1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ವಾಯುಪುರಾಣೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30 ॥

॥ ದಕ್ಷ ಉವಾಚ ॥

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ದೇವಾರಿಬಲಸೂದನ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರ ಹ್ಯಮರಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವದಾನವಪೂಜಿತ ॥ 30.180 ॥

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಾಧಿಪಪ್ರಿಯ ।
ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಃ ।
ಸರ್ವತಃ ಶ್ರುತಿಮಾನ್ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಾನಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ ॥ 30.181 ॥

ಶಂಕುಕರ್ಣ ಮಹಾಕರ್ಣ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಾರ್ಣವಾಲಯ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರಕರ್ಣ ಗೋಕರ್ಣ ಪಾಣಿಕರ್ಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.182 ॥

ಶತೋದರ ಶತಾವರ್ತ್ತ ಶತಜಿಹ್ವ ಶತಾನನ ।
ಗಾಯನ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಗಾಯತ್ರಿಣೋ ಹ್ಯರ್ಚ್ಚಯನ್ತಿ ತಥಾರ್ಚ್ಚಿನಃ ॥ 30.183 ॥

ದೇವದಾನವಗೋಪ್ತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ತ್ವಂ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಮೂರ್ತ್ತೀಶಸ್ತ್ವಂ ಮಹಾಮೂರ್ತೇ ಸಮುದ್ರಾಮ್ಬು ಧರಾಯ ಚ ॥ 30.184 ॥

ಸರ್ವಾ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವತಾಸ್ತೇ ಗಾವೋ ಗೋಷ್ಠ ಇವಾಸತೇ ।
ಶರೀರನ್ತೇ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಸೋಮಮಗ್ನಿಂ ಜಲೇಶ್ವರಮ್ ॥ 30.185 ॥

ಆದಿತ್ಯಮಥ ವಿಷ್ಣುಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಸಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ ।
ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಕಾರಣಂಚ ಕರ್ತ್ತಾ ಕರಣಮೇವ ಚ ॥ 30.186 ॥

ಅಸಚ್ಚ ಸದಸಚ್ಚೈವ ತಥೈವ ಪ್ರಭವಾವ್ಯಯಮ್ ।
ನಮೋ ಭವಾಯ ಶರ್ವಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವರದಾಯ ಚ ॥ 30.187 ॥

ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ಚೈವ ನಮಸ್ತ್ವನ್ಧಕಘಾತಿನೇ ।
ತ್ರಿಜಟಾಯ ತ್ರಿಶೀರ್ಷಾಯ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೇ ॥ 30.188 ॥

ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ವೈ ನಮಃ ।
ನಮಶ್ಚಂಡಾಯ ಮುಂಡಾಯ ಪ್ರಚಂಡಾಯ ಧರಾಯ ಚ ॥ 30.189 ॥

ದಂಡಿ ಮಾಸಕ್ತಕರ್ಣಾಯ ದಂಡಿಮುಂಡಾಯ ವೈ ನಮಃ ।
ನಮೋಽರ್ದ್ಧದಂಡಕೇಶಾಯ ನಿಷ್ಕಾಯ ವಿಕೃತಾಯ ಚ ॥ 30.190 ॥

ವಿಲೋಹಿತಾಯ ಧೂಮ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತ್ವಪ್ರತಿರೂಪಾಯ ಶಿವಾಯ ಚ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.191 ॥

ಸೂರ್ಯ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಯ್ಯಪತಯೇ ಸೂರ್ಯ್ಯಧ್ವಜಪತಾಕಿನೇ ।
ನಮಃ ಪ್ರಮಥನಾಥಾಯ ವೃಷಸ್ಕನ್ಧಾಯ ಧನ್ವಿನೇ ॥ 30.192 ॥

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ ಚ ।
ಹಿರಣ್ಯಕೃತಚೂಡಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 30.193 ॥

ಸತ್ರಘಾತಾಯ ದಂಡಾಯ ವರ್ಣಪಾನಪುಟಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಸ್ತುತಾಯ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ವೈ ನಮಃ ॥ 30.194 ॥

ಸರ್ವಾಯಾಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷ್ಯಾಯ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ಹೋತ್ರಾಯ ಮನ್ತ್ರಾಯ ಶುಕ್ಲಧ್ವಜಪತಾಕಿನೇ ॥ 30.195 ॥

ನಮೋ ನಮಾಯ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಿಲಿಕಿಲಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ಶಯಮಾನಾಯ ಶಯಿತಾಯೋತ್ಥಿತಾಯ ಚ ॥ 30.196 ॥

ಸ್ಥಿತಾಯ ಚಲಮಾನಾಯ ಮುದ್ರಾಯ ಕುಟಿಲಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ನರ್ತ್ತನಶೀಲಾಯ ಮುಖವಾದಿತ್ರಕಾರಿಣೇ ॥ 30.197 ॥

ನಾಟ್ಯೋಪಹಾರಲುಬ್ಧಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯರತಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ಚ ॥ 30.198 ॥

ಕಲನಾಯ ಚ ಕಲ್ಪಾಯ ಕ್ಷಯಾಯೋಪಕ್ಷಯಾಯ ಚ ।
ಭೀಮದುನ್ದುಭಿಹಾಸಾಯ ಭೀಮಸೇನಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 30.199 ॥

ಉಗ್ರಾಯ ಚ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದಶಬಾಹವೇ ।
ನಮಃ ಕಪಾಲಹಸ್ತಾಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 30.200 ॥

ವಿಭೀಷಣಾಯ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಭೀಷ್ಮವ್ರತಧರಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ವಿಕೃತವಕ್ಷಾಯ ಖಡ್ಗಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ ॥ 30.201 ॥

ಪಕ್ವಾಮಮಾಂಸಲುಬ್ಧಾಯ ತುಮ್ಬವೀಣಾಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ವೃಷಾಯ ವೃಷ್ಯಾಯ ವೃಷ್ಣಯೇ ವೃಷಣಾಯ ಚ ॥ 30.202 ॥

ಕಟಂಕಟಾಯ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ ಸಾವಯವಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತೇ ವರಕೃಷ್ಣಾಯ ವರಾಯ ವರದಾಯ ಚ ॥ 30.203 ॥

ವರಗನ್ಧಮಾಲ್ಯವಸ್ತ್ರಾಯ ವರಾತಿವರಯೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ವರ್ಷಾಯ ವಾತಾಯ ಛಾಯಾಯೈ ಆತಪಾಯ ಚ ॥ 30.204 ॥

ನಮೋ ರಕ್ತವಿರಕ್ತಾಯ ಶೋಭನಾಯಾಕ್ಷಮಾಲಿನೇ ।
ಸಮ್ಭಿನ್ನಾಯ ವಿಭಿನ್ನಾಯ ವಿವಿಕ್ತವಿಕಟಾಯ ಚ ॥ 30.205 ॥

ಅಘೋರರೂಪರೂಪಾಯ ಘೋರಘೋರತರಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ಶಾನ್ತತರಾಯ ಚ ॥ 30.206 ॥

ಏಕಪಾದ್ಬಹುನೇತ್ರಾಯ ಏಕಶೀರ್ಷನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ನಮೋ ವೃದ್ಧಾಯ ಲುಬ್ಧಾಯ ಸಂವಿಭಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 30.207 ॥

ಪಂಚಮಾಲಾರ್ಚಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಪಾಶುಪತಾಯ ಚ ।
ನಮಶ್ಚಂಡಾಯ ಘಂಟಾಯ ಘಂಟಯಾ ಜಗ್ಧರನ್ಧ್ರಿಣೇ ॥ 30.208 ॥

ಸಹಸ್ರಶತಘಂಟಾಯ ಘಂಟಾಮಾಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ।
ಪ್ರಾಣದಂಡಾಯ ತ್ಯಾಗಾಯ ನಮೋ ಹಿಲಿಹಿಲಾಯ ಚ ॥ 30.209 ॥

ಹೂಂಹೂಂಕಾರಾಯ ಪಾರಾಯ ಹೂಂಹೂಂಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ।
ನಮಶ್ಚ ಶಮ್ಭವೇ ನಿತ್ಯಂ ಗಿರಿ ವೃಕ್ಷಕಲಾಯ ಚ ॥ 30.210 ॥

ಗರ್ಭಮಾಂಸಶೃಗಾಲಾಯ ತಾರಕಾಯ ತರಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ಯಜ್ಞಾಧಿಪತಯೇ ದ್ರುತಾಯೋಪದ್ರುತಾಯ ಚ ॥ 30.211 ॥

ಯಜ್ಞವಾಹಾಯ ದಾನಾಯ ತಪ್ಯಾಯ ತಪನಾಯ ಚ ।
ನಮಸ್ತಟಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ತಡಿತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 30.212 ॥

ಅನ್ನದಾಯಾನ್ನಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತ್ವನ್ನಭವಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ಚ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ ॥ 30.213 ॥

ಸಹಸ್ರೋದ್ಯತಶೂಲಾಯ ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ ಚ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಬಾಲರೂಪಾಯ ಬಾಲರೂಪಧರಾಯ ಚ ॥ 30.214 ॥

ಬಾಲಾನಾಂಚೈವ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಚ ಬಾಲಕ್ರೀಡನಕಾಯ ಚ ।
ನಮಃ ಶುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧಾಯ ಕ್ಷೋಭಣಾಯಾಕ್ಷತಾಯ ಚ ॥ 30.215 ॥

ತರಂಗಾಂಕಿತಕೇಶಾಯ ಮುಕ್ತಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ತ್ರಿಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ ॥ 30.216 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ವಿಧಿವತ್ ಪೃಥಕ್ಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ನಮೋ ಘೋಷಾಯ ಘೋಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಲಕಲಾಯ ಚ ॥ 30.217 ॥

ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲನೇತ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಕ್ತಕ್ಷಣಾಯ ಚ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಯ ಕ್ರಥಾಯ ಕಥನಾಯ ಚ ॥ 30.218 ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಮುಖ್ಯಾಯ ಯೋಗಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ನಮೋ ರಥ್ಯವಿರಥ್ಯಾಯ ಚತುಷ್ಪಥರತಾಯ ಚ ॥ 30.219 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿನೋತ್ತರೀಯಾಯ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ಈಶಾನವಜ್ರಸಂಹಾಯ ಹರಿಕೇಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಅವಿವೇಕೈಕನಾಥಾಯ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.220 ॥

ಕಾಮ ಕಾಮದ ಕಾಮಧ್ನ ಧೃಷ್ಟೋದೃಪ್ತನಿಷೂದನ ।
ಸರ್ವ ಸರ್ವದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸನ್ಧ್ಯಾರಾಗ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.221 ॥

ಮಹಾಬಾಲ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮಹಾಸತ್ತ್ವ ಮಹಾದ್ಯುತೇ ।
ಮಹಾಮೇಘವರಪ್ರೇಕ್ಷ ಮಹಾಕಾಲ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.222 ॥

ಸ್ಥೂಲಜೀರ್ಣಾಂಗಜಟಿನೇ ವಲ್ಕಲಾಜಿನಧಾರಿಣೇ ।
ದೀಪ್ತಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಜಟಿನೇ ವಲ್ಕಲಾಜಿನವಾಸಸೇ ।
ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಮ ತಪೋನಿತ್ಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.223 ॥

ಉನ್ಮಾದನಶತಾವರ್ತ್ತ ಗಂಗಾತೋಯಾರ್ದ್ಧಮೂರ್ದ್ಧಜ ।
ಚನ್ದ್ರಾವರ್ತ್ತ ಯುಗಾವರ್ತ್ತ ಮೇಘಾವರ್ತ್ತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 30.224 ॥

ತ್ವಮನ್ನಮನ್ನಕರ್ತ್ತಾ ಚ ಅನ್ನದಶ್ಚ ತ್ವಮೇವ ಹಿ ।
ಅನ್ನಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಪಕ್ತಾ ಚ ಪಕ್ವಭುಕ್ತಪಚೇ ನಮಃ ॥ 30.225 ॥

ಜರಾಯುಜೋಽಂಡಜಶ್ಚೈವ ಸ್ವೇದಜೋದ್ಭಿಜ್ಜ ಏವ ಚ ।
ತ್ವಮೇವ ದೇವದೇವಶೋ ಭೂತಗ್ರಾಮಶ್ಚತುರ್ವಿಧಃ ॥ 30.226 ।
ಚರಾಚರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಪ್ರತಿಹರ್ತ್ತಾ ತ್ವಮೇವ ಚ ।
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದುಷಾಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ ॥ 30.227 ॥

ಸತ್ತ್ವಸ್ಯ ಪರಮಾ ಯೋನಿರಬ್ವಾಯುಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಋಕ್ಸಾಮಾನಿ ತಥೋಂಕಾರಮಾಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ॥ 30.228 ॥

ಹವಿರ್ಹಾವೀ ಹವೋ ಹಾವೀ ಹುವಾಂ ವಾಚಾಹುತಿಃ ಸದಾ ।
ಗಾಯನ್ತಿ ತ್ವಾಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮಗಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ॥ 30.229 ॥

ಯಜುರ್ಮಯೋ ಋಙ್ಮಯಶ್ಚ ಸಾಮಾಥರ್ವಮಯಸ್ತಥಾ ।
ಪಠ್ಯಸೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಭಿಸ್ತ್ವಂ ಕಲ್ಪೋಪನಿಷದಾಂ ಗಣೈಃ ॥ 30.230 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾ ವೈಶ್ಯಾಃ ಶೂದ್ರಾ ವರ್ಣಾವರಾಶ್ಚ ಯೇ ।
ತ್ವಾಮೇವ ಮೇಘಸಂಘಾಶ್ಚ ವಿಶ್ವಸ್ತ ನಿತಗರ್ಜ್ಜಿತಮ್ ॥ 30.231 ॥

ಸಂವತ್ಸರಸ್ತ್ವಮೃತವೋ ಮಾಸಾ ಮಾಸಾರ್ದ್ಧಮೇವ ಚ ।
ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಾಶ್ಚ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಯುಗಾ ಗ್ರಹಾಃ ॥ 30.232 ॥

ವೃಷಾಣಾಂ ಕಕುದಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಗಿರೀಣಾಂ ಶಿಖರಾಣಿ ಚ ।
ಸಿಂಹೋ ಮೃಗಾಣಾಂ ಪತತಾಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋಽನನ್ತಶ್ಚ ಭೋಗಿನಾಮ್ ॥ 30.233 ॥

ಕ್ಷೀರೋದೋ ಹ್ಯುದಧೀನಾಂಚ ಯನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಧನುರೇವ ಚ ।
ವಜ್ರಮ್ಪ್ರಹರಣಾನಾಂಚ ವ್ರತಾನಾಂ ಸತ್ಯಮೇವ ಚ ॥ 30.234 ॥

ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷಶ್ಚ ರಾಗಶ್ಚ ಮೋಹಃ ಕ್ಷಾಮೋ ದಮಃ ಶಮಃ ।
ವ್ಯವಸಾಯೋ ಧೃತಿರ್ಲೋಭಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧೌ ಜಯಾಜಯೌ ॥ 30.235 ॥

ತ್ವಂ ಗದೀ ತ್ವಂ ಶರೀ ಚಾಪಿ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಝರ್ಝರೀ ತಥಾ ।
ಛೇತ್ತಾ ಭೇತ್ತಾ ಪ್ರಹರ್ತ್ತಾ ಚ ತ್ವಂ ನೇತಾಪ್ಯನ್ತಕೋ ಮತಃ ॥ 30.236 ॥

ದಶಲಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತೋ ಧರ್ಮೋಽರ್ಥಃ ಕಾಮ ಏವ ಚ ।
ಇನ್ದ್ರಃ ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಪಲ್ವಲಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಚ ॥ 30.237 ॥

ಲತಾವಲ್ಲೀ ತೃಣೌಷಧ್ಯಃ ಪಶವೋ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಣಃ ।
ದ್ರವ್ಯಕರ್ಮಗುಣಾರಮ್ಭಃ ಕಾಲಪುಷ್ಪಫಲಪ್ರದಃ ॥ 30.238 ॥

ಆದಿಶ್ಚಾನ್ತಶ್ಚ ಮಧ್ಯಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರ್ಯೋಂಕಾರ ಏವ ಚ ।
ಹರಿತೋ ಲೋಹಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ನೀಲಃ ಪೀತಸ್ತಥಾರುಣಃ ॥ 30.239 ॥

ಕದ್ರುಶ್ಚ ಕಪಿಲಶ್ಚೈವ ಕಪೋತೋ ಮೇಚಕಸ್ತಥಾ ।
ಸುವರ್ಣರೇತಾ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಸುವರ್ಣಶ್ಚಾಪ್ಯತೋ ಮತಃ ॥ 30.240 ॥

ಸುವರ್ಣನಾಮಾ ಚ ತಥಾ ಸುವರ್ಣಪ್ರಿಯ ಏವ ಚ ।
ತ್ವಮಿನ್ದ್ರೋಽಥ ಯಮಶ್ಚೈವ ವರುಣೋ ಧನದೋಽನಲಃ ॥ 30.241 ॥

ಉತ್ಫುಲ್ಲಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಭಾನುರೇವ ಚ ।
ಹೋತ್ರಂ ಹೋತಾ ಚ ಹೋಮಸ್ತ್ವಂ ಹುತಂಚ ಪ್ರಹುತಂ ಪ್ರಭುಃ ॥ 30.242 ॥

ಸುಪರ್ಣಂಚ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜುಷಾಂ ಶತರುದ್ರಿಯಮ್ ।
ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ಮಂಗಲಾನಾಂಚ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 30.243 ॥

ಗಿರಿಃ ಸ್ತೋಕಸ್ತಥಾ ವೃಕ್ಷೋ ಜೀವಃ ಪುದ್ಗಲ ಏವ ಚ ।
ಸತ್ತ್ವಂ ತ್ವಂಚ ರಜಸ್ತ್ವಂಚ ತಮಶ್ಚ ಪ್ರಜನಂ ತಥಾ ॥ 30.244 ॥

ಪ್ರಾಣೋಽಪಾನಃ ಸಮಾನಶ್ಚ ಉದಾನೋ ವ್ಯಾನ ಏವ ಚ ।
ಉನ್ಮೇಷಶ್ಚೈವ ಮೇಷಶ್ಚ ತಥಾ ಜೃಮ್ಭಿತಮೇವ ಚ ॥ 30.245 ॥

ಲೋಹಿತಾಂಗೋ ಗದೀ ದಂಷ್ಟ್ರೀ ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ ।
ಶುಚಿರೋಮಾ ಹರಿಚ್ಛ್ಮಶ್ರುರೂರ್ದ್ಧ್ವಕೇಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ॥ 30.246 ॥

ಗೀತವಾದಿತ್ರನೃತ್ಯಾಂಗೋ ಗೀತವಾದನಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಮತ್ಸ್ಯೋ ಜಲೀ ಜಲೋ ಜಲ್ಯೋ ಜವಃ ಕಾಲಃ ಕಲೀ ಕಲಃ ॥ 30.247 ॥

ವಿಕಾಲಶ್ಚ ಸುಕಾಲಶ್ಚ ದುಷ್ಕಾಲಃ ಕಲನಾಶನಃ ।
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚೈವ ಕ್ಷಯೋಽನ್ತಶ್ಚ ಕ್ಷಮಾಪಾಯಕರೋ ಹರಃ ॥ 30.248 ॥

ಸಂವರ್ತ್ತಕೋಽನ್ತಕಶ್ಚೈವ ಸಂವರ್ತ್ತಕಬಲಾಹಕೌ ।
ಘಟೋ ಘಟೀಕೋ ಘಂಟೀಕೋ ಚೂಡಾಲೋಲಬಲೋ ಬಲಮ್ ॥ 30.249 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲೋಽಗ್ನಿವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ದಂಡೀ ಮುಂಡೀ ಚ ದಂಡಧೃಕ್ ।
ಚತುರ್ಯುಗಶ್ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಹೋತ್ರಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ ॥ 30.250 ॥

ಚತುರಾ ಶ್ರಮವೇತ್ತಾ ಚ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಕರಶ್ಚ ಹ ।
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಪ್ರಿಯೋ ಧೂರ್ತ್ತೋಽಗಣ್ಯೋಽಗಣ್ಯಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 30.251 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರೋ ಗಿರಿಕೋ ಗಿರಿಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಶಿಲ್ಪೀಶಃ ಶಿಲ್ಪಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಶಿಲ್ಪಪ್ರವರ್ತ್ತಕಃ ॥ 30.252 ॥

ಭಗನೇತ್ರಾನ್ತಕಶ್ಚನ್ದ್ರಃ ಪೂಷ್ಣೋ ದನ್ತವಿನಾಶನಃ ।
ಗೂಢಾವರ್ತ್ತಶ್ಚ ಗೂಢಶ್ಚ ಗೂಢಪ್ರತಿನಿಷೇವಿತಾ ॥ 30.253 ॥

ತರಣಸ್ತಾರಕಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಭೂತಸುತಾರಣಃ ।
ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಸತ್ವಾನಾಂ ನಿಧಾತಾ ಧಾರಣೋ ಧರಃ ॥ 30.254 ॥

ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಸತ್ಯಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಥಾರ್ಜವಮ್ ।
ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಕೃದ್ಭೂತೋ ಭೂತಭವ್ಯಭವೋದ್ಭವಃ ॥ 30.255 ॥

ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರಿತಶ್ಚೈವ ತಥೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಈಶಾನೋ ವೀಕ್ಷಣಃ ಶಾನ್ತೋ ದುರ್ದಾನ್ತೋ ದನ್ತನಾಶನಃ ॥ 30.256 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ್ತ ಸುರಾವರ್ತ್ತ ಕಾಮಾವರ್ತ್ತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಕಾಮಬಿಮ್ಬನಿಹರ್ತ್ತಾ ಚ ಕರ್ಣಿಕಾರರಜಃಪ್ರಿಯಃ ॥ 30.257 ॥

ಮುಖಚನ್ದ್ರೋ ಭೀಮಮುಖಃ ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಮುಖಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖೋ ಬಹುಮುಖೋ ರಣೇ ಹ್ಯಭಿಮುಖಃ ಸದಾ ॥ 30.258 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಕುನಿರ್ಮಹೋದಧಿಃ ಪರೋ ವಿರಾಟ್ ।
ಅಧರ್ಮಹಾ ಮಹಾದಂಡೋ ದಂಡಧಾರೀ ರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 30.259 ॥

ಗೋತಮೋ ಗೋಪ್ರತಾರಶ್ಚ ಗೋವೃಷೇಶ್ವರವಾಹನಃ ।
ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ ॥ 30.260 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಗೋಪ್ತಾ ಗೋವಿನ್ದೋ ಮಾನದೋ ಮಾನ ಏವ ಚ ।
ತಿಷ್ಠನ್ ಸ್ಥಿರಶ್ಚ ಸ್ಥಾಣುಶ್ಚ ನಿಷ್ಕಮ್ಪಃ ಕಮ್ಪ ಏವ ಚ ॥ 30.261 ॥

ದುರ್ವಾರಣೋ ದುರ್ವಿಷದೋ ದುಃಸಹೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ।
ದುರ್ದ್ಧರೋ ದುಷ್ಪ್ರಕಮ್ಪಶ್ಚ ದುರ್ವಿದೋ ದುರ್ಜ್ಜಯೋ ಜಯಃ ॥ 30.262 ॥

ಶಶಃ ಶಶಾಂಕಃ ಶಮನಃ ಶೀತೋಷ್ಣಂ ದುರ್ಜರಾಽಥ ತೃಟ್ ।
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚೈವ ವ್ಯಾಧಿಹಾ ವ್ಯಾಧಿಗಶ್ಚ ಹ ॥ 30.263 ॥

ಸಹ್ಯೋ ಯಜ್ಞೋ ಮೃಗಾ ವ್ಯಾಧಾ ವ್ಯಾಧೀನಾಮಾಕರೋಽಕರಃ ।
ಶಿಖಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪುಂಡರೀಕಾವಲೋಕನಃ ॥ 30.264 ॥

ದಂಡಧರಃ ಸದಂಡಶ್ಚ ದಂಡಮುಂಡವಿಭೂಷಿತಃ ।
ವಿಷಪೋಽಮೃತಪಶ್ಚೈವ ಸುರಾಪಃ ಕ್ಷೀರಸೋಮಪಃ ॥ 30.265 ॥

ಮಧುಪಶ್ಚಾಜ್ಯಪಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಪಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ ।
ವೃಷಾಶ್ವವಾಹ್ಯೋ ವೃಷಭಸ್ತಥಾ ವೃಷಭಲೋಚನಃ ॥ 30.266 ॥

ವೃಷಭಶ್ಚೈವ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಲೋಕಸತ್ಕೃತಃ ।
ಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಚಕ್ಷುಷೀ ತೇ ಹೃದಯಂಚ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಅಗ್ನಿರಾಪಸ್ತಥಾ ದೇವೋ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಸಾಧಿತಃ ॥ 30.267 ॥

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನ ಚ ಗೋವಿನ್ದಃ ಪುರಾಣಋಷಯೋ ನ ಚ ।
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೇದಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಯಾಥಾತಥ್ಯೇನ ತೇ ಶಿವ ॥ 30.268 ॥

ಯಾ ಮೂರ್ತ್ತಯಃ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸ್ತೇ ನ ಮಹ್ಯಂ ಯಾನ್ತಿ ದರ್ಶನಮ್ ।
ತಾಭಿರ್ಮಾಂ ಸತತಂ ರಕ್ಷ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಮಿವೌರಸಮ್ ॥ 30.269 ॥

ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಕ್ಷಣೀಯೋಽಹಂ ತವಾನಘ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪೀ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಶ್ಚಾಹಂ ಸದಾ ತ್ವಯಿ ॥ 30.270 ॥

ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯನೇಕಾನಿ ಪುಂಸಾಮಾಹೃತ್ಯ ದುರ್ದ್ದಶಃ ।
ತಿಷ್ಠತ್ಯೇಕಃ ಸಮುದ್ರಾನ್ತೇ ಸ ಮೇ ಗೋಪ್ತಾಸ್ತು ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 30.271 ॥

ಯಂ ವಿನಿದ್ರಾ ಜಿತಶ್ವಾಸಾಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯುಂಜಾನಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಯೋಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥ 30.272 ॥

ಸಮ್ಭಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಿ ಯುಗಾನ್ತೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ।
ಯಃ ಶೇತೇ ಜಲಮಧ್ಯಸ್ಥಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಪ್ಸುಶಾಯಿನಮ್ ॥ 30.273 ॥

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವದನೇ ರಾಹೋರ್ಯಃ ಸೋಮಂ ಗ್ರಸತೇ ನಿಶಿ ।
ಗ್ರಸತ್ಯರ್ಕಂಚ ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಭೂತ್ವಾ ಸೋಮಾಗ್ನಿರೇವ ಚ ॥ 30.274 ॥

ಯೇಽಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಾಃ ಪುರುಷಾ ದೇಹಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ।
ರಕ್ಷನ್ತು ತೇ ಹಿ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಮಾಪ್ಯಾಯಯನ್ತು ಮಾಮ್ ॥ 30.275 ॥

ಯೇ ಚಾಪ್ಯುತ್ಪತಿತಾ ಗರ್ಭಾದಧೋಭಾಗಗತಾಶ್ಚ ಯೇ ।
ತೇಷಾಂ ಸ್ವಾಹಾಃ ಸ್ವಧಾಶ್ಚೈವ ಆಪ್ನುವನ್ತು ಸ್ವದನ್ತು ಚ ॥ 30.276 ॥

ಯೇ ನ ರೋದನ್ತಿ ದೇಹಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಾಣಿನೋ ರೋದಯನ್ತಿ ಚ ।
ಹರ್ಷಯನ್ತಿ ಚ ಹೃಷ್ಯನ್ತಿ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯೋಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 30.277 ॥

ಯೇ ಸಮುದ್ರೇ ನದೀದುರ್ಗೇ ಪರ್ವತೇಷು ಗುಹಾಸು ಚ ।
ವೃಕ್ಷಮೂಲೇಷು ಗೋಷ್ಠೇಷು ಕಾನ್ತಾರಗಹನೇಷು ನ ॥ 30.278 ॥

ಚತುಷ್ಪಥೇಷು ರಥ್ಯಾಸು ಚತ್ವರೇಷು ಸಭಾಸು ಚ ।
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಯೋರ್ಮಧ್ಯಗತಾ ಯೇ ಚ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕರಶ್ಮಿಷು ॥ 30.279 ॥

ರಸಾತಲಗತಾ ಯೇ ಚ ಯೇ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ಪರಂಗತಾಃ ।
ನಮಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯಶ್ಚ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಃ ಸ್ಥೂಲಾಃ ಕೃಶಾ ಹ್ರಸ್ವಾ ನಮಸ್ತೇಭ್ಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 30.280 ॥

ಸರ್ವಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಗೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತಪತಿರ್ಭವಾನ್ ।
ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ತೇನ ತ್ವಂ ನ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಃ ॥ 30.281 ॥

ತ್ವಮೇವ ಚೇಜ್ಯಸೇ ಯಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞೈರ್ವಿವಿಧದಕ್ಷಿಣೈಃ ।
ತ್ವಮೇವ ಕರ್ತ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ತೇನ ತ್ವಂ ನ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಃ ॥ 30.282 ॥

ಅಥ ವಾ ಮಾಯಯಾ ದೇವ ಮೋಹಿತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ತ್ವಯಾ ।
ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ವಾಪಿ ತೇನ ತ್ವಂ ನ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಃ ॥ 30.283 ॥

ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ದೇವೇಶ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನ ಚಾನ್ಯಾಸ್ತಿ ನ ಮೇ ಗತಿಃ ॥ 30.284 ॥

ಸ್ತುತ್ವೈವಂ ಸ ಮಹಾದೇವಂ ವಿರರಾಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಭಗವಾನಪಿ ಸುಪ್ರೀತಃ ಪುನರ್ದಕ್ಷಮಭಾಷತ ॥ 30.285 ॥

ಪರಿತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ತೇ ದಕ್ಷ ಸ್ತವೇನಾನೇನ ಸುವ್ರತ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಮತ್ಸಮೀಪಂ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ ॥ 30.286 ॥

ಅಥೈನಮಬ್ರವೀದ್ವಾಕ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿರ್ಭವಃ ।
ಕೃತ್ವಾಶ್ವಾಸಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಜ್ಞೋ ವಾಕ್ಯಮಾಹತಮ್ ॥ 30.287 ॥

ದಕ್ಷ ದಕ್ಷ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯೋ ಮನ್ಯುರ್ವಿಘ್ನಮಿಮಂ ಪ್ರತಿ ।
ಅಹಂ ಯಜ್ಞಹಾ ನ ತ್ವನ್ಯೋ ದೃಶ್ಯತೇ ತತ್ಪುರಾ ತ್ವಯಾ ॥ 30.288 ॥

ಭೂಯಶ್ಚ ತಂ ವರಮಿಮಂ ಮತ್ತೋ ಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಸುವ್ರತ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನೋ ಭೂತ್ವಾ ತ್ವಮೇಕಾಗ್ರಮನಾಃ ಶೃಣು ॥ 30.289 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ವಾಜಪೇಯಶತಸ್ಯ ಚ ।
ಪ್ರಜಾಪತೇ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಫಲಭಾಗೀ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 30.290 ॥

ವೇದಾನ್ ಷಡಂಗಾನುದ್ಧೃತ್ಯ ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ಯೋಗಾಂಶ್ಚ ಕೃತ್ಸ್ನಶಃ ।
ತಪಶ್ಚ ವಿಪುಲಂ ತಪ್ತ್ವಾ ದುಶ್ಚರಂ ದೇವದಾನವೈಃ ॥ 30.291 ॥

ಅರ್ಥೈರ್ದ್ದಶಾರ್ದ್ಧಸಂಯುಕ್ತೈರ್ಗೂಢಮಪ್ರಾಜ್ಞನಿರ್ಮ್ಮಿತಮ್ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕೃತೈರ್ಧರ್ಮೈಂರ್ವಿಪರೀತಂ ಕ್ವಚಿತ್ಸಮಮ್ ॥ 30.292 ॥

ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥೈರಧ್ಯವಸಿತಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಮ್ ।
ಸರ್ವೇಷಾಮಾಶ್ರಮಾಣಾನ್ತು ಮಯಾ ಪಾಶುಪತಂ ವ್ರತಮ್ ।
ಉತ್ಪಾದಿತಂ ಶುಭಂ ದಕ್ಷ ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಕ್ಷಣಮ್ ॥ 30.293 ॥

ಅಸ್ಯ ಚೀರ್ಣಸ್ಯ ಯತ್ಸಮ್ಯಕ್ ಫಲಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮ್ ।
ತದಸ್ತು ತೇ ಮಹಾಭಾಗ ಮಾನಸಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಂ ಜ್ವರಃ ॥ 30.294 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಃ ಸಪತ್ನೀಕಃ ಸಹಾನುಗಃ ।
ಅದರ್ಶನಮನುಪ್ರಾಪ್ತೋ ದಕ್ಷಸ್ಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 30.295 ॥

ಅವಾಪ್ಯ ಚ ತದಾ ಭಾಗಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಭವಃ ।
ಜ್ವರಂಚ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಬಹುಧಾ ವ್ಯಭಜತ್ತದಾ ।
ಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶೃಣುಧ್ವಂ ತತ್ರ ವೈ ದ್ವಿಜಾಃ ॥ 30.296 ॥

ಶೀರ್ಷಾಭಿತಾಪೋ ನಾಗಾನಾಂ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಶಿಲಾರುಜಃ ।
ಅಪಾನ್ತು ನಾಲಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನಿರ್ಮೋಕಮ್ಭುಜಗೇಷ್ವಪಿ ॥ 30.297 ॥

ಸ್ವೌರಕಃ ಸೌರಭೇಯಾಣಾಮೂಷರಃ ಪೃಥಿವೀತಲೇ ।
ಇಭಾ ನಾಮಪಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರತ್ಯವರೋಧನಮ್ ॥ 30.298 ॥

ರನ್ಧ್ರೋದ್ಭೂತಂ ತಥಾಶ್ವಾನಾಂ ಶಿಖೋದ್ಭೇದಶ್ಚ ಬರ್ಹಿಣಾಮ್ ।
ನೇತ್ರರೋಗಃ ಕೋಕಿಲಾನಾಂ ಜ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ॥ 30.299 ॥

ಅಜಾನಾಂ ಪಿತ್ತಭೇದಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಮಿತಿ ನಃ ಶ್ರುತಮ್ ।
ಶುಕಾನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಿಮಿಕಾ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಜ್ವರಃ ।
ಶಾರ್ದೂಲೇಷ್ವಪಿ ವೈ ವಿಪ್ರಾಃ ಶ್ರಮೋ ಜ್ವರ ಇಹೋಚ್ಯತೇ ॥ 30.300 ॥

ಮಾನುಷೇಷು ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಜ್ವರೋ ನಾಮೈಷ ಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಮರಣೇ ಜನ್ಮನಿ ತಥಾ ಮಧ್ಯೇ ಚ ವಿಶತೇ ಸದಾ ॥ 30.301 ॥

ಏತನ್ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ತೇಜೋ ಜ್ವರೋ ನಾಮ ಸುದಾರುಣಃ ।
ನಮಸ್ಯಶ್ಚೈವ ಮಾನ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಭಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 30.302 ॥

ಇಮಾಂ ಜ್ವರೋತ್ಪತ್ತಿಮದೀನಮಾನಸಃ ಪಠೇತ್ಸದಾ ಯಃ ಸುಸಮಾಹಿತೋ ನರಃ ।
ವಿಮುಕ್ತರೋಗಃ ಸ ನರೋ ಮುದಾ ಯುತೋ ಲಭೇತ ಕಾಮಾನ್ ಸ ಯಥಾಮನೀಷಿತಾನ್ ॥ 30.303 ॥

ದಕ್ಷಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತವಂಚಾಪಿ ಕೀರ್ತ್ತಯೇದ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ವಾ ।
ನಾಶುಭಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕಿಂಚಿದ್ದೀರ್ಘಂಚಾಯುರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 30.304 ॥

ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು ವರಿಷ್ಠೋ ಯೋಗವಾನ್ ಹರಃ ।
ತಥಾ ಸ್ತವೋ ವರಿಷ್ಠೋಽಯಂ ಸ್ತವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ಮಿತಃ ॥ 30.305 ॥

ಯಶೋರಾಜ್ಯಸುಖೈಶ್ವರ್ಯವಿತ್ತಾಯುರ್ಧನಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ ।
ಸ್ತೋತವ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಮಾಸ್ಥಾಯ ವಿದ್ಯಾಕಾಮೈಶ್ಚ ಯತ್ನತಃ ॥ 30.306 ॥

ವ್ಯಾಧಿತೋ ದುಃಖಿತೋ ದೀನಶ್ಚೌರತ್ರಸ್ತೋ ಭಯಾರ್ದಿತಃ ।
ರಾಜಕಾರ್ಯನಿಯುಕ್ತೋ ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ॥ 30.307 ॥

ಅನೇನ ಚೈವ ದೇಹೇನ ಗಣಾನಾಂ ಸ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗಣ ಏವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 30.308 ॥

ನ ಚ ಯಕ್ಷಾಃ ಪಿಶಾಚಾ ವಾ ನ ನಾಗಾ ನ ವಿನಾಯಕಾಃ ।
ಕುರ್ಯುರ್ವಿಘ್ನಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಯತ್ರ ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಭವಃ ॥ 30.309 ॥

ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಇದಂ ನಾರೀ ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ಪಿತೃಭಿರ್ಭರ್ತೃಪಕ್ಷಾಭ್ಯಾಂ ಪೂಜ್ಯಾ ಭವತಿ ದೇವವತ್ ॥ 30.310 ॥

ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಕೀರ್ತ್ತಯೇದ್ವಾಪ್ಯಭೀಕ್ಷ್ಣಶಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಗಚ್ಛನ್ತ್ಯವಿಘ್ನತಃ ॥ 30.311 ॥

ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಂ ಯಚ್ಚ ಯಚ್ಚ ವಾಚಾಪ್ಯುದಾಹೃತಮ್ ।
ಸರ್ವಂ ಸಮ್ಪದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸ್ತವನಸ್ಯಾನುಕೀರ್ತ್ತನಾತ್ ॥ 30.312 ॥

ದೇವಸ್ಯ ಸಗುಹಸ್ಯಾಥ ದೇವ್ಯಾ ನನ್ದೀಶ್ವರಸ್ಯ ತು ।
ಬಲಿಂ ವಿಭವತಃ ಕೃತ್ವಾ ದಮೇನ ನಿಯಮೇನ ಚ ॥ 30.313 ॥

ತತಃ ಸ ಯುಕ್ತೋ ಗೃಹ್ಣೀಯಾನ್ನಾಮಾನ್ಯಾಶು ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ।
ಈಪ್ಸಿತಾನ್ ಲಭತೇಽತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಮಾನ್ ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ಮಾನವಃ ।
ಮೃತಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರಪರಿವೃತಃ ॥ 30.314 ॥

ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತೋ ವಾ ಯುಕ್ತೋ ವಾ ಸರ್ವಪಾತಕೈಃ ।
ಪಠನ್ ದಕ್ಷಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಮೃತಶ್ಚ ಗಣಸಾಲೋಕ್ಯಂ ಪೂಜ್ಯಮಾನಃ ಸುರಾಸುರೈಃ ॥ 30.315 ॥

ವೃಷೇವ ವಿಧಿಯುಕ್ತೇನ ವಿಮಾನೇನ ವಿರಾಜತೇ ।
ಆಭೂತಸಮ್ಪ್ಲವಸ್ಥಾಯೀ ರುದ್ರಸ್ಯಾನುಚರೋ ಭವೇತ್ ॥ 30.316 ॥

ಇತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ಪರಾಶರಸುತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ನೈತದ್ವೇದಯತೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನೇದಂ ಶ್ರಾವ್ಯನ್ತು ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 30.317 ॥

ಶ್ರುತ್ವೈತತ್ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಯೇಽಪಿ ಸ್ಯುಃ ಪಾಪಕಾರಿಣಃ ।
ವೈಶ್ಯಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಶ್ಚ ಶೂದ್ರಾಶ್ಚ ರುದ್ರಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯುಃ ॥ 30.318 ॥

ಶ್ರಾವಯೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಪ್ರೇಭ್ಯಃ ಸದಾ ಪರ್ವಸು ಪರ್ವಸು ।
ರುದ್ರಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ದ್ವಿಜೋ ವೈ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 30.319 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಪುರಾಣೇ ವಾಯುಪ್ರೋಕ್ತೇ ದಕ್ಷಶಾಪವರ್ಣನಂ ನಾಮ ತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥ 30 ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil