Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം വായുപുരാണേ അധ്യായ 30 ॥

॥ ദക്ഷ ഉവാച ॥

നമസ്തേ ദേവദേവേശ ദേവാരിബലസൂദന ।
ദേവേന്ദ്ര ഹ്യമരശ്രേഷ്ഠ ദേവദാനവപൂജിത ॥ 30.180 ॥

സഹസ്രാക്ഷ വിരൂപാക്ഷ ത്ര്യക്ഷ യക്ഷാധിപപ്രിയ ।
സര്‍വതഃ പാണിപാദസ്ത്വം സര്‍വതോഽക്ഷിശിരോമുഖഃ ।
സര്‍വതഃ ശ്രുതിമാന്‍ ലോകേ സര്‍വാനാവൃത്യ തിഷ്ഠസി ॥ 30.181 ॥

ശങ്കുകര്‍ണ മഹാകര്‍ണ കുംഭകര്‍ണാര്‍ണവാലയ ।
ഗജേന്ദ്രകര്‍ണ ഗോകര്‍ണ പാണികര്‍ണ നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.182 ॥

ശതോദര ശതാവര്‍ത്ത ശതജിഹ്വ ശതാനന ।
ഗായന്തി ത്വാം ഗായത്രിണോ ഹ്യര്‍ച്ചയന്തി തഥാര്‍ച്ചിനഃ ॥ 30.183 ॥

ദേവദാനവഗോപ്താ ച ബ്രഹ്മാ ച ത്വം ശതക്രതുഃ ।
മൂര്‍ത്തീശസ്ത്വം മഹാമൂര്‍തേ സമുദ്രാംബു ധരായ ച ॥ 30.184 ॥

സര്‍വാ ഹ്യസ്മിന്‍ ദേവതാസ്തേ ഗാവോ ഗോഷ്ഠ ഇവാസതേ ।
ശരീരന്തേ പ്രപശ്യാമി സോമമഗ്നിം ജലേശ്വരം ॥ 30.185 ॥

ആദിത്യമഥ വിഷ്ണുഞ്ച ബ്രഹ്മാണം സബൃഹസ്പതിം ।
ക്രിയാ കാര്യ്യം കാരണഞ്ച കര്‍ത്താ കരണമേവ ച ॥ 30.186 ॥

അസച്ച സദസച്ചൈവ തഥൈവ പ്രഭവാവ്യയം ।
നമോ ഭവായ ശര്‍വായ രുദ്രായ വരദായ ച ॥ 30.187 ॥

പശൂനാം പതയേ ചൈവ നമസ്ത്വന്ധകഘാതിനേ ।
ത്രിജടായ ത്രിശീര്‍ഷായ ത്രിശൂലവരധാരിണേ ॥ 30.188 ॥

ത്ര്യംബകായ ത്രിനേത്രായ ത്രിപുരഘ്നായ വൈ നമഃ ।
നമശ്ചണ്ഡായ മുണ്ഡായ പ്രചണ്ഡായ ധരായ ച ॥ 30.189 ॥

ദണ്ഡി മാസക്തകര്‍ണായ ദണ്ഡിമുണ്ഡായ വൈ നമഃ ।
നമോഽര്‍ദ്ധദണ്ഡകേശായ നിഷ്കായ വികൃതായ ച ॥ 30.190 ॥

വിലോഹിതായ ധൂംരായ നീലഗ്രീവായ തേ നമഃ ।
നമസ്ത്വപ്രതിരൂപായ ശിവായ ച നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.191 ॥

സൂര്യ്യായ സൂര്യ്യപതയേ സൂര്യ്യധ്വജപതാകിനേ ।
നമഃ പ്രമഥനാഥായ വൃഷസ്കന്ധായ ധന്വിനേ ॥ 30.192 ॥

നമോ ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ ഹിരണ്യകവചായ ച ।
ഹിരണ്യകൃതചൂഡായ ഹിരണ്യപതയേ നമഃ ॥ 30.193 ॥

സത്രഘാതായ ദണ്ഡായ വര്‍ണപാനപുടായ ച ।
നമഃ സ്തുതായ സ്തുത്യായ സ്തൂയമാനായ വൈ നമഃ ॥ 30.194 ॥

സര്‍വായാഭക്ഷ്യഭക്ഷ്യായ സര്‍വഭൂതാന്ത്തരാത്മനേ ।
നമോ ഹോത്രായ മന്ത്രായ ശുക്ലധ്വജപതാകിനേ ॥ 30.195 ॥

നമോ നമായ നംയായ നമഃ കിലികിലായ ച ।
നമസ്തേ ശയമാനായ ശയിതായോത്ഥിതായ ച ॥ 30.196 ॥

സ്ഥിതായ ചലമാനായ മുദ്രായ കുടിലായ ച ।
നമോ നര്‍ത്തനശീലായ മുഖവാദിത്രകാരിണേ ॥ 30.197 ॥

നാട്യോപഹാരലുബ്ധായ ഗീതവാദ്യരതായ ച ।
നമോ ജ്യേഷ്ഠായ ശ്രേഷ്ഠായ ബലപ്രമഥനായ ച ॥ 30.198 ॥

കലനായ ച കല്‍പായ ക്ഷയായോപക്ഷയായ ച ।
ഭീമദുന്ദുഭിഹാസായ ഭീമസേനപ്രിയായ ച ॥ 30.199 ॥

ഉഗ്രായ ച നമോ നിത്യം നമസ്തേ ദശബാഹവേ ।
നമഃ കപാലഹസ്തായ ചിതാഭസ്മപ്രിയായ ച ॥ 30.200 ॥

വിഭീഷണായ ഭീഷ്മായ ഭീഷ്മവ്രതധരായ ച ।
നമോ വികൃതവക്ഷായ ഖഡ്ഗജിഹ്വാഗ്രദംഷ്ട്രിണേ ॥ 30.201 ॥

പക്വാമമാംസലുബ്ധായ തുംബവീണാപ്രിയായ ച ।
നമോ വൃഷായ വൃഷ്യായ വൃഷ്ണയേ വൃഷണായ ച ॥ 30.202 ॥

കടങ്കടായ ചണ്ഡായ നമഃ സാവയവായ ച ।
നമസ്തേ വരകൃഷ്ണായ വരായ വരദായ ച ॥ 30.203 ॥

വരഗന്ധമാല്യവസ്ത്രായ വരാതിവരയേ നമഃ ।
നമോ വര്‍ഷായ വാതായ ഛായായൈ ആതപായ ച ॥ 30.204 ॥

നമോ രക്തവിരക്തായ ശോഭനായാക്ഷമാലിനേ ।
സംഭിന്നായ വിഭിന്നായ വിവിക്തവികടായ ച ॥ 30.205 ॥

അഘോരരൂപരൂപായ ഘോരഘോരതരായ ച ।
നമഃ ശിവായ ശാന്തായ നമഃ ശാന്തതരായ ച ॥ 30.206 ॥

ഏകപാദ്ബഹുനേത്രായ ഏകശീര്‍ഷന്നമോഽസ്തു തേ ।
നമോ വൃദ്ധായ ലുബ്ധായ സംവിഭാഗപ്രിയായ ച ॥ 30.207 ॥

പഞ്ചമാലാര്‍ചിതാങ്ഗായ നമഃ പാശുപതായ ച ।
നമശ്ചണ്ഡായ ഘണ്ടായ ഘണ്ടയാ ജഗ്ധരന്ധ്രിണേ ॥ 30.208 ॥

സഹസ്രശതഘണ്ടായ ഘണ്ടാമാലാപ്രിയായ ച ।
പ്രാണദണ്ഡായ ത്യാഗായ നമോ ഹിലിഹിലായ ച ॥ 30.209 ॥

ഹൂംഹൂങ്കാരായ പാരായ ഹൂംഹൂങ്കാരപ്രിയായ ച ।
നമശ്ച ശംഭവേ നിത്യം ഗിരി വൃക്ഷകലായ ച ॥ 30.210 ॥

ഗര്‍ഭമാംസശൃഗാലായ താരകായ തരായ ച ।
നമോ യജ്ഞാധിപതയേ ദ്രുതായോപദ്രുതായ ച ॥ 30.211 ॥

യജ്ഞവാഹായ ദാനായ തപ്യായ തപനായ ച ।
നമസ്തടായ ഭവ്യായ തഡിതാം പതയേ നമഃ ॥ 30.212 ॥

അന്നദായാന്നപതയേ നമോഽസ്ത്വന്നഭവായ ച ।
നമഃ സഹസ്രശീര്‍ഷ്ണേ ച സഹസ്രചരണായ ച ॥ 30.213 ॥

സഹസ്രോദ്യതശൂലായ സഹസ്രനയനായ ച ।
നമോഽസ്തു ബാലരൂപായ ബാലരൂപധരായ ച ॥ 30.214 ॥

ബാലാനാഞ്ചൈവ ഗോപ്ത്രേ ച ബാലക്രീഡനകായ ച ।
നമഃ ശുദ്ധായ ബുദ്ധായ ക്ഷോഭണായാക്ഷതായ ച ॥ 30.215 ॥

തരങ്ഗാങ്കിതകേശായ മുക്തകേശായ വൈ നമഃ ।
നമഃ ഷട്കര്‍മനിഷ്ഠായ ത്രികര്‍മനിരതായ ച ॥ 30.216 ॥

വര്‍ണാശ്രമാണാം വിധിവത് പൃഥക്കര്‍മപ്രവര്‍തിനേ ।
നമോ ഘോഷായ ഘോഷ്യായ നമഃ കലകലായ ച ॥ 30.217 ॥

ശ്വേതപിങ്ഗലനേത്രായ കൃഷ്ണരക്തക്ഷണായ ച ।
ധര്‍മാര്‍ഥ കാമമോക്ഷായ ക്രഥായ കഥനായ ച ॥ 30.218 ॥

സാങ്ഖ്യായ സാങ്ഖ്യമുഖ്യായ യോഗാധിപതയേ നമഃ ।
നമോ രഥ്യവിരഥ്യായ ചതുഷ്പഥരതായ ച ॥ 30.219 ॥

കൃഷ്ണാ ജിനോത്തരീയായ വ്യാലയജ്ഞോപവീതിനേ ।
ഈശാനവജ്രസംഹായ ഹരികേശ നമോഽസ്തു തേ ।
അവിവേകൈകനാഥായ വ്യക്താവ്യക്ത നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.220 ॥

കാമ കാമദ കാമധ്ന ധൃഷ്ടോദൃപ്തനിഷൂദന ।
സര്‍വ സര്‍വദ സര്‍വജ്ഞ സന്ധ്യാരാഗ നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.221 ॥

മഹാബാല മഹാബാഹോ മഹാസത്ത്വ മഹാദ്യുതേ ।
മഹാമേഘവരപ്രേക്ഷ മഹാകാല നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.222 ॥

സ്ഥൂലജീര്‍ണാങ്ഗജടിനേ വല്‍കലാജിനധാരിണേ ।
ദീപ്തസൂര്യാഗ്നിജടിനേ വല്‍കലാജിനവാസസേ ।
സഹസ്രസൂര്യപ്രതിമ തപോനിത്യ നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.223 ॥

ഉന്‍മാദനശതാവര്‍ത്ത ഗങ്ഗാതോയാര്‍ദ്ധമൂര്‍ദ്ധജ ।
ചന്ദ്രാവര്‍ത്ത യുഗാവര്‍ത്ത മേഘാവര്‍ത്ത നമോഽസ്തു തേ ॥ 30.224 ॥

ത്വമന്നമന്നകര്‍ത്താ ച അന്നദശ്ച ത്വമേവ ഹി ।
അന്നസ്രഷ്ടാ ച പക്താ ച പക്വഭുക്തപചേ നമഃ ॥ 30.225 ॥

ജരായുജോഽണ്ഡജശ്ചൈവ സ്വേദജോദ്ഭിജ്ജ ഏവ ച ।
ത്വമേവ ദേവദേവശോ ഭൂതഗ്രാമശ്ചതുര്‍വിധഃ ॥ 30.226 ।
ചരാചരസ്യ ബ്രഹ്മാ ത്വം പ്രതിഹര്‍ത്താ ത്വമേവ ച ।
ത്വമേവ ബ്രഹ്മവിദുഷാമപി ബ്രഹ്മവിദാം വരഃ ॥ 30.227 ॥

സത്ത്വസ്യ പരമാ യോനിരബ്വായുജ്യോതിഷാം നിധിഃ ।
ഋക്സാമാനി തഥോങ്കാരമാഹുസ്ത്വാം ബ്രഹ്മവാദിനഃ ॥ 30.228 ॥

ഹവിര്‍ഹാവീ ഹവോ ഹാവീ ഹുവാം വാചാഹുതിഃ സദാ ।
ഗായന്തി ത്വാം സുരശ്രേഷ്ഠ സാമഗാ ബ്രഹ്മവാദിനഃ ॥ 30.229 ॥

യജുര്‍മയോ ഋങ്മയശ്ച സാമാഥര്‍വമയസ്തഥാ ।
പഠ്യസേ ബ്രഹ്മവിദ്ഭിസ്ത്വം കല്‍പോപനിഷദാം ഗണൈഃ ॥ 30.230 ॥

ബ്രാഹ്മണാഃ ക്ഷത്രിയാ വൈശ്യാഃ ശൂദ്രാ വര്‍ണാവരാശ്ച യേ ।
ത്വാമേവ മേഘസങ്ഘാശ്ച വിശ്വസ്ത നിതഗര്‍ജ്ജിതം ॥ 30.231 ॥

സംവത്സരസ്ത്വമൃതവോ മാസാ മാസാര്‍ദ്ധമേവ ച ।
കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷാശ്ച നക്ഷത്രാണി യുഗാ ഗ്രഹാഃ ॥ 30.232 ॥

വൃഷാണാം കകുദം ത്വം ഹി ഗിരീണാം ശിഖരാണി ച ।
സിംഹോ മൃഗാണാം പതതാം താര്‍ക്ഷ്യോഽനന്തശ്ച ഭോഗിനാം ॥ 30.233 ॥

ക്ഷീരോദോ ഹ്യുദധീനാഞ്ച യന്ത്രാണാം ധനുരേവ ച ।
വജ്രമ്പ്രഹരണാനാഞ്ച വ്രതാനാം സത്യമേവ ച ॥ 30.234 ॥

ഇച്ഛാ ദ്വേഷശ്ച രാഗശ്ച മോഹഃ ക്ഷാമോ ദമഃ ശമഃ ।
വ്യവസായോ ധൃതിര്ലോഭഃ കാമക്രോധൌ ജയാജയൌ ॥ 30.235 ॥

ത്വം ഗദീ ത്വം ശരീ ചാപി ഖട്വാങ്ഗീ ഝര്‍ഝരീ തഥാ ।
ഛേത്താ ഭേത്താ പ്രഹര്‍ത്താ ച ത്വം നേതാപ്യന്തകോ മതഃ ॥ 30.236 ॥

ദശലക്ഷണസംയുക്തോ ധര്‍മോഽര്‍ഥഃ കാമ ഏവ ച ।
ഇന്ദ്രഃ സമുദ്രാഃ സരിതഃ പല്വലാനി സരാംസി ച ॥ 30.237 ॥

ലതാവല്ലീ തൃണൌഷധ്യഃ പശവോ മൃഗപക്ഷിണഃ ।
ദ്രവ്യകര്‍മഗുണാരംഭഃ കാലപുഷ്പഫലപ്രദഃ ॥ 30.238 ॥

ആദിശ്ചാന്തശ്ച മധ്യശ്ച ഗായത്ര്യോങ്കാര ഏവ ച ।
ഹരിതോ ലോഹിതഃ കൃഷ്ണോ നീലഃ പീതസ്തഥാരുണഃ ॥ 30.239 ॥

കദ്രുശ്ച കപിലശ്ചൈവ കപോതോ മേചകസ്തഥാ ।
സുവര്‍ണരേതാ വിഖ്യാതഃ സുവര്‍ണശ്ചാപ്യതോ മതഃ ॥ 30.240 ॥

സുവര്‍ണനാമാ ച തഥാ സുവര്‍ണപ്രിയ ഏവ ച ।
ത്വമിന്ദ്രോഽഥ യമശ്ചൈവ വരുണോ ധനദോഽനലഃ ॥ 30.241 ॥

ഉത്ഫുല്ലശ്ചിത്രഭാനുശ്ച സ്വര്‍ഭാനുര്‍ഭാനുരേവ ച ।
ഹോത്രം ഹോതാ ച ഹോമസ്ത്വം ഹുതഞ്ച പ്രഹുതം പ്രഭുഃ ॥ 30.242 ॥

സുപര്‍ണഞ്ച തഥാ ബ്രഹ്മ യജുഷാം ശതരുദ്രിയം ।
പവിത്രാണാം പവിത്രം ച മങ്ഗലാനാഞ്ച മങ്ഗലം ॥ 30.243 ॥

ഗിരിഃ സ്തോകസ്തഥാ വൃക്ഷോ ജീവഃ പുദ്ഗല ഏവ ച ।
സത്ത്വം ത്വഞ്ച രജസ്ത്വഞ്ച തമശ്ച പ്രജനം തഥാ ॥ 30.244 ॥

പ്രാണോഽപാനഃ സമാനശ്ച ഉദാനോ വ്യാന ഏവ ച ।
ഉന്‍മേഷശ്ചൈവ മേഷശ്ച തഥാ ജൃംഭിതമേവ ച ॥ 30.245 ॥

ലോഹിതാങ്ഗോ ഗദീ ദംഷ്ട്രീ മഹാവക്ത്രോ മഹോദരഃ ।
ശുചിരോമാ ഹരിച്ഛ്മശ്രുരൂര്‍ദ്ധ്വകേശസ്ത്രിലോചനഃ ॥ 30.246 ॥

ഗീതവാദിത്രനൃത്യാങ്ഗോ ഗീതവാദനകപ്രിയഃ ।
മത്സ്യോ ജലീ ജലോ ജല്യോ ജവഃ കാലഃ കലീ കലഃ ॥ 30.247 ॥

വികാലശ്ച സുകാലശ്ച ദുഷ്കാലഃ കലനാശനഃ ।
മൃത്യുശ്ചൈവ ക്ഷയോഽന്തശ്ച ക്ഷമാപായകരോ ഹരഃ ॥ 30.248 ॥

സംവര്‍ത്തകോഽന്തകശ്ചൈവ സംവര്‍ത്തകബലാഹകൌ ।
ഘടോ ഘടീകോ ഘണ്ടീകോ ചൂഡാലോലബലോ ബലം ॥ 30.249 ॥

ബ്രഹ്മകാലോഽഗ്നിവക്ത്രശ്ച ദണ്ഡീ മുണ്ഡീ ച ദണ്ഡധൃക് ।
ചതുര്യുഗശ്ചതുര്‍വേദശ്ചതുര്‍ഹോത്രശ്ചതുഷ്പഥഃ ॥ 30.250 ॥

ചതുരാ ശ്രമവേത്താ ച ചാതുര്‍വര്‍ണ്യകരശ്ച ഹ ।
ക്ഷരാക്ഷരപ്രിയോ ധൂര്‍ത്തോഽഗണ്യോഽഗണ്യഗണാധിപഃ ॥ 30.251 ॥

രുദ്രാക്ഷമാല്യാംബരധരോ ഗിരികോ ഗിരികപ്രിയഃ ।
ശില്‍പീശഃ ശില്‍പിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വശില്‍പപ്രവര്‍ത്തകഃ ॥ 30.252 ॥

ഭഗനേത്രാന്തകശ്ചന്ദ്രഃ പൂഷ്ണോ ദന്തവിനാശനഃ ।
ഗൂഢാവര്‍ത്തശ്ച ഗൂഢശ്ച ഗൂഢപ്രതിനിഷേവിതാ ॥ 30.253 ॥

തരണസ്താരകശ്ചൈവ സര്‍വഭൂതസുതാരണഃ ।
ധാതാ വിധാതാ സത്വാനാം നിധാതാ ധാരണോ ധരഃ ॥ 30.254 ॥

തപോ ബ്രഹ്മ ച സത്യഞ്ച ബ്രഹ്മചര്യമഥാര്‍ജവം ।
ഭൂതാത്മാ ഭൂതകൃദ്ഭൂതോ ഭൂതഭവ്യഭവോദ്ഭവഃ ॥ 30.255 ॥

ഭൂര്‍ഭുവഃസ്വരിതശ്ചൈവ തഥോത്പത്തിര്‍മഹേശ്വരഃ ।
ഈശാനോ വീക്ഷണഃ ശാന്തോ ദുര്‍ദാന്തോ ദന്തനാശനഃ ॥ 30.256 ॥

ബ്രഹ്മാവര്‍ത്ത സുരാവര്‍ത്ത കാമാവര്‍ത്ത നമോഽസ്തു തേ ।
കാമബിംബനിഹര്‍ത്താ ച കര്‍ണികാരരജഃപ്രിയഃ ॥ 30.257 ॥

മുഖചന്ദ്രോ ഭീമമുഖഃ സുമുഖോ ദുര്‍മുഖോ മുഖഃ ।
ചതുര്‍മുഖോ ബഹുമുഖോ രണേ ഹ്യഭിമുഖഃ സദാ ॥ 30.258 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭഃ ശകുനിര്‍മഹോദധിഃ പരോ വിരാട് ।
അധര്‍മഹാ മഹാദണ്ഡോ ദണ്ഡധാരീ രണപ്രിയഃ ॥ 30.259 ॥

ഗോതമോ ഗോപ്രതാരശ്ച ഗോവൃഷേശ്വരവാഹനഃ ।
ധര്‍മകൃദ്ധര്‍മസ്രഷ്ടാ ച ധര്‍മോ ധര്‍മവിദുത്തമഃ ॥ 30.260 ॥

ത്രൈലോക്യഗോപ്താ ഗോവിന്ദോ മാനദോ മാന ഏവ ച ।
തിഷ്ഠന്‍ സ്ഥിരശ്ച സ്ഥാണുശ്ച നിഷ്കമ്പഃ കമ്പ ഏവ ച ॥ 30.261 ॥

ദുര്‍വാരണോ ദുര്‍വിഷദോ ദുഃസഹോ ദുരതിക്രമഃ ।
ദുര്‍ദ്ധരോ ദുഷ്പ്രകമ്പശ്ച ദുര്‍വിദോ ദുര്‍ജ്ജയോ ജയഃ ॥ 30.262 ॥

ശശഃ ശശാങ്കഃ ശമനഃ ശീതോഷ്ണം ദുര്‍ജരാഽഥ തൃട് ।
ആധയോ വ്യാധയശ്ചൈവ വ്യാധിഹാ വ്യാധിഗശ്ച ഹ ॥ 30.263 ॥

സഹ്യോ യജ്ഞോ മൃഗാ വ്യാധാ വ്യാധീനാമാകരോഽകരഃ ।
ശിഖണ്ഡീ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ പുണ്ഡരീകാവലോകനഃ ॥ 30.264 ॥

ദണ്ഡധരഃ സദണ്ഡശ്ച ദണ്ഡമുണ്ഡവിഭൂഷിതഃ ।
വിഷപോഽമൃതപശ്ചൈവ സുരാപഃ ക്ഷീരസോമപഃ ॥ 30.265 ॥

മധുപശ്ചാജ്യപശ്ചൈവ സര്‍വപശ്ച മഹാബലഃ ।
വൃഷാശ്വവാഹ്യോ വൃഷഭസ്തഥാ വൃഷഭലോചനഃ ॥ 30.266 ॥

വൃഷഭശ്ചൈവ വിഖ്യാതോ ലോകാനാം ലോകസത്കൃതഃ ।
ചന്ദ്രാദിത്യൌ ചക്ഷുഷീ തേ ഹൃദയഞ്ച പിതാമഹഃ ।
അഗ്നിരാപസ്തഥാ ദേവോ ധര്‍മകര്‍മപ്രസാധിതഃ ॥ 30.267 ॥

ന ബ്രഹ്മാ ന ച ഗോവിന്ദഃ പുരാണഋഷയോ ന ച ।
മാഹാത്മ്യം വേദിതും ശക്താ യാഥാതഥ്യേന തേ ശിവ ॥ 30.268 ॥

യാ മൂര്‍ത്തയഃ സുസൂക്ഷ്മാസ്തേ ന മഹ്യം യാന്തി ദര്‍ശനം ।
താഭിര്‍മാം സതതം രക്ഷ പിതാ പുത്രമിവൌരസം ॥ 30.269 ॥

രക്ഷ മാം രക്ഷണീയോഽഹം തവാനഘ നമോഽസ്തു തേ ॥

ഭക്താനുകമ്പീ ഭഗവാന്‍ ഭക്തശ്ചാഹം സദാ ത്വയി ॥ 30.270 ॥

യഃ സഹസ്രാണ്യനേകാനി പുംസാമാഹൃത്യ ദുര്‍ദ്ദശഃ ।
തിഷ്ഠത്യേകഃ സമുദ്രാന്തേ സ മേ ഗോപ്താസ്തു നിത്യശഃ ॥ 30.271 ॥

യം വിനിദ്രാ ജിതശ്വാസാഃ സത്ത്വസ്ഥാഃ സമദര്‍ശിനഃ ।
ജ്യോതിഃ പശ്യന്തി യുഞ്ജാനാസ്തസ്മൈ യോഗാത്മനേ നമഃ ॥ 30.272 ॥

സംഭക്ഷ്യ സര്‍വ ഭൂതാനി യുഗാന്തേ സമുപസ്ഥിതേ ।
യഃ ശേതേ ജലമധ്യസ്ഥസ്തം പ്രപദ്യേഽപ്സുശായിനം ॥ 30.273 ॥

പ്രവിശ്യ വദനേ രാഹോര്യഃ സോമം ഗ്രസതേ നിശി ।
ഗ്രസത്യര്‍കഞ്ച സ്വര്‍ഭാനുര്‍ഭൂത്വാ സോമാഗ്നിരേവ ച ॥ 30.274 ॥

യേഽങ്ഗുഷ്ഠമാത്രാഃ പുരുഷാ ദേഹസ്ഥാഃ സര്‍വദേഹിനാം ।
രക്ഷന്തു തേ ഹി മാം നിത്യം നിത്യമാപ്യായയന്തു മാം ॥ 30.275 ॥

യേ ചാപ്യുത്പതിതാ ഗര്‍ഭാദധോഭാഗഗതാശ്ച യേ ।
തേഷാം സ്വാഹാഃ സ്വധാശ്ചൈവ ആപ്നുവന്തു സ്വദന്തു ച ॥ 30.276 ॥

യേ ന രോദന്തി ദേഹസ്ഥാഃ പ്രാണിനോ രോദയന്തി ച ।
ഹര്‍ഷയന്തി ച ഹൃഷ്യന്തി നമസ്തേഭ്യോഽസ്തു നിത്യശഃ ॥ 30.277 ॥

യേ സമുദ്രേ നദീദുര്‍ഗേ പര്‍വതേഷു ഗുഹാസു ച ।
വൃക്ഷമൂലേഷു ഗോഷ്ഠേഷു കാന്താരഗഹനേഷു ന ॥ 30.278 ॥

ചതുഷ്പഥേഷു രഥ്യാസു ചത്വരേഷു സഭാസു ച ।
ചന്ദ്രാര്‍കയോര്‍മധ്യഗതാ യേ ച ചന്ദ്രാര്‍കരശ്മിഷു ॥ 30.279 ॥

രസാതലഗതാ യേ ച യേ ച തസ്മാത്പരങ്ഗതാഃ ।
നമസ്തേഭ്യോ നമസ്തേഭ്യോ നമസ്തേഭ്യശ്ച നിത്യശഃ ।
സൂക്ഷ്മാഃ സ്ഥൂലാഃ കൃശാ ഹ്രസ്വാ നമസ്തേഭ്യസ്തു നിത്യശഃ ॥ 30.280 ॥

സര്‍വസ്ത്വം സര്‍വഗോ ദേവ സര്‍വഭൂതപതിര്‍ഭവാന്‍ ।
സര്‍വഭൂതാന്തരാത്മാ ച തേന ത്വം ന നിമന്ത്രിതഃ ॥ 30.281 ॥

ത്വമേവ ചേജ്യസേ യസ്മാദ്യജ്ഞൈര്‍വിവിധദക്ഷിണൈഃ ।
ത്വമേവ കര്‍ത്താ സര്‍വസ്യ തേന ത്വം ന നിമന്ത്രിതഃ ॥ 30.282 ॥

അഥ വാ മായയാ ദേവ മോഹിതഃ സൂക്ഷ്മയാ ത്വയാ ।
ഏതസ്മാത് കാരണാദ്വാപി തേന ത്വം ന നിമന്ത്രിതഃ ॥ 30.283 ॥

പ്രസീദ മമ ദേവേശ ത്വമേവ ശരണം മമ ।
ത്വം ഗതിസ്ത്വം പ്രതിഷ്ഠാ ച ന ചാന്യാസ്തി ന മേ ഗതിഃ ॥ 30.284 ॥

സ്തുത്വൈവം സ മഹാദേവം വിരരാമ പ്രജാപതിഃ ।
ഭഗവാനപി സുപ്രീതഃ പുനര്‍ദക്ഷമഭാഷത ॥ 30.285 ॥

പരിതുഷ്ടോഽസ്മി തേ ദക്ഷ സ്തവേനാനേന സുവ്രത ।
ബഹുനാത്ര കിമുക്തേന മത്സമീപം ഗമിഷ്യസി ॥ 30.286 ॥

അഥൈനമബ്രവീദ്വാക്യം ത്രൈലോക്യാധിപതിര്‍ഭവഃ ।
കൃത്വാശ്വാസകരം വാക്യം വാക്യജ്ഞോ വാക്യമാഹതം ॥ 30.287 ॥

ദക്ഷ ദക്ഷ ന കര്‍ത്തവ്യോ മന്യുര്‍വിഘ്നമിമം പ്രതി ।
അഹം യജ്ഞഹാ ന ത്വന്യോ ദൃശ്യതേ തത്പുരാ ത്വയാ ॥ 30.288 ॥

ഭൂയശ്ച തം വരമിമം മത്തോ ഗൃഹ്ണീഷ്വ സുവ്രത ।
പ്രസന്നവദനോ ഭൂത്വാ ത്വമേകാഗ്രമനാഃ ശൃണു ॥ 30.289 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ വാജപേയശതസ്യ ച ।
പ്രജാപതേ മത്പ്രസാദാത് ഫലഭാഗീ ഭവിഷ്യസി ॥ 30.290 ॥

വേദാന്‍ ഷഡങ്ഗാനുദ്ധൃത്യ സാങ്ഖ്യാന്യോഗാംശ്ച കൃത്സ്നശഃ ।
തപശ്ച വിപുലം തപ്ത്വാ ദുശ്ചരം ദേവദാനവൈഃ ॥ 30.291 ॥

അര്‍ഥൈര്‍ദ്ദശാര്‍ദ്ധസംയുക്തൈര്‍ഗൂഢമപ്രാജ്ഞനിര്‍മ്മിതം ।
വര്‍ണാശ്രമകൃതൈര്‍ധര്‍മൈംര്‍വിപരീതം ക്വചിത്സമം ॥ 30.292 ॥

ശ്രുത്യര്‍ഥൈരധ്യവസിതം പശുപാശവിമോക്ഷണം ।
സര്‍വേഷാമാശ്രമാണാന്തു മയാ പാശുപതം വ്രതം ।
ഉത്പാദിതം ശുഭം ദക്ഷ സര്‍വപാപവിമോക്ഷണം ॥ 30.293 ॥

അസ്യ ചീര്‍ണസ്യ യത്സംയക് ഫലം ഭവതി പുഷ്കലം ।
തദസ്തു തേ മഹാഭാഗ മാനസസ്ത്യജ്യതാം ജ്വരഃ ॥ 30.294 ॥

ഏവമുക്ത്വാ മഹാദേവഃ സപത്നീകഃ സഹാനുഗഃ ।
അദര്‍ശനമനുപ്രാപ്തോ ദക്ഷസ്യാമിതവിക്രമഃ ॥ 30.295 ॥

അവാപ്യ ച തദാ ഭാഗം യഥോക്തം ബ്രഹ്മണാ ഭവഃ ।
ജ്വരഞ്ച സര്‍വധര്‍മജ്ഞോ ബഹുധാ വ്യഭജത്തദാ ।
ശാന്ത്യര്‍ഥം സര്‍വഭൂതാനാം ശൃണുധ്വം തത്ര വൈ ദ്വിജാഃ ॥ 30.296 ॥

ശീര്‍ഷാഭിതാപോ നാഗാനാം പര്‍വതാനാം ശിലാരുജഃ ।
അപാന്തു നാലികാം വിദ്യാന്നിര്‍മോകംഭുജഗേഷ്വപി ॥ 30.297 ॥

സ്വൌരകഃ സൌരഭേയാണാമൂഷരഃ പൃഥിവീതലേ ।
ഇഭാ നാമപി ധര്‍മജ്ഞ ദൃഷ്ടിപ്രത്യവരോധനം ॥ 30.298 ॥

രന്ധ്രോദ്ഭൂതം തഥാശ്വാനാം ശിഖോദ്ഭേദശ്ച ബര്‍ഹിണാം ।
നേത്രരോഗഃ കോകിലാനാം ജ്വരഃ പ്രോക്തോ മഹാത്മഭിഃ ॥ 30.299 ॥

അജാനാം പിത്തഭേദശ്ച സര്‍വേഷാമിതി നഃ ശ്രുതം ।
ശുകാനാമപി സര്‍വേഷാം ഹിമികാ പ്രോച്യതേ ജ്വരഃ ।
ശാര്‍ദൂലേഷ്വപി വൈ വിപ്രാഃ ശ്രമോ ജ്വര ഇഹോച്യതേ ॥ 30.300 ॥

മാനുഷേഷു തു സര്‍വജ്ഞ ജ്വരോ നാമൈഷ കീര്‍തിതഃ ।
മരണേ ജന്‍മനി തഥാ മധ്യേ ച വിശതേ സദാ ॥ 30.301 ॥

ഏതന്‍മാഹേശ്വരം തേജോ ജ്വരോ നാമ സുദാരുണഃ ।
നമസ്യശ്ചൈവ മാന്യശ്ച സര്‍വപ്രാണിഭിരീശ്വരഃ ॥ 30.302 ॥

ഇമാം ജ്വരോത്പത്തിമദീനമാനസഃ പഠേത്സദാ യഃ സുസമാഹിതോ നരഃ ।
വിമുക്തരോഗഃ സ നരോ മുദാ യുതോ ലഭേത കാമാന്‍ സ യഥാമനീഷിതാന്‍ ॥ 30.303 ॥

ദക്ഷപ്രോക്തം സ്തവഞ്ചാപി കീര്‍ത്തയേദ്യഃ ശൃണോതി വാ ।
നാശുഭം പ്രാപ്നുയാത് കിഞ്ചിദ്ദീര്‍ഘഞ്ചായുരവാപ്നുയാത് ॥ 30.304 ॥

യഥാ സര്‍വേഷു ദേവേഷു വരിഷ്ഠോ യോഗവാന്‍ ഹരഃ ।
തഥാ സ്തവോ വരിഷ്ഠോഽയം സ്തവാനാം ബ്രഹ്മനിര്‍മിതഃ ॥ 30.305 ॥

യശോരാജ്യസുഖൈശ്വര്യവിത്തായുര്‍ധനകാങ്ക്ഷിഭിഃ ।
സ്തോതവ്യോ ഭക്തിമാസ്ഥായ വിദ്യാകാമൈശ്ച യത്നതഃ ॥ 30.306 ॥

വ്യാധിതോ ദുഃഖിതോ ദീനശ്ചൌരത്രസ്തോ ഭയാര്‍ദിതഃ ।
രാജകാര്യനിയുക്തോ വാ മുച്യതേ മഹതോ ഭയാത് ॥ 30.307 ॥

അനേന ചൈവ ദേഹേന ഗണാനാം സ ഗണാധിപഃ ।
ഇഹ ലോകേ സുഖം പ്രാപ്യ ഗണ ഏവോപപദ്യതേ ॥ 30.308 ॥

ന ച യക്ഷാഃ പിശാചാ വാ ന നാഗാ ന വിനായകാഃ ।
കുര്യുര്‍വിഘ്നം ഗൃഹേ തസ്യ യത്ര സംസ്തൂയതേ ഭവഃ ॥ 30.309 ॥

ശൃണുയാദ്വാ ഇദം നാരീ സുഭക്ത്യാ ബ്രഹ്മചാരിണീ ।
പിതൃഭിര്‍ഭര്‍തൃപക്ഷാഭ്യാം പൂജ്യാ ഭവതി ദേവവത് ॥ 30.310 ॥

ശൃണുയാദ്വാ ഇദം സര്‍വം കീര്‍ത്തയേദ്വാപ്യഭീക്ഷ്ണശഃ ।
തസ്യ സര്‍വാണി കാര്യാണി സിദ്ധിം ഗച്ഛന്ത്യവിഘ്നതഃ ॥ 30.311 ॥

മനസാ ചിന്തിതം യച്ച യച്ച വാചാപ്യുദാഹൃതം ।
സര്‍വം സമ്പദ്യതേ തസ്യ സ്തവനസ്യാനുകീര്‍ത്തനാത് ॥ 30.312 ॥

ദേവസ്യ സഗുഹസ്യാഥ ദേവ്യാ നന്ദീശ്വരസ്യ തു ।
ബലിം വിഭവതഃ കൃത്വാ ദമേന നിയമേന ച ॥ 30.313 ॥

തതഃ സ യുക്തോ ഗൃഹ്ണീയാന്നാമാന്യാശു യഥാക്രമം ।
ഈപ്സിതാന്‍ ലഭതേഽത്യര്‍ഥം കാമാന്‍ ഭോഗാംശ്ച മാനവഃ ।
മൃതശ്ച സ്വര്‍ഗമാപ്നോതി സ്ത്രീസഹസ്രപരിവൃതഃ ॥ 30.314 ॥

സര്‍വ കര്‍മസു യുക്തോ വാ യുക്തോ വാ സര്‍വപാതകൈഃ ।
പഠന്‍ ദക്ഷകൃതം സ്തോത്രം സര്‍വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ।
മൃതശ്ച ഗണസാലോക്യം പൂജ്യമാനഃ സുരാസുരൈഃ ॥ 30.315 ॥

വൃഷേവ വിധിയുക്തേന വിമാനേന വിരാജതേ ।
ആഭൂതസമ്പ്ലവസ്ഥായീ രുദ്രസ്യാനുചരോ ഭവേത് ॥ 30.316 ॥

ഇത്യാഹ ഭഗവാന്‍ വ്യാസഃ പരാശരസുതഃ പ്രഭുഃ ।
നൈതദ്വേദയതേ കശ്ചിന്നേദം ശ്രാവ്യന്തു കസ്യചിത് ॥ 30.317 ॥

ശ്രുത്വൈതത്പരമം ഗുഹ്യം യേഽപി സ്യുഃ പാപകാരിണഃ ।
വൈശ്യാഃ സ്ത്രിയശ്ച ശൂദ്രാശ്ച രുദ്രലോകമവാപ്നുയുഃ ॥ 30.318 ॥

ശ്രാവയേദ്യസ്തു വിപ്രേഭ്യഃ സദാ പര്‍വസു പര്‍വസു ।
രുദ്രലോകമവാപ്നോതി ദ്വിജോ വൈ നാത്ര സംശയഃ ॥ 30.319 ॥

ഇതി ശ്രീമഹാപുരാണേ വായുപ്രോക്തേ ദക്ഷശാപവര്‍ണനം നാമ ത്രിംശോഽധ്യായഃ ॥ 30 ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top