1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Kannada

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಲಿಂಗಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತ ॥

ಅಥ ಲಿಂಗಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತ-ಶ್ರೀಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರೈಃ
ಅಭಿಷೇಕಃ ।
ಓಂ ।
ಋಷಯ ಊಚುಃ –
ಕಥಂ ದೇವೇನ ವೈ ಸೂತ ದೇವದೇವಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ।
ಸುದರ್ಶನಾಖ್ಯಂ ವೈ ಲಬ್ಧಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾ ॥ 1 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ದೇವಾನಾಮಸುರೇನ್ದ್ರಾಣಾಮಭವಚ್ಚ ಸುದಾರುಣಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ಭೂತಾನಾಂ ವಿನಾಶಕರಣೋ ಮಹಾನ್ ॥ 2 ॥

ತೇ ದೇವಾಃ ಶಕ್ತಿಮುಶಲೈಃ ಸಾಯಕೈರ್ನತಪರ್ವಭಿಃ ।
ಪ್ರಭಿದ್ಯಮಾನಾಃ ಕುನ್ತೈಶ್ಚ ದುದ್ರುವುರ್ಭಯವಿಹ್ವಲಾಃ ॥ 3 ॥

ಪರಾಜಿತಾಸ್ತದಾ ದೇವಾ ದೇವದೇವೇಶ್ವರಂ ಹರಿಮ್ ।
ಪ್ರಣೇಮುಸ್ತಂ ಸುರೇಶಾನಂ ಶೋಕಸಂವಿಗ್ನಮಾನಸಾಃ ॥ 4 ॥

ತಾನ್ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಥ ಭಗವಾನ್ದೇವದೇವೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ।
ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಿತಾನ್ದೇವಾನಿದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 5 ॥

ವತ್ಸಾಃ ಕಿಮಿತಿ ವೈ ದೇವಾಶ್ಚ್ಯುತಾಲಂಕಾರವಿಕ್ರಮಾಃ ।
ಸಮಾಗತಾಃ ಸಸಂತಾಪಾ ವಕ್ತುಮರ್ಹಥ ಸುವ್ರತಾಃ ॥ 6 ॥

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಥಾಭೂತಾಃ ಸುರೋತ್ತಮಾಃ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯಾಹುರ್ಯಥಾವೃತ್ತಂ ದೇವದೇವಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ॥ 7 ॥

ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ವಿಷ್ಣೋ ಜಿಷ್ಣೋ ಜನಾರ್ದನ ।
ದಾನವೈಃ ಪೀಡಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಶರಣಮಾಗತಾಃ ॥ 8 ॥

ತ್ವಮೇವ ದೇವದೇವೇಶ ಗತಿರ್ನಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ।
ತ್ವಮೇವ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ತ್ವಂ ಪಿತಾ ಜಗತಾಮಪಿ ॥ 9 ॥

ತ್ವಮೇವ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ದಾತಾ ಜನಾರ್ದನ ।
ಹನ್ತುಮರ್ಹಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಂ ದಾನವಾನ್ದಾನವಾರ್ದನ ॥ 10 ॥

ದೈತ್ಯಾಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವೈರ್ಬ್ರಾಹ್ಮೈ ರೌದ್ರೈರ್ಯಾಮ್ಯೈಃ ಸುದಾರುಣೈಃ ।
ಕೌಬೇರೈಶ್ಚೈವ ಸೌಮ್ಯೈಶ್ಚ ನೈರೃತ್ಯೈರ್ವಾರುಣೈರ್ದೃಢೈಃ ॥ 11 ॥

ವಾಯವ್ಯೈಶ್ಚ ತಥಾಗ್ನೇಯೈರೈಶಾನೈರ್ವಾರ್ಷಿಕೈಃ ಶುಭೈಃ ।
ಸೌರೈ ರೌದ್ರೈಸ್ತಥಾ ಭೀಮೈಃ ಕಮ್ಪನೈರ್ಜೃಮ್ಭಣೈರ್ದೃಢೈಃ ॥ 12 ॥

ಅವಧ್ಯಾ ವರಲಾಭಾತ್ತೇ ಸರ್ವೇ ವಾರಿಜಲೋಚನ ।
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಮ್ಭೂತಂ ತ್ವದೀಯಂ ಚಕ್ರಮುದ್ಯತಮ್ ॥ 13 ॥

ಕುಂಠಿತಂ ಹಿ ದಧೀಚೇನ ಚ್ಯಾವನೇನ ಜಗದ್ಗುರೋ ।
ದಂಡಂ ಶಾರ್ಂಗಂ ತವಾಸ್ತ್ರಂ ಚ ಲಬ್ಧಂ ದೈತ್ಯೈಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥

14 ॥

ಪುರಾ ಜಲನ್ಧರಂ ಹನ್ತುಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಣಾ ।
ರಥಾಂಗಂ ಸುಶಿತಂ ಘೋರಂ ತೇನ ತಾನ್ ಹನ್ತುಮರ್ಹಸಿ ॥ 15 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ತೇನ ನಿಹನ್ತವ್ಯಾ ನಾನ್ಯೈಃ ಶಸ್ತ್ರಶತೈರಪಿ ।
ತತೋ ನಿಶಮ್ಯ ತೇಷಾಂ ವೈ ವಚನಂ ವಾರಿಜೇಕ್ಷಣಃ ॥ 16 ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿಮುಖಾನಾಹ ಸ ಹರಿಶ್ಚಕ್ರಭೃತ್ಸ್ವಯಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ –
ಭೋಭೋ ದೇವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವೈರ್ದೇವೈಃ ಸನಾತನೈಃ ॥ 17 ॥

ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ದಿವೌಕಸಾಮ್ ।
ದೇವಾ ಜಲಂಧರಂ ಹನ್ತುಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ಹಿ ಪುರಾರಿಣಾ ॥ 18 ॥

ಲಬ್ಧ್ವಾ ರಥಾಂಗಂ ತೇನೈವ ನಿಹತ್ಯ ಚ ಮಹಾಸುರಾನ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ಧುನ್ಧುಮುಖಾನ್ದೈತ್ಯಾನಷ್ಟಷಷ್ಟಿಶತಾನ್ಸುರಾನ್ ॥ 19 ॥

ಸಬಾನ್ಧವಾನ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಂತಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾನ್ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಮನುಸ್ಮರನ್ ॥ 20 ॥

ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ತದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಮ್ ।
ಲಿಂಗಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಹಿಮವಚ್ಛಿಖರೇ ಶುಭೇ ॥ 21 ॥

ಮೇರುಪರ್ವತಸಂಕಾಶಂ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ ।
ತ್ವರಿತಾಖ್ಯೇನ ರುದ್ರೇಣ ರೌದ್ರೇಣ ಚ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 22 ॥

ಸ್ನಾಪ್ಯ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಗನ್ಧಾದ್ಯೈರ್ಜ್ವಾಲಾಕಾರಂ ಮನೋರಮಮ್ ।
ತುಷ್ಟಾವ ಚ ತದಾ ರುದ್ರಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಗ್ನೌ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಚ ॥ 23 ॥

ದೇವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಭವಾದ್ಯೇನ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ।
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಚ ಶಿವಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಂ ನಮೋನ್ತಕಮ್ ॥ 24 ॥

ದೇವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಭವಾದ್ಯೇನ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಪ್ರತಿನಾಮ ಸಪದ್ಮೇನ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಮ್ ॥ 25 ॥

ಅಗ್ನೌ ಚ ನಾಮಭಿರ್ದೇವಂ ಭವಾದ್ಯೈಃ ಸಮಿದಾದಿಭಿಃ ।
ಸ್ವಾಹಾನ್ತೈರ್ವಿಧಿವದ್ಧುತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಯುತಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ 26 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ಚ ಪುನಃ ಶಮ್ಭುಂ ಭವಾದ್ಯೈರ್ಭವಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ –
ಭವಃ ಶಿವೋ ಹರೋ ರುದ್ರಃ ಪುರುಷಃ ಪದ್ಮಲೋಚನಃ ॥ 27 ॥

ಅರ್ಥಿತವ್ಯಃ ಸದಾಚಾರಃ ಸರ್ವಶಮ್ಭುರ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಈಶ್ವರಃ ಸ್ಥಾಣುರೀಶಾನಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 28 ॥

ವರೀಯಾನ್ ವರದೋ ವನ್ದ್ಯಃ ಶಂಕರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಗಂಗಾಧರಃ ಶೂಲಧರಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ॥ 29 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದೇವಾದಿಗಿರಿಧನ್ವಾ ಜಟಾಧರಃ ।
ಚನ್ದ್ರಾಪೀಡಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ವಿದ್ವಾನ್ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರಃ ॥ 30 ॥

ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಃ ಕಪಾಲೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಧ್ಯಾನಾಧಾರೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋ ಗೌರೀಭರ್ತಾ ಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 31 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿವರ್ಗಃ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನಃ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞೋ ದೇವದೇವಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ॥ 32 ॥

ವಾಮದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪಾಂಡುಃ ಪರಿದೃಢೋ ದೃಢಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಾಗೀಶಃ ಶುಚಿರನ್ತರಃ ॥ 33 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಣಯಸಂವಾದೀವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷವಾಹನಃ ।
ಈಶಃ ಪಿನಾಕೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಚಿತ್ರವೇಷಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ॥ 34 ॥

ತಮೋಹರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಗೋಪ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಹೃಜ್ಜಟೀ ।
ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಸುಭಗಃ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಃ ॥ 35 ॥

ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಶ್ಚಕ್ಷುಷ್ಯೋದುರ್ವಾಸಾಃ ಸ್ಮರಶಾಸನಃ ।
ದೃಢಾಯುಧಃ ಸ್ಕನ್ದಗುರುಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾಯಣಃ ॥ 36 ॥

ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನೋ ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಬಾನ್ಧವಃ ।
ಕುಬೇರಬನ್ಧುಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಲೋಕವರ್ಣೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 37 ॥

ಸಾಮಾನ್ಯದೇವಃ ಕೋದಂಡೀ ನೀಲಕಂಠಃ ಪರಶ್ವಧೀ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ಮೃಗವ್ಯಾಧಃ ಸುರೇಶಃ ಸೂರ್ಯತಾಪನಃ ॥ 38 ॥

ಧರ್ಮಕರ್ಮಾಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಭಗವಾನ್ ಭಗನೇತ್ರಭಿತ್ ।
ಉಗ್ರಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಪ್ರಿಯಭಕ್ತಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ॥ 39 ॥

ದಾತಾ ದಯಾಕರೋ ದಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಾಮಶಾಸನಃ ।
ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 40 ॥

ಲೋಕಕರ್ತಾ ಭೂತಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹೌಷಧೀ ।
ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 41 ॥

ನೀತಿಃ ಸುನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸೋಮಸೋಮರತಃ ಸುಖೀ ।
ಸೋಮಪೋಽಮೃತಪಃ ಸೋಮೋ ಮಹಾನೀತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 42 ॥

ಅಜಾತಶತ್ರುರಾಲೋಕಃ ಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ।
ಲೋಕಕಾರೋ ವೇದಕಾರಃ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಸನಾತನಃ ॥ 43 ॥

ಮಹರ್ಷಿಃ ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಭೂದೇವಃ ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕೃತ್ಸದಾ ॥ 44 ॥

ತ್ರಿಧಾಮಾ ಸೌಭಗಃ ಶರ್ವಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಗೋಚರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಧೃಗ್ವಿಶ್ವಸೃಕ್ಸ್ವರ್ಗಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಕವಿಃ ॥ 45 ॥

ಶಾಖೋ ವಿಶಾಖೋ ಗೋಶಾಖಃ ಶಿವೋನೈಕಃ ಕ್ರತುಃ ಸಮಃ ।
ಗಂಗಾಪ್ಲವೋದಕೋ ಭಾವಃ ಸಕಲಸ್ಥಪತಿಸ್ಥಿರಃ ॥ 46 ॥

ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಿಃ ।
ಸಗಣೋ ಗಣಕಾರ್ಯಶ್ಚ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ॥ 47 ॥

ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಃ ।
ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಕಾಮೀ ಕಾನ್ತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ॥ 48 ॥

ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಯುಕ್ತಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾಸದಃ ॥ 49 ॥

ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗನಿಲಯಃ ಸುತನ್ತುಸ್ತನ್ತುವರ್ಧನಃ ॥ 50 ॥

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗೋ ಜಗದೀಶೋಽಮೃತಾಶನಃ ।
ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರೋ ಮೇರುರೋಜಸ್ವೀ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ ॥ 51 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಸ್ತರಣಿರ್ಮರೀಚಿರ್ಮಹಿಮಾಲಯಃ ।
ಮಹಾಹ್ರದೋ ಮಹಾಗರ್ಭಃ ಸಿದ್ಧವೃನ್ದಾರವನ್ದಿತಃ ॥ 52 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರೋ ವ್ಯಾಲೀ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ।
ಅಮೃತಾಂಗೋಽಮೃತವಪುಃ ಪಂಚಯಜ್ಞಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 53 ॥

ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಪಾರಿಜಾತಃ ಪರಾವರಃ ।
ಸುಲಭಃ ಸುವ್ರತಃ ಶೂರೋ ವಾಙ್ಮಯೈಕನಿಧಿರ್ನಿಧಿಃ ॥ 54 ॥

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರುರ್ವರ್ಣೀ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ।
ಆಶ್ರಮಃ ಕ್ಷಪಣಃ ಕ್ಷಾಮೋ ಜ್ಞಾನವಾನಚಲಾಚಲಃ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗುಣರಾಶಿರ್ಗುಣಾಕರಃ ॥ 56 ॥

ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಾನನ್ದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ।
ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವಿಶಾರದಃ ॥ 57 ॥

ವೀತರಾಗೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಃ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನೋ ಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತಪ್ರಿಯಃ ॥ 58 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರಕೃತಿಃ ಕಲ್ಪಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ತಪಸ್ವೀ ತಾರಕೋ ಧೀಮಾನ್ ಪ್ರಧಾನಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ॥ 59 ॥

ಲೋಕಪಾಲೋಽನ್ತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಕಲ್ಯಾದಿಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ನಿಯಮೋ ನಿಯಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 60 ॥

ಚನ್ದ್ರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಶನಿಃ ಕೇತುರ್ವಿರಾಮೋ ವಿದ್ರುಮಚ್ಛವಿಃ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋಽನಘಃ ॥ 61 ॥

ಅದ್ರಿರಾಜಾಲಯಃ ಕಾನ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಾಚಲಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಂಗಲಾವೃತಃ ॥ 62 ॥

ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘತಪಾಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರೋ ಧ್ರುವಃ ।
ಅಹಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ॥ 63 ॥

ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ।
ಅಜಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸ್ನಿಗ್ಧೋ ಮಹಾರೇತಾ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 64 ॥

ಯೋಗೀ ಯೋಗ್ಯೋ ಮಹಾರೇತಾಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಾದಿರಗ್ನಿದಃ ।
ವಸುರ್ವಸುಮನಾಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಹರಃ ॥ 65 ॥

ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಾನ್ತೋ ಬಾಣಹಸ್ತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಿನ್ಮುನಿಃ ॥ 66 ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭೋಜನಂ ಭೋಕ್ತಾ ಲೋಕನೇತಾ ದುರಾಧರಃ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯಃ ಸರ್ವಾವಾಸಶ್ಚತುಷ್ಪಥಃ ॥ 67 ॥

ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಭೂತಚಾರೀ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 68 ॥

ನಿಶಾಚರಃ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಸರ್ವಹಾರ್ಯಮಿತೋ ಗತಿಃ ॥ 69 ॥

ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಓಜಸ್ತೇಜೋ ದ್ಯುತಿಕರೋ ನರ್ತಕಃ ಸರ್ವಕಾಮಕಃ ॥ 70 ॥

ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನೃತ್ಯನೃತ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಬುದ್ಧಃ ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮನ್ತ್ರಃ ಸನ್ಮಾನಃ ಸಾರಸಮ್ಪ್ಲವಃ ॥ 71 ॥

ಯುಗಾದಿಕೃದ್ಯುಗಾವರ್ತೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ವೃಷವಾಹನಃ ।
ಇಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶರಭಃ ಶರಭೋ ಧನುಃ ॥ 72 ॥

ಅಪಾಂನಿಧಿರಧಿಷ್ಠಾನಂ ವಿಜಯೋ ಜಯಕಾಲವಿತ್ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋ ಹರಿಃ ॥ 73 ॥

ವಿರೋಚನಃ ಸುರಗಣೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ ।
ಬಾಲರೂಪೋ ಬಲೋನ್ಮಾಥೀ ವಿವರ್ತೋ ಗಹನೋ ಗುರುಃ ॥ 74 ॥

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯೋ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ನಿಶಾಕರಃ ॥ 75 ॥

ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ ಸ್ಥಾನದೋ ಜಗದಾದಿಜಃ ।
ದುನ್ದುಭೋ ಲಲಿತೋ ವಿಶ್ವೋ ಭವಾತ್ಮಾತ್ಮನಿಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 76 ॥

ವೀರೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ವೀರಹಾ ವೀರಭೃದ್ವಿರಾಟ್ ।
ವೀರಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೇತ್ತಾ ತೀವ್ರನಾದೋ ನದೀಧರಃ ॥ 77 ॥

ಆಜ್ಞಾಧಾರಸ್ತ್ರಿಶೂಲೀ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಃ ಶಿವಾಲಯಃ ।
ವಾಲಖಿಲ್ಯೋ ಮಹಾಚಾಪಸ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯಃ ॥ 78 ॥

ಅಭಿರಾಮಃ ಸುಶರಣಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಧಾಪತಿಃ ।
ಮಘವಾನ್ಕೌಶಿಕೋ ಗೋಮಾನ್ ವಿಶ್ರಾಮಃ ಸರ್ವಶಾಸನಃ ॥ 79 ॥

ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇಹಃ ಸಾರಃ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಭೃತ್ ।
ಅಮೋಘದಂಡೀ ಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಹಿರಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೀ ॥ 80 ॥

ಪರಮಾರ್ಥಃ ಪರಮಯಃ ಶಮ್ಬರೋ ವ್ಯಾಘ್ರಕೋಽನಲಃ ।
ರುಚಿರ್ವರರುಚಿರ್ವನ್ದ್ಯೋ ವಾಚಸ್ಪತಿರಹರ್ಪತಿಃ ॥ 81 ॥

ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸ್ಕನ್ಧಃ ಶಾಸ್ತಾ ವೈವಸ್ವತೋ ಜನಃ ।
ಯುಕ್ತಿರುನ್ನತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಶಾನ್ತರಾಗಃ ಪರಾಜಯಃ ॥ 82 ॥

ಕೈಲಾಸಪತಿಕಾಮಾರಿಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯೋ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾಽನಿವಾರಿತಃ ॥ 83 ॥

ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ।
ದೂರಶ್ರವಾ ವಿಶ್ವಸಹೋ ಧ್ಯೇಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ॥ 84 ॥

ಉತ್ತಾರಕೋ ದುಷ್ಕೃತಿಹಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಃಸಹೋಽಭಯಃ ।
ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕಿರೀಟಿತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ॥ 85 ॥

ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಸುಧೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ।
ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿಃ ಪ್ರೀತಿಮಾನ್ನೀತಿಮಾನ್ನಯಃ ॥ 86 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟಃ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಭಾನುರ್ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಪ್ರಣವಃ ಸಪ್ತಧಾಚಾರೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಧನುಃ ॥ 87 ॥

ಜನ್ಮಾಧಿಪೋ ಮಹಾದೇವಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ।
ತತ್ತ್ವಾತತ್ತ್ವವಿವೇಕಾತ್ಮಾ ವಿಭೂಷ್ಣುರ್ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ॥ 88 ॥

ಋಷಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿಜ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ ।
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞಾನ್ತೋಽಮೋಘವಿಕ್ರಮಃ ॥ 89 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ದುರ್ಭರಃ ಸೇನೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಮಲೋದಯಃ ॥ 90 ॥

ಆತ್ಮಯೋನಿರನಾದ್ಯನ್ತೋ ಷಡ್ವಿಂಶತ್ಸಪ್ತಲೋಕಧೃಕ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿಶ್ವಾವಾಸಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 91 ॥

ಶಿಶುರ್ಗಿರಿರತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸುಷೇಣಃ ಸುರಶತ್ರುಹಾ ।
ಅಮೋಘೋಽರಿಷ್ಟಮಥನೋ ಮುಕುನ್ದೋ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 92 ॥

ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನುಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿರಚಂಚಲಃ ।
ಪಿಂಗಲಃ ಕಪಿಲಶ್ಮಶ್ರುಃ ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ॥ 93 ॥

ಜ್ಞಾನಸ್ಕನ್ಧೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ನಿರುತ್ಪತ್ತಿರುಪಪ್ಲವಃ ।
ಭಗೋ ವಿವಸ್ವಾನಾದಿತ್ಯೋ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 94 ॥

ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಸದ್ಯೋಗೀಸದಸನ್ಮಯಃ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ರಾಕೇಶಃ ಸಾಧಿಷ್ಠಾನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ ॥ 95 ॥

ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಃ ಪಾಪಾರಿರ್ಮಣಿಪೂರೋ ಮನೋಗತಿಃ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಾಸೀನಃ ಶುಕ್ಲಃ ಶಾನ್ತೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ॥ 96 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಮರ್ಥೋಽನರ್ಥನಾಶನಃ ।
ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರಕ್ಷಯ್ಯಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ ॥ 97 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ಧನಾಗಮಃ ।
ಜಗದ್ಧಿತೈಷಿಸುಗತಃ ಕುಮಾರಃ ಕುಶಲಾಗಮಃ ॥ 98 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ನಾನಾಭೂತಧರೋ ಧ್ವನಿಃ ।
ಅರೋಗೋ ನಿಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ॥ 99 ॥

ಬೃಹಜ್ಯೋತಿಃ ಸುಧಾಮಾ ಚ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರನುತ್ತಮಃ ।
ಮಾತಾಮಹೋ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ನಭಸ್ವಾನ್ನಾಗಹಾರಧೃಕ್ ॥ 100 ॥

ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಹೋಽಗಸ್ತ್ಯೋ ಜಾತೂಕರ್ಣ್ಯಃ ಪರಾಶರಃ ।
ನಿರಾವರಣಧರ್ಮಜ್ಞೋ ವಿರಿಂಚೋ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಾಃ ॥ 101 ॥

ಆತ್ಮಭೂರನಿರುದ್ಧೋಽತ್ರಿ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೀರಶ್ಚಂಡಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 102 ॥

ವ್ಯಾಲಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಅಲಂಕರಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಚಲೋ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಃ ॥ 103 ॥

ಆಶುಶಬ್ದಪತಿರ್ವೇಗೀ ಪ್ಲವನಃ ಶಿಖಿಸಾರಥಿಃ ।
ಅಸಂಸೃಷ್ಟೋಽತಿಥಿಃ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರಮಾಥೀ ಪಾಪನಾಶನಃ ॥ 104 ॥

ವಸುಶ್ರವಾಃ ಕವ್ಯವಾಹಃ ಪ್ರತಪ್ತೋ ವಿಶ್ವಭೋಜನಃ ।
ಜರ್ಯೋ ಜರಾಧಿಶಮನೋ ಲೋಹಿತಶ್ಚ ತನೂನಪಾತ್ ॥ 105 ॥

ಪೃಷದಶ್ವೋ ನಭೋಯೋನಿಃ ಸುಪ್ರತೀಕಸ್ತಮಿಸ್ರಹಾ ।
ನಿದಾಘಸ್ತಪನೋ ಮೇಘಃ ಪಕ್ಷಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ॥ 106 ॥

ಮುಖಾನಿಲಃ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಸುರಭಿಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ವಸನ್ತೋ ಮಾಧವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ನಭಸ್ಯೋ ಬೀಜವಾಹನಃ ॥ 107 ॥

ಅಂಗಿರಾಮುನಿರಾತ್ರೇಯೋ ವಿಮಲೋ ವಿಶ್ವವಾಹನಃ ।
ಪಾವನಃ ಪುರುಜಿಚ್ಛಕ್ರಸ್ತ್ರಿವಿದ್ಯೋ ನರವಾಹನಃ ॥ 108 ॥

ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ।
ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ವಿಪಾಕೋ ವಿಘ್ನಕಾರಕಃ ॥ 109 ॥

ಅಧರೋಽನುತ್ತರೋಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾಲಯಃ ।
ಶೈಲೋ ನಗಸ್ತನುರ್ದೋಹೋ ದಾನವಾರಿರರಿನ್ದಮಃ ॥ 110 ॥

ಚಾರುಧೀರ್ಜನಕಶ್ಚಾರು ವಿಶಲ್ಯೋ ಲೋಕಶಲ್ಯಕೃತ್ ।
ಚತುರ್ವೇದಶ್ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರಶ್ಚತುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 111 ॥

ಆಮ್ನಾಯೋಽಥ ಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತೀರ್ಥದೇವಶಿವಾಲಯಃ ।
ಬಹುರೂಪೋ ಮಹಾರೂಪಃ ಸರ್ವರೂಪಶ್ಚರಾಚರಃ ॥ 112 ॥

ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಹಕೋ ನ್ಯಾಯೋ ನ್ಯಾಯಗಮ್ಯೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಪ್ರಭಂಜನಃ ॥ 113 ॥

ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ವಿಕೃತೋ ದಂಡೀ ದಾನ್ತೋ ಗುಣೋತ್ತಮಃ ।
ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೋಽಥ ಹರ್ಯಕ್ಷೋ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 114 ॥

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಭೃತ್ ।
ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾವರಫಲಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥

ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ವಿಶ್ವಗರ್ಭೋ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಪರಾವರಜ್ಞೋ ಬೀಜೇಶಃ ಸುಮುಖಃ ಸುಮಹಾಸ್ವನಃ ॥ 116 ॥

ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಮಹಾಶ್ರಯಃ ॥ 117 ॥

ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ ।
ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 118 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ।
ಈಡ್ಯೋಽನೀಶಃ ಸುರವ್ಯಾಘ್ರೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದಿವಾಕರಃ ॥ 119 ॥

ವಿಬುಧಾಗ್ರವರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನರತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿಖಿಶ್ರೀಪರ್ವತಪ್ರಿಯಃ ॥ 120 ॥

ಜಯಸ್ತಮ್ಭೋ ವಿಶಿಷ್ಟಮ್ಭೋ ನರಸಿಂಹನಿಪಾತನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನಾಧಿಪಃ ॥ 121 ॥

ನನ್ದೀ ನನ್ದೀಶ್ವರೋ ನಗ್ನೋ ನಗ್ನವ್ರತಧರಃ ಶುಚಿಃ ।
ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾವಹಃ ॥ 122 ॥

ಸ್ವವಶಃ ಸವಶಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸ್ವರಃ ಸ್ವರಮಯಃ ಸ್ವನಃ ।
ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಧನಕೃದ್ಧರ್ಮವರ್ಧನಃ ॥ 123 ॥

ದಮ್ಭೋಽದಮ್ಭೋ ಮಹಾದಮ್ಭಃ ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಸ್ತಿಷ್ಯಃ ಸೇತುರಪ್ರತಿಮಾಕೃತಿಃ ॥ 124 ॥

ಲೋಕೋತ್ತರಸ್ಫುಟಾಲೋಕಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೋ ನಾಗಭೂಷಣಃ ।
ಅನ್ಧಕಾರಿರ್ಮಖದ್ವೇಷೀ ವಿಷ್ಣುಕನ್ಧರಪಾತನಃ ॥ 125 ॥

ವೀತದೋಷೋಽಕ್ಷಯಗುಣೋ ದಕ್ಷಾರಿಃ ಪೂಷದನ್ತಹೃತ್ ।
ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಖಂಡಪರಶುಃ ಸಕಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಘಃ ॥ 126 ॥

ಆಧಾರಃ ಸಕಲಾಧಾರಃ ಪಾಂಡುರಾಭೋ ಮೃಡೋ ನಟಃ ।
ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ ॥ 127 ॥

ಸಾಮಗೇಯಃ ಪ್ರಿಯಕರಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ।
ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ಜಟಿಲೋ ಜೀವಿತೇಶ್ವರಃ ॥ 128 ॥

ಜೀವಿತಾನ್ತಕರೋ ನಿತ್ಯೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸಕ್ತಃ ಕಾಲಕಂಠಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 129 ॥

ಮಾನೀ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾಕಾಲಃ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ।
ಚನ್ದ್ರಸಂಜೀವನಃ ಶಾಸ್ತಾ ಲೋಕಗೂಢೋಽಮರಾಧಿಪಃ ॥ 130 ॥

ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕನಾಥಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿಭೂಷಣಃ ।
ಅನಪಾಯ್ಯಕ್ಷರಃ ಕಾನ್ತಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ ॥ 131 ॥

ತೇಜೋಮಯೋ ದ್ಯುತಿಧರೋ ಲೋಕಮಾಯೋಽಗ್ರಣೀರಣುಃ ।
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ॥ 132 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಲೇಶ್ವರಃ ।
ತುಮ್ಬವೀಣೀ ಮಹಾಕಾಯೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ॥ 133 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಶುದ್ಧಃ ಶುದ್ಧಿರಥಾಕ್ಷಜಃ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 134 ॥

ವರಶೀಲೋ ವರತುಲೋ ಮಾನೋ ಮಾನಧನೋ ಮಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಜಾಪಾಲೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಯಮಃ ॥ 135 ॥

ವೇಧಾ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ ಅತ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಚತುರ್ಮುಖಃ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸೀ ಸರ್ವಾವಾಸೀ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 136 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಹರಿಣಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ವಜಃ ಪಿತಾ ।
ಭೂತಾಲಯೋ ಭೂತಪತಿರ್ಭೂತಿದೋ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 137 ॥

ಸಂಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ।
ದೇವಪ್ರಿಯೋ ದೇವನಾಥೋ ದೇವಜ್ಞೋ ದೇವಚಿನ್ತಕಃ ॥ 138 ॥

ವಿಷಮಾಕ್ಷಃ ಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷವರ್ಧನಃ ।
ನಿರ್ಮದೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ॥ 139 ॥

ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪಿತೋ ದೃಪ್ತಃ ಸರ್ವರ್ತುಪರಿವರ್ತಕಃ ।
ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಃ ಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಃ ॥ 140 ॥

ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಃ ಪ್ರಭವೋ ಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶನಃ ।
ಅರ್ಥೋಽನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶಃ ಪರಕಾರ್ಯೈಕಪಂಡಿತಃ ॥ 141 ॥

ನಿಷ್ಕಂಟಕಃ ಕೃತಾನನ್ದೋ ನಿರ್ವ್ಯಾಜೋ ವ್ಯಾಜಮರ್ದನಃ ।
ಸತ್ತ್ವವಾನ್ಸಾತ್ತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭಕೃತಾಗಮಃ ॥ 142 ॥

ಅಕಮ್ಪಿತೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನೈಕಾತ್ಮಾ ನೈಕಕರ್ಮಕೃತ್ ।
ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಮುಖಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಕರೋ ದಕ್ಷಿಣೋಽನಲಃ ॥ 143 ॥

ಸ್ಕನ್ಧಃ ಸ್ಕನ್ಧಧರೋ ಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಕಟಃ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ।
ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ವಿದಗ್ಧಃ ಸರ್ವವಾಹನಃ ॥ 144 ॥

ಅಧೃತಃ ಸ್ವಧೃತಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಪೂರ್ತಮೂರ್ತಿರ್ಯಶೋಧರಃ ।
ವರಾಹಶೃಂಗಧೃಗ್ವಾಯುರ್ಬಲವಾನೇಕನಾಯಕಃ ॥ 145 ॥

ಶ್ರುತಿಪ್ರಕಾಶಃ ಶ್ರುತಿಮಾನೇಕಬನ್ಧುರನೇಕಧೃಕ್ ।
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಶಿವಾರಮ್ಭಃ ಶಾನ್ತಭದ್ರಃ ಸಮಂಜಸಃ ॥ 146 ॥

ಭೂಶಯೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೂತಿರ್ಭೂಷಣೋ ಭೂತವಾಹನಃ ।
ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತಕಾಯಸ್ಥಃ ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಕಲಾವಪುಃ ॥ 147 ॥

ಸತ್ಯವ್ರತಮಹಾತ್ಯಾಗೀ ನಿಷ್ಠಾಶಾನ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಿರ್ವರದೋ ವಿವಿಕ್ತಃ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ॥ 148 ॥

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಕಲಂಕಾಂಕಃ ಕಲಂಕಹಾ ।
ಸ್ವಭಾವರುದ್ರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಮಧ್ಯನಾಶಕಃ ॥ 149 ॥

ಶಿಖಂಡೀ ಕವಚೀ ಶೂಲೀ ಚಂಡೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಕುಂಡಲೀ ।
ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಮಾಯೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ ॥ 150 ॥

ಅಮೃತ್ಯುಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸಿಂಹಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ಮಹಾಮಣಿಃ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ಕಾರ್ಯಕೋವಿದಃ ॥ 151 ॥

ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾರ್ಥವಿದ್ಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಾಚಾರೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ।
ಅನುತ್ತಮೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ಮಧುರಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 152 ॥

ಸುರೇಶಃ ಶರಣಂ ಸರ್ವಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸತಾಂ ಗತಿಃ ।
ಕಾಲಭಕ್ಷಃ ಕಲಂಕಾರಿಃ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಿಃ ॥ 153 ॥

ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಹೀಭರ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ವಿಶೃಂಖಲಃ ।
ದ್ಯುಮಣಿಸ್ತರಣಿರ್ಧನ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ 154 ॥

ನಿವೃತ್ತಃ ಸಂವೃತಃ ಶಿಲ್ಪೋ ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕೋ ಮಹಾಭುಜಃ ।
ಏಕಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾತಂಕೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 155 ॥

ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರೋ ವ್ಯಗ್ರನಾಶನಃ ।
ಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ ಸ್ತೋತಾ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿರನಾಕುಲಃ ॥ 156 ॥

ನಿರವದ್ಯಪದೋಪಾಯೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಬುದ್ಧಿರಕ್ಷುದ್ರಃ ಕ್ಷುದ್ರಹಾ ನಿತ್ಯಸುನ್ದರಃ ॥ 157 ॥

ಧೈರ್ಯಾಗ್ರ್ಯಧುರ್ಯೋ ಧಾತ್ರೀಶಃ ಶಾಕಲ್ಯಃ ಶರ್ವರೀಪತಿಃ ।
ಪರಮಾರ್ಥಗುರುರ್ದೃಷ್ಟಿರ್ಗುರುರಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ ॥ 158 ॥

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಮ್ಬನಃ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ವೃಷಭಧ್ವಜಮ್ ॥ 159 ॥

ಸ್ನಾಪಯಾಮಾಸ ಚ ವಿಭುಃ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪಂಕಜೈಃ ।
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಹರೇಃ ಪೂಜಾಕಮಲೇಷು ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 160 ॥

ಗೋಪಯಾಮಾಸಕಮಲಂ ತದೈಕಂ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಹೃತಪುಷ್ಪೋ ಹರಿಸ್ತತ್ರ ಕಿಮಿದಂ ತ್ವಭ್ಯಚಿನ್ತಯನ್ ॥ 161 ॥

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ವನೇತ್ರಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಮ್ಬನಮ್ ।
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಭಾವೇನ ನಾಮ್ನಾ ತೇನ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 162 ॥

ತತಸ್ತತ್ರ ವಿಭುರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಥಾಭೂತಂ ಹರೋ ಹರಿಮ್ ।
ತಸ್ಮಾದವತತಾರಾಶು ಮಂಡಲಾತ್ಪಾವಕಸ್ಯ ಚ ॥ 163 ॥

ಕೋಟಿಭಾಸ್ಕರಸಂಕಾಶಂ ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಮ್ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾವೃತಂ ದಿವ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ಭಯಂಕರಮ್ ॥ 164 ॥

ಶೂಲಟಂಕಗದಾಚಕ್ರಕುನ್ತಪಾಶಧರಂ ಹರಮ್ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಂ ಚ ದೀಪಿಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಕಮ್ ॥ 165 ॥

ಇತ್ಥಮ್ಭೂತಂ ತದಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭವಂ ಭಸ್ಮವಿಭೂಷಿತಮ್ ।
ಹೃಷ್ಟೋ ನಮಶ್ಚಕಾರಾಶು ದೇವದೇವಂ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 166 ॥

ದುದ್ರುವುಸ್ತಂ ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಸೇನ್ದ್ರಾ ದೇವಾಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ ।
ಚಚಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಂ ಚಕಮ್ಪೇ ಚ ವಸುನ್ಧರಾ ॥ 167 ॥

ದದಾಹ ತೇಜಸ್ತಚ್ಛಮ್ಭೋಃ ಪ್ರಾನ್ತಂ ವೈ ಶತಯೋಜನಮ್ ।
ಅಧಸ್ತಾಚ್ಚೋರ್ಧ್ವತಶ್ಚೈವ ಹಾಹೇತ್ಯಕೃತ ಭೂತಲೇ ॥ 168 ॥

ತದಾ ಪ್ರಾಹ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಶಂಕರಃ ।
ಸಮ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಣಯಾದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಂ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 169 ॥

ಜ್ಞಾತಂ ಮಯೇದಮಧುನಾ ದೇವಕಾರ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ।
ಸುದರ್ಶನಾಖ್ಯಂ ಚಕ್ರಂ ಚ ದದಾಮಿ ತವ ಶೋಭನಮ್ ॥ 170 ॥

ಯದ್ರೂಪಂ ಭವತಾ ದೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಂಕರಮ್ ।
ಹಿತಾಯ ತವ ಯತ್ನೇನ ತವ ಭಾವಾಯ ಸುವ್ರತ ॥ 171 ॥

ಶಾನ್ತಂ ರಣಾಜಿರೇ ವಿಷ್ಣೋ ದೇವಾನಾಂ ದುಃಖಸಾಧನಮ್ ।
ಶಾನ್ತಸ್ಯ ಚಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾನ್ತಂ ಸ್ಯಾಚ್ಛಾನ್ತೇನಾಸ್ತ್ರೇಣ ಕಿಂ ಫಲಮ್ ॥

172 ॥

ಶಾನ್ತಸ್ಯ ಸಮರೇ ಚಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾನ್ತಿರೇವ ತಪಸ್ವಿನಾಮ್ ।
ಯೋದ್ಧುಃ ಶಾನ್ತ್ಯಾ ಬಲಚ್ಛೇದಃ ಪರಸ್ಯ ಬಲವೃದ್ಧಿದಃ ॥ 173 ॥

ದೇವೈರಶಾನ್ತೈರ್ಯದ್ರೂಪಂ ಮದೀಯಂ ಭಾವಯಾವ್ಯಯಮ್ ।
ಕಿಮಾಯುಧೇನ ಕಾರ್ಯಂ ವೈ ಯೋದ್ಧುಂ ದೇವಾರಿಸೂದನ ॥ 174 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಯುಧಿ ನ ಕಾರ್ಯಂ ವೈ ಯೋದ್ಧುಂ ದೇವಾರಿಸೂದನ ।
ಅನಾಗತೇ ವ್ಯತೀತೇ ಚ ದೌರ್ಬಲ್ಯೇ ಸ್ವಜನೋತ್ಕರೇ ॥ 175 ॥

ಅಕಾಲಿಕೇ ತ್ವಧರ್ಮೇ ಚ ಅನರ್ಥೇವಾರಿಸೂದನ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ದದೌ ಚಕ್ರಂ ಸೂರ್ಯಾಯುತಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 176 ॥

ನೇತ್ರಂ ಚ ನೇತಾ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭುರ್ವೈ ಪದ್ಮಸನ್ನಿಭಮ್ ।
ತದಾಪ್ರಭೃತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮಿತಿ ಸುವ್ರತಮ್ ॥ 177 ॥

ದತ್ತ್ವೈನಂ ನಯನಂ ಚಕ್ರಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಪಸ್ಪರ್ಶ ಚ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವೈ ಸುಶುಭಾಭ್ಯಾಮುವಾಚ ಹ ॥ 178 ॥

ವರದೋಹಂ ವರಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಾನ್ವರಯ ಚೇಪ್ಸಿತಾನ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕೃತೋ ನೂನಂ ತ್ವಯಾಹಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ 179 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ದೇವದೇವೇನ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಮ್ ।
ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿರ್ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಸೀದ ವರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 180 ॥

ನಾನ್ಯಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ಪ್ರಭೋ ।
ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚನಂ ತಸ್ಯ ದಯಾವಾನ್ ಸುತರಾಂ ಭವಃ ॥ 181 ॥

ಪಸ್ಪರ್ಶ ಚ ದದೌ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಶೀತಾಂಶುಭೂಷಣಃ ।
ಪ್ರಾಹ ಚೈವಂ ಮಹಾದೇವಃ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಚ್ಯುತಮ್ ॥ 182 ॥

ಮಯಿ ಭಕ್ತಶ್ಚ ವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚೈವ ಸುರಾಸುರೈಃ ।
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸುರೋತ್ತಮ ॥ 183 ॥

ಯದಾ ಸತೀ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀ ವಿನಿನ್ದ್ಯೇವ ಸುಲೋಚನಾ ।
ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ದಕ್ಷಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 184 ॥

ದಿವ್ಯಾ ಹೈಮವತೀ ವಿಷ್ಣೋ ತದಾ ತ್ವಮಪಿ ಸುವ್ರತ ।
ಭಗಿನೀಂ ತವ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ದೇವೀಂ ಹೈಮವತೀಮುಮಾಮ್ ॥ 185 ॥

ನಿಯೋಗಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಧ್ವೀಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಸಿ ಮಮೈವ ತಾಮ್ ।
ಮತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೀ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪೂಜ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 186 ॥

ಮಾಂ ದಿವ್ಯೇನ ಚ ಭಾವೇನ ತದಾ ಪ್ರಭೃತಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸೇ ಚ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ಮಿತ್ರಭೂತಮಿವಾತ್ಮನಾ ॥ 187 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ರುದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಜನಾರ್ದನೋಪಿ ಭಗವಾನ್ದೇವಾನಾಮಪಿ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ 188 ॥

ಅಯಾಚತ ಮಹಾದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮುನಿಭಿಃ ಸಮಮ್ ।
ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ಪದ್ಮಯೋನೇ ಸುಶೋಭನಮ್ ॥ 189 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾನ್ ।
ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಿ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯ ದತ್ತಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 190 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರೇಣ ಫಲಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ವೈ ।
ಘೃತಾದ್ಯೈಃ ಸ್ನಾಪಯೇದ್ರುದ್ರಂ ಸ್ಥಾಲ್ಯಾ ವೈ ಕಲಶೈಃ ಶುಭೈಃ ॥ 191 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣಾನೇನ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶಿವಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ಸೋಪಿ ಯಜ್ಞಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸುರೇಶ್ವರೈಃ ॥ 192 ॥

ಪೂಜ್ಯೋ ಭವತಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿರ್ಭವತಿ ತಸ್ಯ ವೈ ।
ತಥಾಸ್ತ್ವಿತಿ ತಥಾ ಪ್ರಾಹ ಪದ್ಮಯೋನೇರ್ಜನಾರ್ದನಮ್ ॥ 193 ॥

ಜಗ್ಮತುಃ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯೈನಂ ದೇವದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ।
ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪೂಜಯೇದನಘೋ ದ್ವಿಜಾಃ ॥ 194 ॥

ಜಪೀನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 195 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ
ಪೂಜನಾದ್ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಲಾಭೋ ನಾಮಾಷ್ಟನವತಿತಮೋಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil