Sahasranamavali

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീയോഗേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീയോഗേശ്വര്യൈ നമഃ ।

അഥ ശ്രീയോഗേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം പ്രാരംഭഃ ।

ഓം യാ തുരീയാ പരാദേവീ ദോഷത്രയവിവര്‍ജിതാ ।
സദാനന്ദതനുഃ ശാന്താ സൈവാഹമഹമേവ സാ ॥ 1 ॥

യസ്യാഃ സംസ്മരണാദേവ ക്ഷീയന്തേ ഭവഭീതയഃ ।
താം നമാമി ജഗദ്ധാത്രീം യോഗിനീം പരയോഗിനീം ॥ 2 ॥

മഹദാദി ജഗദ്യസ്യാം ജാതം രജ്ജുഭുജങ്ഗവത് ।
സാ അംബാ പുരസംസ്ഥാനാ പാതു യോഗേശ്വരേശ്വരീ ॥ 3 ॥

സച്ചിദാനന്ദരൂപായ പ്രതീചേഽനന്തരൂപിണേ ।
നമോ വേദാന്തവേദ്യായ മഹസേഽമിതതേജസേ ॥ 4 ॥

മുനയോ നൈമിഷാരണ്യേ ദീര്‍ഘസത്രപ്രസങ്ഗതഃ ।
പ്രഹൃഷ്ടമനസാ സൂതം പ്രപ്രച്ഛുരിദമാദരാത് ॥ 5 ॥

ഈശ്വര ഉവാച
യോ നിത്യം പൂജയേദ്ദേവീം യോഗിനീം യോഗവിത്തമാം ।
തസ്യായുഃ പുത്രസൌഖ്യം ച വിദ്യാദാത്രീ ഭവത്യസൌ ॥ 6 ॥

യോ ദേവീഭക്തിസംയുക്തസ്തസ്യ ലക്ഷ്മീശ്ച കിങ്കരീ ।
രാജാനോ വശ്യതാം യാന്തി സ്ത്രിയോ വൈ മദവിഹ്വലാഃ ॥ 7 ॥

യോ ഭവാനീം മഹാമായാം പൂജയേന്നിത്യമാദരാത് ।
ഐഹികം ച സുഖം പ്രാപ്യ പരബ്രഹ്മണി ലീയതേ ॥ 8 ॥

ശ്രീവിഷ്ണുരുവാച
ദേവ ദേവ മഹാദേവ നീലകണ്ഠ ഉമാപതേ ।
രഹസ്യം പ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി സംശയോഽസ്തി മഹാമതേ ॥ 9 ॥

ചരാചരസ്യ കര്‍താ ത്വം സംഹര്‍താ പാലകസ്തഥാ ।
കസ്യാ ദേവ്യാസ്ത്വയാ ശംഭോ ക്രിയതേ സ്തുതിരന്വഹം ॥ 10 ॥

ജപ്യതേ പരമോ മന്ത്രോ ധ്യായതേ കിം ത്വയാ പ്രഭോ ।
വദ ശംഭോ മഹാദേവ ത്വത്തഃ കാ പരദേവതാ ॥ 11 ॥

പ്രസന്നോ യദി ദേവേശ പരമേശ പുരാതന ।
രഹസ്യം പരമം ദേവ്യാ കൃപയാ കഥയ പ്രഭോ ॥ 12 ॥

വിനാഭ്യാസം വിനാ ജാപ്യം വിനാ ധ്യാനം വിനാര്‍ചനം ।
പ്രാണായാമം വിനാ ഹോമം വിനാ നിത്യോദകക്രിയാം ॥ 13 ॥

വിനാ ദാനം വിനാ ഗന്ധം വിനാ പുഷ്പം വിനാ ബലിം ।
വിനാ ഭൂതാദിശുദ്ധിം ച യഥാ ദേവീ പ്രസീദതി ॥ 14 ॥

ഇതി പൃഷ്ടസ്തദാ ശംഭുര്‍വിഷ്ണുനാ പ്രഭവിഷ്ണുനാ ।
പ്രോവാച ഭഗവാന്ദേവോ വികസന്നേത്രപങ്കജഃ ॥ 15 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച
സാധു സാധു സുരശ്രേഷ്ഠ പൃഷ്ടവാനസി സാമ്പ്രതം ।
ഷണ്‍മുഖസ്യാപി യദ്ഗോപ്യം രഹസ്യം തദ്വദാമി തേ ॥ 16 ॥

പുരാ യുഗക്ഷയേ ലോകാന്‍കര്‍തുമിച്ഛുഃ സുരാസുരം ।
ഗുണത്രയമയീ ശക്തിശ്ചിദ്രൂപാഽഽദ്യാ വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 17 ॥

തസ്യാമഹം സമുത്പന്നോ മത്തസ്ത്വം ജഗതഃപിതാ ।
ത്വത്തോ ബ്രഹ്മാ സമുദ്ഭൂതോ ലോകകര്‍താ മഹാവിഭുഃ ॥ 18 ॥

ബ്രഹ്മണോഽഥര്‍ഷയോ ജാതാസ്തത്ത്വൈസ്തൈര്‍മഹദാദിഭിഃ । ബ്രഹ്മണോ ഋഷയോ
ചേതനേതി തതഃ ശക്തിര്‍മാം കാപ്യാലിങ്ഗ്യ തിഷ്ഠതി ॥ 19 ॥ കാപ്യാലിങ്ഗ്യ തസ്ഥുഷീ

ആരാധിതാ സ്തുതാ സൈവ സര്‍വമങ്ഗലകാരിണീ ।
തസ്യാസ്ത്വനുഗ്രഹാദേവ മയാ പ്രാപ്തം പരം പദം ॥ 20 ॥

സ്തൌമി താം ച മഹാമായാം പ്രസന്നാ ച തതഃശിവാ ।
നാമാനി തേ പ്രവക്ഷ്യാമി യോഗേശ്വര്യാഃ ശുഭാനി ച ॥ 21 ॥

ഏതാനി പ്രപഠേദ്വിദ്വാന്‍ മയോക്താനി സുരേശ്വര । നമോഽന്താനി സുരേശ്വര
തസ്യാഃ സ്തോത്രം മഹാപുണ്യം സ്വയങ്കല്‍പാത്പ്രകാശിതം ॥ 22 ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന പഠനീയം പ്രയത്നതഃ ।
തവ തത്കഥയിഷ്യാമി ശ്രുത്വാ തദവധാരയ ॥ 23 ॥

യസ്യൈകകാലപഠനാത്സര്‍വേവിഘ്നാഃ പലായിതാഃ ।
പഠേത്സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം മോക്ഷസ്യ സാധനം ॥ 24 ॥

പ്രസന്നാ യോഗിനീ തസ്യ പുത്രത്വേനാനുകമ്പതേ ।
യഥാ ബ്രഹ്മാമൃതൈര്‍ബ്രഹ്മകുസുമൈഃ പൂജിതാ പരാ ॥ 25 ॥

പ്രസീദതി തഥാ തേന സ്തുത്വാ ദേവീ പ്രസീദതി । ശ്രുതാ ദേവീ

അസ്യ ശ്രീയോഗേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ
ശ്രീമഹാദേവ ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । ശ്രീയോഗശ്വരീ ദേവതാ ।
ഹ്രീം ബീജം । ശ്രീം ശക്തിഃ । ക്ലീം കീലകം ।
മമ സകലകാമനാസിധ്യര്‍ഥം അംബാപുരനിവാസിനീപ്രീത്യര്‍ഥം
സഹസ്രനാമസ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ ।
അഥ ന്യാസഃ
മഹാദേവഋഷയേ നമഃ ശിരസി ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീയോഗശ്വരീ ദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ ।
ഹ്രീം ബീജായ നമഃ ദക്ഷിണസ്തനേ ।
ശ്രീം ശക്തയേ നമഃ വാമസ്തനേ ।
ക്ലീം കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
വിനിയോഗായ നമഃ പാദയോഃ ॥

ഓം ഹ്രീം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം യം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം യാം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം രുദ്രാദയേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം യോഗേശ്വര്യൈ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം സ്വാഹാ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ഏവം ഹൃദയാദി ഷഡങ്ഗന്യാസഃ
ഓം ഹ്രീം ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം യം ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം യാം ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം രുദ്രാദയേ കവചായ ഹും ।
ഓം യോഗേശ്വര്യൈ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം സ്വാഹാ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്വരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

അഥ ധ്യാനം ।
ഓം കാലാഭ്രാംയാം കടാക്ഷൈരലികുലഭയദാം മൌലിബദ്ധേന്ദുരേഖാം
ശങ്ഖം ചക്രം കപാലം ഡമരുമപി കരൈരുദ്വഹന്തീം ത്രിനേത്രാം । ത്രിശിഖമപി
സിംഹസ്കന്ധാധിരൂഢാം ത്രിഭുവനമഖിലം തേജസാ പൂരയന്തീം
ധ്യായേദംബാജയാഖ്യാം ത്രിദശപരിണതാം സിദ്ധികാമോ നരേന്ദ്രഃ ॥ 1 ॥ ത്രിദശപരിവൃതാം
ഇതി ധ്യാത്വാ ।
ലം പൃഥിവ്യാത്മകം ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മകം പുഷ്പം സമര്‍പയാമി ।
യം വായ്വാത്മകം ധൂപം സമര്‍പയാമി ।
രം ആഗ്നേയാത്മകം ദീപം സമര്‍പയാമി ।
വം അമൃതാത്മകം നൈവേദ്യം സമര്‍പയാമി ।
സം സര്‍വാത്മകം താംബൂലം സമര്‍പയാമി ।
ഇതി പഞ്ചോപചാരൈഃ സമ്പൂജ്യ
ഓം ഹ്രീം യം യാം രുദ്രാദയേ യോഗേശ്വര്യൈ സ്വാഹാ ।

അഥ സഹസ്രനാമസ്തവനം ।
ഓം യോഗിനീ യോഗമായാ ച യോഗപീഠസ്ഥിതിപ്രിയാ ।
യോഗിനീ യോഗദീക്ഷാ ച യോഗരൂപാ ച യോഗിനീ ॥ 1 ॥

യോഗഗംയാ യോഗരതാ യോഗീഹൃദയവാസിനീ ।
യോഗസ്ഥിതാ യോഗയുതാ യോഗമാര്‍ഗരതാ സദാ ॥ 2 ॥

യോഗേശ്വരീ യോഗനിദ്രാ യോഗദാത്രീ സരസ്വതീ ।
തപോയുക്താ തപഃപ്രീതിഃ തപഃസിദ്ധിപ്രദാ പരാ ॥ 3 ॥ തപോരതാ തപോയുക്താ

നിശുംഭശുംഭസംഹന്ത്രീ രക്തബീജവിനാശിനീ ।
മധുകൈടഭഹന്ത്രീ ച മഹിഷാസുരഘാതിനീ ॥ 4 ॥

ശാരദേന്ദുപ്രതീകാശാ ചന്ദ്രകോടിപ്രകാശിനീ ।
മഹാമായാ മഹാകാലീ മഹാമാരീ ക്ഷുധാ തൃഷാ ॥ 5 ॥

നിദ്രാ തൃഷ്ണാ ചൈകവരാ കാലരാത്രിര്‍ദുരത്യയാ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാവാണീ ഭാരതീ വാക്സരസ്വതീ ॥ 6 ॥

ആര്യാ ബ്രാഹ്മീ മഹാധേനുര്‍വേദഗര്‍ഭാ ത്വധീശ്വരീ । കാമധേനുര്‍വേദഗര്‍ഭാ
കരാലാ വികരാലാഖ്യാ അതികാലാതിദീപകാ ॥ 7 ॥ അതികാലാ തൃതീയകാ
ഏകലിങ്ഗാ യോഗിനീ ച ഡാകിനീ ഭൈരവീ തഥാ ।
മഹാഭൈരവകേന്ദ്രാക്ഷീ ത്വസിതാങ്ഗീ സുരേശ്വരീ ॥ 8 ॥

ശാന്തിശ്ചന്ദ്രോപമാകര്‍ഷാ കലാകാന്തിഃ കലാനിധിഃ । ശാന്തിശ്ചന്ദ്രാര്‍ധമാകര്‍ഷീ
സര്‍വസങ്ക്ഷോഭിണീ ശക്തിഃ സര്‍വാഹ്ലാദകരീ പ്രിയാ ॥ 9 ॥

സര്‍വാകര്‍ഷിണികാ ശക്തിഃ സര്‍വവിദ്രാവിണീ തഥാ ।
സര്‍വസമ്മോഹിനീശക്തിഃ സര്‍വസ്തംഭനകാരിണീ ॥ 10 ॥ Extra verse
സര്‍വജൃംഭനികാ നാമ ശക്തിഃ സര്‍വത്ര ശങ്കരീ ।
മഹാസൌഭാഗ്യഗംഭീരാ പീനവൃത്തഘനസ്തനീ ॥ 11 ॥

രത്നകോടിവിനിക്ഷിപ്താ സാധകേപ്സിതഭൂഷണാ । രത്നപീഠ
നാനാശസ്ത്രധരാ ദിവ്യാ വസതീഹര്‍ഷിതാനനാ ॥ 12 ॥

ഖഡ്ഗപാത്രധരാ ദേവീ ദിവ്യവസ്ത്രാ ച യോഗിനീ ।
സര്‍വസിദ്ധിപ്രദാ ദേവീ സര്‍വസമ്പത്പ്രദാ തഥാ ॥ 13 ॥
സര്‍വപ്രിയങ്കരീ ചൈവ സര്‍വമങ്ഗലകാരിണീ ।
സാ വൈഷ്ണവീ സൈവ ശൈവീ മഹാരൌദ്രീ ശിവാ ക്ഷമാ ॥ 14 ॥

കൌമാരീ പാര്‍വതീ ചൈവ സര്‍വമങ്ഗലദായിനീ ।
ബ്രാഹ്മീ മാഹേശ്വരീ ചൈവ കൌമാരീ വൈഷ്ണവീ പരാ ॥ 15 ॥

വാരാഹീ ചൈവ മാഹേന്ദ്രീ ചാമുണ്ഡാ സര്‍വദേവതാ ।
അണിമാ മഹിമാ സിദ്ധിര്ലഘിമാ ശിവരൂപികാ ॥ 16 ॥

വശിത്വസിദ്ധിഃ പ്രാകാംയാ മുക്തിരിച്ഛാഷ്ടമീ പരാ ।
സര്‍വാകര്‍ഷിണികാശക്തിഃ സര്‍വാഹ്ലാദകരീ പ്രിയാ ॥ 17 ॥

സര്‍വസമ്മോഹിനീശക്തിഃ സര്‍വസ്തംഭനകാരിണീ ।
സര്‍വജൃംഭണികാനാമ ശക്തിഃ സര്‍വവശങ്കരീ ॥ 18 ॥

സര്‍വാര്‍ഥജനികാശക്തിഃ സര്‍വസമ്പത്തിശങ്കരീ ।
സര്‍വാര്‍ഥരഞ്ജിനീശക്തിഃ സര്‍വോന്‍മോദനകാരിണീ ॥ 19 ॥ സര്‍വോന്‍മാദനകാരിണീ ??

സര്‍വാര്‍ഥസാധികാശക്തിഃ സര്‍വസമ്പത്തിപൂരികാ ।
സര്‍വമന്ത്രമയീശക്തിഃ സര്‍വദ്വന്ദ്വക്ഷയങ്കരീ ॥ 20 ॥

സര്‍വകാമപ്രദാ ദേവീ സര്‍വദുഃഖപ്രമോചനീ ।
സര്‍വമൃത്യുപ്രശമനീ സര്‍വവിഘ്നനിവാരിണീ ॥ 21 ॥

സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ ദേവീ സര്‍വസൌഭാഗ്യദായിനീ ।
സര്‍വരക്ഷാകരീ ദേവീ അക്ഷവര്‍ണവിരാജിതാ ॥ 22 ॥ അക്ഷവര്‍ണപരാജിതാ

നൌമി താം ച ജഗദ്ധാത്രീം യോഗനിദ്രാസ്വരൂപിണീം ।
സര്‍വസ്യാദ്യാ വിശാലാക്ഷീ നിത്യാ ബുദ്ധിസ്വരൂപിണീ ॥ 23 ॥

ശ്വേതപര്‍വതസങ്കാശാ ശ്വേതവസ്ത്രാ മഹാസതീ ।
നീലഹസ്താ രക്തമധ്യാ സുശ്വേതസ്തനമണ്ഡലാ ॥ 24 ॥

രക്തപാദാ നീലജങ്ഘാ സുചിത്രജഘനാ വിഭുഃ ।
ചിത്രമാല്യാംബരധരാ ചിത്രഗന്ധാനുലേപനാ ॥ 25 ॥

ജപാകുസുമവര്‍ണാഭാ രക്താംബരവിഭൂഷണാ ।
രക്തായുധാ രക്തനേത്രാ രക്തകുഞ്ചിതമൂര്‍ധജാ ॥ 26 ॥

സര്‍വസ്യാദ്യാ മഹാലക്ഷ്മീ നിത്യാ ബുദ്ധിസ്വരൂപിണീ ।
ചതൂര്‍ഭുജാ രക്തദന്താ ജഗദ്വ്യാപ്യ വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 27 ॥

നീലാഞ്ജനചയപ്രഖ്യാ മഹാദംഷ്ട്രാ മഹാനനാ ।
വിസ്തീര്‍ണലോചനാ ദേവീ വൃത്തപീനപയോധരാ ॥ 28 ॥

ഏകവീരാ കാലരാത്രിഃ സൈവോക്താ കാമദാ സ്തുതാ ।
ഭീമാ ദേവീതി സമ്പൂജ്യാ പുത്രപൌത്രപ്രദായിനീ ॥ 29 ॥

യാ സാത്ത്വികഗുണാ പ്രോക്താ യാ വിശിഷ്ടസരസ്വതീ । മായാ വിദ്യാസരസ്വതീ
സാ ദേവകാര്യവസതി സ്വരൂപമപരം ദധൌ ॥ 30 ॥
The verse number is shifted because extra verse above
ദേവീ സ്തുതാ തദാ ഗൌരീ സ്വദേഹാത്തരുണീം സൃജത് ।
ഖ്യാതാ വൈ കൌശികീ ദേവീ തതഃ കൃഷ്ണാഭവത്സതീ ॥ 30 ॥

ഹിമാചലകൃതസ്ഥാനാ കാലികേതി ച വിശ്രുതാ ।
മഹാസരസ്വതീദേവീ ശുംഭാസുരനിബര്‍ഹിണീ ॥ 31 ॥

ശ്വേതപര്‍വതസങ്കാശാ ശ്വേതവസ്ത്രവിഭൂഷണാ ।
നാനാരത്നസമാകീര്‍ണാ വേദവിദ്യാവിനോദിനീ ॥ 32 ॥

ശസ്ത്രവ്രാതസമായുക്താ ഭാരതീ സാ സരസ്വതീ ।
വാഗീശ്വരീ പീതവര്‍ണാ സൈവോക്താ കാമദാലയാ ॥ 33 ॥

കൃഷ്ണവര്‍ണാ മഹാലംബാ നീലോത്പലവിലോചനാ ।
ഗംഭീരനാഭിസ്ത്രിവലീ വിഭൂഷിതതനൂദരീ ॥ 34 ॥

സുകര്‍കശാ ചന്ദ്രഭാസാ വൃതപീനപയോധരാ । സാ കര്‍കശാ
ചതുര്‍ഭുജാ വിശാലാക്ഷീ കാമിനീ പദ്മലോചനാ ॥ 35 ॥

ശാകംഭരീ സമാഖ്യാതാ ശതാക്ഷീ വനശങ്കരീ । ശതാക്ഷീ ചൈവ കീര്‍ത്യതേ
ശുചിഃ ശാകംഭരീ ദേവീ പൂജനീയാ പ്രയത്നതഃ ॥ 36 ॥

ത്രിപുരാ വിജയാ ഭീമാ താരാ ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ ।
ശാംഭവീ ത്രിജഗന്‍മാതാ സ്വരാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ।
കാമാക്ഷീ കമലാക്ഷീ ച ധൃതിസ്ത്രിപുരതാപിനീ ॥ 37 ॥

ജയാ ജയന്തീ ശിവദാ ജലേശീ ചരണപ്രിയാ ।
ഗജവക്ത്രാ ത്രിനേത്രാ ച ശങ്ഖിനീ ചാപരാജിതാ ॥ 38 ॥

മഹിഷഘ്നീ ശുഭാനന്ദാ സ്വധാ സ്വാഹാ ശുഭാനനാ ।
വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ത്രിവക്ത്രാ ച ചതുര്‍വക്ത്രാ സദാശിവാ ।
കോടരാക്ഷീ ശിഖിരവാ ത്രിപദാ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
മയൂരവദനാ സിദ്ധിര്‍ബുദ്ധിഃ കാകരവാ സതീ ॥ 39 ॥

ഹുങ്കാരാ താലകേശീ ച സര്‍വതാരാ ച സുന്ദരീ ।
സര്‍പാസ്യാ ച മഹാജിഹ്വാ പാശപാണിര്‍ഗരുത്മതീ ॥ 40 ॥

പദ്മാവതീ സുകേശീ ച പദ്മകേശീ ക്ഷമാവതീ ।
പദ്മാവതീ സുരമുഖീ പദ്മവക്ത്രാ ഷഡാനനാ ॥ 41 ॥ പദ്മാവതീ സുനാസാ ച

ത്രിവര്‍ഗഫലദാ മായാ രക്ഷോഘ്നീ പദ്മവാസിനീ ।
പ്രണവേശീ മഹോല്‍കാഭാ വിഘ്നേശീ സ്തംഭിനീ ഖലാ ॥ 42 ॥

മാതൃകാവര്‍ണരൂപാ ച അക്ഷരോച്ചാരിണീ ഗുഹാ । അക്ഷരോച്ചാടിനീ
അജപാ മോഹിനീ ശ്യാമാ ജയരൂപാ ബലോത്കടാ ॥ 43 ॥

വാരാഹീ വൈഷ്ണവീ ജൃംഭാ വാത്യാലീ ദൈത്യതാപിനീ ।
ക്ഷേമങ്കരീ സിദ്ധികരീ ബഹുമായാ സുരേശ്വരീ ॥ 44 ॥

ഛിന്നമൂര്‍ധാ ഛിന്നകേശീ ദാനവേന്ദ്രക്ഷയങ്കരീ ।
ശാകംഭരീ മോക്ഷലക്ഷ്മീര്‍ജംഭിനീ ബഗലമുഖീ ॥ 45 ॥

അശ്വാരൂഢാ മഹാക്ലിന്നാ നാരസിംഹീ ഗജേശ്വരീ ।
സിദ്ധേശ്വരീ വിശ്വദുര്‍ഗാ ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ ॥ 46 ॥

ജ്വാലാമുഖീ കരാലീ ച ചിപിടാ ഖേചരേശ്വരീ । ത്രിപടാ
ശുംഭഘ്നീ ദൈത്യദര്‍പഘ്നീ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ ॥ 47 ॥

യോഗിനീ ച വിശാലാക്ഷീ തഥാ ത്രിപുരഭൈരവീ ।
മാതങ്ഗിനീ കരാലാക്ഷീ ഗജാരൂഢാ മഹേശ്വരീ ॥ 48 ॥

പാര്‍വതീ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ ശ്വേതാചലനിഭാ ഉമാ । നിഭാ ഉമാ (ഈന്‍ ബോഥ് ഫ़ിലേസ് ഇത് ഇസ് സമേ)
കാത്യായനീ ശങ്ഖരവാ ഘുര്‍ഘുരാ സിംഹവാഹിനീ ॥ 49 ॥

നാരായണീശ്വരീ ചണ്ഡീ ഘണ്ടാലീ ദേവസുന്ദരീ ।
വിരൂപാ വാമനീ കുബ്ജാ കര്‍ണകുബ്ജാ ഘനസ്തനീ ॥ 50 ॥

നീലാ ശാകംഭരീ ദുര്‍ഗാ സര്‍വദുര്‍ഗാര്‍തിഹാരിണീ ।
ദംഷ്ട്രാങ്കിതമുഖാ ഭീമാ നീലപത്രശിരോധരാ ॥ 51 ॥

മഹിഷഘ്നീ മഹാദേവീ കുമാരീ സിംഹവാഹിനീ ।
ദാനവാംസ്തര്‍ജയന്തീ ച സര്‍വകാമദുഘാ ശിവാ ॥ 52 ॥

കന്യാ കുമാരികാ ചൈവ ദേവേശീ ത്രിപുരാ തഥാ ।
കല്യാണീ രോഹിണീ ചൈവ കാലികാ ചണ്ഡികാ പരാ ॥ 53 ॥

ശാംഭവീ ചൈവ ദുര്‍ഗാ ച സുഭദ്രാ ച യശസ്വിനീ ।
കാലാത്മികാ കലാതീതാ കാരുണ്യഹൃദയാ ശിവാ ॥ 54 ॥

കാരുണ്യജനനീ നിത്യാ കല്യാണീ കരുണാകരാ ।
കാമാധാരാ കാമരൂപാ കാലചണ്ഡസ്വരൂപിണീ ॥ 55 ॥ കാലദണ്ഡസ്വരൂപിണീ

കാമദാ കരുണാധാരാ കാലികാ കാമദാ ശുഭാ ।
ചണ്ഡവീരാ ചണ്ഡമായാ ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ॥ 56 ॥

ചണ്ഡികാ ശക്തിരത്യുഗ്രാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡവിഗ്രഹാ ।
ഗജാനനാ സിംഹമുഖീ ഗൃധ്രാസ്യാ ച മഹേശ്വരീ ॥ 57 ॥

ഉഷ്ട്രഗ്രീവാ ഹയഗ്രീവാ കാലരാത്രിര്‍നിശാചരീ ।
കങ്കാരീ രൌദ്രചിത്കാരീ ഫേത്കാരീ ഭൂതഡാമരീ ॥ 58 ॥ രൌദ്രഛിത്കാരീ

വാരാഹീ ശരഭാസ്യാ ച ശതാക്ഷീ മാംസഭോജനീ ।
കങ്കാലീ ഡാകിനീ കാലീ ശുക്ലാങ്ഗീ കലഹപ്രിയാ ॥ 59 ॥

ഉലൂകികാ ശിവാരാവാ ധൂംരാക്ഷീ ചിത്രനാദിനീ ।
ഊര്‍ധ്വകേശീ ഭദ്രകേശീ ശവഹസ്താ ച മാലിനീ ॥ 60 ॥

കപാലഹസ്താ രക്താക്ഷീ ശ്യേനീ രുധിരപായിനീ ।
ഖഡ്ഗിനീ ദീര്‍ഘലംബോഷ്ഠീ പാശഹസ്താ ബലാകിനീ ॥ 61 ॥

കാകതുണ്ഡാ പാത്രഹസ്താ ധൂര്‍ജടീ വിഷഭക്ഷിണീ ।
പശുഘ്നീ പാപഹന്ത്രീ ച മയൂരീ വികടാനനാ ॥ 62 ॥

ഭയവിധ്വംസിനീ ചൈവ പ്രേതാസ്യാ പ്രേതവാഹിനീ ।
കോടരാക്ഷീ ലസജ്ജിഹ്വാ അഷ്ടവക്ത്രാ സുരപ്രിയാ ॥ 63 ॥

വ്യാത്താസ്യാ ധൂമനിഃശ്വാസാ ത്രിപുരാ ഭുവനേശ്വരീ ।
ബൃഹത്തുണ്ഡാ ചണ്ഡഹസ്താ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ ॥ 64 ॥ ദണ്ഡഹസ്താ

സ്ഥൂലകേശീ ബൃഹത്കുക്ഷിര്യമദൂതീ കരാലിനീ ।
ദശവക്ത്രാ ദശപദാ ദശഹസ്താ വിലാസിനീ ॥ 65 ॥

അനാദ്യന്തസ്വരൂപാ ച ക്രോധരൂപാ മനോഗതിഃ । ആദിരന്തസ്വരൂപാ ആദിഹാന്തസ്വരൂപാ
മനുശ്രുതിസ്മൃതിര്‍ഘ്രാണചക്ഷുസ്ത്വഗ്രസനാത്മികാ ॥ 66 ॥ ത്വഗ്രസനാരസഃ ॥

യോഗിമാനസസംസ്ഥാ ച യോഗസിദ്ധിപ്രദായികാ ।
ഉഗ്രാണീ ഉഗ്രരൂപാ ച ഉഗ്രതാരാസ്വരൂപിണീ ॥ 67 ॥

ഉഗ്രരൂപധരാ ചൈവ ഉഗ്രേശീ ഉഗ്രവാസിനീ ।
ഭീമാ ച ഭീമകേശീ ച ഭീമമൂര്‍തിശ്ച ഭാമിനീ ॥ 68 ॥

ഭീമാതിഭീമരൂപാ ച ഭീമരൂപാ ജഗന്‍മയീ ।
ഖഡ്ഗിന്യഭയഹസ്താ ച ഘണ്ടാഡമരുധാരിണീ ॥ 69 ॥

പാശിനീ നാഗഹസ്താ ച യോഗിന്യങ്കുശധാരിണീ ।
യജ്ഞാ ച യജ്ഞമൂര്‍തിശ്ച ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ ॥ 70 ॥

യജ്ഞദീക്ഷാധരാ ദേവീ യജ്ഞസിദ്ധിപ്രദായിനീ ।
ഹിരണ്യബാഹുചരണാ ശരണാഗതപാലിനീ ॥ 71 ॥

അനാംന്യനേകനാംനീ ച നിര്‍ഗുണാ ച ഗുണാത്മികാ ।
മനോ ജഗത്പ്രതിഷ്ഠാ ച സര്‍വകല്യാണമൂര്‍തിനീ ॥ 72 ॥

ബ്രഹ്മാദിസുരവന്ദ്യാ ച ഗങ്ഗാധരജടാസ്ഥിതാ ।
മഹാമോഹാ മഹാദീപ്തിഃ സിദ്ധവിദ്യാ ച യോഗിനീ ॥ 73 ॥

യോഗിനീ ചണ്ഡികാ സിദ്ധാ സിദ്ധസാദ്ധ്യാ ശിവപ്രിയാ ।
സരയൂര്‍ഗോമതീ ഭീമാ ഗൌതമീ നര്‍മദാ മഹീ ॥ 74 ॥

ഭാഗീരഥീ ച കാവേരീ ത്രിവേണീ ഗണ്ഡകീ സരഃ । സരാ
സുഷുപ്തിര്‍ജാഗൃതിര്‍നിദ്രാ സ്വപ്നാ തുര്യാ ച ചക്രിണീ ॥ 75 ॥

അഹല്യാരുന്ധതീ ചൈവ താരാ മന്ദോദരീ തഥാ ।
ദേവീ പദ്മാവതീ ചൈവ ത്രിപുരേശസ്വരൂപിണീ ॥ 76 ॥

ഏകവീരാ മഹാദേവീ കനകാഢ്യാ ച ദേവതാ । ഏകവീരാ തമോദേവീ
ശൂലിനീ പരിഘാസ്ത്രാ ച ഖഡ്ഗിന്യാബാഹ്യദേവതാ ॥ 77 ॥

കൌബേരീ ധനദാ യാംയാഽഽഗ്നേയീ വായുതനുര്‍നിശാ ।
ഈശാനീ നൈരൃതിഃ സൌംയാ മാഹേന്ദ്രീ വാരുണീസമാ ॥ 78 ॥ വാരുണീ തഥാ

സര്‍വര്‍ഷിപൂജനീയാങ്ഘ്രിഃ സര്‍വയന്ത്രാധിദേവതാ ।
സപ്തധാതുമയീമൂര്‍തിഃ സപ്തധാത്വന്തരാശ്രയാ ॥ 79 ॥

ദേഹപുഷ്ടിര്‍മനസ്തുഷ്ടിരന്നപുഷ്ടിര്‍ബലോദ്ധതാ ।
തപോനിഷ്ഠാ തപോയുക്താ താപസഃസിദ്ധിദായിനീ ॥ 80 ॥

തപസ്വിനീ തപഃസിദ്ധിഃ താപസീ ച തപഃപ്രിയാ ।
ഔഷധീ വൈദ്യമാതാ ച ദ്രവ്യശക്തിഃപ്രഭാവിനീ ॥ 81 ॥

വേദവിദ്യാ ച വൈദ്യാ ച സുകുലാ കുലപൂജിതാ ।
ജാലന്ധരശിരച്ഛേത്രീ മഹര്‍ഷിഹിതകാരിണീ ॥ 82 ॥

യോഗനീതിര്‍മഹായോഗാ കാലരാത്രിര്‍മഹാരവാ ।
അമോഹാ ച പ്രഗല്‍ഭാ ച ഗായത്രീ ഹരവല്ലഭാ ॥ 83 ॥

വിപ്രാഖ്യാ വ്യോമകാരാ ച മുനിവിപ്രപ്രിയാ സതീ ।
ജഗത്കര്‍ത്രീ ജഗത്കാരീ ജഗച്ഛായാ ജഗന്നിധിഃ ॥ 84 ॥ ജഗശ്വാസാ ജഗന്നിധിഃ

ജഗത്പ്രാണാ ജഗദ്ദംഷ്ട്രാ ജഗജ്ജിഹ്വാ ജഗദ്രസാ ।
ജഗച്ചക്ഷുര്‍ജഗദ്ഘ്രാണാ ജഗച്ഛോത്രാ ജഗന്‍മുഖാ ॥ 85 ॥

ജഗച്ഛത്രാ ജഗദ്വക്ത്രാ ജഗദ്ഭര്‍ത്രീ ജഗത്പിതാ ।
ജഗത്പത്നീ ജഗന്‍മാതാ ജഗദ്ഭ്രാതാ ജഗത്സുഹൃത് ॥ 86 ॥ ജഗദ്ധാത്രീ ജഗത്സുഹൃത്

ജഗദ്ധാത്രീ ജഗത്പ്രാണാ ജഗദ്യോനിര്‍ജഗന്‍മയീ ।
സര്‍വസ്തംഭീ മഹാമായാ ജഗദ്ദീക്ഷാ ജയാ തഥാ ॥ 87 ॥

ഭക്തൈകലഭ്യാ ദ്വിവിധാ ത്രിവിധാ ച ചതുര്‍വിധാ । ഭക്തൈകലക്ഷ്യാ
ഇന്ദ്രാക്ഷീ പഞ്ചഭൂതാ ച സഹസ്രരൂപധാരിണീ ॥ 88 ॥ പഞ്ചരൂപാ

മൂലാദിവാസിനീ ചൈവ അംബാപുരനിവാസിനീ ।
നവകുംഭാ നവരുചിഃ കാമജ്വാലാ നവാനനാ ॥ 89 ॥

ഗര്‍ഭജ്വാലാ തഥാ ബാലാ ചക്ഷുര്‍ജ്വാലാ നവാംബരാ ।
നവരൂപാ നവകലാ നവനാഡീ നവാനനാ ॥ 90 ॥

നവക്രീഡാ നവവിധാ നവയോഗിനികാ തഥാ ।
വേദവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ വിദ്യാദാത്രീ വിശാരദാ ॥ 91 ॥

കുമാരീ യുവതീ ബാലാ കുമാരീവ്രതചാരിണീ ।
കുമാരീഭക്തസുഖിനീ കുമാരീരൂപധാരിണീ ॥ 92 ॥

ഭവാനീ വിഷ്ണുജനനീ ബ്രഹ്മാദിജനനീ പരാ ।
ഗണേശജനനീ ശക്തിഃ കുമാരജനനീ ശുഭാ ॥ 93 ॥

ഭാഗ്യാശ്രയാ ഭഗവതീ ഭക്താഭീഷ്ടപ്രദായിനീ ।
ഭഗാത്മികാ ഭഗാധാരാ രൂപിണീ ഭഗമാലിനീ ॥ 94 ॥

ഭഗരോഗഹരാ ഭവ്യാ സുശ്രൂഃ പരമമങ്ഗലാ ।
ശര്‍വാണീ ചപലാപാങ്ഗീ ചാരുചന്ദ്രകലാധരാ ॥ 95 ॥

വിശാലാക്ഷീ വിശ്വമാതാ വിശ്വവന്ദ്യാ വിലാസിനീ । വിശ്വവിദ്യാ വിലാസിനീ
ശുഭപ്രദാ ശുഭാവര്‍താ വൃത്തപീനപയോധരാ ॥ 96 ॥

അംബാ സംസാരമഥിനീ മൃഡാനീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
വിഷ്ണുസംസേവിതാ ശുദ്ധാ ബ്രഹ്മാദിസുരസേവിതാ ॥ 97 ॥

പരമാനന്ദശക്തിശ്ച പരമാനന്ദരൂപിണീ । രമാനന്ദസ്വരൂപിണീ
പരമാനന്ദജനനീ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 98 ॥

പരോപകാരനിരതാ പരമാ ഭക്തവത്സലാ ।
ആനന്ദഭൈരവീ ബാലാഭൈരവീ ബടുഭൈരവീ ॥ 99 ॥

ശ്മശാനഭൈരവീ കാലീഭൈരവീ പുരഭൈരവീ ॥ 100 ॥

പൂര്‍ണചന്ദ്രാഭവദനാ പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാംശുകാ ।
ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നാ ശുഭാനന്തഗുണാര്‍ണവാ ॥ 101 ॥

ശുഭസൌഭാഗ്യനിലയാ ശുഭാചാരരതാ പ്രിയാ ।
സുഖസംഭോഗഭവനാ സര്‍വസൌഖ്യാനിരൂപിണീ ॥ 102 ॥

അവലംബാ തഥാ വാഗ്മീ പ്രവരാ വാഗ്വിവാദിനീ । വാദ്യവാദിനീ
ഘൃണാധിപാവൃതാ കോപാദുത്തീര്‍ണകുടിലാനനാ ॥ 103 ॥

പാപദാപാപനാശാ ച ബ്രഹ്മാഗ്നീശാപമോചനീ ।
സര്‍വാതീതാ ച ഉച്ഛിഷ്ടചാണ്ഡാലീ പരിഘായുധാ ॥ 104 ॥

ഓങ്കാരീ വേദകാരീ ച ഹ്രീങ്കാരീ സകലാഗമാ ।
യങ്കാരീ ചര്‍ചിതാ ചര്‍ചിചര്‍ചിതാ ചക്രരൂപിണീ ॥ 105 ॥

മഹാവ്യാധവനാരോഹാ ധനുര്‍ബാണധരാ ധരാ । വരാ
ലംബിനീ ച പിപാസാ ച ക്ഷുധാ സന്ദേശികാ തഥാ ॥ 106 ॥

ഭുക്തിദാ മുക്തിദാ ദേവീ സിദ്ധിദാ ശുഭദായിനീ ।
സിദ്ധിദാ ബുദ്ധിദാ മാതാ വര്‍മിണീ ഫലദായിനീ ॥ 107 ॥

ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമഥനീ ചണ്ഡദര്‍പനിവാരിണീ ।
ചണ്ഡമാര്‍തണ്ഡനയനാ ചന്ദ്രാഗ്നിനയനാ സതീ ॥ 108 ॥

സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ രക്താ രക്തവസ്ത്രോത്തരീയകാ ।
ജപാപാവകസിന്ദുരാ രക്തചന്ദനധാരിണീ ॥ 109 ॥ ജപാസ്തബകസിന്ദൂര രക്തസിന്ദൂരധാരിണീ

കര്‍പൂരാഗരുകസ്തൂരീകുങ്കുമദ്രവലേപിനീ ।
വിചിത്രരത്നപൃഥിവീകല്‍മഷഘ്നീ തലസ്ഥിതാ ॥ 110 ॥

ഭഗാത്മികാ ഭഗാധാരാ രൂപിണീ ഭഗമാലിനീ ।
ലിങ്ഗാഭിധായിനീ ലിങ്ഗപ്രിയാ ലിങ്ഗനിവാസിനീ ॥ 111 ॥

ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപാ ച ഭഗലിങ്ഗസുഖാവഹാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമപ്രീതാ സ്വയംഭൂകുസുമാര്‍ചിതാ ॥ 112 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമസ്നാതാ സ്വയംഭൂപുഷ്പതര്‍പിതാ ।
സ്വയംഭൂപുഷ്പതിലകാ സ്വയംഭൂപുഷ്പധാരിണീ ॥ 113 ॥

പുണ്ഡീകകരാ പുണ്യാ പുണ്യദാ പുണ്യരൂപിണീ ।
പുണ്യജ്ഞേയാ പുണ്യവന്ദ്യാ പുണ്യവേദ്യാ പുരാതനീ ॥ 114 ॥ പുണ്യമൂര്‍തിഃ പുരാതനാ

അനവദ്യാ വേദവിദ്യാ വേദവേദാന്തരൂപിണീ ।
മായാതീതാ സൃഷ്ടമായാ മായാ ധര്‍മാത്മവന്ദിതാ ॥ 115 ॥

അസൃഷ്ടാ സങ്ഗരഹിതാ സൃഷ്ടിഹേതുഃ കപര്‍ദിനീ ।
വൃഷാരൂഢാ ശൂലഹസ്താ സ്ഥിതിസംഹാരകാരിണീ ॥ 116 ॥

മന്ദസ്ഥിതിഃ ശുദ്ധരൂപാ ശുദ്ധചിത്താ മുനിസ്തുതാ ।
മഹാഭാഗ്യവതീ ദക്ഷാ ദക്ഷാധ്വരവിനാശിനീ ॥ 117 ॥

അപര്‍ണാനന്യശരണാ ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദാ ।
നിത്യാ സുന്ദരസര്‍വാങ്ഗീ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണാ ॥ 118 ॥

കമലാ കേശിജാ കേശീ കര്‍ഷാ കര്‍പൂരകാലിജാ ।
ഗിരിജാ ഗര്‍വജാ ഗോത്രാ അകുലാ കുലജാ തഥാ ॥ 119 ॥

ദിനജാ ദിനമാനാ ച വേദജാ വേദസംഭൃതാ । വേദസമ്മതാ
ക്രോധജാ കുടജാ ധാരാ പരമാ ബലഗര്‍വിതാ ॥ 120 ॥

സര്‍വലോകോത്തരാഭാവാ സര്‍വകാലോദ്ഭവാത്മികാ ।
കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവപ്രീതാ കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവാത്മികാ ॥ 121 ॥

കുണ്ഡപുഷ്പസദാപ്രീതിഃ പുഷ്പഗോലസദാരതിഃ ।
ശുക്രമൂര്‍തിഃ ശുക്രദേഹാ ശുക്രപുജിതമൂര്‍തിനീ ॥ 122 ॥ ശുക്രപൂജകമൂര്‍തിനീ

വിദേഹാ വിമലാ ക്രൂരാ ചോലാ കര്‍നാടകീ തഥാ । ചൌണ്ഡാ കര്‍നാടകീ
ത്രിമാത്രാ ഉത്കലാ മൌണ്ഡീ വിരേഖാ വീരവന്ദിതാ ॥ 123 ॥

ശ്യാമലാ ഗൌരവിപീനാ മാഗധേശ്വരവന്ദിതാ ।
പാര്‍വതീ കര്‍മനാശാ ച കൈലാസവാസികാ തഥാ ॥ 124 ॥

ശാലഗ്രാമശിലാ മാലീ ശാര്‍ദൂലാ പിങ്ഗകേശിനീ ।
നാരദാ ശാരദാ ചൈവ രേണുകാ ഗഗനേശ്വരീ ॥ 125 ॥

ധേനുരൂപാ രുക്മിണീ ച ഗോപികാ യമുനാശ്രയാ ।
സുകണ്ഠാ കോകിലാ മേനാ ചിരാനന്ദാ ശിവാത്മികാ ॥ 126 ॥

കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യാ സുന്ദരാ സുന്ദരസ്തനീ ।
വിശ്വപക്ഷാ വിശ്വരക്ഷാ വിശ്വനാഥപ്രിയാ സതീ ॥ 127 ॥

യോഗിനീ യോഗയുക്താ ച യോഗാങ്ഗധ്യാനശാലിനീ ।
യോഗപട്ടധരാ മുക്താ മുക്താനാം പരമാഗതിഃ ॥ 128 ॥

കുരുക്ഷേത്രാവനീഃ കാശീ മഥുരാ കാഞ്ച്യവന്തികാ ।
അയോധ്യാ ദ്വാരകാ മായാ തീര്‍ഥാ തീര്‍ഥകരീ പ്രിയാ ॥ 129 ॥

ത്രിപുഷ്കരാഽപ്രമേയാ ച കോശസ്ഥാ കോശവാസിനീ ।
കുശാവര്‍താ കൌശികീ ച കോശാംബാ കോശവര്‍ധിനീ ॥ 130 ॥

പദ്മകോശാ കോശദാക്ഷീ കുസുംഭകുസുമപ്രിയാ ।
തുലാകോടീ ച കാകുത്സ്ഥാ സ്ഥാവരാ ച വരാശ്രയാ ॥ 131 ॥

ഓം ഹ്രീം യം യാം രുദ്രദൈവത്യായൈ യോഗേശ്വരീര്യേസ്വാഹാ ।
ഓം ഹ്രീം യം യാം –
പുത്രദാ പൌത്രദാ പുത്രീ ദ്രവ്യദാ ദിവ്യഭോഗദാ ।
ആശാപൂര്‍ണാ ചിരഞ്ജീവീ ലങ്കാഭയവിവര്‍ധിനീ ॥ 132 ॥

സ്ത്രുക് സ്ത്രുവാ സാമിധേനീ ച സുശ്രദ്ധാ ശ്രാദ്ധദേവതാ ।
മാതാ മാതാമഹീ തൃപ്തിഃ പിതുര്‍മാതാ പിതാമഹീ ॥ 133 ॥

സ്നുഷാ ദൌഹിത്രിണീ പുത്രീ ലോകക്രീഡാഭിനന്ദിനീ । ദോലാക്രീഡാഭിനന്ദിനീ
പോഷിണീ ശോഷിണീ ശക്തിര്‍ദീര്‍ഘകേശീ സുലോമശാ ॥ 134 ॥ ദീര്‍ഘശക്തിഃ

സപ്താബ്ധിസംശ്രയാ നിത്യാ സപ്തദ്വീപാബ്ധിമേഖലാ । സപ്തദ്വീപാ വസുന്ധരാ
സൂര്യദീപ്തിര്‍വജ്രശക്തിര്‍മദോന്‍മത്താ ച പിങ്ഗലാ ॥ 135 ॥ മനോന്‍മത്താ

സുചക്രാ ചക്രമധ്യസ്ഥാ ചക്രകോണനിവാസിനീ ।
സര്‍വമന്ത്രമയീവിദ്യാ സര്‍വമന്ത്രാക്ഷരാ വരാ ॥ 136 ॥

സര്‍വജ്ഞദാ വിശ്വമാതാ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണീ ।
വിശ്വപ്രിയാ പ്രാണശക്തിരനന്തഗുണനാമധീഃ ॥ 137 ॥

പഞ്ചാശദ്വിഷ്ണുശക്തിശ്ച പഞ്ചാശന്‍മാതൃകാമയീ ।
ദ്വിപഞ്ചാശദ്വപുശ്രേണീ ത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയാ ॥ 138 ॥

ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിര്യോഗിനീ വൃന്ദവന്ദിനീ । വൃന്ദവന്ദിതാ
ചതുഃഷഡ്വര്‍ണനിര്‍ണേയീ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ ॥ 139 ॥

അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്‍ഥക്ഷേത്രഭൈരവവാസിനീ । ഭൈരവവന്ദിതാ
ചതുര്‍നവതിമന്ത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികാപ്രിയാ ॥ 140 ॥

സഹസ്രപത്രനിലയാ സഹസ്രഫണിഭൂഷണാ ।
സഹസ്രനാമസംസ്തോത്രാ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹാ ॥ 141 ॥

പ്രകാശാഖ്യാ വിമര്‍ശാഖ്യാ പ്രകാശകവിമര്‍ശകാ ।
നിര്‍വാണചരണാ ദേവീ ചതുശ്ചരണസംജ്ഞകാ ॥ 142 ॥

ചതുര്‍വിജ്ഞാനശക്ത്യാഢ്യാ സുഭഗാ ച ക്രിയായുതാ ।
സ്മരേശാ ശാന്തിദാ ഇച്ഛാ ഇച്ഛാശക്തിസമാന്വിതാ ॥ 143 ॥

നിശാംബരാ ച രാജന്യപൂജിതാ ച നിശാചരീ ।
സുന്ദരീ ചോര്‍ധ്വകേശീ ച കാമദാ മുക്തകേശികാ ॥ 144 ॥

മാനിനീതി സമാഖ്യാതാ വീരാണാം ജയദായിനീ ।
യാമലീതി സമാഖ്യാതാ നാസാഗ്രാബിന്ദുമാലിനീ ॥ 145 ॥

യാ ഗങ്ഗാ ച കരാലാങ്ഗീ ചന്ദ്രികാചലസംശ്രയാ । യാ കങ്കാ
ചക്രിണീ ശങ്ഖിനീ രൌദ്രാ ഏകപാദാ ത്രിലോചനാ ॥ 146 ॥

ഭീഷണീ ഭൈരവീ ഭീമാ ചന്ദ്രഹാസാ മനോരമാ ।
വിശ്വരൂപാ മഹാദേവീ ഘോരരൂപാ പ്രകാശികാ ॥ 147 ॥

കപാലമാലികായുക്താ മൂലപീഠസ്ഥിതാ രമാ ।
യോഗിനീ വിഷ്ണുരൂപാ ച സര്‍വദേവര്‍ഷിപൂജിതാ ॥ 148 ॥

സര്‍വതീര്‍ഥപരാ ദേവീ തീര്‍ഥദക്ഷിണതഃ സ്ഥിതാ ।
ശ്രീസദാശിവ ഉവാച
ദിവ്യനാമസഹസ്രം തേ യോഗേശ്വര്യാ മയേരിതം ॥ 149 ॥

പുണ്യം യശസ്യമായുഷ്യം പുത്രപൌത്രവിവര്‍ധനം ।
സര്‍വവശ്യകരം ശ്രേഷ്ഠം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ഭുവി ।
യഃ പഠേത്പാഠയേദ്വാപി സ മുക്തോ നാത്ര സംശയഃ ।
അഷ്ടംയാം ഭൂതപൌര്‍ണംയാന്നവംയാം ദര്‍ശഭൌമയോഃ ॥ 150 ॥

അയനേഷൂപരാഗേ ച പുണ്യകാലേ വിശേഷതഃ ।
സര്‍വസൌഭാഗ്യസിദ്ധ്യര്‍ഥം ജപനീയം പ്രയത്നതഃ ॥ 151 ॥

സര്‍വാഭീഷ്ടകരം പുണ്യം നിത്യമങ്ഗലദായകം ।
ഇയം നാമാവലീ തുഭ്യം മയാദ്യ സമുദീരിതാ ॥ 152 ॥

ഗോപനീയാ പ്രയത്നേന നാഖ്യേയാ ച കദാചന ।
ഭക്തായ ജ്യേഷ്ഠപുത്രായ ദേയം ശിഷ്യായ ധീമതേ ॥ 153 ॥

ആവഹന്തീതി മന്ത്രേണ യുക്താന്യേതാനി സാദരം । ഏതാനി ധീമതേ
യോ ജപേത്സതതം ഭക്ത്യാ സ കാമാംല്ലഭതേ ധ്രുവം ॥ 154 ॥

കാര്യാണ്യാവാഹനാദീനി ദേവ്യാഃ ശുചിരനാത്മഭിഃ ।
ആവഹന്തീതി മന്ത്രേണ പ്രത്യേകം ച യഥാക്രമം ॥ 155 ॥

കര്‍തവ്യം തര്‍പണം ചാപി തേന മന്ത്രേണ മൂലവത് ।
തദന്വിതൈശ്ച ഹോമോഽത്ര കര്‍തവ്യസ്തൈശ്ച മൂലതഃ ॥ 156 ॥

ഏതാനി ദിവ്യനാമാനി ശ്രുത്വാ ധ്യാത്വാപി യോ നരഃ ।
ധ്യാത്വാ ദേവീം ച സതതം സര്‍വകാമാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ 157 ॥

ഏതജ്ജപപ്രസാദേന നിത്യതൃപ്തോ വസാംയഹം ।
സന്തുഷ്ടഹൃദയോ നിത്യം വസാംയത്രാര്‍ചയന്‍ ചിരം ॥ 158 ॥

സ്വാപകാലേ പ്രബോധേ ച യാത്രാകാലേ വിശേഷതഃ ।
തസ്യ സര്‍വഭയം നാസ്തി രണേ ച വിജയീ ഭവേത് ॥ 159 ॥

രാജദ്വാരേ സഭാസ്ഥാനേ വിവാദേ വിപ്ലവേ തഥാ ।
ചോരവ്യാഘ്രഭയം നാസ്തി സങ്ഗ്രാമേ ജയവര്‍ധനം ॥ 160 ॥ തസ്യ ചോരഭയം നാസ്തി

ക്ഷയാപസ്മാരകുഷ്ഠാദിതാപജ്വരനിവാരണം ।
മഹാജ്വരം തഥാത്യുഗ്രം ശീതജ്വരനിവാരണം ॥ 161 ॥

ദോഷാദിസന്നിപാതം ച രോഗാണാം ഹന്തി വര്‍ചസാ । രോഗം ഹന്തി ച സര്‍വശഃ
ഭൂതപ്രേതപിശാചാശ്ച രക്ഷാം കുര്‍വന്തി സര്‍വശഃ ॥ 162 ॥ സര്‍വതഃ

ജപേത്സഹസ്രനാമാഖ്യം യോഗിന്യാഃ സര്‍വകാമദം ।
യം യം ചിന്തയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം ॥ 163 ॥

ത്രികാലമേകകാലം വാ ശ്രദ്ധയാ പ്രയതഃ പഠേത് ।
സര്‍വാന്‍ രിപൂന്‍ക്ഷണാജ്ജിത്വാ യഃ പുമാഞ്ഛ്രിയമാപ്നുയാത് ॥ 164 ॥ സപുമാഞ്ഛ്രിയം

ഡാകിനീ ശാകിനീ ചൈവ വേതാലബ്രഹ്മരാക്ഷസം ।
കൂഷ്മാണ്ഡാദിഭയം സര്‍വം നശ്യതി സ്മരണാത്തതഃ ॥ 165 ॥

വനേ രണേ മഹാഘോരേ കാരാഗൃഹനിയന്ത്രകേ ।
സര്‍വസങ്കടനാശാര്‍ഥം സ്തോത്രപാഠഃ സുസിദ്ധയേ ॥ 166 ॥ പഠേത്സ്തോത്രമനന്യധീഃ

വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ മൃതവന്ധ്യാ ച യാങ്ഗനാ ।
ശ്രുത്വാ സ്തോത്രമിദം പുത്രാംല്ലഭതേ ചിരജീവിനഃ ॥ 167 ॥

സ്വയംഭുകുസുമൈഃ ശുക്ലൈഃ സുഗന്ധികുസുമാന്വിതൈഃ ।
കുങ്കുമാഗരുകസ്തൂരീസിന്ദൂരാദിഭിരര്‍ചയേത് ॥ 168 ॥

മീനമാംസാദിഭിര്യുക്തൈര്‍മധ്വാജ്യൈഃ പായസാന്വിതഃ ।
ഫലപുഷ്പാദിഭിര്യുക്തൈഃ മധ്വാജ്യൈഃ പായസാന്വിതൈഃ । മീനമാംസാദിഭിര്യുക്തൈഃ
പക്വാന്നൈഃ ഷഡ്രസൈര്‍ഭോജ്യൈഃ സ്വാദ്വന്നൈശ്ച ചതുര്‍വിധൈഃ ॥ 169 ॥

കുമാരീം പൂജയേദ്ഭക്ത്യാ ബ്രാഹ്മണാംശ്ച സുവാസിനീഃ ।
ശക്തിതോ ദക്ഷിണാം ദത്വാ വാസോഽലങ്കാരഭൂഷണൈഃ ॥ 170 ॥ വാസോഽലങ്കരണാദിഭിഃ

അനേന വിധിനാ പൂജ്യാ ദേവ്യാഃ സന്തുഷ്ടികാമദാ ।
സഹസ്രനാമപാഠേ തു കാര്യസിദ്ധിര്‍നസംശയഃ ॥ 171 ॥

രമാകാന്ത സുരാധീശ പ്രോക്തം ഗുഹ്യതരം മയാ ।
നാസൂയകായ വക്തവ്യം പരശിഷ്യായ നോ വദേത് ॥ 172 ॥ നാസൂയവേ ച

ദേവീഭക്തായ വക്തവ്യം മമ ഭക്തായ മാധവ ।
തവ ഭക്തായ വക്തവ്യം ന മൂര്‍ഖായാതതായിനേ ॥ 173 ॥

സത്യം സത്യം പുനഃ സത്യം ഉദ്ധൃത്യ ഭുജമുച്യതേ ।
നാനയാ സദൃശീ വിദ്യാ ന ദേവ്യാ യോഗിനീ പരാ ॥ 174 ॥ ന ദേവീ യോഗിനീ പരാ

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ ഉത്തരഖണ്ഡേ ദേവീചരിത്രേ
വിഷ്ണുശങ്കരസംവാദേ യോഗേശ്വരീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil