1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் வாயுபுராணே அத்⁴யாய 30 ॥

॥ த³க்ஷ உவாச ॥

நமஸ்தே தே³வதே³வேஶ தே³வாரிப³லஸூத³ந ।
தே³வேந்த்³ர ஹ்யமரஶ்ரேஷ்ட² தே³வதா³நவபூஜித ॥ 30.180 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷ விரூபாக்ஷ த்ர்யக்ஷ யக்ஷாதி⁴பப்ரிய ।
ஸர்வத: பாணிபாத³ஸ்த்வம் ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுக:² ।
ஸர்வத: ஶ்ருதிமாந் லோகே ஸர்வாநாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ஸி ॥ 30.181 ॥

ஶங்குகர்ண மஹாகர்ண கும்ப⁴கர்ணார்ணவாலய ।
க³ஜேந்த்³ரகர்ண கோ³கர்ண பாணிகர்ண நமோঽஸ்து தே ॥ 30.182 ॥

ஶதோத³ர ஶதாவர்த்த ஶதஜிஹ்வ ஶதாநந ।
கா³யந்தி த்வாம் கா³யத்ரிணோ ஹ்யர்ச்சயந்தி ததா²ர்ச்சிந: ॥ 30.183 ॥

தே³வதா³நவகோ³ப்தா ச ப்³ரஹ்மா ச த்வம் ஶதக்ரது: ।
மூர்த்தீஶஸ்த்வம் மஹாமூர்தே ஸமுத்³ராம்பு³ த⁴ராய ச ॥ 30.184 ॥

ஸர்வா ஹ்யஸ்மிந் தே³வதாஸ்தே கா³வோ கோ³ஷ்ட² இவாஸதே ।
ஶரீரந்தே ப்ரபஶ்யாமி ஸோமமக்³நிம் ஜலேஶ்வரம் ॥ 30.185 ॥

ஆதி³த்யமத² விஷ்ணுஞ்ச ப்³ரஹ்மாணம் ஸப்³ருʼஹஸ்பதிம் ।
க்ரியா கார்ய்யம் காரணஞ்ச கர்த்தா கரணமேவ ச ॥ 30.186 ॥

அஸச்ச ஸத³ஸச்சைவ ததை²வ ப்ரப⁴வாவ்யயம் ।
நமோ ப⁴வாய ஶர்வாய ருத்³ராய வரதா³ய ச ॥ 30.187 ॥

பஶூநாம் பதயே சைவ நமஸ்த்வந்த⁴ககா⁴திநே ।
த்ரிஜடாய த்ரிஶீர்ஷாய த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணே ॥ 30.188 ॥

த்ர்யம்ப³காய த்ரிநேத்ராய த்ரிபுரக்⁴நாய வை நம: ।
நமஶ்சண்டா³ய முண்டா³ய ப்ரசண்டா³ய த⁴ராய ச ॥ 30.189 ॥

த³ண்டி³ மாஸக்தகர்ணாய த³ண்டி³முண்டா³ய வை நம: ।
நமோঽர்த்³த⁴த³ண்ட³கேஶாய நிஷ்காய விக்ருʼதாய ச ॥ 30.190 ॥

விலோஹிதாய தூ⁴ம்ராய நீலக்³ரீவாய தே நம: ।
நமஸ்த்வப்ரதிரூபாய ஶிவாய ச நமோঽஸ்து தே ॥ 30.191 ॥

ஸூர்ய்யாய ஸூர்ய்யபதயே ஸூர்ய்யத்⁴வஜபதாகிநே ।
நம: ப்ரமத²நாதா²ய வ்ருʼஷஸ்கந்தா⁴ய த⁴ந்விநே ॥ 30.192 ॥

நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ஹிரண்யகவசாய ச ।
ஹிரண்யக்ருʼதசூடா³ய ஹிரண்யபதயே நம: ॥ 30.193 ॥

ஸத்ரகா⁴தாய த³ண்டா³ய வர்ணபாநபுடாய ச ।
நம: ஸ்துதாய ஸ்துத்யாய ஸ்தூயமாநாய வை நம: ॥ 30.194 ॥

ஸர்வாயாப⁴க்ஷ்யப⁴க்ஷ்யாய ஸர்வபூ⁴தாந்த்தராத்மநே ।
நமோ ஹோத்ராய மந்த்ராய ஶுக்லத்⁴வஜபதாகிநே ॥ 30.195 ॥

நமோ நமாய நம்யாய நம: கிலிகிலாய ச ।
நமஸ்தே ஶயமாநாய ஶயிதாயோத்தி²தாய ச ॥ 30.196 ॥

ஸ்தி²தாய சலமாநாய முத்³ராய குடிலாய ச ।
நமோ நர்த்தநஶீலாய முக²வாதி³த்ரகாரிணே ॥ 30.197 ॥

நாட்யோபஹாரலுப்³தா⁴ய கீ³தவாத்³யரதாய ச ।
நமோ ஜ்யேஷ்டா²ய ஶ்ரேஷ்டா²ய ப³லப்ரமத²நாய ச ॥ 30.198 ॥

கலநாய ச கல்பாய க்ஷயாயோபக்ஷயாய ச ।
பீ⁴மது³ந்து³பி⁴ஹாஸாய பீ⁴மஸேநப்ரியாய ச ॥ 30.199 ॥

உக்³ராய ச நமோ நித்யம் நமஸ்தே த³ஶபா³ஹவே ।
நம: கபாலஹஸ்தாய சிதாப⁴ஸ்மப்ரியாய ச ॥ 30.200 ॥

விபீ⁴ஷணாய பீ⁴ஷ்மாய பீ⁴ஷ்மவ்ரதத⁴ராய ச ।
நமோ விக்ருʼதவக்ஷாய க²ட்³க³ஜிஹ்வாக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரிணே ॥ 30.201 ॥

பக்வாமமாம்ஸலுப்³தா⁴ய தும்ப³வீணாப்ரியாய ச ।
நமோ வ்ருʼஷாய வ்ருʼஷ்யாய வ்ருʼஷ்ணயே வ்ருʼஷணாய ச ॥ 30.202 ॥

கடங்கடாய சண்டா³ய நம: ஸாவயவாய ச ।
நமஸ்தே வரக்ருʼஷ்ணாய வராய வரதா³ய ச ॥ 30.203 ॥

வரக³ந்த⁴மால்யவஸ்த்ராய வராதிவரயே நம: ।
நமோ வர்ஷாய வாதாய சா²யாயை ஆதபாய ச ॥ 30.204 ॥

நமோ ரக்தவிரக்தாய ஶோப⁴நாயாக்ஷமாலிநே ।
ஸம்பி⁴ந்நாய விபி⁴ந்நாய விவிக்தவிகடாய ச ॥ 30.205 ॥

அகோ⁴ரரூபரூபாய கோ⁴ரகோ⁴ரதராய ச ।
நம: ஶிவாய ஶாந்தாய நம: ஶாந்ததராய ச ॥ 30.206 ॥

ஏகபாத்³ப³ஹுநேத்ராய ஏகஶீர்ஷந்நமோঽஸ்து தே ।
நமோ வ்ருʼத்³தா⁴ய லுப்³தா⁴ய ஸம்விபா⁴க³ப்ரியாய ச ॥ 30.207 ॥

பஞ்சமாலார்சிதாங்கா³ய நம: பாஶுபதாய ச ।
நமஶ்சண்டா³ய க⁴ண்டாய க⁴ண்டயா ஜக்³த⁴ரந்த்⁴ரிணே ॥ 30.208 ॥

ஸஹஸ்ரஶதக⁴ண்டாய க⁴ண்டாமாலாப்ரியாய ச ।
ப்ராணத³ண்டா³ய த்யாகா³ய நமோ ஹிலிஹிலாய ச ॥ 30.209 ॥

ஹூம்ஹூங்காராய பாராய ஹூம்ஹூங்காரப்ரியாய ச ।
நமஶ்ச ஶம்ப⁴வே நித்யம் கி³ரி வ்ருʼக்ஷகலாய ச ॥ 30.210 ॥

க³ர்ப⁴மாம்ஸஶ்ருʼகா³லாய தாரகாய தராய ச ।
நமோ யஜ்ஞாதி⁴பதயே த்³ருதாயோபத்³ருதாய ச ॥ 30.211 ॥

யஜ்ஞவாஹாய தா³நாய தப்யாய தபநாய ச ।
நமஸ்தடாய ப⁴வ்யாய தடி³தாம் பதயே நம: ॥ 30.212 ॥

அந்நதா³யாந்நபதயே நமோঽஸ்த்வந்நப⁴வாய ச ।
நம: ஸஹஸ்ரஶீர்ஷ்ணே ச ஸஹஸ்ரசரணாய ச ॥ 30.213 ॥

ஸஹஸ்ரோத்³யதஶூலாய ஸஹஸ்ரநயநாய ச ।
நமோঽஸ்து பா³லரூபாய பா³லரூபத⁴ராய ச ॥ 30.214 ॥

பா³லாநாஞ்சைவ கோ³ப்த்ரே ச பா³லக்ரீட³நகாய ச ।
நம: ஶுத்³தா⁴ய பு³த்³தா⁴ய க்ஷோப⁴ணாயாக்ஷதாய ச ॥ 30.215 ॥

தரங்கா³ங்கிதகேஶாய முக்தகேஶாய வை நம: ।
நம: ஷட்கர்மநிஷ்டா²ய த்ரிகர்மநிரதாய ச ॥ 30.216 ॥

வர்ணாஶ்ரமாணாம் விதி⁴வத் ப்ருʼத²க்கர்மப்ரவர்திநே ।
நமோ கோ⁴ஷாய கோ⁴ஷ்யாய நம: கலகலாய ச ॥ 30.217 ॥

ஶ்வேதபிங்க³லநேத்ராய க்ருʼஷ்ணரக்தக்ஷணாய ச ।
த⁴ர்மார்த² காமமோக்ஷாய க்ரதா²ய கத²நாய ச ॥ 30.218 ॥

ஸாங்க்²யாய ஸாங்க்²யமுக்²யாய யோகா³தி⁴பதயே நம: ।
நமோ ரத்²யவிரத்²யாய சதுஷ்பத²ரதாய ச ॥ 30.219 ॥

க்ருʼஷ்ணா ஜிநோத்தரீயாய வ்யாலயஜ்ஞோபவீதிநே ।
ஈஶாநவஜ்ரஸம்ஹாய ஹரிகேஶ நமோঽஸ்து தே ।
அவிவேகைகநாதா²ய வ்யக்தாவ்யக்த நமோঽஸ்து தே ॥ 30.220 ॥

காம காமத³ காமத்⁴ந த்⁴ருʼஷ்டோத்³ருʼப்தநிஷூத³ந ।
ஸர்வ ஸர்வத³ ஸர்வஜ்ஞ ஸந்த்⁴யாராக³ நமோঽஸ்து தே ॥ 30.221 ॥

மஹாபா³ல மஹாபா³ஹோ மஹாஸத்த்வ மஹாத்³யுதே ।
மஹாமேக⁴வரப்ரேக்ஷ மஹாகால நமோঽஸ்து தே ॥ 30.222 ॥

ஸ்தூ²லஜீர்ணாங்க³ஜடிநே வல்கலாஜிநதா⁴ரிணே ।
தீ³ப்தஸூர்யாக்³நிஜடிநே வல்கலாஜிநவாஸஸே ।
ஸஹஸ்ரஸூர்யப்ரதிம தபோநித்ய நமோঽஸ்து தே ॥ 30.223 ॥

உந்மாத³நஶதாவர்த்த க³ங்கா³தோயார்த்³த⁴மூர்த்³த⁴ஜ ।
சந்த்³ராவர்த்த யுகா³வர்த்த மேகா⁴வர்த்த நமோঽஸ்து தே ॥ 30.224 ॥

த்வமந்நமந்நகர்த்தா ச அந்நத³ஶ்ச த்வமேவ ஹி ।
அந்நஸ்ரஷ்டா ச பக்தா ச பக்வபு⁴க்தபசே நம: ॥ 30.225 ॥

ஜராயுஜோঽண்ட³ஜஶ்சைவ ஸ்வேத³ஜோத்³பி⁴ஜ்ஜ ஏவ ச ।
த்வமேவ தே³வதே³வஶோ பூ⁴தக்³ராமஶ்சதுர்வித:⁴ ॥ 30.226 ।
சராசரஸ்ய ப்³ரஹ்மா த்வம் ப்ரதிஹர்த்தா த்வமேவ ச ।
த்வமேவ ப்³ரஹ்மவிது³ஷாமபி ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர: ॥ 30.227 ॥

ஸத்த்வஸ்ய பரமா யோநிரப்³வாயுஜ்யோதிஷாம் நிதி:⁴ ।
ருʼக்ஸாமாநி ததோ²ங்காரமாஹுஸ்த்வாம் ப்³ரஹ்மவாதி³ந: ॥ 30.228 ॥

ஹவிர்ஹாவீ ஹவோ ஹாவீ ஹுவாம் வாசாஹுதி: ஸதா³ ।
கா³யந்தி த்வாம் ஸுரஶ்ரேஷ்ட² ஸாமகா³ ப்³ரஹ்மவாதி³ந: ॥ 30.229 ॥

யஜுர்மயோ ருʼங்மயஶ்ச ஸாமாத²ர்வமயஸ்ததா² ।
பட்²யஸே ப்³ரஹ்மவித்³பி⁴ஸ்த்வம் கல்போபநிஷதா³ம் க³ணை: ॥ 30.230 ॥

ப்³ராஹ்மணா: க்ஷத்ரியா வைஶ்யா: ஶூத்³ரா வர்ணாவராஶ்ச யே ।
த்வாமேவ மேக⁴ஸங்கா⁴ஶ்ச விஶ்வஸ்த நிதக³ர்ஜ்ஜிதம் ॥ 30.231 ॥

ஸம்வத்ஸரஸ்த்வம்ருʼதவோ மாஸா மாஸார்த்³த⁴மேவ ச ।
கலா காஷ்டா² நிமேஷாஶ்ச நக்ஷத்ராணி யுகா³ க்³ரஹா: ॥ 30.232 ॥

வ்ருʼஷாணாம் ககுத³ம் த்வம் ஹி கி³ரீணாம் ஶிக²ராணி ச ।
ஸிம்ஹோ ம்ருʼகா³ணாம் பததாம் தார்க்ஷ்யோঽநந்தஶ்ச போ⁴கி³நாம் ॥ 30.233 ॥

க்ஷீரோதோ³ ஹ்யுத³தீ⁴நாஞ்ச யந்த்ராணாம் த⁴நுரேவ ச ।
வஜ்ரம்ப்ரஹரணாநாஞ்ச வ்ரதாநாம் ஸத்யமேவ ச ॥ 30.234 ॥

இச்சா² த்³வேஷஶ்ச ராக³ஶ்ச மோஹ: க்ஷாமோ த³ம: ஶம: ।
வ்யவஸாயோ த்⁴ருʼதிர்லோப:⁴ காமக்ரோதௌ⁴ ஜயாஜயௌ ॥ 30.235 ॥

த்வம் க³தீ³ த்வம் ஶரீ சாபி க²ட்வாங்கீ³ ஜ²ர்ஜ²ரீ ததா² ।
சே²த்தா பே⁴த்தா ப்ரஹர்த்தா ச த்வம் நேதாப்யந்தகோ மத: ॥ 30.236 ॥

த³ஶலக்ஷணஸம்யுக்தோ த⁴ர்மோঽர்த:² காம ஏவ ச ।
இந்த்³ர: ஸமுத்³ரா: ஸரித: பல்வலாநி ஸராம்ஸி ச ॥ 30.237 ॥

லதாவல்லீ த்ருʼணௌஷத்⁴ய: பஶவோ ம்ருʼக³பக்ஷிண: ।
த்³ரவ்யகர்மகு³ணாரம்ப:⁴ காலபுஷ்பப²லப்ரத:³ ॥ 30.238 ॥

ஆதி³ஶ்சாந்தஶ்ச மத்⁴யஶ்ச கா³யத்ர்யோங்கார ஏவ ச ।
ஹரிதோ லோஹித: க்ருʼஷ்ணோ நீல: பீதஸ்ததா²ருண: ॥ 30.239 ॥

கத்³ருஶ்ச கபிலஶ்சைவ கபோதோ மேசகஸ்ததா² ।
ஸுவர்ணரேதா விக்²யாத: ஸுவர்ணஶ்சாப்யதோ மத: ॥ 30.240 ॥

ஸுவர்ணநாமா ச ததா² ஸுவர்ணப்ரிய ஏவ ச ।
த்வமிந்த்³ரோঽத² யமஶ்சைவ வருணோ த⁴நதோ³ঽநல: ॥ 30.241 ॥

உத்பு²ல்லஶ்சித்ரபா⁴நுஶ்ச ஸ்வர்பா⁴நுர்பா⁴நுரேவ ச ।
ஹோத்ரம் ஹோதா ச ஹோமஸ்த்வம் ஹுதஞ்ச ப்ரஹுதம் ப்ரபு:⁴ ॥ 30.242 ॥

ஸுபர்ணஞ்ச ததா² ப்³ரஹ்ம யஜுஷாம் ஶதருத்³ரியம் ।
பவித்ராணாம் பவித்ரம் ச மங்க³ளாநாஞ்ச மங்க³ளம் ॥ 30.243 ॥

கி³ரி: ஸ்தோகஸ்ததா² வ்ருʼக்ஷோ ஜீவ: புத்³க³ல ஏவ ச ।
ஸத்த்வம் த்வஞ்ச ரஜஸ்த்வஞ்ச தமஶ்ச ப்ரஜநம் ததா² ॥ 30.244 ॥

ப்ராணோঽபாந: ஸமாநஶ்ச உதா³நோ வ்யாந ஏவ ச ।
உந்மேஷஶ்சைவ மேஷஶ்ச ததா² ஜ்ருʼம்பி⁴தமேவ ச ॥ 30.245 ॥

லோஹிதாங்கோ³ க³தீ³ த³ம்ஷ்ட்ரீ மஹாவக்த்ரோ மஹோத³ர: ।
ஶுசிரோமா ஹரிச்ச்²மஶ்ருரூர்த்³த்⁴வகேஶஸ்த்ரிலோசந: ॥ 30.246 ॥

கீ³தவாதி³த்ரந்ருʼத்யாங்கோ³ கீ³தவாத³நகப்ரிய: ।
மத்ஸ்யோ ஜலீ ஜலோ ஜல்யோ ஜவ: கால: கலீ கல: ॥ 30.247 ॥

விகாலஶ்ச ஸுகாலஶ்ச து³ஷ்கால: கலநாஶந: ।
ம்ருʼத்யுஶ்சைவ க்ஷயோঽந்தஶ்ச க்ஷமாபாயகரோ ஹர: ॥ 30.248 ॥

ஸம்வர்த்தகோঽந்தகஶ்சைவ ஸம்வர்த்தகப³லாஹகௌ ।
க⁴டோ க⁴டீகோ க⁴ண்டீகோ சூடா³லோலப³லோ ப³லம் ॥ 30.249 ॥

ப்³ரஹ்மகாலோঽக்³நிவக்த்ரஶ்ச த³ண்டீ³ முண்டீ³ ச த³ண்ட³த்⁴ருʼக் ।
சதுர்யுக³ஶ்சதுர்வேத³ஶ்சதுர்ஹோத்ரஶ்சதுஷ்பத:² ॥ 30.250 ॥

சதுரா ஶ்ரமவேத்தா ச சாதுர்வர்ண்யகரஶ்ச ஹ ।
க்ஷராக்ஷரப்ரியோ தூ⁴ர்த்தோঽக³ண்யோঽக³ண்யக³ணாதி⁴ப: ॥ 30.251 ॥

ருத்³ராக்ஷமால்யாம்ப³ரத⁴ரோ கி³ரிகோ கி³ரிகப்ரிய: ।
ஶில்பீஶ: ஶில்பிநாம் ஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வஶில்பப்ரவர்த்தக: ॥ 30.252 ॥

ப⁴க³நேத்ராந்தகஶ்சந்த்³ர: பூஷ்ணோ த³ந்தவிநாஶந: ।
கூ³டா⁴வர்த்தஶ்ச கூ³ட⁴ஶ்ச கூ³ட⁴ப்ரதிநிஷேவிதா ॥ 30.253 ॥

தரணஸ்தாரகஶ்சைவ ஸர்வபூ⁴தஸுதாரண: ।
தா⁴தா விதா⁴தா ஸத்வாநாம் நிதா⁴தா தா⁴ரணோ த⁴ர: ॥ 30.254 ॥

தபோ ப்³ரஹ்ம ச ஸத்யஞ்ச ப்³ரஹ்மசர்யமதா²ர்ஜவம் ।
பூ⁴தாத்மா பூ⁴தக்ருʼத்³பூ⁴தோ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வோத்³ப⁴வ: ॥ 30.255 ॥

பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வரிதஶ்சைவ ததோ²த்பத்திர்மஹேஶ்வர: ।
ஈஶாநோ வீக்ஷண: ஶாந்தோ து³ர்தா³ந்தோ த³ந்தநாஶந: ॥ 30.256 ॥

ப்³ரஹ்மாவர்த்த ஸுராவர்த்த காமாவர்த்த நமோঽஸ்து தே ।
காமபி³ம்ப³நிஹர்த்தா ச கர்ணிகாரரஜ:ப்ரிய: ॥ 30.257 ॥

முக²சந்த்³ரோ பீ⁴மமுக:² ஸுமுகோ² து³ர்முகோ² முக:² ।
சதுர்முகோ² ப³ஹுமுகோ² ரணே ஹ்யபி⁴முக:² ஸதா³ ॥ 30.258 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஶகுநிர்மஹோத³தி:⁴ பரோ விராட் ।
அத⁴ர்மஹா மஹாத³ண்டோ³ த³ண்ட³தா⁴ரீ ரணப்ரிய: ॥ 30.259 ॥

கோ³தமோ கோ³ப்ரதாரஶ்ச கோ³வ்ருʼஷேஶ்வரவாஹந: ।
த⁴ர்மக்ருʼத்³த⁴ர்மஸ்ரஷ்டா ச த⁴ர்மோ த⁴ர்மவிது³த்தம: ॥ 30.260 ॥

த்ரைலோக்யகோ³ப்தா கோ³விந்தோ³ மாநதோ³ மாந ஏவ ச ।
திஷ்ட²ந் ஸ்தி²ரஶ்ச ஸ்தா²ணுஶ்ச நிஷ்கம்ப: கம்ப ஏவ ச ॥ 30.261 ॥

து³ர்வாரணோ து³ர்விஷதோ³ து:³ஸஹோ து³ரதிக்ரம: ।
து³ர்த்³த⁴ரோ து³ஷ்ப்ரகம்பஶ்ச து³ர்விதோ³ து³ர்ஜ்ஜயோ ஜய: ॥ 30.262 ॥

ஶஶ: ஶஶாங்க: ஶமந: ஶீதோஷ்ணம் து³ர்ஜராঽத² த்ருʼட் ।
ஆத⁴யோ வ்யாத⁴யஶ்சைவ வ்யாதி⁴ஹா வ்யாதி⁴க³ஶ்ச ஹ ॥ 30.263 ॥

ஸஹ்யோ யஜ்ஞோ ம்ருʼகா³ வ்யாதா⁴ வ்யாதீ⁴நாமாகரோঽகர: ।
ஶிக²ண்டீ³ புண்ட³ரீகாக்ஷ: புண்ட³ரீகாவலோகந: ॥ 30.264 ॥

த³ண்ட³த⁴ர: ஸத³ண்ட³ஶ்ச த³ண்ட³முண்ட³விபூ⁴ஷித: ।
விஷபோঽம்ருʼதபஶ்சைவ ஸுராப: க்ஷீரஸோமப: ॥ 30.265 ॥

மது⁴பஶ்சாஜ்யபஶ்சைவ ஸர்வபஶ்ச மஹாப³ல: ।
வ்ருʼஷாஶ்வவாஹ்யோ வ்ருʼஷப⁴ஸ்ததா² வ்ருʼஷப⁴லோசந: ॥ 30.266 ॥

வ்ருʼஷப⁴ஶ்சைவ விக்²யாதோ லோகாநாம் லோகஸத்க்ருʼத: ।
சந்த்³ராதி³த்யௌ சக்ஷுஷீ தே ஹ்ருʼத³யஞ்ச பிதாமஹ: ।
அக்³நிராபஸ்ததா² தே³வோ த⁴ர்மகர்மப்ரஸாதி⁴த: ॥ 30.267 ॥

ந ப்³ரஹ்மா ந ச கோ³விந்த:³ புராணருʼஷயோ ந ச ।
மாஹாத்ம்யம் வேதி³தும் ஶக்தா யாதா²தத்²யேந தே ஶிவ ॥ 30.268 ॥

யா மூர்த்தய: ஸுஸூக்ஷ்மாஸ்தே ந மஹ்யம் யாந்தி த³ர்ஶநம் ।
தாபி⁴ர்மாம் ஸததம் ரக்ஷ பிதா புத்ரமிவௌரஸம் ॥ 30.269 ॥

ரக்ஷ மாம் ரக்ஷணீயோঽஹம் தவாநக⁴ நமோঽஸ்து தே ॥

ப⁴க்தாநுகம்பீ ப⁴க³வாந் ப⁴க்தஶ்சாஹம் ஸதா³ த்வயி ॥ 30.270 ॥

ய: ஸஹஸ்ராண்யநேகாநி பும்ஸாமாஹ்ருʼத்ய து³ர்த்³த³ஶ: ।
திஷ்ட²த்யேக: ஸமுத்³ராந்தே ஸ மே கோ³ப்தாஸ்து நித்யஶ: ॥ 30.271 ॥

யம் விநித்³ரா ஜிதஶ்வாஸா: ஸத்த்வஸ்தா:² ஸமத³ர்ஶிந: ।
ஜ்யோதி: பஶ்யந்தி யுஞ்ஜாநாஸ்தஸ்மை யோகா³த்மநே நம: ॥ 30.272 ॥

ஸம்ப⁴க்ஷ்ய ஸர்வ பூ⁴தாநி யுகா³ந்தே ஸமுபஸ்தி²தே ।
ய: ஶேதே ஜலமத்⁴யஸ்த²ஸ்தம் ப்ரபத்³யேঽப்ஸுஶாயிநம் ॥ 30.273 ॥

ப்ரவிஶ்ய வத³நே ராஹோர்ய: ஸோமம் க்³ரஸதே நிஶி ।
க்³ரஸத்யர்கஞ்ச ஸ்வர்பா⁴நுர்பூ⁴த்வா ஸோமாக்³நிரேவ ச ॥ 30.274 ॥

யேঽங்கு³ஷ்ட²மாத்ரா: புருஷா தே³ஹஸ்தா:² ஸர்வதே³ஹிநாம் ।
ரக்ஷந்து தே ஹி மாம் நித்யம் நித்யமாப்யாயயந்து மாம் ॥ 30.275 ॥

யே சாப்யுத்பதிதா க³ர்பா⁴த³தோ⁴பா⁴க³க³தாஶ்ச யே ।
தேஷாம் ஸ்வாஹா: ஸ்வதா⁴ஶ்சைவ ஆப்நுவந்து ஸ்வத³ந்து ச ॥ 30.276 ॥

யே ந ரோத³ந்தி தே³ஹஸ்தா:² ப்ராணிநோ ரோத³யந்தி ச ।
ஹர்ஷயந்தி ச ஹ்ருʼஷ்யந்தி நமஸ்தேப்⁴யோঽஸ்து நித்யஶ: ॥ 30.277 ॥

யே ஸமுத்³ரே நதீ³து³ர்கே³ பர்வதேஷு கு³ஹாஸு ச ।
வ்ருʼக்ஷமூலேஷு கோ³ஷ்டே²ஷு காந்தாரக³ஹநேஷு ந ॥ 30.278 ॥

சதுஷ்பதே²ஷு ரத்²யாஸு சத்வரேஷு ஸபா⁴ஸு ச ।
சந்த்³ரார்கயோர்மத்⁴யக³தா யே ச சந்த்³ரார்கரஶ்மிஷு ॥ 30.279 ॥

ரஸாதலக³தா யே ச யே ச தஸ்மாத்பரங்க³தா: ।
நமஸ்தேப்⁴யோ நமஸ்தேப்⁴யோ நமஸ்தேப்⁴யஶ்ச நித்யஶ: ।
ஸூக்ஷ்மா: ஸ்தூ²லா: க்ருʼஶா ஹ்ரஸ்வா நமஸ்தேப்⁴யஸ்து நித்யஶ: ॥ 30.280 ॥

ஸர்வஸ்த்வம் ஸர்வகோ³ தே³வ ஸர்வபூ⁴தபதிர்ப⁴வாந் ।
ஸர்வபூ⁴தாந்தராத்மா ச தேந த்வம் ந நிமந்த்ரித: ॥ 30.281 ॥

த்வமேவ சேஜ்யஸே யஸ்மாத்³யஜ்ஞைர்விவித⁴த³க்ஷிணை: ।
த்வமேவ கர்த்தா ஸர்வஸ்ய தேந த்வம் ந நிமந்த்ரித: ॥ 30.282 ॥

அத² வா மாயயா தே³வ மோஹித: ஸூக்ஷ்மயா த்வயா ।
ஏதஸ்மாத் காரணாத்³வாபி தேந த்வம் ந நிமந்த்ரித: ॥ 30.283 ॥

ப்ரஸீத³ மம தே³வேஶ த்வமேவ ஶரணம் மம ।
த்வம் க³திஸ்த்வம் ப்ரதிஷ்டா² ச ந சாந்யாஸ்தி ந மே க³தி: ॥ 30.284 ॥

ஸ்துத்வைவம் ஸ மஹாதே³வம் விரராம ப்ரஜாபதி: ।
ப⁴க³வாநபி ஸுப்ரீத: புநர்த³க்ஷமபா⁴ஷத ॥ 30.285 ॥

பரிதுஷ்டோঽஸ்மி தே த³க்ஷ ஸ்தவேநாநேந ஸுவ்ரத ।
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந மத்ஸமீபம் க³மிஷ்யஸி ॥ 30.286 ॥

அதை²நமப்³ரவீத்³வாக்யம் த்ரைலோக்யாதி⁴பதிர்ப⁴வ: ।
க்ருʼத்வாஶ்வாஸகரம் வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யமாஹதம் ॥ 30.287 ॥

த³க்ஷ த³க்ஷ ந கர்த்தவ்யோ மந்யுர்விக்⁴நமிமம் ப்ரதி ।
அஹம் யஜ்ஞஹா ந த்வந்யோ த்³ருʼஶ்யதே தத்புரா த்வயா ॥ 30.288 ॥

பூ⁴யஶ்ச தம் வரமிமம் மத்தோ க்³ருʼஹ்ணீஷ்வ ஸுவ்ரத ।
ப்ரஸந்நவத³நோ பூ⁴த்வா த்வமேகாக்³ரமநா: ஶ்ருʼணு ॥ 30.289 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ।
ப்ரஜாபதே மத்ப்ரஸாதா³த் ப²லபா⁴கீ³ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 30.290 ॥

வேதா³ந் ஷட³ங்கா³நுத்³த்⁴ருʼத்ய ஸாங்க்²யாந்யோகா³ம்ஶ்ச க்ருʼத்ஸ்நஶ: ।
தபஶ்ச விபுலம் தப்த்வா து³ஶ்சரம் தே³வதா³நவை: ॥ 30.291 ॥

அர்தை²ர்த்³த³ஶார்த்³த⁴ஸம்யுக்தைர்கூ³ட⁴மப்ராஜ்ஞநிர்ம்மிதம் ।
வர்ணாஶ்ரமக்ருʼதைர்த⁴ர்மைம்ர்விபரீதம் க்வசித்ஸமம் ॥ 30.292 ॥

ஶ்ருத்யர்தை²ரத்⁴யவஸிதம் பஶுபாஶவிமோக்ஷணம் ।
ஸர்வேஷாமாஶ்ரமாணாந்து மயா பாஶுபதம் வ்ரதம் ।
உத்பாதி³தம் ஶுப⁴ம் த³க்ஷ ஸர்வபாபவிமோக்ஷணம் ॥ 30.293 ॥

அஸ்ய சீர்ணஸ்ய யத்ஸம்யக் ப²லம் ப⁴வதி புஷ்கலம் ।
தத³ஸ்து தே மஹாபா⁴க³ மாநஸஸ்த்யஜ்யதாம் ஜ்வர: ॥ 30.294 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வ: ஸபத்நீக: ஸஹாநுக:³ ।
அத³ர்ஶநமநுப்ராப்தோ த³க்ஷஸ்யாமிதவிக்ரம: ॥ 30.295 ॥

அவாப்ய ச ததா³ பா⁴க³ம் யதோ²க்தம் ப்³ரஹ்மணா ப⁴வ: ।
ஜ்வரஞ்ச ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞோ ப³ஹுதா⁴ வ்யப⁴ஜத்ததா³ ।
ஶாந்த்யர்த²ம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஶ்ருʼணுத்⁴வம் தத்ர வை த்³விஜா: ॥ 30.296 ॥

ஶீர்ஷாபி⁴தாபோ நாகா³நாம் பர்வதாநாம் ஶிலாருஜ: ।
அபாந்து நாலிகாம் வித்³யாந்நிர்மோகம்பு⁴ஜகே³ஷ்வபி ॥ 30.297 ॥

ஸ்வௌரக: ஸௌரபே⁴யாணாமூஷர: ப்ருʼதி²வீதலே ।
இபா⁴ நாமபி த⁴ர்மஜ்ஞ த்³ருʼஷ்டிப்ரத்யவரோத⁴நம் ॥ 30.298 ॥

ரந்த்⁴ரோத்³பூ⁴தம் ததா²ஶ்வாநாம் ஶிகோ²த்³பே⁴த³ஶ்ச ப³ர்ஹிணாம் ।
நேத்ரரோக:³ கோகிலாநாம் ஜ்வர: ப்ரோக்தோ மஹாத்மபி:⁴ ॥ 30.299 ॥

அஜாநாம் பித்தபே⁴த³ஶ்ச ஸர்வேஷாமிதி ந: ஶ்ருதம் ।
ஶுகாநாமபி ஸர்வேஷாம் ஹிமிகா ப்ரோச்யதே ஜ்வர: ।
ஶார்தூ³லேஷ்வபி வை விப்ரா: ஶ்ரமோ ஜ்வர இஹோச்யதே ॥ 30.300 ॥

மாநுஷேஷு து ஸர்வஜ்ஞ ஜ்வரோ நாமைஷ கீர்தித: ।
மரணே ஜந்மநி ததா² மத்⁴யே ச விஶதே ஸதா³ ॥ 30.301 ॥

ஏதந்மாஹேஶ்வரம் தேஜோ ஜ்வரோ நாம ஸுதா³ருண: ।
நமஸ்யஶ்சைவ மாந்யஶ்ச ஸர்வப்ராணிபி⁴ரீஶ்வர: ॥ 30.302 ॥

இமாம் ஜ்வரோத்பத்திமதீ³நமாநஸ: படே²த்ஸதா³ ய: ஸுஸமாஹிதோ நர: ।
விமுக்தரோக:³ ஸ நரோ முதா³ யுதோ லபே⁴த காமாந் ஸ யதா²மநீஷிதாந் ॥ 30.303 ॥

த³க்ஷப்ரோக்தம் ஸ்தவஞ்சாபி கீர்த்தயேத்³ய: ஶ்ருʼணோதி வா ।
நாஶுப⁴ம் ப்ராப்நுயாத் கிஞ்சித்³தீ³ர்க⁴ஞ்சாயுரவாப்நுயாத் ॥ 30.304 ॥

யதா² ஸர்வேஷு தே³வேஷு வரிஷ்டோ² யோக³வாந் ஹர: ।
ததா² ஸ்தவோ வரிஷ்டோ²ঽயம் ஸ்தவாநாம் ப்³ரஹ்மநிர்மித: ॥ 30.305 ॥

யஶோராஜ்யஸுகை²ஶ்வர்யவித்தாயுர்த⁴நகாங்க்ஷிபி:⁴ ।
ஸ்தோதவ்யோ ப⁴க்திமாஸ்தா²ய வித்³யாகாமைஶ்ச யத்நத: ॥ 30.306 ॥

வ்யாதி⁴தோ து:³கி²தோ தீ³நஶ்சௌரத்ரஸ்தோ ப⁴யார்தி³த: ।
ராஜகார்யநியுக்தோ வா முச்யதே மஹதோ ப⁴யாத் ॥ 30.307 ॥

அநேந சைவ தே³ஹேந க³ணாநாம் ஸ க³ணாதி⁴ப: ।
இஹ லோகே ஸுக²ம் ப்ராப்ய க³ண ஏவோபபத்³யதே ॥ 30.308 ॥

ந ச யக்ஷா: பிஶாசா வா ந நாகா³ ந விநாயகா: ।
குர்யுர்விக்⁴நம் க்³ருʼஹே தஸ்ய யத்ர ஸம்ஸ்தூயதே ப⁴வ: ॥ 30.309 ॥

ஶ்ருʼணுயாத்³வா இத³ம் நாரீ ஸுப⁴க்த்யா ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
பித்ருʼபி⁴ர்ப⁴ர்த்ருʼபக்ஷாப்⁴யாம் பூஜ்யா ப⁴வதி தே³வவத் ॥ 30.310 ॥

ஶ்ருʼணுயாத்³வா இத³ம் ஸர்வம் கீர்த்தயேத்³வாப்யபீ⁴க்ஷ்ணஶ: ।
தஸ்ய ஸர்வாணி கார்யாணி ஸித்³தி⁴ம் க³ச்ச²ந்த்யவிக்⁴நத: ॥ 30.311 ॥

மநஸா சிந்திதம் யச்ச யச்ச வாசாப்யுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ஸர்வம் ஸம்பத்³யதே தஸ்ய ஸ்தவநஸ்யாநுகீர்த்தநாத் ॥ 30.312 ॥

தே³வஸ்ய ஸகு³ஹஸ்யாத² தே³வ்யா நந்தீ³ஶ்வரஸ்ய து ।
ப³லிம் விப⁴வத: க்ருʼத்வா த³மேந நியமேந ச ॥ 30.313 ॥

தத: ஸ யுக்தோ க்³ருʼஹ்ணீயாந்நாமாந்யாஶு யதா²க்ரமம் ।
ஈப்ஸிதாந் லப⁴தேঽத்யர்த²ம் காமாந் போ⁴கா³ம்ஶ்ச மாநவ: ।
ம்ருʼதஶ்ச ஸ்வர்க³மாப்நோதி ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரபரிவ்ருʼத: ॥ 30.314 ॥

ஸர்வ கர்மஸு யுக்தோ வா யுக்தோ வா ஸர்வபாதகை: ।
பட²ந் த³க்ஷக்ருʼதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ।
ம்ருʼதஶ்ச க³ணஸாலோக்யம் பூஜ்யமாந: ஸுராஸுரை: ॥ 30.315 ॥

வ்ருʼஷேவ விதி⁴யுக்தேந விமாநேந விராஜதே ।
ஆபூ⁴தஸம்ப்லவஸ்தா²யீ ருத்³ரஸ்யாநுசரோ ப⁴வேத் ॥ 30.316 ॥

இத்யாஹ ப⁴க³வாந் வ்யாஸ: பராஶரஸுத: ப்ரபு:⁴ ।
நைதத்³வேத³யதே கஶ்சிந்நேத³ம் ஶ்ராவ்யந்து கஸ்யசித் ॥ 30.317 ॥

ஶ்ருத்வைதத்பரமம் கு³ஹ்யம் யேঽபி ஸ்யு: பாபகாரிண: ।
வைஶ்யா: ஸ்த்ரியஶ்ச ஶூத்³ராஶ்ச ருத்³ரலோகமவாப்நுயு: ॥ 30.318 ॥

ஶ்ராவயேத்³யஸ்து விப்ரேப்⁴ய: ஸதா³ பர்வஸு பர்வஸு ।
ருத்³ரலோகமவாப்நோதி த்³விஜோ வை நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 30.319 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபுராணே வாயுப்ரோக்தே த³க்ஷஶாபவர்ணநம் நாம த்ரிம்ஶோঽத்⁴யாய: ॥ 30 ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil