Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రం వాయుపురాణే అధ్యాయ ౩౦ ॥

॥ దక్ష ఉవాచ ॥

నమస్తే దేవదేవేశ దేవారిబలసూదన ।
దేవేన్ద్ర హ్యమరశ్రేష్ఠ దేవదానవపూజిత ॥ ౩౦.౧౮౦ ॥

సహస్రాక్ష విరూపాక్ష త్ర్యక్ష యక్షాధిపప్రియ ।
సర్వతః పాణిపాదస్త్వం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖః ।
సర్వతః శ్రుతిమాన్ లోకే సర్వానావృత్య తిష్ఠసి ॥ ౩౦.౧౮౧ ॥

శఙ్కుకర్ణ మహాకర్ణ కుమ్భకర్ణార్ణవాలయ ।
గజేన్ద్రకర్ణ గోకర్ణ పాణికర్ణ నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౧౮౨ ॥

శతోదర శతావర్త్త శతజిహ్వ శతానన ।
గాయన్తి త్వాం గాయత్రిణో హ్యర్చ్చయన్తి తథార్చ్చినః ॥ ౩౦.౧౮౩ ॥

దేవదానవగోప్తా చ బ్రహ్మా చ త్వం శతక్రతుః ।
మూర్త్తీశస్త్వం మహామూర్తే సముద్రామ్బు ధరాయ చ ॥ ౩౦.౧౮౪ ॥

సర్వా హ్యస్మిన్ దేవతాస్తే గావో గోష్ఠ ఇవాసతే ।
శరీరన్తే ప్రపశ్యామి సోమమగ్నిం జలేశ్వరమ్ ॥ ౩౦.౧౮౫ ॥

ఆదిత్యమథ విష్ణుఞ్చ బ్రహ్మాణం సబృహస్పతిమ్ ।
క్రియా కార్య్యం కారణఞ్చ కర్త్తా కరణమేవ చ ॥ ౩౦.౧౮౬ ॥

అసచ్చ సదసచ్చైవ తథైవ ప్రభవావ్యయమ్ ।
నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ చ ॥ ౩౦.౧౮౭ ॥

పశూనాం పతయే చైవ నమస్త్వన్ధకఘాతినే ।
త్రిజటాయ త్రిశీర్షాయ త్రిశూలవరధారిణే ॥ ౩౦.౧౮౮ ॥

త్ర్యమ్బకాయ త్రినేత్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వై నమః ।
నమశ్చణ్డాయ ముణ్డాయ ప్రచణ్డాయ ధరాయ చ ॥ ౩౦.౧౮౯ ॥

దణ్డి మాసక్తకర్ణాయ దణ్డిముణ్డాయ వై నమః ।
నమోఽర్ద్ధదణ్డకేశాయ నిష్కాయ వికృతాయ చ ॥ ౩౦.౧౯౦ ॥

విలోహితాయ ధూమ్రాయ నీలగ్రీవాయ తే నమః ।
నమస్త్వప్రతిరూపాయ శివాయ చ నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౧౯౧ ॥

సూర్య్యాయ సూర్య్యపతయే సూర్య్యధ్వజపతాకినే ।
నమః ప్రమథనాథాయ వృషస్కన్ధాయ ధన్వినే ॥ ౩౦.౧౯౨ ॥

నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ ।
హిరణ్యకృతచూడాయ హిరణ్యపతయే నమః ॥ ౩౦.౧౯౩ ॥

సత్రఘాతాయ దణ్డాయ వర్ణపానపుటాయ చ ।
నమః స్తుతాయ స్తుత్యాయ స్తూయమానాయ వై నమః ॥ ౩౦.౧౯౪ ॥

సర్వాయాభక్ష్యభక్ష్యాయ సర్వభూతాన్త్తరాత్మనే ।
నమో హోత్రాయ మన్త్రాయ శుక్లధ్వజపతాకినే ॥ ౩౦.౧౯౫ ॥

నమో నమాయ నమ్యాయ నమః కిలికిలాయ చ ।
నమస్తే శయమానాయ శయితాయోత్థితాయ చ ॥ ౩౦.౧౯౬ ॥

స్థితాయ చలమానాయ ముద్రాయ కుటిలాయ చ ।
నమో నర్త్తనశీలాయ ముఖవాదిత్రకారిణే ॥ ౩౦.౧౯౭ ॥

నాట్యోపహారలుబ్ధాయ గీతవాద్యరతాయ చ ।
నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ బలప్రమథనాయ చ ॥ ౩౦.౧౯౮ ॥

కలనాయ చ కల్పాయ క్షయాయోపక్షయాయ చ ।
భీమదున్దుభిహాసాయ భీమసేనప్రియాయ చ ॥ ౩౦.౧౯౯ ॥

ఉగ్రాయ చ నమో నిత్యం నమస్తే దశబాహవే ।
నమః కపాలహస్తాయ చితాభస్మప్రియాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౦ ॥

విభీషణాయ భీష్మాయ భీష్మవ్రతధరాయ చ ।
నమో వికృతవక్షాయ ఖడ్గజిహ్వాగ్రదంష్ట్రిణే ॥ ౩౦.౨౦౧ ॥

పక్వామమాంసలుబ్ధాయ తుమ్బవీణాప్రియాయ చ ।
నమో వృషాయ వృష్యాయ వృష్ణయే వృషణాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౨ ॥

కటఙ్కటాయ చణ్డాయ నమః సావయవాయ చ ।
నమస్తే వరకృష్ణాయ వరాయ వరదాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౩ ॥

వరగన్ధమాల్యవస్త్రాయ వరాతివరయే నమః ।
నమో వర్షాయ వాతాయ ఛాయాయై ఆతపాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౪ ॥

నమో రక్తవిరక్తాయ శోభనాయాక్షమాలినే ।
సమ్భిన్నాయ విభిన్నాయ వివిక్తవికటాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౫ ॥

అఘోరరూపరూపాయ ఘోరఘోరతరాయ చ ।
నమః శివాయ శాన్తాయ నమః శాన్తతరాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౬ ॥

ఏకపాద్బహునేత్రాయ ఏకశీర్షన్నమోఽస్తు తే ।
నమో వృద్ధాయ లుబ్ధాయ సంవిభాగప్రియాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౭ ॥

పఞ్చమాలార్చితాఙ్గాయ నమః పాశుపతాయ చ ।
నమశ్చణ్డాయ ఘణ్టాయ ఘణ్టయా జగ్ధరన్ధ్రిణే ॥ ౩౦.౨౦౮ ॥

సహస్రశతఘణ్టాయ ఘణ్టామాలాప్రియాయ చ ।
ప్రాణదణ్డాయ త్యాగాయ నమో హిలిహిలాయ చ ॥ ౩౦.౨౦౯ ॥

హూంహూఙ్కారాయ పారాయ హూంహూఙ్కారప్రియాయ చ ।
నమశ్చ శమ్భవే నిత్యం గిరి వృక్షకలాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౦ ॥

గర్భమాంసశృగాలాయ తారకాయ తరాయ చ ।
నమో యజ్ఞాధిపతయే ద్రుతాయోపద్రుతాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౧ ॥

యజ్ఞవాహాయ దానాయ తప్యాయ తపనాయ చ ।
నమస్తటాయ భవ్యాయ తడితాం పతయే నమః ॥ ౩౦.౨౧౨ ॥

అన్నదాయాన్నపతయే నమోఽస్త్వన్నభవాయ చ ।
నమః సహస్రశీర్ష్ణే చ సహస్రచరణాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౩ ॥

సహస్రోద్యతశూలాయ సహస్రనయనాయ చ ।
నమోఽస్తు బాలరూపాయ బాలరూపధరాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౪ ॥

బాలానాఞ్చైవ గోప్త్రే చ బాలక్రీడనకాయ చ ।
నమః శుద్ధాయ బుద్ధాయ క్షోభణాయాక్షతాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౫ ॥

తరఙ్గాఙ్కితకేశాయ ముక్తకేశాయ వై నమః ।
నమః షట్కర్మనిష్ఠాయ త్రికర్మనిరతాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౬ ॥

వర్ణాశ్రమాణాం విధివత్ పృథక్కర్మప్రవర్తినే ।
నమో ఘోషాయ ఘోష్యాయ నమః కలకలాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౭ ॥

శ్వేతపిఙ్గలనేత్రాయ కృష్ణరక్తక్షణాయ చ ।
ధర్మార్థ కామమోక్షాయ క్రథాయ కథనాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౮ ॥

సాఙ్ఖ్యాయ సాఙ్ఖ్యముఖ్యాయ యోగాధిపతయే నమః ।
నమో రథ్యవిరథ్యాయ చతుష్పథరతాయ చ ॥ ౩౦.౨౧౯ ॥

కృష్ణా జినోత్తరీయాయ వ్యాలయజ్ఞోపవీతినే ।
ఈశానవజ్రసంహాయ హరికేశ నమోఽస్తు తే ।
అవివేకైకనాథాయ వ్యక్తావ్యక్త నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౨౨౦ ॥

కామ కామద కామధ్న ధృష్టోదృప్తనిషూదన ।
సర్వ సర్వద సర్వజ్ఞ సన్ధ్యారాగ నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౨౨౧ ॥

మహాబాల మహాబాహో మహాసత్త్వ మహాద్యుతే ।
మహామేఘవరప్రేక్ష మహాకాల నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౨౨౨ ॥

స్థూలజీర్ణాఙ్గజటినే వల్కలాజినధారిణే ।
దీప్తసూర్యాగ్నిజటినే వల్కలాజినవాససే ।
సహస్రసూర్యప్రతిమ తపోనిత్య నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౨౨౩ ॥

ఉన్మాదనశతావర్త్త గఙ్గాతోయార్ద్ధమూర్ద్ధజ ।
చన్ద్రావర్త్త యుగావర్త్త మేఘావర్త్త నమోఽస్తు తే ॥ ౩౦.౨౨౪ ॥

త్వమన్నమన్నకర్త్తా చ అన్నదశ్చ త్వమేవ హి ।
అన్నస్రష్టా చ పక్తా చ పక్వభుక్తపచే నమః ॥ ౩౦.౨౨౫ ॥

జరాయుజోఽణ్డజశ్చైవ స్వేదజోద్భిజ్జ ఏవ చ ।
త్వమేవ దేవదేవశో భూతగ్రామశ్చతుర్విధః ॥ ౩౦.౨౨౬ ।
చరాచరస్య బ్రహ్మా త్వం ప్రతిహర్త్తా త్వమేవ చ ।
త్వమేవ బ్రహ్మవిదుషామపి బ్రహ్మవిదాం వరః ॥ ౩౦.౨౨౭ ॥

సత్త్వస్య పరమా యోనిరబ్వాయుజ్యోతిషాం నిధిః ।
ఋక్సామాని తథోఙ్కారమాహుస్త్వాం బ్రహ్మవాదినః ॥ ౩౦.౨౨౮ ॥

హవిర్హావీ హవో హావీ హువాం వాచాహుతిః సదా ।
గాయన్తి త్వాం సురశ్రేష్ఠ సామగా బ్రహ్మవాదినః ॥ ౩౦.౨౨౯ ॥

యజుర్మయో ఋఙ్మయశ్చ సామాథర్వమయస్తథా ।
పఠ్యసే బ్రహ్మవిద్భిస్త్వం కల్పోపనిషదాం గణైః ॥ ౩౦.౨౩౦ ॥

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రా వర్ణావరాశ్చ యే ।
త్వామేవ మేఘసఙ్ఘాశ్చ విశ్వస్త నితగర్జ్జితమ్ ॥ ౩౦.౨౩౧ ॥

సంవత్సరస్త్వమృతవో మాసా మాసార్ద్ధమేవ చ ।
కలా కాష్ఠా నిమేషాశ్చ నక్షత్రాణి యుగా గ్రహాః ॥ ౩౦.౨౩౨ ॥

వృషాణాం కకుదం త్వం హి గిరీణాం శిఖరాణి చ ।
సింహో మృగాణాం పతతాం తార్క్ష్యోఽనన్తశ్చ భోగినామ్ ॥ ౩౦.౨౩౩ ॥

క్షీరోదో హ్యుదధీనాఞ్చ యన్త్రాణాం ధనురేవ చ ।
వజ్రమ్ప్రహరణానాఞ్చ వ్రతానాం సత్యమేవ చ ॥ ౩౦.౨౩౪ ॥

ఇచ్ఛా ద్వేషశ్చ రాగశ్చ మోహః క్షామో దమః శమః ।
వ్యవసాయో ధృతిర్లోభః కామక్రోధౌ జయాజయౌ ॥ ౩౦.౨౩౫ ॥

త్వం గదీ త్వం శరీ చాపి ఖట్వాఙ్గీ ఝర్ఝరీ తథా ।
ఛేత్తా భేత్తా ప్రహర్త్తా చ త్వం నేతాప్యన్తకో మతః ॥ ౩౦.౨౩౬ ॥

దశలక్షణసంయుక్తో ధర్మోఽర్థః కామ ఏవ చ ।
ఇన్ద్రః సముద్రాః సరితః పల్వలాని సరాంసి చ ॥ ౩౦.౨౩౭ ॥

లతావల్లీ తృణౌషధ్యః పశవో మృగపక్షిణః ।
ద్రవ్యకర్మగుణారమ్భః కాలపుష్పఫలప్రదః ॥ ౩౦.౨౩౮ ॥

ఆదిశ్చాన్తశ్చ మధ్యశ్చ గాయత్ర్యోఙ్కార ఏవ చ ।
హరితో లోహితః కృష్ణో నీలః పీతస్తథారుణః ॥ ౩౦.౨౩౯ ॥

కద్రుశ్చ కపిలశ్చైవ కపోతో మేచకస్తథా ।
సువర్ణరేతా విఖ్యాతః సువర్ణశ్చాప్యతో మతః ॥ ౩౦.౨౪౦ ॥

సువర్ణనామా చ తథా సువర్ణప్రియ ఏవ చ ।
త్వమిన్ద్రోఽథ యమశ్చైవ వరుణో ధనదోఽనలః ॥ ౩౦.౨౪౧ ॥

ఉత్ఫుల్లశ్చిత్రభానుశ్చ స్వర్భానుర్భానురేవ చ ।
హోత్రం హోతా చ హోమస్త్వం హుతఞ్చ ప్రహుతం ప్రభుః ॥ ౩౦.౨౪౨ ॥

సుపర్ణఞ్చ తథా బ్రహ్మ యజుషాం శతరుద్రియమ్ ।
పవిత్రాణాం పవిత్రం చ మఙ్గలానాఞ్చ మఙ్గలమ్ ॥ ౩౦.౨౪౩ ॥

గిరిః స్తోకస్తథా వృక్షో జీవః పుద్గల ఏవ చ ।
సత్త్వం త్వఞ్చ రజస్త్వఞ్చ తమశ్చ ప్రజనం తథా ॥ ౩౦.౨౪౪ ॥

ప్రాణోఽపానః సమానశ్చ ఉదానో వ్యాన ఏవ చ ।
ఉన్మేషశ్చైవ మేషశ్చ తథా జృమ్భితమేవ చ ॥ ౩౦.౨౪౫ ॥

లోహితాఙ్గో గదీ దంష్ట్రీ మహావక్త్రో మహోదరః ।
శుచిరోమా హరిచ్ఛ్మశ్రురూర్ద్ధ్వకేశస్త్రిలోచనః ॥ ౩౦.౨౪౬ ॥

గీతవాదిత్రనృత్యాఙ్గో గీతవాదనకప్రియః ।
మత్స్యో జలీ జలో జల్యో జవః కాలః కలీ కలః ॥ ౩౦.౨౪౭ ॥

వికాలశ్చ సుకాలశ్చ దుష్కాలః కలనాశనః ।
మృత్యుశ్చైవ క్షయోఽన్తశ్చ క్షమాపాయకరో హరః ॥ ౩౦.౨౪౮ ॥

సంవర్త్తకోఽన్తకశ్చైవ సంవర్త్తకబలాహకౌ ।
ఘటో ఘటీకో ఘణ్టీకో చూడాలోలబలో బలమ్ ॥ ౩౦.౨౪౯ ॥

బ్రహ్మకాలోఽగ్నివక్త్రశ్చ దణ్డీ ముణ్డీ చ దణ్డధృక్ ।
చతుర్యుగశ్చతుర్వేదశ్చతుర్హోత్రశ్చతుష్పథః ॥ ౩౦.౨౫౦ ॥

చతురా శ్రమవేత్తా చ చాతుర్వర్ణ్యకరశ్చ హ ।
క్షరాక్షరప్రియో ధూర్త్తోఽగణ్యోఽగణ్యగణాధిపః ॥ ౩౦.౨౫౧ ॥

రుద్రాక్షమాల్యామ్బరధరో గిరికో గిరికప్రియః ।
శిల్పీశః శిల్పినాం శ్రేష్ఠః సర్వశిల్పప్రవర్త్తకః ॥ ౩౦.౨౫౨ ॥

భగనేత్రాన్తకశ్చన్ద్రః పూష్ణో దన్తవినాశనః ।
గూఢావర్త్తశ్చ గూఢశ్చ గూఢప్రతినిషేవితా ॥ ౩౦.౨౫౩ ॥

తరణస్తారకశ్చైవ సర్వభూతసుతారణః ।
ధాతా విధాతా సత్వానాం నిధాతా ధారణో ధరః ॥ ౩౦.౨౫౪ ॥

తపో బ్రహ్మ చ సత్యఞ్చ బ్రహ్మచర్యమథార్జవమ్ ।
భూతాత్మా భూతకృద్భూతో భూతభవ్యభవోద్భవః ॥ ౩౦.౨౫౫ ॥

భూర్భువఃస్వరితశ్చైవ తథోత్పత్తిర్మహేశ్వరః ।
ఈశానో వీక్షణః శాన్తో దుర్దాన్తో దన్తనాశనః ॥ ౩౦.౨౫౬ ॥

బ్రహ్మావర్త్త సురావర్త్త కామావర్త్త నమోఽస్తు తే ।
కామబిమ్బనిహర్త్తా చ కర్ణికారరజఃప్రియః ॥ ౩౦.౨౫౭ ॥

ముఖచన్ద్రో భీమముఖః సుముఖో దుర్ముఖో ముఖః ।
చతుర్ముఖో బహుముఖో రణే హ్యభిముఖః సదా ॥ ౩౦.౨౫౮ ॥

హిరణ్యగర్భః శకునిర్మహోదధిః పరో విరాట్ ।
అధర్మహా మహాదణ్డో దణ్డధారీ రణప్రియః ॥ ౩౦.౨౫౯ ॥

గోతమో గోప్రతారశ్చ గోవృషేశ్వరవాహనః ।
ధర్మకృద్ధర్మస్రష్టా చ ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః ॥ ౩౦.౨౬౦ ॥

త్రైలోక్యగోప్తా గోవిన్దో మానదో మాన ఏవ చ ।
తిష్ఠన్ స్థిరశ్చ స్థాణుశ్చ నిష్కమ్పః కమ్ప ఏవ చ ॥ ౩౦.౨౬౧ ॥

దుర్వారణో దుర్విషదో దుఃసహో దురతిక్రమః ।
దుర్ద్ధరో దుష్ప్రకమ్పశ్చ దుర్విదో దుర్జ్జయో జయః ॥ ౩౦.౨౬౨ ॥

శశః శశాఙ్కః శమనః శీతోష్ణం దుర్జరాఽథ తృట్ ।
ఆధయో వ్యాధయశ్చైవ వ్యాధిహా వ్యాధిగశ్చ హ ॥ ౩౦.౨౬౩ ॥

సహ్యో యజ్ఞో మృగా వ్యాధా వ్యాధీనామాకరోఽకరః ।
శిఖణ్డీ పుణ్డరీకాక్షః పుణ్డరీకావలోకనః ॥ ౩౦.౨౬౪ ॥

దణ్డధరః సదణ్డశ్చ దణ్డముణ్డవిభూషితః ।
విషపోఽమృతపశ్చైవ సురాపః క్షీరసోమపః ॥ ౩౦.౨౬౫ ॥

మధుపశ్చాజ్యపశ్చైవ సర్వపశ్చ మహాబలః ।
వృషాశ్వవాహ్యో వృషభస్తథా వృషభలోచనః ॥ ౩౦.౨౬౬ ॥

వృషభశ్చైవ విఖ్యాతో లోకానాం లోకసత్కృతః ।
చన్ద్రాదిత్యౌ చక్షుషీ తే హృదయఞ్చ పితామహః ।
అగ్నిరాపస్తథా దేవో ధర్మకర్మప్రసాధితః ॥ ౩౦.౨౬౭ ॥

న బ్రహ్మా న చ గోవిన్దః పురాణఋషయో న చ ।
మాహాత్మ్యం వేదితుం శక్తా యాథాతథ్యేన తే శివ ॥ ౩౦.౨౬౮ ॥

యా మూర్త్తయః సుసూక్ష్మాస్తే న మహ్యం యాన్తి దర్శనమ్ ।
తాభిర్మాం సతతం రక్ష పితా పుత్రమివౌరసమ్ ॥ ౩౦.౨౬౯ ॥

రక్ష మాం రక్షణీయోఽహం తవానఘ నమోఽస్తు తే ॥

భక్తానుకమ్పీ భగవాన్ భక్తశ్చాహం సదా త్వయి ॥ ౩౦.౨౭౦ ॥

యః సహస్రాణ్యనేకాని పుంసామాహృత్య దుర్ద్దశః ।
తిష్ఠత్యేకః సముద్రాన్తే స మే గోప్తాస్తు నిత్యశః ॥ ౩౦.౨౭౧ ॥

యం వినిద్రా జితశ్వాసాః సత్త్వస్థాః సమదర్శినః ।
జ్యోతిః పశ్యన్తి యుఞ్జానాస్తస్మై యోగాత్మనే నమః ॥ ౩౦.౨౭౨ ॥

సమ్భక్ష్య సర్వ భూతాని యుగాన్తే సముపస్థితే ।
యః శేతే జలమధ్యస్థస్తం ప్రపద్యేఽప్సుశాయినమ్ ॥ ౩౦.౨౭౩ ॥

ప్రవిశ్య వదనే రాహోర్యః సోమం గ్రసతే నిశి ।
గ్రసత్యర్కఞ్చ స్వర్భానుర్భూత్వా సోమాగ్నిరేవ చ ॥ ౩౦.౨౭౪ ॥

యేఽఙ్గుష్ఠమాత్రాః పురుషా దేహస్థాః సర్వదేహినామ్ ।
రక్షన్తు తే హి మాం నిత్యం నిత్యమాప్యాయయన్తు మామ్ ॥ ౩౦.౨౭౫ ॥

యే చాప్యుత్పతితా గర్భాదధోభాగగతాశ్చ యే ।
తేషాం స్వాహాః స్వధాశ్చైవ ఆప్నువన్తు స్వదన్తు చ ॥ ౩౦.౨౭౬ ॥

యే న రోదన్తి దేహస్థాః ప్రాణినో రోదయన్తి చ ।
హర్షయన్తి చ హృష్యన్తి నమస్తేభ్యోఽస్తు నిత్యశః ॥ ౩౦.౨౭౭ ॥

యే సముద్రే నదీదుర్గే పర్వతేషు గుహాసు చ ।
వృక్షమూలేషు గోష్ఠేషు కాన్తారగహనేషు న ॥ ౩౦.౨౭౮ ॥

చతుష్పథేషు రథ్యాసు చత్వరేషు సభాసు చ ।
చన్ద్రార్కయోర్మధ్యగతా యే చ చన్ద్రార్కరశ్మిషు ॥ ౩౦.౨౭౯ ॥

రసాతలగతా యే చ యే చ తస్మాత్పరఙ్గతాః ।
నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యో నమస్తేభ్యశ్చ నిత్యశః ।
సూక్ష్మాః స్థూలాః కృశా హ్రస్వా నమస్తేభ్యస్తు నిత్యశః ॥ ౩౦.౨౮౦ ॥

సర్వస్త్వం సర్వగో దేవ సర్వభూతపతిర్భవాన్ ।
సర్వభూతాన్తరాత్మా చ తేన త్వం న నిమన్త్రితః ॥ ౩౦.౨౮౧ ॥

త్వమేవ చేజ్యసే యస్మాద్యజ్ఞైర్వివిధదక్షిణైః ।
త్వమేవ కర్త్తా సర్వస్య తేన త్వం న నిమన్త్రితః ॥ ౩౦.౨౮౨ ॥

అథ వా మాయయా దేవ మోహితః సూక్ష్మయా త్వయా ।
ఏతస్మాత్ కారణాద్వాపి తేన త్వం న నిమన్త్రితః ॥ ౩౦.౨౮౩ ॥

ప్రసీద మమ దేవేశ త్వమేవ శరణం మమ ।
త్వం గతిస్త్వం ప్రతిష్ఠా చ న చాన్యాస్తి న మే గతిః ॥ ౩౦.౨౮౪ ॥

స్తుత్వైవం స మహాదేవం విరరామ ప్రజాపతిః ।
భగవానపి సుప్రీతః పునర్దక్షమభాషత ॥ ౩౦.౨౮౫ ॥

పరితుష్టోఽస్మి తే దక్ష స్తవేనానేన సువ్రత ।
బహునాత్ర కిముక్తేన మత్సమీపం గమిష్యసి ॥ ౩౦.౨౮౬ ॥

అథైనమబ్రవీద్వాక్యం త్రైలోక్యాధిపతిర్భవః ।
కృత్వాశ్వాసకరం వాక్యం వాక్యజ్ఞో వాక్యమాహతమ్ ॥ ౩౦.౨౮౭ ॥

దక్ష దక్ష న కర్త్తవ్యో మన్యుర్విఘ్నమిమం ప్రతి ।
అహం యజ్ఞహా న త్వన్యో దృశ్యతే తత్పురా త్వయా ॥ ౩౦.౨౮౮ ॥

భూయశ్చ తం వరమిమం మత్తో గృహ్ణీష్వ సువ్రత ।
ప్రసన్నవదనో భూత్వా త్వమేకాగ్రమనాః శృణు ॥ ౩౦.౨౮౯ ॥

అశ్వమేధసహస్రస్య వాజపేయశతస్య చ ।
ప్రజాపతే మత్ప్రసాదాత్ ఫలభాగీ భవిష్యసి ॥ ౩౦.౨౯౦ ॥

వేదాన్ షడఙ్గానుద్ధృత్య సాఙ్ఖ్యాన్యోగాంశ్చ కృత్స్నశః ।
తపశ్చ విపులం తప్త్వా దుశ్చరం దేవదానవైః ॥ ౩౦.౨౯౧ ॥

అర్థైర్ద్దశార్ద్ధసంయుక్తైర్గూఢమప్రాజ్ఞనిర్మ్మితమ్ ।
వర్ణాశ్రమకృతైర్ధర్మైంర్విపరీతం క్వచిత్సమమ్ ॥ ౩౦.౨౯౨ ॥

శ్రుత్యర్థైరధ్యవసితం పశుపాశవిమోక్షణమ్ ।
సర్వేషామాశ్రమాణాన్తు మయా పాశుపతం వ్రతమ్ ।
ఉత్పాదితం శుభం దక్ష సర్వపాపవిమోక్షణమ్ ॥ ౩౦.౨౯౩ ॥

అస్య చీర్ణస్య యత్సమ్యక్ ఫలం భవతి పుష్కలమ్ ।
తదస్తు తే మహాభాగ మానసస్త్యజ్యతాం జ్వరః ॥ ౩౦.౨౯౪ ॥

ఏవముక్త్వా మహాదేవః సపత్నీకః సహానుగః ।
అదర్శనమనుప్రాప్తో దక్షస్యామితవిక్రమః ॥ ౩౦.౨౯౫ ॥

అవాప్య చ తదా భాగం యథోక్తం బ్రహ్మణా భవః ।
జ్వరఞ్చ సర్వధర్మజ్ఞో బహుధా వ్యభజత్తదా ।
శాన్త్యర్థం సర్వభూతానాం శృణుధ్వం తత్ర వై ద్విజాః ॥ ౩౦.౨౯౬ ॥

శీర్షాభితాపో నాగానాం పర్వతానాం శిలారుజః ।
అపాన్తు నాలికాం విద్యాన్నిర్మోకమ్భుజగేష్వపి ॥ ౩౦.౨౯౭ ॥

స్వౌరకః సౌరభేయాణామూషరః పృథివీతలే ।
ఇభా నామపి ధర్మజ్ఞ దృష్టిప్రత్యవరోధనమ్ ॥ ౩౦.౨౯౮ ॥

రన్ధ్రోద్భూతం తథాశ్వానాం శిఖోద్భేదశ్చ బర్హిణామ్ ।
నేత్రరోగః కోకిలానాం జ్వరః ప్రోక్తో మహాత్మభిః ॥ ౩౦.౨౯౯ ॥

అజానాం పిత్తభేదశ్చ సర్వేషామితి నః శ్రుతమ్ ।
శుకానామపి సర్వేషాం హిమికా ప్రోచ్యతే జ్వరః ।
శార్దూలేష్వపి వై విప్రాః శ్రమో జ్వర ఇహోచ్యతే ॥ ౩౦.౩౦౦ ॥

మానుషేషు తు సర్వజ్ఞ జ్వరో నామైష కీర్తితః ।
మరణే జన్మని తథా మధ్యే చ విశతే సదా ॥ ౩౦.౩౦౧ ॥

ఏతన్మాహేశ్వరం తేజో జ్వరో నామ సుదారుణః ।
నమస్యశ్చైవ మాన్యశ్చ సర్వప్రాణిభిరీశ్వరః ॥ ౩౦.౩౦౨ ॥

ఇమాం జ్వరోత్పత్తిమదీనమానసః పఠేత్సదా యః సుసమాహితో నరః ।
విముక్తరోగః స నరో ముదా యుతో లభేత కామాన్ స యథామనీషితాన్ ॥ ౩౦.౩౦౩ ॥

దక్షప్రోక్తం స్తవఞ్చాపి కీర్త్తయేద్యః శృణోతి వా ।
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కిఞ్చిద్దీర్ఘఞ్చాయురవాప్నుయాత్ ॥ ౩౦.౩౦౪ ॥

యథా సర్వేషు దేవేషు వరిష్ఠో యోగవాన్ హరః ।
తథా స్తవో వరిష్ఠోఽయం స్తవానాం బ్రహ్మనిర్మితః ॥ ౩౦.౩౦౫ ॥

యశోరాజ్యసుఖైశ్వర్యవిత్తాయుర్ధనకాఙ్క్షిభిః ।
స్తోతవ్యో భక్తిమాస్థాయ విద్యాకామైశ్చ యత్నతః ॥ ౩౦.౩౦౬ ॥

వ్యాధితో దుఃఖితో దీనశ్చౌరత్రస్తో భయార్దితః ।
రాజకార్యనియుక్తో వా ముచ్యతే మహతో భయాత్ ॥ ౩౦.౩౦౭ ॥

అనేన చైవ దేహేన గణానాం స గణాధిపః ।
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య గణ ఏవోపపద్యతే ॥ ౩౦.౩౦౮ ॥

న చ యక్షాః పిశాచా వా న నాగా న వినాయకాః ।
కుర్యుర్విఘ్నం గృహే తస్య యత్ర సంస్తూయతే భవః ॥ ౩౦.౩౦౯ ॥

శృణుయాద్వా ఇదం నారీ సుభక్త్యా బ్రహ్మచారిణీ ।
పితృభిర్భర్తృపక్షాభ్యాం పూజ్యా భవతి దేవవత్ ॥ ౩౦.౩౧౦ ॥

శృణుయాద్వా ఇదం సర్వం కీర్త్తయేద్వాప్యభీక్ష్ణశః ।
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం గచ్ఛన్త్యవిఘ్నతః ॥ ౩౦.౩౧౧ ॥

మనసా చిన్తితం యచ్చ యచ్చ వాచాప్యుదాహృతమ్ ।
సర్వం సమ్పద్యతే తస్య స్తవనస్యానుకీర్త్తనాత్ ॥ ౩౦.౩౧౨ ॥

దేవస్య సగుహస్యాథ దేవ్యా నన్దీశ్వరస్య తు ।
బలిం విభవతః కృత్వా దమేన నియమేన చ ॥ ౩౦.౩౧౩ ॥

తతః స యుక్తో గృహ్ణీయాన్నామాన్యాశు యథాక్రమమ్ ।
ఈప్సితాన్ లభతేఽత్యర్థం కామాన్ భోగాంశ్చ మానవః ।
మృతశ్చ స్వర్గమాప్నోతి స్త్రీసహస్రపరివృతః ॥ ౩౦.౩౧౪ ॥

సర్వ కర్మసు యుక్తో వా యుక్తో వా సర్వపాతకైః ।
పఠన్ దక్షకృతం స్తోత్రం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।
మృతశ్చ గణసాలోక్యం పూజ్యమానః సురాసురైః ॥ ౩౦.౩౧౫ ॥

వృషేవ విధియుక్తేన విమానేన విరాజతే ।
ఆభూతసమ్ప్లవస్థాయీ రుద్రస్యానుచరో భవేత్ ॥ ౩౦.౩౧౬ ॥

ఇత్యాహ భగవాన్ వ్యాసః పరాశరసుతః ప్రభుః ।
నైతద్వేదయతే కశ్చిన్నేదం శ్రావ్యన్తు కస్యచిత్ ॥ ౩౦.౩౧౭ ॥

శ్రుత్వైతత్పరమం గుహ్యం యేఽపి స్యుః పాపకారిణః ।
వైశ్యాః స్త్రియశ్చ శూద్రాశ్చ రుద్రలోకమవాప్నుయుః ॥ ౩౦.౩౧౮ ॥

శ్రావయేద్యస్తు విప్రేభ్యః సదా పర్వసు పర్వసు ।
రుద్రలోకమవాప్నోతి ద్విజో వై నాత్ర సంశయః ॥ ౩౦.౩౧౯ ॥

ఇతి శ్రీమహాపురాణే వాయుప్రోక్తే దక్షశాపవర్ణనం నామ త్రింశోఽధ్యాయః ॥ ౩౦ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top