1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Shiva from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Vayu Purana Adhyaya 30 in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਾਯੁਪੁਰਾਣੇ ਅਧ੍ਯਾਯ ੩੦ ॥

॥ ਦਕ੍ਸ਼ ਉਵਾਚ ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਦੇਵਾਰਿਬਲਸੂਦਨ ।
ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰ ਹ੍ਯਮਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਦੇਵਦਾਨਵਪੂਜਿਤ ॥ ੩੦.੧੮੦ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ ਯਕ੍ਸ਼ਾਧਿਪਪ੍ਰਿਯ ।
ਸਰ੍ਵਤਃ ਪਾਣਿਪਾਦਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਤੋऽਕ੍ਸ਼ਿਸ਼ਿਰੋਮੁਖਃ ।
ਸਰ੍ਵਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਨ੍ ਲੋਕੇ ਸਰ੍ਵਾਨਾਵਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਸਿ ॥ ੩੦.੧੮੧ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕੁਕਰ੍ਣ ਮਹਾਕਰ੍ਣ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਾਰ੍ਣਵਾਲਯ ।
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਕਰ੍ਣ ਗੋਕਰ੍ਣ ਪਾਣਿਕਰ੍ਣ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੧੮੨ ॥

ਸ਼ਤੋਦਰ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਸ਼ਤਜਿਹ੍ਵ ਸ਼ਤਾਨਨ ।
ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਂ ਗਾਯਤ੍ਰਿਣੋ ਹ੍ਯਰ੍ਚ੍ਚਯਨ੍ਤਿ ਤਥਾਰ੍ਚ੍ਚਿਨਃ ॥ ੩੦.੧੮੩ ॥

ਦੇਵਦਾਨਵਗੋਪ੍ਤਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਚ ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਮੂਰ੍ਤ੍ਤੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤੇ ਸਮੁਦ੍ਰਾਮ੍ਬੁ ਧਰਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੮੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾ ਹ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਦੇਵਤਾਸ੍ਤੇ ਗਾਵੋ ਗੋਸ਼੍ਠ ਇਵਾਸਤੇ ।
ਸ਼ਰੀਰਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸੋਮਮਗ੍ਨਿਂ ਜਲੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੩੦.੧੮੫ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਮਥ ਵਿਸ਼੍ਣੁਞ੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਸਬਹਸ੍ਪਤਿਮ੍ ।
ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਂ ਕਾਰਣਞ੍ਚ ਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਕਰਣਮੇਵ ਚ ॥ ੩੦.੧੮੬ ॥

ਅਸਚ੍ਚ ਸਦਸਚ੍ਚੈਵ ਤਥੈਵ ਪ੍ਰਭਵਾਵ੍ਯਯਮ੍ ।
ਨਮੋ ਭਵਾਯ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਵਰਦਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੮੭ ॥

ਪਸ਼ੂਨਾਂ ਪਤਯੇ ਚੈਵ ਨਮਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਧਕਘਾਤਿਨੇ ।
ਤ੍ਰਿਜਟਾਯ ਤ੍ਰਿਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਯ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਵਰਧਾਰਿਣੇ ॥ ੩੦.੧੮੮ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਤ੍ਰਿਪੁਰਘ੍ਨਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ਼੍ਚਣ੍ਡਾਯ ਮੁਣ੍ਡਾਯ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਯ ਧਰਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੮੯ ॥

ਦਣ੍ਡਿ ਮਾਸਕ੍ਤਕਰ੍ਣਾਯ ਦਣ੍ਡਿਮੁਣ੍ਡਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ।
ਨਮੋऽਰ੍ਦ੍ਧਦਣ੍ਡਕੇਸ਼ਾਯ ਨਿਸ਼੍ਕਾਯ ਵਿਕਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੯੦ ॥

ਵਿਲੋਹਿਤਾਯ ਧੂਮ੍ਰਾਯ ਨੀਲਗ੍ਰੀਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਰੂਪਾਯ ਸ਼ਿਵਾਯ ਚ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੧੯੧ ॥

ਸੂਰ੍ਯ੍ਯਾਯ ਸੂਰ੍ਯ੍ਯਪਤਯੇ ਸੂਰ੍ਯ੍ਯਧ੍ਵਜਪਤਾਕਿਨੇ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰਮਥਨਾਥਾਯ ਵਸ਼ਸ੍ਕਨ੍ਧਾਯ ਧਨ੍ਵਿਨੇ ॥ ੩੦.੧੯੨ ॥

ਨਮੋ ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ ਹਿਰਣ੍ਯਕਵਚਾਯ ਚ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਕਤਚੂਡਾਯ ਹਿਰਣ੍ਯਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦.੧੯੩ ॥

ਸਤ੍ਰਘਾਤਾਯ ਦਣ੍ਡਾਯ ਵਰ੍ਣਪਾਨਪੁਟਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸ੍ਤੁਤਾਯ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ॥ ੩੦.੧੯੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾਯਾਭਕ੍ਸ਼੍ਯਭਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨ੍ਤ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਮੋ ਹੋਤ੍ਰਾਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਸ਼ੁਕ੍ਲਧ੍ਵਜਪਤਾਕਿਨੇ ॥ ੩੦.੧੯੫ ॥

ਨਮੋ ਨਮਾਯ ਨਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਕਿਲਿਕਿਲਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਯਮਾਨਾਯ ਸ਼ਯਿਤਾਯੋਤ੍ਥਿਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੯੬ ॥

ਸ੍ਥਿਤਾਯ ਚਲਮਾਨਾਯ ਮੁਦ੍ਰਾਯ ਕੁਟਿਲਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਨਰ੍ਤ੍ਤਨਸ਼ੀਲਾਯ ਮੁਖਵਾਦਿਤ੍ਰਕਾਰਿਣੇ ॥ ੩੦.੧੯੭ ॥

ਨਾਟ੍ਯੋਪਹਾਰਲੁਬ੍ਧਾਯ ਗੀਤਵਾਦ੍ਯਰਤਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੯੮ ॥

ਕਲਨਾਯ ਚ ਕਲ੍ਪਾਯ ਕ੍ਸ਼ਯਾਯੋਪਕ੍ਸ਼ਯਾਯ ਚ ।
ਭੀਮਦੁਨ੍ਦੁਭਿਹਾਸਾਯ ਭੀਮਸੇਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੧੯੯ ॥

ਉਗ੍ਰਾਯ ਚ ਨਮੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਮਸ੍ਤੇ ਦਸ਼ਬਾਹਵੇ ।
ਨਮਃ ਕਪਾਲਹਸ੍ਤਾਯ ਚਿਤਾਭਸ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੦ ॥

ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਯ ਭੀਸ਼੍ਮਾਯ ਭੀਸ਼੍ਮਵ੍ਰਤਧਰਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਵਿਕਤਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਖਡ੍ਗਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਿਣੇ ॥ ੩੦.੨੦੧ ॥

ਪਕ੍ਵਾਮਮਾਂਸਲੁਬ੍ਧਾਯ ਤੁਮ੍ਬਵੀਣਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਵਸ਼ਾਯ ਵਸ਼੍ਯਾਯ ਵਸ਼੍ਣਯੇ ਵਸ਼ਣਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੨ ॥

ਕਟਙ੍ਕਟਾਯ ਚਣ੍ਡਾਯ ਨਮਃ ਸਾਵਯਵਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਰਕਸ਼੍ਣਾਯ ਵਰਾਯ ਵਰਦਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੩ ॥

ਵਰਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਵਰਾਤਿਵਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਵਰ੍ਸ਼ਾਯ ਵਾਤਾਯ ਛਾਯਾਯੈ ਆਤਪਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੪ ॥

ਨਮੋ ਰਕ੍ਤਵਿਰਕ੍ਤਾਯ ਸ਼ੋਭਨਾਯਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਨੇ ।
ਸਮ੍ਭਿਨ੍ਨਾਯ ਵਿਭਿਨ੍ਨਾਯ ਵਿਵਿਕ੍ਤਵਿਕਟਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੫ ॥

ਅਘੋਰਰੂਪਰੂਪਾਯ ਘੋਰਘੋਰਤਰਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਤਰਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੬ ॥

ਏਕਪਾਦ੍ਬਹੁਨੇਤ੍ਰਾਯ ਏਕਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਨ੍ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਨਮੋ ਵਦ੍ਧਾਯ ਲੁਬ੍ਧਾਯ ਸਂਵਿਭਾਗਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੭ ॥

ਪਞ੍ਚਮਾਲਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ਪਾਸ਼ੁਪਤਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ਼੍ਚਣ੍ਡਾਯ ਘਣ੍ਟਾਯ ਘਣ੍ਟਯਾ ਜਗ੍ਧਰਨ੍ਧ੍ਰਿਣੇ ॥ ੩੦.੨੦੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਤਘਣ੍ਟਾਯ ਘਣ੍ਟਾਮਾਲਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ।
ਪ੍ਰਾਣਦਣ੍ਡਾਯ ਤ੍ਯਾਗਾਯ ਨਮੋ ਹਿਲਿਹਿਲਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੦੯ ॥

ਹੂਂਹੂਙ੍ਕਾਰਾਯ ਪਾਰਾਯ ਹੂਂਹੂਙ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ਼੍ਚ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਗਿਰਿ ਵਕ੍ਸ਼ਕਲਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੦ ॥

ਗਰ੍ਭਮਾਂਸਸ਼ਗਾਲਾਯ ਤਾਰਕਾਯ ਤਰਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਯਜ੍ਞਾਧਿਪਤਯੇ ਦ੍ਰੁਤਾਯੋਪਦ੍ਰੁਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੧ ॥

ਯਜ੍ਞਵਾਹਾਯ ਦਾਨਾਯ ਤਪ੍ਯਾਯ ਤਪਨਾਯ ਚ ।
ਨਮਸ੍ਤਟਾਯ ਭਵ੍ਯਾਯ ਤਡਿਤਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦.੨੧੨ ॥

ਅਨ੍ਨਦਾਯਾਨ੍ਨਪਤਯੇ ਨਮੋऽਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਨਭਵਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼੍ਣੇ ਚ ਸਹਸ੍ਰਚਰਣਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰੋਦ੍ਯਤਸ਼ੂਲਾਯ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਯ ਚ ।
ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਬਾਲਰੂਪਾਯ ਬਾਲਰੂਪਧਰਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੪ ॥

ਬਾਲਾਨਾਞ੍ਚੈਵ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੇ ਚ ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਨਕਾਯ ਚ ।
ਨਮਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਬੁਦ੍ਧਾਯ ਕ੍ਸ਼ੋਭਣਾਯਾਕ੍ਸ਼ਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੫ ॥

ਤਰਙ੍ਗਾਙ੍ਕਿਤਕੇਸ਼ਾਯ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ਾਯ ਵੈ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਤ੍ਰਿਕਰ੍ਮਨਿਰਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੬ ॥

ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਧਿਵਤ੍ ਪਥਕ੍ਕਰ੍ਮਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੇ ।
ਨਮੋ ਘੋਸ਼ਾਯ ਘੋਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਕਲਕਲਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੭ ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਪਿਙ੍ਗਲਨੇਤ੍ਰਾਯ ਕਸ਼੍ਣਰਕ੍ਤਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਚ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥ ਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਾਯ ਕ੍ਰਥਾਯ ਕਥਨਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੮ ॥

ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਾਯ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਮੁਖ੍ਯਾਯ ਯੋਗਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਰਥ੍ਯਵਿਰਥ੍ਯਾਯ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥਰਤਾਯ ਚ ॥ ੩੦.੨੧੯ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾ ਜਿਨੋਤ੍ਤਰੀਯਾਯ ਵ੍ਯਾਲਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੇ ।
ਈਸ਼ਾਨਵਜ੍ਰਸਂਹਾਯ ਹਰਿਕੇਸ਼ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਅਵਿਵੇਕੈਕਨਾਥਾਯ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੨੨੦ ॥

ਕਾਮ ਕਾਮਦ ਕਾਮਧ੍ਨ ਧਸ਼੍ਟੋਦਪ੍ਤਨਿਸ਼ੂਦਨ ।
ਸਰ੍ਵ ਸਰ੍ਵਦ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰਾਗ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੨੨੧ ॥

ਮਹਾਬਾਲ ਮਹਾਬਾਹੋ ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤੇ ।
ਮਹਾਮੇਘਵਰਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ ਮਹਾਕਾਲ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੨੨੨ ॥

ਸ੍ਥੂਲਜੀਰ੍ਣਾਙ੍ਗਜਟਿਨੇ ਵਲ੍ਕਲਾਜਿਨਧਾਰਿਣੇ ।
ਦੀਪ੍ਤਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਜਟਿਨੇ ਵਲ੍ਕਲਾਜਿਨਵਾਸਸੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤਿਮ ਤਪੋਨਿਤ੍ਯ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੨੨੩ ॥

ਉਨ੍ਮਾਦਨਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਗਙ੍ਗਾਤੋਯਾਰ੍ਦ੍ਧਮੂਰ੍ਦ੍ਧਜ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਮੇਘਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੩੦.੨੨੪ ॥

ਤ੍ਵਮਨ੍ਨਮਨ੍ਨਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਚ ਅਨ੍ਨਦਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਮੇਵ ਹਿ ।
ਅਨ੍ਨਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਚ ਪਕ੍ਤਾ ਚ ਪਕ੍ਵਭੁਕ੍ਤਪਚੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦.੨੨੫ ॥

ਜਰਾਯੁਜੋऽਣ੍ਡਜਸ਼੍ਚੈਵ ਸ੍ਵੇਦਜੋਦ੍ਭਿਜ੍ਜ ਏਵ ਚ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਦੇਵਦੇਵਸ਼ੋ ਭੂਤਗ੍ਰਾਮਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਃ ॥ ੩੦.੨੨੬ ।
ਚਰਾਚਰਸ੍ਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਤਿਹਰ੍ਤ੍ਤਾ ਤ੍ਵਮੇਵ ਚ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦੁਸ਼ਾਮਪਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰਃ ॥ ੩੦.੨੨੭ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਯ ਪਰਮਾ ਯੋਨਿਰਬ੍ਵਾਯੁਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਨਿਧਿਃ ।
ऋਕ੍ਸਾਮਾਨਿ ਤਥੋਙ੍ਕਾਰਮਾਹੁਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨਃ ॥ ੩੦.੨੨੮ ॥

ਹਵਿਰ੍ਹਾਵੀ ਹਵੋ ਹਾਵੀ ਹੁਵਾਂ ਵਾਚਾਹੁਤਿਃ ਸਦਾ ।
ਗਾਯਨ੍ਤਿ ਤ੍ਵਾਂ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਸਾਮਗਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨਃ ॥ ੩੦.੨੨੯ ॥

ਯਜੁਰ੍ਮਯੋ ऋਙ੍ਮਯਸ਼੍ਚ ਸਾਮਾਥਰ੍ਵਮਯਸ੍ਤਥਾ ।
ਪਠ੍ਯਸੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਭਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਕਲ੍ਪੋਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਗਣੈਃ ॥ ੩੦.੨੩੦ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਾ ਵੈਸ਼੍ਯਾਃ ਸ਼ੂਦ੍ਰਾ ਵਰ੍ਣਾਵਰਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ।
ਤ੍ਵਾਮੇਵ ਮੇਘਸਙ੍ਘਾਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤ ਨਿਤਗਰ੍ਜ੍ਜਿਤਮ੍ ॥ ੩੦.੨੩੧ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰਸ੍ਤ੍ਵਮਤਵੋ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾਰ੍ਦ੍ਧਮੇਵ ਚ ।
ਕਲਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਨਿਮੇਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਯੁਗਾ ਗ੍ਰਹਾਃ ॥ ੩੦.੨੩੨ ॥

ਵਸ਼ਾਣਾਂ ਕਕੁਦਂ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਗਿਰੀਣਾਂ ਸ਼ਿਖਰਾਣਿ ਚ ।
ਸਿਂਹੋ ਮਗਾਣਾਂ ਪਤਤਾਂ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯੋऽਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਭੋਗਿਨਾਮ੍ ॥ ੩੦.੨੩੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰੋਦੋ ਹ੍ਯੁਦਧੀਨਾਞ੍ਚ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਧਨੁਰੇਵ ਚ ।
ਵਜ੍ਰਮ੍ਪ੍ਰਹਰਣਾਨਾਞ੍ਚ ਵ੍ਰਤਾਨਾਂ ਸਤ੍ਯਮੇਵ ਚ ॥ ੩੦.੨੩੪ ॥

ਇਚ੍ਛਾ ਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਰਾਗਸ਼੍ਚ ਮੋਹਃ ਕ੍ਸ਼ਾਮੋ ਦਮਃ ਸ਼ਮਃ ।
ਵ੍ਯਵਸਾਯੋ ਧਤਿਰ੍ਲੋਭਃ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧੌ ਜਯਾਜਯੌ ॥ ੩੦.੨੩੫ ॥

ਤ੍ਵਂ ਗਦੀ ਤ੍ਵਂ ਸ਼ਰੀ ਚਾਪਿ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਝਰ੍ਝਰੀ ਤਥਾ ।
ਛੇਤ੍ਤਾ ਭੇਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰਹਰ੍ਤ੍ਤਾ ਚ ਤ੍ਵਂ ਨੇਤਾਪ੍ਯਨ੍ਤਕੋ ਮਤਃ ॥ ੩੦.੨੩੬ ॥

ਦਸ਼ਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਧਰ੍ਮੋऽਰ੍ਥਃ ਕਾਮ ਏਵ ਚ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਮੁਦ੍ਰਾਃ ਸਰਿਤਃ ਪਲ੍ਵਲਾਨਿ ਸਰਾਂਸਿ ਚ ॥ ੩੦.੨੩੭ ॥

ਲਤਾਵਲ੍ਲੀ ਤਣੌਸ਼ਧ੍ਯਃ ਪਸ਼ਵੋ ਮਗਪਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ।
ਦ੍ਰਵ੍ਯਕਰ੍ਮਗੁਣਾਰਮ੍ਭਃ ਕਾਲਪੁਸ਼੍ਪਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੦.੨੩੮ ॥

ਆਦਿਸ਼੍ਚਾਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮਧ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੋਙ੍ਕਾਰ ਏਵ ਚ ।
ਹਰਿਤੋ ਲੋਹਿਤਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਨੀਲਃ ਪੀਤਸ੍ਤਥਾਰੁਣਃ ॥ ੩੦.੨੩੯ ॥

ਕਦ੍ਰੁਸ਼੍ਚ ਕਪਿਲਸ਼੍ਚੈਵ ਕਪੋਤੋ ਮੇਚਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਰੇਤਾ ਵਿਖ੍ਯਾਤਃ ਸੁਵਰ੍ਣਸ਼੍ਚਾਪ੍ਯਤੋ ਮਤਃ ॥ ੩੦.੨੪੦ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਨਾਮਾ ਚ ਤਥਾ ਸੁਵਰ੍ਣਪ੍ਰਿਯ ਏਵ ਚ ।
ਤ੍ਵਮਿਨ੍ਦ੍ਰੋऽਥ ਯਮਸ਼੍ਚੈਵ ਵਰੁਣੋ ਧਨਦੋऽਨਲਃ ॥ ੩੦.੨੪੧ ॥

ਉਤ੍ਫੁਲ੍ਲਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਭਾਨੁਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਰ੍ਭਾਨੁਰੇਵ ਚ ।
ਹੋਤ੍ਰਂ ਹੋਤਾ ਚ ਹੋਮਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹੁਤਞ੍ਚ ਪ੍ਰਹੁਤਂ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੩੦.੨੪੨ ॥

ਸੁਪਰ੍ਣਞ੍ਚ ਤਥਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਯਜੁਸ਼ਾਂ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਚ ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਞ੍ਚ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥ ੩੦.੨੪੩ ॥

ਗਿਰਿਃ ਸ੍ਤੋਕਸ੍ਤਥਾ ਵਕ੍ਸ਼ੋ ਜੀਵਃ ਪੁਦ੍ਗਲ ਏਵ ਚ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਵਞ੍ਚ ਰਜਸ੍ਤ੍ਵਞ੍ਚ ਤਮਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਜਨਂ ਤਥਾ ॥ ੩੦.੨੪੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣੋऽਪਾਨਃ ਸਮਾਨਸ਼੍ਚ ਉਦਾਨੋ ਵ੍ਯਾਨ ਏਵ ਚ ।
ਉਨ੍ਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਮੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਜਮ੍ਭਿਤਮੇਵ ਚ ॥ ੩੦.੨੪੫ ॥

ਲੋਹਿਤਾਙ੍ਗੋ ਗਦੀ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਮਹਾਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹੋਦਰਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਰੋਮਾ ਹਰਿਚ੍ਛ੍ਮਸ਼੍ਰੁਰੂਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ॥ ੩੦.੨੪੬ ॥

ਗੀਤਵਾਦਿਤ੍ਰਨਤ੍ਯਾਙ੍ਗੋ ਗੀਤਵਾਦਨਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯੋ ਜਲੀ ਜਲੋ ਜਲ੍ਯੋ ਜਵਃ ਕਾਲਃ ਕਲੀ ਕਲਃ ॥ ੩੦.੨੪੭ ॥

ਵਿਕਾਲਸ਼੍ਚ ਸੁਕਾਲਸ਼੍ਚ ਦੁਸ਼੍ਕਾਲਃ ਕਲਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਸ਼੍ਚੈਵ ਕ੍ਸ਼ਯੋऽਨ੍ਤਸ਼੍ਚ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪਾਯਕਰੋ ਹਰਃ ॥ ੩੦.੨੪੮ ॥

ਸਂਵਰ੍ਤ੍ਤਕੋऽਨ੍ਤਕਸ਼੍ਚੈਵ ਸਂਵਰ੍ਤ੍ਤਕਬਲਾਹਕੌ ।
ਘਟੋ ਘਟੀਕੋ ਘਣ੍ਟੀਕੋ ਚੂਡਾਲੋਲਬਲੋ ਬਲਮ੍ ॥ ੩੦.੨੪੯ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਾਲੋऽਗ੍ਨਿਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਦਣ੍ਡੀ ਮੁਣ੍ਡੀ ਚ ਦਣ੍ਡਧਕ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਹੋਤ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਥਃ ॥ ੩੦.੨੫੦ ॥

ਚਤੁਰਾ ਸ਼੍ਰਮਵੇਤ੍ਤਾ ਚ ਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਕਰਸ਼੍ਚ ਹ ।
ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਧੂਰ੍ਤ੍ਤੋऽਗਣ੍ਯੋऽਗਣ੍ਯਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੩੦.੨੫੧ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਗਿਰਿਕੋ ਗਿਰਿਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਿਲ੍ਪੀਸ਼ਃ ਸ਼ਿਲ੍ਪਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਿਲ੍ਪਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਕਃ ॥ ੩੦.੨੫੨ ॥

ਭਗਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਕਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪੂਸ਼੍ਣੋ ਦਨ੍ਤਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਗੂਢਾਵਰ੍ਤ੍ਤਸ਼੍ਚ ਗੂਢਸ਼੍ਚ ਗੂਢਪ੍ਰਤਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ ੩੦.੨੫੩ ॥

ਤਰਣਸ੍ਤਾਰਕਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸੁਤਾਰਣਃ ।
ਧਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਸਤ੍ਵਾਨਾਂ ਨਿਧਾਤਾ ਧਾਰਣੋ ਧਰਃ ॥ ੩੦.੨੫੪ ॥

ਤਪੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਚ ਸਤ੍ਯਞ੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਮਥਾਰ੍ਜਵਮ੍ ।
ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਕਦ੍ਭੂਤੋ ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੩੦.੨੫੫ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃਸ੍ਵਰਿਤਸ਼੍ਚੈਵ ਤਥੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਈਸ਼ਾਨੋ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦੁਰ੍ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਨ੍ਤਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੩੦.੨੫੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਸੁਰਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਕਾਮਾਵਰ੍ਤ੍ਤ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ।
ਕਾਮਬਿਮ੍ਬਨਿਹਰ੍ਤ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਰਜਃਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੦.੨੫੭ ॥

ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਭੀਮਮੁਖਃ ਸੁਮੁਖੋ ਦੁਰ੍ਮੁਖੋ ਮੁਖਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖੋ ਬਹੁਮੁਖੋ ਰਣੇ ਹ੍ਯਭਿਮੁਖਃ ਸਦਾ ॥ ੩੦.੨੫੮ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਃ ਸ਼ਕੁਨਿਰ੍ਮਹੋਦਧਿਃ ਪਰੋ ਵਿਰਾਟ੍ ।
ਅਧਰ੍ਮਹਾ ਮਹਾਦਣ੍ਡੋ ਦਣ੍ਡਧਾਰੀ ਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੩੦.੨੫੯ ॥

ਗੋਤਮੋ ਗੋਪ੍ਰਤਾਰਸ਼੍ਚ ਗੋਵਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਵਾਹਨਃ ।
ਧਰ੍ਮਕਦ੍ਧਰ੍ਮਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਚ ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੩੦.੨੬੦ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨ ਏਵ ਚ ।
ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਾਣੁਸ਼੍ਚ ਨਿਸ਼੍ਕਮ੍ਪਃ ਕਮ੍ਪ ਏਵ ਚ ॥ ੩੦.੨੬੧ ॥

ਦੁਰ੍ਵਾਰਣੋ ਦੁਰ੍ਵਿਸ਼ਦੋ ਦੁਃਸਹੋ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਦ੍ਧਰੋ ਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰਕਮ੍ਪਸ਼੍ਚ ਦੁਰ੍ਵਿਦੋ ਦੁਰ੍ਜ੍ਜਯੋ ਜਯਃ ॥ ੩੦.੨੬੨ ॥

ਸ਼ਸ਼ਃ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਃ ਸ਼ਮਨਃ ਸ਼ੀਤੋਸ਼੍ਣਂ ਦੁਰ੍ਜਰਾऽਥ ਤਟ੍ ।
ਆਧਯੋ ਵ੍ਯਾਧਯਸ਼੍ਚੈਵ ਵ੍ਯਾਧਿਹਾ ਵ੍ਯਾਧਿਗਸ਼੍ਚ ਹ ॥ ੩੦.੨੬੩ ॥

ਸਹ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞੋ ਮਗਾ ਵ੍ਯਾਧਾ ਵ੍ਯਾਧੀਨਾਮਾਕਰੋऽਕਰਃ ।
ਸ਼ਿਖਣ੍ਡੀ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਵਲੋਕਨਃ ॥ ੩੦.੨੬੪ ॥

ਦਣ੍ਡਧਰਃ ਸਦਣ੍ਡਸ਼੍ਚ ਦਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਵਿਸ਼ਪੋऽਮਤਪਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਰਾਪਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸੋਮਪਃ ॥ ੩੦.੨੬੫ ॥

ਮਧੁਪਸ਼੍ਚਾਜ੍ਯਪਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਪਸ਼੍ਚ ਮਹਾਬਲਃ ।
ਵਸ਼ਾਸ਼੍ਵਵਾਹ੍ਯੋ ਵਸ਼ਭਸ੍ਤਥਾ ਵਸ਼ਭਲੋਚਨਃ ॥ ੩੦.੨੬੬ ॥

ਵਸ਼ਭਸ਼੍ਚੈਵ ਵਿਖ੍ਯਾਤੋ ਲੋਕਾਨਾਂ ਲੋਕਸਤ੍ਕਤਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯੌ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਦਯਞ੍ਚ ਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਰਾਪਸ੍ਤਥਾ ਦੇਵੋ ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਸਾਧਿਤਃ ॥ ੩੦.੨੬੭ ॥

ਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਨ ਚ ਗੋਵਿਨ੍ਦਃ ਪੁਰਾਣऋਸ਼ਯੋ ਨ ਚ ।
ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਵੇਦਿਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਯਾਥਾਤਥ੍ਯੇਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ॥ ੩੦.੨੬੮ ॥

ਯਾ ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਯਃ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸ੍ਤੇ ਨ ਮਹ੍ਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ।
ਤਾਭਿਰ੍ਮਾਂ ਸਤਤਂ ਰਕ੍ਸ਼ ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰਮਿਵੌਰਸਮ੍ ॥ ੩੦.੨੬੯ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਣੀਯੋऽਹਂ ਤਵਾਨਘ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥

ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪੀ ਭਗਵਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚਾਹਂ ਸਦਾ ਤ੍ਵਯਿ ॥ ੩੦.੨੭੦ ॥

ਯਃ ਸਹਸ੍ਰਾਣ੍ਯਨੇਕਾਨਿ ਪੁਂਸਾਮਾਹਤ੍ਯ ਦੁਰ੍ਦ੍ਦਸ਼ਃ ।
ਤਿਸ਼੍ਠਤ੍ਯੇਕਃ ਸਮੁਦ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਸ ਮੇ ਗੋਪ੍ਤਾਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੩੦.੨੭੧ ॥

ਯਂ ਵਿਨਿਦ੍ਰਾ ਜਿਤਸ਼੍ਵਾਸਾਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾਃ ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੁਞ੍ਜਾਨਾਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਯੋਗਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦.੨੭੨ ॥

ਸਮ੍ਭਕ੍ਸ਼੍ਯ ਸਰ੍ਵ ਭੂਤਾਨਿ ਯੁਗਾਨ੍ਤੇ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤੇ ।
ਯਃ ਸ਼ੇਤੇ ਜਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸ੍ਤਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇऽਪ੍ਸੁਸ਼ਾਯਿਨਮ੍ ॥ ੩੦.੨੭੩ ॥

ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਵਦਨੇ ਰਾਹੋਰ੍ਯਃ ਸੋਮਂ ਗ੍ਰਸਤੇ ਨਿਸ਼ਿ ।
ਗ੍ਰਸਤ੍ਯਰ੍ਕਞ੍ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਸੋਮਾਗ੍ਨਿਰੇਵ ਚ ॥ ੩੦.੨੭੪ ॥

ਯੇऽਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਮਾਤ੍ਰਾਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਦੇਹਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ਵਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਨ੍ਤੁ ਤੇ ਹਿ ਮਾਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਮਾਪ੍ਯਾਯਯਨ੍ਤੁ ਮਾਮ੍ ॥ ੩੦.੨੭੫ ॥

ਯੇ ਚਾਪ੍ਯੁਤ੍ਪਤਿਤਾ ਗਰ੍ਭਾਦਧੋਭਾਗਗਤਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਵਾਹਾਃ ਸ੍ਵਧਾਸ਼੍ਚੈਵ ਆਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਦਨ੍ਤੁ ਚ ॥ ੩੦.੨੭੬ ॥

ਯੇ ਨ ਰੋਦਨ੍ਤਿ ਦੇਹਸ੍ਥਾਃ ਪ੍ਰਾਣਿਨੋ ਰੋਦਯਨ੍ਤਿ ਚ ।
ਹਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ਚ ਹਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋऽਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੩੦.੨੭੭ ॥

ਯੇ ਸਮੁਦ੍ਰੇ ਨਦੀਦੁਰ੍ਗੇ ਪਰ੍ਵਤੇਸ਼ੁ ਗੁਹਾਸੁ ਚ ।
ਵਕ੍ਸ਼ਮੂਲੇਸ਼ੁ ਗੋਸ਼੍ਠੇਸ਼ੁ ਕਾਨ੍ਤਾਰਗਹਨੇਸ਼ੁ ਨ ॥ ੩੦.੨੭੮ ॥

ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇਸ਼ੁ ਰਥ੍ਯਾਸੁ ਚਤ੍ਵਰੇਸ਼ੁ ਸਭਾਸੁ ਚ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਯੋਰ੍ਮਧ੍ਯਗਤਾ ਯੇ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਰਸ਼੍ਮਿਸ਼ੁ ॥ ੩੦.੨੭੯ ॥

ਰਸਾਤਲਗਤਾ ਯੇ ਚ ਯੇ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਙ੍ਗਤਾਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਃ ਸ੍ਥੂਲਾਃ ਕਸ਼ਾ ਹ੍ਰਸ੍ਵਾ ਨਮਸ੍ਤੇਭ੍ਯਸ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੩੦.੨੮੦ ॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਗੋ ਦੇਵ ਸਰ੍ਵਭੂਤਪਤਿਰ੍ਭਵਾਨ੍ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਤੇਨ ਤ੍ਵਂ ਨ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਃ ॥ ੩੦.੨੮੧ ॥

ਤ੍ਵਮੇਵ ਚੇਜ੍ਯਸੇ ਯਸ੍ਮਾਦ੍ਯਜ੍ਞੈਰ੍ਵਿਵਿਧਦਕ੍ਸ਼ਿਣੈਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਤੇਨ ਤ੍ਵਂ ਨ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਃ ॥ ੩੦.੨੮੨ ॥

ਅਥ ਵਾ ਮਾਯਯਾ ਦੇਵ ਮੋਹਿਤਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਯਾ ਤ੍ਵਯਾ ।
ਏਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਦ੍ਵਾਪਿ ਤੇਨ ਤ੍ਵਂ ਨ ਨਿਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਃ ॥ ੩੦.੨੮੩ ॥

ਪ੍ਰਸੀਦ ਮਮ ਦੇਵੇਸ਼ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ।
ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਸ੍ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਨ ਚਾਨ੍ਯਾਸ੍ਤਿ ਨ ਮੇ ਗਤਿਃ ॥ ੩੦.੨੮੪ ॥

ਸ੍ਤੁਤ੍ਵੈਵਂ ਸ ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਿਰਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਭਗਵਾਨਪਿ ਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਪੁਨਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ਮਭਾਸ਼ਤ ॥ ੩੦.੨੮੫ ॥

ਪਰਿਤੁਸ਼੍ਟੋऽਸ੍ਮਿ ਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ ਸ੍ਤਵੇਨਾਨੇਨ ਸੁਵ੍ਰਤ ।
ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨ ਮਤ੍ਸਮੀਪਂ ਗਮਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ ੩੦.੨੮੬ ॥

ਅਥੈਨਮਬ੍ਰਵੀਦ੍ਵਾਕ੍ਯਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਧਿਪਤਿਰ੍ਭਵਃ ।
ਕਤ੍ਵਾਸ਼੍ਵਾਸਕਰਂ ਵਾਕ੍ਯਂ ਵਾਕ੍ਯਜ੍ਞੋ ਵਾਕ੍ਯਮਾਹਤਮ੍ ॥ ੩੦.੨੮੭ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ ਦਕ੍ਸ਼ ਨ ਕਰ੍ਤ੍ਤਵ੍ਯੋ ਮਨ੍ਯੁਰ੍ਵਿਘ੍ਨਮਿਮਂ ਪ੍ਰਤਿ ।
ਅਹਂ ਯਜ੍ਞਹਾ ਨ ਤ੍ਵਨ੍ਯੋ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਪੁਰਾ ਤ੍ਵਯਾ ॥ ੩੦.੨੮੮ ॥

ਭੂਯਸ਼੍ਚ ਤਂ ਵਰਮਿਮਂ ਮਤ੍ਤੋ ਗਹ੍ਣੀਸ਼੍ਵ ਸੁਵ੍ਰਤ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਮੇਕਾਗ੍ਰਮਨਾਃ ਸ਼ਣੁ ॥ ੩੦.੨੮੯ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਵਾਜਪੇਯਸ਼ਤਸ੍ਯ ਚ ।
ਪ੍ਰਜਾਪਤੇ ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ ਫਲਭਾਗੀ ਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ ੩੦.੨੯੦ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ ਸ਼ਡਙ੍ਗਾਨੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਾਨ੍ਯੋਗਾਂਸ਼੍ਚ ਕਤ੍ਸ੍ਨਸ਼ਃ ।
ਤਪਸ਼੍ਚ ਵਿਪੁਲਂ ਤਪ੍ਤ੍ਵਾ ਦੁਸ਼੍ਚਰਂ ਦੇਵਦਾਨਵੈਃ ॥ ੩੦.੨੯੧ ॥

ਅਰ੍ਥੈਰ੍ਦ੍ਦਸ਼ਾਰ੍ਦ੍ਧਸਂਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਗੂਢਮਪ੍ਰਾਜ੍ਞਨਿਰ੍ਮ੍ਮਿਤਮ੍ ।
ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਕਤੈਰ੍ਧਰ੍ਮੈਂਰ੍ਵਿਪਰੀਤਂ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ਸਮਮ੍ ॥ ੩੦.੨੯੨ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਰ੍ਥੈਰਧ੍ਯਵਸਿਤਂ ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਾਸ਼੍ਰਮਾਣਾਨ੍ਤੁ ਮਯਾ ਪਾਸ਼ੁਪਤਂ ਵ੍ਰਤਮ੍ ।
ਉਤ੍ਪਾਦਿਤਂ ਸ਼ੁਭਂ ਦਕ੍ਸ਼ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੩੦.੨੯੩ ॥

ਅਸ੍ਯ ਚੀਰ੍ਣਸ੍ਯ ਯਤ੍ਸਮ੍ਯਕ੍ ਫਲਂ ਭਵਤਿ ਪੁਸ਼੍ਕਲਮ੍ ।
ਤਦਸ੍ਤੁ ਤੇ ਮਹਾਭਾਗ ਮਾਨਸਸ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਂ ਜ੍ਵਰਃ ॥ ੩੦.੨੯੪ ॥

ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵਃ ਸਪਤ੍ਨੀਕਃ ਸਹਾਨੁਗਃ ।
ਅਦਰ੍ਸ਼ਨਮਨੁਪ੍ਰਾਪ੍ਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਾਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੩੦.੨੯੫ ॥

ਅਵਾਪ੍ਯ ਚ ਤਦਾ ਭਾਗਂ ਯਥੋਕ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਭਵਃ ।
ਜ੍ਵਰਞ੍ਚ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਬਹੁਧਾ ਵ੍ਯਭਜਤ੍ਤਦਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਨਾਂ ਸ਼ਣੁਧ੍ਵਂ ਤਤ੍ਰ ਵੈ ਦ੍ਵਿਜਾਃ ॥ ੩੦.੨੯੬ ॥

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਭਿਤਾਪੋ ਨਾਗਾਨਾਂ ਪਰ੍ਵਤਾਨਾਂ ਸ਼ਿਲਾਰੁਜਃ ।
ਅਪਾਨ੍ਤੁ ਨਾਲਿਕਾਂ ਵਿਦ੍ਯਾਨ੍ਨਿਰ੍ਮੋਕਮ੍ਭੁਜਗੇਸ਼੍ਵਪਿ ॥ ੩੦.੨੯੭ ॥

ਸ੍ਵੌਰਕਃ ਸੌਰਭੇਯਾਣਾਮੂਸ਼ਰਃ ਪਥਿਵੀਤਲੇ ।
ਇਭਾ ਨਾਮਪਿ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਦਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਤ੍ਯਵਰੋਧਨਮ੍ ॥ ੩੦.੨੯੮ ॥

ਰਨ੍ਧ੍ਰੋਦ੍ਭੂਤਂ ਤਥਾਸ਼੍ਵਾਨਾਂ ਸ਼ਿਖੋਦ੍ਭੇਦਸ਼੍ਚ ਬਰ੍ਹਿਣਾਮ੍ ।
ਨੇਤ੍ਰਰੋਗਃ ਕੋਕਿਲਾਨਾਂ ਜ੍ਵਰਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਮਹਾਤ੍ਮਭਿਃ ॥ ੩੦.੨੯੯ ॥

ਅਜਾਨਾਂ ਪਿਤ੍ਤਭੇਦਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮਿਤਿ ਨਃ ਸ਼੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਸ਼ੁਕਾਨਾਮਪਿ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਹਿਮਿਕਾ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਜ੍ਵਰਃ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲੇਸ਼੍ਵਪਿ ਵੈ ਵਿਪ੍ਰਾਃ ਸ਼੍ਰਮੋ ਜ੍ਵਰ ਇਹੋਚ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦.੩੦੦ ॥

ਮਾਨੁਸ਼ੇਸ਼ੁ ਤੁ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਜ੍ਵਰੋ ਨਾਮੈਸ਼ ਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਮਰਣੇ ਜਨ੍ਮਨਿ ਤਥਾ ਮਧ੍ਯੇ ਚ ਵਿਸ਼ਤੇ ਸਦਾ ॥ ੩੦.੩੦੧ ॥

ਏਤਨ੍ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਤੇਜੋ ਜ੍ਵਰੋ ਨਾਮ ਸੁਦਾਰੁਣਃ ।
ਨਮਸ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਭਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੦.੩੦੨ ॥

ਇਮਾਂ ਜ੍ਵਰੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਮਦੀਨਮਾਨਸਃ ਪਠੇਤ੍ਸਦਾ ਯਃ ਸੁਸਮਾਹਿਤੋ ਨਰਃ ।
ਵਿਮੁਕ੍ਤਰੋਗਃ ਸ ਨਰੋ ਮੁਦਾ ਯੁਤੋ ਲਭੇਤ ਕਾਮਾਨ੍ ਸ ਯਥਾਮਨੀਸ਼ਿਤਾਨ੍ ॥ ੩੦.੩੦੩ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸ੍ਤਵਞ੍ਚਾਪਿ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਯੇਦ੍ਯਃ ਸ਼ਣੋਤਿ ਵਾ ।
ਨਾਸ਼ੁਭਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ਦੀਰ੍ਘਞ੍ਚਾਯੁਰਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੩੦.੩੦੪ ॥

ਯਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੁ ਦੇਵੇਸ਼ੁ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਯੋਗਵਾਨ੍ ਹਰਃ ।
ਤਥਾ ਸ੍ਤਵੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋऽਯਂ ਸ੍ਤਵਾਨਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਰ੍ਮਿਤਃ ॥ ੩੦.੩੦੫ ॥

ਯਸ਼ੋਰਾਜ੍ਯਸੁਖੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਿਤ੍ਤਾਯੁਰ੍ਧਨਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ।
ਸ੍ਤੋਤਵ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਿਮਾਸ੍ਥਾਯ ਵਿਦ੍ਯਾਕਾਮੈਸ਼੍ਚ ਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੩੦.੩੦੬ ॥

ਵ੍ਯਾਧਿਤੋ ਦੁਃਖਿਤੋ ਦੀਨਸ਼੍ਚੌਰਤ੍ਰਸ੍ਤੋ ਭਯਾਰ੍ਦਿਤਃ ।
ਰਾਜਕਾਰ੍ਯਨਿਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਮਹਤੋ ਭਯਾਤ੍ ॥ ੩੦.੩੦੭ ॥

ਅਨੇਨ ਚੈਵ ਦੇਹੇਨ ਗਣਾਨਾਂ ਸ ਗਣਾਧਿਪਃ ।
ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਗਣ ਏਵੋਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥ ੩੦.੩੦੮ ॥

ਨ ਚ ਯਕ੍ਸ਼ਾਃ ਪਿਸ਼ਾਚਾ ਵਾ ਨ ਨਾਗਾ ਨ ਵਿਨਾਯਕਾਃ ।
ਕੁਰ੍ਯੁਰ੍ਵਿਘ੍ਨਂ ਗਹੇ ਤਸ੍ਯ ਯਤ੍ਰ ਸਂਸ੍ਤੂਯਤੇ ਭਵਃ ॥ ੩੦.੩੦੯ ॥

ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਇਦਂ ਨਾਰੀ ਸੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ।
ਪਿਤਭਿਰ੍ਭਰ੍ਤਪਕ੍ਸ਼ਾਭ੍ਯਾਂ ਪੂਜ੍ਯਾ ਭਵਤਿ ਦੇਵਵਤ੍ ॥ ੩੦.੩੧੦ ॥

ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਇਦਂ ਸਰ੍ਵਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਯੇਦ੍ਵਾਪ੍ਯਭੀਕ੍ਸ਼੍ਣਸ਼ਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਗਚ੍ਛਨ੍ਤ੍ਯਵਿਘ੍ਨਤਃ ॥ ੩੦.੩੧੧ ॥

ਮਨਸਾ ਚਿਨ੍ਤਿਤਂ ਯਚ੍ਚ ਯਚ੍ਚ ਵਾਚਾਪ੍ਯੁਦਾਹਤਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਸਮ੍ਪਦ੍ਯਤੇ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਤਵਨਸ੍ਯਾਨੁਕੀਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੩੦.੩੧੨ ॥

ਦੇਵਸ੍ਯ ਸਗੁਹਸ੍ਯਾਥ ਦੇਵ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤੁ ।
ਬਲਿਂ ਵਿਭਵਤਃ ਕਤ੍ਵਾ ਦਮੇਨ ਨਿਯਮੇਨ ਚ ॥ ੩੦.੩੧੩ ॥

ਤਤਃ ਸ ਯੁਕ੍ਤੋ ਗਹ੍ਣੀਯਾਨ੍ਨਾਮਾਨ੍ਯਾਸ਼ੁ ਯਥਾਕ੍ਰਮਮ੍ ।
ਈਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ਲਭਤੇऽਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਕਾਮਾਨ੍ ਭੋਗਾਂਸ਼੍ਚ ਮਾਨਵਃ ।
ਮਤਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਹਸ੍ਰਪਰਿਵਤਃ ॥ ੩੦.੩੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵ ਕਰ੍ਮਸੁ ਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਯੁਕ੍ਤੋ ਵਾ ਸਰ੍ਵਪਾਤਕੈਃ ।
ਪਠਨ੍ ਦਕ੍ਸ਼ਕਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪੈਃ ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਮਤਸ਼੍ਚ ਗਣਸਾਲੋਕ੍ਯਂ ਪੂਜ੍ਯਮਾਨਃ ਸੁਰਾਸੁਰੈਃ ॥ ੩੦.੩੧੫ ॥

ਵਸ਼ੇਵ ਵਿਧਿਯੁਕ੍ਤੇਨ ਵਿਮਾਨੇਨ ਵਿਰਾਜਤੇ ।
ਆਭੂਤਸਮ੍ਪ੍ਲਵਸ੍ਥਾਯੀ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯਾਨੁਚਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੦.੩੧੬ ॥

ਇਤ੍ਯਾਹ ਭਗਵਾਨ੍ ਵ੍ਯਾਸਃ ਪਰਾਸ਼ਰਸੁਤਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਨੈਤਦ੍ਵੇਦਯਤੇ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਨੇਦਂ ਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਨ੍ਤੁ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥ ੩੦.੩੧੭ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵੈਤਤ੍ਪਰਮਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਯੇऽਪਿ ਸ੍ਯੁਃ ਪਾਪਕਾਰਿਣਃ ।
ਵੈਸ਼੍ਯਾਃ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਦ੍ਰਾਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਲੋਕਮਵਾਪ੍ਨੁਯੁਃ ॥ ੩੦.੩੧੮ ॥

ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਿਪ੍ਰੇਭ੍ਯਃ ਸਦਾ ਪਰ੍ਵਸੁ ਪਰ੍ਵਸੁ ।
ਰੁਦ੍ਰਲੋਕਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਦ੍ਵਿਜੋ ਵੈ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੩੦.੩੧੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਵਾਯੁਪ੍ਰੋਕ੍ਤੇ ਦਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਪਵਰ੍ਣਨਂ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਂਸ਼ੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥ ੩੦ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Vayupurana Adhyaya 30 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil