1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ లింగపురాణాన్తర్గత ॥

అథ లిఙ్గపురాణాన్తర్గత-శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రైః
అభిషేకః ।
ఓం ।
ఋషయ ఊచుః –
కథం దేవేన వై సూత దేవదేవాన్మహేశ్వరాత్ ।
సుదర్శనాఖ్యం వై లబ్ధం వక్తుమర్హసి విష్ణునా ॥ ౧ ॥

సూత ఉవాచ –
దేవానామసురేన్ద్రాణామభవచ్చ సుదారుణః ।
సర్వేషామేవ భూతానాం వినాశకరణో మహాన్ ॥ ౨ ॥

తే దేవాః శక్తిముశలైః సాయకైర్నతపర్వభిః ।
ప్రభిద్యమానాః కున్తైశ్చ దుద్రువుర్భయవిహ్వలాః ॥ ౩ ॥

పరాజితాస్తదా దేవా దేవదేవేశ్వరం హరిమ్ ।
ప్రణేముస్తం సురేశానం శోకసంవిగ్నమానసాః ॥ ౪ ॥

తాన్ సమీక్ష్యాథ భగవాన్దేవదేవేశ్వరో హరిః ।
ప్రణిపత్య స్థితాన్దేవానిదం వచనమబ్రవీత్ ॥ ౫ ॥

వత్సాః కిమితి వై దేవాశ్చ్యుతాలఙ్కారవిక్రమాః ।
సమాగతాః ససంతాపా వక్తుమర్హథ సువ్రతాః ॥ ౬ ॥

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా తథాభూతాః సురోత్తమాః ।
ప్రణమ్యాహుర్యథావృత్తం దేవదేవాయ విష్ణవే ॥ ౭ ॥

భగవన్దేవదేవేశ విష్ణో జిష్ణో జనార్దన ।
దానవైః పీడితాః సర్వే వయం శరణమాగతాః ॥ ౮ ॥

త్వమేవ దేవదేవేశ గతిర్నః పురుషోత్తమ ।
త్వమేవ పరమాత్మా హి త్వం పితా జగతామపి ॥ ౯ ॥

త్వమేవ భర్తా హర్తా చ భోక్తా దాతా జనార్దన ।
హన్తుమర్హసి తస్మాత్త్వం దానవాన్దానవార్దన ॥ ౧౦ ॥

దైత్యాశ్చ వైష్ణవైర్బ్రాహ్మై రౌద్రైర్యామ్యైః సుదారుణైః ।
కౌబేరైశ్చైవ సౌమ్యైశ్చ నైరృత్యైర్వారుణైర్దృఢైః ॥ ౧౧ ॥

వాయవ్యైశ్చ తథాగ్నేయైరైశానైర్వార్షికైః శుభైః ।
సౌరై రౌద్రైస్తథా భీమైః కమ్పనైర్జృమ్భణైర్దృఢైః ॥ ౧౨ ॥

అవధ్యా వరలాభాత్తే సర్వే వారిజలోచన ।
సూర్యమణ్డలసమ్భూతం త్వదీయం చక్రముద్యతమ్ ॥ ౧౩ ॥

కుణ్ఠితం హి దధీచేన చ్యావనేన జగద్గురో ।
దణ్డం శార్ఙ్గం తవాస్త్రం చ లబ్ధం దైత్యైః ప్రసాదతః ॥

౧౪ ॥

పురా జలన్ధరం హన్తుం నిర్మితం త్రిపురారిణా ।
రథాఙ్గం సుశితం ఘోరం తేన తాన్ హన్తుమర్హసి ॥ ౧౫ ॥

తస్మాత్తేన నిహన్తవ్యా నాన్యైః శస్త్రశతైరపి ।
తతో నిశమ్య తేషాం వై వచనం వారిజేక్షణః ॥ ౧౬ ॥

వాచస్పతిముఖానాహ స హరిశ్చక్రభృత్స్వయమ్ ।
శ్రీవిష్ణురువాచ –
భోభో దేవా మహాదేవం సర్వైర్దేవైః సనాతనైః ॥ ౧౭ ॥

సమ్ప్రాప్య సామ్ప్రతం సర్వం కరిష్యామి దివౌకసామ్ ।
దేవా జలంధరం హన్తుం నిర్మితం హి పురారిణా ॥ ౧౮ ॥

లబ్ధ్వా రథాఙ్గం తేనైవ నిహత్య చ మహాసురాన్ ।
సర్వాన్ధున్ధుముఖాన్దైత్యానష్టషష్టిశతాన్సురాన్ ॥ ౧౯ ॥

సబాన్ధవాన్క్షణాదేవ యుష్మాన్ సంతారయామ్యహమ్ ।
సూత ఉవాచ –
ఏవముక్త్వా సురశ్రేష్ఠాన్ సురశ్రేష్ఠమనుస్మరన్ ॥ ౨౦ ॥

సురశ్రేష్ఠస్తదా శ్రేష్ఠం పూజయామాస శఙ్కరమ్ ।
లిఙ్గం స్థాప్య యథాన్యాయం హిమవచ్ఛిఖరే శుభే ॥ ౨౧ ॥

మేరుపర్వతసంకాశం నిర్మితం విశ్వకర్మణా ।
త్వరితాఖ్యేన రుద్రేణ రౌద్రేణ చ జనార్దనః ॥ ౨౨ ॥

స్నాప్య సమ్పూజ్య గన్ధాద్యైర్జ్వాలాకారం మనోరమమ్ ।
తుష్టావ చ తదా రుద్రం సమ్పూజ్యాగ్నౌ ప్రణమ్య చ ॥ ౨౩ ॥

దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన యథాక్రమమ్ ।
పూజయామాస చ శివం ప్రణవాద్యం నమోన్తకమ్ ॥ ౨౪ ॥

దేవం నామ్నాం సహస్రేణ భవాద్యేన మహేశ్వరమ్ ।
ప్రతినామ సపద్మేన పూజయామాస శఙ్కరమ్ ॥ ౨౫ ॥

అగ్నౌ చ నామభిర్దేవం భవాద్యైః సమిదాదిభిః ।
స్వాహాన్తైర్విధివద్ధుత్వా ప్రత్యేకమయుతం ప్రభుమ్ ॥ ౨౬ ॥

తుష్టావ చ పునః శమ్భుం భవాద్యైర్భవమీశ్వరమ్ ।
శ్రీ విష్ణురువాచ –
భవః శివో హరో రుద్రః పురుషః పద్మలోచనః ॥ ౨౭ ॥

అర్థితవ్యః సదాచారః సర్వశమ్భుర్మహేశ్వరః ।
ఈశ్వరః స్థాణురీశానః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౨౮ ॥

వరీయాన్ వరదో వన్ద్యః శఙ్కరః పరమేశ్వరః ।
గఙ్గాధరః శూలధరః పరార్థైకప్రయోజనః ॥ ౨౯ ॥

సర్వజ్ఞః సర్వదేవాదిగిరిధన్వా జటాధరః ।
చన్ద్రాపీడశ్చన్ద్రమౌలిర్విద్వాన్విశ్వామరేశ్వరః ॥ ౩౦ ॥

వేదాన్తసారసన్దోహః కపాలీ నీలలోహితః ।
ధ్యానాధారోఽపరిచ్ఛేద్యో గౌరీభర్తా గణేశ్వరః ॥ ౩౧ ॥

అష్టమూర్తిర్విశ్వమూర్తిస్త్రివర్గః స్వర్గసాధనః ।
జ్ఞానగమ్యో దృఢప్రజ్ఞో దేవదేవస్త్రిలోచనః ॥ ౩౨ ॥

వామదేవో మహాదేవః పాణ్డుః పరిదృఢో దృఢః ।
విశ్వరూపో విరూపాక్షో వాగీశః శుచిరన్తరః ॥ ౩౩ ॥

సర్వప్రణయసంవాదీవృషాఙ్కో వృషవాహనః ।
ఈశః పినాకీ ఖట్వాఙ్గీ చిత్రవేషశ్చిరన్తనః ॥ ౩౪ ॥

తమోహరో మహాయోగీ గోప్తా బ్రహ్మాఙ్గహృజ్జటీ ।
కాలకాలః కృత్తివాసాః సుభగః ప్రణవాత్మకః ॥ ౩౫ ॥

ఉన్మత్తవేషశ్చక్షుష్యోదుర్వాసాః స్మరశాసనః ।
దృఢాయుధః స్కన్దగురుః పరమేష్ఠీ పరాయణః ॥ ౩౬ ॥

అనాదిమధ్యనిధనో గిరిశో గిరిబాన్ధవః ।
కుబేరబన్ధుః శ్రీకణ్ఠో లోకవర్ణోత్తమోత్తమః ॥ ౩౭ ॥

సామాన్యదేవః కోదణ్డీ నీలకణ్ఠః పరశ్వధీ ।
విశాలాక్షో మృగవ్యాధః సురేశః సూర్యతాపనః ॥ ౩౮ ॥

ధర్మకర్మాక్షమః క్షేత్రం భగవాన్ భగనేత్రభిత్ ।
ఉగ్రః పశుపతిస్తార్క్ష్యప్రియభక్తః ప్రియంవదః ॥ ౩౯ ॥

దాతా దయాకరో దక్షః కపర్దీ కామశాసనః ।
శ్మశాననిలయః సూక్ష్మః శ్మశానస్థో మహేశ్వరః ॥ ౪౦ ॥

లోకకర్తా భూతపతిర్మహాకర్తా మహౌషధీ ।
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః ॥ ౪౧ ॥

నీతిః సునీతిః శుద్ధాత్మా సోమసోమరతః సుఖీ ।
సోమపోఽమృతపః సోమో మహానీతిర్మహామతిః ॥ ౪౨ ॥

అజాతశత్రురాలోకః సమ్భావ్యో హవ్యవాహనః ।
లోకకారో వేదకారః సూత్రకారః సనాతనః ॥ ౪౩ ॥

మహర్షిః కపిలాచార్యో విశ్వదీప్తిస్త్రిలోచనః ।
పినాకపాణిభూదేవః స్వస్తిదః స్వస్తికృత్సదా ॥ ౪౪ ॥

త్రిధామా సౌభగః శర్వః సర్వజ్ఞః సర్వగోచరః ।
బ్రహ్మధృగ్విశ్వసృక్స్వర్గః కర్ణికారః ప్రియః కవిః ॥ ౪౫ ॥

శాఖో విశాఖో గోశాఖః శివోనైకః క్రతుః సమః ।
గఙ్గాప్లవోదకో భావః సకలస్థపతిస్థిరః ॥ ౪౬ ॥

విజితాత్మా విధేయాత్మా భూతవాహనసారథిః ।
సగణో గణకార్యశ్చ సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః ॥ ౪౭ ॥

కామదేవః కామపాలో భస్మోద్ధూలితవిగ్రః ।
భస్మప్రియో భస్మశాయీ కామీ కాన్తః కృతాగమః ॥ ౪౮ ॥

సమాయుక్తో నివృత్తాత్మా ధర్మయుక్తః సదాశివః ।
చతుర్ముఖశ్చతుర్బాహుర్దురావాసో దురాసదః ॥ ౪౯ ॥

దుర్గమో దుర్లభో దుర్గః సర్వాయుధవిశారదః ।
అధ్యాత్మయోగనిలయః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః ॥ ౫౦ ॥

శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గో జగదీశోఽమృతాశనః ।
భస్మశుద్ధికరో మేరురోజస్వీ శుద్ధవిగ్రహః ॥ ౫౧ ॥

హిరణ్యరేతాస్తరణిర్మరీచిర్మహిమాలయః ।
మహాహ్రదో మహాగర్భః సిద్ధవృన్దారవన్దితః ॥ ౫౨ ॥

వ్యాఘ్రచర్మధరో వ్యాలీ మహాభూతో మహానిధిః ।
అమృతాఙ్గోఽమృతవపుః పఞ్చయజ్ఞః ప్రభఞ్జనః ॥ ౫౩ ॥

పఞ్చవింశతితత్త్వజ్ఞః పారిజాతః పరావరః ।
సులభః సువ్రతః శూరో వాఙ్మయైకనిధిర్నిధిః ॥ ౫౪ ॥

వర్ణాశ్రమగురుర్వర్ణీ శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ।
ఆశ్రమః క్షపణః క్షామో జ్ఞానవానచలాచలః ॥ ౫౫ ॥

ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః సుపర్ణో వాయువాహనః ।
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో గుణరాశిర్గుణాకరః ॥ ౫౬ ॥

అనన్తదృష్టిరానన్దో దణ్డో దమయితా దమః ।
అభివాద్యో మహాచార్యో విశ్వకర్మా విశారదః ॥ ౫౭ ॥

వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః ।
ఉన్మత్తవేషః ప్రచ్ఛన్నో జితకామో జితప్రియః ॥ ౫౮ ॥

కల్యాణప్రకృతిః కల్పః సర్వలోకప్రజాపతిః ।
తపస్వీ తారకో ధీమాన్ ప్రధానప్రభురవ్యయః ॥ ౫౯ ॥

లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా కల్యాదిః కమలేక్షణః ।
వేదశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞో నియమో నియమాశ్రయః ॥ ౬౦ ॥

చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్విరామో విద్రుమచ్ఛవిః ।
భక్తిగమ్యః పరం బ్రహ్మ మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥ ౬౧ ॥

అద్రిరాజాలయః కాన్తః పరమాత్మా జగద్గురుః ।
సర్వకర్మాచలస్త్వష్టా మాఙ్గల్యో మఙ్గలావృతః ॥ ౬౨ ॥

మహాతపా దీర్ఘతపాః స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః ।
అహః సంవత్సరో వ్యాప్తిః ప్రమాణం పరమం తపః ॥ ౬౩ ॥

సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః ।
అజః సర్వేశ్వరః స్నిగ్ధో మహారేతా మహాబలః ॥ ౬౪ ॥

యోగీ యోగ్యో మహారేతాః సిద్ధః సర్వాదిరగ్నిదః ।
వసుర్వసుమనాః సత్యః సర్వపాపహరో హరః ॥ ౬౫ ॥

అమృతః శాశ్వతః శాన్తో బాణహస్తః ప్రతాపవాన్ ।
కమణ్డలుధరో ధన్వీ వేదాఙ్గో వేదవిన్మునిః ॥ ౬౬ ॥

భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా లోకనేతా దురాధరః ।
అతీన్ద్రియో మహామాయః సర్వావాసశ్చతుష్పథః ॥ ౬౭ ॥

కాలయోగీ మహానాదో మహోత్సాహో మహాబలః ।
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో భూతచారీ పురన్దరః ॥ ౬౮ ॥

నిశాచరః ప్రేతచారీ మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ।
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్సర్వహార్యమితో గతిః ॥ ౬౯ ॥

బహుశ్రుతో బహుమయో నియతాత్మా భవోద్భవః ।
ఓజస్తేజో ద్యుతికరో నర్తకః సర్వకామకః ॥ ౭౦ ॥

నృత్యప్రియో నృత్యనృత్యః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః ।
బుద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రః సన్మానః సారసమ్ప్లవః ॥ ౭౧ ॥

యుగాదికృద్యుగావర్తో గమ్భీరో వృషవాహనః ।
ఇష్టో విశిష్టః శిష్టేష్టః శరభః శరభో ధనుః ॥ ౭౨ ॥

అపాంనిధిరధిష్ఠానం విజయో జయకాలవిత్ ।
ప్రతిష్ఠితః ప్రమాణజ్ఞో హిరణ్యకవచో హరిః ॥ ౭౩ ॥

విరోచనః సురగణో విద్యేశో విబుధాశ్రయః ।
బాలరూపో బలోన్మాథీ వివర్తో గహనో గురుః ॥ ౭౪ ॥

కరణం కారణం కర్తా సర్వబన్ధవిమోచనః ।
విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వభర్తా నిశాకరః ॥ ౭౫ ॥

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః స్థానదో జగదాదిజః ।
దున్దుభో లలితో విశ్వో భవాత్మాత్మనిసంస్థితః ॥ ౭౬ ॥

వీరేశ్వరో వీరభద్రో వీరహా వీరభృద్విరాట్ ।
వీరచూడామణిర్వేత్తా తీవ్రనాదో నదీధరః ॥ ౭౭ ॥

ఆజ్ఞాధారస్త్రిశూలీ చ శిపివిష్టః శివాలయః ।
వాలఖిల్యో మహాచాపస్తిగ్మాంశుర్నిధిరవ్యయః ॥ ౭౮ ॥

అభిరామః సుశరణః సుబ్రహ్మణ్యః సుధాపతిః ।
మఘవాన్కౌశికో గోమాన్ విశ్రామః సర్వశాసనః ॥ ౭౯ ॥

లలాటాక్షో విశ్వదేహః సారః సంసారచక్రభృత్ ।
అమోఘదణ్డీ మధ్యస్థో హిరణ్యో బ్రహ్మవర్చసీ ॥ ౮౦ ॥

పరమార్థః పరమయః శమ్బరో వ్యాఘ్రకోఽనలః ।
రుచిర్వరరుచిర్వన్ద్యో వాచస్పతిరహర్పతిః ॥ ౮౧ ॥

రవిర్విరోచనః స్కన్ధః శాస్తా వైవస్వతో జనః ।
యుక్తిరున్నతకీర్తిశ్చ శాన్తరాగః పరాజయః ॥ ౮౨ ॥

కైలాసపతికామారిః సవితా రవిలోచనః ।
విద్వత్తమో వీతభయో విశ్వహర్తాఽనివారితః ॥ ౮౩ ॥

నిత్యో నియతకల్యాణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ।
దూరశ్రవా విశ్వసహో ధ్యేయో దుఃస్వప్ననాశనః ॥ ౮౪ ॥

ఉత్తారకో దుష్కృతిహా దుర్ధర్షో దుఃసహోఽభయః ।
అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః కిరీటిత్రిదశాధిపః ॥ ౮౫ ॥

విశ్వగోప్తా విశ్వభర్తా సుధీరో రుచిరాఙ్గదః ।
జననో జనజన్మాదిః ప్రీతిమాన్నీతిమాన్నయః ॥ ౮౬ ॥

విశిష్టః కాశ్యపో భానుర్భీమో భీమపరాక్రమః ।
ప్రణవః సప్తధాచారో మహాకాయో మహాధనుః ॥ ౮౭ ॥

జన్మాధిపో మహాదేవః సకలాగమపారగః ।
తత్త్వాతత్త్వవివేకాత్మా విభూష్ణుర్భూతిభూషణః ॥ ౮౮ ॥

ఋషిర్బ్రాహ్మణవిజ్జిష్ణుర్జన్మమృత్యుజరాతిగః ।
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాన్తోఽమోఘవిక్రమః ॥ ౮౯ ॥

మహేన్ద్రో దుర్భరః సేనీ యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః ।
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిర్విశ్వేశో విమలోదయః ॥ ౯౦ ॥

ఆత్మయోనిరనాద్యన్తో షడ్వింశత్సప్తలోకధృక్ ।
గాయత్రీవల్లభః ప్రాంశుర్విశ్వావాసః ప్రభాకరః ॥ ౯౧ ॥

శిశుర్గిరిరతః సమ్రాట్ సుషేణః సురశత్రుహా ।
అమోఘోఽరిష్టమథనో ముకున్దో విగతజ్వరః ॥ ౯౨ ॥

స్వయంజ్యోతిరనుజ్యోతిరాత్మజ్యోతిరచఞ్చలః ।
పిఙ్గలః కపిలశ్మశ్రుః శాస్త్రనేత్రస్త్రయీతనుః ॥ ౯౩ ॥

జ్ఞానస్కన్ధో మహాజ్ఞానీ నిరుత్పత్తిరుపప్లవః ।
భగో వివస్వానాదిత్యో యోగాచార్యో బృహస్పతిః ॥ ౯౪ ॥

ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ సద్యోగీసదసన్మయః ।
నక్షత్రమాలీ రాకేశః సాధిష్ఠానః షడాశ్రయః ॥ ౯౫ ॥

పవిత్రపాణిః పాపారిర్మణిపూరో మనోగతిః ।
హృత్పుణ్డరీకమాసీనః శుక్లః శాన్తో వృషాకపిః ॥ ౯౬ ॥

విష్ణుర్గ్రహపతిః కృష్ణః సమర్థోఽనర్థనాశనః ।
అధర్మశత్రురక్షయ్యః పురుహూతః పురుష్టుతః ॥ ౯౭ ॥

బ్రహ్మగర్భో బృహద్గర్భో ధర్మధేనుర్ధనాగమః ।
జగద్ధితైషిసుగతః కుమారః కుశలాగమః ॥ ౯౮ ॥

హిరణ్యవర్ణో జ్యోతిష్మాన్నానాభూతధరో ధ్వనిః ।
అరోగో నియమాధ్యక్షో విశ్వామిత్రో ద్విజోత్తమః ॥ ౯౯ ॥

బృహజ్యోతిః సుధామా చ మహాజ్యోతిరనుత్తమః ।
మాతామహో మాతరిశ్వా నభస్వాన్నాగహారధృక్ ॥ ౧౦౦ ॥

పులస్త్యః పులహోఽగస్త్యో జాతూకర్ణ్యః పరాశరః ।
నిరావరణధర్మజ్ఞో విరిఞ్చో విష్టరశ్రవాః ॥ ౧౦౧ ॥

ఆత్మభూరనిరుద్ధోఽత్రి జ్ఞానమూర్తిర్మహాయశాః ।
లోకచూడామణిర్వీరశ్చణ్డసత్యపరాక్రమః ॥ ౧౦౨ ॥

వ్యాలకల్పో మహాకల్పో మహావృక్షః కలాధరః ।
అలంకరిష్ణుస్త్వచలో రోచిష్ణుర్విక్రమోత్తమః ॥ ౧౦౩ ॥

ఆశుశబ్దపతిర్వేగీ ప్లవనః శిఖిసారథిః ।
అసంసృష్టోఽతిథిః శక్రః ప్రమాథీ పాపనాశనః ॥ ౧౦౪ ॥

వసుశ్రవాః కవ్యవాహః ప్రతప్తో విశ్వభోజనః ।
జర్యో జరాధిశమనో లోహితశ్చ తనూనపాత్ ॥ ౧౦౫ ॥

పృషదశ్వో నభోయోనిః సుప్రతీకస్తమిస్రహా ।
నిదాఘస్తపనో మేఘః పక్షః పరపురఞ్జయః ॥ ౧౦౬ ॥

ముఖానిలః సునిష్పన్నః సురభిః శిశిరాత్మకః ।
వసన్తో మాధవో గ్రీష్మో నభస్యో బీజవాహనః ॥ ౧౦౭ ॥

అఙ్గిరామునిరాత్రేయో విమలో విశ్వవాహనః ।
పావనః పురుజిచ్ఛక్రస్త్రివిద్యో నరవాహనః ॥ ౧౦౮ ॥

మనో బుద్ధిరహంకారః క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలకః ।
తేజోనిధిర్జ్ఞాననిధిర్విపాకో విఘ్నకారకః ॥ ౧౦౯ ॥

అధరోఽనుత్తరోజ్ఞేయో జ్యేష్ఠో నిఃశ్రేయసాలయః ।
శైలో నగస్తనుర్దోహో దానవారిరరిన్దమః ॥ ౧౧౦ ॥

చారుధీర్జనకశ్చారు విశల్యో లోకశల్యకృత్ ।
చతుర్వేదశ్చతుర్భావశ్చతురశ్చతురప్రియః ॥ ౧౧౧ ॥

ఆమ్నాయోఽథ సమామ్నాయస్తీర్థదేవశివాలయః ।
బహురూపో మహారూపః సర్వరూపశ్చరాచరః ॥ ౧౧౨ ॥

న్యాయనిర్వాహకో న్యాయో న్యాయగమ్యో నిరఞ్జనః ।
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వశస్త్రప్రభఞ్జనః ॥ ౧౧౩ ॥

ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డీ దాన్తో గుణోత్తమః ।
పిఙ్గలాక్షోఽథ హర్యక్షో నీలగ్రీవో నిరామయః ॥ ౧౧౪ ॥

సహస్రబాహుః సర్వేశః శరణ్యః సర్వలోకభృత్ ।
పద్మాసనః పరంజ్యోతిః పరావరఫలప్రదః ॥ ౧౧౫ ॥

పద్మగర్భో మహాగర్భో విశ్వగర్భో విచక్షణః ।
పరావరజ్ఞో బీజేశః సుముఖః సుమహాస్వనః ॥ ౧౧౬ ॥

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురమహాశ్రయః ॥ ౧౧౭ ॥

దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ।
దేవాసురేశ్వరో దివ్యో దేవాసురమహేశ్వరః ॥ ౧౧౮ ॥

సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాత్మసమ్భవః ।
ఈడ్యోఽనీశః సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో దివాకరః ॥ ౧౧౯ ॥

విబుధాగ్రవరశ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః ।
శివజ్ఞానరతః శ్రీమాన్ శిఖిశ్రీపర్వతప్రియః ॥ ౧౨౦ ॥

జయస్తమ్భో విశిష్టమ్భో నరసింహనిపాతనః ।
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ ధర్మచారీ ధనాధిపః ॥ ౧౨౧ ॥

నన్దీ నన్దీశ్వరో నగ్నో నగ్నవ్రతధరః శుచిః ।
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యుగాధ్యక్షో యుగావహః ॥ ౧౨౨ ॥

స్వవశః సవశః స్వర్గః స్వరః స్వరమయః స్వనః ।
బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా ధనకృద్ధర్మవర్ధనః ॥ ౧౨౩ ॥

దమ్భోఽదమ్భో మహాదమ్భః సర్వభూతమహేశ్వరః ।
శ్మశాననిలయస్తిష్యః సేతురప్రతిమాకృతిః ॥ ౧౨౪ ॥

లోకోత్తరస్ఫుటాలోకస్త్ర్యమ్బకో నాగభూషణః ।
అన్ధకారిర్మఖద్వేషీ విష్ణుకన్ధరపాతనః ॥ ౧౨౫ ॥

వీతదోషోఽక్షయగుణో దక్షారిః పూషదన్తహృత్ ।
ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుః సకలో నిష్కలోఽనఘః ॥ ౧౨౬ ॥

ఆధారః సకలాధారః పాణ్డురాభో మృడో నటః ।
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః సుకుమారః సులోచనః ॥ ౧౨౭ ॥

సామగేయః ప్రియకరః పుణ్యకీర్తిరనామయః ।
మనోజవస్తీర్థకరో జటిలో జీవితేశ్వరః ॥ ౧౨౮ ॥

జీవితాన్తకరో నిత్యో వసురేతా వసుప్రియః ।
సద్గతిః సత్కృతిః సక్తః కాలకణ్ఠః కలాధరః ॥ ౧౨౯ ॥

మానీ మాన్యో మహాకాలః సద్భూతిః సత్పరాయణః ।
చన్ద్రసఞ్జీవనః శాస్తా లోకగూఢోఽమరాధిపః ॥ ౧౩౦ ॥

లోకబన్ధుర్లోకనాథః కృతజ్ఞః కృతిభూషణః ।
అనపాయ్యక్షరః కాన్తః సర్వశాస్త్రభృతాం వరః ॥ ౧౩౧ ॥

తేజోమయో ద్యుతిధరో లోకమాయోఽగ్రణీరణుః ।
శుచిస్మితః ప్రసన్నాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః ॥ ౧౩౨ ॥

జ్యోతిర్మయో నిరాకారో జగన్నాథో జలేశ్వరః ।
తుమ్బవీణీ మహాకాయో విశోకః శోకనాశనః ॥ ౧౩౩ ॥

త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః శుద్ధః శుద్ధిరథాక్షజః ।
అవ్యక్తలక్షణోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో విశామ్పతిః ॥ ౧౩౪ ॥

వరశీలో వరతులో మానో మానధనో మయః ।
బ్రహ్మా విష్ణుః ప్రజాపాలో హంసో హంసగతిర్యమః ॥ ౧౩౫ ॥

వేధా ధాతా విధాతా చ అత్తా హర్తా చతుర్ముఖః ।
కైలాసశిఖరావాసీ సర్వావాసీ సతాం గతిః ॥ ౧౩౬ ॥

హిరణ్యగర్భో హరిణః పురుషః పూర్వజః పితా ।
భూతాలయో భూతపతిర్భూతిదో భువనేశ్వరః ॥ ౧౩౭ ॥

సంయోగీ యోగవిద్బ్రహ్మా బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ।
దేవప్రియో దేవనాథో దేవజ్ఞో దేవచిన్తకః ॥ ౧౩౮ ॥

విషమాక్షః కలాధ్యక్షో వృషాఙ్కో వృషవర్ధనః ।
నిర్మదో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ॥ ౧౩౯ ॥

దర్పహా దర్పితో దృప్తః సర్వర్తుపరివర్తకః ।
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చిః స్నిగ్ధః ప్రకృతిదక్షిణః ॥ ౧౪౦ ॥

భూతభవ్యభవన్నాథః ప్రభవో భ్రాన్తినాశనః ।
అర్థోఽనర్థో మహాకోశః పరకార్యైకపణ్డితః ॥ ౧౪౧ ॥

నిష్కణ్టకః కృతానన్దో నిర్వ్యాజో వ్యాజమర్దనః ।
సత్త్వవాన్సాత్త్వికః సత్యకీర్తిస్తమ్భకృతాగమః ॥ ౧౪౨ ॥

అకమ్పితో గుణగ్రాహీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ ।
సుప్రీతః సుముఖః సూక్ష్మః సుకరో దక్షిణోఽనలః ॥ ౧౪౩ ॥

స్కన్ధః స్కన్ధధరో ధుర్యః ప్రకటః ప్రీతివర్ధనః ।
అపరాజితః సర్వసహో విదగ్ధః సర్వవాహనః ॥ ౧౪౪ ॥

అధృతః స్వధృతః సాధ్యః పూర్తమూర్తిర్యశోధరః ।
వరాహశృఙ్గధృగ్వాయుర్బలవానేకనాయకః ॥ ౧౪౫ ॥

శ్రుతిప్రకాశః శ్రుతిమానేకబన్ధురనేకధృక్ ।
శ్రీవల్లభశివారమ్భః శాన్తభద్రః సమఞ్జసః ॥ ౧౪౬ ॥

భూశయో భూతికృద్భూతిర్భూషణో భూతవాహనః ।
అకాయో భక్తకాయస్థః కాలజ్ఞానీ కలావపుః ॥ ౧౪౭ ॥

సత్యవ్రతమహాత్యాగీ నిష్ఠాశాన్తిపరాయణః ।
పరార్థవృత్తిర్వరదో వివిక్తః శ్రుతిసాగరః ॥ ౧౪౮ ॥

అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ కలఙ్కాఙ్కః కలఙ్కహా ।
స్వభావరుద్రో మధ్యస్థః శత్రుఘ్నో మధ్యనాశకః ॥ ౧౪౯ ॥

శిఖణ్డీ కవచీ శూలీ చణ్డీ ముణ్డీ చ కుణ్డలీ ।
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ మాయీ సంసారసారథిః ॥ ౧౫౦ ॥

అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహస్తేజోరాశిర్మహామణిః ।
అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా వీర్యవాన్కార్యకోవిదః ॥ ౧౫౧ ॥

వేద్యో వేదార్థవిద్గోప్తా సర్వాచారో మునీశ్వరః ।
అనుత్తమో దురాధర్షో మధురః ప్రియదర్శనః ॥ ౧౫౨ ॥

సురేశః శరణం సర్వః శబ్దబ్రహ్మసతాం గతిః ।
కాలభక్షః కలఙ్కారిః కఙ్కణీకృతవాసుకిః ॥ ౧౫౩ ॥

మహేష్వాసో మహీభర్తా నిష్కలఙ్కో విశృఙ్ఖలః ।
ద్యుమణిస్తరణిర్ధన్యః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః ॥ ౧౫౪ ॥

నివృత్తః సంవృతః శిల్పో వ్యూఢోరస్కో మహాభుజః ।
ఏకజ్యోతిర్నిరాతఙ్కో నరో నారాయణప్రియః ॥ ౧౫౫ ॥

నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో వ్యగ్రనాశనః ।
స్తవ్యస్తవప్రియః స్తోతా వ్యాసమూర్తిరనాకులః ॥ ౧౫౬ ॥

నిరవద్యపదోపాయో విద్యారాశిరవిక్రమః ।
ప్రశాన్తబుద్ధిరక్షుద్రః క్షుద్రహా నిత్యసున్దరః ॥ ౧౫౭ ॥

ధైర్యాగ్ర్యధుర్యో ధాత్రీశః శాకల్యః శర్వరీపతిః ।
పరమార్థగురుర్దృష్టిర్గురురాశ్రితవత్సలః ॥ ౧౫౮ ॥

రసో రసజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వసత్త్వావలమ్బనః ।
సూత ఉవాచ –
ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ తుష్టావ వృషభధ్వజమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

స్నాపయామాస చ విభుః పూజయామాస పఙ్కజైః ।
పరీక్షార్థం హరేః పూజాకమలేషు మహేశ్వరః ॥ ౧౬౦ ॥

గోపయామాసకమలం తదైకం భువనేశ్వరః ।
హృతపుష్పో హరిస్తత్ర కిమిదం త్వభ్యచిన్తయన్ ॥ ౧౬౧ ॥

జ్ఞాత్వా స్వనేత్రముద్ధృత్య సర్వసత్త్వావలమ్బనమ్ ।
పూజయామాస భావేన నామ్నా తేన జగద్గురుమ్ ॥ ౧౬౨ ॥

తతస్తత్ర విభుర్దృష్ట్వా తథాభూతం హరో హరిమ్ ।
తస్మాదవతతారాశు మణ్డలాత్పావకస్య చ ॥ ౧౬౩ ॥

కోటిభాస్కరసంకాశం జటాముకుటమణ్డితమ్ ।
జ్వాలామాలావృతం దివ్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం భయఙ్కరమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

శూలటఙ్కగదాచక్రకున్తపాశధరం హరమ్ ।
వరదాభయహస్తం చ దీపిచర్మోత్తరీయకమ్ ॥ ౧౬౫ ॥

ఇత్థమ్భూతం తదా దృష్ట్వా భవం భస్మవిభూషితమ్ ।
హృష్టో నమశ్చకారాశు దేవదేవం జనార్దనః ॥ ౧౬౬ ॥

దుద్రువుస్తం పరిక్రమ్య సేన్ద్రా దేవాస్త్రిలోచనమ్ ।
చచాల బ్రహ్మభువనం చకమ్పే చ వసున్ధరా ॥ ౧౬౭ ॥

దదాహ తేజస్తచ్ఛమ్భోః ప్రాన్తం వై శతయోజనమ్ ।
అధస్తాచ్చోర్ధ్వతశ్చైవ హాహేత్యకృత భూతలే ॥ ౧౬౮ ॥

తదా ప్రాహ మహాదేవః ప్రహసన్నివ శఙ్కరః ।
సమ్ప్రేక్ష్య ప్రణయాద్విష్ణుం కృతాఞ్జలిపుటం స్థితమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

జ్ఞాతం మయేదమధునా దేవకార్యం జనార్దన ।
సుదర్శనాఖ్యం చక్రం చ దదామి తవ శోభనమ్ ॥ ౧౭౦ ॥

యద్రూపం భవతా దృష్టం సర్వలోకభయఙ్కరమ్ ।
హితాయ తవ యత్నేన తవ భావాయ సువ్రత ॥ ౧౭౧ ॥

శాన్తం రణాజిరే విష్ణో దేవానాం దుఃఖసాధనమ్ ।
శాన్తస్య చాస్త్రం శాన్తం స్యాచ్ఛాన్తేనాస్త్రేణ కిం ఫలమ్ ॥

౧౭౨ ॥

శాన్తస్య సమరే చాస్త్రం శాన్తిరేవ తపస్వినామ్ ।
యోద్ధుః శాన్త్యా బలచ్ఛేదః పరస్య బలవృద్ధిదః ॥ ౧౭౩ ॥

దేవైరశాన్తైర్యద్రూపం మదీయం భావయావ్యయమ్ ।
కిమాయుధేన కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన ॥ ౧౭౪ ॥

క్షమా యుధి న కార్యం వై యోద్ధుం దేవారిసూదన ।
అనాగతే వ్యతీతే చ దౌర్బల్యే స్వజనోత్కరే ॥ ౧౭౫ ॥

అకాలికే త్వధర్మే చ అనర్థేవారిసూదన ।
ఏవముక్త్వా దదౌ చక్రం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ ॥ ౧౭౬ ॥

నేత్రం చ నేతా జగతాం ప్రభుర్వై పద్మసన్నిభమ్ ।
తదాప్రభృతి తం ప్రాహుః పద్మాక్షమితి సువ్రతమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

దత్త్వైనం నయనం చక్రం విష్ణవే నీలలోహితః ।
పస్పర్శ చ కరాభ్యాం వై సుశుభాభ్యామువాచ హ ॥ ౧౭౮ ॥

వరదోహం వరశ్రేష్ఠ వరాన్వరయ చేప్సితాన్ ।
భక్త్యా వశీకృతో నూనం త్వయాహం పురుషోత్తమ ॥ ౧౭౯ ॥

ఇత్యుక్తో దేవదేవేన దేవదేవం ప్రణమ్య తమ్ ।
త్వయి భక్తిర్మహాదేవ ప్రసీద వరముత్తమమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

నాన్యమిచ్ఛామి భక్తానామార్తయో నాస్తి యత్ప్రభో ।
తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య దయావాన్ సుతరాం భవః ॥ ౧౮౧ ॥

పస్పర్శ చ దదౌ తస్మై శ్రద్ధాం శీతాంశుభూషణః ।
ప్రాహ చైవం మహాదేవః పరమాత్మానమచ్యుతమ్ ॥ ౧౮౨ ॥

మయి భక్తశ్చ వన్ద్యశ్చ పూజ్యశ్చైవ సురాసురైః ।
భవిష్యతి న సందేహో మత్ప్రసాదాత్సురోత్తమ ॥ ౧౮౩ ॥

యదా సతీ దక్షపుత్రీ వినిన్ద్యేవ సులోచనా ।
మాతరం పితరం దక్షం భవిష్యతి సురేశ్వరీ ॥ ౧౮౪ ॥

దివ్యా హైమవతీ విష్ణో తదా త్వమపి సువ్రత ।
భగినీం తవ కల్యాణీం దేవీం హైమవతీముమామ్ ॥ ౧౮౫ ॥

నియోగాద్బ్రహ్మణః సాధ్వీం ప్రదాస్యసి మమైవ తామ్ ।
మత్సమ్బన్ధీ చ లోకానాం మధ్యే పూజ్యో భవిష్యసి ॥ ౧౮౬ ॥

మాం దివ్యేన చ భావేన తదా ప్రభృతి శఙ్కరమ్ ।
ద్రక్ష్యసే చ ప్రసన్నేన మిత్రభూతమివాత్మనా ॥ ౧౮౭ ॥

ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే రుద్రో భగవాన్నీలలోహితః ।
జనార్దనోపి భగవాన్దేవానామపి సన్నిధౌ ॥ ౧౮౮ ॥

అయాచత మహాదేవం బ్రహ్మాణం మునిభిః సమమ్ ।
మయా ప్రోక్తం స్తవం దివ్యం పద్మయోనే సుశోభనమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శ్రావయేద్వా ద్విజోత్తమాన్ ।
ప్రతినామ్ని హిరణ్యస్య దత్తస్య ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౧౯౦ ॥

అశ్వమేధసహస్రేణ ఫలం భవతి తస్య వై ।
ఘృతాద్యైః స్నాపయేద్రుద్రం స్థాల్యా వై కలశైః శుభైః ॥ ౧౯౧ ॥

నామ్నాం సహస్రేణానేన శ్రద్ధయా శివమీశ్వరమ్ ।
సోపి యజ్ఞసహస్రస్య ఫలం లబ్ధ్వా సురేశ్వరైః ॥ ౧౯౨ ॥

పూజ్యో భవతి రుద్రస్య ప్రీతిర్భవతి తస్య వై ।
తథాస్త్వితి తథా ప్రాహ పద్మయోనేర్జనార్దనమ్ ॥ ౧౯౩ ॥

జగ్మతుః ప్రణిపత్యైనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ ।
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ పూజయేదనఘో ద్విజాః ॥ ౧౯౪ ॥

జపీన్నామ్నాం సహస్రం చ స యాతి పరమాం గతిమ్ ॥ ౧౯౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీలిఙ్గమహాపురాణే పూర్వభాగే సహస్రనామభిః
పూజనాద్విష్ణుచక్రలాభో నామాష్టనవతితమోధ్యాయః ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil