Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீயோகே³ஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீயோகே³ஶ்வர்யை நம: ।

அத² ஶ்ரீயோகே³ஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ப்ராரம்ப:⁴ ।

ௐ யா துரீயா பராதே³வீ தோ³ஷத்ரயவிவர்ஜிதா ।
ஸதா³நந்த³தநு: ஶாந்தா ஸைவாஹமஹமேவ ஸா ॥ 1 ॥

யஸ்யா: ஸம்ஸ்மரணாதே³வ க்ஷீயந்தே ப⁴வபீ⁴தய: ।
தாம் நமாமி ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் யோகி³நீம் பரயோகி³நீம் ॥ 2 ॥

மஹதா³தி³ ஜக³த்³யஸ்யாம் ஜாதம் ரஜ்ஜுபு⁴ஜங்க³வத் ।
ஸா அம்பா³ புரஸம்ஸ்தா²நா பாது யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாய ப்ரதீசேঽநந்தரூபிணே ।
நமோ வேதா³ந்தவேத்³யாய மஹஸேঽமிததேஜஸே ॥ 4 ॥

முநயோ நைமிஷாரண்யே தீ³ர்க⁴ஸத்ரப்ரஸங்க³த: ।
ப்ரஹ்ருʼஷ்டமநஸா ஸூதம் ப்ரப்ரச்சு²ரித³மாத³ராத் ॥ 5 ॥

ஈஶ்வர உவாச
யோ நித்யம் பூஜயேத்³தே³வீம் யோகி³நீம் யோக³வித்தமாம் ।
தஸ்யாயு: புத்ரஸௌக்²யம் ச வித்³யாதா³த்ரீ ப⁴வத்யஸௌ ॥ 6 ॥

யோ தே³வீப⁴க்திஸம்யுக்தஸ்தஸ்ய லக்ஷ்மீஶ்ச கிங்கரீ ।
ராஜாநோ வஶ்யதாம் யாந்தி ஸ்த்ரியோ வை மத³விஹ்வலா: ॥ 7 ॥

யோ ப⁴வாநீம் மஹாமாயாம் பூஜயேந்நித்யமாத³ராத் ।
ஐஹிகம் ச ஸுக²ம் ப்ராப்ய பரப்³ரஹ்மணி லீயதே ॥ 8 ॥

ஶ்ரீவிஷ்ணுருவாச
தே³வ தே³வ மஹாதே³வ நீலகண்ட² உமாபதே ।
ரஹஸ்யம் ப்ரஷ்டுமிச்சா²மி ஸம்ஶயோঽஸ்தி மஹாமதே ॥ 9 ॥

சராசரஸ்ய கர்தா த்வம் ஸம்ஹர்தா பாலகஸ்ததா² ।
கஸ்யா தே³வ்யாஸ்த்வயா ஶம்போ⁴ க்ரியதே ஸ்துதிரந்வஹம் ॥ 10 ॥

ஜப்யதே பரமோ மந்த்ரோ த்⁴யாயதே கிம் த்வயா ப்ரபோ⁴ ।
வத³ ஶம்போ⁴ மஹாதே³வ த்வத்த: கா பரதே³வதா ॥ 11 ॥

ப்ரஸந்நோ யதி³ தே³வேஶ பரமேஶ புராதந ।
ரஹஸ்யம் பரமம் தே³வ்யா க்ருʼபயா கத²ய ப்ரபோ⁴ ॥ 12 ॥

விநாப்⁴யாஸம் விநா ஜாப்யம் விநா த்⁴யாநம் விநார்சநம் ।
ப்ராணாயாமம் விநா ஹோமம் விநா நித்யோத³கக்ரியாம் ॥ 13 ॥

விநா தா³நம் விநா க³ந்த⁴ம் விநா புஷ்பம் விநா ப³லிம் ।
விநா பூ⁴தாதி³ஶுத்³தி⁴ம் ச யதா² தே³வீ ப்ரஸீத³தி ॥ 14 ॥

இதி ப்ருʼஷ்டஸ்ததா³ ஶம்பு⁴ர்விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா ।
ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்தே³வோ விகஸந்நேத்ரபங்கஜ: ॥ 15 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச
ஸாது⁴ ஸாது⁴ ஸுரஶ்ரேஷ்ட² ப்ருʼஷ்டவாநஸி ஸாம்ப்ரதம் ।
ஷண்முக²ஸ்யாபி யத்³கோ³ப்யம் ரஹஸ்யம் தத்³வதா³மி தே ॥ 16 ॥

புரா யுக³க்ஷயே லோகாந்கர்துமிச்சு:² ஸுராஸுரம் ।
கு³ணத்ரயமயீ ஶக்திஶ்சித்³ரூபாঽঽத்³யா வ்யவஸ்தி²தா ॥ 17 ॥

தஸ்யாமஹம் ஸமுத்பந்நோ மத்தஸ்த்வம் ஜக³த:பிதா ।
த்வத்தோ ப்³ரஹ்மா ஸமுத்³பூ⁴தோ லோககர்தா மஹாவிபு:⁴ ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மணோঽத²ர்ஷயோ ஜாதாஸ்தத்த்வைஸ்தைர்மஹதா³தி³பி:⁴ । ப்³ரஹ்மணோ ருʼஷயோ
சேதநேதி தத: ஶக்திர்மாம் காப்யாலிங்க்³ய திஷ்ட²தி ॥ 19 ॥ காப்யாலிங்க்³ய தஸ்து²ஷீ

ஆராதி⁴தா ஸ்துதா ஸைவ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ।
தஸ்யாஸ்த்வநுக்³ரஹாதே³வ மயா ப்ராப்தம் பரம் பத³ம் ॥ 20 ॥

ஸ்தௌமி தாம் ச மஹாமாயாம் ப்ரஸந்நா ச தத:ஶிவா ।
நாமாநி தே ப்ரவக்ஷ்யாமி யோகே³ஶ்வர்யா: ஶுபா⁴நி ச ॥ 21 ॥

ஏதாநி ப்ரபடே²த்³வித்³வாந் மயோக்தாநி ஸுரேஶ்வர । நமோঽந்தாநி ஸுரேஶ்வர
தஸ்யா: ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் ஸ்வயங்கல்பாத்ப்ரகாஶிதம் ॥ 22 ॥

கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந பட²நீயம் ப்ரயத்நத: ।
தவ தத்கத²யிஷ்யாமி ஶ்ருத்வா தத³வதா⁴ரய ॥ 23 ॥

யஸ்யைககாலபட²நாத்ஸர்வேவிக்⁴நா: பலாயிதா: ।
படே²த்ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴நம் ॥ 24 ॥

ப்ரஸந்நா யோகி³நீ தஸ்ய புத்ரத்வேநாநுகம்பதே ।
யதா² ப்³ரஹ்மாம்ருʼதைர்ப்³ரஹ்மகுஸுமை: பூஜிதா பரா ॥ 25 ॥

ப்ரஸீத³தி ததா² தேந ஸ்துத்வா தே³வீ ப்ரஸீத³தி । ஶ்ருதா தே³வீ

அஸ்ய ஶ்ரீயோகே³ஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீமஹாதே³வ ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீயோக³ஶ்வரீ தே³வதா ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜம் । ஶ்ரீம் ஶக்தி: । க்லீம் கீலகம் ।
மம ஸகலகாமநாஸித்⁴யர்த²ம் அம்பா³புரநிவாஸிநீப்ரீத்யர்த²ம்
ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஜபே விநியோக:³ ।
அத² ந்யாஸ:
மஹாதே³வருʼஷயே நம: ஶிரஸி ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீயோக³ஶ்வரீ தே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நம: த³க்ஷிணஸ்தநே ।
ஶ்ரீம் ஶக்தயே நம: வாமஸ்தநே ।
க்லீம் கீலகாய நம: நாபௌ⁴ ।
விநியோகா³ய நம: பாத³யோ: ॥

ௐ ஹ்ரீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ யம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ யாம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ருத்³ராத³யே அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ யோகே³ஶ்வர்யை கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஸ்வாஹா கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ:
ௐ ஹ்ரீம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ யம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ யாம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ருத்³ராத³யே கவசாய ஹும் ।
ௐ யோகே³ஶ்வர்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஸ்வாஹா அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்வரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ௐ காலாப்⁴ராம்யாம் கடாக்ஷைரலிகுலப⁴யதா³ம் மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம்
ஶங்க²ம் சக்ரம் கபாலம் ட³மருமபி கரைருத்³வஹந்தீம் த்ரிநேத்ராம் । த்ரிஶிக²மபி
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம் த்ரிபு⁴வநமகி²லம் தேஜஸா பூரயந்தீம்
த்⁴யாயேத³ம்பா³ஜயாக்²யாம் த்ரித³ஶபரிணதாம் ஸித்³தி⁴காமோ நரேந்த்³ர: ॥ 1 ॥ த்ரித³ஶபரிவ்ருʼதாம்
இதி த்⁴யாத்வா ।
லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மகம் க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மகம் புஷ்பம் ஸமர்பயாமி ।
யம் வாய்வாத்மகம் தூ⁴பம் ஸமர்பயாமி ।
ரம் ஆக்³நேயாத்மகம் தீ³பம் ஸமர்பயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மகம் நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மகம் தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।
இதி பஞ்சோபசாரை: ஸம்பூஜ்ய
ௐ ஹ்ரீம் யம் யாம் ருத்³ராத³யே யோகே³ஶ்வர்யை ஸ்வாஹா ।

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தவநம் ।
ௐ யோகி³நீ யோக³மாயா ச யோக³பீட²ஸ்தி²திப்ரியா ।
யோகி³நீ யோக³தீ³க்ஷா ச யோக³ரூபா ச யோகி³நீ ॥ 1 ॥

யோக³க³ம்யா யோக³ரதா யோகீ³ஹ்ருʼத³யவாஸிநீ ।
யோக³ஸ்தி²தா யோக³யுதா யோக³மார்க³ரதா ஸதா³ ॥ 2 ॥

யோகே³ஶ்வரீ யோக³நித்³ரா யோக³தா³த்ரீ ஸரஸ்வதீ ।
தபோயுக்தா தப:ப்ரீதி: தப:ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ பரா ॥ 3 ॥ தபோரதா தபோயுக்தா

நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴ஸம்ஹந்த்ரீ ரக்தபீ³ஜவிநாஶிநீ ।
மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரீ ச மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ॥ 4 ॥

ஶாரதே³ந்து³ப்ரதீகாஶா சந்த்³ரகோடிப்ரகாஶிநீ ।
மஹாமாயா மஹாகாலீ மஹாமாரீ க்ஷுதா⁴ த்ருʼஷா ॥ 5 ॥

நித்³ரா த்ருʼஷ்ணா சைகவரா காலராத்ரிர்து³ரத்யயா ।
மஹாவித்³யா மஹாவாணீ பா⁴ரதீ வாக்ஸரஸ்வதீ ॥ 6 ॥

ஆர்யா ப்³ராஹ்மீ மஹாதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴ த்வதீ⁴ஶ்வரீ । காமதே⁴நுர்வேத³க³ர்பா⁴
கராலா விகராலாக்²யா அதிகாலாதிதீ³பகா ॥ 7 ॥ அதிகாலா த்ருʼதீயகா
ஏகலிங்கா³ யோகி³நீ ச டா³கிநீ பை⁴ரவீ ததா² ।
மஹாபை⁴ரவகேந்த்³ராக்ஷீ த்வஸிதாங்கீ³ ஸுரேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஶாந்திஶ்சந்த்³ரோபமாகர்ஷா கலாகாந்தி: கலாநிதி:⁴ । ஶாந்திஶ்சந்த்³ரார்த⁴மாகர்ஷீ
ஸர்வஸங்க்ஷோபி⁴ணீ ஶக்தி: ஸர்வாஹ்லாத³கரீ ப்ரியா ॥ 9 ॥

ஸர்வாகர்ஷிணிகா ஶக்தி: ஸர்வவித்³ராவிணீ ததா² ।
ஸர்வஸம்மோஹிநீஶக்தி: ஸர்வஸ்தம்ப⁴நகாரிணீ ॥ 10 ॥ Extra verse
ஸர்வஜ்ருʼம்ப⁴நிகா நாம ஶக்தி: ஸர்வத்ர ஶங்கரீ ।
மஹாஸௌபா⁴க்³யக³ம்பீ⁴ரா பீநவ்ருʼத்தக⁴நஸ்தநீ ॥ 11 ॥

ரத்நகோடிவிநிக்ஷிப்தா ஸாத⁴கேப்ஸிதபூ⁴ஷணா । ரத்நபீட²
நாநாஶஸ்த்ரத⁴ரா தி³வ்யா வஸதீஹர்ஷிதாநநா ॥ 12 ॥

க²ட்³க³பாத்ரத⁴ரா தே³வீ தி³வ்யவஸ்த்ரா ச யோகி³நீ ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³ ததா² ॥ 13 ॥
ஸர்வப்ரியங்கரீ சைவ ஸர்வமங்க³ளகாரிணீ ।
ஸா வைஷ்ணவீ ஸைவ ஶைவீ மஹாரௌத்³ரீ ஶிவா க்ஷமா ॥ 14 ॥

கௌமாரீ பார்வதீ சைவ ஸர்வமங்க³ளதா³யிநீ ।
ப்³ராஹ்மீ மாஹேஶ்வரீ சைவ கௌமாரீ வைஷ்ணவீ பரா ॥ 15 ॥

வாராஹீ சைவ மாஹேந்த்³ரீ சாமுண்டா³ ஸர்வதே³வதா ।
அணிமா மஹிமா ஸித்³தி⁴ர்லகி⁴மா ஶிவரூபிகா ॥ 16 ॥

வஶித்வஸித்³தி:⁴ ப்ராகாம்யா முக்திரிச்சா²ஷ்டமீ பரா ।
ஸர்வாகர்ஷிணிகாஶக்தி: ஸர்வாஹ்லாத³கரீ ப்ரியா ॥ 17 ॥

ஸர்வஸம்மோஹிநீஶக்தி: ஸர்வஸ்தம்ப⁴நகாரிணீ ।
ஸர்வஜ்ருʼம்ப⁴ணிகாநாம ஶக்தி: ஸர்வவஶங்கரீ ॥ 18 ॥

ஸர்வார்த²ஜநிகாஶக்தி: ஸர்வஸம்பத்திஶங்கரீ ।
ஸர்வார்த²ரஞ்ஜிநீஶக்தி: ஸர்வோந்மோத³நகாரிணீ ॥ 19 ॥ ஸர்வோந்மாத³நகாரிணீ ??

ஸர்வார்த²ஸாதி⁴காஶக்தி: ஸர்வஸம்பத்திபூரிகா ।
ஸர்வமந்த்ரமயீஶக்தி: ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயங்கரீ ॥ 20 ॥

ஸர்வகாமப்ரதா³ தே³வீ ஸர்வது:³க²ப்ரமோசநீ ।
ஸர்வம்ருʼத்யுப்ரஶமநீ ஸர்வவிக்⁴நநிவாரிணீ ॥ 21 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ தே³வீ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
ஸர்வரக்ஷாகரீ தே³வீ அக்ஷவர்ணவிராஜிதா ॥ 22 ॥ அக்ஷவர்ணபராஜிதா

நௌமி தாம் ச ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் யோக³நித்³ராஸ்வரூபிணீம் ।
ஸர்வஸ்யாத்³யா விஶாலாக்ஷீ நித்யா பு³த்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 23 ॥

ஶ்வேதபர்வதஸங்காஶா ஶ்வேதவஸ்த்ரா மஹாஸதீ ।
நீலஹஸ்தா ரக்தமத்⁴யா ஸுஶ்வேதஸ்தநமண்ட³லா ॥ 24 ॥

ரக்தபாதா³ நீலஜங்கா⁴ ஸுசித்ரஜக⁴நா விபு:⁴ ।
சித்ரமால்யாம்ப³ரத⁴ரா சித்ரக³ந்தா⁴நுலேபநா ॥ 25 ॥

ஜபாகுஸுமவர்ணாபா⁴ ரக்தாம்ப³ரவிபூ⁴ஷணா ।
ரக்தாயுதா⁴ ரக்தநேத்ரா ரக்தகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜா ॥ 26 ॥

ஸர்வஸ்யாத்³யா மஹாலக்ஷ்மீ நித்யா பு³த்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ।
சதூர்பு⁴ஜா ரக்தத³ந்தா ஜக³த்³வ்யாப்ய வ்யவஸ்தி²தா ॥ 27 ॥

நீலாஞ்ஜநசயப்ரக்²யா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாநநா ।
விஸ்தீர்ணலோசநா தே³வீ வ்ருʼத்தபீநபயோத⁴ரா ॥ 28 ॥

ஏகவீரா காலராத்ரி: ஸைவோக்தா காமதா³ ஸ்துதா ।
பீ⁴மா தே³வீதி ஸம்பூஜ்யா புத்ரபௌத்ரப்ரதா³யிநீ ॥ 29 ॥

யா ஸாத்த்விககு³ணா ப்ரோக்தா யா விஶிஷ்டஸரஸ்வதீ । மாயா வித்³யாஸரஸ்வதீ
ஸா தே³வகார்யவஸதி ஸ்வரூபமபரம் த³தௌ⁴ ॥ 30 ॥
The verse number is shifted because extra verse above
தே³வீ ஸ்துதா ததா³ கௌ³ரீ ஸ்வதே³ஹாத்தருணீம் ஸ்ருʼஜத் ।
க்²யாதா வை கௌஶிகீ தே³வீ தத: க்ருʼஷ்ணாப⁴வத்ஸதீ ॥ 30 ॥

ஹிமாசலக்ருʼதஸ்தா²நா காலிகேதி ச விஶ்ருதா ।
மஹாஸரஸ்வதீதே³வீ ஶும்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ॥ 31 ॥

ஶ்வேதபர்வதஸங்காஶா ஶ்வேதவஸ்த்ரவிபூ⁴ஷணா ।
நாநாரத்நஸமாகீர்ணா வேத³வித்³யாவிநோதி³நீ ॥ 32 ॥

ஶஸ்த்ரவ்ராதஸமாயுக்தா பா⁴ரதீ ஸா ஸரஸ்வதீ ।
வாகீ³ஶ்வரீ பீதவர்ணா ஸைவோக்தா காமதா³லயா ॥ 33 ॥

க்ருʼஷ்ணவர்ணா மஹாலம்பா³ நீலோத்பலவிலோசநா ।
க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴ஸ்த்ரிவலீ விபூ⁴ஷிததநூத³ரீ ॥ 34 ॥

ஸுகர்கஶா சந்த்³ரபா⁴ஸா வ்ருʼதபீநபயோத⁴ரா । ஸா கர்கஶா
சதுர்பு⁴ஜா விஶாலாக்ஷீ காமிநீ பத்³மலோசநா ॥ 35 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ ஸமாக்²யாதா ஶதாக்ஷீ வநஶங்கரீ । ஶதாக்ஷீ சைவ கீர்த்யதே
ஶுசி: ஶாகம்ப⁴ரீ தே³வீ பூஜநீயா ப்ரயத்நத: ॥ 36 ॥

த்ரிபுரா விஜயா பீ⁴மா தாரா த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ।
ஶாம்ப⁴வீ த்ரிஜக³ந்மாதா ஸ்வரா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
காமாக்ஷீ கமலாக்ஷீ ச த்⁴ருʼதிஸ்த்ரிபுரதாபிநீ ॥ 37 ॥

ஜயா ஜயந்தீ ஶிவதா³ ஜலேஶீ சரணப்ரியா ।
க³ஜவக்த்ரா த்ரிநேத்ரா ச ஶங்கி²நீ சாபராஜிதா ॥ 38 ॥

மஹிஷக்⁴நீ ஶுபா⁴நந்தா³ ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஶுபா⁴நநா ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா த்ரிவக்த்ரா ச சதுர்வக்த்ரா ஸதா³ஶிவா ।
கோடராக்ஷீ ஶிகி²ரவா த்ரிபதா³ ஸர்வமங்க³ளா ।
மயூரவத³நா ஸித்³தி⁴ர்பு³த்³தி:⁴ காகரவா ஸதீ ॥ 39 ॥

ஹுங்காரா தாலகேஶீ ச ஸர்வதாரா ச ஸுந்த³ரீ ।
ஸர்பாஸ்யா ச மஹாஜிஹ்வா பாஶபாணிர்க³ருத்மதீ ॥ 40 ॥

பத்³மாவதீ ஸுகேஶீ ச பத்³மகேஶீ க்ஷமாவதீ ।
பத்³மாவதீ ஸுரமுகீ² பத்³மவக்த்ரா ஷடா³நநா ॥ 41 ॥ பத்³மாவதீ ஸுநாஸா ச

த்ரிவர்க³ப²லதா³ மாயா ரக்ஷோக்⁴நீ பத்³மவாஸிநீ ।
ப்ரணவேஶீ மஹோல்காபா⁴ விக்⁴நேஶீ ஸ்தம்பி⁴நீ க²லா ॥ 42 ॥

மாத்ருʼகாவர்ணரூபா ச அக்ஷரோச்சாரிணீ கு³ஹா । அக்ஷரோச்சாடிநீ
அஜபா மோஹிநீ ஶ்யாமா ஜயரூபா ப³லோத்கடா ॥ 43 ॥

வாராஹீ வைஷ்ணவீ ஜ்ருʼம்பா⁴ வாத்யாலீ தை³த்யதாபிநீ ।
க்ஷேமங்கரீ ஸித்³தி⁴கரீ ப³ஹுமாயா ஸுரேஶ்வரீ ॥ 44 ॥

சி²ந்நமூர்தா⁴ சி²ந்நகேஶீ தா³நவேந்த்³ரக்ஷயங்கரீ ।
ஶாகம்ப⁴ரீ மோக்ஷலக்ஷ்மீர்ஜம்பி⁴நீ ப³க³லமுகீ² ॥ 45 ॥

அஶ்வாரூடா⁴ மஹாக்லிந்நா நாரஸிம்ஹீ க³ஜேஶ்வரீ ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ விஶ்வது³ர்கா³ சாமுண்டா³ ஶவவாஹநா ॥ 46 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² கராலீ ச சிபிடா கே²சரேஶ்வரீ । த்ரிபடா
ஶும்ப⁴க்⁴நீ தை³த்யத³ர்பக்⁴நீ விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ ॥ 47 ॥

யோகி³நீ ச விஶாலாக்ஷீ ததா² த்ரிபுரபை⁴ரவீ ।
மாதங்கி³நீ கராலாக்ஷீ க³ஜாரூடா⁴ மஹேஶ்வரீ ॥ 48 ॥

பார்வதீ கமலா லக்ஷ்மீ: ஶ்வேதாசலநிபா⁴ உமா । நிபா⁴ உமா (ஈந் போ³த்² ப²़ிலேஸ் இத் இஸ் ஸமே)
காத்யாயநீ ஶங்க²ரவா கு⁴ர்கு⁴ரா ஸிம்ஹவாஹிநீ ॥ 49 ॥

நாராயணீஶ்வரீ சண்டீ³ க⁴ண்டாலீ தே³வஸுந்த³ரீ ।
விரூபா வாமநீ குப்³ஜா கர்ணகுப்³ஜா க⁴நஸ்தநீ ॥ 50 ॥

நீலா ஶாகம்ப⁴ரீ து³ர்கா³ ஸர்வது³ர்கா³ர்திஹாரிணீ ।
த³ம்ஷ்ட்ராங்கிதமுகா² பீ⁴மா நீலபத்ரஶிரோத⁴ரா ॥ 51 ॥

மஹிஷக்⁴நீ மஹாதே³வீ குமாரீ ஸிம்ஹவாஹிநீ ।
தா³நவாம்ஸ்தர்ஜயந்தீ ச ஸர்வகாமது³கா⁴ ஶிவா ॥ 52 ॥

கந்யா குமாரிகா சைவ தே³வேஶீ த்ரிபுரா ததா² ।
கல்யாணீ ரோஹிணீ சைவ காலிகா சண்டி³கா பரா ॥ 53 ॥

ஶாம்ப⁴வீ சைவ து³ர்கா³ ச ஸுப⁴த்³ரா ச யஶஸ்விநீ ।
காலாத்மிகா கலாதீதா காருண்யஹ்ருʼத³யா ஶிவா ॥ 54 ॥

காருண்யஜநநீ நித்யா கல்யாணீ கருணாகரா ।
காமாதா⁴ரா காமரூபா காலசண்ட³ஸ்வரூபிணீ ॥ 55 ॥ காலத³ண்ட³ஸ்வரூபிணீ

காமதா³ கருணாதா⁴ரா காலிகா காமதா³ ஶுபா⁴ ।
சண்ட³வீரா சண்ட³மாயா சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ॥ 56 ॥

சண்டி³கா ஶக்திரத்யுக்³ரா சண்டி³கா சண்ட³விக்³ரஹா ।
க³ஜாநநா ஸிம்ஹமுகீ² க்³ருʼத்⁴ராஸ்யா ச மஹேஶ்வரீ ॥ 57 ॥

உஷ்ட்ரக்³ரீவா ஹயக்³ரீவா காலராத்ரிர்நிஶாசரீ ।
கங்காரீ ரௌத்³ரசித்காரீ பே²த்காரீ பூ⁴தடா³மரீ ॥ 58 ॥ ரௌத்³ரசி²த்காரீ

வாராஹீ ஶரபா⁴ஸ்யா ச ஶதாக்ஷீ மாம்ஸபோ⁴ஜநீ ।
கங்காலீ டா³கிநீ காலீ ஶுக்லாங்கீ³ கலஹப்ரியா ॥ 59 ॥

உலூகிகா ஶிவாராவா தூ⁴ம்ராக்ஷீ சித்ரநாதி³நீ ।
ஊர்த்⁴வகேஶீ ப⁴த்³ரகேஶீ ஶவஹஸ்தா ச மாலிநீ ॥ 60 ॥

கபாலஹஸ்தா ரக்தாக்ஷீ ஶ்யேநீ ருதி⁴ரபாயிநீ ।
க²ட்³கி³நீ தீ³ர்க⁴லம்போ³ஷ்டீ² பாஶஹஸ்தா ப³லாகிநீ ॥ 61 ॥

காகதுண்டா³ பாத்ரஹஸ்தா தூ⁴ர்ஜடீ விஷப⁴க்ஷிணீ ।
பஶுக்⁴நீ பாபஹந்த்ரீ ச மயூரீ விகடாநநா ॥ 62 ॥

ப⁴யவித்⁴வம்ஸிநீ சைவ ப்ரேதாஸ்யா ப்ரேதவாஹிநீ ।
கோடராக்ஷீ லஸஜ்ஜிஹ்வா அஷ்டவக்த்ரா ஸுரப்ரியா ॥ 63 ॥

வ்யாத்தாஸ்யா தூ⁴மநி:ஶ்வாஸா த்ரிபுரா பு⁴வநேஶ்வரீ ।
ப்³ருʼஹத்துண்டா³ சண்ட³ஹஸ்தா ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா ॥ 64 ॥ த³ண்ட³ஹஸ்தா

ஸ்தூ²லகேஶீ ப்³ருʼஹத்குக்ஷிர்யமதூ³தீ கராலிநீ ।
த³ஶவக்த்ரா த³ஶபதா³ த³ஶஹஸ்தா விலாஸிநீ ॥ 65 ॥

அநாத்³யந்தஸ்வரூபா ச க்ரோத⁴ரூபா மநோக³தி: । ஆதி³ரந்தஸ்வரூபா ஆதி³ஹாந்தஸ்வரூபா
மநுஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிர்க்⁴ராணசக்ஷுஸ்த்வக்³ரஸநாத்மிகா ॥ 66 ॥ த்வக்³ரஸநாரஸ: ॥

யோகி³மாநஸஸம்ஸ்தா² ச யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிகா ।
உக்³ராணீ உக்³ரரூபா ச உக்³ரதாராஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥

உக்³ரரூபத⁴ரா சைவ உக்³ரேஶீ உக்³ரவாஸிநீ ।
பீ⁴மா ச பீ⁴மகேஶீ ச பீ⁴மமூர்திஶ்ச பா⁴மிநீ ॥ 68 ॥

பீ⁴மாதிபீ⁴மரூபா ச பீ⁴மரூபா ஜக³ந்மயீ ।
க²ட்³கி³ந்யப⁴யஹஸ்தா ச க⁴ண்டாட³மருதா⁴ரிணீ ॥ 69 ॥

பாஶிநீ நாக³ஹஸ்தா ச யோகி³ந்யங்குஶதா⁴ரிணீ ।
யஜ்ஞா ச யஜ்ஞமூர்திஶ்ச த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥ 70 ॥

யஜ்ஞதீ³க்ஷாத⁴ரா தே³வீ யஜ்ஞஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ।
ஹிரண்யபா³ஹுசரணா ஶரணாக³தபாலிநீ ॥ 71 ॥

அநாம்ந்யநேகநாம்நீ ச நிர்கு³ணா ச கு³ணாத்மிகா ।
மநோ ஜக³த்ப்ரதிஷ்டா² ச ஸர்வகல்யாணமூர்திநீ ॥ 72 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³ஸுரவந்த்³யா ச க³ங்கா³த⁴ரஜடாஸ்தி²தா ।
மஹாமோஹா மஹாதீ³ப்தி: ஸித்³த⁴வித்³யா ச யோகி³நீ ॥ 73 ॥

யோகி³நீ சண்டி³கா ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴ஸாத்³த்⁴யா ஶிவப்ரியா ।
ஸரயூர்கோ³மதீ பீ⁴மா கௌ³தமீ நர்மதா³ மஹீ ॥ 74 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² ச காவேரீ த்ரிவேணீ க³ண்ட³கீ ஸர: । ஸரா
ஸுஷுப்திர்ஜாக்³ருʼதிர்நித்³ரா ஸ்வப்நா துர்யா ச சக்ரிணீ ॥ 75 ॥

அஹல்யாருந்த⁴தீ சைவ தாரா மந்தோ³த³ரீ ததா² ।
தே³வீ பத்³மாவதீ சைவ த்ரிபுரேஶஸ்வரூபிணீ ॥ 76 ॥

ஏகவீரா மஹாதே³வீ கநகாட்⁴யா ச தே³வதா । ஏகவீரா தமோதே³வீ
ஶூலிநீ பரிகா⁴ஸ்த்ரா ச க²ட்³கி³ந்யாபா³ஹ்யதே³வதா ॥ 77 ॥

கௌபே³ரீ த⁴நதா³ யாம்யாঽঽக்³நேயீ வாயுதநுர்நிஶா ।
ஈஶாநீ நைர்ருʼதி: ஸௌம்யா மாஹேந்த்³ரீ வாருணீஸமா ॥ 78 ॥ வாருணீ ததா²

ஸர்வர்ஷிபூஜநீயாங்க்⁴ரி: ஸர்வயந்த்ராதி⁴தே³வதா ।
ஸப்ததா⁴துமயீமூர்தி: ஸப்ததா⁴த்வந்தராஶ்ரயா ॥ 79 ॥

தே³ஹபுஷ்டிர்மநஸ்துஷ்டிரந்நபுஷ்டிர்ப³லோத்³த⁴தா ।
தபோநிஷ்டா² தபோயுக்தா தாபஸ:ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 80 ॥

தபஸ்விநீ தப:ஸித்³தி:⁴ தாபஸீ ச தப:ப்ரியா ।
ஔஷதீ⁴ வைத்³யமாதா ச த்³ரவ்யஶக்தி:ப்ரபா⁴விநீ ॥ 81 ॥

வேத³வித்³யா ச வைத்³யா ச ஸுகுலா குலபூஜிதா ।
ஜாலந்த⁴ரஶிரச்சே²த்ரீ மஹர்ஷிஹிதகாரிணீ ॥ 82 ॥

யோக³நீதிர்மஹாயோகா³ காலராத்ரிர்மஹாரவா ।
அமோஹா ச ப்ரக³ல்பா⁴ ச கா³யத்ரீ ஹரவல்லபா⁴ ॥ 83 ॥

விப்ராக்²யா வ்யோமகாரா ச முநிவிப்ரப்ரியா ஸதீ ।
ஜக³த்கர்த்ரீ ஜக³த்காரீ ஜக³ச்சா²யா ஜக³ந்நிதி:⁴ ॥ 84 ॥ ஜக³ஶ்வாஸா ஜக³ந்நிதி:⁴

ஜக³த்ப்ராணா ஜக³த்³த³ம்ஷ்ட்ரா ஜக³ஜ்ஜிஹ்வா ஜக³த்³ரஸா ।
ஜக³ச்சக்ஷுர்ஜக³த்³க்⁴ராணா ஜக³ச்சோ²த்ரா ஜக³ந்முகா² ॥ 85 ॥

ஜக³ச்ச²த்ரா ஜக³த்³வக்த்ரா ஜக³த்³ப⁴ர்த்ரீ ஜக³த்பிதா ।
ஜக³த்பத்நீ ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³ப்⁴ராதா ஜக³த்ஸுஹ்ருʼத் ॥ 86 ॥ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³த்ஸுஹ்ருʼத்

ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³த்ப்ராணா ஜக³த்³யோநிர்ஜக³ந்மயீ ।
ஸர்வஸ்தம்பீ⁴ மஹாமாயா ஜக³த்³தீ³க்ஷா ஜயா ததா² ॥ 87 ॥

ப⁴க்தைகலப்⁴யா த்³விவிதா⁴ த்ரிவிதா⁴ ச சதுர்விதா⁴ । ப⁴க்தைகலக்ஷ்யா
இந்த்³ராக்ஷீ பஞ்சபூ⁴தா ச ஸஹஸ்ரரூபதா⁴ரிணீ ॥ 88 ॥ பஞ்சரூபா

மூலாதி³வாஸிநீ சைவ அம்பா³புரநிவாஸிநீ ।
நவகும்பா⁴ நவருசி: காமஜ்வாலா நவாநநா ॥ 89 ॥

க³ர்ப⁴ஜ்வாலா ததா² பா³லா சக்ஷுர்ஜ்வாலா நவாம்ப³ரா ।
நவரூபா நவகலா நவநாடீ³ நவாநநா ॥ 90 ॥

நவக்ரீடா³ நவவிதா⁴ நவயோகி³நிகா ததா² ।
வேத³வித்³யா மஹாவித்³யா வித்³யாதா³த்ரீ விஶாரதா³ ॥ 91 ॥

குமாரீ யுவதீ பா³லா குமாரீவ்ரதசாரிணீ ।
குமாரீப⁴க்தஸுகி²நீ குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 92 ॥

ப⁴வாநீ விஷ்ணுஜநநீ ப்³ரஹ்மாதி³ஜநநீ பரா ।
க³ணேஶஜநநீ ஶக்தி: குமாரஜநநீ ஶுபா⁴ ॥ 93 ॥

பா⁴க்³யாஶ்ரயா ப⁴க³வதீ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யிநீ ।
ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரா ரூபிணீ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 94 ॥

ப⁴க³ரோக³ஹரா ப⁴வ்யா ஸுஶ்ரூ: பரமமங்க³ளா ।
ஶர்வாணீ சபலாபாங்கீ³ சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா ॥ 95 ॥

விஶாலாக்ஷீ விஶ்வமாதா விஶ்வவந்த்³யா விலாஸிநீ । விஶ்வவித்³யா விலாஸிநீ
ஶுப⁴ப்ரதா³ ஶுபா⁴வர்தா வ்ருʼத்தபீநபயோத⁴ரா ॥ 96 ॥

அம்பா³ ஸம்ஸாரமதி²நீ ம்ருʼடா³நீ ஸர்வமங்க³ளா ।
விஷ்ணுஸம்ஸேவிதா ஶுத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாதி³ஸுரஸேவிதா ॥ 97 ॥

பரமாநந்த³ஶக்திஶ்ச பரமாநந்த³ரூபிணீ । ரமாநந்த³ஸ்வரூபிணீ
பரமாநந்த³ஜநநீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 98 ॥

பரோபகாரநிரதா பரமா ப⁴க்தவத்ஸலா ।
ஆநந்த³பை⁴ரவீ பா³லாபை⁴ரவீ ப³டுபை⁴ரவீ ॥ 99 ॥

ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலீபை⁴ரவீ புரபை⁴ரவீ ॥ 100 ॥

பூர்ணசந்த்³ராப⁴வத³நா பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴ம்ஶுகா ।
ஶுப⁴லக்ஷணஸம்பந்நா ஶுபா⁴நந்தகு³ணார்ணவா ॥ 101 ॥

ஶுப⁴ஸௌபா⁴க்³யநிலயா ஶுபா⁴சாரரதா ப்ரியா ।
ஸுக²ஸம்போ⁴க³ப⁴வநா ஸர்வஸௌக்²யாநிரூபிணீ ॥ 102 ॥

அவலம்பா³ ததா² வாக்³மீ ப்ரவரா வாக்³விவாதி³நீ । வாத்³யவாதி³நீ
க்⁴ருʼணாதி⁴பாவ்ருʼதா கோபாது³த்தீர்ணகுடிலாநநா ॥ 103 ॥

பாபதா³பாபநாஶா ச ப்³ரஹ்மாக்³நீஶாபமோசநீ ।
ஸர்வாதீதா ச உச்சி²ஷ்டசாண்டா³லீ பரிகா⁴யுதா⁴ ॥ 104 ॥

ஓங்காரீ வேத³காரீ ச ஹ்ரீங்காரீ ஸகலாக³மா ।
யங்காரீ சர்சிதா சர்சிசர்சிதா சக்ரரூபிணீ ॥ 105 ॥

மஹாவ்யாத⁴வநாரோஹா த⁴நுர்பா³ணத⁴ரா த⁴ரா । வரா
லம்பி³நீ ச பிபாஸா ச க்ஷுதா⁴ ஸந்தே³ஶிகா ததா² ॥ 106 ॥

பு⁴க்திதா³ முக்திதா³ தே³வீ ஸித்³தி⁴தா³ ஶுப⁴தா³யிநீ ।
ஸித்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴தா³ மாதா வர்மிணீ ப²லதா³யிநீ ॥ 107 ॥

சண்டி³கா சண்ட³மத²நீ சண்ட³த³ர்பநிவாரிணீ ।
சண்ட³மார்தண்ட³நயநா சந்த்³ராக்³நிநயநா ஸதீ ॥ 108 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ரக்தா ரக்தவஸ்த்ரோத்தரீயகா ।
ஜபாபாவகஸிந்து³ரா ரக்தசந்த³நதா⁴ரிணீ ॥ 109 ॥ ஜபாஸ்தப³கஸிந்தூ³ர ரக்தஸிந்தூ³ரதா⁴ரிணீ

கர்பூராக³ருகஸ்தூரீகுங்குமத்³ரவலேபிநீ ।
விசித்ரரத்நப்ருʼதி²வீகல்மஷக்⁴நீ தலஸ்தி²தா ॥ 110 ॥

ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரா ரூபிணீ ப⁴க³மாலிநீ ।
லிங்கா³பி⁴தா⁴யிநீ லிங்க³ப்ரியா லிங்க³நிவாஸிநீ ॥ 111 ॥

ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபா ச ப⁴க³லிங்க³ஸுகா²வஹா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ॥ 112 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமஸ்நாதா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதர்பிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதிலகா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதா⁴ரிணீ ॥ 113 ॥

புண்டீ³ககரா புண்யா புண்யதா³ புண்யரூபிணீ ।
புண்யஜ்ஞேயா புண்யவந்த்³யா புண்யவேத்³யா புராதநீ ॥ 114 ॥ புண்யமூர்தி: புராதநா

அநவத்³யா வேத³வித்³யா வேத³வேதா³ந்தரூபிணீ ।
மாயாதீதா ஸ்ருʼஷ்டமாயா மாயா த⁴ர்மாத்மவந்தி³தா ॥ 115 ॥

அஸ்ருʼஷ்டா ஸங்க³ரஹிதா ஸ்ருʼஷ்டிஹேது: கபர்தி³நீ ।
வ்ருʼஷாரூடா⁴ ஶூலஹஸ்தா ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 116 ॥

மந்த³ஸ்தி²தி: ஶுத்³த⁴ரூபா ஶுத்³த⁴சித்தா முநிஸ்துதா ।
மஹாபா⁴க்³யவதீ த³க்ஷா த³க்ஷாத்⁴வரவிநாஶிநீ ॥ 117 ॥

அபர்ணாநந்யஶரணா ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ ।
நித்யா ஸுந்த³ரஸர்வாங்கீ³ ஸச்சிதா³நந்த³லக்ஷணா ॥ 118 ॥

கமலா கேஶிஜா கேஶீ கர்ஷா கர்பூரகாலிஜா ।
கி³ரிஜா க³ர்வஜா கோ³த்ரா அகுலா குலஜா ததா² ॥ 119 ॥

தி³நஜா தி³நமாநா ச வேத³ஜா வேத³ஸம்ப்⁴ருʼதா । வேத³ஸம்மதா
க்ரோத⁴ஜா குடஜா தா⁴ரா பரமா ப³லக³ர்விதா ॥ 120 ॥

ஸர்வலோகோத்தராபா⁴வா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வாத்மிகா ।
குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வப்ரீதா குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வாத்மிகா ॥ 121 ॥

குண்ட³புஷ்பஸதா³ப்ரீதி: புஷ்பகோ³லஸதா³ரதி: ।
ஶுக்ரமூர்தி: ஶுக்ரதே³ஹா ஶுக்ரபுஜிதமூர்திநீ ॥ 122 ॥ ஶுக்ரபூஜகமூர்திநீ

விதே³ஹா விமலா க்ரூரா சோலா கர்நாடகீ ததா² । சௌண்டா³ கர்நாடகீ
த்ரிமாத்ரா உத்கலா மௌண்டீ³ விரேகா² வீரவந்தி³தா ॥ 123 ॥

ஶ்யாமலா கௌ³ரவிபீநா மாக³தே⁴ஶ்வரவந்தி³தா ।
பார்வதீ கர்மநாஶா ச கைலாஸவாஸிகா ததா² ॥ 124 ॥

ஶாலக்³ராமஶிலா மாலீ ஶார்தூ³லா பிங்க³கேஶிநீ ।
நாரதா³ ஶாரதா³ சைவ ரேணுகா க³க³நேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

தே⁴நுரூபா ருக்மிணீ ச கோ³பிகா யமுநாஶ்ரயா ।
ஸுகண்டா² கோகிலா மேநா சிராநந்தா³ ஶிவாத்மிகா ॥ 126 ॥

கந்த³ர்பகோடிலாவண்யா ஸுந்த³ரா ஸுந்த³ரஸ்தநீ ।
விஶ்வபக்ஷா விஶ்வரக்ஷா விஶ்வநாத²ப்ரியா ஸதீ ॥ 127 ॥

யோகி³நீ யோக³யுக்தா ச யோகா³ங்க³த்⁴யாநஶாலிநீ ।
யோக³பட்டத⁴ரா முக்தா முக்தாநாம் பரமாக³தி: ॥ 128 ॥

குருக்ஷேத்ராவநீ: காஶீ மது²ரா காஞ்ச்யவந்திகா ।
அயோத்⁴யா த்³வாரகா மாயா தீர்தா² தீர்த²கரீ ப்ரியா ॥ 129 ॥

த்ரிபுஷ்கராঽப்ரமேயா ச கோஶஸ்தா² கோஶவாஸிநீ ।
குஶாவர்தா கௌஶிகீ ச கோஶாம்பா³ கோஶவர்தி⁴நீ ॥ 130 ॥

பத்³மகோஶா கோஶதா³க்ஷீ குஸும்ப⁴குஸுமப்ரியா ।
துலாகோடீ ச காகுத்ஸ்தா² ஸ்தா²வரா ச வராஶ்ரயா ॥ 131 ॥

ௐ ஹ்ரீம் யம் யாம் ருத்³ரதை³வத்யாயை யோகே³ஶ்வரீர்யேஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரீம் யம் யாம் –
புத்ரதா³ பௌத்ரதா³ புத்ரீ த்³ரவ்யதா³ தி³வ்யபோ⁴க³தா³ ।
ஆஶாபூர்ணா சிரஞ்ஜீவீ லங்காப⁴யவிவர்தி⁴நீ ॥ 132 ॥

ஸ்த்ருக் ஸ்த்ருவா ஸாமிதே⁴நீ ச ஸுஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ராத்³த⁴தே³வதா ।
மாதா மாதாமஹீ த்ருʼப்தி: பிதுர்மாதா பிதாமஹீ ॥ 133 ॥

ஸ்நுஷா தௌ³ஹித்ரிணீ புத்ரீ லோகக்ரீடா³பி⁴நந்தி³நீ । தோ³லாக்ரீடா³பி⁴நந்தி³நீ
போஷிணீ ஶோஷிணீ ஶக்திர்தீ³ர்க⁴கேஶீ ஸுலோமஶா ॥ 134 ॥ தீ³ர்க⁴ஶக்தி:

ஸப்தாப்³தி⁴ஸம்ஶ்ரயா நித்யா ஸப்தத்³வீபாப்³தி⁴மேக²லா । ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா
ஸூர்யதீ³ப்திர்வஜ்ரஶக்திர்மதோ³ந்மத்தா ச பிங்க³லா ॥ 135 ॥ மநோந்மத்தா

ஸுசக்ரா சக்ரமத்⁴யஸ்தா² சக்ரகோணநிவாஸிநீ ।
ஸர்வமந்த்ரமயீவித்³யா ஸர்வமந்த்ராக்ஷரா வரா ॥ 136 ॥

ஸர்வஜ்ஞதா³ விஶ்வமாதா ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ।
விஶ்வப்ரியா ப்ராணஶக்திரநந்தகு³ணநாமதீ:⁴ ॥ 137 ॥

பஞ்சாஶத்³விஷ்ணுஶக்திஶ்ச பஞ்சாஶந்மாத்ருʼகாமயீ ।
த்³விபஞ்சாஶத்³வபுஶ்ரேணீ த்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்ஶ்ரயா ॥ 138 ॥

சது:ஷஷ்டிமஹாஸித்³தி⁴ர்யோகி³நீ வ்ருʼந்த³வந்தி³நீ । வ்ருʼந்த³வந்தி³தா
சது:ஷட்³வர்ணநிர்ணேயீ சது:ஷஷ்டிகலாநிதி:⁴ ॥ 139 ॥

அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்த²க்ஷேத்ரபை⁴ரவவாஸிநீ । பை⁴ரவவந்தி³தா
சதுர்நவதிமந்த்ராத்மா ஷண்ணவத்யதி⁴காப்ரியா ॥ 140 ॥

ஸஹஸ்ரபத்ரநிலயா ஸஹஸ்ரப²ணிபூ⁴ஷணா ।
ஸஹஸ்ரநாமஸம்ஸ்தோத்ரா ஸஹஸ்ராக்ஷப³லாபஹா ॥ 141 ॥

ப்ரகாஶாக்²யா விமர்ஶாக்²யா ப்ரகாஶகவிமர்ஶகா ।
நிர்வாணசரணா தே³வீ சதுஶ்சரணஸம்ஜ்ஞகா ॥ 142 ॥

சதுர்விஜ்ஞாநஶக்த்யாட்⁴யா ஸுப⁴கா³ ச க்ரியாயுதா ।
ஸ்மரேஶா ஶாந்திதா³ இச்சா² இச்சா²ஶக்திஸமாந்விதா ॥ 143 ॥

நிஶாம்ப³ரா ச ராஜந்யபூஜிதா ச நிஶாசரீ ।
ஸுந்த³ரீ சோர்த்⁴வகேஶீ ச காமதா³ முக்தகேஶிகா ॥ 144 ॥

மாநிநீதி ஸமாக்²யாதா வீராணாம் ஜயதா³யிநீ ।
யாமலீதி ஸமாக்²யாதா நாஸாக்³ராபி³ந்து³மாலிநீ ॥ 145 ॥

யா க³ங்கா³ ச கராலாங்கீ³ சந்த்³ரிகாசலஸம்ஶ்ரயா । யா கங்கா
சக்ரிணீ ஶங்கி²நீ ரௌத்³ரா ஏகபாதா³ த்ரிலோசநா ॥ 146 ॥

பீ⁴ஷணீ பை⁴ரவீ பீ⁴மா சந்த்³ரஹாஸா மநோரமா ।
விஶ்வரூபா மஹாதே³வீ கோ⁴ரரூபா ப்ரகாஶிகா ॥ 147 ॥

கபாலமாலிகாயுக்தா மூலபீட²ஸ்தி²தா ரமா ।
யோகி³நீ விஷ்ணுரூபா ச ஸர்வதே³வர்ஷிபூஜிதா ॥ 148 ॥

ஸர்வதீர்த²பரா தே³வீ தீர்த²த³க்ஷிணத: ஸ்தி²தா ।
ஶ்ரீஸதா³ஶிவ உவாச
தி³வ்யநாமஸஹஸ்ரம் தே யோகே³ஶ்வர்யா மயேரிதம் ॥ 149 ॥

புண்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் புத்ரபௌத்ரவிவர்த⁴நம் ।
ஸர்வவஶ்யகரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் பு⁴வி ।
ய: படே²த்பாட²யேத்³வாபி ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ஶய: ।
அஷ்டம்யாம் பூ⁴தபௌர்ணம்யாந்நவம்யாம் த³ர்ஶபௌ⁴மயோ: ॥ 150 ॥

அயநேஷூபராகே³ ச புண்யகாலே விஶேஷத: ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஜபநீயம் ப்ரயத்நத: ॥ 151 ॥

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டகரம் புண்யம் நித்யமங்க³ளதா³யகம் ।
இயம் நாமாவளீ துப்⁴யம் மயாத்³ய ஸமுதீ³ரிதா ॥ 152 ॥

கோ³பநீயா ப்ரயத்நேந நாக்²யேயா ச கதா³சந ।
ப⁴க்தாய ஜ்யேஷ்ட²புத்ராய தே³யம் ஶிஷ்யாய தீ⁴மதே ॥ 153 ॥

ஆவஹந்தீதி மந்த்ரேண யுக்தாந்யேதாநி ஸாத³ரம் । ஏதாநி தீ⁴மதே
யோ ஜபேத்ஸததம் ப⁴க்த்யா ஸ காமாம்ல்லப⁴தே த்⁴ருவம் ॥ 154 ॥

கார்யாண்யாவாஹநாதீ³நி தே³வ்யா: ஶுசிரநாத்மபி:⁴ ।
ஆவஹந்தீதி மந்த்ரேண ப்ரத்யேகம் ச யதா²க்ரமம் ॥ 155 ॥

கர்தவ்யம் தர்பணம் சாபி தேந மந்த்ரேண மூலவத் ।
தத³ந்விதைஶ்ச ஹோமோঽத்ர கர்தவ்யஸ்தைஶ்ச மூலத: ॥ 156 ॥

ஏதாநி தி³வ்யநாமாநி ஶ்ருத்வா த்⁴யாத்வாபி யோ நர: ।
த்⁴யாத்வா தே³வீம் ச ஸததம் ஸர்வகாமார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 157 ॥

ஏதஜ்ஜபப்ரஸாதே³ந நித்யத்ருʼப்தோ வஸாம்யஹம் ।
ஸந்துஷ்டஹ்ருʼத³யோ நித்யம் வஸாம்யத்ரார்சயந் சிரம் ॥ 158 ॥

ஸ்வாபகாலே ப்ரபோ³தே⁴ ச யாத்ராகாலே விஶேஷத: ।
தஸ்ய ஸர்வப⁴யம் நாஸ்தி ரணே ச விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 159 ॥

ராஜத்³வாரே ஸபா⁴ஸ்தா²நே விவாதே³ விப்லவே ததா² ।
சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யம் நாஸ்தி ஸங்க்³ராமே ஜயவர்த⁴நம் ॥ 160 ॥ தஸ்ய சோரப⁴யம் நாஸ்தி

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²தி³தாபஜ்வரநிவாரணம் ।
மஹாஜ்வரம் ததா²த்யுக்³ரம் ஶீதஜ்வரநிவாரணம் ॥ 161 ॥

தோ³ஷாதி³ஸந்நிபாதம் ச ரோகா³ணாம் ஹந்தி வர்சஸா । ரோக³ம் ஹந்தி ச ஸர்வஶ:
பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாஶ்ச ரக்ஷாம் குர்வந்தி ஸர்வஶ: ॥ 162 ॥ ஸர்வத:

ஜபேத்ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் யோகி³ந்யா: ஸர்வகாமத³ம் ।
யம் யம் சிந்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்நோதி நிஶ்சிதம் ॥ 163 ॥

த்ரிகாலமேககாலம் வா ஶ்ரத்³த⁴யா ப்ரயத: படே²த் ।
ஸர்வாந் ரிபூந்க்ஷணாஜ்ஜித்வா ய: புமாஞ்ச்²ரியமாப்நுயாத் ॥ 164 ॥ ஸபுமாஞ்ச்²ரியம்

டா³கிநீ ஶாகிநீ சைவ வேதாலப்³ரஹ்மராக்ஷஸம் ।
கூஷ்மாண்டா³தி³ப⁴யம் ஸர்வம் நஶ்யதி ஸ்மரணாத்தத: ॥ 165 ॥

வநே ரணே மஹாகோ⁴ரே காராக்³ருʼஹநியந்த்ரகே ।
ஸர்வஸங்கடநாஶார்த²ம் ஸ்தோத்ரபாட:² ஸுஸித்³த⁴யே ॥ 166 ॥ படே²த்ஸ்தோத்ரமநந்யதீ:⁴

வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா ம்ருʼதவந்த்⁴யா ச யாங்க³நா ।
ஶ்ருத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் புத்ராம்ல்லப⁴தே சிரஜீவிந: ॥ 167 ॥

ஸ்வயம்பு⁴குஸுமை: ஶுக்லை: ஸுக³ந்தி⁴குஸுமாந்விதை: ।
குங்குமாக³ருகஸ்தூரீஸிந்தூ³ராதி³பி⁴ரர்சயேத் ॥ 168 ॥

மீநமாம்ஸாதி³பி⁴ர்யுக்தைர்மத்⁴வாஜ்யை: பாயஸாந்வித: ।
ப²லபுஷ்பாதி³பி⁴ர்யுக்தை: மத்⁴வாஜ்யை: பாயஸாந்விதை: । மீநமாம்ஸாதி³பி⁴ர்யுக்தை:
பக்வாந்நை: ஷட்³ரஸைர்போ⁴ஜ்யை: ஸ்வாத்³வந்நைஶ்ச சதுர்விதை:⁴ ॥ 169 ॥

குமாரீம் பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ப்³ராஹ்மணாம்ஶ்ச ஸுவாஸிநீ: ।
ஶக்திதோ த³க்ஷிணாம் த³த்வா வாஸோঽலங்காரபூ⁴ஷணை: ॥ 170 ॥ வாஸோঽலங்கரணாதி³பி:⁴

அநேந விதி⁴நா பூஜ்யா தே³வ்யா: ஸந்துஷ்டிகாமதா³ ।
ஸஹஸ்ரநாமபாடே² து கார்யஸித்³தி⁴ர்நஸம்ஶய: ॥ 171 ॥

ரமாகாந்த ஸுராதீ⁴ஶ ப்ரோக்தம் கு³ஹ்யதரம் மயா ।
நாஸூயகாய வக்தவ்யம் பரஶிஷ்யாய நோ வதே³த் ॥ 172 ॥ நாஸூயவே ச

தே³வீப⁴க்தாய வக்தவ்யம் மம ப⁴க்தாய மாத⁴வ ।
தவ ப⁴க்தாய வக்தவ்யம் ந மூர்கா²யாததாயிநே ॥ 173 ॥

ஸத்யம் ஸத்யம் புந: ஸத்யம் உத்³த்⁴ருʼத்ய பு⁴ஜமுச்யதே ।
நாநயா ஸத்³ருʼஶீ வித்³யா ந தே³வ்யா யோகி³நீ பரா ॥ 174 ॥ ந தே³வீ யோகி³நீ பரா

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே உத்தரக²ண்டே³ தே³வீசரித்ரே
விஷ்ணுஶங்கரஸம்வாதே³ யோகே³ஶ்வரீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top