Sahasranamavali

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಯೋಗೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಅಥ ಶ್ರೀಯೋಗೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ।

ಓಂ ಯಾ ತುರೀಯಾ ಪರಾದೇವೀ ದೋಷತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸದಾನನ್ದತನುಃ ಶಾನ್ತಾ ಸೈವಾಹಮಹಮೇವ ಸಾ ॥ 1 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾದೇವ ಕ್ಷೀಯನ್ತೇ ಭವಭೀತಯಃ ।
ತಾಂ ನಮಾಮಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಯೋಗಿನೀಂ ಪರಯೋಗಿನೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಹದಾದಿ ಜಗದ್ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾತಂ ರಜ್ಜುಭುಜಂಗವತ್ ।
ಸಾ ಅಮ್ಬಾ ಪುರಸಂಸ್ಥಾನಾ ಪಾತು ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 3 ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ಪ್ರತೀಚೇಽನನ್ತರೂಪಿಣೇ ।
ನಮೋ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಮಹಸೇಽಮಿತತೇಜಸೇ ॥ 4 ॥

ಮುನಯೋ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯೇ ದೀರ್ಘಸತ್ರಪ್ರಸಂಗತಃ ।
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಮನಸಾ ಸೂತಂ ಪ್ರಪ್ರಚ್ಛುರಿದಮಾದರಾತ್ ॥ 5 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಪೂಜಯೇದ್ದೇವೀಂ ಯೋಗಿನೀಂ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಮ್ ।
ತಸ್ಯಾಯುಃ ಪುತ್ರಸೌಖ್ಯಂ ಚ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೀ ಭವತ್ಯಸೌ ॥ 6 ॥

ಯೋ ದೇವೀಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಸ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಕಿಂಕರೀ ।
ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈ ಮದವಿಹ್ವಲಾಃ ॥ 7 ॥

ಯೋ ಭವಾನೀಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಾದರಾತ್ ।
ಐಹಿಕಂ ಚ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಲೀಯತೇ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ
ದೇವ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಪತೇ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಹಾಮತೇ ॥ 9 ॥

ಚರಾಚರಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಸಂಹರ್ತಾ ಪಾಲಕಸ್ತಥಾ ।
ಕಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ತ್ವಯಾ ಶಮ್ಭೋ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ತುತಿರನ್ವಹಮ್ ॥ 10 ॥

ಜಪ್ಯತೇ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಧ್ಯಾಯತೇ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಭೋ ।
ವದ ಶಮ್ಭೋ ಮಹಾದೇವ ತ್ವತ್ತಃ ಕಾ ಪರದೇವತಾ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದಿ ದೇವೇಶ ಪರಮೇಶ ಪುರಾತನ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ದೇವ್ಯಾ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 12 ॥

ವಿನಾಭ್ಯಾಸಂ ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಂ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾರ್ಚನಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ನಿತ್ಯೋದಕಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 13 ॥

ವಿನಾ ದಾನಂ ವಿನಾ ಗನ್ಧಂ ವಿನಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ಬಲಿಮ್ ।
ವಿನಾ ಭೂತಾದಿಶುದ್ಧಿಂ ಚ ಯಥಾ ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 14 ॥

ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಸ್ತದಾ ಶಮ್ಭುರ್ವಿಷ್ಣುನಾ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುನಾ ।
ಪ್ರೋವಾಚ ಭಗವಾನ್ದೇವೋ ವಿಕಸನ್ನೇತ್ರಪಂಕಜಃ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ
ಸಾಧು ಸಾಧು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ।
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯಾಪಿ ಯದ್ಗೋಪ್ಯಂ ರಹಸ್ಯಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತೇ ॥ 16 ॥

ಪುರಾ ಯುಗಕ್ಷಯೇ ಲೋಕಾನ್ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛುಃ ಸುರಾಸುರಮ್ ।
ಗುಣತ್ರಯಮಯೀ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಿದ್ರೂಪಾಽಽದ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಯಾಮಹಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಮತ್ತಸ್ತ್ವಂ ಜಗತಃಪಿತಾ ।
ತ್ವತ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಮುದ್ಭೂತೋ ಲೋಕಕರ್ತಾ ಮಹಾವಿಭುಃ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಥರ್ಷಯೋ ಜಾತಾಸ್ತತ್ತ್ವೈಸ್ತೈರ್ಮಹದಾದಿಭಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಋಷಯೋ
ಚೇತನೇತಿ ತತಃ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾಂ ಕಾಪ್ಯಾಲಿಂಗ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 19 ॥ ಕಾಪ್ಯಾಲಿಂಗ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀ

ಆರಾಧಿತಾ ಸ್ತುತಾ ಸೈವ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ವನುಗ್ರಹಾದೇವ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥ 20 ॥

ಸ್ತೌಮಿ ತಾಂ ಚ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಚ ತತಃಶಿವಾ ।
ನಾಮಾನಿ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯಾಃ ಶುಭಾನಿ ಚ ॥ 21 ॥

ಏತಾನಿ ಪ್ರಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಮಯೋಕ್ತಾನಿ ಸುರೇಶ್ವರ । ನಮೋಽನ್ತಾನಿ ಸುರೇಶ್ವರ
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಕಲ್ಪಾತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 22 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ತವ ತತ್ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದವಧಾರಯ ॥ 23 ॥

ಯಸ್ಯೈಕಕಾಲಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇವಿಘ್ನಾಃ ಪಲಾಯಿತಾಃ ।
ಪಠೇತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾ ಯೋಗಿನೀ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರತ್ವೇನಾನುಕಮ್ಪತೇ ।
ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಾ ಪರಾ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಸೀದತಿ ತಥಾ ತೇನ ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವೀ ಪ್ರಸೀದತಿ । ಶ್ರುತಾ ದೇವೀ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಯೋಗೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಯೋಗಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ । ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಸಕಲಕಾಮನಾಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಮ್ಬಾಪುರನಿವಾಸಿನೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ
ಮಹಾದೇವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಯೋಗಶ್ವರೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಸ್ತನೇ ।
ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ವಾಮಸ್ತನೇ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾದಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಯಾಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾದಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಓಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಮ್ಯಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರಲಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇನ್ದುರೇಖಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಡಮರುಮಪಿ ಕರೈರುದ್ವಹನ್ತೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ । ತ್ರಿಶಿಖಮಪಿ
ಸಿಂಹಸ್ಕನ್ಧಾಧಿರೂಢಾಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ತೇಜಸಾ ಪೂರಯನ್ತೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದಮ್ಬಾಜಯಾಖ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಶಪರಿಣತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೋ ನರೇನ್ದ್ರಃ ॥ 1 ॥ ತ್ರಿದಶಪರಿವೃತಾಂ
ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ।
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಂ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಕಂ ಧೂಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಆಗ್ನೇಯಾತ್ಮಕಂ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಕಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಇತಿ ಪಂಚೋಪಚಾರೈಃ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯಂ ಯಾಂ ರುದ್ರಾದಯೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ।

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತವನಮ್ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಮಾಯಾ ಚ ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದೀಕ್ಷಾ ಚ ಯೋಗರೂಪಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ॥ 1 ॥

ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗರತಾ ಯೋಗೀಹೃದಯವಾಸಿನೀ ।
ಯೋಗಸ್ಥಿತಾ ಯೋಗಯುತಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗರತಾ ಸದಾ ॥ 2 ॥

ಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗದಾತ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ತಪೋಯುಕ್ತಾ ತಪಃಪ್ರೀತಿಃ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಪರಾ ॥ 3 ॥ ತಪೋರತಾ ತಪೋಯುಕ್ತಾ

ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಸಂಹನ್ತ್ರೀ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 4 ॥

ಶಾರದೇನ್ದುಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾ ॥ 5 ॥

ನಿದ್ರಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚೈಕವರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಭಾರತೀ ವಾಕ್ಸರಸ್ವತೀ ॥ 6 ॥

ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹಾಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ ತ್ವಧೀಶ್ವರೀ । ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾ
ಕರಾಲಾ ವಿಕರಾಲಾಖ್ಯಾ ಅತಿಕಾಲಾತಿದೀಪಕಾ ॥ 7 ॥ ಅತಿಕಾಲಾ ತೃತೀಯಕಾ
ಏಕಲಿಂಗಾ ಯೋಗಿನೀ ಚ ಡಾಕಿನೀ ಭೈರವೀ ತಥಾ ।
ಮಹಾಭೈರವಕೇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ತ್ವಸಿತಾಂಗೀ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ಶಾನ್ತಿಶ್ಚನ್ದ್ರೋಪಮಾಕರ್ಷಾ ಕಲಾಕಾನ್ತಿಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ । ಶಾನ್ತಿಶ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮಾಕರ್ಷೀ
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಕರೀ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣಿಕಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣೀ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥ Extra verse
ಸರ್ವಜೃಮ್ಭನಿಕಾ ನಾಮ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶಂಕರೀ ।
ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಗಮ್ಭೀರಾ ಪೀನವೃತ್ತಘನಸ್ತನೀ ॥ 11 ॥

ರತ್ನಕೋಟಿವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತಾ ಸಾಧಕೇಪ್ಸಿತಭೂಷಣಾ । ರತ್ನಪೀಠ
ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಧರಾ ದಿವ್ಯಾ ವಸತೀಹರ್ಷಿತಾನನಾ ॥ 12 ॥

ಖಡ್ಗಪಾತ್ರಧರಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾ ತಥಾ ॥ 13 ॥
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಚೈವ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಸೈವ ಶೈವೀ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ಶಿವಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 14 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚೈವ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನೀ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಾ ॥ 15 ॥

ವಾರಾಹೀ ಚೈವ ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾ ಸರ್ವದೇವತಾ ।
ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಲಘಿಮಾ ಶಿವರೂಪಿಕಾ ॥ 16 ॥

ವಶಿತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿರಿಚ್ಛಾಷ್ಟಮೀ ಪರಾ ।
ಸರ್ವಾಕರ್ಷಿಣಿಕಾಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದಕರೀ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಜೃಮ್ಭಣಿಕಾನಾಮ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವವಶಂಕರೀ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಜನಿಕಾಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಶಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥರಂಜಿನೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವೋನ್ಮೋದನಕಾರಿಣೀ ॥ 19 ॥ ಸರ್ವೋನ್ಮಾದನಕಾರಿಣೀ ??

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿಪೂರಿಕಾ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಮೋಚನೀ ।
ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣೀ ॥ 21 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರೀ ದೇವೀ ಅಕ್ಷವರ್ಣವಿರಾಜಿತಾ ॥ 22 ॥ ಅಕ್ಷವರ್ಣಪರಾಜಿತಾ

ನೌಮಿ ತಾಂ ಚ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ।
ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ಯಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 23 ॥

ಶ್ವೇತಪರ್ವತಸಂಕಾಶಾ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಾ ಮಹಾಸತೀ ।
ನೀಲಹಸ್ತಾ ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ಸುಶ್ವೇತಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 24 ॥

ರಕ್ತಪಾದಾ ನೀಲಜಂಘಾ ಸುಚಿತ್ರಜಘನಾ ವಿಭುಃ ।
ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾ ॥ 25 ॥

ಜಪಾಕುಸುಮವರ್ಣಾಭಾ ರಕ್ತಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಣಾ ।
ರಕ್ತಾಯುಧಾ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ರಕ್ತಕುಂಚಿತಮೂರ್ಧಜಾ ॥ 26 ॥

ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿತ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚತೂರ್ಭುಜಾ ರಕ್ತದನ್ತಾ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 27 ॥

ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಖ್ಯಾ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾನನಾ ।
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಲೋಚನಾ ದೇವೀ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾ ॥ 28 ॥

ಏಕವೀರಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸೈವೋಕ್ತಾ ಕಾಮದಾ ಸ್ತುತಾ ।
ಭೀಮಾ ದೇವೀತಿ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 29 ॥

ಯಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಗುಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟಸರಸ್ವತೀ । ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯಾಸರಸ್ವತೀ
ಸಾ ದೇವಕಾರ್ಯವಸತಿ ಸ್ವರೂಪಮಪರಂ ದಧೌ ॥ 30 ॥
The verse number is shifted because extra verse above
ದೇವೀ ಸ್ತುತಾ ತದಾ ಗೌರೀ ಸ್ವದೇಹಾತ್ತರುಣೀಂ ಸೃಜತ್ ।
ಖ್ಯಾತಾ ವೈ ಕೌಶಿಕೀ ದೇವೀ ತತಃ ಕೃಷ್ಣಾಭವತ್ಸತೀ ॥ 30 ॥

ಹಿಮಾಚಲಕೃತಸ್ಥಾನಾ ಕಾಲಿಕೇತಿ ಚ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ಮಹಾಸರಸ್ವತೀದೇವೀ ಶುಮ್ಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ॥ 31 ॥

ಶ್ವೇತಪರ್ವತಸಂಕಾಶಾ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರವಿಭೂಷಣಾ ।
ನಾನಾರತ್ನಸಮಾಕೀರ್ಣಾ ವೇದವಿದ್ಯಾವಿನೋದಿನೀ ॥ 32 ॥

ಶಸ್ತ್ರವ್ರಾತಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಪೀತವರ್ಣಾ ಸೈವೋಕ್ತಾ ಕಾಮದಾಲಯಾ ॥ 33 ॥

ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ಮಹಾಲಮ್ಬಾ ನೀಲೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ ।
ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವಲೀ ವಿಭೂಷಿತತನೂದರೀ ॥ 34 ॥

ಸುಕರ್ಕಶಾ ಚನ್ದ್ರಭಾಸಾ ವೃತಪೀನಪಯೋಧರಾ । ಸಾ ಕರ್ಕಶಾ
ಚತುರ್ಭುಜಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಿನೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ॥ 35 ॥

ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಶತಾಕ್ಷೀ ವನಶಂಕರೀ । ಶತಾಕ್ಷೀ ಚೈವ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ
ಶುಚಿಃ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದೇವೀ ಪೂಜನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 36 ॥

ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಜಯಾ ಭೀಮಾ ತಾರಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ತ್ರಿಜಗನ್ಮಾತಾ ಸ್ವರಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಧೃತಿಸ್ತ್ರಿಪುರತಾಪಿನೀ ॥ 37 ॥

ಜಯಾ ಜಯನ್ತೀ ಶಿವದಾ ಜಲೇಶೀ ಚರಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಗಜವಕ್ತ್ರಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ಶಂಖಿನೀ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 38 ॥

ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಶುಭಾನನ್ದಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶುಭಾನನಾ ।
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ತ್ರಿವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾ ಸದಾಶಿವಾ ।
ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಶಿಖಿರವಾ ತ್ರಿಪದಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಮಯೂರವದನಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಃ ಕಾಕರವಾ ಸತೀ ॥ 39 ॥

ಹುಂಕಾರಾ ತಾಲಕೇಶೀ ಚ ಸರ್ವತಾರಾ ಚ ಸುನ್ದರೀ ।
ಸರ್ಪಾಸ್ಯಾ ಚ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾ ಪಾಶಪಾಣಿರ್ಗರುತ್ಮತೀ ॥ 40 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಸುಕೇಶೀ ಚ ಪದ್ಮಕೇಶೀ ಕ್ಷಮಾವತೀ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ಸುರಮುಖೀ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾ ಷಡಾನನಾ ॥ 41 ॥ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸುನಾಸಾ ಚ

ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾ ಮಾಯಾ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಣವೇಶೀ ಮಹೋಲ್ಕಾಭಾ ವಿಘ್ನೇಶೀ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಖಲಾ ॥ 42 ॥

ಮಾತೃಕಾವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರಿಣೀ ಗುಹಾ । ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾಟಿನೀ
ಅಜಪಾ ಮೋಹಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಜಯರೂಪಾ ಬಲೋತ್ಕಟಾ ॥ 43 ॥

ವಾರಾಹೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಜೃಮ್ಭಾ ವಾತ್ಯಾಲೀ ದೈತ್ಯತಾಪಿನೀ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಬಹುಮಾಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 44 ॥

ಛಿನ್ನಮೂರ್ಧಾ ಛಿನ್ನಕೇಶೀ ದಾನವೇನ್ದ್ರಕ್ಷಯಂಕರೀ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಮ್ಭಿನೀ ಬಗಲಮುಖೀ ॥ 45 ॥

ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಮಹಾಕ್ಲಿನ್ನಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಗಜೇಶ್ವರೀ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವದುರ್ಗಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಶವವಾಹನಾ ॥ 46 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಚಿಪಿಟಾ ಖೇಚರೇಶ್ವರೀ । ತ್ರಿಪಟಾ
ಶುಮ್ಭಘ್ನೀ ದೈತ್ಯದರ್ಪಘ್ನೀ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 47 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ತಥಾ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ।
ಮಾತಂಗಿನೀ ಕರಾಲಾಕ್ಷೀ ಗಜಾರೂಢಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 48 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ವೇತಾಚಲನಿಭಾ ಉಮಾ । ನಿಭಾ ಉಮಾ (ಈನ್ ಬೋಥ್ ಫ़ಿಲೇಸ್ ಇತ್ ಇಸ್ ಸಮೇ)
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶಂಖರವಾ ಘುರ್ಘುರಾ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ॥ 49 ॥

ನಾರಾಯಣೀಶ್ವರೀ ಚಂಡೀ ಘಂಟಾಲೀ ದೇವಸುನ್ದರೀ ।
ವಿರೂಪಾ ವಾಮನೀ ಕುಬ್ಜಾ ಕರ್ಣಕುಬ್ಜಾ ಘನಸ್ತನೀ ॥ 50 ॥

ನೀಲಾ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದುರ್ಗಾ ಸರ್ವದುರ್ಗಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಕಿತಮುಖಾ ಭೀಮಾ ನೀಲಪತ್ರಶಿರೋಧರಾ ॥ 51 ॥

ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಮಹಾದೇವೀ ಕುಮಾರೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ।
ದಾನವಾಂಸ್ತರ್ಜಯನ್ತೀ ಚ ಸರ್ವಕಾಮದುಘಾ ಶಿವಾ ॥ 52 ॥

ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿಕಾ ಚೈವ ದೇವೇಶೀ ತ್ರಿಪುರಾ ತಥಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ರೋಹಿಣೀ ಚೈವ ಕಾಲಿಕಾ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಾ ॥ 53 ॥

ಶಾಮ್ಭವೀ ಚೈವ ದುರ್ಗಾ ಚ ಸುಭದ್ರಾ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಿಕಾ ಕಲಾತೀತಾ ಕಾರುಣ್ಯಹೃದಯಾ ಶಿವಾ ॥ 54 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕರುಣಾಕರಾ ।
ಕಾಮಾಧಾರಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಲಚಂಡಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 55 ॥ ಕಾಲದಂಡಸ್ವರೂಪಿಣೀ

ಕಾಮದಾ ಕರುಣಾಧಾರಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಮದಾ ಶುಭಾ ।
ಚಂಡವೀರಾ ಚಂಡಮಾಯಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ॥ 56 ॥

ಚಂಡಿಕಾ ಶಕ್ತಿರತ್ಯುಗ್ರಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಗ್ರಹಾ ।
ಗಜಾನನಾ ಸಿಂಹಮುಖೀ ಗೃಧ್ರಾಸ್ಯಾ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 57 ॥

ಉಷ್ಟ್ರಗ್ರೀವಾ ಹಯಗ್ರೀವಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ನಿಶಾಚರೀ ।
ಕಂಕಾರೀ ರೌದ್ರಚಿತ್ಕಾರೀ ಫೇತ್ಕಾರೀ ಭೂತಡಾಮರೀ ॥ 58 ॥ ರೌದ್ರಛಿತ್ಕಾರೀ

ವಾರಾಹೀ ಶರಭಾಸ್ಯಾ ಚ ಶತಾಕ್ಷೀ ಮಾಂಸಭೋಜನೀ ।
ಕಂಕಾಲೀ ಡಾಕಿನೀ ಕಾಲೀ ಶುಕ್ಲಾಂಗೀ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾ ॥ 59 ॥

ಉಲೂಕಿಕಾ ಶಿವಾರಾವಾ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷೀ ಚಿತ್ರನಾದಿನೀ ।
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಭದ್ರಕೇಶೀ ಶವಹಸ್ತಾ ಚ ಮಾಲಿನೀ ॥ 60 ॥

ಕಪಾಲಹಸ್ತಾ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ಶ್ಯೇನೀ ರುಧಿರಪಾಯಿನೀ ।
ಖಡ್ಗಿನೀ ದೀರ್ಘಲಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಬಲಾಕಿನೀ ॥ 61 ॥

ಕಾಕತುಂಡಾ ಪಾತ್ರಹಸ್ತಾ ಧೂರ್ಜಟೀ ವಿಷಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ಪಶುಘ್ನೀ ಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಮಯೂರೀ ವಿಕಟಾನನಾ ॥ 62 ॥

ಭಯವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಚೈವ ಪ್ರೇತಾಸ್ಯಾ ಪ್ರೇತವಾಹಿನೀ ।
ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಲಸಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಅಷ್ಟವಕ್ತ್ರಾ ಸುರಪ್ರಿಯಾ ॥ 63 ॥

ವ್ಯಾತ್ತಾಸ್ಯಾ ಧೂಮನಿಃಶ್ವಾಸಾ ತ್ರಿಪುರಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಬೃಹತ್ತುಂಡಾ ಚಂಡಹಸ್ತಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ॥ 64 ॥ ದಂಡಹಸ್ತಾ

ಸ್ಥೂಲಕೇಶೀ ಬೃಹತ್ಕುಕ್ಷಿರ್ಯಮದೂತೀ ಕರಾಲಿನೀ ।
ದಶವಕ್ತ್ರಾ ದಶಪದಾ ದಶಹಸ್ತಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 65 ॥

ಅನಾದ್ಯನ್ತಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಮನೋಗತಿಃ । ಆದಿರನ್ತಸ್ವರೂಪಾ ಆದಿಹಾನ್ತಸ್ವರೂಪಾ
ಮನುಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿರ್ಘ್ರಾಣಚಕ್ಷುಸ್ತ್ವಗ್ರಸನಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 66 ॥ ತ್ವಗ್ರಸನಾರಸಃ ॥

ಯೋಗಿಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿಕಾ ।
ಉಗ್ರಾಣೀ ಉಗ್ರರೂಪಾ ಚ ಉಗ್ರತಾರಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 67 ॥

ಉಗ್ರರೂಪಧರಾ ಚೈವ ಉಗ್ರೇಶೀ ಉಗ್ರವಾಸಿನೀ ।
ಭೀಮಾ ಚ ಭೀಮಕೇಶೀ ಚ ಭೀಮಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಭಾಮಿನೀ ॥ 68 ॥

ಭೀಮಾತಿಭೀಮರೂಪಾ ಚ ಭೀಮರೂಪಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಖಡ್ಗಿನ್ಯಭಯಹಸ್ತಾ ಚ ಘಂಟಾಡಮರುಧಾರಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಪಾಶಿನೀ ನಾಗಹಸ್ತಾ ಚ ಯೋಗಿನ್ಯಂಕುಶಧಾರಿಣೀ ।
ಯಜ್ಞಾ ಚ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ ॥ 70 ॥

ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಾಧರಾ ದೇವೀ ಯಜ್ಞಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಚರಣಾ ಶರಣಾಗತಪಾಲಿನೀ ॥ 71 ॥

ಅನಾಮ್ನ್ಯನೇಕನಾಮ್ನೀ ಚ ನಿರ್ಗುಣಾ ಚ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಮನೋ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿನೀ ॥ 72 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಗಂಗಾಧರಜಟಾಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾದೀಪ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಿನೀ ॥ 73 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಚಂಡಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಸಾದ್ಧ್ಯಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಸರಯೂರ್ಗೋಮತೀ ಭೀಮಾ ಗೌತಮೀ ನರ್ಮದಾ ಮಹೀ ॥ 74 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಚ ಕಾವೇರೀ ತ್ರಿವೇಣೀ ಗಂಡಕೀ ಸರಃ । ಸರಾ
ಸುಷುಪ್ತಿರ್ಜಾಗೃತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಸ್ವಪ್ನಾ ತುರ್ಯಾ ಚ ಚಕ್ರಿಣೀ ॥ 75 ॥

ಅಹಲ್ಯಾರುನ್ಧತೀ ಚೈವ ತಾರಾ ಮನ್ದೋದರೀ ತಥಾ ।
ದೇವೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಚೈವ ತ್ರಿಪುರೇಶಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 76 ॥

ಏಕವೀರಾ ಮಹಾದೇವೀ ಕನಕಾಢ್ಯಾ ಚ ದೇವತಾ । ಏಕವೀರಾ ತಮೋದೇವೀ
ಶೂಲಿನೀ ಪರಿಘಾಸ್ತ್ರಾ ಚ ಖಡ್ಗಿನ್ಯಾಬಾಹ್ಯದೇವತಾ ॥ 77 ॥

ಕೌಬೇರೀ ಧನದಾ ಯಾಮ್ಯಾಽಽಗ್ನೇಯೀ ವಾಯುತನುರ್ನಿಶಾ ।
ಈಶಾನೀ ನೈರೃತಿಃ ಸೌಮ್ಯಾ ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ವಾರುಣೀಸಮಾ ॥ 78 ॥ ವಾರುಣೀ ತಥಾ

ಸರ್ವರ್ಷಿಪೂಜನೀಯಾಂಘ್ರಿಃ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾಧಿದೇವತಾ ।
ಸಪ್ತಧಾತುಮಯೀಮೂರ್ತಿಃ ಸಪ್ತಧಾತ್ವನ್ತರಾಶ್ರಯಾ ॥ 79 ॥

ದೇಹಪುಷ್ಟಿರ್ಮನಸ್ತುಷ್ಟಿರನ್ನಪುಷ್ಟಿರ್ಬಲೋದ್ಧತಾ ।
ತಪೋನಿಷ್ಠಾ ತಪೋಯುಕ್ತಾ ತಾಪಸಃಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 80 ॥

ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪಃಸಿದ್ಧಿಃ ತಾಪಸೀ ಚ ತಪಃಪ್ರಿಯಾ ।
ಔಷಧೀ ವೈದ್ಯಮಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಶಕ್ತಿಃಪ್ರಭಾವಿನೀ ॥ 81 ॥

ವೇದವಿದ್ಯಾ ಚ ವೈದ್ಯಾ ಚ ಸುಕುಲಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ಜಾಲನ್ಧರಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿಹಿತಕಾರಿಣೀ ॥ 82 ॥

ಯೋಗನೀತಿರ್ಮಹಾಯೋಗಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರವಾ ।
ಅಮೋಹಾ ಚ ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಹರವಲ್ಲಭಾ ॥ 83 ॥

ವಿಪ್ರಾಖ್ಯಾ ವ್ಯೋಮಕಾರಾ ಚ ಮುನಿವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ।
ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ಕಾರೀ ಜಗಚ್ಛಾಯಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ॥ 84 ॥ ಜಗಶ್ವಾಸಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ

ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾ ಜಗದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಜಗಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಗದ್ರಸಾ ।
ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುರ್ಜಗದ್ಘ್ರಾಣಾ ಜಗಚ್ಛೋತ್ರಾ ಜಗನ್ಮುಖಾ ॥ 85 ॥

ಜಗಚ್ಛತ್ರಾ ಜಗದ್ವಕ್ತ್ರಾ ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೀ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಜಗತ್ಪತ್ನೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ಭ್ರಾತಾ ಜಗತ್ಸುಹೃತ್ ॥ 86 ॥ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಸುಹೃತ್

ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಯೀ ।
ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಜಗದ್ದೀಕ್ಷಾ ಜಯಾ ತಥಾ ॥ 87 ॥

ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಚ ಚತುರ್ವಿಧಾ । ಭಕ್ತೈಕಲಕ್ಷ್ಯಾ
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಪಂಚಭೂತಾ ಚ ಸಹಸ್ರರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 88 ॥ ಪಂಚರೂಪಾ

ಮೂಲಾದಿವಾಸಿನೀ ಚೈವ ಅಮ್ಬಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ನವಕುಮ್ಭಾ ನವರುಚಿಃ ಕಾಮಜ್ವಾಲಾ ನವಾನನಾ ॥ 89 ॥

ಗರ್ಭಜ್ವಾಲಾ ತಥಾ ಬಾಲಾ ಚಕ್ಷುರ್ಜ್ವಾಲಾ ನವಾಮ್ಬರಾ ।
ನವರೂಪಾ ನವಕಲಾ ನವನಾಡೀ ನವಾನನಾ ॥ 90 ॥

ನವಕ್ರೀಡಾ ನವವಿಧಾ ನವಯೋಗಿನಿಕಾ ತಥಾ ।
ವೇದವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೀ ವಿಶಾರದಾ ॥ 91 ॥

ಕುಮಾರೀ ಯುವತೀ ಬಾಲಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣೀ ।
ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಸುಖಿನೀ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 92 ॥

ಭವಾನೀ ವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜನನೀ ಪರಾ ।
ಗಣೇಶಜನನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಕುಮಾರಜನನೀ ಶುಭಾ ॥ 93 ॥

ಭಾಗ್ಯಾಶ್ರಯಾ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ರೂಪಿಣೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 94 ॥

ಭಗರೋಗಹರಾ ಭವ್ಯಾ ಸುಶ್ರೂಃ ಪರಮಮಂಗಲಾ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಚಪಲಾಪಾಂಗೀ ಚಾರುಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಾ ॥ 95 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ । ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ
ಶುಭಪ್ರದಾ ಶುಭಾವರ್ತಾ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾ ॥ 96 ॥

ಅಮ್ಬಾ ಸಂಸಾರಮಥಿನೀ ಮೃಡಾನೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ವಿಷ್ಣುಸಂಸೇವಿತಾ ಶುದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸೇವಿತಾ ॥ 97 ॥

ಪರಮಾನನ್ದಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ । ರಮಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ಪರಮಾನನ್ದಜನನೀ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 98 ॥

ಪರೋಪಕಾರನಿರತಾ ಪರಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಬಾಲಾಭೈರವೀ ಬಟುಭೈರವೀ ॥ 99 ॥

ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲೀಭೈರವೀ ಪುರಭೈರವೀ ॥ 100 ॥

ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಭವದನಾ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾಂಶುಕಾ ।
ಶುಭಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ಶುಭಾನನ್ತಗುಣಾರ್ಣವಾ ॥ 101 ॥

ಶುಭಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾ ಶುಭಾಚಾರರತಾ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುಖಸಮ್ಭೋಗಭವನಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾನಿರೂಪಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಅವಲಮ್ಬಾ ತಥಾ ವಾಗ್ಮೀ ಪ್ರವರಾ ವಾಗ್ವಿವಾದಿನೀ । ವಾದ್ಯವಾದಿನೀ
ಘೃಣಾಧಿಪಾವೃತಾ ಕೋಪಾದುತ್ತೀರ್ಣಕುಟಿಲಾನನಾ ॥ 103 ॥

ಪಾಪದಾಪಾಪನಾಶಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೀಶಾಪಮೋಚನೀ ।
ಸರ್ವಾತೀತಾ ಚ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಚಾಂಡಾಲೀ ಪರಿಘಾಯುಧಾ ॥ 104 ॥

ಓಂಕಾರೀ ವೇದಕಾರೀ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಸಕಲಾಗಮಾ ।
ಯಂಕಾರೀ ಚರ್ಚಿತಾ ಚರ್ಚಿಚರ್ಚಿತಾ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಧವನಾರೋಹಾ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ ಧರಾ । ವರಾ
ಲಮ್ಬಿನೀ ಚ ಪಿಪಾಸಾ ಚ ಕ್ಷುಧಾ ಸನ್ದೇಶಿಕಾ ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಭುಕ್ತಿದಾ ಮುಕ್ತಿದಾ ದೇವೀ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಶುಭದಾಯಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಮಾತಾ ವರ್ಮಿಣೀ ಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 107 ॥

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮಥನೀ ಚಂಡದರ್ಪನಿವಾರಿಣೀ ।
ಚಂಡಮಾರ್ತಂಡನಯನಾ ಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾ ಸತೀ ॥ 108 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾ ।
ಜಪಾಪಾವಕಸಿನ್ದುರಾ ರಕ್ತಚನ್ದನಧಾರಿಣೀ ॥ 109 ॥ ಜಪಾಸ್ತಬಕಸಿನ್ದೂರ ರಕ್ತಸಿನ್ದೂರಧಾರಿಣೀ

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮದ್ರವಲೇಪಿನೀ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಪೃಥಿವೀಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 110 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ರೂಪಿಣೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನೀ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 111 ॥

ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗಸುಖಾವಹಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 112 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಸ್ನಾತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತರ್ಪಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತಿಲಕಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ॥ 113 ॥

ಪುಂಡೀಕಕರಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ಪುಣ್ಯಜ್ಞೇಯಾ ಪುಣ್ಯವನ್ದ್ಯಾ ಪುಣ್ಯವೇದ್ಯಾ ಪುರಾತನೀ ॥ 114 ॥ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪುರಾತನಾ

ಅನವದ್ಯಾ ವೇದವಿದ್ಯಾ ವೇದವೇದಾನ್ತರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಯಾತೀತಾ ಸೃಷ್ಟಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮವನ್ದಿತಾ ॥ 115 ॥

ಅಸೃಷ್ಟಾ ಸಂಗರಹಿತಾ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತುಃ ಕಪರ್ದಿನೀ ।
ವೃಷಾರೂಢಾ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 116 ॥

ಮನ್ದಸ್ಥಿತಿಃ ಶುದ್ಧರೂಪಾ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾ ಮುನಿಸ್ತುತಾ ।
ಮಹಾಭಾಗ್ಯವತೀ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 117 ॥

ಅಪರ್ಣಾನನ್ಯಶರಣಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ।
ನಿತ್ಯಾ ಸುನ್ದರಸರ್ವಾಂಗೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಲಕ್ಷಣಾ ॥ 118 ॥

ಕಮಲಾ ಕೇಶಿಜಾ ಕೇಶೀ ಕರ್ಷಾ ಕರ್ಪೂರಕಾಲಿಜಾ ।
ಗಿರಿಜಾ ಗರ್ವಜಾ ಗೋತ್ರಾ ಅಕುಲಾ ಕುಲಜಾ ತಥಾ ॥ 119 ॥

ದಿನಜಾ ದಿನಮಾನಾ ಚ ವೇದಜಾ ವೇದಸಮ್ಭೃತಾ । ವೇದಸಂಮತಾ
ಕ್ರೋಧಜಾ ಕುಟಜಾ ಧಾರಾ ಪರಮಾ ಬಲಗರ್ವಿತಾ ॥ 120 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತರಾಭಾವಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 121 ॥

ಕುಂಡಪುಷ್ಪಸದಾಪ್ರೀತಿಃ ಪುಷ್ಪಗೋಲಸದಾರತಿಃ ।
ಶುಕ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಕ್ರದೇಹಾ ಶುಕ್ರಪುಜಿತಮೂರ್ತಿನೀ ॥ 122 ॥ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಮೂರ್ತಿನೀ

ವಿದೇಹಾ ವಿಮಲಾ ಕ್ರೂರಾ ಚೋಲಾ ಕರ್ನಾಟಕೀ ತಥಾ । ಚೌಂಡಾ ಕರ್ನಾಟಕೀ
ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ಉತ್ಕಲಾ ಮೌಂಡೀ ವಿರೇಖಾ ವೀರವನ್ದಿತಾ ॥ 123 ॥

ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೌರವಿಪೀನಾ ಮಾಗಧೇಶ್ವರವನ್ದಿತಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಕರ್ಮನಾಶಾ ಚ ಕೈಲಾಸವಾಸಿಕಾ ತಥಾ ॥ 124 ॥

ಶಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾ ಮಾಲೀ ಶಾರ್ದೂಲಾ ಪಿಂಗಕೇಶಿನೀ ।
ನಾರದಾ ಶಾರದಾ ಚೈವ ರೇಣುಕಾ ಗಗನೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ಧೇನುರೂಪಾ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಚ ಗೋಪಿಕಾ ಯಮುನಾಶ್ರಯಾ ।
ಸುಕಂಠಾ ಕೋಕಿಲಾ ಮೇನಾ ಚಿರಾನನ್ದಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 126 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಾ ಸುನ್ದರಾ ಸುನ್ದರಸ್ತನೀ ।
ವಿಶ್ವಪಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ॥ 127 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯೋಗಾಂಗಧ್ಯಾನಶಾಲಿನೀ ।
ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾ ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ॥ 128 ॥

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾವನೀಃ ಕಾಶೀ ಮಥುರಾ ಕಾಂಚ್ಯವನ್ತಿಕಾ ।
ಅಯೋಧ್ಯಾ ದ್ವಾರಕಾ ಮಾಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತೀರ್ಥಕರೀ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 129 ॥

ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಽಪ್ರಮೇಯಾ ಚ ಕೋಶಸ್ಥಾ ಕೋಶವಾಸಿನೀ ।
ಕುಶಾವರ್ತಾ ಕೌಶಿಕೀ ಚ ಕೋಶಾಮ್ಬಾ ಕೋಶವರ್ಧಿನೀ ॥ 130 ॥

ಪದ್ಮಕೋಶಾ ಕೋಶದಾಕ್ಷೀ ಕುಸುಮ್ಭಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ತುಲಾಕೋಟೀ ಚ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾವರಾ ಚ ವರಾಶ್ರಯಾ ॥ 131 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯಂ ಯಾಂ ರುದ್ರದೈವತ್ಯಾಯೈ ಯೋಗೇಶ್ವರೀರ್ಯೇಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯಂ ಯಾಂ –
ಪುತ್ರದಾ ಪೌತ್ರದಾ ಪುತ್ರೀ ದ್ರವ್ಯದಾ ದಿವ್ಯಭೋಗದಾ ।
ಆಶಾಪೂರ್ಣಾ ಚಿರಂಜೀವೀ ಲಂಕಾಭಯವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 132 ॥

ಸ್ತ್ರುಕ್ ಸ್ತ್ರುವಾ ಸಾಮಿಧೇನೀ ಚ ಸುಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತಾ ।
ಮಾತಾ ಮಾತಾಮಹೀ ತೃಪ್ತಿಃ ಪಿತುರ್ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹೀ ॥ 133 ॥

ಸ್ನುಷಾ ದೌಹಿತ್ರಿಣೀ ಪುತ್ರೀ ಲೋಕಕ್ರೀಡಾಭಿನನ್ದಿನೀ । ದೋಲಾಕ್ರೀಡಾಭಿನನ್ದಿನೀ
ಪೋಷಿಣೀ ಶೋಷಿಣೀ ಶಕ್ತಿರ್ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಸುಲೋಮಶಾ ॥ 134 ॥ ದೀರ್ಘಶಕ್ತಿಃ

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಸಂಶ್ರಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಬ್ಧಿಮೇಖಲಾ । ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ವಸುನ್ಧರಾ
ಸೂರ್ಯದೀಪ್ತಿರ್ವಜ್ರಶಕ್ತಿರ್ಮದೋನ್ಮತ್ತಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ॥ 135 ॥ ಮನೋನ್ಮತ್ತಾ

ಸುಚಕ್ರಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಕೋಣನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಕ್ಷರಾ ವರಾ ॥ 136 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞದಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿರನನ್ತಗುಣನಾಮಧೀಃ ॥ 137 ॥

ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಮಯೀ ।
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಶ್ರೇಣೀ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 138 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಯೋಗಿನೀ ವೃನ್ದವನ್ದಿನೀ । ವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ
ಚತುಃಷಡ್ವರ್ಣನಿರ್ಣೇಯೀ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 139 ॥

ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವವಾಸಿನೀ । ಭೈರವವನ್ದಿತಾ
ಚತುರ್ನವತಿಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 140 ॥

ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಾ ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಾ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತೋತ್ರಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಾ ॥ 141 ॥

ಪ್ರಕಾಶಾಖ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕವಿಮರ್ಶಕಾ ।
ನಿರ್ವಾಣಚರಣಾ ದೇವೀ ಚತುಶ್ಚರಣಸಂಜ್ಞಕಾ ॥ 142 ॥

ಚತುರ್ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾಢ್ಯಾ ಸುಭಗಾ ಚ ಕ್ರಿಯಾಯುತಾ ।
ಸ್ಮರೇಶಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಇಚ್ಛಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಸಮಾನ್ವಿತಾ ॥ 143 ॥

ನಿಶಾಮ್ಬರಾ ಚ ರಾಜನ್ಯಪೂಜಿತಾ ಚ ನಿಶಾಚರೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಚೋರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚ ಕಾಮದಾ ಮುಕ್ತಕೇಶಿಕಾ ॥ 144 ॥

ಮಾನಿನೀತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ವೀರಾಣಾಂ ಜಯದಾಯಿನೀ ।
ಯಾಮಲೀತಿ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಾಸಾಗ್ರಾಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ ॥ 145 ॥

ಯಾ ಗಂಗಾ ಚ ಕರಾಲಾಂಗೀ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಚಲಸಂಶ್ರಯಾ । ಯಾ ಕಂಕಾ
ಚಕ್ರಿಣೀ ಶಂಖಿನೀ ರೌದ್ರಾ ಏಕಪಾದಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ॥ 146 ॥

ಭೀಷಣೀ ಭೈರವೀ ಭೀಮಾ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾ ಮನೋರಮಾ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಮಹಾದೇವೀ ಘೋರರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ॥ 147 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಾ ಮೂಲಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ರಮಾ ।
ಯೋಗಿನೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವದೇವರ್ಷಿಪೂಜಿತಾ ॥ 148 ॥

ಸರ್ವತೀರ್ಥಪರಾ ದೇವೀ ತೀರ್ಥದಕ್ಷಿಣತಃ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಉವಾಚ
ದಿವ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯಾ ಮಯೇರಿತಮ್ ॥ 149 ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಭುವಿ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಭೂತಪೌರ್ಣಮ್ಯಾನ್ನವಮ್ಯಾಂ ದರ್ಶಭೌಮಯೋಃ ॥ 150 ॥

ಅಯನೇಷೂಪರಾಗೇ ಚ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 151 ॥

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲದಾಯಕಮ್ ।
ಇಯಂ ನಾಮಾವಲೀ ತುಭ್ಯಂ ಮಯಾದ್ಯ ಸಮುದೀರಿತಾ ॥ 152 ॥

ಗೋಪನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಖ್ಯೇಯಾ ಚ ಕದಾಚನ ।
ಭಕ್ತಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ದೇಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮತೇ ॥ 153 ॥

ಆವಹನ್ತೀತಿ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಯುಕ್ತಾನ್ಯೇತಾನಿ ಸಾದರಮ್ । ಏತಾನಿ ಧೀಮತೇ
ಯೋ ಜಪೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಕಾಮಾಂಲ್ಲಭತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 154 ॥

ಕಾರ್ಯಾಣ್ಯಾವಾಹನಾದೀನಿ ದೇವ್ಯಾಃ ಶುಚಿರನಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಆವಹನ್ತೀತಿ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಚ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ॥ 155 ॥

ಕರ್ತವ್ಯಂ ತರ್ಪಣಂ ಚಾಪಿ ತೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಮೂಲವತ್ ।
ತದನ್ವಿತೈಶ್ಚ ಹೋಮೋಽತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಸ್ತೈಶ್ಚ ಮೂಲತಃ ॥ 156 ॥

ಏತಾನಿ ದಿವ್ಯನಾಮಾನಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾಪಿ ಯೋ ನರಃ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಚ ಸತತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 157 ॥

ಏತಜ್ಜಪಪ್ರಸಾದೇನ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ವಸಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಸನ್ತುಷ್ಟಹೃದಯೋ ನಿತ್ಯಂ ವಸಾಮ್ಯತ್ರಾರ್ಚಯನ್ ಚಿರಮ್ ॥ 158 ॥

ಸ್ವಾಪಕಾಲೇ ಪ್ರಬೋಧೇ ಚ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ರಣೇ ಚ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 159 ॥

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ವಿವಾದೇ ವಿಪ್ಲವೇ ತಥಾ ।
ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 160 ॥ ತಸ್ಯ ಚೋರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾಜ್ವರಂ ತಥಾತ್ಯುಗ್ರಂ ಶೀತಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ ॥ 161 ॥

ದೋಷಾದಿಸನ್ನಿಪಾತಂ ಚ ರೋಗಾಣಾಂ ಹನ್ತಿ ವರ್ಚಸಾ । ರೋಗಂ ಹನ್ತಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಸರ್ವಶಃ ॥ 162 ॥ ಸರ್ವತಃ

ಜಪೇತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಯೋಗಿನ್ಯಾಃ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ಯಂ ಯಂ ಚಿನ್ತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 163 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸರ್ವಾನ್ ರಿಪೂನ್ಕ್ಷಣಾಜ್ಜಿತ್ವಾ ಯಃ ಪುಮಾಂಛ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 164 ॥ ಸಪುಮಾಂಛ್ರಿಯಮ್

ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಚೈವ ವೇತಾಲಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮ್ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾದಿಭಯಂ ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಸ್ಮರಣಾತ್ತತಃ ॥ 165 ॥

ವನೇ ರಣೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಕಾರಾಗೃಹನಿಯನ್ತ್ರಕೇ ।
ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶಾರ್ಥಂ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಃ ಸುಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 166 ॥ ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮನನ್ಯಧೀಃ

ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತವನ್ಧ್ಯಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುತ್ರಾಂಲ್ಲಭತೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ ॥ 167 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭುಕುಸುಮೈಃ ಶುಕ್ಲೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮಾನ್ವಿತೈಃ ।
ಕುಂಕುಮಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಸಿನ್ದೂರಾದಿಭಿರರ್ಚಯೇತ್ ॥ 168 ॥

ಮೀನಮಾಂಸಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈರ್ಮಧ್ವಾಜ್ಯೈಃ ಪಾಯಸಾನ್ವಿತಃ ।
ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಮಧ್ವಾಜ್ಯೈಃ ಪಾಯಸಾನ್ವಿತೈಃ । ಮೀನಮಾಂಸಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ
ಪಕ್ವಾನ್ನೈಃ ಷಡ್ರಸೈರ್ಭೋಜ್ಯೈಃ ಸ್ವಾದ್ವನ್ನೈಶ್ಚ ಚತುರ್ವಿಧೈಃ ॥ 169 ॥

ಕುಮಾರೀಂ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಶ್ಚ ಸುವಾಸಿನೀಃ ।
ಶಕ್ತಿತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದತ್ವಾ ವಾಸೋಽಲಂಕಾರಭೂಷಣೈಃ ॥ 170 ॥ ವಾಸೋಽಲಂಕರಣಾದಿಭಿಃ

ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಪೂಜ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸನ್ತುಷ್ಟಿಕಾಮದಾ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠೇ ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿರ್ನಸಂಶಯಃ ॥ 171 ॥

ರಮಾಕಾನ್ತ ಸುರಾಧೀಶ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಯಾ ।
ನಾಸೂಯಕಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ನೋ ವದೇತ್ ॥ 172 ॥ ನಾಸೂಯವೇ ಚ

ದೇವೀಭಕ್ತಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಮಮ ಭಕ್ತಾಯ ಮಾಧವ ।
ತವ ಭಕ್ತಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಮೂರ್ಖಾಯಾತತಾಯಿನೇ ॥ 173 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಭುಜಮುಚ್ಯತೇ ।
ನಾನಯಾ ಸದೃಶೀ ವಿದ್ಯಾ ನ ದೇವ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಪರಾ ॥ 174 ॥ ನ ದೇವೀ ಯೋಗಿನೀ ಪರಾ

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ದೇವೀಚರಿತ್ರೇ
ವಿಷ್ಣುಶಂಕರಸಂವಾದೇ ಯೋಗೇಶ್ವರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil