Home / Shatinamavali / 108 Names of Goddess Dhumavati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Goddess Dhumavati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

The Goddesses in Hindu Dharma are often depicted as the powerful, radiant beings they are. They are beautiful, celestial, with virtues such as grace, nurturer, knowledge, wealth etc. One such form of the Goddesses is different from the rest, smoky complexioned riding a chariot with a flag bearing a crow- Dhumavati. Seventh of the 10 Mahavidyas, Dhumavati personifies the dark side of life. Her name means “she who is made of smoke.”

Shri Dhumavati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀಧೂಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೂಮ್ರಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಘೋರಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಘೋರಾಚಾರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಘೋರಮನ್ತ್ರಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಘೋರಮನ್ತ್ರಸಮ್ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಶ್ರೀಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಲಿನಾಮ್ಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಧವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿರಲಾದ್ವಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರವೃದ್ಧಘೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಶ್ರೀಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶೂರ್ಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಕಧ್ವಜರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಠಿನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಹವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾರ್ದ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಶ್ರೀನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದಿಗಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೀರ್ಘೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೀರ್ಘರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೀರ್ಘಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದೀರ್ಘಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿಮುಕ್ತಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೀರ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೈಲಾಸಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಶ್ರೀಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುಷ್ಟವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಶ್ರೀಚಂಡನಿಃಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಾಂಡಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿತ್ರರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಶ್ರೀಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ರಿಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕುಮ್ಭಸ್ತನ್ಯೈ (ಸ್ಥನ್ಯೈ ?) ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಶ್ರೀಶವಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶವಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುರಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀದುರ್ಜನಪ್ರೀತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿರ್ಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೂಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಶ್ರೀಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಲಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಸಂಕಷ್ಟನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಕ್ತಗತ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಶ್ರೀಭಕ್ತಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭುವನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೀಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಶ್ರೀತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಯೀತನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Dhumavati:

108 Names of Goddess Dhumavati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics  in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts