Home / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Shri Chandrashekhar Indra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

108 Names of Shri Chandrashekhar Indra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Parmacharya Sri Chandrashekharendrasarasvati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಪಾದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಃ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಶಿಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷಾಯದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೀಡಾಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾಕರ್ಷಣಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸರಾಚರಹೃದಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಿಪಾಲಕಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತ್ಯಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಜಯೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಚೀಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಶಶಿಖರವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧರ್ಮಪರಿಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಣಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಪಿತಧನಸ್ವೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಾನವಿಧಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಕಿರೀಟಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಚರಾಚರವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಶಿಷ್ಯಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಯಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನರುಚಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಸಹಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಮಾನರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕತುಲಸೀರುದ್ರಾಕ್ಷಹಾರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸಮದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಗ್ಯ़ಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣಚತುರ್ವೇದಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯತುಲ್ಯತೇಜೋಮಯಶರೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಸಂಘಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಗಜಗೋಪೂಜಾನಿರ್ವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪಾದುಕಾಪೂಜಾಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಬಿಲ್ವದಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜೀವಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕವಾಗ್ದಾನನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರದೀಕ್ಷಾದಾನಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ದ್ವಾದಶಲಿಂಗಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಕಲಾಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಭಾಷಾಸಮ್ಭಾಷಣಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಠಸುಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಮಾತ್ರಸುಲಭಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪಾದಯಾತ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವಿಧಮತಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಕಿಂಪುರುಷಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರವಣಾನನ್ದಕರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನನ್ದಭರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವವೈಷ್ಣವಾದಿಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ದಂಡಕಮಂಡಲುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀಣಾಮೃದಂಗಾದಿಸಕಲವಾದ್ಯನಾದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಕಥಾರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗಾಗಮಾದಿ ಸಕಲಕಲಾಸದಃಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತರುದ್ರೀಯವರ್ಣಿತಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇದಾರೇಶ್ವರನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘುಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಟ್ಯಾಂಶಂಕರಕೀರ್ತಿಸ್ತಮ್ಭನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲಶಿಖರವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಕನಾದವಿನೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಮತನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಭಿಚಾರಿಕದೋಷಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 100
ಓಂ ಮಿತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುವಿಮೋಚನಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಸಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುರಾಧಾನಕ್ಷತ್ರಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಖ್ಯಾತಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಚರಣಪದ್ಮಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಮೇತಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಪೂಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಕಾಮಕೋಟಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Chandrashekharendra Sarasvati:

108 Names of Shri Chandrashekhar Indra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment