Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Yogeshvari Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭਃ ।

ॐ ਯਾ ਤੁਰੀਯਾ ਪਰਾਦੇਵੀ ਦੋਸ਼ਤ੍ਰਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਦਾਨਨ੍ਦਤਨੁਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸੈਵਾਹਮਹਮੇਵ ਸਾ ॥ ੧ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਂਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਕ੍ਸ਼ੀਯਨ੍ਤੇ ਭਵਭੀਤਯਃ ।
ਤਾਂ ਨਮਾਮਿ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਯੋਗਿਨੀਂ ਪਰਯੋਗਿਨੀਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਮਹਦਾਦਿ ਜਗਦ੍ਯਸ੍ਯਾਂ ਜਾਤਂ ਰਜ੍ਜੁਭੁਜਙ੍ਗਵਤ੍ ।
ਸਾ ਅਮ੍ਬਾ ਪੁਰਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਪਾਤੁ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੩ ॥

ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯ ਪ੍ਰਤੀਚੇऽਨਨ੍ਤਰੂਪਿਣੇ ।
ਨਮੋ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ਮਹਸੇऽਮਿਤਤੇਜਸੇ ॥ ੪ ॥

ਮੁਨਯੋ ਨੈਮਿਸ਼ਾਰਣ੍ਯੇ ਦੀਰ੍ਘਸਤ੍ਰਪ੍ਰਸਙ੍ਗਤਃ ।
ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਮਨਸਾ ਸੂਤਂ ਪ੍ਰਪ੍ਰਚ੍ਛੁਰਿਦਮਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ
ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਦੇਵੀਂ ਯੋਗਿਨੀਂ ਯੋਗਵਿਤ੍ਤਮਾਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯਾਯੁਃ ਪੁਤ੍ਰਸੌਖ੍ਯਂ ਚ ਵਿਦ੍ਯਾਦਾਤ੍ਰੀ ਭਵਤ੍ਯਸੌ ॥ ੬ ॥

ਯੋ ਦੇਵੀਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼੍ਚ ਕਿਙ੍ਕਰੀ ।
ਰਾਜਾਨੋ ਵਸ਼੍ਯਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੋ ਵੈ ਮਦਵਿਹ੍ਵਲਾਃ ॥ ੭ ॥

ਯੋ ਭਵਾਨੀਂ ਮਹਾਮਾਯਾਂ ਪੂਜਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਮਾਦਰਾਤ੍ ।
ਐਹਿਕਂ ਚ ਸੁਖਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ ਲੀਯਤੇ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਰੁਵਾਚ
ਦੇਵ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਉਮਾਪਤੇ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਸਂਸ਼ਯੋऽਸ੍ਤਿ ਮਹਾਮਤੇ ॥ ੯ ॥

ਚਰਾਚਰਸ੍ਯ ਕਰ੍ਤਾ ਤ੍ਵਂ ਸਂਹਰ੍ਤਾ ਪਾਲਕਸ੍ਤਥਾ ।
ਕਸ੍ਯਾ ਦੇਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸ੍ਤੁਤਿਰਨ੍ਵਹਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਜਪ੍ਯਤੇ ਪਰਮੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਧ੍ਯਾਯਤੇ ਕਿਂ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਵਦ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਕਾ ਪਰਦੇਵਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਯਦਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ ਪੁਰਾਤਨ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਕਪਯਾ ਕਥਯ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧੨ ॥

ਵਿਨਾਭ੍ਯਾਸਂ ਵਿਨਾ ਜਾਪ੍ਯਂ ਵਿਨਾ ਧ੍ਯਾਨਂ ਵਿਨਾਰ੍ਚਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਂ ਵਿਨਾ ਹੋਮਂ ਵਿਨਾ ਨਿਤ੍ਯੋਦਕਕ੍ਰਿਯਾਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਨਾ ਦਾਨਂ ਵਿਨਾ ਗਨ੍ਧਂ ਵਿਨਾ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਵਿਨਾ ਬਲਿਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਭੂਤਾਦਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਂ ਚ ਯਥਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ॥ ੧੪ ॥

ਇਤਿ ਪਸ਼੍ਟਸ੍ਤਦਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ।
ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਭਗਵਾਨ੍ਦੇਵੋ ਵਿਕਸਨ੍ਨੇਤ੍ਰਪਙ੍ਕਜਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠ ਪਸ਼੍ਟਵਾਨਸਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਮ੍ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਸ੍ਯਾਪਿ ਯਦ੍ਗੋਪ੍ਯਂ ਰਹਸ੍ਯਂ ਤਦ੍ਵਦਾਮਿ ਤੇ ॥ ੧੬ ॥

ਪੁਰਾ ਯੁਗਕ੍ਸ਼ਯੇ ਲੋਕਾਨ੍ਕਰ੍ਤੁਮਿਚ੍ਛੁਃ ਸੁਰਾਸੁਰਮ੍ ।
ਗੁਣਤ੍ਰਯਮਯੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚਿਦ੍ਰੂਪਾऽऽਦ੍ਯਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੭ ॥

ਤਸ੍ਯਾਮਹਂ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨੋ ਮਤ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵਂ ਜਗਤਃਪਿਤਾ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸਮੁਦ੍ਭੂਤੋ ਲੋਕਕਰ੍ਤਾ ਮਹਾਵਿਭੁਃ ॥ ੧੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋऽਥਰ੍ਸ਼ਯੋ ਜਾਤਾਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵੈਸ੍ਤੈਰ੍ਮਹਦਾਦਿਭਿਃ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੋ ऋਸ਼ਯੋ
ਚੇਤਨੇਤਿ ਤਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਾਂ ਕਾਪ੍ਯਾਲਿਙ੍ਗ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥ ੧੯ ॥ ਕਾਪ੍ਯਾਲਿਙ੍ਗ੍ਯ ਤਸ੍ਥੁਸ਼ੀ

ਆਰਾਧਿਤਾ ਸ੍ਤੁਤਾ ਸੈਵ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਕਾਰਿਣੀ ।
ਤਸ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹਾਦੇਵ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਪਰਂ ਪਦਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸ੍ਤੌਮਿ ਤਾਂ ਚ ਮਹਾਮਾਯਾਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਚ ਤਤਃਸ਼ਿਵਾ ।
ਨਾਮਾਨਿ ਤੇ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਃ ਸ਼ੁਭਾਨਿ ਚ ॥ ੨੧ ॥

ਏਤਾਨਿ ਪ੍ਰਪਠੇਦ੍ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਮਯੋਕ੍ਤਾਨਿ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰ । ਨਮੋऽਨ੍ਤਾਨਿ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰ
ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਵਯਙ੍ਕਲ੍ਪਾਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਪਠਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਤਵ ਤਤ੍ਕਥਯਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਦਵਧਾਰਯ ॥ ੨੩ ॥

ਯਸ੍ਯੈਕਕਾਲਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵੇਵਿਘ੍ਨਾਃ ਪਲਾਯਿਤਾਃ ।
ਪਠੇਤ੍ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਯੋਗਿਨੀ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵੇਨਾਨੁਕਮ੍ਪਤੇ ।
ਯਥਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਮਤੈਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਕੁਸੁਮੈਃ ਪੂਜਿਤਾ ਪਰਾ ॥ ੨੫ ॥

ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਤਥਾ ਤੇਨ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ । ਸ਼੍ਰੁਤਾ ਦੇਵੀ

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ऋਸ਼ਿਃ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਮਮ ਸਕਲਕਾਮਨਾਸਿਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਅਮ੍ਬਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਅਥ ਨ੍ਯਾਸਃ
ਮਹਾਦੇਵऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਯੋਗਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯੇ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸ੍ਤਨੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ਵਾਮਸ੍ਤਨੇ ।
ਕ੍ਲੀਂ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ ਨਾਭੌ ।
ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਦਯੇ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਹਾ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਏਵਂ ਹਦਯਾਦਿ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਯਾਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਾਦਯੇ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਹਾ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ॐ ਕਾਲਾਭ੍ਰਾਮ੍ਯਾਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਰਲਿਕੁਲਭਯਦਾਂ ਮੌਲਿਬਦ੍ਧੇਨ੍ਦੁਰੇਖਾਂ
ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਚਕ੍ਰਂ ਕਪਾਲਂ ਡਮਰੁਮਪਿ ਕਰੈਰੁਦ੍ਵਹਨ੍ਤੀਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਖਮਪਿ
ਸਿਂਹਸ੍ਕਨ੍ਧਾਧਿਰੂਢਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਖਿਲਂ ਤੇਜਸਾ ਪੂਰਯਨ੍ਤੀਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਦਮ੍ਬਾਜਯਾਖ੍ਯਾਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਪਰਿਣਤਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਮੋ ਨਰੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ॥ ੧ ॥ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਪਰਿਵਤਾਂ
ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ।
ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਕਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਧੂਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਆਗ੍ਨੇਯਾਤ੍ਮਕਂ ਦੀਪਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਕਂ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਇਤਿ ਪਞ੍ਚੋਪਚਾਰੈਃ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਯਂ ਯਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਦਯੇ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਸ੍ਵਾਹਾ ।

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤਵਨਮ੍ ।
ॐ ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਮਾਯਾ ਚ ਯੋਗਪੀਠਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਚ ਯੋਗਰੂਪਾ ਚ ਯੋਗਿਨੀ ॥ ੧ ॥

ਯੋਗਗਮ੍ਯਾ ਯੋਗਰਤਾ ਯੋਗੀਹਦਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਯੋਗਸ੍ਥਿਤਾ ਯੋਗਯੁਤਾ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਰਤਾ ਸਦਾ ॥ ੨ ॥

ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਯੋਗਦਾਤ੍ਰੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਤਪੋਯੁਕ੍ਤਾ ਤਪਃਪ੍ਰੀਤਿਃ ਤਪਃਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਪਰਾ ॥ ੩ ॥ ਤਪੋਰਤਾ ਤਪੋਯੁਕ੍ਤਾ

ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਰਕ੍ਤਬੀਜਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਧੁਕੈਟਭਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਾਰਦੇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਤਸ਼ਾ ॥ ੫ ॥

ਨਿਦ੍ਰਾ ਤਸ਼੍ਣਾ ਚੈਕਵਰਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਵਾਕ੍ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੬ ॥

ਆਰ੍ਯਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਹਾਧੇਨੁਰ੍ਵੇਦਗਰ੍ਭਾ ਤ੍ਵਧੀਸ਼੍ਵਰੀ । ਕਾਮਧੇਨੁਰ੍ਵੇਦਗਰ੍ਭਾ
ਕਰਾਲਾ ਵਿਕਰਾਲਾਖ੍ਯਾ ਅਤਿਕਾਲਾਤਿਦੀਪਕਾ ॥ ੭ ॥ ਅਤਿਕਾਲਾ ਤਤੀਯਕਾ
ਏਕਲਿਙ੍ਗਾ ਯੋਗਿਨੀ ਚ ਡਾਕਿਨੀ ਭੈਰਵੀ ਤਥਾ ।
ਮਹਾਭੈਰਵਕੇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਵਸਿਤਾਙ੍ਗੀ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਪਮਾਕਰ੍ਸ਼ਾ ਕਲਾਕਾਨ੍ਤਿਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਮਾਕਰ੍ਸ਼ੀ
ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਹ੍ਲਾਦਕਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯ ॥

ਸਰ੍ਵਾਕਰ੍ਸ਼ਿਣਿਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਤਥਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮੋਹਿਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਮ੍ਭਨਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦ ॥ Extra verse
ਸਰ੍ਵਜਮ੍ਭਨਿਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਮਹਾਸੌਭਾਗ੍ਯਗਮ੍ਭੀਰਾ ਪੀਨਵਤ੍ਤਘਨਸ੍ਤਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਰਤ੍ਨਕੋਟਿਵਿਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਾ ਸਾਧਕੇਪ੍ਸਿਤਭੂਸ਼ਣਾ । ਰਤ੍ਨਪੀਠ
ਨਾਨਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਵਸਤੀਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾਨਨਾ ॥ ੧੨ ॥

ਖਡ੍ਗਪਾਤ੍ਰਧਰਾ ਦੇਵੀ ਦਿਵ੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਯੋਗਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾ ਤਥਾ ॥ ੧੩ ॥
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਸੈਵ ਸ਼ੈਵੀ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੧੪ ॥

ਕੌਮਾਰੀ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਦਾਯਿਨੀ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਵ ਕੌਮਾਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਪਰਾ ॥ ੧੫ ॥

ਵਾਰਾਹੀ ਚੈਵ ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾ ।
ਅਣਿਮਾ ਮਹਿਮਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਲਘਿਮਾ ਸ਼ਿਵਰੂਪਿਕਾ ॥ ੧੬ ॥

ਵਸ਼ਿਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਾਕਾਮ੍ਯਾ ਮੁਕ੍ਤਿਰਿਚ੍ਛਾਸ਼੍ਟਮੀ ਪਰਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਕਰ੍ਸ਼ਿਣਿਕਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਹ੍ਲਾਦਕਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮੋਹਿਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਮ੍ਭਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਜਮ੍ਭਣਿਕਾਨਾਮ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਜਨਿਕਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਰਞ੍ਜਿਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵੋਨ੍ਮੋਦਨਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥ ਸਰ੍ਵੋਨ੍ਮਾਦਨਕਾਰਿਣੀ ??

ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਪੂਰਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਕਾਮਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਪ੍ਰਮੋਚਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਮਤ੍ਯੁਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਸਰ੍ਵਵਿਘ੍ਨਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ ੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ ਦੇਵੀ ਅਕ੍ਸ਼ਵਰ੍ਣਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੨੨ ॥ ਅਕ੍ਸ਼ਵਰ੍ਣਪਰਾਜਿਤਾ

ਨੌਮਿ ਤਾਂ ਚ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀਂ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਪਰ੍ਵਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਵੇਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਸਤੀ ।
ਨੀਲਹਸ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਮਧ੍ਯਾ ਸੁਸ਼੍ਵੇਤਸ੍ਤਨਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੨੪ ॥

ਰਕ੍ਤਪਾਦਾ ਨੀਲਜਙ੍ਘਾ ਸੁਚਿਤ੍ਰਜਘਨਾ ਵਿਭੁਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਚਿਤ੍ਰਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਾ ॥ ੨੫ ॥

ਜਪਾਕੁਸੁਮਵਰ੍ਣਾਭਾ ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਰਕ੍ਤਾਯੁਧਾ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਾ ਰਕ੍ਤਕੁਞ੍ਚਿਤਮੂਰ੍ਧਜਾ ॥ ੨੬ ॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਚਤੂਰ੍ਭੁਜਾ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਾ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਚਯਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਮਹਾਨਨਾ ।
ਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਲੋਚਨਾ ਦੇਵੀ ਵਤ੍ਤਪੀਨਪਯੋਧਰਾ ॥ ੨੮ ॥

ਏਕਵੀਰਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸੈਵੋਕ੍ਤਾ ਕਾਮਦਾ ਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਭੀਮਾ ਦੇਵੀਤਿ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੯ ॥

ਯਾ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਯਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਰਸ੍ਵਤੀ । ਮਾਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਸਰਸ੍ਵਤੀ
ਸਾ ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਵਸਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪਮਪਰਂ ਦਧੌ ॥ ੩੦ ॥
The verse number is shifted because extra verse above
ਦੇਵੀ ਸ੍ਤੁਤਾ ਤਦਾ ਗੌਰੀ ਸ੍ਵਦੇਹਾਤ੍ਤਰੁਣੀਂ ਸਜਤ੍ ।
ਖ੍ਯਾਤਾ ਵੈ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਦੇਵੀ ਤਤਃ ਕਸ਼੍ਣਾਭਵਤ੍ਸਤੀ ॥ ੩੦ ॥

ਹਿਮਾਚਲਕਤਸ੍ਥਾਨਾ ਕਾਲਿਕੇਤਿ ਚ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾ ।
ਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤੀਦੇਵੀ ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਸੁਰਨਿਬਰ੍ਹਿਣੀ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਪਰ੍ਵਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਸ਼੍ਵੇਤਵਸ੍ਤ੍ਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਸਮਾਕੀਰ੍ਣਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਵ੍ਰਾਤਸਮਾਯੁਕ੍ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ ਸੈਵੋਕ੍ਤਾ ਕਾਮਦਾਲਯਾ ॥ ੩੩ ॥

ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਾ ਮਹਾਲਮ੍ਬਾ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਨਾਭਿਸ੍ਤ੍ਰਿਵਲੀ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਤਨੂਦਰੀ ॥ ੩੪ ॥

ਸੁਕਰ੍ਕਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਸਾ ਵਤਪੀਨਪਯੋਧਰਾ । ਸਾ ਕਰ੍ਕਸ਼ਾ
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਨਸ਼ਙ੍ਕਰੀ । ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚੈਵ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ
ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨੀਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਜਯਾ ਭੀਮਾ ਤਾਰਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਤ੍ਰਿਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਸ੍ਵਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਧਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਤਾਪਿਨੀ ॥ ੩੭ ॥

ਜਯਾ ਜਯਨ੍ਤੀ ਸ਼ਿਵਦਾ ਜਲੇਸ਼ੀ ਚਰਣਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਚਾਪਰਾਜਿਤਾ ॥ ੩੮ ॥

ਮਹਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਸ਼ੁਭਾਨਨ੍ਦਾ ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ੁਭਾਨਨਾ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ।
ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ਿਖਿਰਵਾ ਤ੍ਰਿਪਦਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਮਯੂਰਵਦਨਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਃ ਕਾਕਰਵਾ ਸਤੀ ॥ ੩੯ ॥

ਹੁਙ੍ਕਾਰਾ ਤਾਲਕੇਸ਼ੀ ਚ ਸਰ੍ਵਤਾਰਾ ਚ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸਰ੍ਪਾਸ੍ਯਾ ਚ ਮਹਾਜਿਹ੍ਵਾ ਪਾਸ਼ਪਾਣਿਰ੍ਗਰੁਤ੍ਮਤੀ ॥ ੪੦ ॥

ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਚ ਪਦ੍ਮਕੇਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸੁਰਮੁਖੀ ਪਦ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਸ਼ਡਾਨਨਾ ॥ ੪੧ ॥ ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸੁਨਾਸਾ ਚ

ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਦਾ ਮਾਯਾ ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨੀ ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ੀ ਮਹੋਲ੍ਕਾਭਾ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ੀ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਖਲਾ ॥ ੪੨ ॥

ਮਾਤਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਅਕ੍ਸ਼ਰੋਚ੍ਚਾਰਿਣੀ ਗੁਹਾ । ਅਕ੍ਸ਼ਰੋਚ੍ਚਾਟਿਨੀ
ਅਜਪਾ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਜਯਰੂਪਾ ਬਲੋਤ੍ਕਟਾ ॥ ੪੩ ॥

ਵਾਰਾਹੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਜਮ੍ਭਾ ਵਾਤ੍ਯਾਲੀ ਦੈਤ੍ਯਤਾਪਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਸਿਦ੍ਧਿਕਰੀ ਬਹੁਮਾਯਾ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੪੪ ॥

ਛਿਨ੍ਨਮੂਰ੍ਧਾ ਛਿਨ੍ਨਕੇਸ਼ੀ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਜਮ੍ਭਿਨੀ ਬਗਲਮੁਖੀ ॥ ੪੫ ॥

ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾ ਮਹਾਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਗਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਦੁਰ੍ਗਾ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਸ਼ਵਵਾਹਨਾ ॥ ੪੬ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਰਾਲੀ ਚ ਚਿਪਿਟਾ ਖੇਚਰੇਸ਼੍ਵਰੀ । ਤ੍ਰਿਪਟਾ
ਸ਼ੁਮ੍ਭਘ੍ਨੀ ਦੈਤ੍ਯਦਰ੍ਪਘ੍ਨੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੭ ॥

