Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీయోగేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।
శ్రీయోగేశ్వర్యై నమః ।

అథ శ్రీయోగేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రం ప్రారమ్భః ।

ఓం యా తురీయా పరాదేవీ దోషత్రయవివర్జితా ।
సదానన్దతనుః శాన్తా సైవాహమహమేవ సా ॥ ౧ ॥

యస్యాః సంస్మరణాదేవ క్షీయన్తే భవభీతయః ।
తాం నమామి జగద్ధాత్రీం యోగినీం పరయోగినీమ్ ॥ ౨ ॥

మహదాది జగద్యస్యాం జాతం రజ్జుభుజఙ్గవత్ ।
సా అమ్బా పురసంస్థానా పాతు యోగేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౩ ॥

సచ్చిదానన్దరూపాయ ప్రతీచేఽనన్తరూపిణే ।
నమో వేదాన్తవేద్యాయ మహసేఽమితతేజసే ॥ ౪ ॥

మునయో నైమిషారణ్యే దీర్ఘసత్రప్రసఙ్గతః ।
ప్రహృష్టమనసా సూతం ప్రప్రచ్ఛురిదమాదరాత్ ॥ ౫ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ
యో నిత్యం పూజయేద్దేవీం యోగినీం యోగవిత్తమామ్ ।
తస్యాయుః పుత్రసౌఖ్యం చ విద్యాదాత్రీ భవత్యసౌ ॥ ౬ ॥

యో దేవీభక్తిసంయుక్తస్తస్య లక్ష్మీశ్చ కిఙ్కరీ ।
రాజానో వశ్యతాం యాన్తి స్త్రియో వై మదవిహ్వలాః ॥ ౭ ॥

యో భవానీం మహామాయాం పూజయేన్నిత్యమాదరాత్ ।
ఐహికం చ సుఖం ప్రాప్య పరబ్రహ్మణి లీయతే ॥ ౮ ॥

శ్రీవిష్ణురువాచ
దేవ దేవ మహాదేవ నీలకణ్ఠ ఉమాపతే ।
రహస్యం ప్రష్టుమిచ్ఛామి సంశయోఽస్తి మహామతే ॥ ౯ ॥

చరాచరస్య కర్తా త్వం సంహర్తా పాలకస్తథా ।
కస్యా దేవ్యాస్త్వయా శమ్భో క్రియతే స్తుతిరన్వహమ్ ॥ ౧౦ ॥

జప్యతే పరమో మన్త్రో ధ్యాయతే కిం త్వయా ప్రభో ।
వద శమ్భో మహాదేవ త్వత్తః కా పరదేవతా ॥ ౧౧ ॥

ప్రసన్నో యది దేవేశ పరమేశ పురాతన ।
రహస్యం పరమం దేవ్యా కృపయా కథయ ప్రభో ॥ ౧౨ ॥

వినాభ్యాసం వినా జాప్యం వినా ధ్యానం వినార్చనమ్ ।
ప్రాణాయామం వినా హోమం వినా నిత్యోదకక్రియామ్ ॥ ౧౩ ॥

వినా దానం వినా గన్ధం వినా పుష్పం వినా బలిమ్ ।
వినా భూతాదిశుద్ధిం చ యథా దేవీ ప్రసీదతి ॥ ౧౪ ॥

ఇతి పృష్టస్తదా శమ్భుర్విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా ।
ప్రోవాచ భగవాన్దేవో వికసన్నేత్రపఙ్కజః ॥ ౧౫ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ
సాధు సాధు సురశ్రేష్ఠ పృష్టవానసి సామ్ప్రతమ్ ।
షణ్ముఖస్యాపి యద్గోప్యం రహస్యం తద్వదామి తే ॥ ౧౬ ॥

పురా యుగక్షయే లోకాన్కర్తుమిచ్ఛుః సురాసురమ్ ।
గుణత్రయమయీ శక్తిశ్చిద్రూపాఽఽద్యా వ్యవస్థితా ॥ ౧౭ ॥

తస్యామహం సముత్పన్నో మత్తస్త్వం జగతఃపితా ।
త్వత్తో బ్రహ్మా సముద్భూతో లోకకర్తా మహావిభుః ॥ ౧౮ ॥

బ్రహ్మణోఽథర్షయో జాతాస్తత్త్వైస్తైర్మహదాదిభిః । బ్రహ్మణో ఋషయో
చేతనేతి తతః శక్తిర్మాం కాప్యాలిఙ్గ్య తిష్ఠతి ॥ ౧౯ ॥ కాప్యాలిఙ్గ్య తస్థుషీ

ఆరాధితా స్తుతా సైవ సర్వమఙ్గలకారిణీ ।
తస్యాస్త్వనుగ్రహాదేవ మయా ప్రాప్తం పరం పదమ్ ॥ ౨౦ ॥

స్తౌమి తాం చ మహామాయాం ప్రసన్నా చ తతఃశివా ।
నామాని తే ప్రవక్ష్యామి యోగేశ్వర్యాః శుభాని చ ॥ ౨౧ ॥

ఏతాని ప్రపఠేద్విద్వాన్ మయోక్తాని సురేశ్వర । నమోఽన్తాని సురేశ్వర
తస్యాః స్తోత్రం మహాపుణ్యం స్వయఙ్కల్పాత్ప్రకాశితమ్ ॥ ౨౨ ॥

గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం ప్రయత్నతః ।
తవ తత్కథయిష్యామి శ్రుత్వా తదవధారయ ॥ ౨౩ ॥

యస్యైకకాలపఠనాత్సర్వేవిఘ్నాః పలాయితాః ।
పఠేత్సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మోక్షస్య సాధనమ్ ॥ ౨౪ ॥

ప్రసన్నా యోగినీ తస్య పుత్రత్వేనానుకమ్పతే ।
యథా బ్రహ్మామృతైర్బ్రహ్మకుసుమైః పూజితా పరా ॥ ౨౫ ॥

ప్రసీదతి తథా తేన స్తుత్వా దేవీ ప్రసీదతి । శ్రుతా దేవీ

అస్య శ్రీయోగేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య
శ్రీమహాదేవ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీయోగశ్వరీ దేవతా ।
హ్రీం బీజమ్ । శ్రీం శక్తిః । క్లీం కీలకమ్ ।
మమ సకలకామనాసిధ్యర్థం అమ్బాపురనివాసినీప్రీత్యర్థం
సహస్రనామస్తోత్రజపే వినియోగః ।
అథ న్యాసః
మహాదేవఋషయే నమః శిరసి ।
అనుష్టుప్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీయోగశ్వరీ దేవతాయై నమః హృదయే ।
హ్రీం బీజాయ నమః దక్షిణస్తనే ।
శ్రీం శక్తయే నమః వామస్తనే ।
క్లీం కీలకాయ నమః నాభౌ ।
వినియోగాయ నమః పాదయోః ॥

ఓం హ్రీం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం యం తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం యాం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం రుద్రాదయే అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం యోగేశ్వర్యై కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

ఏవం హృదయాది షడఙ్గన్యాసః
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః ।
ఓం యం శిరసే స్వాహా ।
ఓం యాం శిఖాయై వషట్ ।
ఓం రుద్రాదయే కవచాయ హుమ్ ।
ఓం యోగేశ్వర్యై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఓం భూర్భువస్వరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
ఓం కాలాభ్రామ్యాం కటాక్షైరలికులభయదాం మౌలిబద్ధేన్దురేఖాం
శఙ్ఖం చక్రం కపాలం డమరుమపి కరైరుద్వహన్తీం త్రినేత్రామ్ । త్రిశిఖమపి
సింహస్కన్ధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయన్తీం
ధ్యాయేదమ్బాజయాఖ్యాం త్రిదశపరిణతాం సిద్ధికామో నరేన్ద్రః ॥ ౧ ॥ త్రిదశపరివృతాం
ఇతి ధ్యాత్వా ।
లం పృథివ్యాత్మకం గన్ధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మకం పుష్పం సమర్పయామి ।
యం వాయ్వాత్మకం ధూపం సమర్పయామి ।
రం ఆగ్నేయాత్మకం దీపం సమర్పయామి ।
వం అమృతాత్మకం నైవేద్యం సమర్పయామి ।
సం సర్వాత్మకం తామ్బూలం సమర్పయామి ।
ఇతి పఞ్చోపచారైః సమ్పూజ్య
ఓం హ్రీం యం యాం రుద్రాదయే యోగేశ్వర్యై స్వాహా ।

అథ సహస్రనామస్తవనమ్ ।
ఓం యోగినీ యోగమాయా చ యోగపీఠస్థితిప్రియా ।
యోగినీ యోగదీక్షా చ యోగరూపా చ యోగినీ ॥ ౧ ॥

యోగగమ్యా యోగరతా యోగీహృదయవాసినీ ।
యోగస్థితా యోగయుతా యోగమార్గరతా సదా ॥ ౨ ॥

యోగేశ్వరీ యోగనిద్రా యోగదాత్రీ సరస్వతీ ।
తపోయుక్తా తపఃప్రీతిః తపఃసిద్ధిప్రదా పరా ॥ ౩ ॥ తపోరతా తపోయుక్తా

నిశుమ్భశుమ్భసంహన్త్రీ రక్తబీజవినాశినీ ।
మధుకైటభహన్త్రీ చ మహిషాసురఘాతినీ ॥ ౪ ॥

శారదేన్దుప్రతీకాశా చన్ద్రకోటిప్రకాశినీ ।
మహామాయా మహాకాలీ మహామారీ క్షుధా తృషా ॥ ౫ ॥

నిద్రా తృష్ణా చైకవరా కాలరాత్రిర్దురత్యయా ।
మహావిద్యా మహావాణీ భారతీ వాక్సరస్వతీ ॥ ౬ ॥

ఆర్యా బ్రాహ్మీ మహాధేనుర్వేదగర్భా త్వధీశ్వరీ । కామధేనుర్వేదగర్భా
కరాలా వికరాలాఖ్యా అతికాలాతిదీపకా ॥ ౭ ॥ అతికాలా తృతీయకా
ఏకలిఙ్గా యోగినీ చ డాకినీ భైరవీ తథా ।
మహాభైరవకేన్ద్రాక్షీ త్వసితాఙ్గీ సురేశ్వరీ ॥ ౮ ॥

శాన్తిశ్చన్ద్రోపమాకర్షా కలాకాన్తిః కలానిధిః । శాన్తిశ్చన్ద్రార్ధమాకర్షీ
సర్వసఙ్క్షోభిణీ శక్తిః సర్వాహ్లాదకరీ ప్రియా ॥ ౯ ॥

సర్వాకర్షిణికా శక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా ।
సర్వసమ్మోహినీశక్తిః సర్వస్తమ్భనకారిణీ ॥ ౧౦ ॥ Extra verse
సర్వజృమ్భనికా నామ శక్తిః సర్వత్ర శఙ్కరీ ।
మహాసౌభాగ్యగమ్భీరా పీనవృత్తఘనస్తనీ ॥ ౧౧ ॥

రత్నకోటివినిక్షిప్తా సాధకేప్సితభూషణా । రత్నపీఠ
నానాశస్త్రధరా దివ్యా వసతీహర్షితాననా ॥ ౧౨ ॥

ఖడ్గపాత్రధరా దేవీ దివ్యవస్త్రా చ యోగినీ ।
సర్వసిద్ధిప్రదా దేవీ సర్వసమ్పత్ప్రదా తథా ॥ ౧౩ ॥
సర్వప్రియఙ్కరీ చైవ సర్వమఙ్గలకారిణీ ।
సా వైష్ణవీ సైవ శైవీ మహారౌద్రీ శివా క్షమా ॥ ౧౪ ॥

కౌమారీ పార్వతీ చైవ సర్వమఙ్గలదాయినీ ।
బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ పరా ॥ ౧౫ ॥

వారాహీ చైవ మాహేన్ద్రీ చాముణ్డా సర్వదేవతా ।
అణిమా మహిమా సిద్ధిర్లఘిమా శివరూపికా ॥ ౧౬ ॥

వశిత్వసిద్ధిః ప్రాకామ్యా ముక్తిరిచ్ఛాష్టమీ పరా ।
సర్వాకర్షిణికాశక్తిః సర్వాహ్లాదకరీ ప్రియా ॥ ౧౭ ॥

సర్వసమ్మోహినీశక్తిః సర్వస్తమ్భనకారిణీ ।
సర్వజృమ్భణికానామ శక్తిః సర్వవశఙ్కరీ ॥ ౧౮ ॥

సర్వార్థజనికాశక్తిః సర్వసమ్పత్తిశఙ్కరీ ।
సర్వార్థరఞ్జినీశక్తిః సర్వోన్మోదనకారిణీ ॥ ౧౯ ॥ సర్వోన్మాదనకారిణీ ??

సర్వార్థసాధికాశక్తిః సర్వసమ్పత్తిపూరికా ।
సర్వమన్త్రమయీశక్తిః సర్వద్వన్ద్వక్షయఙ్కరీ ॥ ౨౦ ॥

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖప్రమోచనీ ।
సర్వమృత్యుప్రశమనీ సర్వవిఘ్ననివారిణీ ॥ ౨౧ ॥

సర్వాఙ్గసున్దరీ దేవీ సర్వసౌభాగ్యదాయినీ ।
సర్వరక్షాకరీ దేవీ అక్షవర్ణవిరాజితా ॥ ౨౨ ॥ అక్షవర్ణపరాజితా

నౌమి తాం చ జగద్ధాత్రీం యోగనిద్రాస్వరూపిణీమ్ ।
సర్వస్యాద్యా విశాలాక్షీ నిత్యా బుద్ధిస్వరూపిణీ ॥ ౨౩ ॥

శ్వేతపర్వతసఙ్కాశా శ్వేతవస్త్రా మహాసతీ ।
నీలహస్తా రక్తమధ్యా సుశ్వేతస్తనమణ్డలా ॥ ౨౪ ॥

రక్తపాదా నీలజఙ్ఘా సుచిత్రజఘనా విభుః ।
చిత్రమాల్యామ్బరధరా చిత్రగన్ధానులేపనా ॥ ౨౫ ॥

జపాకుసుమవర్ణాభా రక్తామ్బరవిభూషణా ।
రక్తాయుధా రక్తనేత్రా రక్తకుఞ్చితమూర్ధజా ॥ ౨౬ ॥

సర్వస్యాద్యా మహాలక్ష్మీ నిత్యా బుద్ధిస్వరూపిణీ ।
చతూర్భుజా రక్తదన్తా జగద్వ్యాప్య వ్యవస్థితా ॥ ౨౭ ॥

నీలాఞ్జనచయప్రఖ్యా మహాదంష్ట్రా మహాననా ।
విస్తీర్ణలోచనా దేవీ వృత్తపీనపయోధరా ॥ ౨౮ ॥

ఏకవీరా కాలరాత్రిః సైవోక్తా కామదా స్తుతా ।
భీమా దేవీతి సమ్పూజ్యా పుత్రపౌత్రప్రదాయినీ ॥ ౨౯ ॥

యా సాత్త్వికగుణా ప్రోక్తా యా విశిష్టసరస్వతీ । మాయా విద్యాసరస్వతీ
సా దేవకార్యవసతి స్వరూపమపరం దధౌ ॥ ౩౦ ॥
The verse number is shifted because extra verse above
దేవీ స్తుతా తదా గౌరీ స్వదేహాత్తరుణీం సృజత్ ।
ఖ్యాతా వై కౌశికీ దేవీ తతః కృష్ణాభవత్సతీ ॥ ౩౦ ॥

హిమాచలకృతస్థానా కాలికేతి చ విశ్రుతా ।
మహాసరస్వతీదేవీ శుమ్భాసురనిబర్హిణీ ॥ ౩౧ ॥

శ్వేతపర్వతసఙ్కాశా శ్వేతవస్త్రవిభూషణా ।
నానారత్నసమాకీర్ణా వేదవిద్యావినోదినీ ॥ ౩౨ ॥

శస్త్రవ్రాతసమాయుక్తా భారతీ సా సరస్వతీ ।
వాగీశ్వరీ పీతవర్ణా సైవోక్తా కామదాలయా ॥ ౩౩ ॥

కృష్ణవర్ణా మహాలమ్బా నీలోత్పలవిలోచనా ।
గమ్భీరనాభిస్త్రివలీ విభూషితతనూదరీ ॥ ౩౪ ॥

సుకర్కశా చన్ద్రభాసా వృతపీనపయోధరా । సా కర్కశా
చతుర్భుజా విశాలాక్షీ కామినీ పద్మలోచనా ॥ ౩౫ ॥

శాకమ్భరీ సమాఖ్యాతా శతాక్షీ వనశఙ్కరీ । శతాక్షీ చైవ కీర్త్యతే
శుచిః శాకమ్భరీ దేవీ పూజనీయా ప్రయత్నతః ॥ ౩౬ ॥

త్రిపురా విజయా భీమా తారా త్రైలోక్యసున్దరీ ।
శామ్భవీ త్రిజగన్మాతా స్వరా త్రిపురసున్దరీ ।
కామాక్షీ కమలాక్షీ చ ధృతిస్త్రిపురతాపినీ ॥ ౩౭ ॥

జయా జయన్తీ శివదా జలేశీ చరణప్రియా ।
గజవక్త్రా త్రినేత్రా చ శఙ్ఖినీ చాపరాజితా ॥ ౩౮ ॥

మహిషఘ్నీ శుభానన్దా స్వధా స్వాహా శుభాననా ।
విద్యుజ్జిహ్వా త్రివక్త్రా చ చతుర్వక్త్రా సదాశివా ।
కోటరాక్షీ శిఖిరవా త్రిపదా సర్వమఙ్గలా ।
మయూరవదనా సిద్ధిర్బుద్ధిః కాకరవా సతీ ॥ ౩౯ ॥

హుఙ్కారా తాలకేశీ చ సర్వతారా చ సున్దరీ ।
సర్పాస్యా చ మహాజిహ్వా పాశపాణిర్గరుత్మతీ ॥ ౪౦ ॥

పద్మావతీ సుకేశీ చ పద్మకేశీ క్షమావతీ ।
పద్మావతీ సురముఖీ పద్మవక్త్రా షడాననా ॥ ౪౧ ॥ పద్మావతీ సునాసా చ

త్రివర్గఫలదా మాయా రక్షోఘ్నీ పద్మవాసినీ ।
ప్రణవేశీ మహోల్కాభా విఘ్నేశీ స్తమ్భినీ ఖలా ॥ ౪౨ ॥

మాతృకావర్ణరూపా చ అక్షరోచ్చారిణీ గుహా । అక్షరోచ్చాటినీ
అజపా మోహినీ శ్యామా జయరూపా బలోత్కటా ॥ ౪౩ ॥

వారాహీ వైష్ణవీ జృమ్భా వాత్యాలీ దైత్యతాపినీ ।
క్షేమఙ్కరీ సిద్ధికరీ బహుమాయా సురేశ్వరీ ॥ ౪౪ ॥

ఛిన్నమూర్ధా ఛిన్నకేశీ దానవేన్ద్రక్షయఙ్కరీ ।
శాకమ్భరీ మోక్షలక్ష్మీర్జమ్భినీ బగలముఖీ ॥ ౪౫ ॥

అశ్వారూఢా మహాక్లిన్నా నారసింహీ గజేశ్వరీ ।
సిద్ధేశ్వరీ విశ్వదుర్గా చాముణ్డా శవవాహనా ॥ ౪౬ ॥

జ్వాలాముఖీ కరాలీ చ చిపిటా ఖేచరేశ్వరీ । త్రిపటా
శుమ్భఘ్నీ దైత్యదర్పఘ్నీ విన్ధ్యాచలనివాసినీ ॥ ౪౭ ॥

యోగినీ చ విశాలాక్షీ తథా త్రిపురభైరవీ ।
మాతఙ్గినీ కరాలాక్షీ గజారూఢా మహేశ్వరీ ॥ ౪౮ ॥

పార్వతీ కమలా లక్ష్మీః శ్వేతాచలనిభా ఉమా । నిభా ఉమా (ఈన్ బోథ్ ఫ़ిలేస్ ఇత్ ఇస్ సమే)
కాత్యాయనీ శఙ్ఖరవా ఘుర్ఘురా సింహవాహినీ ॥ ౪౯ ॥

నారాయణీశ్వరీ చణ్డీ ఘణ్టాలీ దేవసున్దరీ ।
విరూపా వామనీ కుబ్జా కర్ణకుబ్జా ఘనస్తనీ ॥ ౫౦ ॥

నీలా శాకమ్భరీ దుర్గా సర్వదుర్గార్తిహారిణీ ।
దంష్ట్రాఙ్కితముఖా భీమా నీలపత్రశిరోధరా ॥ ౫౧ ॥

మహిషఘ్నీ మహాదేవీ కుమారీ సింహవాహినీ ।
దానవాంస్తర్జయన్తీ చ సర్వకామదుఘా శివా ॥ ౫౨ ॥

కన్యా కుమారికా చైవ దేవేశీ త్రిపురా తథా ।
కల్యాణీ రోహిణీ చైవ కాలికా చణ్డికా పరా ॥ ౫౩ ॥

శామ్భవీ చైవ దుర్గా చ సుభద్రా చ యశస్వినీ ।
కాలాత్మికా కలాతీతా కారుణ్యహృదయా శివా ॥ ౫౪ ॥

కారుణ్యజననీ నిత్యా కల్యాణీ కరుణాకరా ।
కామాధారా కామరూపా కాలచణ్డస్వరూపిణీ ॥ ౫౫ ॥ కాలదణ్డస్వరూపిణీ

కామదా కరుణాధారా కాలికా కామదా శుభా ।
చణ్డవీరా చణ్డమాయా చణ్డముణ్డవినాశినీ ॥ ౫౬ ॥

చణ్డికా శక్తిరత్యుగ్రా చణ్డికా చణ్డవిగ్రహా ।
గజాననా సింహముఖీ గృధ్రాస్యా చ మహేశ్వరీ ॥ ౫౭ ॥

ఉష్ట్రగ్రీవా హయగ్రీవా కాలరాత్రిర్నిశాచరీ ।
కఙ్కారీ రౌద్రచిత్కారీ ఫేత్కారీ భూతడామరీ ॥ ౫౮ ॥ రౌద్రఛిత్కారీ

వారాహీ శరభాస్యా చ శతాక్షీ మాంసభోజనీ ।
కఙ్కాలీ డాకినీ కాలీ శుక్లాఙ్గీ కలహప్రియా ॥ ౫౯ ॥

ఉలూకికా శివారావా ధూమ్రాక్షీ చిత్రనాదినీ ।
ఊర్ధ్వకేశీ భద్రకేశీ శవహస్తా చ మాలినీ ॥ ౬౦ ॥

కపాలహస్తా రక్తాక్షీ శ్యేనీ రుధిరపాయినీ ।
ఖడ్గినీ దీర్ఘలమ్బోష్ఠీ పాశహస్తా బలాకినీ ॥ ౬౧ ॥

కాకతుణ్డా పాత్రహస్తా ధూర్జటీ విషభక్షిణీ ।
పశుఘ్నీ పాపహన్త్రీ చ మయూరీ వికటాననా ॥ ౬౨ ॥

భయవిధ్వంసినీ చైవ ప్రేతాస్యా ప్రేతవాహినీ ।
కోటరాక్షీ లసజ్జిహ్వా అష్టవక్త్రా సురప్రియా ॥ ౬౩ ॥

వ్యాత్తాస్యా ధూమనిఃశ్వాసా త్రిపురా భువనేశ్వరీ ।
బృహత్తుణ్డా చణ్డహస్తా ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ॥ ౬౪ ॥ దణ్డహస్తా

స్థూలకేశీ బృహత్కుక్షిర్యమదూతీ కరాలినీ ।
దశవక్త్రా దశపదా దశహస్తా విలాసినీ ॥ ౬౫ ॥

అనాద్యన్తస్వరూపా చ క్రోధరూపా మనోగతిః । ఆదిరన్తస్వరూపా ఆదిహాన్తస్వరూపా
మనుశ్రుతిస్మృతిర్ఘ్రాణచక్షుస్త్వగ్రసనాత్మికా ॥ ౬౬ ॥ త్వగ్రసనారసః ॥

యోగిమానససంస్థా చ యోగసిద్ధిప్రదాయికా ।
ఉగ్రాణీ ఉగ్రరూపా చ ఉగ్రతారాస్వరూపిణీ ॥ ౬౭ ॥

ఉగ్రరూపధరా చైవ ఉగ్రేశీ ఉగ్రవాసినీ ।
భీమా చ భీమకేశీ చ భీమమూర్తిశ్చ భామినీ ॥ ౬౮ ॥

భీమాతిభీమరూపా చ భీమరూపా జగన్మయీ ।
ఖడ్గిన్యభయహస్తా చ ఘణ్టాడమరుధారిణీ ॥ ౬౯ ॥

పాశినీ నాగహస్తా చ యోగిన్యఙ్కుశధారిణీ ।
యజ్ఞా చ యజ్ఞమూర్తిశ్చ దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ ౭౦ ॥

యజ్ఞదీక్షాధరా దేవీ యజ్ఞసిద్ధిప్రదాయినీ ।
హిరణ్యబాహుచరణా శరణాగతపాలినీ ॥ ౭౧ ॥

అనామ్న్యనేకనామ్నీ చ నిర్గుణా చ గుణాత్మికా ।
మనో జగత్ప్రతిష్ఠా చ సర్వకల్యాణమూర్తినీ ॥ ౭౨ ॥

బ్రహ్మాదిసురవన్ద్యా చ గఙ్గాధరజటాస్థితా ।
మహామోహా మహాదీప్తిః సిద్ధవిద్యా చ యోగినీ ॥ ౭౩ ॥

యోగినీ చణ్డికా సిద్ధా సిద్ధసాద్ధ్యా శివప్రియా ।
సరయూర్గోమతీ భీమా గౌతమీ నర్మదా మహీ ॥ ౭౪ ॥

భాగీరథీ చ కావేరీ త్రివేణీ గణ్డకీ సరః । సరా
సుషుప్తిర్జాగృతిర్నిద్రా స్వప్నా తుర్యా చ చక్రిణీ ॥ ౭౫ ॥

అహల్యారున్ధతీ చైవ తారా మన్దోదరీ తథా ।
దేవీ పద్మావతీ చైవ త్రిపురేశస్వరూపిణీ ॥ ౭౬ ॥

ఏకవీరా మహాదేవీ కనకాఢ్యా చ దేవతా । ఏకవీరా తమోదేవీ
శూలినీ పరిఘాస్త్రా చ ఖడ్గిన్యాబాహ్యదేవతా ॥ ౭౭ ॥

కౌబేరీ ధనదా యామ్యాఽఽగ్నేయీ వాయుతనుర్నిశా ।
ఈశానీ నైరృతిః సౌమ్యా మాహేన్ద్రీ వారుణీసమా ॥ ౭౮ ॥ వారుణీ తథా

సర్వర్షిపూజనీయాఙ్ఘ్రిః సర్వయన్త్రాధిదేవతా ।
సప్తధాతుమయీమూర్తిః సప్తధాత్వన్తరాశ్రయా ॥ ౭౯ ॥

దేహపుష్టిర్మనస్తుష్టిరన్నపుష్టిర్బలోద్ధతా ।
తపోనిష్ఠా తపోయుక్తా తాపసఃసిద్ధిదాయినీ ॥ ౮౦ ॥

తపస్వినీ తపఃసిద్ధిః తాపసీ చ తపఃప్రియా ।
ఔషధీ వైద్యమాతా చ ద్రవ్యశక్తిఃప్రభావినీ ॥ ౮౧ ॥

వేదవిద్యా చ వైద్యా చ సుకులా కులపూజితా ।
జాలన్ధరశిరచ్ఛేత్రీ మహర్షిహితకారిణీ ॥ ౮౨ ॥

యోగనీతిర్మహాయోగా కాలరాత్రిర్మహారవా ।
అమోహా చ ప్రగల్భా చ గాయత్రీ హరవల్లభా ॥ ౮౩ ॥

విప్రాఖ్యా వ్యోమకారా చ మునివిప్రప్రియా సతీ ।
జగత్కర్త్రీ జగత్కారీ జగచ్ఛాయా జగన్నిధిః ॥ ౮౪ ॥ జగశ్వాసా జగన్నిధిః

జగత్ప్రాణా జగద్దంష్ట్రా జగజ్జిహ్వా జగద్రసా ।
జగచ్చక్షుర్జగద్ఘ్రాణా జగచ్ఛోత్రా జగన్ముఖా ॥ ౮౫ ॥

జగచ్ఛత్రా జగద్వక్త్రా జగద్భర్త్రీ జగత్పితా ।
జగత్పత్నీ జగన్మాతా జగద్భ్రాతా జగత్సుహృత్ ॥ ౮౬ ॥ జగద్ధాత్రీ జగత్సుహృత్

జగద్ధాత్రీ జగత్ప్రాణా జగద్యోనిర్జగన్మయీ ।
సర్వస్తమ్భీ మహామాయా జగద్దీక్షా జయా తథా ॥ ౮౭ ॥

భక్తైకలభ్యా ద్వివిధా త్రివిధా చ చతుర్విధా । భక్తైకలక్ష్యా
ఇన్ద్రాక్షీ పఞ్చభూతా చ సహస్రరూపధారిణీ ॥ ౮౮ ॥ పఞ్చరూపా

మూలాదివాసినీ చైవ అమ్బాపురనివాసినీ ।
నవకుమ్భా నవరుచిః కామజ్వాలా నవాననా ॥ ౮౯ ॥

గర్భజ్వాలా తథా బాలా చక్షుర్జ్వాలా నవామ్బరా ।
నవరూపా నవకలా నవనాడీ నవాననా ॥ ౯౦ ॥

నవక్రీడా నవవిధా నవయోగినికా తథా ।
వేదవిద్యా మహావిద్యా విద్యాదాత్రీ విశారదా ॥ ౯౧ ॥

కుమారీ యువతీ బాలా కుమారీవ్రతచారిణీ ।
కుమారీభక్తసుఖినీ కుమారీరూపధారిణీ ॥ ౯౨ ॥

భవానీ విష్ణుజననీ బ్రహ్మాదిజననీ పరా ।
గణేశజననీ శక్తిః కుమారజననీ శుభా ॥ ౯౩ ॥

భాగ్యాశ్రయా భగవతీ భక్తాభీష్టప్రదాయినీ ।
భగాత్మికా భగాధారా రూపిణీ భగమాలినీ ॥ ౯౪ ॥

భగరోగహరా భవ్యా సుశ్రూః పరమమఙ్గలా ।
శర్వాణీ చపలాపాఙ్గీ చారుచన్ద్రకలాధరా ॥ ౯౫ ॥

విశాలాక్షీ విశ్వమాతా విశ్వవన్ద్యా విలాసినీ । విశ్వవిద్యా విలాసినీ
శుభప్రదా శుభావర్తా వృత్తపీనపయోధరా ॥ ౯౬ ॥

అమ్బా సంసారమథినీ మృడానీ సర్వమఙ్గలా ।
విష్ణుసంసేవితా శుద్ధా బ్రహ్మాదిసురసేవితా ॥ ౯౭ ॥

పరమానన్దశక్తిశ్చ పరమానన్దరూపిణీ । రమానన్దస్వరూపిణీ
పరమానన్దజననీ పరమానన్దదాయినీ ॥ ౯౮ ॥

పరోపకారనిరతా పరమా భక్తవత్సలా ।
ఆనన్దభైరవీ బాలాభైరవీ బటుభైరవీ ॥ ౯౯ ॥

శ్మశానభైరవీ కాలీభైరవీ పురభైరవీ ॥ ౧౦౦ ॥

పూర్ణచన్ద్రాభవదనా పూర్ణచన్ద్రనిభాంశుకా ।
శుభలక్షణసమ్పన్నా శుభానన్తగుణార్ణవా ॥ ౧౦౧ ॥

శుభసౌభాగ్యనిలయా శుభాచారరతా ప్రియా ।
సుఖసమ్భోగభవనా సర్వసౌఖ్యానిరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

అవలమ్బా తథా వాగ్మీ ప్రవరా వాగ్వివాదినీ । వాద్యవాదినీ
ఘృణాధిపావృతా కోపాదుత్తీర్ణకుటిలాననా ॥ ౧౦౩ ॥

పాపదాపాపనాశా చ బ్రహ్మాగ్నీశాపమోచనీ ।
సర్వాతీతా చ ఉచ్ఛిష్టచాణ్డాలీ పరిఘాయుధా ॥ ౧౦౪ ॥

ఓఙ్కారీ వేదకారీ చ హ్రీఙ్కారీ సకలాగమా ।
యఙ్కారీ చర్చితా చర్చిచర్చితా చక్రరూపిణీ ॥ ౧౦౫ ॥

మహావ్యాధవనారోహా ధనుర్బాణధరా ధరా । వరా
లమ్బినీ చ పిపాసా చ క్షుధా సన్దేశికా తథా ॥ ౧౦౬ ॥

భుక్తిదా ముక్తిదా దేవీ సిద్ధిదా శుభదాయినీ ।
సిద్ధిదా బుద్ధిదా మాతా వర్మిణీ ఫలదాయినీ ॥ ౧౦౭ ॥

చణ్డికా చణ్డమథనీ చణ్డదర్పనివారిణీ ।
చణ్డమార్తణ్డనయనా చన్ద్రాగ్నినయనా సతీ ॥ ౧౦౮ ॥

సర్వాఙ్గసున్దరీ రక్తా రక్తవస్త్రోత్తరీయకా ।
జపాపావకసిన్దురా రక్తచన్దనధారిణీ ॥ ౧౦౯ ॥ జపాస్తబకసిన్దూర రక్తసిన్దూరధారిణీ

కర్పూరాగరుకస్తూరీకుఙ్కుమద్రవలేపినీ ।
విచిత్రరత్నపృథివీకల్మషఘ్నీ తలస్థితా ॥ ౧౧౦ ॥

భగాత్మికా భగాధారా రూపిణీ భగమాలినీ ।
లిఙ్గాభిధాయినీ లిఙ్గప్రియా లిఙ్గనివాసినీ ॥ ౧౧౧ ॥

భగలిఙ్గస్వరూపా చ భగలిఙ్గసుఖావహా ।
స్వయమ్భూకుసుమప్రీతా స్వయమ్భూకుసుమార్చితా ॥ ౧౧౨ ॥

స్వయమ్భూకుసుమస్నాతా స్వయమ్భూపుష్పతర్పితా ।
స్వయమ్భూపుష్పతిలకా స్వయమ్భూపుష్పధారిణీ ॥ ౧౧౩ ॥

పుణ్డీకకరా పుణ్యా పుణ్యదా పుణ్యరూపిణీ ।
పుణ్యజ్ఞేయా పుణ్యవన్ద్యా పుణ్యవేద్యా పురాతనీ ॥ ౧౧౪ ॥ పుణ్యమూర్తిః పురాతనా

అనవద్యా వేదవిద్యా వేదవేదాన్తరూపిణీ ।
మాయాతీతా సృష్టమాయా మాయా ధర్మాత్మవన్దితా ॥ ౧౧౫ ॥

అసృష్టా సఙ్గరహితా సృష్టిహేతుః కపర్దినీ ।
వృషారూఢా శూలహస్తా స్థితిసంహారకారిణీ ॥ ౧౧౬ ॥

మన్దస్థితిః శుద్ధరూపా శుద్ధచిత్తా మునిస్తుతా ।
మహాభాగ్యవతీ దక్షా దక్షాధ్వరవినాశినీ ॥ ౧౧౭ ॥

అపర్ణానన్యశరణా భక్తాభీష్టఫలప్రదా ।
నిత్యా సున్దరసర్వాఙ్గీ సచ్చిదానన్దలక్షణా ॥ ౧౧౮ ॥

కమలా కేశిజా కేశీ కర్షా కర్పూరకాలిజా ।
గిరిజా గర్వజా గోత్రా అకులా కులజా తథా ॥ ౧౧౯ ॥

దినజా దినమానా చ వేదజా వేదసమ్భృతా । వేదసంమతా
క్రోధజా కుటజా ధారా పరమా బలగర్వితా ॥ ౧౨౦ ॥

సర్వలోకోత్తరాభావా సర్వకాలోద్భవాత్మికా ।
కుణ్డగోలోద్భవప్రీతా కుణ్డగోలోద్భవాత్మికా ॥ ౧౨౧ ॥

కుణ్డపుష్పసదాప్రీతిః పుష్పగోలసదారతిః ।
శుక్రమూర్తిః శుక్రదేహా శుక్రపుజితమూర్తినీ ॥ ౧౨౨ ॥ శుక్రపూజకమూర్తినీ

విదేహా విమలా క్రూరా చోలా కర్నాటకీ తథా । చౌణ్డా కర్నాటకీ
త్రిమాత్రా ఉత్కలా మౌణ్డీ విరేఖా వీరవన్దితా ॥ ౧౨౩ ॥

శ్యామలా గౌరవిపీనా మాగధేశ్వరవన్దితా ।
పార్వతీ కర్మనాశా చ కైలాసవాసికా తథా ॥ ౧౨౪ ॥

శాలగ్రామశిలా మాలీ శార్దూలా పిఙ్గకేశినీ ।
నారదా శారదా చైవ రేణుకా గగనేశ్వరీ ॥ ౧౨౫ ॥

ధేనురూపా రుక్మిణీ చ గోపికా యమునాశ్రయా ।
సుకణ్ఠా కోకిలా మేనా చిరానన్దా శివాత్మికా ॥ ౧౨౬ ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యా సున్దరా సున్దరస్తనీ ।
విశ్వపక్షా విశ్వరక్షా విశ్వనాథప్రియా సతీ ॥ ౧౨౭ ॥

యోగినీ యోగయుక్తా చ యోగాఙ్గధ్యానశాలినీ ।
యోగపట్టధరా ముక్తా ముక్తానాం పరమాగతిః ॥ ౧౨౮ ॥

కురుక్షేత్రావనీః కాశీ మథురా కాఞ్చ్యవన్తికా ।
అయోధ్యా ద్వారకా మాయా తీర్థా తీర్థకరీ ప్రియా ॥ ౧౨౯ ॥

త్రిపుష్కరాఽప్రమేయా చ కోశస్థా కోశవాసినీ ।
కుశావర్తా కౌశికీ చ కోశామ్బా కోశవర్ధినీ ॥ ౧౩౦ ॥

పద్మకోశా కోశదాక్షీ కుసుమ్భకుసుమప్రియా ।
తులాకోటీ చ కాకుత్స్థా స్థావరా చ వరాశ్రయా ॥ ౧౩౧ ॥

ఓం హ్రీం యం యాం రుద్రదైవత్యాయై యోగేశ్వరీర్యేస్వాహా ।
ఓం హ్రీం యం యాం –
పుత్రదా పౌత్రదా పుత్రీ ద్రవ్యదా దివ్యభోగదా ।
ఆశాపూర్ణా చిరఞ్జీవీ లఙ్కాభయవివర్ధినీ ॥ ౧౩౨ ॥

స్త్రుక్ స్త్రువా సామిధేనీ చ సుశ్రద్ధా శ్రాద్ధదేవతా ।
మాతా మాతామహీ తృప్తిః పితుర్మాతా పితామహీ ॥ ౧౩౩ ॥

స్నుషా దౌహిత్రిణీ పుత్రీ లోకక్రీడాభినన్దినీ । దోలాక్రీడాభినన్దినీ
పోషిణీ శోషిణీ శక్తిర్దీర్ఘకేశీ సులోమశా ॥ ౧౩౪ ॥ దీర్ఘశక్తిః

సప్తాబ్ధిసంశ్రయా నిత్యా సప్తద్వీపాబ్ధిమేఖలా । సప్తద్వీపా వసున్ధరా
సూర్యదీప్తిర్వజ్రశక్తిర్మదోన్మత్తా చ పిఙ్గలా ॥ ౧౩౫ ॥ మనోన్మత్తా

సుచక్రా చక్రమధ్యస్థా చక్రకోణనివాసినీ ।
సర్వమన్త్రమయీవిద్యా సర్వమన్త్రాక్షరా వరా ॥ ౧౩౬ ॥

సర్వజ్ఞదా విశ్వమాతా భక్తానుగ్రహకారిణీ ।
విశ్వప్రియా ప్రాణశక్తిరనన్తగుణనామధీః ॥ ౧౩౭ ॥

పఞ్చాశద్విష్ణుశక్తిశ్చ పఞ్చాశన్మాతృకామయీ ।
ద్విపఞ్చాశద్వపుశ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయా ॥ ౧౩౮ ॥

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధిర్యోగినీ వృన్దవన్దినీ । వృన్దవన్దితా
చతుఃషడ్వర్ణనిర్ణేయీ చతుఃషష్టికలానిధిః ॥ ౧౩౯ ॥

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవాసినీ । భైరవవన్దితా
చతుర్నవతిమన్త్రాత్మా షణ్ణవత్యధికాప్రియా ॥ ౧౪౦ ॥

సహస్రపత్రనిలయా సహస్రఫణిభూషణా ।
సహస్రనామసంస్తోత్రా సహస్రాక్షబలాపహా ॥ ౧౪౧ ॥

ప్రకాశాఖ్యా విమర్శాఖ్యా ప్రకాశకవిమర్శకా ।
నిర్వాణచరణా దేవీ చతుశ్చరణసంజ్ఞకా ॥ ౧౪౨ ॥

చతుర్విజ్ఞానశక్త్యాఢ్యా సుభగా చ క్రియాయుతా ।
స్మరేశా శాన్తిదా ఇచ్ఛా ఇచ్ఛాశక్తిసమాన్వితా ॥ ౧౪౩ ॥

నిశామ్బరా చ రాజన్యపూజితా చ నిశాచరీ ।
సున్దరీ చోర్ధ్వకేశీ చ కామదా ముక్తకేశికా ॥ ౧౪౪ ॥

మానినీతి సమాఖ్యాతా వీరాణాం జయదాయినీ ।
యామలీతి సమాఖ్యాతా నాసాగ్రాబిన్దుమాలినీ ॥ ౧౪౫ ॥

యా గఙ్గా చ కరాలాఙ్గీ చన్ద్రికాచలసంశ్రయా । యా కఙ్కా
చక్రిణీ శఙ్ఖినీ రౌద్రా ఏకపాదా త్రిలోచనా ॥ ౧౪౬ ॥

భీషణీ భైరవీ భీమా చన్ద్రహాసా మనోరమా ।
విశ్వరూపా మహాదేవీ ఘోరరూపా ప్రకాశికా ॥ ౧౪౭ ॥

కపాలమాలికాయుక్తా మూలపీఠస్థితా రమా ।
యోగినీ విష్ణురూపా చ సర్వదేవర్షిపూజితా ॥ ౧౪౮ ॥

సర్వతీర్థపరా దేవీ తీర్థదక్షిణతః స్థితా ।
శ్రీసదాశివ ఉవాచ
దివ్యనామసహస్రం తే యోగేశ్వర్యా మయేరితమ్ ॥ ౧౪౯ ॥

పుణ్యం యశస్యమాయుష్యం పుత్రపౌత్రవివర్ధనమ్ ।
సర్వవశ్యకరం శ్రేష్ఠం భుక్తిముక్తిప్రదం భువి ।
యః పఠేత్పాఠయేద్వాపి స ముక్తో నాత్ర సంశయః ।
అష్టమ్యాం భూతపౌర్ణమ్యాన్నవమ్యాం దర్శభౌమయోః ॥ ౧౫౦ ॥

అయనేషూపరాగే చ పుణ్యకాలే విశేషతః ।
సర్వసౌభాగ్యసిద్ధ్యర్థం జపనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౧౫౧ ॥

సర్వాభీష్టకరం పుణ్యం నిత్యమఙ్గలదాయకమ్ ।
ఇయం నామావలీ తుభ్యం మయాద్య సముదీరితా ॥ ౧౫౨ ॥

గోపనీయా ప్రయత్నేన నాఖ్యేయా చ కదాచన ।
భక్తాయ జ్యేష్ఠపుత్రాయ దేయం శిష్యాయ ధీమతే ॥ ౧౫౩ ॥

ఆవహన్తీతి మన్త్రేణ యుక్తాన్యేతాని సాదరమ్ । ఏతాని ధీమతే
యో జపేత్సతతం భక్త్యా స కామాంల్లభతే ధ్రువమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

కార్యాణ్యావాహనాదీని దేవ్యాః శుచిరనాత్మభిః ।
ఆవహన్తీతి మన్త్రేణ ప్రత్యేకం చ యథాక్రమమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

కర్తవ్యం తర్పణం చాపి తేన మన్త్రేణ మూలవత్ ।
తదన్వితైశ్చ హోమోఽత్ర కర్తవ్యస్తైశ్చ మూలతః ॥ ౧౫౬ ॥

ఏతాని దివ్యనామాని శ్రుత్వా ధ్యాత్వాపి యో నరః ।
ధ్యాత్వా దేవీం చ సతతం సర్వకామార్థసిద్ధయే ॥ ౧౫౭ ॥

ఏతజ్జపప్రసాదేన నిత్యతృప్తో వసామ్యహమ్ ।
సన్తుష్టహృదయో నిత్యం వసామ్యత్రార్చయన్ చిరమ్ ॥ ౧౫౮ ॥

స్వాపకాలే ప్రబోధే చ యాత్రాకాలే విశేషతః ।
తస్య సర్వభయం నాస్తి రణే చ విజయీ భవేత్ ॥ ౧౫౯ ॥

రాజద్వారే సభాస్థానే వివాదే విప్లవే తథా ।
చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి సఙ్గ్రామే జయవర్ధనమ్ ॥ ౧౬౦ ॥ తస్య చోరభయం నాస్తి

క్షయాపస్మారకుష్ఠాదితాపజ్వరనివారణమ్ ।
మహాజ్వరం తథాత్యుగ్రం శీతజ్వరనివారణమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

దోషాదిసన్నిపాతం చ రోగాణాం హన్తి వర్చసా । రోగం హన్తి చ సర్వశః
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ రక్షాం కుర్వన్తి సర్వశః ॥ ౧౬౨ ॥ సర్వతః

జపేత్సహస్రనామాఖ్యం యోగిన్యాః సర్వకామదమ్ ।
యం యం చిన్తయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ॥ ౧౬౩ ॥

త్రికాలమేకకాలం వా శ్రద్ధయా ప్రయతః పఠేత్ ।
సర్వాన్ రిపూన్క్షణాజ్జిత్వా యః పుమాఞ్ఛ్రియమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౪ ॥ సపుమాఞ్ఛ్రియమ్

డాకినీ శాకినీ చైవ వేతాలబ్రహ్మరాక్షసమ్ ।
కూష్మాణ్డాదిభయం సర్వం నశ్యతి స్మరణాత్తతః ॥ ౧౬౫ ॥

వనే రణే మహాఘోరే కారాగృహనియన్త్రకే ।
సర్వసఙ్కటనాశార్థం స్తోత్రపాఠః సుసిద్ధయే ॥ ౧౬౬ ॥ పఠేత్స్తోత్రమనన్యధీః

వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతవన్ధ్యా చ యాఙ్గనా ।
శ్రుత్వా స్తోత్రమిదం పుత్రాంల్లభతే చిరజీవినః ॥ ౧౬౭ ॥

స్వయమ్భుకుసుమైః శుక్లైః సుగన్ధికుసుమాన్వితైః ।
కుఙ్కుమాగరుకస్తూరీసిన్దూరాదిభిరర్చయేత్ ॥ ౧౬౮ ॥

మీనమాంసాదిభిర్యుక్తైర్మధ్వాజ్యైః పాయసాన్వితః ।
ఫలపుష్పాదిభిర్యుక్తైః మధ్వాజ్యైః పాయసాన్వితైః । మీనమాంసాదిభిర్యుక్తైః
పక్వాన్నైః షడ్రసైర్భోజ్యైః స్వాద్వన్నైశ్చ చతుర్విధైః ॥ ౧౬౯ ॥

కుమారీం పూజయేద్భక్త్యా బ్రాహ్మణాంశ్చ సువాసినీః ।
శక్తితో దక్షిణాం దత్వా వాసోఽలఙ్కారభూషణైః ॥ ౧౭౦ ॥ వాసోఽలఙ్కరణాదిభిః

అనేన విధినా పూజ్యా దేవ్యాః సన్తుష్టికామదా ।
సహస్రనామపాఠే తు కార్యసిద్ధిర్నసంశయః ॥ ౧౭౧ ॥

రమాకాన్త సురాధీశ ప్రోక్తం గుహ్యతరం మయా ।
నాసూయకాయ వక్తవ్యం పరశిష్యాయ నో వదేత్ ॥ ౧౭౨ ॥ నాసూయవే చ

దేవీభక్తాయ వక్తవ్యం మమ భక్తాయ మాధవ ।
తవ భక్తాయ వక్తవ్యం న మూర్ఖాయాతతాయినే ॥ ౧౭౩ ॥

సత్యం సత్యం పునః సత్యం ఉద్ధృత్య భుజముచ్యతే ।
నానయా సదృశీ విద్యా న దేవ్యా యోగినీ పరా ॥ ౧౭౪ ॥ న దేవీ యోగినీ పరా

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే ఉత్తరఖణ్డే దేవీచరిత్రే
విష్ణుశఙ్కరసంవాదే యోగేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top