1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Gujarati

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ લિંગપુરાણાન્તર્ગત ॥

અથ લિઙ્ગપુરાણાન્તર્ગત-શ્રીશિવસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રૈઃ
અભિષેકઃ ।
ૐ ।
ઋષય ઊચુઃ –
કથં દેવેન વૈ સૂત દેવદેવાન્મહેશ્વરાત્ ।
સુદર્શનાખ્યં વૈ લબ્ધં વક્તુમર્હસિ વિષ્ણુના ॥ ૧ ॥

સૂત ઉવાચ –
દેવાનામસુરેન્દ્રાણામભવચ્ચ સુદારુણઃ ।
સર્વેષામેવ ભૂતાનાં વિનાશકરણો મહાન્ ॥ ૨ ॥

તે દેવાઃ શક્તિમુશલૈઃ સાયકૈર્નતપર્વભિઃ ।
પ્રભિદ્યમાનાઃ કુન્તૈશ્ચ દુદ્રુવુર્ભયવિહ્વલાઃ ॥ ૩ ॥

પરાજિતાસ્તદા દેવા દેવદેવેશ્વરં હરિમ્ ।
પ્રણેમુસ્તં સુરેશાનં શોકસંવિગ્નમાનસાઃ ॥ ૪ ॥

તાન્ સમીક્ષ્યાથ ભગવાન્દેવદેવેશ્વરો હરિઃ ।
પ્રણિપત્ય સ્થિતાન્દેવાનિદં વચનમબ્રવીત્ ॥ ૫ ॥

વત્સાઃ કિમિતિ વૈ દેવાશ્ચ્યુતાલઙ્કારવિક્રમાઃ ।
સમાગતાઃ સસંતાપા વક્તુમર્હથ સુવ્રતાઃ ॥ ૬ ॥

તસ્ય તદ્વચનં શ્રુત્વા તથાભૂતાઃ સુરોત્તમાઃ ।
પ્રણમ્યાહુર્યથાવૃત્તં દેવદેવાય વિષ્ણવે ॥ ૭ ॥

ભગવન્દેવદેવેશ વિષ્ણો જિષ્ણો જનાર્દન ।
દાનવૈઃ પીડિતાઃ સર્વે વયં શરણમાગતાઃ ॥ ૮ ॥

ત્વમેવ દેવદેવેશ ગતિર્નઃ પુરુષોત્તમ ।
ત્વમેવ પરમાત્મા હિ ત્વં પિતા જગતામપિ ॥ ૯ ॥

ત્વમેવ ભર્તા હર્તા ચ ભોક્તા દાતા જનાર્દન ।
હન્તુમર્હસિ તસ્માત્ત્વં દાનવાન્દાનવાર્દન ॥ ૧૦ ॥

દૈત્યાશ્ચ વૈષ્ણવૈર્બ્રાહ્મૈ રૌદ્રૈર્યામ્યૈઃ સુદારુણૈઃ ।
કૌબેરૈશ્ચૈવ સૌમ્યૈશ્ચ નૈરૃત્યૈર્વારુણૈર્દૃઢૈઃ ॥ ૧૧ ॥

વાયવ્યૈશ્ચ તથાગ્નેયૈરૈશાનૈર્વાર્ષિકૈઃ શુભૈઃ ।
સૌરૈ રૌદ્રૈસ્તથા ભીમૈઃ કમ્પનૈર્જૃમ્ભણૈર્દૃઢૈઃ ॥ ૧૨ ॥

અવધ્યા વરલાભાત્તે સર્વે વારિજલોચન ।
સૂર્યમણ્ડલસમ્ભૂતં ત્વદીયં ચક્રમુદ્યતમ્ ॥ ૧૩ ॥

કુણ્ઠિતં હિ દધીચેન ચ્યાવનેન જગદ્ગુરો ।
દણ્ડં શાર્ઙ્ગં તવાસ્ત્રં ચ લબ્ધં દૈત્યૈઃ પ્રસાદતઃ ॥

૧૪ ॥

પુરા જલન્ધરં હન્તું નિર્મિતં ત્રિપુરારિણા ।
રથાઙ્ગં સુશિતં ઘોરં તેન તાન્ હન્તુમર્હસિ ॥ ૧૫ ॥

તસ્માત્તેન નિહન્તવ્યા નાન્યૈઃ શસ્ત્રશતૈરપિ ।
તતો નિશમ્ય તેષાં વૈ વચનં વારિજેક્ષણઃ ॥ ૧૬ ॥

વાચસ્પતિમુખાનાહ સ હરિશ્ચક્રભૃત્સ્વયમ્ ।
શ્રીવિષ્ણુરુવાચ –
ભોભો દેવા મહાદેવં સર્વૈર્દેવૈઃ સનાતનૈઃ ॥ ૧૭ ॥

સમ્પ્રાપ્ય સામ્પ્રતં સર્વં કરિષ્યામિ દિવૌકસામ્ ।
દેવા જલંધરં હન્તું નિર્મિતં હિ પુરારિણા ॥ ૧૮ ॥

લબ્ધ્વા રથાઙ્ગં તેનૈવ નિહત્ય ચ મહાસુરાન્ ।
સર્વાન્ધુન્ધુમુખાન્દૈત્યાનષ્ટષષ્ટિશતાન્સુરાન્ ॥ ૧૯ ॥

સબાન્ધવાન્ક્ષણાદેવ યુષ્માન્ સંતારયામ્યહમ્ ।
સૂત ઉવાચ –
એવમુક્ત્વા સુરશ્રેષ્ઠાન્ સુરશ્રેષ્ઠમનુસ્મરન્ ॥ ૨૦ ॥

સુરશ્રેષ્ઠસ્તદા શ્રેષ્ઠં પૂજયામાસ શઙ્કરમ્ ।
લિઙ્ગં સ્થાપ્ય યથાન્યાયં હિમવચ્છિખરે શુભે ॥ ૨૧ ॥

મેરુપર્વતસંકાશં નિર્મિતં વિશ્વકર્મણા ।
ત્વરિતાખ્યેન રુદ્રેણ રૌદ્રેણ ચ જનાર્દનઃ ॥ ૨૨ ॥

સ્નાપ્ય સમ્પૂજ્ય ગન્ધાદ્યૈર્જ્વાલાકારં મનોરમમ્ ।
તુષ્ટાવ ચ તદા રુદ્રં સમ્પૂજ્યાગ્નૌ પ્રણમ્ય ચ ॥ ૨૩ ॥

દેવં નામ્નાં સહસ્રેણ ભવાદ્યેન યથાક્રમમ્ ।
પૂજયામાસ ચ શિવં પ્રણવાદ્યં નમોન્તકમ્ ॥ ૨૪ ॥

દેવં નામ્નાં સહસ્રેણ ભવાદ્યેન મહેશ્વરમ્ ।
પ્રતિનામ સપદ્મેન પૂજયામાસ શઙ્કરમ્ ॥ ૨૫ ॥

અગ્નૌ ચ નામભિર્દેવં ભવાદ્યૈઃ સમિદાદિભિઃ ।
સ્વાહાન્તૈર્વિધિવદ્ધુત્વા પ્રત્યેકમયુતં પ્રભુમ્ ॥ ૨૬ ॥

તુષ્ટાવ ચ પુનઃ શમ્ભું ભવાદ્યૈર્ભવમીશ્વરમ્ ।
શ્રી વિષ્ણુરુવાચ –
ભવઃ શિવો હરો રુદ્રઃ પુરુષઃ પદ્મલોચનઃ ॥ ૨૭ ॥

અર્થિતવ્યઃ સદાચારઃ સર્વશમ્ભુર્મહેશ્વરઃ ।
ઈશ્વરઃ સ્થાણુરીશાનઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૨૮ ॥

વરીયાન્ વરદો વન્દ્યઃ શઙ્કરઃ પરમેશ્વરઃ ।
ગઙ્ગાધરઃ શૂલધરઃ પરાર્થૈકપ્રયોજનઃ ॥ ૨૯ ॥

સર્વજ્ઞઃ સર્વદેવાદિગિરિધન્વા જટાધરઃ ।
ચન્દ્રાપીડશ્ચન્દ્રમૌલિર્વિદ્વાન્વિશ્વામરેશ્વરઃ ॥ ૩૦ ॥

વેદાન્તસારસન્દોહઃ કપાલી નીલલોહિતઃ ।
ધ્યાનાધારોઽપરિચ્છેદ્યો ગૌરીભર્તા ગણેશ્વરઃ ॥ ૩૧ ॥

અષ્ટમૂર્તિર્વિશ્વમૂર્તિસ્ત્રિવર્ગઃ સ્વર્ગસાધનઃ ।
જ્ઞાનગમ્યો દૃઢપ્રજ્ઞો દેવદેવસ્ત્રિલોચનઃ ॥ ૩૨ ॥

વામદેવો મહાદેવઃ પાણ્ડુઃ પરિદૃઢો દૃઢઃ ।
વિશ્વરૂપો વિરૂપાક્ષો વાગીશઃ શુચિરન્તરઃ ॥ ૩૩ ॥

સર્વપ્રણયસંવાદીવૃષાઙ્કો વૃષવાહનઃ ।
ઈશઃ પિનાકી ખટ્વાઙ્ગી ચિત્રવેષશ્ચિરન્તનઃ ॥ ૩૪ ॥

તમોહરો મહાયોગી ગોપ્તા બ્રહ્માઙ્ગહૃજ્જટી ।
કાલકાલઃ કૃત્તિવાસાઃ સુભગઃ પ્રણવાત્મકઃ ॥ ૩૫ ॥

ઉન્મત્તવેષશ્ચક્ષુષ્યોદુર્વાસાઃ સ્મરશાસનઃ ।
દૃઢાયુધઃ સ્કન્દગુરુઃ પરમેષ્ઠી પરાયણઃ ॥ ૩૬ ॥

અનાદિમધ્યનિધનો ગિરિશો ગિરિબાન્ધવઃ ।
કુબેરબન્ધુઃ શ્રીકણ્ઠો લોકવર્ણોત્તમોત્તમઃ ॥ ૩૭ ॥

સામાન્યદેવઃ કોદણ્ડી નીલકણ્ઠઃ પરશ્વધી ।
વિશાલાક્ષો મૃગવ્યાધઃ સુરેશઃ સૂર્યતાપનઃ ॥ ૩૮ ॥

ધર્મકર્માક્ષમઃ ક્ષેત્રં ભગવાન્ ભગનેત્રભિત્ ।
ઉગ્રઃ પશુપતિસ્તાર્ક્ષ્યપ્રિયભક્તઃ પ્રિયંવદઃ ॥ ૩૯ ॥

દાતા દયાકરો દક્ષઃ કપર્દી કામશાસનઃ ।
શ્મશાનનિલયઃ સૂક્ષ્મઃ શ્મશાનસ્થો મહેશ્વરઃ ॥ ૪૦ ॥

લોકકર્તા ભૂતપતિર્મહાકર્તા મહૌષધી ।
ઉત્તરો ગોપતિર્ગોપ્તા જ્ઞાનગમ્યઃ પુરાતનઃ ॥ ૪૧ ॥

નીતિઃ સુનીતિઃ શુદ્ધાત્મા સોમસોમરતઃ સુખી ।
સોમપોઽમૃતપઃ સોમો મહાનીતિર્મહામતિઃ ॥ ૪૨ ॥

અજાતશત્રુરાલોકઃ સમ્ભાવ્યો હવ્યવાહનઃ ।
લોકકારો વેદકારઃ સૂત્રકારઃ સનાતનઃ ॥ ૪૩ ॥

મહર્ષિઃ કપિલાચાર્યો વિશ્વદીપ્તિસ્ત્રિલોચનઃ ।
પિનાકપાણિભૂદેવઃ સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિકૃત્સદા ॥ ૪૪ ॥

ત્રિધામા સૌભગઃ શર્વઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વગોચરઃ ।
બ્રહ્મધૃગ્વિશ્વસૃક્સ્વર્ગઃ કર્ણિકારઃ પ્રિયઃ કવિઃ ॥ ૪૫ ॥

શાખો વિશાખો ગોશાખઃ શિવોનૈકઃ ક્રતુઃ સમઃ ।
ગઙ્ગાપ્લવોદકો ભાવઃ સકલસ્થપતિસ્થિરઃ ॥ ૪૬ ॥

વિજિતાત્મા વિધેયાત્મા ભૂતવાહનસારથિઃ ।
સગણો ગણકાર્યશ્ચ સુકીર્તિશ્છિન્નસંશયઃ ॥ ૪૭ ॥

કામદેવઃ કામપાલો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રઃ ।
ભસ્મપ્રિયો ભસ્મશાયી કામી કાન્તઃ કૃતાગમઃ ॥ ૪૮ ॥

સમાયુક્તો નિવૃત્તાત્મા ધર્મયુક્તઃ સદાશિવઃ ।
ચતુર્મુખશ્ચતુર્બાહુર્દુરાવાસો દુરાસદઃ ॥ ૪૯ ॥

દુર્ગમો દુર્લભો દુર્ગઃ સર્વાયુધવિશારદઃ ।
અધ્યાત્મયોગનિલયઃ સુતન્તુસ્તન્તુવર્ધનઃ ॥ ૫૦ ॥

શુભાઙ્ગો લોકસારઙ્ગો જગદીશોઽમૃતાશનઃ ।
ભસ્મશુદ્ધિકરો મેરુરોજસ્વી શુદ્ધવિગ્રહઃ ॥ ૫૧ ॥

હિરણ્યરેતાસ્તરણિર્મરીચિર્મહિમાલયઃ ।
મહાહ્રદો મહાગર્ભઃ સિદ્ધવૃન્દારવન્દિતઃ ॥ ૫૨ ॥

વ્યાઘ્રચર્મધરો વ્યાલી મહાભૂતો મહાનિધિઃ ।
અમૃતાઙ્ગોઽમૃતવપુઃ પઞ્ચયજ્ઞઃ પ્રભઞ્જનઃ ॥ ૫૩ ॥

પઞ્ચવિંશતિતત્ત્વજ્ઞઃ પારિજાતઃ પરાવરઃ ।
સુલભઃ સુવ્રતઃ શૂરો વાઙ્મયૈકનિધિર્નિધિઃ ॥ ૫૪ ॥

વર્ણાશ્રમગુરુર્વર્ણી શત્રુજિચ્છત્રુતાપનઃ ।
આશ્રમઃ ક્ષપણઃ ક્ષામો જ્ઞાનવાનચલાચલઃ ॥ ૫૫ ॥

પ્રમાણભૂતો દુર્જ્ઞેયઃ સુપર્ણો વાયુવાહનઃ ।
ધનુર્ધરો ધનુર્વેદો ગુણરાશિર્ગુણાકરઃ ॥ ૫૬ ॥

અનન્તદૃષ્ટિરાનન્દો દણ્ડો દમયિતા દમઃ ।
અભિવાદ્યો મહાચાર્યો વિશ્વકર્મા વિશારદઃ ॥ ૫૭ ॥

વીતરાગો વિનીતાત્મા તપસ્વી ભૂતભાવનઃ ।
ઉન્મત્તવેષઃ પ્રચ્છન્નો જિતકામો જિતપ્રિયઃ ॥ ૫૮ ॥

કલ્યાણપ્રકૃતિઃ કલ્પઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ ।
તપસ્વી તારકો ધીમાન્ પ્રધાનપ્રભુરવ્યયઃ ॥ ૫૯ ॥

લોકપાલોઽન્તર્હિતાત્મા કલ્યાદિઃ કમલેક્ષણઃ ।
વેદશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞો નિયમો નિયમાશ્રયઃ ॥ ૬૦ ॥

ચન્દ્રઃ સૂર્યઃ શનિઃ કેતુર્વિરામો વિદ્રુમચ્છવિઃ ।
ભક્તિગમ્યઃ પરં બ્રહ્મ મૃગબાણાર્પણોઽનઘઃ ॥ ૬૧ ॥

અદ્રિરાજાલયઃ કાન્તઃ પરમાત્મા જગદ્ગુરુઃ ।
સર્વકર્માચલસ્ત્વષ્ટા માઙ્ગલ્યો મઙ્ગલાવૃતઃ ॥ ૬૨ ॥

મહાતપા દીર્ઘતપાઃ સ્થવિષ્ઠઃ સ્થવિરો ધ્રુવઃ ।
અહઃ સંવત્સરો વ્યાપ્તિઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ ॥ ૬૩ ॥

સંવત્સરકરો મન્ત્રઃ પ્રત્યયઃ સર્વદર્શનઃ ।
અજઃ સર્વેશ્વરઃ સ્નિગ્ધો મહારેતા મહાબલઃ ॥ ૬૪ ॥

યોગી યોગ્યો મહારેતાઃ સિદ્ધઃ સર્વાદિરગ્નિદઃ ।
વસુર્વસુમનાઃ સત્યઃ સર્વપાપહરો હરઃ ॥ ૬૫ ॥

અમૃતઃ શાશ્વતઃ શાન્તો બાણહસ્તઃ પ્રતાપવાન્ ।
કમણ્ડલુધરો ધન્વી વેદાઙ્ગો વેદવિન્મુનિઃ ॥ ૬૬ ॥

ભ્રાજિષ્ણુર્ભોજનં ભોક્તા લોકનેતા દુરાધરઃ ।
અતીન્દ્રિયો મહામાયઃ સર્વાવાસશ્ચતુષ્પથઃ ॥ ૬૭ ॥

કાલયોગી મહાનાદો મહોત્સાહો મહાબલઃ ।
મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો ભૂતચારી પુરન્દરઃ ॥ ૬૮ ॥

નિશાચરઃ પ્રેતચારી મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ ।
અનિર્દેશ્યવપુઃ શ્રીમાન્સર્વહાર્યમિતો ગતિઃ ॥ ૬૯ ॥

બહુશ્રુતો બહુમયો નિયતાત્મા ભવોદ્ભવઃ ।
ઓજસ્તેજો દ્યુતિકરો નર્તકઃ સર્વકામકઃ ॥ ૭૦ ॥

નૃત્યપ્રિયો નૃત્યનૃત્યઃ પ્રકાશાત્મા પ્રતાપનઃ ।
બુદ્ધઃ સ્પષ્ટાક્ષરો મન્ત્રઃ સન્માનઃ સારસમ્પ્લવઃ ॥ ૭૧ ॥

યુગાદિકૃદ્યુગાવર્તો ગમ્ભીરો વૃષવાહનઃ ।
ઇષ્ટો વિશિષ્ટઃ શિષ્ટેષ્ટઃ શરભઃ શરભો ધનુઃ ॥ ૭૨ ॥

અપાંનિધિરધિષ્ઠાનં વિજયો જયકાલવિત્ ।
પ્રતિષ્ઠિતઃ પ્રમાણજ્ઞો હિરણ્યકવચો હરિઃ ॥ ૭૩ ॥

વિરોચનઃ સુરગણો વિદ્યેશો વિબુધાશ્રયઃ ।
બાલરૂપો બલોન્માથી વિવર્તો ગહનો ગુરુઃ ॥ ૭૪ ॥

કરણં કારણં કર્તા સર્વબન્ધવિમોચનઃ ।
વિદ્વત્તમો વીતભયો વિશ્વભર્તા નિશાકરઃ ॥ ૭૫ ॥

વ્યવસાયો વ્યવસ્થાનઃ સ્થાનદો જગદાદિજઃ ।
દુન્દુભો લલિતો વિશ્વો ભવાત્માત્મનિસંસ્થિતઃ ॥ ૭૬ ॥

વીરેશ્વરો વીરભદ્રો વીરહા વીરભૃદ્વિરાટ્ ।
વીરચૂડામણિર્વેત્તા તીવ્રનાદો નદીધરઃ ॥ ૭૭ ॥

આજ્ઞાધારસ્ત્રિશૂલી ચ શિપિવિષ્ટઃ શિવાલયઃ ।
વાલખિલ્યો મહાચાપસ્તિગ્માંશુર્નિધિરવ્યયઃ ॥ ૭૮ ॥

અભિરામઃ સુશરણઃ સુબ્રહ્મણ્યઃ સુધાપતિઃ ।
મઘવાન્કૌશિકો ગોમાન્ વિશ્રામઃ સર્વશાસનઃ ॥ ૭૯ ॥

લલાટાક્ષો વિશ્વદેહઃ સારઃ સંસારચક્રભૃત્ ।
અમોઘદણ્ડી મધ્યસ્થો હિરણ્યો બ્રહ્મવર્ચસી ॥ ૮૦ ॥

પરમાર્થઃ પરમયઃ શમ્બરો વ્યાઘ્રકોઽનલઃ ।
રુચિર્વરરુચિર્વન્દ્યો વાચસ્પતિરહર્પતિઃ ॥ ૮૧ ॥

રવિર્વિરોચનઃ સ્કન્ધઃ શાસ્તા વૈવસ્વતો જનઃ ।
યુક્તિરુન્નતકીર્તિશ્ચ શાન્તરાગઃ પરાજયઃ ॥ ૮૨ ॥

કૈલાસપતિકામારિઃ સવિતા રવિલોચનઃ ।
વિદ્વત્તમો વીતભયો વિશ્વહર્તાઽનિવારિતઃ ॥ ૮૩ ॥

નિત્યો નિયતકલ્યાણઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ।
દૂરશ્રવા વિશ્વસહો ધ્યેયો દુઃસ્વપ્નનાશનઃ ॥ ૮૪ ॥

ઉત્તારકો દુષ્કૃતિહા દુર્ધર્ષો દુઃસહોઽભયઃ ।
અનાદિર્ભૂર્ભુવો લક્ષ્મીઃ કિરીટિત્રિદશાધિપઃ ॥ ૮૫ ॥

વિશ્વગોપ્તા વિશ્વભર્તા સુધીરો રુચિરાઙ્ગદઃ ।
જનનો જનજન્માદિઃ પ્રીતિમાન્નીતિમાન્નયઃ ॥ ૮૬ ॥

વિશિષ્ટઃ કાશ્યપો ભાનુર્ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ।
પ્રણવઃ સપ્તધાચારો મહાકાયો મહાધનુઃ ॥ ૮૭ ॥

જન્માધિપો મહાદેવઃ સકલાગમપારગઃ ।
તત્ત્વાતત્ત્વવિવેકાત્મા વિભૂષ્ણુર્ભૂતિભૂષણઃ ॥ ૮૮ ॥

ઋષિર્બ્રાહ્મણવિજ્જિષ્ણુર્જન્મમૃત્યુજરાતિગઃ ।
યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્વા યજ્ઞાન્તોઽમોઘવિક્રમઃ ॥ ૮૯ ॥

મહેન્દ્રો દુર્ભરઃ સેની યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞવાહનઃ ।
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પત્તિર્વિશ્વેશો વિમલોદયઃ ॥ ૯૦ ॥

આત્મયોનિરનાદ્યન્તો ષડ્વિંશત્સપ્તલોકધૃક્ ।
ગાયત્રીવલ્લભઃ પ્રાંશુર્વિશ્વાવાસઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૯૧ ॥

શિશુર્ગિરિરતઃ સમ્રાટ્ સુષેણઃ સુરશત્રુહા ।
અમોઘોઽરિષ્ટમથનો મુકુન્દો વિગતજ્વરઃ ॥ ૯૨ ॥

સ્વયંજ્યોતિરનુજ્યોતિરાત્મજ્યોતિરચઞ્ચલઃ ।
પિઙ્ગલઃ કપિલશ્મશ્રુઃ શાસ્ત્રનેત્રસ્ત્રયીતનુઃ ॥ ૯૩ ॥

જ્ઞાનસ્કન્ધો મહાજ્ઞાની નિરુત્પત્તિરુપપ્લવઃ ।
ભગો વિવસ્વાનાદિત્યો યોગાચાર્યો બૃહસ્પતિઃ ॥ ૯૪ ॥

ઉદારકીર્તિરુદ્યોગી સદ્યોગીસદસન્મયઃ ।
નક્ષત્રમાલી રાકેશઃ સાધિષ્ઠાનઃ ષડાશ્રયઃ ॥ ૯૫ ॥

પવિત્રપાણિઃ પાપારિર્મણિપૂરો મનોગતિઃ ।
હૃત્પુણ્ડરીકમાસીનઃ શુક્લઃ શાન્તો વૃષાકપિઃ ॥ ૯૬ ॥

વિષ્ણુર્ગ્રહપતિઃ કૃષ્ણઃ સમર્થોઽનર્થનાશનઃ ।
અધર્મશત્રુરક્ષય્યઃ પુરુહૂતઃ પુરુષ્ટુતઃ ॥ ૯૭ ॥

બ્રહ્મગર્ભો બૃહદ્ગર્ભો ધર્મધેનુર્ધનાગમઃ ।
જગદ્ધિતૈષિસુગતઃ કુમારઃ કુશલાગમઃ ॥ ૯૮ ॥

હિરણ્યવર્ણો જ્યોતિષ્માન્નાનાભૂતધરો ધ્વનિઃ ।
અરોગો નિયમાધ્યક્ષો વિશ્વામિત્રો દ્વિજોત્તમઃ ॥ ૯૯ ॥

બૃહજ્યોતિઃ સુધામા ચ મહાજ્યોતિરનુત્તમઃ ।
માતામહો માતરિશ્વા નભસ્વાન્નાગહારધૃક્ ॥ ૧૦૦ ॥

પુલસ્ત્યઃ પુલહોઽગસ્ત્યો જાતૂકર્ણ્યઃ પરાશરઃ ।
નિરાવરણધર્મજ્ઞો વિરિઞ્ચો વિષ્ટરશ્રવાઃ ॥ ૧૦૧ ॥

આત્મભૂરનિરુદ્ધોઽત્રિ જ્ઞાનમૂર્તિર્મહાયશાઃ ।
લોકચૂડામણિર્વીરશ્ચણ્ડસત્યપરાક્રમઃ ॥ ૧૦૨ ॥

વ્યાલકલ્પો મહાકલ્પો મહાવૃક્ષઃ કલાધરઃ ।
અલંકરિષ્ણુસ્ત્વચલો રોચિષ્ણુર્વિક્રમોત્તમઃ ॥ ૧૦૩ ॥

આશુશબ્દપતિર્વેગી પ્લવનઃ શિખિસારથિઃ ।
અસંસૃષ્ટોઽતિથિઃ શક્રઃ પ્રમાથી પાપનાશનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

વસુશ્રવાઃ કવ્યવાહઃ પ્રતપ્તો વિશ્વભોજનઃ ।
જર્યો જરાધિશમનો લોહિતશ્ચ તનૂનપાત્ ॥ ૧૦૫ ॥

પૃષદશ્વો નભોયોનિઃ સુપ્રતીકસ્તમિસ્રહા ।
નિદાઘસ્તપનો મેઘઃ પક્ષઃ પરપુરઞ્જયઃ ॥ ૧૦૬ ॥

મુખાનિલઃ સુનિષ્પન્નઃ સુરભિઃ શિશિરાત્મકઃ ।
વસન્તો માધવો ગ્રીષ્મો નભસ્યો બીજવાહનઃ ॥ ૧૦૭ ॥

અઙ્ગિરામુનિરાત્રેયો વિમલો વિશ્વવાહનઃ ।
પાવનઃ પુરુજિચ્છક્રસ્ત્રિવિદ્યો નરવાહનઃ ॥ ૧૦૮ ॥

મનો બુદ્ધિરહંકારઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ।
તેજોનિધિર્જ્ઞાનનિધિર્વિપાકો વિઘ્નકારકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

અધરોઽનુત્તરોજ્ઞેયો જ્યેષ્ઠો નિઃશ્રેયસાલયઃ ।
શૈલો નગસ્તનુર્દોહો દાનવારિરરિન્દમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ચારુધીર્જનકશ્ચારુ વિશલ્યો લોકશલ્યકૃત્ ।
ચતુર્વેદશ્ચતુર્ભાવશ્ચતુરશ્ચતુરપ્રિયઃ ॥ ૧૧૧ ॥

આમ્નાયોઽથ સમામ્નાયસ્તીર્થદેવશિવાલયઃ ।
બહુરૂપો મહારૂપઃ સર્વરૂપશ્ચરાચરઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ન્યાયનિર્વાહકો ન્યાયો ન્યાયગમ્યો નિરઞ્જનઃ ।
સહસ્રમૂર્ધા દેવેન્દ્રઃ સર્વશસ્ત્રપ્રભઞ્જનઃ ॥ ૧૧૩ ॥

મુણ્ડો વિરૂપો વિકૃતો દણ્ડી દાન્તો ગુણોત્તમઃ ।
પિઙ્ગલાક્ષોઽથ હર્યક્ષો નીલગ્રીવો નિરામયઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સહસ્રબાહુઃ સર્વેશઃ શરણ્યઃ સર્વલોકભૃત્ ।
પદ્માસનઃ પરંજ્યોતિઃ પરાવરફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૫ ॥

પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો વિશ્વગર્ભો વિચક્ષણઃ ।
પરાવરજ્ઞો બીજેશઃ સુમુખઃ સુમહાસ્વનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
દેવાસુરમહામાત્રો દેવાસુરમહાશ્રયઃ ॥ ૧૧૭ ॥

દેવાદિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ ।
દેવાસુરેશ્વરો દિવ્યો દેવાસુરમહેશ્વરઃ ॥ ૧૧૮ ॥

સર્વદેવમયોઽચિન્ત્યો દેવતાત્માત્મસમ્ભવઃ ।
ઈડ્યોઽનીશઃ સુરવ્યાઘ્રો દેવસિંહો દિવાકરઃ ॥ ૧૧૯ ॥

વિબુધાગ્રવરશ્રેષ્ઠઃ સર્વદેવોત્તમોત્તમઃ ।
શિવજ્ઞાનરતઃ શ્રીમાન્ શિખિશ્રીપર્વતપ્રિયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

જયસ્તમ્ભો વિશિષ્ટમ્ભો નરસિંહનિપાતનઃ ।
બ્રહ્મચારી લોકચારી ધર્મચારી ધનાધિપઃ ॥ ૧૨૧ ॥

નન્દી નન્દીશ્વરો નગ્નો નગ્નવ્રતધરઃ શુચિઃ ।
લિઙ્ગાધ્યક્ષઃ સુરાધ્યક્ષો યુગાધ્યક્ષો યુગાવહઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સ્વવશઃ સવશઃ સ્વર્ગઃ સ્વરઃ સ્વરમયઃ સ્વનઃ ।
બીજાધ્યક્ષો બીજકર્તા ધનકૃદ્ધર્મવર્ધનઃ ॥ ૧૨૩ ॥

દમ્ભોઽદમ્ભો મહાદમ્ભઃ સર્વભૂતમહેશ્વરઃ ।
શ્મશાનનિલયસ્તિષ્યઃ સેતુરપ્રતિમાકૃતિઃ ॥ ૧૨૪ ॥

લોકોત્તરસ્ફુટાલોકસ્ત્ર્યમ્બકો નાગભૂષણઃ ।
અન્ધકારિર્મખદ્વેષી વિષ્ણુકન્ધરપાતનઃ ॥ ૧૨૫ ॥

વીતદોષોઽક્ષયગુણો દક્ષારિઃ પૂષદન્તહૃત્ ।
ધૂર્જટિઃ ખણ્ડપરશુઃ સકલો નિષ્કલોઽનઘઃ ॥ ૧૨૬ ॥

આધારઃ સકલાધારઃ પાણ્ડુરાભો મૃડો નટઃ ।
પૂર્ણઃ પૂરયિતા પુણ્યઃ સુકુમારઃ સુલોચનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

સામગેયઃ પ્રિયકરઃ પુણ્યકીર્તિરનામયઃ ।
મનોજવસ્તીર્થકરો જટિલો જીવિતેશ્વરઃ ॥ ૧૨૮ ॥

જીવિતાન્તકરો નિત્યો વસુરેતા વસુપ્રિયઃ ।
સદ્ગતિઃ સત્કૃતિઃ સક્તઃ કાલકણ્ઠઃ કલાધરઃ ॥ ૧૨૯ ॥

માની માન્યો મહાકાલઃ સદ્ભૂતિઃ સત્પરાયણઃ ।
ચન્દ્રસઞ્જીવનઃ શાસ્તા લોકગૂઢોઽમરાધિપઃ ॥ ૧૩૦ ॥

લોકબન્ધુર્લોકનાથઃ કૃતજ્ઞઃ કૃતિભૂષણઃ ।
અનપાય્યક્ષરઃ કાન્તઃ સર્વશાસ્ત્રભૃતાં વરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

તેજોમયો દ્યુતિધરો લોકમાયોઽગ્રણીરણુઃ ।
શુચિસ્મિતઃ પ્રસન્નાત્મા દુર્જયો દુરતિક્રમઃ ॥ ૧૩૨ ॥

જ્યોતિર્મયો નિરાકારો જગન્નાથો જલેશ્વરઃ ।
તુમ્બવીણી મહાકાયો વિશોકઃ શોકનાશનઃ ॥ ૧૩૩ ॥

ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકેશઃ શુદ્ધઃ શુદ્ધિરથાક્ષજઃ ।
અવ્યક્તલક્ષણોઽવ્યક્તો વ્યક્તાવ્યક્તો વિશામ્પતિઃ ॥ ૧૩૪ ॥

વરશીલો વરતુલો માનો માનધનો મયઃ ।
બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ પ્રજાપાલો હંસો હંસગતિર્યમઃ ॥ ૧૩૫ ॥

વેધા ધાતા વિધાતા ચ અત્તા હર્તા ચતુર્મુખઃ ।
કૈલાસશિખરાવાસી સર્વાવાસી સતાં ગતિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

હિરણ્યગર્ભો હરિણઃ પુરુષઃ પૂર્વજઃ પિતા ।
ભૂતાલયો ભૂતપતિર્ભૂતિદો ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૧૩૭ ॥

સંયોગી યોગવિદ્બ્રહ્મા બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ।
દેવપ્રિયો દેવનાથો દેવજ્ઞો દેવચિન્તકઃ ॥ ૧૩૮ ॥

વિષમાક્ષઃ કલાધ્યક્ષો વૃષાઙ્કો વૃષવર્ધનઃ ।
નિર્મદો નિરહંકારો નિર્મોહો નિરુપદ્રવઃ ॥ ૧૩૯ ॥

દર્પહા દર્પિતો દૃપ્તઃ સર્વર્તુપરિવર્તકઃ ।
સપ્તજિહ્વઃ સહસ્રાર્ચિઃ સ્નિગ્ધઃ પ્રકૃતિદક્ષિણઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ભૂતભવ્યભવન્નાથઃ પ્રભવો ભ્રાન્તિનાશનઃ ।
અર્થોઽનર્થો મહાકોશઃ પરકાર્યૈકપણ્ડિતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

નિષ્કણ્ટકઃ કૃતાનન્દો નિર્વ્યાજો વ્યાજમર્દનઃ ।
સત્ત્વવાન્સાત્ત્વિકઃ સત્યકીર્તિસ્તમ્ભકૃતાગમઃ ॥ ૧૪૨ ॥

અકમ્પિતો ગુણગ્રાહી નૈકાત્મા નૈકકર્મકૃત્ ।
સુપ્રીતઃ સુમુખઃ સૂક્ષ્મઃ સુકરો દક્ષિણોઽનલઃ ॥ ૧૪૩ ॥

સ્કન્ધઃ સ્કન્ધધરો ધુર્યઃ પ્રકટઃ પ્રીતિવર્ધનઃ ।
અપરાજિતઃ સર્વસહો વિદગ્ધઃ સર્વવાહનઃ ॥ ૧૪૪ ॥

અધૃતઃ સ્વધૃતઃ સાધ્યઃ પૂર્તમૂર્તિર્યશોધરઃ ।
વરાહશૃઙ્ગધૃગ્વાયુર્બલવાનેકનાયકઃ ॥ ૧૪૫ ॥

શ્રુતિપ્રકાશઃ શ્રુતિમાનેકબન્ધુરનેકધૃક્ ।
શ્રીવલ્લભશિવારમ્ભઃ શાન્તભદ્રઃ સમઞ્જસઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ભૂશયો ભૂતિકૃદ્ભૂતિર્ભૂષણો ભૂતવાહનઃ ।
અકાયો ભક્તકાયસ્થઃ કાલજ્ઞાની કલાવપુઃ ॥ ૧૪૭ ॥

સત્યવ્રતમહાત્યાગી નિષ્ઠાશાન્તિપરાયણઃ ।
પરાર્થવૃત્તિર્વરદો વિવિક્તઃ શ્રુતિસાગરઃ ॥ ૧૪૮ ॥

અનિર્વિણ્ણો ગુણગ્રાહી કલઙ્કાઙ્કઃ કલઙ્કહા ।
સ્વભાવરુદ્રો મધ્યસ્થઃ શત્રુઘ્નો મધ્યનાશકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

શિખણ્ડી કવચી શૂલી ચણ્ડી મુણ્ડી ચ કુણ્ડલી ।
મેખલી કવચી ખડ્ગી માયી સંસારસારથિઃ ॥ ૧૫૦ ॥

અમૃત્યુઃ સર્વદૃક્ સિંહસ્તેજોરાશિર્મહામણિઃ ।
અસંખ્યેયોઽપ્રમેયાત્મા વીર્યવાન્કાર્યકોવિદઃ ॥ ૧૫૧ ॥

વેદ્યો વેદાર્થવિદ્ગોપ્તા સર્વાચારો મુનીશ્વરઃ ।
અનુત્તમો દુરાધર્ષો મધુરઃ પ્રિયદર્શનઃ ॥ ૧૫૨ ॥

સુરેશઃ શરણં સર્વઃ શબ્દબ્રહ્મસતાં ગતિઃ ।
કાલભક્ષઃ કલઙ્કારિઃ કઙ્કણીકૃતવાસુકિઃ ॥ ૧૫૩ ॥

મહેષ્વાસો મહીભર્તા નિષ્કલઙ્કો વિશૃઙ્ખલઃ ।
દ્યુમણિસ્તરણિર્ધન્યઃ સિદ્ધિદઃ સિદ્ધિસાધનઃ ॥ ૧૫૪ ॥

નિવૃત્તઃ સંવૃતઃ શિલ્પો વ્યૂઢોરસ્કો મહાભુજઃ ।
એકજ્યોતિર્નિરાતઙ્કો નરો નારાયણપ્રિયઃ ॥ ૧૫૫ ॥

નિર્લેપો નિષ્પ્રપઞ્ચાત્મા નિર્વ્યગ્રો વ્યગ્રનાશનઃ ।
સ્તવ્યસ્તવપ્રિયઃ સ્તોતા વ્યાસમૂર્તિરનાકુલઃ ॥ ૧૫૬ ॥

નિરવદ્યપદોપાયો વિદ્યારાશિરવિક્રમઃ ।
પ્રશાન્તબુદ્ધિરક્ષુદ્રઃ ક્ષુદ્રહા નિત્યસુન્દરઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ધૈર્યાગ્ર્યધુર્યો ધાત્રીશઃ શાકલ્યઃ શર્વરીપતિઃ ।
પરમાર્થગુરુર્દૃષ્ટિર્ગુરુરાશ્રિતવત્સલઃ ॥ ૧૫૮ ॥

રસો રસજ્ઞઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વસત્ત્વાવલમ્બનઃ ।
સૂત ઉવાચ –
એવં નામ્નાં સહસ્રેણ તુષ્ટાવ વૃષભધ્વજમ્ ॥ ૧૫૯ ॥

સ્નાપયામાસ ચ વિભુઃ પૂજયામાસ પઙ્કજૈઃ ।
પરીક્ષાર્થં હરેઃ પૂજાકમલેષુ મહેશ્વરઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ગોપયામાસકમલં તદૈકં ભુવનેશ્વરઃ ।
હૃતપુષ્પો હરિસ્તત્ર કિમિદં ત્વભ્યચિન્તયન્ ॥ ૧૬૧ ॥

જ્ઞાત્વા સ્વનેત્રમુદ્ધૃત્ય સર્વસત્ત્વાવલમ્બનમ્ ।
પૂજયામાસ ભાવેન નામ્ના તેન જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

તતસ્તત્ર વિભુર્દૃષ્ટ્વા તથાભૂતં હરો હરિમ્ ।
તસ્માદવતતારાશુ મણ્ડલાત્પાવકસ્ય ચ ॥ ૧૬૩ ॥

કોટિભાસ્કરસંકાશં જટામુકુટમણ્ડિતમ્ ।
જ્વાલામાલાવૃતં દિવ્યં તીક્ષ્ણદંષ્ટ્રં ભયઙ્કરમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

શૂલટઙ્કગદાચક્રકુન્તપાશધરં હરમ્ ।
વરદાભયહસ્તં ચ દીપિચર્મોત્તરીયકમ્ ॥ ૧૬૫ ॥

ઇત્થમ્ભૂતં તદા દૃષ્ટ્વા ભવં ભસ્મવિભૂષિતમ્ ।
હૃષ્ટો નમશ્ચકારાશુ દેવદેવં જનાર્દનઃ ॥ ૧૬૬ ॥

દુદ્રુવુસ્તં પરિક્રમ્ય સેન્દ્રા દેવાસ્ત્રિલોચનમ્ ।
ચચાલ બ્રહ્મભુવનં ચકમ્પે ચ વસુન્ધરા ॥ ૧૬૭ ॥

દદાહ તેજસ્તચ્છમ્ભોઃ પ્રાન્તં વૈ શતયોજનમ્ ।
અધસ્તાચ્ચોર્ધ્વતશ્ચૈવ હાહેત્યકૃત ભૂતલે ॥ ૧૬૮ ॥

તદા પ્રાહ મહાદેવઃ પ્રહસન્નિવ શઙ્કરઃ ।
સમ્પ્રેક્ષ્ય પ્રણયાદ્વિષ્ણું કૃતાઞ્જલિપુટં સ્થિતમ્ ॥ ૧૬૯ ॥

જ્ઞાતં મયેદમધુના દેવકાર્યં જનાર્દન ।
સુદર્શનાખ્યં ચક્રં ચ દદામિ તવ શોભનમ્ ॥ ૧૭૦ ॥

યદ્રૂપં ભવતા દૃષ્ટં સર્વલોકભયઙ્કરમ્ ।
હિતાય તવ યત્નેન તવ ભાવાય સુવ્રત ॥ ૧૭૧ ॥

શાન્તં રણાજિરે વિષ્ણો દેવાનાં દુઃખસાધનમ્ ।
શાન્તસ્ય ચાસ્ત્રં શાન્તં સ્યાચ્છાન્તેનાસ્ત્રેણ કિં ફલમ્ ॥

૧૭૨ ॥

શાન્તસ્ય સમરે ચાસ્ત્રં શાન્તિરેવ તપસ્વિનામ્ ।
યોદ્ધુઃ શાન્ત્યા બલચ્છેદઃ પરસ્ય બલવૃદ્ધિદઃ ॥ ૧૭૩ ॥

દેવૈરશાન્તૈર્યદ્રૂપં મદીયં ભાવયાવ્યયમ્ ।
કિમાયુધેન કાર્યં વૈ યોદ્ધું દેવારિસૂદન ॥ ૧૭૪ ॥

ક્ષમા યુધિ ન કાર્યં વૈ યોદ્ધું દેવારિસૂદન ।
અનાગતે વ્યતીતે ચ દૌર્બલ્યે સ્વજનોત્કરે ॥ ૧૭૫ ॥

અકાલિકે ત્વધર્મે ચ અનર્થેવારિસૂદન ।
એવમુક્ત્વા દદૌ ચક્રં સૂર્યાયુતસમપ્રભમ્ ॥ ૧૭૬ ॥

નેત્રં ચ નેતા જગતાં પ્રભુર્વૈ પદ્મસન્નિભમ્ ।
તદાપ્રભૃતિ તં પ્રાહુઃ પદ્માક્ષમિતિ સુવ્રતમ્ ॥ ૧૭૭ ॥

દત્ત્વૈનં નયનં ચક્રં વિષ્ણવે નીલલોહિતઃ ।
પસ્પર્શ ચ કરાભ્યાં વૈ સુશુભાભ્યામુવાચ હ ॥ ૧૭૮ ॥

વરદોહં વરશ્રેષ્ઠ વરાન્વરય ચેપ્સિતાન્ ।
ભક્ત્યા વશીકૃતો નૂનં ત્વયાહં પુરુષોત્તમ ॥ ૧૭૯ ॥

ઇત્યુક્તો દેવદેવેન દેવદેવં પ્રણમ્ય તમ્ ।
ત્વયિ ભક્તિર્મહાદેવ પ્રસીદ વરમુત્તમમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

નાન્યમિચ્છામિ ભક્તાનામાર્તયો નાસ્તિ યત્પ્રભો ।
તચ્છ્રુત્વા વચનં તસ્ય દયાવાન્ સુતરાં ભવઃ ॥ ૧૮૧ ॥

પસ્પર્શ ચ દદૌ તસ્મૈ શ્રદ્ધાં શીતાંશુભૂષણઃ ।
પ્રાહ ચૈવં મહાદેવઃ પરમાત્માનમચ્યુતમ્ ॥ ૧૮૨ ॥

મયિ ભક્તશ્ચ વન્દ્યશ્ચ પૂજ્યશ્ચૈવ સુરાસુરૈઃ ।
ભવિષ્યતિ ન સંદેહો મત્પ્રસાદાત્સુરોત્તમ ॥ ૧૮૩ ॥

યદા સતી દક્ષપુત્રી વિનિન્દ્યેવ સુલોચના ।
માતરં પિતરં દક્ષં ભવિષ્યતિ સુરેશ્વરી ॥ ૧૮૪ ॥

દિવ્યા હૈમવતી વિષ્ણો તદા ત્વમપિ સુવ્રત ।
ભગિનીં તવ કલ્યાણીં દેવીં હૈમવતીમુમામ્ ॥ ૧૮૫ ॥

નિયોગાદ્બ્રહ્મણઃ સાધ્વીં પ્રદાસ્યસિ મમૈવ તામ્ ।
મત્સમ્બન્ધી ચ લોકાનાં મધ્યે પૂજ્યો ભવિષ્યસિ ॥ ૧૮૬ ॥

માં દિવ્યેન ચ ભાવેન તદા પ્રભૃતિ શઙ્કરમ્ ।
દ્રક્ષ્યસે ચ પ્રસન્નેન મિત્રભૂતમિવાત્મના ॥ ૧૮૭ ॥

ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે રુદ્રો ભગવાન્નીલલોહિતઃ ।
જનાર્દનોપિ ભગવાન્દેવાનામપિ સન્નિધૌ ॥ ૧૮૮ ॥

અયાચત મહાદેવં બ્રહ્માણં મુનિભિઃ સમમ્ ।
મયા પ્રોક્તં સ્તવં દિવ્યં પદ્મયોને સુશોભનમ્ ॥ ૧૮૯ ॥

યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ શ્રાવયેદ્વા દ્વિજોત્તમાન્ ।
પ્રતિનામ્નિ હિરણ્યસ્ય દત્તસ્ય ફલમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૯૦ ॥

અશ્વમેધસહસ્રેણ ફલં ભવતિ તસ્ય વૈ ।
ઘૃતાદ્યૈઃ સ્નાપયેદ્રુદ્રં સ્થાલ્યા વૈ કલશૈઃ શુભૈઃ ॥ ૧૯૧ ॥

નામ્નાં સહસ્રેણાનેન શ્રદ્ધયા શિવમીશ્વરમ્ ।
સોપિ યજ્ઞસહસ્રસ્ય ફલં લબ્ધ્વા સુરેશ્વરૈઃ ॥ ૧૯૨ ॥

પૂજ્યો ભવતિ રુદ્રસ્ય પ્રીતિર્ભવતિ તસ્ય વૈ ।
તથાસ્ત્વિતિ તથા પ્રાહ પદ્મયોનેર્જનાર્દનમ્ ॥ ૧૯૩ ॥

જગ્મતુઃ પ્રણિપત્યૈનં દેવદેવં જગદ્ગુરુમ્ ।
તસ્માન્નામ્નાં સહસ્રેણ પૂજયેદનઘો દ્વિજાઃ ॥ ૧૯૪ ॥

જપીન્નામ્નાં સહસ્રં ચ સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીલિઙ્ગમહાપુરાણે પૂર્વભાગે સહસ્રનામભિઃ
પૂજનાદ્વિષ્ણુચક્રલાભો નામાષ્ટનવતિતમોધ્યાયઃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil