Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics in Punjabi

Shiva Sahasranama Stotram from Lingapurana in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਲਿਂਗਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ ॥

ਅਥ ਲਿਙ੍ਗਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤ-ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰੈਃ
ਅਭਿਸ਼ੇਕਃ ।
ॐ ।
ऋਸ਼ਯ ਊਚੁਃ –
ਕਥਂ ਦੇਵੇਨ ਵੈ ਸੂਤ ਦੇਵਦੇਵਾਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਖ੍ਯਂ ਵੈ ਲਬ੍ਧਂ ਵਕ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ॥ ੧ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਦੇਵਾਨਾਮਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਮਭਵਚ੍ਚ ਸੁਦਾਰੁਣਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮੇਵ ਭੂਤਾਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਰਣੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੨ ॥

ਤੇ ਦੇਵਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮੁਸ਼ਲੈਃ ਸਾਯਕੈਰ੍ਨਤਪਰ੍ਵਭਿਃ ।
ਪ੍ਰਭਿਦ੍ਯਮਾਨਾਃ ਕੁਨ੍ਤੈਸ਼੍ਚ ਦੁਦ੍ਰੁਵੁਰ੍ਭਯਵਿਹ੍ਵਲਾਃ ॥ ੩ ॥

ਪਰਾਜਿਤਾਸ੍ਤਦਾ ਦੇਵਾ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣੇਮੁਸ੍ਤਂ ਸੁਰੇਸ਼ਾਨਂ ਸ਼ੋਕਸਂਵਿਗ੍ਨਮਾਨਸਾਃ ॥ ੪ ॥

ਤਾਨ੍ ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਥ ਭਗਵਾਨ੍ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯ ਸ੍ਥਿਤਾਨ੍ਦੇਵਾਨਿਦਂ ਵਚਨਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਵਤ੍ਸਾਃ ਕਿਮਿਤਿ ਵੈ ਦੇਵਾਸ਼੍ਚ੍ਯੁਤਾਲਙ੍ਕਾਰਵਿਕ੍ਰਮਾਃ ।
ਸਮਾਗਤਾਃ ਸਸਂਤਾਪਾ ਵਕ੍ਤੁਮਰ੍ਹਥ ਸੁਵ੍ਰਤਾਃ ॥ ੬ ॥

ਤਸ੍ਯ ਤਦ੍ਵਚਨਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਥਾਭੂਤਾਃ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮਾਃ ।
ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਾਹੁਰ੍ਯਥਾਵਤ੍ਤਂ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ॥ ੭ ॥

ਭਗਵਨ੍ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਜਿਸ਼੍ਣੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਦਾਨਵੈਃ ਪੀਡਿਤਾਃ ਸਰ੍ਵੇ ਵਯਂ ਸ਼ਰਣਮਾਗਤਾਃ ॥ ੮ ॥

ਤ੍ਵਮੇਵ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਗਤਿਰ੍ਨਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ।
ਤ੍ਵਮੇਵ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਹਿ ਤ੍ਵਂ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਮਪਿ ॥ ੯ ॥

ਤ੍ਵਮੇਵ ਭਰ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਚ ਭੋਕ੍ਤਾ ਦਾਤਾ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਹਨ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਂ ਦਾਨਵਾਨ੍ਦਾਨਵਾਰ੍ਦਨ ॥ ੧੦ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਵੈਸ਼੍ਣਵੈਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੈ ਰੌਦ੍ਰੈਰ੍ਯਾਮ੍ਯੈਃ ਸੁਦਾਰੁਣੈਃ ।
ਕੌਬੇਰੈਸ਼੍ਚੈਵ ਸੌਮ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਨੈਰਤ੍ਯੈਰ੍ਵਾਰੁਣੈਰ੍ਦਢੈਃ ॥ ੧੧ ॥

ਵਾਯਵ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਤਥਾਗ੍ਨੇਯੈਰੈਸ਼ਾਨੈਰ੍ਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ ।
ਸੌਰੈ ਰੌਦ੍ਰੈਸ੍ਤਥਾ ਭੀਮੈਃ ਕਮ੍ਪਨੈਰ੍ਜਮ੍ਭਣੈਰ੍ਦਢੈਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਵਧ੍ਯਾ ਵਰਲਾਭਾਤ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵੇ ਵਾਰਿਜਲੋਚਨ ।
ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸਮ੍ਭੂਤਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਚਕ੍ਰਮੁਦ੍ਯਤਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਕੁਣ੍ਠਿਤਂ ਹਿ ਦਧੀਚੇਨ ਚ੍ਯਾਵਨੇਨ ਜਗਦ੍ਗੁਰੋ ।
ਦਣ੍ਡਂ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਂ ਤਵਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਚ ਲਬ੍ਧਂ ਦੈਤ੍ਯੈਃ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥

੧੪ ॥

ਪੁਰਾ ਜਲਨ੍ਧਰਂ ਹਨ੍ਤੁਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਣਾ ।
ਰਥਾਙ੍ਗਂ ਸੁਸ਼ਿਤਂ ਘੋਰਂ ਤੇਨ ਤਾਨ੍ ਹਨ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੧੫ ॥

ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤੇਨ ਨਿਹਨ੍ਤਵ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯੈਃ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ਤੈਰਪਿ ।
ਤਤੋ ਨਿਸ਼ਮ੍ਯ ਤੇਸ਼ਾਂ ਵੈ ਵਚਨਂ ਵਾਰਿਜੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਮੁਖਾਨਾਹ ਸ ਹਰਿਸ਼੍ਚਕ੍ਰਭਤ੍ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਰੁਵਾਚ –
ਭੋਭੋ ਦੇਵਾ ਮਹਾਦੇਵਂ ਸਰ੍ਵੈਰ੍ਦੇਵੈਃ ਸਨਾਤਨੈਃ ॥ ੧੭ ॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਂ ਸਰ੍ਵਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਦਿਵੌਕਸਾਮ੍ ।
ਦੇਵਾ ਜਲਂਧਰਂ ਹਨ੍ਤੁਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਹਿ ਪੁਰਾਰਿਣਾ ॥ ੧੮ ॥

ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਰਥਾਙ੍ਗਂ ਤੇਨੈਵ ਨਿਹਤ੍ਯ ਚ ਮਹਾਸੁਰਾਨ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਧੁਨ੍ਧੁਮੁਖਾਨ੍ਦੈਤ੍ਯਾਨਸ਼੍ਟਸ਼ਸ਼੍ਟਿਸ਼ਤਾਨ੍ਸੁਰਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਸਬਾਨ੍ਧਵਾਨ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਦੇਵ ਯੁਸ਼੍ਮਾਨ੍ ਸਂਤਾਰਯਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਨ੍ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਮਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਸ੍ਤਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਲਿਙ੍ਗਂ ਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਯਥਾਨ੍ਯਾਯਂ ਹਿਮਵਚ੍ਛਿਖਰੇ ਸ਼ੁਭੇ ॥ ੨੧ ॥

ਮੇਰੁਪਰ੍ਵਤਸਂਕਾਸ਼ਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਂ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣਾ ।
ਤ੍ਵਰਿਤਾਖ੍ਯੇਨ ਰੁਦ੍ਰੇਣ ਰੌਦ੍ਰੇਣ ਚ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਸ੍ਨਾਪ੍ਯ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਗਨ੍ਧਾਦ੍ਯੈਰ੍ਜ੍ਵਾਲਾਕਾਰਂ ਮਨੋਰਮਮ੍ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਚ ਤਦਾ ਰੁਦ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਗ੍ਨੌ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਚ ॥ ੨੩ ॥

ਦੇਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਭਵਾਦ੍ਯੇਨ ਯਥਾਕ੍ਰਮਮ੍ ।
ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਚ ਸ਼ਿਵਂ ਪ੍ਰਣਵਾਦ੍ਯਂ ਨਮੋਨ੍ਤਕਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਦੇਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਭਵਾਦ੍ਯੇਨ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਤਿਨਾਮ ਸਪਦ੍ਮੇਨ ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਅਗ੍ਨੌ ਚ ਨਾਮਭਿਰ੍ਦੇਵਂ ਭਵਾਦ੍ਯੈਃ ਸਮਿਦਾਦਿਭਿਃ ।
ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤੈਰ੍ਵਿਧਿਵਦ੍ਧੁਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਮਯੁਤਂ ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਚ ਪੁਨਃ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਭਵਾਦ੍ਯੈਰ੍ਭਵਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੁਵਾਚ –
ਭਵਃ ਸ਼ਿਵੋ ਹਰੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਃ ॥ ੨੭ ॥

ਅਰ੍ਥਿਤਵ੍ਯਃ ਸਦਾਚਾਰਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਥਾਣੁਰੀਸ਼ਾਨਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਵਰੀਯਾਨ੍ ਵਰਦੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਧਰਃ ਸ਼ੂਲਧਰਃ ਪਰਾਰ੍ਥੈਕਪ੍ਰਯੋਜਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਦਿਗਿਰਿਧਨ੍ਵਾ ਜਟਾਧਰਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਪੀਡਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲਿਰ੍ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਾਰਸਨ੍ਦੋਹਃ ਕਪਾਲੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਧ੍ਯਾਨਾਧਾਰੋऽਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯੋ ਗੌਰੀਭਰ੍ਤਾ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਸਾਧਨਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋ ਦਢਪ੍ਰਜ੍ਞੋ ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵਾਮਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਾਣ੍ਡੁਃ ਪਰਿਦਢੋ ਦਢਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਾਗੀਸ਼ਃ ਸ਼ੁਚਿਰਨ੍ਤਰਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਣਯਸਂਵਾਦੀਵਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਵਸ਼ਵਾਹਨਃ ।
ਈਸ਼ਃ ਪਿਨਾਕੀ ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਚਿਤ੍ਰਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨਃ ॥ ੩੪ ॥

ਤਮੋਹਰੋ ਮਹਾਯੋਗੀ ਗੋਪ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਙ੍ਗਹਜ੍ਜਟੀ ।
ਕਾਲਕਾਲਃ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਸੁਭਗਃ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੩੫ ॥

ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਯੋਦੁਰ੍ਵਾਸਾਃ ਸ੍ਮਰਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਦਢਾਯੁਧਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਗੁਰੁਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਾਯਣਃ ॥ ੩੬ ॥

ਅਨਾਦਿਮਧ੍ਯਨਿਧਨੋ ਗਿਰਿਸ਼ੋ ਗਿਰਿਬਾਨ੍ਧਵਃ ।
ਕੁਬੇਰਬਨ੍ਧੁਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੋ ਲੋਕਵਰ੍ਣੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੩੭ ॥

ਸਾਮਾਨ੍ਯਦੇਵਃ ਕੋਦਣ੍ਡੀ ਨੀਲਕਣ੍ਠਃ ਪਰਸ਼੍ਵਧੀ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਗਵ੍ਯਾਧਃ ਸੁਰੇਸ਼ਃ ਸੂਰ੍ਯਤਾਪਨਃ ॥ ੩੮ ॥

ਧਰ੍ਮਕਰ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਮਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਭਗਵਾਨ੍ ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿਤ੍ ।
ਉਗ੍ਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਸ੍ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਪ੍ਰਿਯਭਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ॥ ੩੯ ॥

ਦਾਤਾ ਦਯਾਕਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਾਮਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੦ ॥

ਲੋਕਕਰ੍ਤਾ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਮਹਾਕਰ੍ਤਾ ਮਹੌਸ਼ਧੀ ।
ਉਤ੍ਤਰੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੪੧ ॥

ਨੀਤਿਃ ਸੁਨੀਤਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਸੋਮਸੋਮਰਤਃ ਸੁਖੀ ।
ਸੋਮਪੋऽਮਤਪਃ ਸੋਮੋ ਮਹਾਨੀਤਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੪੨ ॥

ਅਜਾਤਸ਼ਤ੍ਰੁਰਾਲੋਕਃ ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯੋ ਹਵ੍ਯਵਾਹਨਃ ।
ਲੋਕਕਾਰੋ ਵੇਦਕਾਰਃ ਸੂਤ੍ਰਕਾਰਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੪੩ ॥

ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਃ ਕਪਿਲਾਚਾਰ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੀਪ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਃ ।
ਪਿਨਾਕਪਾਣਿਭੂਦੇਵਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਤ੍ਸਦਾ ॥ ੪੪ ॥

ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਸੌਭਗਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਗੋਚਰਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਧਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸਕ੍ਸ੍ਵਰ੍ਗਃ ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਃ ਪ੍ਰਿਯਃ ਕਵਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਸ਼ਾਖੋ ਵਿਸ਼ਾਖੋ ਗੋਸ਼ਾਖਃ ਸ਼ਿਵੋਨੈਕਃ ਕ੍ਰਤੁਃ ਸਮਃ ।
ਗਙ੍ਗਾਪ੍ਲਵੋਦਕੋ ਭਾਵਃ ਸਕਲਸ੍ਥਪਤਿਸ੍ਥਿਰਃ ॥ ੪੬ ॥

ਵਿਜਿਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਵਾਹਨਸਾਰਥਿਃ ।
ਸਗਣੋ ਗਣਕਾਰ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੪੭ ॥

ਕਾਮਦੇਵਃ ਕਾਮਪਾਲੋ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਿਤਵਿਗ੍ਰਃ ।
ਭਸ੍ਮਪ੍ਰਿਯੋ ਭਸ੍ਮਸ਼ਾਯੀ ਕਾਮੀ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਤਾਗਮਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਨਿਵਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਯੁਕ੍ਤਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਰ੍ਦੁਰਾਵਾਸੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ॥ ੪੯ ॥

ਦੁਰ੍ਗਮੋ ਦੁਰ੍ਲਭੋ ਦੁਰ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ।
ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਯੋਗਨਿਲਯਃ ਸੁਤਨ੍ਤੁਸ੍ਤਨ੍ਤੁਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਸ਼ੁਭਾਙ੍ਗੋ ਲੋਕਸਾਰਙ੍ਗੋ ਜਗਦੀਸ਼ੋऽਮਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਭਸ੍ਮਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰੋ ਮੇਰੁਰੋਜਸ੍ਵੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੫੧ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾਸ੍ਤਰਣਿਰ੍ਮਰੀਚਿਰ੍ਮਹਿਮਾਲਯਃ ।
ਮਹਾਹ੍ਰਦੋ ਮਹਾਗਰ੍ਭਃ ਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਾਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੫੨ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਧਰੋ ਵ੍ਯਾਲੀ ਮਹਾਭੂਤੋ ਮਹਾਨਿਧਿਃ ।
ਅਮਤਾਙ੍ਗੋऽਮਤਵਪੁਃ ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੫੩ ॥

ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪਾਰਿਜਾਤਃ ਪਰਾਵਰਃ ।
ਸੁਲਭਃ ਸੁਵ੍ਰਤਃ ਸ਼ੂਰੋ ਵਾਙ੍ਮਯੈਕਨਿਧਿਰ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੫੪ ॥

ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਗੁਰੁਰ੍ਵਰ੍ਣੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਿਚ੍ਛਤ੍ਰੁਤਾਪਨਃ ।
ਆਸ਼੍ਰਮਃ ਕ੍ਸ਼ਪਣਃ ਕ੍ਸ਼ਾਮੋ ਜ੍ਞਾਨਵਾਨਚਲਾਚਲਃ ॥ ੫੫ ॥

ਪ੍ਰਮਾਣਭੂਤੋ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਃ ਸੁਪਰ੍ਣੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ।
ਧਨੁਰ੍ਧਰੋ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦੋ ਗੁਣਰਾਸ਼ਿਰ੍ਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੫੬ ॥

ਅਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਰਾਨਨ੍ਦੋ ਦਣ੍ਡੋ ਦਮਯਿਤਾ ਦਮਃ ।
ਅਭਿਵਾਦ੍ਯੋ ਮਹਾਚਾਰ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੫੭ ॥

ਵੀਤਰਾਗੋ ਵਿਨੀਤਾਤ੍ਮਾ ਤਪਸ੍ਵੀ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਉਨ੍ਮਤ੍ਤਵੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਚ੍ਛਨ੍ਨੋ ਜਿਤਕਾਮੋ ਜਿਤਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੮ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਪ੍ਰਕਤਿਃ ਕਲ੍ਪਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਤਪਸ੍ਵੀ ਤਾਰਕੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਧਾਨਪ੍ਰਭੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੫੯ ॥

ਲੋਕਪਾਲੋऽਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤਾਤ੍ਮਾ ਕਲ੍ਯਾਦਿਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਵੇਦਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਨਿਯਮੋ ਨਿਯਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬੦ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸ਼ਨਿਃ ਕੇਤੁਰ੍ਵਿਰਾਮੋ ਵਿਦ੍ਰੁਮਚ੍ਛਵਿਃ ।
ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਃ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਮਗਬਾਣਾਰ੍ਪਣੋऽਨਘਃ ॥ ੬੧ ॥

ਅਦ੍ਰਿਰਾਜਾਲਯਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਾਚਲਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯੋ ਮਙ੍ਗਲਾਵਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮਹਾਤਪਾ ਦੀਰ੍ਘਤਪਾਃ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਥਵਿਰੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ।
ਅਹਃ ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪਰਮਂ ਤਪਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸਂਵਤ੍ਸਰਕਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ।
ਅਜਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੋ ਮਹਾਰੇਤਾ ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੬੪ ॥

ਯੋਗੀ ਯੋਗ੍ਯੋ ਮਹਾਰੇਤਾਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਰ੍ਵਾਦਿਰਗ੍ਨਿਦਃ ।
ਵਸੁਰ੍ਵਸੁਮਨਾਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰੋ ਹਰਃ ॥ ੬੫ ॥

ਅਮਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਬਾਣਹਸ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ੍ ।
ਕਮਣ੍ਡਲੁਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਵੇਦਵਿਨ੍ਮੁਨਿਃ ॥ ੬੬ ॥

ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭੋਜਨਂ ਭੋਕ੍ਤਾ ਲੋਕਨੇਤਾ ਦੁਰਾਧਰਃ ।
ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਮਹਾਮਾਯਃ ਸਰ੍ਵਾਵਾਸਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਥਃ ॥ ੬੭ ॥

ਕਾਲਯੋਗੀ ਮਹਾਨਾਦੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਬਲਃ ।
ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਭੂਤਚਾਰੀ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੬੮ ॥

ਨਿਸ਼ਾਚਰਃ ਪ੍ਰੇਤਚਾਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਸਰ੍ਵਹਾਰ੍ਯਮਿਤੋ ਗਤਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਬਹੁਸ਼੍ਰੁਤੋ ਬਹੁਮਯੋ ਨਿਯਤਾਤ੍ਮਾ ਭਵੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਓਜਸ੍ਤੇਜੋ ਦ੍ਯੁਤਿਕਰੋ ਨਰ੍ਤਕਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਕਃ ॥ ੭੦ ॥

ਨਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਤ੍ਯਨਤ੍ਯਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪਨਃ ।
ਬੁਦ੍ਧਃ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਨ੍ਮਾਨਃ ਸਾਰਸਮ੍ਪ੍ਲਵਃ ॥ ੭੧ ॥

ਯੁਗਾਦਿਕਦ੍ਯੁਗਾਵਰ੍ਤੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਵਸ਼ਵਾਹਨਃ ।
ਇਸ਼੍ਟੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਰਭਃ ਸ਼ਰਭੋ ਧਨੁਃ ॥ ੭੨ ॥

ਅਪਾਂਨਿਧਿਰਧਿਸ਼੍ਠਾਨਂ ਵਿਜਯੋ ਜਯਕਾਲਵਿਤ੍ ।
ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਹਿਰਣ੍ਯਕਵਚੋ ਹਰਿਃ ॥ ੭੩ ॥

ਵਿਰੋਚਨਃ ਸੁਰਗਣੋ ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼ੋ ਵਿਬੁਧਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਬਾਲਰੂਪੋ ਬਲੋਨ੍ਮਾਥੀ ਵਿਵਰ੍ਤੋ ਗਹਨੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਰਣਂ ਕਾਰਣਂ ਕਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਵੀਤਭਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਨਿਸ਼ਾਕਰਃ ॥ ੭੫ ॥

ਵ੍ਯਵਸਾਯੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨਃ ਸ੍ਥਾਨਦੋ ਜਗਦਾਦਿਜਃ ।
ਦੁਨ੍ਦੁਭੋ ਲਲਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਭਵਾਤ੍ਮਾਤ੍ਮਨਿਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੭੬ ॥

ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵੀਰਹਾ ਵੀਰਭਦ੍ਵਿਰਾਟ੍ ।
ਵੀਰਚੂਡਾਮਣਿਰ੍ਵੇਤ੍ਤਾ ਤੀਵ੍ਰਨਾਦੋ ਨਦੀਧਰਃ ॥ ੭੭ ॥

ਆਜ੍ਞਾਧਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਚ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਾਲਯਃ ।
ਵਾਲਖਿਲ੍ਯੋ ਮਹਾਚਾਪਸ੍ਤਿਗ੍ਮਾਂਸ਼ੁਰ੍ਨਿਧਿਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੭੮ ॥

ਅਭਿਰਾਮਃ ਸੁਸ਼ਰਣਃ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਃ ਸੁਧਾਪਤਿਃ ।
ਮਘਵਾਨ੍ਕੌਸ਼ਿਕੋ ਗੋਮਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸਨਃ ॥ ੭੯ ॥

ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦੇਹਃ ਸਾਰਃ ਸਂਸਾਰਚਕ੍ਰਭਤ੍ ।
ਅਮੋਘਦਣ੍ਡੀ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਹਿਰਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਚਸੀ ॥ ੮੦ ॥

ਪਰਮਾਰ੍ਥਃ ਪਰਮਯਃ ਸ਼ਮ੍ਬਰੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਕੋऽਨਲਃ ।
ਰੁਚਿਰ੍ਵਰਰੁਚਿਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਰਹਰ੍ਪਤਿਃ ॥ ੮੧ ॥

ਰਵਿਰ੍ਵਿਰੋਚਨਃ ਸ੍ਕਨ੍ਧਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਵੈਵਸ੍ਵਤੋ ਜਨਃ ।
ਯੁਕ੍ਤਿਰੁਨ੍ਨਤਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਗਃ ਪਰਾਜਯਃ ॥ ੮੨ ॥

ਕੈਲਾਸਪਤਿਕਾਮਾਰਿਃ ਸਵਿਤਾ ਰਵਿਲੋਚਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਵੀਤਭਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਹਰ੍ਤਾऽਨਿਵਾਰਿਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਯਤਕਲ੍ਯਾਣਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਃ ।
ਦੂਰਸ਼੍ਰਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਹੋ ਧ੍ਯੇਯੋ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੮੪ ॥

ਉਤ੍ਤਾਰਕੋ ਦੁਸ਼੍ਕਤਿਹਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਃਸਹੋऽਭਯਃ ।
ਅਨਾਦਿਰ੍ਭੂਰ੍ਭੁਵੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਕਿਰੀਟਿਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭਰ੍ਤਾ ਸੁਧੀਰੋ ਰੁਚਿਰਾਙ੍ਗਦਃ ।
ਜਨਨੋ ਜਨਜਨ੍ਮਾਦਿਃ ਪ੍ਰੀਤਿਮਾਨ੍ਨੀਤਿਮਾਨ੍ਨਯਃ ॥ ੮੬ ॥

ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਕਾਸ਼੍ਯਪੋ ਭਾਨੁਰ੍ਭੀਮੋ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਪ੍ਰਣਵਃ ਸਪ੍ਤਧਾਚਾਰੋ ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਧਨੁਃ ॥ ੮੭ ॥

ਜਨ੍ਮਾਧਿਪੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਸਕਲਾਗਮਪਾਰਗਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਵੇਕਾਤ੍ਮਾ ਵਿਭੂਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੮੮ ॥

ऋਸ਼ਿਰ੍ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਵਿਜ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਿਗਃ ।
ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤੋऽਮੋਘਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦੁਰ੍ਭਰਃ ਸੇਨੀ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਵਾਹਨਃ ।
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਮਲੋਦਯਃ ॥ ੯੦ ॥

ਆਤ੍ਮਯੋਨਿਰਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤੋ ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਤ੍ਸਪ੍ਤਲੋਕਧਕ੍ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਃ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਾਸਃ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ॥ ੯੧ ॥

ਸ਼ਿਸ਼ੁਰ੍ਗਿਰਿਰਤਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਸੁਸ਼ੇਣਃ ਸੁਰਸ਼ਤ੍ਰੁਹਾ ।
ਅਮੋਘੋऽਰਿਸ਼੍ਟਮਥਨੋ ਮੁਕੁਨ੍ਦੋ ਵਿਗਤਜ੍ਵਰਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰਨੁਜ੍ਯੋਤਿਰਾਤ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਰਚਞ੍ਚਲਃ ।
ਪਿਙ੍ਗਲਃ ਕਪਿਲਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨੇਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ॥ ੯੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਕਨ੍ਧੋ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨੀ ਨਿਰੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰੁਪਪ੍ਲਵਃ ।
ਭਗੋ ਵਿਵਸ੍ਵਾਨਾਦਿਤ੍ਯੋ ਯੋਗਾਚਾਰ੍ਯੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੯੪ ॥

ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਿਰੁਦ੍ਯੋਗੀ ਸਦ੍ਯੋਗੀਸਦਸਨ੍ਮਯਃ ।
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਾਲੀ ਰਾਕੇਸ਼ਃ ਸਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਃ ਸ਼ਡਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯੫ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਪਾਣਿਃ ਪਾਪਾਰਿਰ੍ਮਣਿਪੂਰੋ ਮਨੋਗਤਿਃ ।
ਹਤ੍ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਮਾਸੀਨਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ॥ ੯੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗ੍ਰਹਪਤਿਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਸਮਰ੍ਥੋऽਨਰ੍ਥਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਅਧਰ੍ਮਸ਼ਤ੍ਰੁਰਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਃ ਪੁਰੁਹੂਤਃ ਪੁਰੁਸ਼੍ਟੁਤਃ ॥ ੯੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭੋ ਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭੋ ਧਰ੍ਮਧੇਨੁਰ੍ਧਨਾਗਮਃ ।
ਜਗਦ੍ਧਿਤੈਸ਼ਿਸੁਗਤਃ ਕੁਮਾਰਃ ਕੁਸ਼ਲਾਗਮਃ ॥ ੯੮ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣੋ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ਨਾਨਾਭੂਤਧਰੋ ਧ੍ਵਨਿਃ ।
ਅਰੋਗੋ ਨਿਯਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰੋ ਦ੍ਵਿਜੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੯੯ ॥

ਬਹਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੁਧਾਮਾ ਚ ਮਹਾਜ੍ਯੋਤਿਰਨੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਮਾਤਾਮਹੋ ਮਾਤਰਿਸ਼੍ਵਾ ਨਭਸ੍ਵਾਨ੍ਨਾਗਹਾਰਧਕ੍ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ਪੁਲਹੋऽਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਜਾਤੂਕਰ੍ਣ੍ਯਃ ਪਰਾਸ਼ਰਃ ।
ਨਿਰਾਵਰਣਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਵਿਰਿਞ੍ਚੋ ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰਵਾਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਆਤ੍ਮਭੂਰਨਿਰੁਦ੍ਧੋऽਤ੍ਰਿ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਯਸ਼ਾਃ ।
ਲੋਕਚੂਡਾਮਣਿਰ੍ਵੀਰਸ਼੍ਚਣ੍ਡਸਤ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਵ੍ਯਾਲਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਕਲ੍ਪੋ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲਾਧਰਃ ।
ਅਲਂਕਰਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤ੍ਵਚਲੋ ਰੋਚਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਕ੍ਰਮੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਆਸ਼ੁਸ਼ਬ੍ਦਪਤਿਰ੍ਵੇਗੀ ਪ੍ਲਵਨਃ ਸ਼ਿਖਿਸਾਰਥਿਃ ।
ਅਸਂਸਸ਼੍ਟੋऽਤਿਥਿਃ ਸ਼ਕ੍ਰਃ ਪ੍ਰਮਾਥੀ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਵਸੁਸ਼੍ਰਵਾਃ ਕਵ੍ਯਵਾਹਃ ਪ੍ਰਤਪ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਜਨਃ ।
ਜਰ੍ਯੋ ਜਰਾਧਿਸ਼ਮਨੋ ਲੋਹਿਤਸ਼੍ਚ ਤਨੂਨਪਾਤ੍ ॥ ੧੦੫ ॥

ਪਸ਼ਦਸ਼੍ਵੋ ਨਭੋਯੋਨਿਃ ਸੁਪ੍ਰਤੀਕਸ੍ਤਮਿਸ੍ਰਹਾ ।
ਨਿਦਾਘਸ੍ਤਪਨੋ ਮੇਘਃ ਪਕ੍ਸ਼ਃ ਪਰਪੁਰਞ੍ਜਯਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਮੁਖਾਨਿਲਃ ਸੁਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਃ ਸੁਰਭਿਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਵਸਨ੍ਤੋ ਮਾਧਵੋ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮੋ ਨਭਸ੍ਯੋ ਬੀਜਵਾਹਨਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਅਙ੍ਗਿਰਾਮੁਨਿਰਾਤ੍ਰੇਯੋ ਵਿਮਲੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਾਹਨਃ ।
ਪਾਵਨਃ ਪੁਰੁਜਿਚ੍ਛਕ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਵਿਦ੍ਯੋ ਨਰਵਾਹਨਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਨੋ ਬੁਦ੍ਧਿਰਹਂਕਾਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਕਃ ।
ਤੇਜੋਨਿਧਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਨਿਧਿਰ੍ਵਿਪਾਕੋ ਵਿਘ੍ਨਕਾਰਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਅਧਰੋऽਨੁਤ੍ਤਰੋਜ੍ਞੇਯੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠੋ ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਯਸਾਲਯਃ ।
ਸ਼ੈਲੋ ਨਗਸ੍ਤਨੁਰ੍ਦੋਹੋ ਦਾਨਵਾਰਿਰਰਿਨ੍ਦਮਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਚਾਰੁਧੀਰ੍ਜਨਕਸ਼੍ਚਾਰੁ ਵਿਸ਼ਲ੍ਯੋ ਲੋਕਸ਼ਲ੍ਯਕਤ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚਤੁਰਸ਼੍ਚਤੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਆਮ੍ਨਾਯੋऽਥ ਸਮਾਮ੍ਨਾਯਸ੍ਤੀਰ੍ਥਦੇਵਸ਼ਿਵਾਲਯਃ ।
ਬਹੁਰੂਪੋ ਮਹਾਰੂਪਃ ਸਰ੍ਵਰੂਪਸ਼੍ਚਰਾਚਰਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਨ੍ਯਾਯਨਿਰ੍ਵਾਹਕੋ ਨ੍ਯਾਯੋ ਨ੍ਯਾਯਗਮ੍ਯੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਧਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਮੁਣ੍ਡੋ ਵਿਰੂਪੋ ਵਿਕਤੋ ਦਣ੍ਡੀ ਦਾਨ੍ਤੋ ਗੁਣੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਪਿਙ੍ਗਲਾਕ੍ਸ਼ੋऽਥ ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਨੀਲਗ੍ਰੀਵੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਬਾਹੁਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਭਤ੍ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਃ ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਾਵਰਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭੋ ਮਹਾਗਰ੍ਭੋ ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭੋ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਪਰਾਵਰਜ੍ਞੋ ਬੀਜੇਸ਼ਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਮਹਾਸ੍ਵਨਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਦੇਵਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰਮਹਾਮਾਤ੍ਰੋ ਦੇਵਾਸੁਰਮਹਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਦੇਵਾਦਿਦੇਵੋ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਦੇਵਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਦੇਵਾਸੁਰਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯੋ ਦੇਵਤਾਤ੍ਮਾਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਈਡ੍ਯੋऽਨੀਸ਼ਃ ਸੁਰਵ੍ਯਾਘ੍ਰੋ ਦੇਵਸਿਂਹੋ ਦਿਵਾਕਰਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਵਿਬੁਧਾਗ੍ਰਵਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਰਤਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼ਿਖਿਸ਼੍ਰੀਪਰ੍ਵਤਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਜਯਸ੍ਤਮ੍ਭੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਮ੍ਭੋ ਨਰਸਿਂਹਨਿਪਾਤਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਲੋਕਚਾਰੀ ਧਰ੍ਮਚਾਰੀ ਧਨਾਧਿਪਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਨਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰੋ ਨਗ੍ਨੋ ਨਗ੍ਨਵ੍ਰਤਧਰਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯੁਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯੁਗਾਵਹਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸ੍ਵਵਸ਼ਃ ਸਵਸ਼ਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਃ ਸ੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਰਮਯਃ ਸ੍ਵਨਃ ।
ਬੀਜਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਬੀਜਕਰ੍ਤਾ ਧਨਕਦ੍ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਦਮ੍ਭੋऽਦਮ੍ਭੋ ਮਹਾਦਮ੍ਭਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਨਿਲਯਸ੍ਤਿਸ਼੍ਯਃ ਸੇਤੁਰਪ੍ਰਤਿਮਾਕਤਿਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਲੋਕੋਤ੍ਤਰਸ੍ਫੁਟਾਲੋਕਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕੋ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਅਨ੍ਧਕਾਰਿਰ੍ਮਖਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਕਨ੍ਧਰਪਾਤਨਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਵੀਤਦੋਸ਼ੋऽਕ੍ਸ਼ਯਗੁਣੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਰਿਃ ਪੂਸ਼ਦਨ੍ਤਹਤ੍ ।
ਧੂਰ੍ਜਟਿਃ ਖਣ੍ਡਪਰਸ਼ੁਃ ਸਕਲੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋऽਨਘਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਆਧਾਰਃ ਸਕਲਾਧਾਰਃ ਪਾਣ੍ਡੁਰਾਭੋ ਮਡੋ ਨਟਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰਯਿਤਾ ਪੁਣ੍ਯਃ ਸੁਕੁਮਾਰਃ ਸੁਲੋਚਨਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸਾਮਗੇਯਃ ਪ੍ਰਿਯਕਰਃ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਰਨਾਮਯਃ ।
ਮਨੋਜਵਸ੍ਤੀਰ੍ਥਕਰੋ ਜਟਿਲੋ ਜੀਵਿਤੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਜੀਵਿਤਾਨ੍ਤਕਰੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਵਸੁਰੇਤਾ ਵਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਸਤ੍ਕਤਿਃ ਸਕ੍ਤਃ ਕਾਲਕਣ੍ਠਃ ਕਲਾਧਰਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮਾਨੀ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਹਾਕਾਲਃ ਸਦ੍ਭੂਤਿਃ ਸਤ੍ਪਰਾਯਣਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਞ੍ਜੀਵਨਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਲੋਕਗੂਢੋऽਮਰਾਧਿਪਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਲੋਕਬਨ੍ਧੁਰ੍ਲੋਕਨਾਥਃ ਕਤਜ੍ਞਃ ਕਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਅਨਪਾਯ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਭਤਾਂ ਵਰਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਤੇਜੋਮਯੋ ਦ੍ਯੁਤਿਧਰੋ ਲੋਕਮਾਯੋऽਗ੍ਰਣੀਰਣੁਃ ।
ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਦੁਰ੍ਜਯੋ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਤੁਮ੍ਬਵੀਣੀ ਮਹਾਕਾਯੋ ਵਿਸ਼ੋਕਃ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਰਥਾਕ੍ਸ਼ਜਃ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਵਰਸ਼ੀਲੋ ਵਰਤੁਲੋ ਮਾਨੋ ਮਾਨਧਨੋ ਮਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਜਾਪਾਲੋ ਹਂਸੋ ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਯਮਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਵੇਧਾ ਧਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਅਤ੍ਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਃ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਵਾਸੀ ਸਰ੍ਵਾਵਾਸੀ ਸਤਾਂ ਗਤਿਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਹਰਿਣਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪੂਰ੍ਵਜਃ ਪਿਤਾ ।
ਭੂਤਾਲਯੋ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਭੂਤਿਦੋ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸਂਯੋਗੀ ਯੋਗਵਿਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਦੇਵਪ੍ਰਿਯੋ ਦੇਵਨਾਥੋ ਦੇਵਜ੍ਞੋ ਦੇਵਚਿਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਵਿਸ਼ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਵਸ਼ਾਙ੍ਕੋ ਵਸ਼ਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਨਿਰ੍ਮਦੋ ਨਿਰਹਂਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਮੋਹੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਦਰ੍ਪਹਾ ਦਰ੍ਪਿਤੋ ਦਪ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਰ੍ਤੁਪਰਿਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸਪ੍ਤਜਿਹ੍ਵਃ ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਚਿਃ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਃ ਪ੍ਰਕਤਿਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਨ੍ਨਾਥਃ ਪ੍ਰਭਵੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਅਰ੍ਥੋऽਨਰ੍ਥੋ ਮਹਾਕੋਸ਼ਃ ਪਰਕਾਰ੍ਯੈਕਪਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਣ੍ਟਕਃ ਕਤਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਜੋ ਵ੍ਯਾਜਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਾਨ੍ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਃ ਸਤ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਕਤਾਗਮਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਅਕਮ੍ਪਿਤੋ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਨੈਕਾਤ੍ਮਾ ਨੈਕਕਰ੍ਮਕਤ੍ ।
ਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸੁਕਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੋऽਨਲਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਧਃ ਸ੍ਕਨ੍ਧਧਰੋ ਧੁਰ੍ਯਃ ਪ੍ਰਕਟਃ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਅਪਰਾਜਿਤਃ ਸਰ੍ਵਸਹੋ ਵਿਦਗ੍ਧਃ ਸਰ੍ਵਵਾਹਨਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਅਧਤਃ ਸ੍ਵਧਤਃ ਸਾਧ੍ਯਃ ਪੂਰ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ੋਧਰਃ ।
ਵਰਾਹਸ਼ਙ੍ਗਧਗ੍ਵਾਯੁਰ੍ਬਲਵਾਨੇਕਨਾਯਕਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਨੇਕਬਨ੍ਧੁਰਨੇਕਧਕ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਸ਼ਿਵਾਰਮ੍ਭਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਭਦ੍ਰਃ ਸਮਞ੍ਜਸਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਭੂਸ਼ਯੋ ਭੂਤਿਕਦ੍ਭੂਤਿਰ੍ਭੂਸ਼ਣੋ ਭੂਤਵਾਹਨਃ ।
ਅਕਾਯੋ ਭਕ੍ਤਕਾਯਸ੍ਥਃ ਕਾਲਜ੍ਞਾਨੀ ਕਲਾਵਪੁਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਮਹਾਤ੍ਯਾਗੀ ਨਿਸ਼੍ਠਾਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ।
ਪਰਾਰ੍ਥਵਤ੍ਤਿਰ੍ਵਰਦੋ ਵਿਵਿਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਾਗਰਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਅਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣੋ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਕਲਙ੍ਕਾਙ੍ਕਃ ਕਲਙ੍ਕਹਾ ।
ਸ੍ਵਭਾਵਰੁਦ੍ਰੋ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨੋ ਮਧ੍ਯਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸ਼ਿਖਣ੍ਡੀ ਕਵਚੀ ਸ਼ੂਲੀ ਚਣ੍ਡੀ ਮੁਣ੍ਡੀ ਚ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ।
ਮੇਖਲੀ ਕਵਚੀ ਖਡ੍ਗੀ ਮਾਯੀ ਸਂਸਾਰਸਾਰਥਿਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਅਮਤ੍ਯੁਃ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਸਿਂਹਸ੍ਤੇਜੋਰਾਸ਼ਿਰ੍ਮਹਾਮਣਿਃ ।
ਅਸਂਖ੍ਯੇਯੋऽਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ਕਾਰ੍ਯਕੋਵਿਦਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਚਾਰੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨੁਤ੍ਤਮੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਮਧੁਰਃ ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸੁਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਰਣਂ ਸਰ੍ਵਃ ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਸਤਾਂ ਗਤਿਃ ।
ਕਾਲਭਕ੍ਸ਼ਃ ਕਲਙ੍ਕਾਰਿਃ ਕਙ੍ਕਣੀਕਤਵਾਸੁਕਿਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਹੀਭਰ੍ਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕੋ ਵਿਸ਼ਙ੍ਖਲਃ ।
ਦ੍ਯੁਮਣਿਸ੍ਤਰਣਿਰ੍ਧਨ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸਿਦ੍ਧਿਸਾਧਨਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਨਿਵਤ੍ਤਃ ਸਂਵਤਃ ਸ਼ਿਲ੍ਪੋ ਵ੍ਯੂਢੋਰਸ੍ਕੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ।
ਏਕਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਨਿਰਾਤਙ੍ਕੋ ਨਰੋ ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਵ੍ਯਗ੍ਰਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸ੍ਤਵ੍ਯਸ੍ਤਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਤੋਤਾ ਵ੍ਯਾਸਮੂਰ੍ਤਿਰਨਾਕੁਲਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਨਿਰਵਦ੍ਯਪਦੋਪਾਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਰਾਸ਼ਿਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਬੁਦ੍ਧਿਰਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਹਾ ਨਿਤ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਧੈਰ੍ਯਾਗ੍ਰ੍ਯਧੁਰ੍ਯੋ ਧਾਤ੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼ਾਕਲ੍ਯਃ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਪਤਿਃ ।
ਪਰਮਾਰ੍ਥਗੁਰੁਰ੍ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਗੁਰੁਰਾਸ਼੍ਰਿਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਰਸੋ ਰਸਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਾਵਲਮ੍ਬਨਃ ।
ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਏਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਵਸ਼ਭਧ੍ਵਜਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸ੍ਨਾਪਯਾਮਾਸ ਚ ਵਿਭੁਃ ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਪਙ੍ਕਜੈਃ ।
ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਹਰੇਃ ਪੂਜਾਕਮਲੇਸ਼ੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਗੋਪਯਾਮਾਸਕਮਲਂ ਤਦੈਕਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਹਤਪੁਸ਼੍ਪੋ ਹਰਿਸ੍ਤਤ੍ਰ ਕਿਮਿਦਂ ਤ੍ਵਭ੍ਯਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਨੇਤ੍ਰਮੁਦ੍ਧਤ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਾਵਲਮ੍ਬਨਮ੍ ।
ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਭਾਵੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾ ਤੇਨ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਤਤਸ੍ਤਤ੍ਰ ਵਿਭੁਰ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਥਾਭੂਤਂ ਹਰੋ ਹਰਿਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਦਵਤਤਾਰਾਸ਼ੁ ਮਣ੍ਡਲਾਤ੍ਪਾਵਕਸ੍ਯ ਚ ॥ ੧੬੩ ॥

ਕੋਟਿਭਾਸ੍ਕਰਸਂਕਾਸ਼ਂ ਜਟਾਮੁਕੁਟਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਵਤਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਂ ਭਯਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸ਼ੂਲਟਙ੍ਕਗਦਾਚਕ੍ਰਕੁਨ੍ਤਪਾਸ਼ਧਰਂ ਹਰਮ੍ ।
ਵਰਦਾਭਯਹਸ੍ਤਂ ਚ ਦੀਪਿਚਰ੍ਮੋਤ੍ਤਰੀਯਕਮ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਇਤ੍ਥਮ੍ਭੂਤਂ ਤਦਾ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਭਵਂ ਭਸ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਹਸ਼੍ਟੋ ਨਮਸ਼੍ਚਕਾਰਾਸ਼ੁ ਦੇਵਦੇਵਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਦੁਦ੍ਰੁਵੁਸ੍ਤਂ ਪਰਿਕ੍ਰਮ੍ਯ ਸੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਦੇਵਾਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਮ੍ ।
ਚਚਾਲ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੁਵਨਂ ਚਕਮ੍ਪੇ ਚ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ ॥ ੧੬੭ ॥

ਦਦਾਹ ਤੇਜਸ੍ਤਚ੍ਛਮ੍ਭੋਃ ਪ੍ਰਾਨ੍ਤਂ ਵੈ ਸ਼ਤਯੋਜਨਮ੍ ।
ਅਧਸ੍ਤਾਚ੍ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਤਸ਼੍ਚੈਵ ਹਾਹੇਤ੍ਯਕਤ ਭੂਤਲੇ ॥ ੧੬੮ ॥

ਤਦਾ ਪ੍ਰਾਹ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪ੍ਰਹਸਨ੍ਨਿਵ ਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪ੍ਰਣਯਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਂ ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਪੁਟਂ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ ੧੬੯ ॥

ਜ੍ਞਾਤਂ ਮਯੇਦਮਧੁਨਾ ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਖ੍ਯਂ ਚਕ੍ਰਂ ਚ ਦਦਾਮਿ ਤਵ ਸ਼ੋਭਨਮ੍ ॥ ੧੭੦ ॥

ਯਦ੍ਰੂਪਂ ਭਵਤਾ ਦਸ਼੍ਟਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਹਿਤਾਯ ਤਵ ਯਤ੍ਨੇਨ ਤਵ ਭਾਵਾਯ ਸੁਵ੍ਰਤ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਰਣਾਜਿਰੇ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਦੇਵਾਨਾਂ ਦੁਃਖਸਾਧਨਮ੍ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਚਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸ੍ਯਾਚ੍ਛਾਨ੍ਤੇਨਾਸ੍ਤ੍ਰੇਣ ਕਿਂ ਫਲਮ੍ ॥

੧੭੨ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮਰੇ ਚਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰੇਵ ਤਪਸ੍ਵਿਨਾਮ੍ ।
ਯੋਦ੍ਧੁਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਬਲਚ੍ਛੇਦਃ ਪਰਸ੍ਯ ਬਲਵਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਦੇਵੈਰਸ਼ਾਨ੍ਤੈਰ੍ਯਦ੍ਰੂਪਂ ਮਦੀਯਂ ਭਾਵਯਾਵ੍ਯਯਮ੍ ।
ਕਿਮਾਯੁਧੇਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਵੈ ਯੋਦ੍ਧੁਂ ਦੇਵਾਰਿਸੂਦਨ ॥ ੧੭੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਯੁਧਿ ਨ ਕਾਰ੍ਯਂ ਵੈ ਯੋਦ੍ਧੁਂ ਦੇਵਾਰਿਸੂਦਨ ।
ਅਨਾਗਤੇ ਵ੍ਯਤੀਤੇ ਚ ਦੌਰ੍ਬਲ੍ਯੇ ਸ੍ਵਜਨੋਤ੍ਕਰੇ ॥ ੧੭੫ ॥

ਅਕਾਲਿਕੇ ਤ੍ਵਧਰ੍ਮੇ ਚ ਅਨਰ੍ਥੇਵਾਰਿਸੂਦਨ ।
ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਦਦੌ ਚਕ੍ਰਂ ਸੂਰ੍ਯਾਯੁਤਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੧੭੬ ॥

ਨੇਤ੍ਰਂ ਚ ਨੇਤਾ ਜਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭੁਰ੍ਵੈ ਪਦ੍ਮਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਤਦਾਪ੍ਰਭਤਿ ਤਂ ਪ੍ਰਾਹੁਃ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਮਿਤਿ ਸੁਵ੍ਰਤਮ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਦਤ੍ਤ੍ਵੈਨਂ ਨਯਨਂ ਚਕ੍ਰਂ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਚ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਵੈ ਸੁਸ਼ੁਭਾਭ੍ਯਾਮੁਵਾਚ ਹ ॥ ੧੭੮ ॥

ਵਰਦੋਹਂ ਵਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਵਰਾਨ੍ਵਰਯ ਚੇਪ੍ਸਿਤਾਨ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਸ਼ੀਕਤੋ ਨੂਨਂ ਤ੍ਵਯਾਹਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ॥ ੧੭੯ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਦੇਵਦੇਵੇਨ ਦੇਵਦੇਵਂ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਤਮ੍ ।
ਤ੍ਵਯਿ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਸੀਦ ਵਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਨਾਨ੍ਯਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਾਰ੍ਤਯੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਯਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ।
ਤਚ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਚਨਂ ਤਸ੍ਯ ਦਯਾਵਾਨ੍ ਸੁਤਰਾਂ ਭਵਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਪਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ ਚ ਦਦੌ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਪ੍ਰਾਹ ਚੈਵਂ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਨਮਚ੍ਯੁਤਮ੍ ॥ ੧੮੨ ॥

ਮਯਿ ਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਨ੍ਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸੁਰਾਸੁਰੈਃ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਨ ਸਂਦੇਹੋ ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਸੁਰੋਤ੍ਤਮ ॥ ੧੮੩ ॥

ਯਦਾ ਸਤੀ ਦਕ੍ਸ਼ਪੁਤ੍ਰੀ ਵਿਨਿਨ੍ਦ੍ਯੇਵ ਸੁਲੋਚਨਾ ।
ਮਾਤਰਂ ਪਿਤਰਂ ਦਕ੍ਸ਼ਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੮੪ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾ ਹੈਮਵਤੀ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਤਦਾ ਤ੍ਵਮਪਿ ਸੁਵ੍ਰਤ ।
ਭਗਿਨੀਂ ਤਵ ਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਦੇਵੀਂ ਹੈਮਵਤੀਮੁਮਾਮ੍ ॥ ੧੮੫ ॥

ਨਿਯੋਗਾਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਃ ਸਾਧ੍ਵੀਂ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਸਿ ਮਮੈਵ ਤਾਮ੍ ।
ਮਤ੍ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀ ਚ ਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪੂਜ੍ਯੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ ੧੮੬ ॥

ਮਾਂ ਦਿਵ੍ਯੇਨ ਚ ਭਾਵੇਨ ਤਦਾ ਪ੍ਰਭਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਚ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੇਨ ਮਿਤ੍ਰਭੂਤਮਿਵਾਤ੍ਮਨਾ ॥ ੧੮੭ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਰੁਦ੍ਰੋ ਭਗਵਾਨ੍ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਜਨਾਰ੍ਦਨੋਪਿ ਭਗਵਾਨ੍ਦੇਵਾਨਾਮਪਿ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥ ੧੮੮ ॥

ਅਯਾਚਤ ਮਹਾਦੇਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਮੁਨਿਭਿਃ ਸਮਮ੍ ।
ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸ੍ਤਵਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਪਦ੍ਮਯੋਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਨਮ੍ ॥ ੧੮੯ ॥

ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦ੍ਵਾ ਦ੍ਵਿਜੋਤ੍ਤਮਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਤਿਨਾਮ੍ਨਿ ਹਿਰਣ੍ਯਸ੍ਯ ਦਤ੍ਤਸ੍ਯ ਫਲਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੯੦ ॥

ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰੇਣ ਫਲਂ ਭਵਤਿ ਤਸ੍ਯ ਵੈ ।
ਘਤਾਦ੍ਯੈਃ ਸ੍ਨਾਪਯੇਦ੍ਰੁਦ੍ਰਂ ਸ੍ਥਾਲ੍ਯਾ ਵੈ ਕਲਸ਼ੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ ॥ ੧੯੧ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਸ਼ਿਵਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ।
ਸੋਪਿ ਯਜ੍ਞਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਫਲਂ ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੈਃ ॥ ੧੯੨ ॥

ਪੂਜ੍ਯੋ ਭਵਤਿ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਭਵਤਿ ਤਸ੍ਯ ਵੈ ।
ਤਥਾਸ੍ਤ੍ਵਿਤਿ ਤਥਾ ਪ੍ਰਾਹ ਪਦ੍ਮਯੋਨੇਰ੍ਜਨਾਰ੍ਦਨਮ੍ ॥ ੧੯੩ ॥

ਜਗ੍ਮਤੁਃ ਪ੍ਰਣਿਪਤ੍ਯੈਨਂ ਦੇਵਦੇਵਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਪੂਜਯੇਦਨਘੋ ਦ੍ਵਿਜਾਃ ॥ ੧੯੪ ॥

ਜਪੀਨ੍ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਸ ਯਾਤਿ ਪਰਮਾਂ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੧੯੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਿਙ੍ਗਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰ੍ਵਭਾਗੇ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਭਿਃ
ਪੂਜਨਾਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਕ੍ਰਲਾਭੋ ਨਾਮਾਸ਼੍ਟਨਵਤਿਤਮੋਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read:

1000 Names of Shiva from Lingapurana Lyrics Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top