1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Rudrayamala Tantra in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।
పూర్వపీఠికా
ఓం ఓంకారనిలయం దేవం గజవక్త్రం చతుర్భుజమ్ ।
పిచణ్డిలమహం వన్దే సర్వవిఘ్నోపశాన్తయే ॥

శ్రుతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయమ్ ।
నమామి భగవత్పాదశఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ ॥

శఙ్కరం శఙ్కరాచార్యం కేశవం బాదరాయణమ్ ।
సూత్రభాష్యకృతౌ వన్దే భగవన్తౌ పునఃపునః ॥

వన్దే శమ్భుముమాపతిం సురగురుం వన్దే జగత్కారణం
వన్దే పన్నగభూషణం మృగధరం వన్దే పశూనామ్పతిమ్ ।
వన్దే సూర్యశశాఙ్కవహ్నినయనం వన్దే ముకున్దప్రియం
వన్దే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వన్దే శివం శఙ్కరమ్ ॥

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోఽసి మహేశ్వర ।
యాదృశోఽసి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః ॥

ఋషయ ఊచుః-
సూత వేదార్థతత్త్వజ్ఞ శివధ్యానపరాయణ ।
ముక్త్యుపాయం వదాస్మభ్యం కృపాలో మునిసత్తమ ॥ ౧ ॥

కః సేవ్యః సర్వదేవేషు కో వా జప్యో మనుః సదా ।
స్థాతవ్యం కుత్ర వా నిత్యం కిం వా సర్వార్థసాధకమ్ ॥ ౨ ॥

శ్రీసూత ఉవాచ-
ధన్యాన్మన్యామహే నూనమనన్యశరణాన్మునీన్ ।
వన్యాశినో వనేవాసాన్ న్యస్తమానుష్యకల్మషాన్ ॥ ౩ ॥

భవద్భిః సర్వవేదార్థతత్త్వం జ్ఞాతమతన్ద్రితైః ।
భవద్భిః సర్వవేదార్థో జ్ఞాత ఏవాస్తి యద్యపి ॥ ౪ ॥

తథాపి కిఞ్చిద్వక్ష్యామి యథా జ్ఞాతం మయా తథా ।
పురా కైలాసశిఖరే సుఖాసీనం జగత్ప్రభుమ్ ॥ ౫ ॥

వేదాన్తవేద్యమీశానం శఙ్కరం లోకశఙ్కరమ్ ।
విలోక్యాతీవ సన్తుష్టః షణ్ముఖః సామ్బమీశ్వరమ్ ॥ ౬ ॥

మత్వా కృతార్థమాత్మానం ప్రణిపత్య సదాశివమ్ ।
పప్రచ్ఛ సర్వలోకానాం ముక్త్యుపాయం కృతాఞ్జలిః ॥ ౭ ॥

శ్రీస్కన్ద ఉవాచ-
విశ్వేశ్వర మహాదేవ విష్ణుబ్రహ్మాదివన్దిత ।
దేవానాం మానవానాం చ కిం మోక్షస్యాస్తి సాధనమ్ ॥ ౮ ॥

తవ నామాన్యనన్తాని సన్తి యద్యపి శఙ్కర ।
తథాపి తాని దివ్యాని న జ్ఞాయన్తే మయాధునా ॥ ౯ ॥

ప్రియాణి శివనామాని సర్వాణి శివ యద్యపి ।
తథాపి కాని రమ్యాణి తేషు ప్రియతమాని తే ॥

తాని సర్వార్థదాన్యద్య కృపయా వక్తుమర్హసి ॥ ౧౦ ॥

శ్రీసూత ఉవాచ-
కుమారోదీరితాం వాచం సర్వలోకహితావహామ్ ।
శ్రుత్వా ప్రసన్నవదనస్తమువాచ సదాశివః ॥ ౧౧ ॥

శ్రీసదాశివ ఉవాచ-
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్పృష్ఠం త్వయాధునా ।
యదిదానీం త్వయా పృష్టం తద్వక్ష్యే శృణు సాదరమ్ ॥ ౧౨ ॥

ఏవమేవ పురా గౌర్యా పృష్టః కాశ్యామహం తదా ।
సమాఖ్యాతం మయా సమ్యక్సర్వేషాం మోక్షసాధనమ్ ॥ ౧౩ ॥

దివ్యాన్యనన్తనామాని సన్తి తన్మధ్యగం పరమ్ ।
అష్టోత్తరసహస్రం తు నామ్నాం ప్రియతరం మమ ॥ ౧౪ ॥

ఏకైకమేవ తన్మధ్యే నామ సర్వార్థసాధకమ్ ।
మయాపి నామ్నాం సర్వేషాం ఫలం వక్తుం న శక్యతే ॥ ౧౫ ॥

తిలాక్షతైర్బిల్వపత్రైః కమలైః కోమలైర్నవైః ।
పూజయిష్యతి మాం భక్త్యా యస్త్వేతన్నామసఙ్ఖ్యయా ॥ ౧౬ ॥

స పాపేభ్యః సంసృతేశ్చ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ।
తతో మమాన్తికం యాతి పునరావృత్తిదుర్లభమ్ ॥ ౧౭ ॥

ఏకైకేనైవ నామ్నా మాం అర్చయిత్వా దృఢవ్రతాః ।
స్వేష్టం ఫలం ప్రాప్నువన్తి సత్యమేవోచ్యతే మయా ॥ ౧౮ ॥

ఏతన్నామావలీం యస్తు పఠన్మాం ప్రణమేత్సదా ।
స యాతి మమ సాయుజ్యం స్వేష్టం బన్ధుసమన్వితః ॥ ౧౯ ॥

స్పృష్ట్వా మల్లిఙ్గమమలం ఏతన్నామాని యః పఠేత్ ।
స పాతకేభ్యః సర్వేభ్యః సత్యమేవ ప్రముచ్యతే ॥ ౨౦ ॥

యస్త్వేతన్నామభిః సమ్యక్ త్రికాలం వత్సరావధి ।
మామర్చయతి నిర్దమ్భః స దేవేన్ద్రో భవిష్యతి ॥ ౨౧ ॥

ఏతన్నామానుసన్ధాననిరతః సర్వదాఽమునా ।
మమ ప్రియకరస్తస్మాన్నివసామ్యత్ర సాదరమ్ ॥ ౨౨ ॥

తత్పూజయా పూజితోఽహం స ఏవాహం మతో మమ ।
తస్మాత్ప్రియతరం స్థానమన్యన్నైవ హి దృశ్యతే ॥ ౨౩ ॥

హిరణ్యబాహురిత్యాదినామ్నాం శమ్భురహం ఋషిః ।
దేవతాప్యహమేవాత్ర శక్తిర్గౌరీ మమ ప్రియా ॥ ౨౪ ॥

మహేశ ఏవ సంసేవ్యః సర్వైరితి హి కీలకమ్ ।
ధర్మాద్యర్థాః ఫలం జ్ఞేయం ఫలదాయీ సదాశివః ॥ ౨౫ ॥

ఓం
సౌరమణ్డలమధ్యస్థం సామ్బం సంసారభేషజమ్ ।
నీలగ్రీవం విరూపాక్షం నమామి శివమవ్యయమ్ ॥

॥ న్యాసః ॥

ఓం అస్య శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య శమ్భురృషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । పరమాత్మా శ్రీసదాశివో దేవతా ।
మహేశ్వర ఇతి బీజమ్ । గౌరీ శక్తిః ।
మహేశ ఏవ సంసేవ్యః సర్వైరితి కీలకమ్ ।
శ్రీసామ్బసదాశివ ప్రీత్యర్థే ముఖ్యసహస్రనామజపే వినియోగః ।
॥ ధ్యానమ్ ॥

శాన్తం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పఞ్చవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహన్తమ్ ।
నాగం పాశం చ ఘణ్టాం వరడమరుయుతం చాఙ్కుశం వామభాగే
నానాలఙ్కారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ॥

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ।
ఓం హిరణ్యబాహుః సేనానీర్దిక్పతిస్తరురాట్ హరః ।
హరికేశః పశుపతిర్మహాన్ సస్పిఞ్జరో మృడః ॥ ౧ ॥

వివ్యాధీ బభ్లుశః శ్రేష్ఠః పరమాత్మా సనాతనః ।
సర్వాన్నరాట్ జగత్కర్తా పుష్టేశో నన్దికేశ్వరః ॥ ౨ ॥

ఆతతావీ మహారుద్రః సంసారాస్త్రః సురేశ్వరః ।
ఉపవీతిరహన్త్యాత్మా క్షేత్రేశో వననాయకః ॥ ౩ ॥

రోహితః స్థపతిః సూతో వాణిజో మన్త్రిరున్నతః ।
వృక్షేశో హుతభుగ్దేవో భువన్తిర్వారివస్కృతః ॥ ౪ ॥

ఉచ్చైర్ఘోషో ఘోరరూపః పత్తీశః పాశమోచకః ।
ఓషధీశః పఞ్చవక్త్రః కృత్స్నవీతో భయానకః ॥ ౫ ॥

సహమానః స్వర్ణరేతాః నివ్యాధిర్నిరుపప్లవః ।
ఆవ్యాధినీశః కకుభో నిషఙ్గీ స్తేనరక్షకః ॥ ౬ ॥

మన్త్రాత్మా తస్కరాధ్యక్షో వఞ్చకః పరివఞ్చకః ।
అరణ్యేశః పరిచరో నిచేరుః స్తాయురక్షకః ॥ ౭ ॥

ప్రకృన్తేశో గిరిచరః కులుఞ్చేశో గుహేష్టదః ।
భవః శర్వో నీలకణ్ఠః కపర్దీ త్రిపురాన్తకః ॥ ౮ ॥

వ్యుప్తకేశో గిరిశయః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
శిపివిష్టశ్చన్ద్రమౌలిర్హ్రస్వో మీఢుష్టమోఽనఘః ॥ ౯ ॥

వామనో వ్యాపకః శూలీ వర్షీయానజడోఽనణుః ।
ఊర్వ్యః సూర్మ్యోఽగ్రియః శీభ్యః ప్రథమః పావకాకృతిః ॥ ౧౦ ॥

ఆచారస్తారకస్తారోఽవస్వన్యోఽనన్తవిగ్రహః ।
ద్వీప్యః స్రోతస్య ఈశానో ధుర్యో గవ్యయనో యమః ॥ ౧౧ ॥

పూర్వజోఽపరజో జ్యేష్ఠః కనిష్ఠో విశ్వలోచనః ।
అపగల్భో మధ్యమోర్మ్యో జఘన్యో బుధ్నియః ప్రభుః ॥ ౧౨ ॥

ప్రతిసర్యోఽనన్తరూపః సోభ్యో యామ్యో సురాశ్రయః ।
ఖల్యోర్వర్యోఽభయః క్షేమ్యః శ్లోక్యః పథ్యో నభోఽగ్రణీః ॥ ౧౩ ॥

వన్యోఽవసాన్యః పూతాత్మా శ్రవః కక్ష్యః ప్రతిశ్రవః ।
ఆశుషేణో మహాసేనో మహావీరో మహారథః ॥ ౧౪ ॥

శూరోఽతిఘాతకో వర్మీ వరూథీ బిల్మిరుద్యతః ।
శ్రుతసేనః శ్రుతః సాక్షీ కవచీ వశకృద్వశీ ॥ ౧౫ ॥

ఆహనన్యోఽనన్యనాథో దున్దుభ్యోఽరిష్టనాశకః ।
ధృష్ణుః ప్రమృశ ఇత్యాత్మా వదాన్యో వేదసమ్మతః ॥ ౧౬ ॥

తీక్ష్ణేషుపాణిః ప్రహితః స్వాయుధః శస్త్రవిత్తమః ।
సుధన్వా సుప్రసన్నాత్మా విశ్వవక్త్రః సదాగతిః ॥ ౧౭ ॥

స్రుత్యః పథ్యో విశ్వబాహుః కాట్యో నీప్యో శుచిస్మితః ।
సూద్యః సరస్యో వైశన్తో నాద్యః కూప్యో ఋషిర్మనుః ॥ ౧౮ ॥

సర్వో వర్ష్యో వర్షరూపః కుమారః కుశలోఽమలః ।
మేఘ్యోఽవర్ష్యోఽమోఘశక్తిః విద్యుత్యోఽమోఘవిక్రమః ॥ ౧౯ ॥

దురాసదో దురారాధ్యో నిర్ద్వన్ద్వో దుఃసహర్షభః ।
ఈధ్రియః క్రోధశమనో జాతుకర్ణః పురుష్టుతః ॥ ౨౦ ॥

ఆతప్యో వాయురజరో వాత్యః కాత్యాయనీప్రియః ।
వాస్తవ్యో వాస్తుపో రేష్మ్యో విశ్వమూర్ధా వసుప్రదః ॥ ౨౧ ॥

సోమస్తామ్రోఽరుణః శఙ్గః రుద్రః సుఖకరః సుకృత్ ।
ఉగ్రోఽనుగ్రో భీమకర్మా భీమో భీమపరాక్రమః ॥ ౨౨ ॥

అగ్రేవధో హనీయాత్మా హన్తా దూరేవధో వధః ।
శమ్భుర్మయోభవో నిత్యః శఙ్కరః కీర్తిసాగరః ॥ ౨౩ ॥

మయస్కరః శివతరః ఖణ్డపర్శురజః శుచిః ।
తీర్థ్యః కూల్యోఽమృతాధీశః పార్యోఽవార్యోఽమృతాకరః ॥ ౨౪ ॥

శుద్ధః ప్రతరణో ముఖ్యః శుద్ధపాణిరలోలుపః ।
ఉచ్చ ఉత్తరణస్తార్యస్తార్యజ్ఞస్తార్యహృద్గతిః ॥ ౨౫ ॥

ఆతార్యః సారభూతాత్మా సారగ్రాహీ దురత్యయః ।
ఆలాద్యో మోక్షదః పథ్యోఽనర్థహా సత్యసఙ్గరః ॥ ౨౬ ॥

శష్ప్యః ఫేన్యః ప్రవాహ్యోఢా సికత్యః సైకతాశ్రయః ।
ఇరిణ్యో గ్రామణీః పుణ్యః శరణ్యః శుద్ధశాసనః ॥ ౨౭ ॥

వరేణ్యో యజ్ఞపురుషో యజ్ఞేశో యజ్ఞనాయకః ।
యజ్ఞకర్తా యజ్ఞభోక్తా యజ్ఞవిఘ్నవినాశకః ॥ ౨౮ ॥

యజ్ఞకర్మఫలాధ్యక్షో యజ్ఞమూర్తిరనాతురః ।
ప్రపథ్యః కింశిలో గేహ్యో గృహ్యస్తల్ప్యో ధనాకరః ॥ ౨౯ ॥

పులస్త్యః క్షయణో గోష్ఠ్యో గోవిన్దో గీతసత్క్రియః ।
హృదయ్యో హృద్యకృత్ హృద్యో గహ్వరేష్ఠః ప్రభాకరః ॥ ౩౦ ॥

నివేష్ప్యో నియతోఽయన్తా పాంసవ్యః సమ్ప్రతాపనః ।
శుష్క్యో హరిత్యోఽపూతాత్మా రజస్యః సాత్వికప్రియః ॥ ౩౧ ॥

లోప్యోలప్యః పర్ణశద్యః పర్ణ్యః పూర్ణః పురాతనః ।
భూతో భూతపతిర్భూపో భూధరో భూధరాయుధః ॥ ౩౨ ॥

భూతసఙ్ఘో భూతమూర్తిర్భూతహా భూతిభూషణః ।
మదనో మాదకో మాద్యో మదహా మధురప్రియః ॥ ౩౩ ॥

మధుర్మధుకరః క్రూరో మధురో మదనాన్తకః ।
నిరఞ్జనో నిరాధారో నిర్లుప్తో నిరుపాధికః ॥ ౩౪ ॥

నిష్ప్రపఞ్చో నిరాకారో నిరీహో నిరుపద్రవః ।
సత్త్వః సత్త్వగుణోపేతః సత్త్వవిత్ సత్త్వవిత్ప్రియః ॥ ౩౫ ॥

సత్త్వనిష్ఠః సత్త్వమూర్తిః సత్త్వేశః సత్త్వవిత్తమః ।
సమస్తజగదాధారః సమస్తగుణసాగరః ॥ ౩౬ ॥

సమస్తదుఃఖవిధ్వంసీ సమస్తానన్దకారణః ।
రుద్రాక్షమాలాభరణో రుద్రాక్షప్రియవత్సలః ॥ ౩౭ ॥

రుద్రాక్షవక్షా రుద్రాక్షరూపో రుద్రాక్షపక్షకః ।
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రః సమ్రాట్ దక్షమఖాన్తకః ॥ ౩౮ ॥

విఘ్నేశ్వరో విఘ్నకర్తా గురుర్దేవశిఖామణిః ।
భుజగేన్ద్రలసత్కణ్ఠో భుజఙ్గాభరణప్రియః ॥ ౩౯ ॥

భుజఙ్గవిలసత్కర్ణో భుజఙ్గవలయావృతః ।
మునివన్ద్యో మునిశ్రేష్ఠో మునివృన్దనిషేవితః ॥ ౪౦ ॥

మునిహృత్పుణ్డరీకస్థో మునిసఙ్ఘైకజీవనః ।
మునిమృగ్యో వేదమృగ్యో మృగహస్తో మునీశ్వరః ॥ ౪౧ ॥

మృగేన్ద్రచర్మవసనో నరసింహనిపాతనః ।
మృత్యుఞ్జయో మృత్యుమృత్యురపమృత్యువినాశకః ॥ ౪౨ ॥

దుష్టమృత్యురదుష్టేష్టః మృత్యుహా మృత్యుపూజితః ।
ఊర్ధ్వో హిరణ్యః పరమో నిధనేశో ధనాధిపః ॥ ౪౩ ॥

యజుర్మూర్తిః సామమూర్తిః ఋఙ్మూర్తిర్మూర్తివర్జితః ।
వ్యక్తో వ్యక్తతమోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తస్తమో జవీ ॥ ౪౪ ॥

లిఙ్గమూర్తిరలిఙ్గాత్మా లిఙ్గాలిఙ్గాత్మవిగ్రహః ।
గ్రహగ్రహో గ్రహాధారో గ్రహాకారో గ్రహేశ్వరః ॥ ౪౫ ॥

గ్రహకృద్ గ్రహభిద్ గ్రాహీ గ్రహో గ్రహవిలక్షణః ।
కల్పాకారః కల్పకర్తా కల్పలక్షణతత్పరః ॥ ౪౬ ॥

కల్పో కల్పాకృతిః కల్పనాశకః కల్పకల్పకః ।
పరమాత్మా ప్రధానాత్మా ప్రధానపురుషః శివః ॥ ౪౭ ॥

వేద్యో వైద్యో వేదవేద్యో వేదవేదాన్తసంస్తుతః ।
వేదవక్త్రో వేదజిహ్వో విజిహ్వో జిహ్మనాశకః ॥ ౪౮ ॥

కల్యాణరూపః కల్యాణః కల్యాణగుణసంశ్రయః ।
భక్తకల్యాణదో భక్తకామధేనుః సురాధిపః ॥ ౪౯ ॥

పావనః పావకో వామో మహాకాలో మదాపహః ।
ఘోరపాతకదావాగ్నిర్దవభస్మకణప్రియః ॥ ౫౦ ॥

అనన్తసోమసూర్యాగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభః ।
జగదేకప్రభుఃస్వామీ జగద్వన్ద్యో జగన్మయః ॥ ౫౧ ॥

జగదానన్దదో జన్మజరామరణవర్జితః ।
ఖట్వాఙ్గీ నీతిమాన్ సత్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసమ్భవః ॥ ౫౨ ॥

కపాలమాలాభరణః కపాలీ విష్ణువల్లభః ।
కమలాసనకాలాగ్నిః కమలాసనపూజితః ॥ ౫౩ ॥

కాలాధీశస్త్రికాలజ్ఞో దుష్టవిగ్రహవారకః ।
నాట్యకర్తా నటపరో మహానాట్యవిశారదః ॥ ౫౪ ॥

విరాడ్రూపధరో ధీరో వీరో వృషభవాహనః ।
వృషాఙ్కో వృషభాధీశో వృషాత్మా వృషభధ్వజః ॥ ౫౫ ॥

మహోన్నతో మహాకాయో మహావక్షా మహాభుజః ।
మహాస్కన్ధో మహాగ్రీవో మహావక్త్రో మహాశిరాః ॥ ౫౬ ॥

మహాహనుర్మహాదంష్ట్రో మహదోష్ఠో మహోదరః ।
సున్దరభ్రూః సునయనః సులలాటః సుకన్దరః ॥ ౫౭ ॥

సత్యవాక్యో ధర్మవేత్తా సత్యజ్ఞః సత్యవిత్తమః ।
ధర్మవాన్ ధర్మనిపుణో ధర్మో ధర్మప్రవర్తకః ॥ ౫౮ ॥

కృతజ్ఞః కృతకృత్యాత్మా కృతకృత్యః కృతాగమః ।
కృత్యవిత్ కృత్యవిచ్ఛ్రేష్ఠః కృతజ్ఞప్రియకృత్తమః ॥ ౫౯ ॥

వ్రతకృద్ వ్రతవిచ్ఛ్రేష్ఠో వ్రతవిద్వాన్ మహావ్రతీ ।
వ్రతప్రియో వ్రతాధారో వ్రతాకారో వ్రతేశ్వరః ॥ ౬౦ ॥

అతిరాగీ వీతరాగీ రాగహేతుర్విరాగవిత్ ।
రాగఘ్నో రాగశమనో రాగదో రాగిరాగవిత్ ॥ ౬౧ ॥

విద్వాన్ విద్వత్తమో విద్వజ్జనమానససంశ్రయః ।
విద్వజ్జనాశ్రయో విద్వజ్జనస్తవ్యపరాక్రమః ॥ ౬౨ ॥

నీతికృన్నీతివిన్నీతిప్రదాతా నీతివిత్ప్రియః ।
వినీతవత్సలో నీతిస్వరూపో నీతిసంశ్రయః ॥ ౬౩ ॥

క్రోధవిత్ క్రోధకృత్ క్రోధిజనకృత్ క్రోధరూపధృక్ ।
సక్రోధః క్రోధహా క్రోధిజనహా క్రోధకారణః ॥ ౬౪ ॥

గుణవాన్ గుణవిచ్ఛ్రేష్ఠో నిర్గుణో గుణవిత్ప్రియః ।
గుణాధారో గుణాకారో గుణకృద్ గుణనాశకః ॥ ౬౫ ॥

వీర్యవాన్ వీర్యవిచ్ఛ్రేష్ఠో వీర్యవిద్వీర్యసంశ్రయః ।
వీర్యాకారో వీర్యకరో వీర్యహా వీర్యవర్ధకః ॥ ౬౬ ॥

కాలవిత్కాలకృత్కాలో బలకృద్ బలవిద్బలీ ।
మనోన్మనో మనోరూపో బలప్రమథనో బలః ॥ ౬౭ ॥

విశ్వప్రదాతా విశ్వేశో విశ్వమాత్రైకసంశ్రయః ।
విశ్వకారో మహావిశ్వో విశ్వవిశ్వో విశారదః ॥ ౬౮ ॥

variation
విద్యాప్రదాతా విద్యేశో విద్యామాత్రైకసంశ్రయః ।
విద్యాకారో మహావిద్యో విద్యావిద్యో విశారదః ॥౬౮ ॥

వసన్తకృద్వసన్తాత్మా వసన్తేశో వసన్తదః ।
గ్రీష్మాత్మా గ్రీష్మకృద్ గ్రీష్మవర్ధకో గ్రీష్మనాశకః ॥ ౬౯ ॥

ప్రావృట్కృత్ ప్రావృడాకారః ప్రావృట్కాలప్రవర్తకః ।
ప్రావృట్ప్రవర్ధకః ప్రావృణ్ణాథః ప్రావృడ్వినాశకః ॥ ౭౦ ॥

శరదాత్మా శరద్ధేతుః శరత్కాలప్రవర్తకః ।
శరన్నాథః శరత్కాలనాశకః శరదాశ్రయః ॥ ౭౧ ॥

హిమస్వరూపో హిమదో హిమహా హిమనాయకః ।
శైశిరాత్మా శైశిరేశః శైశిరర్తుప్రవర్తకః ॥ ౭౨ ॥

ప్రాచ్యాత్మా దక్షిణాకారః ప్రతీచ్యాత్మోత్తరాకృతిః ।
ఆగ్నేయాత్మా నిరృతీశో వాయవ్యాత్మేశనాయకః ॥ ౭౩ ॥

ఊర్ధ్వాధఃసుదిగాకారో నానాదేశైకనాయకః ।
సర్వపక్షిమృగాకారః సర్వపక్షిమృగాధిపః ॥ ౭౪ ॥

సర్వపక్షిమృగాధారో మృగాద్యుత్పత్తికారణః ।
జీవాధ్యక్షో జీవవన్ద్యో జీవవిజ్జీవరక్షకః ॥ ౭౫ ॥

జీవకృజ్జీవహా జీవజీవనో జీవసంశ్రయః ।
జ్యోతిఃస్వరూపో విశ్వాత్మా విశ్వనాథో వియత్పతిః ॥ ౭౬ ॥

వజ్రాత్మా వజ్రహస్తాత్మా వజ్రేశో వజ్రభూషితః ।
కుమారగురురీశానో గణాధ్యక్షో గణాధిపః ॥ ౭౭ ॥

పినాకపాణిః సూర్యాత్మా సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ।
అపాయరహితః శాన్తో దాన్తో దమయితా దమః ॥ ౭౮ ॥

ఋషిః పురాణపురుషః పురుషేశః పురన్దరః ।
కాలాగ్నిరుద్రః సర్వేశః శమరూపః శమేశ్వరః ॥ ౭౯ ॥

ప్రలయానలకృద్ దివ్యః ప్రలయానలనాశకః ।
త్రియమ్బకోఽరిషడ్వర్గనాశకో ధనదప్రియః ॥ ౮౦ ॥

అక్షోభ్యః క్షోభరహితః క్షోభదః క్షోభనాశకః ।
సదమ్భో దమ్భరహితో దమ్భదో దమ్భనాశకః ॥ ౮౧ ॥

కున్దేన్దుశఙ్ఖధవలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ।
భస్మధారణహృష్టాత్మా తుష్టిః పుష్ట్యరిసూదనః ॥ ౮౨ ॥

స్థాణుర్దిగమ్బరో భర్గో భగనేత్రభిదుద్యమః ।
త్రికాగ్నిః కాలకాలాగ్నిరద్వితీయో మహాయశాః ॥ ౮౩ ॥

సామప్రియః సామవేత్తా సామగః సామగప్రియః ।
ధీరోదాత్తో మహాధీరో ధైర్యదో ధైర్యవర్ధకః ॥ ౮౪ ॥

లావణ్యరాశిః సర్వజ్ఞః సుబుద్ధిర్బుద్ధిమాన్వరః ।
తుమ్బవీణః కమ్బుకణ్ఠః శమ్బరారినికృన్తనః ॥ ౮౫ ॥

శార్దూలచర్మవసనః పూర్ణానన్దో జగత్ప్రియః ।
జయప్రదో జయాధ్యక్షో జయాత్మా జయకారణః ॥ ౮౬ ॥

జఙ్గమాజఙ్గమాకారో జగదుత్పత్తికారణః ।
జగద్రక్షాకరో వశ్యో జగత్ప్రలయకారణః ॥ ౮౭ ॥

పూషదన్తభిదుత్కృష్టః పఞ్చయజ్ఞః ప్రభఞ్జకః ।
అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిరతిమూర్తిరమూర్తిమాన్ ॥ ౮౮ ॥

కైలాసశిఖరావాసః కైలాసశిఖరప్రియః ।
భక్తకైలాసదః సూక్ష్మో మర్మజ్ఞః సర్వశిక్షకః ॥ ౮౯ ॥

సోమః సోమకలాకారో మహాతేజా మహాతపాః ।
హిరణ్యశ్మశ్రురానన్దః స్వర్ణకేశః సువర్ణదృక్ ॥ ౯౦ ॥

బ్రహ్మా విశ్వసృగుర్వీశో మోచకో బన్ధవర్జితః ।
స్వతన్త్రః సర్వమన్త్రాత్మా ద్యుతిమానమితప్రభః ॥ ౯౧ ॥

పుష్కరాక్షః పుణ్యకీర్తిః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
పుణ్యమూర్తిః పుణ్యదాతా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదః ॥ ౯౨ ॥

సారభూతః స్వరమయో రసభూతో రసాశ్రయః ।
ఓంకారః ప్రణవో నాదో ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనః ॥ ౯౩ ॥

నికటస్థోఽతిదూరస్థో వశీ బ్రహ్మాణ్డనాయకః ।
మన్దారమూలనిలయో మన్దారకుసుమావృతః ॥ ౯౪ ॥

వృన్దారకప్రియతమో వృన్దారకవరార్చితః ।
శ్రీమాననన్తకల్యాణపరిపూర్ణో మహోదయః ॥ ౯౫ ॥

మహోత్సాహో విశ్వభోక్తా విశ్వాశాపరిపూరకః ।
సులభోఽసులభో లభ్యోఽలభ్యో లాభప్రవర్ధకః ॥ ౯౬ ॥

లాభాత్మా లాభదో వక్తా ద్యుతిమాననసూయకః ।
బ్రహ్మచారీ దృఢాచారీ దేవసింహో ధనప్రియః ॥ ౯౭ ॥

వేదపో దేవదేవేశో దేవదేవోత్తమోత్తమః ।
బీజరాజో బీజహేతుర్బీజదో బీజవృద్ధిదః ॥ ౯౮ ॥

బీజాధారో బీజరూపో నిర్బీజో బీజనాశకః ।
పరాపరేశో వరదః పిఙ్గలోఽయుగ్మలోచనః ॥ ౯౯ ॥

పిఙ్గలాక్షః సురగురుః గురుః సురగురుప్రియః ।
యుగావహో యుగాధీశో యుగకృద్యుగనాశకః ॥ ౧౦౦ ॥

కర్పూరగౌరో గౌరీశో గౌరీగురుగుహాశ్రయః ।
ధూర్జటిః పిఙ్గలజటో జటామణ్డలమణ్డితః ॥ ౧౦౧ ॥

మనోజవో జీవహేతురన్ధకాసురసూదనః ।
లోకబన్ధుః కలాధారః పాణ్డురః ప్రమథాధిపః ॥ ౧౦౨ ॥

అవ్యక్తలక్షణో యోగీ యోగీశో యోగపుఙ్గవః ।
శ్రితావాసో జనావాసః సురవాసః సుమణ్డలః ॥ ౧౦౩ ॥

భవవైద్యో యోగివైద్యో యోగిసింహహృదాసనః ।
ఉత్తమోఽనుత్తమోఽశక్తః కాలకణ్ఠో విషాదనః ॥ ౧౦౪ ॥

ఆశాస్యః కమనీయాత్మా శుభః సున్దరవిగ్రహః ।
భక్తకల్పతరుః స్తోతా స్తవ్యః స్తోత్రవరప్రియః ॥ ౧౦౫ ॥

అప్రమేయగుణాధారో వేదకృద్వేదవిగ్రహః ।
కీర్త్యాధారః కీర్తికరః కీర్తిహేతురహేతుకః ॥ ౧౦౬ ॥

అప్రధృష్యః శాన్తభద్రః కీర్తిస్తమ్భో మనోమయః ।
భూశయోఽన్నమయోఽభోక్తా మహేష్వాసో మహీతనుః ॥ ౧౦౭ ॥

విజ్ఞానమయ ఆనన్దమయః ప్రాణమయోఽన్నదః ।
సర్వలోకమయో యష్టా ధర్మాధర్మప్రవర్తకః ॥ ౧౦౮ ॥

అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ సర్వధర్మఫలప్రదః ।
దయాసుధార్ద్రనయనో నిరాశీరపరిగ్రహః ॥ ౧౦౯ ॥

పరార్థవృత్తిర్మధురో మధురప్రియదర్శనః ।
ముక్తాదామపరీతాఙ్గో నిఃసఙ్గో మఙ్గలాకరః ॥ ౧౧౦ ॥

సుఖప్రదః సుఖాకారః సుఖదుఃఖవివర్జితః ।
విశృఙ్ఖలో జగత్కర్తా జితసర్వః పితామహః ॥ ౧౧౧ ॥

అనపాయోఽక్షయో ముణ్డీ సురూపో రూపవర్జితః ।
అతీన్ద్రియో మహామాయో మాయావీ విగతజ్వరః ॥ ౧౧౨ ॥

అమృతః శాశ్వతః శాన్తో మృత్యుహా మూకనాశనః ।
మహాప్రేతాసనాసీనః పిశాచానుచరావృతః ॥ ౧౧౩ ॥

గౌరీవిలాససదనో నానాగానవిశారదః ।
విచిత్రమాల్యవసనో దివ్యచన్దనచర్చితః ॥ ౧౧౪ ॥

విష్ణుబ్రహ్మాదివన్ద్యాఙ్ఘ్రిః సురాసురనమస్కృతః ।
కిరీటలేఢిఫాలేన్దుర్మణికఙ్కణభూషితః ॥ ౧౧౫ ॥

రత్నాఙ్గదాఙ్గో రత్నేశో రత్నరఞ్జితపాదుకః ।
నవరత్నగణోపేతకిరీటీ రత్నకఞ్చుకః ॥ ౧౧౬ ॥

నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితః ।
దివ్యరత్నగణాకీర్ణకణ్ఠాభరణభూషితః ॥ ౧౧౭ ॥

గలవ్యాలమణిర్నాసాపుటభ్రాజితమౌక్తికః ।
రత్నాఙ్గులీయవిలసత్కరశాఖానఖప్రభః ॥ ౧౧౮ ॥

రత్నభ్రాజద్ధేమసూత్రలసత్కటితటః పటుః ।
వామాఙ్కభాగవిలసత్పార్వతీవీక్షణప్రియః ॥ ౧౧౯ ॥

లీలావలమ్బితవపుర్భక్తమానసమన్దిరః ।
మన్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితః ॥ ౧౨౦ ॥

కస్తూరీవిలసత్ఫాలో దివ్యవేషవిరాజితః ।
దివ్యదేహప్రభాకూటసన్దీపితదిగన్తరః ॥ ౧౨౧ ॥

దేవాసురగురుస్తవ్యో దేవాసురనమస్కృతః ।
హస్తరాజత్పుణ్డరీకః పుణ్డరీకనిభేక్షణః ॥ ౧౨౨ ॥

సర్వాశాస్యగుణోఽమేయః సర్వలోకేష్టభూషణః ।
సర్వేష్టదాతా సర్వేష్టః స్ఫురన్మఙ్గలవిగ్రహః ॥ ౧౨౩ ॥

అవిద్యాలేశరహితో నానావిద్యైకసంశ్రయః ।
మూర్తిభవః కృపాపూరో భక్తేష్టఫలపూరకః ॥ ౧౨౪ ॥

సమ్పూర్ణకామః సౌభాగ్యనిధిః సౌభాగ్యదాయకః ।
హితైషీ హితకృత్సౌమ్యః పరార్థైకప్రయోజనః ॥ ౧౨౫ ॥

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణః ।
జిష్ణుర్నేతా వషట్కారో భ్రాజిష్ణుర్భోజనం హవిః ॥ ౧౨౬ ॥

భోక్తా భోజయితా జేతా జితారిర్జితమానసః ।
అక్షరః కారణం క్రుద్ధసమరః శారదప్లవః ॥ ౧౨౭ ॥

ఆజ్ఞాపకేచ్ఛో గమ్భీరః కవిర్దుఃస్వప్ననాశకః ।
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ॥ ౧౨౮ ॥

వ్యోమకేశో భీమవేషో గౌరీపతిరనామయః ।
భవాబ్ధితరణోపాయో భగవాన్ భక్తవత్సలః ॥ ౧౨౯ ॥

వరో వరిష్ఠో నేదిష్ఠః ప్రియః ప్రియదవః సుధీః ।
యన్తా యవిష్ఠః క్షోదిష్ఠో స్థవిష్ఠో యమశాసకః ॥ ౧౩౦ ॥

హిరణ్యగర్భో హేమాఙ్గో హేమరూపో హిరణ్యదః ।
బ్రహ్మజ్యోతిరనావేక్ష్యశ్చాముణ్డాజనకో రవిః ॥ ౧౩౧ ॥

మోక్షార్థిజనసంసేవ్యో మోక్షదో మోక్షనాయకః ।
మహాశ్మశాననిలయో వేదాశ్వో భూరథః స్థిరః ॥ ౧౩౨ ॥

మృగవ్యాధో చర్మధామా ప్రచ్ఛన్నః స్ఫటికప్రభః ।
సర్వజ్ఞః పరమార్థాత్మా బ్రహ్మానన్దాశ్రయో విభుః ॥ ౧౩౩ ॥

మహేశ్వరో మహాదేవః పరబ్రహ్మ సదాశివః ॥ ౧౩౪ ॥

శ్రీపరబ్రహ్మ సదాశివ ఓం నమ ఇతి ।
ఉత్తర పీఠికా
ఏవమేతాని నామాని ముఖ్యాని మమ షణ్ముఖ ।
శుభదాని విచిత్రాణి గౌర్యై ప్రోక్తాని సాదరమ్ ॥ ౧ ॥

విభూతిభూషితవపుః శుద్ధో రుద్రాక్షభూషణః ।
శివలిఙ్గసమీపస్థో నిస్సఙ్గో నిర్జితాసనః ॥ ౨ ॥

ఏకాగ్రచిత్తో నియతో వశీ భూతహితే రతః ।
శివలిఙ్గార్చకో నిత్యం శివైకశరణః సదా ॥ ౩ ॥

మమ నామాని దివ్యాని యో జపేద్భక్తిపూర్వకమ్ ।
ఏవముక్తగుణోపేతః స దేవైః పూజితో భవేత్ ॥ ౪ ॥

సంసారపాశసంబద్ధజనమోక్షైకసాధనమ్ ।
మన్నామస్మరణం నూనం తదేవ సకలార్థదమ్ ॥ ౫ ॥

మన్నామైవ పరం జప్యమహమేవాక్షయార్థదః ।
అహమేవ సదా సేవ్యో ధ్యేయో ముక్త్యర్థమాదరాత్ ॥ ౬ ॥

విభూతివజ్రకవచైః మన్నామశరపాణిభిః ।
విజయః సర్వతో లభ్యో న తేషాం దృశ్యతే భయమ్ ॥ ౭ ॥

న తేషాం దృశ్యతే భయమ్ ఓం నమ ఇతి ।
శ్రీసూత ఉవాచ-
ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య మహాదేవేన తద్వచః ।
సన్తుష్టః షణ్ముఖః శమ్భుం తుష్టావ గిరిజాసుతః ॥ ౮ ॥

శ్రీస్కన్ద ఉవాచ-
నమస్తే నమస్తే మహాదేవ శమ్భో
నమస్తే నమస్తే ప్రపన్నైకబన్ధో ।
నమస్తే నమస్తే దయాసారసిన్ధో
నమస్తే నమస్తే నమస్తే మహేశ ॥ ౯ ॥

నమస్తే నమస్తే మహామృత్యుహారిన్
నమస్తే నమస్తే మహాదుఃఖహారిన్ ।
నమస్తే నమస్తే మహాపాపహారిన్
నమస్తే నమస్తే నమస్తే మహేశ ॥ ౧౦ ॥

నమస్తే నమస్తే సదా చన్ద్రమౌలే
నమస్తే నమస్తే సదా శూలపాణే ।
నమస్తే నమస్తే సదోమైకజానే
నమస్తే నమస్తే నమస్తే మహేశ ॥ ౧౧ ॥

వేదాన్తవేద్యాయ మహాదయాయ
కైలాసవాసాయ శివాధవాయ ।
శివస్వరూపాయ సదాశివాయ
శివాసమేతాయ నమఃశివాయ ॥ ౧౨ ॥

ఓం నమఃశివాయ ఇతి
శ్రీసూత ఉవాచ-
ఇతి స్తుత్వా మహాదేవం సర్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ ।
పునఃప్రణమ్యాథ తతః స్కన్దస్తస్థౌ కృతాఞ్జలిః ॥ ౧౩ ॥

భవన్తోఽపి మునిశ్రేష్ఠాః సామ్బధ్యానపరాయణాః ।
శివనామజపం కృత్వా తిష్ఠన్తు సుఖినః సదా ॥ ౧౪ ॥

శివ ఏవ సదా ధ్యేయః సర్వదేవోత్తమః ప్రభుః ।
శివ ఏవ సదా పూజ్యో ముక్తికామైర్న సంశయః ॥ ౧౫ ॥

మహేశాన్నాధికో దేవః స ఏవ సురసత్తమః ।
స ఏవ సర్వవేదాన్తవేద్యో నాత్రాస్తి సంశయః ॥ ౧౬ ॥

జన్మాన్తరసహస్రేషు యది తప్తం తపస్తదా ।
తస్య శ్రద్ధా మహాదేవే భక్తిశ్చ భవతి ధ్రువమ్ ॥ ౧౭ ॥

సుభగా జననీ తస్య తస్యైవ కులమున్నతమ్ ।
తస్యైవ జన్మ సఫలం యస్య భక్తిః సదాశివే ॥ ౧౮ ॥

యే శమ్భుం సురసత్తమం సురగణైరారాధ్యమీశం శివం
శైలాధీశసుతాసమేతమమలం సమ్పూజయన్త్యాదరాత్ ।
తే ధన్యాః శివపాదపూజనపరాః హ్యన్యో న ధన్యో జనః
సత్యం సత్యమిహోచ్యతే మునివరాః సత్యం పునః సర్వథా ॥ ౧౯ ॥

సత్యం పునః సర్వథా ఓం నమ ఇతి ।
నమః శివాయ సామ్బాయ సగణాయ ససూనవే ।
ప్రధానపురుషేశాయ సర్గస్థిత్యన్తహేతవే ॥ ౨౦ ॥

నమస్తే గిరిజానాథ భక్తానామిష్టదాయక ।
దేహి భక్తిం త్వయీశాన సర్వాభీష్టం చ దేహి మే ॥ ౨౧ ॥

సామ్బ శమ్భో మహాదేవ దయాసాగర శఙ్కర ।
మచ్చిత్తభ్రమరో నిత్యం తవాస్తు పదపఙ్కజే ॥ ౨౨ ॥

సర్వార్థ శర్వ సర్వేశ సర్వోత్తమ మహేశ్వర ।
తవ నామామృతం దివ్యం జిహ్వాగ్రే మమ తిష్ఠతు ॥ ౨౩ ॥

యదక్షరం పదం భ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్ భవేత్ ।
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ ప్రసీద పరమేశ్వర ॥ ౨౪ ॥

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ ।
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శమ్భో ॥ ౨౫ ॥

కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాఽఽత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై
సదాశివాయేతి సమర్పయామి ॥ ౨౬ ॥

॥ ఓం తత్సత్ ఇతి శ్రీముఖ్యశివసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva from Rudrayamala Tantra Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil