Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் லிங்க³புராணாந்தர்க³த ॥

அத² லிங்க³புராணாந்தர்க³த-ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரை:
அபி⁴ஷேக: ।
ௐ ।
ருʼஷய ஊசு: –
கத²ம் தே³வேந வை ஸூத தே³வதே³வாந்மஹேஶ்வராத் ।
ஸுத³ர்ஶநாக்²யம் வை லப்³த⁴ம் வக்துமர்ஹஸி விஷ்ணுநா ॥ 1 ॥

ஸூத உவாச –
தே³வாநாமஸுரேந்த்³ராணாமப⁴வச்ச ஸுதா³ருண: ।
ஸர்வேஷாமேவ பூ⁴தாநாம் விநாஶகரணோ மஹாந் ॥ 2 ॥

தே தே³வா: ஶக்திமுஶலை: ஸாயகைர்நதபர்வபி:⁴ ।
ப்ரபி⁴த்³யமாநா: குந்தைஶ்ச து³த்³ருவுர்ப⁴யவிஹ்வலா: ॥ 3 ॥

பராஜிதாஸ்ததா³ தே³வா தே³வதே³வேஶ்வரம் ஹரிம் ।
ப்ரணேமுஸ்தம் ஸுரேஶாநம் ஶோகஸம்விக்³நமாநஸா: ॥ 4 ॥

தாந் ஸமீக்ஷ்யாத² ப⁴க³வாந்தே³வதே³வேஶ்வரோ ஹரி: ।
ப்ரணிபத்ய ஸ்தி²தாந்தே³வாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 5 ॥

வத்ஸா: கிமிதி வை தே³வாஶ்ச்யுதாலங்காரவிக்ரமா: ।
ஸமாக³தா: ஸஸந்தாபா வக்துமர்ஹத² ஸுவ்ரதா: ॥ 6 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ததா²பூ⁴தா: ஸுரோத்தமா: ।
ப்ரணம்யாஹுர்யதா²வ்ருʼத்தம் தே³வதே³வாய விஷ்ணவே ॥ 7 ॥

ப⁴க³வந்தே³வதே³வேஶ விஷ்ணோ ஜிஷ்ணோ ஜநார்த³ந ।
தா³நவை: பீடி³தா: ஸர்வே வயம் ஶரணமாக³தா: ॥ 8 ॥

த்வமேவ தே³வதே³வேஶ க³திர்ந: புருஷோத்தம ।
த்வமேவ பரமாத்மா ஹி த்வம் பிதா ஜக³தாமபி ॥ 9 ॥

த்வமேவ ப⁴ர்தா ஹர்தா ச போ⁴க்தா தா³தா ஜநார்த³ந ।
ஹந்துமர்ஹஸி தஸ்மாத்த்வம் தா³நவாந்தா³நவார்த³ந ॥ 10 ॥

தை³த்யாஶ்ச வைஷ்ணவைர்ப்³ராஹ்மை ரௌத்³ரைர்யாம்யை: ஸுதா³ருணை: ।
கௌபே³ரைஶ்சைவ ஸௌம்யைஶ்ச நைர்ருʼத்யைர்வாருணைர்த்³ருʼடை:⁴ ॥ 11 ॥

வாயவ்யைஶ்ச ததா²க்³நேயைரைஶாநைர்வார்ஷிகை: ஶுபை:⁴ ।
ஸௌரை ரௌத்³ரைஸ்ததா² பீ⁴மை: கம்பநைர்ஜ்ருʼம்ப⁴ணைர்த்³ருʼடை:⁴ ॥ 12 ॥

அவத்⁴யா வரலாபா⁴த்தே ஸர்வே வாரிஜலோசந ।
ஸூர்யமண்ட³லஸம்பூ⁴தம் த்வதீ³யம் சக்ரமுத்³யதம் ॥ 13 ॥

குண்டி²தம் ஹி த³தீ⁴சேந ச்யாவநேந ஜக³த்³கு³ரோ ।
த³ண்ட³ம் ஶார்ங்க³ம் தவாஸ்த்ரம் ச லப்³த⁴ம் தை³த்யை: ப்ரஸாத³த: ॥

14 ॥

புரா ஜலந்த⁴ரம் ஹந்தும் நிர்மிதம் த்ரிபுராரிணா ।
ரதா²ங்க³ம் ஸுஶிதம் கோ⁴ரம் தேந தாந் ஹந்துமர்ஹஸி ॥ 15 ॥

தஸ்மாத்தேந நிஹந்தவ்யா நாந்யை: ஶஸ்த்ரஶதைரபி ।
ததோ நிஶம்ய தேஷாம் வை வசநம் வாரிஜேக்ஷண: ॥ 16 ॥

வாசஸ்பதிமுகா²நாஹ ஸ ஹரிஶ்சக்ரப்⁴ருʼத்ஸ்வயம் ।
ஶ்ரீவிஷ்ணுருவாச –
போ⁴போ⁴ தே³வா மஹாதே³வம் ஸர்வைர்தே³வை: ஸநாதநை: ॥ 17 ॥

ஸம்ப்ராப்ய ஸாம்ப்ரதம் ஸர்வம் கரிஷ்யாமி தி³வௌகஸாம் ।
தே³வா ஜலந்த⁴ரம் ஹந்தும் நிர்மிதம் ஹி புராரிணா ॥ 18 ॥

லப்³த்⁴வா ரதா²ங்க³ம் தேநைவ நிஹத்ய ச மஹாஸுராந் ।
ஸர்வாந்து⁴ந்து⁴முகா²ந்தை³த்யாநஷ்டஷஷ்டிஶதாந்ஸுராந் ॥ 19 ॥

ஸபா³ந்த⁴வாந்க்ஷணாதே³வ யுஷ்மாந் ஸந்தாரயாம்யஹம் ।
ஸூத உவாச –
ஏவமுக்த்வா ஸுரஶ்ரேஷ்டா²ந் ஸுரஶ்ரேஷ்ட²மநுஸ்மரந் ॥ 20 ॥

ஸுரஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ததா³ ஶ்ரேஷ்ட²ம் பூஜயாமாஸ ஶங்கரம் ।
லிங்க³ம் ஸ்தா²ப்ய யதா²ந்யாயம் ஹிமவச்சி²க²ரே ஶுபே⁴ ॥ 21 ॥

மேருபர்வதஸங்காஶம் நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ।
த்வரிதாக்²யேந ருத்³ரேண ரௌத்³ரேண ச ஜநார்த³ந: ॥ 22 ॥

ஸ்நாப்ய ஸம்பூஜ்ய க³ந்தா⁴த்³யைர்ஜ்வாலாகாரம் மநோரமம் ।
துஷ்டாவ ச ததா³ ருத்³ரம் ஸம்பூஜ்யாக்³நௌ ப்ரணம்ய ச ॥ 23 ॥

தே³வம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ப⁴வாத்³யேந யதா²க்ரமம் ।
பூஜயாமாஸ ச ஶிவம் ப்ரணவாத்³யம் நமோந்தகம் ॥ 24 ॥

தே³வம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ப⁴வாத்³யேந மஹேஶ்வரம் ।
ப்ரதிநாம ஸபத்³மேந பூஜயாமாஸ ஶங்கரம் ॥ 25 ॥

அக்³நௌ ச நாமபி⁴ர்தே³வம் ப⁴வாத்³யை: ஸமிதா³தி³பி:⁴ ।
ஸ்வாஹாந்தைர்விதி⁴வத்³து⁴த்வா ப்ரத்யேகமயுதம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 26 ॥

துஷ்டாவ ச புந: ஶம்பு⁴ம் ப⁴வாத்³யைர்ப⁴வமீஶ்வரம் ।
ஶ்ரீ விஷ்ணுருவாச –
ப⁴வ: ஶிவோ ஹரோ ருத்³ர: புருஷ: பத்³மலோசந: ॥ 27 ॥

அர்தி²தவ்ய: ஸதா³சார: ஸர்வஶம்பு⁴ர்மஹேஶ்வர: ।
ஈஶ்வர: ஸ்தா²ணுரீஶாந: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 28 ॥

வரீயாந் வரதோ³ வந்த்³ய: ஶங்கர: பரமேஶ்வர: ।
க³ங்கா³த⁴ர: ஶூலத⁴ர: பரார்தை²கப்ரயோஜந: ॥ 29 ॥

ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதே³வாதி³கி³ரித⁴ந்வா ஜடாத⁴ர: ।
சந்த்³ராபீட³ஶ்சந்த்³ரமௌலிர்வித்³வாந்விஶ்வாமரேஶ்வர: ॥ 30 ॥

வேதா³ந்தஸாரஸந்தோ³ஹ: கபாலீ நீலலோஹித: ।
த்⁴யாநாதா⁴ரோঽபரிச்சே²த்³யோ கௌ³ரீப⁴ர்தா க³ணேஶ்வர: ॥ 31 ॥

அஷ்டமூர்திர்விஶ்வமூர்திஸ்த்ரிவர்க:³ ஸ்வர்க³ஸாத⁴ந: ।
ஜ்ஞாநக³ம்யோ த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞோ தே³வதே³வஸ்த்ரிலோசந: ॥ 32 ॥

வாமதே³வோ மஹாதே³வ: பாண்டு:³ பரித்³ருʼடோ⁴ த்³ருʼட:⁴ ।
விஶ்வரூபோ விரூபாக்ஷோ வாகீ³ஶ: ஶுசிரந்தர: ॥ 33 ॥

ஸர்வப்ரணயஸம்வாதீ³வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷவாஹந: ।
ஈஶ: பிநாகீ க²ட்வாங்கீ³ சித்ரவேஷஶ்சிரந்தந: ॥ 34 ॥

தமோஹரோ மஹாயோகீ³ கோ³ப்தா ப்³ரஹ்மாங்க³ஹ்ருʼஜ்ஜடீ ।
காலகால: க்ருʼத்திவாஸா: ஸுப⁴க:³ ப்ரணவாத்மக: ॥ 35 ॥

உந்மத்தவேஷஶ்சக்ஷுஷ்யோது³ர்வாஸா: ஸ்மரஶாஸந: ।
த்³ருʼடா⁴யுத:⁴ ஸ்கந்த³கு³ரு: பரமேஷ்டீ² பராயண: ॥ 36 ॥

அநாதி³மத்⁴யநித⁴நோ கி³ரிஶோ கி³ரிபா³ந்த⁴வ: ।
குபே³ரப³ந்து:⁴ ஶ்ரீகண்டோ² லோகவர்ணோத்தமோத்தம: ॥ 37 ॥

ஸாமாந்யதே³வ: கோத³ண்டீ³ நீலகண்ட:² பரஶ்வதீ⁴ ।
விஶாலாக்ஷோ ம்ருʼக³வ்யாத:⁴ ஸுரேஶ: ஸூர்யதாபந: ॥ 38 ॥

த⁴ர்மகர்மாக்ஷம: க்ஷேத்ரம் ப⁴க³வாந் ப⁴க³நேத்ரபி⁴த் ।
உக்³ர: பஶுபதிஸ்தார்க்ஷ்யப்ரியப⁴க்த: ப்ரியம்வத:³ ॥ 39 ॥

தா³தா த³யாகரோ த³க்ஷ: கபர்தீ³ காமஶாஸந: ।
ஶ்மஶாநநிலய: ஸூக்ஷ்ம: ஶ்மஶாநஸ்தோ² மஹேஶ்வர: ॥ 40 ॥

லோககர்தா பூ⁴தபதிர்மஹாகர்தா மஹௌஷதீ⁴ ।
உத்தரோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா ஜ்ஞாநக³ம்ய: புராதந: ॥ 41 ॥

நீதி: ஸுநீதி: ஶுத்³தா⁴த்மா ஸோமஸோமரத: ஸுகீ² ।
ஸோமபோঽம்ருʼதப: ஸோமோ மஹாநீதிர்மஹாமதி: ॥ 42 ॥

அஜாதஶத்ருராலோக: ஸம்பா⁴வ்யோ ஹவ்யவாஹந: ।
லோககாரோ வேத³கார: ஸூத்ரகார: ஸநாதந: ॥ 43 ॥

மஹர்ஷி: கபிலாசார்யோ விஶ்வதீ³ப்திஸ்த்ரிலோசந: ।
பிநாகபாணிபூ⁴தே³வ: ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திக்ருʼத்ஸதா³ ॥ 44 ॥

த்ரிதா⁴மா ஸௌப⁴க:³ ஶர்வ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகோ³சர: ।
ப்³ரஹ்மத்⁴ருʼக்³விஶ்வஸ்ருʼக்ஸ்வர்க:³ கர்ணிகார: ப்ரிய: கவி: ॥ 45 ॥

ஶாகோ² விஶாகோ² கோ³ஶாக:² ஶிவோநைக: க்ரது: ஸம: ।
க³ங்கா³ப்லவோத³கோ பா⁴வ: ஸகலஸ்த²பதிஸ்தி²ர: ॥ 46 ॥

விஜிதாத்மா விதே⁴யாத்மா பூ⁴தவாஹநஸாரதி:² ।
ஸக³ணோ க³ணகார்யஶ்ச ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶய: ॥ 47 ॥

காமதே³வ: காமபாலோ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ர: ।
ப⁴ஸ்மப்ரியோ ப⁴ஸ்மஶாயீ காமீ காந்த: க்ருʼதாக³ம: ॥ 48 ॥

ஸமாயுக்தோ நிவ்ருʼத்தாத்மா த⁴ர்மயுக்த: ஸதா³ஶிவ: ।
சதுர்முக²ஶ்சதுர்பா³ஹுர்து³ராவாஸோ து³ராஸத:³ ॥ 49 ॥

து³ர்க³மோ து³ர்லபோ⁴ து³ர்க:³ ஸர்வாயுத⁴விஶாரத:³ ।
அத்⁴யாத்மயோக³நிலய: ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த⁴ந: ॥ 50 ॥

ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகஸாரங்கோ³ ஜக³தீ³ஶோঽம்ருʼதாஶந: ।
ப⁴ஸ்மஶுத்³தி⁴கரோ மேருரோஜஸ்வீ ஶுத்³த⁴விக்³ரஹ: ॥ 51 ॥

ஹிரண்யரேதாஸ்தரணிர்மரீசிர்மஹிமாலய: ।
மஹாஹ்ரதோ³ மஹாக³ர்ப:⁴ ஸித்³த⁴வ்ருʼந்தா³ரவந்தி³த: ॥ 52 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ரோ வ்யாலீ மஹாபூ⁴தோ மஹாநிதி:⁴ ।
அம்ருʼதாங்கோ³ঽம்ருʼதவபு: பஞ்சயஜ்ஞ: ப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 53 ॥

பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞ: பாரிஜாத: பராவர: ।
ஸுலப:⁴ ஸுவ்ரத: ஶூரோ வாங்மயைகநிதி⁴ர்நிதி:⁴ ॥ 54 ॥

வர்ணாஶ்ரமகு³ருர்வர்ணீ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபந: ।
ஆஶ்ரம: க்ஷபண: க்ஷாமோ ஜ்ஞாநவாநசலாசல: ॥ 55 ॥

ப்ரமாணபூ⁴தோ து³ர்ஜ்ஞேய: ஸுபர்ணோ வாயுவாஹந: ।
த⁴நுர்த⁴ரோ த⁴நுர்வேதோ³ கு³ணராஶிர்கு³ணாகர: ॥ 56 ॥

அநந்தத்³ருʼஷ்டிராநந்தோ³ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம: ।
அபி⁴வாத்³யோ மஹாசார்யோ விஶ்வகர்மா விஶாரத:³ ॥ 57 ॥

வீதராகோ³ விநீதாத்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந: ।
உந்மத்தவேஷ: ப்ரச்ச²ந்நோ ஜிதகாமோ ஜிதப்ரிய: ॥ 58 ॥

கல்யாணப்ரக்ருʼதி: கல்ப: ஸர்வலோகப்ரஜாபதி: ।
தபஸ்வீ தாரகோ தீ⁴மாந் ப்ரதா⁴நப்ரபு⁴ரவ்யய: ॥ 59 ॥

லோகபாலோঽந்தர்ஹிதாத்மா கல்யாதி:³ கமலேக்ஷண: ।
வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞோ நியமோ நியமாஶ்ரய: ॥ 60 ॥

சந்த்³ர: ஸூர்ய: ஶநி: கேதுர்விராமோ வித்³ருமச்ச²வி: ।
ப⁴க்திக³ம்ய: பரம் ப்³ரஹ்ம ம்ருʼக³பா³ணார்பணோঽநக:⁴ ॥ 61 ॥

அத்³ரிராஜாலய: காந்த: பரமாத்மா ஜக³த்³கு³ரு: ।
ஸர்வகர்மாசலஸ்த்வஷ்டா மாங்க³ல்யோ மங்க³ளாவ்ருʼத: ॥ 62 ॥

மஹாதபா தீ³ர்க⁴தபா: ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ த்⁴ருவ: ।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யாப்தி: ப்ரமாணம் பரமம் தப: ॥ 63 ॥

ஸம்வத்ஸரகரோ மந்த்ர: ப்ரத்யய: ஸர்வத³ர்ஶந: ।
அஜ: ஸர்வேஶ்வர: ஸ்நிக்³தோ⁴ மஹாரேதா மஹாப³ல: ॥ 64 ॥

யோகீ³ யோக்³யோ மஹாரேதா: ஸித்³த:⁴ ஸர்வாதி³ரக்³நித:³ ।
வஸுர்வஸுமநா: ஸத்ய: ஸர்வபாபஹரோ ஹர: ॥ 65 ॥

அம்ருʼத: ஶாஶ்வத: ஶாந்தோ பா³ணஹஸ்த: ப்ரதாபவாந் ।
கமண்ட³லுத⁴ரோ த⁴ந்வீ வேதா³ங்கோ³ வேத³விந்முநி: ॥ 66 ॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜநம் போ⁴க்தா லோகநேதா து³ராத⁴ர: ।
அதீந்த்³ரியோ மஹாமாய: ஸர்வாவாஸஶ்சதுஷ்பத:² ॥ 67 ॥

காலயோகீ³ மஹாநாதோ³ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல: ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ பூ⁴தசாரீ புரந்த³ர: ॥ 68 ॥

நிஶாசர: ப்ரேதசாரீ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ।
அநிர்தே³ஶ்யவபு: ஶ்ரீமாந்ஸர்வஹார்யமிதோ க³தி: ॥ 69 ॥

ப³ஹுஶ்ருதோ ப³ஹுமயோ நியதாத்மா ப⁴வோத்³ப⁴வ: ।
ஓஜஸ்தேஜோ த்³யுதிகரோ நர்தக: ஸர்வகாமக: ॥ 70 ॥

ந்ருʼத்யப்ரியோ ந்ருʼத்யந்ருʼத்ய: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபந: ।
பு³த்³த:⁴ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர: ஸந்மாந: ஸாரஸம்ப்லவ: ॥ 71 ॥

யுகா³தி³க்ருʼத்³யுகா³வர்தோ க³ம்பீ⁴ரோ வ்ருʼஷவாஹந: ।
இஷ்டோ விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: ஶரப:⁴ ஶரபோ⁴ த⁴நு: ॥ 72 ॥

அபாம்நிதி⁴ரதி⁴ஷ்டா²நம் விஜயோ ஜயகாலவித் ।
ப்ரதிஷ்டி²த: ப்ரமாணஜ்ஞோ ஹிரண்யகவசோ ஹரி: ॥ 73 ॥

விரோசந: ஸுரக³ணோ வித்³யேஶோ விபு³தா⁴ஶ்ரய: ।
பா³லரூபோ ப³லோந்மாதீ² விவர்தோ க³ஹநோ கு³ரு: ॥ 74 ॥

கரணம் காரணம் கர்தா ஸர்வப³ந்த⁴விமோசந: ।
வித்³வத்தமோ வீதப⁴யோ விஶ்வப⁴ர்தா நிஶாகர: ॥ 75 ॥

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தா²ந: ஸ்தா²நதோ³ ஜக³தா³தி³ஜ: ।
து³ந்து³போ⁴ லலிதோ விஶ்வோ ப⁴வாத்மாத்மநிஸம்ஸ்தி²த: ॥ 76 ॥

வீரேஶ்வரோ வீரப⁴த்³ரோ வீரஹா வீரப்⁴ருʼத்³விராட் ।
வீரசூடா³மணிர்வேத்தா தீவ்ரநாதோ³ நதீ³த⁴ர: ॥ 77 ॥

ஆஜ்ஞாதா⁴ரஸ்த்ரிஶூலீ ச ஶிபிவிஷ்ட: ஶிவாலய: ।
வாலகி²ல்யோ மஹாசாபஸ்திக்³மாம்ஶுர்நிதி⁴ரவ்யய: ॥ 78 ॥

அபி⁴ராம: ஸுஶரண: ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஸுதா⁴பதி: ।
மக⁴வாந்கௌஶிகோ கோ³மாந் விஶ்ராம: ஸர்வஶாஸந: ॥ 79 ॥

லலாடாக்ஷோ விஶ்வதே³ஹ: ஸார: ஸம்ஸாரசக்ரப்⁴ருʼத் ।
அமோக⁴த³ண்டீ³ மத்⁴யஸ்தோ² ஹிரண்யோ ப்³ரஹ்மவர்சஸீ ॥ 80 ॥

பரமார்த:² பரமய: ஶம்ப³ரோ வ்யாக்⁴ரகோঽநல: ।
ருசிர்வரருசிர்வந்த்³யோ வாசஸ்பதிரஹர்பதி: ॥ 81 ॥

ரவிர்விரோசந: ஸ்கந்த:⁴ ஶாஸ்தா வைவஸ்வதோ ஜந: ।
யுக்திருந்நதகீர்திஶ்ச ஶாந்தராக:³ பராஜய: ॥ 82 ॥

கைலாஸபதிகாமாரி: ஸவிதா ரவிலோசந: ।
வித்³வத்தமோ வீதப⁴யோ விஶ்வஹர்தாঽநிவாரித: ॥ 83 ॥

நித்யோ நியதகல்யாண: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ।
தூ³ரஶ்ரவா விஶ்வஸஹோ த்⁴யேயோ து:³ஸ்வப்நநாஶந: ॥ 84 ॥

உத்தாரகோ து³ஷ்க்ருʼதிஹா து³ர்த⁴ர்ஷோ து:³ஸஹோঽப⁴ய: ।
அநாதி³ர்பூ⁴ர்பு⁴வோ லக்ஷ்மீ: கிரீடித்ரித³ஶாதி⁴ப: ॥ 85 ॥

விஶ்வகோ³ப்தா விஶ்வப⁴ர்தா ஸுதீ⁴ரோ ருசிராங்க³த:³ ।
ஜநநோ ஜநஜந்மாதி:³ ப்ரீதிமாந்நீதிமாந்நய: ॥ 86 ॥

விஶிஷ்ட: காஶ்யபோ பா⁴நுர்பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ।
ப்ரணவ: ஸப்ததா⁴சாரோ மஹாகாயோ மஹாத⁴நு: ॥ 87 ॥

ஜந்மாதி⁴போ மஹாதே³வ: ஸகலாக³மபாரக:³ ।
தத்த்வாதத்த்வவிவேகாத்மா விபூ⁴ஷ்ணுர்பூ⁴திபூ⁴ஷண: ॥ 88 ॥

ருʼஷிர்ப்³ராஹ்மணவிஜ்ஜிஷ்ணுர்ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதிக:³ ।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாந்தோঽமோக⁴விக்ரம: ॥ 89 ॥

மஹேந்த்³ரோ து³ர்ப⁴ர: ஸேநீ யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞவாஹந: ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்திர்விஶ்வேஶோ விமலோத³ய: ॥ 90 ॥

ஆத்மயோநிரநாத்³யந்தோ ஷட்³விம்ஶத்ஸப்தலோகத்⁴ருʼக் ।
கா³யத்ரீவல்லப:⁴ ப்ராம்ஶுர்விஶ்வாவாஸ: ப்ரபா⁴கர: ॥ 91 ॥

ஶிஶுர்கி³ரிரத: ஸம்ராட் ஸுஷேண: ஸுரஶத்ருஹா ।
அமோகோ⁴ঽரிஷ்டமத²நோ முகுந்தோ³ விக³தஜ்வர: ॥ 92 ॥

ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரநுஜ்யோதிராத்மஜ்யோதிரசஞ்சல: ।
பிங்க³ல: கபிலஶ்மஶ்ரு: ஶாஸ்த்ரநேத்ரஸ்த்ரயீதநு: ॥ 93 ॥

ஜ்ஞாநஸ்கந்தோ⁴ மஹாஜ்ஞாநீ நிருத்பத்திருபப்லவ: ।
ப⁴கோ³ விவஸ்வாநாதி³த்யோ யோகா³சார்யோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ॥ 94 ॥

உதா³ரகீர்திருத்³யோகீ³ ஸத்³யோகீ³ஸத³ஸந்மய: ।
நக்ஷத்ரமாலீ ராகேஶ: ஸாதி⁴ஷ்டா²ந: ஷடா³ஶ்ரய: ॥ 95 ॥

பவித்ரபாணி: பாபாரிர்மணிபூரோ மநோக³தி: ।
ஹ்ருʼத்புண்ட³ரீகமாஸீந: ஶுக்ல: ஶாந்தோ வ்ருʼஷாகபி: ॥ 96 ॥

விஷ்ணுர்க்³ரஹபதி: க்ருʼஷ்ண: ஸமர்தோ²ঽநர்த²நாஶந: ।
அத⁴ர்மஶத்ருரக்ஷய்ய: புருஹூத: புருஷ்டுத: ॥ 97 ॥

ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ ப்³ருʼஹத்³க³ர்போ⁴ த⁴ர்மதே⁴நுர்த⁴நாக³ம: ।
ஜக³த்³தி⁴தைஷிஸுக³த: குமார: குஶலாக³ம: ॥ 98 ॥

ஹிரண்யவர்ணோ ஜ்யோதிஷ்மாந்நாநாபூ⁴தத⁴ரோ த்⁴வநி: ।
அரோகோ³ நியமாத்⁴யக்ஷோ விஶ்வாமித்ரோ த்³விஜோத்தம: ॥ 99 ॥

ப்³ருʼஹஜ்யோதி: ஸுதா⁴மா ச மஹாஜ்யோதிரநுத்தம: ।
மாதாமஹோ மாதரிஶ்வா நப⁴ஸ்வாந்நாக³ஹாரத்⁴ருʼக் ॥ 100 ॥

புலஸ்த்ய: புலஹோঽக³ஸ்த்யோ ஜாதூகர்ண்ய: பராஶர: ।
நிராவரணத⁴ர்மஜ்ஞோ விரிஞ்சோ விஷ்டரஶ்ரவா: ॥ 101 ॥

ஆத்மபூ⁴ரநிருத்³தோ⁴ঽத்ரி ஜ்ஞாநமூர்திர்மஹாயஶா: ।
லோகசூடா³மணிர்வீரஶ்சண்ட³ஸத்யபராக்ரம: ॥ 102 ॥

வ்யாலகல்போ மஹாகல்போ மஹாவ்ருʼக்ஷ: கலாத⁴ர: ।
அலங்கரிஷ்ணுஸ்த்வசலோ ரோசிஷ்ணுர்விக்ரமோத்தம: ॥ 103 ॥

ஆஶுஶப்³த³பதிர்வேகீ³ ப்லவந: ஶிகி²ஸாரதி:² ।
அஸம்ஸ்ருʼஷ்டோঽதிதி:² ஶக்ர: ப்ரமாதீ² பாபநாஶந: ॥ 104 ॥

வஸுஶ்ரவா: கவ்யவாஹ: ப்ரதப்தோ விஶ்வபோ⁴ஜந: ।
ஜர்யோ ஜராதி⁴ஶமநோ லோஹிதஶ்ச தநூநபாத் ॥ 105 ॥

ப்ருʼஷத³ஶ்வோ நபோ⁴யோநி: ஸுப்ரதீகஸ்தமிஸ்ரஹா ।
நிதா³க⁴ஸ்தபநோ மேக:⁴ பக்ஷ: பரபுரஞ்ஜய: ॥ 106 ॥

முகா²நில: ஸுநிஷ்பந்ந: ஸுரபி:⁴ ஶிஶிராத்மக: ।
வஸந்தோ மாத⁴வோ க்³ரீஷ்மோ நப⁴ஸ்யோ பீ³ஜவாஹந: ॥ 107 ॥

அங்கி³ராமுநிராத்ரேயோ விமலோ விஶ்வவாஹந: ।
பாவந: புருஜிச்ச²க்ரஸ்த்ரிவித்³யோ நரவாஹந: ॥ 108 ॥

மநோ பு³த்³தி⁴ரஹங்கார: க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரபாலக: ।
தேஜோநிதி⁴ர்ஜ்ஞாநநிதி⁴ர்விபாகோ விக்⁴நகாரக: ॥ 109 ॥

அத⁴ரோঽநுத்தரோஜ்ஞேயோ ஜ்யேஷ்டோ² நி:ஶ்ரேயஸாலய: ।
ஶைலோ நக³ஸ்தநுர்தோ³ஹோ தா³நவாரிரரிந்த³ம: ॥ 110 ॥

சாருதீ⁴ர்ஜநகஶ்சாரு விஶல்யோ லோகஶல்யக்ருʼத் ।
சதுர்வேத³ஶ்சதுர்பா⁴வஶ்சதுரஶ்சதுரப்ரிய: ॥ 111 ॥

ஆம்நாயோঽத² ஸமாம்நாயஸ்தீர்த²தே³வஶிவாலய: ।
ப³ஹுரூபோ மஹாரூப: ஸர்வரூபஶ்சராசர: ॥ 112 ॥

ந்யாயநிர்வாஹகோ ந்யாயோ ந்யாயக³ம்யோ நிரஞ்ஜந: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ தே³வேந்த்³ர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 113 ॥

முண்டோ³ விரூபோ விக்ருʼதோ த³ண்டீ³ தா³ந்தோ கு³ணோத்தம: ।
பிங்க³லாக்ஷோঽத² ஹர்யக்ஷோ நீலக்³ரீவோ நிராமய: ॥ 114 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வேஶ: ஶரண்ய: ஸர்வலோகப்⁴ருʼத் ।
பத்³மாஸந: பரஞ்ஜ்யோதி: பராவரப²லப்ரத:³ ॥ 115 ॥

பத்³மக³ர்போ⁴ மஹாக³ர்போ⁴ விஶ்வக³ர்போ⁴ விசக்ஷண: ।
பராவரஜ்ஞோ பீ³ஜேஶ: ஸுமுக:² ஸுமஹாஸ்வந: ॥ 116 ॥

தே³வாஸுரகு³ருர்தே³வோ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼத: ।
தே³வாஸுரமஹாமாத்ரோ தே³வாஸுரமஹாஶ்ரய: ॥ 117 ॥

தே³வாதி³தே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத:³ ।
தே³வாஸுரேஶ்வரோ தி³வ்யோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர: ॥ 118 ॥

ஸர்வதே³வமயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மாத்மஸம்ப⁴வ: ।
ஈட்³யோঽநீஶ: ஸுரவ்யாக்⁴ரோ தே³வஸிம்ஹோ தி³வாகர: ॥ 119 ॥

விபு³தா⁴க்³ரவரஶ்ரேஷ்ட:² ஸர்வதே³வோத்தமோத்தம: ।
ஶிவஜ்ஞாநரத: ஶ்ரீமாந் ஶிகி²ஶ்ரீபர்வதப்ரிய: ॥ 120 ॥

ஜயஸ்தம்போ⁴ விஶிஷ்டம்போ⁴ நரஸிம்ஹநிபாதந: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ லோகசாரீ த⁴ர்மசாரீ த⁴நாதி⁴ப: ॥ 121 ॥

நந்தீ³ நந்தீ³ஶ்வரோ நக்³நோ நக்³நவ்ரதத⁴ர: ஶுசி: ।
லிங்கா³த்⁴யக்ஷ: ஸுராத்⁴யக்ஷோ யுகா³த்⁴யக்ஷோ யுகா³வஹ: ॥ 122 ॥

ஸ்வவஶ: ஸவஶ: ஸ்வர்க:³ ஸ்வர: ஸ்வரமய: ஸ்வந: ।
பீ³ஜாத்⁴யக்ஷோ பீ³ஜகர்தா த⁴நக்ருʼத்³த⁴ர்மவர்த⁴ந: ॥ 123 ॥

த³ம்போ⁴ঽத³ம்போ⁴ மஹாத³ம்ப:⁴ ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வர: ।
ஶ்மஶாநநிலயஸ்திஷ்ய: ஸேதுரப்ரதிமாக்ருʼதி: ॥ 124 ॥

லோகோத்தரஸ்பு²டாலோகஸ்த்ர்யம்ப³கோ நாக³பூ⁴ஷண: ।
அந்த⁴காரிர்மக²த்³வேஷீ விஷ்ணுகந்த⁴ரபாதந: ॥ 125 ॥

வீததோ³ஷோঽக்ஷயகு³ணோ த³க்ஷாரி: பூஷத³ந்தஹ்ருʼத் ।
தூ⁴ர்ஜடி: க²ண்ட³பரஶு: ஸகலோ நிஷ்கலோঽநக:⁴ ॥ 126 ॥

ஆதா⁴ர: ஸகலாதா⁴ர: பாண்டு³ராபோ⁴ ம்ருʼடோ³ நட: ।
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: ஸுகுமார: ஸுலோசந: ॥ 127 ॥

ஸாமகே³ய: ப்ரியகர: புண்யகீர்திரநாமய: ।
மநோஜவஸ்தீர்த²கரோ ஜடிலோ ஜீவிதேஶ்வர: ॥ 128 ॥

ஜீவிதாந்தகரோ நித்யோ வஸுரேதா வஸுப்ரிய: ।
ஸத்³க³தி: ஸத்க்ருʼதி: ஸக்த: காலகண்ட:² கலாத⁴ர: ॥ 129 ॥

மாநீ மாந்யோ மஹாகால: ஸத்³பூ⁴தி: ஸத்பராயண: ।
சந்த்³ரஸஞ்ஜீவந: ஶாஸ்தா லோககூ³டோ⁴ঽமராதி⁴ப: ॥ 130 ॥

லோகப³ந்து⁴ர்லோகநாத:² க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதிபூ⁴ஷண: ।
அநபாய்யக்ஷர: காந்த: ஸர்வஶாஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம் வர: ॥ 131 ॥

தேஜோமயோ த்³யுதித⁴ரோ லோகமாயோঽக்³ரணீரணு: ।
ஶுசிஸ்மித: ப்ரஸந்நாத்மா து³ர்ஜயோ து³ரதிக்ரம: ॥ 132 ॥

ஜ்யோதிர்மயோ நிராகாரோ ஜக³ந்நாதோ² ஜலேஶ்வர: ।
தும்ப³வீணீ மஹாகாயோ விஶோக: ஶோகநாஶந: ॥ 133 ॥

த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ: ஶுத்³த:⁴ ஶுத்³தி⁴ரதா²க்ஷஜ: ।
அவ்யக்தலக்ஷணோঽவ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ விஶாம்பதி: ॥ 134 ॥

வரஶீலோ வரதுலோ மாநோ மாநத⁴நோ மய: ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு: ப்ரஜாபாலோ ஹம்ஸோ ஹம்ஸக³திர்யம: ॥ 135 ॥

வேதா⁴ தா⁴தா விதா⁴தா ச அத்தா ஹர்தா சதுர்முக:² ।
கைலாஸஶிக²ராவாஸீ ஸர்வாவாஸீ ஸதாம் க³தி: ॥ 136 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹரிண: புருஷ: பூர்வஜ: பிதா ।
பூ⁴தாலயோ பூ⁴தபதிர்பூ⁴திதோ³ பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 137 ॥

ஸம்யோகீ³ யோக³வித்³ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ।
தே³வப்ரியோ தே³வநாதோ² தே³வஜ்ஞோ தே³வசிந்தக: ॥ 138 ॥

விஷமாக்ஷ: கலாத்⁴யக்ஷோ வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷவர்த⁴ந: ।
நிர்மதோ³ நிரஹங்காரோ நிர்மோஹோ நிருபத்³ரவ: ॥ 139 ॥

த³ர்பஹா த³ர்பிதோ த்³ருʼப்த: ஸர்வர்துபரிவர்தக: ।
ஸப்தஜிஹ்வ: ஸஹஸ்ரார்சி: ஸ்நிக்³த:⁴ ப்ரக்ருʼதித³க்ஷிண: ॥ 140 ॥

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வந்நாத:² ப்ரப⁴வோ ப்⁴ராந்திநாஶந: ।
அர்தோ²ঽநர்தோ² மஹாகோஶ: பரகார்யைகபண்டி³த: ॥ 141 ॥

நிஷ்கண்டக: க்ருʼதாநந்தோ³ நிர்வ்யாஜோ வ்யாஜமர்த³ந: ।
ஸத்த்வவாந்ஸாத்த்விக: ஸத்யகீர்திஸ்தம்ப⁴க்ருʼதாக³ம: ॥ 142 ॥

அகம்பிதோ கு³ணக்³ராஹீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருʼத் ।
ஸுப்ரீத: ஸுமுக:² ஸூக்ஷ்ம: ஸுகரோ த³க்ஷிணோঽநல: ॥ 143 ॥

ஸ்கந்த:⁴ ஸ்கந்த⁴த⁴ரோ து⁴ர்ய: ப்ரகட: ப்ரீதிவர்த⁴ந: ।
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ வித³க்³த:⁴ ஸர்வவாஹந: ॥ 144 ॥

அத்⁴ருʼத: ஸ்வத்⁴ருʼத: ஸாத்⁴ய: பூர்தமூர்திர்யஶோத⁴ர: ।
வராஹஶ்ருʼங்க³த்⁴ருʼக்³வாயுர்ப³லவாநேகநாயக: ॥ 145 ॥

ஶ்ருதிப்ரகாஶ: ஶ்ருதிமாநேகப³ந்து⁴ரநேகத்⁴ருʼக் ।
ஶ்ரீவல்லப⁴ஶிவாரம்ப:⁴ ஶாந்தப⁴த்³ர: ஸமஞ்ஜஸ: ॥ 146 ॥

பூ⁴ஶயோ பூ⁴திக்ருʼத்³பூ⁴திர்பூ⁴ஷணோ பூ⁴தவாஹந: ।
அகாயோ ப⁴க்தகாயஸ்த:² காலஜ்ஞாநீ கலாவபு: ॥ 147 ॥

ஸத்யவ்ரதமஹாத்யாகீ³ நிஷ்டா²ஶாந்திபராயண: ।
பரார்த²வ்ருʼத்திர்வரதோ³ விவிக்த: ஶ்ருதிஸாக³ர: ॥ 148 ॥

அநிர்விண்ணோ கு³ணக்³ராஹீ கலங்காங்க: கலங்கஹா ।
ஸ்வபா⁴வருத்³ரோ மத்⁴யஸ்த:² ஶத்ருக்⁴நோ மத்⁴யநாஶக: ॥ 149 ॥

ஶிக²ண்டீ³ கவசீ ஶூலீ சண்டீ³ முண்டீ³ ச குண்ட³லீ ।
மேக²லீ கவசீ க²ட்³கீ³ மாயீ ஸம்ஸாரஸாரதி:² ॥ 150 ॥

அம்ருʼத்யு: ஸர்வத்³ருʼக் ஸிம்ஹஸ்தேஜோராஶிர்மஹாமணி: ।
அஸங்க்²யேயோঽப்ரமேயாத்மா வீர்யவாந்கார்யகோவித:³ ॥ 151 ॥

வேத்³யோ வேதா³ர்த²வித்³கோ³ப்தா ஸர்வாசாரோ முநீஶ்வர: ।
அநுத்தமோ து³ராத⁴ர்ஷோ மது⁴ர: ப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 152 ॥

ஸுரேஶ: ஶரணம் ஸர்வ: ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸதாம் க³தி: ।
காலப⁴க்ஷ: கலங்காரி: கங்கணீக்ருʼதவாஸுகி: ॥ 153 ॥

மஹேஷ்வாஸோ மஹீப⁴ர்தா நிஷ்கலங்கோ விஶ்ருʼங்க²ல: ।
த்³யுமணிஸ்தரணிர்த⁴ந்ய: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ந: ॥ 154 ॥

நிவ்ருʼத்த: ஸம்வ்ருʼத: ஶில்போ வ்யூடோ⁴ரஸ்கோ மஹாபு⁴ஜ: ।
ஏகஜ்யோதிர்நிராதங்கோ நரோ நாராயணப்ரிய: ॥ 155 ॥

நிர்லேபோ நிஷ்ப்ரபஞ்சாத்மா நிர்வ்யக்³ரோ வ்யக்³ரநாஶந: ।
ஸ்தவ்யஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோதா வ்யாஸமூர்திரநாகுல: ॥ 156 ॥

நிரவத்³யபதோ³பாயோ வித்³யாராஶிரவிக்ரம: ।
ப்ரஶாந்தபு³த்³தி⁴ரக்ஷுத்³ர: க்ஷுத்³ரஹா நித்யஸுந்த³ர: ॥ 157 ॥

தை⁴ர்யாக்³ர்யது⁴ர்யோ தா⁴த்ரீஶ: ஶாகல்ய: ஶர்வரீபதி: ।
பரமார்த²கு³ருர்த்³ருʼஷ்டிர்கு³ருராஶ்ரிதவத்ஸல: ॥ 158 ॥

ரஸோ ரஸஜ்ஞ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வஸத்த்வாவலம்ப³ந: ।
ஸூத உவாச –
ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ॥ 159 ॥

ஸ்நாபயாமாஸ ச விபு:⁴ பூஜயாமாஸ பங்கஜை: ।
பரீக்ஷார்த²ம் ஹரே: பூஜாகமலேஷு மஹேஶ்வர: ॥ 160 ॥

கோ³பயாமாஸகமலம் ததை³கம் பு⁴வநேஶ்வர: ।
ஹ்ருʼதபுஷ்போ ஹரிஸ்தத்ர கிமித³ம் த்வப்⁴யசிந்தயந் ॥ 161 ॥

ஜ்ஞாத்வா ஸ்வநேத்ரமுத்³த்⁴ருʼத்ய ஸர்வஸத்த்வாவலம்ப³நம் ।
பூஜயாமாஸ பா⁴வேந நாம்நா தேந ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 162 ॥

ததஸ்தத்ர விபு⁴ர்த்³ருʼஷ்ட்வா ததா²பூ⁴தம் ஹரோ ஹரிம் ।
தஸ்மாத³வததாராஶு மண்ட³லாத்பாவகஸ்ய ச ॥ 163 ॥

கோடிபா⁴ஸ்கரஸங்காஶம் ஜடாமுகுடமண்டி³தம் ।
ஜ்வாலாமாலாவ்ருʼதம் தி³வ்யம் தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரம் ப⁴யங்கரம் ॥ 164 ॥

ஶூலடங்கக³தா³சக்ரகுந்தபாஶத⁴ரம் ஹரம் ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தம் ச தீ³பிசர்மோத்தரீயகம் ॥ 165 ॥

இத்த²ம்பூ⁴தம் ததா³ த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴வம் ப⁴ஸ்மவிபூ⁴ஷிதம் ।
ஹ்ருʼஷ்டோ நமஶ்சகாராஶு தே³வதே³வம் ஜநார்த³ந: ॥ 166 ॥

து³த்³ருவுஸ்தம் பரிக்ரம்ய ஸேந்த்³ரா தே³வாஸ்த்ரிலோசநம் ।
சசால ப்³ரஹ்மபு⁴வநம் சகம்பே ச வஸுந்த⁴ரா ॥ 167 ॥

த³தா³ஹ தேஜஸ்தச்ச²ம்போ:⁴ ப்ராந்தம் வை ஶதயோஜநம் ।
அத⁴ஸ்தாச்சோர்த்⁴வதஶ்சைவ ஹாஹேத்யக்ருʼத பூ⁴தலே ॥ 168 ॥

ததா³ ப்ராஹ மஹாதே³வ: ப்ரஹஸந்நிவ ஶங்கர: ।
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ப்ரணயாத்³விஷ்ணும் க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடம் ஸ்தி²தம் ॥ 169 ॥

ஜ்ஞாதம் மயேத³மது⁴நா தே³வகார்யம் ஜநார்த³ந ।
ஸுத³ர்ஶநாக்²யம் சக்ரம் ச த³தா³மி தவ ஶோப⁴நம் ॥ 170 ॥

யத்³ரூபம் ப⁴வதா த்³ருʼஷ்டம் ஸர்வலோகப⁴யங்கரம் ।
ஹிதாய தவ யத்நேந தவ பா⁴வாய ஸுவ்ரத ॥ 171 ॥

ஶாந்தம் ரணாஜிரே விஷ்ணோ தே³வாநாம் து:³க²ஸாத⁴நம் ।
ஶாந்தஸ்ய சாஸ்த்ரம் ஶாந்தம் ஸ்யாச்சா²ந்தேநாஸ்த்ரேண கிம் ப²லம் ॥

172 ॥

ஶாந்தஸ்ய ஸமரே சாஸ்த்ரம் ஶாந்திரேவ தபஸ்விநாம் ।
யோத்³து:⁴ ஶாந்த்யா ப³லச்சே²த:³ பரஸ்ய ப³லவ்ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 173 ॥

தே³வைரஶாந்தைர்யத்³ரூபம் மதீ³யம் பா⁴வயாவ்யயம் ।
கிமாயுதே⁴ந கார்யம் வை யோத்³து⁴ம் தே³வாரிஸூத³ந ॥ 174 ॥

க்ஷமா யுதி⁴ ந கார்யம் வை யோத்³து⁴ம் தே³வாரிஸூத³ந ।
அநாக³தே வ்யதீதே ச தௌ³ர்ப³ல்யே ஸ்வஜநோத்கரே ॥ 175 ॥

அகாலிகே த்வத⁴ர்மே ச அநர்தே²வாரிஸூத³ந ।
ஏவமுக்த்வா த³தௌ³ சக்ரம் ஸூர்யாயுதஸமப்ரப⁴ம் ॥ 176 ॥

நேத்ரம் ச நேதா ஜக³தாம் ப்ரபு⁴ர்வை பத்³மஸந்நிப⁴ம் ।
ததா³ப்ரப்⁴ருʼதி தம் ப்ராஹு: பத்³மாக்ஷமிதி ஸுவ்ரதம் ॥ 177 ॥

த³த்த்வைநம் நயநம் சக்ரம் விஷ்ணவே நீலலோஹித: ।
பஸ்பர்ஶ ச கராப்⁴யாம் வை ஸுஶுபா⁴ப்⁴யாமுவாச ஹ ॥ 178 ॥

வரதோ³ஹம் வரஶ்ரேஷ்ட² வராந்வரய சேப்ஸிதாந் ।
ப⁴க்த்யா வஶீக்ருʼதோ நூநம் த்வயாஹம் புருஷோத்தம ॥ 179 ॥

இத்யுக்தோ தே³வதே³வேந தே³வதே³வம் ப்ரணம்ய தம் ।
த்வயி ப⁴க்திர்மஹாதே³வ ப்ரஸீத³ வரமுத்தமம் ॥ 180 ॥

நாந்யமிச்சா²மி ப⁴க்தாநாமார்தயோ நாஸ்தி யத்ப்ரபோ⁴ ।
தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய த³யாவாந் ஸுதராம் ப⁴வ: ॥ 181 ॥

பஸ்பர்ஶ ச த³தௌ³ தஸ்மை ஶ்ரத்³தா⁴ம் ஶீதாம்ஶுபூ⁴ஷண: ।
ப்ராஹ சைவம் மஹாதே³வ: பரமாத்மாநமச்யுதம் ॥ 182 ॥

மயி ப⁴க்தஶ்ச வந்த்³யஶ்ச பூஜ்யஶ்சைவ ஸுராஸுரை: ।
ப⁴விஷ்யதி ந ஸந்தே³ஹோ மத்ப்ரஸாதா³த்ஸுரோத்தம ॥ 183 ॥

யதா³ ஸதீ த³க்ஷபுத்ரீ விநிந்த்³யேவ ஸுலோசநா ।
மாதரம் பிதரம் த³க்ஷம் ப⁴விஷ்யதி ஸுரேஶ்வரீ ॥ 184 ॥

தி³வ்யா ஹைமவதீ விஷ்ணோ ததா³ த்வமபி ஸுவ்ரத ।
ப⁴கி³நீம் தவ கல்யாணீம் தே³வீம் ஹைமவதீமுமாம் ॥ 185 ॥

நியோகா³த்³ப்³ரஹ்மண: ஸாத்⁴வீம் ப்ரதா³ஸ்யஸி மமைவ தாம் ।
மத்ஸம்ப³ந்தீ⁴ ச லோகாநாம் மத்⁴யே பூஜ்யோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 186 ॥

மாம் தி³வ்யேந ச பா⁴வேந ததா³ ப்ரப்⁴ருʼதி ஶங்கரம் ।
த்³ரக்ஷ்யஸே ச ப்ரஸந்நேந மித்ரபூ⁴தமிவாத்மநா ॥ 187 ॥

இத்யுக்த்வாந்தர்த³தே⁴ ருத்³ரோ ப⁴க³வாந்நீலலோஹித: ।
ஜநார்த³நோபி ப⁴க³வாந்தே³வாநாமபி ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 188 ॥

அயாசத மஹாதே³வம் ப்³ரஹ்மாணம் முநிபி:⁴ ஸமம் ।
மயா ப்ரோக்தம் ஸ்தவம் தி³வ்யம் பத்³மயோநே ஸுஶோப⁴நம் ॥ 189 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ஶ்ராவயேத்³வா த்³விஜோத்தமாந் ।
ப்ரதிநாம்நி ஹிரண்யஸ்ய த³த்தஸ்ய ப²லமாப்நுயாத் ॥ 190 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரேண ப²லம் ப⁴வதி தஸ்ய வை ।
க்⁴ருʼதாத்³யை: ஸ்நாபயேத்³ருத்³ரம் ஸ்தா²ல்யா வை கலஶை: ஶுபை:⁴ ॥ 191 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேணாநேந ஶ்ரத்³த⁴யா ஶிவமீஶ்வரம் ।
ஸோபி யஜ்ஞஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் லப்³த்⁴வா ஸுரேஶ்வரை: ॥ 192 ॥

பூஜ்யோ ப⁴வதி ருத்³ரஸ்ய ப்ரீதிர்ப⁴வதி தஸ்ய வை ।
ததா²ஸ்த்விதி ததா² ப்ராஹ பத்³மயோநேர்ஜநார்த³நம் ॥ 193 ॥

ஜக்³மது: ப்ரணிபத்யைநம் தே³வதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ।
தஸ்மாந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயேத³நகோ⁴ த்³விஜா: ॥ 194 ॥

ஜபீந்நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ச ஸ யாதி பரமாம் க³திம் ॥ 195 ॥

॥ இதி ஶ்ரீலிங்க³மஹாபுராணே பூர்வபா⁴கே³ ஸஹஸ்ரநாமபி:⁴
பூஜநாத்³விஷ்ணுசக்ரலாபோ⁴ நாமாஷ்டநவதிதமோத்⁴யாய: ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top