ਯੋਗਿਨੀ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤਥਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀ ।
ਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀ ਕਰਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਗਜਾਰੂਢਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੪੮ ॥

ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼੍ਵੇਤਾਚਲਨਿਭਾ ਉਮਾ । ਨਿਭਾ ਉਮਾ (ਈਨ੍ ਬੋਥ੍ ਫ़ਿਲੇਸ੍ ਇਤ੍ ਇਸ੍ ਸਮੇ)
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਰਵਾ ਘੁਰ੍ਘੁਰਾ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨੀ ॥ ੪੯ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀਸ਼੍ਵਰੀ ਚਣ੍ਡੀ ਘਣ੍ਟਾਲੀ ਦੇਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵਿਰੂਪਾ ਵਾਮਨੀ ਕੁਬ੍ਜਾ ਕਰ੍ਣਕੁਬ੍ਜਾ ਘਨਸ੍ਤਨੀ ॥ ੫੦ ॥

ਨੀਲਾ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਸਰ੍ਵਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਮੁਖਾ ਭੀਮਾ ਨੀਲਪਤ੍ਰਸ਼ਿਰੋਧਰਾ ॥ ੫੧ ॥

ਮਹਿਸ਼ਘ੍ਨੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨੀ ।
ਦਾਨਵਾਂਸ੍ਤਰ੍ਜਯਨ੍ਤੀ ਚ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦੁਘਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੫੨ ॥

ਕਨ੍ਯਾ ਕੁਮਾਰਿਕਾ ਚੈਵ ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਥਾ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਰੋਹਿਣੀ ਚੈਵ ਕਾਲਿਕਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਪਰਾ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਚੈਵ ਦੁਰ੍ਗਾ ਚ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਚ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕਲਾਤੀਤਾ ਕਾਰੁਣ੍ਯਹਦਯਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੫੪ ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਜਨਨੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਰੁਣਾਕਰਾ ।
ਕਾਮਾਧਾਰਾ ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਲਚਣ੍ਡਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੫ ॥ ਕਾਲਦਣ੍ਡਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ

ਕਾਮਦਾ ਕਰੁਣਾਧਾਰਾ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਮਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਚਣ੍ਡਵੀਰਾ ਚਣ੍ਡਮਾਯਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਤ੍ਯੁਗ੍ਰਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਗਜਾਨਨਾ ਸਿਂਹਮੁਖੀ ਗਧ੍ਰਾਸ੍ਯਾ ਚ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੭ ॥

ਉਸ਼੍ਟ੍ਰਗ੍ਰੀਵਾ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਨਿਸ਼ਾਚਰੀ ।
ਕਙ੍ਕਾਰੀ ਰੌਦ੍ਰਚਿਤ੍ਕਾਰੀ ਫੇਤ੍ਕਾਰੀ ਭੂਤਡਾਮਰੀ ॥ ੫੮ ॥ ਰੌਦ੍ਰਛਿਤ੍ਕਾਰੀ

ਵਾਰਾਹੀ ਸ਼ਰਭਾਸ੍ਯਾ ਚ ਸ਼ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਾਂਸਭੋਜਨੀ ।
ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਡਾਕਿਨੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾਙ੍ਗੀ ਕਲਹਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੯ ॥

ਉਲੂਕਿਕਾ ਸ਼ਿਵਾਰਾਵਾ ਧੂਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਿਤ੍ਰਨਾਦਿਨੀ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ੀ ਭਦ੍ਰਕੇਸ਼ੀ ਸ਼ਵਹਸ੍ਤਾ ਚ ਮਾਲਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਕਪਾਲਹਸ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼੍ਯੇਨੀ ਰੁਧਿਰਪਾਯਿਨੀ ।
ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਦੀਰ੍ਘਲਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠੀ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਬਲਾਕਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਕਾਕਤੁਣ੍ਡਾ ਪਾਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਧੂਰ੍ਜਟੀ ਵਿਸ਼ਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਪਸ਼ੁਘ੍ਨੀ ਪਾਪਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਮਯੂਰੀ ਵਿਕਟਾਨਨਾ ॥ ੬੨ ॥

ਭਯਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਚੈਵ ਪ੍ਰੇਤਾਸ੍ਯਾ ਪ੍ਰੇਤਵਾਹਿਨੀ ।
ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲਸਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਅਸ਼੍ਟਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਸੁਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੬੩ ॥

ਵ੍ਯਾਤ੍ਤਾਸ੍ਯਾ ਧੂਮਨਿਃਸ਼੍ਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਬਹਤ੍ਤੁਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੬੪ ॥ ਦਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾ

ਸ੍ਥੂਲਕੇਸ਼ੀ ਬਹਤ੍ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰ੍ਯਮਦੂਤੀ ਕਰਾਲਿਨੀ ।
ਦਸ਼ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਦਸ਼ਪਦਾ ਦਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਅਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਾ ਮਨੋਗਤਿਃ । ਆਦਿਰਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾ ਆਦਿਹਾਨ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਾ
ਮਨੁਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਰ੍ਘ੍ਰਾਣਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤ੍ਵਗ੍ਰਸਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੬੬ ॥ ਤ੍ਵਗ੍ਰਸਨਾਰਸਃ ॥

ਯੋਗਿਮਾਨਸਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਕਾ ।
ਉਗ੍ਰਾਣੀ ਉਗ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਉਗ੍ਰਤਾਰਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੭ ॥

ਉਗ੍ਰਰੂਪਧਰਾ ਚੈਵ ਉਗ੍ਰੇਸ਼ੀ ਉਗ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਭੀਮਾ ਚ ਭੀਮਕੇਸ਼ੀ ਚ ਭੀਮਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਭਾਮਿਨੀ ॥ ੬੮ ॥

ਭੀਮਾਤਿਭੀਮਰੂਪਾ ਚ ਭੀਮਰੂਪਾ ਜਗਨ੍ਮਯੀ ।
ਖਡ੍ਗਿਨ੍ਯਭਯਹਸ੍ਤਾ ਚ ਘਣ੍ਟਾਡਮਰੁਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬੯ ॥

ਪਾਸ਼ਿਨੀ ਨਾਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਯੋਗਿਨ੍ਯਙ੍ਕੁਸ਼ਧਾਰਿਣੀ ।
ਯਜ੍ਞਾ ਚ ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੦ ॥

ਯਜ੍ਞਦੀਕ੍ਸ਼ਾਧਰਾ ਦੇਵੀ ਯਜ੍ਞਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਚਰਣਾ ਸ਼ਰਣਾਗਤਪਾਲਿਨੀ ॥ ੭੧ ॥

ਅਨਾਮ੍ਨ੍ਯਨੇਕਨਾਮ੍ਨੀ ਚ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਚ ਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਮਨੋ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਸਰ੍ਵਕਲ੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੭੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਗਙ੍ਗਾਧਰਜਟਾਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਮਹਾਮੋਹਾ ਮਹਾਦੀਪ੍ਤਿਃ ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਯੋਗਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਯੋਗਿਨੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਿਦ੍ਧਸਾਦ੍ਧ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸਰਯੂਰ੍ਗੋਮਤੀ ਭੀਮਾ ਗੌਤਮੀ ਨਰ੍ਮਦਾ ਮਹੀ ॥ ੭੪ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀ ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਗਣ੍ਡਕੀ ਸਰਃ । ਸਰਾ
ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਰ੍ਜਾਗਤਿਰ੍ਨਿਦ੍ਰਾ ਸ੍ਵਪ੍ਨਾ ਤੁਰ੍ਯਾ ਚ ਚਕ੍ਰਿਣੀ ॥ ੭੫ ॥

ਅਹਲ੍ਯਾਰੁਨ੍ਧਤੀ ਚੈਵ ਤਾਰਾ ਮਨ੍ਦੋਦਰੀ ਤਥਾ ।
ਦੇਵੀ ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਚੈਵ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੬ ॥

ਏਕਵੀਰਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਕਨਕਾਢ੍ਯਾ ਚ ਦੇਵਤਾ । ਏਕਵੀਰਾ ਤਮੋਦੇਵੀ
ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਪਰਿਘਾਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਖਡ੍ਗਿਨ੍ਯਾਬਾਹ੍ਯਦੇਵਤਾ ॥ ੭੭ ॥

ਕੌਬੇਰੀ ਧਨਦਾ ਯਾਮ੍ਯਾऽऽਗ੍ਨੇਯੀ ਵਾਯੁਤਨੁਰ੍ਨਿਸ਼ਾ ।
ਈਸ਼ਾਨੀ ਨੈਰਤਿਃ ਸੌਮ੍ਯਾ ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਵਾਰੁਣੀਸਮਾ ॥ ੭੮ ॥ ਵਾਰੁਣੀ ਤਥਾ

ਸਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਿਪੂਜਨੀਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਸਪ੍ਤਧਾਤੁਮਯੀਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਪ੍ਤਧਾਤ੍ਵਨ੍ਤਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੭੯ ॥

ਦੇਹਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮਨਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਰਨ੍ਨਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਬਲੋਦ੍ਧਤਾ ।
ਤਪੋਨਿਸ਼੍ਠਾ ਤਪੋਯੁਕ੍ਤਾ ਤਾਪਸਃਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ਤਪਃਸਿਦ੍ਧਿਃ ਤਾਪਸੀ ਚ ਤਪਃਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਔਸ਼ਧੀ ਵੈਦ੍ਯਮਾਤਾ ਚ ਦ੍ਰਵ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਃਪ੍ਰਭਾਵਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਵੈਦ੍ਯਾ ਚ ਸੁਕੁਲਾ ਕੁਲਪੂਜਿਤਾ ।
ਜਾਲਨ੍ਧਰਸ਼ਿਰਚ੍ਛੇਤ੍ਰੀ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਹਿਤਕਾਰਿਣੀ ॥ ੮੨ ॥

ਯੋਗਨੀਤਿਰ੍ਮਹਾਯੋਗਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਵਾ ।
ਅਮੋਹਾ ਚ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ ਚ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਹਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੮੩ ॥

ਵਿਪ੍ਰਾਖ੍ਯਾ ਵ੍ਯੋਮਕਾਰਾ ਚ ਮੁਨਿਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤੀ ।
ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਕਾਰੀ ਜਗਚ੍ਛਾਯਾ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੮੪ ॥ ਜਗਸ਼੍ਵਾਸਾ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ

ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਗਦ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਜਗਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਜਗਦ੍ਰਸਾ ।
ਜਗਚ੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਜਗਦ੍ਘ੍ਰਾਣਾ ਜਗਚ੍ਛੋਤ੍ਰਾ ਜਗਨ੍ਮੁਖਾ ॥ ੮੫ ॥

ਜਗਚ੍ਛਤ੍ਰਾ ਜਗਦ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਜਗਦ੍ਭਰ੍ਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਪਿਤਾ ।
ਜਗਤ੍ਪਤ੍ਨੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਭ੍ਰਾਤਾ ਜਗਤ੍ਸੁਹਤ੍ ॥ ੮੬ ॥ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਸੁਹਤ੍

ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਯੀ ।
ਸਰ੍ਵਸ੍ਤਮ੍ਭੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਜਗਦ੍ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਜਯਾ ਤਥਾ ॥ ੮੭ ॥

ਭਕ੍ਤੈਕਲਭ੍ਯਾ ਦ੍ਵਿਵਿਧਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਾ । ਭਕ੍ਤੈਕਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾ
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾ ਚ ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੮੮ ॥ ਪਞ੍ਚਰੂਪਾ

ਮੂਲਾਦਿਵਾਸਿਨੀ ਚੈਵ ਅਮ੍ਬਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਵਕੁਮ੍ਭਾ ਨਵਰੁਚਿਃ ਕਾਮਜ੍ਵਾਲਾ ਨਵਾਨਨਾ ॥ ੮੯ ॥

ਗਰ੍ਭਜ੍ਵਾਲਾ ਤਥਾ ਬਾਲਾ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਜ੍ਵਾਲਾ ਨਵਾਮ੍ਬਰਾ ।
ਨਵਰੂਪਾ ਨਵਕਲਾ ਨਵਨਾਡੀ ਨਵਾਨਨਾ ॥ ੯੦ ॥

ਨਵਕ੍ਰੀਡਾ ਨਵਵਿਧਾ ਨਵਯੋਗਿਨਿਕਾ ਤਥਾ ।
ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਦਾਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ॥ ੯੧ ॥

ਕੁਮਾਰੀ ਯੁਵਤੀ ਬਾਲਾ ਕੁਮਾਰੀਵ੍ਰਤਚਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਮਾਰੀਭਕ੍ਤਸੁਖਿਨੀ ਕੁਮਾਰੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੯੨ ॥

ਭਵਾਨੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਜਨਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਜਨਨੀ ਪਰਾ ।
ਗਣੇਸ਼ਜਨਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕੁਮਾਰਜਨਨੀ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੯੩ ॥

ਭਾਗ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ਭਗਵਤੀ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਭਗਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਗਾਧਾਰਾ ਰੂਪਿਣੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ॥ ੯੪ ॥

ਭਗਰੋਗਹਰਾ ਭਵ੍ਯਾ ਸੁਸ਼੍ਰੂਃ ਪਰਮਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਚਪਲਾਪਾਙ੍ਗੀ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ ॥ ੯੫ ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ
ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ਸ਼ੁਭਾਵਰ੍ਤਾ ਵਤ੍ਤਪੀਨਪਯੋਧਰਾ ॥ ੯੬ ॥

ਅਮ੍ਬਾ ਸਂਸਾਰਮਥਿਨੀ ਮਡਾਨੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਂਸੇਵਿਤਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਸੇਵਿਤਾ ॥ ੯੭ ॥

ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ । ਰਮਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਪਰੋਪਕਾਰਨਿਰਤਾ ਪਰਮਾ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਬਾਲਾਭੈਰਵੀ ਬਟੁਭੈਰਵੀ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵੀ ਕਾਲੀਭੈਰਵੀ ਪੁਰਭੈਰਵੀ ॥ ੧੦੦ ॥

ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਾਭਵਦਨਾ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਂਸ਼ੁਕਾ ।
ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਸ਼ੁਭਾਨਨ੍ਤਗੁਣਾਰ੍ਣਵਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼ੁਭਸੌਭਾਗ੍ਯਨਿਲਯਾ ਸ਼ੁਭਾਚਾਰਰਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸੁਖਸਮ੍ਭੋਗਭਵਨਾ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਾਨਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਅਵਲਮ੍ਬਾ ਤਥਾ ਵਾਗ੍ਮੀ ਪ੍ਰਵਰਾ ਵਾਗ੍ਵਿਵਾਦਿਨੀ । ਵਾਦ੍ਯਵਾਦਿਨੀ
ਘਣਾਧਿਪਾਵਤਾ ਕੋਪਾਦੁਤ੍ਤੀਰ੍ਣਕੁਟਿਲਾਨਨਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪਾਪਦਾਪਾਪਨਾਸ਼ਾ ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਗ੍ਨੀਸ਼ਾਪਮੋਚਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਾ ਚ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਚਾਣ੍ਡਾਲੀ ਪਰਿਘਾਯੁਧਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰੀ ਵੇਦਕਾਰੀ ਚ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ ਸਕਲਾਗਮਾ ।
ਯਙ੍ਕਾਰੀ ਚਰ੍ਚਿਤਾ ਚਰ੍ਚਿਚਰ੍ਚਿਤਾ ਚਕ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਮਹਾਵ੍ਯਾਧਵਨਾਰੋਹਾ ਧਨੁਰ੍ਬਾਣਧਰਾ ਧਰਾ । ਵਰਾ
ਲਮ੍ਬਿਨੀ ਚ ਪਿਪਾਸਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਸਨ੍ਦੇਸ਼ਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਭੁਕ੍ਤਿਦਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ਦੇਵੀ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਸ਼ੁਭਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਬੁਦ੍ਧਿਦਾ ਮਾਤਾ ਵਰ੍ਮਿਣੀ ਫਲਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡਮਥਨੀ ਚਣ੍ਡਦਰ੍ਪਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਚਣ੍ਡਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਨਯਨਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨਯਨਾ ਸਤੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਤਰੀਯਕਾ ।
ਜਪਾਪਾਵਕਸਿਨ੍ਦੁਰਾ ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੯ ॥ ਜਪਾਸ੍ਤਬਕਸਿਨ੍ਦੂਰ ਰਕ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰਧਾਰਿਣੀ

ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮਦ੍ਰਵਲੇਪਿਨੀ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਰਤ੍ਨਪਥਿਵੀਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨੀ ਤਲਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਭਗਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਗਾਧਾਰਾ ਰੂਪਿਣੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਭਿਧਾਯਿਨੀ ਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾ ਲਿਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸੁਖਾਵਹਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਸ੍ਨਾਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਤਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਤਿਲਕਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਪੁਣ੍ਡੀਕਕਰਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ।
ਪੁਣ੍ਯਜ੍ਞੇਯਾ ਪੁਣ੍ਯਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਵੇਦ੍ਯਾ ਪੁਰਾਤਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥ ਪੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪੁਰਾਤਨਾ

ਅਨਵਦ੍ਯਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਾਯਾਤੀਤਾ ਸਸ਼੍ਟਮਾਯਾ ਮਾਯਾ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਅਸਸ਼੍ਟਾ ਸਙ੍ਗਰਹਿਤਾ ਸਸ਼੍ਟਿਹੇਤੁਃ ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਵਸ਼ਾਰੂਢਾ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਸ੍ਥਿਤਿਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਮਨ੍ਦਸ੍ਥਿਤਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਰੂਪਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਚਿਤ੍ਤਾ ਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਮਹਾਭਾਗ੍ਯਵਤੀ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾਨਨ੍ਯਸ਼ਰਣਾ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਸੁਨ੍ਦਰਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਮਲਾ ਕੇਸ਼ਿਜਾ ਕੇਸ਼ੀ ਕਰ੍ਸ਼ਾ ਕਰ੍ਪੂਰਕਾਲਿਜਾ ।
ਗਿਰਿਜਾ ਗਰ੍ਵਜਾ ਗੋਤ੍ਰਾ ਅਕੁਲਾ ਕੁਲਜਾ ਤਥਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਦਿਨਜਾ ਦਿਨਮਾਨਾ ਚ ਵੇਦਜਾ ਵੇਦਸਮ੍ਭਤਾ । ਵੇਦਸਂਮਤਾ
ਕ੍ਰੋਧਜਾ ਕੁਟਜਾ ਧਾਰਾ ਪਰਮਾ ਬਲਗਰ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵਲੋਕੋਤ੍ਤਰਾਭਾਵਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਕੁਣ੍ਡਪੁਸ਼੍ਪਸਦਾਪ੍ਰੀਤਿਃ ਪੁਸ਼੍ਪਗੋਲਸਦਾਰਤਿਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਦੇਹਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੁਜਿਤਮੂਰ੍ਤਿਨੀ ॥ ੧੨੨ ॥ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਕਮੂਰ੍ਤਿਨੀ

ਵਿਦੇਹਾ ਵਿਮਲਾ ਕ੍ਰੂਰਾ ਚੋਲਾ ਕਰ੍ਨਾਟਕੀ ਤਥਾ । ਚੌਣ੍ਡਾ ਕਰ੍ਨਾਟਕੀ
ਤ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਾ ਉਤ੍ਕਲਾ ਮੌਣ੍ਡੀ ਵਿਰੇਖਾ ਵੀਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਲਾ ਗੌਰਵਿਪੀਨਾ ਮਾਗਧੇਸ਼੍ਵਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਕਰ੍ਮਨਾਸ਼ਾ ਚ ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਸ਼ਿਲਾ ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਾ ਪਿਙ੍ਗਕੇਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਾਰਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚੈਵ ਰੇਣੁਕਾ ਗਗਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਧੇਨੁਰੂਪਾ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਚ ਗੋਪਿਕਾ ਯਮੁਨਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸੁਕਣ੍ਠਾ ਕੋਕਿਲਾ ਮੇਨਾ ਚਿਰਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਾ ਸੁਨ੍ਦਰਾ ਸੁਨ੍ਦਰਸ੍ਤਨੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਪਕ੍ਸ਼ਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਯੁਕ੍ਤਾ ਚ ਯੋਗਾਙ੍ਗਧ੍ਯਾਨਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਯੋਗਪਟ੍ਟਧਰਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾਗਤਿਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਵਨੀਃ ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਕਾਞ੍ਚ੍ਯਵਨ੍ਤਿਕਾ ।
ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਦ੍ਵਾਰਕਾ ਮਾਯਾ ਤੀਰ੍ਥਾ ਤੀਰ੍ਥਕਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਾऽਪ੍ਰਮੇਯਾ ਚ ਕੋਸ਼ਸ੍ਥਾ ਕੋਸ਼ਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਸ਼ਾਵਰ੍ਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਚ ਕੋਸ਼ਾਮ੍ਬਾ ਕੋਸ਼ਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪਦ੍ਮਕੋਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਦਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕੁਸੁਮ੍ਭਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਤੁਲਾਕੋਟੀ ਚ ਕਾਕੁਤ੍ਸ੍ਥਾ ਸ੍ਥਾਵਰਾ ਚ ਵਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਯਂ ਯਾਂ ਰੁਦ੍ਰਦੈਵਤ੍ਯਾਯੈ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀਰ੍ਯੇਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਯਂ ਯਾਂ –
ਪੁਤ੍ਰਦਾ ਪੌਤ੍ਰਦਾ ਪੁਤ੍ਰੀ ਦ੍ਰਵ੍ਯਦਾ ਦਿਵ੍ਯਭੋਗਦਾ ।
ਆਸ਼ਾਪੂਰ੍ਣਾ ਚਿਰਞ੍ਜੀਵੀ ਲਙ੍ਕਾਭਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੁਕ੍ ਸ੍ਤ੍ਰੁਵਾ ਸਾਮਿਧੇਨੀ ਚ ਸੁਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਦੇਵਤਾ ।
ਮਾਤਾ ਮਾਤਾਮਹੀ ਤਪ੍ਤਿਃ ਪਿਤੁਰ੍ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਮਹੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ਦੌਹਿਤ੍ਰਿਣੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਲੋਕਕ੍ਰੀਡਾਭਿਨਨ੍ਦਿਨੀ । ਦੋਲਾਕ੍ਰੀਡਾਭਿਨਨ੍ਦਿਨੀ
ਪੋਸ਼ਿਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ੀ ਸੁਲੋਮਸ਼ਾ ॥ ੧੩੪ ॥ ਦੀਰ੍ਘਸ਼ਕ੍ਤਿਃ

ਸਪ੍ਤਾਬ੍ਧਿਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪਾਬ੍ਧਿਮੇਖਲਾ । ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪਾ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ
ਸੂਰ੍ਯਦੀਪ੍ਤਿਰ੍ਵਜ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਚ ਪਿਙ੍ਗਲਾ ॥ ੧੩੫ ॥ ਮਨੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ

ਸੁਚਕ੍ਰਾ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਚਕ੍ਰਕੋਣਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ਵਰਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਦਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਗੁਣਨਾਮਧੀਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮਾਤਕਾਮਯੀ ।
ਦ੍ਵਿਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਪੁਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਯੋਗਿਨੀ ਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਨੀ । ਵਨ੍ਦਵਨ੍ਦਿਤਾ
ਚਤੁਃਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਣਨਿਰ੍ਣੇਯੀ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਅਸ਼੍ਟਸ਼ਸ਼੍ਟਿਮਹਾਤੀਰ੍ਥਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਭੈਰਵਵਾਸਿਨੀ । ਭੈਰਵਵਨ੍ਦਿਤਾ
ਚਤੁਰ੍ਨਵਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਣ੍ਣਵਤ੍ਯਧਿਕਾਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਨਿਲਯਾ ਸਹਸ੍ਰਫਣਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਂਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਬਲਾਪਹਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਖ੍ਯਾ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾਖ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਵਿਮਰ੍ਸ਼ਕਾ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਚਰਣਾ ਦੇਵੀ ਚਤੁਸ਼੍ਚਰਣਸਂਜ੍ਞਕਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਢ੍ਯਾ ਸੁਭਗਾ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਯੁਤਾ ।
ਸ੍ਮਰੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾ ਇਚ੍ਛਾ ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਨਿਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾ ਚ ਰਾਜਨ੍ਯਪੂਜਿਤਾ ਚ ਨਿਸ਼ਾਚਰੀ ।
ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ੀ ਚ ਕਾਮਦਾ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ਿਕਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਮਾਨਿਨੀਤਿ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਵੀਰਾਣਾਂ ਜਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਯਾਮਲੀਤਿ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਨਾਸਾਗ੍ਰਾਬਿਨ੍ਦੁਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਯਾ ਗਙ੍ਗਾ ਚ ਕਰਾਲਾਙ੍ਗੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਚਲਸਂਸ਼੍ਰਯਾ । ਯਾ ਕਙ੍ਕਾ
ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਰੌਦ੍ਰਾ ਏਕਪਾਦਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਭੀਸ਼ਣੀ ਭੈਰਵੀ ਭੀਮਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਾ ਮਨੋਰਮਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਘੋਰਰੂਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਿਕਾਯੁਕ੍ਤਾ ਮੂਲਪੀਠਸ੍ਥਿਤਾ ਰਮਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾ ਚ ਸਰ੍ਵਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਪਰਾ ਦੇਵੀ ਤੀਰ੍ਥਦਕ੍ਸ਼ਿਣਤਃ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਦਿਵ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਮਯੇਰਿਤਮ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਸ਼ਸ੍ਯਮਾਯੁਸ਼੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਕਰਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਭੁਵਿ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ ਮੁਕ੍ਤੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਭੂਤਪੌਰ੍ਣਮ੍ਯਾਨ੍ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਭੌਮਯੋਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਅਯਨੇਸ਼ੂਪਰਾਗੇ ਚ ਪੁਣ੍ਯਕਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਜਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਦਾਯਕਮ੍ ।
ਇਯਂ ਨਾਮਾਵਲੀ ਤੁਭ੍ਯਂ ਮਯਾਦ੍ਯ ਸਮੁਦੀਰਿਤਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਗੋਪਨੀਯਾ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਨਾਖ੍ਯੇਯਾ ਚ ਕਦਾਚਨ ।
ਭਕ੍ਤਾਯ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਪੁਤ੍ਰਾਯ ਦੇਯਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਧੀਮਤੇ ॥ ੧੫੩ ॥

ਆਵਹਨ੍ਤੀਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਯੁਕ੍ਤਾਨ੍ਯੇਤਾਨਿ ਸਾਦਰਮ੍ । ਏਤਾਨਿ ਧੀਮਤੇ
ਯੋ ਜਪੇਤ੍ਸਤਤਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਕਾਮਾਂਲ੍ਲਭਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕਾਰ੍ਯਾਣ੍ਯਾਵਾਹਨਾਦੀਨਿ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸ਼ੁਚਿਰਨਾਤ੍ਮਭਿਃ ।
ਆਵਹਨ੍ਤੀਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਂ ਚ ਯਥਾਕ੍ਰਮਮ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਤਰ੍ਪਣਂ ਚਾਪਿ ਤੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਮੂਲਵਤ੍ ।
ਤਦਨ੍ਵਿਤੈਸ਼੍ਚ ਹੋਮੋऽਤ੍ਰ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਸ੍ਤੈਸ਼੍ਚ ਮੂਲਤਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਏਤਾਨਿ ਦਿਵ੍ਯਨਾਮਾਨਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾਪਿ ਯੋ ਨਰਃ ।
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦੇਵੀਂ ਚ ਸਤਤਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੧੫੭ ॥

ਏਤਜ੍ਜਪਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਵਸਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਹਦਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਸਾਮ੍ਯਤ੍ਰਾਰ੍ਚਯਨ੍ ਚਿਰਮ੍ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ੍ਵਾਪਕਾਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਚ ਯਾਤ੍ਰਾਕਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਭਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਰਣੇ ਚ ਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਰਾਜਦ੍ਵਾਰੇ ਸਭਾਸ੍ਥਾਨੇ ਵਿਵਾਦੇ ਵਿਪ੍ਲਵੇ ਤਥਾ ।
ਚੋਰਵ੍ਯਾਘ੍ਰਭਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਙ੍ਗ੍ਰਾਮੇ ਜਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥ ੧੬੦ ॥ ਤਸ੍ਯ ਚੋਰਭਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ

ਕ੍ਸ਼ਯਾਪਸ੍ਮਾਰਕੁਸ਼੍ਠਾਦਿਤਾਪਜ੍ਵਰਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਮਹਾਜ੍ਵਰਂ ਤਥਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਂ ਸ਼ੀਤਜ੍ਵਰਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਦੋਸ਼ਾਦਿਸਨ੍ਨਿਪਾਤਂ ਚ ਰੋਗਾਣਾਂ ਹਨ੍ਤਿ ਵਰ੍ਚਸਾ । ਰੋਗਂ ਹਨ੍ਤਿ ਚ ਸਰ੍ਵਸ਼ਃ
ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਸ਼੍ਚ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਸਰ੍ਵਸ਼ਃ ॥ ੧੬੨ ॥ ਸਰ੍ਵਤਃ

ਜਪੇਤ੍ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਯੋਗਿਨ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਮ੍ ।
ਯਂ ਯਂ ਚਿਨ੍ਤਯਤੇ ਕਾਮਂ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੧੬੩ ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲਮੇਕਕਾਲਂ ਵਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਪ੍ਰਯਤਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਰਿਪੂਨ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਜ੍ਜਿਤ੍ਵਾ ਯਃ ਪੁਮਾਞ੍ਛ੍ਰਿਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬੪ ॥ ਸਪੁਮਾਞ੍ਛ੍ਰਿਯਮ੍

ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਚੈਵ ਵੇਤਾਲਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾਦਿਭਯਂ ਸਰ੍ਵਂ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਸ੍ਮਰਣਾਤ੍ਤਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਵਨੇ ਰਣੇ ਮਹਾਘੋਰੇ ਕਾਰਾਗਹਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰਕੇ ।
ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕਟਨਾਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਠਃ ਸੁਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੧੬੬ ॥ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨਨ੍ਯਧੀਃ

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਮਤਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚ ਯਾਙ੍ਗਨਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂਲ੍ਲਭਤੇ ਚਿਰਜੀਵਿਨਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਕੁਸੁਮੈਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲੈਃ ਸੁਗਨ੍ਧਿਕੁਸੁਮਾਨ੍ਵਿਤੈਃ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਸਿਨ੍ਦੂਰਾਦਿਭਿਰਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਮੀਨਮਾਂਸਾਦਿਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਮਧ੍ਵਾਜ੍ਯੈਃ ਪਾਯਸਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਫਲਪੁਸ਼੍ਪਾਦਿਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤੈਃ ਮਧ੍ਵਾਜ੍ਯੈਃ ਪਾਯਸਾਨ੍ਵਿਤੈਃ । ਮੀਨਮਾਂਸਾਦਿਭਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤੈਃ
ਪਕ੍ਵਾਨ੍ਨੈਃ ਸ਼ਡ੍ਰਸੈਰ੍ਭੋਜ੍ਯੈਃ ਸ੍ਵਾਦ੍ਵਨ੍ਨੈਸ਼੍ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧੈਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਕੁਮਾਰੀਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਂਸ਼੍ਚ ਸੁਵਾਸਿਨੀਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਦਤ੍ਵਾ ਵਾਸੋऽਲਙ੍ਕਾਰਭੂਸ਼ਣੈਃ ॥ ੧੭੦ ॥ ਵਾਸੋऽਲਙ੍ਕਰਣਾਦਿਭਿਃ

ਅਨੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਕਾਮਦਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠੇ ਤੁ ਕਾਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਨਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਰਮਾਕਾਨ੍ਤ ਸੁਰਾਧੀਸ਼ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਮਯਾ ।
ਨਾਸੂਯਕਾਯ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਪਰਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਨੋ ਵਦੇਤ੍ ॥ ੧੭੨ ॥ ਨਾਸੂਯਵੇ ਚ

ਦੇਵੀਭਕ੍ਤਾਯ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਮਮ ਭਕ੍ਤਾਯ ਮਾਧਵ ।
ਤਵ ਭਕ੍ਤਾਯ ਵਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਨ ਮੂਰ੍ਖਾਯਾਤਤਾਯਿਨੇ ॥ ੧੭੩ ॥

ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਪੁਨਃ ਸਤ੍ਯਂ ਉਦ੍ਧਤ੍ਯ ਭੁਜਮੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਨਾਨਯਾ ਸਦਸ਼ੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨ ਦੇਵ੍ਯਾ ਯੋਗਿਨੀ ਪਰਾ ॥ ੧੭੪ ॥ ਨ ਦੇਵੀ ਯੋਗਿਨੀ ਪਰਾ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਉਤ੍ਤਰਖਣ੍ਡੇ ਦੇਵੀਚਰਿਤ੍ਰੇ
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਙ੍ਕਰਸਂਵਾਦੇ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Yogeshwari:

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Yogeshwari | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top