்²ய: ஶுத்³த⁴பாணிரலோலுப: ।
உச்ச உத்தரணஸ்தார்யஸ்தார்யஜ்ஞஸ்தார்யஹ்ருʼத்³க³தி: ॥ 25 ॥

ஆதார்ய: ஸாரபூ⁴தாத்மா ஸாரக்³ராஹீ து³ரத்யய: ।
ஆலாத்³யோ மோக்ஷத:³ பத்²யோঽநர்த²ஹா ஸத்யஸங்க³ர: ॥ 26 ॥

ஶஷ்ப்ய: பே²ந்ய: ப்ரவாஹ்யோடா⁴ ஸிகத்ய: ஸைகதாஶ்ரய: ।
இரிண்யோ க்³ராமணீ: புண்ய: ஶரண்ய: ஶுத்³த⁴ஶாஸந: ॥ 27 ॥

வரேண்யோ யஜ்ஞபுருஷோ யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞநாயக: ।
யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞபோ⁴க்தா யஜ்ஞவிக்⁴நவிநாஶக: ॥ 28 ॥

யஜ்ஞகர்மப²லாத்⁴யக்ஷோ யஜ்ஞமூர்திரநாதுர: ।
ப்ரபத்²ய: கிம்ஶிலோ கே³ஹ்யோ க்³ருʼஹ்யஸ்தல்ப்யோ த⁴நாகர: ॥ 29 ॥

புலஸ்த்ய: க்ஷயணோ கோ³ஷ்ட்²யோ கோ³விந்தோ³ கீ³தஸத்க்ரிய: ।
ஹ்ருʼத³ய்யோ ஹ்ருʼத்³யக்ருʼத் ஹ்ருʼத்³யோ க³ஹ்வரேஷ்ட:² ப்ரபா⁴கர: ॥ 30 ॥

நிவேஷ்ப்யோ நியதோঽயந்தா பாம்ஸவ்ய: ஸம்ப்ரதாபந: ।
ஶுஷ்க்யோ ஹரித்யோঽபூதாத்மா ரஜஸ்ய: ஸாத்விகப்ரிய: ॥ 31 ॥

லோப்யோலப்ய: பர்ணஶத்³ய: பர்ண்ய: பூர்ண: புராதந: ।
பூ⁴தோ பூ⁴தபதிர்பூ⁴போ பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴த⁴ராயுத:⁴ ॥ 32 ॥

பூ⁴தஸங்கோ⁴ பூ⁴தமூர்திர்பூ⁴தஹா பூ⁴திபூ⁴ஷண: ।
மத³நோ மாத³கோ மாத்³யோ மத³ஹா மது⁴ரப்ரிய: ॥ 33 ॥

மது⁴ர்மது⁴கர: க்ரூரோ மது⁴ரோ மத³நாந்தக: ।
நிரஞ்ஜநோ நிராதா⁴ரோ நிர்லுப்தோ நிருபாதி⁴க: ॥ 34 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராகாரோ நிரீஹோ நிருபத்³ரவ: ।
ஸத்த்வ: ஸத்த்வகு³ணோபேத: ஸத்த்வவித் ஸத்த்வவித்ப்ரிய: ॥ 35 ॥

ஸத்த்வநிஷ்ட:² ஸத்த்வமூர்தி: ஸத்த்வேஶ: ஸத்த்வவித்தம: ।
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ர: ஸமஸ்தகு³ணஸாக³ர: ॥ 36 ॥

ஸமஸ்தது:³க²வித்⁴வம்ஸீ ஸமஸ்தாநந்த³காரண: ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணோ ருத்³ராக்ஷப்ரியவத்ஸல: ॥ 37 ॥

ருத்³ராக்ஷவக்ஷா ருத்³ராக்ஷரூபோ ருத்³ராக்ஷபக்ஷக: ।
விஶ்வேஶ்வரோ வீரப⁴த்³ர: ஸம்ராட் த³க்ஷமகா²ந்தக: ॥ 38 ॥

விக்⁴நேஶ்வரோ விக்⁴நகர்தா கு³ருர்தே³வஶிகா²மணி: ।
பு⁴ஜகே³ந்த்³ரலஸத்கண்டோ² பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணப்ரிய: ॥ 39 ॥

பு⁴ஜங்க³விலஸத்கர்ணோ பு⁴ஜங்க³வலயாவ்ருʼத: ।
முநிவந்த்³யோ முநிஶ்ரேஷ்டோ² முநிவ்ருʼந்த³நிஷேவித: ॥ 40 ॥

முநிஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகஸ்தோ² முநிஸங்கை⁴கஜீவந: ।
முநிம்ருʼக்³யோ வேத³ம்ருʼக்³யோ ம்ருʼக³ஹஸ்தோ முநீஶ்வர: ॥ 41 ॥

ம்ருʼகே³ந்த்³ரசர்மவஸநோ நரஸிம்ஹநிபாதந: ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ ம்ருʼத்யும்ருʼத்யுரபம்ருʼத்யுவிநாஶக: ॥ 42 ॥

து³ஷ்டம்ருʼத்யுரது³ஷ்டேஷ்ட: ம்ருʼத்யுஹா ம்ருʼத்யுபூஜித: ।
ஊர்த்⁴வோ ஹிரண்ய: பரமோ நித⁴நேஶோ த⁴நாதி⁴ப: ॥ 43 ॥

யஜுர்மூர்தி: ஸாமமூர்தி: ருʼங்மூர்திர்மூர்திவர்ஜித: ।
வ்யக்தோ வ்யக்ததமோঽவ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தஸ்தமோ ஜவீ ॥ 44 ॥

லிங்க³மூர்திரலிங்கா³த்மா லிங்கா³லிங்கா³த்மவிக்³ரஹ: ।
க்³ரஹக்³ரஹோ க்³ரஹாதா⁴ரோ க்³ரஹாகாரோ க்³ரஹேஶ்வர: ॥ 45 ॥

க்³ரஹக்ருʼத்³ க்³ரஹபி⁴த்³ க்³ராஹீ க்³ரஹோ க்³ரஹவிலக்ஷண: ।
கல்பாகார: கல்பகர்தா கல்பலக்ஷணதத்பர: ॥ 46 ॥

கல்போ கல்பாக்ருʼதி: கல்பநாஶக: கல்பகல்பக: ।
பரமாத்மா ப்ரதா⁴நாத்மா ப்ரதா⁴நபுருஷ: ஶிவ: ॥ 47 ॥

வேத்³யோ வைத்³யோ வேத³வேத்³யோ வேத³வேதா³ந்தஸம்ஸ்துத: ।
வேத³வக்த்ரோ வேத³ஜிஹ்வோ விஜிஹ்வோ ஜிஹ்மநாஶக: ॥ 48 ॥

கல்யாணரூப: கல்யாண: கல்யாணகு³ணஸம்ஶ்ரய: ।
ப⁴க்தகல்யாணதோ³ ப⁴க்தகாமதே⁴நு: ஸுராதி⁴ப: ॥ 49 ॥

பாவந: பாவகோ வாமோ மஹாகாலோ மதா³பஹ: ।
கோ⁴ரபாதகதா³வாக்³நிர்த³வப⁴ஸ்மகணப்ரிய: ॥ 50 ॥

அநந்தஸோமஸூர்யாக்³நிமண்ட³லப்ரதிமப்ரப:⁴ ।
ஜக³தே³கப்ரபு:⁴ஸ்வாமீ ஜக³த்³வந்த்³யோ ஜக³ந்மய: ॥ 51 ॥

ஜக³தா³நந்த³தோ³ ஜந்மஜராமரணவர்ஜித: ।
க²ட்வாங்கீ³ நீதிமாந் ஸத்யோ தே³வதாத்மாঽঽத்மஸம்ப⁴வ: ॥ 52 ॥

கபாலமாலாப⁴ரண: கபாலீ விஷ்ணுவல்லப:⁴ ।
கமலாஸநகாலாக்³நி: கமலாஸநபூஜித: ॥ 53 ॥

காலாதீ⁴ஶஸ்த்ரிகாலஜ்ஞோ து³ஷ்டவிக்³ரஹவாரக: ।
நாட்யகர்தா நடபரோ மஹாநாட்யவிஶாரத:³ ॥ 54 ॥

விராட்³ரூபத⁴ரோ தீ⁴ரோ வீரோ வ்ருʼஷப⁴வாஹந: ।
வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷபா⁴தீ⁴ஶோ வ்ருʼஷாத்மா வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ: ॥ 55 ॥

மஹோந்நதோ மஹாகாயோ மஹாவக்ஷா மஹாபு⁴ஜ: ।
மஹாஸ்கந்தோ⁴ மஹாக்³ரீவோ மஹாவக்த்ரோ மஹாஶிரா: ॥ 56 ॥

மஹாஹநுர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹதோ³ஷ்டோ² மஹோத³ர: ।
ஸுந்த³ரப்⁴ரூ: ஸுநயந: ஸுலலாட: ஸுகந்த³ர: ॥ 57 ॥

ஸத்யவாக்யோ த⁴ர்மவேத்தா ஸத்யஜ்ஞ: ஸத்யவித்தம: ।
த⁴ர்மவாந் த⁴ர்மநிபுணோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 58 ॥

க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதக்ருʼத்யாத்மா க்ருʼதக்ருʼத்ய: க்ருʼதாக³ம: ।
க்ருʼத்யவித் க்ருʼத்யவிச்ச்²ரேஷ்ட:² க்ருʼதஜ்ஞப்ரியக்ருʼத்தம: ॥ 59 ॥

வ்ரதக்ருʼத்³ வ்ரதவிச்ச்²ரேஷ்டோ² வ்ரதவித்³வாந் மஹாவ்ரதீ ।
வ்ரதப்ரியோ வ்ரதாதா⁴ரோ வ்ரதாகாரோ வ்ரதேஶ்வர: ॥ 60 ॥

அதிராகீ³ வீதராகீ³ ராக³ஹேதுர்விராக³வித் ।
ராக³க்⁴நோ ராக³ஶமநோ ராக³தோ³ ராகி³ராக³வித் ॥ 61 ॥

வித்³வாந் வித்³வத்தமோ வித்³வஜ்ஜநமாநஸஸம்ஶ்ரய: ।
வித்³வஜ்ஜநாஶ்ரயோ வித்³வஜ்ஜநஸ்தவ்யபராக்ரம: ॥ 62 ॥

நீதிக்ருʼந்நீதிவிந்நீதிப்ரதா³தா நீதிவித்ப்ரிய: ।
விநீதவத்ஸலோ நீதிஸ்வரூபோ நீதிஸம்ஶ்ரய: ॥ 63 ॥

க்ரோத⁴வித் க்ரோத⁴க்ருʼத் க்ரோதி⁴ஜநக்ருʼத் க்ரோத⁴ரூபத்⁴ருʼக் ।
ஸக்ரோத:⁴ க்ரோத⁴ஹா க்ரோதி⁴ஜநஹா க்ரோத⁴காரண: ॥ 64 ॥

கு³ணவாந் கு³ணவிச்ச்²ரேஷ்டோ² நிர்கு³ணோ கு³ணவித்ப்ரிய: ।
கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணாகாரோ கு³ணக்ருʼத்³ கு³ணநாஶக: ॥ 65 ॥

வீர்யவாந் வீர்யவிச்ச்²ரேஷ்டோ² வீர்யவித்³வீர்யஸம்ஶ்ரய: ।
வீர்யாகாரோ வீர்யகரோ வீர்யஹா வீர்யவர்த⁴க: ॥ 66 ॥

காலவித்காலக்ருʼத்காலோ ப³லக்ருʼத்³ ப³லவித்³ப³லீ ।
மநோந்மநோ மநோரூபோ ப³லப்ரமத²நோ ப³ல: ॥ 67 ॥

விஶ்வப்ரதா³தா விஶ்வேஶோ விஶ்வமாத்ரைகஸம்ஶ்ரய: ।
விஶ்வகாரோ மஹாவிஶ்வோ விஶ்வவிஶ்வோ விஶாரத:³ ॥ 68 ॥

variation
வித்³யாப்ரதா³தா வித்³யேஶோ வித்³யாமாத்ரைகஸம்ஶ்ரய: ।
வித்³யாகாரோ மஹாவித்³யோ வித்³யாவித்³யோ விஶாரத:³ ॥68 ॥

வஸந்தக்ருʼத்³வஸந்தாத்மா வஸந்தேஶோ வஸந்தத:³ ।
க்³ரீஷ்மாத்மா க்³ரீஷ்மக்ருʼத்³ க்³ரீஷ்மவர்த⁴கோ க்³ரீஷ்மநாஶக: ॥ 69 ॥

ப்ராவ்ருʼட்க்ருʼத் ப்ராவ்ருʼடா³கார: ப்ராவ்ருʼட்காலப்ரவர்தக: ।
ப்ராவ்ருʼட்ப்ரவர்த⁴க: ப்ராவ்ருʼண்ணாத:² ப்ராவ்ருʼட்³விநாஶக: ॥ 70 ॥

ஶரதா³த்மா ஶரத்³தே⁴து: ஶரத்காலப்ரவர்தக: ।
ஶரந்நாத:² ஶரத்காலநாஶக: ஶரதா³ஶ்ரய: ॥ 71 ॥

ஹிமஸ்வரூபோ ஹிமதோ³ ஹிமஹா ஹிமநாயக: ।
ஶைஶிராத்மா ஶைஶிரேஶ: ஶைஶிரர்துப்ரவர்தக: ॥ 72 ॥

ப்ராச்யாத்மா த³க்ஷிணாகார: ப்ரதீச்யாத்மோத்தராக்ருʼதி: ।
ஆக்³நேயாத்மா நிர்ருʼதீஶோ வாயவ்யாத்மேஶநாயக: ॥ 73 ॥

ஊர்த்⁴வாத:⁴ஸுதி³கா³காரோ நாநாதே³ஶைகநாயக: ।
ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³கார: ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³தி⁴ப: ॥ 74 ॥

ஸர்வபக்ஷிம்ருʼகா³தா⁴ரோ ம்ருʼகா³த்³யுத்பத்திகாரண: ।
ஜீவாத்⁴யக்ஷோ ஜீவவந்த்³யோ ஜீவவிஜ்ஜீவரக்ஷக: ॥ 75 ॥

ஜீவக்ருʼஜ்ஜீவஹா ஜீவஜீவநோ ஜீவஸம்ஶ்ரய: ।
ஜ்யோதி:ஸ்வரூபோ விஶ்வாத்மா விஶ்வநாதோ² வியத்பதி: ॥ 76 ॥

வஜ்ராத்மா வஜ்ரஹஸ்தாத்மா வஜ்ரேஶோ வஜ்ரபூ⁴ஷித: ।
குமாரகு³ருரீஶாநோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணாதி⁴ப: ॥ 77 ॥

பிநாகபாணி: ஸூர்யாத்மா ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
அபாயரஹித: ஶாந்தோ தா³ந்தோ த³மயிதா த³ம: ॥ 78 ॥

ருʼஷி: புராணபுருஷ: புருஷேஶ: புரந்த³ர: ।
காலாக்³நிருத்³ர: ஸர்வேஶ: ஶமரூப: ஶமேஶ்வர: ॥ 79 ॥

ப்ரலயாநலக்ருʼத்³ தி³வ்ய: ப்ரலயாநலநாஶக: ।
த்ரியம்ப³கோঽரிஷட்³வர்க³நாஶகோ த⁴நத³ப்ரிய: ॥ 80 ॥

அக்ஷோப்⁴ய: க்ஷோப⁴ரஹித: க்ஷோப⁴த:³ க்ஷோப⁴நாஶக: ।
ஸத³ம்போ⁴ த³ம்ப⁴ரஹிதோ த³ம்ப⁴தோ³ த³ம்ப⁴நாஶக: ॥ 81 ॥

குந்தே³ந்து³ஶங்க²த⁴வளோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹ: ।
ப⁴ஸ்மதா⁴ரணஹ்ருʼஷ்டாத்மா துஷ்டி: புஷ்ட்யரிஸூத³ந: ॥ 82 ॥

ஸ்தா²ணுர்தி³க³ம்ப³ரோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴க³நேத்ரபி⁴து³த்³யம: ।
த்ரிகாக்³நி: காலகாலாக்³நிரத்³விதீயோ மஹாயஶா: ॥ 83 ॥

ஸாமப்ரிய: ஸாமவேத்தா ஸாமக:³ ஸாமக³ப்ரிய: ।
தீ⁴ரோதா³த்தோ மஹாதீ⁴ரோ தை⁴ர்யதோ³ தை⁴ர்யவர்த⁴க: ॥ 84 ॥

லாவண்யராஶி: ஸர்வஜ்ஞ: ஸுபு³த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴மாந்வர: ।
தும்ப³வீண: கம்பு³கண்ட:² ஶம்ப³ராரிநிக்ருʼந்தந: ॥ 85 ॥

ஶார்தூ³லசர்மவஸந: பூர்ணாநந்தோ³ ஜக³த்ப்ரிய: ।
ஜயப்ரதோ³ ஜயாத்⁴யக்ஷோ ஜயாத்மா ஜயகாரண: ॥ 86 ॥

ஜங்க³மாஜங்க³மாகாரோ ஜக³து³த்பத்திகாரண: ।
ஜக³த்³ரக்ஷாகரோ வஶ்யோ ஜக³த்ப்ரலயகாரண: ॥ 87 ॥

பூஷத³ந்தபி⁴து³த்க்ருʼஷ்ட: பஞ்சயஜ்ஞ: ப்ரப⁴ஞ்ஜக: ।
அஷ்டமூர்திர்விஶ்வமூர்திரதிமூர்திரமூர்திமாந் ॥ 88 ॥

கைலாஸஶிக²ராவாஸ: கைலாஸஶிக²ரப்ரிய: ।
ப⁴க்தகைலாஸத:³ ஸூக்ஷ்மோ மர்மஜ்ஞ: ஸர்வஶிக்ஷக: ॥ 89 ॥

ஸோம: ஸோமகலாகாரோ மஹாதேஜா மஹாதபா: ।
ஹிரண்யஶ்மஶ்ருராநந்த:³ ஸ்வர்ணகேஶ: ஸுவர்ணத்³ருʼக் ॥ 90 ॥

ப்³ரஹ்மா விஶ்வஸ்ருʼகு³ர்வீஶோ மோசகோ ப³ந்த⁴வர்ஜித: ।
ஸ்வதந்த்ர: ஸர்வமந்த்ராத்மா த்³யுதிமாநமிதப்ரப:⁴ ॥ 91 ॥

புஷ்கராக்ஷ: புண்யகீர்தி: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ।
புண்யமூர்தி: புண்யதா³தா புண்யாபுண்யப²லப்ரத:³ ॥ 92 ॥

ஸாரபூ⁴த: ஸ்வரமயோ ரஸபூ⁴தோ ரஸாஶ்ரய: ।
ௐகார: ப்ரணவோ நாதோ³ ப்ரணதார்திப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 93 ॥

நிகடஸ்தோ²ঽதிதூ³ரஸ்தோ² வஶீ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ।
மந்தா³ரமூலநிலயோ மந்தா³ரகுஸுமாவ்ருʼத: ॥ 94 ॥

வ்ருʼந்தா³ரகப்ரியதமோ வ்ருʼந்தா³ரகவரார்சித: ।
ஶ்ரீமாநநந்தகல்யாணபரிபூர்ணோ மஹோத³ய: ॥ 95 ॥

மஹோத்ஸாஹோ விஶ்வபோ⁴க்தா விஶ்வாஶாபரிபூரக: ।
ஸுலபோ⁴ঽஸுலபோ⁴ லப்⁴யோঽலப்⁴யோ லாப⁴ப்ரவர்த⁴க: ॥ 96 ॥

லாபா⁴த்மா லாப⁴தோ³ வக்தா த்³யுதிமாநநஸூயக: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ த்³ருʼடா⁴சாரீ தே³வஸிம்ஹோ த⁴நப்ரிய: ॥ 97 ॥

வேத³போ தே³வதே³வேஶோ தே³வதே³வோத்தமோத்தம: ।
பீ³ஜராஜோ பீ³ஜஹேதுர்பீ³ஜதோ³ பீ³ஜவ்ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 98 ॥

பீ³ஜாதா⁴ரோ பீ³ஜரூபோ நிர்பீ³ஜோ பீ³ஜநாஶக: ।
பராபரேஶோ வரத:³ பிங்க³லோঽயுக்³மலோசந: ॥ 99 ॥

பிங்க³லாக்ஷ: ஸுரகு³ரு: கு³ரு: ஸுரகு³ருப்ரிய: ।
யுகா³வஹோ யுகா³தீ⁴ஶோ யுக³க்ருʼத்³யுக³நாஶக: ॥ 100 ॥

கர்பூரகௌ³ரோ கௌ³ரீஶோ கௌ³ரீகு³ருகு³ஹாஶ்ரய: ।
தூ⁴ர்ஜடி: பிங்க³லஜடோ ஜடாமண்ட³லமண்டி³த: ॥ 101 ॥

மநோஜவோ ஜீவஹேதுரந்த⁴காஸுரஸூத³ந: ।
லோகப³ந்து:⁴ கலாதா⁴ர: பாண்டு³ர: ப்ரமதா²தி⁴ப: ॥ 102 ॥

அவ்யக்தலக்ஷணோ யோகீ³ யோகீ³ஶோ யோக³புங்க³வ: ।
ஶ்ரிதாவாஸோ ஜநாவாஸ: ஸுரவாஸ: ஸுமண்ட³ல: ॥ 103 ॥

ப⁴வவைத்³யோ யோகி³வைத்³யோ யோகி³ஸிம்ஹஹ்ருʼதா³ஸந: ।
உத்தமோঽநுத்தமோঽஶக்த: காலகண்டோ² விஷாத³ந: ॥ 104 ॥

ஆஶாஸ்ய: கமநீயாத்மா ஶுப:⁴ ஸுந்த³ரவிக்³ரஹ: ।
ப⁴க்தகல்பதரு: ஸ்தோதா ஸ்தவ்ய: ஸ்தோத்ரவரப்ரிய: ॥ 105 ॥

அப்ரமேயகு³ணாதா⁴ரோ வேத³க்ருʼத்³வேத³விக்³ரஹ: ।
கீர்த்யாதா⁴ர: கீர்திகர: கீர்திஹேதுரஹேதுக: ॥ 106 ॥

அப்ரத்⁴ருʼஷ்ய: ஶாந்தப⁴த்³ர: கீர்திஸ்தம்போ⁴ மநோமய: ।
பூ⁴ஶயோঽந்நமயோঽபோ⁴க்தா மஹேஷ்வாஸோ மஹீதநு: ॥ 107 ॥

விஜ்ஞாநமய ஆநந்த³மய: ப்ராணமயோঽந்நத:³ ।
ஸர்வலோகமயோ யஷ்டா த⁴ர்மாத⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 108 ॥

அநிர்விண்ணோ கு³ணக்³ராஹீ ஸர்வத⁴ர்மப²லப்ரத:³ ।
த³யாஸுதா⁴ர்த்³ரநயநோ நிராஶீரபரிக்³ரஹ: ॥ 109 ॥

பரார்த²வ்ருʼத்திர்மது⁴ரோ மது⁴ரப்ரியத³ர்ஶந: ।
முக்தாதா³மபரீதாங்கோ³ நி:ஸங்கோ³ மங்க³ளாகர: ॥ 110 ॥

ஸுக²ப்ரத:³ ஸுகா²கார: ஸுக²து:³க²விவர்ஜித: ।
விஶ்ருʼங்க²லோ ஜக³த்கர்தா ஜிதஸர்வ: பிதாமஹ: ॥ 111 ॥

அநபாயோঽக்ஷயோ முண்டீ³ ஸுரூபோ ரூபவர்ஜித: ।
அதீந்த்³ரியோ மஹாமாயோ மாயாவீ விக³தஜ்வர: ॥ 112 ॥

அம்ருʼத: ஶாஶ்வத: ஶாந்தோ ம்ருʼத்யுஹா மூகநாஶந: ।
மஹாப்ரேதாஸநாஸீந: பிஶாசாநுசராவ்ருʼத: ॥ 113 ॥

கௌ³ரீவிலாஸஸத³நோ நாநாகா³நவிஶாரத:³ ।
விசித்ரமால்யவஸநோ தி³வ்யசந்த³நசர்சித: ॥ 114 ॥

விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³வந்த்³யாங்க்⁴ரி: ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
கிரீடலேடி⁴பா²லேந்து³ர்மணிகங்கணபூ⁴ஷித: ॥ 115 ॥

ரத்நாங்க³தா³ங்கோ³ ரத்நேஶோ ரத்நரஞ்ஜிதபாது³க: ।
நவரத்நக³ணோபேதகிரீடீ ரத்நகஞ்சுக: ॥ 116 ॥

நாநாவிதா⁴நேகரத்நலஸத்குண்ட³லமண்டி³த: ।
தி³வ்யரத்நக³ணாகீர்ணகண்டா²ப⁴ரணபூ⁴ஷித: ॥ 117 ॥

க³லவ்யாலமணிர்நாஸாபுடப்⁴ராஜிதமௌக்திக: ।
ரத்நாங்கு³லீயவிலஸத்கரஶாகா²நக²ப்ரப:⁴ ॥ 118 ॥

ரத்நப்⁴ராஜத்³தே⁴மஸூத்ரலஸத்கடிதட: படு: ।
வாமாங்கபா⁴க³விலஸத்பார்வதீவீக்ஷணப்ரிய: ॥ 119 ॥

லீலாவலம்பி³தவபுர்ப⁴க்தமாநஸமந்தி³ர: ।
மந்த³மந்தா³ரபுஷ்பௌக⁴லஸத்³வாயுநிஷேவித: ॥ 120 ॥

கஸ்தூரீவிலஸத்பா²லோ தி³வ்யவேஷவிராஜித: ।
தி³வ்யதே³ஹப்ரபா⁴கூடஸந்தீ³பிததி³க³ந்தர: ॥ 121 ॥

தே³வாஸுரகு³ருஸ்தவ்யோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
ஹஸ்தராஜத்புண்ட³ரீக: புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷண: ॥ 122 ॥

ஸர்வாஶாஸ்யகு³ணோঽமேய: ஸர்வலோகேஷ்டபூ⁴ஷண: ।
ஸர்வேஷ்டதா³தா ஸர்வேஷ்ட: ஸ்பு²ரந்மங்க³ளவிக்³ரஹ: ॥ 123 ॥

அவித்³யாலேஶரஹிதோ நாநாவித்³யைகஸம்ஶ்ரய: ।
மூர்திப⁴வ: க்ருʼபாபூரோ ப⁴க்தேஷ்டப²லபூரக: ॥ 124 ॥

ஸம்பூர்ணகாம: ஸௌபா⁴க்³யநிதி:⁴ ஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
ஹிதைஷீ ஹிதக்ருʼத்ஸௌம்ய: பரார்தை²கப்ரயோஜந: ॥ 125 ॥

ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயண: ।
ஜிஷ்ணுர்நேதா வஷட்காரோ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜநம் ஹவி: ॥ 126 ॥

போ⁴க்தா போ⁴ஜயிதா ஜேதா ஜிதாரிர்ஜிதமாநஸ: ।
அக்ஷர: காரணம் க்ருத்³த⁴ஸமர: ஶாரத³ப்லவ: ॥ 127 ॥

