Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રં વાયુપુરાણે અધ્યાય ૩૦ ॥

॥ દક્ષ ઉવાચ ॥

નમસ્તે દેવદેવેશ દેવારિબલસૂદન ।
દેવેન્દ્ર હ્યમરશ્રેષ્ઠ દેવદાનવપૂજિત ॥ ૩૦.૧૮૦ ॥

સહસ્રાક્ષ વિરૂપાક્ષ ત્ર્યક્ષ યક્ષાધિપપ્રિય ।
સર્વતઃ પાણિપાદસ્ત્વં સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખઃ ।
સર્વતઃ શ્રુતિમાન્ લોકે સર્વાનાવૃત્ય તિષ્ઠસિ ॥ ૩૦.૧૮૧ ॥

શઙ્કુકર્ણ મહાકર્ણ કુમ્ભકર્ણાર્ણવાલય ।
ગજેન્દ્રકર્ણ ગોકર્ણ પાણિકર્ણ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૧૮૨ ॥

શતોદર શતાવર્ત્ત શતજિહ્વ શતાનન ।
ગાયન્તિ ત્વાં ગાયત્રિણો હ્યર્ચ્ચયન્તિ તથાર્ચ્ચિનઃ ॥ ૩૦.૧૮૩ ॥

દેવદાનવગોપ્તા ચ બ્રહ્મા ચ ત્વં શતક્રતુઃ ।
મૂર્ત્તીશસ્ત્વં મહામૂર્તે સમુદ્રામ્બુ ધરાય ચ ॥ ૩૦.૧૮૪ ॥

સર્વા હ્યસ્મિન્ દેવતાસ્તે ગાવો ગોષ્ઠ ઇવાસતે ।
શરીરન્તે પ્રપશ્યામિ સોમમગ્નિં જલેશ્વરમ્ ॥ ૩૦.૧૮૫ ॥

આદિત્યમથ વિષ્ણુઞ્ચ બ્રહ્માણં સબૃહસ્પતિમ્ ।
ક્રિયા કાર્ય્યં કારણઞ્ચ કર્ત્તા કરણમેવ ચ ॥ ૩૦.૧૮૬ ॥

અસચ્ચ સદસચ્ચૈવ તથૈવ પ્રભવાવ્યયમ્ ।
નમો ભવાય શર્વાય રુદ્રાય વરદાય ચ ॥ ૩૦.૧૮૭ ॥

પશૂનાં પતયે ચૈવ નમસ્ત્વન્ધકઘાતિને ।
ત્રિજટાય ત્રિશીર્ષાય ત્રિશૂલવરધારિણે ॥ ૩૦.૧૮૮ ॥

ત્ર્યમ્બકાય ત્રિનેત્રાય ત્રિપુરઘ્નાય વૈ નમઃ ।
નમશ્ચણ્ડાય મુણ્ડાય પ્રચણ્ડાય ધરાય ચ ॥ ૩૦.૧૮૯ ॥

દણ્ડિ માસક્તકર્ણાય દણ્ડિમુણ્ડાય વૈ નમઃ ।
નમોઽર્દ્ધદણ્ડકેશાય નિષ્કાય વિકૃતાય ચ ॥ ૩૦.૧૯૦ ॥

વિલોહિતાય ધૂમ્રાય નીલગ્રીવાય તે નમઃ ।
નમસ્ત્વપ્રતિરૂપાય શિવાય ચ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૧૯૧ ॥

સૂર્ય્યાય સૂર્ય્યપતયે સૂર્ય્યધ્વજપતાકિને ।
નમઃ પ્રમથનાથાય વૃષસ્કન્ધાય ધન્વિને ॥ ૩૦.૧૯૨ ॥

નમો હિરણ્યગર્ભાય હિરણ્યકવચાય ચ ।
હિરણ્યકૃતચૂડાય હિરણ્યપતયે નમઃ ॥ ૩૦.૧૯૩ ॥

સત્રઘાતાય દણ્ડાય વર્ણપાનપુટાય ચ ।
નમઃ સ્તુતાય સ્તુત્યાય સ્તૂયમાનાય વૈ નમઃ ॥ ૩૦.૧૯૪ ॥

સર્વાયાભક્ષ્યભક્ષ્યાય સર્વભૂતાન્ત્તરાત્મને ।
નમો હોત્રાય મન્ત્રાય શુક્લધ્વજપતાકિને ॥ ૩૦.૧૯૫ ॥

નમો નમાય નમ્યાય નમઃ કિલિકિલાય ચ ।
નમસ્તે શયમાનાય શયિતાયોત્થિતાય ચ ॥ ૩૦.૧૯૬ ॥

સ્થિતાય ચલમાનાય મુદ્રાય કુટિલાય ચ ।
નમો નર્ત્તનશીલાય મુખવાદિત્રકારિણે ॥ ૩૦.૧૯૭ ॥

નાટ્યોપહારલુબ્ધાય ગીતવાદ્યરતાય ચ ।
નમો જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય બલપ્રમથનાય ચ ॥ ૩૦.૧૯૮ ॥

કલનાય ચ કલ્પાય ક્ષયાયોપક્ષયાય ચ ।
ભીમદુન્દુભિહાસાય ભીમસેનપ્રિયાય ચ ॥ ૩૦.૧૯૯ ॥

ઉગ્રાય ચ નમો નિત્યં નમસ્તે દશબાહવે ।
નમઃ કપાલહસ્તાય ચિતાભસ્મપ્રિયાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૦ ॥

વિભીષણાય ભીષ્માય ભીષ્મવ્રતધરાય ચ ।
નમો વિકૃતવક્ષાય ખડ્ગજિહ્વાગ્રદંષ્ટ્રિણે ॥ ૩૦.૨૦૧ ॥

પક્વામમાંસલુબ્ધાય તુમ્બવીણાપ્રિયાય ચ ।
નમો વૃષાય વૃષ્યાય વૃષ્ણયે વૃષણાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૨ ॥

કટઙ્કટાય ચણ્ડાય નમઃ સાવયવાય ચ ।
નમસ્તે વરકૃષ્ણાય વરાય વરદાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૩ ॥

વરગન્ધમાલ્યવસ્ત્રાય વરાતિવરયે નમઃ ।
નમો વર્ષાય વાતાય છાયાયૈ આતપાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૪ ॥

નમો રક્તવિરક્તાય શોભનાયાક્ષમાલિને ।
સમ્ભિન્નાય વિભિન્નાય વિવિક્તવિકટાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૫ ॥

અઘોરરૂપરૂપાય ઘોરઘોરતરાય ચ ।
નમઃ શિવાય શાન્તાય નમઃ શાન્તતરાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૬ ॥

એકપાદ્બહુનેત્રાય એકશીર્ષન્નમોઽસ્તુ તે ।
નમો વૃદ્ધાય લુબ્ધાય સંવિભાગપ્રિયાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૭ ॥

પઞ્ચમાલાર્ચિતાઙ્ગાય નમઃ પાશુપતાય ચ ।
નમશ્ચણ્ડાય ઘણ્ટાય ઘણ્ટયા જગ્ધરન્ધ્રિણે ॥ ૩૦.૨૦૮ ॥

સહસ્રશતઘણ્ટાય ઘણ્ટામાલાપ્રિયાય ચ ।
પ્રાણદણ્ડાય ત્યાગાય નમો હિલિહિલાય ચ ॥ ૩૦.૨૦૯ ॥

હૂંહૂઙ્કારાય પારાય હૂંહૂઙ્કારપ્રિયાય ચ ।
નમશ્ચ શમ્ભવે નિત્યં ગિરિ વૃક્ષકલાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૦ ॥

ગર્ભમાંસશૃગાલાય તારકાય તરાય ચ ।
નમો યજ્ઞાધિપતયે દ્રુતાયોપદ્રુતાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૧ ॥

યજ્ઞવાહાય દાનાય તપ્યાય તપનાય ચ ।
નમસ્તટાય ભવ્યાય તડિતાં પતયે નમઃ ॥ ૩૦.૨૧૨ ॥

અન્નદાયાન્નપતયે નમોઽસ્ત્વન્નભવાય ચ ।
નમઃ સહસ્રશીર્ષ્ણે ચ સહસ્રચરણાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૩ ॥

સહસ્રોદ્યતશૂલાય સહસ્રનયનાય ચ ।
નમોઽસ્તુ બાલરૂપાય બાલરૂપધરાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૪ ॥

બાલાનાઞ્ચૈવ ગોપ્ત્રે ચ બાલક્રીડનકાય ચ ।
નમઃ શુદ્ધાય બુદ્ધાય ક્ષોભણાયાક્ષતાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૫ ॥

તરઙ્ગાઙ્કિતકેશાય મુક્તકેશાય વૈ નમઃ ।
નમઃ ષટ્કર્મનિષ્ઠાય ત્રિકર્મનિરતાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૬ ॥

વર્ણાશ્રમાણાં વિધિવત્ પૃથક્કર્મપ્રવર્તિને ।
નમો ઘોષાય ઘોષ્યાય નમઃ કલકલાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૭ ॥

શ્વેતપિઙ્ગલનેત્રાય કૃષ્ણરક્તક્ષણાય ચ ।
ધર્માર્થ કામમોક્ષાય ક્રથાય કથનાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૮ ॥

સાઙ્ખ્યાય સાઙ્ખ્યમુખ્યાય યોગાધિપતયે નમઃ ।
નમો રથ્યવિરથ્યાય ચતુષ્પથરતાય ચ ॥ ૩૦.૨૧૯ ॥

કૃષ્ણા જિનોત્તરીયાય વ્યાલયજ્ઞોપવીતિને ।
ઈશાનવજ્રસંહાય હરિકેશ નમોઽસ્તુ તે ।
અવિવેકૈકનાથાય વ્યક્તાવ્યક્ત નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૨૨૦ ॥

કામ કામદ કામધ્ન ધૃષ્ટોદૃપ્તનિષૂદન ।
સર્વ સર્વદ સર્વજ્ઞ સન્ધ્યારાગ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૨૨૧ ॥

મહાબાલ મહાબાહો મહાસત્ત્વ મહાદ્યુતે ।
મહામેઘવરપ્રેક્ષ મહાકાલ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૨૨૨ ॥

સ્થૂલજીર્ણાઙ્ગજટિને વલ્કલાજિનધારિણે ।
દીપ્તસૂર્યાગ્નિજટિને વલ્કલાજિનવાસસે ।
સહસ્રસૂર્યપ્રતિમ તપોનિત્ય નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૨૨૩ ॥

ઉન્માદનશતાવર્ત્ત ગઙ્ગાતોયાર્દ્ધમૂર્દ્ધજ ।
ચન્દ્રાવર્ત્ત યુગાવર્ત્ત મેઘાવર્ત્ત નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩૦.૨૨૪ ॥

ત્વમન્નમન્નકર્ત્તા ચ અન્નદશ્ચ ત્વમેવ હિ ।
અન્નસ્રષ્ટા ચ પક્તા ચ પક્વભુક્તપચે નમઃ ॥ ૩૦.૨૨૫ ॥

જરાયુજોઽણ્ડજશ્ચૈવ સ્વેદજોદ્ભિજ્જ એવ ચ ।
ત્વમેવ દેવદેવશો ભૂતગ્રામશ્ચતુર્વિધઃ ॥ ૩૦.૨૨૬ ।
ચરાચરસ્ય બ્રહ્મા ત્વં પ્રતિહર્ત્તા ત્વમેવ ચ ।
ત્વમેવ બ્રહ્મવિદુષામપિ બ્રહ્મવિદાં વરઃ ॥ ૩૦.૨૨૭ ॥

સત્ત્વસ્ય પરમા યોનિરબ્વાયુજ્યોતિષાં નિધિઃ ।
ઋક્સામાનિ તથોઙ્કારમાહુસ્ત્વાં બ્રહ્મવાદિનઃ ॥ ૩૦.૨૨૮ ॥

હવિર્હાવી હવો હાવી હુવાં વાચાહુતિઃ સદા ।
ગાયન્તિ ત્વાં સુરશ્રેષ્ઠ સામગા બ્રહ્મવાદિનઃ ॥ ૩૦.૨૨૯ ॥

યજુર્મયો ઋઙ્મયશ્ચ સામાથર્વમયસ્તથા ।
પઠ્યસે બ્રહ્મવિદ્ભિસ્ત્વં કલ્પોપનિષદાં ગણૈઃ ॥ ૩૦.૨૩૦ ॥

બ્રાહ્મણાઃ ક્ષત્રિયા વૈશ્યાઃ શૂદ્રા વર્ણાવરાશ્ચ યે ।
ત્વામેવ મેઘસઙ્ઘાશ્ચ વિશ્વસ્ત નિતગર્જ્જિતમ્ ॥ ૩૦.૨૩૧ ॥

સંવત્સરસ્ત્વમૃતવો માસા માસાર્દ્ધમેવ ચ ।
કલા કાષ્ઠા નિમેષાશ્ચ નક્ષત્રાણિ યુગા ગ્રહાઃ ॥ ૩૦.૨૩૨ ॥

વૃષાણાં કકુદં ત્વં હિ ગિરીણાં શિખરાણિ ચ ।
સિંહો મૃગાણાં પતતાં તાર્ક્ષ્યોઽનન્તશ્ચ ભોગિનામ્ ॥ ૩૦.૨૩૩ ॥

ક્ષીરોદો હ્યુદધીનાઞ્ચ યન્ત્રાણાં ધનુરેવ ચ ।
વજ્રમ્પ્રહરણાનાઞ્ચ વ્રતાનાં સત્યમેવ ચ ॥ ૩૦.૨૩૪ ॥

ઇચ્છા દ્વેષશ્ચ રાગશ્ચ મોહઃ ક્ષામો દમઃ શમઃ ।
વ્યવસાયો ધૃતિર્લોભઃ કામક્રોધૌ જયાજયૌ ॥ ૩૦.૨૩૫ ॥

ત્વં ગદી ત્વં શરી ચાપિ ખટ્વાઙ્ગી ઝર્ઝરી તથા ।
છેત્તા ભેત્તા પ્રહર્ત્તા ચ ત્વં નેતાપ્યન્તકો મતઃ ॥ ૩૦.૨૩૬ ॥

દશલક્ષણસંયુક્તો ધર્મોઽર્થઃ કામ એવ ચ ।
ઇન્દ્રઃ સમુદ્રાઃ સરિતઃ પલ્વલાનિ સરાંસિ ચ ॥ ૩૦.૨૩૭ ॥

લતાવલ્લી તૃણૌષધ્યઃ પશવો મૃગપક્ષિણઃ ।
દ્રવ્યકર્મગુણારમ્ભઃ કાલપુષ્પફલપ્રદઃ ॥ ૩૦.૨૩૮ ॥

આદિશ્ચાન્તશ્ચ મધ્યશ્ચ ગાયત્ર્યોઙ્કાર એવ ચ ।
હરિતો લોહિતઃ કૃષ્ણો નીલઃ પીતસ્તથારુણઃ ॥ ૩૦.૨૩૯ ॥

કદ્રુશ્ચ કપિલશ્ચૈવ કપોતો મેચકસ્તથા ।
સુવર્ણરેતા વિખ્યાતઃ સુવર્ણશ્ચાપ્યતો મતઃ ॥ ૩૦.૨૪૦ ॥

સુવર્ણનામા ચ તથા સુવર્ણપ્રિય એવ ચ ।
ત્વમિન્દ્રોઽથ યમશ્ચૈવ વરુણો ધનદોઽનલઃ ॥ ૩૦.૨૪૧ ॥

ઉત્ફુલ્લશ્ચિત્રભાનુશ્ચ સ્વર્ભાનુર્ભાનુરેવ ચ ।
હોત્રં હોતા ચ હોમસ્ત્વં હુતઞ્ચ પ્રહુતં પ્રભુઃ ॥ ૩૦.૨૪૨ ॥

સુપર્ણઞ્ચ તથા બ્રહ્મ યજુષાં શતરુદ્રિયમ્ ।
પવિત્રાણાં પવિત્રં ચ મઙ્ગલાનાઞ્ચ મઙ્ગલમ્ ॥ ૩૦.૨૪૩ ॥

ગિરિઃ સ્તોકસ્તથા વૃક્ષો જીવઃ પુદ્ગલ એવ ચ ।
સત્ત્વં ત્વઞ્ચ રજસ્ત્વઞ્ચ તમશ્ચ પ્રજનં તથા ॥ ૩૦.૨૪૪ ॥

પ્રાણોઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનો વ્યાન એવ ચ ।
ઉન્મેષશ્ચૈવ મેષશ્ચ તથા જૃમ્ભિતમેવ ચ ॥ ૩૦.૨૪૫ ॥

લોહિતાઙ્ગો ગદી દંષ્ટ્રી મહાવક્ત્રો મહોદરઃ ।
શુચિરોમા હરિચ્છ્મશ્રુરૂર્દ્ધ્વકેશસ્ત્રિલોચનઃ ॥ ૩૦.૨૪૬ ॥

ગીતવાદિત્રનૃત્યાઙ્ગો ગીતવાદનકપ્રિયઃ ।
મત્સ્યો જલી જલો જલ્યો જવઃ કાલઃ કલી કલઃ ॥ ૩૦.૨૪૭ ॥

વિકાલશ્ચ સુકાલશ્ચ દુષ્કાલઃ કલનાશનઃ ।
મૃત્યુશ્ચૈવ ક્ષયોઽન્તશ્ચ ક્ષમાપાયકરો હરઃ ॥ ૩૦.૨૪૮ ॥

સંવર્ત્તકોઽન્તકશ્ચૈવ સંવર્ત્તકબલાહકૌ ।
ઘટો ઘટીકો ઘણ્ટીકો ચૂડાલોલબલો બલમ્ ॥ ૩૦.૨૪૯ ॥

બ્રહ્મકાલોઽગ્નિવક્ત્રશ્ચ દણ્ડી મુણ્ડી ચ દણ્ડધૃક્ ।
ચતુર્યુગશ્ચતુર્વેદશ્ચતુર્હોત્રશ્ચતુષ્પથઃ ॥ ૩૦.૨૫૦ ॥

ચતુરા શ્રમવેત્તા ચ ચાતુર્વર્ણ્યકરશ્ચ હ ।
ક્ષરાક્ષરપ્રિયો ધૂર્ત્તોઽગણ્યોઽગણ્યગણાધિપઃ ॥ ૩૦.૨૫૧ ॥

રુદ્રાક્ષમાલ્યામ્બરધરો ગિરિકો ગિરિકપ્રિયઃ ।
શિલ્પીશઃ શિલ્પિનાં શ્રેષ્ઠઃ સર્વશિલ્પપ્રવર્ત્તકઃ ॥ ૩૦.૨૫૨ ॥

ભગનેત્રાન્તકશ્ચન્દ્રઃ પૂષ્ણો દન્તવિનાશનઃ ।
ગૂઢાવર્ત્તશ્ચ ગૂઢશ્ચ ગૂઢપ્રતિનિષેવિતા ॥ ૩૦.૨૫૩ ॥

તરણસ્તારકશ્ચૈવ સર્વભૂતસુતારણઃ ।
ધાતા વિધાતા સત્વાનાં નિધાતા ધારણો ધરઃ ॥ ૩૦.૨૫૪ ॥

તપો બ્રહ્મ ચ સત્યઞ્ચ બ્રહ્મચર્યમથાર્જવમ્ ।
ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ભૂતો ભૂતભવ્યભવોદ્ભવઃ ॥ ૩૦.૨૫૫ ॥

ભૂર્ભુવઃસ્વરિતશ્ચૈવ તથોત્પત્તિર્મહેશ્વરઃ ।
ઈશાનો વીક્ષણઃ શાન્તો દુર્દાન્તો દન્તનાશનઃ ॥ ૩૦.૨૫૬ ॥

બ્રહ્માવર્ત્ત સુરાવર્ત્ત કામાવર્ત્ત નમોઽસ્તુ તે ।
કામબિમ્બનિહર્ત્તા ચ કર્ણિકારરજઃપ્રિયઃ ॥ ૩૦.૨૫૭ ॥

મુખચન્દ્રો ભીમમુખઃ સુમુખો દુર્મુખો મુખઃ ।
ચતુર્મુખો બહુમુખો રણે હ્યભિમુખઃ સદા ॥ ૩૦.૨૫૮ ॥

હિરણ્યગર્ભઃ શકુનિર્મહોદધિઃ પરો વિરાટ્ ।
અધર્મહા મહાદણ્ડો દણ્ડધારી રણપ્રિયઃ ॥ ૩૦.૨૫૯ ॥

ગોતમો ગોપ્રતારશ્ચ ગોવૃષેશ્વરવાહનઃ ।
ધર્મકૃદ્ધર્મસ્રષ્ટા ચ ધર્મો ધર્મવિદુત્તમઃ ॥ ૩૦.૨૬૦ ॥

ત્રૈલોક્યગોપ્તા ગોવિન્દો માનદો માન એવ ચ ।
તિષ્ઠન્ સ્થિરશ્ચ સ્થાણુશ્ચ નિષ્કમ્પઃ કમ્પ એવ ચ ॥ ૩૦.૨૬૧ ॥

દુર્વારણો દુર્વિષદો દુઃસહો દુરતિક્રમઃ ।
દુર્દ્ધરો દુષ્પ્રકમ્પશ્ચ દુર્વિદો દુર્જ્જયો જયઃ ॥ ૩૦.૨૬૨ ॥

શશઃ શશાઙ્કઃ શમનઃ શીતોષ્ણં દુર્જરાઽથ તૃટ્ ।
આધયો વ્યાધયશ્ચૈવ વ્યાધિહા વ્યાધિગશ્ચ હ ॥ ૩૦.૨૬૩ ॥

સહ્યો યજ્ઞો મૃગા વ્યાધા વ્યાધીનામાકરોઽકરઃ ।
શિખણ્ડી પુણ્ડરીકાક્ષઃ પુણ્ડરીકાવલોકનઃ ॥ ૩૦.૨૬૪ ॥

દણ્ડધરઃ સદણ્ડશ્ચ દણ્ડમુણ્ડવિભૂષિતઃ ।
વિષપોઽમૃતપશ્ચૈવ સુરાપઃ ક્ષીરસોમપઃ ॥ ૩૦.૨૬૫ ॥

મધુપશ્ચાજ્યપશ્ચૈવ સર્વપશ્ચ મહાબલઃ ।
વૃષાશ્વવાહ્યો વૃષભસ્તથા વૃષભલોચનઃ ॥ ૩૦.૨૬૬ ॥

વૃષભશ્ચૈવ વિખ્યાતો લોકાનાં લોકસત્કૃતઃ ।
ચન્દ્રાદિત્યૌ ચક્ષુષી તે હૃદયઞ્ચ પિતામહઃ ।
અગ્નિરાપસ્તથા દેવો ધર્મકર્મપ્રસાધિતઃ ॥ ૩૦.૨૬૭ ॥

ન બ્રહ્મા ન ચ ગોવિન્દઃ પુરાણઋષયો ન ચ ।
માહાત્મ્યં વેદિતું શક્તા યાથાતથ્યેન તે શિવ ॥ ૩૦.૨૬૮ ॥

યા મૂર્ત્તયઃ સુસૂક્ષ્માસ્તે ન મહ્યં યાન્તિ દર્શનમ્ ।
તાભિર્માં સતતં રક્ષ પિતા પુત્રમિવૌરસમ્ ॥ ૩૦.૨૬૯ ॥

રક્ષ માં રક્ષણીયોઽહં તવાનઘ નમોઽસ્તુ તે ॥

ભક્તાનુકમ્પી ભગવાન્ ભક્તશ્ચાહં સદા ત્વયિ ॥ ૩૦.૨૭૦ ॥

યઃ સહસ્રાણ્યનેકાનિ પુંસામાહૃત્ય દુર્દ્દશઃ ।
તિષ્ઠત્યેકઃ સમુદ્રાન્તે સ મે ગોપ્તાસ્તુ નિત્યશઃ ॥ ૩૦.૨૭૧ ॥

યં વિનિદ્રા જિતશ્વાસાઃ સત્ત્વસ્થાઃ સમદર્શિનઃ ।
જ્યોતિઃ પશ્યન્તિ યુઞ્જાનાસ્તસ્મૈ યોગાત્મને નમઃ ॥ ૩૦.૨૭૨ ॥

સમ્ભક્ષ્ય સર્વ ભૂતાનિ યુગાન્તે સમુપસ્થિતે ।
યઃ શેતે જલમધ્યસ્થસ્તં પ્રપદ્યેઽપ્સુશાયિનમ્ ॥ ૩૦.૨૭૩ ॥

પ્રવિશ્ય વદને રાહોર્યઃ સોમં ગ્રસતે નિશિ ।
ગ્રસત્યર્કઞ્ચ સ્વર્ભાનુર્ભૂત્વા સોમાગ્નિરેવ ચ ॥ ૩૦.૨૭૪ ॥

યેઽઙ્ગુષ્ઠમાત્રાઃ પુરુષા દેહસ્થાઃ સર્વદેહિનામ્ ।
રક્ષન્તુ તે હિ માં નિત્યં નિત્યમાપ્યાયયન્તુ મામ્ ॥ ૩૦.૨૭૫ ॥

યે ચાપ્યુત્પતિતા ગર્ભાદધોભાગગતાશ્ચ યે ।
તેષાં સ્વાહાઃ સ્વધાશ્ચૈવ આપ્નુવન્તુ સ્વદન્તુ ચ ॥ ૩૦.૨૭૬ ॥

યે ન રોદન્તિ દેહસ્થાઃ પ્રાણિનો રોદયન્તિ ચ ।
હર્ષયન્તિ ચ હૃષ્યન્તિ નમસ્તેભ્યોઽસ્તુ નિત્યશઃ ॥ ૩૦.૨૭૭ ॥

યે સમુદ્રે નદીદુર્ગે પર્વતેષુ ગુહાસુ ચ ।
વૃક્ષમૂલેષુ ગોષ્ઠેષુ કાન્તારગહનેષુ ન ॥ ૩૦.૨૭૮ ॥

ચતુષ્પથેષુ રથ્યાસુ ચત્વરેષુ સભાસુ ચ ।
ચન્દ્રાર્કયોર્મધ્યગતા યે ચ ચન્દ્રાર્કરશ્મિષુ ॥ ૩૦.૨૭૯ ॥

રસાતલગતા યે ચ યે ચ તસ્માત્પરઙ્ગતાઃ ।
નમસ્તેભ્યો નમસ્તેભ્યો નમસ્તેભ્યશ્ચ નિત્યશઃ ।
સૂક્ષ્માઃ સ્થૂલાઃ કૃશા હ્રસ્વા નમસ્તેભ્યસ્તુ નિત્યશઃ ॥ ૩૦.૨૮૦ ॥

સર્વસ્ત્વં સર્વગો દેવ સર્વભૂતપતિર્ભવાન્ ।
સર્વભૂતાન્તરાત્મા ચ તેન ત્વં ન નિમન્ત્રિતઃ ॥ ૩૦.૨૮૧ ॥

ત્વમેવ ચેજ્યસે યસ્માદ્યજ્ઞૈર્વિવિધદક્ષિણૈઃ ।
ત્વમેવ કર્ત્તા સર્વસ્ય તેન ત્વં ન નિમન્ત્રિતઃ ॥ ૩૦.૨૮૨ ॥

અથ વા માયયા દેવ મોહિતઃ સૂક્ષ્મયા ત્વયા ।
એતસ્માત્ કારણાદ્વાપિ તેન ત્વં ન નિમન્ત્રિતઃ ॥ ૩૦.૨૮૩ ॥

પ્રસીદ મમ દેવેશ ત્વમેવ શરણં મમ ।
ત્વં ગતિસ્ત્વં પ્રતિષ્ઠા ચ ન ચાન્યાસ્તિ ન મે ગતિઃ ॥ ૩૦.૨૮૪ ॥

સ્તુત્વૈવં સ મહાદેવં વિરરામ પ્રજાપતિઃ ।
ભગવાનપિ સુપ્રીતઃ પુનર્દક્ષમભાષત ॥ ૩૦.૨૮૫ ॥

પરિતુષ્ટોઽસ્મિ તે દક્ષ સ્તવેનાનેન સુવ્રત ।
બહુનાત્ર કિમુક્તેન મત્સમીપં ગમિષ્યસિ ॥ ૩૦.૨૮૬ ॥

અથૈનમબ્રવીદ્વાક્યં ત્રૈલોક્યાધિપતિર્ભવઃ ।
કૃત્વાશ્વાસકરં વાક્યં વાક્યજ્ઞો વાક્યમાહતમ્ ॥ ૩૦.૨૮૭ ॥

દક્ષ દક્ષ ન કર્ત્તવ્યો મન્યુર્વિઘ્નમિમં પ્રતિ ।
અહં યજ્ઞહા ન ત્વન્યો દૃશ્યતે તત્પુરા ત્વયા ॥ ૩૦.૨૮૮ ॥

ભૂયશ્ચ તં વરમિમં મત્તો ગૃહ્ણીષ્વ સુવ્રત ।
પ્રસન્નવદનો ભૂત્વા ત્વમેકાગ્રમનાઃ શૃણુ ॥ ૩૦.૨૮૯ ॥

અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વાજપેયશતસ્ય ચ ।
પ્રજાપતે મત્પ્રસાદાત્ ફલભાગી ભવિષ્યસિ ॥ ૩૦.૨૯૦ ॥

વેદાન્ ષડઙ્ગાનુદ્ધૃત્ય સાઙ્ખ્યાન્યોગાંશ્ચ કૃત્સ્નશઃ ।
તપશ્ચ વિપુલં તપ્ત્વા દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ ॥ ૩૦.૨૯૧ ॥

અર્થૈર્દ્દશાર્દ્ધસંયુક્તૈર્ગૂઢમપ્રાજ્ઞનિર્મ્મિતમ્ ।
વર્ણાશ્રમકૃતૈર્ધર્મૈંર્વિપરીતં ક્વચિત્સમમ્ ॥ ૩૦.૨૯૨ ॥

શ્રુત્યર્થૈરધ્યવસિતં પશુપાશવિમોક્ષણમ્ ।
સર્વેષામાશ્રમાણાન્તુ મયા પાશુપતં વ્રતમ્ ।
ઉત્પાદિતં શુભં દક્ષ સર્વપાપવિમોક્ષણમ્ ॥ ૩૦.૨૯૩ ॥

અસ્ય ચીર્ણસ્ય યત્સમ્યક્ ફલં ભવતિ પુષ્કલમ્ ।
તદસ્તુ તે મહાભાગ માનસસ્ત્યજ્યતાં જ્વરઃ ॥ ૩૦.૨૯૪ ॥

એવમુક્ત્વા મહાદેવઃ સપત્નીકઃ સહાનુગઃ ।
અદર્શનમનુપ્રાપ્તો દક્ષસ્યામિતવિક્રમઃ ॥ ૩૦.૨૯૫ ॥

અવાપ્ય ચ તદા ભાગં યથોક્તં બ્રહ્મણા ભવઃ ।
જ્વરઞ્ચ સર્વધર્મજ્ઞો બહુધા વ્યભજત્તદા ।
શાન્ત્યર્થં સર્વભૂતાનાં શૃણુધ્વં તત્ર વૈ દ્વિજાઃ ॥ ૩૦.૨૯૬ ॥

શીર્ષાભિતાપો નાગાનાં પર્વતાનાં શિલારુજઃ ।
અપાન્તુ નાલિકાં વિદ્યાન્નિર્મોકમ્ભુજગેષ્વપિ ॥ ૩૦.૨૯૭ ॥

સ્વૌરકઃ સૌરભેયાણામૂષરઃ પૃથિવીતલે ।
ઇભા નામપિ ધર્મજ્ઞ દૃષ્ટિપ્રત્યવરોધનમ્ ॥ ૩૦.૨૯૮ ॥

રન્ધ્રોદ્ભૂતં તથાશ્વાનાં શિખોદ્ભેદશ્ચ બર્હિણામ્ ।
નેત્રરોગઃ કોકિલાનાં જ્વરઃ પ્રોક્તો મહાત્મભિઃ ॥ ૩૦.૨૯૯ ॥

અજાનાં પિત્તભેદશ્ચ સર્વેષામિતિ નઃ શ્રુતમ્ ।
શુકાનામપિ સર્વેષાં હિમિકા પ્રોચ્યતે જ્વરઃ ।
શાર્દૂલેષ્વપિ વૈ વિપ્રાઃ શ્રમો જ્વર ઇહોચ્યતે ॥ ૩૦.૩૦૦ ॥

માનુષેષુ તુ સર્વજ્ઞ જ્વરો નામૈષ કીર્તિતઃ ।
મરણે જન્મનિ તથા મધ્યે ચ વિશતે સદા ॥ ૩૦.૩૦૧ ॥

એતન્માહેશ્વરં તેજો જ્વરો નામ સુદારુણઃ ।
નમસ્યશ્ચૈવ માન્યશ્ચ સર્વપ્રાણિભિરીશ્વરઃ ॥ ૩૦.૩૦૨ ॥

ઇમાં જ્વરોત્પત્તિમદીનમાનસઃ પઠેત્સદા યઃ સુસમાહિતો નરઃ ।
વિમુક્તરોગઃ સ નરો મુદા યુતો લભેત કામાન્ સ યથામનીષિતાન્ ॥ ૩૦.૩૦૩ ॥

દક્ષપ્રોક્તં સ્તવઞ્ચાપિ કીર્ત્તયેદ્યઃ શૃણોતિ વા ।
નાશુભં પ્રાપ્નુયાત્ કિઞ્ચિદ્દીર્ઘઞ્ચાયુરવાપ્નુયાત્ ॥ ૩૦.૩૦૪ ॥

યથા સર્વેષુ દેવેષુ વરિષ્ઠો યોગવાન્ હરઃ ।
તથા સ્તવો વરિષ્ઠોઽયં સ્તવાનાં બ્રહ્મનિર્મિતઃ ॥ ૩૦.૩૦૫ ॥

યશોરાજ્યસુખૈશ્વર્યવિત્તાયુર્ધનકાઙ્ક્ષિભિઃ ।
સ્તોતવ્યો ભક્તિમાસ્થાય વિદ્યાકામૈશ્ચ યત્નતઃ ॥ ૩૦.૩૦૬ ॥

વ્યાધિતો દુઃખિતો દીનશ્ચૌરત્રસ્તો ભયાર્દિતઃ ।
રાજકાર્યનિયુક્તો વા મુચ્યતે મહતો ભયાત્ ॥ ૩૦.૩૦૭ ॥

અનેન ચૈવ દેહેન ગણાનાં સ ગણાધિપઃ ।
ઇહ લોકે સુખં પ્રાપ્ય ગણ એવોપપદ્યતે ॥ ૩૦.૩૦૮ ॥

ન ચ યક્ષાઃ પિશાચા વા ન નાગા ન વિનાયકાઃ ।
કુર્યુર્વિઘ્નં ગૃહે તસ્ય યત્ર સંસ્તૂયતે ભવઃ ॥ ૩૦.૩૦૯ ॥

શૃણુયાદ્વા ઇદં નારી સુભક્ત્યા બ્રહ્મચારિણી ।
પિતૃભિર્ભર્તૃપક્ષાભ્યાં પૂજ્યા ભવતિ દેવવત્ ॥ ૩૦.૩૧૦ ॥

શૃણુયાદ્વા ઇદં સર્વં કીર્ત્તયેદ્વાપ્યભીક્ષ્ણશઃ ।
તસ્ય સર્વાણિ કાર્યાણિ સિદ્ધિં ગચ્છન્ત્યવિઘ્નતઃ ॥ ૩૦.૩૧૧ ॥

મનસા ચિન્તિતં યચ્ચ યચ્ચ વાચાપ્યુદાહૃતમ્ ।
સર્વં સમ્પદ્યતે તસ્ય સ્તવનસ્યાનુકીર્ત્તનાત્ ॥ ૩૦.૩૧૨ ॥

દેવસ્ય સગુહસ્યાથ દેવ્યા નન્દીશ્વરસ્ય તુ ।
બલિં વિભવતઃ કૃત્વા દમેન નિયમેન ચ ॥ ૩૦.૩૧૩ ॥

તતઃ સ યુક્તો ગૃહ્ણીયાન્નામાન્યાશુ યથાક્રમમ્ ।
ઈપ્સિતાન્ લભતેઽત્યર્થં કામાન્ ભોગાંશ્ચ માનવઃ ।
મૃતશ્ચ સ્વર્ગમાપ્નોતિ સ્ત્રીસહસ્રપરિવૃતઃ ॥ ૩૦.૩૧૪ ॥

સર્વ કર્મસુ યુક્તો વા યુક્તો વા સર્વપાતકૈઃ ।
પઠન્ દક્ષકૃતં સ્તોત્રં સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
મૃતશ્ચ ગણસાલોક્યં પૂજ્યમાનઃ સુરાસુરૈઃ ॥ ૩૦.૩૧૫ ॥

વૃષેવ વિધિયુક્તેન વિમાનેન વિરાજતે ।
આભૂતસમ્પ્લવસ્થાયી રુદ્રસ્યાનુચરો ભવેત્ ॥ ૩૦.૩૧૬ ॥

ઇત્યાહ ભગવાન્ વ્યાસઃ પરાશરસુતઃ પ્રભુઃ ।
નૈતદ્વેદયતે કશ્ચિન્નેદં શ્રાવ્યન્તુ કસ્યચિત્ ॥ ૩૦.૩૧૭ ॥

શ્રુત્વૈતત્પરમં ગુહ્યં યેઽપિ સ્યુઃ પાપકારિણઃ ।
વૈશ્યાઃ સ્ત્રિયશ્ચ શૂદ્રાશ્ચ રુદ્રલોકમવાપ્નુયુઃ ॥ ૩૦.૩૧૮ ॥

શ્રાવયેદ્યસ્તુ વિપ્રેભ્યઃ સદા પર્વસુ પર્વસુ ।
રુદ્રલોકમવાપ્નોતિ દ્વિજો વૈ નાત્ર સંશયઃ ॥ ૩૦.૩૧૯ ॥

ઇતિ શ્રીમહાપુરાણે વાયુપ્રોક્તે દક્ષશાપવર્ણનં નામ ત્રિંશોઽધ્યાયઃ ॥ ૩૦ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top