Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
പൂര്‍വപീഠികാ
ഓം ഓംകാരനിലയം ദേവം ഗജവക്ത്രം ചതുര്‍ഭുജം ।
പിചണ്ഡിലമഹം വന്ദേ സര്‍വവിഘ്നോപശാന്തയേ ॥

ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം ।
നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം ॥

ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം ബാദരായണം ।
സൂത്രഭാഷ്യകൃതൌ വന്ദേ ഭഗവന്തൌ പുനഃപുനഃ ॥

വന്ദേ ശംഭുമുമാപതിം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം
വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാമ്പതിം ।
വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവഹ്നിനയനം വന്ദേ മുകുന്ദപ്രിയം
വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം ॥

തവ തത്ത്വം ന ജാനാമി കീദൃശോഽസി മഹേശ്വര ।
യാദൃശോഽസി മഹാദേവ താദൃശായ നമോ നമഃ ॥

ഋഷയ ഊചുഃ-
സൂത വേദാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞ ശിവധ്യാനപരായണ ।
മുക്ത്യുപായം വദാസ്മഭ്യം കൃപാലോ മുനിസത്തമ ॥ 1 ॥

കഃ സേവ്യഃ സര്‍വദേവേഷു കോ വാ ജപ്യോ മനുഃ സദാ ।
സ്ഥാതവ്യം കുത്ര വാ നിത്യം കിം വാ സര്‍വാര്‍ഥസാധകം ॥ 2 ॥

ശ്രീസൂത ഉവാച-
ധന്യാന്‍മന്യാമഹേ നൂനമനന്യശരണാന്‍മുനീന്‍ ।
വന്യാശിനോ വനേവാസാന്‍ ന്യസ്തമാനുഷ്യകല്‍മഷാന്‍ ॥ 3 ॥

ഭവദ്ഭിഃ സര്‍വവേദാര്‍ഥതത്ത്വം ജ്ഞാതമതന്ദ്രിതൈഃ ।
ഭവദ്ഭിഃ സര്‍വവേദാര്‍ഥോ ജ്ഞാത ഏവാസ്തി യദ്യപി ॥ 4 ॥

തഥാപി കിഞ്ചിദ്വക്ഷ്യാമി യഥാ ജ്ഞാതം മയാ തഥാ ।
പുരാ കൈലാസശിഖരേ സുഖാസീനം ജഗത്പ്രഭും ॥ 5 ॥

വേദാന്തവേദ്യമീശാനം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം ।
വിലോക്യാതീവ സന്തുഷ്ടഃ ഷണ്‍മുഖഃ സാംബമീശ്വരം ॥ 6 ॥

മത്വാ കൃതാര്‍ഥമാത്മാനം പ്രണിപത്യ സദാശിവം ।
പപ്രച്ഛ സര്‍വലോകാനാം മുക്ത്യുപായം കൃതാഞ്ജലിഃ ॥ 7 ॥

ശ്രീസ്കന്ദ ഉവാച-
വിശ്വേശ്വര മഹാദേവ വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവന്ദിത ।
ദേവാനാം മാനവാനാം ച കിം മോക്ഷസ്യാസ്തി സാധനം ॥ 8 ॥

തവ നാമാന്യനന്താനി സന്തി യദ്യപി ശങ്കര ।
തഥാപി താനി ദിവ്യാനി ന ജ്ഞായന്തേ മയാധുനാ ॥ 9 ॥

പ്രിയാണി ശിവനാമാനി സര്‍വാണി ശിവ യദ്യപി ।
തഥാപി കാനി രംയാണി തേഷു പ്രിയതമാനി തേ ॥

താനി സര്‍വാര്‍ഥദാന്യദ്യ കൃപയാ വക്തുമര്‍ഹസി ॥ 10 ॥

ശ്രീസൂത ഉവാച-
കുമാരോദീരിതാം വാചം സര്‍വലോകഹിതാവഹാം ।
ശ്രുത്വാ പ്രസന്നവദനസ്തമുവാച സദാശിവഃ ॥ 11 ॥

ശ്രീസദാശിവ ഉവാച-
സാധു സാധു മഹാപ്രാജ്ഞ സംയക്പൃഷ്ഠം ത്വയാധുനാ ।
യദിദാനീം ത്വയാ പൃഷ്ടം തദ്വക്ഷ്യേ ശൃണു സാദരം ॥ 12 ॥

ഏവമേവ പുരാ ഗൌര്യാ പൃഷ്ടഃ കാശ്യാമഹം തദാ ।
സമാഖ്യാതം മയാ സംയക്സര്‍വേഷാം മോക്ഷസാധനം ॥ 13 ॥

ദിവ്യാന്യനന്തനാമാനി സന്തി തന്‍മധ്യഗം പരം ।
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രം തു നാംനാം പ്രിയതരം മമ ॥ 14 ॥

ഏകൈകമേവ തന്‍മധ്യേ നാമ സര്‍വാര്‍ഥസാധകം ।
മയാപി നാംനാം സര്‍വേഷാം ഫലം വക്തും ന ശക്യതേ ॥ 15 ॥

തിലാക്ഷതൈര്‍ബില്വപത്രൈഃ കമലൈഃ കോമലൈര്‍നവൈഃ ।
പൂജയിഷ്യതി മാം ഭക്ത്യാ യസ്ത്വേതന്നാമസങ്ഖ്യയാ ॥ 16 ॥

സ പാപേഭ്യഃ സംസൃതേശ്ച മുച്യതേ നാത്ര സംശയഃ ।
തതോ മമാന്തികം യാതി പുനരാവൃത്തിദുര്ലഭം ॥ 17 ॥

ഏകൈകേനൈവ നാംനാ മാം അര്‍ചയിത്വാ ദൃഢവ്രതാഃ ।
സ്വേഷ്ടം ഫലം പ്രാപ്നുവന്തി സത്യമേവോച്യതേ മയാ ॥ 18 ॥

ഏതന്നാമാവലീം യസ്തു പഠന്‍മാം പ്രണമേത്സദാ ।
സ യാതി മമ സായുജ്യം സ്വേഷ്ടം ബന്ധുസമന്വിതഃ ॥ 19 ॥

സ്പൃഷ്ട്വാ മല്ലിങ്ഗമമലം ഏതന്നാമാനി യഃ പഠേത് ।
സ പാതകേഭ്യഃ സര്‍വേഭ്യഃ സത്യമേവ പ്രമുച്യതേ ॥ 20 ॥

യസ്ത്വേതന്നാമഭിഃ സംയക് ത്രികാലം വത്സരാവധി ।
മാമര്‍ചയതി നിര്‍ദംഭഃ സ ദേവേന്ദ്രോ ഭവിഷ്യതി ॥ 21 ॥

ഏതന്നാമാനുസന്ധാനനിരതഃ സര്‍വദാഽമുനാ ।
മമ പ്രിയകരസ്തസ്മാന്നിവസാംയത്ര സാദരം ॥ 22 ॥

തത്പൂജയാ പൂജിതോഽഹം സ ഏവാഹം മതോ മമ ।
തസ്മാത്പ്രിയതരം സ്ഥാനമന്യന്നൈവ ഹി ദൃശ്യതേ ॥ 23 ॥

ഹിരണ്യബാഹുരിത്യാദിനാംനാം ശംഭുരഹം ഋഷിഃ ।
ദേവതാപ്യഹമേവാത്ര ശക്തിര്‍ഗൌരീ മമ പ്രിയാ ॥ 24 ॥

മഹേശ ഏവ സംസേവ്യഃ സര്‍വൈരിതി ഹി കീലകം ।
ധര്‍മാദ്യര്‍ഥാഃ ഫലം ജ്ഞേയം ഫലദായീ സദാശിവഃ ॥ 25 ॥

ഓം
സൌരമണ്ഡലമധ്യസ്ഥം സാംബം സംസാരഭേഷജം ।
നീലഗ്രീവം വിരൂപാക്ഷം നമാമി ശിവമവ്യയം ॥

॥ ന്യാസഃ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ശംഭുരൃഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । പരമാത്മാ ശ്രീസദാശിവോ ദേവതാ ।
മഹേശ്വര ഇതി ബീജം । ഗൌരീ ശക്തിഃ ।
മഹേശ ഏവ സംസേവ്യഃ സര്‍വൈരിതി കീലകം ।
ശ്രീസാംബസദാശിവ പ്രീത്യര്‍ഥേ മുഖ്യസഹസ്രനാമജപേ വിനിയോഗഃ ।
॥ ധ്യാനം ॥

ശാന്തം പദ്മാസനസ്ഥം ശശിധരമകുടം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം
ശൂലം വജ്രം ച ഖഡ്ഗം പരശുമഭയദം ദക്ഷഭാഗേ വഹന്തം ।
നാഗം പാശം ച ഘണ്ടാം വരഡമരുയുതം ചാങ്കുശം വാമഭാഗേ
നാനാലങ്കാരയുക്തം സ്ഫടികമണിനിഭം പാര്‍വതീശം നമാമി ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ ।
ഓം ഹിരണ്യബാഹുഃ സേനാനീര്‍ദിക്പതിസ്തരുരാട് ഹരഃ ।
ഹരികേശഃ പശുപതിര്‍മഹാന്‍ സസ്പിഞ്ജരോ മൃഡഃ ॥ 1 ॥

വിവ്യാധീ ബഭ്ലുശഃ ശ്രേഷ്ഠഃ പരമാത്മാ സനാതനഃ ।
സര്‍വാന്നരാട് ജഗത്കര്‍താ പുഷ്ടേശോ നന്ദികേശ്വരഃ ॥ 2 ॥

ആതതാവീ മഹാരുദ്രഃ സംസാരാസ്ത്രഃ സുരേശ്വരഃ ।
ഉപവീതിരഹന്ത്യാത്മാ ക്ഷേത്രേശോ വനനായകഃ ॥ 3 ॥

രോഹിതഃ സ്ഥപതിഃ സൂതോ വാണിജോ മന്ത്രിരുന്നതഃ ।
വൃക്ഷേശോ ഹുതഭുഗ്ദേവോ ഭുവന്തിര്‍വാരിവസ്കൃതഃ ॥ 4 ॥

ഉച്ചൈര്‍ഘോഷോ ഘോരരൂപഃ പത്തീശഃ പാശമോചകഃ ।
ഓഷധീശഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ കൃത്സ്നവീതോ ഭയാനകഃ ॥ 5 ॥

സഹമാനഃ സ്വര്‍ണരേതാഃ നിവ്യാധിര്‍നിരുപപ്ലവഃ ।
ആവ്യാധിനീശഃ കകുഭോ നിഷങ്ഗീ സ്തേനരക്ഷകഃ ॥ 6 ॥

മന്ത്രാത്മാ തസ്കരാധ്യക്ഷോ വഞ്ചകഃ പരിവഞ്ചകഃ ।
അരണ്യേശഃ പരിചരോ നിചേരുഃ സ്തായുരക്ഷകഃ ॥ 7 ॥

പ്രകൃന്തേശോ ഗിരിചരഃ കുലുഞ്ചേശോ ഗുഹേഷ്ടദഃ ।
ഭവഃ ശര്‍വോ നീലകണ്ഠഃ കപര്‍ദീ ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 8 ॥

വ്യുപ്തകേശോ ഗിരിശയഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
ശിപിവിഷ്ടശ്ചന്ദ്രമൌലിര്‍ഹ്രസ്വോ മീഢുഷ്ടമോഽനഘഃ ॥ 9 ॥

വാമനോ വ്യാപകഃ ശൂലീ വര്‍ഷീയാനജഡോഽനണുഃ ।
ഊര്‍വ്യഃ സൂര്‍ംയോഽഗ്രിയഃ ശീഭ്യഃ പ്രഥമഃ പാവകാകൃതിഃ ॥ 10 ॥

ആചാരസ്താരകസ്താരോഽവസ്വന്യോഽനന്തവിഗ്രഹഃ ।
ദ്വീപ്യഃ സ്രോതസ്യ ഈശാനോ ധുര്യോ ഗവ്യയനോ യമഃ ॥ 11 ॥

പൂര്‍വജോഽപരജോ ജ്യേഷ്ഠഃ കനിഷ്ഠോ വിശ്വലോചനഃ ।
അപഗല്‍ഭോ മധ്യമോര്‍ംയോ ജഘന്യോ ബുധ്നിയഃ പ്രഭുഃ ॥ 12 ॥

പ്രതിസര്യോഽനന്തരൂപഃ സോഭ്യോ യാംയോ സുരാശ്രയഃ ।
ഖല്യോര്‍വര്യോഽഭയഃ ക്ഷേംയഃ ശ്ലോക്യഃ പഥ്യോ നഭോഽഗ്രണീഃ ॥ 13 ॥

വന്യോഽവസാന്യഃ പൂതാത്മാ ശ്രവഃ കക്ഷ്യഃ പ്രതിശ്രവഃ ।
ആശുഷേണോ മഹാസേനോ മഹാവീരോ മഹാരഥഃ ॥ 14 ॥

ശൂരോഽതിഘാതകോ വര്‍മീ വരൂഥീ ബില്‍മിരുദ്യതഃ ।
ശ്രുതസേനഃ ശ്രുതഃ സാക്ഷീ കവചീ വശകൃദ്വശീ ॥ 15 ॥

ആഹനന്യോഽനന്യനാഥോ ദുന്ദുഭ്യോഽരിഷ്ടനാശകഃ ।
ധൃഷ്ണുഃ പ്രമൃശ ഇത്യാത്മാ വദാന്യോ വേദസമ്മതഃ ॥ 16 ॥

തീക്ഷ്ണേഷുപാണിഃ പ്രഹിതഃ സ്വായുധഃ ശസ്ത്രവിത്തമഃ ।
സുധന്വാ സുപ്രസന്നാത്മാ വിശ്വവക്ത്രഃ സദാഗതിഃ ॥ 17 ॥

സ്രുത്യഃ പഥ്യോ വിശ്വബാഹുഃ കാട്യോ നീപ്യോ ശുചിസ്മിതഃ ।
സൂദ്യഃ സരസ്യോ വൈശന്തോ നാദ്യഃ കൂപ്യോ ഋഷിര്‍മനുഃ ॥ 18 ॥

സര്‍വോ വര്‍ഷ്യോ വര്‍ഷരൂപഃ കുമാരഃ കുശലോഽമലഃ ।
മേഘ്യോഽവര്‍ഷ്യോഽമോഘശക്തിഃ വിദ്യുത്യോഽമോഘവിക്രമഃ ॥ 19 ॥

ദുരാസദോ ദുരാരാധ്യോ നിര്‍ദ്വന്ദ്വോ ദുഃസഹര്‍ഷഭഃ ।
ഈധ്രിയഃ ക്രോധശമനോ ജാതുകര്‍ണഃ പുരുഷ്ടുതഃ ॥ 20 ॥

ആതപ്യോ വായുരജരോ വാത്യഃ കാത്യായനീപ്രിയഃ ।
വാസ്തവ്യോ വാസ്തുപോ രേഷ്ംയോ വിശ്വമൂര്‍ധാ വസുപ്രദഃ ॥ 21 ॥

സോമസ്താംരോഽരുണഃ ശങ്ഗഃ രുദ്രഃ സുഖകരഃ സുകൃത് ।
ഉഗ്രോഽനുഗ്രോ ഭീമകര്‍മാ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 22 ॥

അഗ്രേവധോ ഹനീയാത്മാ ഹന്താ ദൂരേവധോ വധഃ ।
ശംഭുര്‍മയോഭവോ നിത്യഃ ശങ്കരഃ കീര്‍തിസാഗരഃ ॥ 23 ॥

മയസ്കരഃ ശിവതരഃ ഖണ്ഡപര്‍ശുരജഃ ശുചിഃ ।
തീര്‍ഥ്യഃ കൂല്യോഽമൃതാധീശഃ പാര്യോഽവാര്യോഽമൃതാകരഃ ॥ 24 ॥

ശുദ്ധഃ പ്രതരണോ മുഖ്യഃ ശുദ്ധപാണിരലോലുപഃ ।
ഉച്ച ഉത്തരണസ്താര്യസ്താര്യജ്ഞസ്താര്യഹൃദ്ഗതിഃ ॥ 25 ॥

ആതാര്യഃ സാരഭൂതാത്മാ സാരഗ്രാഹീ ദുരത്യയഃ ।
ആലാദ്യോ മോക്ഷദഃ പഥ്യോഽനര്‍ഥഹാ സത്യസങ്ഗരഃ ॥ 26 ॥

ശഷ്പ്യഃ ഫേന്യഃ പ്രവാഹ്യോഢാ സികത്യഃ സൈകതാശ്രയഃ ।
ഇരിണ്യോ ഗ്രാമണീഃ പുണ്യഃ ശരണ്യഃ ശുദ്ധശാസനഃ ॥ 27 ॥

വരേണ്യോ യജ്ഞപുരുഷോ യജ്ഞേശോ യജ്ഞനായകഃ ।
യജ്ഞകര്‍താ യജ്ഞഭോക്താ യജ്ഞവിഘ്നവിനാശകഃ ॥ 28 ॥

യജ്ഞകര്‍മഫലാധ്യക്ഷോ യജ്ഞമൂര്‍തിരനാതുരഃ ।
പ്രപഥ്യഃ കിംശിലോ ഗേഹ്യോ ഗൃഹ്യസ്തല്‍പ്യോ ധനാകരഃ ॥ 29 ॥

പുലസ്ത്യഃ ക്ഷയണോ ഗോഷ്ഠ്യോ ഗോവിന്ദോ ഗീതസത്ക്രിയഃ ।
ഹൃദയ്യോ ഹൃദ്യകൃത് ഹൃദ്യോ ഗഹ്വരേഷ്ഠഃ പ്രഭാകരഃ ॥ 30 ॥

നിവേഷ്പ്യോ നിയതോഽയന്താ പാംസവ്യഃ സമ്പ്രതാപനഃ ।
ശുഷ്ക്യോ ഹരിത്യോഽപൂതാത്മാ രജസ്യഃ സാത്വികപ്രിയഃ ॥ 31 ॥

ലോപ്യോലപ്യഃ പര്‍ണശദ്യഃ പര്‍ണ്യഃ പൂര്‍ണഃ പുരാതനഃ ।
ഭൂതോ ഭൂതപതിര്‍ഭൂപോ ഭൂധരോ ഭൂധരായുധഃ ॥ 32 ॥

ഭൂതസങ്ഘോ ഭൂതമൂര്‍തിര്‍ഭൂതഹാ ഭൂതിഭൂഷണഃ ।
മദനോ മാദകോ മാദ്യോ മദഹാ മധുരപ്രിയഃ ॥ 33 ॥

മധുര്‍മധുകരഃ ക്രൂരോ മധുരോ മദനാന്തകഃ ।
നിരഞ്ജനോ നിരാധാരോ നിര്ലുപ്തോ നിരുപാധികഃ ॥ 34 ॥

നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാകാരോ നിരീഹോ നിരുപദ്രവഃ ।
സത്ത്വഃ സത്ത്വഗുണോപേതഃ സത്ത്വവിത് സത്ത്വവിത്പ്രിയഃ ॥ 35 ॥

സത്ത്വനിഷ്ഠഃ സത്ത്വമൂര്‍തിഃ സത്ത്വേശഃ സത്ത്വവിത്തമഃ ।
സമസ്തജഗദാധാരഃ സമസ്തഗുണസാഗരഃ ॥ 36 ॥

സമസ്തദുഃഖവിധ്വംസീ സമസ്താനന്ദകാരണഃ ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭരണോ രുദ്രാക്ഷപ്രിയവത്സലഃ ॥ 37 ॥

രുദ്രാക്ഷവക്ഷാ രുദ്രാക്ഷരൂപോ രുദ്രാക്ഷപക്ഷകഃ ।
വിശ്വേശ്വരോ വീരഭദ്രഃ സംരാട് ദക്ഷമഖാന്തകഃ ॥ 38 ॥

വിഘ്നേശ്വരോ വിഘ്നകര്‍താ ഗുരുര്‍ദേവശിഖാമണിഃ ।
ഭുജഗേന്ദ്രലസത്കണ്ഠോ ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയഃ ॥ 39 ॥

ഭുജങ്ഗവിലസത്കര്‍ണോ ഭുജങ്ഗവലയാവൃതഃ ।
മുനിവന്ദ്യോ മുനിശ്രേഷ്ഠോ മുനിവൃന്ദനിഷേവിതഃ ॥ 40 ॥

മുനിഹൃത്പുണ്ഡരീകസ്ഥോ മുനിസങ്ഘൈകജീവനഃ ।
മുനിമൃഗ്യോ വേദമൃഗ്യോ മൃഗഹസ്തോ മുനീശ്വരഃ ॥ 41 ॥

മൃഗേന്ദ്രചര്‍മവസനോ നരസിംഹനിപാതനഃ ।
മൃത്യുഞ്ജയോ മൃത്യുമൃത്യുരപമൃത്യുവിനാശകഃ ॥ 42 ॥

ദുഷ്ടമൃത്യുരദുഷ്ടേഷ്ടഃ മൃത്യുഹാ മൃത്യുപൂജിതഃ ।
ഊര്‍ധ്വോ ഹിരണ്യഃ പരമോ നിധനേശോ ധനാധിപഃ ॥ 43 ॥

യജുര്‍മൂര്‍തിഃ സാമമൂര്‍തിഃ ഋങ്മൂര്‍തിര്‍മൂര്‍തിവര്‍ജിതഃ ।
വ്യക്തോ വ്യക്തതമോഽവ്യക്തോ വ്യക്താവ്യക്തസ്തമോ ജവീ ॥ 44 ॥

ലിങ്ഗമൂര്‍തിരലിങ്ഗാത്മാ ലിങ്ഗാലിങ്ഗാത്മവിഗ്രഹഃ ।
ഗ്രഹഗ്രഹോ ഗ്രഹാധാരോ ഗ്രഹാകാരോ ഗ്രഹേശ്വരഃ ॥ 45 ॥

ഗ്രഹകൃദ് ഗ്രഹഭിദ് ഗ്രാഹീ ഗ്രഹോ ഗ്രഹവിലക്ഷണഃ ।
കല്‍പാകാരഃ കല്‍പകര്‍താ കല്‍പലക്ഷണതത്പരഃ ॥ 46 ॥

കല്‍പോ കല്‍പാകൃതിഃ കല്‍പനാശകഃ കല്‍പകല്‍പകഃ ।
പരമാത്മാ പ്രധാനാത്മാ പ്രധാനപുരുഷഃ ശിവഃ ॥ 47 ॥

വേദ്യോ വൈദ്യോ വേദവേദ്യോ വേദവേദാന്തസംസ്തുതഃ ।
വേദവക്ത്രോ വേദജിഹ്വോ വിജിഹ്വോ ജിഹ്മനാശകഃ ॥ 48 ॥

കല്യാണരൂപഃ കല്യാണഃ കല്യാണഗുണസംശ്രയഃ ।
ഭക്തകല്യാണദോ ഭക്തകാമധേനുഃ സുരാധിപഃ ॥ 49 ॥

പാവനഃ പാവകോ വാമോ മഹാകാലോ മദാപഹഃ ।
ഘോരപാതകദാവാഗ്നിര്‍ദവഭസ്മകണപ്രിയഃ ॥ 50 ॥

അനന്തസോമസൂര്യാഗ്നിമണ്ഡലപ്രതിമപ്രഭഃ ।
ജഗദേകപ്രഭുഃസ്വാമീ ജഗദ്വന്ദ്യോ ജഗന്‍മയഃ ॥ 51 ॥

ജഗദാനന്ദദോ ജന്‍മജരാമരണവര്‍ജിതഃ ।
ഖട്വാങ്ഗീ നീതിമാന്‍ സത്യോ ദേവതാത്മാഽഽത്മസംഭവഃ ॥ 52 ॥

കപാലമാലാഭരണഃ കപാലീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ ।
കമലാസനകാലാഗ്നിഃ കമലാസനപൂജിതഃ ॥ 53 ॥

കാലാധീശസ്ത്രികാലജ്ഞോ ദുഷ്ടവിഗ്രഹവാരകഃ ।
നാട്യകര്‍താ നടപരോ മഹാനാട്യവിശാരദഃ ॥ 54 ॥

വിരാഡ്രൂപധരോ ധീരോ വീരോ വൃഷഭവാഹനഃ ।
വൃഷാങ്കോ വൃഷഭാധീശോ വൃഷാത്മാ വൃഷഭധ്വജഃ ॥ 55 ॥

മഹോന്നതോ മഹാകായോ മഹാവക്ഷാ മഹാഭുജഃ ।
മഹാസ്കന്ധോ മഹാഗ്രീവോ മഹാവക്ത്രോ മഹാശിരാഃ ॥ 56 ॥

മഹാഹനുര്‍മഹാദംഷ്ട്രോ മഹദോഷ്ഠോ മഹോദരഃ ।
സുന്ദരഭ്രൂഃ സുനയനഃ സുലലാടഃ സുകന്ദരഃ ॥ 57 ॥

സത്യവാക്യോ ധര്‍മവേത്താ സത്യജ്ഞഃ സത്യവിത്തമഃ ।
ധര്‍മവാന്‍ ധര്‍മനിപുണോ ധര്‍മോ ധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 58 ॥

കൃതജ്ഞഃ കൃതകൃത്യാത്മാ കൃതകൃത്യഃ കൃതാഗമഃ ।
കൃത്യവിത് കൃത്യവിച്ഛ്രേഷ്ഠഃ കൃതജ്ഞപ്രിയകൃത്തമഃ ॥ 59 ॥

വ്രതകൃദ് വ്രതവിച്ഛ്രേഷ്ഠോ വ്രതവിദ്വാന്‍ മഹാവ്രതീ ।
വ്രതപ്രിയോ വ്രതാധാരോ വ്രതാകാരോ വ്രതേശ്വരഃ ॥ 60 ॥

അതിരാഗീ വീതരാഗീ രാഗഹേതുര്‍വിരാഗവിത് ।
രാഗഘ്നോ രാഗശമനോ രാഗദോ രാഗിരാഗവിത് ॥ 61 ॥

വിദ്വാന്‍ വിദ്വത്തമോ വിദ്വജ്ജനമാനസസംശ്രയഃ ।
വിദ്വജ്ജനാശ്രയോ വിദ്വജ്ജനസ്തവ്യപരാക്രമഃ ॥ 62 ॥

നീതികൃന്നീതിവിന്നീതിപ്രദാതാ നീതിവിത്പ്രിയഃ ।
വിനീതവത്സലോ നീതിസ്വരൂപോ നീതിസംശ്രയഃ ॥ 63 ॥

ക്രോധവിത് ക്രോധകൃത് ക്രോധിജനകൃത് ക്രോധരൂപധൃക് ।
സക്രോധഃ ക്രോധഹാ ക്രോധിജനഹാ ക്രോധകാരണഃ ॥ 64 ॥

ഗുണവാന്‍ ഗുണവിച്ഛ്രേഷ്ഠോ നിര്‍ഗുണോ ഗുണവിത്പ്രിയഃ ।
ഗുണാധാരോ ഗുണാകാരോ ഗുണകൃദ് ഗുണനാശകഃ ॥ 65 ॥

വീര്യവാന്‍ വീര്യവിച്ഛ്രേഷ്ഠോ വീര്യവിദ്വീര്യസംശ്രയഃ ।
വീര്യാകാരോ വീര്യകരോ വീര്യഹാ വീര്യവര്‍ധകഃ ॥ 66 ॥

കാലവിത്കാലകൃത്കാലോ ബലകൃദ് ബലവിദ്ബലീ ।
മനോന്‍മനോ മനോരൂപോ ബലപ്രമഥനോ ബലഃ ॥ 67 ॥

വിശ്വപ്രദാതാ വിശ്വേശോ വിശ്വമാത്രൈകസംശ്രയഃ ।
വിശ്വകാരോ മഹാവിശ്വോ വിശ്വവിശ്വോ വിശാരദഃ ॥ 68 ॥

variation
വിദ്യാപ്രദാതാ വിദ്യേശോ വിദ്യാമാത്രൈകസംശ്രയഃ ।
വിദ്യാകാരോ മഹാവിദ്യോ വിദ്യാവിദ്യോ വിശാരദഃ ॥68 ॥

വസന്തകൃദ്വസന്താത്മാ വസന്തേശോ വസന്തദഃ ।
ഗ്രീഷ്മാത്മാ ഗ്രീഷ്മകൃദ് ഗ്രീഷ്മവര്‍ധകോ ഗ്രീഷ്മനാശകഃ ॥ 69 ॥

പ്രാവൃട്കൃത് പ്രാവൃഡാകാരഃ പ്രാവൃട്കാലപ്രവര്‍തകഃ ।
പ്രാവൃട്പ്രവര്‍ധകഃ പ്രാവൃണ്ണാഥഃ പ്രാവൃഡ്വിനാശകഃ ॥ 70 ॥

ശരദാത്മാ ശരദ്ധേതുഃ ശരത്കാലപ്രവര്‍തകഃ ।
ശരന്നാഥഃ ശരത്കാലനാശകഃ ശരദാശ്രയഃ ॥ 71 ॥

ഹിമസ്വരൂപോ ഹിമദോ ഹിമഹാ ഹിമനായകഃ ।
ശൈശിരാത്മാ ശൈശിരേശഃ ശൈശിരര്‍തുപ്രവര്‍തകഃ ॥ 72 ॥

പ്രാച്യാത്മാ ദക്ഷിണാകാരഃ പ്രതീച്യാത്മോത്തരാകൃതിഃ ।
ആഗ്നേയാത്മാ നിരൃതീശോ വായവ്യാത്മേശനായകഃ ॥ 73 ॥

ഊര്‍ധ്വാധഃസുദിഗാകാരോ നാനാദേശൈകനായകഃ ।
സര്‍വപക്ഷിമൃഗാകാരഃ സര്‍വപക്ഷിമൃഗാധിപഃ ॥ 74 ॥

സര്‍വപക്ഷിമൃഗാധാരോ മൃഗാദ്യുത്പത്തികാരണഃ ।
ജീവാധ്യക്ഷോ ജീവവന്ദ്യോ ജീവവിജ്ജീവരക്ഷകഃ ॥ 75 ॥

ജീവകൃജ്ജീവഹാ ജീവജീവനോ ജീവസംശ്രയഃ ।
ജ്യോതിഃസ്വരൂപോ വിശ്വാത്മാ വിശ്വനാഥോ വിയത്പതിഃ ॥ 76 ॥

വജ്രാത്മാ വജ്രഹസ്താത്മാ വജ്രേശോ വജ്രഭൂഷിതഃ ।
കുമാരഗുരുരീശാനോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണാധിപഃ ॥ 77 ॥

പിനാകപാണിഃ സൂര്യാത്മാ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ।
അപായരഹിതഃ ശാന്തോ ദാന്തോ ദമയിതാ ദമഃ ॥ 78 ॥

ഋഷിഃ പുരാണപുരുഷഃ പുരുഷേശഃ പുരന്ദരഃ ।
കാലാഗ്നിരുദ്രഃ സര്‍വേശഃ ശമരൂപഃ ശമേശ്വരഃ ॥ 79 ॥

പ്രലയാനലകൃദ് ദിവ്യഃ പ്രലയാനലനാശകഃ ।
ത്രിയംബകോഽരിഷഡ്വര്‍ഗനാശകോ ധനദപ്രിയഃ ॥ 80 ॥

അക്ഷോഭ്യഃ ക്ഷോഭരഹിതഃ ക്ഷോഭദഃ ക്ഷോഭനാശകഃ ।
സദംഭോ ദംഭരഹിതോ ദംഭദോ ദംഭനാശകഃ ॥ 81 ॥

കുന്ദേന്ദുശങ്ഖധവലോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ।
ഭസ്മധാരണഹൃഷ്ടാത്മാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ട്യരിസൂദനഃ ॥ 82 ॥

സ്ഥാണുര്‍ദിഗംബരോ ഭര്‍ഗോ ഭഗനേത്രഭിദുദ്യമഃ ।
ത്രികാഗ്നിഃ കാലകാലാഗ്നിരദ്വിതീയോ മഹായശാഃ ॥ 83 ॥

സാമപ്രിയഃ സാമവേത്താ സാമഗഃ സാമഗപ്രിയഃ ।
ധീരോദാത്തോ മഹാധീരോ ധൈര്യദോ ധൈര്യവര്‍ധകഃ ॥ 84 ॥

ലാവണ്യരാശിഃ സര്‍വജ്ഞഃ സുബുദ്ധിര്‍ബുദ്ധിമാന്വരഃ ।
തുംബവീണഃ കംബുകണ്ഠഃ ശംബരാരിനികൃന്തനഃ ॥ 85 ॥

ശാര്‍ദൂലചര്‍മവസനഃ പൂര്‍ണാനന്ദോ ജഗത്പ്രിയഃ ।
ജയപ്രദോ ജയാധ്യക്ഷോ ജയാത്മാ ജയകാരണഃ ॥ 86 ॥

ജങ്ഗമാജങ്ഗമാകാരോ ജഗദുത്പത്തികാരണഃ ।
ജഗദ്രക്ഷാകരോ വശ്യോ ജഗത്പ്രലയകാരണഃ ॥ 87 ॥

പൂഷദന്തഭിദുത്കൃഷ്ടഃ പഞ്ചയജ്ഞഃ പ്രഭഞ്ജകഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍വിശ്വമൂര്‍തിരതിമൂര്‍തിരമൂര്‍തിമാന്‍ ॥ 88 ॥

കൈലാസശിഖരാവാസഃ കൈലാസശിഖരപ്രിയഃ ।
ഭക്തകൈലാസദഃ സൂക്ഷ്മോ മര്‍മജ്ഞഃ സര്‍വശിക്ഷകഃ ॥ 89 ॥

സോമഃ സോമകലാകാരോ മഹാതേജാ മഹാതപാഃ ।
ഹിരണ്യശ്മശ്രുരാനന്ദഃ സ്വര്‍ണകേശഃ സുവര്‍ണദൃക് ॥ 90 ॥

ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃഗുര്‍വീശോ മോചകോ ബന്ധവര്‍ജിതഃ ।
സ്വതന്ത്രഃ സര്‍വമന്ത്രാത്മാ ദ്യുതിമാനമിതപ്രഭഃ ॥ 91 ॥

പുഷ്കരാക്ഷഃ പുണ്യകീര്‍തിഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ।
പുണ്യമൂര്‍തിഃ പുണ്യദാതാ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദഃ ॥ 92 ॥

സാരഭൂതഃ സ്വരമയോ രസഭൂതോ രസാശ്രയഃ ।
ഓംകാരഃ പ്രണവോ നാദോ പ്രണതാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 93 ॥

നികടസ്ഥോഽതിദൂരസ്ഥോ വശീ ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകഃ ।
മന്ദാരമൂലനിലയോ മന്ദാരകുസുമാവൃതഃ ॥ 94 ॥

വൃന്ദാരകപ്രിയതമോ വൃന്ദാരകവരാര്‍ചിതഃ ।
ശ്രീമാനനന്തകല്യാണപരിപൂര്‍ണോ മഹോദയഃ ॥ 95 ॥

മഹോത്സാഹോ വിശ്വഭോക്താ വിശ്വാശാപരിപൂരകഃ ।
സുലഭോഽസുലഭോ ലഭ്യോഽലഭ്യോ ലാഭപ്രവര്‍ധകഃ ॥ 96 ॥

ലാഭാത്മാ ലാഭദോ വക്താ ദ്യുതിമാനനസൂയകഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ദൃഢാചാരീ ദേവസിംഹോ ധനപ്രിയഃ ॥ 97 ॥

വേദപോ ദേവദേവേശോ ദേവദേവോത്തമോത്തമഃ ।
ബീജരാജോ ബീജഹേതുര്‍ബീജദോ ബീജവൃദ്ധിദഃ ॥ 98 ॥

ബീജാധാരോ ബീജരൂപോ നിര്‍ബീജോ ബീജനാശകഃ ।
പരാപരേശോ വരദഃ പിങ്ഗലോഽയുഗ്മലോചനഃ ॥ 99 ॥

പിങ്ഗലാക്ഷഃ സുരഗുരുഃ ഗുരുഃ സുരഗുരുപ്രിയഃ ।
യുഗാവഹോ യുഗാധീശോ യുഗകൃദ്യുഗനാശകഃ ॥ 100 ॥

കര്‍പൂരഗൌരോ ഗൌരീശോ ഗൌരീഗുരുഗുഹാശ്രയഃ ।
ധൂര്‍ജടിഃ പിങ്ഗലജടോ ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ॥ 101 ॥

മനോജവോ ജീവഹേതുരന്ധകാസുരസൂദനഃ ।
ലോകബന്ധുഃ കലാധാരഃ പാണ്ഡുരഃ പ്രമഥാധിപഃ ॥ 102 ॥

അവ്യക്തലക്ഷണോ യോഗീ യോഗീശോ യോഗപുങ്ഗവഃ ।
ശ്രിതാവാസോ ജനാവാസഃ സുരവാസഃ സുമണ്ഡലഃ ॥ 103 ॥

ഭവവൈദ്യോ യോഗിവൈദ്യോ യോഗിസിംഹഹൃദാസനഃ ।
ഉത്തമോഽനുത്തമോഽശക്തഃ കാലകണ്ഠോ വിഷാദനഃ ॥ 104 ॥

ആശാസ്യഃ കമനീയാത്മാ ശുഭഃ സുന്ദരവിഗ്രഹഃ ।
ഭക്തകല്‍പതരുഃ സ്തോതാ സ്തവ്യഃ സ്തോത്രവരപ്രിയഃ ॥ 105 ॥

അപ്രമേയഗുണാധാരോ വേദകൃദ്വേദവിഗ്രഹഃ ।
കീര്‍ത്യാധാരഃ കീര്‍തികരഃ കീര്‍തിഹേതുരഹേതുകഃ ॥ 106 ॥

അപ്രധൃഷ്യഃ ശാന്തഭദ്രഃ കീര്‍തിസ്തംഭോ മനോമയഃ ।
ഭൂശയോഽന്നമയോഽഭോക്താ മഹേഷ്വാസോ മഹീതനുഃ ॥ 107 ॥

വിജ്ഞാനമയ ആനന്ദമയഃ പ്രാണമയോഽന്നദഃ ।
സര്‍വലോകമയോ യഷ്ടാ ധര്‍മാധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 108 ॥

അനിര്‍വിണ്ണോ ഗുണഗ്രാഹീ സര്‍വധര്‍മഫലപ്രദഃ ।
ദയാസുധാര്‍ദ്രനയനോ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ ॥ 109 ॥

പരാര്‍ഥവൃത്തിര്‍മധുരോ മധുരപ്രിയദര്‍ശനഃ ।
മുക്താദാമപരീതാങ്ഗോ നിഃസങ്ഗോ മങ്ഗലാകരഃ ॥ 110 ॥

സുഖപ്രദഃ സുഖാകാരഃ സുഖദുഃഖവിവര്‍ജിതഃ ।
വിശൃങ്ഖലോ ജഗത്കര്‍താ ജിതസര്‍വഃ പിതാമഹഃ ॥ 111 ॥

അനപായോഽക്ഷയോ മുണ്ഡീ സുരൂപോ രൂപവര്‍ജിതഃ ।
അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മായാവീ വിഗതജ്വരഃ ॥ 112 ॥

അമൃതഃ ശാശ്വതഃ ശാന്തോ മൃത്യുഹാ മൂകനാശനഃ ।
മഹാപ്രേതാസനാസീനഃ പിശാചാനുചരാവൃതഃ ॥ 113 ॥

ഗൌരീവിലാസസദനോ നാനാഗാനവിശാരദഃ ।
വിചിത്രമാല്യവസനോ ദിവ്യചന്ദനചര്‍ചിതഃ ॥ 114 ॥

വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവന്ദ്യാങ്ഘ്രിഃ സുരാസുരനമസ്കൃതഃ ।
കിരീടലേഢിഫാലേന്ദുര്‍മണികങ്കണഭൂഷിതഃ ॥ 115 ॥

രത്നാങ്ഗദാങ്ഗോ രത്നേശോ രത്നരഞ്ജിതപാദുകഃ ।
നവരത്നഗണോപേതകിരീടീ രത്നകഞ്ചുകഃ ॥ 116 ॥

നാനാവിധാനേകരത്നലസത്കുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ദിവ്യരത്നഗണാകീര്‍ണകണ്ഠാഭരണഭൂഷിതഃ ॥ 117 ॥

ഗലവ്യാലമണിര്‍നാസാപുടഭ്രാജിതമൌക്തികഃ ।
രത്നാങ്ഗുലീയവിലസത്കരശാഖാനഖപ്രഭഃ ॥ 118 ॥

രത്നഭ്രാജദ്ധേമസൂത്രലസത്കടിതടഃ പടുഃ ।
വാമാങ്കഭാഗവിലസത്പാര്‍വതീവീക്ഷണപ്രിയഃ ॥ 119 ॥

ലീലാവലംബിതവപുര്‍ഭക്തമാനസമന്ദിരഃ ।
മന്ദമന്ദാരപുഷ്പൌഘലസദ്വായുനിഷേവിതഃ ॥ 120 ॥

കസ്തൂരീവിലസത്ഫാലോ ദിവ്യവേഷവിരാജിതഃ ।
ദിവ്യദേഹപ്രഭാകൂടസന്ദീപിതദിഗന്തരഃ ॥ 121 ॥

ദേവാസുരഗുരുസ്തവ്യോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ഹസ്തരാജത്പുണ്ഡരീകഃ പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണഃ ॥ 122 ॥

സര്‍വാശാസ്യഗുണോഽമേയഃ സര്‍വലോകേഷ്ടഭൂഷണഃ ।
സര്‍വേഷ്ടദാതാ സര്‍വേഷ്ടഃ സ്ഫുരന്‍മങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ॥ 123 ॥

അവിദ്യാലേശരഹിതോ നാനാവിദ്യൈകസംശ്രയഃ ।
മൂര്‍തിഭവഃ കൃപാപൂരോ ഭക്തേഷ്ടഫലപൂരകഃ ॥ 124 ॥

സമ്പൂര്‍ണകാമഃ സൌഭാഗ്യനിധിഃ സൌഭാഗ്യദായകഃ ।
ഹിതൈഷീ ഹിതകൃത്സൌംയഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജനഃ ॥ 125 ॥

ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണഃ ।
ജിഷ്ണുര്‍നേതാ വഷട്കാരോ ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭോജനം ഹവിഃ ॥ 126 ॥

ഭോക്താ ഭോജയിതാ ജേതാ ജിതാരിര്‍ജിതമാനസഃ ।
അക്ഷരഃ കാരണം ക്രുദ്ധസമരഃ ശാരദപ്ലവഃ ॥ 127 ॥

ആജ്ഞാപകേച്ഛോ ഗംഭീരഃ കവിര്‍ദുഃസ്വപ്നനാശകഃ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ॥ 128 ॥

വ്യോമകേശോ ഭീമവേഷോ ഗൌരീപതിരനാമയഃ ।
ഭവാബ്ധിതരണോപായോ ഭഗവാന്‍ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 129 ॥

വരോ വരിഷ്ഠോ നേദിഷ്ഠഃ പ്രിയഃ പ്രിയദവഃ സുധീഃ ।
യന്താ യവിഷ്ഠഃ ക്ഷോദിഷ്ഠോ സ്ഥവിഷ്ഠോ യമശാസകഃ ॥ 130 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഹേമാങ്ഗോ ഹേമരൂപോ ഹിരണ്യദഃ ।
ബ്രഹ്മജ്യോതിരനാവേക്ഷ്യശ്ചാമുണ്ഡാജനകോ രവിഃ ॥ 131 ॥

മോക്ഷാര്‍ഥിജനസംസേവ്യോ മോക്ഷദോ മോക്ഷനായകഃ ।
മഹാശ്മശാനനിലയോ വേദാശ്വോ ഭൂരഥഃ സ്ഥിരഃ ॥ 132 ॥

മൃഗവ്യാധോ ചര്‍മധാമാ പ്രച്ഛന്നഃ സ്ഫടികപ്രഭഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ പരമാര്‍ഥാത്മാ ബ്രഹ്മാനന്ദാശ്രയോ വിഭുഃ ॥ 133 ॥

മഹേശ്വരോ മഹാദേവഃ പരബ്രഹ്മ സദാശിവഃ ॥ 134 ॥

ശ്രീപരബ്രഹ്മ സദാശിവ ഓം നമ ഇതി ।
ഉത്തര പീഠികാ
ഏവമേതാനി നാമാനി മുഖ്യാനി മമ ഷണ്‍മുഖ ।
ശുഭദാനി വിചിത്രാണി ഗൌര്യൈ പ്രോക്താനി സാദരം ॥ 1 ॥

വിഭൂതിഭൂഷിതവപുഃ ശുദ്ധോ രുദ്രാക്ഷഭൂഷണഃ ।
ശിവലിങ്ഗസമീപസ്ഥോ നിസ്സങ്ഗോ നിര്‍ജിതാസനഃ ॥ 2 ॥

ഏകാഗ്രചിത്തോ നിയതോ വശീ ഭൂതഹിതേ രതഃ ।
ശിവലിങ്ഗാര്‍ചകോ നിത്യം ശിവൈകശരണഃ സദാ ॥ 3 ॥

മമ നാമാനി ദിവ്യാനി യോ ജപേദ്ഭക്തിപൂര്‍വകം ।
ഏവമുക്തഗുണോപേതഃ സ ദേവൈഃ പൂജിതോ ഭവേത് ॥ 4 ॥

സംസാരപാശസംബദ്ധജനമോക്ഷൈകസാധനം ।
മന്നാമസ്മരണം നൂനം തദേവ സകലാര്‍ഥദം ॥ 5 ॥

മന്നാമൈവ പരം ജപ്യമഹമേവാക്ഷയാര്‍ഥദഃ ।
അഹമേവ സദാ സേവ്യോ ധ്യേയോ മുക്ത്യര്‍ഥമാദരാത് ॥ 6 ॥

വിഭൂതിവജ്രകവചൈഃ മന്നാമശരപാണിഭിഃ ।
വിജയഃ സര്‍വതോ ലഭ്യോ ന തേഷാം ദൃശ്യതേ ഭയം ॥ 7 ॥

ന തേഷാം ദൃശ്യതേ ഭയം ഓം നമ ഇതി ।
ശ്രീസൂത ഉവാച-
ഇത്യുദീരിതമാകര്‍ണ്യ മഹാദേവേന തദ്വചഃ ।
സന്തുഷ്ടഃ ഷണ്‍മുഖഃ ശംഭും തുഷ്ടാവ ഗിരിജാസുതഃ ॥ 8 ॥

ശ്രീസ്കന്ദ ഉവാച-
നമസ്തേ നമസ്തേ മഹാദേവ ശംഭോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പ്രപന്നൈകബന്ധോ ।
നമസ്തേ നമസ്തേ ദയാസാരസിന്ധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ മഹേശ ॥ 9 ॥

നമസ്തേ നമസ്തേ മഹാമൃത്യുഹാരിന്‍
നമസ്തേ നമസ്തേ മഹാദുഃഖഹാരിന്‍ ।
നമസ്തേ നമസ്തേ മഹാപാപഹാരിന്‍
നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ മഹേശ ॥ 10 ॥

നമസ്തേ നമസ്തേ സദാ ചന്ദ്രമൌലേ
നമസ്തേ നമസ്തേ സദാ ശൂലപാണേ ।
നമസ്തേ നമസ്തേ സദോമൈകജാനേ
നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ മഹേശ ॥ 11 ॥

വേദാന്തവേദ്യായ മഹാദയായ
കൈലാസവാസായ ശിവാധവായ ।
ശിവസ്വരൂപായ സദാശിവായ
ശിവാസമേതായ നമഃശിവായ ॥ 12 ॥

ഓം നമഃശിവായ ഇതി
ശ്രീസൂത ഉവാച-
ഇതി സ്തുത്വാ മഹാദേവം സര്‍വവ്യാപിനമീശ്വരം ।
പുനഃപ്രണംയാഥ തതഃ സ്കന്ദസ്തസ്ഥൌ കൃതാഞ്ജലിഃ ॥ 13 ॥

ഭവന്തോഽപി മുനിശ്രേഷ്ഠാഃ സാംബധ്യാനപരായണാഃ ।
ശിവനാമജപം കൃത്വാ തിഷ്ഠന്തു സുഖിനഃ സദാ ॥ 14 ॥

ശിവ ഏവ സദാ ധ്യേയഃ സര്‍വദേവോത്തമഃ പ്രഭുഃ ।
ശിവ ഏവ സദാ പൂജ്യോ മുക്തികാമൈര്‍ന സംശയഃ ॥ 15 ॥

മഹേശാന്നാധികോ ദേവഃ സ ഏവ സുരസത്തമഃ ।
സ ഏവ സര്‍വവേദാന്തവേദ്യോ നാത്രാസ്തി സംശയഃ ॥ 16 ॥

ജന്‍മാന്തരസഹസ്രേഷു യദി തപ്തം തപസ്തദാ ।
തസ്യ ശ്രദ്ധാ മഹാദേവേ ഭക്തിശ്ച ഭവതി ധ്രുവം ॥ 17 ॥

സുഭഗാ ജനനീ തസ്യ തസ്യൈവ കുലമുന്നതം ।
തസ്യൈവ ജന്‍മ സഫലം യസ്യ ഭക്തിഃ സദാശിവേ ॥ 18 ॥

യേ ശംഭും സുരസത്തമം സുരഗണൈരാരാധ്യമീശം ശിവം
ശൈലാധീശസുതാസമേതമമലം സമ്പൂജയന്ത്യാദരാത് ।
തേ ധന്യാഃ ശിവപാദപൂജനപരാഃ ഹ്യന്യോ ന ധന്യോ ജനഃ
സത്യം സത്യമിഹോച്യതേ മുനിവരാഃ സത്യം പുനഃ സര്‍വഥാ ॥ 19 ॥

സത്യം പുനഃ സര്‍വഥാ ഓം നമ ഇതി ।
നമഃ ശിവായ സാംബായ സഗണായ സസൂനവേ ।
പ്രധാനപുരുഷേശായ സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തഹേതവേ ॥ 20 ॥

നമസ്തേ ഗിരിജാനാഥ ഭക്താനാമിഷ്ടദായക ।
ദേഹി ഭക്തിം ത്വയീശാന സര്‍വാഭീഷ്ടം ച ദേഹി മേ ॥ 21 ॥

സാംബ ശംഭോ മഹാദേവ ദയാസാഗര ശങ്കര ।
മച്ചിത്തഭ്രമരോ നിത്യം തവാസ്തു പദപങ്കജേ ॥ 22 ॥

സര്‍വാര്‍ഥ ശര്‍വ സര്‍വേശ സര്‍വോത്തമ മഹേശ്വര ।
തവ നാമാമൃതം ദിവ്യം ജിഹ്വാഗ്രേ മമ തിഷ്ഠതു ॥ 23 ॥

യദക്ഷരം പദം ഭ്രഷ്ടം മാത്രാഹീനം ച യദ് ഭവേത് ।
തത്സര്‍വം ക്ഷംയതാം ദേവ പ്രസീദ പരമേശ്വര ॥ 24 ॥

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്‍മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധം ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്‍വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ജയജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ॥ 25 ॥

കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈര്‍വാ
ബുദ്ധ്യാഽഽത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ
സദാശിവായേതി സമര്‍പയാമി ॥ 26 ॥

॥ ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമുഖ്യശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top