ஆஜ்ஞாபகேச்சோ² க³ம்பீ⁴ர: கவிர்து:³ஸ்வப்நநாஶக: ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலக: ॥ 128 ॥

வ்யோமகேஶோ பீ⁴மவேஷோ கௌ³ரீபதிரநாமய: ।
ப⁴வாப்³தி⁴தரணோபாயோ ப⁴க³வாந் ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 129 ॥

வரோ வரிஷ்டோ² நேதி³ஷ்ட:² ப்ரிய: ப்ரியத³வ: ஸுதீ:⁴ ।
யந்தா யவிஷ்ட:² க்ஷோதி³ஷ்டோ² ஸ்த²விஷ்டோ² யமஶாஸக: ॥ 130 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹேமாங்கோ³ ஹேமரூபோ ஹிரண்யத:³ ।
ப்³ரஹ்மஜ்யோதிரநாவேக்ஷ்யஶ்சாமுண்டா³ஜநகோ ரவி: ॥ 131 ॥

மோக்ஷார்தி²ஜநஸம்ஸேவ்யோ மோக்ஷதோ³ மோக்ஷநாயக: ।
மஹாஶ்மஶாநநிலயோ வேதா³ஶ்வோ பூ⁴ரத:² ஸ்தி²ர: ॥ 132 ॥

ம்ருʼக³வ்யாதோ⁴ சர்மதா⁴மா ப்ரச்ச²ந்ந: ஸ்ப²டிகப்ரப:⁴ ।
ஸர்வஜ்ஞ: பரமார்தா²த்மா ப்³ரஹ்மாநந்தா³ஶ்ரயோ விபு:⁴ ॥ 133 ॥

மஹேஶ்வரோ மஹாதே³வ: பரப்³ரஹ்ம ஸதா³ஶிவ: ॥ 134 ॥

ஶ்ரீபரப்³ரஹ்ம ஸதா³ஶிவ ௐ நம இதி ।
உத்தர பீடி²கா
ஏவமேதாநி நாமாநி முக்²யாநி மம ஷண்முக² ।
ஶுப⁴தா³நி விசித்ராணி கௌ³ர்யை ப்ரோக்தாநி ஸாத³ரம் ॥ 1 ॥

விபூ⁴திபூ⁴ஷிதவபு: ஶுத்³தோ⁴ ருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷண: ।
ஶிவலிங்க³ஸமீபஸ்தோ² நிஸ்ஸங்கோ³ நிர்ஜிதாஸந: ॥ 2 ॥

ஏகாக்³ரசித்தோ நியதோ வஶீ பூ⁴தஹிதே ரத: ।
ஶிவலிங்கா³ர்சகோ நித்யம் ஶிவைகஶரண: ஸதா³ ॥ 3 ॥

மம நாமாநி தி³வ்யாநி யோ ஜபேத்³ப⁴க்திபூர்வகம் ।
ஏவமுக்தகு³ணோபேத: ஸ தே³வை: பூஜிதோ ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

ஸம்ஸாரபாஶஸம்ப³த்³த⁴ஜநமோக்ஷைகஸாத⁴நம் ।
மந்நாமஸ்மரணம் நூநம் ததே³வ ஸகலார்த²த³ம் ॥ 5 ॥

மந்நாமைவ பரம் ஜப்யமஹமேவாக்ஷயார்த²த:³ ।
அஹமேவ ஸதா³ ஸேவ்யோ த்⁴யேயோ முக்த்யர்த²மாத³ராத் ॥ 6 ॥

விபூ⁴திவஜ்ரகவசை: மந்நாமஶரபாணிபி:⁴ ।
விஜய: ஸர்வதோ லப்⁴யோ ந தேஷாம் த்³ருʼஶ்யதே ப⁴யம் ॥ 7 ॥

ந தேஷாம் த்³ருʼஶ்யதே ப⁴யம் ௐ நம இதி ।
ஶ்ரீஸூத உவாச-
இத்யுதீ³ரிதமாகர்ண்ய மஹாதே³வேந தத்³வச: ।
ஸந்துஷ்ட: ஷண்முக:² ஶம்பு⁴ம் துஷ்டாவ கி³ரிஜாஸுத: ॥ 8 ॥

ஶ்ரீஸ்கந்த³ உவாச-
நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாதே³வ ஶம்போ⁴
நமஸ்தே நமஸ்தே ப்ரபந்நைகப³ந்தோ⁴ ।
நமஸ்தே நமஸ்தே த³யாஸாரஸிந்தோ⁴
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஶ ॥ 9 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாம்ருʼத்யுஹாரிந்
நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாது:³க²ஹாரிந் ।
நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாபாபஹாரிந்
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஶ ॥ 10 ॥

நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³ சந்த்³ரமௌலே
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³ ஶூலபாணே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதோ³மைகஜாநே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஶ ॥ 11 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யாய மஹாத³யாய
கைலாஸவாஸாய ஶிவாத⁴வாய ।
ஶிவஸ்வரூபாய ஸதா³ஶிவாய
ஶிவாஸமேதாய நம:ஶிவாய ॥ 12 ॥

ௐ நம:ஶிவாய இதி
ஶ்ரீஸூத உவாச-
இதி ஸ்துத்வா மஹாதே³வம் ஸர்வவ்யாபிநமீஶ்வரம் ।
புந:ப்ரணம்யாத² தத: ஸ்கந்த³ஸ்தஸ்தௌ² க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥ 13 ॥

ப⁴வந்தோঽபி முநிஶ்ரேஷ்டா:² ஸாம்ப³த்⁴யாநபராயணா: ।
ஶிவநாமஜபம் க்ருʼத்வா திஷ்ட²ந்து ஸுகி²ந: ஸதா³ ॥ 14 ॥

ஶிவ ஏவ ஸதா³ த்⁴யேய: ஸர்வதே³வோத்தம: ப்ரபு:⁴ ।
ஶிவ ஏவ ஸதா³ பூஜ்யோ முக்திகாமைர்ந ஸம்ஶய: ॥ 15 ॥

மஹேஶாந்நாதி⁴கோ தே³வ: ஸ ஏவ ஸுரஸத்தம: ।
ஸ ஏவ ஸர்வவேதா³ந்தவேத்³யோ நாத்ராஸ்தி ஸம்ஶய: ॥ 16 ॥

ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு யதி³ தப்தம் தபஸ்ததா³ ।
தஸ்ய ஶ்ரத்³தா⁴ மஹாதே³வே ப⁴க்திஶ்ச ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 17 ॥

ஸுப⁴கா³ ஜநநீ தஸ்ய தஸ்யைவ குலமுந்நதம் ।
தஸ்யைவ ஜந்ம ஸப²லம் யஸ்ய ப⁴க்தி: ஸதா³ஶிவே ॥ 18 ॥

யே ஶம்பு⁴ம் ஸுரஸத்தமம் ஸுரக³ணைராராத்⁴யமீஶம் ஶிவம்
ஶைலாதீ⁴ஶஸுதாஸமேதமமலம் ஸம்பூஜயந்த்யாத³ராத் ।
தே த⁴ந்யா: ஶிவபாத³பூஜநபரா: ஹ்யந்யோ ந த⁴ந்யோ ஜந:
ஸத்யம் ஸத்யமிஹோச்யதே முநிவரா: ஸத்யம் புந: ஸர்வதா² ॥ 19 ॥

ஸத்யம் புந: ஸர்வதா² ௐ நம இதி ।
நம: ஶிவாய ஸாம்பா³ய ஸக³ணாய ஸஸூநவே ।
ப்ரதா⁴நபுருஷேஶாய ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தஹேதவே ॥ 20 ॥

நமஸ்தே கி³ரிஜாநாத² ப⁴க்தாநாமிஷ்டதா³யக ।
தே³ஹி ப⁴க்திம் த்வயீஶாந ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம் ச தே³ஹி மே ॥ 21 ॥

ஸாம்ப³ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ த³யாஸாக³ர ஶங்கர ।
மச்சித்தப்⁴ரமரோ நித்யம் தவாஸ்து பத³பங்கஜே ॥ 22 ॥

ஸர்வார்த² ஶர்வ ஸர்வேஶ ஸர்வோத்தம மஹேஶ்வர ।
தவ நாமாம்ருʼதம் தி³வ்யம் ஜிஹ்வாக்³ரே மம திஷ்ட²து ॥ 23 ॥

யத³க்ஷரம் பத³ம் ப்⁴ரஷ்டம் மாத்ராஹீநம் ச யத்³ ப⁴வேத் ।
தத்ஸர்வம் க்ஷம்யதாம் தே³வ ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வர ॥ 24 ॥

கரசரணக்ருʼதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணநயநஜம் வா மாநஸம் வாঽபராத⁴ம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஜயஜய கருணாப்³தே⁴ ஶ்ரீமஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 25 ॥

காயேந வாசா மநஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாঽঽத்மநா வா ப்ரக்ருʼதே: ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத் ஸகலம் பரஸ்மை
ஸதா³ஶிவாயேதி ஸமர்பயாமி ॥ 26 ॥

॥ ௐ தத்ஸத் இதி ஶ்ரீமுக்²யஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil