Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ലിംഗപുരാണാന്തര്‍ഗത ॥

അഥ ലിങ്ഗപുരാണാന്തര്‍ഗത-ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രൈഃ
അഭിഷേകഃ ।
ഓം ।
ഋഷയ ഊചുഃ –
കഥം ദേവേന വൈ സൂത ദേവദേവാന്‍മഹേശ്വരാത് ।
സുദര്‍ശനാഖ്യം വൈ ലബ്ധം വക്തുമര്‍ഹസി വിഷ്ണുനാ ॥ 1 ॥

സൂത ഉവാച –
ദേവാനാമസുരേന്ദ്രാണാമഭവച്ച സുദാരുണഃ ।
സര്‍വേഷാമേവ ഭൂതാനാം വിനാശകരണോ മഹാന്‍ ॥ 2 ॥

തേ ദേവാഃ ശക്തിമുശലൈഃ സായകൈര്‍നതപര്‍വഭിഃ ।
പ്രഭിദ്യമാനാഃ കുന്തൈശ്ച ദുദ്രുവുര്‍ഭയവിഹ്വലാഃ ॥ 3 ॥

പരാജിതാസ്തദാ ദേവാ ദേവദേവേശ്വരം ഹരിം ।
പ്രണേമുസ്തം സുരേശാനം ശോകസംവിഗ്നമാനസാഃ ॥ 4 ॥

താന്‍ സമീക്ഷ്യാഥ ഭഗവാന്ദേവദേവേശ്വരോ ഹരിഃ ।
പ്രണിപത്യ സ്ഥിതാന്ദേവാനിദം വചനമബ്രവീത് ॥ 5 ॥

വത്സാഃ കിമിതി വൈ ദേവാശ്ച്യുതാലങ്കാരവിക്രമാഃ ।
സമാഗതാഃ സസംതാപാ വക്തുമര്‍ഹഥ സുവ്രതാഃ ॥ 6 ॥

തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ തഥാഭൂതാഃ സുരോത്തമാഃ ।
പ്രണംയാഹുര്യഥാവൃത്തം ദേവദേവായ വിഷ്ണവേ ॥ 7 ॥

ഭഗവന്ദേവദേവേശ വിഷ്ണോ ജിഷ്ണോ ജനാര്‍ദന ।
ദാനവൈഃ പീഡിതാഃ സര്‍വേ വയം ശരണമാഗതാഃ ॥ 8 ॥

ത്വമേവ ദേവദേവേശ ഗതിര്‍നഃ പുരുഷോത്തമ ।
ത്വമേവ പരമാത്മാ ഹി ത്വം പിതാ ജഗതാമപി ॥ 9 ॥

ത്വമേവ ഭര്‍താ ഹര്‍താ ച ഭോക്താ ദാതാ ജനാര്‍ദന ।
ഹന്തുമര്‍ഹസി തസ്മാത്ത്വം ദാനവാന്ദാനവാര്‍ദന ॥ 10 ॥

ദൈത്യാശ്ച വൈഷ്ണവൈര്‍ബ്രാഹ്മൈ രൌദ്രൈര്യാംയൈഃ സുദാരുണൈഃ ।
കൌബേരൈശ്ചൈവ സൌംയൈശ്ച നൈരൃത്യൈര്‍വാരുണൈര്‍ദൃഢൈഃ ॥ 11 ॥

വായവ്യൈശ്ച തഥാഗ്നേയൈരൈശാനൈര്‍വാര്‍ഷികൈഃ ശുഭൈഃ ।
സൌരൈ രൌദ്രൈസ്തഥാ ഭീമൈഃ കമ്പനൈര്‍ജൃംഭണൈര്‍ദൃഢൈഃ ॥ 12 ॥

അവധ്യാ വരലാഭാത്തേ സര്‍വേ വാരിജലോചന ।
സൂര്യമണ്ഡലസംഭൂതം ത്വദീയം ചക്രമുദ്യതം ॥ 13 ॥

കുണ്ഠിതം ഹി ദധീചേന ച്യാവനേന ജഗദ്ഗുരോ ।
ദണ്ഡം ശാര്‍ങ്ഗം തവാസ്ത്രം ച ലബ്ധം ദൈത്യൈഃ പ്രസാദതഃ ॥

14 ॥

പുരാ ജലന്ധരം ഹന്തും നിര്‍മിതം ത്രിപുരാരിണാ ।
രഥാങ്ഗം സുശിതം ഘോരം തേന താന്‍ ഹന്തുമര്‍ഹസി ॥ 15 ॥

തസ്മാത്തേന നിഹന്തവ്യാ നാന്യൈഃ ശസ്ത്രശതൈരപി ।
തതോ നിശംയ തേഷാം വൈ വചനം വാരിജേക്ഷണഃ ॥ 16 ॥

വാചസ്പതിമുഖാനാഹ സ ഹരിശ്ചക്രഭൃത്സ്വയം ।
ശ്രീവിഷ്ണുരുവാച –
ഭോഭോ ദേവാ മഹാദേവം സര്‍വൈര്‍ദേവൈഃ സനാതനൈഃ ॥ 17 ॥

സമ്പ്രാപ്യ സാമ്പ്രതം സര്‍വം കരിഷ്യാമി ദിവൌകസാം ।
ദേവാ ജലംധരം ഹന്തും നിര്‍മിതം ഹി പുരാരിണാ ॥ 18 ॥

ലബ്ധ്വാ രഥാങ്ഗം തേനൈവ നിഹത്യ ച മഹാസുരാന്‍ ।
സര്‍വാന്ധുന്ധുമുഖാന്ദൈത്യാനഷ്ടഷഷ്ടിശതാന്‍സുരാന്‍ ॥ 19 ॥

സബാന്ധവാന്‍ക്ഷണാദേവ യുഷ്മാന്‍ സംതാരയാംയഹം ।
സൂത ഉവാച –
ഏവമുക്ത്വാ സുരശ്രേഷ്ഠാന്‍ സുരശ്രേഷ്ഠമനുസ്മരന്‍ ॥ 20 ॥

സുരശ്രേഷ്ഠസ്തദാ ശ്രേഷ്ഠം പൂജയാമാസ ശങ്കരം ।
ലിങ്ഗം സ്ഥാപ്യ യഥാന്യായം ഹിമവച്ഛിഖരേ ശുഭേ ॥ 21 ॥

മേരുപര്‍വതസംകാശം നിര്‍മിതം വിശ്വകര്‍മണാ ।
ത്വരിതാഖ്യേന രുദ്രേണ രൌദ്രേണ ച ജനാര്‍ദനഃ ॥ 22 ॥

സ്നാപ്യ സമ്പൂജ്യ ഗന്ധാദ്യൈര്‍ജ്വാലാകാരം മനോരമം ।
തുഷ്ടാവ ച തദാ രുദ്രം സമ്പൂജ്യാഗ്നൌ പ്രണംയ ച ॥ 23 ॥

ദേവം നാംനാം സഹസ്രേണ ഭവാദ്യേന യഥാക്രമം ।
പൂജയാമാസ ച ശിവം പ്രണവാദ്യം നമോന്തകം ॥ 24 ॥

ദേവം നാംനാം സഹസ്രേണ ഭവാദ്യേന മഹേശ്വരം ।
പ്രതിനാമ സപദ്മേന പൂജയാമാസ ശങ്കരം ॥ 25 ॥

അഗ്നൌ ച നാമഭിര്‍ദേവം ഭവാദ്യൈഃ സമിദാദിഭിഃ ।
സ്വാഹാന്തൈര്‍വിധിവദ്ധുത്വാ പ്രത്യേകമയുതം പ്രഭും ॥ 26 ॥

തുഷ്ടാവ ച പുനഃ ശംഭും ഭവാദ്യൈര്‍ഭവമീശ്വരം ।
ശ്രീ വിഷ്ണുരുവാച –
ഭവഃ ശിവോ ഹരോ രുദ്രഃ പുരുഷഃ പദ്മലോചനഃ ॥ 27 ॥

അര്‍ഥിതവ്യഃ സദാചാരഃ സര്‍വശംഭുര്‍മഹേശ്വരഃ ।
ഈശ്വരഃ സ്ഥാണുരീശാനഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 28 ॥

വരീയാന്‍ വരദോ വന്ദ്യഃ ശങ്കരഃ പരമേശ്വരഃ ।
ഗങ്ഗാധരഃ ശൂലധരഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജനഃ ॥ 29 ॥

സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വദേവാദിഗിരിധന്വാ ജടാധരഃ ।
ചന്ദ്രാപീഡശ്ചന്ദ്രമൌലിര്‍വിദ്വാന്വിശ്വാമരേശ്വരഃ ॥ 30 ॥

വേദാന്തസാരസന്ദോഹഃ കപാലീ നീലലോഹിതഃ ।
ധ്യാനാധാരോഽപരിച്ഛേദ്യോ ഗൌരീഭര്‍താ ഗണേശ്വരഃ ॥ 31 ॥

അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍വിശ്വമൂര്‍തിസ്ത്രിവര്‍ഗഃ സ്വര്‍ഗസാധനഃ ।
ജ്ഞാനഗംയോ ദൃഢപ്രജ്ഞോ ദേവദേവസ്ത്രിലോചനഃ ॥ 32 ॥

വാമദേവോ മഹാദേവഃ പാണ്ഡുഃ പരിദൃഢോ ദൃഢഃ ।
വിശ്വരൂപോ വിരൂപാക്ഷോ വാഗീശഃ ശുചിരന്തരഃ ॥ 33 ॥

സര്‍വപ്രണയസംവാദീവൃഷാങ്കോ വൃഷവാഹനഃ ।
ഈശഃ പിനാകീ ഖട്വാങ്ഗീ ചിത്രവേഷശ്ചിരന്തനഃ ॥ 34 ॥

തമോഹരോ മഹായോഗീ ഗോപ്താ ബ്രഹ്മാങ്ഗഹൃജ്ജടീ ।
കാലകാലഃ കൃത്തിവാസാഃ സുഭഗഃ പ്രണവാത്മകഃ ॥ 35 ॥

ഉന്‍മത്തവേഷശ്ചക്ഷുഷ്യോദുര്‍വാസാഃ സ്മരശാസനഃ ।
ദൃഢായുധഃ സ്കന്ദഗുരുഃ പരമേഷ്ഠീ പരായണഃ ॥ 36 ॥

അനാദിമധ്യനിധനോ ഗിരിശോ ഗിരിബാന്ധവഃ ।
കുബേരബന്ധുഃ ശ്രീകണ്ഠോ ലോകവര്‍ണോത്തമോത്തമഃ ॥ 37 ॥

സാമാന്യദേവഃ കോദണ്ഡീ നീലകണ്ഠഃ പരശ്വധീ ।
വിശാലാക്ഷോ മൃഗവ്യാധഃ സുരേശഃ സൂര്യതാപനഃ ॥ 38 ॥

ധര്‍മകര്‍മാക്ഷമഃ ക്ഷേത്രം ഭഗവാന്‍ ഭഗനേത്രഭിത് ।
ഉഗ്രഃ പശുപതിസ്താര്‍ക്ഷ്യപ്രിയഭക്തഃ പ്രിയംവദഃ ॥ 39 ॥

ദാതാ ദയാകരോ ദക്ഷഃ കപര്‍ദീ കാമശാസനഃ ।
ശ്മശാനനിലയഃ സൂക്ഷ്മഃ ശ്മശാനസ്ഥോ മഹേശ്വരഃ ॥ 40 ॥

ലോകകര്‍താ ഭൂതപതിര്‍മഹാകര്‍താ മഹൌഷധീ ।
ഉത്തരോ ഗോപതിര്‍ഗോപ്താ ജ്ഞാനഗംയഃ പുരാതനഃ ॥ 41 ॥

നീതിഃ സുനീതിഃ ശുദ്ധാത്മാ സോമസോമരതഃ സുഖീ ।
സോമപോഽമൃതപഃ സോമോ മഹാനീതിര്‍മഹാമതിഃ ॥ 42 ॥

അജാതശത്രുരാലോകഃ സംഭാവ്യോ ഹവ്യവാഹനഃ ।
ലോകകാരോ വേദകാരഃ സൂത്രകാരഃ സനാതനഃ ॥ 43 ॥

മഹര്‍ഷിഃ കപിലാചാര്യോ വിശ്വദീപ്തിസ്ത്രിലോചനഃ ।
പിനാകപാണിഭൂദേവഃ സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തികൃത്സദാ ॥ 44 ॥

ത്രിധാമാ സൌഭഗഃ ശര്‍വഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വഗോചരഃ ।
ബ്രഹ്മധൃഗ്വിശ്വസൃക്സ്വര്‍ഗഃ കര്‍ണികാരഃ പ്രിയഃ കവിഃ ॥ 45 ॥

ശാഖോ വിശാഖോ ഗോശാഖഃ ശിവോനൈകഃ ക്രതുഃ സമഃ ।
ഗങ്ഗാപ്ലവോദകോ ഭാവഃ സകലസ്ഥപതിസ്ഥിരഃ ॥ 46 ॥

വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ ഭൂതവാഹനസാരഥിഃ ।
സഗണോ ഗണകാര്യശ്ച സുകീര്‍തിശ്ഛിന്നസംശയഃ ॥ 47 ॥

കാമദേവഃ കാമപാലോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഃ ।
ഭസ്മപ്രിയോ ഭസ്മശായീ കാമീ കാന്തഃ കൃതാഗമഃ ॥ 48 ॥

സമായുക്തോ നിവൃത്താത്മാ ധര്‍മയുക്തഃ സദാശിവഃ ।
ചതുര്‍മുഖശ്ചതുര്‍ബാഹുര്‍ദുരാവാസോ ദുരാസദഃ ॥ 49 ॥

ദുര്‍ഗമോ ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗഃ സര്‍വായുധവിശാരദഃ ।
അധ്യാത്മയോഗനിലയഃ സുതന്തുസ്തന്തുവര്‍ധനഃ ॥ 50 ॥

ശുഭാങ്ഗോ ലോകസാരങ്ഗോ ജഗദീശോഽമൃതാശനഃ ।
ഭസ്മശുദ്ധികരോ മേരുരോജസ്വീ ശുദ്ധവിഗ്രഹഃ ॥ 51 ॥

ഹിരണ്യരേതാസ്തരണിര്‍മരീചിര്‍മഹിമാലയഃ ।
മഹാഹ്രദോ മഹാഗര്‍ഭഃ സിദ്ധവൃന്ദാരവന്ദിതഃ ॥ 52 ॥

വ്യാഘ്രചര്‍മധരോ വ്യാലീ മഹാഭൂതോ മഹാനിധിഃ ।
അമൃതാങ്ഗോഽമൃതവപുഃ പഞ്ചയജ്ഞഃ പ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 53 ॥

പഞ്ചവിംശതിതത്ത്വജ്ഞഃ പാരിജാതഃ പരാവരഃ ।
സുലഭഃ സുവ്രതഃ ശൂരോ വാങ്മയൈകനിധിര്‍നിധിഃ ॥ 54 ॥

വര്‍ണാശ്രമഗുരുര്‍വര്‍ണീ ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ ।
ആശ്രമഃ ക്ഷപണഃ ക്ഷാമോ ജ്ഞാനവാനചലാചലഃ ॥ 55 ॥

പ്രമാണഭൂതോ ദുര്‍ജ്ഞേയഃ സുപര്‍ണോ വായുവാഹനഃ ।
ധനുര്‍ധരോ ധനുര്‍വേദോ ഗുണരാശിര്‍ഗുണാകരഃ ॥ 56 ॥

അനന്തദൃഷ്ടിരാനന്ദോ ദണ്ഡോ ദമയിതാ ദമഃ ।
അഭിവാദ്യോ മഹാചാര്യോ വിശ്വകര്‍മാ വിശാരദഃ ॥ 57 ॥

വീതരാഗോ വിനീതാത്മാ തപസ്വീ ഭൂതഭാവനഃ ।
ഉന്‍മത്തവേഷഃ പ്രച്ഛന്നോ ജിതകാമോ ജിതപ്രിയഃ ॥ 58 ॥

കല്യാണപ്രകൃതിഃ കല്‍പഃ സര്‍വലോകപ്രജാപതിഃ ।
തപസ്വീ താരകോ ധീമാന്‍ പ്രധാനപ്രഭുരവ്യയഃ ॥ 59 ॥

ലോകപാലോഽന്തര്‍ഹിതാത്മാ കല്യാദിഃ കമലേക്ഷണഃ ।
വേദശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞോ നിയമോ നിയമാശ്രയഃ ॥ 60 ॥

ചന്ദ്രഃ സൂര്യഃ ശനിഃ കേതുര്‍വിരാമോ വിദ്രുമച്ഛവിഃ ।
ഭക്തിഗംയഃ പരം ബ്രഹ്മ മൃഗബാണാര്‍പണോഽനഘഃ ॥ 61 ॥

അദ്രിരാജാലയഃ കാന്തഃ പരമാത്മാ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
സര്‍വകര്‍മാചലസ്ത്വഷ്ടാ മാങ്ഗല്യോ മങ്ഗലാവൃതഃ ॥ 62 ॥

മഹാതപാ ദീര്‍ഘതപാഃ സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ ധ്രുവഃ ।
അഹഃ സംവത്സരോ വ്യാപ്തിഃ പ്രമാണം പരമം തപഃ ॥ 63 ॥

സംവത്സരകരോ മന്ത്രഃ പ്രത്യയഃ സര്‍വദര്‍ശനഃ ।
അജഃ സര്‍വേശ്വരഃ സ്നിഗ്ധോ മഹാരേതാ മഹാബലഃ ॥ 64 ॥

യോഗീ യോഗ്യോ മഹാരേതാഃ സിദ്ധഃ സര്‍വാദിരഗ്നിദഃ ।
വസുര്‍വസുമനാഃ സത്യഃ സര്‍വപാപഹരോ ഹരഃ ॥ 65 ॥

അമൃതഃ ശാശ്വതഃ ശാന്തോ ബാണഹസ്തഃ പ്രതാപവാന്‍ ।
കമണ്ഡലുധരോ ധന്വീ വേദാങ്ഗോ വേദവിന്‍മുനിഃ ॥ 66 ॥

ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭോജനം ഭോക്താ ലോകനേതാ ദുരാധരഃ ।
അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായഃ സര്‍വാവാസശ്ചതുഷ്പഥഃ ॥ 67 ॥

കാലയോഗീ മഹാനാദോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ ।
മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാവീര്യോ ഭൂതചാരീ പുരന്ദരഃ ॥ 68 ॥

നിശാചരഃ പ്രേതചാരീ മഹാശക്തിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ।
അനിര്‍ദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാന്‍സര്‍വഹാര്യമിതോ ഗതിഃ ॥ 69 ॥

ബഹുശ്രുതോ ബഹുമയോ നിയതാത്മാ ഭവോദ്ഭവഃ ।
ഓജസ്തേജോ ദ്യുതികരോ നര്‍തകഃ സര്‍വകാമകഃ ॥ 70 ॥

നൃത്യപ്രിയോ നൃത്യനൃത്യഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപനഃ ।
ബുദ്ധഃ സ്പഷ്ടാക്ഷരോ മന്ത്രഃ സന്‍മാനഃ സാരസമ്പ്ലവഃ ॥ 71 ॥

യുഗാദികൃദ്യുഗാവര്‍തോ ഗംഭീരോ വൃഷവാഹനഃ ।
ഇഷ്ടോ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ ശരഭഃ ശരഭോ ധനുഃ ॥ 72 ॥

അപാംനിധിരധിഷ്ഠാനം വിജയോ ജയകാലവിത് ।
പ്രതിഷ്ഠിതഃ പ്രമാണജ്ഞോ ഹിരണ്യകവചോ ഹരിഃ ॥ 73 ॥

വിരോചനഃ സുരഗണോ വിദ്യേശോ വിബുധാശ്രയഃ ।
ബാലരൂപോ ബലോന്‍മാഥീ വിവര്‍തോ ഗഹനോ ഗുരുഃ ॥ 74 ॥

കരണം കാരണം കര്‍താ സര്‍വബന്ധവിമോചനഃ ।
വിദ്വത്തമോ വീതഭയോ വിശ്വഭര്‍താ നിശാകരഃ ॥ 75 ॥

വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാനഃ സ്ഥാനദോ ജഗദാദിജഃ ।
ദുന്ദുഭോ ലലിതോ വിശ്വോ ഭവാത്മാത്മനിസംസ്ഥിതഃ ॥ 76 ॥

വീരേശ്വരോ വീരഭദ്രോ വീരഹാ വീരഭൃദ്വിരാട് ।
വീരചൂഡാമണിര്‍വേത്താ തീവ്രനാദോ നദീധരഃ ॥ 77 ॥

ആജ്ഞാധാരസ്ത്രിശൂലീ ച ശിപിവിഷ്ടഃ ശിവാലയഃ ।
വാലഖില്യോ മഹാചാപസ്തിഗ്മാംശുര്‍നിധിരവ്യയഃ ॥ 78 ॥

അഭിരാമഃ സുശരണഃ സുബ്രഹ്മണ്യഃ സുധാപതിഃ ।
മഘവാന്‍കൌശികോ ഗോമാന്‍ വിശ്രാമഃ സര്‍വശാസനഃ ॥ 79 ॥

ലലാടാക്ഷോ വിശ്വദേഹഃ സാരഃ സംസാരചക്രഭൃത് ।
അമോഘദണ്ഡീ മധ്യസ്ഥോ ഹിരണ്യോ ബ്രഹ്മവര്‍ചസീ ॥ 80 ॥

പരമാര്‍ഥഃ പരമയഃ ശംബരോ വ്യാഘ്രകോഽനലഃ ।
രുചിര്‍വരരുചിര്‍വന്ദ്യോ വാചസ്പതിരഹര്‍പതിഃ ॥ 81 ॥

രവിര്‍വിരോചനഃ സ്കന്ധഃ ശാസ്താ വൈവസ്വതോ ജനഃ ।
യുക്തിരുന്നതകീര്‍തിശ്ച ശാന്തരാഗഃ പരാജയഃ ॥ 82 ॥

കൈലാസപതികാമാരിഃ സവിതാ രവിലോചനഃ ।
വിദ്വത്തമോ വീതഭയോ വിശ്വഹര്‍താഽനിവാരിതഃ ॥ 83 ॥

നിത്യോ നിയതകല്യാണഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ।
ദൂരശ്രവാ വിശ്വസഹോ ധ്യേയോ ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ ॥ 84 ॥

ഉത്താരകോ ദുഷ്കൃതിഹാ ദുര്‍ധര്‍ഷോ ദുഃസഹോഽഭയഃ ।
അനാദിര്‍ഭൂര്‍ഭുവോ ലക്ഷ്മീഃ കിരീടിത്രിദശാധിപഃ ॥ 85 ॥

വിശ്വഗോപ്താ വിശ്വഭര്‍താ സുധീരോ രുചിരാങ്ഗദഃ ।
ജനനോ ജനജന്‍മാദിഃ പ്രീതിമാന്നീതിമാന്നയഃ ॥ 86 ॥

വിശിഷ്ടഃ കാശ്യപോ ഭാനുര്‍ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ।
പ്രണവഃ സപ്തധാചാരോ മഹാകായോ മഹാധനുഃ ॥ 87 ॥

ജന്‍മാധിപോ മഹാദേവഃ സകലാഗമപാരഗഃ ।
തത്ത്വാതത്ത്വവിവേകാത്മാ വിഭൂഷ്ണുര്‍ഭൂതിഭൂഷണഃ ॥ 88 ॥

ഋഷിര്‍ബ്രാഹ്മണവിജ്ജിഷ്ണുര്‍ജന്‍മമൃത്യുജരാതിഗഃ ।
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്വാ യജ്ഞാന്തോഽമോഘവിക്രമഃ ॥ 89 ॥

മഹേന്ദ്രോ ദുര്‍ഭരഃ സേനീ യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞവാഹനഃ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിര്‍വിശ്വേശോ വിമലോദയഃ ॥ 90 ॥

ആത്മയോനിരനാദ്യന്തോ ഷഡ്വിംശത്സപ്തലോകധൃക് ।
ഗായത്രീവല്ലഭഃ പ്രാംശുര്‍വിശ്വാവാസഃ പ്രഭാകരഃ ॥ 91 ॥

ശിശുര്‍ഗിരിരതഃ സംരാട് സുഷേണഃ സുരശത്രുഹാ ।
അമോഘോഽരിഷ്ടമഥനോ മുകുന്ദോ വിഗതജ്വരഃ ॥ 92 ॥

സ്വയംജ്യോതിരനുജ്യോതിരാത്മജ്യോതിരചഞ്ചലഃ ।
പിങ്ഗലഃ കപിലശ്മശ്രുഃ ശാസ്ത്രനേത്രസ്ത്രയീതനുഃ ॥ 93 ॥

ജ്ഞാനസ്കന്ധോ മഹാജ്ഞാനീ നിരുത്പത്തിരുപപ്ലവഃ ।
ഭഗോ വിവസ്വാനാദിത്യോ യോഗാചാര്യോ ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 94 ॥

ഉദാരകീര്‍തിരുദ്യോഗീ സദ്യോഗീസദസന്‍മയഃ ।
നക്ഷത്രമാലീ രാകേശഃ സാധിഷ്ഠാനഃ ഷഡാശ്രയഃ ॥ 95 ॥

പവിത്രപാണിഃ പാപാരിര്‍മണിപൂരോ മനോഗതിഃ ।
ഹൃത്പുണ്ഡരീകമാസീനഃ ശുക്ലഃ ശാന്തോ വൃഷാകപിഃ ॥ 96 ॥

വിഷ്ണുര്‍ഗ്രഹപതിഃ കൃഷ്ണഃ സമര്‍ഥോഽനര്‍ഥനാശനഃ ।
അധര്‍മശത്രുരക്ഷയ്യഃ പുരുഹൂതഃ പുരുഷ്ടുതഃ ॥ 97 ॥

ബ്രഹ്മഗര്‍ഭോ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭോ ധര്‍മധേനുര്‍ധനാഗമഃ ।
ജഗദ്ധിതൈഷിസുഗതഃ കുമാരഃ കുശലാഗമഃ ॥ 98 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണോ ജ്യോതിഷ്മാന്നാനാഭൂതധരോ ധ്വനിഃ ।
അരോഗോ നിയമാധ്യക്ഷോ വിശ്വാമിത്രോ ദ്വിജോത്തമഃ ॥ 99 ॥

ബൃഹജ്യോതിഃ സുധാമാ ച മഹാജ്യോതിരനുത്തമഃ ।
മാതാമഹോ മാതരിശ്വാ നഭസ്വാന്നാഗഹാരധൃക് ॥ 100 ॥

പുലസ്ത്യഃ പുലഹോഽഗസ്ത്യോ ജാതൂകര്‍ണ്യഃ പരാശരഃ ।
നിരാവരണധര്‍മജ്ഞോ വിരിഞ്ചോ വിഷ്ടരശ്രവാഃ ॥ 101 ॥

ആത്മഭൂരനിരുദ്ധോഽത്രി ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍മഹായശാഃ ।
ലോകചൂഡാമണിര്‍വീരശ്ചണ്ഡസത്യപരാക്രമഃ ॥ 102 ॥

വ്യാലകല്‍പോ മഹാകല്‍പോ മഹാവൃക്ഷഃ കലാധരഃ ।
അലംകരിഷ്ണുസ്ത്വചലോ രോചിഷ്ണുര്‍വിക്രമോത്തമഃ ॥ 103 ॥

ആശുശബ്ദപതിര്‍വേഗീ പ്ലവനഃ ശിഖിസാരഥിഃ ।
അസംസൃഷ്ടോഽതിഥിഃ ശക്രഃ പ്രമാഥീ പാപനാശനഃ ॥ 104 ॥

വസുശ്രവാഃ കവ്യവാഹഃ പ്രതപ്തോ വിശ്വഭോജനഃ ।
ജര്യോ ജരാധിശമനോ ലോഹിതശ്ച തനൂനപാത് ॥ 105 ॥

പൃഷദശ്വോ നഭോയോനിഃ സുപ്രതീകസ്തമിസ്രഹാ ।
നിദാഘസ്തപനോ മേഘഃ പക്ഷഃ പരപുരഞ്ജയഃ ॥ 106 ॥

മുഖാനിലഃ സുനിഷ്പന്നഃ സുരഭിഃ ശിശിരാത്മകഃ ।
വസന്തോ മാധവോ ഗ്രീഷ്മോ നഭസ്യോ ബീജവാഹനഃ ॥ 107 ॥

അങ്ഗിരാമുനിരാത്രേയോ വിമലോ വിശ്വവാഹനഃ ।
പാവനഃ പുരുജിച്ഛക്രസ്ത്രിവിദ്യോ നരവാഹനഃ ॥ 108 ॥

മനോ ബുദ്ധിരഹംകാരഃ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ।
തേജോനിധിര്‍ജ്ഞാനനിധിര്‍വിപാകോ വിഘ്നകാരകഃ ॥ 109 ॥

അധരോഽനുത്തരോജ്ഞേയോ ജ്യേഷ്ഠോ നിഃശ്രേയസാലയഃ ।
ശൈലോ നഗസ്തനുര്‍ദോഹോ ദാനവാരിരരിന്ദമഃ ॥ 110 ॥

ചാരുധീര്‍ജനകശ്ചാരു വിശല്യോ ലോകശല്യകൃത് ।
ചതുര്‍വേദശ്ചതുര്‍ഭാവശ്ചതുരശ്ചതുരപ്രിയഃ ॥ 111 ॥

ആംനായോഽഥ സമാംനായസ്തീര്‍ഥദേവശിവാലയഃ ।
ബഹുരൂപോ മഹാരൂപഃ സര്‍വരൂപശ്ചരാചരഃ ॥ 112 ॥

ന്യായനിര്‍വാഹകോ ന്യായോ ന്യായഗംയോ നിരഞ്ജനഃ ।
സഹസ്രമൂര്‍ധാ ദേവേന്ദ്രഃ സര്‍വശസ്ത്രപ്രഭഞ്ജനഃ ॥ 113 ॥

മുണ്ഡോ വിരൂപോ വികൃതോ ദണ്ഡീ ദാന്തോ ഗുണോത്തമഃ ।
പിങ്ഗലാക്ഷോഽഥ ഹര്യക്ഷോ നീലഗ്രീവോ നിരാമയഃ ॥ 114 ॥

സഹസ്രബാഹുഃ സര്‍വേശഃ ശരണ്യഃ സര്‍വലോകഭൃത് ।
പദ്മാസനഃ പരംജ്യോതിഃ പരാവരഫലപ്രദഃ ॥ 115 ॥

പദ്മഗര്‍ഭോ മഹാഗര്‍ഭോ വിശ്വഗര്‍ഭോ വിചക്ഷണഃ ।
പരാവരജ്ഞോ ബീജേശഃ സുമുഖഃ സുമഹാസ്വനഃ ॥ 116 ॥

ദേവാസുരഗുരുര്‍ദേവോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ദേവാസുരമഹാമാത്രോ ദേവാസുരമഹാശ്രയഃ ॥ 117 ॥

ദേവാദിദേവോ ദേവര്‍ഷിര്‍ദേവാസുരവരപ്രദഃ ।
ദേവാസുരേശ്വരോ ദിവ്യോ ദേവാസുരമഹേശ്വരഃ ॥ 118 ॥

സര്‍വദേവമയോഽചിന്ത്യോ ദേവതാത്മാത്മസംഭവഃ ।
ഈഡ്യോഽനീശഃ സുരവ്യാഘ്രോ ദേവസിംഹോ ദിവാകരഃ ॥ 119 ॥

വിബുധാഗ്രവരശ്രേഷ്ഠഃ സര്‍വദേവോത്തമോത്തമഃ ।
ശിവജ്ഞാനരതഃ ശ്രീമാന്‍ ശിഖിശ്രീപര്‍വതപ്രിയഃ ॥ 120 ॥

ജയസ്തംഭോ വിശിഷ്ടംഭോ നരസിംഹനിപാതനഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ലോകചാരീ ധര്‍മചാരീ ധനാധിപഃ ॥ 121 ॥

നന്ദീ നന്ദീശ്വരോ നഗ്നോ നഗ്നവ്രതധരഃ ശുചിഃ ।
ലിങ്ഗാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ യുഗാധ്യക്ഷോ യുഗാവഹഃ ॥ 122 ॥

സ്വവശഃ സവശഃ സ്വര്‍ഗഃ സ്വരഃ സ്വരമയഃ സ്വനഃ ।
ബീജാധ്യക്ഷോ ബീജകര്‍താ ധനകൃദ്ധര്‍മവര്‍ധനഃ ॥ 123 ॥

ദംഭോഽദംഭോ മഹാദംഭഃ സര്‍വഭൂതമഹേശ്വരഃ ।
ശ്മശാനനിലയസ്തിഷ്യഃ സേതുരപ്രതിമാകൃതിഃ ॥ 124 ॥

ലോകോത്തരസ്ഫുടാലോകസ്ത്ര്യംബകോ നാഗഭൂഷണഃ ।
അന്ധകാരിര്‍മഖദ്വേഷീ വിഷ്ണുകന്ധരപാതനഃ ॥ 125 ॥

വീതദോഷോഽക്ഷയഗുണോ ദക്ഷാരിഃ പൂഷദന്തഹൃത് ।
ധൂര്‍ജടിഃ ഖണ്ഡപരശുഃ സകലോ നിഷ്കലോഽനഘഃ ॥ 126 ॥

ആധാരഃ സകലാധാരഃ പാണ്ഡുരാഭോ മൃഡോ നടഃ ।
പൂര്‍ണഃ പൂരയിതാ പുണ്യഃ സുകുമാരഃ സുലോചനഃ ॥ 127 ॥

സാമഗേയഃ പ്രിയകരഃ പുണ്യകീര്‍തിരനാമയഃ ।
മനോജവസ്തീര്‍ഥകരോ ജടിലോ ജീവിതേശ്വരഃ ॥ 128 ॥

ജീവിതാന്തകരോ നിത്യോ വസുരേതാ വസുപ്രിയഃ ।
സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സക്തഃ കാലകണ്ഠഃ കലാധരഃ ॥ 129 ॥

മാനീ മാന്യോ മഹാകാലഃ സദ്ഭൂതിഃ സത്പരായണഃ ।
ചന്ദ്രസഞ്ജീവനഃ ശാസ്താ ലോകഗൂഢോഽമരാധിപഃ ॥ 130 ॥

ലോകബന്ധുര്ലോകനാഥഃ കൃതജ്ഞഃ കൃതിഭൂഷണഃ ।
അനപായ്യക്ഷരഃ കാന്തഃ സര്‍വശാസ്ത്രഭൃതാം വരഃ ॥ 131 ॥

തേജോമയോ ദ്യുതിധരോ ലോകമായോഽഗ്രണീരണുഃ ।
ശുചിസ്മിതഃ പ്രസന്നാത്മാ ദുര്‍ജയോ ദുരതിക്രമഃ ॥ 132 ॥

ജ്യോതിര്‍മയോ നിരാകാരോ ജഗന്നാഥോ ജലേശ്വരഃ ।
തുംബവീണീ മഹാകായോ വിശോകഃ ശോകനാശനഃ ॥ 133 ॥

ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശഃ ശുദ്ധഃ ശുദ്ധിരഥാക്ഷജഃ ।
അവ്യക്തലക്ഷണോഽവ്യക്തോ വ്യക്താവ്യക്തോ വിശാമ്പതിഃ ॥ 134 ॥

വരശീലോ വരതുലോ മാനോ മാനധനോ മയഃ ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ പ്രജാപാലോ ഹംസോ ഹംസഗതിര്യമഃ ॥ 135 ॥

വേധാ ധാതാ വിധാതാ ച അത്താ ഹര്‍താ ചതുര്‍മുഖഃ ।
കൈലാസശിഖരാവാസീ സര്‍വാവാസീ സതാം ഗതിഃ ॥ 136 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭോ ഹരിണഃ പുരുഷഃ പൂര്‍വജഃ പിതാ ।
ഭൂതാലയോ ഭൂതപതിര്‍ഭൂതിദോ ഭുവനേശ്വരഃ ॥ 137 ॥

സംയോഗീ യോഗവിദ്ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ।
ദേവപ്രിയോ ദേവനാഥോ ദേവജ്ഞോ ദേവചിന്തകഃ ॥ 138 ॥

വിഷമാക്ഷഃ കലാധ്യക്ഷോ വൃഷാങ്കോ വൃഷവര്‍ധനഃ ।
നിര്‍മദോ നിരഹംകാരോ നിര്‍മോഹോ നിരുപദ്രവഃ ॥ 139 ॥

ദര്‍പഹാ ദര്‍പിതോ ദൃപ്തഃ സര്‍വര്‍തുപരിവര്‍തകഃ ।
സപ്തജിഹ്വഃ സഹസ്രാര്‍ചിഃ സ്നിഗ്ധഃ പ്രകൃതിദക്ഷിണഃ ॥ 140 ॥

ഭൂതഭവ്യഭവന്നാഥഃ പ്രഭവോ ഭ്രാന്തിനാശനഃ ।
അര്‍ഥോഽനര്‍ഥോ മഹാകോശഃ പരകാര്യൈകപണ്ഡിതഃ ॥ 141 ॥

നിഷ്കണ്ടകഃ കൃതാനന്ദോ നിര്‍വ്യാജോ വ്യാജമര്‍ദനഃ ।
സത്ത്വവാന്‍സാത്ത്വികഃ സത്യകീര്‍തിസ്തംഭകൃതാഗമഃ ॥ 142 ॥

അകമ്പിതോ ഗുണഗ്രാഹീ നൈകാത്മാ നൈകകര്‍മകൃത് ।
സുപ്രീതഃ സുമുഖഃ സൂക്ഷ്മഃ സുകരോ ദക്ഷിണോഽനലഃ ॥ 143 ॥

സ്കന്ധഃ സ്കന്ധധരോ ധുര്യഃ പ്രകടഃ പ്രീതിവര്‍ധനഃ ।
അപരാജിതഃ സര്‍വസഹോ വിദഗ്ധഃ സര്‍വവാഹനഃ ॥ 144 ॥

അധൃതഃ സ്വധൃതഃ സാധ്യഃ പൂര്‍തമൂര്‍തിര്യശോധരഃ ।
വരാഹശൃങ്ഗധൃഗ്വായുര്‍ബലവാനേകനായകഃ ॥ 145 ॥

ശ്രുതിപ്രകാശഃ ശ്രുതിമാനേകബന്ധുരനേകധൃക് ।
ശ്രീവല്ലഭശിവാരംഭഃ ശാന്തഭദ്രഃ സമഞ്ജസഃ ॥ 146 ॥

ഭൂശയോ ഭൂതികൃദ്ഭൂതിര്‍ഭൂഷണോ ഭൂതവാഹനഃ ।
അകായോ ഭക്തകായസ്ഥഃ കാലജ്ഞാനീ കലാവപുഃ ॥ 147 ॥

സത്യവ്രതമഹാത്യാഗീ നിഷ്ഠാശാന്തിപരായണഃ ।
പരാര്‍ഥവൃത്തിര്‍വരദോ വിവിക്തഃ ശ്രുതിസാഗരഃ ॥ 148 ॥

അനിര്‍വിണ്ണോ ഗുണഗ്രാഹീ കലങ്കാങ്കഃ കലങ്കഹാ ।
സ്വഭാവരുദ്രോ മധ്യസ്ഥഃ ശത്രുഘ്നോ മധ്യനാശകഃ ॥ 149 ॥

ശിഖണ്ഡീ കവചീ ശൂലീ ചണ്ഡീ മുണ്ഡീ ച കുണ്ഡലീ ।
മേഖലീ കവചീ ഖഡ്ഗീ മായീ സംസാരസാരഥിഃ ॥ 150 ॥

അമൃത്യുഃ സര്‍വദൃക് സിംഹസ്തേജോരാശിര്‍മഹാമണിഃ ।
അസംഖ്യേയോഽപ്രമേയാത്മാ വീര്യവാന്‍കാര്യകോവിദഃ ॥ 151 ॥

വേദ്യോ വേദാര്‍ഥവിദ്ഗോപ്താ സര്‍വാചാരോ മുനീശ്വരഃ ।
അനുത്തമോ ദുരാധര്‍ഷോ മധുരഃ പ്രിയദര്‍ശനഃ ॥ 152 ॥

സുരേശഃ ശരണം സര്‍വഃ ശബ്ദബ്രഹ്മസതാം ഗതിഃ ।
കാലഭക്ഷഃ കലങ്കാരിഃ കങ്കണീകൃതവാസുകിഃ ॥ 153 ॥

മഹേഷ്വാസോ മഹീഭര്‍താ നിഷ്കലങ്കോ വിശൃങ്ഖലഃ ।
ദ്യുമണിസ്തരണിര്‍ധന്യഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധിസാധനഃ ॥ 154 ॥

നിവൃത്തഃ സംവൃതഃ ശില്‍പോ വ്യൂഢോരസ്കോ മഹാഭുജഃ ।
ഏകജ്യോതിര്‍നിരാതങ്കോ നരോ നാരായണപ്രിയഃ ॥ 155 ॥

നിര്ലേപോ നിഷ്പ്രപഞ്ചാത്മാ നിര്‍വ്യഗ്രോ വ്യഗ്രനാശനഃ ।
സ്തവ്യസ്തവപ്രിയഃ സ്തോതാ വ്യാസമൂര്‍തിരനാകുലഃ ॥ 156 ॥

നിരവദ്യപദോപായോ വിദ്യാരാശിരവിക്രമഃ ।
പ്രശാന്തബുദ്ധിരക്ഷുദ്രഃ ക്ഷുദ്രഹാ നിത്യസുന്ദരഃ ॥ 157 ॥

ധൈര്യാഗ്ര്യധുര്യോ ധാത്രീശഃ ശാകല്യഃ ശര്‍വരീപതിഃ ।
പരമാര്‍ഥഗുരുര്‍ദൃഷ്ടിര്‍ഗുരുരാശ്രിതവത്സലഃ ॥ 158 ॥

രസോ രസജ്ഞഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വസത്ത്വാവലംബനഃ ।
സൂത ഉവാച –
ഏവം നാംനാം സഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ വൃഷഭധ്വജം ॥ 159 ॥

സ്നാപയാമാസ ച വിഭുഃ പൂജയാമാസ പങ്കജൈഃ ।
പരീക്ഷാര്‍ഥം ഹരേഃ പൂജാകമലേഷു മഹേശ്വരഃ ॥ 160 ॥

ഗോപയാമാസകമലം തദൈകം ഭുവനേശ്വരഃ ।
ഹൃതപുഷ്പോ ഹരിസ്തത്ര കിമിദം ത്വഭ്യചിന്തയന്‍ ॥ 161 ॥

ജ്ഞാത്വാ സ്വനേത്രമുദ്ധൃത്യ സര്‍വസത്ത്വാവലംബനം ।
പൂജയാമാസ ഭാവേന നാംനാ തേന ജഗദ്ഗുരും ॥ 162 ॥

തതസ്തത്ര വിഭുര്‍ദൃഷ്ട്വാ തഥാഭൂതം ഹരോ ഹരിം ।
തസ്മാദവതതാരാശു മണ്ഡലാത്പാവകസ്യ ച ॥ 163 ॥

കോടിഭാസ്കരസംകാശം ജടാമുകുടമണ്ഡിതം ।
ജ്വാലാമാലാവൃതം ദിവ്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ഭയങ്കരം ॥ 164 ॥

ശൂലടങ്കഗദാചക്രകുന്തപാശധരം ഹരം ।
വരദാഭയഹസ്തം ച ദീപിചര്‍മോത്തരീയകം ॥ 165 ॥

ഇത്ഥംഭൂതം തദാ ദൃഷ്ട്വാ ഭവം ഭസ്മവിഭൂഷിതം ।
ഹൃഷ്ടോ നമശ്ചകാരാശു ദേവദേവം ജനാര്‍ദനഃ ॥ 166 ॥

ദുദ്രുവുസ്തം പരിക്രംയ സേന്ദ്രാ ദേവാസ്ത്രിലോചനം ।
ചചാല ബ്രഹ്മഭുവനം ചകമ്പേ ച വസുന്ധരാ ॥ 167 ॥

ദദാഹ തേജസ്തച്ഛംഭോഃ പ്രാന്തം വൈ ശതയോജനം ।
അധസ്താച്ചോര്‍ധ്വതശ്ചൈവ ഹാഹേത്യകൃത ഭൂതലേ ॥ 168 ॥

തദാ പ്രാഹ മഹാദേവഃ പ്രഹസന്നിവ ശങ്കരഃ ।
സമ്പ്രേക്ഷ്യ പ്രണയാദ്വിഷ്ണും കൃതാഞ്ജലിപുടം സ്ഥിതം ॥ 169 ॥

ജ്ഞാതം മയേദമധുനാ ദേവകാര്യം ജനാര്‍ദന ।
സുദര്‍ശനാഖ്യം ചക്രം ച ദദാമി തവ ശോഭനം ॥ 170 ॥

യദ്രൂപം ഭവതാ ദൃഷ്ടം സര്‍വലോകഭയങ്കരം ।
ഹിതായ തവ യത്നേന തവ ഭാവായ സുവ്രത ॥ 171 ॥

ശാന്തം രണാജിരേ വിഷ്ണോ ദേവാനാം ദുഃഖസാധനം ।
ശാന്തസ്യ ചാസ്ത്രം ശാന്തം സ്യാച്ഛാന്തേനാസ്ത്രേണ കിം ഫലം ॥

172 ॥

ശാന്തസ്യ സമരേ ചാസ്ത്രം ശാന്തിരേവ തപസ്വിനാം ।
യോദ്ധുഃ ശാന്ത്യാ ബലച്ഛേദഃ പരസ്യ ബലവൃദ്ധിദഃ ॥ 173 ॥

ദേവൈരശാന്തൈര്യദ്രൂപം മദീയം ഭാവയാവ്യയം ।
കിമായുധേന കാര്യം വൈ യോദ്ധും ദേവാരിസൂദന ॥ 174 ॥

ക്ഷമാ യുധി ന കാര്യം വൈ യോദ്ധും ദേവാരിസൂദന ।
അനാഗതേ വ്യതീതേ ച ദൌര്‍ബല്യേ സ്വജനോത്കരേ ॥ 175 ॥

അകാലികേ ത്വധര്‍മേ ച അനര്‍ഥേവാരിസൂദന ।
ഏവമുക്ത്വാ ദദൌ ചക്രം സൂര്യായുതസമപ്രഭം ॥ 176 ॥

നേത്രം ച നേതാ ജഗതാം പ്രഭുര്‍വൈ പദ്മസന്നിഭം ।
തദാപ്രഭൃതി തം പ്രാഹുഃ പദ്മാക്ഷമിതി സുവ്രതം ॥ 177 ॥

ദത്ത്വൈനം നയനം ചക്രം വിഷ്ണവേ നീലലോഹിതഃ ।
പസ്പര്‍ശ ച കരാഭ്യാം വൈ സുശുഭാഭ്യാമുവാച ഹ ॥ 178 ॥

വരദോഹം വരശ്രേഷ്ഠ വരാന്വരയ ചേപ്സിതാന്‍ ।
ഭക്ത്യാ വശീകൃതോ നൂനം ത്വയാഹം പുരുഷോത്തമ ॥ 179 ॥

ഇത്യുക്തോ ദേവദേവേന ദേവദേവം പ്രണംയ തം ।
ത്വയി ഭക്തിര്‍മഹാദേവ പ്രസീദ വരമുത്തമം ॥ 180 ॥

നാന്യമിച്ഛാമി ഭക്താനാമാര്‍തയോ നാസ്തി യത്പ്രഭോ ।
തച്ഛ്രുത്വാ വചനം തസ്യ ദയാവാന്‍ സുതരാം ഭവഃ ॥ 181 ॥

പസ്പര്‍ശ ച ദദൌ തസ്മൈ ശ്രദ്ധാം ശീതാംശുഭൂഷണഃ ।
പ്രാഹ ചൈവം മഹാദേവഃ പരമാത്മാനമച്യുതം ॥ 182 ॥

മയി ഭക്തശ്ച വന്ദ്യശ്ച പൂജ്യശ്ചൈവ സുരാസുരൈഃ ।
ഭവിഷ്യതി ന സംദേഹോ മത്പ്രസാദാത്സുരോത്തമ ॥ 183 ॥

യദാ സതീ ദക്ഷപുത്രീ വിനിന്ദ്യേവ സുലോചനാ ।
മാതരം പിതരം ദക്ഷം ഭവിഷ്യതി സുരേശ്വരീ ॥ 184 ॥

ദിവ്യാ ഹൈമവതീ വിഷ്ണോ തദാ ത്വമപി സുവ്രത ।
ഭഗിനീം തവ കല്യാണീം ദേവീം ഹൈമവതീമുമാം ॥ 185 ॥

നിയോഗാദ്ബ്രഹ്മണഃ സാധ്വീം പ്രദാസ്യസി മമൈവ താം ।
മത്സംബന്ധീ ച ലോകാനാം മധ്യേ പൂജ്യോ ഭവിഷ്യസി ॥ 186 ॥

മാം ദിവ്യേന ച ഭാവേന തദാ പ്രഭൃതി ശങ്കരം ।
ദ്രക്ഷ്യസേ ച പ്രസന്നേന മിത്രഭൂതമിവാത്മനാ ॥ 187 ॥

ഇത്യുക്ത്വാന്തര്‍ദധേ രുദ്രോ ഭഗവാന്നീലലോഹിതഃ ।
ജനാര്‍ദനോപി ഭഗവാന്ദേവാനാമപി സന്നിധൌ ॥ 188 ॥

അയാചത മഹാദേവം ബ്രഹ്മാണം മുനിഭിഃ സമം ।
മയാ പ്രോക്തം സ്തവം ദിവ്യം പദ്മയോനേ സുശോഭനം ॥ 189 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി ശ്രാവയേദ്വാ ദ്വിജോത്തമാന്‍ ।
പ്രതിനാംനി ഹിരണ്യസ്യ ദത്തസ്യ ഫലമാപ്നുയാത് ॥ 190 ॥

അശ്വമേധസഹസ്രേണ ഫലം ഭവതി തസ്യ വൈ ।
ഘൃതാദ്യൈഃ സ്നാപയേദ്രുദ്രം സ്ഥാല്യാ വൈ കലശൈഃ ശുഭൈഃ ॥ 191 ॥

നാംനാം സഹസ്രേണാനേന ശ്രദ്ധയാ ശിവമീശ്വരം ।
സോപി യജ്ഞസഹസ്രസ്യ ഫലം ലബ്ധ്വാ സുരേശ്വരൈഃ ॥ 192 ॥

പൂജ്യോ ഭവതി രുദ്രസ്യ പ്രീതിര്‍ഭവതി തസ്യ വൈ ।
തഥാസ്ത്വിതി തഥാ പ്രാഹ പദ്മയോനേര്‍ജനാര്‍ദനം ॥ 193 ॥

ജഗ്മതുഃ പ്രണിപത്യൈനം ദേവദേവം ജഗദ്ഗുരും ।
തസ്മാന്നാംനാം സഹസ്രേണ പൂജയേദനഘോ ദ്വിജാഃ ॥ 194 ॥

ജപീന്നാംനാം സഹസ്രം ച സ യാതി പരമാം ഗതിം ॥ 195 ॥

॥ ഇതി ശ്രീലിങ്ഗമഹാപുരാണേ പൂര്‍വഭാഗേ സഹസ്രനാമഭിഃ
പൂജനാദ്വിഷ്ണുചക്രലാഭോ നാമാഷ്ടനവതിതമോധ്യായഃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top